Årsrekneskap 2012 K-sak 0XX/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrekneskap 2012 K-sak 0XX/13"

Transkript

1 Gr-art Årsrekneskap 2012 K-sak 0XX/13 Etne kommune

2 Innhald INNLEIING... 3 DEN KOMMUNALE REKNESKAPEN REKNESKAPSPRINSIPP... 4 HOVUDOVERSIKTER... 5 REKNESKAPSSKJEMA... 9 NOTAR DRIFTSREKNESKAP ANSVAR: 1000 RÅDMANN ANSVAR: 1200 LØNN OG PERSONAL ANSVAR: 1400 IKT ANSVAR: 1500 ØKONOMI ANSVAR: 1600 UTVIKLING ANSVAR: 1700 TENESTETORG ANSVAR: 2101 ENGE SKULE ANSVAR: 2103 RYGG SKULE ANSVAR: 2105 SKÅNEVIK SKULE ANSVAR: 2201 ENGE BARNEHAGE ANSVAR: 2203 RYGG BARNEHAGE ANSVAR: 2205 SKÅNEVIK BARNEHAGE ANSVAR: 2300 KULTUR ANSVAR: 3000 HELSE OG SOSIAL ANSVAR: 3001 HS AVD. 1 BISTAND OG OMSORG ANSVAR: 3002 HS AVD. 2 BISTAND OG OMSORG ANSVAR: 3500 PLEIE OG OMSORG ANSVAR: 3501 PLO AVD. 1 ETNE ANSVAR: 3502 PLO AVD. 2 ETNE ANSVAR: 3504 PLO AVD. SKÅNEVIK ANSVAR: 3600 NAV KOMMUNE ANSVAR: 4200 DRIFT/VEDLIKEHALD ANSVAR: 5000 RÅDMANN - FINANS INVESTERINGSREKNESKAP BALANSE EIGENDELAR EIGENKAPITAL OG GJELD Årsrekneskap 2012 Side 2

3 ETNE KOMMUNE KOMMUNEREKNESKAPEN 2012 Innleiing Rekneskapen for Etne kommune vert med dette lagt fram. en er avslutta med eit netto driftsresultat på kr mot justert budsjett på kr Det rekneskapsmessige overskotet som kjem fram etter avsetjingar og bruk av avsetjingar, samt ev. inndekning av fjorårets underskot, vert på kr Opphavleg budsjett var på kr Sum bruk av midlar var på kr , medan tilgang på midlar var på kr Arbeidskapitalen er auka med kr Rekneskapen er revidert, og me viser til revisjonsmelding frå KPMG. Etne, Elling Hetland Rådmann Årsrekneskap 2012 Side 3

4 Den kommunale rekneskapen rekneskapsprinsipp Generelt I samsvar med forskrifter for kommunale budsjett og rekneskap, fastsett av Kommunalog regional departementet 15. desember 2000, fører Etne kommune sin rekneskap etter anordningsprinsippet. Det vil seie at alle kjente inntekter og utgifter vert tatt med i driftog investeringsrekneskapen for vedkommande år, uavhengig om dei er betalt eller ikkje i rekneskapsåret. Uteståande fordringar Uteståande fordringar er bokført til kostpris. Etter dei kommunale rekneskapsforskriftene skal ein gå gjennom fordringane og skrive vekk krav som er uinndrivelege. Dette skal ein gjere for at balanserekneskapen skal vere mest mogleg reell. Aksjar og partar Aksjar og partar er oppført til opphavleg innkjøpspris. Anleggsmidlar/driftsmidlar Alle varige driftsmidlar med økonomisk levetid over 3 år, og med ein innkjøpspris over kr ,- er ført i investeringsrekneskapen og aktivert i balansen. Avskrivingane er lineære over den økonomiske levetida. Fond Fonda i balanserekneskapen er delt i bunde/ubunde kapitalfond, bundne driftsfond og disposisjonsfond. Dei bundne fonda er fond der instansar utanom kommunen har øyremerka midlane til særskilte føremål som kommunestyret ikkje kan endra. Kapitalkonto Kapitalkonto syner forholdet mellom anleggsmidlane og den delen av langsiktig gjeld som er nytta til å finansiera anleggsmidla. I rekneskapen skal anleggsmidlane minus langsiktig gjeld (korrigert for ubrukte lånemidlar) tilsvara kapitalkonto. Årsrekneskap 2012 Side 4

5 Hovudoversikter Hovudoversikter HOVUDOVERSIKT - DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskap Budsjett (end) Budsjett (oppr.) Rekneskap Kostra-art Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , , Andre salgs- og leieinntekter , , , , Overføringer med krav til motytelse , , , , Rammetilskudd , , , , Andre statlige overføringer , , , , , Andre overføringer , , , , Skatt på inntekt og formue , , , , Eiendomsskatt , , , , Andre direkte og indirekte skatter , , , ,00 Sum driftsinntekter (B) , , , ,03 Driftsutgifter , Lønnsutgifter , , , , Sosiale utgifter , , , , ( ) Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , , Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , , Overføringer , , , , Avskrivninger , , , , ( ) Fordelte utgifter 0,00 0, ,00 0,00 Sum driftsutgifter (C) , , , ,20 Brutto driftsresultat (D = B - C) , , , ,83 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , , Mottatte avdrag på utlån ,00 0,00 0, ,00 Sum eksterne finansinntekter (E) , , , ,29 Finansutgifter 500 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , , Avdragsutgifter , , , , Utlån 3 927, , , ,22 Sum eksterne finansutgifter (F) , , , ,20 Resultat eksterne finanstransaksjoner (G = E - F) , , , , Motpost avskrivninger , , , ,51 Netto driftsresultat (I) , , , ,43 Interne finanstransaksjoner 930 Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,57 0, , Bruk av disposisjonsfond , , , , Bruk av bundne fond , , , , Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger (J) , , , , Overført til investeringsregnskapet , , , , Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0, Avsetninger til disposisjonsfond , , , , Avsetninger til bundne fond , , , , Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger (K) , , , , Årets rekneskapsmessige mindreforbruk ,53 0,00 0, , Årets rekneskapsmessige meirforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum (L = I + J - K) ,53 0,00 0, ,57 Årsrekneskap 2012 Side 5

6 Hovudoversikter HOVUDOVERSIKT - INVESTERINGSREKNESKAPEN Rekneskap Budsjett(end) Budsjett(oppr.) Rekneskap Kostra-art Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom ,00 0,00 0, , Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0, Overføringer med krav til motytelse ,00 0,00 0,00 0, Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0, Andre overføringer ,00 0,00 0, , Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter (L) ,00 0,00 0, ,00 Utgifter , Lønnsutgifter 2 676,64 0,00 0, , Sosiale utgifter 157,35 0,00 0, , ( ) Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , , Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0, , Overføringer , , , , Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg ,57 0,00 0,00 24, ( ) Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter (M) , , , ,10 Finanstransaksjoner 510 Avdragsutgifter , , , , Utlån , , , , Kjøp av aksjer og andeler , ,00 0, , Dekning av tidlegare års udekka 0,00 0,00 0,00 0, Avsetninger til ubundne investeringsfond ,21 0,00 0, , Avsetninger til bundne fond ,38 0,00 0, , Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum Finans- og finansieringstransaksjoner (N) , , , ,33 Finansieringsbehov (O= M + N - L) , , , ,43 Dekkast slik: 910 Bruk av lån , , , , Mottatte avdrag på utlån , , , , Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0, , Bruk av tidlegare års udisponert 0,00 0,00 0,00 0, Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , , , , Bruk av ubundne investeringsfond , , , , Bruk av bundne fond , ,00 0,00 0, Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum Finansiering (R) , , , , Udisponert overskott 0,00 0,00 0,00 0, Udekka underskott 0,00 0,00 0,00 0,00 Årsrekneskap 2012 Side 6

7 Hovudoversikter HOVUDOVERSIKT - TILGANG OG BRUK AV MIDLAR Rekneskap Arter Tilgang av midlar , , Inntekter driftsdel (sum=b) , , , Inntekter investeringsdel (sum=l ) , Innbetalingar ved eksterne finanstrans. driftsdel (sum=e) , Innbetalingar ved eksterne finanstrans. investeringsdel ,35 Sum tilgang av midlar = ,60 Bruk av midlar , , -690 Utgifter driftsdel (sum=c - 590) , , , -690 Utgifter investeringsdel (sum=m - 590) , Utbetaling ved eksterne finanstrans. driftsdel (sum=f) , Utbetaling ved eksterne finanstrans. investeringsdel ,57 Sum bruk av midlar = ,25 Differanse (tilgang - bruk) = , Memoriakonto ubrukte lånemidlar (+ ved auke) ,03 Endring i arbeidskapital = , Avsetningar drift , Avsetningar investering , Bruk av avsetningar drift , Bruk av avsetningar investeringar , Til avsetning seinare år drift 0, Til avsetning seinare år investering 0,00 Netto avsetningar = ,35 Årsrekneskap 2012 Side 7

8 Hovudoversikter HOVUDOVERSIKT - BALANSE Saldo Saldo Kapittel pr pr Eigendelar 2.2 Anleggsmidlar , , Faste eiendommer og anlegg , , Utstyr, maskiner og transportmidler , , Utlån , , Aksjer og andeler , , Pensjonsmidlar , , Omløpsmidlar , , Kortsiktige fordringer , , Premieavvik , , Aksjer og andeler 0,00 0, Sertifikater 0,00 0, Obligasjoner 0, , Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,02 Sum eigendelar , ,21 Eigenkapital og gjeld 2.5 Eigenkapital , , Disposisjonsfond , , Bundne driftsfond , , Ubundne investeringsfond , , Bundne investeringsfond , , Endringar i R-prinsipp som endrar AK Drift , , Endringar i R-prinsipp som endrar AK Investering 0,00 0, Regnskapsmessig mindreforbruk , , Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0, Udisponert i investeringsrekneskapen , , Udekka i investeringsrekneskapen 0,00 0, Likviditetsreserve 0,00 0, Kapitalkonto , ,14 Gjeld 2.4 Langsiktig gjeld , , Pensjonsforpliktelsar , , Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0, Sertifikatlån 0, , Andre lån , , Kortsiktig gjeld , , Kassekredittlån 0,00 0, Annen kortsiktig gjeld , , Premieavvik , ,44 Sum Eigenkapital og gjeld , ,21 Memoriakonto 2.9 Memoriakonto , , Ubrukte lånemidler , , Andre memoriakonti , , Motkonto for memoriakontiene , ,28 Årsrekneskap 2012 Side 8

9 Rekneskapsskjema Rekneskapsskjema Rekneskapsskjema 1A - en Rekneskap Budsjett (end) Budsjett Rekneskap Kostra-art 870 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Eigedomsskatt verk og bruk Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskott Sum frie disponible inntekter = Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg., provisjonar og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter = Avsetningar 530 Til dekning av tidlegare rek. mindreforbruk ,548,560 Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidlegare års rek. mindreforbruk , 960 Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar = Overført til investeringsrekneskapen Til fordeling drift = Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) = Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk = Rekneskapsskjema 1B - en Rekneskap Budsjett (end) Budsjett Rekneskap Ansvar Til fordeling drift (frå rekneskapsskjema 1A) Fordelt slik: 1000 RÅDMANN LØNN OG PERSONAL IKT ØKONOMI UTVIKLING TENESTETORG ENGE SKULE RYGG SKULE SKÅNEVIK SKULE ENGE BARNEHAGE RYGG BARNEHAGE SKÅNEVIK BARNEHAGE KULTUR HELSE OG SOSIAL HS AVD.1 BISTAND OMSORG HS AVD.2 BISTAND OMSORG PLEIE- OG OMS.TENESTER, FELLES PLO AVD. 1 ETNE PLO AVD. 2 ETNE PLO AVD. SKÅNEVIK NAV KOMMUNE DRIFT/VEDLIKEHALD RÅDMANN - FINANS Sum fordelt til ordinær drift Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk Fordelt til drift Årsrekneskap 2012 Side 9

10 Rekneskapsskjema Rekneskapsskjema 2A - Investeringsrekneskapen Rekneskap Budsjett(end) Budsjett Rekneskap Kostra-art Driftsinntekter ,500,690,790 Investeringar i anleggsmidlar , , , ,10 520,529 Utlån og forskutteringar , , , ,00 510,500 Avdrag på lån , , , , Avsetningar ,59 0,00 0, ,33 Årets finansieringsbehov = , , , ,43 Finansiert slik: 910 Bruk av lånemidlar , , , ,63 660,670,929 Inntekter frå sal av anleggsmidlar ,00 0,00 0, , ,880,890 Tilskott til investeringar ,00 0,00 0, ,00 920, Mottekne avdrag på utlån og refusjonar , , , , ,900,905 Andre inntekter + 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering = , , , , Overført frå driftsrekneskapen , ,00 0, , Bruk av avsetningar , , , ,47 Sum finansiering = , , , ,43 580/980 Udekka/udisponert = 0,00 0,00 0,00 0,00 Årsrekneskap 2012 Side 10

11 Rekneskapsskjema Rekneskapsskjema 2B - Investeringsrekneskapen Rekneskap Budsjett(end) Budsjett Rekneskap Prosjekt Til investeringar i anleggsmidlar (frå skjema 2A) , , , ,10 Fordelt slik: GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL OPPGRADERING AV KOMMUNALE VEGAR EDB-INVESTERINGAR GJENNOMFØRING REGULERINGSPLAN OPPRUSTING KOMMUNALE BYGNINGAR UTLÅN - FORMIDLINGSLÅN (HBANK) DIVERSE INNT/UTG.VEDK.KAPITALREKNESKAP SAL AV TOMTER NÆRING SAL AV BUSTADTOMTER FERDIGSTILLING - EIKANES (MØRKELI) BUSTADOMRÅDE FITJA (2005) TILBYGG SILANLEGG (2006) NY VMVARE-SERVER (2007) NY BRANNSENTRAL, ETNE OMSORGSSENTER (2008) BIRKENESBØEN (2008) VA-ANLEGG PLANTESKULEN/ENGE (2008) REP. VANNLEKASJE SJOARGARDEN (2009) PUMPESTASJON PRESTABEKKEN (2009) PUMPESTASJON GJERDE/ETNESJØEN (2009) HYTTE SANDVIK (2009) SKAKKESENTER, BIBLIOTEK (2010) SKAKKESENTER, KULTURSKULE, UNDERVISNING (2010) ENGE KUNSTGRASBANE (2010) BYGG, DRIFT OG VEDLIKEHALD (2010) LURASUND-KVAMMEN (2009) ETNE OMS.SENTER, NYBYGG (2013) OPPGRADERING KJØKKENUTSTYR ETNE OMS.SENTER ( UTBETRING VEG BAKKA-EIKEMO (2010) OMBYGGING ROM TINGHUSET (2011) UTBYGGING AV BARNEHAGEN I SKÅNEVIK (2011) KJØP AV BUSS TIL KOMMUNALE TENESTER (2011) OPPGRADERING VAR-OMRÅDA (2011) ENGE KUNSTGR. BANE, P-PLASS M/SYKKEL OG GANGSTI ( BALLBINGE SÆVAREID (2011) BALLBINGE RYGG (2011) BALLBINGE SØRSTRANDA (2011) BERBARE PCAR/SMARTBOARD ENGE SKULE (2012) BERBARE PCAR/SMARTBOARD SKÅNEVIK SKULE (2012) TRAKTOR KUNSTGRASBANEN (2012) STRAUMAGGREGAT TINGHUSET (2012) ENØK-TILTAK BASSENGET (2012) ARBEIDSKYRKJA - OPPARBEIDING AV VEG OG P-PLASS ( OPPGRAD.KJELLARTRAPP ETNE OMS.S.(2011) INVENTAR OG UTSTYR BIBLIOTEKET (2011) ETNE HELSESENTER, GJENBRUK (2013) LEIKEPLASS ENGE BARNEHAGE OPPGRAD. (2012) NYTT INVENTAR OG UTSTYR ENGE BARNEHAGE (2011) VENTEROM TJELMELAND (2011) OPPGRADERING TAK SKÅNEVIK SKULE (2012) HOVUDPLAN VATN (2012) LEKNESTANGEN NY BIL VA (2012) PLANARB. ETNE SENTRUM AUST PLANARB. IND.OMRÅDE LEKNESTANGEN VEST PLANARB. NÆRINGSOMR. FISKE PLANARB. MØRKELIKRYSSET PLANARB. GANG/SYKKELVEG ETNE-HÅFOSS SUM , , , ,00 Årsrekneskap 2012 Side 11

12 Notar NOTE 1 Endring i arbeidskapital Del 1 - Endring i arbeidskapital bevilgningsrekneskapen Rekneskap Rekneskap Arter Tilgang av midlar , , Inntekter driftsdel (sum=b) , , Inntekter investeringsdel (sum=l ) Innbetalingar ved eksterne finanstrans. driftsdel (sum=e) Innbetalingar ved eksterne finanstrans. investeringsdel Sum tilgang av midlar = Bruk av midlar , , -690 Utgifter driftsdel (sum=c - 590) , , -690 Utgifter investeringsdel (sum=m - 500) Utbetaling ved eksterne finanstrans. driftsdel (sum=f) Utbetaling ved eksterne finanstrans. investeringsdel Sum bruk av midlar = Differanse (tilgang - bruk) = Memoriakonto ubrukte lånemidlar (+ ved auke) Endring i arbeidskapital = Del 2 - Endring i arbeidskapital bevilgningsrekneskapen Rekneskap Rekneskap Arter Tekst Omløpsmidlar Endring kortsiktige fordringar Endring premieavvik Endring aksjer og andeler Endring sertifikat Endring obligasjonar Endring betalingsmidlar Endring omløpsmidler = Kortsiktig gjeld Endring kassekredittlån Endring anna kortsiktig gjeld Endring premieavvik Endring kortsiktig gjeld = Endring arbeidskapital = Kontroll (Del 1 - Del 2) = 0 0 Årsrekneskap 2012 Side 12

13 NOTE 2 Pensjonskostnader, -midlar, -forpliktingar og premieavvik Forskrift årsrekneskap C & E, 13-3 D, 13-4 D PENSJONSORDNINGA: PREMIEAVVIK: AFP (KLP) år 50 % utjamning og 50 % sjølvrisiko Etne kommune har valt 10 års amortiseringstid. KLP SPK PENSJONSKOSTNAD Årets pensjonsopptening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlane Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) Sum amortisert premieavvik Avrekning tidlegare år Administrasjonskostnader Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) KLP SPK PREMIEAVVIK Innbetalt premie tilskudd (inkl. adm.) Administrasjonskostnader Avrekning tidlegare år Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.) Årets premieavvik Sats for arbeidsgjevaravgift (aga) 14,10 % AGA av premieavviket AGA av innbet.premie / tilskudd (inkl.adm.), arb.g.'s ande AKKUMULERT OG AMORTISERT PREMIEAVVIK Akkumulert premieavvik året før Årets premieavvik Sum amortisert premieavvik (dette året) = Akkumulert premieavvik AGA av amortisert premieavvik KLP SPK BALANSEFØRTE PENSJONSFORPLIKTINGAR ESTIMAT ESTIMAT ESTIMAT ESTIMAT Brutto påløpte pensjonsforpliktingar pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktingar pr AGA av (balanseført) netto forpliktingar SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTINGAR UB-ESTIMAT KLP 2012 SPK 2012 Brutto pensjonsforpliktingar IB - Estimat i fjor Årets opptening Rentekostnad Utbetalingar /- Amortisering estimatavvik- forplikting Brutto pensjonsforplikting UB - Estimat for SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLAR UB-ESTIMAT KLP 2012 SPK 2012 Brutto pensjonsmidlar IB - Estimat i fjor Innbetalt premie tilskudd (inkl. adm.) Administrasjonskostnader Utbetalingar Forventa avkasting Amortisering estimatavvik- pensjonsmidlar Brutto pensjonsforplikting UB - Estimat for KLP SPK Årsrekneskap 2012 Side 13

14 ESTIMATAVVIK 2012 KLP ESTIMAT FAKTISK ESTIMATavvik IB Brutto pensjonsforpliktingar Pensjonsmidlar ESTIMATAVVIK 2012 SPK ESTIMAT FAKTISK ESTIMATavvik IB Brutto pensjonsforpliktingar Pensjonsmidlar FOND FRAMTIDIGE PENSJONS- FORPLIKTINGAR, K-SAK 064/10 IB Netto avsett i året UB KLP SPK ØKONOMISKE FØRESETNADER Årleg avkasting (i %) 5,50 5,50 4,85 4,85 Diskonteringsrente (risikofri rente i %) 4,50 4,50 4,50 4,50 Årleg lønnsvekst (i %) 3,16 2,96 3,16 2,96 Årleg vektst i folketrygdas grunnbeløp (i %) 3,16 2,96 3,16 2,96 Årleg vektst i pensjonsreguleringa (i %) 3,16 2,96 Forhaldstal frå KRD 1,30 1,50 MEDLEMSSTATUS KLP Tal aktive Tal oppsatte Tal pensjonar Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive Gj.snitts alder, aktive 46,76 47,14 Gj.snitts tenestetid, aktive 10,92 12,19 NOTE 3 Oppgåver over kommunen sitt garantiansvar Kreditor Husbanken - Etne kyrkjelege fellesråd, lnr Verkeleg garanti Opphavleg garanti Gjenkjøp av Hordaland Fylkeskommune sin del i Skakke Totalt garantiansvar Garanti til Garanterar for 100 %. Garantien svarar til beløpet kyrkja har lånt per Innløysing Etter 10 år har Etne kommune en potensiell plikt til å gjenkjøpe HFK sin del i Skakke, nedskriven over 30 år. Estimert sluttsum i K-066/09 = 31,5 mill eks. mva. Årsrekneskap 2012 Side 14

15 NOTE 4 Aksjer og andelar bokført som anleggsmidlar Bokført verdi Art Namn Eigenkapitaltilskott KLP Andelar Skånevik Ølen Kraftlag Andelar Biblioteksentralen AL Andelar Skånevik Vannverk Andelar Rygg nye Vassverk Grannar AS Leigerettbevis i studenthybel i Bergen NIT Øyane Asvo AS Opero AS KDV AS Haukeligvegen AS Norsk Bane AS Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS Haugalandspakken AS Dest. Hgsd. & Haugalandet AS Åkrafjorden oppleving AS Kommunekraft AS Etne og Vindafjord Næringsutvikling SA Odda Vegfinans AS Sum I tråd med vurderingane i K-sak 081/12 er verdiane i Øyane ASVO nedskrevet til nær null (1 000 kr). Leigerettsbevis i SSIB, NIT og KDV er nedskrevet til 0 da rettigheten/selskapa ikkje lenger eksisterer. NOTE 5 Kapitalkonto ( ) Arter Inntekter KREDIT IB , Kapitalkonto , Avdrag på utlån , Sal av fast eigedom 0, Bruk av lån , Avskriving fast eigedom , Avskriving driftsmidlar 0, Avskriving utlån , Utlån , Avdrag eksterne lån , Aktivering fast eigedom , Aktivering driftsmidlar 0, Kjøp av aksjar og andelar , Sal av utstyr/maskiner/transportmidlar o.l. 0, Pensjonsforpliktelsar KLP , Pensjonsmidlar KLP , Pensjonsforpliktelsar SPK , Pensjonsmidlar SPK , Arb.g.avg. av netto pensjonsforpliktelsar ,00 Sum ,21 UB ,09 Årsrekneskap 2012 Side 15

16 NOTE 6 Avsetningar og bruk av avsetningar - samla AVSETNINGAR OG BRUK AV AVSETNINGAR - SAMLA Avsetningar , Bruk av avsetningar ,08 Netto avsetningar = ,39 AVSETNINGAR OG BRUK AV AVSETNINGAR Arter DISPOSISJONSFOND ( ) Beløp IB , Avsetningar til fondet , Bruk av fondet i driftsrekneskapen , Bruk av fondet i investeringsrekneskapen ,99 UB ,21 Kontrollsum = ,21 Differanse (UB - kontrollsum) 0,00 UBUNDNE INVESTERINGSFOND ( ) IB , Avsetningar til fonda , Bruk av fonda ,00 UB ,54 Kontrollsum = ,54 Differanse (UB - kontrollsum) = 0,00 BUNDNE DRIFTSFOND ( ) IB , Avsetningar til fonda , Bruk av fonda ,59 UB ,92 Kontrollsum = ,92 Differanse (UB - kontrollsum) = 0,00 BUNDNE INVESTERINGSFOND (2.55) IB , Avsetningar til fonda , Bruk av fonda 0,00 UB ,25 Kontrollsum = ,25 Differanse (UB - kontrollsum) = 0,00 Total differanse = 0,00 Årsrekneskap 2012 Side 16

17 NOTE 7 Gjeld, type gjeld og fordeling mellom långiverar Rente Del i Del Del i BANK Type Til Saldo 2011 bank totalt Saldo 2010 bank Del totalt Husbanken (2004) fast , % 0 % % 0 % Husbanken (2004) fast , % 0 % % 0 % Husbanken (2004) fast , % 0 % % 0 % Husbanken (2004) fast , % 0 % % 1 % Husbanken (2005) fast , % 0 % % 0 % Husbanken (2006) fast , % 0 % % 0 % Husbanken (2007) fast , % 1 % % 1 % Husbanken (2008) fast , % 1 % % 1 % Husbanken (2009) fast , % 2 % % 2 % Husbanken (2010) fast , % 2 % % 3 % Husbanken (2011) fast , % 2 % % 2 % Husbanken (2011) fast , % 2 % 0 % 0 % Sum Husbanken p.t. 0 0 % 0 % 0 38 % 3 % Sum Husbanken fast % 11 % % 5 % Sum Husbanken % 11 % % 9 % Kommunalbanken (2003) p.t % 6 % % 7 % Kommunalbanken (2004) p.t % 10 % % 11 % Kommunalbanken (2010) fast , % 10 % % 11 % Kommunalbanken (2010) fast , % 11 % % 12 % Kommunalbanken (2010) fast , % 12 % % 13 % Kommunalbanken (2012) fast , % 18 % Kommunalbanken (2012) fast , % 12 % 0 % 0 % Sum Kommunalbanken p.t % 16 % % 33 % Sum Kommunalbanken fast % 64 % % 45 % Sum kommunalbanken % 80 % % 78 % KLP Kommunekreditt fast , % % Sum KLP kommunekreditt p.t. Sum KLP kommunekreditt fast 0 0 % 0 % 0 0 % 0 % % 9 % % 13 % % 9 % % 13 % Sum KLP kommunekreditt Fokus Markets 0 0 % Sum Fokus Markets p.t. 0 0 % Sum Fokus Markets fast 0 0 % Sum Fokus Markets 0 0 % ETNE SP.B. 0 0 % % SUM Etne Sparebank p.t. 0 0 % % 0 % SUM Etne Sparebank fast 0 0 % 0 0 % 0 % SUM Etne Sparebank 0 0 % % 0 % Totalt fast % % Totalt p.t % % TOTALT % % Årsrekneskap 2012 Side 17

18 NOTE 8 Avdrag på gjeld Tekst Betalt avdrag Berekna minste lovlege avdrag = Differanse Etne kommune betaler meir enn loven sitt krav. Gjenståande løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikkje overstige den veide levetida for kommunens anleggsmidlar ved siste årsskifte (jf. koml 50 nr. 7). Etne kommune bruker forenkla formel slik NKRF rår til. Formelen ((Sum årets avskriving / sum bokf. verd anl. m. 1.1.) * Sum l.gjeld 1.1 = kontrollgrense) svarar til kapitalslitet på dei lånefinansierte anleggsmidla. NOTE 9 Anleggsregister - bokført verdi pr Levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Annen Sum Akkumulert anskaffelseskost pr Akkumulerte/reverserte nedskrivinger Akkumulerte ordinære avskrivinger pr Bokført verdi Tilgang i året Avgang i året Delsalg i året Årets ordinære avskrivinger Årets nedskrivinger Årets reverserte nedskrivinger Bokført verdi ÅR = EDB-utstyr, kontormask ol 10 ÅR = Anl.mask, inv og utstyr, transportmidler o.l 20 ÅR = Brannbil, p-plassar, t-lys, tek. anlegg, renseanlegg, pumpes 40 ÅR = Boligar, skular, bhg, idrettsh. vegar mm 50 ÅR = Lager- og admin. bygg, sjukeheim/inst., kulturbygg, brannst. Annen = Tomter, ingen avskriving NOTE 10 Godtgjersle til Rådmann, Ordførar og Revisjon Tekst Løn og anna godtgjering til Rådmann Pensjonsutgifter Rådmann Sum godtgjering Rådmann = Løn og anna godtgjering til Ordførar Pensjonsutgifter Ordførar Sum godtgjering Ordførar = Haugaland kommunerevisjon var revisor for Etne kommune t.o.m KPMG frå Samla godtgjersle til revisjon i 2012 utgjer Av dette til Haugaland kommunerevisjon og (eks. mva.) til KPMG. Revisjon omfattar rekneskapsrevisjon, forvaltingsrevisjon og div. attestasjonsoppdrag. Av kostnadene utgjer (eks. mva.) plan for forvaltningsrevisjon. Sum Revisjon Årsrekneskap 2012 Side 18

19 Note 11 - Sjølvkostberekning Vatn (T ) Gebyrinnteker (16400) Tilkobling (16401) Sum inntekter Driftskostnader (Art ) Refusjonar + mva ( ) Driftskostnader (Art ) Kapitalkostnader (Art 590) Sum kostnader Finansiell dekningsgrad i kr Finansiell dekningsgrad 1,21 0,68 0,61 0,78 1,32 Bruk av fond ( ) Sett av til fond ( ) Netto fondsbruk Sjølvkostgrad i kr Sjølvkostgrad 1,02 1,00 0,61 0,78 1,32 Merk at overskotet for 2012 går inn i den ordinære drifta, jf. tidl. underskot. Sjå note 15. Note 12 - Sjølvkostberekning Avlaup (T.3500) Gebyrinnteker (16400) Tilkobling (16401) Sum inntekter Driftskostnader (Art ) Refusjonar + mva ( ) Driftskostnader (Art ) Kapitalkostnader (Art 590) Sum kostnader Finansiell dekningsgrad i kr Finansiell dekningsgrad Bruk av fond ( ) Sett av til fond ( ) Netto fondsbruk Sjølvkostgrad i kr Sjølvkostgrad ,96 0,94 0,80 1,12 1, ,97 1,08 1,00 1,00 1,00 Note 13 - Sjølvkostberekning Slamrenovasjon (T.3540) Gebyrinnteker (16400) Tilkobling (16401) Sum inntekter Driftskostnader (Art ) Refusjonar + mva ( ) Driftskostnader (Art ) Kapitalkostnader (Art 590) Sum kostnader Finansiell dekningsgrad i kr Finansiell dekningsgrad Bruk av fond ( ) Sett av til fond ( ) Netto fondsbruk Sjølvkostgrad i kr Sjølvkostgrad ,27 0,44 1,44 0,14 1, ,02 0,94 1,02 1,00 1,00 Årsrekneskap 2012 Side 19

20 Note 14 - Sjølvkostberekning Renovasjon (T.3550) Gebyrinnteker (16400) Tilkobling (16401) Sum inntekter Driftskostnader (Art ) Refusjonar + mva ( ) Driftskostnader (Art ) Kapitalkostnader (Art 590) Sum kostnader Finansiell dekningsgrad i kr Finansiell dekningsgrad Bruk av fond ( ) Sett av til fond ( ) Netto fondsbruk Sjølvkostgrad i kr Sjølvkostgrad ,97 1,02 1,00 1,05 0, ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Note 15 - Oversikt sjølvkostfond (UB) Art Namn Fond vassforsyning, sjølvkost * 0 * 0 * Fond kloakk, sjølvkost Fond renovasjon, sjølvkost Fond septik, sjølvkost * Fondet er teoretisk sett i minus, men det er ikkje høve til å nytte negative fond. Akkumulert skyld til sjølvkostområdet vatn var ved inngongen til året vel 1,1 millionar. Overskotet for 2012 er pløyd inn i drifta jf. note 11, slik at ved utgongen av 2012 er akkumulert underskot vel Dette underskotet er dekka av frie midlar, slik at sjølvkostområdet difor kan gå med overskot tilsvarande som ikkje vil bli sett av på sjølvkostfondet jf. vedtak. NOTE 16 Årsverk Rapp.Ans. 4 Rapp.Ans. 5 Tekst Antal årsverk % andel kvinner % andel menn Antal tilsette ,2 % 15,8 % % andel kvinner 86,4 % 85,4 % % andel menn 13,6 % 14,6 % 4) Tala er henta frå rapport utarbeida av KS 5) %-andel kvinner/menn er i forhold til rapportar frå ANSATT. Auken i tal tilsette kan skuldast ulik vinkling på kva som skal være med eller ulik kontroll på kva som er med Note 17 på dei neste sidene er meint å gje supplerande informasjon til investeringsrekneskapen. Den tek for seg fleirårige prosjekt som ikkje er avslutta i rekneskapen i år og ev. spesielle prosjekt med merknadar. Årsrekneskap 2012 Side 20

21 NOTE 17 Utfyllande informasjon til investeringsrekneskapen Grunninnløysing utbygging Rammeløyving Rammeløyving. Det er i 2012 overføryd midlar til ( ) EDB-Investeringar Rammeløyving til investeringar i IKT. Det er i 2012 budsjetteregulert over vel i restmidlar frå prosjekt 50090, som er avslutta. Rammeløyving Oppgradering kommunale bygningar Det er i 2012 overføyrd til 50128, til 50096, til og til Rammeløyving Eigenkapitaltilskot KLP Eigenkapitalkrav er sidan 2004 overført frå driftsrekneskapen. Overføringa er i drift fordel i høve til KLP-utgiftene. Avsluttast kvart år Utlån - formidlingslån (Husbanken) Startlån for vidare utlån. Prosjektet blir gjort opp kvart år ved hjelp av fond. Avsluttast kvart år Diverse innt./utg. vedk. kapitalrekneskapen Avsluttast kvart år Prosjekt som brukast til diverse vedtak som etter lovkrav skal førast i investering. I 2012 er det ført utlån til Øyane ASVO med 1,5 mill. tilskot til Arbeidskyrkja med same beløp i tillegg til lovpålagt avsetting av moms på investeringar med ca. 2 mill. I tillegg i likviditetslån til Tunnelseksapet Skånevik og innbetaling av avdrag på lån til Etne budstadskiping Sal av budstadtomter Avsluttast kvart år Sal av tomter vert sett av til Fond kapital Ferdigstilling - Eikanes (Mørkeli) Sak med finansiering blei utsett i 2012, udekka beløp. Førebels finansiert med ledige lånemidlar på P K-014/13 VEDTAK: (15 mot 6 røyster) Etne kommune bør i første omgang prøvd å selja tomt3, 6, 12 i Eikanesfeltet. Etter det vurderer ein byggemodning av tomt 8, 9 og 10. Etne kommunestyre ber om ei sak på kostnad og løysing av trafikksikringstiltak i reguleringsplanen for feltet Tilbygg Silanlegg Prosjektstart 2006 Utsett fleire gonger pga kapaisitetsproblem. Løyvd i K-sak 064/05, akk. rekneskap per er Ny brannsentral, Etne omsorgssenter Prosjektstart 2012 Prosjektet starta opphavleg i 2008, men midlane blei omdisponert til planarbeid nytt omsorgssenter. I 2012 var ei nytt til å bytte dette. Midlar er henta frå P Birkenesbøen (2008) Prosjektstart Avslutta 2009 Prosjektet er avslutta, restmidlar må disponerast VA-anlegg Planteskulen/Enge (2008) Prosjektet er avslutta, restmidlar må disponerast. Prosjektstart Avslutta Rep. Vasslekkasje Sjoagarden (2009) Prosjektstart 2009 Løyvd i K-108/ Pumpestasjon Prestabekken (2009) Prosjektstart 2009 Løyvd i K-108/ Pumpestasjon Gjerde/Etnesjøen (2008) Prosjektstart 2008 Løyvd 1,25 i K-108/ Hytte Sandvik (2009) Det er sett av 2 mill. Det kjem ny sak om prosjektet våren Enge, ballbinge 2 (2008) Prosjektstart Avslutta Prosjektet er avslutta, men spelemidlane blei først utbetalt i Skakkesenter, bibliotek (2010) Prosjektstart 2010 Løyvd , akkumulert rekneskap per viser Skakkesenter, kulturskule, undervisning (2010) Prosjektstart 2011 Løyvd Akkumulert rekneskap per er Det er løyvd midlar i budsjett 2013 ( ) Årsrekneskap 2012 Side 21

22 50117 Enge kunstgrasbane (2010) Prosjektstart 2008 Løyvd 9,25 millionar. Akkumulert rekneskap per Etne oms.senter, nybygg (2013) Prosjektstart 2008 Planleggingskostnader til nytt Etne omsorgssenter. Sjåast i samanheng med P. nr der prosjektkostnader for ombygging av Helsesenteret er ført Ombygging rom Tinghuset Prosjektstart 2011 Akkumulert rekneskap viser 1,088 mill Utbygging av barnehagen i Skånevik Prosjektstart 2011 Akkkumulert rekneskap viser 10,862 inkl. mva per Dette gjeld og kostnader til mellombels løysing Kjøp av buss til kommunale tenster (2011) Prosjektstart 2011 Det er i 2012 kjøpt lydanlegg til bussen og prosjektet er avslutta. Restmidlar må disponerast Oppgradering VAR-områda (2011) Rammeløyving Rammeløvying. Det er i 2012 overført til P Hovudplan vatn Ballbingar Sævareid, Rygg og Sørstranda Forskottering Ballbinger gitt i gåve frå Etne Sparebank. Kommunen forskutterar kostnaden fram til avslutning og spelemidlar. Total kostnad for bingane er ved årsslutt 2012 høvesvis , og Kostnaden blir forskottert med ledige lånemidlar og finansiert på P Straumaggregat Tinghuset Dels omdisponert i 2.tert.rapp Skal brukast til konsulent for å utgreie ulike el-løysingar Oppgrad. Kjellartrapp Etne oms.s. (2011) Det er i 2012 omfordelt frå P Prosjektstart Avslutta Inventar og utstyr biblioteket På grunn av at ein stor faktura som gjaldt 2011 blei betalt så seint i 2012, er moms refundert i Dette forklarar det høge momsbeløpet Etne helsesenter, gjenbruk (2013) Jf Akkumulert bruk på prosjektet er ,25 Prosjektstart Venterom Tjelmeland (2011) Løyvd i K-sak 036/11. Akkumulert rekenskap per viser Prosjektstart Avslutta Oppgradering tak Skånevik skule (2012) Løyvd i 2013 frå P Prosjektstart Houvdplan Vatn (2012) Midlar løyvd frå P Prosjektstart Avslutta Leknestangen Midlar løyvd frå P Prosjektstart Ny bil VA (2012) Prosjektstart Avslutta Brukt 5000 meir enn budsjettert, gjeld vinterdekk. Er dekka frå sjølvkostfond då midlane alternativt alt. måtte ha blitt henta frå drift, jf. prinsipp om sjølvkost Prosjektserien er samla sett finansiert med 1 mill. jf. F-035/07. Akkumulert rekneskap samla sett er 1, per Prosjektstart Årsavsl. Inv. Rekneskapen For 2012 er det ført inndekning for: kr , kr , kr , kr , kr , kr 1 392, kr , kr , kr , kr 4 275, kr , kr ,00 Sum kr ,75 Avsluttast kvart år Her førast avslutning av investeringsrekneskapen. Overforbruk på prosjekt blir ført her, med inndekning frå ledige lånemidlar frå andre prosjekt jf. prinsippendring i K-sak 069/10 og rekneskapsforskrift (felles finansiering samla sett) Årsrekneskap 2012 Side 22

23 Årsrekneskap 2012 Side 23

24 Ansvar: 1000 Rådmannen Ansvar: 1000 Rådmann Teneste: 1000 POLITISKE UTVAL 10 LØN KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.P KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-T KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-T OVERFØRINGAR FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR Sum utgifter SALSINNTEKTER REFUSJONAR FINANSINNT. OG Sum inntekter Sum teneste: 1000 POLITISKE UTVAL Teneste: 1001 VAL 11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.P Sum utgifter Sum teneste: 1001 VAL Teneste: 1200 ADMINISTRASJON 10 LØN KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.P KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-T OVERFØRINGAR Sum utgifter SALSINNTEKTER OVERFØRINGAR FINANSINNT. OG Sum inntekter Sum teneste: 1200 ADMINISTRASJON Teneste: 1201 OPPLÆRING 11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.P KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-T OVERFØRINGAR Sum utgifter REFUSJONAR OVERFØRINGAR Sum inntekter Sum teneste: 1201 OPPLÆRING Teneste: 1202 HOVUDTILLITSVALGT 10 LØN KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.P KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-T OVERFØRINGAR Sum utgifter REFUSJONAR FINANSINNT. OG Sum inntekter Sum teneste: 1202 HOVUDTILLITSVALGT Teneste: 1203 FELLES IKT 12 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-T Årsrekneskap 2012 Side 24

Årsrekneskap Etne kommune K-sak xxx/12

Årsrekneskap Etne kommune K-sak xxx/12 Årsrekneskap 2011 Etne kommune K-sak xxx/12 Innhald INNLEIING... 3 DEN KOMMUNALE REKNESKAPEN REKNESKAPSPRINSIPP... 4 HOVUDOVERSIKTER... 5 REKNESKAPSSKJEMA... 9 NOTAR... 12 DRIFTSREKNESKAP... 21 ANSVAR:

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Årsrekneskap 2013 K-sak 033/14. Etne kommune

Årsrekneskap 2013 K-sak 033/14. Etne kommune Årsrekneskap 2013 K-sak 033/14 Etne kommune Innhald INNLEIING... 3 DEN KOMMUNALE REKNESKAPEN REKNESKAPSPRINSIPP... 4 HOVUDOVERSIKTER... 5 REKNESKAPSSKJEMA... 9 NOTAR... 12 DRIFTSREKNESKAP... 23 ANSVAR:

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsrekneskap Etne kommune. Vedtatt i K-sak 046/16

Årsrekneskap Etne kommune. Vedtatt i K-sak 046/16 Årsrekneskap 2015 Etne kommune Vedtatt i K-sak 046/16 Innhald INNLEIING... 3 DEN KOMMUNALE REKNESKAPEN REKNESKAPSPRINSIPP... 4 HOVUDOVERSIKTER... 5 REKNESKAPSSKJEMA... 9 NOTAR... 12 DRIFTSREKNESKAPEN...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen ÅRSREKNESKAP 2012 Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen Driftsrekneskap Notar Rekneskap 2012 Opph. budsjett Rev. budsjett Rekneskap 2011 Driftsinntekter Andre sals- og legieinntekter 80 464

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 35480 AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND 47.514 0 0 0 0 0

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951.

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951. 21 Omløpsmidlar 210 Kasse, postgiro, bankinnskudd 0 Kasse 21000000 Kontantkasse 5,951.00 10,632.00 Sum sektor: 5,951.00 10,632.00 20 Forretnings- og sparebanker inkl. Postbanken 21020000 Bankkonto folio

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Rekneskap 2014. 1 Modalen kommune 2014-25.03.2015 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2014. 1 Modalen kommune 2014-25.03.2015 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2014 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2014: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer