Handlingsprogram. for perioden Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember MULIGHETENES KOMMUNE -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -"

Transkript

1 Handlingsprogram for perioden Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember MULIGHETENES KOMMUNE -

2 enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler til kompetanseheving for lærere. Nytt av året er at vi har innført en mer rendyrket balansert målstyring. Riktignok en første generasjon, der vi politisk ikke vedtar målene, men legger dem til grunn for rådmannens iverksettelse av handlingsprogrammet og oppfølging av virksomhetene. Det skal bli spennende å følge dette systemet videre når vi følger opp med resultatene av målingene. Jeg gleder meg spesielt til å få en oversikt over enhetenes tiltak på samhandling med det frivillige! Her kan ligge mye kreativitet og spennende nytenkning. Kommunestyret har vedtatt det siste handlingsprogrammet i denne kommunestyreperioden. En periode det har vært behov for omstilling og innsparinger med merkbare konsekvenser for vår organisasjon og ansatte, og våre innbyggere. En virkelighet som både politikerne og administrasjonen har måttet forholde seg til, og som har gitt oss et ansvar vi har måttet ta tak i. Derfor er det gledelig at de krevende årene vi har bak oss nå viser å bære frukter. Vi er over den verste kneika. I 2011 trenger vi ikke gjennomføre nye kutt, sammen har vi klart å snu skuta, det er jeg veldig glad for. Samtidig erkjenner vi at vi fortsatt har utfordringer å ta tak i. Handlingsprogrammet for har en tydelig hovedprofil eldreomsorgen styrkes vesentlig. Frem til Gullhella omsorgsboliger og ny institusjon på Nesbru står ferdig i 2013/14 legges inn midler til midlertidige tiltak, samtidig varsles planlegging av ytterligere institusjoner frem mot 2020 da eldrebølgen forventes å komme for fullt også i Asker. Også oppvekstområdet styrkes, og vi er spesielt glade for at det er funnet rom for å øke lærertettheten. Det er satt av 27 millioner kroner til økt lærertetthet. Kommunen skal lage en kvalitetsplan for Askerskolen. Måleindikatorer er allerede på plass, og kvalitet og utvikling skal følges opp både sentralt og på den Alt i kommunen handler ikke om økonomi. Trivsel og livskvalitet, og vår identitet handler også om miljø og de omgivelsene vi omgir oss med. Jeg er derfor glad for at rådmannen er så tydelig på at vi står foran en tid der vi må finne en god balanse mellom hensynene til vekst og vern. Med en overordnet infrastruktur som er totalt underdimensjonert i vårt område så er det grenser for hvor mange flere innbyggere vi tåler. Jeg tror det er en realitet vi må forholde oss til. Lånegjelden vår er høy, og de investeringene vi har gjort gjennom de siste 30 årene har selvfølgelig sammenheng med den store befolkningsveksten vi har hatt i samme periode. Vi har hatt en dobbel så stor befolkningsvekst som landsgjennomsnittet i denne perioden. Det er sagt mange ganger tidligere, men la meg likevel gjenta det er vår evne til å bære gjelden som er avgjørende for hvor stor den kan være. Vi har evne til å bære gjelden vår idag, men vi skal være forsiktig og nøkterne enda noen år fremover med nye låneopptak, og søke å egenfinansiere mest mulig av de investeringene vi ser vi er nødt til å gjøre. Derfor blir det viktig å sikre et netto driftsresultat i tråd med anbefalinger fra KS og departementet på minst 3 prosent helst 5 prosent. Bare gjennom ansvarlig budsjettstyring sikrer vi stabile og forutsigbare 1

3 driftsrammer for organisasjonen vår, og det økonomiske handlingsrommet vi har brukt denne perioden på å gjenvinne. La oss ikke glemme at vi har mye å glede oss over i Asker. Vårt lokalsamfunn består av flinke, engasjerte og kreative innbyggere som er opptatt av å ta vare på sitt lokalmiljø. I år markeres det europeiske frivillighetsåret i Asker. Jeg er veldig stolt av vårt sterke nettverk av frivillige ildsjeler. Vi har store ressurser å spille på i lokalsamfunnet når vi slår oss sammen; det offentlige, det private og frivilligheten. Det er godt å kjenne på at vi sammen ser fremover og jobber for felles mål som er en best mulig kommune for alle å bo, leve og arbeide i. Med vennlig hilsen Lene Conradi Ordfører 2

4 1 VEDTAK Handlingsprogram Årsbudsjett 2011 og økonomiplan Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Tjenesteområde Oppvekst Tjenesteområde Helse og omsorg Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Tjenesteområde Teknikk og miljø Tilleggsinnstilling Tilleggsinnstilling Kommunestyrets vedtatte endringer Verbalvedtak Oversendelsesforslag (oversendt til formannskapet uten realtietsbehandling): ORGANISERING Politisk struktur Administrativ struktur Eierstrategi Konkurranseeksponering STYRINGSSYSTEM Styringssystemet Styringsverktøy Nettverk Nøkkeltall SAMFUNN Befolkningsutvikling Utviklingen i Askersamfunnet Klima og bærekraftig utvikling Det flerkulturelle Asker Næringsutvikling Nettverk Universell utforming og tilrettelegging for funksjonshemmede ØKONOMISKE RAMMER Økonomiske hovedtrekk Økonomisk status Merverdiavgiftskompensasjon Pris- og lønnsvekst Pensjonskostnader Rente- og avdragsforutsetninger

5 5.7 Skatt og rammetilskudd Gebyrer og brukerbetalinger Statlige overføringer Endringer i driftsutgifter Lånegjeld, rente- og avdragsutvikling Finansforvaltningen Hovedoversikt drift 1A Hovedoversikt drift 1B Investeringer TJENESTEOMRÅDENE TJENESTEOMRÅDE ADMINISTRASJON OG LEDELSE Sentrale utfordringer Driftsbudsjett Investeringsbudsjett TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST Sentrale utfordringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett TJENESTEOMRÅDE HELSE OG OMSORG Sentrale utfordringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett TJENESTEOMRÅDE KULTUR, FRIVILLIGHET OG FRITID Sentrale utfordringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett TJENESTEOMRÅDE TEKNIKK OG MILJØ Sentrale utfordringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett

6 12 TJENESTEOMRÅDE EIENDOMSFORVALTNING Sentrale utfordringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett VEDLEGG 1 BUDSJETTFULLMAKTER VEDLEGG 2 - SPILLEMIDLER VEDLEGG 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT VEDLEGG 4 BUDSJETTENDRINGER PER MÅLGRUPPE VEDLEGG 5 - INVESTERINGSBUDSJETTET VEDLEGG 6 SELVKOSTKALKYLER VEDLEGG 7 GEBYRSATSER KNYTTET TIL EGEN BOLIG VEDLEGG 8 NØKKELTALL PÅ TJENESTEOMRÅDENE VEDLEGG 9 PRISLISTE IDRETTSANLEGG/HALLER

7 1 Vedtak 1.1 Handlingsprogram Handlingsprogram for vedtas med de retningsgivende mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av handlingsprogramdokumentet Gjennomgående målekart 2011 legges til grunn for rådmannens iverksettelse av handlingsprogrammet og oppfølging av virksomhetene i budsjettåret Årsbudsjett 2011 og økonomiplan Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som stortinget fastsetter. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1B. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer overføres i sin helhet til investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2B Investeringsbudsjettet fordeles på prosjekter i henhold til Prosjektoversikt vedlegg Budsjettrammene fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter og i henhold til vedtatt budsjettfullmakt Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2011 på 254 mill kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad til 150 mill kroner Rådmannen gis fullmakt til opptak av opp til 50 mill kroner i lån i Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer Budsjettfullmaktene godkjennes i henhold til handlingsprogrammets vedlegg Ordførerens lønn fastsettes til kr per år. 1.3 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra dersom ikke annet er fastsatt. 1.4 Tjenesteområde Oppvekst Prisen på barnehageplass fastsettes til: Fem dager: kroner Fire dager: kroner Tre dager: kroner Halv plass: kroner Ved delt plass er det reduksjon i forhold til antall timer. Søskenmoderasjon: 30 pst moderasjon for første søsken, deretter 50 pst Betalingssatser i SFO fastsettes til: Fem dager: kroner Fire dager: 1.735kroner Tre dager: kroner Feriedager: 215 kroner Dagbarn: 140 kroner pr dag 6

8 1.5 Tjenesteområde Helse og omsorg Det innføres følgende betalingsregulativ for praktisk bistand i hjemmet: Inntekt Betaling pr. time Maks antall timer det skal betales for Maks betaling pr. måned 0 2 G G Kr timer Kr G Kr timer Kr G Kr timer Kr G Kr timer Kr G + Kr timer Kr Egenbetaling fastsettes til kr 180 pr mnd for trygghetsalarm for personer med inntekt over 2G. Ingen egenbetaling for inntekt under 2 G Egenandelen på trygghetsavdelingen økes til kr Det innføres egenbetaling for transport til/fra arbeid og aktivitet etter følgende modell: 1 dag i uken: kr 125/mnd 2-3 dager i uken: kr 310/mnd 4 dager i uken: kr 400/mnd 5 dager i uken kr 400/mnd Ingen egenbetaling for inntekt under 2 G Egenbetaling for middag ved seniorsentre/institusjoner holdes uendret. Egenbetaling er fastsatt til kr 60 for varm middag ved seniorsentre/institusjonskantiner og ved matombringing. Dessert kr 10, Snømåking faktureres etter selvkostprinsippet 1.6 Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Biblioteket Prisene ved biblioteket holdes uendret. Voksne kr. 50,- Barn kr. 20,- For sen innlevering. 2. varsel: Voksne kr. 90,- Barn kr. 50,- Tap av lånekort: Voksne kr. 100,- Barn kr. 30,- Glemt lånekort: Voksen kr. 20,- Tidligere ubetalte gebyrer plusses på ved utsendelse av nye varsel Erstatninger Lånt materiale som ikke leveres, er tapt eller skadet, skal erstattes etter bibliotekets satser. Erstatningsberegningen av bøker som ikke er i handel, spesielt verdifulle bøker eller deler av verk som ikke kan kjøpes enkeltvis vurderes spesielt. Administrasjonsgebyr er kr Kulturskolen Prisjustering foretas fra og med høsten For 2010 gjelder følgende priser pr. halvår: Vanlig spilleopplæring (min. 20 minutte pr. uke) kr , Hel interpretasjon (20 min. ekstra spilletid pr. uke) kr , Gitargruppe kr , Samspillgruppe, storband, minigrupe m.m. kr , Barnekor kr , Musikk fra livets begynnelse (12 ukers kurs) kr , Instrumentleie kr. 500, Teater/drama, tegning, maling, keramikk (12 14 ukers kurs) kr , Musikk, tegne, drama og dansegrupper innen SFO (12 ukers hurs) kr. 700, Ingen søskenmoderasjon. Fra høsten 2011 økes prisene på alle kurs med 100 kroner, prisen på instrumentleie beholdes uendret. For sen innlevering. 1. varsel: 7

9 1.6.3 Idrettsanlegg, inklusive Risenga svømmehall er behandlet i egen sak (Ksaks 90/10. Prisliste følger som vedlegg. 1.7 Tjenesteområde Teknikk og miljø Plan-, bygge- og delesak. Kart, oppmåling og eierseksjonering: Det gjøres ingen endring i disse gebyrene. Det vises til eget gebyrregulativ for disse tjenestene, jf også vedlegg 6 og Vann og avløp (eks mva): Vann: kr 10,44 pr m3 Avløp: kr 10,18 pr m3 Vannmålerleie. kr 224,80 Årsgebyr tømming septiktank for inntil 3 m3 kr 1.248,50, deretter kr 308 pr m3 over 3 m3 Tilknytningsgebyr for boliger, vann og avløp kr 145 pr m2 Tilknytningsgebyr for kontor, erverv og industri kr 100 pr m Renovasjon (eks mva) Årsgebyr for ordinært abonnement kr Tømmegebyr Yggeset avfallspark: Husholdningsavfall: Ekspedisjonsgebyr Yggeset avfallspark, inntil 150 kg kr 50 (inkl. mva) Avfallsmengder over 150 kg, pr tonn kr 1000 (inkl mva) Næringsavfall: Fra første kilo, kr 1000 (inkl mva) pr tonn Feiing (eks mva) Årlig feiegebyr pr pipeløp kr Parkering (inkl. mva) kr 15 pr time Graving i vei (eks mva) Gebyr gjort gjeldende fra opprettholdes. Behandlingsgebyr kr 3000 pr søknad Forringelsesgebyr (pr gravested): Oppgravd areal fra 0-10 m2: kr Oppgravd areal fra 0-20 m2: kr Oppgravd areal fra 0-50 m2: kr Oppgravd areal fra m2: kr Tilleggsinnstilling Driftsbudsjettet økes med 11 mill kroner fordelt på tiltak jf tabell 1. Ufordelte midler benyttes til styrking av netto driftsresultat. Tiltak Økning frie inntekter Økte utgifter fysioterapi Ufordelt (økning netto driftsresultat) Økt utgift/ redusert inntekt 3,1 mill 7,9 mill Mottak av flyktninger for 2011 settes til 50, inkludert 10 enslige mindreårige Satsene for avgifter i forbindelse med gravferd endres slik: Festeavgift økes fra kr. 160,- til kr. 170,- pr. grav og år Kremasjonsavgiften beholdes uendret på kr ,- Kistebegravelse utenbygdsboende økes fra kr 4.200, - til kr 4.500,- Urnenedsettelse utenbygdsboende økes fra kr 900,- til kr 1.000,- Leie av gravkapell til gravferdsseremonier (kun for utenbygdsboende) økes fra kr.2.100,- til kr ,- splittet på kapell/kirke kr 1.300,- og musiker kr 1.000,- Leie av båremottak (kun for utenbygdsboende) økes fra kr ,- til kr ,- splittet på leie kr 500,- og musiker kr 1.000,- Avgift for leie av anonym gravplass utenbygdsboende økes fra kr 0,- til kr 1.700,- Økt inntekt/ redusert utgift 11,0 mill 8

10 1.9 Tilleggsinnstilling Unike målekart for tjenesteområdene; Oppvekst Helse og omsorg Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid, og Eiendomsforvaltningen legges til grunn for rådmannens iverksettelse av handlingsprogrammet og oppfølging av virksomhetene i budsjettåret Nøkkeltall benyttes systematisk som grunnlag for styring og oppfølging avtjenestene, jfr. rådmannens redegjørelse Administrasjon og ledelse næringsutvikling styrking prosjektmidler, kr ,- legges inn i pakken, salderes med redusert resultat Kommunestyrets vedtatte endringer DRIFTSBUDSJETTET tall i 1000 kr Administrasjon og ledelse Næringsutvikling Oppvekst Kompetanseheving lærere Ungdomstiltak i sone nord Helse og omsorg Støtte Homestart Kirkens feltarbeid herbergedrift for rusavhengige Kirkens feltarbeid sysselsettingsprosjekt for rus og psykiatri Aktivitetstiltak for eldre og funksjonshemmede i institusjon Kultur, frivillighet og fritid Frivillighetskoordinator Gratis levering av hageavfall på Yggeset vår og høst Økt tilskudd til kulturskolen Støtte til egne klubbanlegg (ref. AIR høring ) Sum endringer driftsbudsjettet Endringer i driftsbudsjettet dekkes av økte frie inntekter (jf tilleggsinnstilling 1) på 7,9 mill kroner. Resterende 1,9 mill kroner går til styrking av netto driftsresultatet. INVESTERINGSBUDSJETTET tall i 1000 kr Idrett og friluft Bidrag ny basishall for turn på Holmen Bidrag bryggesti på Hvamodden Etablering av skianlegg Dikemark idrettslag Sum endringer investeringssbudsjettet Endringer i investeringsbudsjettet dekkes av låneopptak. 9

11 1.11 Verbalvedtak Behov for spesialskole Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak for å vurdere behovet for en egen spesialskole Styrke logopedtjenesten Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak for komite oppvekst som belyser kapasitet og behov for logopedtjenester Skolehelsetjenesten Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak som belyser kapasitet og behov for skolehelsetjenesten i grunnskolen og i videregående skoler Barnevernet Mange barn fanges ikke opp tidlig nok, og får ikke den hjelpen de trenger. Arbeidsdelingen mellom kommunalt og statlig ansvar har i mange tilfeller vist ikke å være det beste for barna. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak som belyser de utfordringene barnevernet står ovenfor i Asker, og hvilke konsekvenser arbeidsdelingen mellom stat og kommune har for barnevernet i kommunen Familievern Familieverntjenester er viktige forebyggende tiltak, spesielt med tanke på barns situasjon. Vi har forstått det slik at Kirkens familievernkontor i Asker og Bærum skal flyttes til Oslo og bare ha begrenset kontortid i Asker, med den konsekvens at vi får et redusert tilbud til våre innbyggere. Vi ber rådmannen fremme en sak som belyser denne problemstillingen, og vurdere om det eventuelt kan være grunnlag for en kommunal støtte til kontoret, som kan medføre en økt tilstedeværelse i Asker Skianlegg på Solli Kommunestyret ber rådmannen inkludere Bærum kommunes planer om skianlegg på Vestmarksetra i saksfremlegget om Skianlegg på Solli Skateanlegg Kommunestyret ber rådmannen synliggjøre hvordan skatemiljøet kan ivaretas ved utbygging av Føykaområdet, samt vurdere muligheten for å etablere flere skateanlegg i kommunen Kulturlåven Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med frivillige organisasjoner innen kultur, og vurdere om 2.etg. i kulturlåven kan istandsettes som lager og øvingslokaler ved et frivillighetsprosjekt på samme måte som på Hasselbakken Enøk i kirkene Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak som belyser hvilke enøk tiltak som bør settes i verk i kommunens 5 kirker Pendlerparkeringsplasser Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til et samarbeid med Ruter, Jernbaneverket, NSB og Akershus Fylkeskommune for å kartlegge nye plasser for pendlerparkering i Asker. Mulige plasser skal kartlegges både ved jernbanestasjoner, spes, Asker, Heggedal, Gullhella og Hvalstad, og ved bussholdeplasser langs Slemmestadveien og Røykenveien. Det bes utarbeidet kostnadsestimater og tidsplan. Det utarbeides informasjon rettet mot brukere i Asker for å fremme bruken av kollektivtilbudene Gang og sykkelvei langs Spikkestadbanen. Kommunestyret ber rådmannen vurdere muligheten for å anlegge en sammenhengende gang og sykkelvei langs Spikkestadbanen, basert på deponering av overskuddsmasser fra annen anleggsaktivitet. Samarbeid med Jernbaneverket for opprusting av Spikkestadbanen vurderes Fjorden som transportåre Kommunestyret ber rådmannen om å ta kontakt med Ruter for bedre utnyttelse av fjorden som transportåre, med 10

12 eventuelt mulighet for fergeanløp på Holmen Planleggingskapasitet Kommunestyret ber rådmannen vurdere planleggingskapasitet i kommunen i forbindelse med utarbeidelsen av Handlingsprogram for Det bør vurderes om kommunen har nok kapasitet og tilstrekkelig kompetanse internt for å følge opp de prosesser som pågår Modulbygg for fleksible løsninger Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for å benytte samme prefabrikkerte modulløsninger i byggeprosjekter som Oslo Kommune har utviklet. Denne type løsning kan vurderes benyttet i enkelte prosjekter for skole, omsorg og sykehjemsbygg i Asker Kommune. I tillegg kan denne type fleksible løsninger vurderes benyttet hvor det er behov for kortsiktige paviljonger for skole og administrasjon, for å korte ned byggetiden Urnevegg Rådmannen varsler i sitt forslag til HP at kommunen har for liten gravplassreserve, og at det vurderes å etablere en ny urnelund på Vardåsen, samt en ny kirkegård på Åstad. I sammenheng med den sak som varsles fremlagt om temaet, ber kommunestyret Rådmannen vurdere muligheter og kostnader for etablering av urnevegg etter modell fra Mellom-Europa Lokalmedisinsk senter for psykiatri I Rådmannens forslag til HP sies om psykisk sykdom Nyere forskning kan vise til at tiltak tidlig i sykdomsfasen både kan redusere plagene og forebygge ytterligere sykdomsutvikling, samt medføre en samfunnsøkonomisk gevinst. Depresjon er hyppig årsak til langvarig sykefravær, og tidlig innsats kan få innbyggere raskere tilbake i arbeid. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for å etablere et lokalmedisinsk senter for psykiatri i Asker. Dette for å sikre lavterskeltilbud både innen rusomsorg og svangerskapsomsorg, samt for å sikre at innbyggere med lettere psykiske plager kommer fortere tilbake i arbeid. I denne sammenheng bes Rådmannen også undersøke mulighetene for statlig støtte, eventuelt at Asker stiller seg til rådighet som pilotkommune Kompetansestrategi Asker skolen Kommunestyret ber rådmannen om å sette i gang et arbeid med å utvikle en strategi for utvikling av personalet i Asker skolen. Det legges vekt på en utvikling/karriereplaner for det faglige personalet for å sikre og utvikle kompetansen i tråd med behovene i Asker skolen, I tillegg legges det opp en utvikling/karriereplan for det personalet som ønsker å bli ledere i Asker skolen Lærlinger i Asker kommune Rådmannen bes om å komme tilbake med en plan for hvordan kommunen kan øke antall lærlinger i kommunal regi til minst 60 senest i løpet Idretten i Asker Det er i dag ulike behandling av ulike idretter i Asker i forhold til aldersgrenser og betaling ved bruk av kommunale haller og anlegg. I tillegg har kommunen ulike avtale med flere idrettslag om drift av haller og anlegg. Det er også en rekke anleggsprosjekter under utvikling i regi av ulike aktører i kommunen. For å sikre likebehandling og forutsigbarhet overfor aktørene og at økt hall og anleggskapasitet kommer barn og unge til gode bes rådmannen å utarbeide overordnede prinsipper for hva kommunen engasjerer seg i og på hvilken måte man ønsker å gjøre det Tilbud til innvandrerkvinner om svømmeundervisning Vi ser av statistikk at innvandrere er overrepresentert i drukningsulykker. Mange kvinner kommer fra kulturer hvor det er utelukket å gå i badetøy der de kan bli sett av menn. Derfor er svømmeferdighetene ofte dårlige. Et eget kurstilbud kan gi kvinnene trygghet til å ta med barna sine i bassenget eller 11

13 på offentlige badestrender, og bidra til at kvinene øker sitt fysiske aktivitetsnivå. Et slikt tilbud bidrar på den måten til økt integrering. Rådmannen bes derfor se på mulighetene for å gi tilbud om svømmeundervisning til kvinner med innvandrerbakgrunn Kommunikasjon rettet mot uorganisert ungdom Rådmannen bes utarbeide en applikasjon til facebook og/eller iphone rettet mot ungdom i Asker. Applikasjonen bør ha som formål å være inkluderende og gi informasjon over hvilke fritidstilbud og aktiviteter rettet mot uorganisert ungdom som er tilgjengelige til en hver tid. Rådmannen bes om å involvere unge i Asker i utformingen applikasjonen Utleieleiligheter gjennomført som OPS Kommunestyret ber om en sak med formål å se på mulighetene for å inngå et offentlig-privat samarbeid om å bygge og drifte utleieboliger. Målgruppen innbyggere som ikke har anledning til å gå inn i det ordinære selveiermarkedet for en kortere eller lengre periode, men som normalt ikke har krav på bistand fra kommunen til å skaffe et sted å bo Heggedal menighetssenter/nærmiljøsenter. I forbindelse med at Heggedal ble utskilt som en egen menighet ble det lovet at Heggedal skulle få eget menighetssenter/nærmiljøsenter. Rådmannen bes legge det inn i planprosessen for utviklingen av Heggedal sentrum, og i handlingsprogrammet så fort han finner det økonomisk forsvarlig Lokalmedisinsk senter samarbeid med Bærum Kommunestyret ber rådmannen innlede et samarbeid med Bærum kommune med sikte på å etablere et lokalmedisinsk senter som kan betjene befolkningen i begge kommuner sentralt i Asker og Bærum Oversendelsesforslag (oversendt til formannskapet uten realtietsbehandling): Fremskynde Landøya og Risenga Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak for å vurdere tidligere igangsettelse av rehabilitering/nybygg av Landøya og Risenga skole. Eventuelt OPS prosjekt, og redusert bruk av midler til midlertidige branntiltak i 2011 vurderes Helsetjenester til asylssøkere Kommunestyret ber rådmannen om å kontakte UDI for å få en kostnadsdekkende finansiering av helsetjenester til asylsøkere Livssynsnøytralt seremonirom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sendte i sommer ut et notat med forslag til endringer i gravferdsloven og kirkeloven, med høringsfrist 15. september Asker kommune var ikke høringsinstans for denne høringen, men endringene i gravferdsloven kan få konsekvenser for alle kommuner. Gravferdsloven foreslås endret med sikte på å legge bedre til rette for religiøse og livssynsmessige minoriteters behov ved gravferd. I denne sammenheng utreder kulturdepartementet også spørsmålet om livssynsnøytrale seremonirom. Med bakgrunn i dette, ber kommunestyret Rådmannen utrede hvilke muligheter vi har for å etablere et slikt tilbud i vår kommune Endring i gjennomgående målekart S.3 Tydelig miljøfokus Kommunestyret ber Rådmannen vurdere om måleindikatorene S3.2. og S3.3. bør endres i tråd med uttalelse fra Klimapanelets fagpersoner som lyder som følger: Målene bør oppgis i tonn og kwh. Det vil da våre enklere å fordele målsetningenpå ulike underliggende tjenesteområder. En %-vis målsetning på 8 og 3 % vil IKKE samlet gi 80 og 30 % reduksjon i løpet av ti år da. Mål for 2011, om reduksjon skal 12

14 tas likt over perioden, bør uttrykkes som 700 tonn CO2 og 2,2 GWh (eller kwh) Det alternative skoletilbudet Som ledd i ytterligere styrking av Askerskolen bes rådmannen om å utrede muligheten for å øke det alternative skoletilbudet gjennom å: a. Ta i bruk damvokterboligen ved Kistefossdammen som avdeling tilknyttet Hovedgården ungdomsskole. Undervisningstilbudet utredes med praktisk teoretisk tilnærming, eksempelvis ved utvikling og drift av minikraftverk. Alternativ opprettes det en ny Alternativ skoleenhet med tilsvarende profil. b. Ta i bruk lokale ved Dikemark Ride og fritidsklubb for etablering av Alternativt skoletilbud med vekt på praktisk teoretisk rettet opplæring med ramme Hest og hestehold Samtidig bes utredet hvordan erfaringer fra arbeidet innenfor de alternative skoler kan benyttes i tilpasset undervisning ved barne- og ungdomsskoler i Asker Ruspolitikk Ruspolitikken i forhold til rusavhengige må ta inn både sosial verdighet, boligsituasjon, aktiviteter, integrering, tilpasset jobb og utdanning i vår videre plan Infotavler kollektivtrafikk Asker kommune tar initiativ til å få satt opp infotavler for kollektivtrafikk inne på trekanten og i vestibylen på kulturhuset. Tavler som kan kobles opp mot rutetjenester over Internett er i handelen, og avhengig av kostnad vurderes dette å innarbeides i eksisterende budsjetter for miljøtiltak Vedlikeholdsnivået for kommunale eiendommer Rådmannen fremmer en sak for orientering om vedlikeholdsnivået for kommunale eiendommer med angivelse av dagens budsjetterte kvadratmeterkostnader og vurdering av i hvilken grad dette er tilstrekkelig til å opprettholde bruksverdi og hva som eventuelt ville være et optimalt nivå på lang sikt Husleienivå Frivillighetens hus Rådmannen fremmer en sak om nivået på husleie for Frivillighetens hus - Hasselbakken. Da Hasselbakken sto klar til bruk etter første runde med rehabilitering, ble husleie satt til 0,- for første året. Det var forutsatt at en skulle ta endelig stilling til nivå på husleie sett opp mot verdien av dugnadsinnsatsen. I HP er det lagt opp til et nivå på husleie uten at denne vurderingen er gjort Sykkelveier planer på kort og halvlang sikt: Hovedveitraséer for sykkel planlegges med formål snarest mulig å kunne tilby bedre framkommelighet og sikkerhet for transportsyklister. Tiltak som merking av sykkelbaner i veien og delelinjer på eksisterende G/S-veier vurderes. Det legges fram planer for fremtidig utforming av sykkelveiene også der hvor en pr. i dag ikke er kjent med planer om veiutbedringer Strategier for satsing på kollektivtrafikk Rådmannen foretar en analyse av mulige strategier for framtidig satsing på kollektivtransport inn mot Asker sentrum, med særlig vekt på framkommelighet for busser langs Røykenveien og Drammensveien inn og ut av Asker sentrum i rushperiodene Kommunale passivhus. Kommunens Energi og klimaplan, fremlagt av klimapanelet beskriver blant annet en målsetting om at utslippene av klimagasser fra kommunens egen stasjonære virksomhet skal reduseres med 90% innen Oppfølging av denne krever en betydelig innsats til ENØK-tiltak, ikke minst med tiltak i kommunens nybygg. Dette er en ambisiøs men nødvendig ambisjon, men 13

15 kommunen må gå foran og gjøre de investeringer som vi venter andre byggherrer og huseiere skal gjøre. Rådmannen bes utrede hvordan dette målet skal nås, og om bygging av passiv-hus kan være en norm for kommunens nybygg fra om med Konsept AskersHus I høringsuttalelse fra Asker Næringsråd fremmes det en ide om et konsept kalt AskersHus. Denne modellen kan være et mulig initiativ som bør vurderes i arbeidet med å styrke næringsutviklingen fra kommunens side. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å følge opp ifht Asker Næringsråd og vurdere om det er mulig for et utvidet samarbeid mellom Asker Kommune og Asker Næringsråd rundt konseptet AskerHus Rusomsorgen Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet innebærer 100 millioner ekstra på neste års statsbudsjett. 70 av disse millionene kan kommunene søke om. På grunnlag av dette og de udekkede behov vi har i Asker, bes rådmannen raskt utrede og søke om støtte til å etablere et lavterskel senter for tverrfaglig rehabilitering av kronisk rusavhengige. (R-en i LAR). 14

16 2 Organisering 2.1 Politisk struktur Asker kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret. Kommunestyret 47 Formannskap 11 Kontrollutvalg 4 Partssammensatt utvalg Bygningsråd 9 Eldreråd Plan- og næringsutvalg 7 Kommunalt råd for funksjonshemmede Økonomiutvalg 5 Eierutvalg 5 Komité for oppvekst 9 Komité for teknikk, kultur og fritid 9 Komité for helse og omsorg 9 Innvandrerråd Landbruksutvalg Foretak og selskaper Kommunestyret (47 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Formannskapet (11 medlemmer) behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, og er videre ansvarlig for den løpende styringen av arbeidet med kommuneplanen og utbyggingssaker. Formannskapet behandler forøvrig saker i henhold til reglementet. Formannskapet er organisert i underutvalg: økonomiutvalget og plan- og næringsutvalget. Økonomiutvalgets medlemmer utgjør eierutvalget. Asker kommune har videre følgende tre kommunestyrekomiteer, jf kommunelovens 10a: Komité for helse og omsorg, Komité for oppvekst og Komité for teknisk, kultur og fritid. Komiteene er saksforberedende organer for kommunestyret. De har i utgangspunktet ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet, men avgir 15

17 innstillinger i saker som avgjøres av kommunestyret. Partssammensatt utvalg består av formannskapets medlemmer og fire medlemmer valgt av de ansatte. Utvalget behandler saker i henhold til kommuneloven 25. Bygningsrådet behandler saker i henhold til reglement vedtatt av kommunestyret. Formannskapet vedtok 15. juni 2010 at det skal foretas en gjennomgang av politisk arbeidsmåte og struktur med sikte på iverksettelse av eventuelle nye tiltak fra neste valgperiode. Politisk forhandlingsutvalg fungerer som arbeidsgruppe, utvidet med ytterligere én representant fra opposisjonen. Forslag til eventuelle endringer og nye tiltak vil fremlegges i løpet av første kvartal Sekretariatsfunksjonen for arbeidet ivaretas av rådmannen. Det politiske sekretariatet er organisert som en del av tjenesteområdet Administrasjon og ledelse. 2.2 Administrativ struktur Asker kommune er administrativt organisert i en såkalt to-nivåmodell med to formelle beslutningsnivåer: Rådmannen og virksomhetslederne. Rådmann Direktør Oppvekst og utdanning Direktør Helse og sosial Direktør Kultur og teknikk Direktør Strategi og samfunn Økonomisjef HR-sjef Fullmaktsnivå 1 rådmannen 58 virksomheter 6 tjenesteområder Oppvekst 36 Helse og omsorg 12 Kultur, frivillighet og fritid 4 Teknikk og miljø 3 Eiendomsforvaltning 2 Administrasjon og ledelse 1 Fullmaktsnivå 2 58 virksomhetsledere 16

18 Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen leder administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette de politiske beslutningene. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i et eget reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret til rådmannen. Rådmannens ledergruppe består fra 1. januar 2010 av fire direktører, økonomisjef og HR-sjef. Direktørene har rådmannens fullmakter innenfor sine ansvarsområder. Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innenfor rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen gjennom et eget delegasjonsreglement. Dette innebærer at virksomhetslederne har den myndighet som er nødvendig for å sikre enhetenes totale drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold. Det er for tiden 58 virksomheter i Asker kommune. Kommunens oppgaver er inndelt i seks ulike tjenesteområder, som gjenspeiler komiteenes og direktørenes ansvarsområder. Rådmannens administrasjons- og ledelsesfunksjoner består av de tre avdelingene Forvaltning og utvikling, Økonomiavdelingen, HRavdelingen, Servicetorgenheten inklusive IKT, samt Politisk sekretariat og Internsevice. 2.3 Eierstrategi Asker kommune har eierinteresser i følgende selskaper: Asker Eiendomsforvaltning AS 100,00 % Asker Utvikling AS 100,00 % Asker Produkt AS 100,00 % DI gruppen AS 20,80 % Asker Sentrum AS 4,00 % Asker og Bærum Brannvesen IKS 33,30 % Asker og Bærum Vannverk IKS 50,00 % Bråset bo og omsorgssenter IKS 50,00 % IKA Kongsberg IKS 3,86 % VEAS 8,00 % Eiermeldingen, som ble vedtatt av kommunestyret i januar 2010, gir føringer for kommunens eierstrategi og eierstyring av de selskapene der kommunen har vesentlige eierinteresser. Eiermeldingen skal rulleres i Ved behandlingen av eiermeldingen ble det vedtatt at økonomiutvalget skal fungere som eierutvalg ut gjeldende kommunestyreperiode. Denne ordningen skal evalueres i forbindelse med konstitueringen av nytt kommunestyre høsten Rådmannen vil legge til rette for at eierutvalget løpende kan ta stilling til de ulike selskapenes strategiske utfordringer, sett fra eiers ståsted. Den praktiske eierskapsutøvelsen skjer i selskapenes formelle eierorganer. Det er utarbeidet et årshjul som sikrer at eierutvalget får en aktiv rolle før sakene rutinemessig legges frem for behandling i selskapenes eierorganer. Rådmannen sørger også for at eierutvalget får til behandling enkeltsaker der eier bør ta en aktiv rolle overfor selskapene samt eventuelle instrukser til styrene i selskapene. Rådmannen har planlagt fremlegges av flere eiersaker i Det er vedtatt å utrede selskapet Asker Utvikling AS med hensyn til strategisk betydning, Bråset bo- og omsorgssenter med hensyn til organisering av selve virksomheten, samt vurdering av kommunens fremtidige deltakelse i IKA Kongsberg IKS. 17

19 Det vurderes også en mulig sammenslåing av deler av Asker og Bærum vannverk IKS og Bærum Vann AS, som er heleid av Bærum kommune. Hensikten er en samlet og mer effektiv driftsorganisasjon som ivaretar kommunenes samlede interesser i Aurevannsanlegget og vannressursene i Holsfjorden. I tillegg er det flere ganger de siste årene påpekt at VEAS muligens bør vurderes med hensyn til egnet selskapsform, da VEAS ikke er organisert formelt etter lov om interkommunale selskaper. For de selskapene som på kommunens vegne sørger for at lovpålagte eller kontraktsmessige forpliktelser ivaretas, er den økonomiske belastningen dette utgjør på kommunebudsjettet innarbeidet i Handlingsprogrammet på de ulike formålene. Dette gjelder Asker og Bærum Brannvesen IKS, Asker og Bærum Vannverk IKS, VEAS, Asker Produkt AS og IKA Kongsberg IKS. På grunn av vedtatt endring i forvaltningslovens 6 som trer i kraft 1. november 2011, det vil si etter kommunevalget, må kommunene vurdere særskilt politisk representasjon i styrene i de selskapene kommunen eier/har eierinteresser i. 2.4 Konkurranseeksponering Konkurranseutsetting er et virkemiddel for effektivisering, kvalitetsforbedring og innovasjon. Det er i 2010 lagt frem flere saker om blant annet hensikt, prinsipper, aktuelle tjenester og modeller for konkurranseeksponering og det er gjennomført tiltak gjennom anbud, brukervalgsmodell eller benchmarking av tjenesteproduksjonen. Det er fremmet egne saker knyttet til konkurranseeksponering av deler av kommunens bygningsmasse ved forvaltningen av 5 bygg samtidig som det legges til rette for benchmarking. Det er lagt frem en sak om konkurranseeksponering/anbud for de deler av voksenopplæringen som i dag ivaretas av Folkeuniversitetet. Det er også lagt frem sak omkring prinsipper for konkurranseeksponering innen helse og omsorg med anbefalinger. Det vil i 2011 bli vurdert å konkurranseutsette skolebygg etter modellen for offentligprivat samarbeid (OPS). I det videre arbeidet med konkurranseeksponering legger rådmannen opp til å finne god metodikk og nøkkeltall slik at det kan fortas systematiske sammenligninger som grunnlag for å vurdere effekten av konkurranseeksponering. Rådmannen arbeider med å vurdere organisatoriske tilpasninger jf. prinsipper for bestiller/utfører modellen. Videre har rådmannen styrket kommunens anskaffelsesenhet og gjennomgår opplegg, rutiner for kontraktsstyring og kvalitetsoppfølging. 18

20 3 Styringssystem Kommunestyret vedtok i sak 52/ juni 2010 revidering av styringssystemet i Asker kommune. Av denne saken fremgår det: Ved revidering av styringssystemet vil strategidokumenter og handlingsplaner knyttes tettere opp mot hverandre gjennom en forenklet målstruktur i et balansert målstyringssystem. Det skal utvikles et felles gjennomgående målekart med fokusområder for hele kommunen, forankret i plandokumentene. Temameldingene utarbeides som overordnede strategiske dokumenter som gir innspill og føringer til planstrategien og kommuneplanen. En gjennomgang av mål og målformuleringer vil være nødvendig. Ved revideringen av styringssystemet vil det gjøres en ny vurdering av nøkkeltallsinformasjon og hvordan man kan benytte standardiserte nøkkeltall og metoder for benchmarking mot andre kommuner. 3.1 Styringssystemet Asker kommunes styringssystem består av et samlet sett av tiltak (styringsdokumenter og styringsprosesser) som ledelsen benytter for å styre virksomheten. Styringssystemet skal ivareta både politikernes ansvar for strategisk ledelse, samt administrasjonens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler. Styringssystemet i Asker kommune består av to hovedelementer: 1. Kommunens plansystem (styringsdokumenter) 2. Ledelsesprosesser knyttet til årshjulet (styringsprosesser) Plansystemet Det kommunale plansystemet er hierarkisk bygget opp på følgende måte: Kommuneplanen er kommunens viktigste strategiske styringsdokument, og inneholder overordnede målsetninger og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Planen utarbeides for en periode på 12 år, men revideres/rulleres hvert fjerde år. Kommunestyret skal en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, vedta en kommunal planstrategi for perioden. Planstrategien skal sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling av kommunen. Planstrategien vil omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av lokalsamfunnet. Temameldinger vil i henhold til revidert styringssystem utarbeides hvert fjerde år som innspill til kommuneplanarbeidet. Det utarbeides temameldinger innenfor de tre komiteenes ansvarsområder. De årene det ikke utarbeides temameldinger, gjennomføres det seminar med komiteene for å eventuelt revidere målbildet fra temameldingene. Handlingsprogrammet inneholder strategiske mål og økonomiske rammer for kommende fireårsperiode, samt budsjett for kommende år. Som oppstart 19

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: Virksomhetsplan for Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: 2011 1. Kort beskrivelse av virksomheten er en 1-7 skole. Skolen har 270 elever og 40 ansatte inkl. lærere, assistenter og andre ansatte. Skolen

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Handlingsprogram for perioden 2012-2015

Handlingsprogram for perioden 2012-2015 Handlingsprogram for perioden 2012-2015 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 6.desember 2011 - MULIGHETENES KOMMUNE - Kommunestyret har vedtatt det første handlingsprogrammet i

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

FRPs forslag til handlingsprogram 2016 til 2020, kommunestyret 15. desember 2015

FRPs forslag til handlingsprogram 2016 til 2020, kommunestyret 15. desember 2015 FRPs forslag til handlingsprogram 2016 til 2020, kommunestyret 15. desember 2015 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Resultater Partssammensatt utvalg 4. mars 2014 Svarprosent 2013: 3 70 inviterete /2 47 svar 2012: 3 337 inviterete /2 369 svar 2013 69 % 2012 71 % 2011 64 % 0 10 20 30 40

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Jo Fiske og Torgunn Skaaland Asker kommune i Utdanningsdirektoratet 26. januar 2015 Asker kommune i tall > Ca 58 000 innbyggere

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 asker mulighetenes kommune 1 Visjon Asker mulighetenes kommune Verdier Åpenhet Troverdighet Gjensidig respekt Hovedmål for Askersamfunnet Asker er en fremtidsrettet,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret Møtedato: 17.12.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37250300

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012 Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017 Vedtatt 30. august 2012 Innledning og status Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp:

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 ORIENTERINGER: Helse- og mestringsboliger universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 14.01.2014 Utviklingsplan Eiendom 1 Mandatet > Ref FSK-sak 157/12 Utvikling av eiendomsfunksjonene Rådmannens redegjørelse

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune NBEF 07.11.2014 Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune gjennom vårt ISO-sertifiserte styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Felles gjennomgående system

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer