Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær VEDLEGG: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Side 1

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Rådmannen, her. Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Rolf Magne Hansen, 9060 Lyngseidet Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Ola O. K. Giæver, 9060 Lyngseidet Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Ungdomsrådet Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Gruppeleder for flertallsgrupperinga, Irene Sørensen (kun til formannskapet) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: KomRev Nord, her. Kommunekassereren, her. Økonomisjefen, her NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4). Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 48/11 DS 44/11 DS 45/11 DS 46/11 DS 47/11 DS 48/11 Delegert sak Innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling Jægervatn Grendehus Ba Dispensasjon til merking av ruta til Baalsrudmarsjen Lyngseidet Furuflaten (innvilget) 88/4 - Søknad om delingstillatelse - Nord Troms Jordskifterett (innvilget) Svar - 109/8 søknad om deling av grunneiendom - Storgalten Ferie-Camp (innvilget) Svar 82/19 - Søknad om fradeling av boligtomt. (Hans Otto Glomseth innvilget) DS 49/11 111/4 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - bolig - Idar Pedersen (innvilget) DS 50/11 120/19 - Svar på søknad om tilatelse til tiltak - fritidsbolig - Tom Roger Johansen (innvilget) 2011/ / / / / / /2167 PS 49/11 Oppfølging av regnskapsrapport nr. 1/ /1566 PS 50/11 Endring av SFO-betaling kost 2011/2203 PS 51/11 Budsjettramme 2011 Lyngen kirkelige fellesråd 2010/2586 PS 52/11 PS 53/11 PS 54/11 Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan, etablering av oppdrettslokalitet - Ullsnes, Svensby Etablering av verneområdestyre for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugàissàid suodjemeahcci - valg av representanter 112/10-Søknad om dispensasjon for bruuk av piggtråd som gjerdemateriale. 2011/ / /4224 PS 55/11 Hovudplan for skogsveg 2011/600 I tillegg kan flg saker bli lagt frem for behandling (blir evt sendt på e-post): - Reguleringsplan for Parakneset prinsipielle avklaringer - Reguleringsplan for Kirkhammaren Kl 11:30: Informasjon om Intek Lyngen AS v/einar Hamnvik. Side 3

4 PS 48/11 Delegert sak DS 44/11 Innvilget sçknad om ambulerende skjenkebevilling Jægervatn Grendehus Ba DS 45/11 Dispensasjon til merking av ruta til Baalsrudmarsjen Lyngseidet - Furuflaten DS 46/11 88/4 - Sçknad om delingstillatelse - Nord Troms Jordskifterett DS 47/11 Svar - 109/8 sçknad om deling av grunneiendom - Storgalten Ferie-Camp DS 48/11 Svar 82/19 - Sçknad om fradeling av boligtomt. DS 49/11 111/4 - Svar på sçknad om tillatelse til tiltak - bolig - Idar Pedersen DS 50/11 120/19 - Svar på sçknad om tilatelse til tiltak - fritidsbolig - Tom Roger Johansen Side 4

5 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 210 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 49/11 Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Oppfølging av regnskapsrapport nr. 1/2011 Henvisning til lovverk: Kommuneloven 47. Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar rådmannens forslag til strakstiltak av til etterretning. 2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i budsjettrammene for 2011: Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres Budsjettramme 4410 Bygg og anlegg beholder økte husleieinntekter vedrørende Solhov boog aktivitetssenter i 2011 til dekning av økte utgifter ved nybygget og delvis inndekning av lav budsjettramme. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Side 5

6 Ved kommunestyrets behandling av regnskapsrapport nr. 1/2011 i sak 11/11 ble det bl.a. vedtatt følgende i pkt. 3: Rådmannen legger fram forslag til økning av enhetenes rammer uten å bruke av disposisjonsfondet. Bakgrunnen for vedtaket var rådmannens innstilling ved fremleggelse av regnskapsrapporten at negative budsjettavvik på ulike budsjettområder skulle dekkes inn i ved bruk av disposisjonsfond. Kommunestyret vedtok at negative avvik i drift skulle dekkes inn ved overføring fra andre budsjettområder. Rådmannen har tolket dette slik at det i tillegg må gjennomføres andre tiltak som gjør at budsjett og regnskap 2011 kan gjøres opp i balanse uten å bruke av disposisjonsfondet. På denne bakgrunn sendte rådmannen ut skriv til alle enhetsledere med beskjed om følgende: Iverksetting av strakstiltak 1. Det innføres full innkjøpsstopp med øyeblikkelig virkning. Manglende (rettet) innkjøp som setter liv og helse i fare, eller medfører at lovpålagte tjenester ikke lar seg gjennomføre, kan foretas. Inngåtte kontrakter og bestillinger før kan effektueres. Enhetsleder har ansvar for å vurdere hva dette innebærer. 2. Reiser, kurs, bevertning, mv. skal holdes på et minimum. 3. Full stillingsstopp, overtid, mv. Ledige faste stillinger holdes vakant ut Det skal ikke tas inn ekstrahjelp, sommervikarer eller tilsettes i engasjementer og utgående arbeidsavtaler på engasjementer skal ikke fornyes uten særskilt godkjenning av rådmannen. Det skal ikke tas inn vikarer ved sykdom. Unntatt vil være hvor liv og helse settes i fare, eller medfører at lovpålagte tjenester ikke lar seg gjennomføre. Tjenestene må organiseres på en slik måte at overtid unngås i stor grad. Overtid skal være pålagt av enhetsleder. Enhetsleder har ansvar for å vurdere hva dette innebærer. 4. Overskudd på sykepengerefusjoner kan ikke disponeres fritt og skal inngå som sparetiltak. Dette vil bli budsjettregulert av rådmannen. Enhetsleder/budsjettansvarlige har ansvar for umiddelbart å informere ansatte om dette på tilfredsstillende måte slik at hele organisasjonen er gjort kjent med tiltakene. Mulige nye tiltak Det er dere som driver tjenestene som har best oversikt over hvilke andre tiltak som kan iverksettes. Dere inviteres derfor til å komme med forslag til andre, og kanskje bedre tiltak enn de som er foreslått hittil. Det vil bli vurdert å gjennomføre generelle kutt i rammene for alle enhetene hvis de pålagte tiltakene ikke overholdes. Da må hver enhet gå gjennom sitt årsbudsjett på nytt og regulere dette i hht. ny tildelt ramme. Enhetsledere/budsjettansvarlige bes derfor snarest om å redegjøre for hvilke konsekvenser de forslåtte og eventuelle nye forslag til tiltak vil få for sin enhet. Fristen for å redegjøre for dette settes til 3. juni. Dette har medført at det foreløpig ikke foretas ansettelser i følgende faste stillinger: Utlyst ledig 100 % legehjemmel ved Lyngstunet Ca. 80 % badevakt ved Eidebakken skole Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Tidligere vedtak i saken: Sak 59/10 Lyngen kommunestyre Årsbudsjett/økonomiplan Sak 31/11 Lyngen formannskap Regnskapsrapport nr. 1/2011 Sak 11/11 Lyngen kommunestyre Regnskapsrapport nr. 1/2011 Side 6

7 Økonomiske konsekvenser Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen. Miljøkonsekvenser Ingen. Vurdering av alternativer og konsekvenser Rådmannen følger i dette saksframlegget opp kommunestyrets vedtak med forslag om budsjettendringer og redegjørelse for konsekvenser av ulike iverksatte tiltak. I forbindelse med regnskapsrapporten ønsket ikke rådmannen å redusere noen budsjettrammer før en var trygg på at de nye rammene realistisk kunne holdes. Dette foretas nå, men det understrekes at noen av de foreslåtte reduksjonene er usikre. Samtidig gjentas budsjettendringer som er av mer teknisk art som var tatt med i k-sak 11/11. Dette gjelder overføring av midler vedrørende til sjumilssteget fra 2410 til 1300, teknisk feil i budsjettramme på 1313, 2111 og Driftsenhetene er bedt om å komme med innspill på de foreslåtte tiltakene og nedenfor følger innkomne kommentarer fra 10 av i alt 19 forespurte enheter/budsjettområder: 1310 Administrative tjenester 1. Innkjøpsstopp. Hvis det kun er innkjøp som ikke setter liv og helse i fare som kan foretas, vil det bety full innkjøpsstopp på kommunehuset, alt fra inventar til innkjøp av papir. Noe bør prioriteres å kjøpe slik at en kan opprettholde drift, papir til kopimaskin, toalettpapir, såpe og lignende. 2. Reiser, kurs. Ansatte på kommunehuset må redusere kurs- og reisevirksomhet til et minimum, noe som vil medføre redusert kvalitet på tjenestene, mindre kontakt med de andre kommunene, kompetansetap ved ikke å delta på kurs og konferanser. 3. Full stillingsstopp. Ved ikke å ta inn vikarer ved sykdom o.a. på kommunehuset, kan det føre til betydelig reduksjon i servicenivået til kommunens innbyggere. Eventuelle konsekvenser kan bli: Reduserte telefontider på sentralbordet Redusert åpningstid på kommunehuset Ikke utlegging av postliste på nettet Politiske møter uten møtesekretær Lengre saksbehandlingstid på saker Færre oppdateringer og mindre informasjon på vår hjemmeside Forsinkelse av planarbeid Økt sykefravær på de ansatte som er igjen 2111 Lyngsdalen oppvekstsenter Skal gjøre sitt beste for å oppfylle kravene, men tror ikke det er mye å hente. Faste stillinger er besatt, ingen ledige vikariater. Det er allerede skåret ned på vikarbruken som følge av tidligere pålagte sparetiltak i forbindelse med kutt i ramme fom på kr På ordinære driftsutgifter er det lite å hente da det meste er bundet opp i faste utgifter. Side 7

8 Barnehagen har lojalt fulgt opp sparetiltakene med å redusere sitt budsjett til et minimum. I ettertid har framkommet tvil om at dette er riktig i og med at ungene i denne barnehagen kommer drastisk dårligere ut enn i de andre barnehagene. Her der det lite å hente. Samkjøring av sfo og barnehagen om morgenen er en gevinst ved oppvekstsenter. Enheten føler at de har fått vår del av nedskjæringer for Oksvik skole 1. Innkjøpsstopp: Grunnskoleopplæring og skolefritidsordning er lovpålagte oppgaver. Budsjettramma til ikkelønn er så liten fra før at jeg vanskelig kan hente ut se at vi kan spare noe på læremidler, fritt skolemateriell, formingsmateriell mv uten at vi lar være å gi forsvarlig opplæring. Det betyr at mesteparten av bevilgningen må brukes uansett. Jeg minner og om at foreldrene har klagerett til fylkesmannen om de mener at opplæringsloven ikke følges. 2 Reiser, kurs, bevertning, mv. skal holdes på et minimum. Skolen er med i elevvurderingsprosjektet i Nord-Troms som er finansiert av prosjektmidler. Mye av våre utgifter til reiser har vært knytta til dette prosjektet. Reiseutgiftene, kursdeltakelse er allerede på et lågt nivå. For elevene betyr det at vi må legge all opplæring i gangavstand fra skolen i høstsemesteret. Konsekvensene for begrenset kursdeltakelse er at arbeidstakerne får liten mulighet til faglig oppdatering. Dette gjør omstillingsprosessen ved skolen vanskeligere. 3. Full stillingsstopp, overtid, mv. Ledige faste stillinger holdes vakant ut Oksvik skole har ubesatt et 70% vikariat som fagarbeider/assistent samt 40 % fast stilling (som lønnskostnad ca 1,0 stilling). Skolens totale lønnskostnader til assistent/fagarbeiderstillingsmengde er 1,6 stillinger. Av dette vil andre kommuner sannsynligvis dekke 0,7 stillinger. Tilsettingsstoppen vil derfor i praksis bety av vi kan ha skolefritidsordninga åpen med det personellet vi har, men vi må avslå søknader om spesialpedagogiske tiltak selv om PPT har tilrådd. I tillegg vil vi bryte opplæringsloven fordi vi ikke har personell til å gjennomføre vedtak om spesialundervisningstiltak gjort av eleveres heimkommuner fordi vi ikke har personell til å selge tjenester til andre elevers heimkommuner til en verdi av inntil kr i høsthalvåret. Ikke tas inn vikarer ved sykdom. Unntatt vil være hvor liv og helse settes i fare, eller medfører at lovpålagte tjenester ikke lar seg gjennomføre. All spesialundervisning er rettigheter til enkeltelever. Ved fravær av spesiallærer må dette kompenseres ved vikarbruk. Dersom klassen har bare en lærer, må vikarer brukes om vi ikke kan omprioritere de som går i delingstimer. Assisterende rektor dekker 20 % av rektorstillinga. Ved fortsatt sykefravær uten å få ta inn vikar legger vi opp til at skolen skal være uten rektor 1 dag i uka. Da betyr det at arbeidsgiver pålegger meg som rektor alle rektoroppgaver (100% stilling) til 80 % lønn og 100% arbeid. Liknede problemstilling vil oppstå dersom kontorfullmektig blir sykemeldt over lang tid. Da vil all merkantil arbeid tilfalle rektor/assisterende rektor. Det er en altfor dyr måte for å få arbeidet utført. 4. Overskudd på sykepengerefusjoner kan ikke disponeres fritt og skal inngå som sparetiltak. Dette vil bli budsjettregulert av rådmannen. Sykepengerefusjonene dekker ikke alle kostnadene ved sykefravær når vi må nytte høgtlønnede vikarer. Det stimulerer ikke til kreativitet for å kunne få mer til å rutte med på eget budsjett om andre enheter får godene av ekstrainnsatsen ved sykefravær. 5. Eventelle kutt i ramma Kutt i ramma vil kreve oppsigelse av lærere eller assistenter. Med 3 måneders oppsigelsestid vil det en sparer i kroner høsten 2011 bli liten fordi det vil kreve en egen oppsigelsesprosess. Alternativt vil kutt i ramma måtte taes ut ved at ikke vikarer tilsettes ved sykefravær over Side 8

9 tid. I praksis vil det si at delingstimer reduseres og styrkingstimene reduseres( Bruk av styrkingstimer er lovpålagt fordi en erfarte at lese og regneferdighetene i landet gikk ned etter at kommunene skar bort delingstimer). Det er altså snakk om hvilken kvalitet en skal ha på opplæringa, men det kan og være gjenstand for klage til fylkesmannen om kommunen ikke gir styrkingstimer. Til slutt. Dette er de økonomiske virkningene. Alle sparetiltak påvirker motivasjonen til å gjøre godt arbeid og trivselen i arbeidet. Samtidig øker det presset på lederne for å kunne følge opp påleggene. Det er derfor ikke sikkert at de antatte sparetiltakene i kroner på sikt gir den nytteeffekten i kommuneorganisasjonen som en kunne håpe på Lenangen barne- og ungdomsskole Innkjøpsstopp: Elever vil ikke få nødvendige læremidler i fagene da vi ennå ikke har kjøpt inn læremidler for Skolen vil ikke få fornyet noe av utstyret som i dag er utslitt. Dersom det ikke skal kjøpes inn materiell til bruk i undervisningen vil ikke elevene kunne nå målene i Kunnskapsløftet - læreplan K06. Avviklingen av eksamen blir vanskelig dersom det ikke kjøpes inn oppgradert maskinvare. Ansettelsesstopp: Dette vil få konsekvenser dersom flere søker permisjon. Utover det er alle ansatt for kommende skoleår. Kurs/kompetanseheving: En begrensning utover det vi har i dag vil føre til at lærere og andre ansatte i skolen ikke vil få oppdatert sin kunnskap og kompetanse. Vi kan gjennom dette miste statlige tilskudd til videreutdanning/kompetanseheving. Vikarstopp: Vikarstopp vil få store konsekvenser kommende skoleår. Dette vil føre til sammenslåtte klasser i stor grad. I tillegg i verste fall bortfall av spesialundervisning eller ordinær undervisning. Sykepengerefusjoner: Tas til orientering 2116 Eidebakken skole Enhetsledere/ budsjettansvarlige er bedt om å redegjøre for hvilke konsekvenser de foreslåtte tiltak vil få for enheten. Eidebakken skole er pr i dag uten enhetsleder, da rektor er sykemeldt. Undertegnede vil komme med noen synspunkter, jeg tar forbehold om at konsekvensanalysen kan inneholde mangler, da jeg ikke har ansvar for budsjettet. 1. Eidebakken skole foretar kun nødvendige innkjøp. Vi vil ha behov for innkjøp av skolebøker til skolestart høsten Skole er en lovpålagt oppgave og for å gi tilfredsstillende undervisning etter gjeldende lover og regler, er vi avhengig av et årlig innkjøp av lærebøker og annet undervisningsmateriell. 2. Kurs og reiser er allerede på et minimum, inneværende budsjett år har vi kun deltatt på kurs i regi av vurderingsprosjektet vi deltar på. Dette finansieres eksternt. 3. Ledige stillinger har blitt besatt i vår. Eidebakken skole får ikke tak i kvalifiserte vikarer, de eksterne vikarene vi bruker er ufaglærte og dermed billig arbeidskraft. Overtid brukes kun der vi må ha vikar. 4. Tas til etterretning. Side 9

10 2212 Knøttelia barnehage Full innkjøpsstopp vil bety at vi ikke kan tilby foreldre/ barn et tilbud av kvalitet slik vi ønsker. Barnehagen har allerede mye utslitt utstyr som burde fornyes. Vi har alltid handlet billig fordi vi ikke har hatt midler til å handle inn utstyr og inventar av god kvalitet. Dette betyr at vi oftere må skifte ut og supplere det vi har. Barnehagene har alltid vært moderate i forhold til forbruk og innkjøpsstopp vil være lite motiverende for ansatte, foreldre og barn som ønsker at Knøttelia skal være en god barnehage å være i. Stillingsstopp vil vi ikke kunne forsvare overfor foresatte med tanke på sikkerhet og forsvarlig drift. Dette vil slite på det faste personalet som kan føre til flere sykemeldinger som betyr et veldig dårlig tilbud til alle brukerne. Som enhetsleder MÅ jeg tenke sikkerhet for de barna som oppholder seg her. Bemanningen må til en hver tid være tilstrekkelig. Vi har alltid vært moderate i forhold til bruk av vikarer og det vil vi fortsatt være, men Lyngen kommune er på ingen måte tjent med utslitte ansatte. Alle har krav på 5 uker ferie og disse må kunne dekkes opp av noe ferievikarer ellers klarer vi ikke å få ferien avviklet. Innsparinger som kan iverksettes: Redusert åpningstid fra høsten? Åpner 7.30 stenger Sommerstengt 4 uker ( fra neste år) Ta 10000,- fra Knøttelia sitt driftsbudsjett og la oss beholde resten( en dråpe i havet men litt ) 2213 Sør-Lenangen barnehage Sør-Lenangen barnehage har for budsjettåret 2011 redusert driftsbudsjettet med kr ,- I et ellers så lite driftsbudsjett var det i fjor vanskelig å innhente den summen. Den gang ble det kuttet på budsjettposter som kommer barna til gode, formingsmateriell og fritt skolemateriell. I tillegg måtte vi si opp mobilabonnement. Det meste som nå gjenstår på driftsbudsjettet er nå på et minimum og kan ikke reduseres ytterligere. Det er faste utgifter som kontormateriell, oppgavepliktige ytelser, mva utenfor mvaloven, og lignende. Det er satt av kr ,- på inventar/utstyr kontor som skal dekke utgifter knyttet til mangler og nedfelt i handlingsplan. Videre er ikke barnehagen kommet i betraktning etter hvert som PCparken for kommunens kontorpersonell er fornyet, det gjør at barnehagen har et stort behov for ny harddisk med større ytelse. Det er satt av kr ,- til den fornyelsen. Det et er et absolutt minimumsbeløp for en slik investering. Ellers er poster som inventar/utstyr allerede satt i null. Det er beklagelig, når barnehagen har vært utvidet ved flere anledninger uten at det er budsjettert med innkjøp av nødvendig inventar i forhold til barnehagedrift. Dette sliter på personalet, som sliter med dårlige fysiske løsninger på arbeidsplassen, og vi har stort fravær i forhold til ansatte som tar behandling. Det gir dårlige signaler i forhold til å føle seg verdsatt som arbeidstakere i Lyngen kommune. Vi har alltid vurdert nøye når man tar inn vikar ved fravær. Barnehagen kan ikke overkomme kravet om at det ikke tas inn vikar ved sykdom. Barnehagen har en bemanningsnorm å forholde seg til. Side 10

11 At barnehagen ikke kan disponere evt. overskudd av sykepengerefusjonen er absolutt ikke noen gulrot i forhold til det personalet som står i arbeid, noe som med stor sannsynlighet vil føre til økt sykefravær. Barnehagen har inneværende år lagt avdelingsmøter til arbeidstiden (dagtid). Siden vi er en enavdelings barnehage har vi vært nødt til å ta inn vikarer i møtetidsrommet. I løpet av et år vil denne ordningen koste barnehagen om lag kr ,- Hvis denne møtevirksomheten skulle vært på kveldstid, ville denne ordningen kostet enheten om lag det dobbelte, ved at vi har måttet tatt inn vikar ved avspaseringer. Å ta ut møtevirksom i overtidsbetaling er også en dyrere løsning. Men disse organisatoriske endringene er allerede innarbeidet i budsjettramma for Sosialtjenesten/NAV Kommentarer til iverksetting av strakstiltak: 1. Når det gjelder innkjøpsstopp, får ikke dette spesielle konsekvenser for NAV, slik situasjonen ser ut i dag. Vi har ikke innkjøpsbehov utover vanlig drift som penner, konvolutter og lignende ting ved behov. Lovpålagte oppgaver derimot, har vi allerede signalisert at vi har for lite penger på kvalifiseringsprogrammet. 2. Reiser, kurs, bevertning med mer har hele tiden vært holdt på et minimum, da budsjettene er små og vi har hatt en nøktern holdning til det vi skal delta på. 3. Stillingsstopp dette tar vi bare til etterretning. 4. Sykepengerefusjoner tas til etterretning Barnevernstjenesten For barneverntjenesten vil iverksetting av strakstiltakene få følgende konsekvenser: 1. Full innkjøpsstopp vil ikke få aktuelle konsekvenser for barneverntjenesten da tjenesten ikke foretar noen innkjøp utover daglig forbruksmateriell som penner, papir, konvolutter etc. 2. Reiser, kurs, bevertning mv. holdes allerede i dag på et minimum jfr. tildelt budsjettramme. Vi vil imidlertid minne om at arbeidsgiver har et ansvar for at de ansatte til enhver tid er faglig oppdatert innenfor sine arbeidsområder! 3. Full stillingsstopp, overtid, vikarbruk: barneverntjenesten gjør ikke bruk av ekstrahjelp, sommervikarer etc. Tiltaket får derfor ikke spesielle konsekvenser for oss, men vi tar tiltaket til etterretning. 4. Sykepengerefusjoner: vi tar tiltaket til etterretning Ytre Lyngen hjemmetjeneste Enhetsleder har hatt begrenset med tid til tilbakerapportering av ulike årsaker. Opplyser at hun har fått mye pepper for sin stramme økonomiske linje ved enheten. Har hatt innsparing på lønn i faste stillinger da sykepleiestillinger har vært avlønnet med hjelpepleiere og assistenter i lang tid. Fra august kommer imidlertid 3 sykepleiere tilbake. Rådmannens gjennomgang av budsjettet viser imidlertid en beregnet innsparing på ca kr i 2011 til sammen på faste og engasjementstillinger. Også netto sykepenger er positivt hittil Lyngstunet helse- og omsorgssenter 1. Innkjøpsstopp. Full innkjøpsstopp for Lyngstunet vil få store konsekvenser og vil ikke være gjennomførbart. Innkjøp utover det vil klart bli strengere vurdert. Legekontoret har behov for ny celleteller, denne bør fornyes da reparasjon koster like mye som ny. Langtidsavdelingen fikk i budsjettet 2011 innvilget ca. kr ,- til innkjøp av bekkenspyler da avdelingen ikke har det. Dette er for tiden lagt på is, men må evt. tas med som nytt tiltak ved neste budsjettår, dersom en ikke får tillatelse til innkjøp i år. 2. Reiser og kurs. Kurstilbudet til ansatte ved Lyngstunet har hele tiden vært på et minimum da kursbudsjettene for enhetene allerede er veldig lave. Side 11

12 3. Stillingsstopp innenfor helse- og omsorg kan ikke gjennomføres. Dette vil klart gå ut over liv og helse, og ikke minst kvalitet. Når det gjelder konsekvenser ved uttak av ledig legehjemmel, må en komme tilbake til dette i eget skriv. 4. For øvrig er det tatt ut til sammen ca. kr ,- innenfor praktisk bistand/hjemmehjelp og tildeling av omsorgslønn. Dette medfører at tildeling av hjemmehjelp og omsorgslønn vil bli gitt på et meget lavt nivå. Ved sykdom av hjemmehjelpere vil det i noen tilfeller ikke bli satt inn vikar. Dette medfører at brukere ikke får hjemmehjelp på flere uker. 5. Overskudd på evt. sykepengerefusjoner tas til etterretning Bygg og anlegg Teknisk drift har fått kutt i en allerede altfor liten budsjettramme. Driftsbudsjettet berører den kommunale driften på alle områder og da må en se på områder som er mulig å redusere. For å holde minimumsdrift på alle skoler, barnehager, kaier, veier, veilys, administrasjonsbygg, ungdomsklubber, syke- og aldershjem, idrettsbygg, kommunale boliger, parker, osv. må dagens budsjettramme økes med 1,5 mill. minimum. Kortsiktige tiltak i 2011 i et sprengt budsjett. Alle tiltakene må iverksettes for å oppnå en mulig balanse i budsjettet: Minimalt sommervedlikehold av kommunale veier, bl.a. blir det ikke foretatt kosting av veier etter vinterstrøing. Besparelse allerede lagt inn i budsjettet. Reduksjon i vedlikehold og drift av kommunale bygg. Besparelse Kr er allerede lagt inn i budsjettet (drift Lyngstunet). Gatelysene holdes avslått ut året. Besparelse allerede lagt inn i budsjettet. Skoleungdom tas ikke inn i jobb. Besparelse Gamle Lyngen sykehjem må holdes stengt ut året, budsjettet brukt opp. Voksenopplæringa må da inn i andre lokaler som er i drift. Budsjett for brøyting ved ambulansestasjoner mangler. Vedrørende drift Solhov bo- og aktivitetssenter: Solhov bosenter vil på årsbasis få økte utgifter på ca. 0,5 mill. til renhold, strøm, kommunale avgifter, vedlikehold. For 2011 vil dette bety kr i økte utgifter. Husleieinntektene vil bli betydelig høyere enn i dag, men usikker på størrelsen. Økningen på årsbasis kan bli på 1,2 mill. i forhold til i dag. Forutsetningen må være at leieinntektene tilføres teknisk drifts budsjett på lik linje med de øvrige institusjonene. Oppsummering av enhetenes tilbakemelding på innførte strakstiltak: Ca. halvparten av enhetene har gitt skriftlitg tilbakemelding på innførte strakstiltak fra rådmannen. For noen enheter har det vært muntlig dialog. Det er få nye forslag til tiltak for innsparing. De fleste melder om stramme budsjettrammer som rammer litt ulikt. Teknisk drift ser det ikke mulig å holde ramma uten betydelige tiltak som vil merkes på ulike områder av tjenestetilbudet. Rådmannen vurderer situasjonen på teknisk som meget alvorlig med bakgrunn i tildelt budsjett for Økte utgifter ved Solhov bo- og aktivitetssenter kan sannsynligvis kompenseres ved økte husleieinntekter i de nye omsorgsboligene, bl.a. pga. høyere leie og flere enheter. Det foreslås at økte leieinntekter tilføres teknisk drifts budsjettramme både i 2011 og ved rullering av økonomiplanen for Dette kan muligens medføre at noen foreslåtte tiltak for 2011 kan utgå, men dette må vurderes i forhold til budsjettsituasjonen videre i år. Også situasjonen ved drift av Eidebakken skole er en utfordring for teknisk drift. Forslag til budsjettendringer på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 11/11: Side 12

13 Rådmannen følger opp kommunestyrets vedtak i pkt. 3 og har gått gjennom økonomirapportene på nytt. Det foreslås å ta inn besparelser der dette pr. dato synes realistisk, men det presiseres at det hefter en del usikkerhet til dette ettersom vi fortsatt er tidlig i året. Samtidig opprettholdes forslag om økte budsjettrammer der det ikke synes mulig å oppnå balanse i 2011 uten økte rammer. Tiltak angående kommunestyrets vedtak om antatt besparelse 1,5 mill. kr på felles innkjøpsordning i Nord-Troms utsettes i påvente av å se om inngåtte felles innkjøpsavtaler gir besparelser i år. I tillegg avventes det å se om rådmannens innføring av strakstiltak av gir målbare økonomiske resultater. Dette følges opp i neste regnskapsrapportering. Det foreslås at følgende budsjettrammer økes: 2112 Oksvik skole pga. lavere forventet besparelse i enheten ved overflytting av elever på trinn til Eidebakken Sosialtjenesten/NAV pga. økte utgifter til kvalifiseringsprogrammet Solhov bo- og aktivitetssenter som kompensasjon for manglende mulighet for å klare vedtatt innsparing. Beløpet settes skjønnsmessig til 1 mill., men det er usikkert om dette er tilstrekkelig i forhold til nytt behov i nytt bygg og økning i antall beboere Bygg og anlegg beholder økte husleieinntekter ved Solhov bo- og aktivitetssenter uten at netto budsjettramme økes. Forslag til reduksjon av budsjettrammer: 2116 Eidebakken skole reduseres med kr i hht. rapportert besparelse Praktisk bistand reduseres med kr pga. rapportert innsparing på hjemmehjelp og omsorgslønn Hjemmetjenesten Ytre Lyngen reduseres med kr pga. besparelser i faste stillinger og uttak av engasjementstillinger i sin helhet. Ressurskrevende tjenester ser ut til å bli kompensert med kr ut over estimert refusjon på 14,530 mill. i regnskapet for Dette utbetales i juli 2011 og er en merinntekt i 2011-regnskapet. Rente- og avdragsutgifter reduseres med kr Årsaken til dette er at det er lagt inn økte kapitalkostnader til nye låneopptak i 2011 som følge av manglende finansiering i investeringsregnskapet i Dette ser ikke ut til å være nødvendig som følge av at rådmannen vil foreslå at regnskapsmessig overskudd på driftsregnskapet i 2010 brukes til å finansiere manglende underskudd i investeringsregnskapet pr Øvrige forslag til budsjettjusteringer av teknisk art fra k-sak 11/11 videreføres. Side 13

14 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: A22 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/11 Lyngen formannskap Lyngen levekårsutvalg Lyngen kommunestyre Endring av SFO-betaling kost Henvisning til lovverk: Opplæringsloven Rådmannens innstilling 1. Kostbetalingen i SFO beregnes pr. bestilte måltid pr. dag med utgangspunkt i 20 skoledager pr. måned og betaling i 10 måneder. For kjøp av dagplasser betales pr. måltid etter gjeldende vedtatte pris. Ordningen gjelder fra skoleåret 2011/ Kostbetaling i SFO endres fra skoleåret 2011/2012. Prisen fastsettes til kr 5 pr. måltid. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Foreldrebetalingen for skolefritidsordningen (SFO) i Lyngen kommune har vært uendret i mange år. Det er bl.a. kommet følgende innspill fra rektormøte , sak 75/10: Vedtekter for SFO i Lyngen kommune Se eget notat. Det er ulike satser på SFO i kommunen pga. at åpningstidene er forskjellige. Innspill vedr. kost: Bør satsen for måltidet reguleres for å unngå at noen med 25 % bruk, kan spise like mye som elever med 100 % benyttelse, og likevel kun betale 25 % kostsats. Det er behov for en revisjon av vedtektene, spesielt med tanke på følgende punkter: åpningstid, opptakskriterier, bemanning, innhenting av tilbud fra private aktører. Dette ble fulgt opp i rådmannens saksframlegg til årsbudsjett/økonomiplan hvor det det ble fremmet følgende følgende forslag til vedtak og vedtatt av kommunestyret i k-sak 59/10: SFO-betalingen utredes i løpet av våren 2011, med sikte på at endringer gjøres gjeldende fra høsten Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak K-sak 59/10 Årsbudsjett/økonomiplan Side 14

15 Økonomiske konsekvenser Foreldrebetalingen har betydning for kommunens utgifter til SFO. I utgangspunktet er det anledning til å ta betalt etter selvkost for denne tjenesten. Hvis foreldrebetalingen økes til å dekke selvkost vil dette bety en redusert kommunal kostnad på mellom kr i året basert på regnskapet for 2009 og Også betalingen for kost har gitt underdekning med i overkant av kr pr. år i 2009 og Ved å justere betalingsmåten for kost i SFO vil dette kunne drives til selvkost. Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen. Miljøkonsekvenser Ingen. Vurdering av alternativer og konsekvenser Rådmannen har sett på muligheten for å justere både foreldrebetaling til opphold og kost, men har vurdert dette til å være for omfattende nå. Vedtekter og betaling for opphold bør justeres samtidig, mens betaling for kost anses for å være mulig å endre uten at vedtektene sees på. Det anbefales derfor at det arbeides videre med oppholdsbetalingen og justering av vedtektene for SFO og at dette legges fram i forbindelse med forslag til årsbudsjett/økonomiplan Ut i fra de innspill som er kommet ved vurdering av alternativer for endring av kostbetalingen, så tyder mye på at det er riktigst mulig å endre denne til å omfatte betaling pr. måltid som faktisk bestilles. Alternativt er å sette opp prisen mye for alle for å fange opp de negative konsekvenser som beskrives bl.a. i referatet fra rektormøtet Det har vært vurdert ulike beregningsmåter og regneeksempler for å finne en riktig pris. Men det synes som en pris pr. måltid på ca. 5 kr vil kunne være et riktig nivå. Prisen pr. måltid kan synes lav, men sett i forhold til dagens pris vil dette medføre økte inntekter fra kostbetalingen. Det kan selvfølgelig være momenter som en ikke fanger opp i en slik beregning, men det tilrås at denne prisen legges til grunn fra nytt skoleår 2011/2012. Rådmannens forslag til endring av kostbetalingen i SFO består derfor i følgende: Det betales for faktisk antall måltider pr. mnd utregnet etter gjennomsnittlig 5 dager pr. uke i 4 uker pr. måned. Dvs. 20 dager pr. mnd. Fordelt på foreldrebetaling i 10 mnd vil det bli 10 dager mer enn antall dager i skoleåret, men må sies å kunne være akseptabelt likevel. Det vil uansett bli litt avvik på prisen pr. måltid, så dette må ansees å være lite å regne på. Det er ikke foretatt beregning for kostnader til å administrere dette, slitasje på inventar, husleie, avskrivninger, osv. Det er mange parametre som uansett ikke dekkes, men som det er anledning til å ta med i en selvkostberegning. Dette betyr følgene prisberegning: Elev som spiser 1 måltid pr. dag: kr 5/måltid x 20 dager = 100 kr/måned. Elev som spiser to måltider pr. dag, blir da 200 kr. Dagens kostpris varier i forhold til oppholdstid i de ulike skolene fra i underkant av 100 til ca. 200 kr pr. mnd for full plass. Elever som kjøper ekstra dager betaler samme pris pr. måltid i hht. faktisk bestilling. Rådmannen fastsetter nærmere rutiner i forhold til bestilling og fakturering av SFO i samarbeid med skolene. Side 15

16 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 51/11 Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Budsjettramme 2011 Lyngen kirkelige fellesråd Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Lyngen kommune vedtar å ikke øke bevilgningene til Lyngen kirkelige fellesråd i Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken I forbindelse med Lyngen kommunes brev om vedtatt rammeoverføring til Lyngen kirkelige fellesråd for 2011 har fellesrådet sendt brev datert hvor de ber om at budsjettrammen for 2011 økes. Brevet gjengis i sin helhet: Viser til Deres brev av Lyngen kirkelige fellesråd fikk i kommunestyrevedtak 41/09 ei rammetildeling på kr I vedtaket står det videre: Tidligere vedtatt bevilgning investering på kr 0,9 mill til Lyngen kirke i 2010 overføres fra investeringsbudsjett til økt rammebevilgning hvor kapitalkostnadene for et lån på 0,9 mill er innarbeidet. Forutsetninga er da at fellesrådet selv opptar lånet og at Lyngen kommune øker sitt rammetilskudd i årene framover med et fast beløp. Fom 2011 ytes et årlig tilskudd på kr til dekning av kapitakostnadene. Lyngen kirkelige fellesråd tok sommeren 2010 et lån på kr 1 mill til Lyngen kirke utifra kommunestyrevedtaket i sak 41/09 I sak 59/2010 vedtok Lyngen kommunestyre årsbudsjett/økonomiplan med budsjettramme til fellesrådet på kr , ei økning på kr I samme vedtaket står det: Dette inkluderer både midler til dekning av drift og kapitalkostnader i hele planperioden. Det betyr at fellesrådet får en reell økning av ramma på kr Viser også til budsjettvedtaket for fellesrådet som ble oversendt oktober 2010 Forutsetningen at Lyngen kirkelige fellesråd tok låneopptaket var kommunestyrevedtaket i sak 41/09 og siden kommunen var på ROBEK lista viste fellesrådet at skulle nødvendig reparasjon av kirketaket foretas i 2010 måtte fellesrådet oppta lånet. Side 16

17 Med kommunestyrevedtaket følte en seg trygg at kapitalkostnadene for de neste ti årene ville ble bevilget, men fellesrådet føler seg lurt i denne sak. Lyngen kirkelige fellesråd ber administrasjonen i kommunen foreta grep, slik at rammetilskuddet for 2011 økes med kr til kr Lyngen kommune sendte forvaltningsbrev til fellesrådet hvor det ble signalisert at saken kunne forventes behandlet før sommerferien og at det ville bli vurdert om saken skulle legges fram for politisk behandling. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Tidligere vedtak som berører denne saken: K-sak 41/09 Årsbudsjett/økonomiplan K-sak 59/10 Årsbudsjett/økonomiplan Økonomiske konsekvenser Hvis fellesrådets anmodning om økte bevilgninger imøtekommes vil dette bety økte driftsutgifter for Lyngen kommune i 2011 og i 9,5 år framover med kr som må finansieres enten ved å redusere andre budsjettrammer eller foreta tilleggsbevilgning ved bruk av disposisjonsfond. Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen. Miljøkonsekvenser Ingen. Vurdering av alternativer og konsekvenser Rådmannen vurderer at fellesrådets påstander om at de føler seg lurt er så spesielle at saken fremlegges kommunestyret for avgjørelse. Fellesrådets opplysninger i brevet er ikke korrekte fordi hvis kapitalkostnadene skulle vært lagt inn som tillegg, så er det snakk om kr årlig i tillegg, ikke kr Renteutgiftene refunderes som kjent ved ordningen om kompensasjon for investeringer i kirkebygg. Rådmannen hadde derfor satt pris på om fellesrådet var mer korrekt i framstilling av fakta for å unngå flere uklarheter i saken. Realiteten i saken er at fellesrådet i forkant av rådmannens saksframlegg til årsbudsjett/ økonomiplan gjorde Lyngen kommune kjent med at det var søkt om og innvilget tilskudd fra Husbanken vedrørende kompensasjon for investeringer til kirkebygg. På denne bakgrunn ble det foreslått en økt bevilgning fra rådmannen med kr fra 2010 til Dette ble også formannskapets innstilling og vedtatt av kommunestyret i årsbudsjett for I forbindelse med kommunestyrets behandling lå rådmannen fram et notat hvor det angående denne saken ble sagt følgende: Budsjettrammer tillegg I forbindelse med formannskapets innstilling til årsbudsjett/økonomiplan er det noen budsjettrammer som det ikke ble tatt stilling til. Disse bør kommunestyret vurdere i forbindelse med sitt vedtak. Dette gjelder følgende: Tiltak Lyngen kirkelig fellesråd refusjon avdragsutgifter Avdragsutgifter til Lyngen kirkelig fellesråd bør søkes innarbeidet fordi dette ble godkjent av kommunestyret som et låneopptak på kr med tilbakebetaling på 10 år i forbindelse med vedtak om årsbudsjett/økonomiplan I rådmannens saksframlegg til årsbudsjett/økonomiplan ble dette fjernet etter Side 17

18 opplysninger fra fellesrådet om at dette ble dekket via kompensasjonsordningen for kirkebygg. Fellesrådet opplyser i e-post at det kun er rentene som blir refundert. På denne bakgrunn bør avdragsutgiftene innarbeides årlig i 10 år med kr , dvs. tom I 2020 utgjør dette kr da samme beløp refunderes i Kommunestyret anmodes om å ta disse tiltakene med i vurderingen før vedtak om årsbudsjett/økonomiplan fattes. Kommunestyret tok ikke hensyn til dette i sitt vedtak, og rådmannen anser derfor at den vedtatte rammebevilgning på kr er uttrykk for kommunestyrets vilje til prioritering av midler til kirkelig fellesråd. Rådmannen har med overraskelse over mange år registret at fellesrådet mener at kommunens rammetilskudd skal skilles mellom midler til ordinær drift og til dekning av kapitalkostnader. Dette vil skape en håpløs og uklar situasjon hvor det må brukes må tid på å avklare hva som er riktig beregning eller ikke. Det er derfor i dag lagt opp til at fellesrådet får en vedtatt budsjettramme å forholde seg til, og da må prioritere innenfor denne rammen. Rådmannen mener budsjettvedtaket for 2011 gir uttrykk for dette. Hvis kommunestyret ønsker å se på dette på nytt, så er det altså kr årlig i 9,5 år som evt. skal legges inn i tillegg. Fellesrådet fikk utbetalt kr som kompensasjon for avdrag på opptatt lån i Hvem skal huske på at beløpet skal reduseres tilsvarende når perioden er omme? Rådmannen tilrår derfor ikke at rammeoverføringen til Lyngen kirkelige fellesråd økes i 2011 da saken har vært framlagt for kommunestyret ved den ordinære budsjettbehandlinga og ikke blitt prioritert. Kostra-tallene viser også at Lyngen kommunes bevilgninger til kirka er på linje med sammenlignbare kommuner og godt over gjennomsnittet i Troms. Hvis kommunestyret ønsker å ta anmodningen fra fellesrådet til følge, må det vises til budsjettmessig dekning. Da vil det være aktuelt å omprioritere fra andre budsjettområder eller finansiere dette med bruk av eventuelle ledige midler i disposisjonsfondet. Side 18

19 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: U43 Saksbehandler: Oddrun Skjemstad Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 52/11 Lyngen formannskap Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan, etablering av oppdrettslokalitet - Ullsnes, Svensby Henvisning til lovverk: Plan- og bygningsloven (PBL) Rådmannens innstilling Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan avslås Avslaget begrunnes med at det er overvekt av momenter som taler mot at det skal gis en dispensasjon i forhold til momenter som taler for å innvilge en dispensasjon. Etablering av ny oppdrettslokalitet i området må heller vurderes i en helhetlig interkommunal kystsoneplan for Ullsfjorden. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Barlindhaug Consult AS har på oppdrag fra Lerøy Aurora AS gjort vurderinger av mulige oppdrettslokaliteter i Ullsfjorden. Med utgangspunkt i målinger av strømforhold i vannsøylen, analyse av bunntopografi i området og fjordsystemets vannutskifting har de funnet lokalitet Ullsnes som meget godt egnet for drift av lakseoppdrett. Søker opplyser i sin søknad at: På lokaliteten er det gjennomført grundige undersøkelser med kartlegging, strømmålinger og bunnprøver. Resultatene viser at det er meget god vannutskifting i hele vannsøylen. Både maksimalverdier og snittverdier på vannutskifting er gunstig og perioder med strømstille er nesten fraværende. I tillegg til god horisontal strøm er det en betydelig vertikal strøm på lokaliteten. Dette gjør at organisk materiale vil fordeles bedre Side 19

20 og dermed forebygge belastning på miljøet på bunnen under anlegget. Dette er fordelsaktig med tanke på drift på denne lokaliteten. Driftsformen på anlegget vil inkludere kontinuerlig undervannsovervåkning av alle måltider til fisken. Lokaliteten vil, som alle andre lokaliteter, ha regelmessige pålagte Bundersøkelser der havbunnen blir overvåket. Den tenkte plassering av anlegget vil ikke komme i berøring med hvit sektor fra noen av fyrlyktene i fjordsystemet. Det er begrenset skipstrafikk i området og den vil ikke bli til hinder for fergesambandet over Ullsfjorden Anleggets tenkte senterposisjon: N Ø Anlegget vil bestå av 12 bur på 90 x 90 meter (180 x 540 meter totalt). Hjørneposisjoner på anlegget er satt rett utenfor anleggshjørner på et område som er sentrert på ramme, og har en bredde på 200 meter og en lengde på 580 meter: Ramme får da et areal på 0,097 km² Omsøkt område, hjørneposisjoner 0,116 km² - flåten kommer i tillegg. I søknaden er totalt areal avrundet opp til 0,12 km² Side 20

21 I henhold til Plan- og bygningsloven 19-1 krever dispensasjoner grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles og Regionale og Statlige myndigheter hvis saksområde blir berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjoner fra planer, plankrav og forbudet i 1-8. PBL Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. Søknad om dispensasjon har vært ute til høring, med høringsfrist utvidet til da Fiskeridirektoratet ikke hadde mottatt høringsbrevet. Det kom inn 18 innspill til søknaden: Jægervatnet/Lattervik bygdeutvalg, Jægervassdraget fiskarlag og Jægervatnet grunneierlag: Side 21

22 - De tre lagene går i mot at Lyngen kommune innvilger Lerøy Aurora, eller annen søker, dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan for å etablere et oppdrettsanlegg ved Ullsnes. Lagene er svært bekymret for konsekvensene et oppdrettsanlegg for laks kan ha for Ullsfjordbassenget og de laskeførende vassdragene som har utløp i fjorden: Jægervassdraget, Breivikelva og Lakseelva. - Lagene viser til at det gjennom Plan- og bygningsloven 19-2 ikke kan gis dispensasjon dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet til lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.i tillegg må fordelene være vesentlig større enn ulempene etter en samlet vurdering. De mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan ikke er oppfylt. - Påpeker at søkeren ikke har gjort vurdering av hvordan organisk materiale fra anlegget kan påvirke fjorden henviser til at nyere forskning viser at utslipp av næringssalter og organisk avfall ikke bare påvirker miljøet rundt anlegger, men kan også ha virkning på arter og økosystem lenger unna oppdrettsanlegg (Norges forskningsråd nytt fra havbruk, nr 1 mars 2011). - Lagene mener at en dispensasjon vil være i strid med målet om bærekraftig utvikling av Ullsfjorden, noe som er et sentralt element i formålsbestemmelsen til Plan- og bygningsloven ( 1). - Lagene påpeker at søknaden inneholder for lite data og opplysninger om de miljømessige virkningene av anlegget til at det kan foretas en forsvarlig saksbehandlig viser til Naturmangfoldlovens 8 og Lagene mener videre av behandling av søknader om oppdrettsanlegg i fjorden ikke må behandles før det foreligger ny kystsoneplan for området. Det er gjennom planarbeid at det vil bli framskaffet tilstrekkelig data og informasjon om fjorden, dets arter, økosystemer, fiske med videre og at en får tilstrekkelig og forsvarlig grunnlag til å vurdere om det kan etableres oppdrettsanlegg i fjorden, hvor de bør etableres, hvor mange fjorden tåler og størrelsen på anleggene i tillegg til annen virksomhet i fjorden. De mener at det generelt må utvises tilbakeholdenhet med å gi dispensasjoner fordi at det da er fare for en bit for bit - politikk som undergraver formålet med planen. Lakselvbukt utviklingslag og Jøvik utviklingslag - Bekymret for at et oppdrettsanlegg av denne størrelsen vil utgjøre en trussel mot stammene av anadrome fiskeslag i Lakselva/Storelva. Smolten på tur ut Sørfjorden vil være sårbar for lakselus og sykdommer fra anlegget. I tillegg vil eventuelt rømt fisk være en fare for den lokale laksestammen. - Negative konsekvenser for lokale fiskestammer, forurensing og tap av biologisk mangfold - Oppsummert: Usikkerheten er så stor at de ikke ønsker at det blir gitt dispensasjon fra Lyngen kommunes kystsoneplan for å starte opp med lakseoppdrett på Ullsnes. Nasjonalforeningen Helselaget Vårvon - Laget er sterkt i mot at et slikt anlegg plasseres i Ullsfjorden - De ser på en etablering som svært uheldig for Ullsfjorden som fiskefjord da den gjennom tidene har vært en av Nord-Norges største gytefjorder for sild og torsk - Laget nevner et giftstoff som er tilsatt i foret, E324 ETOXYÆVIN. Dette stoffet er tilsatt for å hindre at foret blir ødelagt og det samme stoffet ødelegger blant annet levra til krabbe, kråkeboller, reker m.m. Torsk og sei spiser av dette foret og får det i fiskekjøttet og som igjen er skadelig for mennesker. - Til politikerne i Lyngen: Vis ansvar og stopp planleggingen av oppdrettsanlegg i Ullsfjorden Side 22

23 Breivikeidet og omegn grunneierlag - Vil, som forvalter av det største vassdraget med anadrome laksefisk, stille seg negativ til denne etableringen - De påpeker at de vet av erfaring at det har blitt store problemer med rømminger, sykdom og lakselus som følge av oppdrettsnæringen - Til tider har sjørøya vært mye angrepet av lakselus. Når det gjelder laksesmolten så vet de ikke hvordan det går med den, men bestanden har vært nedadgående samtidig som at oppdrettsnæringen har økt. Da Ullsfjorden er et viktig oppvekstområde for sjørøye og sjøørrett frykter de for de negative konsekvensene etablering av et slikt anlegg vil få. Lakselvbukt sameforening - Vil sterkt fraråde at det blir gjort avvik fra kystsoneplanen for det omsøkte området ved Ullsnes, og de går mot at det åpnes for etablering av oppdrettsanlegg. - Laget peker på at i følge fiskere og lokalbefolkning sluttet innsigstorsken å komme inn fjorden etter at oppdrettsanlegg ble etablert i fjordsystemet. Etter at disse er lagt ned, er det rapportert om sporadiske fangster av innsigsfisk. - Viser til at det er på en omkrets på flere km er fanget villfisk med oppdrettsfor vil kunne være negativt for utnytting av villfisken - Påpeker at anlegget vil bidra til tilførsel av næringssalter til fjordsystemet. Dette vil kunne trigge algeproduksjon som igjen fører til grønske og vil kunne hindre lyset å slippe igjennom - Oppdrettsnæringen bruker teflubenzuroner/diflubenzuroner i foret for å ta knekken på resistent lakselus. Dette vil kunne synke til bunnen under anlegget og hope seg opp i bunnsedimentene. Dette stoffet er skadelig for skall- og krepsdyr. SFT offentliggjorde nettopp en rapport der det framkommer at denne lusegiften var funnet i skalldyr opp til en kilometer fra oppdrettsanlegg. - Breivikvassdraget: Ligger rett over fjorden fra anlegget det søkes for en av de elvene i Troms der det er tatt mest fisk. Det går laks opp elva, og også ørret og røye fins i vassdraget. Elveutløpet ligger bare noen km fra stedet det søkes om disp. til etablering av oppdrettsanlegg. Nakkelva finnes også i samme området. Ved evt. Rømming vil begge disse elvene være utsatt. Det har i de senere år vært fanget fisk med mye lus på. - Lakselva: Også denne elva har anadrome fiskeslag. Fisken går helt opp til Fjellelv bru, samt opp Langdalselva til Langdalsforsen og et godt stykke oppover Ellenelva. Det ble tidligere tatt mye fisk i vassdraget, men fisket gikk dramatisk tilbake. De senere år har fisket tatt seg opp igjen elva er i ferd med å reparere seg. Det er blitt fanget mye fisk med lus i vassdraget. Laget er bekymret for at et oppdrettsanlegg vil føre til ytterligere mere lus på villfisken som må passere anlegget for å komme seg ut til havet. Ullsfjord fiskarlag - Vil sterkt fraråde at det gis dispensasjon til avvik fra gjeldende kystsoneplan for området, og ber om at Lyngen kommune avviser søknaden - Viser til at det tidligere var oppdrettsanlegg i området og i samme periode erfarte de at innsig av torsk ble borte. Etter at oppdrettsvirksomheten i området opphørte, har torsken begynt å komme tilbake. Laget er bekymret for at innsigstorsken på ny skal bli borte fra Ullsfjorden. - Laget er bekymret fordi at villfisk beiter på oppdrettsforet rester av medisin og lusegift. Redd for at markedet vil sky fisk fanget i områder med oppdrett. - Redd for effekten av lusegift (teflubenzuroner/diflubenzuroner) på økosystemet Side 23

24 - Laget er redd for at en etablering vil kunne skade merkenavnet Lyngen Reker - Der frykter at utslipp av næringssalter til fjordsystemet vil kunne gi problemer avføring og forrester oppblomstring av alger, tilgroing, nedslamming av bunnen og redusert sikt i vannmassene, som igjen gir økt nedbryting av biologisk materiale og dermed oksygenmangel. Lyngen venstre - Ønsker ikke at søknaden om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan imøtekommes. - Føre var prinsippet bør gjelde - Redd for skadevirkning på lokal kysttorsk og også innsig av havtorsk - Redd for smittespredning til lakseførende vassdrag i nærheten og også lakselus på sjøørret. - Forurensing av sjøbunnen pga avfallsprodukter unaturlige forbindelser som er tilsatt foret, både av bindemidler og medikamenter - Peker på at laksenæringens bruk av medikamenter for lusebekjempelse og laksesykdommer medfører en betydelig risikofaktor for miljøet. Svensby utviklingslag - Tilbakemelding fra folk i bygda viser at 60 % er for en etablering og 40 % er i mot. - Positiv: Ser det som positivt at det skjer noe og ønsker ikke å stoppe utviklingen i bygda. De ser at oppdrett kan være en næring som kan skaffe sårt trengte arbeidsplasser her i distriktet og at de positive ringvirkningene er større enn de negative. - Negativ: Ser på oppdrett som en trussel for det organiske livet i sjøen og spesielt med tanke på de skadene som dette kan medføre på de eksisterende anadrome fiskeslag. Flere har høstet negativ erfaring fra tidligere oppdrett i Ullsfjorden og mener at de kjente, og ikke minst ukjente sidene taler i mot oppdrett i Ullsfjorden. Troms jeger- og fiskeforbund - Vil på det sterkeste fraråde en slik etablering. Faremomentene for utslettelse av de ville stammene av laks i Ullsfjorden, både i Lyngen og i Tromsø er overhengende. - Viser til at beregninger gjort av forskere viser at utslipp til miljøet tilsvarer 1-1,5 personekvivalenter pr 100 kg produsert fisk. I dette tilfellet vil det si at forurensingen tilvarer utslipp fra mennesker pr år. Påpeker at dette er en stor og omfattende forurensing i et område som ellers er fritt for forurensing. Vil dette kunne føre til at torsk og annen fisk forsvinner fra fjorden? - Er redd for rømming av fisk særlig med tanke på de anadrome vassdragene i nærheten. - Er skeptisk med tanke på lakselusproblematikken og de store mengder giftstoff som brukes av næringa for å bekjempe denne. De påpeker at disse stoffene ble forbudt i 2002, men brukes på dispensasjon på grunn av mangel på andre stoffer som virker mot lakselus. - Jeger- og fisk påpeker også at kommunen vil få lite igjen av en etablering. De mener at Lerøy Aurora legger lite igjen avverdier i vertskommunene. Derimot legger de igjen store mengder forurensing som går utover loklabefolkninga og millionoverskuddet fra bedriften blir dradd ut av kommunen og til hovedkontoret. Nord-Lenangen grendelag - Grendelaget stiller seg positiv til etablering av oppdrettsanlegg ved Ullsnes - Bakgrunn for positiv utalelse er etablering av nye arbeidsplasser og ringvirkninger for andre bedrifter i kommunen Side 24

25 - Påpeker at miljøhensynet må settes høyt, og være en viktig faktor, for at fjordfiskere og fritidsfiskere også skal kunne bruke, og høste av fjorden. Svensby og omegn grunneierlag - Av de tilbakemeldingene som Svensby og omegn grunneierlag har fått fra sine medlemmer, går samtlige mot at kommunen skal gi dispensasjon fra kystsoneplanen om å gi tillatelse til å etablere oppdrettsanlegg i Ullsfjorden - Det er ytret ønske om å beholde det biologiske mangfoldet som sjøen gir - Fare for tap av fiske etter laks, røye og sjøørret noe som har betydning for bokvalitet for dem som bor i bygda, samt et tilbud til turistnæringen noe som igjen er med å sikre den øvre primærnæringen i bygda. - En av medlemmene i laget påpeker at han er i mot oppdrett i sjøen, men er positiv til lukket landanlegg. Da er det mulig å nyttiggjøre seg næringssalter til minst to ting: Først blande inn møkk fra husdyr og litt matavfall så kjøre møkka gjennom et biogassanlegg for å produsere strøm og varme. Restene kan brukes til gjødsel i jordbruket. Denne prosessen gjør at plantene vil nyttiggjøre seg næringsstoffene bedre. Fare for rømming og luseproblematikk er borte. - Viser til Naturmangfoldloven 14 vektlegging av andre viktige samfunnsinteresser og samiske interesser - Grunneierlaget stiller seg også bak samme uttalelse som er gitt av Lakselvbukt sameforening (se ovenfor). Miljøpartiet de grønne Tromsø - Vil gå sterkt i mot at det blir gjort avvik fra kystsoneplanen og etablering av oppdrettsanlegg i området ved Ullsnes - Avstand til gyteområde for torsk er mindre enn en halv mil opplysning ikke gitt i søknad, men er relevant for vurdering av konsekvens - Den planlagte lokaliteten ligger ca to nautiske mil sør for vernesone for anadrome fiskeslag, et område av nasjonal betydning. Dersom denne vernesonen skulle bli påvirket i fremtiden vil også allmennhetens friluftsinteresser være påvirket. - Friluftsinteressene er for dårlig vurdert - Det er gjort for dårlige miljøundersøkelser - Naturmangfolddloven 7 fastsetter at prinsippene i 8 til 12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet: - Innspill i forhold til 8: Side 25

26 - Innspill i forhold til 9: - Innspill i forhold til 10: - Innspill i forhold til 11: - Innspill i forhold til 12: - Generelle betraktinger: Partiet Raudt Tromsø - Går sterkt i mot at det blir gjort avvik frå kystsoneplanen og etablering av oppdrettsanlegg i området ved Ullsnes - Partiet peker på at i følge fiskere og lokalbefolkning sluttet innsigstorsken å komme inn fjorden etter at oppdrettsanlegg ble etablert i fjordsystemet. Etter at disse er lagt ned, er det rapportert om sporadiske fangster av innsigsfisk. - Viser til at det er på en omkrets på flere km er fanget villfisk med oppdrettsfor vil kunne være negativt for utnytting av villfisken - Påpeker at anlegget vil bidra til tilførsel av næringssalter til fjordsystemet. Dette vil kunne trigge algeproduksjon som igjen fører til grønske og vil kunne hindre lyset å slippe igjennom - Oppdrettsnæringen bruker teflubenzuroner/diflubenzuroner i foret for å ta knekken på resistent lakselus. Dette vil kunne synke til bunnen under anlegget og hope seg opp i bunnsedimentene. Dette stoffet er skadelig for skall- og krepsdyr. SFT offentliggjorde nettopp en rapport der det framkommer at denne lusegiften var funnet i skalldyr opp til en kilometer fra oppdrettsanlegg. - Breivikvassdraget: Ligger rett over fjorden fra anlegget det søkes for en av de elvene i Troms der det er tatt mest fisk. Det går laks opp elva, og også ørret og røye fins i vassdraget. Elveutløpet ligger bare noen km fra stedet det søkes om disp. til etablering av oppdrettsanlegg. Nakkelva finnes også i samme området. Ved evt. Rømming vil begge disse elvene være utsatt. Det har i de senere år vært fanget fisk med mye lus på. - Lakselva: Også denne elva har anadrome fiskeslag. Fisken går helt opp til Fjellelv bru, samt opp Langdalselva til Langdalsforsen og et godt stykke oppover Ellenelva. Det ble tidligere tatt mye fisk i vassdraget, men fisket gikk dramatisk tilbake. De Side 26

27 senere år har fisket tatt seg opp igjen elva er i ferd med å reparere seg. Det er blitt fanget mye fisk med lus i vassdraget. Laget er bekymret for at et oppdrettsanlegg vil føre til ytterligere mere lus på villfisken som må passere anlegget for å komme seg ut til havet. May-Kjellaug og Bjørnar Pettersen - Vil som grunneiere til Jægervassdraget på det sterkeste fraråde at Lyngen kommune dispenserer fra gjeldende kystsoneplan for søknad fra Lerøy Aurora om etablering av oppdrettsanlegg for laks ved Ullsnes i Ullsfjord. - Er bekymret for konsekvensen et oppdrettsanlegg primært vil påføre Ullsfjordbassenget og de lakseførende vassdrag som har utløp i fjorden; Jægervassdraget, Breivikelva og Lakselva: o Jægervassdraget og Breivikelva vil gjennom sin nærhet til planlagte oppdrettslokalisering være sterkt eksponert for skader fra lakserømming og infisering av lakselus o Fjordbassenget omkring oppdrettslokaliseringen vil bli påført skader på stedegen bunnfauna gjennom fiskens avføring og overforing. - Viser til risikovurdering utført av HI om miljøpåvirkning av norsk fiskeoppdrett (utdrag fra fisken og havet, nr ): - Viser også til et forskningssamarbeid mellom HI, NIVA og Uni Research ved UNIB hvor man har kartlagt påvirkningen på økosystemet i havet med bakgrunn i utslipp av næringssalter og organisk avfall fra oppdrett. Fra rapporten gjengis: Tromsø kommune Byutvikling - Har ingen planfaglige merknader til søknaden Sektormyndigheter Side 27

28 Kystverket, Troms og Finnmark - Ønsker å informere om at ny havne- og farvannslov trådte i kraft Dette innebærer at kommunen har fått endret forvaltningsansvar og myndighet i sitt sjøområde, jamfør 7 og 9 i ny lov. Det som tidligere var havnedistrikt er nå opphevet. Plikter som pålegges kommunen i den nye loven omfatter særlig plikt til å sørge for sikkerhet og fremkommelighet i egne sjøområder. - Anlegget planlegges lagt mellom land og kryssende bileder, noe som begrenser tilgjengelig areal. Anleggets utstrekning er ikke innenfor hvit lyssektor, men like i nærheten. - Slik opplysningene fremkommer av beskrivelse og tegninger har ikke Kystverket innvendinger til at det gis dispensasjon fra Lyngen kommunes kystsoneplan - Ved en eventuell tillatelse etter søknad vil det av ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn blant annet bli satt som vilkår at det benyttes synketau til fortøyninger og opphalere, at opphalere fra anker blir nedsenket og lagt inn til anlegget og at det benyttes synkronmerking av anleggets ytterpunkter. Fiskeridirektoratet, Region Troms - Viser til at det i området er registrert et større gytefelt for kysttorsk dette er oså verifisert av HI - Påpeker av Ullsfjordene er delt mellom to kommuner. Arealplanene i de to kommunene er mange år gamle og lite relevant med tanke på å implementere ny kunnskap og erfaring. - Fiskeridirektoratet vil ikke tilrå at det gis en dispensasjon. Lyngen kommune anbefales å stille saken i bero i påvente av at revisjon av ny felles kystsoneplan med Tromsø kommune blir sluttført. Da vil beslutningsgrunnlaget være en arealplan basert på en prosess hvor alle interessegrupper har hatt mulighet for å ivareta sine interesser. En slik plan vil deltakerne ha et eierforhold til og planen vil ha legitimitet hos de som berøres av vedtak som fatters om bruk av arealer i Ullsfjorden Fylkesmannen i Troms - Fylkesmannen i Troms tilrår ut fra miljømessige forhold at kommunen avslår søknaden om dispensasjon fra gjeldende plan. De varsler at dersom kommunen innvilger søknaden, vil Fylkesmannen i Troms vurdere å påklage avgjørelsen. - Fylkesmannen henviser til Naturmangfoldloven at prinsippene i lovens 8 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet o Tiltaket er søkt gjennomført i et område hvor det i følge gjeldende kystsoneplan ikke skal gjennomføres slik virksomhet. Nyetablering av akvakulturvirksomhet nærmere enn 30 km fra vassdrag med anadrome bestander bør vurderes nøye med mindre det kan godtgjøres at disse endringene ikke medfører økt, men snarere redusert påvirkning på vill laksefisk. Slik lokaliteten er inntegna på kart er avstanden til Breivikelva (i Tromsø kommune) i underkant av 5 km. Vassdraget har verdifulle bestander av både laks, sjøørret og sjørøye. Avstanden til Jægervassdraget (Lyngen kommune) er ca. 7 km. Dette vassdraget har en liten og svært sårbar laksebestand og er et av fylkets beste sjørøyevassdrag. Av hensyn til de nevnte bestandene er lokaliseringen problematisk og bør ikke åpnes for ved dispensasjon fra plan. Det må også vektlegges at lokaliseringen berører et viktig vassdrag i nabokommunen (Tromsø). o Tiltaket som skal gjennomføres er relativt betydelig. Inntil kunnskapsgrunnlaget (jf. 8 i naturmangfoldloven) i forhold til inngrepet er nærmere klarlagt bør en av hensyn til økosystemtilnærming og prinsippet om samlet belastning (jf. 10 i naturmangfoldloven) avstå fra å fremme saken Side 28

29 som dispensasjon fra gjeldende plan. Tiltak som dette bør vurderes gjennom rullering av arealdelen for kystsonen. På den måten kan en få en samlet oversikt over konsekvensene ved dette enkelttiltaket, men også over lignende tiltak sett i sammenheng. Tiltaket må altså vurderes opp mot de miljørettslige prinsipper i naturmangfoldsloven Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Området er i gjeldende kystsoneplan fra 1999 satt til fiskeområde og område som er planlagt båndlagt for Forsvaret. Lyngen og Tromsø kommuner har hatt forprosjekt for ny kystsoneplan for Ullsfjorden. Det antas at det vil ta minst et år før det eventuelt foreligger ny kystsoneplan for området. Økonomiske konsekvenser Ingen Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen Vurdering av alternativer og konsekvenser En dispensasjon fra kystsoneplanen må vurderes opp mot Naturmangfoldlovens prinsipper i 8 til 12, jfr. 7. Det er ikke foretatt noen konsekvensutredning for en eventuell etablering av ny oppdrettslokalitet i dette området. Det gjør at kommunen ikke har tilstrekkelig Side 29

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Telefonmøte Dato: Onsdag 24.08.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt: Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vigdis Johansen Cecilie Midttun Sigvaldsen LYFRP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vigdis Johansen Cecilie Midttun Sigvaldsen LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen levekårsutvalg Møtested: Parkeringplassen ved Sør-Lenangen skole/kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 09:00/11:30 14:45 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 11:00 13:25

Møteprotokoll. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 11:00 13:25 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 11:00 13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen valgstyre Møtested: Eidebakken, møterommet, Lyngseidet Dato: 31.05.2017 Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet Medlemmene innkalles

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Møteinnkalling Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Karl Arvid Brose Werner Kiil LYSP Reidar Lund Lene Simonsen LYKRF

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Karl Arvid Brose Werner Kiil LYSP Reidar Lund Lene Simonsen LYKRF Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2. etg, Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 10:00 14.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: Umiddelbart etter møtet i PAU Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Kommunestyresalen Dato: 16.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rolf

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line van Gemert

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, 20.06.2011. Hans Karlsen leder Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, 20.06.2011. Hans Karlsen leder Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 28.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Lyngen kommune Rådmannen

Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Lyngen kommune Rådmannen Lyngen kommune Rådmannen Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet 1.etg, Lyngseidet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 09:15 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - "FØRSKOLE".

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - FØRSKOLE. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2016/ /2016 U

Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2016/ /2016 U Lyngen kommune Plan, næring og teknikk «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2016/209-53 10453/2016 U43 13.10.2016 Høring søknad om dispensasjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 15.02.08 Tidspunkt: 09:00 Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notatet er en videreføring av saksframlegget og gir en nærmere beskrivelse av ulike tiltak. De forslåtte vedtak vil også bli nærmere beskrevet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Holst Hans Karlsen Lene Simonsen Følgende medlemmer

Detaljer

-Aurdal kommune Komite 1. Møteinnkalling

-Aurdal kommune Komite 1. Møteinnkalling -Aurdal kommune Komite 1 Møteinnkalling Møtedato: 26.01.2006 Møtestad: Høgesyn Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, tlf. 61

Detaljer

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Lyngstunet, møterommet ved kantina

Lyngstunet, møterommet ved kantina Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.06.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet, møterommet ved kantina Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 29.08.2017 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen Havfiske og Tursenter AS, Nord-Lenangen Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Hovedutvalg Helse og oppvekst har møte kl Møtested: Aure Rådhus - møterom 2

Hovedutvalg Helse og oppvekst har møte kl Møtested: Aure Rådhus - møterom 2 Aure kommune Møteinnkalling Hovedutvalg Helse og oppvekst har møte 12.09.2007 kl. 13.00 Møtested: Aure Rådhus - møterom 2 Eventuelle forfall skal meldes servicekontoret på Tustna, tlf. 71 52 26 02. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj.

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Reidar Lund Asbjørn Rygh Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 23.10.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Ungdomsrådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00.

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.04.2012 Tid: kl 08.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL Lyngen kommune Lyngen levekårsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Lyngen kommune, den. Albrigt Albrigtsen Utvalgsleder Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den. Albrigt Albrigtsen Utvalgsleder Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Kommunestyresalen Dato: 15.12.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer