Ullensvang herad. Revidert Innkalling Heradsstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensvang herad. Revidert Innkalling Heradsstyret"

Transkript

1 Ullensvang herad Revidert Innkalling Heradsstyret Møtedato: Møtestad: Meieriet, Odda Møtetid: Kl 12:00 Nb! Frammøte kl Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå snarast råd til tlf Varamedlem vert innkalla og møter etter nærare avtale. Viktig informasjon om møtet: Møte startar med fellesmøte for dei tre herad / kommunestyra kl , sjå vedlagd innkalling frå Fylkesmannen i Hordaland. Sakliste Sak nr. Saktittel 65/2017 Godkjenning av innkalling og sakslista 66/2017 Etablering av ny kommune 67/2017 Mandat for fellesnemnda for Nye Ullensvang kommune Ullensvang herad, 22. august 2017 Borge, Solfrid ordførar

2 Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Heradsstyret /2017 Saksansv.: Østerbø, Linn Merete Arkiv: Objekt: J.post id. 17/7331 Arkivsaknr 17/804-2 Godkjenning av innkalling og sakslista Rådmannen sitt framlegg: Innkalling og saklista vart godkjent.

3 Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Heradsstyret /2017 Saksansv.: Steigedal, Magnus Arkiv: N Objekt: Etablering av ny kommune J.post id. 17/7291 Arkivsaknr 16/ Vedlegg: Dato Tittel Dok.nr Innkalling til felles kommunestyremøte for Ullensvang, Odda og Jondal frå Fylkesmannen i Hordaland Vidare prosess i kommunereformen - informasjon frå KMD Endeleg vedtak i: Heradsstyret Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommunelova, inndelingslova, intensjonsavtalen mellom Odda, Jondal og Ullensvang. Saksutgreiing: Kommunestyra/heradsstyret i Odda, Jondal og Ullensvang vedtok i 2016 å slå seg saman. Dei vedtok også ein eigen intensjonsavtale med ei rekke føringar for kva den nye kommunen skal vera. Intensjonsavtalen og referat frå møta i prosessen ligg ute på Våren 2017 oppretta kommunane ei førebels fellesnemnd med 19 representantar. Nemnda fekk mellom anna i oppgåve å førebu arbeidet med samanslåinga fram til ei permanent fellesnemnd etter Inndelingslova er oppnemnd. Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (Inndelingslova) føreset at Fylkesmannen, så snart Stortinget har vedteke samanslåing for aktuelle kommunar, skal samla kommunestyra for desse kommunane til eit felles møte. Form og innhald i møtet går fram av 25 i lova, og inneber både felles drøftingsmøte og separate formelle møte der kommunestyra etter lova har mynde til å gjere vedtak. For Odda, Jondal og Ullensvang er dato for møtet sett til 28. august Denne saksutgreiinga inneheld ei skildring av dei tema som skal drøftast i fellesmøtet og vedtakast i dei påfølgjande kommune/heradsstyremøta.

4 Namn på den nye kommunen. I Intensjonsavtalen står det i pkt. 4 at «Namnet på den nye kommunen vert Ullensvang kommune». Jamfør inndelingslova 25 vert endeleg framlegg til namn drøfta i fellesmøte den 28. august. Talet på medlemmer i det nye kommunestyret I Intensjonsavtalen pkt. 5 står det: «Det skal sikrast at den nye kommunen har god demokratisk styring og representasjon. Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 33 representantar. Ytterlegare politisk organisering vert opp til den nye kommunen å avgjera» Endeleg framlegg til medlemmer i det nye kommunestyret vert drøfta i fellesmøte den 28. august Kriterium for samansetjing av og funksjonar til fellesnemnd etter 26 i denne lova Jondal kommunestyre (sak 18/17), Odda kommunestyre (sak 011/17) og Ullensvang heradsstyre (sak 020/17) vedtok våren 2017 å oppretta ei førebels fellesnmend med likelydande vedtak i dei tre kommunane. Pkt. 3 i vedtaket lyder som følgjande: «Nemnda skal ha fylgjande samansetting, alle valde frå dei respektive herads- /kommunestyra: - 4 representantar frå Jondal - 6 representantar frå Ullensvang - 9 representantar frå Odda» Endeleg tal medlemer og fordeling vert drøfta i fellesmøte den 28. august. Val av revisor for verksemda i fellesnemnda. Val av revisor for fellesnemnda sitt arbeide for tidsrommet følgjer den praktiske løysinga NKRF har tilrådd. Om ein følgjer denne tilrådinga,vert den rekneskapsførande kommunen sin revisor vald som revisor for fellesnemnda. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av innstilling frå kontrollutvala, jf 26 i inndelingslova. Alle tre kommunane har i dag Indre Hordaland revisjon som revisor. Det bør opprettast eit partssamansett utval for saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgivar og dei tilsette. I møte i førebuande fellesnemnd 30. mai 2017 vedtok mellombels fellesnemnd ei organisering av prosjektet med arbeidsutval og partsamansett utval. Pkt 2. i framlegget til vedtaket(sak 002/17) : «Partssamansett utval skal ha 15 medlemmer: 3 politiske representantar frå kvar kommune og 2 tillitsvalde frå kvar kommune» I vedtakt frå førebuande fellesnemd (002/17) vart det i pkt 3. val tre representantar frå kvar av kommune med vararepresentantar.

5 I pkt 4. i vedtaket vert det og vedteke «Partsamansett utval konstituerar seg sjølv, vel leiar og nestleiar.» Tal medlemmer, fordeling for dei ulike kommunane og innvolvering av tillitsvalde vert drøfta i felles kommunestyremøte den 28. august. Det må lagast mandat for partsamansett utval. Det bør opprettast eit arbeidsutval. Fellesnemnda kan gje eit arbeidsutval mynde til å gjera vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikkje er av prinsipiell karakter. Det midlertidige arbeidsutvalet har vore samansett av ordførarane i dei tre kommunane med rådmennene som sekretariat. Det bør oppnemnast eit permanent arbeidsutval. Rådmannen sitt framlegg: 1. Namnet på den nye kommunen skal vera Ullensvang kommune 2. Kommunestyret i Ullensvang kommune skal ha 33 medlemer 3. Fellesnemnda for kommunane Odda, Jondal og Ullensvang skal ha 19 medlemer. a. Ni frå Odda b. Seks frå Ullensvang c. Fire frå Jondal. Det skal også veljast varamedlemer til nemnda. Medlemene vert valt av og blant medlemene i heradsstyret. Fellesnemnda skal sjølv velja leiar og nestleiar. Fellesnemnda skal førebu oppstart av ny kommune, medan heradsstyret skal stå for den daglege drifta og avvikling av Ullensvang herad. Medlemene i fellesnemnda: Vararepresentantar: (i nr.rekkjefylgje) Heradsstyret gjev fellesnemda fullmakt til å tilsetja revisor i tråd med inndelingslova 26, 5. ledd.

6 5. Det opprettast eit partssamansett utval (PSU) for saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgivar og dei tilsette. Partsammansett utval skal ha tre representantar frå kvar kommune med 2 tillitsvalde representantar. Partsamansett utval konstituerar seg sjølv, vel leiar og nestleiar Medlemmer i PSU: Vara i rekke: Det bør setjast ned eit arbeidsutval for fellesnemnda. Arbeidsutvalet bør ha innstillingsmynde til fellesnemnda. Det midlertidige arbeidsutvalet held fram sitt arbeid inntil fyrste fellesnemndsmøte.

7 Sakshandsamar, telefon Ole Bakkebø, Vår dato Dykkar dato «REFDATO» Vår referanse 2014/ Dykkar referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Innkalling til felles kommunestyremøte for Ullensvang, Odda og Jondal Stortinget fatta den vedtak om å slå saman kommunane Ullensvang, Odda og Jondal. I medhald av inndelingslova 25 kallar Fylkesmannen i Hordaland med dette inn til felles kommunestyremøte måndag den 28. august kl i Storsalen på Meieriet kulturhus i Odda. Oppmøte kl Møteleiar: Fylkesmann Lars Sponheim Dagsorden for møtet: 1. Konstituering av møtet 2. Drøftingar i medhald av inndelingslova 25 a. Forslag til namn på den nye kommunen b. Talet på medlemer i det nye kommunestyret c. Kriterium for samansetjing og funksjonar til fellesnemnd etter inndelingslova 26 d. Val av revisor for verksemda i fellesnemnda e. Oppretting av partssamansett utval og eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringa av samanslåinga f. Andre forhold ved samanslåinga 3. Eventuelt Vi viser elles til utsendte sakspapir til separate kommunestyremøte som skal haldast i etterkant av det felles kommunestyremøtet. Med helsing Lars Sponheim fylkesmann Ole Bakkebø fagdirektør Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Fylkesmannen i Hordaland Postadresse: Postboks 7310, 5020 Bergen Besøksadresse: Statens hus, Kaigaten 9, Bergen Telefon: Fylkesmannen i Hordaland Kontakt: Nettside: Org.nr:

8 Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/ Dato 30. juni 2017 Videre prosess i kommunereformen informasjon til Odda, Ullensvang og Jondal Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Stortingets behandling av kommunereformen 8. juni, jf. Prop. 96 S ( ) og Innst. 386 S ( ), hvor 111 kommuner ble vedtatt slått sammen til 43 nye kommuner. Totalt i kommunereformen er 121 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner. Dette vil gi 354 kommuner 1. januar Odda, Ullensvang og Jondal kommuner er vedtatt slått sammen av Stortinget og ny kommune trer i kraft senest fra 1. januar Felles kommunestyremøte Når kommunene er vedtatt slått sammen, skal fylkesmannen snarest mulig kalle sammen til et felles kommunestyremøte ( 25 i inndelingsloven). På dette fellesmøtet skal følgende saker drøftes: a) forslag til navn på den nye kommunen b) tallet på medlemmer i det nye kommunestyret c) kriterium for sammensetning av og funksjoner til fellesnemnd etter 26 i denne loven d) valg av revisor for virksomheten i fellesnemnda e) oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen Disse punktene angir et minimum av hva som må drøftes. Det kan også være andre saker som er viktige å avklare for de involverte kommunene. De enkelte kommunestyrer må i etterkant gjøre vedtak om sakene etter bokstavene a) til e) og eventuelt andre saker. Postadresse Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Akersg Telefon* Org no Avdeling Saksbehandler Janne Marie Larsen

9 Etter en endring i inndelingsloven i 2016 har kommunene anledning til å søke om unntak fra felles kommunestyremøte, dersom det er truffet likelydende vedtak i alle kommunestyrene om sakene som skal drøftes på møtet. Slik søknad rettes til fylkesmannen. Stortinget har i Innst. 386 S ( ) gjennom en flertallsmerknad kommet med føringer for den videre prosessen: Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre, forutsetter at regjeringen skal legge til rette for møte i fellesnemda så snart som mulig og senest 1. juli. Enighet om funksjonsfordeling og andre ting som skal være avklart mellom kommunene bør være endelig besluttet og avklart før 25. august. Stortinget ber regjeringen sørge for at det tilrettelegges for rask prosess. Departementet har i brev 9. juni bedt fylkesmannen om å følge opp merknaden på følgende måte: - Der bør så langt som mulig legges til rette for felles kommunestyremøte innen 1. juli. Dersom det av praktiske årsaker ikke lar seg gjennomføre, ber departementet om at det foreligger en plan for gjennomføring av møtet før 1. juli, og at møtet gjennomføres innen 25. august. - Departementet ber fylkesmannen bidra til å legge til rette for prosesser i kommunene med sikte på enighet i sakene som skal diskuteres. Det er også en rekke andre saker som i noen tilfeller vil kunne være krevende for kommunene å bli enige om, blant annet funksjonsfordeling i den nye kommunen. Dette er spørsmål kommunene bør forsøke å bli enige om tidlig i sammenslåingsprosessen, og felles kommunestyremøte vil være en god arena for å diskutere også disse sakene. Forskrift om nærmere regler om sammenslåingen Etter at det er fattet vedtak i kommunene om sakene nevnt i inndelingsloven 25, vil departementet fastsette nærmere regler om hver sammenslåing i forskrift. I den enkelte forskriften vil blant annet navn på den nye kommunen fastsettes. Departementet tar sikte på å vedta disse nærmere reglene for alle sammenslåingene i løpet av høsten I brevet av 9. juni til fylkesmennene skrev departementet også at "det kan legges til rette for noe lengre tid til prosess knyttet til navn dersom kommunene selv ønsker dette". Flere kommuner har spurt om hvilken frist de har for å komme med forslag til navn. Navneforslag, sammen med vedtaket om forslag til antall medlemmer i det nye kommunestyret, bør departementet ha så raskt som mulig og senest innen 1. november slik at forskriften om sammenslåingen kan være på plass i løpet av høsten I tillegg bør kommunene vurdere om det er nødvendig å ha unntak fra lover og regler for å kunne gjennomføre sammenslåingen ( 17 i inndelingsloven). Eksempel på slikt unntak kan være unntak fra fristene for å kreve inn eiendomsskatt. Side 2

10 Kommunene sender vedtak til fylkesmannen, som samlet oversender disse til departementet. Nærmere om navn Departementet ønsker at kommunene skal bli enige lokalt om navnevalg, og i fastsettelsen av navn vil det legges stor vekt på kommunenes egne ønsker, jf. kommuneloven 3 nr. 3. Departementet legger til grunn at kommunene velger unike navn, det vil si navn som ikke er i bruk av andre kommuner, se rundskriv til inndelingsloven H 10/15, oppdatert mars Noen av de gamle kommunenes navn kan være historisk viktige. Kommunenavn går ikke nødvendigvis tapt som stedsnavn, selv om de ikke lever videre som navn på en kommune. Det er godt mulig at navnet, før det ble kommunenavn, var navn på et bygdelag, og at det er i bruk som det i dag også. Dette er noe kommunene kan ta i betraktning ved valg av kommunenavn. I de tilfellene hvor en eller flere kommuner ikke ønsker å foreslå et eksisterende kommunenavn på den nye sammenslåtte kommunen, skal kommunene forelegge navnespørsmålet for Språkrådet for uttalelse om mulige navnevalg og skrivemåte. Det kan være fornuftig å rådføre seg med Språkrådet tidlig i prosessen. Språkrådet vil eventuelt selv kontakte den lokale stedsnavntjenesten. Språkrådet kan kontaktes på e-post: Når departementet får oversendt vedtak med ønske om et nytt kommunenavn fra kommunene, bør uttalelse fra Språkrådet ligge ved. På Kartverkets og Språkrådets nettsider kan man lese mer om bruk og valg av navn Kommunevåpen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig lagt fram et lovforslag om oppheving av den statlige godkjenningsordningen for kommunale og fylkeskommunale flagg og våpen, jf. Prop. 157 L ( ). Forslaget innebærer at kommunestyret og fylkestinget får eksklusiv kompetanse til å vedta flagg og våpen. Våpen og flagg skal derfor ikke lenger godkjennes av Kongen i statsråd. Nærmere informasjon om lovforslaget og forskjellige fremgangsmåter for kommuner som skal slå seg sammen, er tilgjengelig på Økonomiske virkemidler Alle kommuner som ved nasjonale vedtak blir slått sammen i kommunereformperioden, vil omfattes av de samme økonomiske virkemidlene, uavhengig av lokale vedtak. Side 3

11 Engangskostnader Staten gir delvis kompensasjon for engangskostnader som er knyttet til en sammenslåing, jf. inndelingsloven 15. Kommuner som slås sammen i kommunereformen får støtte etter en standardisert modell. Odda, Ullensvang og Jondal kommuner vil få 30,8 mill. kroner i støtte til å dekke nødvendige engangskostnader til sammenslåingen. Reformstøtte Alle kommuner som slås sammen i kommunereformen vil få reformstøtte, også dette etter en standardisert modell som differensierer etter innbyggertall. Reformstøtten vil bli utbetalt til den nye kommunen etter at sammenslåingen har trådt i kraft. Odda, Ullensvang og Jondal kommuner vil få 5,1 mill. kroner i reformstøtte. Regionsentertilskudd Kommuner som etter sammenslåing får mer enn om lag innbyggere, og som ikke mottar storbytilskudd, får regionsentertilskudd fra Tilskuddet fordeles til de nye kommunene, og tildeles med én sats per sammenslåing og én sats per innbygger. I 2017 utbetales tilskuddet til den enkelte kommune i sammenslåingen, etter den enkelte kommunes andel av innbyggerne i den sammenslåtte kommunen. Regionsentertilskuddet er tenkt som et tilskudd til å styrke den nye kommunen, og departementet oppfordrer kommunene til å sammen finne gode fellestiltak for den nye kommunen. Odda, Ullensvang og Jondal kommuner vil få 2 mill. kroner i regionsentertilskudd. Inndelingstilskudd I en overgangsperiode gir staten kompensasjon for bortfall av rammetilskudd, jf. Inndelingsloven 15, ved at kommuner som slås sammen får inndelingstilskudd i inntektssystemet. Inndelingstilskuddet i inntektssystemet kompenserer sammenslåtte kommuner for en reduksjon i rammetilskuddet som følge av sammenslåingen. Kommunene får full kompensasjon for tap av basistilskuddet, som er et fast beløp per kommune, og netto nedgang i regionalpolitiske tilskudd. Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i femten år, før tilskuddet deretter trappes ned over fem år. Inndelingstilskuddet til kommuner som slår seg sammen i kommunereformen, beregnes ut fra inntektssystemet slik det var i Overgangsordning Kommuner som slår seg sammen i kommunereformen, men som får redusert basistilskudd og småkommunetillegg i inntektssystemet i perioden fram til sammenslåingen trår i kraft, blir kompensert for dette gjennom en egen overgangsordning i Gjennom denne overgangsordningen får kommunene full kompensasjon for en eventuell reduksjon i basistilskudd og småkommunetillegg fra 2016 til 2017 som følge av innføringen av nytt Side 4

12 inntektssystem i I beregningene tas det hensyn til at deler av denne reduksjonen kompenseres gjennom inntektsgarantiordningen i inntektssystemet. På departementets nettsider er det publisert en oversikt over hvor mye de ulike sammenslåingene får i tilskudd. Departementet vil sende et eget brev til kommuner som får støtte til infrastruktur. Støtte, råd og informasjon om sammenslåingsprosessen Departementet har utarbeidet flere veiledere, blant annet om råd og tips til sammenslåingsprosessen og om hvordan lokaldemokratiet kan videreutvikle. Veiledere og annen nyttig informasjon, også fra andre statlige etater, finnes på Det er også etablert oppfølgingstilbud til kommuner som skal slå seg sammen gjennom et partssamarbeid mellom KMD, KS og forhandlingssammenslutningene i kommunesektoren. Det er gjennomført samlinger i 2016/2017. Tilbudet vil videreføres ut 2019, og alle kommuner som skal slå seg sammen vil få mer informasjon om dette. Departementet har i tillegg invitert sammenslåingskommunene til å delta i prosjektet Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet. Se mer informasjon på Departementet tilbyr samlinger, tilskudd til lokalt arbeid med å utvikle lokaldemokratiet, felles underveisevaluering som hjelp til å vurdere planlagte løsninger for lokaldemokratiet i egen kommune og, i samarbeid med KS, et verktøy for å vurdere tilstanden til lokaldemokratiet i egen kommunene. Det er gjennomført en konferanse i 2017 og planlagt en prosjektledersamling høsten 2017, i tillegg til en konferanse i Det er fortsatt mulig å melde seg på prosjektet, og departementet vil også sende ut ny invitasjon om dette. Spørsmål om sammenslåingsarbeidet skal også i det videre rettes til fylkesmannen. Lykke til i arbeidet med å etablere en ny kommune til beste for innbyggerne. Med hilsen Hans Petter Friestad Gravdahl (e.f.) avdelingsdirektør Janne Marie Larsen seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer Kopi Fylkesmannen i Hordaland Side 5

13 Adresseliste Jondal kommune Kommunehuset 5627 JONDAL Odda kommune Opheimsgata ODDA Ullensvang herad 5780 KINSARVIK Side 6

14 Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Heradsstyret /2017 Saksansv.: Steigedal, Magnus Arkiv: N Objekt: J.post id. 17/7400 Arkivsaknr 16/ Mandat for fellesnemnda for Nye Ullensvang kommune Endeleg vedtak i: Heradsstyret Saksutgreiing: I sak om etablering av ny kommune (sak. 66/2017 ) vert det sett ned fellenemnd for etablering av nye Ullensvang kommune. Mandat for fellesnemnda for Nye Ullensvang kommune skal leggjast fram til politisk godkjenning i Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang heradsstyre. Mandat for fellesnemnda for Nye Ullensvang kommune 1. Formål Fellesnemnda får mandat å førebu kommunesamanslåinga, å sikra nødvendig koordinering/samordning mellom dei tre kommunane i perioden frå felles kommunestyremøtet for dei tre kommunane er helde og fellesnemda formelt vert skipa. Fram til konstituerande møte er helde av det nyvalde kommunestyre. 2. Fellesnemnda si samansetjing Fellesnemnda skal ha fylgjande samansetjing, alle representantane valde får dei respektive herads-/kommunestyra: 4 representantar frå Jondal 6 representantar frå Ullensvang 9 representantar frå Odda Det gir ei fellesnemnd med 19 representantar. Nemda vel sjølv leiar og nestleiar (jfr. Inndelingslova 26). 3. Fellesnemnda sine fullmakter Fellesnemnda har som mål å oppnå konsensus i alle avgjerder/vedtak. Ved usemje skal fellesnemnda vurdera om spørsmålet kan utsetjast til etter at nytt kommunestyre er konstituert. Forhold som likevel vurderast til ikkje å kunna utsetjast, vert avgjort med

15 alminneleg/vanleg fleirtal. Nemda sin leiar (møteleiar) har dobbeltrøyst ved likt røystetal. Fellesnemda skal i opne møte planleggja og førebu iverksetjinga av samanslåinga fram til konstituering av nytt kommunestyre i nye Ullensvang kommune. Herunder ligg ikkje styringa av den daglege drifta av dei tre kommunane fram til samanslåingstidspunktet. Det ligg til dei respktive herads/kommunestyra. Fellesnemda har ansvaret for å sikra at kommunane i fellesskap legg til rette for god dialog med innbyggjarar, tilsette, næringsliv, lag- og organisasjonar om kva samanslåinga har å seia for dei. Dette inneber at fellesnemda: a. Gjennomgår, vurderer og avklarar alle prinsipielle tilhøve som gjeld samanslåingsprosessen. Videre kan fellesnemda fatte vedtak i alle spørsmål som er naudsynt for å etablera den nye kommunen med mindre dette påverkar ein eller fleire av dei eksisterande kommunane. Nemda disponerar eingongstilskotet og reformstøtta frå Staten i samband med kommunesamanslåinga. b. Kan inngå avtalar på vegne av den nye kommunen. c. Skal handsama sentrale styringsdokument som: Prosjektplan med framdriftsplan Budsjett for bruk av eingongstilskotet på 30 millionar fram til Økonomiplan for sjølve gjennomføringa Omstillingsplaner og planar for overføring av personell Kommunikasjonsplan (omfattar både internt og eksternt) Planar for kulturbygging og sosiale aktivitetar Eventuelt andre dokument som vil vera nødvendig for ansvarleg styring av prosessen d. Tek avgjerd i val av hovedmodell for den politiske organiseringa av den nye kommunen. Herunder reglement for dei nye politiske organa, reglement og arbeidsvilkår for dei folkevalde i kommunane. e. Skal handsama prosjektleiar si innstilling til hovedmodell for administrativ organisering av den nye kommunen frå 1. januar f. Vedtek kommunevåpen for den nye kommunen. g. Har eit spesielt ansvar for å vurdera saker med økonomiske konsekvensar, å førebu budsjett for det første driftsåret etter at samanslåinga er sett i verk (år 2020). Økonomiplan for den fyrste økonomiplanperioden (år ). h. Kan gje uttale om årsbudsjett samt økonomi- og handlingsplanar for dei tre kommunane. i. Skal tilsetja prosjektleiar / rådmann i den nye kommunen, ut frå tilrådning frå partssamansett utval. j. Skal avklara mynde til prosjektleiar / rådmann i den nye kommunen. k. Tek stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling frå kontrollutvala i dei tre kommunane, og tilset revisor for den nye kommunen. l. Skal sjå til at lov og avtaleverk om tilsette og tillitsvalde sin medverknad vert ivaretekne i samanslåingsprosessen. 4. Forholdet til herads/kommunestyra Kommunane har i perioden fram til 1. januar 2020 ansvar for si ordinære drift, men spørsmål som kan ha konsekvensar for den nye kommunen bør fyrst drøftast i fellesnemnda.

16 Saker som er til handsaming i kommunane sine ordinære utval og som fellesnemnda meinar kan ha konsekvensar for sammenslåingsprosessen, har fellesnemnda høve til å uttala seg i. Saker som vedkjem samanslåingsprosessen som er av ein slik art at dei må handsamanst i ein eller fleire herads-/kommunestyra, har fellesnemda tilrådningsrett overfor herads- /kommunestyra. Dette gjeld særleg tiltak knytta til handlingsprogram/økonomiplan, der investeringar må vurderast særskilt. 5. Arbeidsutval Det kan setjast ned eit arbeidsutval for fellesnemnda. Arbeidsutvalet bør ha innstillingsmynde til nemnda. Det midlertidige arbeidsutvalet held fram sitt arbeid inntil fyrste fellesnemndsmøte. 6. Partssamansett utvalg Partssamansett utval underlagt fellesnemda skal ha tre politisk valde representantar frå kvar kommune, vald frå medlemmene i fellesnemnda, samt to tillitsvalde frå kvar kommune. Utvalet skal handsama saker som gjeld tilhøvet mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette. Utvalet skal uttala seg i saker som gjeld overordna personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planar i samband med kommunesamanslåinga. Partssamansett utval skal handsama prosessen for tilsetjing av prosjektleiar og ny rådmann. Tillitsvalde skal inkluderast på ein god måte. 7. Delegering Fellesnemda kan gje arbeidsutvalet og/eller administrasjonen fullmakt til å gjere vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikkje er av prinsipiell karakter. 8. Saksførebuing Prosjektleiar / ny rådmann førebur saker til fellesnemda sitt arbeidsutval. Arbeidsutvalet innstille i saker til fellesnemda. Rådmennene i dei tre kommunane og prosjektleiar har møte- og talerett i fellesnemda. 9. Funksjonsperiode Fellesnemda konstituerer seg sjølv og vel leiar og nestleiar. Fellesnemda sin funksjonsperiode varer fram til konstituering av kommunestyret i nye Ullensvang kommune. Leiaren av fellesnemda kallar saman det nyvalde kommunestyret til konstituerande møte. Leiaren av fellesnemda leier møtet fram til ny ordførar er vald. 10. Interkommunalt samarbeid Fellesnemda kan fremja innstilling overfor kommunestyra om det er behov for å gjera endringar i interkommunale samarbeid fram mot samanslåingstidspunktet.

17 Rådmannen sitt framlegg: Ullensvang heradsstyre vedtek mandat for fellenemda for nye Ullensvang kommune

Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Halsa, Hemne og Snillfjord

Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Halsa, Hemne og Snillfjord Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3096-27 Dato 29. juni 2017 Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Halsa, Hemne og Snillfjord Kommunal - og moderniseringsdepartementet viser til Stortingets

Detaljer

Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Tranøy, Lenvik, Torsken og Berg

Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Tranøy, Lenvik, Torsken og Berg Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3096-34 Dato 30. juni 2017 Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Tranøy, Lenvik, Torsken og Berg Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Stortingets

Detaljer

Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Asker, Hurum og Røyken kommuner

Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Asker, Hurum og Røyken kommuner Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3096-2 Dato 30. juni 2017 Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Asker, Hurum og Røyken kommuner Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Stortingets

Detaljer

Ullensvang kommune: Etablering av ny kommune

Ullensvang kommune: Etablering av ny kommune Arkiv: K1-033 Arkivsak ID: 17/1171-6 Journalpost ID: 17/13340 Saksh.: Harald Jordal Dato: 17.08.2017 Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Odda kommunestyre 28.08.2017 055/17 Ullensvang kommune: Etablering

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord

Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord Prosjektgruppa har drøfta og kjem med forslag til organisering av fellesnemnda, fullmakter, storleik, samansetjing, samansetjing av undernemnder og rolleavklaring/informasjon

Detaljer

Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd:

Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd: 1 Fellesnemnd for BLS kommunen Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd: «Ved samanslåing av kommunar eller fylkeskommunar og ved deling som

Detaljer

Formelle vedtak i kommunestyra 21. juni 2017 i hht. 25 i inndelingslova for etablering av nye Ålesund kommune

Formelle vedtak i kommunestyra 21. juni 2017 i hht. 25 i inndelingslova for etablering av nye Ålesund kommune Formelle vedtak i kommunestyra 21. juni 2017 i hht. 25 i inndelingslova for etablering av nye Ålesund kommune Felles innleiing i sak 1 til 5 Bakgrunn for saka: Stortinget fatta vedtak om samanslåing av

Detaljer

Ullensvang herad. Sakspapir

Ullensvang herad. Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Formannskapet 13.03.2017 23/2017 Heradsstyret 13.03.2017 20/2017 Saksansv.: Steigedal, Magnus Arkiv: N - 009 Objekt:

Detaljer

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll Ullensvang herad Heradsstyret Møteprotokoll Møtedato: 28.08.2017 Møtetid: Kl. 12:00-15:30 Møtestad: Meieriet, Odda Saksnr.: 65/2017 67/2015 Medlemmer: Instebø, Trond Utne, Sigrid Johanne Velure, Amund

Detaljer

Referat. Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august Tid: kl Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades:

Referat. Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august Tid: kl Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades: Referat Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august - 2017 Tid: kl. 10-14 Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades: Fusa kommune: Atle Kvåle, Aud May Boge, Svein Lang, Linda

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot Notat Dato: 12.08.16 Saksbehandlar: thaa Til: Forhandlingsmøte 18-19.august 2016 Frå: Fylkesrådmennene Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot 1.1.2020 1.0 Fellesnemd i Inndelingslova

Detaljer

Saksbehandlar: Vigdis Rotlid Vestad. Ref.: 2017/2464/FMMRVIVE Til: Felles kommunestyremøte

Saksbehandlar: Vigdis Rotlid Vestad. Ref.: 2017/2464/FMMRVIVE Til: Felles kommunestyremøte FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Dato: 15.08.2017 Saksframlegg Saksbehandlar: Vigdis Rotlid Vestad Ref.: 2017/2464/FMMRVIVE Til: Felles kommunestyremøte FELLES KOMMUNESTYREMØTE for kommunane Norddal og Stordal

Detaljer

INNKALLING. Til orientering: Ungdomsrådet, senior- og funksjonsrådet, hovudverneombodet og dei HTV (hovudtillitsvalde) vert også invitert til å delta:

INNKALLING. Til orientering: Ungdomsrådet, senior- og funksjonsrådet, hovudverneombodet og dei HTV (hovudtillitsvalde) vert også invitert til å delta: INNKALLING Kommunestyret Utval: Møtestad: Oseana, Os Møtedato: 15.06.2017 Tid: kl.09:00 Innkalling til felles kommunestyremøte med Os kommune torsdag 15.06.2017 kl 09.00 - ca 16.00. Jf. Tidlegare innkalling

Detaljer

Fellesnemnda. Fræna og Eide, 8. november 2016

Fellesnemnda. Fræna og Eide, 8. november 2016 Fellesnemnda Fræna og Eide, 8. november 2016 Perioden fram til samanslåingsvedtak i Stortinget: Førebels fellesnemnd (etter kommuneloven) Perioden etter sammenslåingsvedtak i Stortinget: Fellesnemnd etter

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: 157 Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 14.08.2017 Tidspunkt: 15:00 EKSTRAMØTE OBS tid og stad! Dersom nokon

Detaljer

Fellesnemndas funksjon og oppgåver. Norddal og Stordal, 10. februar 2017

Fellesnemndas funksjon og oppgåver. Norddal og Stordal, 10. februar 2017 Fellesnemndas funksjon og oppgåver Norddal og Stordal, 10. februar 2017 Fellesnemnd etter inndelingslova 26 Lovkrav: Fellesnemnd skal opprettes Fellesnemnda skal: planlegge, forberede og samordne aktivitet

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 061/17 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 061/17 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 061/17 Bystyret PS 15.06.2017 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-026, K1-002 16/1456 Kommunereforma - Kinn kommune - vegen vidare Framlegg til vedtak:

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 17.11.2016 Møtestad: Meland rådhus Møtetid: 16:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00 eller per

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE. MØTEINNKALLING Ekstraordinær

TYSFJORD KOMMUNE. MØTEINNKALLING Ekstraordinær TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Ekstraordinær Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 09.10.2018 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00

Detaljer

Merknad til innkallinga. Innkalling og referata bør alltid vera første sak på dagsorden. Dette vert omgjort til sak 1. Saksliste:

Merknad til innkallinga. Innkalling og referata bør alltid vera første sak på dagsorden. Dette vert omgjort til sak 1. Saksliste: REFERAT Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa måndag 29. mai 2017 Merknad til innkallinga. Innkalling og referata bør alltid vera første sak på dagsorden. Dette vert omgjort til sak 1. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling. Til styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa. Dato: onsdag 21. juni Tid: kl Stad: Rådhuset Osøyro

Møteinnkalling. Til styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa. Dato: onsdag 21. juni Tid: kl Stad: Rådhuset Osøyro Møteinnkalling Til styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: onsdag 21. juni 2017 Tid: kl. 09.00 Stad: Rådhuset Osøyro Saker: Sak 1 Referat frå 29. mai Sak 2 Val av medlemmar til fellesnemda orientering

Detaljer

Rådmann Trude Letnes Granvin herad, Rådmann Einar Hauge Voss kommune, Informasjonskonsulent Tor Halvorsen Voss kommune.

Rådmann Trude Letnes Granvin herad, Rådmann Einar Hauge Voss kommune, Informasjonskonsulent Tor Halvorsen Voss kommune. MØTEPROTOKOLL Mellombels fellesnemnd Dato: 22.03.2017 kl. 9:00 12:00 Sted: Park Hotel Vossevangen Arkivsak: 17/00509 Tilstede: Hans Erik Ringkjøb (Ap), Sigbjørn Hauge (Sp), Bjørg Djukastein (Ap), Jorunn

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

Formannskapet. Innkalling

Formannskapet. Innkalling Finnøy kommune Formannskapet Innkalling Møtedato: 26.04.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Ny kommune i indre Sunnfjord. Fellesmøte for kontrollutvala

Ny kommune i indre Sunnfjord. Fellesmøte for kontrollutvala Ny kommune i indre Sunnfjord Fellesmøte for kontrollutvala 24.08.17 Bestilling: Informasjon om status Fase 1 - perioden 2014 sommaren 2016 Fase 2 - sommaren 2016 sommaren 2017 Status pr i dag Fase 3 mv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: Idrettshallen, Hornindal Dato: 006.2017 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til servicekontoret/utvalsekretær på telefon 70 05 87 00 eller postmottak@volda.kommune.no,

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 15.12.2014 069/14 HMOR Endeleg vedtak i: Heradsstyret Saksansv.: Hedvig Moe Arkiv: N-009 Objekt:

Detaljer

Møteinnkalling. Til styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa. Dato: måndag 29. mai Tid: kl Stad: Skjelbreid Poirée, Fusa

Møteinnkalling. Til styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa. Dato: måndag 29. mai Tid: kl Stad: Skjelbreid Poirée, Fusa Møteinnkalling Til styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: måndag 29. mai 2017 Tid: kl. 14-18 Stad: Skjelbreid Poirée, Fusa Det vert servert enkel lunsj ved oppstart av møte. Saksliste: Sak 1

Detaljer

Rolla til kontrollutvala i Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune ved samanslåing - Arbeidsmøte 3

Rolla til kontrollutvala i Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune ved samanslåing - Arbeidsmøte 3 Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Roald Breistein Sak nr.: 17 / 7562-6 Rolla til kontrollutvala i Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune ved samanslåing - Arbeidsmøte 3 Forslag

Detaljer

Veien fremover mot ny kommune

Veien fremover mot ny kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Veien fremover mot ny kommune Statssekretær Grete Ellingsen 23. august 2017 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning Urolig verden Teknologi 3 Resultatet 156 kommuner

Detaljer

Grenseendringar etter inndelingslova. Volda, 25. august 2016

Grenseendringar etter inndelingslova. Volda, 25. august 2016 Grenseendringar etter inndelingslova Volda, 25. august 2016 Endring av kommunegrenser Tre måter å endre kommunegrenser på etter inndelingslova 1. Samanslåing 2. Deling 3. Grensejusteringar Alternativa

Detaljer

Tilhøvet mellom dei to noverande fylkeskommunane og Vestland fylkeskommune. - før konstituering og etter konstituering fram til 1.1.

Tilhøvet mellom dei to noverande fylkeskommunane og Vestland fylkeskommune. - før konstituering og etter konstituering fram til 1.1. Tilhøvet mellom dei to noverande fylkeskommunane og Vestland fylkeskommune - før konstituering og etter konstituering fram til 1.1.2020 Fellesnemnda oppretting, virke og funksjonsperiode Oppretting Virke

Detaljer

Regionreform. Noen tanker om status og oppgaver for kontrollutvalgene fram til sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune 1.1.

Regionreform. Noen tanker om status og oppgaver for kontrollutvalgene fram til sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune 1.1. Regionreform Noen tanker om status og oppgaver for kontrollutvalgene fram til sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune 1.1.2020 Lesestoff «Etablering av nye kommuner og fylkeskommuner» veileder

Detaljer

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune Møteinnkalling PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utvalg: Møtestad: Partssamansett utval - Ullensvang kommune Kommunestyresalen i Odda Dato: 05.06.2018 Tidspunkt:

Detaljer

Martin Hamre for Annlaug Haugse Såkvitne i sak 16/17. Repr. J. Ytrefjord tok sete kl. 10:45 under handsaming av sak 10/17.

Martin Hamre for Annlaug Haugse Såkvitne i sak 16/17. Repr. J. Ytrefjord tok sete kl. 10:45 under handsaming av sak 10/17. MØTEPROTOKOLL Mellombels fellesnemnd Dato: 28.04.2017 kl. 10:30 13:00 Sted: Kommunestyresalen Voss Tinghus Arkivsak: 17/00509 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Hans Erik Ringkjøb (Ap), Sigbjørn Hauge (Sp),

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/556 KOMMUNEREFORMEN - INTERIMSNEMND Ordførers innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett

Detaljer

FELLESNEMDA MØTEINNKALLING

FELLESNEMDA MØTEINNKALLING FELLESNEMDA FELLESNEMDA MØTEINNKALLING Møtedato: 30.08.2017 Møtestad: Brakanes Hotell, Ulvik Møtetid: 09:00 - Medlemmer: Atle Kvåle Gustav Bahus Helge Steinum Jon Sivert S. Rykkel Laila Marie Reiertsen

Detaljer

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda Status: kommunereform - etter møte i fellesnemnda 23.01.17 Fasene for prosessen 1. fase Fram mot vedtak i K- styrene Innledende samtaler Arbeid med intensjonsavtale Vedtak i den enkelte kommune 2. fase

Detaljer

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune Møteinnkalling PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Partssamansett utval - Ullensvang kommune Heradshuset i Kinsarvik Dato: 07.11.2017 Tidspunkt:

Detaljer

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune Møteinnkalling FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Fellesnemnd Ullensvang kommune Sandven hotell, Norheimsund Dato: 17.11.2017 Tidspunkt: 13:30 Forfall

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 22.06.2017 Møtested: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Medlem Jostein Borlaug AP Medlem Kirsti Gjetle Floen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven.

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1039-2 17.03.2017 Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Innledning Endring og fastsetting

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Arne Hosen MEDL ÅF-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Arne Hosen MEDL ÅF-AP Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 23.08.2017 Tid: 12:30 13:30 fellesmøte kl. 1400-1600 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke

Detaljer

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN /17 Prosjektleiing kommunesamanslåing Ullensvang kommune

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN /17 Prosjektleiing kommunesamanslåing Ullensvang kommune FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 MØTEINNKALLING: Dato: 22.06.2017 Kl. : 1200 Stad: Kommunehuset i Jondal Sakliste: 009/17 Godkjenning av protokoll frå møte 30.

Detaljer

Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd

Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd 05.09.14 Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida, jf - demografisk utvikling - sentralisering - nye, krevjande

Detaljer

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt »

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt » EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-026, K2- Arkivsak ID: 14/429-2 Journalpost ID: 14/2861 Saksh.: Aud Opheim Lygre Dato: 03.06.2014 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap

Detaljer

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 17.11.2016 Møtested: Meland rådhus Møtetid: 16:00-18:50 Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedeltakarar Parti Rolle Astrid Aarhus Byrknes KRF Medlem Øyvind Oddekalv Meland Medlem

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Rådmann

VOLDA KOMMUNE Rådmann VOLDA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTN«POSTSTED»» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2017/894 8982/2017 033 ADM/ JOAROD 06.07.2017 MELDING OM POLITISK VEDTAK

Detaljer

Innkalling til møte i Partssamansett utval (PSU) Ullensvang kommune

Innkalling til møte i Partssamansett utval (PSU) Ullensvang kommune Innkalling til møte i Partssamansett utval (PSU) Ullensvang kommune Dato: 10.10.2017 Tid: kl. 12.00 15.00 Stad: Kommunestyresalen i Odda Sak 1 godkjenning av innkalling og underteikning av protokoll Sak

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Tysdag 28. mars 2017 kl. 13.30 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 5/2017 Innkalling og saksliste 6/2017 Kontrollrapport 2016 om kemnerfunksjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/15 15/739 Kommunestyre- og

Detaljer

Gjennomføring av sammenslåingsvedtak

Gjennomføring av sammenslåingsvedtak Gjennomføring av sammenslåingsvedtak Inndelingslova Ålesund 14-15. mars 2017 Gjennomføring av sammenslåingsvedtak Reguleres av inndelingslova kapittel VI Kort om fellesnemnd - 26 Felles kommunestyremøte

Detaljer

Rådmenn som møtte: Navn Møtte for Representerer

Rådmenn som møtte: Navn Møtte for Representerer ORKLAND Møteprotokoll Side 1 av 9 Utvalg: Arbeidsutvalg Orkland Møtested: Formannskapssalen, Orkdal Rådhus Dato: 11.01.2017 Tid: 09:00-10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Oddbjørn

Detaljer

Ny kommune 2020 Fræna og Eide

Ny kommune 2020 Fræna og Eide Ny kommune 2020 Fræna og Eide Seniorrådgiver Sissel Hol 8. november 2016 Tema Økonomiske virkemiddel Budsjett og økonomiplan Basistilskuddet Basistilskuddet differensiering etter strukturkriteriet Kostnadsnøkkelen

Detaljer

Møtebok for Fellesnemnd

Møtebok for Fellesnemnd Møtedato: 05.09.2017 Møtested: Radisson Blu, Bergen Møtetid: 13:00-14:00 Møtebok for Fellesnemnd Seminar fellesnemnda Møtedeltakarar Parti Rolle Adolf Hovgaard Anita Dale Elisabeth Bygstad Jarle Næss Liv

Detaljer

Mellombels fellesnemnd - konstituering av med val av leiar og nestleiar

Mellombels fellesnemnd - konstituering av med val av leiar og nestleiar Arkiv: 0K1-036, K3-&23 Arkivsak ID: 2017001001-1 Journalpost ID: 2017008343 Sakshandsamar.: Ole-Jørgen Jondahl Dato: 16.05.2017 FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019

Detaljer

Vedtak Ordføraren si avgjerd om ikkje å setje saka om kommunereforma på saklista til møtet den er ulovleg og vert vert oppheva.

Vedtak Ordføraren si avgjerd om ikkje å setje saka om kommunereforma på saklista til møtet den er ulovleg og vert vert oppheva. Sakshandsamar, innvalstelefon Hugo Morken, 55 57 21 17 Vår dato 27.09.2016 Dykkar dato Vår referanse 2016/11766 323 Dykkar referanse Jondal kommune v/ordførar Jon Larsgard Kommunehuset 5627 Jondal Lovlegkontroll

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Møteprotokoll PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Partssamansett utval - Møteleiar: Jon Larsgard Ullensvang kommune Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik

Detaljer

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy 20. mars 2017 Kåre Træen prosjektleiar til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy Nasjonal status 115 kommunar blir slått saman til 45 nye kommunar 358 kommunar

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Innkalling. Sakliste. Varamedlem møter etter nærare avtale. Saksnummer: Sakstittel 019/17 Tilsetting av rådmann i nye Ålesund kommune

Innkalling. Sakliste. Varamedlem møter etter nærare avtale. Saksnummer: Sakstittel 019/17 Tilsetting av rådmann i nye Ålesund kommune Innkalling Utval: Fellesnemd nye Ålesund Møtestad: Ålesund rådhus, lavblokka, 4. etg. rom 463 Dato: 05.10.2017 Tid: Kl. 12.00 Den som har lovleg forfall, eller er inhabil i nokre av sakene, må melde fra

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018 og Revidert nasjonalbudsjett 2017

Kommuneproposisjonen 2018 og Revidert nasjonalbudsjett 2017 I følgje liste Rundskriv nr. H-5/17 Vår ref 17/429-9 Dato 30.6.2017 Kommuneproposisjonen 2018 og Revidert nasjonalbudsjett 2017 Dette rundskrivet orienterer om Stortinget si handsaming av Kommuneproposisjonen

Detaljer

Innkalling av Fellesnemnd

Innkalling av Fellesnemnd Innkalling av Fellesnemnd Møtedato: 05.09.2017 Møtestad: Radisson Blu, Bergen Møtetid: 13:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 474 64 145, sms til 474 64 145 eller

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

Martin Hamre for Annlaug Haugse Såkvitne i sak 25/17. Trude Letnes, Else Berit Kyte, Asbjørn Nilsen, Rune Magnar Røthe. Godkjenning av protokoll 3

Martin Hamre for Annlaug Haugse Såkvitne i sak 25/17. Trude Letnes, Else Berit Kyte, Asbjørn Nilsen, Rune Magnar Røthe. Godkjenning av protokoll 3 MØTEPROTOKOLL Mellombels fellesnemnd Dato: 25.08.2017 kl. :30 11:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 17/0050 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Hans Erik Ringkjøb (Ap), Sigbjørn Hauge (Sp), Bjørg Djukastein

Detaljer

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møtedato: Tidspunkt: Forfallsgrunn må oppgis. Til behandling: Sak nr.

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møtedato: Tidspunkt: Forfallsgrunn må oppgis. Til behandling: Sak nr. Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Innkalling Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: 15.11.2016 Tidspunkt: Kl 13:00 Forfall meldes på telefon 33 17 16 21 til sekretariatet,

Detaljer

MILEPELSPLAN. Prosjektområde

MILEPELSPLAN. Prosjektområde Adm. Framl Start/avslutning Under arbeid Pol vedteke Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4.kv Etablere/ utvikle/tilpasse prosjektorganisasjon

Detaljer

Ullensvangherad. Innkalling Valstyret

Ullensvangherad. Innkalling Valstyret Ullensvangherad Innkalling Valstyret Møtedato: 24.05.2016 Møtestad: Leiareni valstyretsitt kontor Møtetid: Kl 11:30 Densomharlovleg forfall, eller er ugild i nokonav sakene,måmeldafrå snarastråd til tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langlo MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langlo MEDL AP HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Fellesnemnd for nye Volda kommune Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 20.06.2017 Tid: 10:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

KOMMUNESTYRE Møteinnkalling

KOMMUNESTYRE Møteinnkalling KOMMUNESTYRE Møteinnkalling Møtedato: 29.10.2015 Møtestad: Solund Grendahus Møtetid: Kl. 13:30 Solund kommunestyre vert med dette kalle inn til konstituerande møte. Representantar med lovleg forfall eller

Detaljer

MILEPELSPLAN. Prosjektområde

MILEPELSPLAN. Prosjektområde Adm. Framl Start/avslutning Under arbeid Pol vedteke Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4.kv Etablere/ utvikle/tilpasse prosjektorganisasjon

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

MILEPELSPLAN. Prosjektområde

MILEPELSPLAN. Prosjektområde Til møte i fellesnemnda 11.desember Adm. Framl Start/avslutning Under arbeid Pol vedteke Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2018 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 04.09.2017 Kl 15:00 Møtested: Kommunestyresalen Det vises til tidligere møteinnkalling. Vedlagt følger tilleggssak til møtet

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Valstyret

Ullensvang herad. Møteinnkalling Valstyret Ullensvang herad Møteinnkalling Valstyret Møtedato: 30.05.2011 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Møtetid: Kl. 08:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset : 27.10.2011 Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 11/794 VAL AV ADMINISTRASJONSUTVAL 2011-2015 2/11 11/795

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Reformer - status Økonominettverket Kåre Træen

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Reformer - status Økonominettverket Kåre Træen Reformer - status Økonominettverket 30.05.2017 Kåre Træen Kommunereforma nasjonal status 118 kommunar blir slått saman til 46 nye kommunar 356 kommunar frå 2020 72 færre kommunar enn i 2014 Fylkesmennenes

Detaljer

KYRKJELEG FELLESNEMND FOR OS SOKNERÅD OG FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT

KYRKJELEG FELLESNEMND FOR OS SOKNERÅD OG FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT KYRKJELEG FELLESNEMND FOR OS SOKNERÅD OG FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2017, den 11. desember, hadde partssamansatt utval (PSU) og kyrkjeleg fellesnemnd (FN) møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter i Eikelandsosen.

Detaljer

Kommunereformen. Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler

Kommunereformen. Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler Kommunereformen Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler v. avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen Viktige nasjonale milepæler

Detaljer

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Møteprotokoll FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Fellesnemnd Ullensvang Møteleiar: Roald Aga Haug kommune Møtestad: Kommunehuset i Jondal Møtedato: 27.04.2018

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo/Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnr.: F1/2017 KOMMUNEREFORM: NAVN PÅ NY KOMMUNE OG KOMMUNEVÅPEN VEDLEGG: - Møtereferat, interimnemnda

Detaljer

Kommunereformen, kontrollutvalgene og sekretariatene

Kommunereformen, kontrollutvalgene og sekretariatene Kommunereformen, kontrollutvalgene og sekretariatene Martin Hill Oppegaard 12. Mars 2015 2 Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre,

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling Eid råd for funksjonshemma Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Møtetid: Kl. 14:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 001/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 002/16

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ulvsvåg Grendehus : 17.08.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf. 75765014 eller postmottak@hamaroy.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Even Wormdal

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Even Wormdal Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 12 Utvalg: Fellesnemnd Orkland Møtested: Møterom på Scandic Hell, Dato: 23.01.2017 Tid: 18:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Even Wormdal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet, biblioteket Møtedato: Tid: kl.17:00-19:30. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet, biblioteket Møtedato: Tid: kl.17:00-19:30. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet, biblioteket Møtedato: 16.08.2017 Tid: kl.17:00-19:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart

Detaljer

Fellesnemda reglement og delegeringer

Fellesnemda reglement og delegeringer Fellesnemda reglement og delegeringer Reglement 1. Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelse til en ny kommune, jfr. Inndelingslova 26. Fellesnemnda blir valgt av og blant

Detaljer

Ko K mmuner o e mmuner f e orm f på Jær e Jær n e «nabopraten»

Ko K mmuner o e mmuner f e orm f på Jær e Jær n e «nabopraten» Kommunereform på Jæren Kommunereform på Jæren «nabopraten» Utgangspunkt Rapporten fåfll frå felles utgreiing mellom åtte kommunar Vedtak i alle dei tre jærkommunane om å etablera «naboprat» om Jæren kommune

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks _, f j Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks _, f j Besøksadresse: E. C. Dahls g. 90: 4/015 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01_, f j Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 " i - U jeg S7 oi s Saksbehandler Innvalgstelefon

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFOskriv nr. 3/2017 Innhald 1. Uttale til Fylkesmannen om budsjett og økonomiplan frå dei enkelte samanslåingskommunane 2. Rekneskapsføring for fellesnemnder 3. Prosjektorganisering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til dei respektive servicekontora i Volda og Hornindal.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til dei respektive servicekontora i Volda og Hornindal. HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 08.12.2016 Tid: 14.30 Medlemar som er ugilde i ei

Detaljer

REGLEMENT FOR Utval for Levekår

REGLEMENT FOR Utval for Levekår REGLEMENT FOR Utval for Levekår 1. SAMANSETJING OG VAL Utvalet skal ha 7 medlemar inklusiv leiar og nestleiar. Medlemane og varamedlemane skal veljast blant medlemane i kommunestyret i samsvar med prinsipp

Detaljer