Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Innhold ya Holding ASA og konsernet 1 ya Personforsikring AS 22 ya Bank AS 33

3 Årsregnskap 2007 ya Holding ASA og konsernet

4 Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Konsernet ya Bank og Forsikring består av selskapene: ya Holding ASA, ya Bank AS, ya Personforsikring AS og Metatech AS. Aksjer i konsernet handles via ya Holding ASA. ya Holding ASA eier 100 % av ya Bank AS og ya Personforsikring AS, og 51 % av Metatech AS. ya Holding ASA er tilknyttet Norges Fondsmeglerforbunds OTC liste med ticker YAHO. ya Holding ASA ble stiftet i januar 2005, og ya Bank AS og ya Personforsikring AS ble stiftet i mai Konsernet har kontoradresse i Oslo og Trondheim. ya Holding ASA eies av store norske institusjonelle bedrifter og investorer, og av norske og utenlandske investeringsfond. Virksomheten i konsernet ya Bank og Forsikrings mål er å være en ledende tilbyder av finansielle tjenester til private personer i Norge. Gjennom å benytte moderne teknologi, vil konsernet utfordre den tradisjonelle måte å kjøpe og bruke finansielle tjenester på. ya Bank og Forsikring skal være en fullsortiments tilbyder av finansielle tjenester basert på lave priser, gebyrfrihet og selvbetjening. ya Bank og Forsikring vil kun tilby bank og forsikringstjenester til privatkunder. Konsernet skal tilby alle standard bank- og forsikringsprodukter, men ikke produkter som krever personlig rådgivning. Konsernet er tuftet på ideen om at bank og forsikring kan gjøres enklere og billigere enn hva tilfellet er i dag. ya Bank og Forsikring har egen utviklingsaktivitet knyttet til IT-systemer. ya Bank AS ya Bank AS er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside og telefon 09292, eller via samarbeidende agenter og partnere. er bankens salgskanal hvor potensielle og eksisterende kunder blir tilbudt produktene innskudd, betalingstjenester, debetkort, kredittkort med reiseforsikring og ulykkeforsikring, forbrukslån og pantelån. ya Bank AS åpnet 26. juni Banken hadde ved utgangen av desember 2007 over kunder. ya Bank ble av Dine Penger kåret til banken med beste brukskonto i I 2007 ble ya Bank kåret til banken med den beste brukskonto og den beste sparekonto. ya Personforsikring AS Selskapet tilbyr en dødsrisikoforsikring som følge av ulykke til alle ya Banks kredittkortkunder. Forsikringen tilbys som en gruppelivsforsikring med ya Bank som forsikringstaker og ya Banks kredittkortkunder som medlemmer i ordningen. Ved utgangen av 2007 var det 4200 medlemmer i forsikringsordningen. Metatech AS MetaTech leverer banksystemer til små banker, herunder system for håndtering av kredittkort til ya Bank. Selskapet som ble stiftet i 1990 har 9 ansatte og kontor i Trondheim. Økonomisk situasjon Resultat etter skatt for morselskapet ya Holding ble MNOK 1,5. Overskuddet forslås fremført mot annen egenkapital. Resultatet for konsernet ble minus MNOK 25 etter skatt. Konsernets kapitaldekning var 21,0% ved årsskiftet, og konsernets egenkapital var MNOK 251. Styret foreslår å gi konsernbidrag fra ya Personforsikring AS til ya Holding ASA på MNOK 1,5. ya Holding ASA forventer å kunne levere positivt resultat etter skatt i 2009 som blir konsernets tredje fulle driftsår. Styrets vurdering er at konsernet i det første halvannet driftsår har fulgt etableringsplanen i store trekk. De viktigste avvik har vært a) at rentemarginen for forbrukslån er blitt lavere og b) at det har vist seg vanskeligere å finne en egnet leverandør av skadeforsikringer. Styret noterer seg at totalresultatet for 2007 korrigert for a) og b) er nær den opprinnelige planen. Organisasjonen ya Bank AS sysselsatte 35 årsverk ved utgangen av året. ya Personforsikring AS og og ya Holding ASA har ingen ansatte, selskapene benytter personale i ya Bank AS. Metatech AS sysselsatte 9 årsverk pr Konsernet legger vekt på å fremme likestilling mellom kjønnene i alle funksjoner og roller. Virksomhetens personal- og ansettelsespolitikk er utformet med sikte på å hindre forskjellsbehandling mellom kjønnene. Det ansees ikke nødvendig med særskilte tiltak på dette området. Arbeidet med å ivareta et godt arbeidsmiljø har høy fokus. Det er lagt vekt på å ha lyse og trivelige lokaler, gode arbeidsplasser og god luft. Verneombud og personalsjef avsjekker jevnlig om de ansatte er komfortable med sin arbeidssituasjon. Det er så langt ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser, klimaundersøkelser eller lignende. Dette vil bli gjort i løpet av Medarbeidere tilbys konkurransedyktig lønn. I dagens marked er tilgang på kompetent arbeidskraft en knapp faktor. De ansatte er representert i bankens styre. Styret i ya Holding ASA består av 7 representanter, hvorav 4 kvinner og 3 menn. Sykefraværet har vært 3,6 % i 2007, en økning fra 2% i Økningen skyldes i hovedsak 2 3 langtids sykemeldinger. Det har ikke vært skader eller ulykker av noen art. Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Konsernet påvirker det ytre miljøet. Påvirkningen skjer gjennom forbruk av papir og energi, reiseaktivitet, og kjøp av andre varer og tjenester. Fremtidsutsikter I 2007 var den økonomiske veksten i Norge sterk. Det er grunn til å forvente redusert økonomisk vekst i Det er usikkert hvorledes en eventuell redusert økonomisk vekst i Norge vil påvirke konsernet. Det ventes at rentenivået i Norge fortsatt vil stige noe. Det ventes at prisstigningen blir moderat til lav. Rentemarginer på utlån til kunder er under press. Denne situasjonen forventes å vedvare. Innskudd og utlånsveksten i ya Bank vil fortsette i Hovedveksten vil være innenfor produktgruppene forbrukslån og kredittkort. Betingelsene for å avlegge regnskapet ut fra fortsatt drift er til stede. ya Holding ASA 1

5 Årsberetning 2007 Risikoforhold Forutsatt at ya Banks innskuddsrente er blant de aller beste i markedet, vurderes likviditetsrisikoen i balansen å være lav. Banken har til enhver tid en stor andel av innskuddene i likviditetsreserve, noe som gjør banken robust ovenfor normale endringer i innskuddene. Fordi alle bankens pengeplasseringer har en rente som følger pengemarkedet, vurderes renterisikoen i balansen å være lav. Renten på bankens utlån kan endres med seks ukers varsel. Kredittrisikoen i balansen deles inn i risikoklassene: lav, middels og høy. Fordelingen mellom klassene er 37 % lav, 53 % middels og 10 % høy. Gruppen med middels risiko har økt i 2007, og gruppen for lav risiko har blitt redusert i Dettes skyldes at banken har økt andelen med lån uten sikkerhet. Det ble avsatt 10,4 MNOK til tap på utlån i Konstaterte tap var 2,1 MNOK. Det er forventet at tap på utlån i 2008 vil utgjøre ca. 2 % - 3 % av porteføljeverdi for usikrede lån, og 0 % - 0,4 % for pantelån. Det jobbes aktivt med å sile søknader både via bankens portal, og i det manuelle kredittarbeidet, slik at bankens risikoprofil blir riktig. Avdelingslederne innenfor de ulike operative områder er ansvarlig for å identifisere, begrense og kontrollere de operative risiki innefor sine respektive områder. Operative risiki identifiseres og kommuniseres via bankens rutiner for internkontroll. Styret har jevnlig gjennomgang av selskapets internkontroll. Banken har en kompleks IT infrastruktur som må fungere til enhver tid. Det er derfor ekstra fokus på risiki knyttet til IT-området. Tvister Banken hadde ved utgangen av desember 2007 ingen kjente rettstvister. Det foretaes avsetninger på basis av individuelle vurderinger i de tilfeller hvor det foreligger tvister med underleverandører eller kunder om økonomiske forhold. ya Holding ASA 2

6 Resultatregnskap ya Holding ASA Konsernet Alle beløp i NOK 1000 Noter RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusj Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifkater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper 0 Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer m/ variabel avkastning PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER VED BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester ANDRE DRIFTSINNTEKTER Andre driftsinntekter 11 Sum andre driftsinntekter LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn mv Lønn Pensjoner 3, Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader AVSKRIVNINGER MV. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATRIELLE EIENDELER Ordinære avskrivninger 1, Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler ANDRE DRIFTSKOSTNADER Andre driftskostnader 6, Sum andre driftskostnader TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV. Tap på utlån 1, Tap på garantier 0 Sum tap på utlån, garantier mv NEDSKRIVNING/REVERSERING AV NEDSKRIVNING OG GEVINST/TAP PÅ VERDIPAPIRER SOM ER ANLEGGSMIDLER Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler RESULTAT FØR SKATT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Minoritetsintersser 30 Resultat uten minoritetsinteresser OVERFØRINGER OG DISPONERINGER: Overført til/fra(-) annen egenkaptial ya Holding ASA 3

7 Balanse ya Holding ASA Konsernet Alle beløp i NOK 1000 Noter Eiendeler KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKEN UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Kasse-/drifts- og brukskreditter 1, 8, 11, 12, Nedbetalingslån 1,8,11 12, Nedskrivning på individuelle utlån 1, 8, Nedskrivning på grupper av utlån -896 Sum netto utlån og fordringer på kunder SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Utstedt av andre - Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper IMMATRIELLE EIENDELER Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler 1, Sum immatrielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar og transportmidler 1, Sum varige driftsmidler Utbytte og konsernbidrag Andre eiendeler ANDRE EIENDELER FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER Opptjente ikke mottatte inntekter Andre kortsikige krav Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER ya Holding ASA 4

8 Balanse ya Holding ASA Konsernet Alle beløp i NOK 1000 Noter Gjeld og egenkapital INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 1, Sum innskudd fra og gjeld til kunder ANNEN GJELD Konsernbidrag og utbytte 147 Betalbar skatt 356 Annen gjeld 1, Sum annen gjeld AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER Utsatt skatt 1, 9 Andre påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Selskapskapital - aksjekapital 17, overkursfond 17, Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Forpliktelser ya Holding ASA 5

9 Kontantstrømmoppstilling ya Holding ASA Konsernet Alle beløp i tusen kroner Kontantstrøm vedrørende driften Renteinntbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Netto ut-/innbetalinger av nedbetalingslån til kunder Endring i benyttede rammekreditter Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v Netto kontantstrøm vedrørende driften Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger for kjøp av andre verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av immaterielle og varige driftsmidler Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktiviteter Kontantstrøm vedrørende finansieringsaktiviteter Utstedelse av aksjer Emisjonskostnader Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt ya Holding ASA 6

10 Noter 1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER ya HOLDING ASA OG KONSERNET Årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende krav som stilles i lover og forskrifter for finanskonsern i tillegg til god regnskapsskikk. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter Holding selskapet og datterselskaper hvor Holding selskapet direkte eller indirekte alene eller sammen med datterselskaper eier mer enn 50 prosent og/eller har bestemmende innflytelse på det aktuelle selskapets løpende drift. Det er også satt som vilkår at eierskapet betraktes av varig art. Ved kjøp av datterselskap i løpet av året konsolideres en forholdsmessig andel av resultatet fra det tidspunktet bestemmende innflytelse oppsto. Ved avhendelse av datterselskap medtas dette i konsolideringen frem til tidspunkt for avhendelse. Datterselskaper hvor aksjene utelukkende eies med sikte på senere avhendelse, konsolideres ikke. Interne transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet blir eliminert. Konsernregnskapet utarbeides etter oppkjøpsmetoden, og det anvendes like regnskapsprinsipper for de selskaper som inngår i konsernet, så fremt ikke annet er oppgitt og tilbørlig begrunnet, jfr RL 4-4. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser tas opp i balansen til verdien på oppkjøpstidspunktet. Den delen av kostpris som ikke kan henføres til spesifikke eiendeler eller merverdier på eiendeler blir ført som goodwill. Goodwill avskrive iht. god regnskapsskikk. Minoritetsinteresser beregnes av resultat etter skatt. Eiendeler og gjeld, samt alle resultatposter, er således vist inklusive minoritetens andel i konsernregnskapet. Oversikt over datterselskaper som inngår i konsernet finnes i note 20. Utlån Utlån bokføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. I amortisert kost inngår utlånets hovedstol, gebyrer og eventuelle direkte kostnader. Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Den effektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer lånets kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost på etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode innebærer også at det foretas inntektsføring av renter av engasjement som er nedskrevet. For slike lån inntektsføres internrenten på etableringstidspunktet korrigert for renteendringer frem til tidspunktet for nedskrivning. Det inntektsføres renter basert på lånets nedskrevne verdi. Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. I resultatregnskapet består posten tap på utlån av konstaterte tap, endringer i nedskrivninger på lån samt inngang på tidligere avskrevne fordringer. Tap på utlån er basert på en gjennomgang av konsernets utlånsportefølje etter Kredittilsynets regler for verdsettelse av engasjementer. Konsernet foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. Misligholdte lån Lån eller kontokreditter der en lånetaker er mer enn 30 dager forsinket med betaling på avdrag vurderes som misligholdt. Konstaterte tap Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning ikke har ført frem eller ved rettskraftig dom bokfører konsernet engasjementer som er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i de tilfeller konsernet på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer. Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler føres i balansen under egen post i tråd med årsregnskapsforskriften. Slike eiendeler er verdsatt til det laveste av anskaffelseskost og realisasjonsverdi. Løpende verdiendringer bokføres som endring i tap over resultatregnskapet. Immaterielle eiendeler Konsernet har utviklet eget programvare knyttet til nettbanken. Utvikling av dette balanseføres og klassifiseres som immateriell eiendel i de tilfeller verdien vurderes som vesentlig og forventes å ha en varig verdi. Den anslåtte levetiden for verktøyet er utgangspunkt for den avskrivningstiden man benytter. Restverdien er beregnet og hensyntas i avskrivbart beløp. Løpende gjennom året samt ved årsslutt vurderes ett eventuelt behov for nedskrivning som en konsekvens av at verdi på forventede økonomiske fordeler er lavere enn den balanseførte verdien. Varige driftsmidler Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene for året belaster årets driftskostnader og fremkommer på egen linje i resultatregnskapet. Ordinære avskrivninger er basert på anskaffelseskost fratrukket forventet restverdi og fordeles lineært utover den forventede økonomiske levetid som driftsmiddelet har. I de tilfeller den virkelige verdi av ett varig driftsmiddel er vesentlig lavere enn den bokførte verdien samt at denne verdiforringelsen ikke forventes å være forbigående, foretar konsernet nedskrivning til virkelig verdi på dette driftsmiddelet. Slike nedskrivninger fremkommer i resultatregnskapet under linje for Nedskrivninger og tap/gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler. Nedskrivningen reverseres i de tilfeller kriteriene for nedskrivning ikke lenger er tilstede. I ingen tilfeller kan reverseringen medføre at driftsmiddelets verdi overgår den opprinnelige kostpris Obligasjoner og sertifikater Obligasjoner klassifiseres som anleggsmidler, og bokførtes til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Sertifikater klassifiseres som omløpsmidler, og bokførtes til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Utsatt skatt og utsatt skattefordel Utsatt skatt og utsatt skattefordel regnskapsføres i tråd med god regnskapsskikk, NRSF om resultatskatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som finnes ved utgang av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført i balansen. Skattekostnad I resultatregnskapet omfattes både endring i utsatt skatt samt periodens betalbare skatt i posten skattekostnad. Ytterligere detaljer om skatt, se note 9. ya Holding ASA 7

11 Noter Pensjonskostnad og - forpliktelser Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Konsernet har ingen pensjonsforpliktelse da alle ansatte har pensjonsprogram basert på innskudd. Periodisering - inntektsføring/kostnadsføring Provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader, i tråd med de generelle regnskapsprinsipper i regnskapsloven. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i konsernets balanse. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Etableringsgebyret overstiger ikke kostnadene forbundet med etablering av lån, og tas derfor til inntekt i etableringsåret. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra driften er definert som løpende renter knyttet til utlåns- og innskuddsvirksomheten mot kunder, netto inn- og utbetalinger fra utlåns- og innskuddsvirksomheten, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til den ordinære operasjonelle virksomheten konsernet driver. Investerings aktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg inngår kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler og eiendommer i denne delen av oppstillingen. Finansierings aktiviteter inneholder kontantstrømmer fra øvrige verdipapirtransaksjoner, opptak og nedbetaling av ansvarlige lån og obligasjonsgjeld samt egenkapital. Kontantstrømoppstilling finnes i egen oppstilling i årsregnskapet. 2. SPESIFIKASJON AV NETTO PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER ya Holding ASA Konsernet INNTEKTER Provisjonsinntekt fra betalingsformidling Andre provisjonsinntekter fra banktjenester Sum KOSTNADER Provisjonskostnad fra betalingsformidling Andre provisjonskostnader fra banktjenester Sum Netto ya Holding ASA 8

12 Noter 3. LØNN, LÅN/ SIKKERHETSSTILLELSER OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.M. ya Holding ASA Konsernet Lønnskostnader Lønninger Pensjonskostnader Sosiale kostnader Andre ytelser 0 0 Sum ya Bank AS sysselsatte 35 årsverk ved utgangen av året. ya Personforsikring AS og og ya Holding ASA har ingen ansatte, selskapene benytter personale i ya Bank AS. Metatech AS sysselsatte 9 årsverk pr Kostnader knyttet til rentesubsidier av lån i ya Bank AS til ansatte utgjorde 11 tusen kroner i Ytelser til ledende ansatte Det er ikke etablert noen form for bonusprogram i konsernet. Ledelsen i ya Bank AS deltar i den generelle pensjonsordningen i selskapet som er beskrevet i pensjonsnoten. Lån til medlemmer av ledergruppen, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer er gitt på ordinære ansatte vilkår. Det er ikke motatt godtgjørelser eller økonmiske fordeler fra foretak i samme konsern. Det er ikke gitt vesentlig tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder. Ledende ansatte Honorar Lønn Pensjon Samlet godtgjørelse Lån Administrerende direktør - Svein Lindbak Banksjef - Vegard Krogh Gundersen (1) Direktør IT - Marit Solem Markedssjef - Christian Svendsen (1) Økonomisjef - Lars Gjerstad Styret Leder - Jørgen Randers Medlem - Anne-Cecilie Fagerlie Medlem - Mitra Hagen Negård Medlem - Turid Solvang Medlem - Idar Vollvik - - Medlem - Morten Birkeland (1) - - Ansatterepresentant - Marit Haavik Vara ansatterepresentant - Audun Danielsen Representantskap Leder - Tom Collett Nestleder - Tore Lindbak Medlem - Marit Lambrechts Medlem - Espen Galtung Døsvig Medlem - Terje Børresen Medlem - Knut Aspelin Medlem - Jon Sandberg Medlem - Per Storhaug Medlem - Svein Garberg Medlem - John Strøm 5 5 Medlem - Pål W. Caspersen 5 5 Medlem - Gro Ryum Bråthen Medlem - Elin Ljunggren Medlem - Andreas Stensaker Pedersen Medlem - Roar Andersen Varamedlem - Marit Solem 5 5 ya Holding ASA 9

13 Noter Honorar Lønn Pensjon Samlet godtgjørelse Lån Varamedlem - Svein Johnsen 5 5 Varamedlem - Nils J. Krogsrud 8 8 Varamedlem - Hans Klein 5 5 Varamedlem - Monna Nordhagen 8 8 Varamedlem - Audun Hasti 5 5 Varamedlem - Veronica Tømte 5 5 Varamedlem - Mary Vollvik Johansen 5 5 Kontrontrollkomitè Leder - Knut Eirik Storsul Medlem - Trude Myklebust Medlem - Per Ødegaard Medlem - Henning Koch Sum Note: (1) Har kun vært ansatt/tilknyttet deler av året 4. PENSJON Alle som jobber innen ya konsernet er ansatt i ya Bank AS. Banken har en pensjonsordning overfor alle ansatte basert på innskudd hos Vital Forsikring ASA. Innskuddspensjonen har investeringsvalg, og risikodekningene uførepensjon og innskuddsfritak. Risikodekningene tilknyttet innskuddspensjonen sikrer ansatte og deres etterlatte i tilfelle uførhet og død. Med Vital Innskuddspensjon betaler bedriften hvert år et fastsatt innskudd for hver av de ansatte som er medlem av pensjonsordningen. Det faste innskuddet utgjør 5% av lønnen mellom 1 og 6G, og 8% av lønnen mellom 6 og 12G. Innskuddet plasseres på den ansattes pensjonskonto. Den ansatte forvalter selv sine midler. Ved pensjonsalder blir den oppsparte kapitalen utbetalt som alderspensjon. Pensjonsalderen er 67 år, og utbetalingstiden er minimum 10 år. Ansatte som har minst 20% stilling og som har fylt 20 år, skal meldes inn i ordningen. 5. VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Spesifikasjon av eiendeler Immatrielle eiendeler: ya Holding ASA Konsernet Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost per Akk. av- og nedskrivning pr Årets av- og nedskrivning i resultatet Akk. av- og nedskrivning pr Balanseført verdi per Gevinst/tap ved salg 0 Varige driftsmidler: Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost per Akk. av- og nedskrivning pr Årets av- og nedskrivning i resultatet Akk. av- og nedskrivning pr Balanseført verdi per Gevinst/tap ved salg 0 Total balanseført verdi per Konsernet benytter følgende avskrivningssatser: Egenutviklet software og bankinfrastruktursoftware 12,50 % Fast inventar/innredninger 20,00 % Annet kjøpt EDB utstyr og innredning 33,33 % ya Holding ASA 10

14 Noter 6. ANDRE DRIFTSKOSTNADER ya Holding ASA Konsernet Husleie og kostnader leide lokaler Driftskostnader faste eiendommer Medlemskontingent bankorg Kredittopplysninger Andre kostnader Sum andre driftskostnader Konsernet utbetalte 416 tusen til revisor KPMG i 2007, hvorav 295 tusen utgjør revisjonshonorar og 121 tusen utgjør bistand. ya Holding ASA utbetalte 25 tusen til revisor KPMG i 2007, hvorav 18 tusen utgjør revisjonshonorar og 7 tusen utgjør bistand. 7. LEIEAVTALER Konsernet har ingen leasing avtaler, og alt IT-utstyr kjøpes. Konsernet har leieavtaler tilknyttet bankens lokaler: Husleie Leieavtalens utløp Fridtjof Nansens vei 19, 0309 Oslo Vestre Rosten 81, 7075 Teller TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Konsernet Utlån Garantier Kostnadsførte konstanterte tap Nye individuelle nedskrivninger Sum nye individuelle nedskrivninger Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger Sum individuelle nedskrivinger Tilbakeføring av tidligere konstanterte tap 0 Endring i gruppenedskrivninger på utlån 896 Tap på utlån og garantier ya Holding ASA 11

15 Noter 9. SKATT ya Holding ASA Konsernet Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller: - ikke fradragsberettigede kostnader andre forskjeller Endring midlertidige forskjeller Alminnelig inntekt Betalbar skatt 141 Endring utsatt skatt Skattemessig effekt av emisjonskostn. ført direkte mot egenkapital Årets skattekostnad Betalbar skatt fra årets resultat Betalbar skatt opptjent før eiertiden Betalbar skatt i balansen Forklaring for hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28% av resultat før skatt: 28% skatt av resultat før skatt % av permanente forskjeller Skattemessig effekt av PF ført direkte mot egenkapital Beregnet skattekostnad Utsatt skatt Anleggsmidler Annet 0 0 Sum positive forskjeller Anleggsmidler Fremførbart underskudd Sum negative forskjeller Netto forskjeller etter utligning Balanseført utsatt skattefordel UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER ya Holding ASA Konsernet DnBNOR Terra Finans Sum ya Holding ASA 12

16 Noter 11. NÆRINGSFORDELTE UTLÅN OG GARANTIER, TAP, MISLIGHOLD OG TAPSAVSETNINGER Utlån Garantier Potensiell eksponering ved f.eks trekkfasiliteter Misligholdte engasjementer Øvrige tapsutsatte engasjementer Nedskrivninger på utlån/garantier Personmarked Sum UTLÅN FORDELT PÅ RISIKO Alle søknader om kreditt blir vurdert på basis av gitte kriterier i en egenutviklet scoremodell. Kunder som har for høy kredittrisiko blir avslått, og øvrige blir plassert i risikoklasser på basis av scoreverdi. Bankens prising av utlån gjenspeile risikoen knyttet til engasjementet. Pantelån klassifiseres som lav risiko, forbrukslån og kontokreditt klassifiseres som middels risiko og kredittkortlån klassifiseres som høy risiko Fordeling på risikoklasse 2007 Risikoklasse Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Totalt Fordeling i % Individuelle nedskrivninger Gruppe nedskrivning Forventet årlig tap Lav risiko % Middels risiko % Høy risiko % Totalt % Fordeling på risikoklasse 2006 Risikoklasse Brutto utlån Garantier Potensiell eksp. Totalt Fordeling i % Lav risiko % Individuelle nedskrivninger Middels risiko % Høy risiko % Gruppe nedskrivning Totalt % Forskyvninger mellom risikogrupper : Gruppen med middels risiko har økt i 2007, og gruppen for lav risiko har blitt redusert i Dettes skyldes at banken har økt andelen med lån uten sikkerhet. Forventet tapsnivå: Forventet gjennomsnittlig årlig tapnivå i % av brutto utlån for risikogruppene er under en normal økonomisk konjunktur: Lav risiko 0,1 % Middels risiko 1,5 % Høy risiko 2 % Forventet tapsnivå er estimert på basis av bransje data, erfaringstall fra eksterne samarbeidspartnere og skjønnsmessig vurdering. Da ya Bank har kort driftstid er det usikkerhet knyttet til variablen. ya Holding ASA 13

17 Noter 13. UTLÅN - VERDSETTELSE - BESKRIVELSER - DEFINISJONER Misligholdte engasjementer Misligholdte engasjement Tapsavsetninger Netto misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjementer Tapsutsatte engasjementer Tapsavsetninger 0 0 Netto tapsutsatte engasjementer Konstaterte tap Konstaterte tap utlån Konstaterte tap garantier 0 0 Individuelle nedskrivninger på utlån Individuelle nedskrivninger Periodens konstanterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger Nedskrivning på grupper av utlån Gruppevise nedskrivninger /- Periodens endring Nedskrivning på grupper Sum individuell nedskrivning og gruppe nedskrivning på utlån Brutto utlån fordelt etter geografiske områder Nordland, Troms og Finnmark Oslo og Akershus Norge for øvrig Sum Norge Utland ANDRE EIENDELER OG FORSKUDDSBET. IKKE PÅLØPTE KOSTN. OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER ya Holding ASA Konsernet Konsernbidrag Øvrige eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke forfalte renter Andre kortsiktige krav 973 Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Store enkelttransaksjoner: - Betaling av BankID for 2007 beløp seg til 1 MNOK. ya Holding ASA 14

18 Noter 15. RENTESATSER GJELDSPOSTER Tabellen under viser gjennomsnittlig rentesats pr Gjeldspost Gj.snittlig rentesats INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 4,57 % 16. ANNEN GJELD OG AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER ya Holding ASA Konsernet Utbytte 147 Offentlige avgifter Annen gjeld ellers Sum annen gjeld Påløpte ikke forfalte rentekostander Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser EGENKAPITAL ya Holding ASA Aksjekapital Overkursfond Annen EK Minoritetesinteresser Sum Egenkapital pr Andre egenkapitalendringer 0 Årets resultat Minoritetsinteresser 0 Egenkapital pr Konsernet Aksjekapital Overkursfond Annen EK Minoritetesinteresser Sum Egenkapital pr Andre egenkapitalendringer 0 Årets resultat Minoritetsinteresser Egenkapital pr De 20 største aksjonærene er følgende: Navn Antall aksjer Prosentandel VOLLVIK INVEST AS ,0 % CREDIT SUISSE SECURI ,4 % ABN AMRO NORGE + VPF ,4 % OBOS FORRETNINGSBYGG ,1 % PACTUM AS ,0 % BANK OF NEW YORK, BR ,1 % ABN AMRO NORGE VPF ,1 % FERD AS ,8 % PURE CAPITAL AS ,6 % SPAREBANKSTIFTELSEN ,7 % LADEGAARD AS ,6 % EGD HOLDING AS ,5 % VELCON AS ,2 % HODNE HOLDING AS ,2 % BJELLAND TRADING AS ,2 % SPENCER TRADING INC ,9 % HVAMMEN GUNNAR ,8 % CINUS A/S ,8 % SIS SEGAINTERSETTLE ,6 % HANASAND EINAR MIKAL ,6 % Følgende poster eies av ledende ansatte og styremedlemmer pr : Navn Posisjon Antall aksjer Svein Lindbak (100 % eier av Ladegaard AS) Administrerende dir Audun Danielsen Varamedlem i styret Marit Solem Direktør IT Christian Svendsen Markedssjef ya Holding ASA 15

19 Noter Følgende poster eies av ledende ansatte og systemmedlemmer pr : Navn Posisjon Antall aksjer Svein Lindbak (100% eier av Landegaard AS) Audun Danielsen Marit Solem Christian Svendsen Administrerende dir Varamedlem i styret Direktør IT Markedssjef KAPITALDEKNING Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 10 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag for ya Bank, og 8 % for ya Holding, ya Personforsikring og Metatech. Beregningen av kjernekapital i noten er gjort i samsvar med de regler som stilles av myndighetene, og viser at konsernet har en kapitaldekning som tilfredstiller myndighetenes krav Kjernekapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Goodwill og andre immaterielle eiendeler Minoritetsinteresser Sum kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Sum tilleggskapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Tellende ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag: Eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen Poster utenom balansen som ikke inngår i handelsporteføljen Tapsavsetninger som ikke kan medregnes i ansvarlig kapital Fond vurderingsforskjeller - Andre fond - Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Beregningsgrunnlag totalt Ansvarlig kapital i prosent : 21,0 % 72,4 % 19. BETINGENDE FORPLIKTELSER OG TVISTESAKER Betingede forpliktelser Garantier 0 0 Bokført verdi av eiendeler som er stilt som sikkerhet for D-lån Norges Bank 0 0 Sertfikater og obligasjoner 0 0 Tvistesaker Konsernet har ingen rettstvister. 20. TILKNYTTET SELSKAP OG DATTERSELSKAP Datterselskaper: Forretnings-kontor Stemme-/eierandel Selskapets egenkapital Selskapets resultat Bokført verdi ya Bank AS Fridtjof Nansens vei % ya Personforsikring AS Fridtjof Nansens vei % Metatech AS Vestre Kanalkai % Ingen av datterselskapene er børsnotert. Eierandelen i Metatech AS ble anskaffet Metatech AS tilførte konsernet et resultat etter skatt på 61 tusen i 4. kvartal ya Holding ASA 16

20 Noter 21. BANKENS SIKRINGSFOND Sikringsfondsavgift Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner pålegger alle norske banker å være medlem av Bankenes sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap inntil 2 mill. kroner som en innskyter har på innskudd i en bank. Med innskudd menes enhver kredittsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner Innbetalt avgift til sikringsfond LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko / restløpetid Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at konsernet ikke er i stand til å kunne innfri forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisiko oppstår som en følge av ulik restløpetid på fordringer og gjeld. Konsernet søker bevisst å redusere risikoen ved å søke balanse mellom innskudd og utlån, samt å ha tilstrekkelig med frie likvide midler tilgjenelig. I løpet av 2007 ble det arbeidet med å å utvikle strategier og retningslinjer for å kontrollere likviditetsrisiko. Denne strategien tar sikte på å hensynta de anbefalinger og veiledninger som Basel komitèen har utgitt med hensyn til god likviditetsstyring i banker. Tabellen under viser restløpetidene på konsernets balanse pr Eiendeler Inntil 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år Uten restløpetid Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendelsposter med restløpetid 0 Eiendeler uten restløpetid Sum eiendelsposter Totalt Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner 0 Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 Øvrig gjeld med restløpetid 0 Ansvarlig lånekapital 0 Egenkapital Øvrig gjeld uten restløpetid Sum gjeld og egenkapital Netto likviditets- eksponering balanse Kassekreditter er medtatt under intervallet inntil 1 mnd. For nedbetalingslån er avdragene fordelt etter forfallsstruktur. Konsernet har ikke inngått noen valutaterminforretninger i OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Obligasjoner: Risikovekt i % Anskaffelses-kost Balanseført verdi Markedsverdi Gj.snittlig eff. rente - Utstedt av andre 100 % ,9 % - Utstedt av andre 20 % ,6 % Sum ,8 % Sertifikater: - Utstedt av andre 100 % ,0 % Sum ,0 % Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Av total balanseført verdi utgjør børsnoterte verdipapirer 18%. Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som et veid gjennomsnitt av de enkelte verdipapirenes effektive rente, basert på markedsverdi og gjenværende løpetid. ya Holding ASA 17

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 1. Regnskapsprinsipper 1.A Generelle regnskapsprinsipper 1.B Periodiseringer 1.C Valuta 1.D Finansielle instrumenter 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer