REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER (BDR) MØTE 2. JUNI 2014 Clarion Hotell - Gardermoen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER (BDR) MØTE 2. JUNI 2014 Clarion Hotell - Gardermoen"

Transkript

1 REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER (BDR) MØTE 2. JUNI 2014 Clarion Hotell - Gardermoen Tilstede: Representanter fra 25 av 27 sykehus totalt 78 stk møtte av 88 påmeldte. Dette inkluderer 38 leger og 30 sykepleiere, 2 ernæringsfysiologer, 1 psykolog fra diabetesteamene, 2 ansatte fra Aker laboratoriet, 1 fra IKT OUS og 4 fra BDR. 18 avdelinger hadde både lege og sykepleier representert fra sitt sykehus. Følgende sykehus var representert: Hammerfest sykehus, Oslo universitetssykehus-ullevål, Sykehuset Innlandet Lillehammer, Sykehuset Innlandet - Gjøvik, Sykehuset Innlandet Elverum, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus - Kristiansand, Sørlandet sykehus Arendal, Vestre Viken- Drammen, Haukland Universitetssykehus, Sykehuset Telemark, Nordlandssykehuset Bodø, Sykehuset i Vestfold, Akershus universitetssykehus, Førde sentralsykehus, Stavanger universitetssykehus, Sykehuset i Kristiansund, Ålesund sykehus, St. Olavs Hospital, Levanger sykehus, Norsk Diabetikersenter, UNN Harstad, Haugesund sykehus, UNN - Tromsø. Sykehus som ikke var representert: Molde sykehus, Namsos sykehus 1) Innledning Leder i BDR, Torild Skrivarhaug, ønsket velkommen. Det ble informert om endringer i stadieinndelingen (4 stadier) som alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre scores etter. Disse stadieinndelingene er utarbeidet av SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering), etter en svensk modell. Endringene i stadieinndelingen er vurdert og godkjent av ekspertgruppen for nasjonale kvalitetsregistre. De viktigste endringene er at PROM (pasient reported outcome measure) og PREM (pasient reported experience measure) er en del av Stadie 3. Deltagelse: Deltagelse ved årskontroller. Antall pasienter som ikke vil delta i BDR har siden 2012 blitt regnet med i gruppen pasienter på avdelingen som ikke deltar på årskontroll. Vedlagt oversikt. Vedrørende de barna som ikke ønsker å ta blodprøver i forbindelse med årskontroller: Det er bedre at det leveres noen data enn ingen data! Gjennomfør resten av årskontrollen som foreskrevet; fyll ut årskontrollskjema med kliniske data, da har man deltatt i årskontrollen. NB! Det er et mål å få blodprøver fra alle! Noen av hovedresultatene fra 2013 gjennomgås: Nyoppdaget diabetes: innrapporterte tilfeller av nyoppdaget diabetes fra 0-14 år. Totalt 360 med de over 15 år. Ingen anonyme i % av T1D pasienten hadde DKA ved diagnose. - Vit D ble målt på 276 pasienter med nyoppdaget T1D i perioden Det ble bruk følgende definisjon fra American Endocrine Society clinical practice guidelines: Vit D mangel (deficiency); 25(OH)vitamin D < 50 nmol/l: 44 % hadde vit.d mangel ut fra denne definisjonen. 1

2 Årskontroller: - Økende deltagelse ved årskontroller. I 2013 ble det innrapportert 2631 årskontroller fra 27 avdelinger. Deltagelsen er økt til 96 % nasjonalt. - HbA1c nasjonalt gjennomsnitt er 8,3 %. Type 1 diabetes utgjør ca. 96 % av alle pasientene som har tatt årskontroll, dvs pasienter. De fleste figurer og tabeller som ble presentert gjelder kun T1D. HbA1c er analysert på totalt 2483 personer (96 %). Manglet data på 102 stk. For mer utfyllende og detaljerte tall henvises det til Benchmarkings rapporten og Noen resultater som ble utdelt på møtet. 2) Logistikk og informasjon fra Barnediabetesregisteret Diabetessykepleier/koordinator, Siv Janne Kummernes i BDR Viktigheten av gode rutiner og god kommunikasjon mellom BDR og deltagende sykehus: Kontaktpersonene - en diabetessykepleier og en medisinsk ansvarlig lege ved hver avdeling er bindeleddet mellom avdelingen og BDR. Det er viktig at kontaktpersonene videreformidler informasjon fra BDR til sine medarbeidere i diabetesteamet. Følgende gjennomgås: - Hvordan BDR arbeider for å optimalisere registreringen av både årskontrollskjema og meldeskjema for nyoppdagede ble gjennomgått. - Hvordan ulike rapporter (beskrives nedenfor) kontrollerer og kvalitetssikrer data innsendt til BDR. Enkeltrapporter: (Gjelder data samlet inn ved Årskontoller) Ved kvalitetssjekk av årskontrollskjema sendes det ut Enkeltrapporter til BDR`s kontaktperson på hver avdeling til ettersyn. Dette gir den enkelte avdeling mulighet til å gjennomgå sine egne innsendte årskontrolldata. Avdelingen kan gi tilbakemeldinger hvis noe ikke stemmer. Det oppfordres til at alle i diabetesteamene (leger og spl som har vært med på å gjennomføre årskontrollene) gis mulighet til å se på dataen som er sendt inn. En måte å gjøre det på, er å sette av tid for gjennomgang av Enkeltrapporten på et teammøte. Svarfrist til BDR er satt til 3 uker. Nyoppdaget rapporter: (Gjelder data samlet ved nyoppdaget diabetes) Denne rapporten er ett skjema hvor sykehusene skal sjekke data de tidligere har sendt inn på alle nyoppdagede diabetes pasienter. Alle typer diabetes skal rapporteres. Pasienter tilflyttet Norge med diabetes debut tidligere fra andre land skal også meldes inn til BDR på vanlig meldeskjema. Da fyller man inn de opplysningene man har tilgjengelig (blodprøver fra diagnosetidspunkt kan for eksempel ikke tas). Se BDR`s driftsplan for utsending og innsending av skjema, nedenfor. Rapportskjema: (Gjelder blant annet data om deltagelse og antall pasienter) Skjema hvor sykehusene hvert år melder inn antall pasienter og fordelingen av typer diabetes. Viktig å registrere ALLE typer diabetes. 2

3 Ved hjelp av dette skjema beregnes deltagelsen i BDR. Dette gjøres ved at man registrerer antall pasienter som IKKE har tatt årskontroll av en eller annen grunn, samt antall som har tatt årskontroll. Fra 2012 har vi tatt med de som ikke ønsker å delta i BDR, i gruppen ikkeundersøkte når deltagelsesprosent beregnes pr avdeling. For å tilstrebe mest mulig like rapporteringsprosedyrer, ønsker vi at alle avdelinger rapporterer; - Nyoppdagede diabetes pasienter skal meldes på gult meldeskjema ved debut (Blå mappe) - Tilflyttede pasienter diagnostisert med diabetes før flytting til Norge, skal også meldes som ovenfor når de registreres som avdelingens pasient. - Det påfølgende året, skal første årskontroll tas. Da gir man pasienten et pasientnummer på årskontrollskjemaet. Tilflyttede pasienter til Norge, kan ta årskontroll første året i Norge. - Årskontrolldata som føres inn i årskontroll, er data fra siste årskontroll, siste 12 mnd. Samarbeid med Aker laboratorium BDR er i jevnlig dialog med Hormonlaboratoriet angående prøveflyten fra alle landets barneavdelinger. Hormonlaboratoriet har i perioder rapportert fallende kvalitet på blodprøver tatt ved diagnosetidspunktet. Det sendes generelt for lite serum. Det ble i vår gjennomført en holdbarhetstest på metoden som benyttes ved Hormonlab når det tas serumprøver. Det viste seg at serum er mest holdbare hvis av-pipettert på lokalt laboratorium med en gang prøven er tatt og før prøven sendes til Hormonlab. Dette gjelder alle serumprøver som sendes til Hormonlab.(ikke bare for BDR). Det er forskjellig hvordan lokalsykehusene følger opp dette. Denne endringen i rutiner gjør at vi har endret rekvisisjonene til Nyoppdaget diabetes. Den nyeste og oppdaterte rekvisisjonene ligger alltid på vår nettside, BDR ønsker å opprette kontaktpersoner ved de lokale laboratorier. Vi er i gang med den jobben, og setter pris på deres hjelp i den forbindelse. Inntil kontaktpersoner er opprettet ved de lokale laboratoriene, sender BDR`s koordinator slik informasjon via diabetessykepleierne. Screening av microalbuminuri: Benytt albumin/kreatinin ratio (ACR) som metode, måles i urin spotprøve. Ved forhøyet microalbuminuri, ACR (Albumin Creatinin Ratio) > 2,5 mg/mmol, skal det tas NY kontroll spotprøve Definisjon på persisterende microalbuminuri er når 2 av 3 verdier er > 2,5 mg/mmol (ISPADs guidelines). Det som skal føres på årskontrollskjema er verdien på den FØRSTE urinprøven, IKKE kontrollprøven. Det opp til den enkelte lege å følge opp med kontrollprøver, og påføre/etterapporter en evt persisterende micralbuminuri. Husk å krysse av på nei, hvis det IKKE foreligger persisterende microalbuminuri. Hvis avdelingen benytter en metode hvor albumin er for lav til å analyseres, da oppgis 0,1 mg/mmol. 3

4 Årskontroller: De vanligste feil ved rapportering er; Ved førstegang årskontroll husk å påføre statiske data, som dato for diagnose, kjønn, type diabetes, nasjonalitet etc. Avkrysning for infiltrater / hudforandringer mistanke om underrapportering, se vedlagte veileder BT percentiler kun en avkrysning. Behandlingsform mengde / type insulin er ofte ikke fullstendig utfylt Egne skrevne kommentarer kan ikke legges inn Registrering av årskontroller i veilederen er det definert at man registrerer FRA SISTE ÅRSKONTROLL, de siste 12 mnd. Dette ble gjort noe forskjelling rundt om på avdelingene. Vi gjør det som står i veilederen dvs; registrerer fra siste kontroll ble tatt, de siste 12 mnd. Samtykke; BDR er et samtykkebasert register. Tidligere måtte vi innhente nytt signert samtykke når pasientene ble 18 år. Dette gir oss da tillatelse til å beholde de registrerte dataene vi allerede har. Uten denne tillatelsen skal alle data destrueres. Denne aldersgrensen ble flyttet til 16 år i 2013! Vær obs på dato på samtykkeskrivet. Siste versjon ligger alltid på nettsiden. Det er viktig at de forskjellige barneavdelingene ber om samtykke hos de som blir 16 år før de slutter/overflyttes fra barneavdelingen. Nedenfor en oversikt over BDR`s årsplan. Når og hva som sendes fra BDR og hva som forventes tilbake. Driftsplan Barnediabetesregisteret (BDR) Dato Fra BDR Til BDR Januar Fortløpende innsending av årskontrollskjema April Utsending av Nyoppdaget Frist tilbakemelding 4 uker rapporter (oversikt over ant nyoppd dia pas) Medio april Enkeltrapporter sendes til ettersyn Frist tilbakemelding på enkeltrapport er 3 uker (årskontroller) Slutten av mai/juni Årsmøte med fremleggelse av årets resultater Høsten Årsrapport sendes ut/legger på websiden Desember Årskontrollskjema for neste år Frist for innsending av årskontrollskjema sendes ut Desember Rapportskjema sendes ut Frist for innsending av rapportskjema 31. januar 4

5 Webside: Her ligger alt som trengs til registrering av nyoppdaget diabetes pasienter alt innholdet i de Blå mappene (meldeskjema, samtykkeskriv, info om BDR, samt rekvisisjoner), alt av skjema til årskontroller, rekvisisjoner til OUS, Aker lab., samt veileder for utfylling. Kontaktpersoner, fakta om BDR, publikasjoner, guidelines, kurs/konferanser, referat fra Dagsmøte på Gardermoen med mer. BDR sender også ut skjemaer til den enkelte avdeling. Mangler avdelingene noe er det enkelt å gå inn på websiden og skrive ut det man evt måtte trenge. Overflytting av pasienter: BDR ønsker å registrere alle overflyttede pasienter. Dvs alle pasienter som overflyttes: 1) til voksen avdeling 2) overflyttes annen barneavdeling 3) emigrert eller død De pasientene som overflyttes ønsker vi navn og fødselsdato på. Deltagerne på møtet ga uttrykk for at de ønsket et Overflyttingskriv som kan sendes inn fortløpende når pasienter slutter på avdelingen. BDR har nå laget dette skrivet, som er vedlagt referatet. Informasjon om elektronisk løsning - ereg: BDR har i mange år arbeidet med å få i gang en elektronisk registrering av data både ved debut og ved årskontroll. Dette arbeidet har tatt lang tid pga mange omstendigheter utenfor BDR. Vi er nå i gang med ett av tre pilot sykehus, og håper å komme i gang ved flere avdelinger i løpet av høsten. ereg ble kort presentert på møtet. Det ble demonstrert hvordan man registrerer nyoppdaget diabetes pasienter samt registrering av årskontroll. Når ereg er i drift innebærer det at hver avdeling får sitt eget lokale diabetesregister. Hver avdeling må da opprette- en eller to personer som er administrativ system ansvarlig (SysAdm). Disse personene vil være den som i dag er medisinsk ansvarlig og en diabetessykepleier. Mest sannsynlig er dette de samme personene BDR i dag har som kontaktpersoner. Disse gir tilganger og roller til de andre i diabetesteamet. Disse personene bør også ha et overordnet ansvar for å eksportere og sjekke kompletthet av data som sendes inn til BDR. Noen skal ha både skrive- og lesetilgang, mens andre kun skal ha lesetilgang. Det vil bli sendt ut informasjon til kontaktpersonene om hvordan avdelingene kan søke om opprettelse av eget lokalt register. 3) Viktigheten av den rette basaldosen Overlege Arild Leknessund, Barneavdelingen, UNN Arild forteller at han går mer og mer bort fra å benytte seg av det han kaller gammel basalprofil, som består av ca % av totalinsulin i basal. Dette blir i følge Arild ofte feil, spesielt for de minste barna under 10 år. 5

6 En god basaldose tilater pasienten å spise når de er sultne, og ikke fordi blodsukkeret er for lavt. Den er tilpasset barnets fyiologiske behov. Som regel lav på første del av natt, større siste del av natt og ofte høyere på ettermiddag/kveld enn på dagtid. Arild refererte til en retrospektiv studie fra Polen (Acta Pædiatric ISSN ). De hadde sett på hvorvidt det er aldersavhengig hvilket behov for basalinsulin barna har i løpet av døgnet. I studien brukte 70 % av pasientene insulinpumpe, de hadde en strukturert opplæringsprogram. Resultatene viste at de hadde et insulinbehov > 0,5 E/kg og de trengte lavere basaldose med lavere alder. Den minste aldersgruppen < 6 år, hadde gj.snittlig insulinbehov tilvarende 23 % i basaldose %. Mens den eldste aldersgruppen > 12 år, hadde et insulinbehov tilsvarende 35 % i basaldose %. Arild konkluderer med at basaldosen varierer fra % stigende med alder og fysiologisk behov. Hvordan finne den riktige basaldosen? Utgangspunktet bør være at basaldosen endres med alder. Lav på de minste, kan økes opp mot 40 % i pubertet og kan nok reduseres til % deretter. Pasienten skal tåle å hoppe over et måltid. Høy basaldose på ettermiddagen kan være utrykk for for liten insulindose til middag som ofte er et sammensatt måltid, med både innhold av fett og proteiner (som blant annet reduserer ventrikkeltømming, øker glukoneogenese samt øker insulinresistens.) Har man høy basaldosen på ettermiddagen fordi måltidsdosen ikke er god nok, har man større risiko for hypoglykemi. Alternativ er å benytte andre metoder å sette bolus på, som for eksempel forlenget eller kombinasjonsbolus. 4) Diabetesbehandling ved Barneavdelingen i Førde Diabetessykepleier Randi Stubbhaug Gamlestøl og Overlege Per Helge Kvistad Barneavdelingen Førde sjukehus Førde Barneavdeling ligger i Sogn og Fjordane fylke, som har ca innbyggere. I 2013 var fylkesvis insidence av T1D i aldersgruppen 0-14 år (pr ) på 42 mens landsgjennomsnittet var 33. De viste en oversikt over HbA1c siste 9 år, som viser at de har vært bedre enn landsgjennomsnittet siden I 2013 har de gj.snittlig HbA1c 7,8 %. 41 % av deres 86 pasienter har HbA1c < 7,5 % i Diabetesteamet i Førde består av 1 diabetessykepleier, 4-5 faste leger inkl. LIS, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog ved behov. Nyoppdaget diabetes Alle nyoppdagede T1D pasienter innlegges fra 1-2 uker. Opplæring blir stort sett gjort av sykepleierne på avdeling, legen deltar noe. Alle barn > 5 år starter insulinbehandling med penn, for å gjøre de trygge på denne typen behandling. Alle får tilbud om karbohydrat vurdering fra starten. Pasientene følges tett. De får tilbud om barnehage/skolebesøk av diabetessykepleier og det holdes årlige kurs for barnehage og skole ansatte. I oppfølgningen videre på poliklinikken er både lege og sykepleier til stede, mens annen hver kontroll har diabetessykepleier alene. Ved behov gis tettere oppfølgning. Det er ønskelig at HbA1c er tatt før kontrollen, men ulikt hvordan dette fungerer. HbA1c er derfor ikke alltid tilgjengelig under konsultasjonen. 6

7 Barneavdelingen i Førde har som mål: - mindre fokus på HbA1c - hvis pasienten aldri har følinger > da får pasienten sannsynligvis for lite insulin - vurdere endring i basal- og bolus doser - optimal livskvalitet Hva gjør Førde så bra? De sier selv at de forsøker å samkjøre det som sies når pasienten er innlagt med nyoppdaget diabetes. At diabetessykepleieren repeterer og gjennomgår det som er blitt sagt og gjennomgått på avdeling. Viktig at hele diabetesteamet sier det samme! 5) Diabetesbehandling ved barneavdelingen Sørlandet sykehus - Arendal Overlege Oliver Scheck ved Arendal sykehus Oliver beskriver generelt hvordan diabetesteamet er bygd opp og organisert. Barne- og ungdomsavdelingen i Arendal har et opptaksområde på ca barn og unge i Aust Agder fylke. Poliklinikken behandler ca 70 pasienter med diabetes. Diabetesteamet Består av 1 overlege med hovedansvar, samt 1 seniorlege, og 1 LIS, en diabetessykepleier i 40 % stilling, 6-7 sykepleier på post med spesialkunnskap innen diabetes. Tilgang til ernæringsfysiolog og sosionom. Fra 2009 har det vært en bevist utvikling i diabetesteamet i form av nytenkning og utskiftning av personal. Benchmarkingsrapporten for 2009 viste kun 52 % deltagelse, gj.snittlig HbA1c 8,9 % og 15 % av pasientene på insulinpumpe. Avdelingen valgte følgende punkter for å forbedre resultatene sine: 1) Prioritere benchmarking, dermed økte deltagelsen til 100 %, 2) Brukte rapportene med resultater fra BDR aktivt i forbedringsarbeidet. 3) Målet var å øke pasienter på insulinpumpe til 50 % i løpet av 2 år. Fra å behandle 15 % av pasienten på insulinpumpe, har ca 75 % av pasientene insulinpumpe i ) Forbedring og forandring i opplæringen, hvor fokus på Karbohydrat telling med IK og IF var i fokus. Powerpoint presentasjon i den primære opplæringen på avdeling. 5) Klare mål for pasienten og helsepersonell - HbA1c < 7,5 %. 6) Organisering av behandlingen, som felles konsultasjon med lege og sykepleier, selvstendig sykepleierpoliklinikk og faste diabetes-uker hver 5-6 uke med kun fokus på diabetespasientene. Polikliniske kontroller: Minst 4 ganger årlig, to med lege. Nedlasting av kontinuerlig glukosemåler samt blodsukker og insulinpumper til hver kontroll. Ved HbA1c > 8,5 % tett oppfølgning. Ved HbA1c > 10 % tilbud om innleggelse og / eller reopplæring. Forbedringspotensial: Forbedret tilbud til ungdom, og psykolog i teamet. Kvalitetsskoordinator: Aust-Agder med tilhørende sykehus som inngår i Sørlandet sykehus HF har de 2 siste årene ansatt en kvalitetskoordinator som fungerer som en motivator og drivkraft for å forbedre 7

8 kvaliteten på arbeidet som gjøres. De har da benyttet resultatene fra BDR (bechmarkingsrapporter, enkeltrapporten) som forbedringsverktøy i dette arbeidet. 6) Reaksjoner / erfaringer etter offentliggjøringen av Helseregisterdata i 2013 Leder av BDR Torild Skrivarhaug og Overlege Kristin Hodnekvam ved Telemark sykehus, Skien. Torild innleder med å fortelle om oppdraget fra SKDE`s interregionale styringsgruppe om offentliggjøring av noen utvalgte resultater fra alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det anbefaltes å presentere data på sykehusnivå: Kravene til offentliggjøringen var: - pasientgruppen som omfattes av registret - formålet med registeret - de viktigste kvalitetsmålene - dekningsgrad på enhet og individnivå Dataene ble offentliggjort i Helsedirektoratet og på SKDE`s sine nettsider november Diabetesforbundet sendte ut en pressemelding angående offentliggjøringen, som påpeker at kun 18 % av barn og unge i Norge når behandlingsmål, og at fokus bør rettes mot mer ressurser, nytenkning og mindre frykt for lave blodsukker. Kristin Hodnekvam overlege og leder ved barneavdelingen i Telemark ble ringt opp av Dagens Medisin for en uttalelse angående deres resultater, hvorav de fokuserte på at Telemark hadde landets dårligste gj.snitts HbA1c. Dette fokuset har barneavdeling i ettertid brukt for å få mer forståelse for behovet for økte ressurser og forbedringsarbeid på avdelingen fra ledelsen ved sykehuset. Offentliggjøringen har bidratt til at Telemark nå har satt seg klare behandlingsmål. De har funnet ut at arbeidsformen må diskuteres, blant annet arbeidsfordeling blant leger sykepleier, prioritering av sykepleierens arbeidsdag, samarbeidet mellom poliklinikken og avdelingen. Pr i dag har Telemark barneavdeling 13 barneleger, 6 LIS og 7 overleger (en i ledelse), 1 diabetessykepleier i 75 % stilling som er uendret siden 1990-tallet. De har ca 120 barn- og unge med diabetes, hvorav 40 % er mellom år. De har hatt en økning i nyoppdagede diabetes pasienter de siste årene, uten å få økte ressurser. 80 % av pasientene er på insulinpumpe. 7) Nye MODY analyser ved MODY registeret PhD Bente B. Johansson v/ Senter for diabetesforskning ved Haukland Universitetssykehus Bente innleder med å fortelle om monogen diabetes. MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) 1) Klassiske kliniske kriterier; dominant arvelig, ikke debut før 30-års alder, ikke-ketotisk diabetes. 2) Kriterier for henvisning; førstegradslekninger med diabetes, diabetesdebut før 30 årsalder hos minst ett familiemedlem, lavt insulinbehov, uvanlig type diabetes. 8

9 Nyfødtdiabetes Oppstår før fylte 6 mnd. Fordeling av ulike typer monogen diabetes: 40 % MODY 3, 15 % MODY 2, 1 % MODY 1, 2 % MODY 5, 1 % MODY 8, 7 % Neonatal diabetes, 30 % ukjent. Ny metode for analyse: Erstatning av enkeltstående genanalyser til analyser av flere gener samtidig. Maskinen som kjører disse analyse heter TruSeq Custom Amplicon (TSCA) og Miseq. Har alt i-ett, mindre kostnader knyttet til hver enkelt analyse samt at det går raskere enn tidligere. Ca 5 dager etter mottatt prøve før analyseresultatet foreligger. Henvisning skjema finnes på 8) Diabetesforbundet - Kontaktfamilieordningen Leder av det Nasjonale barne- og foreldreutvalget Siri Ødegård Blom Siri forteller at en kontaktfamilie er en familie som har levd med diabetes i minst 2 år, og kan dele sine erfaringer med familier som har barn med nyoppdagede diabetes. Hensikten er å møte andre i samme situasjon, være likemenn, dele erfaringer og være medmenneske og IKKE terapeuter. Som medlemmer av et diabetesteam har vi en nøkkelrolle i den forstand at vi kan informere familier om interesseorganisasjoner som dette. Hvordan skaffe kontaktfamilier; Det enkelte sykehus finner egnede familier, disse henvises til Diabetesforbundet som gir familiene et kurs i hvordan opptre i rollen som kontaktfamilie, deretter får sykehuset beskjed når familien er sertifisert. Informasjonsmappe: Det er laget en mappe med informasjon til alle nyoppdagede familier som kalles; Samarbeid for livet. Mappen kan deles ut samtidig som man får informasjon om kontaktfamilieordningen. Denne mappen betales av Diabetesforbundet i fylket, og bestilles: Fra Diabetesforbundet e-post: Det er et sterkt ønske fra barne- og foreldreutvalget at en fra hvert diabetesteam stiller på en kontaktfamiliesamling slik at man får et innblikk i hva opplæringen går ut på. 9) Dekningsanalyse Norsk Pasientregister (NPR) Leder av BDR Torild Skrivarhaug BDR`s mål er å inkludere alle barn og ungdommer (0-17 år) i registeret. NPR er et av Norges sentrale registre og dekker hele spesialist helsetjenesten. NPR har personidentifiserbare opplysninger tilbake fom BDR og NPR gjorde en såkalt dekningsanalyse, hvor våre data ble koblet med data fra NPR fra , koblingen er basert på fødselsdato og diagnosekoder. Metoden som benyttes 9

10 er diagnosekoder med opphold hvor E10, E11 og E14 var registrert som hoved- eller tilleggskode i perioden Resultatet og konklusjonen er at NPR har registrert flere pasienter med diagnosekoder E10, E11 og E14 enn BDR. BDR har registrert flere barn (0-14) med diagnosekode E10 enn NPR. For barn 0-14 år er dekningsanalysen relativt lik i begge registre, mens for barn år er langt flere registrert i NPR. Resultatet kan bety at barn i alderen år med diabetes ikke behandles på barneavdelinger, men i andre deler av spesialisthelsetjenesten, ved voksen avdelinger eller hos fastlegen. Disse ønsker BDR å vite om slik at vi får de inn i registeret. Oppsummering fra BDR: Torild la tidligere på møte frem resultatene fra måling av vit D på nyoppdagede pasientene. I den sammenheng ble forsamlingen spurt om de ønsket å fortsette med det, hvor det ble stemt for å fortsette å måle vit D på nyoppdagede diabetes pasienter. Ønske fra forsamlingen var at det ble laget en veileder med tiltak ved forhøyede verdier. Det ble også diskutert om man skulle hatt en referanse gruppe / kontrollgruppe både i denne sammenheng og til kommende studier i fremtiden. Til slutt diskuterte forsamling om neste årsmøte skal være i samme form som i år, med felles middag og overnatting. Det var stor interesse for det. Til avdelingene som ikke var til stede under møte, sendes hovedrapporten (benchmarking) til kontaktpersonen på det enkelte sykehus. Det sendes referat fra møtet på mail til kontaktpersonene ved alle sykehus, samt at det legges ut på vår webside. Ref.: Siv Janne Kummernes, BDR juni 2013 Vedlegg: 1) Veileder for utfylling av årskontroller 2) Overflyttingsskjema 3) Figur som viser kompletthet ved deltagelse på årskontroll

REFERAT FRA NETTVERKSMØTE, Barnediabetesregistret (BDR) 7. sept 2015 Clarion Hotell - Gardermoen

REFERAT FRA NETTVERKSMØTE, Barnediabetesregistret (BDR) 7. sept 2015 Clarion Hotell - Gardermoen REFERAT FRA NETTVERKSMØTE, Barnediabetesregistret (BDR) 7. sept 2015 Clarion Hotell - Gardermoen Tilstede: Representanter fra alle 27 deltagende sykehus totalt 93 stk møtte av 89 påmeldte. Det er første

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema ÅRSKONTROLLER. Statisk data data som ikke forandres

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema ÅRSKONTROLLER. Statisk data data som ikke forandres BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema ÅRSKONTROLLER Veilederen følger ISPAD`s (International Society for Pediatric and Adolescents Diabetes) kliniske retningslinjer

Detaljer

Noen resultater fra årskontroller i Barnediabetesregisteret. for Barneklinikken ved Sørlandet sykehus HF, Arendal. Data innsamlet i 2014

Noen resultater fra årskontroller i Barnediabetesregisteret. for Barneklinikken ved Sørlandet sykehus HF, Arendal. Data innsamlet i 2014 Medisinsk ansvarlig lege: Oliver Scheck Ansvarlig diabetessykepleier: Hilde Moen mottatte årskontroller: 64 av 64 mulige. 100 % deltagelse Noen resultater fra årskontroller i Barnediabetesregisteret for

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET (BDR) REFERAT FRA NETTVERKSMØTE 4. september 2017 Scandic Airport Hotell, Gardermoen

BARNEDIABETESREGISTERET (BDR) REFERAT FRA NETTVERKSMØTE 4. september 2017 Scandic Airport Hotell, Gardermoen BARNEDIABETESREGISTERET (BDR) REFERAT FRA NETTVERKSMØTE 4. september 2017 Scandic Airport Hotell, Gardermoen Tilstede: Representanter fra 25 deltagende sykehus totalt 84 deltagere. Det var kun en avdeling

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET

BARNEDIABETESREGISTERET BARNEDIABETESREGISTERET Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes NSF/ FFD Sykepleier Symposium 22. mars 2012 Prosjektkoordinator / diabetessykepleier i, Siv Janne Kummernes siku@uus.no

Detaljer

REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER (BDR) MØTE 3. JUNI 2013 Clarion Hotell - Gardermoen

REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER (BDR) MØTE 3. JUNI 2013 Clarion Hotell - Gardermoen REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER (BDR) MØTE 3. JUNI 2013 Clarion Hotell - Gardermoen Tilstede: Representanter fra 25 av 27 sykehus totalt 67 stk møtte av 70 påmeldte. Dette inkluderer 30 leger og 29 sykepleiere,

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema - ÅRSKONTROLLER. Statisk data data som ikke forandres

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema - ÅRSKONTROLLER. Statisk data data som ikke forandres BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema - ÅRSKONTROLLER Statisk data data som ikke forandres All data som ikke forandres, er statisk data. De statiske data på årskontrollen

Detaljer

Noen resultater fra årskontroller i Barnediabetesregisteret. for Barneklinikken ved Sørlandet sykehus - Kristiansand. Data innsamlet i 2014

Noen resultater fra årskontroller i Barnediabetesregisteret. for Barneklinikken ved Sørlandet sykehus - Kristiansand. Data innsamlet i 2014 Medisinsk ansvarlig lege: Jorunn Ulriksen Ansvarlig diabetessykepleier: Ragnhild S. Pedersen / Åslaug Fjeld Halle mottatte årskontroller: 134 av 136 mulige. 99 % deltagelse. 08.06.2015 Noen resultater

Detaljer

Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) Bruk av registerdata til kvalitetsforbedring Helsedirektoratet 7.

Detaljer

Figur 1 Kvalitetsindikatorer for god diabetesbehandling. Barnediabetesregisteret 2016

Figur 1 Kvalitetsindikatorer for god diabetesbehandling. Barnediabetesregisteret 2016 Figur 1 Kvalitetsindikatorer for god diabetesbehandling Barnediabetesregisteret 2016 Figur 2A viser andelen av barn og ungdom med diabetes ved norske barneavdelinger som har gjennomført årskontroll i 2014,

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER MØTE 4. JUNI 2012 Clarion Hotell - Gardermoen

REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER MØTE 4. JUNI 2012 Clarion Hotell - Gardermoen REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER MØTE 4. JUNI 2012 Clarion Hotell - Gardermoen Tilstede: Representanter fra 23 av 27 sykehus totalt 71 stk møtte av 77 påmeldte. Dette inkluderer 28 leger og 31 sykepleiere,

Detaljer

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Kvalitetsregisterkonferanse 2008 Tromsø 22-23. september Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Bedre diabetesomsorg med Barnediabetesregisteret

Bedre diabetesomsorg med Barnediabetesregisteret Bedre diabetesomsorg med Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Helsedirektoratet 11.01.2013 Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Norsk Register for Barnediabetes

Norsk Register for Barnediabetes Norsk Register for Barnediabetes Dag Veimo, overlege, Barneavd., NLSH og Toril Skrivarhaug, overlege, Barneklinikken, OUS Ullevål sykehus Leder av Norsk Barnediabetesregister Barnediabetesregisteret -

Detaljer

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012.

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag og skal registrere alle pasienter med akutt hjerneslag (diagnosekode

Detaljer

NYOPPDAGET DIABETES SJEKKLISTE FOR INFORMASJON TIL BARN OG PÅRØRENDE

NYOPPDAGET DIABETES SJEKKLISTE FOR INFORMASJON TIL BARN OG PÅRØRENDE NYOPPDAGET DIABETES SJEKKLISTE FOR INFORMASJON TIL BARN OG PÅRØRENDE Navn (id-lapp) ANSVARSTEAM Dato for innleggelse: PAL: PAS (2-3 stk): AVTALTE TIMER HOS TVERRFAGLIGE GRUPPER SOSIONOM: KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) www.barnediabetes.no Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema ÅRSKONTROLLER

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema ÅRSKONTROLLER BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema ÅRSKONTROLLER Gjelder nye årskontrollskjema laget med utgangspunkt i elektronisk registering - ereg Veilederen følger ISPAD`s

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Kvalitetsforbedringsprosjekt ved bruk av data fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV). Tone Vonheim Madsen og Karianne Fjeld Løvaas

Kvalitetsforbedringsprosjekt ved bruk av data fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV). Tone Vonheim Madsen og Karianne Fjeld Løvaas Kvalitetsforbedringsprosjekt ved bruk av data fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV). Tone Vonheim Madsen og Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne (etbl. 2005) 32 000 pasienter i

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Ålevemed diabetes et familieperspektiv. Etterutdanningskurs for barnesykepleiere. 2013 Anne Karin Måløy

Ålevemed diabetes et familieperspektiv. Etterutdanningskurs for barnesykepleiere. 2013 Anne Karin Måløy Ålevemed diabetes et familieperspektiv Etterutdanningskurs for barnesykepleiere. 2013 Anne Karin Måløy Insulinmangel sykdom Diabetesforekomst i Norge Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst

Detaljer

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) Annual Report 2015 www.barnediabetes.no Årsrapport 2015 Torild

Detaljer

Barkode/Navnelapp / / / / ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BARNEDIABETES REGISTERET ÅRSKONTROLL. Diabetes. Familie anamnese.

Barkode/Navnelapp / / / / ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BARNEDIABETES REGISTERET ÅRSKONTROLL. Diabetes. Familie anamnese. BARNEDIABETES REGISTERET ÅRSKONTROLL Pasientnummer Behandlende sykehus Barkode/Navnelapp Årskontroll dato Kjønn: Mann Kvinne Diabetes Type 1 Type 2 Mody type Annen type Hvis MODY spesifiser nr. Diagnose

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kompetansetjenesten for barnehabilitering med vekt på spising/ernæring, har gjennomført en kartlegging av behandlingstilbud rundt i

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum g Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser g 27.01.2014 Alexander Walnum Oversikt Bakgrunn Nasjonalt system Analyseprosess Resultateksempler Andre analyser Status 2014 Servicemiljøets

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Insulinpumpe og karbohydratvurdering. Emnekurs,diabetes 25.09.14 Ellen Rye, Diabetessykepleier Ingvild Oftedal Sand, Klinisk ernæringsfysiolog

Insulinpumpe og karbohydratvurdering. Emnekurs,diabetes 25.09.14 Ellen Rye, Diabetessykepleier Ingvild Oftedal Sand, Klinisk ernæringsfysiolog Insulinpumpe og karbohydratvurdering Emnekurs,diabetes 25.09.14 Ellen Rye, Diabetessykepleier Ingvild Oftedal Sand, Klinisk ernæringsfysiolog Diabetes poliklinikk Registrert i Noklusdiabetes 930 pasienter

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) www.barnediabetes.no Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus Status for BARNE BEST rundt om i landet Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus NASJONALT Nytt utkast til Nasjonale faglige retningslinjer (Helsedirektoratet) (

Detaljer

Voksenavdelingen - Hva blir annerledes?

Voksenavdelingen - Hva blir annerledes? Innledning Dette er en brosjyre til deg som er ungdom og får oppfølgning for din diabetes på barneavdelingen/ barne- og ungdomspoliklinikken. Vi håper at den kan bidra til at du blir mer selvstendig i

Detaljer

ClinicalAuditsfor nukleærmedisinske enheter i Norge

ClinicalAuditsfor nukleærmedisinske enheter i Norge ClinicalAuditsfor nukleærmedisinske enheter i Norge Rune Sundset Leder NSNM Høstmøte Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbilding 24. november 2011 ClinicalAudit Definisjon: Audit = Evaluering

Detaljer

Hvordan kan registerdata brukes til forbedringsprosjekt?

Hvordan kan registerdata brukes til forbedringsprosjekt? Hvordan kan registerdata brukes til forbedringsprosjekt? Et eksempel fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV). Tone Vonheim Madsen Disposisjon Bakgrunn for kvalitetsforbedringsprosjekt i regi av Norsk

Detaljer

Norsk Hjerneslagregister:

Norsk Hjerneslagregister: Norsk Hjerneslagregister: http://www.norskhjerneslagregister.no En kort presentasjon og utdrag fra Årsrapporten 2012 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister Norsk hjerneslagregister- kort

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden 2015-2017 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Hjalmar Schiøtz, Rune Svenningsen, Kari Western, Gunvor Langebrekke

Detaljer

Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken

Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken Det ble startet opp i 1999 Fra høsten 2005 ble vi en egen poliklinikk underlagt medisinsk

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse

Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse Utviklingstrekk diabetes Økningen av forekomsten av type 2-diabetes er dramatisk Behandlingen

Detaljer

Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål?

Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål? Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål? Helse- og kvalitetsregister konferansen 2014 Oslo 14. mars 2014 Torild Skrivarhaug overlege dr.med. barnelege, leder Barnediabetesregisteret

Detaljer

Barn med type 1 diabetes. - fra debut og 12 måneder fremover

Barn med type 1 diabetes. - fra debut og 12 måneder fremover Barn med type 1 diabetes. - fra debut og 12 måneder fremover Hans-Jacob Bangstad, seksjonsoverlege, professor II, Barneklinikken 1 Hvorfor diabetes? Største avdeling i landet (300 barn < 19 år), 40 nye

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Innleggelser barn 0-16 år

Innleggelser barn 0-16 år Innleggelser barn 0-16 år Oppdatering fra Barnehelseatlaset Bestilling: 2016-tall for totalt antall innleggelser og Ø-hjelp innleggelser Bestiller: Jon Gunnar Gausel, Telemarksykehuset SKDE-notat 22. desember

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Velkommen til CP fagdag 2015. i regi av: Cerebral pareseregisteret i Norge Cerebral Parese Oppfølgingsprogram

Velkommen til CP fagdag 2015. i regi av: Cerebral pareseregisteret i Norge Cerebral Parese Oppfølgingsprogram Velkommen til CP fagdag 2015 i regi av: Cerebral pareseregisteret i Norge Cerebral Parese Oppfølgingsprogram Cerebral pareseregisteret i Norge Guro L. Andersen, leder av CPRN Antall registrerte barn i

Detaljer

En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06. Sykepleier Tord Hagen, Tromsø

En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06. Sykepleier Tord Hagen, Tromsø En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06 Sykepleier Tord Hagen, Tromsø Endokrinologisk seksjon, UNN 3 Overleger 3 Diabetessykepleiere poliklinikk, avdeling og kursvirksomhet Elisabeth-senteret

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen. 3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no 1 Agenda Nye dokumenter og endring i dokumenter siden samling 2 Ekspertgruppen

Detaljer

Kvalitet i behandling av KOLS?

Kvalitet i behandling av KOLS? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Kvalitet i behandling av KOLS? Agathe K Govertsen, Registerkontakt, Lungesykepleier Birger N. Lærum, Leder, overlege, PhD Kristin Mestad, Registerkontak,

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon»

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon» Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft «Fra insidens til revisjon» Norsk lungekreft 1996 Norsk lungekreft 1996 Insidens 1500 Mannesykdom Gjennomsnittlig overlevelse

Detaljer

Eksomsekvensering og MODY Nålen i høystakken eller nyttig diagnostisk verktøy?

Eksomsekvensering og MODY Nålen i høystakken eller nyttig diagnostisk verktøy? Eksomsekvensering og MODY Nålen i høystakken eller nyttig diagnostisk verktøy? Lege og stipendiat Henrik Irgens KG Jebsen Senter for diabetesforskning HUS/UIB MODY Klassiske kliniske kriterier: Dominant

Detaljer

Barn med nyoppdaget diabetes Mottak og oppstart av behandling. V/overlege Arne Stokke og diabetessykepleier Ann-Merethe Mannvik NLSH Bodø

Barn med nyoppdaget diabetes Mottak og oppstart av behandling. V/overlege Arne Stokke og diabetessykepleier Ann-Merethe Mannvik NLSH Bodø Barn med nyoppdaget diabetes Mottak og oppstart av behandling. V/overlege Arne Stokke og diabetessykepleier Ann-Merethe Mannvik NLSH Bodø Fakta om Nordland Består av 44 kommuner 238.000 innbyggere 12 %

Detaljer

Oversikt over antall koronare angiografier og PCI er utført på bosatte i Helse Nord i perioden

Oversikt over antall koronare angiografier og PCI er utført på bosatte i Helse Nord i perioden 17.11.2017 Oversikt over antall koronare angiografier og PCI er utført på bosatte i i perioden 2014-2016 Lise Balteskard SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Oversikt over antall

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014. Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring

Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014. Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014 Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring Vi ville kartlegge Hvilke helseforetak har behandlingstilbud Diagnosegrupper

Detaljer

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes Martin Moe Regional brukerkonsulent i diabetes Hvem er jeg? Martin Moe 38 år, Type 1 diabetes Utdanning økonomi og administrasjon Jobb 12,5 år innen kontor utstyrsbransjen Diagnostisert: 20 desember 2000

Detaljer

Karbohydrat vurdering som verktøy i insulindosering. Kari Saxegaard, klinisk ernæringsfysiolog, 22.mars 2012

Karbohydrat vurdering som verktøy i insulindosering. Kari Saxegaard, klinisk ernæringsfysiolog, 22.mars 2012 Karbohydrat vurdering som verktøy i insulindosering Kari Saxegaard, klinisk ernæringsfysiolog, 22.mars 2012 1500 pasienter med type 1 600 pumpebrukere 2 Norsk Diabetikersenter, Lilleaker Torild Lilleaas

Detaljer

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de?

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de? hvordan gjøres de? Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Oslo, Systemet Nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser ble etablert i 2013 Samarbeid mellom SKDE og Norsk pasientregister

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2014 med plan for forbedringstiltak

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2014 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) Annual Report 2014 www.barnediabetes.no Årsrapport 2014 med

Detaljer

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Anne-Karin Vik, Oslo universitetssykehus Trine Bathen, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Nordisk seminar: Et

Detaljer

Årsrapport Norsk Intensivregister 2003 revidert utgave

Årsrapport Norsk Intensivregister 2003 revidert utgave NIR Årsrapport 2003 25-04-07 1 Årsrapport Norsk Intensivregister 2003 revidert utgave På vegne av styringsgruppen i NIR Hans Flaatten Leder Haukeland Universitetssykehus N-5021 Bergen hkfl@helse-bergen.no

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Insulinpumpe behandling og CGM. Diabetes forum Diabetessykepleier Ellen Rye og Marie Fjelde Hausken

Insulinpumpe behandling og CGM. Diabetes forum Diabetessykepleier Ellen Rye og Marie Fjelde Hausken Insulinpumpe behandling og CGM Diabetes forum 20.10.16 Diabetessykepleier Ellen Rye og Marie Fjelde Hausken Diabetes poliklinikk Registrert i Noklusdiabetes 1200 pasienter med type 1 diabetes 375 pumpebrukere

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Diabetes i allmennpraksis behandlingsmål og erfaringer av en praksisregistrering

Diabetes i allmennpraksis behandlingsmål og erfaringer av en praksisregistrering Diabetes i allmennpraksis behandlingsmål og erfaringer av en praksisregistrering Gunnar Mouland Fastlege Legegruppen Arendal Praksiskonsulent Sørlandet Sykehus Fagseminar Diabetesforum 26.april 2017 Diabetes

Detaljer

Spesialistutdanning for leger. Kliniske læringsmål for del 1 og læringsmål i felles kompetansemoduler (FKM) del 1-3

Spesialistutdanning for leger. Kliniske læringsmål for del 1 og læringsmål i felles kompetansemoduler (FKM) del 1-3 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Ola Normann 1, Medel Svensson 2 og Kari Normann 1 1 et Sykehus, et Foretak, et Sted 2 en annen adresse, et annet Sted 21. mai 2015

Detaljer

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Spesialistutdanning Samfunnsmedisin Tromsø 30. august 2011 Lise Balteskard, SKDE, Helse Nord RHF SKDE som analyseenhet ivaretar Sørge- for-

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Diagnostikk av diabetes og bruk av Hba1c i Allmennpraksis. Kristian J. Høines Fastlege og Kristina Ravnås Sunde Sykepleier Tananger Legesetnter DA

Diagnostikk av diabetes og bruk av Hba1c i Allmennpraksis. Kristian J. Høines Fastlege og Kristina Ravnås Sunde Sykepleier Tananger Legesetnter DA Diagnostikk av diabetes og bruk av Hba1c i Allmennpraksis Kristian J. Høines Fastlege og Kristina Ravnås Sunde Sykepleier Tananger Legesetnter DA Litt om oss Fastlegekontor med 4 fastleger og turnuslege-

Detaljer

Hva er bioingeniørenes tilknytning til diabetesteamet ved norske sykehus. Fagbioingeniør Kirsti Holden Sørlandet sykehus HF, Arendal

Hva er bioingeniørenes tilknytning til diabetesteamet ved norske sykehus. Fagbioingeniør Kirsti Holden Sørlandet sykehus HF, Arendal Hva er bioingeniørenes tilknytning til diabetesteamet ved norske sykehus. Fagbioingeniør Kirsti Holden Sørlandet sykehus HF, Arendal Hvem er jeg? Kirsti Holden Fagansvar i 50 % for PNA Glukose og Blodgass

Detaljer

Diabetes og karbohydra0elling. Heiko Bratke, overlege barneseksjon, Haugesund Sjukehus Nasjonalt Diabetessymposium Stavanger 2014

Diabetes og karbohydra0elling. Heiko Bratke, overlege barneseksjon, Haugesund Sjukehus Nasjonalt Diabetessymposium Stavanger 2014 Diabetes og karbohydra0elling Heiko Bratke, overlege barneseksjon, Haugesund Sjukehus Nasjonalt Diabetessymposium Stavanger 2014 Insulin karbohydrater - balanse Oversikt KH- telling doseveiledning i forhold

Detaljer

Erfaringer med CGM hos barn og ungdom. Anne Karin Måløy

Erfaringer med CGM hos barn og ungdom. Anne Karin Måløy Erfaringer med CGM hos barn og ungdom. Anne Karin Måløy Vår poliklinikklinikk totalt 250 pasienter 80 % på insulinpumpe 25 % bruker CGM 28 pasienter bruker Libre startet med CGM i 2004 Litt historikk 2007-

Detaljer