!"#$#"%&'(%)&*#+,-'#"&(%*."/'0"$1*%+/#"# !"#$%&'('))*"+%!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!"#$#"%&'(%)&*#+,-'#"&(%*."/'0"$1*%+/#"# !"#$%&'('))*"+%! !"#$&0"-."#$&0"&(13 >6?(0+(3@%0*6&($&3A(%5.&0 @+(.3B#00+(3C'."+$"
6?(0+(3@%0*6&($&3A(%5.&0 @+(.3B#00+(3C'."+$.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 !"#$#"%&'(%)&*#+,-'#"&(%*."/'0"$1*%+/#"#!"#$%&'('))*"+%!!"#$%&'()*(+,-.'&.%+/%.&(%0*1 2%*%"+/3."4(%0*3)*35),,#0%5+.6)0 F+*/%*3+0.G+(/%*13!"++/&3F(&4&( 7&%/&$&(D&E13H+(/3!5(&""%0* I%""&/3'83)''*+G&013>8"+/+(,3J+.&("3'83,+*0&"K&/".&0.)( A0*&/.53"%""&/13>)+"3+/+(,3J+.&$3)03,+*0&")(&.%."%G&3L&0.)(%0*!"#$%&')&0*1 A,0&)($1 "#$%&%'()!(%*+,$-,&$.,+./')! 0/(1%..)!./&23!.$%$,)!(20'/1'/.,../')! *.(4(/35& !%$&"+//13MN O3G&$/&**-+00&"13NM !"+G+0*&(93M;P;QP:;;< $+")-8(

2 Båtalarm basert på magnetfeltsensor Lars Gunnar Opstad og Bjørnar Lingjerde Eriksen 30. mai 2007

3 Innhold 0.1 Sammendrag Abstract Stikkord Forord Innledning Konstruksjon Komponentvalg Magnetfeltsensor GSM-modul Mikrokontroller Spenningsregulatorer Forsyningskondensator Program Utviklingsverktøy Kompilator Programkoden Brukergrensesnitt Periferigrensesnitt Oppkobling og konfigurering av kompassmodul Oppkobling og konfigurering av GSM-modul Initialisering av alarm Komponentmontering Resultater Simulering av båtbevegelse

4 INNHOLD INNHOLD 3 Diskusjon Fysisk utforming Utvidelser Alternative alarmgivere Representasjon av retning i NMEA-format Soft reset Arbeid som gjenstår Algoritme for å skille krengning fra horisontal bevegelse Overvåking av forsyningsspenning og innkobling av reserve strømforsyning Antenneplassering Deaktivering av alarm Brukergrensesnitt Program Forbedringer Mikrokontroller Oscillator GSM-modulens spenningsforsyning Strømforbruk Eksempel batteritid Økonomi Konklusjon Vedlegg 33 2

5 0.1. SAMMENDRAG INNHOLD 0.1 Sammendrag Oppgavens problemstilling er: Kan en endring i vinkel, målt av et elektronisk kompass, benyttes som alarmgiver i en båtalarm? Forutsetningene er: Dataene fra kompasset skal overføres og behandles i en mikroprosessor. I mikroprosessoren er det en algoritme som avgjør om retningsendringen skyldes menneskelig påvirkning. Båtalarmens brukergrensesnitt er realisert vha. tekstmeldinger (sms-beskjeder). Enheten aktiveres og konfigureres vha. sms-beskjeder og sikkerheten under denne kommunikasjonen er ivaretatt ved bruk av en pinkode som må inkluderes i hver sms. Produktets hovedfunksjon er: Når mikroprosessoren detekterer en betydelig stor og rask endring i måleverdi fra sensoren, blir en kommando sendt til GSM-modulen som sender en sms-varsling til eieren av fartøyet. Produktets oppbygging: Komponentene som utgjør alarmmodulen er loddet på et testkort med ekstern strømforsyning i form av et blybatteri. Magnetfeltsensoren er montert på eksternt testbrett for lett å kunne simulere bevegelser som kan oppstå i båten. Testing av produktet: Resultatene fra testen viser at sensoren er rask nok og har følsomhet og linearitet som forventet, noe som gir et godt utgangspunkt for videre å kunne benytte disse dataene i en algoritme som kan skille en bølgebevegelse i fra en rotasjonsbevegelse. En slik algoritme, evt. en tilleggssensor for å måle krengning, må til for at alarmmodulen skal fungere tilfredsstillende. Økonomi: Økonomisk sett vil alarmmodulen trolig kunne konkurrere på markedet hvor prisen for båtalarmer med GSM-modul normalt ligger over 2000nkr. Det anslås at pris før faktorer som produksjonskostnader, frakt og fortjeneste tas med vil kunne ligge rundt 1000nkr, noe som gir stor sannsynlighet for at modulen er konkurransedyktig. Konklusjon: Algoritmen som er implementert per i dag skiller mellom rolige og raske horisontale bevegelser. Hvor raskt og hvor lenge man må dreie for å utløse alarmen kan stilles i programkoden. Dette vil si at alarmen kan i teorien brukes i en båt som er forankret på svai så lenge ikke båten blir utsatt for bølger, da dette vil utløse alarmen. Mulighet for forankring til kai er ikke realisert, men redegjort for. 3

6 0.2. ABSTRACT INNHOLD 0.2 Abstract Motivation: This thesis examines the possibility of using a change in direction, registered by a solid state compass, to trigger a boat alarm. Principles: The dataflow from the censor is transferred to, and monitored by, a microprocessor which uses an algorithm to determine whether a change in the dataflow is caused by human intervention. The human interface is text message (sms) based. The alarm is activated and configured through text messages, and secure operation of the alarm is ensured by implementing a pin code in every text message. Operating principle: If the microprocessor detects a considerably rapid and lasting change in the compass direction, it gives a text message-command to the onboard GSM-module which sends a text message to alert the owner of the vessel. Construction: The components, except the censor, constituting the alarm is soldered onto a test board which is supplied by an external lead acid battery. The censor is fitted to another test board to make manipulating of wave motions easier. Testing: To simulate the effect from waves, a test was done. It shows response time, sensitivity and linearity as expected. This makes the sensor a good data source when programming an algorithm that separates a wave pattern from a horizontal rotation. To make the alarm module work as intended, an algorithm like the one described above, or a tilt sensor has to be implemented. Economy: The alarm will most likely be able to compete on a market where most alarms with GSM-modules costs more than 2000nkr. An estimated production cost of 1000nkr would likely be able to compete in this price range. Conclusion: The algorithm which is implemented can sound the alarm if a rapid horizontal motion is detected. The sensitivity that determines how quick and long the triggering motion is, can be configured in the algorithm by two variables. The alarm can (theoretically), in its current state, be used in a boat which is anchored to a sub-sea anchor (from which it can freely move around), as long as it is not subjected to any wave motions. In which case the alarm will be triggered. 0.3 Stikkord båtalarm, magnetfeltsensor, kompass, solid state, mikroprosessor, gsm-modul, RS-232, bachelloroppgave 4

7 0.4. FORORD INNHOLD 0.4 Forord Then poured He forth the deeps and gave command that they should billow in the rapid winds, that they should compass every shore of earth. He also added fountains, pools and lakes, and bound with shelving banks the slanting streams, which partly are absorbed and partly join the boundless ocean. Thus received amid the wide expanse of uncontrolled waves, they beat the shores instead of crooked banks. Myths, Gods, and Men. Creation Myth 2 of 2 Ovids Metamorphoses Vi vil rette en takk til medstudenter og ansatte på UiS som har bidratt med sin kompetanse der vår ikke strakk til. Vi vil spesielt takke veileder Ståle Freyer som har gitt oss gode råd under arbeidet med oppgaven. Stavanger, 27. mai 2007 Lars Gunnar Aa Opstad Bjørnar Lingjerde Eriksen 5

8 0.5. INNLEDNING INNHOLD 0.5 Innledning Oppgaven går ut på å finne ut hvordan, og om, et elektronisk kompass kan benyttes som alarmgiver i en båtalarm. Dette skal gjøres ved å bruke kompasset til å detektere en endring i vinkelen til båten i forhold til jordas magnetfelt. Denne vinkelinformasjonen skal bestemme om fartøyet er stjålet, eller (for den saks skyld,) om det har slitt seg fra fortøyningene. Ved alarmutslag skal fartøyets eier blir alarmert via en sms som blir sendt fra en GSM-modul som er innebygd i alarmenheten. Bakgrunn Poenget med å lage en slik alarm er å kunne konkurrere i reaksjonstid og pris i forhold til eksisterende systemer som er basert på GPS. En GPS-alarm må ut av posisjon x antall meter for å få et alarmutslag. I teorien vil en båt med GPS-alarm kunne løftes opp, dreies og settes på en lastebil som står rett ved kaien før alarmen blir utløst. En retningsorientert alarm derimot, vil bli utløst med en gang båten dreies rundt. Andre båtalarme[11] er gjerne tilkoblet den elektriske starteren og hindrer på denne måten at motoren kan startes når alarmen er aktivert. Ulempen med slike løsninger er at en båttyv kan kutte trossene og slepe båten med seg. Sensoren som benyttes i vårt prosjekt er typisk billigere og mer plassbesparende enn en GPS-mottaker som har behov for en ekstra antenne. Prisen på en GPSmottakere er fremdeles høy[12], noe som vil gi en alarm med magnetfeltsensor en konkurransefordel. Problemstilling Oppgaven går ut på å konstruere og programmere en enhet som skal fungere som alarmgiver for bruk i båt. Enheten skal detektere kursendring vha. magnetfeltsensor og aktiveres når endringen overstiger en forhåndsinnstilt grense. Enheten skal drives av båtens batteri og utformes med tanke på en fremtidig masseproduksjon. Enheten skal: kunne deaktiveres av eier kunne tilpasses ulike typer forankring gi beskjed ved alarmutløsning over GSM-nettet gi beskjed om lav batterispenning over GSM-nettet ha en reserve strømforsyning ikke ta mer plass enn en gjengs matboks kunne konstrueres rimelig i forhold til eksisterende produkter I denne rapporten blir det referert til elektronikkretsen som vi har konstruert som enheten, alarmen og modulen. Dette er gjort for å kunne føre et variert 6

9 0.5. INNLEDNING INNHOLD språk og for å tilpasse ordbruken i ulike sammenhenger. Det vil i de ulike tilfellene være klart hva det refereres til dersom man leser det aktuelle avsnittet i sin helhet. En liste over forkortelser og termer som er brukt i teksten finnes i vedlegg a. 7

10 Kapittel 1 Konstruksjon 1.1 Komponentvalg Magnetfeltsensor Figur 1.1: hm55b Sensoren[3] er basert på en wheatstone målebro som benytter et ferromagnetisk materiale til å måle på et magnetisk felt. Målebroen gir mulighet til å gi ut retningsdata i to akser. Sensoren sender ut disse dataene digitalt, da representert ved 2 11 bit som sendes direkte til mikrokontrolleren via asynkron seriell overføring. Sensoren er sensitiv ned til endringer i størrelsesorden en mikrotesla som er detaljert nok til å måle en endring på 0,5 grader. Selve kompasset produseres kun i overflatemonterte pakninger og opererer på 3 volt. Hm55b er en ferdig modul som er basert rundt dette kompasset, men i en 6-bens DILpakning og med en påmontert regulator slik at den kan forspennes med 5 volt. Modulen er ikke avhengig av annen tilleggselektronikk for å virke Måleprinsipp Her følger litt informasjon om sensorens virkemåte. Illustrasjoner av en analog sensor[4] som det ble gjort forsøk med i startfasen av prosjektet brukes her da denne har enklest oppbygning. Denne sensoren benytter det samme måleprinsipp som den digitale, men har analogt grensesnitt. Både den analoge og den digitale sensoren benytter et prinsipp som kalles anisotropic magnetoresistance effect (AMR), også kalt magnetoresistiv effekt. Dette er egenskapen for et strømbærende magnetisk sensitivt materiale til å 8

11 1.1. KOMPONENTVALG KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON Figur 1.2: Kmz51 endre resistiviteten under påvirkning av et magnetisk felt. Slike materialer kalles ferromagnetiske metaller. Den legeringen som befinner seg i kmz51 kalles permalloy og består av 19% jern og 81% nikkel. Sensoren er koblet i en wheatstone målebro. Metallet i sensoren er formet i et meandemønster 1. Kompensasjonsspolen som ligger parallelt med sensoren og tilbakestillingsspolen er og formet i et meandemønster (vannrett). På sensormetallet er det lagt på aluminiumstriper som er arrangert i et såkalt barber pole mønster for å muliggjøre lineære målinger. Figur 1.3: Bildet viser mattematikken i prinsippet som benyttes for å detektere endring i kurs GSM-modul GSM-modulen, GM862 fra Italienske Telit, ble valgt fordi den imøtekommer prosjektets krav om lavt strømforbruk i standbymodus. Videre har den mulighet til å kommunisere med enheten via sms-meldinger og kommunisere direkte mot en mikrokontroller på cmosnivå samt at den inneholder sim-kort leser og overholder med god margin kravet om lavt volum. Den modulen som ble benyttet under utviklingen har innebygd GPS (GM862- GPS). Dette er fordi modellen uten GPS hadde 3-4 ukers leveringstid fra den norske leverandøren. Da GPS funksjon var unødvendig og ikke ville bli benyttet under utvikling, blir de to modulene like som sådan. Den eneste forskjellen er at den med GPS bruker mer strøm, men til utviklingsformål betyr dette ikke noe. Tilførselspenningen kan variere mellom 3,4 og 4,2 volt(ideelt 3,8) og dette gir flere muligheter under design av strømforsyning. Muligheten til å senke strømforbruket når modulen ikke trengs er en stor fordel med dette produktet. 1 Se vertikalt mønster i figur 1.7 9

12 1.1. KOMPONENTVALG KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON Figur 1.4: Bildet viser i detalj oppbygningen av selve sensoren(her: kmz51) Figur 1.5: Bildet viser GSM-modulen som er benyttet. Strømforbruket i strømsparingsmodus er 4 ma, ellers er det 17mA når modulen ikke sender informasjon over GSM-nettet Mikrokontroller Det er ingen krav til rask datahåndtering og heller ingen store krav til fysisk størrelse på mikroprosessoren. Den eneste begrensningen er strømforbruket, forutsatt at kontrolleren har innbygget RS-232 samt SPI modul. Mikrokontrolleren, som er av type PIC16F877A, kjører på 4 MHz og benytter et 4MHz krystall for å oppnå dette. Krystallet er koblet til osc-inngangene og til jord med to kondensatorer Spenningsregulatorer L spenningsregulator 5v Regulatoren leverer 5 volt til mikrokontroller, nivåoversetter, lysdiode og sensor. Den kan levere opp til 1,5 ampere. 10

13 1.2. PROGRAM KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON LM317 - spenningsregulator til GSM-modul LM317 ble benyttet fordi den er laget for å kunne manipulere nullpunktet vha. to kondensatorer og motstander. Den kan levere mellom 1,2 og 37 volt. Regulatoren er justert slik at den leverer 3,8 volt ut og kan levere 1,5 ampere i hele området Forsyningskondensator Nær forsyningspinnene til hver IC ligger det forsyningskondensatorer. Disse gir strøm til IC-ene ved akutte strømtrekk siden det i IC-er ofte foregår hurtige strømtrekk. En forsyningskondensator vil også fungere som et lavpassfilter på den måten at den vil føre transienter og annen støy til jord. Størrelsen på kondensatoren (1,0uF) er valgt for å kunne opprettholde tilstrekkelig kapasitans til IC-ene og samtidig som den er liten nok til å levere strømmen kjapt nok. 1.2 Program Figur 1.6: Bildet viser programmereren, ICD2 og måten den ble tilkoblet på Utviklingsverktøy Utviklingsverktøyet som ble benyttet heter MPLAB og er utviklet av Microchip. Det er dette verktøyet som kommuniserer med programmereren. Dette er et fullverdig utviklingsverktøy som inneholder editor, kompileringsmuligheter, avlusningsmuligheter, samt muligheten til opplasting av programmet til ønsket mikroprosessor. Editoren har mange muligheter og er en fullverdig sådan. Editoren og resten av utviklingsverktøyet er kompatibelt med flere språk som C, BASIC mfl Kompilator Kompilatoren som ble benyttet er enkel med få forenklinger som gir full kontroll over hva som skjer. På grunn av dette brukes det en del tid på å oppnå funk- 11

14 1.2. PROGRAM KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON Figur 1.7: Figuren viser et skjermbilde av utviklingsverktøyet, mplab sjonalitet som andre kompilatorer har ofte innebygd. Kompilatoren, CC5X, er produsert av Knudsen data[7] Programkoden Henting av data Etter at start maling() er sendt henter metoden, hent maling(), data fra kompassmodulen etter tilstrekkelig tid (definert i databladet til kompasset). I henteprosedyren blir kontrollbitene kontrollert og dataene blir bare hentet når kontrollbitene er Består ikke kontrollbitene av 1100 blir en ny spørring foretatt. Dataene som kommer fra kompasset er 2*11bit toerkomplement verdier. Alle de 11 bitene i x- og y-data blir lagret i en 16bits variabel. Ved hjelp av bitvise, og deretter aritmetiske operasjoner, blir de 11 bitene lagret i en 16 bits variabel. Verdiene fra kompasset går fra til Disse blir multiplisert med 1024 for å få verdier mellom 0 og Hver avlesningssekvens blir utført ved å gjøre 20 sensoravlesninger i løpet av fem sekunder. Målingen som til slutt behandles, dvs. vurderes opp mot tidligere måling, er medianen av disse 20 målingene. Dette er gjort for å få så upåvirkede 2 målinger som mulig. Avlesningsfrekvensen kan endres i programmet for å muliggjøre større kompatibilitet for større eller mindre bølger. Effektivitetsanalyse av sorteringsalgoritmen Ut i fra koden i boblesort() kan man se at store verdier i starten av tabellen ikke har stor betydning for hvor effektiv koden er, men skulle det oppstå små verdier i slutten av tabellen vil dette kunne trekke ned ytelsen selv om det her 2 Her tenkes det på påvirkninger som endring i elektromagnetiske felt i omgivelsene som kan gi små ekstremutslag. 12

15 1.2. PROGRAM KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON er snakk om mikrosekunder. Litt om Big-O notasjon Er listen sortert vil det bare bli utført en operasjon per enhet i listen: O(n). Er listen sortert etter synkende verdier vil den kreve et antall operasjoner som er kvadratisk i forhold til antall enheter i listen: O(n 2 ) Dette er vanlig for boblesortering, men på grunn av at kompilatoren ikke klarer slike store matematiske uttrykk må dette gjøres vha. flere små operasjoner enn det som optimalt er for en slik metode. Alarmdeteksjon I starten av programmet (main()) blir den første målingen lagret som sist maling(). Deretter blir en ny måling gjort. Den nye målingen blir sammenlignet med sist maling() og dersom den er innenfor de grenseverdiene som er satt i programmet, blir den nye målingen satt lik sist maling() og programmet gjentar seg. Dette gjør programmet helt til den nye målingen er utenfor grenseverdiene til sist maling(). Når den nye målingen er utenfor grenseverdiene til sist maling() startes alarmmetoden, alarm(). I alarm() kjøres prosedyren for sending av sms på den måten at mikroprosessoren sender AT-kommandoer over det serielle grensesnittet til GSM-modulen. En sms som er forhåndslagret i mikroprosessoren sendes på denne måten til eieren av båten med følgende innhold: Alarmdeteksjon I starten av programmet, main(), blir den første målingen lagret som sist måling. Deretter blir en ny måling gjort i hovedløkken. Den nye målingen blir sammenlignet med sist måling og dersom den er innenfor de grenseverdiene som er satt i programmet, blir den nye målingen satt lik sist måling og programmet gjentar seg. Dette gjør programmet helt til den nye målingen er utenfor grenseverdiene til sist måling. Når den nye målingen er utenfor grenseverdiene til sist måling, startes alarm(). alarm() iverksetter prosedyren for sending av alarm-sms via GSM-modulen. En sms som er lagret i mikroprosessoren sendes eieren av båten med eksempelvis følgende innhold: Ditt fartoy har endret retning. Det er mulig å rotere sensoren sakte i det horisontale planet både med og moturs, men dersom en brå rotasjon blir påført sensoren så vil alarmmodulen gi alarmmelding. SPI-modulen Prosessoren har innbygget SPI-modul. Denne har kun et fast 8bits register, noe som ikke er tilstrekkelig for kommunikasjonen mot kompasset. SPI-kommunikasjon ble derfor implementert manuelt. De aktuelle pinnenes tilstand bestemmes av 13

16 1.3. BRUKERGRENSESNITT KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON kompassets preferanser, noe som er mulig ved SPI-kommunikasjon da en klokke synkroniserer kommunikasjonen med kompasset. Dette betyr at det er mulig å behandle data midt i en transmisjon, uten tap av innkommende data. Implementerte metoder i denne sammenhengen er: nullstill spi(), start maling() og hent maling(). Kommunikasjon med GSM-modul Prosessoren kommuniserer med GSM-modulen vha. seriell, asynkron overføring, som også brukes i for eksempel RS-232. Til dette formålet er prosessorens maskinvare bra tilrettelagt. Tilkobling for serielt grensesnitt er realisert med to pinner(rx og TX) i tillegg til jord som kobles direkte i prosessoren. Her brukes avbruddshåndtering og programmetoder for å sende og motta data på best mulig måte. Kommunikasjon med GSM-modulen er realisert vha. AT-kommandoer. ATkommandoer er det kommandosettet som oftest brukes i kommunikasjon mot modem. Det følger for øvrig en svært utfyllende kommandooversikt med GSMmodulen som er tilgjengelig på produsentens hjemmeside[2]. I den asynkrone overføringen er det viktig at alle data blir sendt fort. Derfor er det programmert flere metoder som hjelper mikroprosessoren med dette. Her kan lagre i buffer(charv ERDI) nevnes. Som navnet tilsier kan denne metoden lagre flere charverdier i en tabell. Når de ønskede charverdiene er lagt inn i tabellen brukes send buffer(), og alle data blir fortløpende lagt i senderegisteret til prosessoren. Det er her prosessorens maskinvare som tar over, og sender alt på riktig måte. 1.3 Brukergrensesnitt For å kunne operere alarmmodulen kreves det at det står et SIM-kort i GSMmodulen. Dette SIM-kortet må ha tilknytning til et aktivt mobiltelefonabonnement. Brukergrensesnittet er realisert ved bruk av sms-kommunikasjon over GSMnettet. Kommandoene er bygget opp med først et initialiseringstegn, etterfulgt av en pinkode for å verifisere brukeren. Deretter skrives kommandoen og tekstmeldingen sendes til det nummeret som er gitt av sim-kortet som står i GSMmodulen. Syntaksen er omtalt i dette kapittelet under avsnittetinitialisering av alarm samt i bruksanvisningen, vedlegg b. 1.4 Periferigrensesnitt Oppkobling og konfigurering av kompassmodul Kompasset kobles til mikrokontrolleren med data inn, data ut, chip enable og klokke. Kompasset forsynes i tillegg med +5 volt og kobles til jord. Grensesnittet mot kontrolleren er SPI. 14

17 1.4. PERIFERIGRENSESNITT KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON Initialisering av kompass Kommandosettet som kompasset benytter er enkelt og består av følgende kommandoer: Nullstill modul ( figur 1.8) Start måling (figur 1.9) Rapporter status på måling (og overfør målingen dersom den er ferdig) (figur 1.10 Disse kommandoene sendes kompassmodulen som en bitsekvens. Dersom 1100 mottas som fra modulen vist i figur 1.10 betyr dette at målingen er ferdig. De 22 bitene som representerer x og y-aksen i målingen overføres så fortløpende til mottakeren uten pause. Disse leses inn i et register i mikrokontrolleren. Figur 1.8: Sekvens for å nullstille modulen. Figur tatt fra datablad[3] Figur 1.9: Sekvens for å starte en måling. Figur fra datablad[3] Figur 1.10: Sekvens for å starte en måling. Figur fra datablad[3] Oppkobling og konfigurering av GSM-modul Modulen opereres vha. AT-kommandoer som sendes serielt fra mikrokontrolleren. En AT-kommando begynner nesten uten unntak med AT etterfulgt av kommandoen og avsluttes med carriage return(cr), for at mottaker skal tolke det sendte som èn helhetlig kommando, og ikke en vilkårlig datastrøm. RS-232 overføringen fra COM-porten opererer på 10 volt mens gsm-modulen opererer på CMOS nivå. I tillegg til spenningsforskjeller er også signalene på 15

18 1.4. PERIFERIGRENSESNITT KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON Figur 1.11: Databitene mottas fortløpende etter at målingen er ferdig. Figur fra datablad[3] CMOS siden invertert. For å få til spenning og fasekonvertering, benyttes en nivåoversetter (MAX232) som forsynes med 5 volt. Ved hjelp av et motstandsnettverk og kondensatorer genererer denne 10 volt ut til COM-porten, samt fasedreier signalet mellom PC-en og mikrokontrolleren Ved alarm sender mikrokontrolleren en AT-kommando til gsm-modulen med en forhåndslagret sms som sendes til det telefonnummeret som ble lagret under initialiseringen av alarmen. Se vedlegg b for detaljer. Dette gjøres med seriell kommunikasjon mellom mikrokontrolleren og gsm-modulen. Spenningsnivået på kommunikasjonen inn til GSM-modulen foregår på normalt 3,8V. Dette gjør at signalet fra mikrokontrolleren må reduseres fra 5 volt til dette nivået. Dette gjøres med spenningsdeling som vist i vedlegg d. Siden GSM-modulen og kommuniserer ut på dette nivået, må signalet forsterkes opp til 5 volt for å kunne tolkes riktig av mikrokontrolleren. Dette gjøres ved å sende det inn fra lavspenningssiden til nivåoversetteren. Signalet går da igjennom nivåoversetteren, blir invertert på veien og kommer ut på 10-voltssiden. Signalet blir ført inn igjen (vha. en lask mellom utgang og inngang på 10- voltssiden), blir invertert på ny og kommer ut igjen på lavsiden som et 5-volts signal. Dette signalet går så til Rx på mikrokontrolleren. GSM-modulen tilkoblet på interfacekortet. Dette er et kort som under utvikling gjør pinner lett tilgjengelige. På interfacekortet ble følgende pinner koblet til: RX, TX, Vbatt, GND, on-off (pull up to Vbatt) og power monitor(cmos 2,8v). GMS-modulen blir slått på ved å legge on-off til jord i minimum et sekund. For å slå av modulen (unconditional hardware shutdown) legges samme pinne til jord i et sekund. Dette gjøres ved å trykke inn bryteren til GSMmodulen (Punkt 14 i figur 2.1). Modulen bør slåes av ved å sende AT#SHDN slik at den får koblet seg fra nettet og bootet ned på riktig måte Initialisering av GSM-modul PIN-koden til SIM-kortet må sendes aller først for at GSM-modulen skal initialisere. Dette gjøres ved å sende AT+ CPIN+cr. Ved oppstart initialiserer modulen PDU modus. For å gjøre tekstmeldingen leselig i hyperterminal under utvikling, programmeringen enklere og sending og mottak av sms-meldinger lettere, må gsm-modulen konfigureres slik at smsmeldinger sendes i tekstmodus. Dette må gjøres hver gang modulen slås på ved følgende at-kommando: AT+CMGF=1. I tekstmodus er det dessuten lettere å hente ut tegnene i meldingene hvor de nå blir representert av ASCII tegn. For at tekstmeldinger skal sendes direkte til dataterminalen(mikrokontrolleren) i stedet for at de akkumuleres i det interne telefonminnet, må modulen konfigureres på følgende måte: 16

19 1.4. PERIFERIGRENSESNITT KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON AT+CNMI=2,2,2,1,0 GSM-modulen sender alle kommandoer tilbake til mikrokontrolleren (ekko). En tekstmelding sendes ved å utstede følgende at-kommando til GSM-modulen: AT+CMGS=+47(telefonnummer)+cr GSM-modulen returnerer > selve tekstmeldingen kan så sendes og avsluttes med #26 (#26 = ASCII - cr) som signaliserer til gsm-modulen at dette er slutten på meldingen. Sendt melding bekreftes fra modulen med +CMGS: 5 ok Tallet 5 her er eksempel på meldingens referansenummer. Dette inkrementeres for hver sms som blir sendt. Slik ser forløpet for sending av melding ut i hyperterminal: AT+CMGS= cr >dette er en sms-melding +CMGS: 5 OK Initialisering av alarm Når strømforsyningen (9 - i figur 2.1) blir tilkoblet, vil mikrokontrolleren og nivåoversetteren få tilført 5 volt. GSM-modulen må så slås på ved å holde bryteren (14 - i figur 2.1) inne i 1 sekund. GSM-modulen vil, dersom antennen er tilkoblet, starte søk etter et GSM-nettverk. Den vil så koble seg til dette automatisk, og gjøre et kall til meldingsserveren etter nye sms-beskjeder. Når dette skjer vil mikrokontrolleren konfigurere GSM-modulen som forklart over, slik at denne er klar for mottak av sms i tekstmodus og videresending av disse til mikrokontrolleren. Modulen vil så vente til den mottar en initialiserings-sms som vil kunnes se slik ut:! Meldingen begynner med et initialiseringstegn slik at programmet gjenkjenner at det som kommer inn er en sms-mending og ikke f.eks. en statusrapport eller feilmelding. Initialiseringstegnet skal etterfølges av en firesifret pinkode som består av tall mellom 0 og 9. Denne pinkoden er forhåndsdefinert og sjekkes mot en referanse som er lagret i mikrokontrolleren(pinkoden er oppgitt i bruksanvisningen, vedlegg b). Dersom den oppgitte pinkoden ikke stemmer med referansen, vil meldingen ikke bli tatt hånd om og bli forkastet. Pinkoden og initialiseringstegnet må alltid inkluderes i enhver sms som kommuniseres med alarmenheten. Det neste tegnet (operasjonstegnet) skal definere hva formålet med sms-en er. Dette tegnet er ikke tillagt flere funksjoner en skilletegn i denne versjonen av alarmen. Operasjonstegnet er her, som vist ovenfor. (punktum). 17

20 1.5. KOMPONENTMONTERING KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON Etter dette skrives telefonnummeret som GSM-modulen kommer til å kommunisere med. Dette lagres i mikrokontrolleren og blir referansen til metoden som sender AT-kommandoene bit for bit over UART til GSM-modulen. De to neste tallene er skilt fra telefonnummeret med et nytt punktum. De er ment å definere hhv. forankringsmetoden som båten er fortøyd med og en variabel som kan kalles sensitivitet. I denne versjonen av alarmen er ikke disse to alternativene implementert men de er blitt klargjort for. Forankringstypen bestemmer hvilken kalkulasjonsmetode som skal brukes for å bestemme om båten flyttes av naturkrefter eller ikke. Alternativene er enten at den ligger på svai eller er forbundet til en kai. Figur 1.12: Prinsippskisse av alarmmodulen 1.5 Komponentmontering Alle komponentene unntatt sensor er montert på et portabelt kretskort med plugger for tilkobling av com-port, volts spenningsforsyning, sensor og programmerer. 18

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer.

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer. BRUKSANVISNING Takk for at du valgte MOVER GPS/GSM sporingssystem. Dette er et produkt som ved en kombinasjon av GPS og GSM hjelper deg å spore opp din MC, bil, båt, maskiner, unger, husdyr, eldre og hva

Detaljer

WO 65 ONLINE WEATHER STATION

WO 65 ONLINE WEATHER STATION WO 65 ONLINE WEATHER STATION Revisjon 1 04.05.2009 Copyright 2009 vindsiden.no Innhold Power supply connector... 3 TC65 / sensor kontakt... 4 Vind sensor... 5 Temperatur sensor... 6 Boks... 7 Solcellepanel...

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Litt mer om Arduino. Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011

Litt mer om Arduino. Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011 Litt mer om Arduino Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011 ARDUINO Input (Data) Prosessering Output Arduino Man kan bruke de 3 elementene i varierende grad, og også kutte noen helt ut. Det finnes

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Monteringsanvisning for installatør. For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

GSM sender. Oppkobling 10.01.11

GSM sender. Oppkobling 10.01.11 GSM sender 10.01.11 Generelt: Artikkel nr: 251391.01 Wavecom SMS sender, med ferdig kabel til Com port på Delta Op og 24V kabel (F2,5A glass sikring) samt antenne. Det medfølger også en CD med alle funksjoner.

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT

ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT 1. Innledning I denne rapporten defineres hvordan oppgaven skal løses uten å gå inn på detaljerte tekniske spesifikasjoner. Det skal drøftes hvordan helheten av problemet

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Gsm A6a2 Alarm Driftsetting

Gsm A6a2 Alarm Driftsetting 6 Gsm A Alarm Driftsetting Dato : 6 mars 00 Utskrevet: februar 006 Art.nr; 07.68 Metall boks Art. nr: 07.69 Plastboks. INPUTS A6A!! A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!06 A6A!!07 A6A!! A6A!!09 A6A!!

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Avansert Bruksanvisning for Spybike Topcap tracker (Styrepinne med GPS)

Avansert Bruksanvisning for Spybike Topcap tracker (Styrepinne med GPS) Forberedelser Avansert Bruksanvisning for Spybike Topcap tracker (Styrepinne med GPS) Sjekk at enheten passer i din styrepinne. Innsiden av styrepinnen må være minimum 23,5 mm i diameter og minimum 20

Detaljer

Oppgave Nr.og navn LABORATORIEØVELSE NR 6 Revidert utgave desember 2014 T. Lindem, K. Ø. Spildrejorde, M. Elvegård

Oppgave Nr.og navn LABORATORIEØVELSE NR 6 Revidert utgave desember 2014 T. Lindem, K. Ø. Spildrejorde, M. Elvegård Kurs: FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgaver Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave Nr.og navn LABORATORIEØVELSE NR 6 Revidert utgave desember 2014 T. Lindem, K. Ø. Spildrejorde, M. Elvegård Omhandler: «KLOKKEGENERATOR

Detaljer

RAPPORT LAB 3 TERNING

RAPPORT LAB 3 TERNING TFE4110 Digitalteknikk med kretsteknikk RAPPORT LAB 3 TERNING av June Kieu Van Thi Bui Valerij Fredriksen Labgruppe 201 Lab utført 09.03.2012 Rapport levert: 16.04.2012 FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI,

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

9000 Series Processors

9000 Series Processors Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processors Drift, Egenskaper og fordeler MAR-MKL-R 1 9000 Series Processors, September 2006 Operation (Section 2-1) Slå strømmen "På" i systemet: Bruker 12

Detaljer

GSM 12V Bryterstyring

GSM 12V Bryterstyring GSM 12V Bryterstyring Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger 3 1.4 Tilkobling av utstyr som skal fjernbetjenes 4 1.5 Igangsetting

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB Bruksanvisning s.3 Bruksanvisning s.10 Käyttöohje s.17 Brugsanvisning

Detaljer

Hurtigmanual Tilpasset bruk på demente personer

Hurtigmanual Tilpasset bruk på demente personer Hurtigmanual Tilpasset bruk på demente personer Vannbestandig Konfigurerbar strømstyring Støtter diverse tilbehør CE/FCC/PTCRB/Anatel Sertifisert GL200 er en kraftig GPS sporingsenhet og egner seg godt

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon P R O D U K T I N F O Nr. 29 versjon 2 20-03-02 fra Eltek Fire & Safety AS SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. DEL2001 Data- og elektronikksystemer. Høst 2013. Privatister. VG2 Data og Elektronikk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. DEL2001 Data- og elektronikksystemer. Høst 2013. Privatister. VG2 Data og Elektronikk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DEL2001 Data-

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

GPS enheter. Vi prosjekterer for deg! Utfordre oss! Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL.

GPS enheter. Vi prosjekterer for deg! Utfordre oss! Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL. GPS enheter Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL Flåtestyring Leasingbiler Utleie/utlånsbiler Taxi/ offentlig transport Kjørebok Person sporing VIP Alenearbeid Mental

Detaljer

Inngangsmodul Trådløs

Inngangsmodul Trådløs Inngangsmodul Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 2 3.1 Tilkoblinger... 2

Detaljer

VT30 TPM SERVICEVERKTØY

VT30 TPM SERVICEVERKTØY n Hurtigveiledning VT30 TPM SERVICEVERKTØY VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versjon: MJC-1409-NO2 QRG3814d INNHOLD Del A - GENERELL BESKRIVELSE A1 - Forside side 3/10 A2 - Strømforsyning

Detaljer

Produkt informasjon 2009

Produkt informasjon 2009 Produkt informasjon 2009 DMX kontroller DMX signal konverter DALI kontroller DSI kontroller LED dimmere konstant strøm LED dimmere konstant spenning 1..10V kontroller DSI/DALI dimmer http://nortronic.biz

Detaljer

SafeLine GL1. Bruksanvisninger. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Bruksanvisninger. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Bruksanvisninger Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. SafeLine GL1 (GSM-Line) Bruksanvisninger safeline.eu Innhold Sikkerhet og generell informasjon Introduksjon 4 Lysindikatorer

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 KYBERNETIKKLABORATORIET FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 Lampe/sensor-system u y I denne oppgaven skal vi teste et lampe/sensor-system som vist

Detaljer

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm.

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm. Bergen Hightech AS Prisliste A2G + HE77 + TR4E Alle prisene er oppgitt inkl. 25% MVA. Event. frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om feil i prisliste eller prisendringerendringer fra vår leverandør

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no CLS DMX16 16 kanals DMX Lys mikser Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning omslagsside Side 2: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2 Side - 1 - GSM 12A Monterings og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12A... 2 OPPKOBLING... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Generelle tilkoblinger:... 3 Følgende koblinger

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Betjening og Installasjon Versjon 1.0 ProNav as Boks 421 4379 Egersund Tlf 51494300 Fax 51492100 www.pronav.no Installasjon av Kompass Rate Stabilisator (gjelder

Detaljer

Kjørehjelperen Brukerveiledning

Kjørehjelperen Brukerveiledning 2013 Kjørehjelperen Brukerveiledning Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Dette dokumentet tar for hvordan man bruker Kjørehjelperen. Det tar også for

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no CLS DM16 16 Kanals DM Lys Mikser Bruker-Manual 2008 V3 Laget i Norge av CLS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Forside/Bruksanvisning Side 2: Innholdsfortegnelse, kontakt addresse og

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Elektronikk. Elektromagnetiske effekter (3) Elektronikk Knut Harald Nygaard 1

Elektronikk. Elektromagnetiske effekter (3) Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Elektronikk Elektromagnetiske effekter (3) Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Design der EMI er prioritert Inndeling: analoge systemer digitale systemer Elektronikk Knut Harald Nygaard 2 EMI kan reduseres

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer