Visjon: Glade, lekende barn og voksne Lek, glede og humor har en sentral plass i alt samspill i barnehagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon: Glade, lekende barn og voksne Lek, glede og humor har en sentral plass i alt samspill i barnehagen."

Transkript

1 Bøleråsen barnehage Årsplan for Visjon: Glade, lekende barn og voksne Lek, glede og humor har en sentral plass i alt samspill i barnehagen. Utelek og aktiviteter i naturen er en viktig del av vår hverdag. Positive, engasjerte og tilstedeværende voksne.

2 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i Bøleråsen barnehage! Vi gleder oss til å starte på et nytt år i barnehagen sammen med dere. Alt arbeid i barnehagen har utgangspunkt i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen. Ny Rammeplan trer i kraft 1. august Barnehagens samfunnsmandat omtales i kapittel 1 i den nye Rammeplanen: «Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.» I den nye rammeplanen løftes leken frem som helt sentral i barnehagens hverdagsliv: «Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at barn som går i barnehage får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek er fundamentalt.» Barnehagens viktigste sosialiseringsarena er leken. Viktigheten av barnas lek, og det å gi leken gode vilkår har vært sentralt i arbeidet vårt de siste årene. Personalet erfarer at leken har gode vilkår i barnehagen. Barna deltar i leken, de har det morsomt, opplever, utforsker og lærer. Personalets kompetanse, holdninger og væremåter er avgjørende for at leken har gode vilkår. Gjennom faglige oppdateringer og bruk av praksisfortellinger og refleksjon har vi blitt mer bevisst egne holdninger og væremåter i samspill med barn. I evalueringen av forrige barnehageår ser vi at barnas utelek er et område vi må jobbe mer med. Vi har jobbet mye med lekens vilkår inne, organisering i lekegrupper og det fysiske leke- og læringsmiljøet inne i barnehagen. Dette barnehageåret vil vi jobbe mer med uteleken og dens rammer for å sikre gode leke- og læringssituasjoner for barna når de er ute. Samtidig som leken løftes fram som sentral i den nye Rammeplanen omtales begrepet mobbing som et viktig tema. «Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.» Ski kommune har laget sin egen «Plan for å forebygge mobbing og sikre inkludering i barnehagene.» Denne planen ferdigstilles i løpet av høsten Personalets rolle er avgjørende i dette arbeidet, og forebygging av mobbing og sikring av inkludering er et viktig område knyttet til voksenrollen i barnehagen som vi vil jobbe med dette barnehageåret.

3 2 Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg av satsingsområder med begrunnelser. Årsplanen må ses i sammenheng med dokumentet «Velkommen til Bøleråsen barnehage», og barnehagens pedagogiske plan som revideres og blir klar i løpet av høsten. Vi ønsker tilbakemeldinger og et nært samarbeid med foreldrene for å gi et best mulig tilbud til barna. Foreldrerepresentantene i barnehagens samarbeidsutvalg ble i slutten av mai orientert om innholdet i denne årsplanen. Jeg ønsker alle et godt barnehageår i Bøleråsen barnehage. Bøleråsen Kirsten Loland/Styrer

4 3 BØLERÅSENSANGEN Opp den bratte bakken Nesten helt på topp Ligger det et koselig hus Hvor vi stopper opp Og vi går inn i gjennom porten Og starter en ny dag Mange barn og voksne Mennesker i lag Ref.: Det bor sikkert mange dyr I skogen her omkring Og kanskje noen troll Og andre rare ting Vi har en plass å leike på Og noen å leike med Vi går i barnehagen Og trives godt med det Ref.: Cha-cha-cha

5 4 Innhold KAPITTEL Bakgrunn for valg av satsningsområder... 5 KAPITTEL Satsningsområder... 5 KAPITTEL Innhold og arbeidsmetoder... 7 KAPITTEL Dokumentasjon og vurdering... 9 KAPITTEL Viktige datoer KAPITTEL Diverse... 11

6 5 KAPITTEL 1 Bakgrunn for valg av satsningsområder På bakgrunn av evalueringen av fjoråret som er omtalt i innledningen, vil vi dette barnehageåret fortsette å arbeide med leken, med et spesielt fokus på uteleken. Tid til lek ute er en viktig indikator på kvalitet i barnehagen. Vi ønsker at uteområdet skal være tilrettelagt for gode og varierte leke- og aktivitetsmuligheter for barna. God lek med anerkjennende og nærværende voksne vil være med på å legge et godt grunnlag for å forebygge utestenging, krenkelser og mobbing barnehagen. Vi jobber tema- og prosjektbasert med utgangspunkt i årets rytme. Vi har gjort gode erfaringer med å jobbe i aldersinndelte smågrupper, og fortsetter med det. KAPITTEL 2 Satsningsområder Hovedmål: Barna får rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser i uteleken. Begrunnelse: Leken er barnehagens viktigste sosialiseringsarena. Utelek og turer i skog og nærmiljø gir gode muligheter for læring, utvikling, utforsking, relasjonsbygging og samspill med andre barn og voksne. Kjennetegn: Barna ønsker å leke ute Barna deltar i lek og samspill med andre barn og voksne ute Barna møter utfordringer i uteleken Barna opplever mestring i uteleken Barna har kunnskap om naturen Barna har tilgang til utstyr/leker/materiell som kan brukes i uteleken

7 6 Lokale føringer: Ski kommunes prosjekt for kommunale og private barnehager «Leke og lære sammen i et utforskende miljø» Hovedmål for prosjektet i perioden : «Barnehagen har et miljø som fremmer lek, læring og utforsking.» Det fysiske miljøet er en avgjørende faktor i arbeidet med å utvikle et godt leke- og læringsmiljø. Vi har startet et endringsarbeid på dette området inne på alle avdelingene, dette barnehageåret vil vi arbeide med leke- og læringsmiljøet i barnehagens uterom. Strategiplan for oppvekst : Sammen om SKIkkelig god oppvekst Mål: «Barn og unge skal få realisert sitt potensial for utvikling og læring.» Strategiplanen gir føringer for hvordan barnehager, skoler og samarbeidspartnere sammen med foresatte, barn og unge skal jobbe for en trygg og god oppvekst. Det fokuseres på å skape et godt leke- og læringsmiljø som forutsetninger for trygghet, trivsel og læring. Språklig kompetanse er en grunnleggende ferdighet som vi arbeider kontinuerlig med i barnehagen. Arbeid med et godt språkmiljø går inn i alle deler av rammeplanens arbeid og oppgaver, og inkluderer alle barn uavhengig av språklig bakgrunn og kompetanse. Vi arbeider med å fremme god språkutvikling gjennom hele dagen i alle hverdagssituasjoner. I tillegg bruker vi bøker, samtaler, språkverktøy og planlagte språkaktiviteter. I dette arbeidet ligger god kvalitet i voksen- barn relasjonen til grunn. Barnehagen evaluerer språkarbeidet etter Ski kommunes «Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene.» God ledelse av barnegruppene er en del av barnehagens læringsmiljø. Barnas trivsel er de voksnes ansvar. Vi arbeider derfor med at relasjonen og samspillet mellom voksne og barn skal være preget av anerkjennende væremåte, anerkjennende kommunikasjon, trygghet, omsorg, likeverd og tilstedeværende voksne både fysisk og psykisk. For å få til god ledelse av barnegruppa er det viktig med rutiner og struktur knyttet til organiseringen på avdelingene. Barnehagen har arbeidet mye med voksenrollen, og vil fortsette arbeidet med god gruppeledelse knyttet til struktur og organisering. Barnehagen vurderer arbeidet ut fra Ski kommunes «Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski». Vårt arbeid med prosjektet og felles strategiplan er knyttet til satsingsområdet i arbeidet med barna og skoleringsområdet for personalet som er beskrevet i årsplanen. Se prosjektplan og strategiplan i sin helhet på barnehagens hjemmeside. Sentrale føringer Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Ny rammeplan

8 7 KAPITTEL 3 Innhold og arbeidsmetoder Skoleringsområde m/kjennetegn Tema: Personalet gir inspirasjon og inviterer til lekende samspill med barna i uteleken. Personalet formidler holdninger og verdier i sitt arbeid som er med på å forebygge utestenging, trakassering og mobbing. Kjennetegn: Personalet bruker sin pedagogiske kunnskap om barns lek, læring og utvikling i uteleken. Personalet gir barna god tid til utelek. Personalet er undrende sammen med barna i uteleken. Personalet inspirerer barna til lek og utforsking. Personalet utvikler barnehagens uteområde/uterom på bakgrunn av barnas interesser. Personalet er tilstede fysisk og psykisk, og aktive i lek, aktiviteter og samtaler med barna. Personalet legger til rette for aktiviteter og opplevelser som fremmer gode relasjoner. Personalet legger til rette for at alle barn deltar i lek, og stopper uheldige samspillsmønstre. Personalet er tydelige, varme og anerkjennende i kommunikasjon og samspill med barna, og gir positiv oppmerksomhet mot atferd vi ønsker å fremme. Personalet jobber med bevisstgjøring, bruker praksisfortellinger som refleksjonsverktøy(med vekt på voksenrollen, barnesyn, barneperspektiv, væremåte) og har et kritisk blikk på egen praksis.

9 8 Metodikk (struktur og organisering) Vi deler i smågrupper/lekegrupper inne og ute i store deler av dagen Utenom lekegruppene fordeler de voksne seg der barna er Samlinger i store og små grupper Turer i store og små grupper Dagsplan/dagsrytme Ukeplan Bruk av digitale verktøy Vi bruker kameraer, digitale foto-rammer, pcer og nettbrett Personalet og barna tar bilder av ting de er opptatt av, opplevelser og aktiviteter, og bruker bilder både til dokumentasjon, gjenkalling og samtaler Vi bruker internett for å hente informasjon og kunnskap Progresjon Barna skal ha en god progresjon i tilbudet de får fra de starter i barnehagen, og helt frem til skolestart. Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle seg, og lære å oppleve fremgang. Progresjon i arbeidet synliggjøres i periodeplaner og månedsplaner fra den enkelte avdeling. Avdelingene er aldersinndelte, og det blir en naturlig progresjon fordi avdelingenes fysiske leke- og læringsmiljø, og opplegg og aktiviteter på avdelingene er tilpasset den aktuelle aldersgruppen avdelingen har. Barns medvirkning Alle barn skal få erfare og få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barnas synspunkter vektlegges i samsvar med deres alder og modenhet. De yngste barna gir uttrykk for sine synspunkter mest gjennom kroppsspråk og mimikk, mens for de eldre barna er oppfølging av barnas interesser og samtaler med barna viktige momenter i arbeidet med barns medvirkning.

10 9 KAPITTEL 4 Dokumentasjon og vurdering Periodeplaner for høst- og vårhalvåret, og månedsplaner Dokumentasjon og vurdering av arbeidet med barna: Satsningsområdet for barna dette året vil være hovedområdet for jevnlig dokumentasjon og vurdering. Kjennetegn for barna og personalet i periodeplanene blir jevnlig observert og vurdert. Samtaler med barna ut fra opplevelser og erfaringer. Tilbakemeldinger fra foreldrene i foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalg/brukerråd Vurderinger som påvirker neste periode tas med i påfølgende måneds- og periodeplaner. Pedagogisk leder og assistentene på avdelingen er ansvarlig for dokumentasjonen og vurderingen. Dokumentasjon og vurdering av satsingsområdet for personalet: Kjennetegn for personalet i forbindelse med barnehagens skoleringsområde observeres og vurderes jevnlig. Personalet bruker praksisfortellinger og refleksjon ukentlig i team knyttet til skoleringsområdet. Erfaringer og vurderinger tas med i det videre arbeidet internt i barnehagen. Eventuelle konkrete mål og tiltak tas med i neste års årsplan. Personalet på den enkelte avdeling og styrer er ansvarlige for dokumentasjonen og vurderingen. Ski kommunes «Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene» brukes jevnlig i vurderingsarbeidet. Ski kommunes «Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski» brukes jevnlig i vurderingsarbeidet. Kartlegging av relasjonskompetansen mellom de ansatte og barna gjøres jevnlig.

11 10 KAPITTEL 5 Viktige datoer HVA: NÅR: Høsten 2017 Planleggingsdager 17. og 18. august Fotografering v/ «UTESTEMME» 6. september Felles skogstur/høstaktivitetsdag 27. september Foreldremøter i løpet av september på alle avdelingene Oppslag på avdelingene om dato- UKE 37 Barnehagens bursdag 31 år! 26. september FN dag med kafe og basar 24. oktober Planleggingsdag 3.november Fellessamling/adventssamling Hver fredag i desember Kirkevandring i Langhus kirke for gul og grønn avdeling i desember/en alternativ samling i barnehagen Oppslag på avdelingene om dato Lysfrokost 13. desember Julelunsj 18. desember Nissefest 20. desember Våren 2018 Planleggingsdag 2. januar Vinteraktivitetsdag Januar/februar Karnevalsuke Uke 6 Planleggingsdag 11. mai Dugnad 8. mai 17. mai markering i barnehagen 16. mai Felles våraktivitetsdag i skogen 23. mai Sommerfest for barn, foreldre og personalet 12. juni Skoleruta- ferier og fridager skole- og barnehageåret finnes på kommunens og barnehagens nettsider.

12 11 KAPITTEL 6 Diverse Overganger Når barnet begynner i barnehagen Se informasjon om dette i hefte «Velkommen til Bøleråsen barnehage» som ligger på hjemmesiden vår. Overganger innad i barnehagen Når barna skal bytte barnegruppe har vi gode rutiner for dette. Vi starter med grupper «på tvers» på våren i god tid før overgangen skal skje. Barna besøker sine nye avdelinger fast en gang i uka, de deltar på turer med den nye avdelingen, i tillegg er de på besøk på sin nye avdeling av og til når det lar seg gjøre. Overgang barnehage-skole Overgangen barnehage skole skal oppleves som trygg og god for barna og foreldrene. Det er utarbeidet rutiner for dette arbeidet som det orienteres om på foreldremøtet i høst. Barna som skal starte på skolen høsten 2018 blir delt opp i vennskapsgrupper knyttet til den skolen de skal gå på. Barnehagene har i samarbeid med skolen ansvar for vennskapsgrupper 4 ganger i tidsrommet mars juni. Foreldre/foresatte til de barna dette gjelder, får nærmere informasjon om vennskapsgruppene i januar/februar. Pedagogisk arbeid med 5 åringer De barna som går siste året i barnehagen før skolestart deltar i 5-årsgruppa. Ski kommune har språkstimuleringsprosjektet Tidlig innsats for god lesestart som vi følger. Barna samles ca. et kvarter fire dager pr. uke. Opplegget baserer seg på lek med språket for å øke barnas språkbevissthet og for å forebygge lese- og skrivevansker. En dag i uka har 5-årsgruppa egen gruppe hvor de er sammen hele formiddagen. De har aktiviteter og opplegg spesielt tilpasset de eldste barna i barnehagen. Barna er med på å legge planer og bestemme innholdet sammen med personalet som leder førskolegruppa. Innen 1. mai fyller barnehagen, i samarbeid med foreldrene, ut skjemaet Informasjon om skolestarteren som sendes til skolen.

13 12 Flerkulturelt arbeid Ski kommune har som mål at alle barnehagene skal ta imot flerspråklige barn på en trygg og god måte. Barnehagene i Ski har en økende andel barn med annen språklig og kulturell bakgrunn enn norsk, dette gjelder også for Bøleråsen barnehage. På alle avdelingene er det flerspråklige barn hvor flere språk og kulturer er representert. Vi legger til rette for språkstimulering og flerkulturelt fellesskap, og anvender det kulturelle og språklige mangfoldet som en ressurs. Kjennetegn på arbeidet med det flerkulturelle arbeidet i barnehagen: Vi anerkjenner barns ulike språk og kulturer Barna skal oppleve mestring, stolthet og glede over eget språk og egen kultur Vi arbeider med FORUT aksjonen og markerer FN- dagen som en avslutning på FORUT prosjektet Trafikk Bøleråsen barnehage ble sertifisert som trafikksikker barnehage i Arbeidet er en del av Trygge lokalsamfunn i Ski kommune, og er vedtatt i kommunal trafikksikkerhetsplan. Trafikkopplæringen er en integrert del av barnehagens omsorgs- og opplæringsarbeid. Vi formidler trafikkopplæring gjennom lek og felles opplevelser. Personalet har et bevisst forhold til trafikkopplæring og bruker de mulighetene hverdagen byr på til å snakke med barna om trafikkregler osv., og vi legger til rette for temalek om trafikk på barnehagens uteområdet. Avdelingene legger opp til aktiviteter knyttet til trafikk ut fra barnegruppens alder, modning og kunnskapsnivå. Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er også en del av temaene på foreldremøter. For informasjon om tilvenning og praktiske opplysninger se heftet på hjemmesiden vår: «Velkommen til Bøleråsen barnehage» Barnegruppenes sammensetning barnehageåret 2017/2018: Nøtteliten 1-2 års avdeling: 14 barn født i 2015 og 2016 Grønn 2-4 års avdeling: 15 barn født i 2013, 2014 og 2015 Gul 4-6 års avdeling: 19 barn, født i 2012 og 2013

14 13 Personalet barnehageåret 2017/2018: NØTTELITEN Hilde Yttereng Mette Dybdahl Anita Bakken Aud Hultmann RØD side / BLÅ side Mobilnr Pedagogisk leder Konstituert barnehagelærer Barne- og ungdomsfagarbeider Assistent GRØNN AVDELING Kjersti Holt Khadra Mohammed Anita Johannessen / mobilnr Pedagogisk leder Barne- og ungdomsfagarbeider Assistent GUL AVDELING Sidsel Ones Verhaaf Hege Langberget Anita Olsen STYRER Kirsten Loland /mobilnr Pedagogisk leder Assistent Assistent /

Visjon: Glade, lekende barn og voksne Lek, glede og humor har en sentral plass i alt samspill i barnehagen.

Visjon: Glade, lekende barn og voksne Lek, glede og humor har en sentral plass i alt samspill i barnehagen. Bøleråsen barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Glade, lekende barn og voksne Lek, glede og humor har en sentral plass i alt samspill i barnehagen. Utelek og aktiviteter i naturen er en viktig del av vår

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK»

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK» «BARNA DELTAR I LEK» PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, tlf 64 853150 (kontor), 64 85 3154(Grønn). Pedagogisk leder; Kjersti Holt, kjersti.holt@ ski.kommune.no

Detaljer

Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018

Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus. Tlf. 64 853153/ 901 04 905(mob. Grønn) Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018 1 Pedagogisk leder: Kjersti Holt Kjersti.holt@ski.kommune.no Vårens periodeplan

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten 2.periode - Våren 2017

Periodeplan for Nøtteliten 2.periode - Våren 2017 Periodeplan for Nøtteliten 2.periode - Våren 2017 Å få erfaring med delta i lek er viktig for barns allsidige utvikling, utforskning og læring. Mål: Barna deltar i lek Barnehagens visjon: Glade, lekende

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Vevelstadåsen barnehage. Årsplan for Godhet, glede og gode opplevelser Barn som kan, vil og får det til.

Vevelstadåsen barnehage. Årsplan for Godhet, glede og gode opplevelser Barn som kan, vil og får det til. Vevelstadåsen barnehage Årsplan for 2017-2018 Godhet, glede og gode opplevelser Barn som kan, vil og får det til. 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i Vevelstadåsen barnehage Nå er vi godt i gang

Detaljer

Periodeplan for Grønn avdeling Høsten 2017

Periodeplan for Grønn avdeling Høsten 2017 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus. Tlf. 64 853154/ 901 04 905 Periodeplan for Grønn avdeling Høsten 2017 Pedagogisk leder: Kjersti Holt 0 kjersti.holt@ski.kommune.no Velkommen til et nytt

Detaljer

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner Bakkebygrenda barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår i Bakkebygrenda barnehage! Dere vil i dette dokumentet bli

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2017 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Vevelstadåsen barnehage. Årsplan for Godhet, glede og gode opplevelser

Vevelstadåsen barnehage. Årsplan for Godhet, glede og gode opplevelser Vevelstadåsen barnehage Årsplan for 2016-17 Godhet, glede og gode opplevelser 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i Vevelstadåsen barnehage Nå er vi godt i gang med et nytt barnehageår i Vevelstadåsen

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2017-18 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Dynamitten barnehage. Årsplan for Visjon: I Dynamitten barnehage skal alle få være den beste utgaven av seg selv barnehage

Dynamitten barnehage. Årsplan for Visjon: I Dynamitten barnehage skal alle få være den beste utgaven av seg selv barnehage Dynamitten barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: I Dynamitten barnehage skal alle få være den beste utgaven av seg selv barnehage 1 Velkommen til et nytt barnehageår i Dynamitten barnehage. Det er ekstra

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Velkommen til foreldremøte https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Sentrale føringer Verdigrunnlag Ansvar og roller Formål og innhold Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

GLADE BARN I SENTRUM!

GLADE BARN I SENTRUM! Vestråt barnehage Årsplan for 2017-18 GLADE BARN I SENTRUM! I en grønn lunge midt i Ski Med personal som trives der er vi! Med trygge barn, lek og læring, Får vi alle ekstra næring! Vestråt barnehage Kirkeveien

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2018

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2018 Periodeplan for Nøtteliten Våren 2018 «ISKUNST» Mål: Barna får rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser i uteleken. Barnehagens visjon: Glade, lekende barn og voksne

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

Sammen klatrer vi høyest

Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken Barnehage 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i! Vi starter dette året som en 3 avdelings

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Årsplan LYKKENTREFF BARNEHAGE

Årsplan LYKKENTREFF BARNEHAGE Del 2 Årsplan 2015-2016 LYKKENTREFF BARNEHAGE Lykkentreff barnehage Strandgata 43 8400 Sortland Telefon: 76108253 E- post: lbh@sortland.kommune.no Hjemmeside: delen http://www.lykkentreff.barnehageside.no/

Detaljer

Barnehager Fastland. Årsplan 2016/2017. «Trollvik barnehage»

Barnehager Fastland. Årsplan 2016/2017. «Trollvik barnehage» Barnehager Fastland Årsplan 2016/2017 «Trollvik barnehage» 1 Innhold... 2 Trollvik barnehage... 3 Ansatte i Trollvik barnehage... 3 Barnegruppen... 3 Barnehagens mål... 4 Hvordan skal vi nå dette målet...

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAURTUA

PERIODEPLAN FOR MAURTUA PERIODEPLAN FOR MAURTUA AUGUST OG SEPTEMBER 2016 HEI ALLE SAMMEN! Velkommen til et nytt barnehageår! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie er vi nå klare og vi ser frem i

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen Foreldremøte 26.09.13 Velkommen Årsplan Halvårsplan Praktisk informasjon Å skape vennskap Å SKAPE VENNSKAP FILM Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier: At barnehagen skal tilby barna et omsorgs-

Detaljer

Årsplan for Berglia barnehage 2014/2015 Godkjent i samarbeidsutvalget 1.10.14

Årsplan for Berglia barnehage 2014/2015 Godkjent i samarbeidsutvalget 1.10.14 Årsplan for Berglia barnehage 2014/2015 Godkjent i samarbeidsutvalget 1.10.14 Innholdsfortegnelse Om barnehage...1 Pedagogisk grunnsyn..2 Barnehagens syn på læring.2 Barnehagens syn på lek.3 Barns medvirkning...3

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Finstadbekken barnehage. Årsplan for 2016/2017. Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski

Finstadbekken barnehage. Årsplan for 2016/2017. Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski Finstadbekken barnehage Årsplan for 2016/2017 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. Da har et år allerede gått og vi er klare for å ta fatt på et nytt barnehageår Året som er gått har vi hatt

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 2. PERIODE JANUAR-FEBRUAR-MARS-APRIL-MAI-JUNI VÅREN 2013

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 2. PERIODE JANUAR-FEBRUAR-MARS-APRIL-MAI-JUNI VÅREN 2013 PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 2. PERIODE JANUAR-FEBRUAR-MARS-APRIL-MAI-JUNI VÅREN 2013 Hundelek i maurgruppa. Barna opplever vennskap og fellesskap i lek og samspill med hverandre Vår visjon: Glade, lekende

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE SØMME BARNEHAGE Vi setter spor!

ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE SØMME BARNEHAGE Vi setter spor! ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE 2017-2018 SØMME BARNEHAGE Vi setter spor! 2 Telefon nummer og mailadresse til Sømme barnehage... 3 ÅRSPLANENS INNHOLD... 3 EVALUERING AV BARNEHAGEÅRET 2016-2017... 4 VISJON...

Detaljer

Visjon: Kråkstad barnehage er en skattekiste med unike og verdifulle barn, og det INNLEDNING

Visjon: Kråkstad barnehage er en skattekiste med unike og verdifulle barn, og det INNLEDNING Kråkstad barnehage Årsplan for 2017-18 Visjon: Kråkstad barnehage er en skattekiste med unike og verdifulle barn, og det INNLEDNING gjelder å få de til å stråle og skinne. De skal oppleve nære og gode

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan VESTMARKA BARNEHAGE

Årsplan VESTMARKA BARNEHAGE Del 2 Årsplan 2016-2017 VESTMARKA BARNEHAGE Vestmarka barnehage Idrettsveien 9 8402 Sortland Telefon: 76108350 E- post: vestmarka.barnehage@sortland.kommune.no Hjemmeside: www.vestmarkabarnehage.com 2

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009

Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009 Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR Innset og Vonheim BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018. Høgeholen barnehage

ÅRSPLAN 2017/2018. Høgeholen barnehage ÅRSPLAN 2017/2018 Høgeholen barnehage Velkommen til Høgeholen barnehage: Vi ønsker barn og foreldre velkommen til Høgeholen barnehage! Høgeholen barnehage eies og drives av Sola kommune. Barnehagen har

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Årsplan for 2017/2018. Finstadbekken barnehage. «Sammen skaper vi gode minner» Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski

Årsplan for 2017/2018. Finstadbekken barnehage. «Sammen skaper vi gode minner» Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski Finstadbekken barnehage Årsplan for 2017/2018 «Sammen skaper vi gode minner» Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski 64 85 80 00 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. Det har igjen gått ett

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Fly som en ørn, slåss som en løve og gå som en panter i natten!

Fly som en ørn, slåss som en løve og gå som en panter i natten! Fly som en ørn, slåss som en løve og gå som en panter i natten! Barna skal få overblikk over livet og verden. De skal lære å hevde seg selv, lære å ha påvirkningskraft, være lure og de skal bruke hodet

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Smedsrud barnehage. Årsplan for Visjon: Smedsrud barnehage: Tid, ro og rom for gode opplevelser.

Smedsrud barnehage. Årsplan for Visjon: Smedsrud barnehage: Tid, ro og rom for gode opplevelser. Smedsrud barnehage Årsplan for 2017-18 Visjon: Smedsrud barnehage: Tid, ro og rom for gode opplevelser. 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i Smedsrud barnehage. Vi presenter vår virksomhet i to

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Våren Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Våren Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Våren 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

Barnehager Senja. Årsplan 2016/2017. Skogen barnehage. Godkjent i SU for Skogen barnehage

Barnehager Senja. Årsplan 2016/2017. Skogen barnehage. Godkjent i SU for Skogen barnehage Barnehager Senja Årsplan 2016/2017 Skogen barnehage 1 Godkjent i SU for Skogen barnehage 30.09.2016 Innholdsfortegnelse Om barnehagen 3 Planleggingsdager.. 3 Pedagogisk årsplan.4 Pedagogisk grunnsyn 4

Detaljer