Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører"

Transkript

1 Rapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 3. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (heretter "HINAS") har på vegne av de fire regionale helseforetakene med underliggende helseforetak gjennomført en konkurranse om leveranse over rammeavtaler av forskjellige kategorier helsevikarer (heretter "Rammeavtalene"). HINAS har foretatt undersøkelser for å kartlegge om det foreligger ulovligheter ved oppfyllelse av Rammeavtalene. Det er identifisert flere potensielt problematiske forhold, og ett av disse forholdene knytter seg til arbeidsmiljølovens regler om overtidsgodtgjørelse. I henhold til Rammeavtalenes punkt 10.2 er leverandørene ansvarlige for at tjenestene leveres iht. norske lover og forskrifter, herunder arbeidsmiljøloven (jf. også Rammeavtalene punkt 10.3). På denne bakgrunn ba HINAS samtlige leverandører etter Rammeavtalene til sammen 14 selskaper om en detaljert redegjørelse for selskapenes praksis vedrørende beregning og utbetaling av overtidskompensasjon for sine vikarer. I vårt notat av 25. mars 2011 redegjorde vi for arbeidsmiljølovens regler om overtidsbetaling, samt våre funn i tilknytning til det materiale som da forelå. For ordens skyld vedlegges dette notatet. Henvendelsen til leverandørene ble senere presisert og utvidet for å skaffe til veie et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om leverandørenes praksis var i henhold til reglene om overtidsgodtgjørelse. Videre har HINAS foretatt stikkprøver ved de ulike helseforetakene hvor det fremgikk at ansatte hos åtte av leverandørene hadde arbeidet overtid. Til sammen ble det konstatert overtidsarbeid utført av om lag 120 personer. De aktuelle leverandørene ble bedt om å dokumentere utbetaling av kompensasjon for dette overtidsarbeidet. Videre ble det innhentet fakturaer for å påvise hvordan leverandørene hadde fakturert helseforetakene for det aktuelle overtidsarbeid.

2 2/ Oppdraget gjennomgangen av materiale HINAS har bedt oss om å gjennomgå det innhentede materiale og rapportere eventuelle brudd på reglene om overtidsbetaling, og vår gjennomgang er foretatt utelukkende med dette formål. Vi påpeker at én av leverandørene under Rammeavtalene, Adecco Helse AS (heretter "Adecco"), har igangsatt en intern granskning, og at HINAS avventer utfallet av denne granskningen før man går videre med dette selskapet. HINAS har imidlertid mottatt en bekreftelse fra Adecco om at selskapet (1) vil legge om sin praksis slik at man etterlever de tariffavtaler som gjelder ved helseforetakene, og (2) beregner og etterbetaler manglende overtidsgodtgjørelse til sine ansatte. Av disse grunner har vi foreløpig ikke gjennomgått det materialet som foreligger i tilknytning til Adecco. Innhenting av materialet viste seg å være mer tidkrevende enn antatt på grunn av mangelfulle redegjørelser fra flere av leverandørene. Vi vil komme tilbake til dette forholdet i den utstrekning det kan være relevant for spørsmålet om Rammeavtalene bør bringes til opphør for den enkelte leverandør. 1.3 Rapporten videre fremstilling I punkt 2 vil vi redegjøre for enkelte rettslige spørsmål knyttet til reglene om overtidsbetaling som ikke var adressert i vårt notat av 25. mars, og som har interesse for vurderingen av materialet tilknyttet flere av leverandørene. I rapportens hoveddel, kapittel 3 med underpunkter, vil vi oppsummere og redegjøre for våre funn basert på gjennomgangen av det mottatte materialet for den enkelte leverandør. Vi vil også gi betraktninger knyttet til om eventuelle brudd på reglene om overtidsgodtgjørelse bør gi foranledning til å vurdere om Rammeavtalene bør bringes til opphør. I punkt 4 vil vi oppsummere vår gjennomgang og gi anbefalinger for den videre fremgangsmåte. 2 ENKELTE RETTSLIGE SPØRSMÅL 2.1 Innledning Redegjørelsene fra leverandørene viser at det er enkelte rettslige spørsmål knyttet til reglene om overtidsbetaling som gjør seg gjeldende for praksisen i flere selskaper. De mest sentrale av disse spørsmålene adresseres i det følgende. 2.2 Overtidsbetaling ved utbetaling av ulike ulempetillegg Flere leverandører synes å legge til grunn at ulike ulempetillegg (typisk faste tillegg i timelønnen for arbeid i helger eller på helligdager, kveld og natt) kan utbetales i stedet for overtidsgodtgjørelse dersom tilleggene samlet sett overstiger det som ville vært minste overtidsgodtgjørelse etter arbeidsmiljøloven (timelønn + 40 %).

3 3/10 Som tidligere redegjort for, påpeker vi at reglene om overtidsbetaling har både en offentligrettslig og en privatrettslig side. Dette innebærer blant annet at selv om arbeidsgiver samlet sett utbetaler tillegg som tilfredsstiller lovens minstekrav isolert sett, er det avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer det privatrettslige forholdet. I dette rettsforholdet vil arbeidstakerne kunne vise til at andre tillegg oppfyller andre forpliktelser og ivaretar andre hensyn enn overtidsbetalingen, og at de derfor har krav på overtidsgodtgjørelse i tillegg. De bestemmelser i arbeidsavtaler, personalhåndbøker og lignende som vi har gjennomgått, inneholder gjennomgående ingen angivelse av at de forskjellig ulempetillegg er ment å kompensere (også) for overtidsarbeid. Derimot er det i flere selskaper avtalt at dersom det utbetales overtidstillegg, skal ingen ulempetillegg utbetales. I tilknytning til ulempetilleggene er det kun angitt at disse tilleggene skal kompensere for ulempen ved å arbeide på ugunstige tidspunkter. Dette er prinsipielt noe annet enn det overtidsgodtgjørelsen skal kompensere for, og etter vår vurdering vil arbeidstakerne dermed i slike tilfeller også ha krav på lovens overtidsbetaling. Vi understreker at denne konklusjonen ikke er udiskutabel. Videre påpeker vi at leverandører som på denne måten har brutt reglene om overtidsbetaling, men som samlet sett likevel totalt har oppfylt lovens krav til minste overtidsgodtgjørelse (40 %), i alle fall kan sies å ha overholdt den offentligrettslige siden ved reglene. Enkelte av leverandørene har i tillegg fått vurdert sin praksis av advokat og mottatt råd om at praksisen er lovlig. Disse forholdene kan tilsi at denne typen brudd på reglene om overtidsbetaling anses mindre alvorlig fra HINAS' side. 2.3 Vaktordninger og tariffavtale hos innleier (helseforetakene) Flere av leverandørene har påpekt at deres ansatte blir plassert inn i vaktordninger som er utarbeidet av helseforetakene, og at de følger bestemmelser om beregning og utbetaling av overtidsgodtgjørelse i de tariffavtaler som helseforetakene er bundet av. Leverandørene har vist til at dette er i tråd med arbeidsmiljøloven (5). En av leverandørene har også vist til en uttalelse fra Direktoratet for Arbeidstilsynet fra 2004, som underbygger synspunktet. Ingen av leverandørene har angitt nøyaktig hvilke tariffavtaler det dreier seg om, men vi legger til grunn at det er snakk om tariffavtaler som faller inn under unntaket i arbeidsmiljøloven (4), hvoretter fagforeninger med innstillingsrett etter arbeidstvistloven kan inngå tariffavtale som i stor utstrekning fraviker lovens arbeidstidsbestemmelser. Arbeidstidsordningene som følger av disse tariffavtalene synes å innebære at vakter i den fastsatte vaktplan regnes som alminnelig arbeidstid selv om enkelte av vaktene overstiger 9 timer, eksempelvis ved nattevakt, og at det først er arbeid ut over vaktene som utgjør overtidsarbeid. Det følger av arbeidsmiljøloven (5) at tariffavtalte unntak fra arbeidstidsbestemmelsene kan gjøres gjeldende også for ikke tariffbundne arbeidstakere som utfører arbeid av den art avtalen omfatter. Forutsetningen er at de tariffbundne (organiserte)

4 4/10 arbeidstakerne representerer et flertall. Vi legger til grunn at dette vil være tilfelle ved helseforetakene. Videre vurderer vi det slik at innleide arbeidstakere (som er ansatt hos leverandørene) vil kunne omfattes av tariffavtalte unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i samme grad som ikke tariffbundne arbeidstakere som er ansatt hos helseforetakene, slik som også Direktoratet for Arbeidstilsynet har uttalt. Det er imidlertid ikke slik at andre enn de tariffbundne arbeidstakere automatisk vil være forpliktet til å følge de tariffavtalte unntakene. Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven (5) gir arbeidsgiver anledning til å gjøre tariffavtalen gjeldende også for disse arbeidstakere, men det kan følge av avtaleforholdet mellom partene at noe annet skal gjelde. Overført til forholdet mellom leverandørene og deres ansatte, innebærer dette at det er adgang til å avtale at tariffavtalte unntak skal gjelde for beregningen og utbetalingen av overtidsgodtgjørelse. Uttrykkelige eller stilltiende bestemmelser om at vikarene skal inngå i helseforetakenes vaktordninger og at overtid skal beregnes i henhold til dette, er altså tillatt. Men dersom noe annet er avtalt mellom leverandørene og deres ansatte, må leverandørene likevel forholde seg til denne avtalen enten de aktuelle bestemmelser finnes i arbeidsavtalen eller annetsteds. Som vi vil komme tilbake til under gjennomgangen av den enkelte leverandør, gir det foreliggende materiale etter vår vurdering ikke grunnlag for å si at noen av leverandørene har avskåret seg fra muligheten til å gjøre helseforetakenes tariffavtale arbeidstidsordninger gjeldende for sine ansatte. Samtlige leverandører som har opplyst at man etterlever de arbeidstidsordninger som følger av gjeldende tariffavtaler har derfor etter vår vurdering avtalemessig grunnlag for dette, og praksisen er i henhold til arbeidsmiljøloven. 3 GJENNOMGANG AV INNKOMMET MATERIALE 3.1 Agito Norge AS ("Agito") Agito har forklart at selskapet utbetaler både ulike tillegg for kvelds- og nattarbeid og arbeid i helg, og et overtidstillegg på henholdsvis 50 % per time (for de første fire timers overtidsarbeid) og 100 % per time (fra og med femte time overtidsarbeid). I selskapets personalhåndbok fastslås det at beregning og utbetaling av overtidsgodtgjørelse skjer etter arbeidsmiljølovens regler, men at det bare er forhåndsgodkjent overtidsarbeid som kompenseres. Agito har videre forklart at selskapet ikke er bundet av noen tariffavtaler, men at de ansatte følger de arbeidstidsordninger som følger av tariffavtaler som helseforetakene er bundet av. Praksisen, slik den er beskrevet, synes å være i tråd med reglene om overtidsgodtgjørelse. Til tross for dette viser vår gjennomgang av det innsendte materialet knyttet til konkrete eksempler på overtidsarbeid at Agito ikke har utbetalt overtidstillegg til noen av de aktuelle ansatte. Det er kun utbetalt andre tillegg for ubekvem arbeidstid, som under enhver omstendighet ikke er tilstrekkelige til å oppfylle lovens krav om overtidsgodtgjørelse. Agito har ikke gitt noen forklaring på forholdet. Til dels er det snakk om betydelige mengder overtidsarbeid over lengre perioder, og det fremstår lite sannsynlig at selskapet kan unngå

5 5/10 forpliktelser knyttet til overtidsgodtgjørelse ved å vise til at arbeidet ikke var forhåndsgodkjent. På bakgrunn av det ovennevnte synes det klart at Agito har brutt Rammeavtalen ved ikke å utbetale overtidsgodtgjørelse iht. arbeidsmiljøloven. Ingen av de sju ansatte som inngikk i stikkprøvene har mottatt overtidsbetaling, og dette kan indikere at selskapet har en systematisk praksis på dette punkt. Hvis dette skulle være tilfelle er det alvorlig, siden Agito i sine redegjørelser har gitt et annet inntrykk. Etter vår oppfatning bør Agito forelegges resultatet av stikkprøvene på konkret overtidsarbeid og uoverensstemmelsen med selskapets redegjørelse, før det tas en endelig beslutning om hvorvidt Rammeavtalen med Agito bør heves. 3.2 Dedicare AB og Dedicare AS ("Dedicare") Dedicare har opplyst at Dedicare AS er leverandør til deltilbud 3, og at Dedicare AB er leverandør til deltilbud 1 og 2. Det er redegjort for noe varierende praksis for ulike yrkesgrupper, men i hovedsak synes den beskrevne praksis å bygge på at man følger de arbeidstidsordninger som følger av tariffavtaler som helseforetakene er bundet av. Praksisen er etter vår vurdering i overensstemmelse med arbeidsmiljøloven. Dedicare AS eies av Dedicare AB, og der det norske datterselskapet er leverandør er forholdet organisert slik at det svenske morselskapet formelt leier ut og fakturerer, mens arbeidstakerne er ansatt i og lønnes av det norske datterselskapet. Gjennomgangen av stikkprøvene knyttet til konkrete eksempler på overtidsarbeid viser at Dedicare gjennomgående betaler overtidstillegg til sine ansatte (endog et tillegg ut over lovens minimum), men at det i noen enkelttilfeller er betalt for lite. De få eksemplene på regelbrudd gir etter vårt syn ikke grunnlag for å bringe Rammeavtalen til opphør. 3.3 Konstali Helsenor AS ("Konstali") Konstali opplyste i sin første redegjørelse at selskapet hadde inngått tariffavtale med de tillitsvalgte om gjennomsnittsberegning etter arbeidsmiljøloven 10-5 annet ledd. Etter en ny henvendelse klargjorde selskapet at det tidligere hadde vært bundet av slik tariffavtale, men at denne nå er sagt opp. Konstali har avtalt gjennomsnittsberegning med de enkelte ansatte, og har redegjort for at man har en rutine for å sikre at ingen arbeider mer enn 48 timer i uken. I tillegg har selskapet uttalt at det utbetales overtidstillegg på 40 % for alt arbeid ut over 9 timer per døgn og/eller 48 timer per uke. Dette er søkt dokumentert ved at Konstali i sin siste redegjørelse uoppfordret har oversendt samtlige lønnslipper for april 2011, hvor det fremgår at det er utbetalt overtidstillegg, men ikke for hvilket arbeid dette er utbetalt. Til tross for den praksis som Konstali har redegjort for, viser gjennomgangen av det konkrete overtidsarbeid at det er arbeidet til dels betydelige mengder overtid selv etter bruk av gjennomsnittsberegning, og at overtidsgodtgjørelse i liten grad er utbetalt ved de ordinære lønnsutbetalinger. Gjennomgående er overtidskompensasjonen utbetalt etterskuddsvis i februar og mars 2011, etter at HINAS hadde sendt sine henvendelser knyttet til overholdelse av arbeidstidsbestemmelsene. Den dokumentasjon som er oversendt vedrørende

6 6/10 etterbetalingene av overtidsgodtgjørelse er heller ikke tilstrekkelig til å avgjøre om utbetalingene overholder lovens krav. Det kan tvert imot synes som utbetalingene uten videre legger til grunn at andre ulempetillegg skal gå til fradrag i overtidsbetalingen, uten at vi kan se at det foreligger avtalegrunnlag for dette. Vi ser oss nødt til å påpeke at Konstali har bidratt i særdeles liten grad til å fremskaffe den etterspurte dokumentasjon, og at vi ikke har mottatt den etterspurte dokumentasjonen innen den siste fristen (18. april). Selskapet har forandret forklaring på sin praksis underveis, og selv med selskapets siste redegjørelse gjenstår det ubesvarte spørsmål derimot har man innsendt mengder med lønnsslipper som ikke har vært etterspurt. Konstalis opptreden gir etter vår mening grunn til mistanke om hvorvidt man har fått korrekt og fullstendig informasjon. Videre fremstår det overveiende sannsynlig at det er begått brudd på reglene om overtidsgodtgjørelse, selv om det skulle vise seg å være foretatt korrekt etterbetaling av overtidsgodtgjørelse etter at HINAS meldte seg på banen. Til tross for selskapets forsøk på å dokumentere det, er det heller ikke dokumentert at selskapet etter dette tidspunkt har lagt om praksis og nå overholder reglene. Samlet sett kan forholdene beskrevet ovenfor indikere at Konstali i realiteten har en annen praksis enn den som er redegjort for overfor HINAS. Hvis dette er tilfelle er det et alvorlig forhold som vil kunne begrunne heving av Rammeavtalen. Før man tar en endelig beslutning om dette bør imidlertid Konstali få muligheten til å fremlegge korrekt dokumentasjon. 3.4 Lenas Helsepersonell AS ("Lenas") Lenas opplyser at selskapet utbetaler et tillegg på 50 % for arbeid ut over 8 timer per dag, og at ingen ansatte i selskapet hittil har arbeidet mer enn 40 timer per uke. Selskapet opptrer dermed i henhold til reglene om overtidsbetaling. Det er ikke foretatt stikkprøver på konkret overtidsarbeid som omfatter dette selskapets ansatte. 3.5 Manpower AS ("Manpower") Manpower har opplyst at selskapet benytter gjennomsnittsberegning for medarbeidere som går inn i turnus, og at arbeidstiden da kan være opp til 54 timer per uke og inntil 10 timer per vakt. Det er opplyst at gjennomsnittsberegning kan iverksettes når oppdraget går over minimum 14 dager. Selskapet har videre opplyst at "overtid genereres etter 35,5 timer per uke eller etter en gjennomsnittsberegning", og at overtidstillegget er på 50 % eller 100 % avhengig av hvor mange timers overtid som arbeides. Arbeidstidsordningen til helseforetakene gjøres altså gjeldende for Manpowers ansatte, og dette har selskapet avtalegrunnlag for (se også punkt 2.3 ovenfor). For helsepersonell med dagtidsarbeid, opplyser Manpower at det utbetales overtidstillegg etter 8 timer per dag eller 40 timer per uke. Overtidstillegget for denne gruppen arbeidstakere er henholdsvis 50 % eller 100 % avhengig av når på døgnet det arbeides overtid. Dette er i henhold til reglene om overtidsbetaling.

7 7/10 Gjennomgangen av stikkprøvene på konkret overtidsarbeid viser at Manpower har opptrådt i henhold til selskapets rutiner. Manpower har for øvrig påpekt at enkelte av de aktuelle arbeidstakerne har arbeidet utenfor Rammeavtalene. Materialet gir således ikke grunnlag for annet enn at Manpower har overholdt reglene om overtidsgodtgjørelse. 3.6 Medpro AS ("Medpro") Vi forstår at Medpro ansetter leger til arbeid under Rammeavtalene, og selskapet opplyser at man har en avtale med legene om en flat timelønn som ligger "vesentlig over vanlig tariff for leger", og som "tar høyde for overtidsbetaling ihht gjeldende regler". Vi bemerker at dersom det avtales at overtidskompensasjon skal inkluderes i fastlønnen, kreves det at det spesifiseres hva som er overtidsbetaling. Dette synes ikke å være gjort hos Medpro, slik at standpunktet som fremgår av selskapets redegjørelse ikke er rettslig holdbart. Når det er sagt, synes det som om selskapets ansatte normalt arbeider iht. godkjente vaktordninger ved helseforetakene, og at det i liten grad arbeides ut over dette. Selskapets praksis er dermed etter vår vurdering i henhold til arbeidstidsbestemmelsene, se også punkt 2.3 ovenfor. Vi har videre forstått det slik at det utbetales en tilleggskompensasjon for arbeid ut over oppsatte vakter, men har foreløpig ikke fått opplyst hvor stort dette tillegget er. Det er ikke foretatt stikkprøver på konkret overtidsarbeid som omfatter dette selskapets ansatte. 3.7 Narco Polo AS ("Narco Polo") Narco Polo ansetter leger, og selskapet opplyser at legene går inn i helseforetakenes vaktordninger. Dette er etter vår vurdering i henhold til arbeidstidsbestemmelsene, se også punkt 2.3 ovenfor. For arbeid ut over de oppsatte vakter beregnes overtid, og det utbetales en kompensasjon tilsvarende timelønnen (ukelønnen delt på 40) med et tillegg på 40 %, med andre ord tilsvarende minimumskompensasjonen etter arbeidsmiljøloven. Narco Polos praksis er dermed etter vår vurdering i overensstemmelse med reglene om overtidsgodtgjørelse. Selskapet har også opplyst at en spesialistlege har en gjennomsnittlig månedslønn på NOK , og at det gis kompensasjon for vakttjeneste. Det er ikke foretatt stikkprøver på konkret overtidsarbeid som omfatter dette selskapets ansatte. 3.8 Nurse Partner Norge AS ("Nurse Partner") Nurse Partner har opplyst at de inngår avtale om gjennomsnittsberegning med den enkelte medarbeider, og har opplyst at selskapet utbetaler overtidskompensasjon når daglig arbeidstid overstiger 9 timer og/eller ukentlig arbeidstid overstiger 48 timer. Overtidsgodtgjørelsen er oppgitt å være NOK 100 ekstra per time, noe som synes å overstige minstekravet om et tillegg på 40 %. Nurse Partners oppgitte praksis er således i tråd med reglene om overtidsgodtgjørelse.

8 8/10 Nurse Partner har imidlertid i sine redegjørelser vedgått at ikke alle ansatte har mottatt overtidsbetaling tidligere. Tvert i mot fremgår det av redegjørelsene at selskapet etter inngåelsen av ny rammeavtale med HINAS i 2009 "begynte å forhandle bort overtid av nyansatte medarbeidere". Vi understreker at de vilkårene som er avtalt i Rammeavtalene selvfølgelig ikke er noe gyldig argument for manglende overholdelse av overtidsbetalingsreglene, og legger dermed til grunn at Nurse Partner har innrømmet systematiske brudd på reglene. Selskapet har heller ikke opplyst at man har beregnet og etterbetalt tidligere manglende overtidsgodtgjørelse. Derimot opplyser Nurse Partner at man nå har gått bort fra denne praksisen, og at samtlige ansatte nå mottar overtidsbetaling. Gjennomgangen av stikkprøvene på konkret overtidsarbeid underbygger at Nurse Partner ikke har utbetalt overtidstillegg konsekvent, og at selskapet dermed har brutt reglene for overtidsgodtgjørelse en rekke ganger. Vi ser alvorlig på at Nurse Partner synes å ha begått mer eller mindre systematiske brudd på reglene om overtidsgodtgjørelse siden Vi noterer oss videre at selskapet i motsetning til andre leverandører ikke synes å ha tatt skritt for å rette opp i tidligere regelbrudd gjennom etterbetalinger til sine ansatte. Selv om selskapets innrømmelse av tidligere avvik, samt det forhold at selskapet nå har lagt om praksis, også må få betydning for vurderingen av Rammeavtalen med selskapet, kan det etter vår vurdering være grunn til å kalle inn Nurse Partner til videre samtaler. Avhengig av hva som avdekkes under disse samtaler, særlig mht. hvor systematiske regelbruddene har vært, kan det være grunn til å vurdere å bringe Rammeavtalen til opphør. 3.9 Proffice Care AS ("Proffice") Proffice ansetter leger, og opplyser at arbeidsavtalene regulerer timelønnen for oppdraget og overtidsgodtgjørelse. Legene inngår i helseforetakets vaktplaner, og arbeid ut over dette kompenseres som overtid med et tillegg på 40 %. Dette er etter vår vurdering i henhold til reglene om overtidsgodtgjørelse, se også punkt 2.3 ovenfor. Proffice opplyser for øvrig at spørsmålet om overtidsbetaling bare er aktuelt for selskapets ansatte leger, og ikke for de som arbeider gjennom egne selskaper. Vi har ikke gått nærmere inn på noen etterprøving av den karakterisering partene har gitt dette kontraktsforholdet, da det ligger utenfor vårt oppdrag. Vi merker oss imidlertid at Proffice opplyser at de også i dette avtaleforholdet har oppstilt som et krav at arbeidsmiljølovens vernebestemmelser i forhold til arbeidstider overholdes. Det er ikke foretatt stikkprøver på konkret overtidsarbeid som omfatter dette selskapets ansatte Transmedica AS ("Transmedica") Transmedica ansetter leger, og opplyser at legene går inn i helseforetakenes vaktordninger. Transmedica opplyser videre at arbeid ut over oppsatte vakter kompenseres med den avtalte timelønn tillagt 50 %. Et slikt tillegg tilfredsstiller arbeidsmiljølovens minstekrav, og selskapets praksis er etter vår vurdering i henhold til arbeidstidsbestemmelsene, se også punkt

9 9/ ovenfor. Det er ikke foretatt stikkprøver på konkret overtidsarbeid som omfatter dette selskapets ansatte Vacant Helse AS ("Vacant") Vacant har opplyst at selskapet utbetaler tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid, samt for reise og bolig. Selskapet mener at disse tilleggene må tas i betraktning ved vurderingen av om arbeidsmiljølovens krav til overtidsbetaling er oppfylt, slik at det er den totale godtgjørelsen som er relevant. Etter vår oppfatning er disse tilleggene ment å ivareta andre hensyn enn lovens overtidsgodtgjørelse, og vi er derfor ikke enige i standpunktet (se punkt 2.2 ovenfor). Det er ingen bestemmelser i den standard arbeidsavtale som gjaldt hos Vacant på det aktuelle tidspunkt, som gir uttrykk for noe annet. Videre har Vacant opplyst at overtidsarbeid frem til 28. februar 2011 i hovedsak har vært tatt ut i form av arbeidsfri (avspasering), og at det ikke har blitt utbetalt overtidsgodtgjørelse i tillegg. Vi påpeker at dette utgjør et brudd på arbeidsmiljøloven 10-6 (11) og (12), hvoretter overtidstillegget på minimum 40 % må utbetales uavhengig om selve overtidstimene avspaseres. Vacant har med virkning fra 1. mars 2011 inngått en tariffavtale med sine tillitsvalgte, som oppretter en arbeidstids- og overtidsbetalingsordning som er i henhold til arbeidsmiljølovens regler. Det er opplyst at Vacant er i gang med å undersøke om noen ansatte har utestående krav på overtidsbetaling fra tidligere, og at dette vil bli etterbetalt. Vi forstår at denne prosessen fortsatt pågår, og at selskapet ved etterbetalingene legger til grunn at andre ulempetillegg skal gå til fradrag i overtidskompensasjonen. Som redegjort for er vi ikke enige i dette synspunktet, og det er derfor tvilsomt om Vacant ved dette grepet gjør opp tidligere utestående fullt ut. Fremover i tid (med virkning fra 1. mars 2011) er det imidlertid inntatt en bestemmelse i tariffavtalen som innebærer at Vacants praksis vil være fullt holdbar også i det privatrettslige forholdet til de ansatte. Gjennomgangen av dokumentasjon for konkret overtidsarbeid utført av Vacants ansatte bekrefter det inntrykket som fremkommer gjennom selskapets redegjørelser. Det er gjennomgående ikke utbetalt overtidstillegg, slik at lovens bestemmelser om dette etter vår vurdering er brutt ved flere anledninger. Hovedbegrunnelsen synes imidlertid å være at Vacant har ansett seg berettiget til å la ulike ulempetillegg gå til fradrag i overtidskompensasjonen; en praksis som de har lagt opp til i samråd med advokat og som nå er nedfelt i en tariffavtale med de ansattes tillitsvalgte. Vi mener at disse forholdene må få betydning for vurderingen av regelbruddets alvorlighetsgrad, og dermed for beslutningen om det videre samarbeid med Vacant. Slik vi ser det gir de ovennevnte brudd på reglene om overtidsbetaling ikke grunnlag for å heve Rammeavtalene.

10 10/ VikTeam AS ("VikTeam") VikTeam ansetter leger, og viser til at selskapet "forholder seg til overenskomstens del A2 mellom Spekter og Legeforeningen". Overenskomsten inneholder bestemmelser om blant annet overtidsarbeid og kompensasjon for dette som fraviker arbeidsmiljølovens bestemmelser. VikTeams praksis er etter vår vurdering i henhold til arbeidstidsbestemmelsene, se også punkt 2.3 ovenfor. Det er ikke foretatt stikkprøver på konkret overtidsarbeid som omfatter dette selskapets ansatte Xtra Personel Care AS ("Xtra") Xtra opplyser at de har inngått avtale om gjennomsnittsberegning med sine ansatte, og at det utbetales et overtidstillegg på 50 % for arbeid utover 9 timer per døgn eller 48 timer per uke. Dette er i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Xtra har også opplyst at ved nattevakter som er fastsatt til 10 timer utbetales ikke noe overtidstillegg. Vi legger til grunn at selskapets vikarer her går inn i lovlig oppsatte vaktplaner ved de aktuelle helseforetak, og at det derfor ikke skal betales overtid så lenge det arbeides i henhold til disse vaktplanene. Etter vår vurdering er Xtras praksis i tråd med reglene om overtidsgodtgjørelse. Vår gjennomgang av materialet knyttet til konkret overtidsarbeid viser at selskapet gjennomgående har utbetalt overtidsgodtgjørelse i tråd med arbeidsmiljøloven. 4 OPPSUMMERING OG ANBEFALING OM VIDERE FREMGANGSMÅTE Gjennomgangen i punkt 3 ovenfor viser at de fleste leverandørene synes å ha en praksis som er i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens regler om overtidsgodtgjørelse. Det gjennomgåtte materialet har heller ikke avdekket noen tilfeller av at leverandører har fakturert helseforetakene for overtidsgodtgjørelse som ikke er utbetalt til de ansatte. Vacant har vedgått brudd på reglene, men har også dokumentert at man nå har lagt om praksis. Etter vår oppfatning tilsier ikke de aktuelle regelbrudd at HINAS hever Rammeavtalen med Vacant på grunnlag av dette. For tre av selskapene, Agito, Konstali og Nurse, er det oppdaget brudd som samlet sett er av en så vidt alvorlig karakter at resultatet av undersøkelsene etter vår vurdering bør forelegges selskapene. Basert på den tilbakemeldingen selskapene gir, kan det etter omstendighetene være at HINAS bør vurdere å heve Rammeavtalene. Vi antar at den oppfølging som er nevnt ovenfor mest hensiktsmessig gjennomføres i møter med leverandørene, slik som vi forstår at det også er antydet overfor de ulike selskapene.

11 VEDLEGG TIL RAPPORT FORELØPIG VURDERING SIST REVIDERT Notat Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 25. mars 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling 1 BAKGRUNN Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (heretter "HINAS") har på vegne av de fire regionale helseforetakene med underliggende helseforetak gjennomført en konkurranse om leveranse over rammeavtaler av forskjellige kategorier helsevikarer (heretter "Rammeavtalene"). HINAS har igangsatt undersøkelser for å kartlegge om det foreligger ulovligheter ved oppfyllelse av Rammeavtalene. Det er identifisert flere potentielt problematiske forhold, og ett av disse forholdene knytter seg til arbeidsmiljølovens regler om overtidsbetaling. I henhold til Rammeavtalenes punkt 10.2 er leverandørene ansvarlige for at tjenestene leveres iht. norske lover og forskrifter, herunder arbeidsmiljøloven (jf. også Rammeavtalene punkt 10.3). På denne bakgrunn ba HINAS i en e-post til samtlige leverandører av 19. februar 2011 om en bekreftelse på at avtalens punkt 10.2 er oppfylt. I brev av 26. februar ble forespørselen nærmere presisert, og leverandørene ble bedt om å oversende en detaljert redegjørelse over hvordan man beregner og utbetaler overtidsbetaling for sine vikarer. Vi har gjennomgått leverandørenes redegjørelser. Vi legger til grunn at samtlige tilskrevne leverandører har besvart henvendelsen. I dette notatet gir vi først en oversikt over arbeidsmiljølovens regler om overtidsbetaling (punkt 2). Deretter gir vi en sammenfatning av leverandørenes redegjørelser og vurderer om disse er tilfredsstillende, sammenholdt med de lovfestede krav (punkt 3). I punkt 4 peker vi på ytterligere informasjon som bør etterspørres for å skaffe til veie et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. I punkt 5 oppsummerer vi våre vurderinger og anbefalinger om videre fremgangsmåte. L_ _V

12 2/8 2 OVERSIKT OVER REGLENE OM OVERTIDSBETALING 2.1 Begrepene alminnelig arbeidstid, mertid og overtid For å forstå arbeidsmiljølovens regler om overtidsbetaling er det nødvendig å klargjøre de ulike begreper som loven opererer med når det gjelder arbeidstid. Arbeidsmiljøloven har for det første regler om lengden av den alminnelige arbeidstid, jf. særlig Bestemmelsens første ledd fastslår at den alminnelige arbeidstid som hovedregel ikke må overstige ni timer i døgnet og 40 timer i uken. I 10-5 er det inntatt bestemmelser om såkalt gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid. Bestemmelsen fastsetter at arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig kan avtale at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i en periode på inntil 52 uker i snitt ikke blir lenger enn det som følger av I tilfelle økes den maksimale lengde av den alminnelige arbeidstid til ni timer per døgn og 48 timer i uken. I bedrifter som er bundet av tariffavtale er det noe videre grenser for hvilke utvidelser som kan foretas på denne måten. Hva som er overtid, er definert i arbeidsmiljøloven 10-6 annet ledd, hvor det slås fast at dersom arbeidet for noen arbeidstaker varer ut over lovens grense for den alminnelige arbeidstid, regnes det overskytende som overtidsarbeid. Reglene om overtid, herunder overtidsbetaling, gjelder således kun for arbeid som utføres ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid. Disse grensene vil igjen avhenge av eventuelle avtaler om gjennomsnittsberegning. Dette innebærer også at overtidsreglene ikke gjelder for såkalt merarbeid, dvs. arbeid som måtte utføres ut over det som er avtalt, men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Godtgjørelse for merarbeid vil således ikke være tema i det følgende. 2.2 Overtidsbetaling Bestemmelsene om overtidstillegg fremgår av arbeidsmiljøloven 10-6, ellevte og tolvte ledd: "(11) For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent. (12) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at overtidstimer helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt." Av dette følger at alt overtidsarbeid skal godtgjøres med den lønn arbeidstaker ville fått for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstid, pluss et tillegg på minst 40 %. Dersom arbeidstaker mottar en fast måneds- eller årslønn, må denne eventuelt regnes om til en timelønn for å komme frem til det korrekte beløp. Det er mulig å avtale avspasering, men overtidstillegget på minimum 40 % må uansett utbetales. L_ _V

13 3/8 Reglene om overtidsbetaling er gitt dels for å kompensere arbeidstaker for ulempen med å arbeide overtid, og dels for å hindre at arbeidsgiver benytter overtidsarbeid med mindre det er helt nødvendig. Reglene om overtidsbetaling har således både en offentligrettslig og en privatrettslig side. Dette innebærer blant annet at selv om en arbeidsgiver for eksempel gjennom å gi ulike tillegg som ikke kalles overtidstillegg samlet sett oppfyller lovens krav på overtidsbetaling, vil det være avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer det privatrettslige forholdet. I dette rettsforholdet vil arbeidstakerne kunne vise til at andre tillegg oppfyller andre forpliktelser og ivaretar andre hensyn enn overtidsbetalingen, og at de derfor har krav på overtidsgodtgjørelse i tillegg. 3 SAMMENFATNING AV LEVERANDØRENES REDEGJØRELSER 3.1 Innledning Vi har fått oversendt redegjørelser fra til sammen 14 leverandører. Vi har fått opplyst at det er avholdt et eget møte med Adecco Helse AS ("Adecco"), og at selskapet gjennomfører en omfattende intern granskning. Adecco vil derfor ikke omtales nærmere i dette notatet. Redegjørelsene varierer i omfang og detaljgrad, og omfatter til dels også andre forhold enn beregning og utbetaling av overtidsgodtgjørelse. Vi vil i det følgende kun omtale de deler av redegjørelsene som er relevante for vurderingen av om overtidsbetalingsreglene er overholdt. Vi vil løpende gi våre vurderinger av om redegjørelsene er tilfredsstillende, herunder om de gir et tilstrekkelig grunnlag for å konstatere om reglene er fulgt. I den utstrekning dette ikke er tilfelle, vil vi peke på hvilken ytterligere informasjon som etter vårt skjønn bør innhentes for å skaffe til veie et tilstrekkelig grunnlag. 3.2 Agito Norge AS ("Agito") I følge Agitos redegjørelse betaler selskapet både ulike tillegg for kvelds- og nattarbeid og arbeid i helg, og et overtidstillegg på henholdsvis 50 % per time (for de første fire timers overtidsarbeid) og 100 % per time (fra og med femte time overtidsarbeid). Dette vil tilfredsstille arbeidsmiljølovens krav til overtidsbetaling. Derimot gir Agitos redegjørelse ingen opplysninger om hvordan overtiden beregnes (hva man anser som overtid), og slike opplysninger bør derfor etterspørres. 3.3 Dedicare AB Dedicare AB ansetter både leger og annet helsepersonell. Hva gjelder leger er det opplyst at det betales "avtalt overtidstillegg" i de tilfellene legene arbeider pålagt overtid utover "avtalt arbeidsplan". Opplysningene gjør det ikke mulig å etterprøve verken beregning eller utbetaling av overtidstillegg, og må derfor suppleres. Når det gjelder annet personell, har Dedicare AB opplyst at selskapet har inngått avtale om gjennomsnittsberegning etter arbeidsmiljøloven 10-5, og at det utbetales overtidstillegg for arbeid ut over 35,5 timer per uke. Det opplyses videre at overtidssatsen er på ca 60 % av L_ _V

14 4/8 grunnlønn. Det opplyses ikke om kompensasjon ved arbeid ut over den daglige alminnelige arbeidstid, og det bør også være mulig å angi overtidstillegget mer presist enn det som er gjort ("ca 60 %"). 3.4 Dedicare AS Dedicare AS har opplyst at selskapet ansetter helsesekretærer og jordmødre, og uttaler: "For begge disse gruppene så lønner vi i henhold til gjeldende tariffavtaler. Det betyr at de får overtid og tillegg i henhold til de tariffavtaler som gjelder for fast ansatte ved norske helseforetak." For at vi skal kunne vurdere om overtidsbetalingsreglene er overholdt, må Dedicare AS opplyse hvilke tariffavtaler det vises til samt om selskapet er bundet av disse. 3.5 Konstali Helsenor AS ("Konstali") Konstali opplyser at de har inngått tariffavtale med de tillitsvalgte om gjennomsnittsberegning etter arbeidsmiljøloven 10-5 annet ledd, og at de beregner og betaler overtid i henhold til dette, dvs. etter 10 timer per døgn og 54 timer per uke. Konstalis overtidstillegg er 40 %. Vi påpeker at grensen for ukentlig alminnelig arbeidstid ved tariffavtale om gjennomsnittsberegning er 48 timer, men at denne grensen kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke. Således bør Konstali bes om å bekrefte at de opptrer i henhold til dette. 3.6 Lenas Helsepersonell AS ("Lenas") Lenas opplyser at selskapet utbetaler et tillegg på 50 % for arbeid ut over 8 timer per dag, og at ingen ansatte i selskapet hittil har arbeidet mer enn 40 timer per uke. Selskapet opptrer dermed i henhold til reglene om overtidsbetaling. 3.7 Manpower AS ("Manpower") Manpower har opplyst at selskapet benytter gjennomsnittsberegning for medarbeidere som går inn i turnus, og at arbeidstiden da kan være opp til 54 timer per uke og inntil 10 timer per vakt. Det er opplyst at gjennomsnittsberegning kan iverksettes når oppdraget går over minimum 14 dager. Selskapet har videre opplyst at "overtid genereres etter 35,5 timer per uke eller etter en gjennomsnittsberegning", og at overtidstillegget er på 50 % eller 100 % avhengig av hvor mange timers overtid som arbeides. Manpower viser i denne forbindelse til arbeidsmiljøloven 10-5 annet ledd, som forutsetter en tariffavtale om slik gjennomsnittsberegning. Det bør bes om en bekreftelse på at det er inngått slik tariffavtale og hva den går ut på, se også punkt 4 nedenfor. For helsepersonell med dagtidsarbeid, opplyser Manpower at det utbetales overtidstillegg etter 8 timer per dag eller 40 timer per uke. Overtidstillegget for denne gruppen arbeidstakere er L_ _V

15 5/8 henholdsvis 50 % eller 100 % avhengig av når på døgnet det arbeides overtid. Dette er i henhold til reglene om overtidsbetaling. 3.8 Medpro AS ("Medpro") Medpro opplyser at man har en avtale med sine ansatte leger om en flat timelønn, som ligger "vesentlig over vanlig tariff for leger", og som "tar høyde for overtidsbetaling ihht gjeldende regler". Dersom det avtales at overtidskompensasjon skal inkluderes i fastlønnen, kreves det at det spesifiseres hva som er overtidsbetaling. For å etterprøve om Medpro opptrer i henhold til reglene om overtidsbetaling må selskapet derfor bes om å fremlegge kopi av de arbeidsavtaler som det henvises til. Medpro gir heller ikke opplysninger om beregning av overtid, og dette må etterspørres. 3.9 Narco Polo AS ("Narco Polo") Narco Polo opplyser at deres ansatte leger får en kompensasjon som inkluderer grunnlønn og overtid, og at overtidsbetalingen utregnes sjablongmessig ut fra oppdragets karakter (ved ukearbeid) eller beregnet antall aktive timer (ved vakttjeneste). Det opplyses videre at det gis kompensasjon for vakttjeneste. Narco Polo opplyser at en spesialistlege har en gjennomsnittlig månedslønn på NOK Det gis imidlertid ikke nærmere opplysninger verken om beregningen av overtid eller størrelsen på overtids- og vakttillegg og når dette utbetales. Det er således ikke mulig å kontrollere overholdelse av reglene om overtidsbetaling basert på selskapets redegjørelse, og nærmere opplysninger bør etterspørres Nurse Partner Norge AS ("Nurse Partner") Nurse Partner har opplyst at de inngår avtale om gjennomsnittsberegning med den enkelte medarbeider. Selskapet har imidlertid ikke gitt nærmere opplysninger verken om beregning eller kompensering for overtidsarbeid, og dette bør etterspørres Proffice Care AS ("Proffice") Proffice opplyser at ansettelsesavtalene til selskapets leger regulerer timelønnen for oppdraget og overtidsgodtgjørelse. Det gis imidlertid ikke nærmere opplysninger om hva disse avtalene fastsetter om beregning og størrelse av overtidsbetaling, og dette bør etterspørres. Proffice opplyser for øvrig at spørsmålet om overtidsbetaling bare er aktuelt for selskapets ansatte leger, og ikke for de som arbeider gjennom egne selskaper. I denne forbindelse påpeker vi at det ikke er partenes karakteristikk av avtaleforholdet som er avgjørende for om arbeidsmiljølovens bestemmelser kommer til anvendelse. Dersom HINAS ønsker å etterprøve Proffices vurderinger på dette punkt må det bes om utfyllende dokumentasjon og informasjon om de leger som arbeider gjennom egne selskaper. L_ _V

16 6/ Transmedica AS ("Transmedica") Transmedica opplyser at deres leger mottar ekstra kompensasjon for overtidsarbeid, og at størrelsen avhenger av ekstravaktens plassering. Selskapet opplyser videre at arbeid ut over oppsatte vakter kompenseres med den avtalte timelønn tillagt 50 %. Et slikt tillegg tilfredsstiller arbeidsmiljølovens minstekrav. Transmedica gir imidlertid ikke opplysninger om hvordan overtid beregnes, og dette bør etterspørres Vacant Helse AS ("Vacant") Vacants redegjørelse består av flere e-poster. Selskapet har for det første opplyst at overtidsarbeid frem til 28. februar 2011 i hovedsak har vært tatt ut i form av arbeidsfri (avspasering). Det er i en etterfølgende e-post opplyst at det ikke er utbetalt overtidsgodtgjørelse i tillegg. Vi påpeker at dette utgjør et brudd på arbeidsmiljøloven 10-6 (11) og (12), hvoretter overtidstillegget på minimum 40 % må utbetales uavhengig om selve overtidstimene avspaseres. Vacant har videre vist til at selskapet utbetaler tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid, samt for reise og bolig. Selskapet mener at disse tilleggene må tas i betraktning ved vurderingen av om arbeidsmiljølovens krav til overtidsbetaling er oppfylt, slik at det er den totale godtgjørelsen som er relevant. Etter vår oppfatning synes dette synspunktet å være riktig hva gjelder den offentligrettslige side av reglene om overtidsbetaling, men det stiller seg mer tvilsomt i det privatrettslige forhold til arbeidstakerne. For at vi skal kunne gi en konkret vurdering av om Vacant opptrer i henhold til disse reglene, vil det være nødvendig å gjennomgå de aktuelle avtaler med arbeidstakere, herunder eventuelle bestemmelser om dette i personalhåndbok, arbeidsreglement eller lignende. Vacant opplyste i en e-post av 28. februar at selskapet fra denne datoen innførte en overtidsmodell hvor man utbetaler overtid etter 48 timers utført arbeid per kalenderuke, og at overtidstillegget er NOK 100 per time, som utgjør mer enn 40 % av timelønnen. Etter en ny henvendelse fra HINAS har selskapet, slik vi forstår det, rettet opp dette slik at overtidstillegget utbetales for arbeid ut over 9 timers arbeid per døgn eller 40 timer per uke. For ordens skyld bør det bes om en bekreftelse på at det er dette som er Vacants nye praksis. Selskapet har i e-post av 15. mars opplyst at de er i gang med å undersøke om noen ansatte har utestående krav på overtidsbetaling, og at dette vil bli etterbetalt. Det er oppgitt at man ved denne undersøkelsen vil ta utgangspunkt i arbeidsmiljøloven 10-5 første ledd, som regulerer gjennomsnittsberegning etter individuell avtale. HINAS bør etter vårt skjønn be om å bli informert om resultatet av disse undersøkelsene, herunder få en bekreftelse på at det foreligger avtaler om gjennomsnittsberegning VikTeam AS ("VikTeam") VikTeam ansetter etter det vi forstår utelukkende leger, og viser til at selskapet "forholder seg til overenskomstens del A2 mellom Spekter og Legeforeningen". Overenskomsten inneholder L_ _V

17 7/8 bestemmelser om blant annet overtidsarbeid og kompensasjon for dette som fraviker arbeidsmiljølovens bestemmelser, og dette kan gjøres i henhold til lovens fjerde ledd. En forutsetning for at de avvikende bestemmelsene kan gjøres gjeldende er naturligvis at VikTeam er tilsluttet tariffavtalen, og dette gir ikke redegjørelsen noen nærmere opplysninger om. Vi anbefaler derfor at selskapet bes om å opplyse nærmere om dette, og for det tilfelle at de ikke er tilsluttet tariffavtalen må det gis nærmere opplysninger om hva som er avtalt med arbeidstakerne Xtra Personel Care AS ("Xtra") Xtra opplyser at de har inngått avtale om gjennomsnittsberegning med sine ansatte, og at det utbetales et overtidstillegg på 50 % for arbeid utover 9 timer per døgn eller 48 timer per uke. Dette er i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Xtra har også opplyst at ved nattevakter som er fastsatt til 10 timer utbetales ikke noe overtidstillegg. Vi legger til grunn at selskapets vikarer her går inn i lovlig oppsatte vaktplaner ved de aktuelle helseforetak, og at det derfor ikke skal betales overtid så lenge det arbeides i henhold til disse vaktplanene. For å etterprøve dette kan det uansett bes om en nærmere redegjørelse for Xtras praksis på dette punkt. 4 FREMLEGGELSE AV YTTERLIGERE MATERIALE Som det fremgår av gjennomgangen i punkt 3 ovenfor, er det et behov for ytterligere informasjon fra de aller fleste leverandørene. For flere av leverandørene vil en aktuell problemstilling knytte seg til deres forhold til tariffavtaler. Ettersom arbeidsmiljøloven på flere punkter åpner for å fravike lovens bestemmelser i tariffavtale, vil slike avtaler være relevante også for spørsmålet om overtidsgodtgjørelse. I tillegg kommer at vi er kjent med at det den senere tid har vært diskusjoner innen bemanningsbransjen om forståelsen av enkelte bestemmelser om overtid i ulike tariffavtaler (overenskomster). Vi er av den oppfatning at leverandørene bør bes om å gi informasjon om sitt forhold til tariffavtaler, både for å kontrollere de redegjørelser som er gitt om overtidsgodtgjørelse og for å skaffe en bedre oversikt over aktuelle problemstillinger som kan gjøre seg gjeldende for flere av leverandørene. Slik informasjon bør i alle fall omfatte hvilke tariffavtaler de enkelte leverandører er bundet av, på hvilken måte de er bundet (gjennom medlemskap i arbeidsgiverforening, ved en såkalt tilslutningsavtale eller lokal avtale) og hvilke bestemmelser i slike avtaler som er relevante for spørsmålet om beregning og utbetaling av overtidsgodtgjørelse. Det er videre et gjennomgående trekk ved redegjørelsene fra leverandørene at de i liten grad viser til konkrete bestemmelser i individuelle arbeidsavtaler, og at det i liten grad fremgår hva som er avtalefestet og hva som er praksis i selskapet, nedfelt i personalhåndbøker eller lignende. Disse spørsmålene vil i en viss utstrekning være relevante ved bedømmelsen av om overtidsbetalingsreglene er fulgt. For å skaffe bedre oversikt, bør leverandørene bes om å L_ _V

18 8/8 fremlegge de bestemmelser i arbeidsavtaler og andre relevante dokumenter som er relevante for beregning og utbetaling av overtid, samt presisere hvor bestemmelsene finnes. En praktisk måte å få slik informasjon på vil være ved fremleggelse av en standard arbeidsavtale. 5 OPPSUMMERING OG ANBEFALING Gjennomgående bærer redegjørelsene fra leverandørene preg av å være ufullstendige i forhold til den informasjonen HINAS har bedt om. HINAS bør etter vår vurdering foreta en ny henvendelse til leverandørene for å be om at det gis fullstendig informasjon til besvarelse av den forrige henvendelsen, samt be om ytterligere informasjon som beskrevet i punkt 4 ovenfor. Vi har laget et utkast til en slik henvendelse som vedlegges dette notatet. Bare to leverandører Lenas og Xtra har etter vår vurdering gitt opplysninger som gir et fullstendig grunnlag for å vurdere om overtidsbetalingsreglene er overholdt. For disse leverandørene er det således tilstrekkelig å be om informasjonen som er beskrevet i punkt 4. Hva gjelder de øvrige leverandører, bør HINAS be om utfyllende informasjon. Vi viser i den forbindelse til kommentarene til de enkelte redegjørelsene i punkt 3 ovenfor. For disse leverandørene må følgelig det vedlagte brevutkast utfylles slik at man ber om den relevante informasjonen. Vi anbefaler at henvendelsene også i fortsettelsen sendes fra HINAS, for å holde konfliktnivået nede. Vi understreker at for mange av leverandørene dreier den utestående informasjonen seg om å bekrefte at forutsetningene for deres praksis når det gjelder beregning og utbetaling, faktisk foreligger. Informasjonen bør derfor kunne la seg fremskaffe raskt. Så langt gir ikke det innsendte materialet grunnlag for å konstatere alvorlige brudd på reglene om overtidsbetaling. På bakgrunn av den informasjon som foreligger til nå, kan det etter vår vurdering bare konstateres brudd på reglene hos to av leverandørene (Vacant og Xtra), hvorav det tilsynelatende mest alvorlige bruddet (manglende utbetaling av overtidstillegg ved avspasering hos Vacant) opplyses både å være rettet opp og å være under granskning med siktemål å etterbetale eventuelle utestående krav. L_ _V

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 2010/916-57/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 2010/916-57/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 2010/916-57/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 10.6.2011 Styresak 76-2011 Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap. Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28.

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap. Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Notat Saksnr.: 201007788-16 Saksbehandler: EMRI Emnekode: SARK-071 Til: Fra: Kommunaldirektør Rune Haugsdal Innkjøpsseksjonen Dato: 28.

Detaljer

Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28. mars 2011. Kommunens vikaravtaler - rapport fra kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28. mars 2011. Kommunens vikaravtaler - rapport fra kontroll av lønns- og arbeidsvilkår BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Notat Saksnr.: 201007788-16 Saksbehandler: EMRI Emnekode: SARK-071 Til: Fra: Kommunaldirektør Rune Haugsdal Innkjøpsseksjonen Dato: 28.

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Tildelingar fordelt per avtaleområde

Tildelingar fordelt per avtaleområde Tildelingar fordelt per avtaleområde 1. Legespesialisttenester Psykiatri Rangering Helse Nord Helse Midt- Noreg Helse Vest 1 Dedicare AB Proffice Care Proffice Care Proffice Care 2 Medicotrust ApS Medicotrust

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon:

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.10.2011 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Pål Johansen tlf 90654835 Stein Indsetviken tlf 94865561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL

Detaljer

TILLATELSE TIL UTVIDET OVERTIDSARBEID - VEIDEKKE INDUSTRI AS, MOBILE ASFALTFABRIKKER

TILLATELSE TIL UTVIDET OVERTIDSARBEID - VEIDEKKE INDUSTRI AS, MOBILE ASFALTFABRIKKER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.09.2017 2017/33467 DERES DATO 15.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Kine Herland tlf 98479519 DERES REFERANSE VEIDEKKE INDUSTRI AS Postboks 508 Skøyen 0214 OSLO Att. Jonny Berge TILLATELSE

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/17856 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Thor-Egil Mølstre tlf 406 14 333 SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Arbeidstilsynet

Detaljer

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Lemminkäinen Norge AS/Avd. Karmøy

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Lemminkäinen Norge AS/Avd. Karmøy VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.08.2017 2017/17862 DERES DATO 06.07.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Lemminkäinen Norge AS Postboks 6704 Etterstad 0609 Oslo Att. Anita Aase

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid ØKOKRIM

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid ØKOKRIM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.08.2017 2017/31616 DERES DATO 23.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE 200900092 ØKOKRIM Postboks 8193 DEP 0034 OSLO Att. Hedvig Moe Tillatelse

Detaljer

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 SOI 5 AS Postboks 75 3970 LANGESUND Orgnr 915051774 Tilsyn - SOI 5 AS Vi viser

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning)

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning) VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.06.2017 2017/4745 DERES DATO 13.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf. 99243849 DERES REFERANSE Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Att. Marianne Eidem Samtykke

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid KIPPR AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid KIPPR AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 17.10.2017 2017/37536 DERES DATO 24.08.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 KIPPR AS POSTBOKS 380 0513 OSLO Att. Rita Kolstad Tillatelse til utvidet

Detaljer

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND 107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND Originalversjon Nr.: 107 Etablert: 2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 01 10 Side: 2 1 Innledning Utvalg for Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

GHB kommer i bølger. De fire GHB overdosene skjedde samme helg, og blant unge mennesker.

GHB kommer i bølger. De fire GHB overdosene skjedde samme helg, og blant unge mennesker. NOTAT Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Tema: Overdoser i påsken i Trondheim Dato: 03.05.2011 Jeg har nylig i formannskapet besvart et spørsmål fra Jon Gunnes om overdoser i Trondheim. Jeg sa da at det

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid GKN Aerospace Norway AS, Kongsberg

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid GKN Aerospace Norway AS, Kongsberg VÅR DATO VÅR REFERANSE 11.12.2017 2017/40965 DERES DATO 07.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 GKN AEROSPACE NORWAY AS P.O.Box 1004 3601 KONGSBERG Att. Cathrine Kvitnes

Detaljer

Avvisning av søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sigdal kommune

Avvisning av søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sigdal kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.03.2017 2016/50748 DERES DATO 23.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE SIGDAL KOMMUNE - Tjenester til funksjonshemmede Kommunehuset 3350 PRESTFOSS

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Asker kommune Bondi avlastning avdeling Idunn, Drengestua

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Asker kommune Bondi avlastning avdeling Idunn, Drengestua VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.05.2017 2017/13616 DERES DATO 10.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Asker kommune - Bondi avlastning Postboks 353 1386 ASKER Att. Siw Johnsen

Detaljer

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak.

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.01.2016 2015/1133 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Dorthe Henden Clark tlf 938 50 888 DERES REFERANSE «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «UTLANDSADRESSE»«POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

I beregningene for 2010 og 2011 er 3530 personer fordelt på 1948 årsverk brukt i beregningen mht antall brudd pr. ansatt og brudd pr. årsverk.

I beregningene for 2010 og 2011 er 3530 personer fordelt på 1948 årsverk brukt i beregningen mht antall brudd pr. ansatt og brudd pr. årsverk. NOTAT Til: Formannskapet Fra: Kommunaldirektør Helge Garåsen Tema: Rapport om brudd på arbeidstidsbestemmelsene med forslag til strakstiltak Dato: 15.03.2011 Jeg har valgt følgende utgangspunkt for rapporten:

Detaljer

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 2 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT HELG 06 HELG 07 AML 10-4 og 10-8

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid.

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. 15.10.2010 Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. Nye regler om ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus innebærer en arbeidstidsreduksjon for enkelte

Detaljer

Medistim ASA Økernveien OSLO. Att. Anders Lillebø. Tillatelse til utvidet bruk av overtid Medistim ASA, Horten

Medistim ASA Økernveien OSLO. Att. Anders Lillebø. Tillatelse til utvidet bruk av overtid Medistim ASA, Horten VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.08.2016 2016/30683 DERES DATO 08.07.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE Medistim ASA Økernveien 94 0579 OSLO Att. Anders Lillebø Tillatelse

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid IFS Norge AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid IFS Norge AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 2017/39303 DERES DATO 31.08.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 IFS NORGE AS Postboks 3 1371 ASKER Att.: Tone Mette H. Pytte Tillatelse

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Wema System AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Wema System AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.04.2017 2017/15738 DERES DATO 08.03.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE WEMA SYSTEM AS Lønningsflaten 21 5258 BLOMSTERDALEN Att. Petter Vikan Tillatelse

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.12.2016 2016/43174 DERES DATO 18.10.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE 2010/1402-21/GUKI Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Att. Terje

Detaljer

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 Bjørg Anne Rynning, Negotia Storstreik mot foreslåtte endringer Massiv protest mot ny arbeidsmiljølov 28. januar 2015 STOR deltakelse utenfor Stortinget

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Aero Norway AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Aero Norway AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 28.11.2017 2017/47027 DERES DATO 03.11.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE AERO NORWAY AS Flyplassvegen 220 4055 SOLA Att. Anette Sørensen Tillatelse

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Unicon AS/ Kristiansand

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Unicon AS/ Kristiansand VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.11.2016 2016/38235 DERES DATO 18.10.2016 VÅR SAKSBEHANDLER DERES REFERANSE Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 UNICON AS Professor Birkelands vei 27 B 1081 OSLO Att. Trond

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Molde Kommune Vintervedlikehold, gatefeiing og renhold

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Molde Kommune Vintervedlikehold, gatefeiing og renhold VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.02.2017 2017/12455 DERES DATO 16.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Molde Kommune - Molde Bydrift Rådhusplassen 1 6413 MOLDE Att. Randi Gujord

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Asfalteringsarbeid for Statens Vegvesen

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Asfalteringsarbeid for Statens Vegvesen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.11.2016 2016/38551 DERES DATO 26.08.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Randa Bøe tlf 48271750 DERES REFERANSE SKANSKA ASFALT AS DISTRIKT AGDER POSTBOKS 789 SENTRUM 0106 OSLO Att.

Detaljer

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen Barnehagedagen 2015 Stian Sigurdsen Ny stortingsmelding om likestilling Kapittel 2.2 Barnehagen Kunnskap og kompetanse om kjønn og likestilling Innsats for økt kompetanse om kjønn og likestilling Menn

Detaljer

Arbeidstid. Arbeidstid i aml. Arbeidstid i Virke APO NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. Arbeidstid i aml. Arbeidstid i Virke APO NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT 06 07 AML 10-4 og 10-8 10-11: Max 40 t/u 08 Max 9 t/d 09-16

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Helse Sor-Øst RHF 26062012. Offentlig journal. Periode: 22062012-22062012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sor-Øst RHF 26062012. Offentlig journal. Periode: 22062012-22062012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Helse Sor-Øst RHF 26062012 Offentlig journal Periode: 22062012-22062012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00095-39 1 Brønnøysundregistrene Sak: Brønnøysundregisteret

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Würth Norge AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Würth Norge AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.08.2017 2017/35800 DERES DATO 10.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE WURTH NORGE AS Morteveien 12 1481 HAGAN Att. Martinsen, Tor Egil Tillatelse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Saksfremstilling Dato møte: 31. mars 2011 Saksbehandler: HR direktør SAK 29/2011: ORIENTERINGSSAK BRUDD PÅ ARBEIDSTIDS- BESTEMMELSENE Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår Miniguide mot sosial dumping Kontakt oss Jernbaneverkets enheter er lokalisert på flere steder i landet. For nærmere informasjon besøk våre nettsider eller ring vårt

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Vard Design AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Vard Design AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.09.2017 2017/39271 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE «REF» VARD Design AS Postboks 76 6001 ÅLESUND Att. Juliann Clemetsen

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Samtykke til arbeidstidsordning Borger With Ungdomsinstitusjon Ferietur til Kristiansand i uke 33

Samtykke til arbeidstidsordning Borger With Ungdomsinstitusjon Ferietur til Kristiansand i uke 33 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.08.2017 2017/10124 DERES DATO VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE 16/00831-12 OSLO KOMMUNE BARNE- OG FAMILIEETATEN Postboks 6726 St Olavs plass 0130 OSLO

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

TILLATELSE TIL UTVIDET OVERTIDSARBEID - ARE BRUG AS

TILLATELSE TIL UTVIDET OVERTIDSARBEID - ARE BRUG AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2017 2017/37313 DERES DATO 23.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Kine Herland tlf 98479519 DERES REFERANSE Are Brug AS Rakkestadveien 10 1814 ASKIM Att. Ole Kristian Lund TILLATELSE

Detaljer

VEDTAK NR 174/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA

VEDTAK NR 174/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 15.11.2016 Ref. nr.: 15/32748 Saksbehandler: Nina N. Hermansen VEDTAK NR 174/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte 11. november

Detaljer

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.08.2017 2017/8939 DERES DATO 12.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE JAG ASSISTANSE AS Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO Att. Alette Reinholdt

Detaljer

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn Lønn og arbeidstid 2.26 Likelønn Oppgaven er utdrag av LKN 2005-16, og rettslig hjemmel for drøftelsen er likestillingsl. 21. Følgende er klagenemnda for likestilling sine merknader som ut fra likestillingslovens

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Bouvet Norge AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Bouvet Norge AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.06.2017 2017/23948 DERES DATO 28.04.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE BOUVET NORGE AS Fabrikkveien 10 4033 STAVANGER Att. Christian Henriksen

Detaljer

FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR SJÅFØRER OG ANDRE INNENFOR VEGTRANSPORT

FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR SJÅFØRER OG ANDRE INNENFOR VEGTRANSPORT Statens vegvesen FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR SJÅFØRER OG ANDRE INNENFOR VEGTRANSPORT Fra 1. juli 2005 gjelder det nye regler for hvordan transportvirksomheter skal organisere arbeidstiden til sine sjåfører.

Detaljer

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager)

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) KS har i B-rundskriv 12/2009 gitt anbefaling om hvordan arbeidsmiljølovens regler om arbeid

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lyngdal kommune Bergsakerveien 15

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lyngdal kommune Bergsakerveien 15 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.01.2017 2016/43323 DERES DATO 05.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Lyngdal kommune - Enhet for Psykisk helse / habilitering Postboks 353 4577

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte.

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte. Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte. Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester

Detaljer

Tjenesteplaner og ferieplanlegging

Tjenesteplaner og ferieplanlegging Tjenesteplaner og ferieplanlegging Side 1 Hensyn bak arbeidstidsbestemmelsene Sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem unødige helsemessige og sosiale belastninger Sikre at arbeidstakerne

Detaljer

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeid på leir utfordrer de normale bestemmelsene i lov og avtale som regulerer arbeidstid og fritid. For

Detaljer

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Avd. Fåberg

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Avd. Fåberg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.12.2016 2016/46332 DERES DATO 05.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Randa Bøe tlf 48271750 DERES REFERANSE Relacom AS Postboks 103 Økern 0509 OSLO Att. Lene Rajendra Delvis tillatelse

Detaljer

Hovedoppgjør Spekter

Hovedoppgjør Spekter Hovedoppgjør 2016 - Spekter I denne brosjyren finner du informasjon om: - Brudd i forhandlingene for sykehuslegene - Spørsmål og svar om bruddet i forhandlingene - Spørsmål og svar om legers arbeidstid

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.04.2017 Ref. nr.: 16/44089 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 93/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 30.

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Hundvågtunnelen

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Hundvågtunnelen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.04.2017 2017/8664 DERES DATO 06.03.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Randa Bøe tlf 48271750 DERES REFERANSE BMO Tunnelsikring AS Industriveien 1 3010 Kongsberg Att. Hilde Aasland

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid JAG Assistanse AS Molde kommune

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid JAG Assistanse AS Molde kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.01.2017 2016/11367 DERES DATO 20.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE JAG Assistanse AS Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO Att. Alette Reinholdt

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver SFS 2404 + (inkludert) Arbeidstidsordninger Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver Brann- og redningstjeneste Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - TT Pukk AS, prosjekt "E18 Rugtveit/Dørdal"

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - TT Pukk AS, prosjekt E18 Rugtveit/Dørdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 11.10.2017 2017/32807 DERES DATO 04.10.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Kine Herland tlf 98479519 DERES REFERANSE TT Pukk AS Doneheia 138 4516 MANDAL Att. Tina Åsland Samtykke til gjennomsnittsberegning

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.10.2007 Ref. nr.: 07/4619 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 26/2007 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Arbeids- og sosialdepartementet Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2017/6084-6-118954/2017-ANEJ 410 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Formannskapet i Fredrikstad kommune

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lervåg Asfalt og Utleie (ENK) - Ryfylketunnelen

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lervåg Asfalt og Utleie (ENK) - Ryfylketunnelen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.05.2017 2017/19815 DERES DATO 02.05.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Lervåg Asfalt og Utleie 6629 TORJULVÅGEN Att. Harry Lervåg Avslag på søknad

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.09.2011 2011/18289 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørg Roska tlf 478 18 690 Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT

Detaljer