Handlingsprogram. for perioden Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember MULIGHETENES KOMMUNE -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -"

Transkript

1 Handlingsprogram for perioden Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember MULIGHETENES KOMMUNE -

2 enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler til kompetanseheving for lærere. Nytt av året er at vi har innført en mer rendyrket balansert målstyring. Riktignok en første generasjon, der vi politisk ikke vedtar målene, men legger dem til grunn for rådmannens iverksettelse av handlingsprogrammet og oppfølging av virksomhetene. Det skal bli spennende å følge dette systemet videre når vi følger opp med resultatene av målingene. Jeg gleder meg spesielt til å få en oversikt over enhetenes tiltak på samhandling med det frivillige! Her kan ligge mye kreativitet og spennende nytenkning. Kommunestyret har vedtatt det siste handlingsprogrammet i denne kommunestyreperioden. En periode det har vært behov for omstilling og innsparinger med merkbare konsekvenser for vår organisasjon og ansatte, og våre innbyggere. En virkelighet som både politikerne og administrasjonen har måttet forholde seg til, og som har gitt oss et ansvar vi har måttet ta tak i. Derfor er det gledelig at de krevende årene vi har bak oss nå viser å bære frukter. Vi er over den verste kneika. I 2011 trenger vi ikke gjennomføre nye kutt, sammen har vi klart å snu skuta, det er jeg veldig glad for. Samtidig erkjenner vi at vi fortsatt har utfordringer å ta tak i. Handlingsprogrammet for har en tydelig hovedprofil eldreomsorgen styrkes vesentlig. Frem til Gullhella omsorgsboliger og ny institusjon på Nesbru står ferdig i 2013/14 legges inn midler til midlertidige tiltak, samtidig varsles planlegging av ytterligere institusjoner frem mot 2020 da eldrebølgen forventes å komme for fullt også i Asker. Også oppvekstområdet styrkes, og vi er spesielt glade for at det er funnet rom for å øke lærertettheten. Det er satt av 27 millioner kroner til økt lærertetthet. Kommunen skal lage en kvalitetsplan for Askerskolen. Måleindikatorer er allerede på plass, og kvalitet og utvikling skal følges opp både sentralt og på den Alt i kommunen handler ikke om økonomi. Trivsel og livskvalitet, og vår identitet handler også om miljø og de omgivelsene vi omgir oss med. Jeg er derfor glad for at rådmannen er så tydelig på at vi står foran en tid der vi må finne en god balanse mellom hensynene til vekst og vern. Med en overordnet infrastruktur som er totalt underdimensjonert i vårt område så er det grenser for hvor mange flere innbyggere vi tåler. Jeg tror det er en realitet vi må forholde oss til. Lånegjelden vår er høy, og de investeringene vi har gjort gjennom de siste 30 årene har selvfølgelig sammenheng med den store befolkningsveksten vi har hatt i samme periode. Vi har hatt en dobbel så stor befolkningsvekst som landsgjennomsnittet i denne perioden. Det er sagt mange ganger tidligere, men la meg likevel gjenta det er vår evne til å bære gjelden som er avgjørende for hvor stor den kan være. Vi har evne til å bære gjelden vår idag, men vi skal være forsiktig og nøkterne enda noen år fremover med nye låneopptak, og søke å egenfinansiere mest mulig av de investeringene vi ser vi er nødt til å gjøre. Derfor blir det viktig å sikre et netto driftsresultat i tråd med anbefalinger fra KS og departementet på minst 3 prosent helst 5 prosent. Bare gjennom ansvarlig budsjettstyring sikrer vi stabile og forutsigbare 1

3 driftsrammer for organisasjonen vår, og det økonomiske handlingsrommet vi har brukt denne perioden på å gjenvinne. La oss ikke glemme at vi har mye å glede oss over i Asker. Vårt lokalsamfunn består av flinke, engasjerte og kreative innbyggere som er opptatt av å ta vare på sitt lokalmiljø. I år markeres det europeiske frivillighetsåret i Asker. Jeg er veldig stolt av vårt sterke nettverk av frivillige ildsjeler. Vi har store ressurser å spille på i lokalsamfunnet når vi slår oss sammen; det offentlige, det private og frivilligheten. Det er godt å kjenne på at vi sammen ser fremover og jobber for felles mål som er en best mulig kommune for alle å bo, leve og arbeide i. Med vennlig hilsen Lene Conradi Ordfører 2

4 1 VEDTAK Handlingsprogram Årsbudsjett 2011 og økonomiplan Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Tjenesteområde Oppvekst Tjenesteområde Helse og omsorg Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Tjenesteområde Teknikk og miljø Tilleggsinnstilling Tilleggsinnstilling Kommunestyrets vedtatte endringer Verbalvedtak Oversendelsesforslag (oversendt til formannskapet uten realtietsbehandling): ORGANISERING Politisk struktur Administrativ struktur Eierstrategi Konkurranseeksponering STYRINGSSYSTEM Styringssystemet Styringsverktøy Nettverk Nøkkeltall SAMFUNN Befolkningsutvikling Utviklingen i Askersamfunnet Klima og bærekraftig utvikling Det flerkulturelle Asker Næringsutvikling Nettverk Universell utforming og tilrettelegging for funksjonshemmede ØKONOMISKE RAMMER Økonomiske hovedtrekk Økonomisk status Merverdiavgiftskompensasjon Pris- og lønnsvekst Pensjonskostnader Rente- og avdragsforutsetninger

5 5.7 Skatt og rammetilskudd Gebyrer og brukerbetalinger Statlige overføringer Endringer i driftsutgifter Lånegjeld, rente- og avdragsutvikling Finansforvaltningen Hovedoversikt drift 1A Hovedoversikt drift 1B Investeringer TJENESTEOMRÅDENE TJENESTEOMRÅDE ADMINISTRASJON OG LEDELSE Sentrale utfordringer Driftsbudsjett Investeringsbudsjett TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST Sentrale utfordringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett TJENESTEOMRÅDE HELSE OG OMSORG Sentrale utfordringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett TJENESTEOMRÅDE KULTUR, FRIVILLIGHET OG FRITID Sentrale utfordringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett TJENESTEOMRÅDE TEKNIKK OG MILJØ Sentrale utfordringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett

6 12 TJENESTEOMRÅDE EIENDOMSFORVALTNING Sentrale utfordringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett VEDLEGG 1 BUDSJETTFULLMAKTER VEDLEGG 2 - SPILLEMIDLER VEDLEGG 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT VEDLEGG 4 BUDSJETTENDRINGER PER MÅLGRUPPE VEDLEGG 5 - INVESTERINGSBUDSJETTET VEDLEGG 6 SELVKOSTKALKYLER VEDLEGG 7 GEBYRSATSER KNYTTET TIL EGEN BOLIG VEDLEGG 8 NØKKELTALL PÅ TJENESTEOMRÅDENE VEDLEGG 9 PRISLISTE IDRETTSANLEGG/HALLER

7 1 Vedtak 1.1 Handlingsprogram Handlingsprogram for vedtas med de retningsgivende mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av handlingsprogramdokumentet Gjennomgående målekart 2011 legges til grunn for rådmannens iverksettelse av handlingsprogrammet og oppfølging av virksomhetene i budsjettåret Årsbudsjett 2011 og økonomiplan Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som stortinget fastsetter. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1B. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer overføres i sin helhet til investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2B Investeringsbudsjettet fordeles på prosjekter i henhold til Prosjektoversikt vedlegg Budsjettrammene fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter og i henhold til vedtatt budsjettfullmakt Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2011 på 254 mill kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad til 150 mill kroner Rådmannen gis fullmakt til opptak av opp til 50 mill kroner i lån i Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer Budsjettfullmaktene godkjennes i henhold til handlingsprogrammets vedlegg Ordførerens lønn fastsettes til kr per år. 1.3 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra dersom ikke annet er fastsatt. 1.4 Tjenesteområde Oppvekst Prisen på barnehageplass fastsettes til: Fem dager: kroner Fire dager: kroner Tre dager: kroner Halv plass: kroner Ved delt plass er det reduksjon i forhold til antall timer. Søskenmoderasjon: 30 pst moderasjon for første søsken, deretter 50 pst Betalingssatser i SFO fastsettes til: Fem dager: kroner Fire dager: 1.735kroner Tre dager: kroner Feriedager: 215 kroner Dagbarn: 140 kroner pr dag 6

8 1.5 Tjenesteområde Helse og omsorg Det innføres følgende betalingsregulativ for praktisk bistand i hjemmet: Inntekt Betaling pr. time Maks antall timer det skal betales for Maks betaling pr. måned 0 2 G G Kr timer Kr G Kr timer Kr G Kr timer Kr G Kr timer Kr G + Kr timer Kr Egenbetaling fastsettes til kr 180 pr mnd for trygghetsalarm for personer med inntekt over 2G. Ingen egenbetaling for inntekt under 2 G Egenandelen på trygghetsavdelingen økes til kr Det innføres egenbetaling for transport til/fra arbeid og aktivitet etter følgende modell: 1 dag i uken: kr 125/mnd 2-3 dager i uken: kr 310/mnd 4 dager i uken: kr 400/mnd 5 dager i uken kr 400/mnd Ingen egenbetaling for inntekt under 2 G Egenbetaling for middag ved seniorsentre/institusjoner holdes uendret. Egenbetaling er fastsatt til kr 60 for varm middag ved seniorsentre/institusjonskantiner og ved matombringing. Dessert kr 10, Snømåking faktureres etter selvkostprinsippet 1.6 Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Biblioteket Prisene ved biblioteket holdes uendret. Voksne kr. 50,- Barn kr. 20,- For sen innlevering. 2. varsel: Voksne kr. 90,- Barn kr. 50,- Tap av lånekort: Voksne kr. 100,- Barn kr. 30,- Glemt lånekort: Voksen kr. 20,- Tidligere ubetalte gebyrer plusses på ved utsendelse av nye varsel Erstatninger Lånt materiale som ikke leveres, er tapt eller skadet, skal erstattes etter bibliotekets satser. Erstatningsberegningen av bøker som ikke er i handel, spesielt verdifulle bøker eller deler av verk som ikke kan kjøpes enkeltvis vurderes spesielt. Administrasjonsgebyr er kr Kulturskolen Prisjustering foretas fra og med høsten For 2010 gjelder følgende priser pr. halvår: Vanlig spilleopplæring (min. 20 minutte pr. uke) kr , Hel interpretasjon (20 min. ekstra spilletid pr. uke) kr , Gitargruppe kr , Samspillgruppe, storband, minigrupe m.m. kr , Barnekor kr , Musikk fra livets begynnelse (12 ukers kurs) kr , Instrumentleie kr. 500, Teater/drama, tegning, maling, keramikk (12 14 ukers kurs) kr , Musikk, tegne, drama og dansegrupper innen SFO (12 ukers hurs) kr. 700, Ingen søskenmoderasjon. Fra høsten 2011 økes prisene på alle kurs med 100 kroner, prisen på instrumentleie beholdes uendret. For sen innlevering. 1. varsel: 7

9 1.6.3 Idrettsanlegg, inklusive Risenga svømmehall er behandlet i egen sak (Ksaks 90/10. Prisliste følger som vedlegg. 1.7 Tjenesteområde Teknikk og miljø Plan-, bygge- og delesak. Kart, oppmåling og eierseksjonering: Det gjøres ingen endring i disse gebyrene. Det vises til eget gebyrregulativ for disse tjenestene, jf også vedlegg 6 og Vann og avløp (eks mva): Vann: kr 10,44 pr m3 Avløp: kr 10,18 pr m3 Vannmålerleie. kr 224,80 Årsgebyr tømming septiktank for inntil 3 m3 kr 1.248,50, deretter kr 308 pr m3 over 3 m3 Tilknytningsgebyr for boliger, vann og avløp kr 145 pr m2 Tilknytningsgebyr for kontor, erverv og industri kr 100 pr m Renovasjon (eks mva) Årsgebyr for ordinært abonnement kr Tømmegebyr Yggeset avfallspark: Husholdningsavfall: Ekspedisjonsgebyr Yggeset avfallspark, inntil 150 kg kr 50 (inkl. mva) Avfallsmengder over 150 kg, pr tonn kr 1000 (inkl mva) Næringsavfall: Fra første kilo, kr 1000 (inkl mva) pr tonn Feiing (eks mva) Årlig feiegebyr pr pipeløp kr Parkering (inkl. mva) kr 15 pr time Graving i vei (eks mva) Gebyr gjort gjeldende fra opprettholdes. Behandlingsgebyr kr 3000 pr søknad Forringelsesgebyr (pr gravested): Oppgravd areal fra 0-10 m2: kr Oppgravd areal fra 0-20 m2: kr Oppgravd areal fra 0-50 m2: kr Oppgravd areal fra m2: kr Tilleggsinnstilling Driftsbudsjettet økes med 11 mill kroner fordelt på tiltak jf tabell 1. Ufordelte midler benyttes til styrking av netto driftsresultat. Tiltak Økning frie inntekter Økte utgifter fysioterapi Ufordelt (økning netto driftsresultat) Økt utgift/ redusert inntekt 3,1 mill 7,9 mill Mottak av flyktninger for 2011 settes til 50, inkludert 10 enslige mindreårige Satsene for avgifter i forbindelse med gravferd endres slik: Festeavgift økes fra kr. 160,- til kr. 170,- pr. grav og år Kremasjonsavgiften beholdes uendret på kr ,- Kistebegravelse utenbygdsboende økes fra kr 4.200, - til kr 4.500,- Urnenedsettelse utenbygdsboende økes fra kr 900,- til kr 1.000,- Leie av gravkapell til gravferdsseremonier (kun for utenbygdsboende) økes fra kr.2.100,- til kr ,- splittet på kapell/kirke kr 1.300,- og musiker kr 1.000,- Leie av båremottak (kun for utenbygdsboende) økes fra kr ,- til kr ,- splittet på leie kr 500,- og musiker kr 1.000,- Avgift for leie av anonym gravplass utenbygdsboende økes fra kr 0,- til kr 1.700,- Økt inntekt/ redusert utgift 11,0 mill 8

10 1.9 Tilleggsinnstilling Unike målekart for tjenesteområdene; Oppvekst Helse og omsorg Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid, og Eiendomsforvaltningen legges til grunn for rådmannens iverksettelse av handlingsprogrammet og oppfølging av virksomhetene i budsjettåret Nøkkeltall benyttes systematisk som grunnlag for styring og oppfølging avtjenestene, jfr. rådmannens redegjørelse Administrasjon og ledelse næringsutvikling styrking prosjektmidler, kr ,- legges inn i pakken, salderes med redusert resultat Kommunestyrets vedtatte endringer DRIFTSBUDSJETTET tall i 1000 kr Administrasjon og ledelse Næringsutvikling Oppvekst Kompetanseheving lærere Ungdomstiltak i sone nord Helse og omsorg Støtte Homestart Kirkens feltarbeid herbergedrift for rusavhengige Kirkens feltarbeid sysselsettingsprosjekt for rus og psykiatri Aktivitetstiltak for eldre og funksjonshemmede i institusjon Kultur, frivillighet og fritid Frivillighetskoordinator Gratis levering av hageavfall på Yggeset vår og høst Økt tilskudd til kulturskolen Støtte til egne klubbanlegg (ref. AIR høring ) Sum endringer driftsbudsjettet Endringer i driftsbudsjettet dekkes av økte frie inntekter (jf tilleggsinnstilling 1) på 7,9 mill kroner. Resterende 1,9 mill kroner går til styrking av netto driftsresultatet. INVESTERINGSBUDSJETTET tall i 1000 kr Idrett og friluft Bidrag ny basishall for turn på Holmen Bidrag bryggesti på Hvamodden Etablering av skianlegg Dikemark idrettslag Sum endringer investeringssbudsjettet Endringer i investeringsbudsjettet dekkes av låneopptak. 9

11 1.11 Verbalvedtak Behov for spesialskole Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak for å vurdere behovet for en egen spesialskole Styrke logopedtjenesten Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak for komite oppvekst som belyser kapasitet og behov for logopedtjenester Skolehelsetjenesten Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak som belyser kapasitet og behov for skolehelsetjenesten i grunnskolen og i videregående skoler Barnevernet Mange barn fanges ikke opp tidlig nok, og får ikke den hjelpen de trenger. Arbeidsdelingen mellom kommunalt og statlig ansvar har i mange tilfeller vist ikke å være det beste for barna. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak som belyser de utfordringene barnevernet står ovenfor i Asker, og hvilke konsekvenser arbeidsdelingen mellom stat og kommune har for barnevernet i kommunen Familievern Familieverntjenester er viktige forebyggende tiltak, spesielt med tanke på barns situasjon. Vi har forstått det slik at Kirkens familievernkontor i Asker og Bærum skal flyttes til Oslo og bare ha begrenset kontortid i Asker, med den konsekvens at vi får et redusert tilbud til våre innbyggere. Vi ber rådmannen fremme en sak som belyser denne problemstillingen, og vurdere om det eventuelt kan være grunnlag for en kommunal støtte til kontoret, som kan medføre en økt tilstedeværelse i Asker Skianlegg på Solli Kommunestyret ber rådmannen inkludere Bærum kommunes planer om skianlegg på Vestmarksetra i saksfremlegget om Skianlegg på Solli Skateanlegg Kommunestyret ber rådmannen synliggjøre hvordan skatemiljøet kan ivaretas ved utbygging av Føykaområdet, samt vurdere muligheten for å etablere flere skateanlegg i kommunen Kulturlåven Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med frivillige organisasjoner innen kultur, og vurdere om 2.etg. i kulturlåven kan istandsettes som lager og øvingslokaler ved et frivillighetsprosjekt på samme måte som på Hasselbakken Enøk i kirkene Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak som belyser hvilke enøk tiltak som bør settes i verk i kommunens 5 kirker Pendlerparkeringsplasser Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til et samarbeid med Ruter, Jernbaneverket, NSB og Akershus Fylkeskommune for å kartlegge nye plasser for pendlerparkering i Asker. Mulige plasser skal kartlegges både ved jernbanestasjoner, spes, Asker, Heggedal, Gullhella og Hvalstad, og ved bussholdeplasser langs Slemmestadveien og Røykenveien. Det bes utarbeidet kostnadsestimater og tidsplan. Det utarbeides informasjon rettet mot brukere i Asker for å fremme bruken av kollektivtilbudene Gang og sykkelvei langs Spikkestadbanen. Kommunestyret ber rådmannen vurdere muligheten for å anlegge en sammenhengende gang og sykkelvei langs Spikkestadbanen, basert på deponering av overskuddsmasser fra annen anleggsaktivitet. Samarbeid med Jernbaneverket for opprusting av Spikkestadbanen vurderes Fjorden som transportåre Kommunestyret ber rådmannen om å ta kontakt med Ruter for bedre utnyttelse av fjorden som transportåre, med 10

12 eventuelt mulighet for fergeanløp på Holmen Planleggingskapasitet Kommunestyret ber rådmannen vurdere planleggingskapasitet i kommunen i forbindelse med utarbeidelsen av Handlingsprogram for Det bør vurderes om kommunen har nok kapasitet og tilstrekkelig kompetanse internt for å følge opp de prosesser som pågår Modulbygg for fleksible løsninger Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for å benytte samme prefabrikkerte modulløsninger i byggeprosjekter som Oslo Kommune har utviklet. Denne type løsning kan vurderes benyttet i enkelte prosjekter for skole, omsorg og sykehjemsbygg i Asker Kommune. I tillegg kan denne type fleksible løsninger vurderes benyttet hvor det er behov for kortsiktige paviljonger for skole og administrasjon, for å korte ned byggetiden Urnevegg Rådmannen varsler i sitt forslag til HP at kommunen har for liten gravplassreserve, og at det vurderes å etablere en ny urnelund på Vardåsen, samt en ny kirkegård på Åstad. I sammenheng med den sak som varsles fremlagt om temaet, ber kommunestyret Rådmannen vurdere muligheter og kostnader for etablering av urnevegg etter modell fra Mellom-Europa Lokalmedisinsk senter for psykiatri I Rådmannens forslag til HP sies om psykisk sykdom Nyere forskning kan vise til at tiltak tidlig i sykdomsfasen både kan redusere plagene og forebygge ytterligere sykdomsutvikling, samt medføre en samfunnsøkonomisk gevinst. Depresjon er hyppig årsak til langvarig sykefravær, og tidlig innsats kan få innbyggere raskere tilbake i arbeid. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for å etablere et lokalmedisinsk senter for psykiatri i Asker. Dette for å sikre lavterskeltilbud både innen rusomsorg og svangerskapsomsorg, samt for å sikre at innbyggere med lettere psykiske plager kommer fortere tilbake i arbeid. I denne sammenheng bes Rådmannen også undersøke mulighetene for statlig støtte, eventuelt at Asker stiller seg til rådighet som pilotkommune Kompetansestrategi Asker skolen Kommunestyret ber rådmannen om å sette i gang et arbeid med å utvikle en strategi for utvikling av personalet i Asker skolen. Det legges vekt på en utvikling/karriereplaner for det faglige personalet for å sikre og utvikle kompetansen i tråd med behovene i Asker skolen, I tillegg legges det opp en utvikling/karriereplan for det personalet som ønsker å bli ledere i Asker skolen Lærlinger i Asker kommune Rådmannen bes om å komme tilbake med en plan for hvordan kommunen kan øke antall lærlinger i kommunal regi til minst 60 senest i løpet Idretten i Asker Det er i dag ulike behandling av ulike idretter i Asker i forhold til aldersgrenser og betaling ved bruk av kommunale haller og anlegg. I tillegg har kommunen ulike avtale med flere idrettslag om drift av haller og anlegg. Det er også en rekke anleggsprosjekter under utvikling i regi av ulike aktører i kommunen. For å sikre likebehandling og forutsigbarhet overfor aktørene og at økt hall og anleggskapasitet kommer barn og unge til gode bes rådmannen å utarbeide overordnede prinsipper for hva kommunen engasjerer seg i og på hvilken måte man ønsker å gjøre det Tilbud til innvandrerkvinner om svømmeundervisning Vi ser av statistikk at innvandrere er overrepresentert i drukningsulykker. Mange kvinner kommer fra kulturer hvor det er utelukket å gå i badetøy der de kan bli sett av menn. Derfor er svømmeferdighetene ofte dårlige. Et eget kurstilbud kan gi kvinnene trygghet til å ta med barna sine i bassenget eller 11

13 på offentlige badestrender, og bidra til at kvinene øker sitt fysiske aktivitetsnivå. Et slikt tilbud bidrar på den måten til økt integrering. Rådmannen bes derfor se på mulighetene for å gi tilbud om svømmeundervisning til kvinner med innvandrerbakgrunn Kommunikasjon rettet mot uorganisert ungdom Rådmannen bes utarbeide en applikasjon til facebook og/eller iphone rettet mot ungdom i Asker. Applikasjonen bør ha som formål å være inkluderende og gi informasjon over hvilke fritidstilbud og aktiviteter rettet mot uorganisert ungdom som er tilgjengelige til en hver tid. Rådmannen bes om å involvere unge i Asker i utformingen applikasjonen Utleieleiligheter gjennomført som OPS Kommunestyret ber om en sak med formål å se på mulighetene for å inngå et offentlig-privat samarbeid om å bygge og drifte utleieboliger. Målgruppen innbyggere som ikke har anledning til å gå inn i det ordinære selveiermarkedet for en kortere eller lengre periode, men som normalt ikke har krav på bistand fra kommunen til å skaffe et sted å bo Heggedal menighetssenter/nærmiljøsenter. I forbindelse med at Heggedal ble utskilt som en egen menighet ble det lovet at Heggedal skulle få eget menighetssenter/nærmiljøsenter. Rådmannen bes legge det inn i planprosessen for utviklingen av Heggedal sentrum, og i handlingsprogrammet så fort han finner det økonomisk forsvarlig Lokalmedisinsk senter samarbeid med Bærum Kommunestyret ber rådmannen innlede et samarbeid med Bærum kommune med sikte på å etablere et lokalmedisinsk senter som kan betjene befolkningen i begge kommuner sentralt i Asker og Bærum Oversendelsesforslag (oversendt til formannskapet uten realtietsbehandling): Fremskynde Landøya og Risenga Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak for å vurdere tidligere igangsettelse av rehabilitering/nybygg av Landøya og Risenga skole. Eventuelt OPS prosjekt, og redusert bruk av midler til midlertidige branntiltak i 2011 vurderes Helsetjenester til asylssøkere Kommunestyret ber rådmannen om å kontakte UDI for å få en kostnadsdekkende finansiering av helsetjenester til asylsøkere Livssynsnøytralt seremonirom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sendte i sommer ut et notat med forslag til endringer i gravferdsloven og kirkeloven, med høringsfrist 15. september Asker kommune var ikke høringsinstans for denne høringen, men endringene i gravferdsloven kan få konsekvenser for alle kommuner. Gravferdsloven foreslås endret med sikte på å legge bedre til rette for religiøse og livssynsmessige minoriteters behov ved gravferd. I denne sammenheng utreder kulturdepartementet også spørsmålet om livssynsnøytrale seremonirom. Med bakgrunn i dette, ber kommunestyret Rådmannen utrede hvilke muligheter vi har for å etablere et slikt tilbud i vår kommune Endring i gjennomgående målekart S.3 Tydelig miljøfokus Kommunestyret ber Rådmannen vurdere om måleindikatorene S3.2. og S3.3. bør endres i tråd med uttalelse fra Klimapanelets fagpersoner som lyder som følger: Målene bør oppgis i tonn og kwh. Det vil da våre enklere å fordele målsetningenpå ulike underliggende tjenesteområder. En %-vis målsetning på 8 og 3 % vil IKKE samlet gi 80 og 30 % reduksjon i løpet av ti år da. Mål for 2011, om reduksjon skal 12

14 tas likt over perioden, bør uttrykkes som 700 tonn CO2 og 2,2 GWh (eller kwh) Det alternative skoletilbudet Som ledd i ytterligere styrking av Askerskolen bes rådmannen om å utrede muligheten for å øke det alternative skoletilbudet gjennom å: a. Ta i bruk damvokterboligen ved Kistefossdammen som avdeling tilknyttet Hovedgården ungdomsskole. Undervisningstilbudet utredes med praktisk teoretisk tilnærming, eksempelvis ved utvikling og drift av minikraftverk. Alternativ opprettes det en ny Alternativ skoleenhet med tilsvarende profil. b. Ta i bruk lokale ved Dikemark Ride og fritidsklubb for etablering av Alternativt skoletilbud med vekt på praktisk teoretisk rettet opplæring med ramme Hest og hestehold Samtidig bes utredet hvordan erfaringer fra arbeidet innenfor de alternative skoler kan benyttes i tilpasset undervisning ved barne- og ungdomsskoler i Asker Ruspolitikk Ruspolitikken i forhold til rusavhengige må ta inn både sosial verdighet, boligsituasjon, aktiviteter, integrering, tilpasset jobb og utdanning i vår videre plan Infotavler kollektivtrafikk Asker kommune tar initiativ til å få satt opp infotavler for kollektivtrafikk inne på trekanten og i vestibylen på kulturhuset. Tavler som kan kobles opp mot rutetjenester over Internett er i handelen, og avhengig av kostnad vurderes dette å innarbeides i eksisterende budsjetter for miljøtiltak Vedlikeholdsnivået for kommunale eiendommer Rådmannen fremmer en sak for orientering om vedlikeholdsnivået for kommunale eiendommer med angivelse av dagens budsjetterte kvadratmeterkostnader og vurdering av i hvilken grad dette er tilstrekkelig til å opprettholde bruksverdi og hva som eventuelt ville være et optimalt nivå på lang sikt Husleienivå Frivillighetens hus Rådmannen fremmer en sak om nivået på husleie for Frivillighetens hus - Hasselbakken. Da Hasselbakken sto klar til bruk etter første runde med rehabilitering, ble husleie satt til 0,- for første året. Det var forutsatt at en skulle ta endelig stilling til nivå på husleie sett opp mot verdien av dugnadsinnsatsen. I HP er det lagt opp til et nivå på husleie uten at denne vurderingen er gjort Sykkelveier planer på kort og halvlang sikt: Hovedveitraséer for sykkel planlegges med formål snarest mulig å kunne tilby bedre framkommelighet og sikkerhet for transportsyklister. Tiltak som merking av sykkelbaner i veien og delelinjer på eksisterende G/S-veier vurderes. Det legges fram planer for fremtidig utforming av sykkelveiene også der hvor en pr. i dag ikke er kjent med planer om veiutbedringer Strategier for satsing på kollektivtrafikk Rådmannen foretar en analyse av mulige strategier for framtidig satsing på kollektivtransport inn mot Asker sentrum, med særlig vekt på framkommelighet for busser langs Røykenveien og Drammensveien inn og ut av Asker sentrum i rushperiodene Kommunale passivhus. Kommunens Energi og klimaplan, fremlagt av klimapanelet beskriver blant annet en målsetting om at utslippene av klimagasser fra kommunens egen stasjonære virksomhet skal reduseres med 90% innen Oppfølging av denne krever en betydelig innsats til ENØK-tiltak, ikke minst med tiltak i kommunens nybygg. Dette er en ambisiøs men nødvendig ambisjon, men 13

15 kommunen må gå foran og gjøre de investeringer som vi venter andre byggherrer og huseiere skal gjøre. Rådmannen bes utrede hvordan dette målet skal nås, og om bygging av passiv-hus kan være en norm for kommunens nybygg fra om med Konsept AskersHus I høringsuttalelse fra Asker Næringsråd fremmes det en ide om et konsept kalt AskersHus. Denne modellen kan være et mulig initiativ som bør vurderes i arbeidet med å styrke næringsutviklingen fra kommunens side. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å følge opp ifht Asker Næringsråd og vurdere om det er mulig for et utvidet samarbeid mellom Asker Kommune og Asker Næringsråd rundt konseptet AskerHus Rusomsorgen Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet innebærer 100 millioner ekstra på neste års statsbudsjett. 70 av disse millionene kan kommunene søke om. På grunnlag av dette og de udekkede behov vi har i Asker, bes rådmannen raskt utrede og søke om støtte til å etablere et lavterskel senter for tverrfaglig rehabilitering av kronisk rusavhengige. (R-en i LAR). 14

16 2 Organisering 2.1 Politisk struktur Asker kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret. Kommunestyret 47 Formannskap 11 Kontrollutvalg 4 Partssammensatt utvalg Bygningsråd 9 Eldreråd Plan- og næringsutvalg 7 Kommunalt råd for funksjonshemmede Økonomiutvalg 5 Eierutvalg 5 Komité for oppvekst 9 Komité for teknikk, kultur og fritid 9 Komité for helse og omsorg 9 Innvandrerråd Landbruksutvalg Foretak og selskaper Kommunestyret (47 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Formannskapet (11 medlemmer) behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, og er videre ansvarlig for den løpende styringen av arbeidet med kommuneplanen og utbyggingssaker. Formannskapet behandler forøvrig saker i henhold til reglementet. Formannskapet er organisert i underutvalg: økonomiutvalget og plan- og næringsutvalget. Økonomiutvalgets medlemmer utgjør eierutvalget. Asker kommune har videre følgende tre kommunestyrekomiteer, jf kommunelovens 10a: Komité for helse og omsorg, Komité for oppvekst og Komité for teknisk, kultur og fritid. Komiteene er saksforberedende organer for kommunestyret. De har i utgangspunktet ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet, men avgir 15

17 innstillinger i saker som avgjøres av kommunestyret. Partssammensatt utvalg består av formannskapets medlemmer og fire medlemmer valgt av de ansatte. Utvalget behandler saker i henhold til kommuneloven 25. Bygningsrådet behandler saker i henhold til reglement vedtatt av kommunestyret. Formannskapet vedtok 15. juni 2010 at det skal foretas en gjennomgang av politisk arbeidsmåte og struktur med sikte på iverksettelse av eventuelle nye tiltak fra neste valgperiode. Politisk forhandlingsutvalg fungerer som arbeidsgruppe, utvidet med ytterligere én representant fra opposisjonen. Forslag til eventuelle endringer og nye tiltak vil fremlegges i løpet av første kvartal Sekretariatsfunksjonen for arbeidet ivaretas av rådmannen. Det politiske sekretariatet er organisert som en del av tjenesteområdet Administrasjon og ledelse. 2.2 Administrativ struktur Asker kommune er administrativt organisert i en såkalt to-nivåmodell med to formelle beslutningsnivåer: Rådmannen og virksomhetslederne. Rådmann Direktør Oppvekst og utdanning Direktør Helse og sosial Direktør Kultur og teknikk Direktør Strategi og samfunn Økonomisjef HR-sjef Fullmaktsnivå 1 rådmannen 58 virksomheter 6 tjenesteområder Oppvekst 36 Helse og omsorg 12 Kultur, frivillighet og fritid 4 Teknikk og miljø 3 Eiendomsforvaltning 2 Administrasjon og ledelse 1 Fullmaktsnivå 2 58 virksomhetsledere 16

18 Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen leder administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette de politiske beslutningene. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i et eget reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret til rådmannen. Rådmannens ledergruppe består fra 1. januar 2010 av fire direktører, økonomisjef og HR-sjef. Direktørene har rådmannens fullmakter innenfor sine ansvarsområder. Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innenfor rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen gjennom et eget delegasjonsreglement. Dette innebærer at virksomhetslederne har den myndighet som er nødvendig for å sikre enhetenes totale drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold. Det er for tiden 58 virksomheter i Asker kommune. Kommunens oppgaver er inndelt i seks ulike tjenesteområder, som gjenspeiler komiteenes og direktørenes ansvarsområder. Rådmannens administrasjons- og ledelsesfunksjoner består av de tre avdelingene Forvaltning og utvikling, Økonomiavdelingen, HRavdelingen, Servicetorgenheten inklusive IKT, samt Politisk sekretariat og Internsevice. 2.3 Eierstrategi Asker kommune har eierinteresser i følgende selskaper: Asker Eiendomsforvaltning AS 100,00 % Asker Utvikling AS 100,00 % Asker Produkt AS 100,00 % DI gruppen AS 20,80 % Asker Sentrum AS 4,00 % Asker og Bærum Brannvesen IKS 33,30 % Asker og Bærum Vannverk IKS 50,00 % Bråset bo og omsorgssenter IKS 50,00 % IKA Kongsberg IKS 3,86 % VEAS 8,00 % Eiermeldingen, som ble vedtatt av kommunestyret i januar 2010, gir føringer for kommunens eierstrategi og eierstyring av de selskapene der kommunen har vesentlige eierinteresser. Eiermeldingen skal rulleres i Ved behandlingen av eiermeldingen ble det vedtatt at økonomiutvalget skal fungere som eierutvalg ut gjeldende kommunestyreperiode. Denne ordningen skal evalueres i forbindelse med konstitueringen av nytt kommunestyre høsten Rådmannen vil legge til rette for at eierutvalget løpende kan ta stilling til de ulike selskapenes strategiske utfordringer, sett fra eiers ståsted. Den praktiske eierskapsutøvelsen skjer i selskapenes formelle eierorganer. Det er utarbeidet et årshjul som sikrer at eierutvalget får en aktiv rolle før sakene rutinemessig legges frem for behandling i selskapenes eierorganer. Rådmannen sørger også for at eierutvalget får til behandling enkeltsaker der eier bør ta en aktiv rolle overfor selskapene samt eventuelle instrukser til styrene i selskapene. Rådmannen har planlagt fremlegges av flere eiersaker i Det er vedtatt å utrede selskapet Asker Utvikling AS med hensyn til strategisk betydning, Bråset bo- og omsorgssenter med hensyn til organisering av selve virksomheten, samt vurdering av kommunens fremtidige deltakelse i IKA Kongsberg IKS. 17

19 Det vurderes også en mulig sammenslåing av deler av Asker og Bærum vannverk IKS og Bærum Vann AS, som er heleid av Bærum kommune. Hensikten er en samlet og mer effektiv driftsorganisasjon som ivaretar kommunenes samlede interesser i Aurevannsanlegget og vannressursene i Holsfjorden. I tillegg er det flere ganger de siste årene påpekt at VEAS muligens bør vurderes med hensyn til egnet selskapsform, da VEAS ikke er organisert formelt etter lov om interkommunale selskaper. For de selskapene som på kommunens vegne sørger for at lovpålagte eller kontraktsmessige forpliktelser ivaretas, er den økonomiske belastningen dette utgjør på kommunebudsjettet innarbeidet i Handlingsprogrammet på de ulike formålene. Dette gjelder Asker og Bærum Brannvesen IKS, Asker og Bærum Vannverk IKS, VEAS, Asker Produkt AS og IKA Kongsberg IKS. På grunn av vedtatt endring i forvaltningslovens 6 som trer i kraft 1. november 2011, det vil si etter kommunevalget, må kommunene vurdere særskilt politisk representasjon i styrene i de selskapene kommunen eier/har eierinteresser i. 2.4 Konkurranseeksponering Konkurranseutsetting er et virkemiddel for effektivisering, kvalitetsforbedring og innovasjon. Det er i 2010 lagt frem flere saker om blant annet hensikt, prinsipper, aktuelle tjenester og modeller for konkurranseeksponering og det er gjennomført tiltak gjennom anbud, brukervalgsmodell eller benchmarking av tjenesteproduksjonen. Det er fremmet egne saker knyttet til konkurranseeksponering av deler av kommunens bygningsmasse ved forvaltningen av 5 bygg samtidig som det legges til rette for benchmarking. Det er lagt frem en sak om konkurranseeksponering/anbud for de deler av voksenopplæringen som i dag ivaretas av Folkeuniversitetet. Det er også lagt frem sak omkring prinsipper for konkurranseeksponering innen helse og omsorg med anbefalinger. Det vil i 2011 bli vurdert å konkurranseutsette skolebygg etter modellen for offentligprivat samarbeid (OPS). I det videre arbeidet med konkurranseeksponering legger rådmannen opp til å finne god metodikk og nøkkeltall slik at det kan fortas systematiske sammenligninger som grunnlag for å vurdere effekten av konkurranseeksponering. Rådmannen arbeider med å vurdere organisatoriske tilpasninger jf. prinsipper for bestiller/utfører modellen. Videre har rådmannen styrket kommunens anskaffelsesenhet og gjennomgår opplegg, rutiner for kontraktsstyring og kvalitetsoppfølging. 18

20 3 Styringssystem Kommunestyret vedtok i sak 52/ juni 2010 revidering av styringssystemet i Asker kommune. Av denne saken fremgår det: Ved revidering av styringssystemet vil strategidokumenter og handlingsplaner knyttes tettere opp mot hverandre gjennom en forenklet målstruktur i et balansert målstyringssystem. Det skal utvikles et felles gjennomgående målekart med fokusområder for hele kommunen, forankret i plandokumentene. Temameldingene utarbeides som overordnede strategiske dokumenter som gir innspill og føringer til planstrategien og kommuneplanen. En gjennomgang av mål og målformuleringer vil være nødvendig. Ved revideringen av styringssystemet vil det gjøres en ny vurdering av nøkkeltallsinformasjon og hvordan man kan benytte standardiserte nøkkeltall og metoder for benchmarking mot andre kommuner. 3.1 Styringssystemet Asker kommunes styringssystem består av et samlet sett av tiltak (styringsdokumenter og styringsprosesser) som ledelsen benytter for å styre virksomheten. Styringssystemet skal ivareta både politikernes ansvar for strategisk ledelse, samt administrasjonens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler. Styringssystemet i Asker kommune består av to hovedelementer: 1. Kommunens plansystem (styringsdokumenter) 2. Ledelsesprosesser knyttet til årshjulet (styringsprosesser) Plansystemet Det kommunale plansystemet er hierarkisk bygget opp på følgende måte: Kommuneplanen er kommunens viktigste strategiske styringsdokument, og inneholder overordnede målsetninger og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Planen utarbeides for en periode på 12 år, men revideres/rulleres hvert fjerde år. Kommunestyret skal en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, vedta en kommunal planstrategi for perioden. Planstrategien skal sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling av kommunen. Planstrategien vil omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av lokalsamfunnet. Temameldinger vil i henhold til revidert styringssystem utarbeides hvert fjerde år som innspill til kommuneplanarbeidet. Det utarbeides temameldinger innenfor de tre komiteenes ansvarsområder. De årene det ikke utarbeides temameldinger, gjennomføres det seminar med komiteene for å eventuelt revidere målbildet fra temameldingene. Handlingsprogrammet inneholder strategiske mål og økonomiske rammer for kommende fireårsperiode, samt budsjett for kommende år. Som oppstart 19

Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011

Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011 Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011 Gjennomgående målekart Unikt målekart Oppvekst Unikt målekart Helse og omsorg Unikt målekart Kultur, frivillighet og fritid Unikt målekart Teknikk og miljø Unikt

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: Virksomhetsplan for Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: 2011 1. Kort beskrivelse av virksomheten er en 1-7 skole. Skolen har 270 elever og 40 ansatte inkl. lærere, assistenter og andre ansatte. Skolen

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Handlingsprogram for perioden 2012-2015

Handlingsprogram for perioden 2012-2015 Handlingsprogram for perioden 2012-2015 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 6.desember 2011 - MULIGHETENES KOMMUNE - Kommunestyret har vedtatt det første handlingsprogrammet i

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Gausdal kommunes styringssystem.

Gausdal kommunes styringssystem. Gausdal kommunes styringssystem. Kommunens styringssystem består av prosesser, arenaer og dokumenter som brukes i kommunens arbeid med fastsettelse av mål for kommunens virksomhet, prioritering av ressurser,

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 23.11.2011 076/11 Kommunestyret 08.12.2011 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 11/18666 Saksbehandler:

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab Balansert målstyring Edith Høgmoen Henie Onstad Seniorsenter og bo og rehab Vi utvikler og får til det vi vil med engasjement, fleksibilitet og humor Består av: Bolig med service (Omsorgsboliger) 0 boliger

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

FRPs forslag til handlingsprogram 2016 til 2020, kommunestyret 15. desember 2015

FRPs forslag til handlingsprogram 2016 til 2020, kommunestyret 15. desember 2015 FRPs forslag til handlingsprogram 2016 til 2020, kommunestyret 15. desember 2015 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Økonomireglement for Sortland kommune

Økonomireglement for Sortland kommune Økonomireglement for Sortland kommune Vedtatt av kommunestyret i møte 02.05.02 sak 15/02 Endret av kommunestyret i møte 16.12.04 sak 48/04 Endret av kommunestyret i møte 24.09.09 sak 28/09 Endret av kommunestyret

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapets innstilling (6 stemmer):

Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapets innstilling (6 stemmer): Saksprotokoll i Formannskapet - 01.11.2016 Formannskapets innstilling (6 stemmer): 1. Handlingsprogram 2017-2020 a. Handlingsprogram 2017-2020 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling»

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunekonferansen politikk og plan, Oppdal 29.-30. Januar 2015 Seniorplanlegger Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold «Effektivisering

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2010 Tid: Kl. 10.45 SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/10 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 TYNSET, den 26.11.2010 Aud Irene

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Elisabeth Enger Rådmann Bærum kommune

Elisabeth Enger Rådmann Bærum kommune Erfaringer med bruk av resultatledelse både som styrings- og utviklingssystem. Hvordan utvikle systematikk i formidling og oppfølging av resultater i forhold til ulike målgrupper. Elisabeth Enger Rådmann

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Innkomne merknader: 1. Kaisa Svergja, 20.11.2014 2. Tynset pensjonistforening 28.11.2014 3. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer