Handlingsprogram. for perioden Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember MULIGHETENES KOMMUNE -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -"

Transkript

1 Handlingsprogram for perioden Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember MULIGHETENES KOMMUNE -

2 enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler til kompetanseheving for lærere. Nytt av året er at vi har innført en mer rendyrket balansert målstyring. Riktignok en første generasjon, der vi politisk ikke vedtar målene, men legger dem til grunn for rådmannens iverksettelse av handlingsprogrammet og oppfølging av virksomhetene. Det skal bli spennende å følge dette systemet videre når vi følger opp med resultatene av målingene. Jeg gleder meg spesielt til å få en oversikt over enhetenes tiltak på samhandling med det frivillige! Her kan ligge mye kreativitet og spennende nytenkning. Kommunestyret har vedtatt det siste handlingsprogrammet i denne kommunestyreperioden. En periode det har vært behov for omstilling og innsparinger med merkbare konsekvenser for vår organisasjon og ansatte, og våre innbyggere. En virkelighet som både politikerne og administrasjonen har måttet forholde seg til, og som har gitt oss et ansvar vi har måttet ta tak i. Derfor er det gledelig at de krevende årene vi har bak oss nå viser å bære frukter. Vi er over den verste kneika. I 2011 trenger vi ikke gjennomføre nye kutt, sammen har vi klart å snu skuta, det er jeg veldig glad for. Samtidig erkjenner vi at vi fortsatt har utfordringer å ta tak i. Handlingsprogrammet for har en tydelig hovedprofil eldreomsorgen styrkes vesentlig. Frem til Gullhella omsorgsboliger og ny institusjon på Nesbru står ferdig i 2013/14 legges inn midler til midlertidige tiltak, samtidig varsles planlegging av ytterligere institusjoner frem mot 2020 da eldrebølgen forventes å komme for fullt også i Asker. Også oppvekstområdet styrkes, og vi er spesielt glade for at det er funnet rom for å øke lærertettheten. Det er satt av 27 millioner kroner til økt lærertetthet. Kommunen skal lage en kvalitetsplan for Askerskolen. Måleindikatorer er allerede på plass, og kvalitet og utvikling skal følges opp både sentralt og på den Alt i kommunen handler ikke om økonomi. Trivsel og livskvalitet, og vår identitet handler også om miljø og de omgivelsene vi omgir oss med. Jeg er derfor glad for at rådmannen er så tydelig på at vi står foran en tid der vi må finne en god balanse mellom hensynene til vekst og vern. Med en overordnet infrastruktur som er totalt underdimensjonert i vårt område så er det grenser for hvor mange flere innbyggere vi tåler. Jeg tror det er en realitet vi må forholde oss til. Lånegjelden vår er høy, og de investeringene vi har gjort gjennom de siste 30 årene har selvfølgelig sammenheng med den store befolkningsveksten vi har hatt i samme periode. Vi har hatt en dobbel så stor befolkningsvekst som landsgjennomsnittet i denne perioden. Det er sagt mange ganger tidligere, men la meg likevel gjenta det er vår evne til å bære gjelden som er avgjørende for hvor stor den kan være. Vi har evne til å bære gjelden vår idag, men vi skal være forsiktig og nøkterne enda noen år fremover med nye låneopptak, og søke å egenfinansiere mest mulig av de investeringene vi ser vi er nødt til å gjøre. Derfor blir det viktig å sikre et netto driftsresultat i tråd med anbefalinger fra KS og departementet på minst 3 prosent helst 5 prosent. Bare gjennom ansvarlig budsjettstyring sikrer vi stabile og forutsigbare 1

3 driftsrammer for organisasjonen vår, og det økonomiske handlingsrommet vi har brukt denne perioden på å gjenvinne. La oss ikke glemme at vi har mye å glede oss over i Asker. Vårt lokalsamfunn består av flinke, engasjerte og kreative innbyggere som er opptatt av å ta vare på sitt lokalmiljø. I år markeres det europeiske frivillighetsåret i Asker. Jeg er veldig stolt av vårt sterke nettverk av frivillige ildsjeler. Vi har store ressurser å spille på i lokalsamfunnet når vi slår oss sammen; det offentlige, det private og frivilligheten. Det er godt å kjenne på at vi sammen ser fremover og jobber for felles mål som er en best mulig kommune for alle å bo, leve og arbeide i. Med vennlig hilsen Lene Conradi Ordfører 2

4 1 VEDTAK Handlingsprogram Årsbudsjett 2011 og økonomiplan Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Tjenesteområde Oppvekst Tjenesteområde Helse og omsorg Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Tjenesteområde Teknikk og miljø Tilleggsinnstilling Tilleggsinnstilling Kommunestyrets vedtatte endringer Verbalvedtak Oversendelsesforslag (oversendt til formannskapet uten realtietsbehandling): ORGANISERING Politisk struktur Administrativ struktur Eierstrategi Konkurranseeksponering STYRINGSSYSTEM Styringssystemet Styringsverktøy Nettverk Nøkkeltall SAMFUNN Befolkningsutvikling Utviklingen i Askersamfunnet Klima og bærekraftig utvikling Det flerkulturelle Asker Næringsutvikling Nettverk Universell utforming og tilrettelegging for funksjonshemmede ØKONOMISKE RAMMER Økonomiske hovedtrekk Økonomisk status Merverdiavgiftskompensasjon Pris- og lønnsvekst Pensjonskostnader Rente- og avdragsforutsetninger

5 5.7 Skatt og rammetilskudd Gebyrer og brukerbetalinger Statlige overføringer Endringer i driftsutgifter Lånegjeld, rente- og avdragsutvikling Finansforvaltningen Hovedoversikt drift 1A Hovedoversikt drift 1B Investeringer TJENESTEOMRÅDENE TJENESTEOMRÅDE ADMINISTRASJON OG LEDELSE Sentrale utfordringer Driftsbudsjett Investeringsbudsjett TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST Sentrale utfordringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett TJENESTEOMRÅDE HELSE OG OMSORG Sentrale utfordringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett TJENESTEOMRÅDE KULTUR, FRIVILLIGHET OG FRITID Sentrale utfordringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett TJENESTEOMRÅDE TEKNIKK OG MILJØ Sentrale utfordringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett

6 12 TJENESTEOMRÅDE EIENDOMSFORVALTNING Sentrale utfordringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett VEDLEGG 1 BUDSJETTFULLMAKTER VEDLEGG 2 - SPILLEMIDLER VEDLEGG 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT VEDLEGG 4 BUDSJETTENDRINGER PER MÅLGRUPPE VEDLEGG 5 - INVESTERINGSBUDSJETTET VEDLEGG 6 SELVKOSTKALKYLER VEDLEGG 7 GEBYRSATSER KNYTTET TIL EGEN BOLIG VEDLEGG 8 NØKKELTALL PÅ TJENESTEOMRÅDENE VEDLEGG 9 PRISLISTE IDRETTSANLEGG/HALLER

7 1 Vedtak 1.1 Handlingsprogram Handlingsprogram for vedtas med de retningsgivende mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av handlingsprogramdokumentet Gjennomgående målekart 2011 legges til grunn for rådmannens iverksettelse av handlingsprogrammet og oppfølging av virksomhetene i budsjettåret Årsbudsjett 2011 og økonomiplan Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som stortinget fastsetter. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1B. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer overføres i sin helhet til investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2B Investeringsbudsjettet fordeles på prosjekter i henhold til Prosjektoversikt vedlegg Budsjettrammene fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter og i henhold til vedtatt budsjettfullmakt Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2011 på 254 mill kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad til 150 mill kroner Rådmannen gis fullmakt til opptak av opp til 50 mill kroner i lån i Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer Budsjettfullmaktene godkjennes i henhold til handlingsprogrammets vedlegg Ordførerens lønn fastsettes til kr per år. 1.3 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra dersom ikke annet er fastsatt. 1.4 Tjenesteområde Oppvekst Prisen på barnehageplass fastsettes til: Fem dager: kroner Fire dager: kroner Tre dager: kroner Halv plass: kroner Ved delt plass er det reduksjon i forhold til antall timer. Søskenmoderasjon: 30 pst moderasjon for første søsken, deretter 50 pst Betalingssatser i SFO fastsettes til: Fem dager: kroner Fire dager: 1.735kroner Tre dager: kroner Feriedager: 215 kroner Dagbarn: 140 kroner pr dag 6

8 1.5 Tjenesteområde Helse og omsorg Det innføres følgende betalingsregulativ for praktisk bistand i hjemmet: Inntekt Betaling pr. time Maks antall timer det skal betales for Maks betaling pr. måned 0 2 G G Kr timer Kr G Kr timer Kr G Kr timer Kr G Kr timer Kr G + Kr timer Kr Egenbetaling fastsettes til kr 180 pr mnd for trygghetsalarm for personer med inntekt over 2G. Ingen egenbetaling for inntekt under 2 G Egenandelen på trygghetsavdelingen økes til kr Det innføres egenbetaling for transport til/fra arbeid og aktivitet etter følgende modell: 1 dag i uken: kr 125/mnd 2-3 dager i uken: kr 310/mnd 4 dager i uken: kr 400/mnd 5 dager i uken kr 400/mnd Ingen egenbetaling for inntekt under 2 G Egenbetaling for middag ved seniorsentre/institusjoner holdes uendret. Egenbetaling er fastsatt til kr 60 for varm middag ved seniorsentre/institusjonskantiner og ved matombringing. Dessert kr 10, Snømåking faktureres etter selvkostprinsippet 1.6 Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Biblioteket Prisene ved biblioteket holdes uendret. Voksne kr. 50,- Barn kr. 20,- For sen innlevering. 2. varsel: Voksne kr. 90,- Barn kr. 50,- Tap av lånekort: Voksne kr. 100,- Barn kr. 30,- Glemt lånekort: Voksen kr. 20,- Tidligere ubetalte gebyrer plusses på ved utsendelse av nye varsel Erstatninger Lånt materiale som ikke leveres, er tapt eller skadet, skal erstattes etter bibliotekets satser. Erstatningsberegningen av bøker som ikke er i handel, spesielt verdifulle bøker eller deler av verk som ikke kan kjøpes enkeltvis vurderes spesielt. Administrasjonsgebyr er kr Kulturskolen Prisjustering foretas fra og med høsten For 2010 gjelder følgende priser pr. halvår: Vanlig spilleopplæring (min. 20 minutte pr. uke) kr , Hel interpretasjon (20 min. ekstra spilletid pr. uke) kr , Gitargruppe kr , Samspillgruppe, storband, minigrupe m.m. kr , Barnekor kr , Musikk fra livets begynnelse (12 ukers kurs) kr , Instrumentleie kr. 500, Teater/drama, tegning, maling, keramikk (12 14 ukers kurs) kr , Musikk, tegne, drama og dansegrupper innen SFO (12 ukers hurs) kr. 700, Ingen søskenmoderasjon. Fra høsten 2011 økes prisene på alle kurs med 100 kroner, prisen på instrumentleie beholdes uendret. For sen innlevering. 1. varsel: 7

9 1.6.3 Idrettsanlegg, inklusive Risenga svømmehall er behandlet i egen sak (Ksaks 90/10. Prisliste følger som vedlegg. 1.7 Tjenesteområde Teknikk og miljø Plan-, bygge- og delesak. Kart, oppmåling og eierseksjonering: Det gjøres ingen endring i disse gebyrene. Det vises til eget gebyrregulativ for disse tjenestene, jf også vedlegg 6 og Vann og avløp (eks mva): Vann: kr 10,44 pr m3 Avløp: kr 10,18 pr m3 Vannmålerleie. kr 224,80 Årsgebyr tømming septiktank for inntil 3 m3 kr 1.248,50, deretter kr 308 pr m3 over 3 m3 Tilknytningsgebyr for boliger, vann og avløp kr 145 pr m2 Tilknytningsgebyr for kontor, erverv og industri kr 100 pr m Renovasjon (eks mva) Årsgebyr for ordinært abonnement kr Tømmegebyr Yggeset avfallspark: Husholdningsavfall: Ekspedisjonsgebyr Yggeset avfallspark, inntil 150 kg kr 50 (inkl. mva) Avfallsmengder over 150 kg, pr tonn kr 1000 (inkl mva) Næringsavfall: Fra første kilo, kr 1000 (inkl mva) pr tonn Feiing (eks mva) Årlig feiegebyr pr pipeløp kr Parkering (inkl. mva) kr 15 pr time Graving i vei (eks mva) Gebyr gjort gjeldende fra opprettholdes. Behandlingsgebyr kr 3000 pr søknad Forringelsesgebyr (pr gravested): Oppgravd areal fra 0-10 m2: kr Oppgravd areal fra 0-20 m2: kr Oppgravd areal fra 0-50 m2: kr Oppgravd areal fra m2: kr Tilleggsinnstilling Driftsbudsjettet økes med 11 mill kroner fordelt på tiltak jf tabell 1. Ufordelte midler benyttes til styrking av netto driftsresultat. Tiltak Økning frie inntekter Økte utgifter fysioterapi Ufordelt (økning netto driftsresultat) Økt utgift/ redusert inntekt 3,1 mill 7,9 mill Mottak av flyktninger for 2011 settes til 50, inkludert 10 enslige mindreårige Satsene for avgifter i forbindelse med gravferd endres slik: Festeavgift økes fra kr. 160,- til kr. 170,- pr. grav og år Kremasjonsavgiften beholdes uendret på kr ,- Kistebegravelse utenbygdsboende økes fra kr 4.200, - til kr 4.500,- Urnenedsettelse utenbygdsboende økes fra kr 900,- til kr 1.000,- Leie av gravkapell til gravferdsseremonier (kun for utenbygdsboende) økes fra kr.2.100,- til kr ,- splittet på kapell/kirke kr 1.300,- og musiker kr 1.000,- Leie av båremottak (kun for utenbygdsboende) økes fra kr ,- til kr ,- splittet på leie kr 500,- og musiker kr 1.000,- Avgift for leie av anonym gravplass utenbygdsboende økes fra kr 0,- til kr 1.700,- Økt inntekt/ redusert utgift 11,0 mill 8

10 1.9 Tilleggsinnstilling Unike målekart for tjenesteområdene; Oppvekst Helse og omsorg Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid, og Eiendomsforvaltningen legges til grunn for rådmannens iverksettelse av handlingsprogrammet og oppfølging av virksomhetene i budsjettåret Nøkkeltall benyttes systematisk som grunnlag for styring og oppfølging avtjenestene, jfr. rådmannens redegjørelse Administrasjon og ledelse næringsutvikling styrking prosjektmidler, kr ,- legges inn i pakken, salderes med redusert resultat Kommunestyrets vedtatte endringer DRIFTSBUDSJETTET tall i 1000 kr Administrasjon og ledelse Næringsutvikling Oppvekst Kompetanseheving lærere Ungdomstiltak i sone nord Helse og omsorg Støtte Homestart Kirkens feltarbeid herbergedrift for rusavhengige Kirkens feltarbeid sysselsettingsprosjekt for rus og psykiatri Aktivitetstiltak for eldre og funksjonshemmede i institusjon Kultur, frivillighet og fritid Frivillighetskoordinator Gratis levering av hageavfall på Yggeset vår og høst Økt tilskudd til kulturskolen Støtte til egne klubbanlegg (ref. AIR høring ) Sum endringer driftsbudsjettet Endringer i driftsbudsjettet dekkes av økte frie inntekter (jf tilleggsinnstilling 1) på 7,9 mill kroner. Resterende 1,9 mill kroner går til styrking av netto driftsresultatet. INVESTERINGSBUDSJETTET tall i 1000 kr Idrett og friluft Bidrag ny basishall for turn på Holmen Bidrag bryggesti på Hvamodden Etablering av skianlegg Dikemark idrettslag Sum endringer investeringssbudsjettet Endringer i investeringsbudsjettet dekkes av låneopptak. 9

11 1.11 Verbalvedtak Behov for spesialskole Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak for å vurdere behovet for en egen spesialskole Styrke logopedtjenesten Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak for komite oppvekst som belyser kapasitet og behov for logopedtjenester Skolehelsetjenesten Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak som belyser kapasitet og behov for skolehelsetjenesten i grunnskolen og i videregående skoler Barnevernet Mange barn fanges ikke opp tidlig nok, og får ikke den hjelpen de trenger. Arbeidsdelingen mellom kommunalt og statlig ansvar har i mange tilfeller vist ikke å være det beste for barna. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak som belyser de utfordringene barnevernet står ovenfor i Asker, og hvilke konsekvenser arbeidsdelingen mellom stat og kommune har for barnevernet i kommunen Familievern Familieverntjenester er viktige forebyggende tiltak, spesielt med tanke på barns situasjon. Vi har forstått det slik at Kirkens familievernkontor i Asker og Bærum skal flyttes til Oslo og bare ha begrenset kontortid i Asker, med den konsekvens at vi får et redusert tilbud til våre innbyggere. Vi ber rådmannen fremme en sak som belyser denne problemstillingen, og vurdere om det eventuelt kan være grunnlag for en kommunal støtte til kontoret, som kan medføre en økt tilstedeværelse i Asker Skianlegg på Solli Kommunestyret ber rådmannen inkludere Bærum kommunes planer om skianlegg på Vestmarksetra i saksfremlegget om Skianlegg på Solli Skateanlegg Kommunestyret ber rådmannen synliggjøre hvordan skatemiljøet kan ivaretas ved utbygging av Føykaområdet, samt vurdere muligheten for å etablere flere skateanlegg i kommunen Kulturlåven Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med frivillige organisasjoner innen kultur, og vurdere om 2.etg. i kulturlåven kan istandsettes som lager og øvingslokaler ved et frivillighetsprosjekt på samme måte som på Hasselbakken Enøk i kirkene Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak som belyser hvilke enøk tiltak som bør settes i verk i kommunens 5 kirker Pendlerparkeringsplasser Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til et samarbeid med Ruter, Jernbaneverket, NSB og Akershus Fylkeskommune for å kartlegge nye plasser for pendlerparkering i Asker. Mulige plasser skal kartlegges både ved jernbanestasjoner, spes, Asker, Heggedal, Gullhella og Hvalstad, og ved bussholdeplasser langs Slemmestadveien og Røykenveien. Det bes utarbeidet kostnadsestimater og tidsplan. Det utarbeides informasjon rettet mot brukere i Asker for å fremme bruken av kollektivtilbudene Gang og sykkelvei langs Spikkestadbanen. Kommunestyret ber rådmannen vurdere muligheten for å anlegge en sammenhengende gang og sykkelvei langs Spikkestadbanen, basert på deponering av overskuddsmasser fra annen anleggsaktivitet. Samarbeid med Jernbaneverket for opprusting av Spikkestadbanen vurderes Fjorden som transportåre Kommunestyret ber rådmannen om å ta kontakt med Ruter for bedre utnyttelse av fjorden som transportåre, med 10

12 eventuelt mulighet for fergeanløp på Holmen Planleggingskapasitet Kommunestyret ber rådmannen vurdere planleggingskapasitet i kommunen i forbindelse med utarbeidelsen av Handlingsprogram for Det bør vurderes om kommunen har nok kapasitet og tilstrekkelig kompetanse internt for å følge opp de prosesser som pågår Modulbygg for fleksible løsninger Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for å benytte samme prefabrikkerte modulløsninger i byggeprosjekter som Oslo Kommune har utviklet. Denne type løsning kan vurderes benyttet i enkelte prosjekter for skole, omsorg og sykehjemsbygg i Asker Kommune. I tillegg kan denne type fleksible løsninger vurderes benyttet hvor det er behov for kortsiktige paviljonger for skole og administrasjon, for å korte ned byggetiden Urnevegg Rådmannen varsler i sitt forslag til HP at kommunen har for liten gravplassreserve, og at det vurderes å etablere en ny urnelund på Vardåsen, samt en ny kirkegård på Åstad. I sammenheng med den sak som varsles fremlagt om temaet, ber kommunestyret Rådmannen vurdere muligheter og kostnader for etablering av urnevegg etter modell fra Mellom-Europa Lokalmedisinsk senter for psykiatri I Rådmannens forslag til HP sies om psykisk sykdom Nyere forskning kan vise til at tiltak tidlig i sykdomsfasen både kan redusere plagene og forebygge ytterligere sykdomsutvikling, samt medføre en samfunnsøkonomisk gevinst. Depresjon er hyppig årsak til langvarig sykefravær, og tidlig innsats kan få innbyggere raskere tilbake i arbeid. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for å etablere et lokalmedisinsk senter for psykiatri i Asker. Dette for å sikre lavterskeltilbud både innen rusomsorg og svangerskapsomsorg, samt for å sikre at innbyggere med lettere psykiske plager kommer fortere tilbake i arbeid. I denne sammenheng bes Rådmannen også undersøke mulighetene for statlig støtte, eventuelt at Asker stiller seg til rådighet som pilotkommune Kompetansestrategi Asker skolen Kommunestyret ber rådmannen om å sette i gang et arbeid med å utvikle en strategi for utvikling av personalet i Asker skolen. Det legges vekt på en utvikling/karriereplaner for det faglige personalet for å sikre og utvikle kompetansen i tråd med behovene i Asker skolen, I tillegg legges det opp en utvikling/karriereplan for det personalet som ønsker å bli ledere i Asker skolen Lærlinger i Asker kommune Rådmannen bes om å komme tilbake med en plan for hvordan kommunen kan øke antall lærlinger i kommunal regi til minst 60 senest i løpet Idretten i Asker Det er i dag ulike behandling av ulike idretter i Asker i forhold til aldersgrenser og betaling ved bruk av kommunale haller og anlegg. I tillegg har kommunen ulike avtale med flere idrettslag om drift av haller og anlegg. Det er også en rekke anleggsprosjekter under utvikling i regi av ulike aktører i kommunen. For å sikre likebehandling og forutsigbarhet overfor aktørene og at økt hall og anleggskapasitet kommer barn og unge til gode bes rådmannen å utarbeide overordnede prinsipper for hva kommunen engasjerer seg i og på hvilken måte man ønsker å gjøre det Tilbud til innvandrerkvinner om svømmeundervisning Vi ser av statistikk at innvandrere er overrepresentert i drukningsulykker. Mange kvinner kommer fra kulturer hvor det er utelukket å gå i badetøy der de kan bli sett av menn. Derfor er svømmeferdighetene ofte dårlige. Et eget kurstilbud kan gi kvinnene trygghet til å ta med barna sine i bassenget eller 11

13 på offentlige badestrender, og bidra til at kvinene øker sitt fysiske aktivitetsnivå. Et slikt tilbud bidrar på den måten til økt integrering. Rådmannen bes derfor se på mulighetene for å gi tilbud om svømmeundervisning til kvinner med innvandrerbakgrunn Kommunikasjon rettet mot uorganisert ungdom Rådmannen bes utarbeide en applikasjon til facebook og/eller iphone rettet mot ungdom i Asker. Applikasjonen bør ha som formål å være inkluderende og gi informasjon over hvilke fritidstilbud og aktiviteter rettet mot uorganisert ungdom som er tilgjengelige til en hver tid. Rådmannen bes om å involvere unge i Asker i utformingen applikasjonen Utleieleiligheter gjennomført som OPS Kommunestyret ber om en sak med formål å se på mulighetene for å inngå et offentlig-privat samarbeid om å bygge og drifte utleieboliger. Målgruppen innbyggere som ikke har anledning til å gå inn i det ordinære selveiermarkedet for en kortere eller lengre periode, men som normalt ikke har krav på bistand fra kommunen til å skaffe et sted å bo Heggedal menighetssenter/nærmiljøsenter. I forbindelse med at Heggedal ble utskilt som en egen menighet ble det lovet at Heggedal skulle få eget menighetssenter/nærmiljøsenter. Rådmannen bes legge det inn i planprosessen for utviklingen av Heggedal sentrum, og i handlingsprogrammet så fort han finner det økonomisk forsvarlig Lokalmedisinsk senter samarbeid med Bærum Kommunestyret ber rådmannen innlede et samarbeid med Bærum kommune med sikte på å etablere et lokalmedisinsk senter som kan betjene befolkningen i begge kommuner sentralt i Asker og Bærum Oversendelsesforslag (oversendt til formannskapet uten realtietsbehandling): Fremskynde Landøya og Risenga Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak for å vurdere tidligere igangsettelse av rehabilitering/nybygg av Landøya og Risenga skole. Eventuelt OPS prosjekt, og redusert bruk av midler til midlertidige branntiltak i 2011 vurderes Helsetjenester til asylssøkere Kommunestyret ber rådmannen om å kontakte UDI for å få en kostnadsdekkende finansiering av helsetjenester til asylsøkere Livssynsnøytralt seremonirom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sendte i sommer ut et notat med forslag til endringer i gravferdsloven og kirkeloven, med høringsfrist 15. september Asker kommune var ikke høringsinstans for denne høringen, men endringene i gravferdsloven kan få konsekvenser for alle kommuner. Gravferdsloven foreslås endret med sikte på å legge bedre til rette for religiøse og livssynsmessige minoriteters behov ved gravferd. I denne sammenheng utreder kulturdepartementet også spørsmålet om livssynsnøytrale seremonirom. Med bakgrunn i dette, ber kommunestyret Rådmannen utrede hvilke muligheter vi har for å etablere et slikt tilbud i vår kommune Endring i gjennomgående målekart S.3 Tydelig miljøfokus Kommunestyret ber Rådmannen vurdere om måleindikatorene S3.2. og S3.3. bør endres i tråd med uttalelse fra Klimapanelets fagpersoner som lyder som følger: Målene bør oppgis i tonn og kwh. Det vil da våre enklere å fordele målsetningenpå ulike underliggende tjenesteområder. En %-vis målsetning på 8 og 3 % vil IKKE samlet gi 80 og 30 % reduksjon i løpet av ti år da. Mål for 2011, om reduksjon skal 12

14 tas likt over perioden, bør uttrykkes som 700 tonn CO2 og 2,2 GWh (eller kwh) Det alternative skoletilbudet Som ledd i ytterligere styrking av Askerskolen bes rådmannen om å utrede muligheten for å øke det alternative skoletilbudet gjennom å: a. Ta i bruk damvokterboligen ved Kistefossdammen som avdeling tilknyttet Hovedgården ungdomsskole. Undervisningstilbudet utredes med praktisk teoretisk tilnærming, eksempelvis ved utvikling og drift av minikraftverk. Alternativ opprettes det en ny Alternativ skoleenhet med tilsvarende profil. b. Ta i bruk lokale ved Dikemark Ride og fritidsklubb for etablering av Alternativt skoletilbud med vekt på praktisk teoretisk rettet opplæring med ramme Hest og hestehold Samtidig bes utredet hvordan erfaringer fra arbeidet innenfor de alternative skoler kan benyttes i tilpasset undervisning ved barne- og ungdomsskoler i Asker Ruspolitikk Ruspolitikken i forhold til rusavhengige må ta inn både sosial verdighet, boligsituasjon, aktiviteter, integrering, tilpasset jobb og utdanning i vår videre plan Infotavler kollektivtrafikk Asker kommune tar initiativ til å få satt opp infotavler for kollektivtrafikk inne på trekanten og i vestibylen på kulturhuset. Tavler som kan kobles opp mot rutetjenester over Internett er i handelen, og avhengig av kostnad vurderes dette å innarbeides i eksisterende budsjetter for miljøtiltak Vedlikeholdsnivået for kommunale eiendommer Rådmannen fremmer en sak for orientering om vedlikeholdsnivået for kommunale eiendommer med angivelse av dagens budsjetterte kvadratmeterkostnader og vurdering av i hvilken grad dette er tilstrekkelig til å opprettholde bruksverdi og hva som eventuelt ville være et optimalt nivå på lang sikt Husleienivå Frivillighetens hus Rådmannen fremmer en sak om nivået på husleie for Frivillighetens hus - Hasselbakken. Da Hasselbakken sto klar til bruk etter første runde med rehabilitering, ble husleie satt til 0,- for første året. Det var forutsatt at en skulle ta endelig stilling til nivå på husleie sett opp mot verdien av dugnadsinnsatsen. I HP er det lagt opp til et nivå på husleie uten at denne vurderingen er gjort Sykkelveier planer på kort og halvlang sikt: Hovedveitraséer for sykkel planlegges med formål snarest mulig å kunne tilby bedre framkommelighet og sikkerhet for transportsyklister. Tiltak som merking av sykkelbaner i veien og delelinjer på eksisterende G/S-veier vurderes. Det legges fram planer for fremtidig utforming av sykkelveiene også der hvor en pr. i dag ikke er kjent med planer om veiutbedringer Strategier for satsing på kollektivtrafikk Rådmannen foretar en analyse av mulige strategier for framtidig satsing på kollektivtransport inn mot Asker sentrum, med særlig vekt på framkommelighet for busser langs Røykenveien og Drammensveien inn og ut av Asker sentrum i rushperiodene Kommunale passivhus. Kommunens Energi og klimaplan, fremlagt av klimapanelet beskriver blant annet en målsetting om at utslippene av klimagasser fra kommunens egen stasjonære virksomhet skal reduseres med 90% innen Oppfølging av denne krever en betydelig innsats til ENØK-tiltak, ikke minst med tiltak i kommunens nybygg. Dette er en ambisiøs men nødvendig ambisjon, men 13

15 kommunen må gå foran og gjøre de investeringer som vi venter andre byggherrer og huseiere skal gjøre. Rådmannen bes utrede hvordan dette målet skal nås, og om bygging av passiv-hus kan være en norm for kommunens nybygg fra om med Konsept AskersHus I høringsuttalelse fra Asker Næringsråd fremmes det en ide om et konsept kalt AskersHus. Denne modellen kan være et mulig initiativ som bør vurderes i arbeidet med å styrke næringsutviklingen fra kommunens side. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å følge opp ifht Asker Næringsråd og vurdere om det er mulig for et utvidet samarbeid mellom Asker Kommune og Asker Næringsråd rundt konseptet AskerHus Rusomsorgen Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet innebærer 100 millioner ekstra på neste års statsbudsjett. 70 av disse millionene kan kommunene søke om. På grunnlag av dette og de udekkede behov vi har i Asker, bes rådmannen raskt utrede og søke om støtte til å etablere et lavterskel senter for tverrfaglig rehabilitering av kronisk rusavhengige. (R-en i LAR). 14

16 2 Organisering 2.1 Politisk struktur Asker kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret. Kommunestyret 47 Formannskap 11 Kontrollutvalg 4 Partssammensatt utvalg Bygningsråd 9 Eldreråd Plan- og næringsutvalg 7 Kommunalt råd for funksjonshemmede Økonomiutvalg 5 Eierutvalg 5 Komité for oppvekst 9 Komité for teknikk, kultur og fritid 9 Komité for helse og omsorg 9 Innvandrerråd Landbruksutvalg Foretak og selskaper Kommunestyret (47 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Formannskapet (11 medlemmer) behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, og er videre ansvarlig for den løpende styringen av arbeidet med kommuneplanen og utbyggingssaker. Formannskapet behandler forøvrig saker i henhold til reglementet. Formannskapet er organisert i underutvalg: økonomiutvalget og plan- og næringsutvalget. Økonomiutvalgets medlemmer utgjør eierutvalget. Asker kommune har videre følgende tre kommunestyrekomiteer, jf kommunelovens 10a: Komité for helse og omsorg, Komité for oppvekst og Komité for teknisk, kultur og fritid. Komiteene er saksforberedende organer for kommunestyret. De har i utgangspunktet ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet, men avgir 15

17 innstillinger i saker som avgjøres av kommunestyret. Partssammensatt utvalg består av formannskapets medlemmer og fire medlemmer valgt av de ansatte. Utvalget behandler saker i henhold til kommuneloven 25. Bygningsrådet behandler saker i henhold til reglement vedtatt av kommunestyret. Formannskapet vedtok 15. juni 2010 at det skal foretas en gjennomgang av politisk arbeidsmåte og struktur med sikte på iverksettelse av eventuelle nye tiltak fra neste valgperiode. Politisk forhandlingsutvalg fungerer som arbeidsgruppe, utvidet med ytterligere én representant fra opposisjonen. Forslag til eventuelle endringer og nye tiltak vil fremlegges i løpet av første kvartal Sekretariatsfunksjonen for arbeidet ivaretas av rådmannen. Det politiske sekretariatet er organisert som en del av tjenesteområdet Administrasjon og ledelse. 2.2 Administrativ struktur Asker kommune er administrativt organisert i en såkalt to-nivåmodell med to formelle beslutningsnivåer: Rådmannen og virksomhetslederne. Rådmann Direktør Oppvekst og utdanning Direktør Helse og sosial Direktør Kultur og teknikk Direktør Strategi og samfunn Økonomisjef HR-sjef Fullmaktsnivå 1 rådmannen 58 virksomheter 6 tjenesteområder Oppvekst 36 Helse og omsorg 12 Kultur, frivillighet og fritid 4 Teknikk og miljø 3 Eiendomsforvaltning 2 Administrasjon og ledelse 1 Fullmaktsnivå 2 58 virksomhetsledere 16

18 Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen leder administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette de politiske beslutningene. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i et eget reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret til rådmannen. Rådmannens ledergruppe består fra 1. januar 2010 av fire direktører, økonomisjef og HR-sjef. Direktørene har rådmannens fullmakter innenfor sine ansvarsområder. Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innenfor rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen gjennom et eget delegasjonsreglement. Dette innebærer at virksomhetslederne har den myndighet som er nødvendig for å sikre enhetenes totale drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold. Det er for tiden 58 virksomheter i Asker kommune. Kommunens oppgaver er inndelt i seks ulike tjenesteområder, som gjenspeiler komiteenes og direktørenes ansvarsområder. Rådmannens administrasjons- og ledelsesfunksjoner består av de tre avdelingene Forvaltning og utvikling, Økonomiavdelingen, HRavdelingen, Servicetorgenheten inklusive IKT, samt Politisk sekretariat og Internsevice. 2.3 Eierstrategi Asker kommune har eierinteresser i følgende selskaper: Asker Eiendomsforvaltning AS 100,00 % Asker Utvikling AS 100,00 % Asker Produkt AS 100,00 % DI gruppen AS 20,80 % Asker Sentrum AS 4,00 % Asker og Bærum Brannvesen IKS 33,30 % Asker og Bærum Vannverk IKS 50,00 % Bråset bo og omsorgssenter IKS 50,00 % IKA Kongsberg IKS 3,86 % VEAS 8,00 % Eiermeldingen, som ble vedtatt av kommunestyret i januar 2010, gir føringer for kommunens eierstrategi og eierstyring av de selskapene der kommunen har vesentlige eierinteresser. Eiermeldingen skal rulleres i Ved behandlingen av eiermeldingen ble det vedtatt at økonomiutvalget skal fungere som eierutvalg ut gjeldende kommunestyreperiode. Denne ordningen skal evalueres i forbindelse med konstitueringen av nytt kommunestyre høsten Rådmannen vil legge til rette for at eierutvalget løpende kan ta stilling til de ulike selskapenes strategiske utfordringer, sett fra eiers ståsted. Den praktiske eierskapsutøvelsen skjer i selskapenes formelle eierorganer. Det er utarbeidet et årshjul som sikrer at eierutvalget får en aktiv rolle før sakene rutinemessig legges frem for behandling i selskapenes eierorganer. Rådmannen sørger også for at eierutvalget får til behandling enkeltsaker der eier bør ta en aktiv rolle overfor selskapene samt eventuelle instrukser til styrene i selskapene. Rådmannen har planlagt fremlegges av flere eiersaker i Det er vedtatt å utrede selskapet Asker Utvikling AS med hensyn til strategisk betydning, Bråset bo- og omsorgssenter med hensyn til organisering av selve virksomheten, samt vurdering av kommunens fremtidige deltakelse i IKA Kongsberg IKS. 17

19 Det vurderes også en mulig sammenslåing av deler av Asker og Bærum vannverk IKS og Bærum Vann AS, som er heleid av Bærum kommune. Hensikten er en samlet og mer effektiv driftsorganisasjon som ivaretar kommunenes samlede interesser i Aurevannsanlegget og vannressursene i Holsfjorden. I tillegg er det flere ganger de siste årene påpekt at VEAS muligens bør vurderes med hensyn til egnet selskapsform, da VEAS ikke er organisert formelt etter lov om interkommunale selskaper. For de selskapene som på kommunens vegne sørger for at lovpålagte eller kontraktsmessige forpliktelser ivaretas, er den økonomiske belastningen dette utgjør på kommunebudsjettet innarbeidet i Handlingsprogrammet på de ulike formålene. Dette gjelder Asker og Bærum Brannvesen IKS, Asker og Bærum Vannverk IKS, VEAS, Asker Produkt AS og IKA Kongsberg IKS. På grunn av vedtatt endring i forvaltningslovens 6 som trer i kraft 1. november 2011, det vil si etter kommunevalget, må kommunene vurdere særskilt politisk representasjon i styrene i de selskapene kommunen eier/har eierinteresser i. 2.4 Konkurranseeksponering Konkurranseutsetting er et virkemiddel for effektivisering, kvalitetsforbedring og innovasjon. Det er i 2010 lagt frem flere saker om blant annet hensikt, prinsipper, aktuelle tjenester og modeller for konkurranseeksponering og det er gjennomført tiltak gjennom anbud, brukervalgsmodell eller benchmarking av tjenesteproduksjonen. Det er fremmet egne saker knyttet til konkurranseeksponering av deler av kommunens bygningsmasse ved forvaltningen av 5 bygg samtidig som det legges til rette for benchmarking. Det er lagt frem en sak om konkurranseeksponering/anbud for de deler av voksenopplæringen som i dag ivaretas av Folkeuniversitetet. Det er også lagt frem sak omkring prinsipper for konkurranseeksponering innen helse og omsorg med anbefalinger. Det vil i 2011 bli vurdert å konkurranseutsette skolebygg etter modellen for offentligprivat samarbeid (OPS). I det videre arbeidet med konkurranseeksponering legger rådmannen opp til å finne god metodikk og nøkkeltall slik at det kan fortas systematiske sammenligninger som grunnlag for å vurdere effekten av konkurranseeksponering. Rådmannen arbeider med å vurdere organisatoriske tilpasninger jf. prinsipper for bestiller/utfører modellen. Videre har rådmannen styrket kommunens anskaffelsesenhet og gjennomgår opplegg, rutiner for kontraktsstyring og kvalitetsoppfølging. 18

20 3 Styringssystem Kommunestyret vedtok i sak 52/ juni 2010 revidering av styringssystemet i Asker kommune. Av denne saken fremgår det: Ved revidering av styringssystemet vil strategidokumenter og handlingsplaner knyttes tettere opp mot hverandre gjennom en forenklet målstruktur i et balansert målstyringssystem. Det skal utvikles et felles gjennomgående målekart med fokusområder for hele kommunen, forankret i plandokumentene. Temameldingene utarbeides som overordnede strategiske dokumenter som gir innspill og føringer til planstrategien og kommuneplanen. En gjennomgang av mål og målformuleringer vil være nødvendig. Ved revideringen av styringssystemet vil det gjøres en ny vurdering av nøkkeltallsinformasjon og hvordan man kan benytte standardiserte nøkkeltall og metoder for benchmarking mot andre kommuner. 3.1 Styringssystemet Asker kommunes styringssystem består av et samlet sett av tiltak (styringsdokumenter og styringsprosesser) som ledelsen benytter for å styre virksomheten. Styringssystemet skal ivareta både politikernes ansvar for strategisk ledelse, samt administrasjonens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler. Styringssystemet i Asker kommune består av to hovedelementer: 1. Kommunens plansystem (styringsdokumenter) 2. Ledelsesprosesser knyttet til årshjulet (styringsprosesser) Plansystemet Det kommunale plansystemet er hierarkisk bygget opp på følgende måte: Kommuneplanen er kommunens viktigste strategiske styringsdokument, og inneholder overordnede målsetninger og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Planen utarbeides for en periode på 12 år, men revideres/rulleres hvert fjerde år. Kommunestyret skal en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, vedta en kommunal planstrategi for perioden. Planstrategien skal sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling av kommunen. Planstrategien vil omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av lokalsamfunnet. Temameldinger vil i henhold til revidert styringssystem utarbeides hvert fjerde år som innspill til kommuneplanarbeidet. Det utarbeides temameldinger innenfor de tre komiteenes ansvarsområder. De årene det ikke utarbeides temameldinger, gjennomføres det seminar med komiteene for å eventuelt revidere målbildet fra temameldingene. Handlingsprogrammet inneholder strategiske mål og økonomiske rammer for kommende fireårsperiode, samt budsjett for kommende år. Som oppstart 19

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av Lokalstyret i sak xxx/13 (13/208), i møte 10.12.13 1 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2014... 4 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer