Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær VEDLEGG: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Side 1

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Rådmannen, her. Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Rolf Magne Hansen, 9060 Lyngseidet Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Ola O. K. Giæver, 9060 Lyngseidet Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Ungdomsrådet Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Gruppeleder for flertallsgrupperinga, Irene Sørensen (kun til formannskapet) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: KomRev Nord, her. Kommunekassereren, her. Økonomisjefen, her NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4). Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 48/11 DS 44/11 DS 45/11 DS 46/11 DS 47/11 DS 48/11 Delegert sak Innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling Jægervatn Grendehus Ba Dispensasjon til merking av ruta til Baalsrudmarsjen Lyngseidet Furuflaten (innvilget) 88/4 - Søknad om delingstillatelse - Nord Troms Jordskifterett (innvilget) Svar - 109/8 søknad om deling av grunneiendom - Storgalten Ferie-Camp (innvilget) Svar 82/19 - Søknad om fradeling av boligtomt. (Hans Otto Glomseth innvilget) DS 49/11 111/4 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - bolig - Idar Pedersen (innvilget) DS 50/11 120/19 - Svar på søknad om tilatelse til tiltak - fritidsbolig - Tom Roger Johansen (innvilget) 2011/ / / / / / /2167 PS 49/11 Oppfølging av regnskapsrapport nr. 1/ /1566 PS 50/11 Endring av SFO-betaling kost 2011/2203 PS 51/11 Budsjettramme 2011 Lyngen kirkelige fellesråd 2010/2586 PS 52/11 PS 53/11 PS 54/11 Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan, etablering av oppdrettslokalitet - Ullsnes, Svensby Etablering av verneområdestyre for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugàissàid suodjemeahcci - valg av representanter 112/10-Søknad om dispensasjon for bruuk av piggtråd som gjerdemateriale. 2011/ / /4224 PS 55/11 Hovudplan for skogsveg 2011/600 I tillegg kan flg saker bli lagt frem for behandling (blir evt sendt på e-post): - Reguleringsplan for Parakneset prinsipielle avklaringer - Reguleringsplan for Kirkhammaren Kl 11:30: Informasjon om Intek Lyngen AS v/einar Hamnvik. Side 3

4 PS 48/11 Delegert sak DS 44/11 Innvilget sçknad om ambulerende skjenkebevilling Jægervatn Grendehus Ba DS 45/11 Dispensasjon til merking av ruta til Baalsrudmarsjen Lyngseidet - Furuflaten DS 46/11 88/4 - Sçknad om delingstillatelse - Nord Troms Jordskifterett DS 47/11 Svar - 109/8 sçknad om deling av grunneiendom - Storgalten Ferie-Camp DS 48/11 Svar 82/19 - Sçknad om fradeling av boligtomt. DS 49/11 111/4 - Svar på sçknad om tillatelse til tiltak - bolig - Idar Pedersen DS 50/11 120/19 - Svar på sçknad om tilatelse til tiltak - fritidsbolig - Tom Roger Johansen Side 4

5 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 210 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 49/11 Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Oppfølging av regnskapsrapport nr. 1/2011 Henvisning til lovverk: Kommuneloven 47. Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar rådmannens forslag til strakstiltak av til etterretning. 2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i budsjettrammene for 2011: Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres Budsjettramme 4410 Bygg og anlegg beholder økte husleieinntekter vedrørende Solhov boog aktivitetssenter i 2011 til dekning av økte utgifter ved nybygget og delvis inndekning av lav budsjettramme. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Side 5

6 Ved kommunestyrets behandling av regnskapsrapport nr. 1/2011 i sak 11/11 ble det bl.a. vedtatt følgende i pkt. 3: Rådmannen legger fram forslag til økning av enhetenes rammer uten å bruke av disposisjonsfondet. Bakgrunnen for vedtaket var rådmannens innstilling ved fremleggelse av regnskapsrapporten at negative budsjettavvik på ulike budsjettområder skulle dekkes inn i ved bruk av disposisjonsfond. Kommunestyret vedtok at negative avvik i drift skulle dekkes inn ved overføring fra andre budsjettområder. Rådmannen har tolket dette slik at det i tillegg må gjennomføres andre tiltak som gjør at budsjett og regnskap 2011 kan gjøres opp i balanse uten å bruke av disposisjonsfondet. På denne bakgrunn sendte rådmannen ut skriv til alle enhetsledere med beskjed om følgende: Iverksetting av strakstiltak 1. Det innføres full innkjøpsstopp med øyeblikkelig virkning. Manglende (rettet) innkjøp som setter liv og helse i fare, eller medfører at lovpålagte tjenester ikke lar seg gjennomføre, kan foretas. Inngåtte kontrakter og bestillinger før kan effektueres. Enhetsleder har ansvar for å vurdere hva dette innebærer. 2. Reiser, kurs, bevertning, mv. skal holdes på et minimum. 3. Full stillingsstopp, overtid, mv. Ledige faste stillinger holdes vakant ut Det skal ikke tas inn ekstrahjelp, sommervikarer eller tilsettes i engasjementer og utgående arbeidsavtaler på engasjementer skal ikke fornyes uten særskilt godkjenning av rådmannen. Det skal ikke tas inn vikarer ved sykdom. Unntatt vil være hvor liv og helse settes i fare, eller medfører at lovpålagte tjenester ikke lar seg gjennomføre. Tjenestene må organiseres på en slik måte at overtid unngås i stor grad. Overtid skal være pålagt av enhetsleder. Enhetsleder har ansvar for å vurdere hva dette innebærer. 4. Overskudd på sykepengerefusjoner kan ikke disponeres fritt og skal inngå som sparetiltak. Dette vil bli budsjettregulert av rådmannen. Enhetsleder/budsjettansvarlige har ansvar for umiddelbart å informere ansatte om dette på tilfredsstillende måte slik at hele organisasjonen er gjort kjent med tiltakene. Mulige nye tiltak Det er dere som driver tjenestene som har best oversikt over hvilke andre tiltak som kan iverksettes. Dere inviteres derfor til å komme med forslag til andre, og kanskje bedre tiltak enn de som er foreslått hittil. Det vil bli vurdert å gjennomføre generelle kutt i rammene for alle enhetene hvis de pålagte tiltakene ikke overholdes. Da må hver enhet gå gjennom sitt årsbudsjett på nytt og regulere dette i hht. ny tildelt ramme. Enhetsledere/budsjettansvarlige bes derfor snarest om å redegjøre for hvilke konsekvenser de forslåtte og eventuelle nye forslag til tiltak vil få for sin enhet. Fristen for å redegjøre for dette settes til 3. juni. Dette har medført at det foreløpig ikke foretas ansettelser i følgende faste stillinger: Utlyst ledig 100 % legehjemmel ved Lyngstunet Ca. 80 % badevakt ved Eidebakken skole Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Tidligere vedtak i saken: Sak 59/10 Lyngen kommunestyre Årsbudsjett/økonomiplan Sak 31/11 Lyngen formannskap Regnskapsrapport nr. 1/2011 Sak 11/11 Lyngen kommunestyre Regnskapsrapport nr. 1/2011 Side 6

7 Økonomiske konsekvenser Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen. Miljøkonsekvenser Ingen. Vurdering av alternativer og konsekvenser Rådmannen følger i dette saksframlegget opp kommunestyrets vedtak med forslag om budsjettendringer og redegjørelse for konsekvenser av ulike iverksatte tiltak. I forbindelse med regnskapsrapporten ønsket ikke rådmannen å redusere noen budsjettrammer før en var trygg på at de nye rammene realistisk kunne holdes. Dette foretas nå, men det understrekes at noen av de foreslåtte reduksjonene er usikre. Samtidig gjentas budsjettendringer som er av mer teknisk art som var tatt med i k-sak 11/11. Dette gjelder overføring av midler vedrørende til sjumilssteget fra 2410 til 1300, teknisk feil i budsjettramme på 1313, 2111 og Driftsenhetene er bedt om å komme med innspill på de foreslåtte tiltakene og nedenfor følger innkomne kommentarer fra 10 av i alt 19 forespurte enheter/budsjettområder: 1310 Administrative tjenester 1. Innkjøpsstopp. Hvis det kun er innkjøp som ikke setter liv og helse i fare som kan foretas, vil det bety full innkjøpsstopp på kommunehuset, alt fra inventar til innkjøp av papir. Noe bør prioriteres å kjøpe slik at en kan opprettholde drift, papir til kopimaskin, toalettpapir, såpe og lignende. 2. Reiser, kurs. Ansatte på kommunehuset må redusere kurs- og reisevirksomhet til et minimum, noe som vil medføre redusert kvalitet på tjenestene, mindre kontakt med de andre kommunene, kompetansetap ved ikke å delta på kurs og konferanser. 3. Full stillingsstopp. Ved ikke å ta inn vikarer ved sykdom o.a. på kommunehuset, kan det føre til betydelig reduksjon i servicenivået til kommunens innbyggere. Eventuelle konsekvenser kan bli: Reduserte telefontider på sentralbordet Redusert åpningstid på kommunehuset Ikke utlegging av postliste på nettet Politiske møter uten møtesekretær Lengre saksbehandlingstid på saker Færre oppdateringer og mindre informasjon på vår hjemmeside Forsinkelse av planarbeid Økt sykefravær på de ansatte som er igjen 2111 Lyngsdalen oppvekstsenter Skal gjøre sitt beste for å oppfylle kravene, men tror ikke det er mye å hente. Faste stillinger er besatt, ingen ledige vikariater. Det er allerede skåret ned på vikarbruken som følge av tidligere pålagte sparetiltak i forbindelse med kutt i ramme fom på kr På ordinære driftsutgifter er det lite å hente da det meste er bundet opp i faste utgifter. Side 7

8 Barnehagen har lojalt fulgt opp sparetiltakene med å redusere sitt budsjett til et minimum. I ettertid har framkommet tvil om at dette er riktig i og med at ungene i denne barnehagen kommer drastisk dårligere ut enn i de andre barnehagene. Her der det lite å hente. Samkjøring av sfo og barnehagen om morgenen er en gevinst ved oppvekstsenter. Enheten føler at de har fått vår del av nedskjæringer for Oksvik skole 1. Innkjøpsstopp: Grunnskoleopplæring og skolefritidsordning er lovpålagte oppgaver. Budsjettramma til ikkelønn er så liten fra før at jeg vanskelig kan hente ut se at vi kan spare noe på læremidler, fritt skolemateriell, formingsmateriell mv uten at vi lar være å gi forsvarlig opplæring. Det betyr at mesteparten av bevilgningen må brukes uansett. Jeg minner og om at foreldrene har klagerett til fylkesmannen om de mener at opplæringsloven ikke følges. 2 Reiser, kurs, bevertning, mv. skal holdes på et minimum. Skolen er med i elevvurderingsprosjektet i Nord-Troms som er finansiert av prosjektmidler. Mye av våre utgifter til reiser har vært knytta til dette prosjektet. Reiseutgiftene, kursdeltakelse er allerede på et lågt nivå. For elevene betyr det at vi må legge all opplæring i gangavstand fra skolen i høstsemesteret. Konsekvensene for begrenset kursdeltakelse er at arbeidstakerne får liten mulighet til faglig oppdatering. Dette gjør omstillingsprosessen ved skolen vanskeligere. 3. Full stillingsstopp, overtid, mv. Ledige faste stillinger holdes vakant ut Oksvik skole har ubesatt et 70% vikariat som fagarbeider/assistent samt 40 % fast stilling (som lønnskostnad ca 1,0 stilling). Skolens totale lønnskostnader til assistent/fagarbeiderstillingsmengde er 1,6 stillinger. Av dette vil andre kommuner sannsynligvis dekke 0,7 stillinger. Tilsettingsstoppen vil derfor i praksis bety av vi kan ha skolefritidsordninga åpen med det personellet vi har, men vi må avslå søknader om spesialpedagogiske tiltak selv om PPT har tilrådd. I tillegg vil vi bryte opplæringsloven fordi vi ikke har personell til å gjennomføre vedtak om spesialundervisningstiltak gjort av eleveres heimkommuner fordi vi ikke har personell til å selge tjenester til andre elevers heimkommuner til en verdi av inntil kr i høsthalvåret. Ikke tas inn vikarer ved sykdom. Unntatt vil være hvor liv og helse settes i fare, eller medfører at lovpålagte tjenester ikke lar seg gjennomføre. All spesialundervisning er rettigheter til enkeltelever. Ved fravær av spesiallærer må dette kompenseres ved vikarbruk. Dersom klassen har bare en lærer, må vikarer brukes om vi ikke kan omprioritere de som går i delingstimer. Assisterende rektor dekker 20 % av rektorstillinga. Ved fortsatt sykefravær uten å få ta inn vikar legger vi opp til at skolen skal være uten rektor 1 dag i uka. Da betyr det at arbeidsgiver pålegger meg som rektor alle rektoroppgaver (100% stilling) til 80 % lønn og 100% arbeid. Liknede problemstilling vil oppstå dersom kontorfullmektig blir sykemeldt over lang tid. Da vil all merkantil arbeid tilfalle rektor/assisterende rektor. Det er en altfor dyr måte for å få arbeidet utført. 4. Overskudd på sykepengerefusjoner kan ikke disponeres fritt og skal inngå som sparetiltak. Dette vil bli budsjettregulert av rådmannen. Sykepengerefusjonene dekker ikke alle kostnadene ved sykefravær når vi må nytte høgtlønnede vikarer. Det stimulerer ikke til kreativitet for å kunne få mer til å rutte med på eget budsjett om andre enheter får godene av ekstrainnsatsen ved sykefravær. 5. Eventelle kutt i ramma Kutt i ramma vil kreve oppsigelse av lærere eller assistenter. Med 3 måneders oppsigelsestid vil det en sparer i kroner høsten 2011 bli liten fordi det vil kreve en egen oppsigelsesprosess. Alternativt vil kutt i ramma måtte taes ut ved at ikke vikarer tilsettes ved sykefravær over Side 8

9 tid. I praksis vil det si at delingstimer reduseres og styrkingstimene reduseres( Bruk av styrkingstimer er lovpålagt fordi en erfarte at lese og regneferdighetene i landet gikk ned etter at kommunene skar bort delingstimer). Det er altså snakk om hvilken kvalitet en skal ha på opplæringa, men det kan og være gjenstand for klage til fylkesmannen om kommunen ikke gir styrkingstimer. Til slutt. Dette er de økonomiske virkningene. Alle sparetiltak påvirker motivasjonen til å gjøre godt arbeid og trivselen i arbeidet. Samtidig øker det presset på lederne for å kunne følge opp påleggene. Det er derfor ikke sikkert at de antatte sparetiltakene i kroner på sikt gir den nytteeffekten i kommuneorganisasjonen som en kunne håpe på Lenangen barne- og ungdomsskole Innkjøpsstopp: Elever vil ikke få nødvendige læremidler i fagene da vi ennå ikke har kjøpt inn læremidler for Skolen vil ikke få fornyet noe av utstyret som i dag er utslitt. Dersom det ikke skal kjøpes inn materiell til bruk i undervisningen vil ikke elevene kunne nå målene i Kunnskapsløftet - læreplan K06. Avviklingen av eksamen blir vanskelig dersom det ikke kjøpes inn oppgradert maskinvare. Ansettelsesstopp: Dette vil få konsekvenser dersom flere søker permisjon. Utover det er alle ansatt for kommende skoleår. Kurs/kompetanseheving: En begrensning utover det vi har i dag vil føre til at lærere og andre ansatte i skolen ikke vil få oppdatert sin kunnskap og kompetanse. Vi kan gjennom dette miste statlige tilskudd til videreutdanning/kompetanseheving. Vikarstopp: Vikarstopp vil få store konsekvenser kommende skoleår. Dette vil føre til sammenslåtte klasser i stor grad. I tillegg i verste fall bortfall av spesialundervisning eller ordinær undervisning. Sykepengerefusjoner: Tas til orientering 2116 Eidebakken skole Enhetsledere/ budsjettansvarlige er bedt om å redegjøre for hvilke konsekvenser de foreslåtte tiltak vil få for enheten. Eidebakken skole er pr i dag uten enhetsleder, da rektor er sykemeldt. Undertegnede vil komme med noen synspunkter, jeg tar forbehold om at konsekvensanalysen kan inneholde mangler, da jeg ikke har ansvar for budsjettet. 1. Eidebakken skole foretar kun nødvendige innkjøp. Vi vil ha behov for innkjøp av skolebøker til skolestart høsten Skole er en lovpålagt oppgave og for å gi tilfredsstillende undervisning etter gjeldende lover og regler, er vi avhengig av et årlig innkjøp av lærebøker og annet undervisningsmateriell. 2. Kurs og reiser er allerede på et minimum, inneværende budsjett år har vi kun deltatt på kurs i regi av vurderingsprosjektet vi deltar på. Dette finansieres eksternt. 3. Ledige stillinger har blitt besatt i vår. Eidebakken skole får ikke tak i kvalifiserte vikarer, de eksterne vikarene vi bruker er ufaglærte og dermed billig arbeidskraft. Overtid brukes kun der vi må ha vikar. 4. Tas til etterretning. Side 9

10 2212 Knøttelia barnehage Full innkjøpsstopp vil bety at vi ikke kan tilby foreldre/ barn et tilbud av kvalitet slik vi ønsker. Barnehagen har allerede mye utslitt utstyr som burde fornyes. Vi har alltid handlet billig fordi vi ikke har hatt midler til å handle inn utstyr og inventar av god kvalitet. Dette betyr at vi oftere må skifte ut og supplere det vi har. Barnehagene har alltid vært moderate i forhold til forbruk og innkjøpsstopp vil være lite motiverende for ansatte, foreldre og barn som ønsker at Knøttelia skal være en god barnehage å være i. Stillingsstopp vil vi ikke kunne forsvare overfor foresatte med tanke på sikkerhet og forsvarlig drift. Dette vil slite på det faste personalet som kan føre til flere sykemeldinger som betyr et veldig dårlig tilbud til alle brukerne. Som enhetsleder MÅ jeg tenke sikkerhet for de barna som oppholder seg her. Bemanningen må til en hver tid være tilstrekkelig. Vi har alltid vært moderate i forhold til bruk av vikarer og det vil vi fortsatt være, men Lyngen kommune er på ingen måte tjent med utslitte ansatte. Alle har krav på 5 uker ferie og disse må kunne dekkes opp av noe ferievikarer ellers klarer vi ikke å få ferien avviklet. Innsparinger som kan iverksettes: Redusert åpningstid fra høsten? Åpner 7.30 stenger Sommerstengt 4 uker ( fra neste år) Ta 10000,- fra Knøttelia sitt driftsbudsjett og la oss beholde resten( en dråpe i havet men litt ) 2213 Sør-Lenangen barnehage Sør-Lenangen barnehage har for budsjettåret 2011 redusert driftsbudsjettet med kr ,- I et ellers så lite driftsbudsjett var det i fjor vanskelig å innhente den summen. Den gang ble det kuttet på budsjettposter som kommer barna til gode, formingsmateriell og fritt skolemateriell. I tillegg måtte vi si opp mobilabonnement. Det meste som nå gjenstår på driftsbudsjettet er nå på et minimum og kan ikke reduseres ytterligere. Det er faste utgifter som kontormateriell, oppgavepliktige ytelser, mva utenfor mvaloven, og lignende. Det er satt av kr ,- på inventar/utstyr kontor som skal dekke utgifter knyttet til mangler og nedfelt i handlingsplan. Videre er ikke barnehagen kommet i betraktning etter hvert som PCparken for kommunens kontorpersonell er fornyet, det gjør at barnehagen har et stort behov for ny harddisk med større ytelse. Det er satt av kr ,- til den fornyelsen. Det et er et absolutt minimumsbeløp for en slik investering. Ellers er poster som inventar/utstyr allerede satt i null. Det er beklagelig, når barnehagen har vært utvidet ved flere anledninger uten at det er budsjettert med innkjøp av nødvendig inventar i forhold til barnehagedrift. Dette sliter på personalet, som sliter med dårlige fysiske løsninger på arbeidsplassen, og vi har stort fravær i forhold til ansatte som tar behandling. Det gir dårlige signaler i forhold til å føle seg verdsatt som arbeidstakere i Lyngen kommune. Vi har alltid vurdert nøye når man tar inn vikar ved fravær. Barnehagen kan ikke overkomme kravet om at det ikke tas inn vikar ved sykdom. Barnehagen har en bemanningsnorm å forholde seg til. Side 10

11 At barnehagen ikke kan disponere evt. overskudd av sykepengerefusjonen er absolutt ikke noen gulrot i forhold til det personalet som står i arbeid, noe som med stor sannsynlighet vil føre til økt sykefravær. Barnehagen har inneværende år lagt avdelingsmøter til arbeidstiden (dagtid). Siden vi er en enavdelings barnehage har vi vært nødt til å ta inn vikarer i møtetidsrommet. I løpet av et år vil denne ordningen koste barnehagen om lag kr ,- Hvis denne møtevirksomheten skulle vært på kveldstid, ville denne ordningen kostet enheten om lag det dobbelte, ved at vi har måttet tatt inn vikar ved avspaseringer. Å ta ut møtevirksom i overtidsbetaling er også en dyrere løsning. Men disse organisatoriske endringene er allerede innarbeidet i budsjettramma for Sosialtjenesten/NAV Kommentarer til iverksetting av strakstiltak: 1. Når det gjelder innkjøpsstopp, får ikke dette spesielle konsekvenser for NAV, slik situasjonen ser ut i dag. Vi har ikke innkjøpsbehov utover vanlig drift som penner, konvolutter og lignende ting ved behov. Lovpålagte oppgaver derimot, har vi allerede signalisert at vi har for lite penger på kvalifiseringsprogrammet. 2. Reiser, kurs, bevertning med mer har hele tiden vært holdt på et minimum, da budsjettene er små og vi har hatt en nøktern holdning til det vi skal delta på. 3. Stillingsstopp dette tar vi bare til etterretning. 4. Sykepengerefusjoner tas til etterretning Barnevernstjenesten For barneverntjenesten vil iverksetting av strakstiltakene få følgende konsekvenser: 1. Full innkjøpsstopp vil ikke få aktuelle konsekvenser for barneverntjenesten da tjenesten ikke foretar noen innkjøp utover daglig forbruksmateriell som penner, papir, konvolutter etc. 2. Reiser, kurs, bevertning mv. holdes allerede i dag på et minimum jfr. tildelt budsjettramme. Vi vil imidlertid minne om at arbeidsgiver har et ansvar for at de ansatte til enhver tid er faglig oppdatert innenfor sine arbeidsområder! 3. Full stillingsstopp, overtid, vikarbruk: barneverntjenesten gjør ikke bruk av ekstrahjelp, sommervikarer etc. Tiltaket får derfor ikke spesielle konsekvenser for oss, men vi tar tiltaket til etterretning. 4. Sykepengerefusjoner: vi tar tiltaket til etterretning Ytre Lyngen hjemmetjeneste Enhetsleder har hatt begrenset med tid til tilbakerapportering av ulike årsaker. Opplyser at hun har fått mye pepper for sin stramme økonomiske linje ved enheten. Har hatt innsparing på lønn i faste stillinger da sykepleiestillinger har vært avlønnet med hjelpepleiere og assistenter i lang tid. Fra august kommer imidlertid 3 sykepleiere tilbake. Rådmannens gjennomgang av budsjettet viser imidlertid en beregnet innsparing på ca kr i 2011 til sammen på faste og engasjementstillinger. Også netto sykepenger er positivt hittil Lyngstunet helse- og omsorgssenter 1. Innkjøpsstopp. Full innkjøpsstopp for Lyngstunet vil få store konsekvenser og vil ikke være gjennomførbart. Innkjøp utover det vil klart bli strengere vurdert. Legekontoret har behov for ny celleteller, denne bør fornyes da reparasjon koster like mye som ny. Langtidsavdelingen fikk i budsjettet 2011 innvilget ca. kr ,- til innkjøp av bekkenspyler da avdelingen ikke har det. Dette er for tiden lagt på is, men må evt. tas med som nytt tiltak ved neste budsjettår, dersom en ikke får tillatelse til innkjøp i år. 2. Reiser og kurs. Kurstilbudet til ansatte ved Lyngstunet har hele tiden vært på et minimum da kursbudsjettene for enhetene allerede er veldig lave. Side 11

12 3. Stillingsstopp innenfor helse- og omsorg kan ikke gjennomføres. Dette vil klart gå ut over liv og helse, og ikke minst kvalitet. Når det gjelder konsekvenser ved uttak av ledig legehjemmel, må en komme tilbake til dette i eget skriv. 4. For øvrig er det tatt ut til sammen ca. kr ,- innenfor praktisk bistand/hjemmehjelp og tildeling av omsorgslønn. Dette medfører at tildeling av hjemmehjelp og omsorgslønn vil bli gitt på et meget lavt nivå. Ved sykdom av hjemmehjelpere vil det i noen tilfeller ikke bli satt inn vikar. Dette medfører at brukere ikke får hjemmehjelp på flere uker. 5. Overskudd på evt. sykepengerefusjoner tas til etterretning Bygg og anlegg Teknisk drift har fått kutt i en allerede altfor liten budsjettramme. Driftsbudsjettet berører den kommunale driften på alle områder og da må en se på områder som er mulig å redusere. For å holde minimumsdrift på alle skoler, barnehager, kaier, veier, veilys, administrasjonsbygg, ungdomsklubber, syke- og aldershjem, idrettsbygg, kommunale boliger, parker, osv. må dagens budsjettramme økes med 1,5 mill. minimum. Kortsiktige tiltak i 2011 i et sprengt budsjett. Alle tiltakene må iverksettes for å oppnå en mulig balanse i budsjettet: Minimalt sommervedlikehold av kommunale veier, bl.a. blir det ikke foretatt kosting av veier etter vinterstrøing. Besparelse allerede lagt inn i budsjettet. Reduksjon i vedlikehold og drift av kommunale bygg. Besparelse Kr er allerede lagt inn i budsjettet (drift Lyngstunet). Gatelysene holdes avslått ut året. Besparelse allerede lagt inn i budsjettet. Skoleungdom tas ikke inn i jobb. Besparelse Gamle Lyngen sykehjem må holdes stengt ut året, budsjettet brukt opp. Voksenopplæringa må da inn i andre lokaler som er i drift. Budsjett for brøyting ved ambulansestasjoner mangler. Vedrørende drift Solhov bo- og aktivitetssenter: Solhov bosenter vil på årsbasis få økte utgifter på ca. 0,5 mill. til renhold, strøm, kommunale avgifter, vedlikehold. For 2011 vil dette bety kr i økte utgifter. Husleieinntektene vil bli betydelig høyere enn i dag, men usikker på størrelsen. Økningen på årsbasis kan bli på 1,2 mill. i forhold til i dag. Forutsetningen må være at leieinntektene tilføres teknisk drifts budsjett på lik linje med de øvrige institusjonene. Oppsummering av enhetenes tilbakemelding på innførte strakstiltak: Ca. halvparten av enhetene har gitt skriftlitg tilbakemelding på innførte strakstiltak fra rådmannen. For noen enheter har det vært muntlig dialog. Det er få nye forslag til tiltak for innsparing. De fleste melder om stramme budsjettrammer som rammer litt ulikt. Teknisk drift ser det ikke mulig å holde ramma uten betydelige tiltak som vil merkes på ulike områder av tjenestetilbudet. Rådmannen vurderer situasjonen på teknisk som meget alvorlig med bakgrunn i tildelt budsjett for Økte utgifter ved Solhov bo- og aktivitetssenter kan sannsynligvis kompenseres ved økte husleieinntekter i de nye omsorgsboligene, bl.a. pga. høyere leie og flere enheter. Det foreslås at økte leieinntekter tilføres teknisk drifts budsjettramme både i 2011 og ved rullering av økonomiplanen for Dette kan muligens medføre at noen foreslåtte tiltak for 2011 kan utgå, men dette må vurderes i forhold til budsjettsituasjonen videre i år. Også situasjonen ved drift av Eidebakken skole er en utfordring for teknisk drift. Forslag til budsjettendringer på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 11/11: Side 12

13 Rådmannen følger opp kommunestyrets vedtak i pkt. 3 og har gått gjennom økonomirapportene på nytt. Det foreslås å ta inn besparelser der dette pr. dato synes realistisk, men det presiseres at det hefter en del usikkerhet til dette ettersom vi fortsatt er tidlig i året. Samtidig opprettholdes forslag om økte budsjettrammer der det ikke synes mulig å oppnå balanse i 2011 uten økte rammer. Tiltak angående kommunestyrets vedtak om antatt besparelse 1,5 mill. kr på felles innkjøpsordning i Nord-Troms utsettes i påvente av å se om inngåtte felles innkjøpsavtaler gir besparelser i år. I tillegg avventes det å se om rådmannens innføring av strakstiltak av gir målbare økonomiske resultater. Dette følges opp i neste regnskapsrapportering. Det foreslås at følgende budsjettrammer økes: 2112 Oksvik skole pga. lavere forventet besparelse i enheten ved overflytting av elever på trinn til Eidebakken Sosialtjenesten/NAV pga. økte utgifter til kvalifiseringsprogrammet Solhov bo- og aktivitetssenter som kompensasjon for manglende mulighet for å klare vedtatt innsparing. Beløpet settes skjønnsmessig til 1 mill., men det er usikkert om dette er tilstrekkelig i forhold til nytt behov i nytt bygg og økning i antall beboere Bygg og anlegg beholder økte husleieinntekter ved Solhov bo- og aktivitetssenter uten at netto budsjettramme økes. Forslag til reduksjon av budsjettrammer: 2116 Eidebakken skole reduseres med kr i hht. rapportert besparelse Praktisk bistand reduseres med kr pga. rapportert innsparing på hjemmehjelp og omsorgslønn Hjemmetjenesten Ytre Lyngen reduseres med kr pga. besparelser i faste stillinger og uttak av engasjementstillinger i sin helhet. Ressurskrevende tjenester ser ut til å bli kompensert med kr ut over estimert refusjon på 14,530 mill. i regnskapet for Dette utbetales i juli 2011 og er en merinntekt i 2011-regnskapet. Rente- og avdragsutgifter reduseres med kr Årsaken til dette er at det er lagt inn økte kapitalkostnader til nye låneopptak i 2011 som følge av manglende finansiering i investeringsregnskapet i Dette ser ikke ut til å være nødvendig som følge av at rådmannen vil foreslå at regnskapsmessig overskudd på driftsregnskapet i 2010 brukes til å finansiere manglende underskudd i investeringsregnskapet pr Øvrige forslag til budsjettjusteringer av teknisk art fra k-sak 11/11 videreføres. Side 13

14 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: A22 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/11 Lyngen formannskap Lyngen levekårsutvalg Lyngen kommunestyre Endring av SFO-betaling kost Henvisning til lovverk: Opplæringsloven Rådmannens innstilling 1. Kostbetalingen i SFO beregnes pr. bestilte måltid pr. dag med utgangspunkt i 20 skoledager pr. måned og betaling i 10 måneder. For kjøp av dagplasser betales pr. måltid etter gjeldende vedtatte pris. Ordningen gjelder fra skoleåret 2011/ Kostbetaling i SFO endres fra skoleåret 2011/2012. Prisen fastsettes til kr 5 pr. måltid. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Foreldrebetalingen for skolefritidsordningen (SFO) i Lyngen kommune har vært uendret i mange år. Det er bl.a. kommet følgende innspill fra rektormøte , sak 75/10: Vedtekter for SFO i Lyngen kommune Se eget notat. Det er ulike satser på SFO i kommunen pga. at åpningstidene er forskjellige. Innspill vedr. kost: Bør satsen for måltidet reguleres for å unngå at noen med 25 % bruk, kan spise like mye som elever med 100 % benyttelse, og likevel kun betale 25 % kostsats. Det er behov for en revisjon av vedtektene, spesielt med tanke på følgende punkter: åpningstid, opptakskriterier, bemanning, innhenting av tilbud fra private aktører. Dette ble fulgt opp i rådmannens saksframlegg til årsbudsjett/økonomiplan hvor det det ble fremmet følgende følgende forslag til vedtak og vedtatt av kommunestyret i k-sak 59/10: SFO-betalingen utredes i løpet av våren 2011, med sikte på at endringer gjøres gjeldende fra høsten Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak K-sak 59/10 Årsbudsjett/økonomiplan Side 14

15 Økonomiske konsekvenser Foreldrebetalingen har betydning for kommunens utgifter til SFO. I utgangspunktet er det anledning til å ta betalt etter selvkost for denne tjenesten. Hvis foreldrebetalingen økes til å dekke selvkost vil dette bety en redusert kommunal kostnad på mellom kr i året basert på regnskapet for 2009 og Også betalingen for kost har gitt underdekning med i overkant av kr pr. år i 2009 og Ved å justere betalingsmåten for kost i SFO vil dette kunne drives til selvkost. Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen. Miljøkonsekvenser Ingen. Vurdering av alternativer og konsekvenser Rådmannen har sett på muligheten for å justere både foreldrebetaling til opphold og kost, men har vurdert dette til å være for omfattende nå. Vedtekter og betaling for opphold bør justeres samtidig, mens betaling for kost anses for å være mulig å endre uten at vedtektene sees på. Det anbefales derfor at det arbeides videre med oppholdsbetalingen og justering av vedtektene for SFO og at dette legges fram i forbindelse med forslag til årsbudsjett/økonomiplan Ut i fra de innspill som er kommet ved vurdering av alternativer for endring av kostbetalingen, så tyder mye på at det er riktigst mulig å endre denne til å omfatte betaling pr. måltid som faktisk bestilles. Alternativt er å sette opp prisen mye for alle for å fange opp de negative konsekvenser som beskrives bl.a. i referatet fra rektormøtet Det har vært vurdert ulike beregningsmåter og regneeksempler for å finne en riktig pris. Men det synes som en pris pr. måltid på ca. 5 kr vil kunne være et riktig nivå. Prisen pr. måltid kan synes lav, men sett i forhold til dagens pris vil dette medføre økte inntekter fra kostbetalingen. Det kan selvfølgelig være momenter som en ikke fanger opp i en slik beregning, men det tilrås at denne prisen legges til grunn fra nytt skoleår 2011/2012. Rådmannens forslag til endring av kostbetalingen i SFO består derfor i følgende: Det betales for faktisk antall måltider pr. mnd utregnet etter gjennomsnittlig 5 dager pr. uke i 4 uker pr. måned. Dvs. 20 dager pr. mnd. Fordelt på foreldrebetaling i 10 mnd vil det bli 10 dager mer enn antall dager i skoleåret, men må sies å kunne være akseptabelt likevel. Det vil uansett bli litt avvik på prisen pr. måltid, så dette må ansees å være lite å regne på. Det er ikke foretatt beregning for kostnader til å administrere dette, slitasje på inventar, husleie, avskrivninger, osv. Det er mange parametre som uansett ikke dekkes, men som det er anledning til å ta med i en selvkostberegning. Dette betyr følgene prisberegning: Elev som spiser 1 måltid pr. dag: kr 5/måltid x 20 dager = 100 kr/måned. Elev som spiser to måltider pr. dag, blir da 200 kr. Dagens kostpris varier i forhold til oppholdstid i de ulike skolene fra i underkant av 100 til ca. 200 kr pr. mnd for full plass. Elever som kjøper ekstra dager betaler samme pris pr. måltid i hht. faktisk bestilling. Rådmannen fastsetter nærmere rutiner i forhold til bestilling og fakturering av SFO i samarbeid med skolene. Side 15

16 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 51/11 Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Budsjettramme 2011 Lyngen kirkelige fellesråd Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Lyngen kommune vedtar å ikke øke bevilgningene til Lyngen kirkelige fellesråd i Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken I forbindelse med Lyngen kommunes brev om vedtatt rammeoverføring til Lyngen kirkelige fellesråd for 2011 har fellesrådet sendt brev datert hvor de ber om at budsjettrammen for 2011 økes. Brevet gjengis i sin helhet: Viser til Deres brev av Lyngen kirkelige fellesråd fikk i kommunestyrevedtak 41/09 ei rammetildeling på kr I vedtaket står det videre: Tidligere vedtatt bevilgning investering på kr 0,9 mill til Lyngen kirke i 2010 overføres fra investeringsbudsjett til økt rammebevilgning hvor kapitalkostnadene for et lån på 0,9 mill er innarbeidet. Forutsetninga er da at fellesrådet selv opptar lånet og at Lyngen kommune øker sitt rammetilskudd i årene framover med et fast beløp. Fom 2011 ytes et årlig tilskudd på kr til dekning av kapitakostnadene. Lyngen kirkelige fellesråd tok sommeren 2010 et lån på kr 1 mill til Lyngen kirke utifra kommunestyrevedtaket i sak 41/09 I sak 59/2010 vedtok Lyngen kommunestyre årsbudsjett/økonomiplan med budsjettramme til fellesrådet på kr , ei økning på kr I samme vedtaket står det: Dette inkluderer både midler til dekning av drift og kapitalkostnader i hele planperioden. Det betyr at fellesrådet får en reell økning av ramma på kr Viser også til budsjettvedtaket for fellesrådet som ble oversendt oktober 2010 Forutsetningen at Lyngen kirkelige fellesråd tok låneopptaket var kommunestyrevedtaket i sak 41/09 og siden kommunen var på ROBEK lista viste fellesrådet at skulle nødvendig reparasjon av kirketaket foretas i 2010 måtte fellesrådet oppta lånet. Side 16

17 Med kommunestyrevedtaket følte en seg trygg at kapitalkostnadene for de neste ti årene ville ble bevilget, men fellesrådet føler seg lurt i denne sak. Lyngen kirkelige fellesråd ber administrasjonen i kommunen foreta grep, slik at rammetilskuddet for 2011 økes med kr til kr Lyngen kommune sendte forvaltningsbrev til fellesrådet hvor det ble signalisert at saken kunne forventes behandlet før sommerferien og at det ville bli vurdert om saken skulle legges fram for politisk behandling. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Tidligere vedtak som berører denne saken: K-sak 41/09 Årsbudsjett/økonomiplan K-sak 59/10 Årsbudsjett/økonomiplan Økonomiske konsekvenser Hvis fellesrådets anmodning om økte bevilgninger imøtekommes vil dette bety økte driftsutgifter for Lyngen kommune i 2011 og i 9,5 år framover med kr som må finansieres enten ved å redusere andre budsjettrammer eller foreta tilleggsbevilgning ved bruk av disposisjonsfond. Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen. Miljøkonsekvenser Ingen. Vurdering av alternativer og konsekvenser Rådmannen vurderer at fellesrådets påstander om at de føler seg lurt er så spesielle at saken fremlegges kommunestyret for avgjørelse. Fellesrådets opplysninger i brevet er ikke korrekte fordi hvis kapitalkostnadene skulle vært lagt inn som tillegg, så er det snakk om kr årlig i tillegg, ikke kr Renteutgiftene refunderes som kjent ved ordningen om kompensasjon for investeringer i kirkebygg. Rådmannen hadde derfor satt pris på om fellesrådet var mer korrekt i framstilling av fakta for å unngå flere uklarheter i saken. Realiteten i saken er at fellesrådet i forkant av rådmannens saksframlegg til årsbudsjett/ økonomiplan gjorde Lyngen kommune kjent med at det var søkt om og innvilget tilskudd fra Husbanken vedrørende kompensasjon for investeringer til kirkebygg. På denne bakgrunn ble det foreslått en økt bevilgning fra rådmannen med kr fra 2010 til Dette ble også formannskapets innstilling og vedtatt av kommunestyret i årsbudsjett for I forbindelse med kommunestyrets behandling lå rådmannen fram et notat hvor det angående denne saken ble sagt følgende: Budsjettrammer tillegg I forbindelse med formannskapets innstilling til årsbudsjett/økonomiplan er det noen budsjettrammer som det ikke ble tatt stilling til. Disse bør kommunestyret vurdere i forbindelse med sitt vedtak. Dette gjelder følgende: Tiltak Lyngen kirkelig fellesråd refusjon avdragsutgifter Avdragsutgifter til Lyngen kirkelig fellesråd bør søkes innarbeidet fordi dette ble godkjent av kommunestyret som et låneopptak på kr med tilbakebetaling på 10 år i forbindelse med vedtak om årsbudsjett/økonomiplan I rådmannens saksframlegg til årsbudsjett/økonomiplan ble dette fjernet etter Side 17

18 opplysninger fra fellesrådet om at dette ble dekket via kompensasjonsordningen for kirkebygg. Fellesrådet opplyser i e-post at det kun er rentene som blir refundert. På denne bakgrunn bør avdragsutgiftene innarbeides årlig i 10 år med kr , dvs. tom I 2020 utgjør dette kr da samme beløp refunderes i Kommunestyret anmodes om å ta disse tiltakene med i vurderingen før vedtak om årsbudsjett/økonomiplan fattes. Kommunestyret tok ikke hensyn til dette i sitt vedtak, og rådmannen anser derfor at den vedtatte rammebevilgning på kr er uttrykk for kommunestyrets vilje til prioritering av midler til kirkelig fellesråd. Rådmannen har med overraskelse over mange år registret at fellesrådet mener at kommunens rammetilskudd skal skilles mellom midler til ordinær drift og til dekning av kapitalkostnader. Dette vil skape en håpløs og uklar situasjon hvor det må brukes må tid på å avklare hva som er riktig beregning eller ikke. Det er derfor i dag lagt opp til at fellesrådet får en vedtatt budsjettramme å forholde seg til, og da må prioritere innenfor denne rammen. Rådmannen mener budsjettvedtaket for 2011 gir uttrykk for dette. Hvis kommunestyret ønsker å se på dette på nytt, så er det altså kr årlig i 9,5 år som evt. skal legges inn i tillegg. Fellesrådet fikk utbetalt kr som kompensasjon for avdrag på opptatt lån i Hvem skal huske på at beløpet skal reduseres tilsvarende når perioden er omme? Rådmannen tilrår derfor ikke at rammeoverføringen til Lyngen kirkelige fellesråd økes i 2011 da saken har vært framlagt for kommunestyret ved den ordinære budsjettbehandlinga og ikke blitt prioritert. Kostra-tallene viser også at Lyngen kommunes bevilgninger til kirka er på linje med sammenlignbare kommuner og godt over gjennomsnittet i Troms. Hvis kommunestyret ønsker å ta anmodningen fra fellesrådet til følge, må det vises til budsjettmessig dekning. Da vil det være aktuelt å omprioritere fra andre budsjettområder eller finansiere dette med bruk av eventuelle ledige midler i disposisjonsfondet. Side 18

19 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: U43 Saksbehandler: Oddrun Skjemstad Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 52/11 Lyngen formannskap Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan, etablering av oppdrettslokalitet - Ullsnes, Svensby Henvisning til lovverk: Plan- og bygningsloven (PBL) Rådmannens innstilling Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan avslås Avslaget begrunnes med at det er overvekt av momenter som taler mot at det skal gis en dispensasjon i forhold til momenter som taler for å innvilge en dispensasjon. Etablering av ny oppdrettslokalitet i området må heller vurderes i en helhetlig interkommunal kystsoneplan for Ullsfjorden. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Barlindhaug Consult AS har på oppdrag fra Lerøy Aurora AS gjort vurderinger av mulige oppdrettslokaliteter i Ullsfjorden. Med utgangspunkt i målinger av strømforhold i vannsøylen, analyse av bunntopografi i området og fjordsystemets vannutskifting har de funnet lokalitet Ullsnes som meget godt egnet for drift av lakseoppdrett. Søker opplyser i sin søknad at: På lokaliteten er det gjennomført grundige undersøkelser med kartlegging, strømmålinger og bunnprøver. Resultatene viser at det er meget god vannutskifting i hele vannsøylen. Både maksimalverdier og snittverdier på vannutskifting er gunstig og perioder med strømstille er nesten fraværende. I tillegg til god horisontal strøm er det en betydelig vertikal strøm på lokaliteten. Dette gjør at organisk materiale vil fordeles bedre Side 19

20 og dermed forebygge belastning på miljøet på bunnen under anlegget. Dette er fordelsaktig med tanke på drift på denne lokaliteten. Driftsformen på anlegget vil inkludere kontinuerlig undervannsovervåkning av alle måltider til fisken. Lokaliteten vil, som alle andre lokaliteter, ha regelmessige pålagte Bundersøkelser der havbunnen blir overvåket. Den tenkte plassering av anlegget vil ikke komme i berøring med hvit sektor fra noen av fyrlyktene i fjordsystemet. Det er begrenset skipstrafikk i området og den vil ikke bli til hinder for fergesambandet over Ullsfjorden Anleggets tenkte senterposisjon: N Ø Anlegget vil bestå av 12 bur på 90 x 90 meter (180 x 540 meter totalt). Hjørneposisjoner på anlegget er satt rett utenfor anleggshjørner på et område som er sentrert på ramme, og har en bredde på 200 meter og en lengde på 580 meter: Ramme får da et areal på 0,097 km² Omsøkt område, hjørneposisjoner 0,116 km² - flåten kommer i tillegg. I søknaden er totalt areal avrundet opp til 0,12 km² Side 20

21 I henhold til Plan- og bygningsloven 19-1 krever dispensasjoner grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles og Regionale og Statlige myndigheter hvis saksområde blir berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjoner fra planer, plankrav og forbudet i 1-8. PBL Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. Søknad om dispensasjon har vært ute til høring, med høringsfrist utvidet til da Fiskeridirektoratet ikke hadde mottatt høringsbrevet. Det kom inn 18 innspill til søknaden: Jægervatnet/Lattervik bygdeutvalg, Jægervassdraget fiskarlag og Jægervatnet grunneierlag: Side 21

22 - De tre lagene går i mot at Lyngen kommune innvilger Lerøy Aurora, eller annen søker, dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan for å etablere et oppdrettsanlegg ved Ullsnes. Lagene er svært bekymret for konsekvensene et oppdrettsanlegg for laks kan ha for Ullsfjordbassenget og de laskeførende vassdragene som har utløp i fjorden: Jægervassdraget, Breivikelva og Lakseelva. - Lagene viser til at det gjennom Plan- og bygningsloven 19-2 ikke kan gis dispensasjon dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet til lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.i tillegg må fordelene være vesentlig større enn ulempene etter en samlet vurdering. De mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan ikke er oppfylt. - Påpeker at søkeren ikke har gjort vurdering av hvordan organisk materiale fra anlegget kan påvirke fjorden henviser til at nyere forskning viser at utslipp av næringssalter og organisk avfall ikke bare påvirker miljøet rundt anlegger, men kan også ha virkning på arter og økosystem lenger unna oppdrettsanlegg (Norges forskningsråd nytt fra havbruk, nr 1 mars 2011). - Lagene mener at en dispensasjon vil være i strid med målet om bærekraftig utvikling av Ullsfjorden, noe som er et sentralt element i formålsbestemmelsen til Plan- og bygningsloven ( 1). - Lagene påpeker at søknaden inneholder for lite data og opplysninger om de miljømessige virkningene av anlegget til at det kan foretas en forsvarlig saksbehandlig viser til Naturmangfoldlovens 8 og Lagene mener videre av behandling av søknader om oppdrettsanlegg i fjorden ikke må behandles før det foreligger ny kystsoneplan for området. Det er gjennom planarbeid at det vil bli framskaffet tilstrekkelig data og informasjon om fjorden, dets arter, økosystemer, fiske med videre og at en får tilstrekkelig og forsvarlig grunnlag til å vurdere om det kan etableres oppdrettsanlegg i fjorden, hvor de bør etableres, hvor mange fjorden tåler og størrelsen på anleggene i tillegg til annen virksomhet i fjorden. De mener at det generelt må utvises tilbakeholdenhet med å gi dispensasjoner fordi at det da er fare for en bit for bit - politikk som undergraver formålet med planen. Lakselvbukt utviklingslag og Jøvik utviklingslag - Bekymret for at et oppdrettsanlegg av denne størrelsen vil utgjøre en trussel mot stammene av anadrome fiskeslag i Lakselva/Storelva. Smolten på tur ut Sørfjorden vil være sårbar for lakselus og sykdommer fra anlegget. I tillegg vil eventuelt rømt fisk være en fare for den lokale laksestammen. - Negative konsekvenser for lokale fiskestammer, forurensing og tap av biologisk mangfold - Oppsummert: Usikkerheten er så stor at de ikke ønsker at det blir gitt dispensasjon fra Lyngen kommunes kystsoneplan for å starte opp med lakseoppdrett på Ullsnes. Nasjonalforeningen Helselaget Vårvon - Laget er sterkt i mot at et slikt anlegg plasseres i Ullsfjorden - De ser på en etablering som svært uheldig for Ullsfjorden som fiskefjord da den gjennom tidene har vært en av Nord-Norges største gytefjorder for sild og torsk - Laget nevner et giftstoff som er tilsatt i foret, E324 ETOXYÆVIN. Dette stoffet er tilsatt for å hindre at foret blir ødelagt og det samme stoffet ødelegger blant annet levra til krabbe, kråkeboller, reker m.m. Torsk og sei spiser av dette foret og får det i fiskekjøttet og som igjen er skadelig for mennesker. - Til politikerne i Lyngen: Vis ansvar og stopp planleggingen av oppdrettsanlegg i Ullsfjorden Side 22

23 Breivikeidet og omegn grunneierlag - Vil, som forvalter av det største vassdraget med anadrome laksefisk, stille seg negativ til denne etableringen - De påpeker at de vet av erfaring at det har blitt store problemer med rømminger, sykdom og lakselus som følge av oppdrettsnæringen - Til tider har sjørøya vært mye angrepet av lakselus. Når det gjelder laksesmolten så vet de ikke hvordan det går med den, men bestanden har vært nedadgående samtidig som at oppdrettsnæringen har økt. Da Ullsfjorden er et viktig oppvekstområde for sjørøye og sjøørrett frykter de for de negative konsekvensene etablering av et slikt anlegg vil få. Lakselvbukt sameforening - Vil sterkt fraråde at det blir gjort avvik fra kystsoneplanen for det omsøkte området ved Ullsnes, og de går mot at det åpnes for etablering av oppdrettsanlegg. - Laget peker på at i følge fiskere og lokalbefolkning sluttet innsigstorsken å komme inn fjorden etter at oppdrettsanlegg ble etablert i fjordsystemet. Etter at disse er lagt ned, er det rapportert om sporadiske fangster av innsigsfisk. - Viser til at det er på en omkrets på flere km er fanget villfisk med oppdrettsfor vil kunne være negativt for utnytting av villfisken - Påpeker at anlegget vil bidra til tilførsel av næringssalter til fjordsystemet. Dette vil kunne trigge algeproduksjon som igjen fører til grønske og vil kunne hindre lyset å slippe igjennom - Oppdrettsnæringen bruker teflubenzuroner/diflubenzuroner i foret for å ta knekken på resistent lakselus. Dette vil kunne synke til bunnen under anlegget og hope seg opp i bunnsedimentene. Dette stoffet er skadelig for skall- og krepsdyr. SFT offentliggjorde nettopp en rapport der det framkommer at denne lusegiften var funnet i skalldyr opp til en kilometer fra oppdrettsanlegg. - Breivikvassdraget: Ligger rett over fjorden fra anlegget det søkes for en av de elvene i Troms der det er tatt mest fisk. Det går laks opp elva, og også ørret og røye fins i vassdraget. Elveutløpet ligger bare noen km fra stedet det søkes om disp. til etablering av oppdrettsanlegg. Nakkelva finnes også i samme området. Ved evt. Rømming vil begge disse elvene være utsatt. Det har i de senere år vært fanget fisk med mye lus på. - Lakselva: Også denne elva har anadrome fiskeslag. Fisken går helt opp til Fjellelv bru, samt opp Langdalselva til Langdalsforsen og et godt stykke oppover Ellenelva. Det ble tidligere tatt mye fisk i vassdraget, men fisket gikk dramatisk tilbake. De senere år har fisket tatt seg opp igjen elva er i ferd med å reparere seg. Det er blitt fanget mye fisk med lus i vassdraget. Laget er bekymret for at et oppdrettsanlegg vil føre til ytterligere mere lus på villfisken som må passere anlegget for å komme seg ut til havet. Ullsfjord fiskarlag - Vil sterkt fraråde at det gis dispensasjon til avvik fra gjeldende kystsoneplan for området, og ber om at Lyngen kommune avviser søknaden - Viser til at det tidligere var oppdrettsanlegg i området og i samme periode erfarte de at innsig av torsk ble borte. Etter at oppdrettsvirksomheten i området opphørte, har torsken begynt å komme tilbake. Laget er bekymret for at innsigstorsken på ny skal bli borte fra Ullsfjorden. - Laget er bekymret fordi at villfisk beiter på oppdrettsforet rester av medisin og lusegift. Redd for at markedet vil sky fisk fanget i områder med oppdrett. - Redd for effekten av lusegift (teflubenzuroner/diflubenzuroner) på økosystemet Side 23

24 - Laget er redd for at en etablering vil kunne skade merkenavnet Lyngen Reker - Der frykter at utslipp av næringssalter til fjordsystemet vil kunne gi problemer avføring og forrester oppblomstring av alger, tilgroing, nedslamming av bunnen og redusert sikt i vannmassene, som igjen gir økt nedbryting av biologisk materiale og dermed oksygenmangel. Lyngen venstre - Ønsker ikke at søknaden om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan imøtekommes. - Føre var prinsippet bør gjelde - Redd for skadevirkning på lokal kysttorsk og også innsig av havtorsk - Redd for smittespredning til lakseførende vassdrag i nærheten og også lakselus på sjøørret. - Forurensing av sjøbunnen pga avfallsprodukter unaturlige forbindelser som er tilsatt foret, både av bindemidler og medikamenter - Peker på at laksenæringens bruk av medikamenter for lusebekjempelse og laksesykdommer medfører en betydelig risikofaktor for miljøet. Svensby utviklingslag - Tilbakemelding fra folk i bygda viser at 60 % er for en etablering og 40 % er i mot. - Positiv: Ser det som positivt at det skjer noe og ønsker ikke å stoppe utviklingen i bygda. De ser at oppdrett kan være en næring som kan skaffe sårt trengte arbeidsplasser her i distriktet og at de positive ringvirkningene er større enn de negative. - Negativ: Ser på oppdrett som en trussel for det organiske livet i sjøen og spesielt med tanke på de skadene som dette kan medføre på de eksisterende anadrome fiskeslag. Flere har høstet negativ erfaring fra tidligere oppdrett i Ullsfjorden og mener at de kjente, og ikke minst ukjente sidene taler i mot oppdrett i Ullsfjorden. Troms jeger- og fiskeforbund - Vil på det sterkeste fraråde en slik etablering. Faremomentene for utslettelse av de ville stammene av laks i Ullsfjorden, både i Lyngen og i Tromsø er overhengende. - Viser til at beregninger gjort av forskere viser at utslipp til miljøet tilsvarer 1-1,5 personekvivalenter pr 100 kg produsert fisk. I dette tilfellet vil det si at forurensingen tilvarer utslipp fra mennesker pr år. Påpeker at dette er en stor og omfattende forurensing i et område som ellers er fritt for forurensing. Vil dette kunne føre til at torsk og annen fisk forsvinner fra fjorden? - Er redd for rømming av fisk særlig med tanke på de anadrome vassdragene i nærheten. - Er skeptisk med tanke på lakselusproblematikken og de store mengder giftstoff som brukes av næringa for å bekjempe denne. De påpeker at disse stoffene ble forbudt i 2002, men brukes på dispensasjon på grunn av mangel på andre stoffer som virker mot lakselus. - Jeger- og fisk påpeker også at kommunen vil få lite igjen av en etablering. De mener at Lerøy Aurora legger lite igjen avverdier i vertskommunene. Derimot legger de igjen store mengder forurensing som går utover loklabefolkninga og millionoverskuddet fra bedriften blir dradd ut av kommunen og til hovedkontoret. Nord-Lenangen grendelag - Grendelaget stiller seg positiv til etablering av oppdrettsanlegg ved Ullsnes - Bakgrunn for positiv utalelse er etablering av nye arbeidsplasser og ringvirkninger for andre bedrifter i kommunen Side 24

25 - Påpeker at miljøhensynet må settes høyt, og være en viktig faktor, for at fjordfiskere og fritidsfiskere også skal kunne bruke, og høste av fjorden. Svensby og omegn grunneierlag - Av de tilbakemeldingene som Svensby og omegn grunneierlag har fått fra sine medlemmer, går samtlige mot at kommunen skal gi dispensasjon fra kystsoneplanen om å gi tillatelse til å etablere oppdrettsanlegg i Ullsfjorden - Det er ytret ønske om å beholde det biologiske mangfoldet som sjøen gir - Fare for tap av fiske etter laks, røye og sjøørret noe som har betydning for bokvalitet for dem som bor i bygda, samt et tilbud til turistnæringen noe som igjen er med å sikre den øvre primærnæringen i bygda. - En av medlemmene i laget påpeker at han er i mot oppdrett i sjøen, men er positiv til lukket landanlegg. Da er det mulig å nyttiggjøre seg næringssalter til minst to ting: Først blande inn møkk fra husdyr og litt matavfall så kjøre møkka gjennom et biogassanlegg for å produsere strøm og varme. Restene kan brukes til gjødsel i jordbruket. Denne prosessen gjør at plantene vil nyttiggjøre seg næringsstoffene bedre. Fare for rømming og luseproblematikk er borte. - Viser til Naturmangfoldloven 14 vektlegging av andre viktige samfunnsinteresser og samiske interesser - Grunneierlaget stiller seg også bak samme uttalelse som er gitt av Lakselvbukt sameforening (se ovenfor). Miljøpartiet de grønne Tromsø - Vil gå sterkt i mot at det blir gjort avvik fra kystsoneplanen og etablering av oppdrettsanlegg i området ved Ullsnes - Avstand til gyteområde for torsk er mindre enn en halv mil opplysning ikke gitt i søknad, men er relevant for vurdering av konsekvens - Den planlagte lokaliteten ligger ca to nautiske mil sør for vernesone for anadrome fiskeslag, et område av nasjonal betydning. Dersom denne vernesonen skulle bli påvirket i fremtiden vil også allmennhetens friluftsinteresser være påvirket. - Friluftsinteressene er for dårlig vurdert - Det er gjort for dårlige miljøundersøkelser - Naturmangfolddloven 7 fastsetter at prinsippene i 8 til 12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet: - Innspill i forhold til 8: Side 25

26 - Innspill i forhold til 9: - Innspill i forhold til 10: - Innspill i forhold til 11: - Innspill i forhold til 12: - Generelle betraktinger: Partiet Raudt Tromsø - Går sterkt i mot at det blir gjort avvik frå kystsoneplanen og etablering av oppdrettsanlegg i området ved Ullsnes - Partiet peker på at i følge fiskere og lokalbefolkning sluttet innsigstorsken å komme inn fjorden etter at oppdrettsanlegg ble etablert i fjordsystemet. Etter at disse er lagt ned, er det rapportert om sporadiske fangster av innsigsfisk. - Viser til at det er på en omkrets på flere km er fanget villfisk med oppdrettsfor vil kunne være negativt for utnytting av villfisken - Påpeker at anlegget vil bidra til tilførsel av næringssalter til fjordsystemet. Dette vil kunne trigge algeproduksjon som igjen fører til grønske og vil kunne hindre lyset å slippe igjennom - Oppdrettsnæringen bruker teflubenzuroner/diflubenzuroner i foret for å ta knekken på resistent lakselus. Dette vil kunne synke til bunnen under anlegget og hope seg opp i bunnsedimentene. Dette stoffet er skadelig for skall- og krepsdyr. SFT offentliggjorde nettopp en rapport der det framkommer at denne lusegiften var funnet i skalldyr opp til en kilometer fra oppdrettsanlegg. - Breivikvassdraget: Ligger rett over fjorden fra anlegget det søkes for en av de elvene i Troms der det er tatt mest fisk. Det går laks opp elva, og også ørret og røye fins i vassdraget. Elveutløpet ligger bare noen km fra stedet det søkes om disp. til etablering av oppdrettsanlegg. Nakkelva finnes også i samme området. Ved evt. Rømming vil begge disse elvene være utsatt. Det har i de senere år vært fanget fisk med mye lus på. - Lakselva: Også denne elva har anadrome fiskeslag. Fisken går helt opp til Fjellelv bru, samt opp Langdalselva til Langdalsforsen og et godt stykke oppover Ellenelva. Det ble tidligere tatt mye fisk i vassdraget, men fisket gikk dramatisk tilbake. De Side 26

27 senere år har fisket tatt seg opp igjen elva er i ferd med å reparere seg. Det er blitt fanget mye fisk med lus i vassdraget. Laget er bekymret for at et oppdrettsanlegg vil føre til ytterligere mere lus på villfisken som må passere anlegget for å komme seg ut til havet. May-Kjellaug og Bjørnar Pettersen - Vil som grunneiere til Jægervassdraget på det sterkeste fraråde at Lyngen kommune dispenserer fra gjeldende kystsoneplan for søknad fra Lerøy Aurora om etablering av oppdrettsanlegg for laks ved Ullsnes i Ullsfjord. - Er bekymret for konsekvensen et oppdrettsanlegg primært vil påføre Ullsfjordbassenget og de lakseførende vassdrag som har utløp i fjorden; Jægervassdraget, Breivikelva og Lakselva: o Jægervassdraget og Breivikelva vil gjennom sin nærhet til planlagte oppdrettslokalisering være sterkt eksponert for skader fra lakserømming og infisering av lakselus o Fjordbassenget omkring oppdrettslokaliseringen vil bli påført skader på stedegen bunnfauna gjennom fiskens avføring og overforing. - Viser til risikovurdering utført av HI om miljøpåvirkning av norsk fiskeoppdrett (utdrag fra fisken og havet, nr ): - Viser også til et forskningssamarbeid mellom HI, NIVA og Uni Research ved UNIB hvor man har kartlagt påvirkningen på økosystemet i havet med bakgrunn i utslipp av næringssalter og organisk avfall fra oppdrett. Fra rapporten gjengis: Tromsø kommune Byutvikling - Har ingen planfaglige merknader til søknaden Sektormyndigheter Side 27

28 Kystverket, Troms og Finnmark - Ønsker å informere om at ny havne- og farvannslov trådte i kraft Dette innebærer at kommunen har fått endret forvaltningsansvar og myndighet i sitt sjøområde, jamfør 7 og 9 i ny lov. Det som tidligere var havnedistrikt er nå opphevet. Plikter som pålegges kommunen i den nye loven omfatter særlig plikt til å sørge for sikkerhet og fremkommelighet i egne sjøområder. - Anlegget planlegges lagt mellom land og kryssende bileder, noe som begrenser tilgjengelig areal. Anleggets utstrekning er ikke innenfor hvit lyssektor, men like i nærheten. - Slik opplysningene fremkommer av beskrivelse og tegninger har ikke Kystverket innvendinger til at det gis dispensasjon fra Lyngen kommunes kystsoneplan - Ved en eventuell tillatelse etter søknad vil det av ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn blant annet bli satt som vilkår at det benyttes synketau til fortøyninger og opphalere, at opphalere fra anker blir nedsenket og lagt inn til anlegget og at det benyttes synkronmerking av anleggets ytterpunkter. Fiskeridirektoratet, Region Troms - Viser til at det i området er registrert et større gytefelt for kysttorsk dette er oså verifisert av HI - Påpeker av Ullsfjordene er delt mellom to kommuner. Arealplanene i de to kommunene er mange år gamle og lite relevant med tanke på å implementere ny kunnskap og erfaring. - Fiskeridirektoratet vil ikke tilrå at det gis en dispensasjon. Lyngen kommune anbefales å stille saken i bero i påvente av at revisjon av ny felles kystsoneplan med Tromsø kommune blir sluttført. Da vil beslutningsgrunnlaget være en arealplan basert på en prosess hvor alle interessegrupper har hatt mulighet for å ivareta sine interesser. En slik plan vil deltakerne ha et eierforhold til og planen vil ha legitimitet hos de som berøres av vedtak som fatters om bruk av arealer i Ullsfjorden Fylkesmannen i Troms - Fylkesmannen i Troms tilrår ut fra miljømessige forhold at kommunen avslår søknaden om dispensasjon fra gjeldende plan. De varsler at dersom kommunen innvilger søknaden, vil Fylkesmannen i Troms vurdere å påklage avgjørelsen. - Fylkesmannen henviser til Naturmangfoldloven at prinsippene i lovens 8 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet o Tiltaket er søkt gjennomført i et område hvor det i følge gjeldende kystsoneplan ikke skal gjennomføres slik virksomhet. Nyetablering av akvakulturvirksomhet nærmere enn 30 km fra vassdrag med anadrome bestander bør vurderes nøye med mindre det kan godtgjøres at disse endringene ikke medfører økt, men snarere redusert påvirkning på vill laksefisk. Slik lokaliteten er inntegna på kart er avstanden til Breivikelva (i Tromsø kommune) i underkant av 5 km. Vassdraget har verdifulle bestander av både laks, sjøørret og sjørøye. Avstanden til Jægervassdraget (Lyngen kommune) er ca. 7 km. Dette vassdraget har en liten og svært sårbar laksebestand og er et av fylkets beste sjørøyevassdrag. Av hensyn til de nevnte bestandene er lokaliseringen problematisk og bør ikke åpnes for ved dispensasjon fra plan. Det må også vektlegges at lokaliseringen berører et viktig vassdrag i nabokommunen (Tromsø). o Tiltaket som skal gjennomføres er relativt betydelig. Inntil kunnskapsgrunnlaget (jf. 8 i naturmangfoldloven) i forhold til inngrepet er nærmere klarlagt bør en av hensyn til økosystemtilnærming og prinsippet om samlet belastning (jf. 10 i naturmangfoldloven) avstå fra å fremme saken Side 28

29 som dispensasjon fra gjeldende plan. Tiltak som dette bør vurderes gjennom rullering av arealdelen for kystsonen. På den måten kan en få en samlet oversikt over konsekvensene ved dette enkelttiltaket, men også over lignende tiltak sett i sammenheng. Tiltaket må altså vurderes opp mot de miljørettslige prinsipper i naturmangfoldsloven Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Området er i gjeldende kystsoneplan fra 1999 satt til fiskeområde og område som er planlagt båndlagt for Forsvaret. Lyngen og Tromsø kommuner har hatt forprosjekt for ny kystsoneplan for Ullsfjorden. Det antas at det vil ta minst et år før det eventuelt foreligger ny kystsoneplan for området. Økonomiske konsekvenser Ingen Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen Vurdering av alternativer og konsekvenser En dispensasjon fra kystsoneplanen må vurderes opp mot Naturmangfoldlovens prinsipper i 8 til 12, jfr. 7. Det er ikke foretatt noen konsekvensutredning for en eventuell etablering av ny oppdrettslokalitet i dette området. Det gjør at kommunen ikke har tilstrekkelig Side 29

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON

VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON Prosentvis oversikt over effektivisering og rammereduksjon Stab og kirkelig fellesråd 14,6 % 21,9 % Barnehage 8,5 % Helse og barnevern 3,6 % Pleie-

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer