ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT"

Transkript

1 ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT Del A: Lovkunnskap Mål: Innføring i rettssystemet og hvordan lover tolkes, oppøve studentenes vurderingsevne og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver hvor lover er med i grunnlaget for de avgjørelser som treffes. Tema: Forvaltningsrett. Rettskilder forskrifter, tolkning, sedvane, rettspraksis. Rettshåndhevelsen nødvergerett, voldgift, utlegg m.m. Begrensninger i den faktiske rådighet. Ekspropriasjon, servitutter. Avtalerett. Kjøpsrett. Arbeidsavtalen. Erstatningsrett. Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs. Markedsrett generalklausulen, utilbørlig konkurranse. Kontrakter og kontraktsformer. Del B: Praktisk organisasjonsteori og ledelse Mål: Forståelse for moderne organisasjoner og hvordan de fungerer. Hvilke typer konflikter kan oppstå, og hvordan løser vi dem? Hvorfor er endringer viktig, og hvordan bør de håndteres? Tema: Organisasjoner i et historisk perspektiv, utviklinger og trender. Hvordan lærer vi å forstå organisasjoner? Den strukturelle rammen. Human-resource rammen. Den politiske rammen. Den symbolske rammen. Veien til bedre ledelse. Etikk. Del C: Prosjektledelse Mål: Ha oversikt over metoder og teknikker som benyttes i målformulering, planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter. Det legges vekt på å formidle at prosjektarbeid utgjør en stadig viktigere arbeidsform. Tema: Initiering av prosjekter, målformulering. Organisering av prosjekter. Planlegging. Gjennomføring. Evaluering, prosjektoppfølging. Prosjektstyring, modeller for vellykket framdrift i prosjektet. Prosjektledelse, MS Project, Anbud og avtaler, Kvalitetsstyring, HMS. Felles Undervisningsform: Forelesninger og prosjektarbeid Obligatoriske aktiviteter: Tre prosjektoppgaver med veiledning. En oppgave fra del A, en fra del B og C. To øvinger med MS Project som må være godkjente før endelig karakter settes. Vurderingsmetode: Prosjektoppgavene som nevnt over. Oppgaven fra del A teller 1/3, oppgaven fra B og C teller 2/3. Emneansvarlig: Frode Kirkhus Anbefalt litteratur: Fr. Fr. Gundersen og A. J. Brudvik: Jus for økonomer, Fr. Fr. Gundersen, 10. utg., Lovsamling studieretning for allmenne og økonomiske/administrative fag, Gyldendal Bolman & Deal: Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse, Gyldendal, 3. utgave. Skript utarbeidet av foreleser. Harald Westhagen: Prosjektarbeid, Gyldendal, 5. utg. MAL202T AUTOMATISERINGSTEKNIKK 1 AUTOMATION ENGINEERING 1 Mål: Kompetanse for prosjektering, innregulering og drift av prosessregulering, utrustning for enklere prosessanlegg, og for prosjektering og bygging av kombinatoriske og sekvensielle styresystem. Kompetanse innen PLS og robotstyring. Tema: Digitale styringer/pls-teknikk: Logiske grunnfunksjoner, boolsk algebra, algebraisk og grafisk reduksjon av logiske utrykk. Elementærhukommelser, tidsledd, tellere. Analyse og syntese av kombinatoriske og sekvensielle systemer. Sekvensstyring av sylinderbevegelser. Ventillogikk, relé-logikk, funksjonsplan, koplingsplan, PLSprogrammering. Prosessregulering: Prosessbegrepet, tilstandsvariable, tidskonstanter, vanskelighetsgrad. Regulering/ styring. Reguleringssløyfe, blokkdiagram, regulator, forstilling/styreelementer, givere, signalbehandling. Flytdiagram, instrumentering. Regulatorfunksjoner, dynamiske og statiske egenskaper. Sprangtesting, innjustering, optimalisering. Foroverkopling, kaskaderegulering. Regulering v.h.a. PC. Undervisningsform: Forelesninger, teori- og laboratorieøvinger. Obligatoriske aktiviteter: Teori- og laboratorieøvinger. 2/3 av teoriøvingene og laboratorieøving kreves godkjent før endelig karakter settes.. 101

2 . Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type B. Emneansvarlige: Herman Olsen Pensumlitteratur: Erlandsen: Prosessregulering, grunnlag, Erlandsen: Digitale styringer, grunnlag, Per I. Bye: Kompendium i programmerbare logiske styresystemer PLS, MAL310T AUTOMATISERINGSTEKNIKK 2 AUTOMATION SYSTEMS 2 Mål: Innsikt i pneumatiske styringssystemer og bruk av PLS som automatiseringsverktøy. Det skal også gi grunnlag for valg og bruk av elektrotekniske/ elektroniske komponenter og utstyr for konstruksjon av automatisert produksjonsutstyr. Tema: Pneumatiske styresystemer: Sekvensstyringer og funksjonsdiagrammer. PLSprogrammering av enkle, alternative og parallelle forløp. Funksjonsdiagrammer og AD/DAhåndtering. Elektroteknikk: En-fase og tre-fase. Motordrifter og elektriske motorer. Sensorer, instrumentering og måleteknikk. Undervisningsform: Forelesninger, teori- og laboratorieøvinger. Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvinger, som alle kreves godkjent. Teoriøvinger, 2/3 kreves godkjent før endelig karakter settes.. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type B. Emneansvarlige: Herman Olsen Pensumlitteratur: Per I. Bye: Kompendium i programmerbare logiske styresystemer PLS, Bård M. Brønstad: Kompendium i Automatiseringsteknikk 2,Tapir, Utdelt litteratur. MAL390B BACHELOROPPGAVE MASKIN BACHELOR THESIS Mål: Identifisere, formulere og løse relevante problemer i maskiningeniørens virkefelt. Utnytte kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet, samt gjøre selvstendig fordypning der det er nødvendig. Bidra til forskning og utvikle fagområdet. Tilegne seg ferdighet i prosjektstyring ved gjennomføring og dokumentasjon av et prosjektarbeid i gruppe Tema: Hovedprosjektet utføres innen programmets emneområder. Studiepoeng: 20 Forutsetninger: Studenten må være registrert i 3. årskurs før hovedprosjektet kan tas ut. Prosjektresultatene er programmets/oppdragsgivers eiendom, hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Undervisningsform: De fleste hovedprosjektene utføres i samarbeid med bedrifter i Trondheimsområdet, fortrinnsvis i grupper på 2-4 studenter. Prosjektplan med analyse/problembeskrivelse, aktiviteter, tidsplan og tidsforbruk/innsats for hver deltaker skal utarbeides, og prosjektplanen skal ligge på It s learning. Prosjektet skal gjennomføres i hht. prosjektmanual. Vurderingsmetode: Prosjektrapporten, eventuelt praktisk arbeid, muntlig fremføring og den enkeltes innsats, kreativitet og selvstendighet vektlegges. Hver enkelt deltakers bidrag til prosess og sluttprodukt skal dokumenteres i prosjektrapporten, og differensiert karaktersetting mellom deltakere i gruppen kan derfor bli resultatet. Emneansvarlig: En av programmets ansatte, avhengig av oppgave. Pensumlitteratur: Prosjektmanual for Program for maskinteknikk og logistikk. Gruppen skal selv finne frem til annen litteratur. KMT302B BACHELOROPPGAVE MATERIALTEKNIKK BACHELOR THESIS MATERIALS TECHNOLOGY Mål: Identifisere, formulere og løse relevante problemer i ingeniørens virkefelt. Utnytte kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet, samt gjøre selvstendig fordypning der det er nødvendig. Bidra til forskning og utvikle fagområdet. Tilegne seg ferdighet i prosjekt- 102

3 styring ved gjennomføring og dokumentasjon av et prosjektarbeid i gruppe. Tema: Kurs i litteratursøking (litteraturprosjekt) som skal resultere i en skriftlig rapport. Hovedprosjektet utføres innen programmets emneområder. Studiepoeng: 20 Forutsetninger: Studenten må være registrert i 3. årskurs før hovedprosjektet kan tas ut. Prosjektresultatene er programmets/oppdragsgivers eiendom, hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Undervisningsform: Etter gjennomført litteratursøkerkurs skal studentene levere individuelle prosjektrapporter. Hovedprosjektene utføres fortrinnsvis i grupper på 2-4 studenter. Prosjektplan med analyse/problembeskrivelse, aktiviteter, tidsplan og tidsforbruk/ innsats for hver deltaker skal utarbeides, og prosjektplanen skal ligge på It s learning. Hovedprosjektet skal også beskrives i form av en populærvitenskapelig artikkel som legges ved rapporten. Vurderingsmetode: Rapporten som leveres med bakgrunn i litteratursøkekurset og muntlig presentasjon av denne, vurderes med karakter og teller 20 % av totalkarakteren. Hovedprosjektrapporten og muntlig presentasjon, eventuelt praktisk arbeid og den enkeltes innsats, kreativitet og selvstendighet vektlegges og teller 80 % av totalkarakteren. Hver enkelt deltakers bidrag til prosess og sluttprodukt skal dokumenteres, og differensiert karaktersetting mellom deltakere i gruppen kan derfor bli resultatet. Emneansvarlig: En av programmets ansatte, avhengig av oppgave. Anbefalt litteratur: Prosjektmanual for studieprogram. Gruppen skal selv finne frem til annen faglitteratur. ALM301V BEDRIFTSETABLERING NEW VENTURE FORMATION Mål: Ha oversikt over praktiske grep ved nyetableringer, slik at studentene skal få gjort idéene sine om til levedyktige bedrifter. Tema: Suksessfaktorer ved etablering av egen bedrift. Forretningsidé, -utvikling og presentasjon. Forretningsplanen. Hvordan skal jeg få min idé finansiert? Organisasjonsmessige forhold. Markedsføringsledelse. Undervisningsform: Forelesninger og prosjekt (etablering av forretningsplan basert på egen idé). Obligatoriske arbeidskrav: Prosjekt Vurderingsmetode: Prosjektet Emneansvarlig: NN Anbefalt litteratur: Skript utarbeidet av foreleser. ALM004M DATATEKNIKK INFORMATION TECHNOLOGY Mål: Elementær kjennskap til operativsystemer og bruk av programvare for ingeniører til rapportskriving, beregninger, visualisering og elementær programmering. Tema: Grunnleggende kjennskap til operativsystemer, tekstbehandling og rapportskriving med visualisering og beregning av matematiske uttrykk, teknisk bruk av regneark, med vekt på problemløsing og visualisering, datautveksling mellom programmer, programmering i VBA. Undervisningsform: Arbeid på datasal og forelesninger Obligatoriske aktiviteter: 3 praktiske tester. Vurderingsmetode: Mappevurdering Emneansvarlig: Runar Dalløkken Anbefalt litteratur: Engineering with Excel, Ronald W. Larsen (Third edition) 2009, Pearson Prentice Hall, Materiale gjort tilgjengelig av faglærer. MAL311T DIMENSJONERINGSTEKNIKK DIMENSIONING OF MECHANICAL PARTS Mål: Kompetanse i videregående utmattingslære, oljehydraulikk og beregninger av mekanismer. Tema: Strekklappmålinger, registrering og analyser av belastning. Utmatting: Sprekkvekst, SN-kurver, metoder for livsforlengelse. Brudd- 103

4 mekanikk: Lineær elastisk bruddmekanikk, COD-metoden, Paris likning, utmatting av sveiste konstruksjoner, Miner-Palmgren summasjon, levetidsberegninger, dimensjoneringsstandarder. Kinematikk: hastighets- og akselerasjons- bestemmelser. Analyser av ulike typer mekanismer. Konstruksjon av mekanisme. Oljehydraulikk: Komponentlære og skjemateknikk. Dimensjonering av enkle hydrauliske anlegg. Undervisningsform: Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Obligatoriske aktiviteter: Laboratorie- og regneøvinger, hvor 2/3 må være godkjent før endelig karakter settes. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type B. Emneansvarlige: Bård M. Brønstad Pensumlitteratur: P. Haagensen: Introduction to fatigue strength og Fatigue design of welded structures, eget forlag. Arne Dørum: Oljehydraulikk, Tapir, Åge Waløen: Mekanismer, Maskindeler 1, kap. 5, Tapir, J. L. Meriam og L. G. Kraige: Dynamics, kap. 5, Wiley Utdelt litteratur MAL205T ELEKTROTEKNIKK ELECTRICITY Mål: Grunnleggende elektroteknisk kunnskap Tema: Grunnleggende kretsteori, Ohms lov og Kirchoffs lover. Teknikker for kretsanalyse ved likestrøm og vekselstrøm. Vekselstrøm - enfaset og trefaset. Reaktive komponenter (kapasitans og induktans). Magnetisme. Induksjon. Diode-, transistor- og operasjonsforsterkerkoblinger. Innkoblingsforløp ved reaktive komponenter. Elektriske maskiner. Måleinstrumenter og måling. Elforsyningsnett og elsikkerhet. Undervisningsform: Forelesninger og regneøvinger Obligatoriske aktiviteter: 6 teoriøvinger, hvorav de 4 første kreves godkjent før endelig karakter settes. Lengde på eksamen/terminprøver: 3 timer Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type B. Emneansvarlig: Valdemar Finanger Pensumlitteratur: Arne Sikö: Tillämpad ellära, Studentlitteratur, Lund, Utdelt materiale. MAL203T ELEMENTMETODER FINITE ELEMENT ANALYSIS Mål: Kompetanse i å bruke elementmetoder generelt, med spesiell vekt på å bruk av programpakken Solid Works Simulation. Tema: Elementmetoder generelt. Stivhetsmatriser. Grensebetingelser. Elementtyper med flere frihetsgrader. Plateelementer, Solidelementer, Bjelkeelementer. Beregning av ulike tekniske problem som styrke-, varme-, og strømningsproblem. Undervisningsform: Forelesninger, trening på datasal og øvinger Obligatoriske aktiviteter: Øvinger, 2/3 av øvingene kreves godkjent før endelig karakter settes. Vurderingsmetode: Eksamen med teori og praktisk prøve på PC Tillatte hjelpemidler: Type B. De pensumdokumenter som er lagt ut på egen mappe for eksamen. Emneansvarlig: Frank Almli Pensumlitteratur: Engineering Analysis with SolidWorks Simulation 2009 av Paul M. Kurowski, SDC Publications 2009, ISBN: ALM302V ENGELSK ENGLISH Mål: Forbedre skriftlig og muntlig beherskelse av språket. Tema: Forståelse av teknisk engelsk, oversettelse av tekster fra norsk til engelsk. Språk, grammatikk og repetisjon avhengig av studentmassens behov. Skriving av søknader, 104

5 muntlige oppgaver, filmreportasje, litteratur og orddannelse. Obligatoriske arbeidskrav: 1 skriftlig og 1 muntlig øving, som må være godkjent før endelig karakter settes. Tillatte hjelpemidler: Dictionary: English- English Emneansvarlig: NN Anbefalt litteratur: Utdelt lærestoff. MAL319T FLUIDTEKNIKK FLUID POWER Mål: Innføring i hydrauliske og pneumatiske komponenter og systemer samt bruk av fluidteknikk i en reguleringsteknisk sammenheng. Tema: Bruksområder og bruksegenskaper. Hydrauliske og pneumatiske grunnbegreper. Systemkomponenter for energiomforming. Styre- og reguleringskomponenter. Hydraulikkvæsker. Passive komponenter, bl.a. hydraulikktanker, filtre, varmevekslere og akkumulatorer. Beregninger av hydrauliske og pneumatiske anlegg, skjemaforståelse og systemløsninger. Forurensning, forurensningskontroll og drift og vedlikehold av systemer. Tilstandskontroll og overvåking. Feilsøking og feilsøkingsmetodikk. Automatiske styresystemer og sekvensstyringer. PLS - styringer av pneumatiske og hydrauliske systemer. Undervisningsform: Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvinger Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type C, og formelark i hydraulikk (8 sider). Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Per I. Bye Pensumlitteratur: Kompendium i hydraulikk, Per I. Bye. Kompendium i PLS-styringer, Per I. Bye. KMT306T FORNYBAR ENERGI RENEWABLE ENERGY Mål: Innføring i fornybar energi, energieffektivisering og energilagring. Tema: Ulike former for fornybar energi: Vannkraft, små vannkraftverk, vindkraft, solenergi, bioenergi, bølgekraft, tidevannskraft, saltkraft, geotermisk energi. Sammenligning av fornybar energi med andre former for elektrisitetsproduksjon som kullkraft, gasskraft og kjernekraft; Halvlederteknologi for solceller. Varmepumper, varmegjenvinning; Hydrogen som energibærer, hydrogenproduksjon, hydrogenlagring, hydrogensikkerhet, brenselceller, energilagring, batterier, strømningsbatterier, superkapasitorer. Undervisningsform: Forelesninger og regneøvinger Obligatoriske aktiviteter: 2/3 av regneøvingene kreves godkjent og innlevert før gjeldende tidsfrister. Oppslagsboken SI Chemical Data. Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Håvard Karoliussen Anbefalt litteratur: Håvard Karoliussen: Fornybar Energi, kompendium HiST ALM010M FYSIKK PHYSICS Mål: Kunnskap om sentrale begreper innen mekanikk, grunnleggende statikk, termodynamikk og fluiddynamikk, samt trening i matematisk beskrivelse av fysiske prosesser. Tema: Fart og akselerasjon. Arbeid og energi. Bevegelsesmengde, impuls og kollisjoner. Vinkelhastighet og vinkelakselerasjon. Rotasjonsdynamikk. Treghetsmoment. Spinn. Krefter. Statisk moment. Momentsetningen. 105

6 Temperaturbegrepet. Kalorimetri. Energitransport. Trykk. Krefter på flater. Oppdrift. Fluidstrøm. Bernoullis likning. Viskositet. Reynolds tall. Strømning i rør. Undervisningsform: Forelesninger og øvingsaktiviteter på læringslab. Obligatoriske arbeidskrav: 70 % deltakelse i øvingsaktiviteter. Vurderingsmetode: Mappevurdering Emneansvarlig: Knut Bjørkli Anbefalt litteratur: Hugh D. Young and Roger A. Freedman: University Physics, Pearson Addison Wesley, 12. utg.. Gunnar Aune: Mekanikk, statikk og fasthetslære, Tapir, Utdelte kopier. KMT001M KJEMI OG MILJØLÆRE CHEMISTRY AND ENVIRONMENT Mål: Grunnleggende kunnskaper i kjemi og kjemiens betydning for industri, miljø og det moderne samfunn. Tema: Kjemi: atomers oppbygning, kjemisk bindingslære, støkiometri, navnsetting, gasser, reaksjoner i vann, løselighetslikevekter, redoksreaksjoner, elektrokjemi samt organisk kjemi. Miljølære: Økologi, luftforurensning, vannforurensning, renseteknologi, energi, avfallsbehandling samt teknisk miljøanalyse, miljørevisjon, internkontroll, livsløpsvurdering (LCA) og arbeidsmiljø. Obligatoriske aktiviteter: Kjemidelen krever: 2 av 3 teoriøvinger, samt 3 obligatoriske laboratorieøvinger med rapportskrivning. Miljødelen innbefatter et obligatorisk skriftlig prosjekt. Dette utføres av en arbeidsgruppe. Etter innlevering og godkjennelse av prosjektet skal dette presenteres i plenum. Undervisningsform: Forelesninger og laboratoriearbeid. (teller 80 %) og miljøprosjektet (20 %). Lengde på eksamen: 4 timer Tillatte hjelpemidler: Kalkulator HP30S, Citizen SR270 eller Citizen SR270X. Paul T. Cappelen: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal. Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Olav Bjørlo Anbefalt litteratur: Nils Chr. Boye: Kjemi og miljølære, 4. utg, Oslo, Utdelt lærestoff. KMT305T KORROSJON CORROSION Mål: Kunnskap om korrosjonsprosesser, overvåkingsteknikker og beskyttelsesmetoder, slik at de kan velge materialer, foreta beregninger av korrosjonshastigheter og velge beskyttelsesmetoder for å redusere virkningene av korrosjon. Tema: Metalliske materialer, termodynamiske og elektrodekinetiske forhold. Vanlige korrosjonsformer, tiltak for overvåking og beskyttelse. Inhibitorer, katodisk beskyttelse (belegg, design og beregningsmodeller), overvåking og måleprinsipper, inspeksjonsplanlegging. Undervisningsform: Forelesninger, ekskursjoner, teori-, regne- og laboratorieøvinger. I siste del av emnet inngår en fordypning innen korrosjonsovervåkning og -beskyttelse. Obligatoriske aktiviteter: Laboratorie- og regneøvinger. Alle laboratorierapporter og 75 % av regneøvingene både i 1. og 2. del av emnet kreves innlevert innen gjeldende tidsfrister og godkjent for å få gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. 75 % og laboratorieøvinger 25 %. Både teoridelen og laboratoriedelen skal være bestått hver for seg. Lengde på eksamen: 4 timer Cappelen, Dalen, Hanssen og Tryti: Tabeller og formelsamling. Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Roald Lilletvedt Anbefalt litteratur: Einar Bardal: Korrosjon og korrosjonsvern, Tapir, Internt Forcekompendium og utlevert materiale. 106

7 MAL314T KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKK REFRIGERATION AND HEATPUMP SYSTEMS Mål: Innføring i virkemåte og bruksområder for kuldeanlegg og varmepumper. Tema: Termodynamisk grunnlag, kuldeanleggets komponenter, kuldemedier og kuldebærere, kuldebehovsberegninger, innføring i styring og regulering, systemløsninger for kuldeanlegg og varmepumper. Undervisningsform: Forelesninger og øvinger Obligatoriske aktiviteter: Regneøvinger, 2/3 kreves godkjent før endelig karakter settes. Emneansvarlig: Johnny Holst Pensumlitteratur: J. Stene: Grunnleggende varmepumpeteknikk og Varmepumper for bygningsoppvarming, Sintef Energiforskning. Utdelt materiale. MAL303T KVALITETSSYSTEMER OG INTERNKONTROLL QUALITY SYSTEMS AND HSE Mål: Grunnleggende kunnskaper innen oppbygging av et kvalitets- og internkontrollsystem i små og mellomstore virksomheter. Tema:, Kontinuerlig forbedring, problemløsningsverktøy, Quality of Design, Quality of Conformance, statistiske metoder, ISO serien. Internkontrollforskriften og viktige verneområder. Kvalitets- og sikkerhetsrevisjoner. Undervisningsform: Forelesninger, øvinger Obligatoriske aktiviteter: Gruppearbeid med presentasjon Emneansvarlig: Gry-Lene Johansen Pensumlitteratur: Oppgis ved kursstart. Utlevert materiale. MAL204T MASKINDELER 1 MACHINE ELEMENTS 1 Mål: Grunnleggende kompetanse i beregningsog konstruksjonsteknikk. Bruk av standarder og katalogmateriell. Trening i teknisk terminologi. Tema: Trykkbeholder. Utmatting. Press- og krympeforbindelser. Reimer. Aksler. Rullingslager. Skruer. Tannhjul. Sveiseberegninger. Undervisningsform: Forelesninger og regneøvinger. Obligatoriske aktiviteter: 2/3 av regneøvingene kreves godkjent før endelig karakter settes.. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator: Type B, Arne Dørum: Maskindeler 1, Tapir, 2007 uten avskrift av eksamensoppgaver. J. Johannessen: Tekniske tabeller, Cappelen, Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlige: Herman Olsen Anbefalt litteratur: Arne Dørum: Maskindeler 1, Tapir, Utdelt materiale. MAL312T MASKINDELER 2 MACHINE ELEMENTS 2 Mål: Kompetanse i beregnings- og konstruksjonsteknikk. Bruk av standarder og katalogmateriell. Trening i teknisk terminologi. Tema: Dynamisk påkjente sveiseforbindelser. Kileforbindelser. Glidelager. Koplinger. Bremser. Fjærer, vibrasjonsdemping. Skruer/ skruediagram. Avskjærings- og friksjonsforbindelser. Kapasitetsberegninger av søyler og bjelker. 107

8 Obligatoriske aktiviteter: Øvinger, 2/3 av regneøvingene kreves godkjent før endelig karakter settes.. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type B, Arne Dørum: Maskindeler 2, Tapir, 2007 uten avskrift av eksamensoppgaver, J. Johannessen: Tekniske tabeller Cappelen, Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlige: Herman Olsen Anbefalt litteratur: Arne Dørum: Maskindeler 2, Tapir, ALM001M MATEMATIKK 1 MATHEMATICS 1 Mål: Forståelse for matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder, med sikte på anvendelser i andre emner i utdanningen og i framtidig yrke og videreutdanning. Tema: Inverse funksjoner. Derivasjon, grenseverdier, integrasjon, integrasjonsmetoder. Numeriske metoder. Karakterkrav: Alle matematikkemner må være bestått for å få adgang til Matematikk 4 Obligatoriske arbeidskrav: 4 av 5 obligatoriske øvinger må være godkjent før endelig karakter settes... Cappelen, Dalen, Hanssen, Roseng og Tryti: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal, 8. utgave. Gyldendals formelsamling i matematikk 1P/2P 1T/2T S1/S2 R1/R2 X. Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Eirik Spets Anbefalt litteratur: James Stewart: Calculus, Early Transcendentals, Brooks/Cole, 6. utgave, ALM002M MATEMATIKK 2 MATHEMATICS 2 Mål: Forståelse for matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder, med sikte på anvendelser i andre emner i utdanningen og i framtidig yrke og videreutdanning. Tema: Separable differensiallikninger, Eulers metode, komplekse tall, lineære differensiallikninger av 1. og 2. orden, parametrisering av kurver, lineære likningssystemer, matriser, vektorrom, koordinattransformasjoner, determinanter, egenverdier og egenvektorer, diagonalisering av matriser, system av lineære differensiallikninger, tallfølger, Taylor- og Maclaurinrekker. Karakterkrav: Alle matematikkemner må være bestått for å få adgang til Matematikk 4. Cappelen, Dalen, Hanssen, Roseng og Tryti: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal, 8. utgave. Gyldendals formelsamling i matematikk 1P/2P 1T/2T S1/S2 R1/R2 X. Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Roar Berge Anbefalt litteratur: James Stewart: Calculus, Early Transcendentals, Brooks/Cole, 6. utgave, John R. Søyland: Lineær algebra, Tapir, 3. utgave, ALM201M MATEMATIKK 3 MATHEMATICS 3 Mål: Forståelse for matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder, med sikte på anvendelser i andre emner i utdanningen, og i framtidig yrke og videreutdanning. Tema: Kjeglesnitt, sylindrer og kvadratiske flater, funksjoner av to eller flere variable, nivåkurver, partiell derivasjon, lineær tilnærming, gradientvektor og retningsderivert, maksimum og minimum for funksjoner av to 108

9 variable, dobbeltintegral over rektangler også med bruk av polarkoordinater, dobbeltintegral over generelle flater, anvendelser av dobbeltintegral, Fourierrekker. Karakterkrav: Alle matematikkemner må være bestått for å få adgang til Matematikk 4. Obligatoriske arbeidskrav: 4 av 5 obligatoriske øvinger må være godkjent før endelig karakter settes... Cappelen, Dalen, Hanssen, Roseng og Tryti: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal, 8. utgave. Gyldendals formelsamling i matematikk 1P/2P 1T/2T S1/S2 R1/R2 X. Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Terje Meisler Anbefalt litteratur: James Stewart: Calculus, Early transcendentals, Brooks/Cole, 6. utgave, ALM304V MATEMATIKK 4 MATHEMATICS 4 Mål: Utdype den matematiske forståelsen ut over det de obligatoriske matematikkemnene gir, slik at studentene settes i stand til å følge naturvitenskapelige og tekniske emner på universitetsnivå. Emnet skal kvalifisere for opptak til sivilingeniørutdanningen (mastergrad) ved NTNU og ved de øvrige sivilingeniørutdanningene. Tema: Parameterframstilling og polarkoordinater. Vektorer og geometri i rommet. Vektorfunksjoner. Funksjoner av flere variable. Partielle deriverte. Multiple integraler. Vektoranalyse. Partielle differensiallikninger. Bygger på/forutsetter: Emnet bygger på grunnlagsemnene i matematikk. For å få adgang til emnet kreves det at emnene Matematikk 1, 2 og 3 eller Matematikk 1 og 2 fra EDT er bestått. Obligatoriske arbeidskrav: 4 av 5 øvinger må være godkjent før endelig karakter settes... Cappelen, Dalen, Hanssen, Roseng og Tryti: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal, 8. utgave. Gyldendals formelsamling i matematikk 1P/2P 1T/2T S1/S2 R1/R2 X. Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Terje R. Meisler Anbefalt litteratur: James Stewart: Calculus, Early Transcendentals, Brooks/Cole, 6. utgave, Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, 9. utgave, MAL320T MATERIAL- OG PRODUKSJONS- STYRING PRODUCTION MANAGEMENT SYSTEMS Mål: Grunnleggende kunnskaper innen material- og produksjonsstyring i små- og mellomstore virksomheter. Hovedvekt legges på produksjonslogistikk. Tema: MRP, Just-in-time og Lean production, OPT-filosofi, lagerstyring, prognoser. Undervisningsform: Forelesninger, øvinger Emneansvarlig: Gry-Lene Johansen Anbefalt litteratur: Oppgis ved kursstart. Utlevert materiale KMT207T MATERIALTEKNIKK 1 MATERIALS TECHNOLOGY 1 Mål: Grunnleggende forståelse av hvordan materialer er bygd opp på atom- og mikrostrukturnivå. Metoder for å teste materialer vil bli belyst. De viktigste teknologiske materialene vil bli gjennomgått med hensyn på 109

10 mikrostruktur, fysikalske og mekaniske egenskaper Tema: Grunnleggende teori om atomær oppbygging, materialtesting og egenskaper til teknologiske materialer. Korrosjon. Støpejern, stål, Al, Mg, Ti, keramer, glass, polymerer og kompositter. Undervisningsform: Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Obligatoriske aktiviteter: Laboratorie- og regneøvinger. Alle laboratorieøvinger og 2/3 av regneøvingene kreves bestått.. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type C, Tekniske Tabeller av J. Johannesen, Cappelen, Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Hallstein Hemmer Anbefalt litteratur: Donald Askeland og Pradeep P. Phule: The Science and Engineering of Materials, Thomson, 5.utg. Utleverte kopier KMT208T MATERIALTEKNIKK 2 MATERIALS TECHNOLOGY 2 Mål: Innsikt i hvordan oppbygging av materialene på atomært nivå påvirker egenskapene til materialene. En vil belyse hvordan atomstrukturen og feil i denne vil påvirke materialegenskapene. En vil også gå i dybden på hvordan varmebehandling endrer materialenes egenskaper. Studentene skal også være i stand til å gjøre overslagsberegninger av konstruksjoner i plast og komposittmaterialer. Tema: Resirkulering, produksjonsprosesser, materialvalg, materialutvikling, plastisk bearbeiding og formingsteknikker og produkter med dertil hørende egenskaper. Atomær oppbygging, krystallfeil, diffusjon, gjennomgang av ulike typer mekaniske egenskaper, støping og samspillet mellom mikrostruktur og egenskaper. Enkel styrkeberegning for plast og kompositter. Undervisningsform: Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Obligatoriske aktiviteter: Laboratorie- og regneøvinger. Alle laboratorieøvinger og 2/3 av regneøvingene kreves bestått.. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type C, Tekniske Tabeller av J. Johannesen, Cappelen, Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Roald Lilletvedt Anbefalt litteratur: Donald Askeland og Pradeep P. Phule: The Science and Engineering of Materials, Thomson, 5.utg. Utleverte kopier KMT307T MATERIALTEKNIKK OFFSHORE MATERIALS TECHNOLOGY OFFSHORE Mål: Oppnå grunnlag for vurdering og løsning av materialtekniske problemer ved prosjektering, fremstilling og drift av konstruksjoner og systemer spesielt innen offshorerettet virksomhet. Tema: Forming av metaller. Overflateteknologi: Forbehandling av overflater og belegging av disse med metalliske, keramiske og organiske materialer samt isolasjonsteknikk. Kontroll av belegg og overflater. Miljøaspekter ved overflatebehandling. Offshoreteknikk og materialer: Materialvalg, relevante standarder, boring og prosessering av hydrokarboner. Elektronmikroskopi, teori og bruksområder. Modellering. Fordypning i utvalgte materialtekniske emner Studiepoeng: 15 Undervisningsform: Forelesninger, regne- og data-øvinger, wiki og problembasert læring (PBL). Obligatoriske aktiviteter: Teori og regneøvinger (75 % godkjent), Wiki (godkjent) Modelleringsøving (godkjent), PBL-timer (80 % deltagelse og godkjent). Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig karakter settes. Vurderingsmetode: Mappevurdering der alle obligatoriske aktiviteter inngår, teller 33 %. Skriftlig eksamen teller 67 %. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Type C. 110

11 Emneansvarlig: Roald Lilletvedt Anbefalt litteratur: Donald Askeland and Pradeep P. Phule: The Science and Engineering of Materials, Thomson, 5. utg. Per Møller: Overfladeteknologi, Nyt Teknisk Forlag, 1.utg. Almar Almar-Næss: Metalliske materialer, Tapir, 5. utg. Utlevert materiale. MAL001T MEKANIKK MECHANICS Mål: Grunnleggende teknisk innsikt og danne den teoretiske basis for beregninger i de konstruktive og strømningstekniske emner. Tema: Grunnbegreper i mekanikken, sammenløpende krefter, plane kraftsystemer, sammensatte plane konstruksjoner, kabler og tau, friksjon, skjærkraft og bøyemoment, parallelle krefter og tyngdepunkt. Spenningsanalyse, dimensjoneringskriterier, elastiske materialer, torsjon, spenninger og deformasjoner i bjelker, statisk ubestemte systemer, knekking. Undervisningsform: Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger Obligatoriske aktiviteter: Regne- og laboratorieøvinger, hvorav 2/3 av regneøvingene og alle laboratorieøvingene kreves godkjent før endelig karakter settes. Tekniske tabeller av J. Johannessen, Cappelen, Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Gunnar Aune Pensumlitteratur: Gunnar Aune: Mekanikk, Statikk og fasthetslære, Tapir, MAL206T OPPVARMINGSTEKNIKK HEATING SYSTEMS Mål: Kunnskap for å kunne prosjektere og gjøre analyse for varmtvannssentralvarmeanlegg samt kjølesystemer Tema: Varmeeffektberegninger basert på NS3031. Varmtvannssentralvarmeanlegg, oppbygging og virkemåte. Rørdimensjonering, pumpekapasitet og trykk. Ekspansjonssystemer. Innregulering. Shuntsystemer. Akkumulering. Oljefyringsanlegg og fjernvarmeanlegg. Effektregulering og anleggutførelser. Varmegjenvinning og kjøling samt lavtemperatursystemer. Energibehov og energiøkonomisering. Undervisningsform: Forelesninger, prosjekt, regne- og laboratorieøvinger Obligatoriske aktiviteter: Regne- og laboratorieøvinger, prosjekt. 2/3 av regneøvingene og alle laboratorieøvingene kreves godkjent før endelig karakter settes. Stensaas: Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer Emneansvarlig: Natasa Djuric. Pensumlitteratur: L.I. Stensaas, Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer, Skarland Press, Samt kopierte notater. MAL004T PRODUKTMODELLERING OG DAK PRODUCT MODELLING AND CAD Mål: Innføring i produktmodellering, produktutvikling og teknisk tegning etter Norsk Standard og tegning ved bruk av DAK. Gi en innføring i hva tekniske systemer eller produkter er bygget opp av, samt teknikker og språk for å beskrive disse. Gi en forståelse for at arbeidet med å lage slike beskrivelser gjøres ved modellering og er kjernen i arbeid med produkt og produksjon. Faget gir et felles språk for å kommunisere om produkter mellom ulike avdelinger i en produksjonsbedrift. Tema: Konstruksjonsanalyse og beskrivelse av tekniske systemer. Produktmodellen benyttes til å beskrive tekniske systemers funksjoner, virkemåte og egenskaper. Skissering og tegning for kreativt arbeid og dokumentasjon. Teknikker og metoder for maskintegning etter Norsk Standards regler. Projeksjonsprinsipper. 111

12 Forenklet tegnemåte. Skissering. Snitt og målsetting. Fullstendige arbeidstegninger med toleranser og overflateruhet. Form- og beliggenhetstoleranser. Isometrisk tegning. Modellering av produkter i 3D-datasystem. Produktutviklingsmetodikk som handler om å utvikle produkter og maskiner fra ide til ferdig produkt. Bearbeiding av materialer. Undervisningsform: Forelesninger, øvinger i verksted, i auditoriet og på datasal med lærer eller studentassistent. Obligatoriske aktiviteter: Modellering, praktisk utviklingsprosjekt, 2/3 av innleveringsoppgavene i produktutvikling og modellering kreves godkjent..2/3 av tegneøvingene i maskintegning og alle DAK-øvingene kreves godkjent.. Tillatte hjelpemidler: Lundkvist og Øien: Maskintegning, Universitetsforlaget. Johannessen: Tekniske tabeller, Cappelen Kalkulator type C. Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Frank Almli Pensumlitteratur: Utdelt materiale. Lundkvist og Øien: Maskintegning, Universitetsforlaget, Bergland: Tegneøvinger for mekaniske fag, Universitetsforlaget, Bård M. Brønstad: Øvingshefte. Teknisk tegning/dak, AutoCad. Mette Mo Jakobsen: Produktutvikling verktøykasse for utvikling av konkurransedyktige produkter, Fortuna Forlag, ALM303V REGNSKAP ACCOUNTING Mål: Grunnleggende innføring i årsregnskapet, regnskapsføring av grunnleggende forretningstilfeller, vurdering av sentrale regnskapsposter og utarbeidelse av resultatregnskap og balanse i samsvar med norsk regnskapslovgivning. Innføring i utarbeidelse av kontantstrømoppstillinger. Tema: Hvorfor utarbeider vi regnskap? Sentrale brukergrupper til årsregnskapet. Regnskapsføring av grunnleggende forretningstilfeller. Introduksjon til balansen. Dobbelte bokholderis prinsipp. Inntekter og kostnader. Avslutning av regnskapet. Innføring i årsregnskapet. Tidspunkt for føring av transaksjoner periodisering. Vurdering og verdsetting av en del sentrale regnskapsposter. Utbytteregler. Utarbeidelse og oppstilling av resultatregnskap og balanse. Kontantstrømoppstillinger Obligatoriske aktiviteter: 4 av 5 obligatoriske øvinger må være godkjent før endelig karakter settes. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator HP30S, Citizen SR270 eller Citizen SR270X. Emneansvarlig: Audun Grøm Anbefalt litteratur: Trond Kristoffersen: Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, Fagbokforlaget, 2. utgave, Trond Kristoffersen: Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, Oppgavesamling, Fagbokforlaget, 2. utgave, MAL603V RØRSYSTEMER PIPING SYSTEMS Mål: Kjennskap til prinsipper for konstruksjon av rørsystemer. Tema: Rør, rørdeler og mekanisk utstyr i rørsystemer. Standarder, materialvalg, layout og rørdesign, prefabrikasjon, installasjon, dataassistert prosjektering. Undervisningsform: Forelesninger, studieoppgaver og øvinger Obligatoriske aktiviteter: Øvinger, 2/3 kreves godkjent før endelig karakter settes. Emneansvarlig: Frank Almli. Pensumlitteratur: Utdelt materiale. Parisher & Rhea: Pipe Drafting and Design Second Edition. Gulf Professional Publishing,

13 MAL315T SANITÆRTEKNIKK SANITATION Mål: Å lære å prosjektere sanitæranlegg i hus. Tema: Grunnleggende lover om strømning i vann- og avløpsledninger. Dimensjonering av vann- og avløpsledninger ifølge forskriftene. Varmtvannsforsyning. Pumpesystemer for forsyningsvann og avløpsvann. Undervisningsform: Forelesninger, prosjektarbeid og regneøvinger Obligatoriske aktiviteter: Regneøvinger, 2/3 kreves godkjent, og prosjekt som kreves godkjent før endelig karakter settes. Tillatte hjelpemidler: Normalreglementet for sanitæranlegg. Kalkulator type C. Emneansvarlig: Olav Skaret Pensumlitteratur: L. I. Stensaas: Sanitærteknikk, Universitetsforlaget, ALM200M STATISTIKK PROBABILITY AND STATISTICS Mål: Forståelse av riktig informasjonsbehandling og hvordan statistiske metoder kan benyttes i en planleggings-, kontroll- og beslutningsfase. Oppnå grunnlag for videre anvendelse i utdanningen og i framtidig yrke og videreutdanning. Tema: Beskrivende statistikk inkludert sentralmål og spredningsmål. Sannsynlighetsregning. Ulike diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Punkt- og intervallestimering. Hypotesetesting (Z-test, t-test og p- verdi). Korrelasjon og lineær regresjon. Studieprogramtilpassede eksempler. Programvare vil benyttes i undervisningen og som en del av øvingsopplegget. Obligatoriske aktiviteter: 5 øvinger. 4 øvinger må være godkjent før endelig karakter settes.. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type C Emneansvarlig: Ståle Lund Ramstad Anbefalt litteratur: Per Chr. Hagen: Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk, Cappelen, 2007 (5. utgave). MAL604V STYRT PRAKSIS PRACTICAL TRAINING Mål: Praktisk forståelse av den virksomhet som foregår på en produksjonsbedrift. Kandidaten skal kartlegge og forstå bedriftens forretningsprosesser og administrative støtteprosesser. Praksisperioden avsluttes med en skriftlig rapport. Tema: Forretningsprosesser, organisering og styring. Av bedriften. Yrkeserfaring. Arbeidsmiljø. Sertifiseringer og standarder. Obligatoriske aktiviteter: Fremmøte og prosjektarbeid som beskrevet i manual Vurderingsmetode: Emnet evalueres med bestått/ikke bestått ut fra kriterier beskrevet i manual. Emneansvarlig: Frank Almli Pensumlitteratur: Prosjektmanual for Styrt praksis, utgitt ved Studieprogram Maskin og logistikk MAL005T SVEISETEKNIKK WELDING Mål: Innføring i de vanligste sveisemetoder slik at de blir i stand til å tilrettelegge for produksjon og foreta riktige valg ved innkjøp av utstyr. Tema: Sveisebegreper. Buesveisemetoder med vekt på TIG, MIG/MAG. Rørtråd. Dekkede elektroder og Pulversveising. Plasmasveising og Lasersveising. Aluminiumsveising og HMS. Termiske skjæremetoder. Sveisefeil og sveiseprosedyrer. Litt om programmet iqsim. Undervisningsform: Forelesninger og laboratorieøvinger. 113

14 Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvinger, 2/3 av øvingene kreves godkjent før endelig karakter settes.. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type B. Emneansvarlig: Jan G. Dragseth Pensumlitteratur: E. Halmøy: Sveiseteknikk, Tapir, Utlevert materiale fra ESAB. MAL003T TEKNISK TERMODYNAMIKK 1 ENGINEERING THERMODYNAMICS 1 Mål: Innføring i termodynamikkens grunnleggende begreper og prosesser. Tema: Konsepter og definisjoner; det termodynamiske system, egenskaper for rene substanser, arbeid og varme. Termodynamikkkens 1. lov; stasjonære -og ikke-stasjonære prosesser. Termodynamikkens 2. lov; reversible og irreversible prosesser, Carnot-prosessen, entropi. Sirkelprosesser for kraftproduksjon; Otto- og Diesel-prosessen, Brayton og Rankineprosessen. Kompresjonskjøleprosessen. Karakterkrav: Emnet må være bestått for å ta Ventilasjonsteknikk og Teknisk termodynamikk 2 Undervisningsform: Forelesninger og regneøvinger Obligatoriske aktiviteter: Regneøvinger, 2/3 kreves godkjent før endelig karakter settes. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type B. Emneansvarlig: Lars Engvik Pensumlitteratur: Yunus Cengel og Michael Boles: Thermodynamics. An Engineering Approach, McGraw Hill, 6. utg., SI-units. 2007, ISBN MAL207T TEKNISK TERMODYNAMIKK 2 ENGINEERING THERMODYNAMICS 2 Mål: Emnet er en videreføring av emnet Teknisk Termodynamikk 1, og omhandler sentrale varmetekniske emner og systemer. Tema: Varmeoverføring, forbrenningslære, exergi og energikvalitet, gassblandinger og fuktig luft, kompressibel gasstrømning. Innføring i sentrale energisystemer i bygninger. Karakterkrav: Emnet må være bestått for å ta Ventilasjonsteknikk Undervisningsform: Forelesninger og regneøvinger Obligatoriske aktiviteter: Regneøvinger, 2/3 kreves godkjent før endelig karakter settes. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type B. Emneansvarlig: NN Pensumlitteratur: Yunus Cengel og Michael Boles: Thermodynamics. An Engineering Approach. McGraw Hill, 6. utg., SI-units. 2007, ISBN Utdelte forelesningsnotater. MAL601V TVERRFAGLIG PROSJEKTERING INTERDISCIPLINARY PROJECT Mål: Grunnleggende forståelse for tverrfaglig (bygg, elektro, vvs og logistikk) samarbeid som basis for sikker og profesjonell gjennomføring av prosjektering- og byggeprosesser. Tema: Tverrfaglig samarbeidsmetoder ved hjelp av metodene i CCD (concurrent design). Lean Construction, Bygningsinformasjonsmodeller BIM, og med bruk av dataverktøy for de ulike fagretningene. Undervisningsform: Forelesninger, sesjonsbaserte samlinger, prosjektarbeid Obligatoriske aktiviteter: Øvinger og prosjekt Vurderingsmetode: Prosjekt Tillatte hjelpemidler: Spesialverktøy for de valgte fagområder Emneansvarlig: NN Pensumlitteratur: Forelesningsnotater 114

15 MAL321T VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET MAINTENANCE AND AVAILABILITY Mål: Grunnleggende kunnskaper om metoder og systemer for organisering og styring av en effektiv vedlikeholdsfunksjon. Tema: Vedlikeholdets målsetting og betydning for driftsregularitet, sikkerhet, miljø og økonomi. Terminologi og vedlikeholdstyper. Levetidsfordelinger, tilgjengelighet og feilmekanismer. Grunnleggende risiko- og pålitelighetsanalyser. Innføring i pålitelighetsteknikk. Vedlikeholdsledelse, målstyring og måltall. Kvalitetssikring av vedlikeholdsfunksjonen. Benchmarking og organisering av vedlikeholdsfunksjonen. Aktuelle vedlikeholdskonsepter og metoder. Vedlikeholdssystemer. Reservedelsstyring og -beredskap. Generelt om tilstandskontroll (TK). Organisering av tilstandskontroll. Beskrivelse av forskjellige tilstandskontrollmetoder inkl. vibrasjonsanalyser, termodynamisk tilstandskontroll, oljeanalyser, og ikke destruktive prøvemetoder (NDT). Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type C, og formelark i vedlikehold og driftssikkerhet (5 sider). Kan ikke ha egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst. Emneansvarlig: Per I. Bye Pensumlitteratur: Kompendium i vedlikehold og driftssikkerhet, Per I. Bye MAL209T VENTILASJONSTEKNIKK VENTILATION SYSTEMS IN BUILDINGS Mål: Å gi kunnskaper for å prosjektere ventilasjonsanlegg. Tema: Varmeteknisk grunnlag, fuktig luft, fysiologisk grunnlag, termiske og atmosfæriske innemiljø. Behovet for ventilasjon, forskrifter og anbefalninger, strømningstekniske grunnlag og kanaldimensjonering. Oversikt over hovedtyper av ventilasjonsanlegg. Oppdriftsanlegg og viftedrevne anlegg. Avtrekks- og tilluftsanlegg. Varmluftsanlegg, induksjonsanlegg, tokanalsanlegg og VAV-anlegg. Måling og innregulering. Dimensjoneringsgrunnlag ventilasjon, luftbehandling, komponenter, ventilasjonssystemer, industriventilasjon Undervisningsform: Forelesninger, prosjekt, regne- og laboratorieøvinger. Obligatoriske aktiviteter: Prosjekt, regne- og laboratorieøvinger. Prosjekt, 2/3 av regneøvinger og 4 av 5 laboratorieøvinger kreves godkjent Vurderingsmetode: Skriftlig prøve til sommeren i 2. årskurs teller 30 % og skriftlig eksamen til jul i 3. årskurs teller 70 %. Lengde på eksamen: timer Emneansvarlig: Jonny Holst Anbefalt litteratur: Leif I. Stensaas; Ventilasjonsteknikk 1, Skarland Press, 4.utgave, Henning Hørup Sørensen; Ventilation Ståbi, Nyt Teknisk forlag, 2.utgave, Utdelt materiale. MAL216T VENTILASJONSTEKNIKK I VENTILATION SYSTEMS IN BUILDINGS Mål: Å gi kunnskaper for å prosjektere ventilasjonsanlegg. Tema: Varmeteknisk grunnlag, fuktig luft, fysiologisk grunnlag, termiske komfort og atmosfæriske innemiljø. Behovet for ventilasjon, forskrifter og anbefalninger, strømningstekniske grunnlag og kanaldimensjonering. Måleteori og innregulering. Luftstrømninger i rom. Oversikt over hovedtyper av ventilasjonsanlegg. Undervisningsform: Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Obligatoriske aktiviteter: Regne- og laboratorieøvinger. 2/3 av regneøvinger og 2 av 3 laboratorieøvinger kreves godkjent. Emneansvarlig: Johnny Holst 115

16 Pensumlitteratur: Leif I. Stensaas; Ventilasjonsteknikk 1, Skarland Press, 4.utgave, Henning Hørup Sørensen; Ventilation Ståbi, Nyt Teknisk forlag, 2.utgave, Utdelt materiale. MAL313T VERKSTEDTEKNIKK MED KVALITETSTEKNIKK PRODUCTION AND QUALITY ENGINEERING Mål: Innføring i prinsipper og metoder som benyttes ved utvikling, produksjon og kontroll av mekaniske produkter. Tema: Produktutvikling og produktfremstilling. Produksjonsprosesser og produksjonssystemer. Sponskjærende bearbeiding. Valg av skjæredata. Organisering. Automatisering. Måleteknikk og kvalitetskontroll. Andre bearbeidingsmetoder. Numerisk styrte maskiner. Obligatoriske aktiviteter: Praktiske demonstrasjoner i verksted. Emneansvarlig: Bård M. Brønstad Pensumlitteratur: Hågeryd, Bjørklund og Lenner: Moderne produksjonsteknikk, del 1og 2, NKI-Forlaget, Utdelt materiale. MAL317T VVS-PROSJEKTERING DESIGN OF HVAC-SYSTEMS Mål: Oppnå grunnlag for selvstendig prosjektering av VVS-anlegg ved hjelp av DAK. Tema: DAK som prosjekteringsverktøy. Valg av systemløsninger i VVS-anlegg med tilhørende beregninger. Utarbeidelse av forprosjekt. Utarbeidelse av detaljprosjekt med arbeidstegninger. Utarbeidelse av beskrivelse med mengdefortegnelse. Anbudsprosessen. Kvalitetssikring i VVS-bransjen. Jus i byggebransjen. Undervisningsform: Forelesning og prosjekt Obligatoriske aktiviteter: Prosjekt. Vurderingsmetode: Prosjektet. Emneansvarlig: Olav Skaret Pensumlitteratur: L. I. Stensaas: Sanitærteknikk, Universitetsforlaget, L. I. Stensaas: Ventilasjonsteknikk, Skarland Press, Faktabladene Prenøk og Ventøk, 2000 og nyere. MAL318T VVS-RETTET REGULERINGS- TEKNIKK CONTROL ENGINEERING FOR HVAC SYSTEMS Mål: Innblikk i moderne styring, regulering og overvåkningsmetoder for VVS-anlegg, samt gi nødvendig grunnlag for å forstå elektrisk koplingsskjema og elektriske komponenters virkemåte. Tema: Grunnleggende reguleringsteknikk, instrumenteringsgrad og automasjonsnivå. Sensorer og signaloverføring. Sentral driftskontroll. Elektriske motorer og elektriske koplingsskjema. Forutsetning: For å få adgang til emnet, må eksamen i Automatiseringsteknikk 1 være bestått Undervisningsform: Forelesninger, prosjekt, regne- og laboratorieøvinger Obligatoriske aktiviteter: Prosjekt, regne- og laboratorieøvinger. 3 av 4 laboratorieøvinger og prosjekt kreves godkjent før endelig karakter settes. Emneansvarlig: Johnny Holst Pensumlitteratur: Utlevert materiale. ALM200S ØKONOMISK STYRING CORPORATE FINANCE Mål: Grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og innsikt i og trening i bruk 116

17 av sentrale bedriftsøkonomiske analysemetoder som grunnlag for planlegging og kontroll. Tema: Forskjellige selskapsformer. Presentasjon av et årsregnskap. Analyse av rentabilitet, likviditet, soliditet og finansieringsstruktur. Vurderingsregler for eiendeler og gjeld. Kostnadsanalyser. Etterspørselsteori og prisdannelse. Overskuddsmaksimering. Beregning av tilleggssatser, selvkost og minimumskost. Nullpunktanalyser. Investeringskalkyler. Beregning av kapitalbehov og finansiell styring. Kapitalrasjonalisering med optimalisering av innkjøpsstørrelse. Obligatoriske aktiviteter: 4 av 5 obligatoriske øvinger må være godkjent før endelig karakter settes.. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator HP30S, Citizen SR270 eller Citizen SR270X. Emneansvarlig: Audun Grøm Anbefalt litteratur: Banken og Nyhuus: Innføring i bedriftsøkonomi, Cappelen,

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT Del A: Lovkunnskap Mål: Emnet skal gi innføring i rettssystemet og hvordan lover tolkes, oppøve studentenes vurderingsevne og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver

Detaljer

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT Del A: Lovkunnskap Mål: Emnet skal gi innføring i rettssystemet og hvordan lover tolkes, oppøve studentenes vurderingsevne og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver

Detaljer

MASKINTEKNIKK ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT MAL202T AUTOMATISERINGS- TEKNIKK 1 AUTOMATION ENGINEERING 1

MASKINTEKNIKK ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT MAL202T AUTOMATISERINGS- TEKNIKK 1 AUTOMATION ENGINEERING 1 NB! Faglærer vil kunne benytte auditorieøvinger i enkelte emner. Av totalt antall øvinger må 2/3 være bestått før endelig karakter settes. Forutsetningen for benyttelsen av ordingen er at det opplyses

Detaljer

MAL310T AUTOMATISERINGSTEKNIKK 2 AUTOMATION SYSTEMS 2

MAL310T AUTOMATISERINGSTEKNIKK 2 AUTOMATION SYSTEMS 2 MAL310T AUTOMATISERINGSTEKNIKK 2 AUTOMATION SYSTEMS 2 Mål: Innsikt i pneumatiske styringssystemer og bruk av PLS som automatiseringsverktøy. Det skal også gi grunnlag for valg og bruk av elektrotekniske/

Detaljer

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT Del A: Lovkunnskap Mål: Innføring i rettssystemet og hvordan lover tolkes, oppøve studentenes vurderingsevne og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver hvor

Detaljer

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT Del A: Lovkunnskap Mål: Emnet skal gi innføring i rettssystemet og hvordan lover tolkes, oppøve studentenes vurderingsevne og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver

Detaljer

ALM302V ENGELSK ENGLISH

ALM302V ENGELSK ENGLISH KMT302B BACHELOROPPGAVE MATERIALTEKNIKK BACHELOR THESIS MATERIALS TECHNOLOGY Mål: Identifisere, formulere og løse relevante problemer i ingeniørens virkefelt. Utnytte kunnskaper og ferdigheter fra flere

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknikk og industriell produksjon 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknikk og industriell produksjon 2012/2013 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknikk og industriell produksjon 2012/2013 Profesjons- og yrkesmål Studenten skal etter gjennomført studium ha grunnlag for å undervise innenfor sine TIP fagområder, både på

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning for yrkesfaglærere 2014/2015. Teknikk og industriell produksjon

STUDIEPLAN. Videreutdanning for yrkesfaglærere 2014/2015. Teknikk og industriell produksjon STUDIEPLAN Videreutdanning for yrkesfaglærere 2014/2015 Teknikk og industriell produksjon Et samarbeid mellom HiST, Avdeling for teknologi og NTNU, Program for lærerutdanning Tildeling i brev fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning innen Teknikk- og industriell produksjon (TIP) 2011/2012

Studieplan for videreutdanning innen Teknikk- og industriell produksjon (TIP) 2011/2012 Studieplan for videreutdanning innen Teknikk- og industriell produksjon (TIP) 2011/2012 Profesjons- og yrkesmål Studentene skal etter gjennomført studium ha grunnlag for å undervise innenfor sine TIP fagområder,

Detaljer

Produktutvikling og produksjon

Produktutvikling og produksjon Produktutvikling og produksjon Maskinlinja ved NTNU 1 Torbjørn K. Nielsen Professor ved Vannkraftlaboratoriet Normal vei: Sivilingeniørutdanningen gjennomføres på fem år Studenter fra Ingeniørhøyskolene

Detaljer

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT Del A: Lovkunnskap Mål: Emnet skal gi innføring i rettssystemet og hvordan lover tolkes, oppøve studentenes vurderingsevne og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver

Detaljer

EMNEBESKRIVELSER. for 3-årig yrkesfaglærerutdanning. Yrkesfaglig bredde og dybde. Elektrofag

EMNEBESKRIVELSER. for 3-årig yrkesfaglærerutdanning. Yrkesfaglig bredde og dybde. Elektrofag EMNEBESKRIVELSER for 3-årig yrkesfaglærerutdanning Yrkesfaglig bredde og dybde Elektrofag Studieåret 2012/2013 Emnekode Emnenavn YFL2120 Matematikk Faglig nivå 1 Omfang 10 studiepoeng Vektingsreduksjoner

Detaljer

Studieplan for videreutdanning innen Teknikk- og industriell produksjon (TIP) 2010/2011

Studieplan for videreutdanning innen Teknikk- og industriell produksjon (TIP) 2010/2011 Studieplan for videreutdanning innen Teknikk- og industriell produksjon (TIP) 2010/2011 Profesjons- og yrkesmål Studentene skal etter gjennomført studium ha grunnlag for å undervise innenfor sine TIP fagområder,

Detaljer

MAL300T DISTRIBUSJON DISTRIBUTION MAL380B BACHELOROPPGAVE LOGISTIKK BACHELOR THESIS

MAL300T DISTRIBUSJON DISTRIBUTION MAL380B BACHELOROPPGAVE LOGISTIKK BACHELOR THESIS MAL380B BACHELOROPPGAVE LOGISTIKK BACHELOR THESIS Mål: Identifisere, formulere og løse relevante problemer i logistikkingeniørens virkefelt. Utnytte kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet,

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

LOGISTIKK ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT PO901T BACHELOROPPGAVE BACHELOR THESIS

LOGISTIKK ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT PO901T BACHELOROPPGAVE BACHELOR THESIS NB! Faglærer vil kunne benytte auditorieøvinger i enkelte emner. Av totalt antall øvinger må 2/3 være bestått før Forutsetningen for benyttelsen av ordingen er at det opplyses om dette ved undervisningsstart.

Detaljer

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Gjeldende fom. høsten 2009 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Revidert vår 2009 1-ÅRIG FORKURS Vedlagte studieplan er utarbeidet

Detaljer

Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE)

Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE) Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE) Heltid - ikke studiepoenggivende utdanning Godkjent av Avdelingsstyret ved ingeniørutdanningen 14. mars 2011 Fakultet for teknologi, kunst

Detaljer

2.år høst 2012 3. semester. 2.år vår 2013 4. semester. Fluid mekanikk og statistikk. 10 stp. Og produksjonsteknikk med FEM. Egil Berg 10 stp TSE

2.år høst 2012 3. semester. 2.år vår 2013 4. semester. Fluid mekanikk og statistikk. 10 stp. Og produksjonsteknikk med FEM. Egil Berg 10 stp TSE IR Ingeniørutdanning - studiemodell på maskinstudiet 2011 2014 rev 15 og Y-veien En ingeniør som behersker produktrealiseringsprosessene med fordypning i klassiske teknologiske emner 5 10 15 20 25 30 14.11.2011

Detaljer

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon 180 studiepoeng

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon 180 studiepoeng NTNU- HIST Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon 180 studiepoeng Planen bygger

Detaljer

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT Del A: Lovkunnskap Mål: Emnet skal gi innføring i rettssystemet og hvordan lover tolkes, oppøve studentenes vurderingsevne og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver

Detaljer

<kode> Grunnleggende matematikk for ingeniører Side 1 av 5

<kode> Grunnleggende matematikk for ingeniører Side 1 av 5 Grunnleggende matematikk for ingeniører Side 1 av 5 Emnebeskrivelse 1 Emnenavn og kode Grunnleggende matematikk for ingeniører 2 Studiepoeng 10 studiepoeng 3 Innledning Dette er det ene av

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet som ønsker videreutdanning

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

Matematikk påbygging

Matematikk påbygging Høgskolen i Østfold Matematikk påbygging Omfang: 1 år 60 studiepoeng Påbyggingsstudium Godkjent Av Dato: 14.08.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Studieplan for Fysikk 1

Studieplan for Fysikk 1 Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Fysikk 1 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i fysikk ved NTNU består av Fysikk 1 (30 studiepoeng) og Fysikk 2 (30 studiepoeng), og gir kandidatene

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for teknologi Program for maskinteknikk og logistikk Studieplan Bachelor i ingeniørfag Maskinfag Med studieretningene: Drift og vedlikehold Konstruksjonsteknikk Varme-

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:52 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av:

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer omfatter utforming,

Detaljer

LOGISTIKK FO082A ADMINISTRATIV STYRING FV100A BEDRIFTSETABLERING SO411T DATAMODELLERING FOR WEB GO073A DATATEKNIKK

LOGISTIKK FO082A ADMINISTRATIV STYRING FV100A BEDRIFTSETABLERING SO411T DATAMODELLERING FOR WEB GO073A DATATEKNIKK FO082A ADMINISTRATIV STYRING Del A: Lovkunnskap Mål: Emnet skal gi innføring i rettssystemet og hvordan lover tolkes. oppøve studentenes vurderingsevne og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver hvor lover

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:53 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av:

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon (TIP) 180 studiepoeng

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon (TIP) 180 studiepoeng NTNU- HIST Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon (TIP) 180 studiepoeng Planen

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Høgskolen i Sør Trøndelag

Høgskolen i Sør Trøndelag Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for teknologi Program for maskinteknikk og logistikk Studieplan Bachelor i ingeniørfag Logistikk 180 studiepoeng Studieåret 2012 2013 Studieplan for Bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:53 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Studienivå:

Detaljer

Internasjonal Sveiseingeniør [IWE]

Internasjonal Sveiseingeniør [IWE] VIDEREUTDANNING FOR INGENIØRER Internasjonal Sveiseingeniør [IWE] KURS OVER INTERNETT Internasjonal sveiseingeniør(iwe) er et kurs Høgskolen Stord/Haugesund(HSH) tilbyr på oppdrag fra Norsk Sveiseteknisk

Detaljer

TMA 4255 Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder

TMA 4255 Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder TMA 4255 Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder Våren 2007 1 Om kurset Foreleser Øvingslærer Kurset er beregnet for studenter som ønsker en videreføring av grunnkurset i statistikk. Sentralt

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-OFFSYS, BOKMÅL, 008 HØST, versjon 08.aug.013 11:1:11 Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 10 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017

Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene god og grunnleggende kompetanse i fysikk og kjemi med tilhørende

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 (8. 11. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon

Detaljer

Kompetanse i skolen Årsstudium i fysikk.

Kompetanse i skolen Årsstudium i fysikk. Kompetanse i skolen Årsstudium i fysikk. 50% deltidsstudier over 2 år. 1. studieår (30 studiepoeng) består av emnene Energi og strålingsfysikk 1 (Høst) Sensorteknologi (Høst) Åpne forsøk (Vår) Romteknologi

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - masterstudium

Konstruksjoner og materialer - masterstudium Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:53 Konstruksjoner og materialer - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

Mulig samarbeid mellom LORIF og Institutt for produktutvikling og materialer ved NTNU. LORIF møte 11.09.2012 Børge Beisvåg, prosjektdriver

Mulig samarbeid mellom LORIF og Institutt for produktutvikling og materialer ved NTNU. LORIF møte 11.09.2012 Børge Beisvåg, prosjektdriver Mulig samarbeid mellom LORIF og Institutt for produktutvikling og materialer ved NTNU LORIF møte 11.09.2012 Børge Beisvåg, prosjektdriver Institutt for produktutvikling og materialer (IPM) Den faglige

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Studieåret 2017/2018

Studieåret 2017/2018 Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet og på videregående skole som ønsker

Detaljer

SMF3081 Videregående metodekurs

SMF3081 Videregående metodekurs SMF3081 Videregående metodekurs - 2016-2017 Emnekode: SMF3081 Emnenavn: Videregående metodekurs Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 5 Varighet: Høst Varighet (fritekst): 13-14 uker To timers

Detaljer

SMF3081F Videregående metodekurs

SMF3081F Videregående metodekurs SMF3081F Videregående metodekurs - 2016-2017 Emnekode: SMF3081F Emnenavn: Videregående metodekurs Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 5 Varighet: Høst Varighet (fritekst): Høst Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

ELE1071 Elektriske kretser

ELE1071 Elektriske kretser ELE1071 Elektriske kretser - 2014-2015 Emnekode: ELE1071 Emnenavn: Elektriske kretser Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 20 Varighet: Høst og vår Varighet (fritekst): Fysikkdelen av kurset vil

Detaljer

MAL FOR STUDIEPLAN - BOKMÅL. Studiets navn (norsk): Kjemiprosess for programområde TIP, videreutdanning for lærere

MAL FOR STUDIEPLAN - BOKMÅL. Studiets navn (norsk): Kjemiprosess for programområde TIP, videreutdanning for lærere MAL FOR STUDIEPLAN - BOKMÅL Versjon 8p1 Mal for studieplaner blir tilgjengelig i NetEd når studium er etablert og utdanningsplan foreligger. Høgskolen i Østfold For de som har behov for å skrive studieplaner

Detaljer

Computers in Technology Education

Computers in Technology Education Computers in Technology Education Beregningsorientert matematikk ved Høgskolen i Oslo Skisse til samlet innhold i MAT1 og MAT2 JOHN HAUGAN Både NTNU og UiO har en god del repetisjon av videregående skoles

Detaljer

Studieplan 2009/2010. Matematikk 2. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2009/2010. Matematikk 2. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2009/2010 Matematikk 2 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet gir 30 studiepoeng og går over et semester. Innledning Matematikk 2 skal forberede

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet som

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8. - 10. trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8. - 10. trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8. - 10. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere som har godkjent lærerutdanning med innslag

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Fagfelt teknisk Fagretning: Fordypning: 2 Bygg og anlegg TIP (teknikk og industriell produksjon) Datateknikk Elektro Kjemi

Detaljer

Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning Emne FIN130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:31 Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning Emnekode: FIN130_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

BOKLISTE FOR SKOLEÅRET 2017/2018

BOKLISTE FOR SKOLEÅRET 2017/2018 Fordypnig: TIP Klasse: 14MDNETT 5 studenter Teamleder: Ane Fosse Pneumatikk, generell innføring Gyldendal Evensen, Ruud 82-585-0605-6 NB! Boka kan være kjøpt tidligere Logistikk med faglig ledelse Produksjonslogistikk

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer

SMF3081F Videregående metodekurs

SMF3081F Videregående metodekurs SMF3081F Videregående metodekurs - 2015-2016 Emnekode: SMF3081F Emnenavn: Videregående metodekurs Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 5 Varighet: Høst Språk: Norsk Forutsetter bestått: REA1131F

Detaljer

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram Utdanningen gir undervisningskompetanse i to realfag i tillegg til kompetanse i teknologi. Programmet passer godt for dem som vil bli lektor

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Plan for realfagskurs (halvårig)

Plan for realfagskurs (halvårig) Plan for realfagskurs (halvårig) Studiested: Tromsø Gir ikke uttelling i form av studiepoeng Bygger på Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske

Detaljer

Retningslinjer og læringsutbytte for matematikkfaget

Retningslinjer og læringsutbytte for matematikkfaget Retningslinjer og læringsutbytte for matematikkfaget HiOA og HiB Fagmøte i Matematikk, 4. 5. okt 2011 1 / 23 Kjennetegn og indikatorer Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2 / 23 Kjennetegn og

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn ved NTNU skal

Detaljer

BYGG OG MILJØ ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT SO691B ANLEGGSDRIFT CONSTRUCTION AND ROADWAY MANAGEMENT

BYGG OG MILJØ ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT SO691B ANLEGGSDRIFT CONSTRUCTION AND ROADWAY MANAGEMENT ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT Del A: Lovkunnskap Mål: Emnet skal gi innføring i rettssystemet og hvordan lover tolkes, oppøve studentenes vurderingsevne og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver

Detaljer

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010 Hovedprosjekt Bachelor IT Våren 2010 Retningslinjer for oppstart og gjennomføring av hovedprosjekt, 3.klasse 1. Generelt Studentene ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) skal i 6. semester

Detaljer

Læreplan i Programmering og modellering - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i Programmering og modellering - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram 2.12.2016 Læreplan i - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Formål Programmering er et emne som stadig blir viktigere i vår moderne tid. Det er en stor fordel å kunne forstå og bruke programmering

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 ved NTNU skal gi studentene god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i grunnskolen

Detaljer

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013 Versjon 25. April 2012 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013 KOMPiS-studiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående

Detaljer

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Materialteknologi - masterstudium (5-årig) MTMT år. HØST 1. år Master i materialteknologi - 1. år

Materialteknologi - masterstudium (5-årig) MTMT år. HØST 1. år Master i materialteknologi - 1. år Materialteknologi - masterstudium (5-årig) MTMT - 2017 1. år HØST 1. år Master i materialteknologi - 1. år EXPH0004 O Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi (7,5) TDT4110 O Informasjonsteknologi,

Detaljer

Eksamensplan vårsem IIA og IMT (1(28.desember 2006) Eks.dato: Del Evalueringsform Emnekode Emnenavn

Eksamensplan vårsem IIA og IMT (1(28.desember 2006) Eks.dato: Del Evalueringsform Emnekode Emnenavn Eksamensplan vårsem. 2007 IIA og IMT (1(28.desember 2006) Eks.dato: Del Evalueringsform Emnekode Emnenavn 13.03.2007 1 Skriftlig eksamen IMT4481 Information Society and Security 16.03.2007 1 Skriftlig

Detaljer

Anbefalt litteratur: Prosjektmanual for studieprogram. Gruppen skal selv finne frem til annen faglitteratur.

Anbefalt litteratur: Prosjektmanual for studieprogram. Gruppen skal selv finne frem til annen faglitteratur. KMT301B BACHELOROPPGAVE KJEMI BACHELOR THESIS CHEMISTRY Mål: Identifisere, formulere og løse relevante problemer i ingeniørens virkefelt. Utnytte kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet,

Detaljer

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-OFFSH5, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:20 Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Status ved HiT. av Svein Thore Hagen Professor Fakultet for teknologiske fag

Status ved HiT. av Svein Thore Hagen Professor Fakultet for teknologiske fag Status ved HiT av Svein Thore Hagen Professor Fakultet for teknologiske fag Tidsfrister 15.10.11: 10 11 Læringsutbyttebeskrivelse tt b i på studieretningsnivå 30.10.11: 11: Studieprogram-matrisematrise

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Fakultet for teknologi Utvidet vurderingsplan november/desember 2015

Fakultet for teknologi Utvidet vurderingsplan november/desember 2015 10.11.15 HBIO3004 A S ORD Medisinsk laboratorieteknologi 5B, Immunhematologi 3 66 Hall K4 B A Hall K3 Kjemi 13.11.15 HBIO303P A S ORD Medisinsk laboratorieteknologi 5A, Hematologi og Hemostase 3 66 Hall

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:53 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

ELE1042 Elektriske kretser

ELE1042 Elektriske kretser ELE1042 Elektriske kretser - 2013-2014 Emnekode: ELE1042 Emnenavn: Elektriske kretser Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 20 Varighet: Vår Språk: Norsk Anbefalt forkunnskap: Emnet bygger på følgende

Detaljer

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Del 1

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Del 1 HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Del 1 Kode: MX130UNG Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fastsatt av dekan 28. mai 2009 Fagplanens inndeling: 1. Innledning 2. Innhold

Detaljer

Konstruksjonar og materialar - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjonar og materialar - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, NYNORSK, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:08 Konstruksjonar og materialar - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2007/2008

Studieplan 2007/2008 Årsstudium i prosjektledelse Studieplan 2007/2008 Studieprogramkode ÅRPROLED Innledning Stadig flere oppgaver innen privat og offentlig virksomhet organiseres som prosjekter. Dette gir økt behov for medarbeidere

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 97 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 06.02.2006 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer