PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT"

Transkript

1 PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: Startdato. 2. mai Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet med egne vedtekter som regulerer fondets drift. Vedtektene er i sin helhet inntatt i prospektet. Bankkontonummer: Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,25 (ST1X). Revisor: Partner Revisjon BA, postboks 1942 Vika, 0125 Oslo. Regnskapsavslutning: 31. desember. Valuta: Norske kroner (NOK). Forvalter: Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Depotbank: Danske Bank, Søndre gate 15, 7011 Trondheim postboks 4700, 7466 Trondheim. Danske Bank er et norskregistrert utenlandsk foretak med organisasjonsnummer Hovedvirksomheten er bank. 2. Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Fondets vedtekter er utarbeidet i henhold til regelverket og godkjent av Finanstilsynet 13. september Endring av vedtektene er regulert i vpfl Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt forvaltes av forvaltningsselskapet Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet. Fondet er regulert i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond ( vpfl. ) 2 UCITS-fond Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl 4-9 første ledd og 4-12 første ledd. 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler 3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil Fondet er et annet rentefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper eller av selskaper med papirer notert på Oslo Børs. Side 1

2 Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet fra 0 til 3. Fondets risikoprofil vil være middels i forhold til sammenlignbare fond i samme aktivaklasse. Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon. 3.2 Generelt om investeringsområde Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon: omsettelige verdipapirer ja nei verdipapirfondsandeler ja nei pengemarkedsinstrumenter ja nei derivater ja nei innskudd i kredittinstitusjon ja nei Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler. Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som normalt handles på pengemarkedet, er likvide og kan verdifastsettes til enhver tid. Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter: opsjoner, terminer og bytteavtaler. Underliggende til derivatene vil være omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, renter, valuta eller vekslingskurs. Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje vil forbli uendret som følge av derivatinvesteringene. 3.3 Krav til likviditet Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som: 1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i en EØSstat, herunder et norsk regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF art 4 (1) nr 14 og børsloven 3 første ledd. ja nei 2. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen. ja nei 3. er opptatt til offisiell notering på en børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slikt land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten. ja nei Børser eller regulerte markeder i land som inngår i Morgan Stanley World Index er aktuelle. 4. er nyutstedte dersom et vilkår for utstedelse er at det søkes om opptak til handel på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 3 over. Opptak til handel må ha skje senest ett år fra tegningsfristens utløp ja nei Side 2

3 Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1-3 over, dersom utstedelsen eller utstederen av instrumentene er regulert med det formål å beskytte investorer og sparemidler, og instrumentene er omfattet av vpfl 6-5 annet ledd. Fondets midler kan plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1-4 over. Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i dette punkt. 3.4 Plasseringsbegrensninger - fondets midler Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetting som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningene i vpfl 6-6 og 6-7 første og annet ledd. 3.5 Plasseringsbegrensninger eierandel hos utsteder Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningen etter vpfl Utlån Verdipapirfondet kan ikke låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl Realisasjonsgevinster og utbytte Det utbetales netto realisasjonsgevinster og utbytte av fondets investeringer i obligasjoner, derivater og andre skattepliktige finansinntekter. Utbetaling skjer en gang i året til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31 desember. 5 Kostnader Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl 6-10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf vpfl 4-6 annet ledd. Side 3

4 Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes ukentlig og belastes kvartalsvis Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 0,35 prosent pro anno. 6 Tegning og innløsning av andeler Fondet er normalt åpent for tegning og innløsing en dag i uken. Ved tegning av andeler påløper det et tegningsgebyr på inntil 3,0 prosent av tegningsbeløpet. Ved innløsning av andeler påløper det et innløsningsgebyr på inntil 0,5 prosent av innløsningsbeløpet. Fondet har ikke andelsklasser. 7 Andelsklasser 3. Fondsandelens art og karakteristika Andeler i Fondsfinans Kreditt har ISIN NO Fondet er klassifisert i gruppen annet rentefond i henhold til bransjestandard fastsatt av Verdipapirfondenes forening. Fondet mottar kapitalinnskudd fra allmennheten. Fondet er en selvstendig formuesmasse. Driften av verdipapirfondet utøves av Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA som treffer alle disposisjoner over fondet. Hver andelseier har en ideell part i fondet svarende til vedkommendes andel av samlede utstedte fondsandeler. Fondsandelene er ikke omsettelige. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av fondet. Utover andelsinnskuddet er ikke andelseierne ansvarlig for fondets forpliktelser. Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. 6-1, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7 og 6-9. (UCITS = Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). Dette medfører blant annet at fondets investering i papirer utstedt av en emmitent ikke kan overstige 10% av fondets eiendeler. Samtidig skal summen av investeringer i enkeltselskaper over 5% ikke overstige 40% av fondets eiendeler. Alle andelseiere har stemmerett på valgmøtet for fond forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Andelseier kan stemme ved fullmektig. På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. Med samtykke av Finanstilsynet kan Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA overføre forvaltningen av et verdipapirfond til et annet forvaltningsselskap. Finanstilsynet kan stille vilkår om gjennomføringstidpunkt, og hvordan overføringen skal offentliggjøres. Med samtykke av Finanstilsynet kan Fondsfinans Kapitalforvaltning Side 4

5 ASA gjøre vedtak om at et verdipapirfond som selskapet forvalter, skal avvikles. Avviklingen skal skje etter regler fastsatt av Kongen. 4. Fondets mål, investeringsunivers og -strategi Mål Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning. Fondets referanseindeks er ST1X (Oslo Børs norsk statsobligasjonsindeks med fast durasjon 0,25 år). Referanseindeksen er justert for utbetalt kupongrente. Investeringsunivers Fondsfinans Kreditt investerer i et bredt utvalg av rentebærende omsettelige verdipapirer med fast eller flytende rente. Dette omfatter tradisjonelle pantesikrede og usikrede kredittobligasjoner, sertifikater, konvertible obligasjoner, ansvarlige obligasjoner og fondsobligasjoner. Fondets eksponering i ansvarlige lån, konvertible obligasjoner og fondsobligasjoner kan ikke overstige 20% av fondets samlede verdi. Fondets modifiserte rentedurasjon skal være i intervallet 0-3. Gjennomsnittlig verdiveiet kredittdurasjon for fondet skal ikke overstige fire år. Fondet skal normalt være investert i Norge, dvs at minst 80% av kapitalen skal være investert i rentebærende papirer utstedt av selskaper med norsk hovedkontor eller hvis verdipapirer er notert på Oslo Børs. Minst 80% av kapitalen skal være investert (verdipapirer og bankinnskudd) i norske kroner. I henhold til fondets vedtekter kan inntil 10 prosent av fondets midler være investert i rentebærende papirer som ikke er notert. Fondets verdiveide kredittrating skal være lik eller bedre enn BB. Fondets risikoprofil vil være middels i forhold til sammenlignbare fond i samme aktivaklasse. Ingen enkeltinvesteringer skal ha rating lavere enn B- ved investeringstidspunktet. Obligasjoner som nedgraderes lavere enn B- etter investeringstidspunktet kan maksimalt utgjøre 5% av kapitalen. Ratingen skal være fra anerkjent ratingbyrå eller minst ett norsk meglerhus, fortrinnsvis to. 10% av fondet kan være investert i papirer som ikke er ratet. Investeringsstrategi Fondsfinans Kreditt er et aktivt forvaltet fond. Dette betyr at forvalter fritt kan investere i rentebærende verdipapirer i tråd med investeringsstrategien uten å ta hensyn til referanseindeksens sammensetning, dog innenfor de grenser som følger av vedtektene. Side 5

6 Fondets strategi er å velge enkeltpapirer (seleksjon / alfra-forvaltning) i markeder angitt i vedtektenes 3. Fondsfinans Kreditt har normalt en langsiktig investeringshorisont, men porteføljen tilpasses endrede kurser, markedsforhold og fremtidutsikter. En bevisst holdning til risiko er et sentralt element i investeringsstrategien. Risikovurderingen tillegges betydelig vekt både ved investering i enkeltpapirer/enkeltselskaper og ved porteføljesammensetningen. Fondet søker å investere i kredittpapirer som vurderes som gunstig priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen. Fondet kan bruke rentederivater. Derivater vil i hovedsak bli benyttet for å effektivisere forvaltningen, og i liten grad som et aktivt finansinstrument. Forventet risiko og avkastning på fondets investeringer som følge av derivatinvesteringene forventes å forbli uendret. Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal sammen med øvrige investeringer i finansielle instrumenter ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital. Fondets valutaposisjoner skal i all hovedsak valutasikres. Netto valutaposisjon i én annen valuta enn NOK skal ikke overstige en prosent av fondets verdi. Fondet skal ikke låne ut verdipapirer. 5. Markedsføring, tegning og innløsning Fondets andeler kan tilbys i annen stat som er part i EØS-avtalen, men fondet markedsføres ikke systematisk utenfor Norge. Prospektet retter seg ikke til og må heller ikke tas til følge av personer bosatt i eller skattepliktig til USA, Canada og Japan. Andeler kan tegnes og innløses gjennom Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Tegning skjer til andelens verdi ved første beregning av tegningskurs etter tegningen. Tegning skjer altså til ukjent kurs. Tilsvarende for innløsning. Tegning og innløsning kan gjøres en gang pr uke i forbindelse med den ukentlige verdifastsettelsen. Reglene i angrerettsloven gjelder ikke for ordre om tegning eller innløsning av andeler i verdipapirfond. Det utstedes ikke andelseierbevis. Tegning (kjøp) Tegning av andeler skjer ved a) innlevering av tegningsblankett til Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. b) overføring av tegnet beløp inklusiv tegningsprovisjon til fondets bankkonto c) legitimasjonskontroll av nye andelseiere. Korrekt utfylt og signert tegningsblankett kan leveres, sendes i posten, pr telefaks eller scannes og sendes pr e-post til Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Side 6

7 Ved utfylling av tegningsblanketten kan tegner velge å gi Fondsfinans Kreditt ved Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA en éngangsfullmakt til å belaste tegnerens bankkonto. Belastningen vil skje snarest mulig. Engangsfullmakten er gyldig i syv virkedager etter at den er avgitt. Engangsfullmakten kan ikke overstige 5 mill kr, så ved større tegning må det gis flere engangsfullmakter. Engangsfullmakter må være mottatt før kl dersom midlene skal overføres til fondets konto etterfølgende bankdag. Alternativt kan tegner selv overføre tegningsbeløpet til verdipapirfondets bankkonto; Pengene må være registrert mottatt før tegningen er gyldig. Alle fondsforvaltningsselskaper er pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere. Første gangs tegnere må derfor sende inn bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (sertifikat, pass, bankkort eller lignende offisielt dokument som inneholder bilde, navn og fødselsnummer). Bekreftet kopi kan f.eks fåes hos bank, verdipapirforetak, politi, revisor eller advokat. Dersom andeler tegnes på vegne av en bedrift/organisasjon, må bekreftet kopi av firmaattest vedlegges, samt bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til signaturberettiget. Tegning fra første gangs tegnere kan ikke utføres før legitimasjonskontroll er foretatt. Tegnede andeler utstedes samme dag som verdifastsettelsen gjøres gitt at pengene er registrert mottatt på fondets konto, tegningsinnbydelsen er mottatt av Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA og legitimasjonskontrollen er foretatt senest kl (norsk tid) samme dag. Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst NOK Minste tegningsbeløp ved senere tegning er NOK Bekreftelse på tegning av andel er i form av endringsmelding fra VPS (Verdipapirsentralen) og sendes andelseier pr. post og postlegges normalt andre dagen etter kursdato. Ved beregning av antall andeler benyttes fire desimaler. Innløsning (salg) Innløsning skjer ved signert skriftlig melding til Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Meldingen om innløsning kan leveres til Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, sendes i posten, pr faks eller scannes og sendes pr e-post. Innløsningsbeløpet må være minst NOK De først tegnede andelene på en VPS konto, blir også innløst først (FIFU, først inn - først ut - prinsippet). Innløsningsordre mottatt av Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA innen kl (norsk tid) samme dag som verdifastsettelsen gjøres pr, innløses til innløsningskurs som beregnes den dagen. Utbetaling fra Fondsfinans Kreditt finner normalt sted tre virkedager etter innløsningsdato. Forvaltningsselskapet kan bestemme at innløsende andelseier skal motta en oppgjørsrente fra beregningstidspunktet for innløsningskursen til utbetalingstidspunktet. Oppgjørsrentens størrelse fastsettes av forvaltningsselskapet. Side 7

8 Bekreftelse på innløsning av andel er i form av endringsmelding fra VPS (Verdipapirsentralen) og sendes andelseier pr. post og postlegges normalt andre dagen etter kursdato. Bytte av fond Bytte av fond er formelt en innløsning og en tegning. Det betyr at det påløper både innløsningsprovisjon og tegningsprovisjon. Skattemessig er bytte av fond å anse som en realisasjon. 6. Omkostninger ved tegning og innløsning av andeler I henhold til vedtektene kan kunden ved tegning bli belastet kunden med inntil 3,0% av tegnet beløp. Normalt er tegningsprovisjonen 0,5%. Provisjonen går uavkortet til fondet for å dekke fondets kostnader ved å investere innskutt kapital. Ved innløsning belastes kunden med inntil 0,5% av innløst beløp. 7. Forvaltningshonorar Fondsfinans Kapitalforvaltning belaster fondet med en forvaltningsprovisjon. Forvaltningsprovisjonen beregnes ukentlig basert på fondets formue. Forvaltningsprovisjonen er 0,35%. Alle kostnader knyttet til forvaltning av fondet, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader og kostnader forbundet med tegning og innløsning av andeler, er inkludert i ovennevnte prosentsats. Transaksjonsdrevne kostnader er f.eks kurtasjekostnader, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet. Utover forvaltningsgodtgjørelsen og de transaskjonsdrevne kostnadene kan fondet bli belastet med eventuelle skatt fondet ilegges, renter på låneopptak som nevnt i vpfl 6-10 og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf 4-6 annet ledd. 8. Informasjon til andelseierne Kursinformasjon offentliggjøres via Oslo Børs Informasjon til flere aviser og andre informasjonskanaler, samt på forvaltningsselskapets hjemmeside. Revidert regnskap og porteføljeoversikt avlegges ved hvert årsskifte. Årsrapport med revidert regnskap og porteføljeoversikt offentliggjøres innen fire måneder fra regnskapsårest utgang. Halvårsrapport med porteføljeoversikt offentliggjøres innen to måneder etter utløpet av rapportperioden. Hver måned offentliggjøres en markedsrapport som sendes andelseiere med kjent e-postadresse. Rapporter, prospekt, nøkkel-informasjon, tegnings- og innløsningsmateriell, samt annen informasjon kan hentes på nettet (www.fondsfinans.no) eller fås ved henvendelse til Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Verdipapirsentralen utsteder endringsmeldinger, årsoppgaver og eventuelle realisasjonsoppgaver som sendes til andelseierne. Side 8

9 9. Verdifastsettelse Hver andel i fondet er pålydende kr. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i finansinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Verdifastsettelsen foretas på objektivt grunnlag en gang i uken, beregningsdagen er andre børsdag i uken. 10. Historisk avkastning Oppdatert historisk avkastning og markedsrisiko for fondet offentliggjøres regelmessig på og i markedsrapporter, nøkkelinformasjon, halvårsrapporter og årsrapporter. Dette kan bestilles fra Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Pr prospektets dato er fondet nyopprettet og har foreløpig ingen historikk. Avkastningen kommer andelseier tilgode gjennom utbetalinger fra fondet og andelenes verdiendring. Det utbetales utbytte som renteinntekter. Utbytte utbetales én gang årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister pr Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets avkastning avhenger blant annet av den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, provisjoner og forvaltningen av fondet. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år. Realisert tap eller gevinst ved å investere i fondet vil avhenge av tidspunkt for kjøp og salg av andelene. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. 11. Risiko Investering i verdipapirfond er alltid forbundet med risiko. Med risiko menes svingninger i fondets andelsverdi over tid. Siden Fondsfinans Kreditt er et aktivt forvaltet verdipapirfond, kan fondets avkastningen avvike fra referanseindeksen som er en statsobligasjonsindeks. Mens det er en innskuddsgaranti for bankinnskudd opp til NOK 2 mill i norske banker, er det ingen garantiordning for investeringer i verdipapirfond. 12. Skattemessige forhold Dette avsnittet inneholder helt generelle regler for norsk beskatning slik de er pr prospektets dato. Informasjonen er ingen skatterådgivning. Skattereglene er under stadig endring. Andelseiere og andre bes derfor ta kontakt med profesjonell skatterådgiver. Side 9

10 Fondet Fondet er skattepliktig (28% skatt) for realiserte og opptjente renteinntekter og realiserte kursgevinster på obligasjoner/sertifikater. Tilsvarende får fondet fradrag for realisert kurstap og kostnader. Fondet får fradrag for utdelt beløp til andelseierne. Skattepliktig inntekt for fondet blir utdelt andelseierne pr i form av nye andeler. På denne måten skal fondet ikke komme i skatteposisjon. Andelseiere (med skatteplikt i Norge) Utdeling fra fondet er skattepliktig for andelseierne. Skattesatsen er 28% Ved realisasjon av andeler er realiserte kursgevinster skattepliktig og realisert tap fradragberettiget. Skattesaten er 28%. Gevinst/tapsberegning skjer etter FIFOprinsippet (først inn, først ut-prinsippet). Fondsandeler inngår med 100% av andelsverdien pr i skattemessig formuesberegning. 13. Andelseierregister Verdipapirsentralen ASA, postboks 4, 0051 Oslo fører andelseierregisteret. Andelene er registrert på andelseiers verdipapirkonto. 14. Andelseiermøte) Andelseierne i fond som forvaltes av Fondsfinans KapitalforvaltningASA velger to av fem medlemmer av forvaltningsselskapets styre, samt to varamedlemmer. Varamedlemmene har møterett, men ikke stemmerett. De andelseiervalgte styremedlemmene og varamedlemmene velges på et andelseiermøte som skal avholdes senest seks måneder etter utløpet av hvert regnskapsår. På andelseiermøtet gir hver andel én stemme. 15. Samfunnsansvar, etikk og eierstyring Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er opptatt av sunne eierstyringsprinsipper ( corporate governance ). Vi ønsker at selskapene det investeres i skal ha en reflektert aksjonærpolitikk, likebehandle aksjonærene, være åpne og vise samfunnsansvar. Det investeres ikke i selskaper som medvirker til krenkelse av menneskerettigheter eller arbeidstageres rettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade, til andre grove brudd på grunnleggende etiske normer, eller produksjon av landminer, atomvåpen, klasebomber og tobakk. For de utenlandske investeringene følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland. 16. Behandling av personopplysninger Side 10

11 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven og har taushetsplikt om det om det selskapet under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift eller andelseier har gitt samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger. Andelseiere har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysninger og om hvilke opplysninger som er registrert. Andelseiere kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir korrigert eller slettet. 17. Klagesaker Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er tilsluttet Finansklagenemnda (www.finansklagenemnda.no). Finansklagenemnda tar seg av eventuelle verdipapirfondsrelaterte klagesaker. Nemnda er et uavhengig, offentlig finansiert organ med fast sekretariat bestående av jurister. Forutsetningen for at en klage skal tas opp til behandling i nemnda, er at klager på forhånd har tatt opp saken med Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA uten å komme til enighet. I første omgang vil Finansklagenemnda prøve å finne frem til løsninger mellom fondsforvalter og andelshaver, men hvis ikke tvisten løses, vil saker bli lagt frem til behandling i selve nemnda. Klager til nemnda skal være skriftlige. Saksbehandlingen er gratis. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som for eksempel strømbrudd, streik, feil i databehandlingssystemer eller telenett. 18. Opplysninger om forvaltningsselskapet Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA Organisasjonsnummer: Postadresse: Postboks 1205 Vika, 0110 Oslo Besøksadresse Haakon VIIs gate 2, 6. etasje E-postadresse: Telefon Telefaks Stiftelsesdato. 31. desember 1999 Aksjekapital: NOK 10,6 mill, fullt innbetalt Bokført egenkapital: NOK 21,4 mill pr Konsesjon: Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet av 16. mars 2000 til å drive forvaltningsselskap for verdipapirfond. Revisor: Partner Revisjon BA, postboks 1942 Vika, 0125 Oslo. Eier: Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er heleiet av Erik Must AS. Pr er Erik Must AS uten gjeld og med en bokført egenkapital på NOK mill. Styret: Forvaltningsselskapet skal ha et styre med fem medlemmer. Tre medlemmer skal velges av forvaltningsselskapets eier. To medlemmer velges av andelseierne i de fond selskapet Side 11

12 Aksjonærvalgte styremedlemmer: forvalter. For begge grupper styremedlemmer velges minst halvparten så mange varamedlemmer. Erik Must, Jegeråsen 20B, 1362 Hosle (styreformann) Cathrine Ulrichsen, Hoffsjef Løvenskjoldsvei 70, 0382 Oslo Cathrine Halle, Vettaliveien 10C, 0781 Oslo - varamedlemmer Didrik Vigsnes, Dalsveien 64, 0775 Oslo Trine Must, Børjessonsv 8, Bromma, Sverige Andelseiervalgte styremedlemmer: Øyvind B. Kristiansen, Barliveien 1, 0874 Oslo Øyvin A. Brøymer, Thomas Heftyes gate 28, 0264 Oslo - varamedlem Svein Brustad, Vakåsveien 106, 1364 Asker Styrehonorar: Samlet styrehonorar for 2012 var NOK Daglig leder: Jens Vig, Strøtvetveien 18A, 3014 Drammen, mottar en fast godtgjørelse pluss eventuell bonus. Den faste godtgjørelsen for 2012 var kr. Det ble utbetalt kr i bonus for Forvalterteam: Kundekontakt: Fondsadministrasjon: CV-er for ansatte Fond til forvaltning: Tilsynsmyndighet: Ansvarlig forvalter: Per Øyvind Paulsen. Teamet forøvrig består av Odd Hellem, Helge Kaland og Lasse Halvorsen. Axel Aulie, telefon , e-post Grethe Christine Hagen og Anne-Lise Almeland. Kortfattede cv-er for alle ansatte ligger på selskapets hjemmeside. Fondsfinans Kapitalforvaltning forvalter følgende verdipapirfond: Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Spar Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Fondsfinans Alternativ Energi. Fondsfinans Kreditt Finanstilsynet 19. Styrets ansvar Forvaltningsselskapets styre er ansvarlig for at prospektet er utarbeidet etter vpfl 8-2 og forskrift til vpfl 8-1. Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA bekrefter at opplysningene i prospektet så langt de kjenner til er i samsvar med faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Oslo, 13. mai 2013 Side 12

13 Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA Erik Must Cathrine Ulrichsen Cathrine Halle Styrets leder Styremedlem Styremedlem Øyvind B. Kristiansen Andelseiervalgt styremedlem Øyvin A. Brøymer Andelseiervalgt styremedlem Side 13

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291 Prospekt Verdipapirfondet Eika SPAR Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998 Organisasjonsnummer: 980 439 291 B etegnelse: Norsk/internasjonalt Aksjefond 1. FORMÅL Eika Spar er et norsk/internasjonalt

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Prospekt for FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere: Oslo, 27. juni 2014 1 Viktig informasjon* et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond (Vedtatt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. mai 1998, siste gang endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer