!"#$#"%&'(%)&*#+,-'#"&(%*."/'0"$1*%+/#"# !"#$%&'('))*"+%!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!"#$#"%&'(%)&*#+,-'#"&(%*."/'0"$1*%+/#"# !"#$%&'('))*"+%! !"#$&0"-."#$&0"&(13 >6?(0+(3@%0*6&($&3A(%5.&0 @+(.3B#00+(3C'."+$"
6?(0+(3@%0*6&($&3A(%5.&0 @+(.3B#00+(3C'."+$.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 !"#$#"%&'(%)&*#+,-'#"&(%*."/'0"$1*%+/#"#!"#$%&'('))*"+%!!"#$%&'()*(+,-.'&.%+/%.&(%0*1 2%*%"+/3."4(%0*3)*35),,#0%5+.6)0 F+*/%*3+0.G+(/%*13!"++/&3F(&4&( 7&%/&$&(D&E13H+(/3!5(&""%0* I%""&/3'83)''*+G&013>8"+/+(,3J+.&("3'83,+*0&"K&/".&0.)( A0*&/.53"%""&/13>)+"3+/+(,3J+.&$3)03,+*0&")(&.%."%G&3L&0.)(%0*!"#$%&')&0*1 A,0&)($1 "#$%&%'()!(%*+,$-,&$.,+./')! 0/(1%..)!./&23!.$%$,)!(20'/1'/.,../')! *.(4(/35& !%$&"+//13MN O3G&$/&**-+00&"13NM !"+G+0*&(93M;P;QP:;;< $+")-8(

2 Båtalarm basert på magnetfeltsensor Lars Gunnar Opstad og Bjørnar Lingjerde Eriksen 30. mai 2007

3 Innhold 0.1 Sammendrag Abstract Stikkord Forord Innledning Konstruksjon Komponentvalg Magnetfeltsensor GSM-modul Mikrokontroller Spenningsregulatorer Forsyningskondensator Program Utviklingsverktøy Kompilator Programkoden Brukergrensesnitt Periferigrensesnitt Oppkobling og konfigurering av kompassmodul Oppkobling og konfigurering av GSM-modul Initialisering av alarm Komponentmontering Resultater Simulering av båtbevegelse

4 INNHOLD INNHOLD 3 Diskusjon Fysisk utforming Utvidelser Alternative alarmgivere Representasjon av retning i NMEA-format Soft reset Arbeid som gjenstår Algoritme for å skille krengning fra horisontal bevegelse Overvåking av forsyningsspenning og innkobling av reserve strømforsyning Antenneplassering Deaktivering av alarm Brukergrensesnitt Program Forbedringer Mikrokontroller Oscillator GSM-modulens spenningsforsyning Strømforbruk Eksempel batteritid Økonomi Konklusjon Vedlegg 33 2

5 0.1. SAMMENDRAG INNHOLD 0.1 Sammendrag Oppgavens problemstilling er: Kan en endring i vinkel, målt av et elektronisk kompass, benyttes som alarmgiver i en båtalarm? Forutsetningene er: Dataene fra kompasset skal overføres og behandles i en mikroprosessor. I mikroprosessoren er det en algoritme som avgjør om retningsendringen skyldes menneskelig påvirkning. Båtalarmens brukergrensesnitt er realisert vha. tekstmeldinger (sms-beskjeder). Enheten aktiveres og konfigureres vha. sms-beskjeder og sikkerheten under denne kommunikasjonen er ivaretatt ved bruk av en pinkode som må inkluderes i hver sms. Produktets hovedfunksjon er: Når mikroprosessoren detekterer en betydelig stor og rask endring i måleverdi fra sensoren, blir en kommando sendt til GSM-modulen som sender en sms-varsling til eieren av fartøyet. Produktets oppbygging: Komponentene som utgjør alarmmodulen er loddet på et testkort med ekstern strømforsyning i form av et blybatteri. Magnetfeltsensoren er montert på eksternt testbrett for lett å kunne simulere bevegelser som kan oppstå i båten. Testing av produktet: Resultatene fra testen viser at sensoren er rask nok og har følsomhet og linearitet som forventet, noe som gir et godt utgangspunkt for videre å kunne benytte disse dataene i en algoritme som kan skille en bølgebevegelse i fra en rotasjonsbevegelse. En slik algoritme, evt. en tilleggssensor for å måle krengning, må til for at alarmmodulen skal fungere tilfredsstillende. Økonomi: Økonomisk sett vil alarmmodulen trolig kunne konkurrere på markedet hvor prisen for båtalarmer med GSM-modul normalt ligger over 2000nkr. Det anslås at pris før faktorer som produksjonskostnader, frakt og fortjeneste tas med vil kunne ligge rundt 1000nkr, noe som gir stor sannsynlighet for at modulen er konkurransedyktig. Konklusjon: Algoritmen som er implementert per i dag skiller mellom rolige og raske horisontale bevegelser. Hvor raskt og hvor lenge man må dreie for å utløse alarmen kan stilles i programkoden. Dette vil si at alarmen kan i teorien brukes i en båt som er forankret på svai så lenge ikke båten blir utsatt for bølger, da dette vil utløse alarmen. Mulighet for forankring til kai er ikke realisert, men redegjort for. 3

6 0.2. ABSTRACT INNHOLD 0.2 Abstract Motivation: This thesis examines the possibility of using a change in direction, registered by a solid state compass, to trigger a boat alarm. Principles: The dataflow from the censor is transferred to, and monitored by, a microprocessor which uses an algorithm to determine whether a change in the dataflow is caused by human intervention. The human interface is text message (sms) based. The alarm is activated and configured through text messages, and secure operation of the alarm is ensured by implementing a pin code in every text message. Operating principle: If the microprocessor detects a considerably rapid and lasting change in the compass direction, it gives a text message-command to the onboard GSM-module which sends a text message to alert the owner of the vessel. Construction: The components, except the censor, constituting the alarm is soldered onto a test board which is supplied by an external lead acid battery. The censor is fitted to another test board to make manipulating of wave motions easier. Testing: To simulate the effect from waves, a test was done. It shows response time, sensitivity and linearity as expected. This makes the sensor a good data source when programming an algorithm that separates a wave pattern from a horizontal rotation. To make the alarm module work as intended, an algorithm like the one described above, or a tilt sensor has to be implemented. Economy: The alarm will most likely be able to compete on a market where most alarms with GSM-modules costs more than 2000nkr. An estimated production cost of 1000nkr would likely be able to compete in this price range. Conclusion: The algorithm which is implemented can sound the alarm if a rapid horizontal motion is detected. The sensitivity that determines how quick and long the triggering motion is, can be configured in the algorithm by two variables. The alarm can (theoretically), in its current state, be used in a boat which is anchored to a sub-sea anchor (from which it can freely move around), as long as it is not subjected to any wave motions. In which case the alarm will be triggered. 0.3 Stikkord båtalarm, magnetfeltsensor, kompass, solid state, mikroprosessor, gsm-modul, RS-232, bachelloroppgave 4

7 0.4. FORORD INNHOLD 0.4 Forord Then poured He forth the deeps and gave command that they should billow in the rapid winds, that they should compass every shore of earth. He also added fountains, pools and lakes, and bound with shelving banks the slanting streams, which partly are absorbed and partly join the boundless ocean. Thus received amid the wide expanse of uncontrolled waves, they beat the shores instead of crooked banks. Myths, Gods, and Men. Creation Myth 2 of 2 Ovids Metamorphoses Vi vil rette en takk til medstudenter og ansatte på UiS som har bidratt med sin kompetanse der vår ikke strakk til. Vi vil spesielt takke veileder Ståle Freyer som har gitt oss gode råd under arbeidet med oppgaven. Stavanger, 27. mai 2007 Lars Gunnar Aa Opstad Bjørnar Lingjerde Eriksen 5

8 0.5. INNLEDNING INNHOLD 0.5 Innledning Oppgaven går ut på å finne ut hvordan, og om, et elektronisk kompass kan benyttes som alarmgiver i en båtalarm. Dette skal gjøres ved å bruke kompasset til å detektere en endring i vinkelen til båten i forhold til jordas magnetfelt. Denne vinkelinformasjonen skal bestemme om fartøyet er stjålet, eller (for den saks skyld,) om det har slitt seg fra fortøyningene. Ved alarmutslag skal fartøyets eier blir alarmert via en sms som blir sendt fra en GSM-modul som er innebygd i alarmenheten. Bakgrunn Poenget med å lage en slik alarm er å kunne konkurrere i reaksjonstid og pris i forhold til eksisterende systemer som er basert på GPS. En GPS-alarm må ut av posisjon x antall meter for å få et alarmutslag. I teorien vil en båt med GPS-alarm kunne løftes opp, dreies og settes på en lastebil som står rett ved kaien før alarmen blir utløst. En retningsorientert alarm derimot, vil bli utløst med en gang båten dreies rundt. Andre båtalarme[11] er gjerne tilkoblet den elektriske starteren og hindrer på denne måten at motoren kan startes når alarmen er aktivert. Ulempen med slike løsninger er at en båttyv kan kutte trossene og slepe båten med seg. Sensoren som benyttes i vårt prosjekt er typisk billigere og mer plassbesparende enn en GPS-mottaker som har behov for en ekstra antenne. Prisen på en GPSmottakere er fremdeles høy[12], noe som vil gi en alarm med magnetfeltsensor en konkurransefordel. Problemstilling Oppgaven går ut på å konstruere og programmere en enhet som skal fungere som alarmgiver for bruk i båt. Enheten skal detektere kursendring vha. magnetfeltsensor og aktiveres når endringen overstiger en forhåndsinnstilt grense. Enheten skal drives av båtens batteri og utformes med tanke på en fremtidig masseproduksjon. Enheten skal: kunne deaktiveres av eier kunne tilpasses ulike typer forankring gi beskjed ved alarmutløsning over GSM-nettet gi beskjed om lav batterispenning over GSM-nettet ha en reserve strømforsyning ikke ta mer plass enn en gjengs matboks kunne konstrueres rimelig i forhold til eksisterende produkter I denne rapporten blir det referert til elektronikkretsen som vi har konstruert som enheten, alarmen og modulen. Dette er gjort for å kunne føre et variert 6

9 0.5. INNLEDNING INNHOLD språk og for å tilpasse ordbruken i ulike sammenhenger. Det vil i de ulike tilfellene være klart hva det refereres til dersom man leser det aktuelle avsnittet i sin helhet. En liste over forkortelser og termer som er brukt i teksten finnes i vedlegg a. 7

10 Kapittel 1 Konstruksjon 1.1 Komponentvalg Magnetfeltsensor Figur 1.1: hm55b Sensoren[3] er basert på en wheatstone målebro som benytter et ferromagnetisk materiale til å måle på et magnetisk felt. Målebroen gir mulighet til å gi ut retningsdata i to akser. Sensoren sender ut disse dataene digitalt, da representert ved 2 11 bit som sendes direkte til mikrokontrolleren via asynkron seriell overføring. Sensoren er sensitiv ned til endringer i størrelsesorden en mikrotesla som er detaljert nok til å måle en endring på 0,5 grader. Selve kompasset produseres kun i overflatemonterte pakninger og opererer på 3 volt. Hm55b er en ferdig modul som er basert rundt dette kompasset, men i en 6-bens DILpakning og med en påmontert regulator slik at den kan forspennes med 5 volt. Modulen er ikke avhengig av annen tilleggselektronikk for å virke Måleprinsipp Her følger litt informasjon om sensorens virkemåte. Illustrasjoner av en analog sensor[4] som det ble gjort forsøk med i startfasen av prosjektet brukes her da denne har enklest oppbygning. Denne sensoren benytter det samme måleprinsipp som den digitale, men har analogt grensesnitt. Både den analoge og den digitale sensoren benytter et prinsipp som kalles anisotropic magnetoresistance effect (AMR), også kalt magnetoresistiv effekt. Dette er egenskapen for et strømbærende magnetisk sensitivt materiale til å 8

11 1.1. KOMPONENTVALG KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON Figur 1.2: Kmz51 endre resistiviteten under påvirkning av et magnetisk felt. Slike materialer kalles ferromagnetiske metaller. Den legeringen som befinner seg i kmz51 kalles permalloy og består av 19% jern og 81% nikkel. Sensoren er koblet i en wheatstone målebro. Metallet i sensoren er formet i et meandemønster 1. Kompensasjonsspolen som ligger parallelt med sensoren og tilbakestillingsspolen er og formet i et meandemønster (vannrett). På sensormetallet er det lagt på aluminiumstriper som er arrangert i et såkalt barber pole mønster for å muliggjøre lineære målinger. Figur 1.3: Bildet viser mattematikken i prinsippet som benyttes for å detektere endring i kurs GSM-modul GSM-modulen, GM862 fra Italienske Telit, ble valgt fordi den imøtekommer prosjektets krav om lavt strømforbruk i standbymodus. Videre har den mulighet til å kommunisere med enheten via sms-meldinger og kommunisere direkte mot en mikrokontroller på cmosnivå samt at den inneholder sim-kort leser og overholder med god margin kravet om lavt volum. Den modulen som ble benyttet under utviklingen har innebygd GPS (GM862- GPS). Dette er fordi modellen uten GPS hadde 3-4 ukers leveringstid fra den norske leverandøren. Da GPS funksjon var unødvendig og ikke ville bli benyttet under utvikling, blir de to modulene like som sådan. Den eneste forskjellen er at den med GPS bruker mer strøm, men til utviklingsformål betyr dette ikke noe. Tilførselspenningen kan variere mellom 3,4 og 4,2 volt(ideelt 3,8) og dette gir flere muligheter under design av strømforsyning. Muligheten til å senke strømforbruket når modulen ikke trengs er en stor fordel med dette produktet. 1 Se vertikalt mønster i figur 1.7 9

12 1.1. KOMPONENTVALG KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON Figur 1.4: Bildet viser i detalj oppbygningen av selve sensoren(her: kmz51) Figur 1.5: Bildet viser GSM-modulen som er benyttet. Strømforbruket i strømsparingsmodus er 4 ma, ellers er det 17mA når modulen ikke sender informasjon over GSM-nettet Mikrokontroller Det er ingen krav til rask datahåndtering og heller ingen store krav til fysisk størrelse på mikroprosessoren. Den eneste begrensningen er strømforbruket, forutsatt at kontrolleren har innbygget RS-232 samt SPI modul. Mikrokontrolleren, som er av type PIC16F877A, kjører på 4 MHz og benytter et 4MHz krystall for å oppnå dette. Krystallet er koblet til osc-inngangene og til jord med to kondensatorer Spenningsregulatorer L spenningsregulator 5v Regulatoren leverer 5 volt til mikrokontroller, nivåoversetter, lysdiode og sensor. Den kan levere opp til 1,5 ampere. 10

13 1.2. PROGRAM KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON LM317 - spenningsregulator til GSM-modul LM317 ble benyttet fordi den er laget for å kunne manipulere nullpunktet vha. to kondensatorer og motstander. Den kan levere mellom 1,2 og 37 volt. Regulatoren er justert slik at den leverer 3,8 volt ut og kan levere 1,5 ampere i hele området Forsyningskondensator Nær forsyningspinnene til hver IC ligger det forsyningskondensatorer. Disse gir strøm til IC-ene ved akutte strømtrekk siden det i IC-er ofte foregår hurtige strømtrekk. En forsyningskondensator vil også fungere som et lavpassfilter på den måten at den vil føre transienter og annen støy til jord. Størrelsen på kondensatoren (1,0uF) er valgt for å kunne opprettholde tilstrekkelig kapasitans til IC-ene og samtidig som den er liten nok til å levere strømmen kjapt nok. 1.2 Program Figur 1.6: Bildet viser programmereren, ICD2 og måten den ble tilkoblet på Utviklingsverktøy Utviklingsverktøyet som ble benyttet heter MPLAB og er utviklet av Microchip. Det er dette verktøyet som kommuniserer med programmereren. Dette er et fullverdig utviklingsverktøy som inneholder editor, kompileringsmuligheter, avlusningsmuligheter, samt muligheten til opplasting av programmet til ønsket mikroprosessor. Editoren har mange muligheter og er en fullverdig sådan. Editoren og resten av utviklingsverktøyet er kompatibelt med flere språk som C, BASIC mfl Kompilator Kompilatoren som ble benyttet er enkel med få forenklinger som gir full kontroll over hva som skjer. På grunn av dette brukes det en del tid på å oppnå funk- 11

14 1.2. PROGRAM KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON Figur 1.7: Figuren viser et skjermbilde av utviklingsverktøyet, mplab sjonalitet som andre kompilatorer har ofte innebygd. Kompilatoren, CC5X, er produsert av Knudsen data[7] Programkoden Henting av data Etter at start maling() er sendt henter metoden, hent maling(), data fra kompassmodulen etter tilstrekkelig tid (definert i databladet til kompasset). I henteprosedyren blir kontrollbitene kontrollert og dataene blir bare hentet når kontrollbitene er Består ikke kontrollbitene av 1100 blir en ny spørring foretatt. Dataene som kommer fra kompasset er 2*11bit toerkomplement verdier. Alle de 11 bitene i x- og y-data blir lagret i en 16bits variabel. Ved hjelp av bitvise, og deretter aritmetiske operasjoner, blir de 11 bitene lagret i en 16 bits variabel. Verdiene fra kompasset går fra til Disse blir multiplisert med 1024 for å få verdier mellom 0 og Hver avlesningssekvens blir utført ved å gjøre 20 sensoravlesninger i løpet av fem sekunder. Målingen som til slutt behandles, dvs. vurderes opp mot tidligere måling, er medianen av disse 20 målingene. Dette er gjort for å få så upåvirkede 2 målinger som mulig. Avlesningsfrekvensen kan endres i programmet for å muliggjøre større kompatibilitet for større eller mindre bølger. Effektivitetsanalyse av sorteringsalgoritmen Ut i fra koden i boblesort() kan man se at store verdier i starten av tabellen ikke har stor betydning for hvor effektiv koden er, men skulle det oppstå små verdier i slutten av tabellen vil dette kunne trekke ned ytelsen selv om det her 2 Her tenkes det på påvirkninger som endring i elektromagnetiske felt i omgivelsene som kan gi små ekstremutslag. 12

15 1.2. PROGRAM KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON er snakk om mikrosekunder. Litt om Big-O notasjon Er listen sortert vil det bare bli utført en operasjon per enhet i listen: O(n). Er listen sortert etter synkende verdier vil den kreve et antall operasjoner som er kvadratisk i forhold til antall enheter i listen: O(n 2 ) Dette er vanlig for boblesortering, men på grunn av at kompilatoren ikke klarer slike store matematiske uttrykk må dette gjøres vha. flere små operasjoner enn det som optimalt er for en slik metode. Alarmdeteksjon I starten av programmet (main()) blir den første målingen lagret som sist maling(). Deretter blir en ny måling gjort. Den nye målingen blir sammenlignet med sist maling() og dersom den er innenfor de grenseverdiene som er satt i programmet, blir den nye målingen satt lik sist maling() og programmet gjentar seg. Dette gjør programmet helt til den nye målingen er utenfor grenseverdiene til sist maling(). Når den nye målingen er utenfor grenseverdiene til sist maling() startes alarmmetoden, alarm(). I alarm() kjøres prosedyren for sending av sms på den måten at mikroprosessoren sender AT-kommandoer over det serielle grensesnittet til GSM-modulen. En sms som er forhåndslagret i mikroprosessoren sendes på denne måten til eieren av båten med følgende innhold: Alarmdeteksjon I starten av programmet, main(), blir den første målingen lagret som sist måling. Deretter blir en ny måling gjort i hovedløkken. Den nye målingen blir sammenlignet med sist måling og dersom den er innenfor de grenseverdiene som er satt i programmet, blir den nye målingen satt lik sist måling og programmet gjentar seg. Dette gjør programmet helt til den nye målingen er utenfor grenseverdiene til sist måling. Når den nye målingen er utenfor grenseverdiene til sist måling, startes alarm(). alarm() iverksetter prosedyren for sending av alarm-sms via GSM-modulen. En sms som er lagret i mikroprosessoren sendes eieren av båten med eksempelvis følgende innhold: Ditt fartoy har endret retning. Det er mulig å rotere sensoren sakte i det horisontale planet både med og moturs, men dersom en brå rotasjon blir påført sensoren så vil alarmmodulen gi alarmmelding. SPI-modulen Prosessoren har innbygget SPI-modul. Denne har kun et fast 8bits register, noe som ikke er tilstrekkelig for kommunikasjonen mot kompasset. SPI-kommunikasjon ble derfor implementert manuelt. De aktuelle pinnenes tilstand bestemmes av 13

16 1.3. BRUKERGRENSESNITT KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON kompassets preferanser, noe som er mulig ved SPI-kommunikasjon da en klokke synkroniserer kommunikasjonen med kompasset. Dette betyr at det er mulig å behandle data midt i en transmisjon, uten tap av innkommende data. Implementerte metoder i denne sammenhengen er: nullstill spi(), start maling() og hent maling(). Kommunikasjon med GSM-modul Prosessoren kommuniserer med GSM-modulen vha. seriell, asynkron overføring, som også brukes i for eksempel RS-232. Til dette formålet er prosessorens maskinvare bra tilrettelagt. Tilkobling for serielt grensesnitt er realisert med to pinner(rx og TX) i tillegg til jord som kobles direkte i prosessoren. Her brukes avbruddshåndtering og programmetoder for å sende og motta data på best mulig måte. Kommunikasjon med GSM-modulen er realisert vha. AT-kommandoer. ATkommandoer er det kommandosettet som oftest brukes i kommunikasjon mot modem. Det følger for øvrig en svært utfyllende kommandooversikt med GSMmodulen som er tilgjengelig på produsentens hjemmeside[2]. I den asynkrone overføringen er det viktig at alle data blir sendt fort. Derfor er det programmert flere metoder som hjelper mikroprosessoren med dette. Her kan lagre i buffer(charv ERDI) nevnes. Som navnet tilsier kan denne metoden lagre flere charverdier i en tabell. Når de ønskede charverdiene er lagt inn i tabellen brukes send buffer(), og alle data blir fortløpende lagt i senderegisteret til prosessoren. Det er her prosessorens maskinvare som tar over, og sender alt på riktig måte. 1.3 Brukergrensesnitt For å kunne operere alarmmodulen kreves det at det står et SIM-kort i GSMmodulen. Dette SIM-kortet må ha tilknytning til et aktivt mobiltelefonabonnement. Brukergrensesnittet er realisert ved bruk av sms-kommunikasjon over GSMnettet. Kommandoene er bygget opp med først et initialiseringstegn, etterfulgt av en pinkode for å verifisere brukeren. Deretter skrives kommandoen og tekstmeldingen sendes til det nummeret som er gitt av sim-kortet som står i GSMmodulen. Syntaksen er omtalt i dette kapittelet under avsnittetinitialisering av alarm samt i bruksanvisningen, vedlegg b. 1.4 Periferigrensesnitt Oppkobling og konfigurering av kompassmodul Kompasset kobles til mikrokontrolleren med data inn, data ut, chip enable og klokke. Kompasset forsynes i tillegg med +5 volt og kobles til jord. Grensesnittet mot kontrolleren er SPI. 14

17 1.4. PERIFERIGRENSESNITT KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON Initialisering av kompass Kommandosettet som kompasset benytter er enkelt og består av følgende kommandoer: Nullstill modul ( figur 1.8) Start måling (figur 1.9) Rapporter status på måling (og overfør målingen dersom den er ferdig) (figur 1.10 Disse kommandoene sendes kompassmodulen som en bitsekvens. Dersom 1100 mottas som fra modulen vist i figur 1.10 betyr dette at målingen er ferdig. De 22 bitene som representerer x og y-aksen i målingen overføres så fortløpende til mottakeren uten pause. Disse leses inn i et register i mikrokontrolleren. Figur 1.8: Sekvens for å nullstille modulen. Figur tatt fra datablad[3] Figur 1.9: Sekvens for å starte en måling. Figur fra datablad[3] Figur 1.10: Sekvens for å starte en måling. Figur fra datablad[3] Oppkobling og konfigurering av GSM-modul Modulen opereres vha. AT-kommandoer som sendes serielt fra mikrokontrolleren. En AT-kommando begynner nesten uten unntak med AT etterfulgt av kommandoen og avsluttes med carriage return(cr), for at mottaker skal tolke det sendte som èn helhetlig kommando, og ikke en vilkårlig datastrøm. RS-232 overføringen fra COM-porten opererer på 10 volt mens gsm-modulen opererer på CMOS nivå. I tillegg til spenningsforskjeller er også signalene på 15

18 1.4. PERIFERIGRENSESNITT KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON Figur 1.11: Databitene mottas fortløpende etter at målingen er ferdig. Figur fra datablad[3] CMOS siden invertert. For å få til spenning og fasekonvertering, benyttes en nivåoversetter (MAX232) som forsynes med 5 volt. Ved hjelp av et motstandsnettverk og kondensatorer genererer denne 10 volt ut til COM-porten, samt fasedreier signalet mellom PC-en og mikrokontrolleren Ved alarm sender mikrokontrolleren en AT-kommando til gsm-modulen med en forhåndslagret sms som sendes til det telefonnummeret som ble lagret under initialiseringen av alarmen. Se vedlegg b for detaljer. Dette gjøres med seriell kommunikasjon mellom mikrokontrolleren og gsm-modulen. Spenningsnivået på kommunikasjonen inn til GSM-modulen foregår på normalt 3,8V. Dette gjør at signalet fra mikrokontrolleren må reduseres fra 5 volt til dette nivået. Dette gjøres med spenningsdeling som vist i vedlegg d. Siden GSM-modulen og kommuniserer ut på dette nivået, må signalet forsterkes opp til 5 volt for å kunne tolkes riktig av mikrokontrolleren. Dette gjøres ved å sende det inn fra lavspenningssiden til nivåoversetteren. Signalet går da igjennom nivåoversetteren, blir invertert på veien og kommer ut på 10-voltssiden. Signalet blir ført inn igjen (vha. en lask mellom utgang og inngang på 10- voltssiden), blir invertert på ny og kommer ut igjen på lavsiden som et 5-volts signal. Dette signalet går så til Rx på mikrokontrolleren. GSM-modulen tilkoblet på interfacekortet. Dette er et kort som under utvikling gjør pinner lett tilgjengelige. På interfacekortet ble følgende pinner koblet til: RX, TX, Vbatt, GND, on-off (pull up to Vbatt) og power monitor(cmos 2,8v). GMS-modulen blir slått på ved å legge on-off til jord i minimum et sekund. For å slå av modulen (unconditional hardware shutdown) legges samme pinne til jord i et sekund. Dette gjøres ved å trykke inn bryteren til GSMmodulen (Punkt 14 i figur 2.1). Modulen bør slåes av ved å sende AT#SHDN slik at den får koblet seg fra nettet og bootet ned på riktig måte Initialisering av GSM-modul PIN-koden til SIM-kortet må sendes aller først for at GSM-modulen skal initialisere. Dette gjøres ved å sende AT+ CPIN+cr. Ved oppstart initialiserer modulen PDU modus. For å gjøre tekstmeldingen leselig i hyperterminal under utvikling, programmeringen enklere og sending og mottak av sms-meldinger lettere, må gsm-modulen konfigureres slik at smsmeldinger sendes i tekstmodus. Dette må gjøres hver gang modulen slås på ved følgende at-kommando: AT+CMGF=1. I tekstmodus er det dessuten lettere å hente ut tegnene i meldingene hvor de nå blir representert av ASCII tegn. For at tekstmeldinger skal sendes direkte til dataterminalen(mikrokontrolleren) i stedet for at de akkumuleres i det interne telefonminnet, må modulen konfigureres på følgende måte: 16

19 1.4. PERIFERIGRENSESNITT KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON AT+CNMI=2,2,2,1,0 GSM-modulen sender alle kommandoer tilbake til mikrokontrolleren (ekko). En tekstmelding sendes ved å utstede følgende at-kommando til GSM-modulen: AT+CMGS=+47(telefonnummer)+cr GSM-modulen returnerer > selve tekstmeldingen kan så sendes og avsluttes med #26 (#26 = ASCII - cr) som signaliserer til gsm-modulen at dette er slutten på meldingen. Sendt melding bekreftes fra modulen med +CMGS: 5 ok Tallet 5 her er eksempel på meldingens referansenummer. Dette inkrementeres for hver sms som blir sendt. Slik ser forløpet for sending av melding ut i hyperterminal: AT+CMGS= cr >dette er en sms-melding +CMGS: 5 OK Initialisering av alarm Når strømforsyningen (9 - i figur 2.1) blir tilkoblet, vil mikrokontrolleren og nivåoversetteren få tilført 5 volt. GSM-modulen må så slås på ved å holde bryteren (14 - i figur 2.1) inne i 1 sekund. GSM-modulen vil, dersom antennen er tilkoblet, starte søk etter et GSM-nettverk. Den vil så koble seg til dette automatisk, og gjøre et kall til meldingsserveren etter nye sms-beskjeder. Når dette skjer vil mikrokontrolleren konfigurere GSM-modulen som forklart over, slik at denne er klar for mottak av sms i tekstmodus og videresending av disse til mikrokontrolleren. Modulen vil så vente til den mottar en initialiserings-sms som vil kunnes se slik ut:! Meldingen begynner med et initialiseringstegn slik at programmet gjenkjenner at det som kommer inn er en sms-mending og ikke f.eks. en statusrapport eller feilmelding. Initialiseringstegnet skal etterfølges av en firesifret pinkode som består av tall mellom 0 og 9. Denne pinkoden er forhåndsdefinert og sjekkes mot en referanse som er lagret i mikrokontrolleren(pinkoden er oppgitt i bruksanvisningen, vedlegg b). Dersom den oppgitte pinkoden ikke stemmer med referansen, vil meldingen ikke bli tatt hånd om og bli forkastet. Pinkoden og initialiseringstegnet må alltid inkluderes i enhver sms som kommuniseres med alarmenheten. Det neste tegnet (operasjonstegnet) skal definere hva formålet med sms-en er. Dette tegnet er ikke tillagt flere funksjoner en skilletegn i denne versjonen av alarmen. Operasjonstegnet er her, som vist ovenfor. (punktum). 17

20 1.5. KOMPONENTMONTERING KAPITTEL 1. KONSTRUKSJON Etter dette skrives telefonnummeret som GSM-modulen kommer til å kommunisere med. Dette lagres i mikrokontrolleren og blir referansen til metoden som sender AT-kommandoene bit for bit over UART til GSM-modulen. De to neste tallene er skilt fra telefonnummeret med et nytt punktum. De er ment å definere hhv. forankringsmetoden som båten er fortøyd med og en variabel som kan kalles sensitivitet. I denne versjonen av alarmen er ikke disse to alternativene implementert men de er blitt klargjort for. Forankringstypen bestemmer hvilken kalkulasjonsmetode som skal brukes for å bestemme om båten flyttes av naturkrefter eller ikke. Alternativene er enten at den ligger på svai eller er forbundet til en kai. Figur 1.12: Prinsippskisse av alarmmodulen 1.5 Komponentmontering Alle komponentene unntatt sensor er montert på et portabelt kretskort med plugger for tilkobling av com-port, volts spenningsforsyning, sensor og programmerer. 18

Batteriovervåking. Øystein Andreas Aarflot. Master i elektronikk. Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development

Batteriovervåking. Øystein Andreas Aarflot. Master i elektronikk. Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development Batteriovervåking Øystein Andreas Aarflot Master i elektronikk Oppgaven levert: Juli 2009 Hovedveileder: Trond Ytterdal, IET Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen PROSJEKTRAPPORT 2014: Trailer Anti Brake Av Utarbeidet av: Edin Abelseth Frode Fjøslid Simensen Kim Stian Næss Klasse: 2FBI Antall sider: 42 Vedlegg: 14 Innlevert dato: 02.06.2014

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA 8 Vedlegg: Rapport veiledning TFE4105: Lab høst 2009 Fag TFE4105 Digitalteknikk og datamaskiner Eksempel RAPPORT LAB 2 ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA av Hans Hansen Ole Olsen Lab gruppe 123 Lab utført: 24.9.2009

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

System for nær sanntid ruteovervåkning

System for nær sanntid ruteovervåkning System for nær sanntid ruteovervåkning Fredrik Larsen Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Bjørn B. Larsen, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Martin Fløystad Master i energi og miljø Oppgaven levert: September 2010 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Design og test av aksialvifter

Design og test av aksialvifter Design og test av aksialvifter Bror Øiseth Jakobsen Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Lars Sætran, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Frode Drevland Rett og riktig En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Concept-programmet 2005 Concept rapport nr. 1070-6 Rett og riktig En gjennomgang av Statens Vegvesens analysemodell Frode

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system EDS470 BENDER Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system Håndbok TGH 1243N Edited by Dipl.-Ing. W. BENDER GmbH+CoKG Reprinting only by permission of the editor. All rights reserved. Subject to alterations.

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer