Byrådssak 1248 /17. Heltidskultur og håndtering av midlertidige bemanningsbehov ESARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 1248 /17. Heltidskultur og håndtering av midlertidige bemanningsbehov ESARK"

Transkript

1 Byrådssak 1248 /17 Heltidskultur og håndtering av midlertidige bemanningsbehov BMOL ESARK Hva saken gjelder: Byrådet ønsker å utvikle en heltidskultur i Bergen kommune. Det er en tredelt målsetting med dette arbeidet: 1. Kvaliteten i tjenestene skal økes gjennom at brukerne får kjente, kompetente ansatte, i faste og hele stillinger, som leverer tjenesten. 2. Bergen kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som tilbyr ansatte faste hele stillinger. Kommunen skal bidra til at lærlinger som tar fagbrev får tilbud om jobb etter ferdig utdanning. 3. Bergen kommune skal ha et system for bemanning, inkludert vikarinnhenting, som gir best mulig forutsetninger for at ressurser avsatt til drift av tjenestetilbudet i Bergen kommune bidrar til kvalitet for brukerne av tjenestene. Nyere forskning viser at heltidskultur og økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse har positive effekter for både arbeidstaker, arbeidsgiver og ikke minst brukerne. 1 For brukere av tjenestene er det viktig at kommunesektoren blir organisert med hele stillinger. Brukerne vil da oppleve større forutsigbarhet og trygghet i hverdagen. De får færre ansatte å forholde seg til, og møter ansatte som kjenner dem og deres situasjon godt. Mer heltid frigjør tid til brukerrettet arbeid. Det sikrer større kontinuitet for brukere og ansatte, og gir færre rapporteringspunkter. 2 Denne saken angir rammer for oppstart og innføring av tiltak for å bedre heltidskulturen i Bergen kommune. Det foreslås i saken flere tiltak for å utvikle en heltidskultur og for å legge bedre til rette for håndtering av midlertidige bemanningsbehov. Tiltakene omfatter både at det ansettes personer i faste, hele stillinger for å dekke bemanningsbehov, og at systemet for vikarinnhenting endres. En nærmere beskrivelse av tiltakene som foreslås går frem av saksutredningen nedenfor. Saken er drøftet med hovedsammenslutningene i Bergen kommune i flere møter, og det legges også til grunn at det utarbeides en heltidserklæring der byrådet og hovedsammenslutningene er parter. Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter del 2: Byrådets fagkompetanse 15. Personal- og arbeidsgiverfullmakter Byrådet delegeres myndighet som kommunens arbeidsgiver og gis alle nødvendige fullmakter for å utøve denne funksjonen. Fullmakten avgrenses av saker/saksområder der slik myndighet etter lov skal ivaretas av andre organer eller der bystyret har gjort annet vedtak om annen saksgang. 1 Fafo, Moland Det store heltidsvalget 2015, KS, Fagforbundet, Delta og Norsk sykepleierforbund. 1

2 Byråden for finans, innovasjon og eiendom innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. For å utvikle en heltidskultur og for å legge bedre til rette for håndtering av midlertidige bemanningsbehov iverksettes tiltak slik de er beskrevet i saken. 2. Eventuelle kostnader utover vedtatt budsjett for 2017 vurderes i forbindelse med tertialrapportering. Ansettelse av avdelingsleder og rådgiver på HR bemanning løses innenfor midler vedtatt gjennom budsjett Byråden for finans, innovasjon og eiendom gis ansvar for å implementere og evaluere tiltakene. Dato: 22. august 2017 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Dag Inge Ulstein byråd for finans, innovasjon og eiendom 2

3 Saksutredning: 1. Bakgrunn I byrådets politiske plattform står det under punktet «Kommunen som arbeidsgiver»: Bergen kommune skal være en trygg og seriøs arbeidsgiver som samarbeider godt med organisasjonene i arbeidslivet. Trepartsamarbeidet skal ligge til grunn i hele Bergen kommune. Heltid og faste stillinger skal være normen i kommunen. Kommunen skal ikke benytte seg av muligheten til utvidet bruk av midlertidige ansettelser som er gitt i den nye arbeidsmiljøloven... Mange av kommunens ansatte jobber ufrivillig deltid. Byrådet vil at kommunen skal slå sammen deltidsstillinger slik at andelen hele stillinger øker. Det er kommunens ansvar at alle som utfører kommunale tjenester har gode og forutsigbare arbeidsvilkår. Byrådet ønsker å redusere bruken av kommersielle vikarbyrå ved å opprette en kommunal vikartjeneste med faste stillinger. Kontrakter med vikarbyrå som ikke gir sine ansatte tilfredsstillende arbeidsvilkår, skal avsluttes. Byråden for finans, innovasjon og eiendom anbefaler at det vedtas flere ulike tiltak som skal bygge opp under så vel heltidskultur som intern organisering av bemanningsbehov ved fravær. Det er en tredelt målsetting med dette arbeidet: 1. Kvaliteten i tjenestene skal økes gjennom at brukerne får kjente, kompetente ansatte, i faste og hele stillinger, som leverer tjenesten. 2. Bergen kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som tilbyr ansatte faste hele stillinger. Kommunen skal bidra til at lærlinger som tar fagbrev får tilbud om jobb etter ferdig utdanning. 3. Bergen kommune skal ha et system for bemanning, inkludert vikarinnhenting, som gir best mulig forutsetninger for at ressurser avsatt til drift av tjenestetilbudet i Bergen kommune bidrar til kvalitet for brukerne av tjenestene. Det er en målsetning at den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen til kommunens ansatte går opp. Dette gjelder særlig innenfor helse og omsorg. Kommunesektoren står foran store bemanningsutfordringer på dette området de neste årene, og deler av dette behov må løses gjennom at ansatte i delstilling får økt sin stillingsstørrelse. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse etter tjenesteområde Alle ansatte Deltidsansatte Kommuner og Kommuner og fylkeskommuner Bergen fylkeskommuner Bergen Totalt 79 % 79,6 % 58 % 54,0 % Administrasjon 88 % 96,7 % 64 % 60,6 % Undervisning 84 % 88,5 % 64 % 68,4 % Barnehage 83 % 91,6 % 65 % 65,4 % Helse og omsorg 69 % 68,9 % 56 % 48,4 % Samferdsel og teknikk 76 % 96,6 % 36 % 70,3 % Annet 74 % 85,3 % 52 % 47,3 % KS har utgitt flere notater og andre publikasjoner som omhandler heltidskultur. Disse viser blant annet at 53 % av de ansatte i kommunene i Norge arbeider deltid. Innenfor helse og omsorg er 67 % deltidsansatte. Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen for hele sektoren er i underkant av 80 %, mens det i helse og omsorg er under 70 %. Det er utarbeidet tilsvarende statistikker for Bergen kommune. Det kan 3

4 ligge noen ulike variabler i utarbeidelse av statistikkene, så en skal være forsiktig med å sammenligne tall for kommunene og tall for Bergen kommune. Det mest vesentlige for Bergen kommune fremover vil uansett være å følge våre egne tall i årene fremover. Andel deltidsansatte etter tjenesteområder Kommuner Bergen Totalt 53 % 44,4 % Administrasjon 23 % 8,7 % Undervisning 42 % 36,6 % Barnehage 40 % 24,4 % Helse og omsorg 67 % 60,3 % Samferdsel og teknikk 28 % 11,7 % Annet 38 % 28,0 % Tiltakene i denne saken omhandler i hovedsak to etater i Byrådsavdeling for helse og omsorg i tillegg til barnehage i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, i tillegg til at det retter seg mot fagarbeidsstillinger. Når tiltakene har fått virke, og kommunen har opparbeidet seg erfaringer vil byrådet utvide tiltakene til også å gjelde øvrige etater i byrådsavdeling for helse og omsorg samt andre byrådsavdelinger. Tiltakene vil utvides til også å omfatte andre yrkesgrupper, for eksempel høyskolegrupper som sykepleiere, vernepleiere, barnehagelærere og lærere. Innenfor Byrådsavdeling for helse og omsorg vil Byråd for helse og omsorg velge to av følgende etater som skal være omfattet i oppstarten: Etat for tjenester til utviklingshemmede (ETTU) Etat for alders og sykehjem (EFAS) Etat for hjemmebaserte tjenester (EFHT) Interne utregninger for disse etatene gir følgende oversikt: Gjennomsnittlig Andel Etat stillingsstørrelse deltidsansatte ETTU 64,0 68,6 EFAS 59,8 75,7 EFHT 66,1 61,6 Totalt BHO 65,9 48,8 Disse tallene baserer seg på faste og midlertidige ansatte med fast lønn, men ikke timelønnede ansatte. Dette vil være tall det vil være naturlig å følge i evalueringen av tiltakene. En styrket heltidskultur vil gi mange positive ringvirkninger. Bergen kommune vil få et bedre omdømme og vi vil være en mer attraktiv arbeidsplass for aktuelle søkere. Det enkelte tjenestested vil også få et bedre arbeidsmiljø og sterkere faglig fellesskap. En forventet konsekvens vil være at den enkelte bruker vil få færre ansatte å forholde seg til. Dette vil gi en bedre tjenestekvalitet for brukerne. Gjennom å tilsette flere i faste, hele stillinger, også til å løse bemanningsbehov vil Bergen kommune redusere både innkjøp via kommersielle bemanningsbyrå, antallet midlertidige tilsatte og tilkallingsvikarer. Byrådet legger videre til grunn at tiltakene også vil redusere bruk av merarbeid og overtid. 4

5 Helse- og omsorgssektoren i Norge bruker i dag anslagsvis 75 % av lønnskostnadene på fast lønn. 25 % brukes på variabel lønn, som i all hovedsak handler om vikarutgifter. Et av tiltakene i denne saken vil være å øke andelen av utgiftene som går til faste ansatte uten at dette øker de totale utgiftene. En av de største utfordringene for å oppnå en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren er at det i dagens turnusordninger ikke er tilstrekkelig med helgetimer i forhold til uketimer. Det forutsettes at det både på kort og lang sikt arbeides for at de kan avtales turnusordninger der det kan legges flere helgetimer. Et slikt arbeid forutsetter både en stor grad av frivillighet hos den enkelte ansatte, men også at det arbeides videre med alternative turnusordninger. En viktig faktor for å lykkes med å utvikle en heltidskultur er at arbeidet er godt forankret både hos kommunens ledelse, og også hos de ansattes organisasjoner. Det legges derfor opp til at det utarbeides en heltidserklæring der partene både legger til grunn felles målsetninger og at partene kan bli enige om tiltak som kan støtte opp rundt arbeidet med en heltidskultur. Det skal fortsatt være mulighet for arbeidstakere til å arbeide i redusert stilling enten av hensyn til alder eller f.eks. helsemessige, sosiale eller andre viktige velferdsgrunner. 2. Hva tiltakene går ut på Byråden for finans, innovasjon og eiendom legger i denne saken frem en rekke tiltak som sammen skal bidra til en heltidskultur og til å bedre systemene for vikarinnhenting og bemanning. Byråden for finans, innovasjon og eiendom tar sikte på å ansette fagarbeidere både innenfor helsefag og innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget i faste 100 % stillinger i løpet av Byråden forutsetter at antallet vil øke etter hvert, og det legges til grunn en årlig tilsetting av helsefagarbeidere. På sikt vil også andre yrkesgrupper rekrutteres. HR bemanning vil stå for rekruttering. Personene ansettes hos HR bemanning, som leier dem ut til ledige vikaroppdrag hos resultatenheter i Byrådsavdeling for helse og omsorg og Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Dette tiltaket skal være med på å dekke opp deler av korttidsfraværet en har i dag. Mye av årsakene til en relativt lav gjennomsnittlig stillingsprosent knytter seg til strukturelle forhold i tjenesten og i arbeidstidsordninger. Ved at arbeidstakerne i det foreslåtte tiltaket ansettes i 100 % stillinger, vil kommunen gjøre viktige erfaringer som kan anvendes i det videre arbeidet for å redusere omfanget av uønsket deltid. For å styrke heltidskulturen er det imidlertid nødvendig også med andre konkrete strukturelle tiltak. Byråden for finans, innovasjon og eiendom foreslår derfor at: Det skal fortrinnsvis tilsettes i full stilling. Alle enheter innenfor 2 av de følgende 3 etater innenfor byrådsavdeling for helse og omsorg, Etat for tjenester til utviklingshemmede (ETTU), Etat for alders og sykehjem (EFAS) og Etat for hjemmebaserte tjenester (EHBT) skal ansette i stillinger utover grunnbemanning for å dekke deler av det interne behovet. Byråd for helse og omsorg avgjør hvilke to etater som skal starte opp. Tiltaksplan Mål: 1. Kvaliteten i tjenestene skal økes gjennom at brukerne får kjente, kompetente ansatte, i faste og hele stillinger, som leverer tjenesten. 2. Bergen kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som tilbyr ansatte faste hele stillinger. Kommunen skal bidra til at lærlinger som tar fagbrev får tilbud om jobb etter ferdig utdanning. 5

6 3. Bergen kommune skal ha et system for bemanning, inkludert vikarinnhenting, som gir best mulig forutsetninger for at ressurser avsatt til drift av tjenestetilbudet i Bergen kommune i størst mulig grad bidrar til kvalitet for brukerne av tjenestene. Byrådssak Byrådssak angående heltid og bemanningsløsninger vedtas. Heltidserklæring Partene, gjennom byrådet og de hovedtillitsvalgte inngår en heltidserklæring som omfatter både målsetninger og virkemidler. Milepæl Oppstart/Frist Ansvarlig Så snart byrådssak er vedtatt. Byråd for finans, innovasjon og eierskap Byrådet HR konsern Byrådet/Organisasjonene Forankring/kartlegging Felles samling en dag for alle aktuelle enhetsledere og plasstillitsvalgte angående heltidskultur og bemanningsløsninger Tiltak 1 Ansette 1 avdelingsleder og 1 rådgiver med ansvar for planlegging og implementering av bemanningsløsninger gjennom faste, hele stillinger. Forankring/kartlegging Kartlegge alle interne bemanningsløsninger som er i drift i dag, med hovedvekt på løsninger som inneholder faste ansatte som løser midlertidige bemanningsbehov inkludert eventuelt merkostnader. Forankring/kartlegging Alle enheter i aktuelle etater og barnehager kartlegger vikarbehov, med utgangspunkt i erfaringstall fra Kartleggingen skiller mellom behov dagtid ukedag, kveld, natt, helg og helligdager samt ferier. Kartleggingen skal også skille mellom behov for ufaglært, faglært og høyskoleutdannet kompetanse. Tiltak 2 Inntil 10 fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeiderfaget ansattes i faste hele stillinger for å dekke deler av bemanningsbehovet i de kommunale barnehagene. 8. september HR konsern HR bemanning 1.10 HR bemanning 1.11 BHO BBSI Koordinering fra HR bemanning 1.11 BHO (aktuelle etater) BBSI (barnehager) 1.11 HR bemanning 6

7 Forankring/kartlegging Kartlegging av forholdet mellom fastlønn og variabel lønn i aktuelle etater. Tiltak 3 Alle enheter og aktuelle etater skal selv tilsette egne faste ansatte i full stilling som løser interne midlertidige bemanningsbehov. Kartlegging av vikarbehov og forhold mellom fast lønn og variabel lønn danner grunnlag for hvor mange stillinger en ansetter både i antall og kompetanse. Kostnaden ved nye faste tilsatte forutsetter dekning innenfor variable kostnader. Mindre enheter kan samarbeide om dette. Ansatte i delstilling som helsefagarbeidere skal tilbys hel stilling før nyrekruttering. Overdekning av ansatte kan brukes på andre avdelinger i enheten. Tiltak 4 Inntil 10 helsefagarbeidere skal årlig ansettes i fast hel stilling i HR bemanning. Disse ansatte skal dekke deler av internt bemanningsbehov, koordinert gjennom HR bemanning. Tiltak 5 Alle bestillinger til eksterne bemanningsleverandører i aktuelle etater og barnehage skjer via HR bemanning. Forankring/kartlegging Kartlegge forholdet mellom planlagt bemanning og faktisk bemanning (antall og kompetanse)på utvalgte tjenestesteder. Tiltak 6 Fremtidens løsning på midlertidige bemanningsbehov i BHO (alle etater) og BBSI v/barnehage -Trinn 1: Enheten bruker fast ansatte i stilling utover grunnbemanning -Trinn 2: Ansatte leveres av HR bemanning. Behov utover HR 1.11 Enhetene BHO HR konsern Aktuelle enheter Aktuelle etater BHO HR bemanning (deretter 1.8 hvert år.) Rådgivere HR bemanning HR bemanning BHO BBSI BHO Senest HR konsern/hr bemanning Byrådsavdelinger, etater og enheter 7

8 bemannings sine faste ansatte kan håndteres via rammeavtaler med vikarer, eventuelt via bestilling fra ekstern leverandør. Alle ansatte ved enhetene og ved HR bemanning skal fortrinnsvis være i faste hele stillinger. Mål for fremtidige utlysninger Alle utlyste stillinger innenfor helseområdet (utenom studentstillinger) skal fortrinnsvis være i 100 % og inneholde minst 20 % helgetimer. Alternative turnusordninger og individuelle tilrettelegginger vil være vesentlig for at stillingene vil være attraktive. Kostnader ved større stillingsprosent dekkes av innsparing på variabel lønn. Senest HR konsern BHO og BSBI 3. Gjennomføring Det vil være vesentlig for å lykkes med tiltakene at de er godt forankret både internt og med de ansattes organisasjoner. Det er nedsatt en partssammensatt gruppe som skal følge gjennomføringen av tiltakene og som kan komme med ytterligere forslag til forbedringer. I tillegg skal Byråden for finans, innovasjon og eiendom og de ansattes organisasjoner inngå en lokal heltidserklæring, der partene forplikter seg på ulike tiltak for å etablere en heltidskultur. Oppstart av ordningen med obligatorisk bruk av HR bemanning (vikar og økning av stilling til 100) vil i første omgang gjelde for alle barnehagene og alle enheter under de valgte etater i byrådsavdeling for helse og omsorg. Dersom HR bemanning ikke kan dekke behovet med de fast ansatte medarbeiderne, eller med egne tilkallingsvikarer, foretar HR bemanning bestilling i henhold til rammeavtalene. Ringelister og andre lokale ordninger som brukes i dag implementeres i ordningen, håndtert av HR bemanning. Byråden trapper opp ordningen i henhold til egen plan som legges frem for byrådet på et senere tidspunkt. HR bemanning bygger opp en administrasjon og en faglig bemanning til å håndtere den nye ordningen. Oppstart av dette tiltaket vil bli fastsatt når HR bemanning har fått totaloversikt over de løsningene som finnes i de ulike avdelingene i dag. Det antas en oppstart rundt Dagens Vikarservice leverer i dag vikarer for assistenter/ barne- og ungdomsarbeider til ca 80 % av de kommunale barnehagene. Ansettelse av 10 barne- og ungdomsarbeidere i faste, hele stillinger vil i første rekke dekke det behovet som dekkes av Vikarservice allerede, og vil således medføre små endringer i denne avdelingen. Det legges til grunn at HR bemanning og aktuelle byrådsavdelinger samarbeider om etableringen av denne tjenesten. Skal tiltaket være vellykket vil en være avhengig av at HR bemanning er i stand til å håndtere vikarbestillinger fra enhetene, enten med bruk av de ansatte vikarene eller ved annen vikarinnhenting. Samtidig vil det være avgjørende at byrådsavdelingene og etatene legger til rette for at enhetene bruker HR bemanning ved behov for vikar. Når det gjelder de ansattes lønns- og arbeidsvilkår forutsettes det et samarbeid med HR konsern v/forhandling, og også drøftinger og forhandlinger med de tillitsvalgte. Ansettelser i ordinære stillinger finner sted i samsvar med bestemmelsene i Bergen kommunes personalog arbeidsreglement. 8

9 4. Økonomiske/administrative konsekvenser Bemanningsenheten har i oppstarten utlønningsansvar og internfakturerer resultatenhetene etterskuddsvis for lønnskostnader inklusive sosiale kostnader, for vikartimene de benytter. Bemanningsenheten vil i planleggingsfasen se på om det er andre og mere hensiktsmessige måter man kan fordele kostnadene på. Bemanningsenheten utformer nærmere regler for minimums- og maksimumsgrenser for varigheten av enkeltoppdrag. I oppstartsfasen vil det medføre kostnader knyttet til løsningen. Dette vil være knyttet følgende forhold: Det skal ansettes 10 personer i hel stilling, og tas sikte på en gradvis opptrapping. Den delen av stillingene som kommunen ikke klarer å benytte seg av vil være et økonomisk tap for konsernet i forhold til dagens løsning. Størrelsen på dette er usikkert, og vil være avhengig av blant annet turnus mm. Kjøp av vikarer fra HR bemanning vil ha en høyere timepris enn kjøp fra eksterne leverandører. Dette skyldes i hovedsak at kommunalt tilsatte har bedre pensjonsvilkår enn eksternt tilsatte. Arbeidsgiveransvaret vil medføre at konsernet må bære kostnader ved sykefravær i arbeidsgiverperioden, samt øvrige kostnader ved arbeidsgiveransvaret. Dette er kostnader eksterne byråer i varierende grad bærer for sine egne. I tillegg til avsatte midler i budsjett 2017 vil det være behov for ytterligere styrkning av administrasjonen ved HR bemanning. Det er avsatt kr til Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom i budsjettet for 2017 for tiltak knyttet til heltidskultur og interne bemanningsløsninger. Byråden for finans, innovasjon og eiendom vil i forbindelse tertialrapportering komme tilbake med ytterligere kostnader. Det vil være viktig å avklare i oppstarten av alle tiltak om eventuelle ekstrakostnader skal tilkomme byrådsavdeling for finans, innovasjon og eierskap v/hr konsern eller den enkelte enhet. Byråden for finans, innovasjon og eiendom anbefaler at levering av vikarer fra HR bemanning har samme kostnad for enhetene som fra eksterne leverandører. Dette vil være vesentlig for å lykkes med å skape en kultur for interne bemanningsløsninger. Kostnader ved å bemanne opp på den enkelte enhet for dekke egne behov skal i utgangspunktet dekkes inn av mindreutgifter på variabel lønn, og trenger ikke dekkes inn. Dersom enheter likevel får et midlertidig merforbruk på grunn av et slikt tiltak anbefales det at dette overforbruket dekkes inn gjennom tilleggsbevilgninger til aktuelle byrådsavdelinger. 5. Opptrappingsplan Det kreves store systemiske og kulturelle endringer for å utvikle en heltidskultur og for å bruke egne faste ansatte som vikarer. Det vil derfor være viktig at tiltakene evalueres fortløpende, og at tiltakene utvides etter hvert som organisasjonen kan håndtere det. Når tiltakene er implementert ser byrådet for seg at alt midlertidige bemanningsbehov løses gjennom: 1. Enheten bruker egne faste ansatte i stillinger utover grunnbemanning 2. Ansatte leveres av HR bemanning, der behov utover HR bemannings faste ansatte håndteres gjennom rammeavtaler med vikarer, eventuelt at HR bemanning bestiller av eksterne leverandører. På sikt vil det også være en målsetting for byråden at alle utlyste stillinger innenfor helseområdet (utenom studentstillinger) skal være på 100 %, og inneholde minst 20 % helgetimer. 9

10 Tiltakene i denne saken omhandler i hovedsak to etater i Byrådsavdeling for helse og omsorg i tillegg til barnehage i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, i tillegg til at det retter seg mot fagarbeidsstillinger. Når tiltakene har fått virke, og kommunen har opparbeidet seg erfaringer vil byrådet utvide tiltakene til også å gjelde øvrige etater i byrådsavdeling for helse og omsorg samt andre byrådsavdelinger. Tiltakene vil utvides til også å omfatte andre yrkesgrupper, for eksempel høyskolegrupper som sykepleiere, vernepleiere, barnehagelærere og lærere. Byråden for finans, innovasjon og eiendom tar sikte på at arbeidet med å etablere en heltidskultur i Bergen kommune i stor grad skjer i sammenheng med arbeidet med å etablere interne ordninger for bemanning i vikariater og andre typer fravær. Dette arbeidet skal også sees i sammenheng med andre arbeidslivsrelaterte tiltak, herunder arbeid for å rekruttere lærlinger, sikre at lærlinger også får arbeid etter læretid, sommerrekruttering innenfor helseområdet, tiltak for unge arbeidsledige med flere. Felles for disse tiltakene er at de koordineres via HR Bemanning. 6. Forslag til konklusjon Byråden foreslår i denne saken at arbeidet for å fremme heltidskultur og for å dekke interne bemanningsbehov intensiveres. Det foreslås ulike tiltak der kommunen tilsetter i hele faste stillinger som erstatning for innleie av vikarer fra eksterne leverandører, samtidig som det også legges til rette for at ansatte skal få økt stillingsprosent. 10

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 0800 Orientering: Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen 2016 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Erfaringskonferanse Hordaland Heltidskultur i KS

Erfaringskonferanse Hordaland Heltidskultur i KS Erfaringskonferanse Hordaland Heltidskultur i KS Torsdag 30. Mars 2017 Fylkesleder Mette Mikkelsen Norsk Sykepleierforbund Det store heltidsvalget 2013 og 2015 Det store heltidsvalget 2017 En heltidskultur

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 UFRIVILLIG DELTID Rådmannens innstilling: 1. For å få til mer heltid og større stillinger må arbeidstakerne arbeide

Detaljer

På vei mot en heltidskultur?

På vei mot en heltidskultur? Trondheim kommune På vei mot en heltidskultur? Foto: Carl-Erik Eriksson 08.05.2014 Drammen 8 mai 2014 1 Fra deltidskultur til heltidskultur En stor kommune kan gi storbyvondt? Mange enheter med delegert

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer. Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer. Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk Det store heltidsvalget Hva er partene enige om? Kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsgiver

Detaljer

EN ARBEIDSGIVERPOLITIKK FOR FREMTIDEN. Trond Søreide Personal- og organisasjonsdirektør

EN ARBEIDSGIVERPOLITIKK FOR FREMTIDEN. Trond Søreide Personal- og organisasjonsdirektør EN ARBEIDSGIVERPOLITIKK FOR FREMTIDEN Trond Søreide Personal- og organisasjonsdirektør AGENDA Slik vi ser utfordringen Noen utvalgte tiltak Noen resultater UTFORDRINGER Økt behov for kompetent personell

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161 INFORMASJON OM HELTIDKULTUR I MODUM KOMMUNE Rådmannens innstilling Informasjon om heltidskultur «Nytt blikk» i Modum kommune

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere

Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere Byrådssak 1575 /13 Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere SISS ESARK-0717-201303311-17 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune, behandlet

Detaljer

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009 Delprosjekt: Redusere uønsket deltid, Møtereferat fra 14.01.09 Tilstede: Une Hallem Elin Tuseth Unni Haugan Bodil Skotnes Lise Heggdal Anne Grete Woll, prosjektleder Kvalitetskommuneprogrammet Ikke møtt:

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

Hvordan skape en heltidskultur?

Hvordan skape en heltidskultur? Hvordan skape en heltidskultur? Refleksjoner med basis i FAFO-rapporten: Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Anne K Grimsrud,ressursgruppa Hanne Børrestuen. KS Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Alternative arbeidstidsordninger i Bergen kommune. Bjørg Børkje, rådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg

Alternative arbeidstidsordninger i Bergen kommune. Bjørg Børkje, rådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg 1 Alternative arbeidstidsordninger i Bergen kommune Bjørg Børkje, rådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg Oppstart og utprøving av ATO i årene 1999-2005 Rekrutteringsproblemer Mange deltidsstillinger

Detaljer

Det store heiltidsvalet. Astrid F. Paulsen, rådgjevar i KS Sølvi Olrich Sørebø, prosjektrettleiar Bli helsefagarbeider

Det store heiltidsvalet. Astrid F. Paulsen, rådgjevar i KS Sølvi Olrich Sørebø, prosjektrettleiar Bli helsefagarbeider Det store heiltidsvalet Astrid F. Paulsen, rådgjevar i KS Sølvi Olrich Sørebø, prosjektrettleiar Bli helsefagarbeider Det store heiltidsvalet Nokre fakta: Deltid er norma i kommunane Store variasjoner

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.04.2016 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Årsplanlegging og Årsturnus i et heltidsperspektiv. Formannskapet

Årsplanlegging og Årsturnus i et heltidsperspektiv. Formannskapet Årsplanlegging og Årsturnus i et heltidsperspektiv \ Formannskapet 08.11.17 Bakgrunn I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og NSF erklæringen «Det Store Heltidsvalget». Heltid/deltid tema i Formannskap

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS OG FREMDRIFT FOR VIKARORDNINGEN FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 05/33004

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS OG FREMDRIFT FOR VIKARORDNINGEN FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 05/33004 Saksframlegg STATUS OG FREMDRIFT FOR VIKARORDNINGEN FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 05/33004 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning. Saksfremlegg - arkivsak 05/33004 1 Saksutredning:

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 07.09.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til Politisk sekretæriat tlf. 75 76 06 41. Varamedlemmer

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune.

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. Bakgrunn for prosjektet Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Innherred samkommune Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Delprosjekt Uønsket deltid Orientering i driftskomite 18.03.09 Verdal kommune og Levanger kommune 1 Hva er kvalitetskommuneprogrammet? 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool. ved Tunet bo- og avlastning

Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool. ved Tunet bo- og avlastning Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool ved Tunet bo- og avlastning Prosjektperiode nov. 2011 31.3.2014 Prosjektleder Trine Gjestad Åkvik Innholdsfortegnelse 1 Forord... s 3 2 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten

Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten Sammen om en bedre kommune Oppegård Oppegård kommune 27000 innbyggere 37 km2 Pleie- og omsorgsektoren og tjenester for funksjonshemmede har til sammen

Detaljer

Manifest for et godt arbeidsliv

Manifest for et godt arbeidsliv Manifest for et godt arbeidsliv Trondheim SV Trondheim SVs arbeidsgivergaranti Trondheim kommune er og skal være en god arbeidsplass. Kompetente ansatte med skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser er

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

INDERØY KOMMUNE heltid

INDERØY KOMMUNE heltid INDERØY KOMMUNE heltid 01.01.2010 335 årsverk 482 ansatte Kvalitetskommuneprogrammet Saksdokument: 2010/567-1 grunnlagsdokument april 2010 Heltid - reduksjon av uønsket deltid, faktagrunnlag og tiltaksplan

Detaljer

HELTIDSKULTUR OG REKRUT TERING VED HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

HELTIDSKULTUR OG REKRUT TERING VED HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS HELTIDSKULTUR OG REKRUT TERING VED HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS Britt Velsvik Bemanningssenteret Fjell kommune 26. Januar 2017 HVILKEN KULTUR HAR VI? Hvem har vi fokus på ved å organisere tjenesten med

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Saksframlegg HELTID EN RETTIGHET;DETTID EN MULIGHET Arkivsaksnr.: 11/2232 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Notat Til: FIN Dato: 21.09.2012 Fra: UKE Avdeling for konserninnkjøp Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dag Haugland Arkivkode: Telefon:

Detaljer

Arbeidstidskultur i helse- og omsorg rapport

Arbeidstidskultur i helse- og omsorg rapport 2016 Arbeidstidskultur i helse- og omsorg rapport Turid Lohne Velund Røyken kommune 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Utfordringer... 3 2.1 Deltid... 4 2.2 Kompetanse... 4 2.3 Lederrollen... 4 2.4 Helgefrekvens...

Detaljer

Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger

Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger Byrådssak 1138 /16 Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger MAER ESARK-492-201504420-85 Hva saken gjelder: Oppgaven med å bosette flyktninger blir

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 15.08.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Partssammensatt utvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Dokumentene

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.04.2014 Tid: 14.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune /13 Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune SISS ESARK-0717-201303311-16 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune,

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0 RAMMEAVTALE Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten side 0 Innhold 1. Mål og hensikt... 2 2. Protokoll... 4 Unntak;... 4 3. Hjemmelsgrunnlag for utarbeiding av årsplan...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus.

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Frode Eidset Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Nasjonalt topplederprogram 31.10.13 Bakgrunn for prosjektet. HR-avdelingen ved Ahus har i dag systemansvar

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 13:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE

Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE Forord Prosjektet har vært gjennomført i enhetene innen pleie og omsorg i 2012 og 2013. Prosjektet er finansiert med prosjektmidler

Detaljer

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?»

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Sammendrag av presentasjon. Erfaringer v/bjørg Røstbø «Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Kontaktinformasjon: Bjørg Røstbø E-post: bjorg.rostbo@haugnett.no

Detaljer

Heltidskultur. Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland

Heltidskultur. Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland Heltidskultur Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland Styremøte 15.juni 2016 Utvikling SSHF og HSØ 2012-2016 Deltid Andel deltid 2012 2013

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret

Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret HELTIDSKULTUR I HELSE BERGEN BEMANNINGSSENTERET SOM VERKTØY Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret År Hendelse 2014 Oppstart «studentstillinger» samt utvidelse, «oppstart Hospitaldrift på tvers», samt

Detaljer

Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025

Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025 Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i region Østfold fram mot 2025. Med region Østfold menes alle de 18 kommunene Østfold fylke består av.

Detaljer

Til medlemmer av trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl.

Til medlemmer av trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl. Til medlemmer av trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 29.09.2016 kl. 08:00-09:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/03051-001 REDUKSJON AV UØNSKET DELTID ENHET FOR OMSORG NY KARTLEGGING OG ANBEFALINGER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Utvalgsleder ba om at dette rettes i saksframlegget før det behandles i formannskapet.

Utvalgsleder ba om at dette rettes i saksframlegget før det behandles i formannskapet. Trysil kommune Saksframlegg Dato: 10.08.2016 Referanse: 17646/2016 Arkiv: 416 Vår saksbehandler: Jon Arne Bye Vikarpool i Trysil Sykehjem Saksnr Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 16/20 Hovedutvalg for

Detaljer

Organisering av sentrale funksjoner i Byrådsavdeling for helse og inkludering

Organisering av sentrale funksjoner i Byrådsavdeling for helse og inkludering Dato: 15. desember 2009 Byrådssak 1448/09 Byrådet Organisering av sentrale funksjoner i Byrådsavdeling for helse og inkludering RIBE SARK-03-200917123-9 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for helse og inkludering

Detaljer

Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret

Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret HELTIDSKULTUR OG REKRUTTERING I HELSE BERGEN Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret KS- Tønsberg 18. mars 2016 UTFORDRINGER I HELSE NORGE Økt behov for kompetent personell i fremtiden. Innen 2035 vil Norge

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Nedenfor gis administrasjonenes svar på spørsmål fra OMK-SAK 64/14 Utredning av mulig drift av botilbud i privat regi.

Nedenfor gis administrasjonenes svar på spørsmål fra OMK-SAK 64/14 Utredning av mulig drift av botilbud i privat regi. Nedenfor gis administrasjonenes svar på spørsmål fra OMK-SAK 64/14 Utredning av mulig drift av botilbud i privat regi. Avsnitt: Status dagens drift i bydelen Vi ber om opplysninger om de ansatte som arbeider

Detaljer

Saksfremlegg. Følgende kartlegging ble foretatt i 2008 og presentert i Adm.utvalget 09.10.08: Besvarte skjema

Saksfremlegg. Følgende kartlegging ble foretatt i 2008 og presentert i Adm.utvalget 09.10.08: Besvarte skjema Saksfremlegg Saksnr.: 11/1620-1 Arkiv: 406 Sakbeh.: Robin Rasmussen Sakstittel: UØNSKET DELTID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/1-2014 Dokument nr.: 14/00376-1 Arkivkode: 0 Dato: 11.11.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Barnehager, skolefritidsordninger, skole og

Detaljer

Ufrivillig deltid (AD, NAV, VOX)

Ufrivillig deltid (AD, NAV, VOX) Det store heltidsvalget Ufrivillig deltid (AD, NAV, VOX) NSH-konferanse om arbeidstidskultur 8. april 2014 Leif Moland Tre hovedspørsmål om Finnmark og heltid-deltidsproblematikken: 1 Er det riktig at

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5681 Klassering: 416 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen VIKARRESSURSER I AVDELING FOR OMSORG Rådmannens

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/13 Sak 6/13 REFERATSAKER LIKESTILLINGSRAPPORT 2012

Detaljer

Brukerrettet turnus. Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune

Brukerrettet turnus. Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune Brukerrettet turnus Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune Hva handler brukerrettet turnus om? Hensyn til brukerne Fremtidig rekruttering og hele stillinger Effektiv og kvalifisert bemanning gjennom

Detaljer

VI VIL HA HEILTID VI

VI VIL HA HEILTID VI VI VIL HA HEILTID VI UØNSKET DELTID SETT I LYS AV NYE MODELLER FOR ARBEIDSTIDSORDNINGER Bakgrunnen for valg av prosjekt, status i omsorgsyrkene Antallet deltidsansatte i omsorgsyrker er svært høyt Uønsket

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom Særavtale til Tjenesteavtale 7 SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde Denne avtalen

Detaljer

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 06.02.2018 Tidspunkt: 16:15 Program: Kl 08:30 12:00 Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Det er viktig å være oppmerksom på at det er forretningsutvalget som kollegium som har arbeidsgiveransvaret, ikke enkeltpolitikere.

Det er viktig å være oppmerksom på at det er forretningsutvalget som kollegium som har arbeidsgiveransvaret, ikke enkeltpolitikere. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Notat Saksnr.: 201604261-2 Saksbehandler: EARE Emnekode: ESARK-0200 Til: Fra: Forretningsutvalget Bystyredirektør Dato: 29. januar 2016 Oversikt arbeidsgiverfunksjoner på

Detaljer

UTKAST 18. oktober Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden

UTKAST 18. oktober Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden UTKAST 18. oktober 2017- Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden 1.1.2018 31.12.2019 1 Innhold 1. Grunnlaget for omstillingsdokumentet er etableringen av ny kommune... 3 2. Formålet med og

Detaljer

På veg mot en heltidskultur fra prosjekt til virkelighet! «Sammen om en bedre kommune» heltidsprosjektet i Helse-, sosial og omsorg i Drammen kommune

På veg mot en heltidskultur fra prosjekt til virkelighet! «Sammen om en bedre kommune» heltidsprosjektet i Helse-, sosial og omsorg i Drammen kommune På veg mot en heltidskultur fra prosjekt til virkelighet! «Sammen om en bedre kommune» heltidsprosjektet i Helse-, sosial og omsorg i Drammen kommune Februar 2015 Bakgrunn: I perioden 2009-2014 har regjeringen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saman om ein betre kommune. Prosjekt Fast, men vikar

Saman om ein betre kommune. Prosjekt Fast, men vikar Innherred samkommune Saman om ein betre kommune Prosjekt Fast, men vikar Administrasjonsutvalget 16.10.14 1 Status Prosjektet er avsluttet. Prosjektrapport levert 31.01.14 Forskningsrapport «Innovasjon

Detaljer

«Hvorfor er heltidskultur så viktig?» 24. august 2016

«Hvorfor er heltidskultur så viktig?» 24. august 2016 «Hvorfor er heltidskultur så viktig?» 24. august 2016 Velkommen Program kick off for ansatte 24. august 2016 12.00 Film fra Modum kommune Prosjektgruppen ønsker velkommen og forteller om bakgrunnen for

Detaljer

EVALUERING AV VIKARTJENESTEN I ALTA KOMMUNE Februar 2012

EVALUERING AV VIKARTJENESTEN I ALTA KOMMUNE Februar 2012 EVALUERING AV VIKARTJENESTEN I ALTA KOMMUNE Februar 2012 1 Forord: Denne evalueringsrapporten viser utviklingen i Vikartjenesten fra etableringen i 2009 til og med desember. Evalueringen baseres på målene

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ALTA KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mellom arbeidsleder. (navn) (fødselsdato) og Alta kommune ved virksomhet for bistand 1. FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.11.2009 Ref. nr.: 09/14743 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 93/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Notat til orientering

Notat til orientering Notat til orientering Til : Styringsgruppen, PSU 10/9-12 Fra : Lisbeth Bakken Kopi : Eva Milde Grunwald, Kirsti Aas Olsen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/11925-1 DRAMMEN 13.08.2012 UØNSKET DELTID

Detaljer

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft?

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft? 01.09.2016 #Oppdatert 2016 Partner Advokat: Espen Johannesen og advokatfullmektig Kristine Alteren Innhold Ulike måter å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft Fordeler og ulemper ved de ulike alternativene

Detaljer

Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1017 /14 Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune INKV ESARK-0804-201300321-22 Hva saken gjelder: Lønnspolitikken er et politikkområde som i stor grad berører de ansatte, og hvor det ut fra norsk

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger TRONDHEIM KOMMUNE Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger Prosjekt uønsket deltid 01.04.2014 Ved gjennomføring av prosjektet Kombinasjonsstillinger tydeliggjøres behovet for et formelt samarbeid mellom

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I Vedtatt av administrasjonsutvalget 16.10.06 Ansvarlig for ajourhold: Seksjon personalutvikling Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Tlf. 51

Detaljer