Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/"

Transkript

1 Budsjettreguleringer 1. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Budsjettreguleringer per 1. tertial foretas i henhold til tabell 2 og 3 2. Utleiepriser for kulturhuset endres fra 1.8. i henhold til tabell Ås kommune forskutterer kr i spillemidler til Ås tennisklubb. Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: Ingen Saksbehandler sender vedtaket til: Etatsjefer Økonomiavdelingen Revisjonen 17/ Side 1 av 12

2 Saksutredning: Sammendrag: Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på ca 0,1 %. Status per 1. tertial viser at prognosen for resultatet for økes til 0,3 %. Utgifter til pensjon og lønn blir noe lavere enn budsjettert som følge av at årets lønnsoppgjør har en ramme som er lavere enn budsjettert. Det var budsjettert med en årslønnsvekst på 2,7 % mens partene ble enige om en ramme på 2,4 % for årets lønnsoppgjør. Prognosen for skatteinngangen reduseres med 2 mill. kr, mens budsjettert rammetilskudd økes med 1,2 mill. kr etter endringer i revidert statsbudsjett. Det er foretatt retaksering av alle næringseiendommer i forbindelse med ny alminnelig taksering. Resultatet av retakseringen er at inntektene fra eiendomsskatt blir noe høyere enn budsjettert. Rådmannen vil understreke at enhetene må styre stramt innenfor de rammene som nå foreslås justert, og at det ikke er rom for ytterligere budsjettreguleringer i. Fakta i saken Rådmannen foreslår i denne saken forslag til reguleringer av budsjettet for. Bakgrunnen for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for styrking av enkelte tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer per 1. tertial gjelder i utgangspunktet kun for. Eventuelle tiltak som har helårseffekt i 2018 vil Rådmannen måtte foreslå som nye tiltak i Handlingsprogram Endrede utleiepriser på kulturhuset. Som følge av oppgradering av møbler og bedre fasiliteter på kulturhuset, foreslås det endrede utleiepriser for kulturhuset med virkning fra 1.8. Prisendringer: Fra Til Store sal 2419,- 2500,- Store salong 925,- 1000,- Lille sal 925,- 1000,- Lille salong 590,- 600,- Lille sal og salong 1515,- 1500,- Seniorsenter 1085, 1900,- Festsalen Åsgård 3550,- 4000,-/helg Tabell 1 Forskuttering av utgifter til Ås tennisklubb Ås tennisklubb har søkt om kommunal garanti for oppgradering av Ås tennisanlegg. Oppgraderingen omfatter blant annet nytt gjerde, drenering og nytt vanningsanlegg. Arbeidet er i sluttfasen. Det som nå gjenstår er investering i nytt vanningsanlegg til 17/ Side 2 av 12

3 kr. Ås tennisklubb mangler likviditet til dette i påvente av utbetaling av spillemidler. Tiltaket har fått innvilget spillemidler på kr, jf. brev fra Akershus fylkeskommune av Ved å gi en kommunal garanti kan Ås tennisklubb låne kr til tiltaket. Da dette imidlertid kun er snakk om et kortsiktig likviditetsbehov foreslår Rådmannen at Ås kommune forskutterer kostnadene på kr og inngår avtale om at dette betales tilbake til Ås kommune når spillemidlene utbetales. Rådmannen vil be om en bekreftelse og redegjørelse fra Ås tennisklubb om at tiltaket gjennomføres i henhold til innvilget søknad om spillemidler for å sikre at spillemidlene utbetales. Behov for reguleringer av driftsbudsjettet for etatene: Budsjettendringene som foreslås av rådmannen medfører at avsetning til disposisjonsfond i driftsbudsjettet kan styrkes med 3,8 mill. kr. Avslutning av investeringsprosjekter fra medfører et mindreforbruk på 1 mill.kr som kan avsettes til ubundet investeringsfond. Forslag til reguleringer av investeringsprosjekter for medfører behov for finansiering fra ubundet investeringsfond på kr. Netto innebærer rådmannens forslag til endringer i investeringsbudsjettet en avsetning til ubundet investeringsfond på kr. Rådmannen foreslår følgende budsjettreguleringer for som følge av endringer i rammebetingelser og prognoser per 1. tertial : Tabell 1 Budsjettreguleringer i driftsbudsjettet. Tabell 1. Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Sentraladministrasjonen Regnsk. Oppr. Rev. Bud. endr. Nytt rev Antivirus system valglokaler krever godtgjøring valglokaler krever infrastruktur IKT Intern omdisp. Av biologisk mangfold fra ansvar 6860 til plan (se under TM) 5 10* Vakans plan og utvikling Konsulentkjøp plan og utvikling på grunn av vakans 7 10* Reduserte utgifter seniorpolitiske tiltak Økte utgifter til lærlingordning Endre funksjon seniorpolitiske Endre funksjon seniorpolitiske Endre funksjon seniorpolitiske Endre funksjon seniorpolitiske endre funksjon seniorpolitiske' / Side 3 av 12

4 Tilbakeføring overskudd fra kemneren Tabell 2. Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Regnsk. Oppr. Rev. Bud. endr. Oppvekst og kultur Nytt rev Gjesteelevgaranti Oslo musikklinje Majorstua høsteffekt * Fordeling.1.-4.trinnsmidler fra Udir. Styrket lønn 1.-4.trinn til skolene fra *1-202 Udir Kulturhus vakans lønn lyd og lys * tekniker Kulturhus kjøp av eksterne tjenester lyd og lys Helse og sosial Økt overføring til Åspro Høyere sykepengerefusjoner barnevern Merforbruk kjøp av tjenester Kjøp av plasser kommuner Ressurskrevende tjenester *-253 Ferievikar 26 10* Besparelser demensomsorgen *-254 Ferievikar Innsparing lønn etablering psykiatrisk 28 10* bolig Kjøp av inventar og utstyr til etablering 29 11* av bolig Kjøp fra andre private 31 11*-36* Redusert innsparing HP pkt. 39 Teknikk og Miljø Sandfang - ubrukt fra * Parkeringsgebyrer Gravesøknadsgebyr Plan biologisk mangfold Spillemidler Ås tennisanlegg Forskuttering spillemidler Ås tennisklubb / Side 4 av 12

5 Utbetaling av øremerkede midler til utdanning av deltidsbrannpersonell Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Inndekking av effektiviseringskrav 40 10* ,7 årsverk - 1/2-årsvirkning Besparelser på innkjøp Merinntekter utleieboliger 43 10* Vakanse i stillinger 44 10* Vakanse i stillinger 45 10* Vakanse i stillinger 46 10* Vakanse i stillinger Regnsk. Oppr. Rev. Bud. endr. Nytt rev Nedleggelse Bjørnebekk Vertskommunetilskudd asylmottak Husleie mottatt fa UDI Leie av lokaler Heia Strøm Heia Kommunale avgifter Heia Strøm Bjørnebekk Forsikringer Bjørnebekk Kjøp av adm tjenester fra Ås kommune Kjøp av IKT tjenester fra Ås kommune Reserve til nedleggelse av Bjørnebekk Fellesinntekter og -utgifter Redusert skatteinngang Økte inntekter Eiendomsskatt Rammetilskudd Lønnsoppgjøret, reduseres fra 2,7 til ,4% Pensjonsreserve / Side 5 av 12

6 Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Ekstraordinære poster Ekstern geologisk vurdering Ålerudmyra Saldering med disposisjonsfon d Tilskudd til studenter som melder flytting Avsetning til disposisjonsfond Regnsk. Oppr. Rev. Bud. endr. Nytt rev Kommentarer budsjettreguleringer drift 1.tertial Sentraladministrasjonen 1. Kommunen har anskaffet et antivirussystem for å sikre seg mot dataangrep. Dette gir behov for å øke rammen på IT med kr. 2. Det er i valgstyret bestemt å ha flere valglokaler i forbindelse med valget, dette vil kreve mer godtgjøring. Merkostnaden er kr. 3. Det er i valgstyret bestemt å ha flere valglokaler i forbindelse med valget, dette vil kreve mer infrastruktur. Merkostnaden er kr. 4. Budsjettmidlene for biologisk mangfold på kr overføres fra ansvar 6860 friluftsliv til ansvar 1410 plan og utvikling ved miljørådgiver. 5. Plan og utvikling har et mindreforbruk på lønn grunnet vakanser og kan redusere kontogruppens ramme med kr. 6. Plan og utvikling har økte kostnader på konsulenter. Rammen økes med kr. 7. Reduserer lønn til seniorpolitiske tiltak med kr. 8. Styrker lønn til lærlinger med kr. 9. Endrer funksjon på lønn seniorpolitiske tiltak fra 180 til 120 og styrker budsjett med kr. 10. Endrer funksjon på lønn seniorpolitiske tiltak fra 180 til 202 og styrker budsjett med kr. 11. Endrer funksjon på lønn seniorpolitiske tiltak fra 180 til 254 og styrker budsjett med kr. 12. Endrer funksjon på lønn seniorpolitiske tiltak fra 180 til 265 og styrker budsjett med kr. 13. Endrer funksjon på lønn seniorpolitiske tiltak fra 180 og reduserer budsjett med kr. 14. Kemneren har et mindreforbruk i som i hovedsak skyldes vakanser. Mindreforbruket i kommer til fratrekk fra kommunenes bidrag til kemneren i. Ås kommunes andel av mindreforbruket utgjør kr. Oppvekst og kultur 15. Det ble i K-sak 17/17 innvilget gjesteelev garanti til spesialisert skoletilbud og høsteffekten av dette utgjør kr. 17/ Side 6 av 12

7 16. Refusjonen fra Utdanningsdirektoratet til barneskolene knyttet til styrking av økt lærerinnsats trinn blir høyere enn antatt. Inntekten reguleres derfor opp med 1,868 mill. kr. 17. Budsjettmidlene knyttet til økt lærerinnsats 1.-4.trinn økes med 1,868 mill. kr etter retningslinjer fra Udir. Midlene fordeles på barneskolene. 18. Kulturhuset har vakanser på lyd og lys-tekniker, og kjøper derfor inn konsulenttjenester ved behov. Lønnsbudsjettet kan derfor reguleres ned med 0,2 mill. kr. 19. Kulturhuset har behov for å øke budsjettet til konsulentkjøp knyttet til lyd/lystjenester med 0,2 mill. kr. Helse og sosial 20. Statlig sats for overføringene til Ås produkter AS (Åspro AS) i er økt. I henhold til avtalen skal kommunalt tilskudd være 30 % av statlig tilskudd. Kostnadsposten må derfor økes med kr. 21. Sykepengerefusjoner på barnevern blir høyere enn budsjettert på grunn av flere langtidssykemeldte. Inntektsbudsjettet økes med kr. 22. Det er behov for å kjøpe tjenester på barnevern på grunn av flere langtidssykemeldte. Kostnadsrammen økes med kr. 23. På grunn av at demenssenteret ikke har full drift i hele blir kjøp av plasser 1,5 mill. kr høyere enn budsjettert. 24. Det forventes merinntekter på ressurskrevende brukere på 2,5 mill. kr i forhold til budsjett. Årsaken til de forventede merinntektene er større utgifter på ressurskrevende brukere enn opprinnelig budsjett, samt at refusjonen fra ble høyere enn det inntektsførte. 25. Ferievikarutgiftene på Moer sykehjem er for lavt budsjettert. Beregnet merforbruk er 1,5 mill. kr. 26. Det forventes en besparelse på lønnsbudsjettet i demensomsorgen på 1,7 mill. kr på grunn av at det ikke er full drift i hele. 27. Ferievikarbudsjettet på hjemmetjenesten er for lavt budsjettert. Beregnet merforbruk er 0,5 mill. kr. 28. Grunnet vakanser i deler av på ansvar 3513 ved Rus og psykisk helse ligger det an til mindreforbruk på lønn. Lønnsbudsjettet kan reduseres med 0,2 mill.kr. 29. Ettersom det i er opprettet en ny bolig i Sleipners vei på Nordby ved Rus og psykisk helse er det behov for å innrede virksomheten. Kostnadsrammen for kjøp av varer og tjenester økes derfor med 0,2 mill. kr. 30. Det er ikke budsjettert med ferievikarer til ESTU (etter skoletid ungdom) ved dagsenteret. Rammen må økes med kr. 31. Innlagt innsparingskrav i HP i driftsenheten viser seg å være urealistisk høyt. Vi reduserer innsparingskravet med 0,4 mill. kr. Teknikk og miljø 32. Bevilgede midler i til registrering av sandfang ble ikke benyttet i. Midlene foreslås bevilget på nytt i. Det er behov for 0,5 mill. kr. 33. Utsatt innføring av avgiftsparkering i Ås kommune gir behov for å øke rammen ved Samferdsel på kr. Samtidig blir andre gebyrinntekter på parkering ca 17/ Side 7 av 12

8 kr høyere enn budsjettert. Rammen må derfor økes netto med kr. 34. Det forventes merinntekter på om lag kr på gebyrer i forbindelse med gravesøknader. 35. Utgifter på kr i forbindelse med plan av biologisk mangfold overføres 1410 Plan og utvikling. 36. Forventer inntekter på spillemidler til Ås tennisklubb på kr. 37. Forskuttering av spillemidler til Ås tennisklubb med kr. Dette finansieres av forventede inntekter på spillemidler. 38. Kommunen fikk gjennom statlig rammetilskudd i 2015 og en særskilt tildeling på tilsammen kr til brannvesenet. Denne har dessverre ikke blitt utbetalt til brannvesenet tidligere. Rammen for må derfor økes. 39. Eiendomsavdelingen har et uspesifisert innsparingskrav på kr. Innsparingskravet foreslås dekket av vakanser i stillinger. 40. Oppstart av demenssenteret medfører økt behov for ansatte ved renholdsavdelingen. Det er behov for å tilføre 0,7 årsverk tilsvarende kr. Helårseffekten for dette tilsvarer kr. Dette finansieres ved interne omdisponering ved enheten. 41. Økt bemanning finansieres ved interne omdisponeringer ved renholdsavdelingen med kr. Helårsvirkningen er kr. 42. Det forventes 1 mill. kr. i merinntekter i forhold til budsjett på utleieboliger. 43. Vakanser i stillinger i på ansvar 7100; Drift kommunale eiendommer, funksjon 261; Institusjonslokaler, medfører en besparelse på 0,2 mill. kr i. 44. Vakanser i stillinger i på ansvar 7300; Renhold, funksjon 130; Administrasjonslokaler, medfører en besparelse på 0,2 mill. kr i 45. Vakanser i stillinger i på ansvar 7300; Renhold, funksjon 221; Førskolelokaler og skyss, medfører en besparelse på 0,2 mill. kr i 46. Vakanser i stillinger i på ansvar 7400; Forvaltning, funksjon 283; Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v, medfører en besparelse på 0,2 mill. kr i Nedleggelse av Bjørnebekk 47. Vertskommunetilskuddet som blir borte ved nedleggelse er beregnet til å utgjøre 0,7 mill. kr. 48. Mottatte husleiebetalinger fra UDI faller bort, dette utgjør 1,799 mill. kr. 49. Bortfall av behov for leie av lokaler Heia medfører en besparelse på kr. 50. Strømutgiftene på Heia faller bort. Dette utgjør kr. 51. Betaling av kommunale avgifter fra Heia utgår. Dette utgjør kr. 52. Strømutgiftene på Bjørnebekk blir redusert med kr. 53. Forsikringer knyttet til drift av Bjørnebekk reduseres med kr. 54. Bortfall av inntekter fra administrative tjenester fra Ås kommune til Bjørnebekk asylmottak beregnes til å utgjøre kr. 55. Bortfall av inntekter fra IKT tjenester fra Ås kommune til Bjørnebekk asylmottak beregnes til å utgjøre kr. 56. Det holdes igjen en reserve i forbindelse med nedleggelsen av Bjørnebekk på 1,933 mill. kr. Fellesinntekter og -utgifter 17/ Side 8 av 12

9 57. Det forventes redusert skatteinngang i forhold til opprinnelig budsjett på 2,0 mill. kr. 58. Det forventes økte inntekter fra eiendomsskatt i forhold til opprinnelig budsjett på 2,0 mill. kr. 59. Det forventes økt rammetilskudd i forhold til opprinnelig budsjett på 1,2 mill. kr. 60. Lønnsoppgjøret ser ut til å bli noe lavere enn forutsatt i opprinnelig budsjett. Dette utgjør 2,0 mill. kr. 61. Det forventes at pensjonskostnadene reduseres med 1,5 mill. kr. Budsjettert pensjonsreserve kan da reduseres tilsvarende. Ekstraordinære poster 62. Det avsettes kr til ekstern geologisk vurdering av deponier/støyvoller på Ålerudmyra. 63. Det avsettes midler til tilskudd til studenter som melder flytting til Ås kommune på 1,5 mill. kr. 64. Netto effekt av alle budsjettreguleringer i driftsbudsjettet medfører en avsetning til disposisjonsfond på 3,8 mill. kr Kommentarer budsjettreguleringer investering 1.tertial Tabell 3 - Budsjettreguleringer i investeringsregnskap. Tabell 3.a. Budsjettreguleringer investering Tall i Regn. Rev. Bud Budsjett reguleri nger Nytt rev. Bud. Total ramme Demenssenteret, tilpasning med kortlesere etc Bygging av korridor - Sleipners vei Borggården Kulturhuset Bjørnebekk * Bjørnebekk-sikringstiltak xxx x Prosjektering akuttbehov for kontorlokaler Finansiering 0 Bruk av ubundet - investeringsfond Avsetning ubundet investeringsfond Prosjektet 0303 kortlesere ved Demenssenteret er gjennomført og avsluttet Gjenværende ramme er kr. 2. Innledende undersøkelser viser at Bygging av korridor i Sleipners vei ikke lar seg gjennomføre grunnet tomtegrenser og friareal-problematikk. Prosjektet avsluttes. Rammen på kr tilbakeføres til ubundet investeringsfond. 3. Prosjekt 0669 Borggården Kulturhuset er avsluttet med merforbruk på kr. Merforbruket skyldes sluttarbeider på fontene og styring av 17/ Side 9 av 12

10 bassenget. Dette var arbeider som ikke kunne inntas i anbudet da de tekniske løsningene ikke kunne avklares før opprinnelig anlegg ble revet. 4. Bjørnebekk asylmottak er vedtatt avviklet og prosjekt 0701 Bjørnebekk avsluttes, og 2,708 mill kr avsettes til ubundet investeringsfond. 5. Rådmannen arbeider med avklaring om videre drift av Bjørnebekk, herunder vurdering om riving. Her venter vi på en uttalelse fra Departementet. Det foreslås derfor at det avsettes 2,708 mill. kr til sikring av området. Rådmannen legger frem en egen sak for kommunestyret når driftsforutsetningene er nærmere avklart. 6. Det har oppstått et akuttbehov for prosjektering nye kontorlokaler på grunn av hendelser i Skoleveien 1. Det er behov for å bevilge kr til prosjektering. 7. Det er behov for å bruke 3,326 mill. kr av ubundet investeringsfond. 8. Det kan avsettes 3,023 mill. kr til ubundet investeringsfond. 17/ Side 10 av 12

11 Tabell 3.b Avsluttede investeringer Tall i 1000 Regnskap Rev. Budsjett Overføring til Avsetning ubundet investeringsfond Inventar Solbergtunet barnehage Bibliotek Vinterbro Automatisk inn/utsjekk Inventar Åsgård moduler Biler HS Bjørnebekk rehabilitering Utredning administrasjonslokaler Utskiftning renholdsmaskiner Nordbyhallen Takbelegg og fasade Skolehusveien 1-7 Oppgradering uteareal Ombygging klasserom Nordbytun u-skole Skoleveien 3 tilpasning nye arealer Sum avsetning og bruk av fond Følgende prosjekter er avsluttet i, alle med mindreforbruk i forhold til revidert ramme. Alle mindreforbruk foreslås avsatt til ubundet investeringsfond, totalt 1,001 mill. kroner Inventar Solbergtunet barnehage er gjennomført. Prosjektet avsluttes med kr i mindreforbruk Automatisk inn/utsjekk ved biblioteket på Vinterbro avsluttes med kr i mindreforbruk. 11. Innkjøp av inventar til moduler ved Åsgård, prosjekt 0244, avsluttes med kr i gjenværende midler Innkjøp av biler til Helse og sosial kan avsluttes. Gjenværende ramme er kr. 13. Prosjekt 0402 Bjørnebekk rehabilitering kan avsluttes med 1000 kr i mindreforbruk. 14. Prosjekt 0766 Utredning administrasjonslokaler kan avsluttes med kr i gjenværende ramme. 15. Prosjekt 0775 Utskiftning av renholdsmaskiner er gjennomført. Det gjenstår kr på prosjektet. 16. Prosjekt 0793 Nordbyhallen Takbelegg og fasade avsluttes med kr i mindreforbruk. 17. Prosjekt 0795 Skolehusveien 1-7 Oppgradering uteareal avsluttes med kr i mindreforbruk. 18. Prosjekt 0797 Ombygging klasserom Nordbytun u-skole avsluttes med kr i mindreforbruk. 19. Prosjekt 0822 Skoleveien 3 tilpasning nye arealer avsluttes med kr i mindreforbruk. 17/ Side 11 av 12

12 Tabellen under viser samlet oversikt over bruk og avsetning til ubundet investeringsfond (i 1000 kroner). Tabell 4: Sum endringer 303 Sum avsluttede prosjekter Netto avsetning til ubundet investeringsfond -698 Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 17/ Side 12 av 12

Saksprotokoll. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010

Saksprotokoll. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010 Saksprotokoll Budsjettreguleringer 1. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010 Behandlet av Møtedato 1 Hovedutvalg for helse og sosial 15/17 07.06. 2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/17

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 14.06. kl. 16.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møtetid: 14.06.2017 kl. 17.30 NB! Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Ås kommune Budsjettreguleringer 2.tertial Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 14/02561-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial Dato: 07.06.2017 kl. 18:30 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/02616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalget 11.10. Hovedutvalg for helse og sosial 27.09. Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Rådmannens innstilling: Budsjettreguleringer per 2. tertial 2016 foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Rådmannens innstilling: Budsjettreguleringer per 2. tertial 2016 foretas i henhold til tabell 1 og 2. Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/02487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 28.09. Administrasjonsutvalget 28.09. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial ettersendte saker

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial ettersendte saker MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial ettersendte saker Dato: 27.09. kl. 18:30 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Ås kommune Møtetid: 28.09.2016 kl. 16:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 15/ Ås kommune Budsjettreguleringer 1.tertial 2015 Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 15/01349-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 20.05.2015 Hovedutvalg for oppvekst og

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Ås kommune MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Møtetid: 05.11.2015 kl. 16.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Dato: 27.09. kl. 18:30 Sted: Ås kulturhus, Store salong Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås eldreråd

MØTEINNKALLING Ås eldreråd Ås kommune MØTEINNKALLING Ås eldreråd Møtetid: 03.11.2015 kl. 15:30 Møtested: Ås kulturhus, Store salong Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 12.06. Fra ADM-sak: 10/13 Fra kl.: 16.30 Til ADM-sak: 11/13 Til kl.: 18.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING-Ettersendt sak. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING-Ettersendt sak. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING-Ettersendt sak Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 31.10.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02097-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02097-1 Ås kommune Budsjettreguleringer 1. tertial 2014 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02097-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING Møtetid: 05.11.2013 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 13/00062

Saksprotokoll. Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 13/00062 Saksprotokoll Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 13/00062 Behandlet av Møtedato 1 Administrasjonsutvalg 16/13 06.11.2013 10 Kommunestyre

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Alternativer for bruk av Bjørnebekk Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 23.11.2016 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2016 Kommunestyret 14.12.2016 Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 02.05.2017 kl. 15:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap MØTEINNKALLING ettersendt sak Møtetid: 09.11.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/00495-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 01.03.2017 Rådmannens innstilling: - Det etableres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 28.03.2017 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 08.06.2016 kl. 18:30 Møtested: Obs! Endret til Bjørnebekk asylmottak, Kroerveien 50, Ås Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.11. 103/11 TJO Kommunestyret 15.12. 168/11 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 11/908 Tertialrapport

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskap - ettersending

MØTEINNKALLING. Formannskap - ettersending MØTEINNKALLING Dato: 01.03.2017 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap - ettersending Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Ås kommune MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtetid: Torsdag 08.10.2015 kl. 16.30 NB! Møtested: Ås kulturhus. Lille sal. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 27.06.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 06 80 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 Fra F-sak: 77/12 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 80/12 Til kl.: 18.15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 26.09.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Kriterier for kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Kriterier for kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Kriterier for kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/00495-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 05.04.2017 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon.

Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon. Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon Dagens budsjettering A. Rammer og tidligere vedtatte tiltak Ansvar 2017 2018 2019

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtetid: 21.06. kl. 17:00 19:20 Sted: Store sal i Ås kulturhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 33. Møtende medlemmer: Ap: Johan Alnes, Laila P. Nordsveen, Wenche

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK Saksnr: 10/3294-8 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 Saksbeh.: Per Kierulf Arkivkode: 145 Utvalg Sak nr. Møtedato Ås Eldreråd 9/10 09.11.2010 K.råd for funksjonshemmede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 09.11.2016 kl. 16.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Oslo kommune. Saksframlegg REGNSKAP Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Stein Vesterkjær

Oslo kommune. Saksframlegg REGNSKAP Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Stein Vesterkjær Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 00420-71 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Stein Vesterkjær Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 03.02.2011 Helse- og sosialkomiteen 28.02.2011 REGNSKAP Bakgrunn: I Oslo kommunes

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer