Styresak. av styresak 004/10 O. Bakgrunn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. av styresak 004/10 O. Bakgrunn:"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: Saksbehandler: Sverre Uhlving Saken gjelder: Sak 050/10 O Rekrutteringsutfordringer i Helse Stavanger HF, oppfølging av styresak 004/10 O Arkivsak /445/012 Bakgrunn: I styremøte ba styret om en oppfølging av sak 004/10 og ba om en egen sak som omhandler kompetanse og utdanning på følgende punkter: 1. Status og planer med oversikt over kompensasjon for avgang av spesialsykepleiere og jordmødre. 2. Status og planer for utvikling av SUS som gruppe 1 sykehus i utdanningen av spesialister. 3. Status og planer for spesialister i SUS sammenlignet med nasjonale tall. Adm.direktør fremlegger med dette en oppsummering av status for de enkelte sakene og vil i senere sammenheng komme nærmere tilbake til hvordan de enkelte sakene anbefales løst på kort og lang sikt. Kommentarer: Det orienteres om de tre punktene ovenfor i separate vedlegg. Pkt. 1 orienteres det om i vedlegg 1. Det er rekrutteringsutfordringer spesielt for anestesi- og intensivsykepleiere og jordmødre i de første 5 årene. Det er høy grad av bevissthet om dette i ledelsen i de aktuelle avdelinger og det arbeides aktivt med å rekruttere både på kort og noe lengre sikt. Pkt. 2 omhandles i vedlegg 2. SUS er gruppe 1 innenfor et flertall av aktuelle spesialiteter. Det arbeides aktivt for å bli gruppe 1 innenfor flere av spesialitetene som er gruppe 2. Det er imidlertid en utfordring å bygge opp forskningsaktivitet innenfor forskningssvake områder. Dette krever ressurser både i form av kompetanse, personell og økonomi. I flere fagområder er det samarbeid om gruppe 1-utdannelsen med Haukeland universitetssykehus. Dette ønsker vi å utvide til flere fagområder. SUS har en klar målsetting om å bli godkjent for hele gruppe 1-tjenesten der det er mulig.

2 Pkt. 3 omhandles i vedlegg 3-5. Ved tilsyn fra Riksrevisjonen i 2007 ble det påviste mange grå stillinger (dvs. ikke godkjent av Nasjonalt råd til fordeling av legestillinger) i flere HF i Norge. Helse Vest med assistanse fra PWC hadde derfor i 2007/8 en gjennomgang av alle legestillinger i alle HF i HV. Denne gjennomgangen viste at Helse Fonna og Helse Stavanger hadde for få stillinger. I Helse Stavanger ble 42 grå stillinger hvitvasket og det ble erkjent at HS og HF hadde til sammen ytterligere vel 20 stillinger til gode. Helse Stavanger har senere blitt tildelt flere av disse stillingene. PWC-gjennomgangen hadde utgangspunkt i befolkningstall i Befolkningsveksten som har kommet etterpå er derfor ikke med i deres beregningsgrunnlag. Vedlegg 3-5 gir oversikt over antall legehjemler godkjent av Nasjonalt råd (NR-databasen) fordelt på de forskjellige HF/RHF. (Administrative stillinger og forskerstillinger er stort sett ikke med i NR-databasen.) NR-databasen er etter undertegnedes mening den pt. mest pålitelige kilde. Den norske legeforening har svært god statistikk over alle landets leger. Men den siste oversikt over leger per spesialitet, stilling og arbeidssted er fra Denne er i ferd med å bli oppdatert og vil da sannsynlig være enda mer nøyaktig. Vedlegg 3 viser at det er betydelig forskjell i legedekning mellom helseforetakene. Helse Fonna har relativt sett færrest legehjemler i forhold til befokningsgrunnlag. De har også en del rekrutteringsutfordringer. Helse Førde har relativt mange hjemler, men har mange sykehus og store rekrutteringsutfordringer på mange områder. I Helse Bergen og Helse Stavanger er det lite rekrutteringsproblemer (i Stavanger på noen få fagområder). De aller fleste legehjemler er derfor besatt i disse foretakene. Vi ser at Helse Bergen i de fleste fagområder har nesten dobbelt så mange hjemler som Stavanger. Ved sammenligning innenfor indremedisin og kirurgi må en se på summen av stillinger i hoved-og grenspesialiteter da Bergen har satt alle(?) stillinger knyttet til grenspes. på den enkelte gren-, mens de andre har flere under hovedspesialiteten (indremedisin og kirurgi). Helse Bergen har flere funksjoner som de andre HF-ene ikke har. Hva som er en rimelig fordeling av legestillinger blir en vurderingssak. Fordelingen av privatpraktiserende spesialister (vedlegg 4)følger samme mønster. Ved sammenligning med resten av landet(vedlegg 5) ser vi at Helse Vest har færrest stillinger i forhold til folketallet. Helse Sørlandet har omtrent lik legebemanning som Helse Stavanger. De har i forhold til Helse Stavanger en oppdelt sykehusstruktur, men dekker ikke alle funksjoner som Helse Stavanger har. (Helse Sørlandet hevder å være det mest kostnadseffektive HF innenfor Helse Sørøst.) Det er en utfordring for Helse Stavanger å ha tilstrekkelig antall legehjemler innenfor alle fagområder. Det arbeides aktivt for å utnytte alle godkjente hjemler. Dette skjer bl.a. ved midlertidig å omdisponere hjemler fra områder med rekrutteringsproblemer. Videre er ledelsen i dialog med Helse Vest i forhold til å få tildelt flere legehjemler. Styret i Helse Stavanger har også bedt om oppfølging av to tilgrensende saker: Sak 08/2008 analyse av sengekapasitet på tvers av helseforetak innenfor Helse Vest og evt. nasjonalt. Helse Vest arbeider med denne saken. Videre sak 088/2009 hvor det bes om sammenligning av DRG-produksjon per netto månedsverk og legeårsverk/-lønn mellom helseforetakene i Helse Vest i de ulike spesialiteter. 2

3 Det har vist seg krevende å framskaffe pålitelige og sammenlignbare tall, men i forbindelse med prosjektet heilskaplig styringsinformasjon vil det bli mulig i løpet av noen måneder. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 3

4 Vedlegg 1 Status og planer med oversikt over kompensasjon for avgang av spesialsykepleiere og jordmødre Spesialsykepleiere ved SUS type utdanning og antall En har i denne sammenheng valgt å ta med spesialutdanninger for sykepleiere, hvor en ikke- eller i liten grad, kan erstatte kompetanse med andre typer sykepleiere. Dette gjelder følgende spesialiteter: Anestesi rekrutteres til MOBA, intensiv avd. Operasjon rekrutteres til dagkirurgi, akuttpoliklinikk Intensiv rekrutteres til Intensiv, hjerteovervåkning, MOBA og nyfødtintensiv Jordmødre Spesialutdanning innen anestesi, operasjon og intensiv foregår ved UiS. For jordmor er det fra utdanningen i Bergen, vi rekrutterer flest. Det er kun 2 avdelinger som ikke kan ansette annet enn spesialsykepleiere innen fagområdet. Dette gjelder anestesi og operasjonsstuer. De andre avdelinger kan i varierende grad i benytte sykepleiere med intern opplæring i prosedyrer og aktivitet. Det er gjort en gjennomgang av alle ansatte innen de overfor nevnte spesialiteter og på de avdelinger hvor det må være spesialsykepleiere. Oversikten under viser ansatte som er fra 55år til 65 år. For oversiktens del er disse delt inn i to kategorier år og år. I oversikten er det tatt med både hvor mange ansatte og hvor stor andel årsverk dette utgjør. Spesialsykepleiere har særaldersgrense på 65 år og kan gå av med AFP eller pga opptjent arbeidsår ved fylte 62 år. Antall spesialsykepleiere/jordmødre fra år fordelt på årsverk og antall ansatte Spesialitet/avdeling Totalt Andel år stillinger Spesialspl. Årsverk Personer Årsverk Personer Anestesi , Operasjon m/ dag kirurgi, 94,3 94,3 10, ,33 5 sterilsentral Intensiv , ,6¹ 10 Medisinsk overvåkning 45, ,6 2 1,5 2 Kardiologisk poliklinikk 19,3 18,3 2,6 3 2,9 3 MOBA alle enheter 101,6 39 7,8 9 5,5 6 Nyfødt avding² 55,2 9 6,3 8 3,5 4 Føde/barsel avdelinger ,25 14 ¹ 1 person er 66 år i 0,6 stilling ² Aldersfordelingsoversikten inneholder også årsverk/personer som er sykepleiere Tabellen over alderssammensetning viser at behovet de nærmeste årene, vil være størst innen anestesiog intensivsykepleiere, samt jordmødre. Innen en tiårsperiode vil behovet innen operasjon også være økende. Intensiv kan ha noen sykepleiere uten spesialutdanning innen oppvåkningsenheten ca. 6 stillinger. Ved anestesi, operasjon og jordmor må alle ansatte ha spesialutdanning. Andel av spesialsykepleiere ved de andre avdelinger varierer ut fra tilgang og behov, samt mål for andel spesialsykepleiere. En ser også at det er lekkasje av spesialsykepleiere til andre typer jobber innen sykehus, kommuner, utdanningsinstitusjoner o a. Behov for økning av stillinger innen fagområdene vil komme i tillegg. Det foretas en vurdering av dette i forbindelse med langtidsbudsjett og strategiplan. Behov for stillinger vil komme frem der. 4

5 Kompenserende tiltak Rekruttering av spesialsykepleiere skjer i størst grad via videreutdanning ved UiS. Inter rekruttering til videreutdanning er av vesentlig betydning og utgjør ca. 80% av opptaket. For jordmødre er ikke dette tilfelle, men tilhørighet til området er av betydning for ansettelse etter endt utdanning. En annen viktig faktor er å ha nok praksisplasser ved endt utdanning. De enkelte avdelinger følger i stor grad opp fremtidig behov ved oversikt over alder, overvåkning av ledige stillinger og avgang. Divisjonsledelsen overvåker bemanningen i de enkelte avdelinger og tiltak iversettes ut fra alvorlighetsgrad på bemanning. Tiltak for rekruttering i spesialitetene anestesi, intensiv og operasjon: - Aktiv rekruttering til spesialutdanning innen anestesi, intensiv og operasjon ved UiS. Eks. Operasjonsavdelingen har Åpen dag hvor potensielle søkere får en innføring i Hva er operasjonssykepleie. - Vurdering og fordeling av antall studieplasser for de enkelte spesialiteter ut fra behov. Pr. dato er det 35 studieplasser. Eks. i 2010 tas det opp flere intensivstudenter på grunn av mangel på spesialsykepleiere ved MIOA(Hjerteovervåkning). - Tildeling av stipend med bindetid etter endt utdanning. I 2010 økes stipend til intensivstudenter. - Samarbeide med UiS vedr. antall studieplasser Tiltak for rekruttering av jordmødre: - Aktiv rekruttering og tilbud om stipend med bindetid ved SUS. - Sørge for nok tilrettelagte turnusplasser for jordmødre. Vurdering av dagens situasjonen vedr. rekruttering av spesialsykepleiere og jordmødre. Pr. dato er rekruttering av spesialsykepleiere til MIOA en utfordring. Det er satt inn tiltak på kort sikt med gjennomgang av miljøfaktorer i avdelingen med tiltak, studenter som er ferdig til sommeren er prioritert til MIOA og det er kontinuerlig utlysning av stillinger. Det er foretatt en økning av antall studieplasser innen intensiv med bindetid for ansettelse i MIOA. Operasjonsavdelingen har hatt flere ledige stillinger, men situasjonen her vil bedres i juni når nytt kull av spesialsykepleiere uteksamineres fra UiS. En viktig faktor i tillegg til de som er nevnt ovenfor, er å beholde de spesialsykepleierne og jordmødrene vi allerede har i stillingene. Her er seniorpolitikk, tilrettelagte stillinger og turnuser noen virkemidler og utfordringer. 5

6 Vedlegg 2 Medisinske spesialiteter ved SUS. Gruppeføring som utdanningsinstitusjon Data hentet fra Den norske legeforening hjemmeside (bearbeidet og med kommentarer fra fagdir.) Spesialistutdannelse for leger tar for de fleste spesialiteter 5-6 år (etter turnustjeneste) med et strukturert utdanningsopplegg med veiledning og et nasjonalt kursopplegg med ca 2 ukeskurs per år gjennom 6 år. Hovedregelen er at minst 1,5 år av spesialiseringen skal foregå i såkalt gruppe 1-avdeling. For å være gruppe 1-avdeling kreves det at avdelingen har et relativt stort volum av pasienter, bred kompetanse og at de kan utføre de fleste aktuelle prosedyrer innenfor aktuelle spesialitet. Videre er det krav om at minst 2(tidligere nok med en)av legene i avdelingen har doktorgrad(phd) og at det drives aktiv forskning i avdelingen/miljøet. I kirurgi (merket **) og indremedisin (merket *) er det formalisert grenspesialisering, som tar 3 år, hvorav 2 år kan være del av hovedspesialiseringen (dvs. til sammen minimum 7 år). Spesialitet Gruppeføring Kommentar Anestesiologi Gr. 1 fra Krever 3 mndr. i avd. med hjertekir., nevrokir.mm (avtale med Haukeland) Arbeidsmedisin Ingen stilling for arbeidsmedisiner på SUS. Barne- og ungdomspsykiatri Ingen gruppeføring i barne og ungdomspsyk. Får hele tjenesten godkjent i Stavanger Barnekirurgi Barnesykdommer Gr. 1 fra 2000 Ingen barnekir. på SUS Blodsykdommer* Gr. 1 fra 2003 Krever 3 mndr. ved avd. som driver høydosebeh.med stamcellestøtte. Bryst- og Gr. 2 fra Snart 2 Phd, planlegger å søke gr. 1 endokrinkirurgi** Endokrinologi* Gr. 2 Søkt om 6-12 mndr. av gr 1-tjenesten (jan. 2010) Fordøyelsessykdommer* Gr. 1 Spes.komiteen har innstilt på nedgradering til gr. 2. (jan. 2010) Pt. anket til Helsedir. Fysikalsk medisin og rehabilitering Gr. 2 fra 2000 Nettopp ansatt spesialist nr. 2. Vil ta tid å bygge opp forskningskompetanse/miljø. Fødselshjelp og Gr. 1 kvinnesykdommer Gastroenterologisk kirurgi** Gr. 1 fra Generell kirurgi Gr. 1 Geriatri* Gr. 1, regodkjent 2005 Arbeider aktivt for å øke forskningen (ingen leger med phd i geriatri). Knyttet opp mot alderspsykiatrimiljøet som har svært aktivt forskningsmiljø. Hjertesykdommer* Gr. 1 fra 2006 Krever 3 mndr. tjeneste for arytmiutredning/beh.(avtale med Haukeland) Hud- og veneriske sykdommer Gr. 2 fra (godkjent 2 år) Søkt om venerologi og deler av gr.1-tjenesten (mai 2010). Vil fortsatt kreve 12 mndr. på avd. med sengepost. 6

7 Spesialitet Gruppeføring Kommentar Immunologi og transfusjonsmedisin Gr. 2. Spesialiteten er aktiv, men avdelingen har pt. Ingen utdanningakand. Pga bare en overlegestilling besatt. Indremedisin Gr. 1 Infeksjonssykdommer* Gr. 2 fra Søkt om deler av gr. 1 tjenesten (2010) Karkirurgi** Gr. 1 Spes. komiteen vurderer gruppeføringen pga liten forskningsaktivitet. Kjevekirurgi og Pt. Ingen utdanningsstilling munnhulesykdommer Klinisk farmakologi Uaktuelt, ingen spesialist Klinisk nevrofysiologi Gr. 1 fra 1991 Spesialistkomiteen har meldt at forskningsaktiviteten må økes for at de skal beholde gr.1-status. Klare planer for å øke forskning i avd. Lungesykdommer* Gr. 2 Søkt om gr. 1 (april 2010) Medisinsk biokjemi Gr. 2 Pt. ingen utdanningstilling besatt Medisinsk genetikk Ingen spesialist ansatt på SUS Medisinsk mikrobiologi Gr. 2 fra overlege har phd og en holder på. Det er nødvendig å øke forskningsaktiviteten og klare planer om å søke gr. 1. Nevrokirurgi Ingen utd. stilling Nevrologi Gr. 1 fra Nukleærmedisin Gr. 1 fra Nyresykdommer* Gr. 1 fra Onkologi Gr. 1 fra Må suppleres med tjeneste fra annen avd. som gir noen strålefelt mot hals og kraniospinalt felt (som ikke gis på SUS) Ortopedisk kirurgi Gr. 1 Patologi Gr. 1 Plastikkirurgi Gr. 2 En lege er snart ferdig med sin phd. Det behov for å øke forskningsaktiviteten for å søke om gruppe 1. Psykiatri Ingen gruppeføring i Psykiatri, men hele tjenesten godkjennes på SUS Radiologi Gr. 1 Samfunnsmedisin uaktuelt Thoraxkirurgi** Uaktuelt, kun en spesialist, ikke hjertekirurgi på SUS Urologi** Gr. 1 Spes.komiteen har gitt melding om at de vurderer gruppeføringen pga liten forskningsaktivitet. Øre-nesehalssykdommer Gr. 2 Øyesykdommer Gr. 1 fra To leger holder på med forskningsprosjekt. Det er behov for å øke forskningsaktiviteten. Det er kontakt med fagmiljøet i Bergen for å få til samarbeid om forskning. Cancerkirurgi innenfor ØNH drives i dag ikke på SUS og det er behov for samarbeid for å få gruppe1. 7

8 Vedlegg 3 Spesialitet Bergen SUS Fonna Førde Avtale spesialister Totalt 2,5 1,0 1,3 1,0 24,5 30,3 Allmennmedisin 1,0 1,0 Anestesiologi 76,0 42,0 20,0 23,0 2,5 163,5 Arbeidsmedisin 6,0 6,0 Barne- og ungdomspsykiatri 35,2 31,0 11,0 6,0 83,2 Barnesykdommer 41,8 24,0 12,0 10,0 1,0 88,8 Fysikalsk medisin og rehabilitering 12,0 6,3 4,0 4,0 26,3 Fødselshjelp og kvinnesykdommer 40,8 27,0 15,0 13,0 17,6 113,4 Gen.lab.still. 0,3 0,3 Generell kirurgi 23,2 30,0 16,5 7,0 7,2 83,9 Generell kirurgi: bryst- og endokrinkir. 7,3 7,3 Generell kirurgi: gastroenterologisk kir. 12,8 8,0 4,0 3,0 0,6 28,4 Generell kirurgi: karkir. 6,3 6,0 1,0 1,0 14,3 Generell kirurgi: thoraxkir. 11,0 11,0 Generell kirurgi: urologisk kir. 15,5 4,0 4,0 3,5 27,0 Hud- og veneriske sykdommer 13,8 8,0 4,0 3,0 6,7 35,5 Immunologi og transfusjonsmedisin 8,8 3,0 1,0 1,0 13,8 Indremedisin 52,0 42,5 36,0 19,0 23,7 173,2 Indremedisin: blodsykdommer 7,3 5,0 1,0 13,3 Indremedisin: endokrinologi 9,3 3,0 12,3 Indremedisin: fordøyelsessykdommer 12,5 6,0 1,0 2,0 21,5 Indremedisin: geriatri 7,3 9,0 1,0 1,0 18,3 Indremedisin: hjertesykdommer 26,0 7,0 2,0 3,0 2,0 40,0 Indremedisin: infeksjonssykdommer 13,8 4,0 17,8 Indremedisin: lungesykdommer 28,3 4,0 2,0 2,0 1,0 37,3 Indremedisin: nyresykdommer 8,3 6,0 2,0 16,3 Kjevekirurgi og munnhulesykdommer 0,3 0,3 Klinisk farmakologi 13,8 13,8 Klinisk nevrofysiologi 3,0 4,0 7,0 Medisinsk biokjemi 6,7 3,0 2,0 1,0 12,7 Medisinsk genetikk 9,3 9,3 Medisinsk mikrobiologi 8,8 5,0 3,0 16,8 Nevrokirurgi 14,8 2,0 16,8 Nevrologi 35,8 22,0 9,0 7,0 1,6 75,4 Nukleærmedisin 2,0 1,0 1,0 4,0 Onkologi 37,5 15,0 2,0 3,0 57,5 Ortopedisk kirurgi 50,7 25,0 11,5 14,8 0,2 102,2 Patologi 23,5 14,0 3,0 4,0 44,5 Plastikkirurgi 15,3 7,0 0,2 22,5 Psykiatri 114,2 64,5 37,9 27,0 28,3 271,9 Radiologi 58,3 36,0 17,0 16,0 127,3 Revmatologi 12,0 10,0 5,0 3,2 30,2 Samfunnsmedisin 1,0 1,0 Øre-nese-halssykdommer 26,3 12,3 7,0 6,0 20,3 71,8 Øyesykdommer 18,3 12,3 7,0 6,0 25,0 68,5 Totalt 929,4 499,8 243,2 198,3 165, ,2 Avtalespesialister 75,6 35,3 19,4 5,4 135,7 135,7 Ledige hjemler 30 8

9 Vedlegg 4 Helseforetak Privatpraktiserende spesialister med avtalehjemmel fordelt på foretak og etter spesialitet - per februar 2010 Førde Bergen Fonna Stavanger Spesialitet Årsverk/# Årsverk/# Årsverk/# Årsverk/# Årsverk Folketall Anestesi 0,75/225 0,75 Fys. med 1,20/89 1,20 Gen. kir. 2,00/201 2,00 Gyn 6,98/58 2,20/77 6/53 15,18 Hud 6/67 0,30/563 1,00/319 7,3 Indremed. * 0,75/535 1,00/169 1,00/319 2,75 Hjertes. 8,20/49 1,00/169 2,00/160 11,2 Lunges. 2,00/201 1,00/319 3 Fordøyelsess. 3,00/134 1,00/169 1,40/228 5,4 Hormons. 3,00/134 3 Nyres. 0,50/803 0,5 Nevrologi 1,40/287 0,20/1595 1,6 Pediatri 1,00/401 1 Geriatri 1,00/401 1 Revma. 2,00/201 1,20/266 3,2 Urologi 1,00/169 0,20/1595 1,2 ØNH 1,04/102 7,93/51 3,90/43 5,00/64 17,87 Øye 3,20/33 13,20/30 4,85/35 7,60/42 28,85 Psykiatri 16,6/24 3,40/50 8,70/37 28,7 Psykologi 9,00/12 56,65/7 6,20/27 23,40/14 95,25 Totalt 14,44/7 132,21/3 25,6/7 58,7/5 230,95 # Hvor mange tusen innbyggere det er per spesialistårsverk * Rubrikken omfatter dem som kun er spesialist i indremedisin I Helse Bergen er to kardiologer også spesialist i lungesykdommer. I Helse Bergen er 1 endokrinolog også spesialist i geriatri. I Helse Stavanger er lungespesialisten også spesialist i kardiologi. I Helse Bergen er geriateren også spesialist i kardiologi. 9

10 Vedlegg 5 Stillingsbetegnelse Bergen SUS Fonna Førde Avtale spesialister Totalt Avdelingsoverlege Bedriftslege 1 0,8 1,8 Bistilling 24,15 24,15 Lege 0,1 6 6,1 LiS Fast LiS Fordypning LiS Gren LiS Tidsbegrenset 291, ,5 Overlege 483,85 297,75 135,9 127,3 7,5 1052,3 Seksjonsoverlege 35,5 35,5 Sjeflege 1,3 2 1,5 1 5,8 Spes.med driftsavtale 1 134,08 135,08 Totalt 929,4 499,75 243,2 198,3 165, ,23 Avtalespesialister 75,6 35,3 19,4 5,4 135,7 135,7 Ledige hjemler Befolkningsgrunnlag per Antall legehjemler Bergen SUS Fonna Førde Totalt Spesialister LIS-leger Andre Totalt Befolkningsgrunnlag Antall leger per 1000 innb. 2,5 1,7 1,6 1,9 2,1 Bergen SUS Fonna Førde Totalt Andel spesialister 61 % 62 % 63 % 68 % 62 % LIS-leger 36 % 37 % 37 % 31 % 36 % Andre 3 % 0 % 1 % 0 % 2 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Helse Sør- Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt RHF Helse Nord RHF Helse Sørlandet HF Spesialister LIS-leger Totalt Befolkning Antall leger per 1000 innb. 2,2 2,0 2,3 2,6 1,6 10

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2013

Spesialistgodkjenninger i 2013 Spesialistgodkjenninger i 2013 Totalt antall godkjenninger i 2013 og sammenligninger med tidligere år Helsedirektoratet skal ifølge avtale fortløpende oversende kopier av vedtak om spesialistgodkjenning

Detaljer

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2014

Spesialistgodkjenninger i 2014 Spesialistgodkjenninger i 2014 Notat utarbeidet av statistikksjef Anders Taraldset Totalt antall godkjenninger i 2014 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at

Detaljer

Østfold lægeforening

Østfold lægeforening Dato for datauttrekk: 0.05.202 Forening nr: : Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning Innhold Kapasitet Kompetanse Utdanning Nasjonalt utfordringsbilde Hvordan skal vi som nasjon opprettholde en god offentlig sektor og et velfungerende næringsliv når antallet eldre øker mye mer enn tilgangen

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Analyse av spesialitetar i Helse Vest

Analyse av spesialitetar i Helse Vest Analyse av spesialitetar i Helse Vest Evaluering av spesialitetar som bør ha strategisk merksemd September 2017 Formål og mål med analysen 2 Formål med analysen er å framheve kvifor nokre spesialitetar

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Oppsummering Questbackundersøkelse Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Organisering Helse Finnmark: 4 stedlige klinikksjefer Nordlandssykehuset: 8 Klinikksjefer UNN: 11 Klinikksjefer Helgelandssykehuset:

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Overlegen, hvem er det?

Overlegen, hvem er det? Overlegen, hvem er det? Antall, arbeidssted/helseforetak, tariffområde, kjønn, alder, statsborgerskap, spesialiteter etc. Presentasjon på Ofs jubileumsdag onsdag 6. april 2011, Norsk overlegeforening 50

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening Dato for datauttrekk: 01.01.201 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Sogn og Fjordane legeforening

Sogn og Fjordane legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening Dato for datauttrekk: 01.0.2012 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar 1 Fra 1896: Legen som spesialist..den ene læge efter den anden slaar sig ned som specialist selv i de mest

Detaljer

Stadig mer spesialisert medisin

Stadig mer spesialisert medisin Spesialisering av helsepersonell 1918 2006 Historisk helsestatistikk Anne Mundal Stadig mer spesialisert medisin Kunnskapsutviklingen innenfor det medisinske faget førte i løpet av det 20. århundret til

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Olaf Tvede. Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning

Olaf Tvede. Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning Olaf Tvede Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning NIFU skriftserie nr. 14/2002 NIFU Norsk institutt for studier av

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I

NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I Obligatorisk tjeneste ved gruppe I-institusjoner for leger i spesialisering ved gruppe IIinstitusjoner - modell for beregning av nødvendig utdanningskapasitet

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Of passerer medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen

Of passerer medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen Of passerer 8 000 medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen Norsk overlegeforening (Of) passerte 8 000 ordinære medlemmer 21. februar 2011. Per 29. mars var Ofs medlemstall økt til

Detaljer

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Tjenestebasert adressering hva er det? Adresseregisteret ehenvisninger fra fastleger Snart elektronisk mellom HF er? ehenvisninger fra

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 84/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 84/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 84/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske

Detaljer

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017 Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest Juni 2017 1 Innhold Innledning...3 Forutsetninger og beskrivelse av data...3 Pasientforløp...3 Beskrivelse av data...6 Henvisninger

Detaljer

Slik skal vi gjøre det i nord!

Slik skal vi gjøre det i nord! Slik skal vi gjøre det i nord! Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF Disposisjon Bakgrunn Oppdragsdokumentet Tiltak som skal følges opp Priorteringsveilederne Implementeringen Utfordringer Helse Nord RHF

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland 078/10 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland 078/10 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.9.21 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland 78/1 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd Arkivsak 21/445/12 RAPPORT TIL

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Arkivsak Styresak 13/11

Detaljer

Vekst i antall leger. Anne Mundal. Leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Vekst i antall leger. Anne Mundal. Leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten Vekst i antall Fra 990 til har helsetjenesten blitt tilført omtrent 400 flere legeårsverk. legeårsverk ved sykehusene har økt mest, med om lag 4 00 årsverk. Tilsvarende har veksten i årsverk for kommunehelsetjenesten

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2015 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Oppdatering av «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset

Detaljer

Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger

Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger RAPPORT TIL STYRET OM VENTETID OG FRISTBRUDD I styresak 080/09O fikk styret en bred orientering om utviklingen i ventetid og fristbrudd ved SUS. Styret ba om fortløpende rapportering av utviklingen til

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 Antall møter... 4 Resultatet av rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene i

Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 Antall møter... 4 Resultatet av rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene i Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 1.1 Generelle spesialistregler 2... 3 1.2 Spesialitetsrådets sammensetning 2006 2009... 3 2 Antall møter... 4 2.1 Diverse møter med eksterne

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Hensikten med prevalensundersøkelsene er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012 Hensikten med prevalensundersøkelsene (endagsundersøkelser) er på en enkel måte å få en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Hensikten med Folkehelseinstituttets éndags prevalensundersøkelser er på en enkel

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Kristin Dahlen Roar Brenden Krav til datakvalitet Hva brukes pasientdataene til og hvordan kan de bli gode nok? Eksempel på god/ dårlig datakvalitet

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014 Hensikten med éndags prevalensundersøkelser er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalensundersøkelsene ble utført 25. november 2009 på sykehus og i uke 48 (24.-26.

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

... 10 ... 13... 14... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 11... 12 ... 20... 22... 25 ... 26... 27... 28... 29 ... 30 ... 31

... 10 ... 13... 14... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 11... 12 ... 20... 22... 25 ... 26... 27... 28... 29 ... 30 ... 31 0 ... 1... 1... 2... 3... 4... 5... 5... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 10... 10... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 22... 22... 25... 26... 27... 28... 29... 29... 30... 30...

Detaljer

Rullering av plan for avtalespesialister

Rullering av plan for avtalespesialister Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Irene Skiri/Trude Grønlund/Linn Gros Bodø, 19.10.2012 Styresak 119-2012 Rullering av plan for avtalespesialister Formål/sammendrag Styret i

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder:

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Solgunn Marie Haddeland m.fl. Styresak 84/15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Arkivsak

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

7 X. Tilbakeblikk på den utdanningen du var i gang med våren 2001. Turnus og opplevde ferdigheter som lege SD2 3 5 0 1 1

7 X. Tilbakeblikk på den utdanningen du var i gang med våren 2001. Turnus og opplevde ferdigheter som lege SD2 3 5 0 1 1 SD2 3 5 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalensundersøkelsene ble utført 26.11. 2008 på sykehus, og i uke 48 (24.-28. november) på helseinstitusjoner for eldre. Materialet som presenteres

Detaljer

FIA Samhandling. Infobruk, 10.februar 2017

FIA Samhandling. Infobruk, 10.februar 2017 FIA Samhandling «FIA Samhandling har som mål å sørge for at elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren er effektiv og sikker, etterlever myndighetskrav og foregår enhetlig med høy tillit blant

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Rett prioritering i spesialisthelsetjesten. Henrik A. Sandbu Konst. med. dir

Rett prioritering i spesialisthelsetjesten. Henrik A. Sandbu Konst. med. dir Rett prioritering i spesialisthelsetjesten Henrik A. Sandbu Konst. med. dir OPPGAVER Pasientbehandling Forskning Undervisning Opplæring av pasienter og pårørende Hvorfor prioritere? Fordi markedsmekanismen,

Detaljer

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling I oppstillingen nedenfor er antall og prosent fristbrudd per fagområde gjengitt. Fristbrudd ved periodeslutt i tall og % 0 10 20 30 40 50

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Erik Solligård Arild Egge Kjell Nordby Ragnhild

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt følgende føringer for RHFenes forvaltning av kvotene for 2012:

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt følgende føringer for RHFenes forvaltning av kvotene for 2012: Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2009 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Notat Til: Utredningsgruppe Etappeinnhold og lokalsykehusfunksjoner v/nina Engelhardtsen Fosen Dato: 12. juni 2015 Innspill til Delrapport om lokalsykehus

Detaljer

Studieplan Medisin 2005 ************

Studieplan Medisin 2005 ************ 1 http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/studieinformasjon/medisinstudiet - studieinformasjon/studielop/undervisningsblokker-ved-medisinstudiet/ Bergen, 21.05.2012 GKL/ABS info@mofa.uib.no UNDERVISNINGSBLOKKER

Detaljer

Utkast Sluttrapport delleveranse 1 Kompetanse og kapasitet Kompetansestyring - legespesialister

Utkast Sluttrapport delleveranse 1 Kompetanse og kapasitet Kompetansestyring - legespesialister Utkast Sluttrapport delleveranse 1 Kompetanse og kapasitet Kompetansestyring - legespesialister Forfatter Dato 2.1.2012 Versjonsnr 06 Godkjent av Trond H Eidet Dato 03.02.12 Innholdsfortegnelse 1 STRATEGISK

Detaljer

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.03.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland, fagsjef Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) - rapport, Helse Fonna HF Sak 30/12

Detaljer

Sluttrapport Kompetanse og kapasitet Styring og koordinering av legeressursen. Dato 03.05.2012 Versjonsnr 08

Sluttrapport Kompetanse og kapasitet Styring og koordinering av legeressursen. Dato 03.05.2012 Versjonsnr 08 Sluttrapport Kompetanse og kapasitet Styring og koordinering av legeressursen Dato 03.05.2012 Versjonsnr 08 Godkjent av prosjekteier Sveinung Aune Dato 03.05.2012 Innholdsfortegnelse 1 STRATEGISK FORANKRING...

Detaljer

Ny spesialitetsstruktur og innhold i utdanningen for legespesialister

Ny spesialitetsstruktur og innhold i utdanningen for legespesialister Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Ny spesialitetsstruktur og innhold i utdanningen for legespesialister Elisabeth Arntzen prosjektleder 18.10.16 www.lis-utdanning.info

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015 Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF Kalenderåret 2015 Forfatter: Irene Foss, Klinisk utdanningsavdeling, Fag- og forskningssenteret, UNN HF Dato: Februar 2016 1 Innhold Kapittel 1. Antall studenter

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALITETSSTRUKTUR

UTREDNING OM SPESIALITETSSTRUKTUR UTREDNING OM SPESIALITETSSTRUKTUR 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 5 3 INNLEDNING... 6 4 PROSJEKTETS MANDAT OG ORGANISERING... 7 4.1 PROSJEKTETS MANDAT... 7 4.2 MANDAT

Detaljer

NOIS-PIAH XML-import Filformat

NOIS-PIAH XML-import Filformat folkehelseinstitutt XML-import Filformat Forfatter: Roar Andersen Godkjent av: - 1 av 1 ENDRINGSOVERSIKT... 3 2 INTRODUKSJON... 4 2.1 IMPORTFILEN... 4 3 INFEKSJONSREGISTRERING FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN...

Detaljer

Stedkode (avdeling) 000051 (510000 519999) 510000 Institutt for medisinske basalfag

Stedkode (avdeling) 000051 (510000 519999) 510000 Institutt for medisinske basalfag 000005 (500000 599999) 500000 Det medisinske fakultet 000050 (500000 509999) sadministrasjonen 005001 (500100 500199) sadministrasjonen 500100 Seksjon for ledelse 500101 Arkiv og administrativ service

Detaljer

Det vises til brev av datert 2.3.2012 hvor helseforetakene/sykehusene ble invitert til å søke tildeling fra regional legekvote for 2012.

Det vises til brev av datert 2.3.2012 hvor helseforetakene/sykehusene ble invitert til å søke tildeling fra regional legekvote for 2012. Helse Sør-Øst R Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Martina

Detaljer

Ventelister og og ventetid Hva venter pasientene på og hvordan er forholdet mellom ventelister og aktivitet i spesialisthelsetjenesten?

Ventelister og og ventetid Hva venter pasientene på og hvordan er forholdet mellom ventelister og aktivitet i spesialisthelsetjenesten? Rapport IS-2244 IS-1 Ventelister og og ventetid Hva venter pasientene på og hvordan er forholdet mellom ventelister og aktivitet i spesialisthelsetjenesten? Publikasjonens tittel: Ventelister og ventetid

Detaljer

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3 Vedlegg 4: Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 04». studieår Modul (. og. sem.): Introduksjon og humanbiologi Omfang 40 uker (50 stp 4 + EXPHIL0 0 stp) Omfang: Introduksjonsuke + 40 uker (50

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Med. fagsjef Harald G. Sunde Sak nr: 19/2012 Navn på sak: NEON (Nærmeste Effektive OmsorgsNivå)

Detaljer

SENIORPOLITIKK FOR LEGER I OG UTENFOR SYKEHUS. En veileder for tillitsvalgte og medlemmer

SENIORPOLITIKK FOR LEGER I OG UTENFOR SYKEHUS. En veileder for tillitsvalgte og medlemmer SENIORPOLITIKK FOR LEGER I OG UTENFOR SYKEHUS En veileder for tillitsvalgte og medlemmer 2010 1 2 Forsidefoto: Colourbox INNHOLD 1 Om veilederen 4 2 Sammendrag 5 3 Generelt om seniorer i arbeidslivet 8

Detaljer

Konusrapporten. Kartlegging og Oftalmologisk Nasjonal Utredning av framtidig Status

Konusrapporten. Kartlegging og Oftalmologisk Nasjonal Utredning av framtidig Status Konusrapporten Kartlegging og Oftalmologisk Nasjonal Utredning av framtidig Status 2012 Utgitt av Norsk Oftalmologisk Forening 2012 Ansvarlig redaktør Alexander Skau Design Kassett (www.kassett.no) Papir

Detaljer

Fusjonsprosessen Instituttorganisering

Fusjonsprosessen Instituttorganisering Fusjonsprosessen Instituttorganisering Organisering, ledelse og innplassering av ansatte Tidslinje Administrativ modell Instituttorganisering Administrativ organisering Sentral ledelse Ansette dekaner

Detaljer

Journaldato: 15.2.2014-17.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1

Journaldato: 15.2.2014-17.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1033616&jp_... Side 1 av 292 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.2.2014-17.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Behovet for spesialisert kompetanse i. helsetjenesten. En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030

Behovet for spesialisert kompetanse i. helsetjenesten. En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 Rapport IS-1966 Behovet for spesialisert kompetanse i Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten helsetjenesten En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 En status-, trend- og behovsanalyse

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder

Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Vedlegg 1: Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Fagområder Tiltak Ansvar Status pr mars 2017 Frist Psykologspesialister

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar til orientering rapport for mars 2012 om følgende tema: fristbrudd og ventetider korridorpasienter

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar til orientering rapport for mars 2012 om følgende tema: fristbrudd og ventetider korridorpasienter Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 25.04.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Sverre Uhlving Styresak 040/12 O Fristbrudd, langtidsventende og korridorpasienter i Helse Stavanger

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2015 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: SAK 83/2015 ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

En vurdering av. spesialitetsstrukturen i Norge. En utredning utarbeidet av spesialitetsrådet ved et arbeidsutvalg ledet av Jørgen J.

En vurdering av. spesialitetsstrukturen i Norge. En utredning utarbeidet av spesialitetsrådet ved et arbeidsutvalg ledet av Jørgen J. En vurdering av spesialitetsstrukturen i Norge En utredning utarbeidet av spesialitetsrådet ved et arbeidsutvalg ledet av Jørgen J. Jørgensen 2002 Innholdsfortegnelse 1. Forord s. 4 2. Sammendrag konklusjoner

Detaljer

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 1-Anskaffes Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri, rus, inkl. skadepoliklinikk

Detaljer