- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK"

Transkript

1 BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1

2 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: E-post: Org nr: Bankkonto: DNB Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite Tilknyttet: Norges Fotballforbund og Østfold Fotballkrets Kontaktpersoner: Ingar Johannesen Beatrice Hammerstad Tlf e-post: Tlf e-post: Denne klubbhåndboken er en total beskrivelse av Borgen IL og dens aktiviteter og retningslinjer. Bøkene samt tilhørende dokumenter kan lastes ned fra klubbens hjemmeside under fliken brosjyrer og informasjon. Borgen IL Hovedstyret 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Fakta klubb s.2 1. Visjon/Misjon/Verdi s.5 2. Klubborganisering s Hovedstyret s Administrasjon og daglig ledelse s Økonomistyring s Beskrivelser utvalg s Rollebeskrivelser s Valgkomitee s Klubbens Lover s Sportsplan 3.1 Organisasjonsplan s Målsetninger gutter/menn s Målsetninger jenter s Resultatmålsetninger s Aktiviteter for måloppnåelse s Rekruttering s Trenerkompetanse barn/ungdom s Laglederkompetanse s Evaluering s Barne og jenteavdelingen s Treningsprinsipper barn og ungdom s Hospitering barn og jenteavdeling s Senior og ungdomsavdelingen s Hospitering ungdom s Treningsprinsipper s Helhetsplan fotballferdigheter og forståelse s Helhetsplan fysisk trening s Helhetsplan tekniske ferdigheter s Vedlegg sportsplan: Holdningskontrakt Periodeplan for trenere Årsplan for lag Ferdighetsskjema for utøvere Påmeldte lag i seriene 2015 Foreldrevettregler 4. Info og kommunikasjon s Årshjulet s Møteplasser s.50 3

4 5. Baner og anlegg s Treningstider og reservering av baner s Regler for leie av baner s Retningslinjer for bruk av klubbhus s Inntekter og dugnader s Felles dugnader s Retningslinjer for dugnader s Utdanning og kurs s Retningslinjer lag s Lagledere s Lagleders oppgaver s Rutiner ved påmelding og betalinger s Lag økonomi s Satser kontingenter og treningsavgifter s Utsendelse av kontingenter og treningsavgifter s Godtgjøring tillitsvalgte s Spilleroverganger s Kamptider s Kamparrangementer s Utstyr s Foreldremøter s Trygge rammer s Politiattester s Fair Play s Forsikringer s Grunnforsikring s Skadebehandling s Idrettens skadetelefon s Trafikk s Borgen Ils trafikk regler s Beredskap og krisehåndtering s Beredskapsgruppen s Arrangementer s Kioskdrift s Tine Fotballskole s Barnefotball avslutningen s Sarpsborg Cup s Vedlegg klubbhåndbok 1. Bekreftelse politiattest 2. Innmeldingsskjema 4

5 VISJON VERDI OG MISJON Borgen Idrettslag er en fotballklubb som tilbyr og leverer idrettsglede for alle. Klubben skal kjennetegnes av å være: INKLUDERENDE TRYGG VENNLIG POSITIV 5

6 2. Klubborganisering 2.1 Hovedstyret Er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Ordinært årsmøte avholdes februar hvert år og eks ordinært årsmøte avholdes i november. 2.2 Adminstrasjon og daglig ledelse Administrasjonen består i dag av daglig leder og administrativ leder sport. DL Beatrice Hammerstad har ansvaret for regnskap/økonomi rapportering, medlemsregistrering, salg/marked samt administrering/innkjøp av utstyr. Ingar Johannesen er administrasjons leder og har ansvar for overganger, fordeling av trenings/kamp tider på alle baner, påmelding lag og er i tillegg leder for barn/jenteavdelingen. 6

7 I tillegg har klubben en ansatt Marek Bieniek som vaktmester. Hans oppgaver er å sørge for vedlikehold av baner (børsting og måking) og klubbhus, samt rengjøring av garderober på begge anleggene. I tillegg er Marek også assisterende trener på G1999/ Økonomistyring Klubbens regnskap er delt opp i følgende avdelinger; Hoved laget Barn og jenteavdelingen Ungdoms og senioravdelingen Marked og arrangement Bane og Anlegg 2009 lagene 2008 lagene 2007 lagene 2006 lagene 2005 lagene 2004 lagene 2003 lagene 2002 lagene 2001 lagene 2000 JR lagene Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler Regnskap Borgen IL er regnskaps- og revisjonspliktige. Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på rett år. Det er daglig leder som fører klubbens regnskap og rapporterer til styret. Revisorer gjennomgår regnskapet før årsavslutningen gjøres. I tillegg gjennomgås regnskapet hvert kvartal av valgt controller. Årsregnskapet legges frem og godkjennes på klubbens ordinære årsmøte. Budsjett Klubben utarbeider hvert år budsjett for kommende år. Styret er ansvarlig for utarbeidelsen og det godkjennes på klubben ordinære årsmøte i februar hvert år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet. Budsjettet baseres alltid på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter. Bud Dugnader Borgen IL kan ikke tvinge noen til å delta på dugnad. Derimot er hvert alderstrinn totalt sett pålagt sammen og bidra til dugnader. 7

8 Økonomistyring/kontanthåndtering Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg mv. skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto (innleveres til banken). Bruk av bankkonto Iht. NIFs lov 2-11(7) skal hoved bankkonti disponeres av to personer i fellesskap som er styreleder og daglig leder. Lagkasse Hvert alderstrinn i klubben har en egen lagkonto i DNB. Det skal ikke finnes kontaktkasser eller private konti hos lagene. Denne disponeres av økonomiansvarlig på alderstrinnet samt daglig leder. Alle uttak og innskudd bokføres fortløpende hver mnd og utgjør en egen avdeling i regnskapet. Regningsbetaling Klubben sine inngående fakturaer skal attesteres av ansvarlig for innkjøpet/kostnaden samt daglig leder for anvisning og betaling. Bilgodtgjørelse/reiseregninger Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales. Innkreving Innkreving skal alltid gjøres til klubbens hovedbankkonto. Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere, lag eller andre. Kontingent og treningsavgifter Størrelsen på medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Alle aktive/passive medlemmer unntatt ansatte og tillitsvalgte i Borgen IL skal betale medlemskontingent. Gyldig medlemskap gjelder fra det tidspunkt kontingenten er betalt. En spiller kan ikke representere klubben før kontingenten er betalt. Forsikringen er heller ikke gyldig før kontingenten er betalt. Treningsavgifter Alle aktive er pålagt å betale en årlig treningsavgift. Avgiften sendes ut en gang pr halvår. Barn av tillitsvalgte er fritatt for treningsavgift. Størrelsen på avgiften fastsettes av styret og fremlegges på klubbens årsmøte. Mangel på innbetalt treningsavgift kan medføre at den aktive ikke vil være spilleberettiget for sitt lag. Inkasso Treningsavgifter og medlemskontingenter som ikke blir betalt sendes etter varsel om inkasso til innfordring hos inkasso byrå. 8

9 2.4 Beskrivelser utvalg 1. Barne og jenteutvalget Utvalget består av en leder som er styremedlem i klubben og fire medlemmer som er lagledere eller trenere i barne- og ungdomsfotballen. Grupper som utvalget har ansvaret for å følge opp er gutter og jenter fra 6 til 12 år, samt jenter 13 og 14 år. Saker som behandles i utvalget er klubbhåndbok inklusiv sportsplan, rekruttering, spesielt rekruttering av jenter, påmelding av lag til kretsserier og cuper/turneringer, gjennomføring av hjemmekamper, baner for hjemmekamper, treningssteder, politiattester, barnefotballavslutningen, sosiale tiltak, fair play kontrakter, kjøp og håndtering av utstyr og sist, men ikke minst være en støtte for lagledere/trenere for de forskjellige lagene. Utvalget er ansvarlig for gjennomføring av evalueringsmøter for sine grupper. Utvalget har minst fire møter i året. 2. Marked/arrangementsgruppa Marked og arrangementsgruppa er ansvarlig for nye inntektsbringende tiltak ifht dugnader, salg av annonser til Borgen magasinet samt salg av skilt og andre reklameprodukter. Gruppa har også ansvaret for kioskdrift/innkjøp, Tine fotballskole og barnefotball avslutningen samt ev andre ad-hoc arrangementer. 3. Turneringskomiteen Sarpsborg Cup Turnerings komiteen til Sarpsborg Cup etableres i februar 2015 og vil bestå av minst en representant fra hvert alderstrinn i klubben samt daglig leder som vil være turneringsansvarlig for Borgen IL. Komiteens ansvarsområdet er alle oppgaver som tilhører den praktiske avviklingen under arrangementet i Sarpsborg ØST herunder; Overnatting, vakthold og bespisning skoler Kampavvikling baner Kioskdrift Parkering Dugnadsbemanning Renhold/søppelhåndtering Arena aktiviteter Økonomi og pengehåndtering 9

10 2.5 Rollebeskrivelser Hovedstyret 1. Styrets leder Innkalle, planlegge og lede styremøtene Kontakt med krets og forbund Samarbeid med andre klubber Representere klubben utad Koordinere budsjettering og følge opp budsjett Strategi og handlingsplaner Klubbutvikling Få i gang valg komiteen Innkalle og forberede årsmøter og medlemsmøter Være kjent med offentlige og overordnede idrettsmyndigheters lover og regler og sørge for at klubben følger disse. 2. Nestleder Være styreleders stedfortreder 3. Administrativ sportslig leder senior og ungdom Budsjettering, kostnadsoppfølging og rapportering Følge opp og ha kontroll på status og behov for drakter, utstyr, baller, legemidler m.m. Rekruttere trenere i samarbeid med Sportslig leder Utformer og signerer spiller- og trenerkontrakter innenfor godkjente rammer Være kontaktpunkt for hoved laglederne på avdelingen lag (pr. årgang), herunder arrangere lagledermøter på tvers av årgangene Delta i - og ved behov arrangere ulike typer lagsmøter, støtte laglederne, løse eventuelle konflikter og ellers legge forholdene til rette for gode aktiviteter Føre oversikt over lagdugnader, inngåtte avtaler med lagsponsorer o.l. Føre oversikt deltakelse i cuper/turneringer utover kretsserie Delta på leder og oppmannsmøter i ØFK Ajourføre spillerregister og overganger i tillegg til registreringer og ajourhold i FIKS 4. Treneransvarlig/sportslig leder Etablere, videreutvikle og sikre gjennomføring av klubbens Sportsplan Sammen med avdelingslederne, rekruttere trenere til klubben Lede ungdoms- og senioravdelingens trenerforumkoordinere og sikre gjennomføring av klubbens egne spiller- og trenerutviklingstiltak Koordinere spillerlogistikken i forbindelse med spillerutviklingstiltak i regi av Sarpsborg 08, ØFK og NFF 10

11 5. Leder barne og jenteavdelingen Hovedkontakt for lagene Foreldrekontakt Kontakt mot skoler Arrangere lagleder møter sammen med lagleder barn og jentelag Koordinere aktiviteter Støtte laglederne, løse ev konflikter og ellers legge forholdene til rette for gode aktiviteter 6. Leder arrangement/aktivitet Kioskdrift og bemanning Salg av annonser og arenaskilt Igangsetting av nye salgstiltak Arrangementer herunder: a) Fotballskolen b) Knøtte avslutningen c) Andre dugnader Administrasjon 7. Daglig leder Inngåelse og oppfølging av utstyrsavtale inkl bestilling Fakturering Medlemsregistrering Ulike markedstiltak, herunder: Salg av sponsoravtaler Prising av salgsprodukter Utarbeidelse av avtaler, maler, presentasjoner og oppfølging Utarbeidelse av mnd rapporter til styret Ansvarlig for Borgen magasinet med innhold, trykk og distribusjon Innkjøpsavtaler og barter avtaler Arena og draktreklame Intern og ekstern informasjon via web og DM til sponsorer, medlemmer, aktive og tillitsvalgte Oversikt over lagdugnader og inngåtte avtaler med lag sponsorer Sponsorarrangementer Nye aktiviteter Medlemsfordeler og medlemsinformasjon Arrangement sesongstart/avslutning Økonomirapportering til styret Betaling av fakturaer Kontrollere innbetalinger 11

12 Oversikt utestående fordringer Bilagsføring Årsoppgjør 8. Administrasjons leder Ajourføre baneoversikter, treningstider og utleie kunstgress og klubbhus Påmelding av lag til serier og cuper Registrere utdanning/erfaring for trener/ledere og tillitsvalgte Forsikring eiendom Holde seg orientering om mulig tilskudds muligheter og sørge for riktige søknader Ajourføre spiller register og overganger i tillegg til registreringer/ajourhold i FIKS Beskrivelser av andre funksjoner: 1. Oppstartsansvarlig Være ansvarlig for oppstarten av nye lag Vurdere antall tiltak og innhold Rekruttere trenere/lagledere til nytt årskull Delta på foreldremøte for nye lag Evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan 2. Kvalitetsklubbansvarlig Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva NFF legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om at det arbeides bevisst med verdi og utviklingsarbeid 3. Dommerkoordinator Ansvarlig for klubbens dommere Ha god kontant med klubbens styre og administrasjon Ha god kontakt med lagledere og trenere Ha god kontakt med fotball kretsen Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag Legge til rette og tilby dommerkurs, følge opp og veilede disse Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen Ansvar for dommerutstyr Heve dommernes status i klubben 12

13 4. FIKS ansvarlig Påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS oppgaver Påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige tilganger i FIKS Sørge for brukeropplæring og at personer med tilganger har riktig kompetanse. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen. 5. Fair Play ansvarlig: Implementere klubbens strategi ut i praksis Bindeledd mellom styret og lagene i klubb Kommunikasjon med krets og forbund Samarbeid med andre klubber i kretsen og delta på fellesmøter Påse at anlegget har et Fair Play preg Bistå ved Fair Play kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere Sørge for holdningskontrakter i klubben for spillere, trenere, lagledere og lag Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper 6. Kampverter hjemmekamper Generelt Trener og lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med kamp, og for å sikre en fin ramme rundt kampen er kampvert et tiltak som fungerer. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en kampvert som tar i mot gjestende lag og dommere, samt som har en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play, og har på seg gul kampvert-vest. Før kampen - Sørge for at garderober, bane og mål er i orden - Ønske velkommen begge lag og dommer - Oppfordre til at tilskuere står godt utenfor sidelinjen og helst på motsatt side av lagene - Bistå med å organisere Fair play-hilsen før kampstart Under kampen - Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser - Prate med dommer i pausen - Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken - Påse at alle tilskuere oppholder seg minst en meter unna sidelinjen - Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer 13

14 Etter kampen - Bistå i å organisere Fair play-hilsen - takke begge lag og dommer 7. Oppmann SR Kartlegge utstyr behov Kjøpe inn, hente og supplere utstyr Delta på trener/oppmannsmøte i ØFK Utstyr til spillere på kamper Innkalling til kamper Informasjon om treninger Lagoppstilling i FIKS 8. Driftsansvarlige kiosk: Ansvarlig for kioskdrift Vaktlister Innkjøp av varer i samarbeid med daglig leder/kasserer Lagledere Være bindeledd mellom laget og avdelings ansvarlig Vurdere utstyrsbehov Ajourføre medlemsdata for laget, og sørge for at disse videreformidles til administrasjon Informere spillere/foreldre om kamper og turneringer Arrangere foreldre- og spillermøter minimum 2 ganger i året. Fylle ut dommerkort (evt. sørge for at trener gjør dette). Gjelder fra G13 og oppover. I god tid kontrollere dommerframmøte ved hjemmekamper Ansvarlig for å sende dommerregninger til klubben/legge i dommerkasse Sende kampresultater til riktig instans etter kampen Ansvarlig for at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig på kamper og på trening Delta på lagledermøter i Borgens regi, eller sørge for at annen representant for laget møter. Innmelde nye spillere til administrasjon umiddelbart med navn, adresse, e-post, telefonnummer og fødselsdato. Gi også beskjed om spillere som slutter. Bruk klubbens skjema for ut/innmelding. Sørge for at posthylla på klubbhuset sjekkes jevnlig Holde oversikt over utdelt utstyr på laget. Utdeling av utstyr skjer på grunnlag av innberettet behov. Melde på laget til serien via administrasjon Melde på laget til cuper og gi administrasjon beskjed om betaling Være kjent med forsikringsvilkårene til Norges Fotballforbund. Skrive lagets årsberetning 14

15 Sette opp periodiske aktivitetsplaner Sette opp liste og ha ansvaret over hvem som har fått utdelt hvilket draktnummer Sørge for at laget har reservedrakter (vester) ved draktlikhet i hjemmekamper Sørge for informasjon på klubbens hjemmeside med nyheter, resultater og annet stoff Sette opp kjørelister for transport til kamper Sørge for at alle spillere under 18 år signerer FAIR PLAY holdningskontrakter. Disse skal signeres og arkiveres av lagleder. 9. LAGLEDER MED ØKONOMISK ANSVAR: Holde løpende kontroll med lagets utgifter/inntekter Administrere dugnader/inntektsgivende arbeid på laget Organisere gjennomføringen av inntektsgivende tiltak Ansvarlig for egen lagkonto Være lagets kontaktperson mot administrasjon i forbindelse med inntektsbringende tiltak for klubben 10. LAGLEDER MED SOSIALT ANSVAR: Være lagets koordinator i forbindelse med turer og andre arrangementer i regi av Borgen IL. Foreslå og administrere turer og andre sosiale aktiviteter innen laget. Ta initiativ til pizza-kvelder, bowling, bading eller andre sosiale aktiviteter ved behov. Foreslå sosiale sammenkomster for foreldre 15

16 2.6 Valgkomitee 1. Valgkomiteen består av tre medlemmer inklusiv ett medlem fra hovedstyret og ett vara medlem som alle velges av årsmøtet. 2. Virketid for medlemmer i valgkomiteen er 1 år og hovedstyrets representant er leder av komiteen 3. Valgkomiteen skal overfor årsmøtet legge fram forslag til alle valg som skal gjøres å årsmøtet. 4. Valgkomiteens leder innkaller til første møte seneste ultimo august. 5. Saksliste første møte: Gjennomgang av klubbens organisering Gjennomgang av årets tillitsvalgte Utarbeide oversikt over potensielle kandidater på nye tillitsvalgte Fordele oppgaver Utarbeide møtereferat eller handlingslogg fra møtene 6. Det bør avholdes mnd møter frem til årsmøtet ultimo november 7. Valgkomiteen drøfter hvem som skal foreslås i de ulike tillitsvervene og utarbeider et skriftlig forslag til hvem som kan velges. Er det uenighet i komiteen legges det frem en flertalls og en mindretallsinnstilling. Alle som blir foreslått skal være forespurt og sagt seg villig til å imot valg. 8. Valgkomiteens innstilling presenteres skriftlig på årsmøtet. 9. Under årsmøtet er det tillatt med benkeforslag, men alle som foreslås på årsmøtet må ha gitt samtykke til å stille til valg. 16

17 2.7 Klubbens lover Lov for Borgen Idrettslag, stiftet 2. oktober 1927, med senere endringer, senest av 27. november Godkjent av Østfold Idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon (1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. (2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. (3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Østfold idrettskrets, hører hjemme i Sarpsborg kommune, og er medlem av Sarpsborg idrettsråd. 4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 3 Medlemmer (1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. (2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt. (3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. (4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak. (5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. (6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 17

18 (7) Idrettslaget skal føre medlemslister. (8) Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 4 Medlemskontingent og avgifter (1) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 5 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn. (2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.m. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. (3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. (4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. (5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget. 18

19 (7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet. 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker (1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. (2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget. (4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget. (5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre. (6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget (1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk enhet med økonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører. (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 9 Inhabilitet (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) Når vedkommende selv er part i saken 19

20 b) Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) Når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part d) Når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget. (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. (6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. (8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget. 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll (1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. (2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 20

21 (3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse (1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. III. ØKONOMI 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. (2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov (3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. (4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan. 5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. (6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. (7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 13 Årsmøtet (1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i februar måned. (2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. 21

22 Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. (3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. (4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. (5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. (6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 14 Ledelse av årsmøtet (1) Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av idrettslaget. 15 Årsmøtets oppgaver (1) Årsmøtet skal: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 22

23 c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) 2 revisorer 1 e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. g) Merkekomité Se 21 (2) (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. (3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. 16 Stemmegivning på årsmøtet (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. (3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til 5 til Ekstraordinært årsmøte (1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. b) Vedtak av styret i idrettslaget. 1 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov 2-11, og må innta følgende som nytt punkt 10 i 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 (tidligere punkt 10) bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst 2 medlemmer.» 23

24 c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer. (2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. (3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. (4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. 18 Idrettslagets styre (1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. (2) Styret skal: a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. d) Representere idrettslaget utad. e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 21 (3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 19 Grupper/avdelinger/komiteer (1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. (2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. 15 (1) pkt Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming. 24

25 (3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse jf. 18. V. ØVRIGE BESTEMMELSER 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker (1) For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og Utmerkelser (1) Laget har fire utmerkelser: Æresmedlemskap, Hederstegn, Innsatspokal og Gullklokke. (2) En merkekomité innstiller til lagets Hovedstyre, og skal bestå av to valgte medlemmer og en representant fra Hovedstyret. Om mulig skal mist et av medlemmene i merkekomiteen være æresmedlem i laget. Merkekomiteens arbeid og behandling av forslag er fortrolig og det føres ikke protokoll over komiteens drøftinger. (3) Æresmedlemskap er lagets høyeste utmerkelse. For å bli utnevnt til æresmedlem må vedkommende ha vært medlem av laget i minst 10 år og ha innehatt klubbens hederstegn i minst 5 år. Vedkommende må ha gjort seg særlig fortjent ved å ha lagt ned et betydelig arbeide for laget over lang tid, og det skal stilles meget høye krav til vedkommendes arbeidsinnsats og resultater, administrativt eller sportslig. Æresmedlemmet utnevnes av lagets styre med alminnelig flertall, etter forslag fra en enstemmig merkekomité. Æresmedlemmet mottar lagets klubbmerke med eikekrans og tildelingen skal foregår på lagets årsmøte eller en tilstelning der alle lagets medlemmer kan møte. Æresmedlemmet betaler ikke kontingent. Æresmedlemmet har de samme rettigheter og plikter som lagets øvrige medlemmer. (4) Hederstegn tildeles medlemmer som ved god innsats har virket til beste for laget, administrativt eller sportslig. Vedkommende skal minst ha ti års medlemskap og ha bidratt vesentlig til klubbens drift, sportslig eller administrativt. Tildeling kan foregå ved en passende anledning der alle lagets medlemmer kan møte. Merkekomiteen innstiller til Hederstegn ovenfor Hovedstyret som forestår utnevnelsen. Hederstegnet er lagets klubbmerke med halv eikekrans. (5) Gullklokken tildeles spillere som har deltatt i 200 obligatoriske kamper (cup og serie) for klubbens A-lag. Klokken har inskripsjon. (6) Innsatspokalen tildeles spillere som har deltatt i 100 obligatoriske kamper (cup og serie) for klubbens A-lag. Pokalen har inskripsjon og er påsatt klubbmerket. 25

26 22 Farger (1) Idrettslagets farger er brunt og hvitt. Klubbmerket er en skjoldformet borg med navnet Borgen I.L. påskrevet. 23 Lovendring (1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. (2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. (3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. (4) Endringer i 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv. 24 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs (1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. (2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. 22 Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. 21. (3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken. (4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt medlemskap i NIF. 26

27 3. Sportsplan Visjon for barne- og ungdomsarbeid Borgen Idrettslag er en klubb for nærmiljøet hvor barne- og ungdomsarbeid er den viktigste oppgaven. Klubben skal ha et tilbud til alle som vil spille fotball. Samtidig skal vi ha sportslige utfordringer og noe å strekke seg etter for de som ønsker det. Klubben har som mål å være best på utvikling av yngre spillere, være beste arena for sent utviklede talenter, bli best på å beholde spillere aktive i klubben, bli best på rekruttering og utvikling av trenere. Sportsplanen Dette er er utarbeidet også i henhold av: til NFFs slagord: -flest mulig lengst mulig best mulig Atle Hammerstad Treneransvarlig og sportslig leder ungdom/senior Ingar Johannesen - Ansvarlig barne/jenteavdelingen Bidrag gjennom arbeidsmøter og samtaler: Dag Telstad - Trener/lagleder G2002 Dag Eriksen/Rune E Johansen - Trener/lagleder G2001 Trond Juliussen - Trener G2000 Tommy Grønn/Øyvind Berg - Trener JR lagene Line Melleby - Lagleder/trener J2003 Erling Sørgaard - Lagleder/trener G

28 3.1 Organisasjonsplan Barne- og Jenteavdelingen Organiserer og er ansvarlig for all aktivitet for gutter til og med G12 samt rene jentelag. Større fokus på jentefotball der det er behov for å styrke rekrutteringen. Senior- og Ungdomsavdelingen Organiserer og er ansvarlig for all aktivitet for aldersgruppen fra G13 frem til Senior. Hovedårsaken til at Ungdom nå er flyttet sammen med Senior er at mangelfulle årskull 1997 og 1998 gjør at det er behov for et utstrakt samarbeid mellom årskullene. Dette bør koordineres av en felles sportslig ledelse. Årskullene er i en prestasjonsalder hvor det konkurreres om KM. 3.2 Målsetting/antall lag (gutter/menn) Senior: Senior: 1 lag i 3. eller 4. divisjon 1 lag i 5. eller 6. divisjon Junior: 1 lag i 1. divisjon 11er-fotball Junior: 1 lag i 2. divisjon 11er-fotball G16: 1 KM lag 11er-fotball G15: 1 KM lag 11er-fotball G15/16: 1 Breddelag 11er-fotball G14: 1 KM lag 11er-fotball G13: 1 KM lag 9er-fotball G13/14: 2 Breddelag 9er-fotball G12: 3 lag 7er-fotball G11: 3 lag 7er-fotball G10: 4 lag 5er-fotball G09: 4 lag 5er-fotball G08: 4 lag 5er-fotball G07: 4 lag 5er-fotball 28

29 3.3 Målsetting/antall lag (jenter) J15/17: 1 KM lag 11er-fotball samarbeid med naboklubb J13/14: 1 KM lag J11/12: 2 lag J08/10: 3 lag 9er-fotball 7er-fotball 5er-fotball 3.4 Resultatmålsetting Senior A: Senior B: Junior: G16 KM: G15 KM: G14 KM: G13 KM: Etablere et stabilt 3. divisjonslag i løpet av tre år Bør være opprykkskandidat til 5. divisjon i løpet av tre år Topp 4 i 1. divisjon i Østfold Topp 4 i Østfold Topp 4 i Østfold Topp 4 i Østfold Topp 4 i Østfold J15/17 KM: Topp 10 i Østfold - samarbeid med naboklubb J13/14 KM: Topp 10 i Østfold G12: Nivå 1 i Østfold G11: Nivå 1 i Østfold J11/12: Nivå 1 i Østfold 29

30 ÅRSPLAN/PERIODEPLAN AKTIVITET FOR MÅLOPPNÅELSE SPORTSPLAN TILTAK ANSVAR UTARBEIDE SPORTSPLAN Gjennomføre work shops og arbeidsmøter med trenere/lagleder på alle aldersnivåer i senioravd. Sportslig leder Januar Gjennomføre arbeidsmøter i styringsgruppe Sportslig leder Daglig leder Leder B&J avd Styreleder Januarmars Utarbeide endelig sportsplan SKOLERING Trenermøter/trenerforum - internt Kartlegge kompetanse, utarbeide kompetanseplan, sende ut tilbud om kompetanseheving til trenere/lagledere Trener- og lederkurs i regi av ØFK Trenerforum i regi av Sarpsborg 08 Trenermøter eksterne i forbindelse med spillerutviklingstiltak i regi av Sarpsborg 08, SFK og Borgen SPILLERUTVIKLING Spillerutviklingstiltak sammen med Sarpsborg 08, SFK Styringsgruppe jfr over Sportslig leder Sportslig leder, styret Sportslig leder, Sportslig leder Sarpsborg 08 Sportslig leder, spillerutviklere Sportslig leder Sarpsborg 08 SFK Mars Hver 4 uke fra april Fortløpende Fortløpende Hver 6 uke fra februar Hver uke fra mars Hver fredag fra mars Hospitering internt Hospitering eksternt med Sarpsborg 08 (G16) Keepertrening BREDDETILTAK Sportslig leder Trenere på alle lag aldersnivåene Sportslig leder G15/16 trener i Borgen G 15/16 trenere i 08 Hovedansv. spillerutvikling i 08 Sportslig leder Keepertrener Fortløpende Fortløpende Hver uke 1-2 økter fra januar

31 Arrangere fotballskole Arrangere «Åpen trening» for unge som ikke er medlem av noen idrettsforening BREDDETILTAK NFF ferdighetsmerke Styret B&J ansvarlig Fotballskoleansvarlig Spillere G «Åpen trening» ansvarlig Daglig leder B&J ansvarlig B&U ansvarlig Trenere på lag år Sportslig leder Juli/august Hver uke fra mars Fortløpende Legges inn i treningsplan Arrangere Sarpsborg Cup i august LEDERUTDANNING Kartlegge kompetanse, utarbeide kompetanseplaner, sende tillitsvalgte/klubbledere på kompetansehevende kurs i regi av ØFK/NFF EVALUERINGSMØTER Evaluere sportsplan Endre/justere og godkjenne sportsplan for ny periode Styret Daglig leder Turneringsledelse/prosjektgruppe Styret Sportslig leder Styret Hele året Hele året November 2015 til januar Rekruttering Rekrutteringstiltak spillere: For at klubben skal kunne opprettholde målsettingen om å gi et tilbud til alle som vil spille fotball og samtidig ha sportslige utfordringer for de som ønsker det, må klubben arbeide aktivt med rekruttering i Barne- og jenteavdelingen. - Markedsføre klubben på skoler i nærmiljøet både i barne- og ungdomstrinnet - Markedsføre klubben på en positiv måte i Borgen-magasinet - Arrangere fotballskole - Utarbeide en enkle brosjyrer «Velkommen til Borgen Idrettslag» og «Velkommen til ny sesong» som leveres ny spiller og foresatt når de kommer til klubben - Innmeldingsskjema leveres ny spiller/foresatt sammen med Fair Play kontrakt - Tilby alle spillere et godt og tilpasset treningsmiljø - Være både en god og trygg sosialiseringsarena for barn og ungdom - Arrangere minst to foreldremøter i året. Referat sendes til daglig leder - Arrangere sesongavslutninger for hver gruppe hvert år 31

32 - Hver gruppe sender årsrapport til daglig leder - Tilby gode treningsforhold hele året - Tilby spillerutviklingsprogram for de som ønsker det, gjerne på tvers av klubbgrenser - Samarbeide med andre lokale klubber om lag og trening for å gi flere et godt og tilpasset tilbud Ansvarlig for oppfølging av nye spillere i oppstartsåret velges av og blant medlemmer i Barne- og Jenteutvalget. Rekrutteringstiltak lagledere og trenere: Driften av en fotballklubb krever mye ressurser, ikke bare økonomisk, men også i form av dyktige og motiverte mennesker. Derfor er det en stor utfordring for klubben å rekruttere nok personer som er villig til å bruke mye av fritiden sin på Borgen Idrettslag. - Spillere som velger å avslutte egen aktiv fotballkarriere tilbys lagleder eller treneroppgaver - Engasjere foresatte til å bli lagledere, trenere eller andre lagoppgaver - Alle lagledere og trenere tilbys gratis leder-, trener- og dommerkurs - Alle lagledere, trenere og øvrige tillitsvalgte er fritatt for kontingent - Barn og ungdom (inntil 19 år) av lagledere/tillitsvalgte er fritatt for treningsavgift. De betaler kun kontingent. Alle lagledere/tillitsvalgte går gratis på Borgens hjemmekamper for A-laget - Arrangere foreldremøter og sosiale miljøskapende tiltak - Involvere foreldre i forbindelse med turneringer, hjemmekamper og sesongavslutninger 3.7 Trenerkompetanse i Barne- og ungdomsarbeidet Senior: NFF C-lisens, helst UEFA-B-lisens Junior: NFF C-lisens G15/16: NFF C-lisens G13/14: NFF C-lisens J15/16: NFF C-lisens J13/14: NFF C-lisens G12: NFF C-lisens Delkurs G11: NFF C-lisens Delkurs J11/12: NFF C-lisens Delkurs G10: NFF C-lisens Delkurs 1-2 G09: NFF C-lisens Delkurs 1-2 J08/10: NFF C-lisens Delkurs 1-2 G08: NFF C-lisens Delkurs 1 G07: NFF C-lisens Delkurs 1 32

33 Status 2015 Ole Jørgen Nordahl Senior NFF Trener 1 pluss UEFA B-lisens Steven Pereira G2004 NFF Trener 1 pluss UEFA B-lisens Tore Andre Johansen Junior NFF Trener 1 pluss UEFA B-lisens Trond Juliussen G2000 NFF Trener 1 pluss NFF Trener 2 Knut Sævarang G1999 NFF C-lisens Lasse Jarberg J2001 NFF C-lisens Almir Lukacevic G2005 NFF C-lisens Atle Hammerstad Senior Grunnfag idrett fra HIØ og trenerkoordinatorkurs Pål Espen Hedinn Senior NFF Trener 1 Tommy Grønn Junior NFF Trener 1 pluss Ressurstrenerkurs Dag Eriksen G2001 NFF Trener 1 Dag Telstad G2002 NFF Trener 1 Rune Lydersen G2005 NFF Trener 1 pluss C-lisens delkurs 1 Erling Søgaard G2004 NFF Trener 1 pluss C-lisens delkurs 3 Ole Petter Johansen G2003 NFF Trener 1 pluss C-lisens delkurs 1-2 Robin Hanssen G2003 NFF Trener 1 Per Anders Thorsen G2005 NFF Trener 1 Dan Atle S.Grønn G2005 NFF Trener 1 Tom Arild Fredriksen G2008 Toppidrett, fordypning fotball fra vgs Jens Martin Hedin G2001 Toppidrett, fordypning fotball fra vgs Cato Lund G2002 NFF C-lisens delkurs Sven Erik Theslo G2002 NFF C-lisens delkurs Steinar Haug G2003 NFF C-lisens delkurs Bernt Bredeg G2003 NFF C-lisens delkurs Jørn Kristiansen G2003 NFF C-lisens delkurs Lars Jørgen Braathen G2003 NFF C-lisens delkurs Tormod Karlsen G2005 NFF C-lisens delkurs Jeton Rukiqi G2005 NFF C-lisens delkurs Jan Vidar Elven G2006 NFF C-lisens delkurs Anders Olavessen G2005 NFF C-lisens delkurs Håvard Schrøder G2006 NFF C-lisens delkurs Morten Andersen G2006 NFF C-lisens delkurs Amir Ahmic G2006 NFF C-lisens delkurs Tore Rangøy G2006 NFF C-lisens delkurs Trond Hakkebo G2006 NFF C-lisens delkurs Kjell Graasten G2007 NFF C-lisens delkurs Ewan Dunlop G2004 NFF C-lisens delkurs 1-2 Patrick M.Amundsen J2003 NFF C-lisens delkurs 1-2 Anders F. Amundsen G2007 NFF C-lisens delkurs 1-2 Line Melleby J2003 NFF C-lisens delkurs 1 Jens Øyvind Berg Junior Aktivitetslederkurs 33

34 3.8 Laglederkompetanse 6-12 år: ABC-trener og laglederkurs Barnefotball (4 timer) Klubbdommerkurs Barnefotball (4 timer) år: ABC-trener og laglederkurs Ungdoms- og voksenfotball (4 timer) alternativt NFF C-lisens Delkurs 1 (Aktivitetslederkurs) (16 timer) 3.9 Evaluering Evalueringsmøter med alle aldersgrupper fra 6 år til Junior i oktober/november hvert år. Det er medlemmer i Barne- og Jenteutvalget og Sportslig utvalg som gjennomfører evalueringsmøtene og det skrives referat fra hvert møte. Saker som tas opp i møtene: 1. Gjennomgang av erfaringer fra årets sesong vedrørende: - kampavvikling - treningstider og treningsmengde - deltagelse i turneringer - sosiale arrangementer - utstyr til spillere, trenere og lagledere - dugnader - årsberetninger - vurdere resultatene for ungdomsgruppene fra 13 år til Junior år opp mot målsettingene - tilbakemelding på sportslig klubbplan og håndbok for tillitsvalgte 2. Planlegge neste sesong vedrørende: - påmelding av antall lag i gruppen - kontaktpersoner for lagene - trenere og lagledere for lagene - påmelding trenerkurs - treningstider og treningssteder - kartlegge behov for nytt utstyr til spillere, trenere og lagledere - nytt fra klubb, ØFK og NFF 34

35 3.10 BARNE- OG JENTEAVDELINGEN Holdninger og verdier I tillegg til å tilby barn og unge et godt aktivitetstilbud er det viktig å skape gode holdninger. Vi er viss om at klubben spiller en rolle i oppdrager øyemed og må derfor være sitt ansvar bevisst ved å ha fokus på holdningsskapende arbeid. Fokus på holdninger: 6-8 år 9-10 år år år Orden og utstyr x x x x Orden i garderoben x x x Vilje til å rydde x x x Ikke kjefting på medspillere x x x x Ikke kjefting på dommere x x x x Ikke kjefting på lagledere x x x x Ikke kjefting på foreldre x x x x Mobbing x x x x Banning x x x x Holdning til røyk x x Holdning til snus x x Holdning til alkohol x x Møte til rett tid x x x x VIKTIG Å HUSKE PÅ AT DE VOKSNE SKAL VÆRE GODE ROLLEMODELLER FOR DE UNGE! 35

36 3.11 Treningsprinsipper i Barne- og ungdomsarbeidet Fordeling av treningsarbeidet: 6-10 år år år år Fysisk trening Teknikk Forståelse Formasjon Hva bør man trene på med ball? 6-10 år år år år Ballmestring Pasning/mottak Avslutning Helt spill Vedrørende de forskjellige øvelsene kan man bruke NFFs øvelsesbank «treningsøkta». GODE TRENINGSPRINSIPPER: 1. Det skal være moro 2. Spillerne skal ha best mulig ballkontakt 3. Spillerne skal tilbys utfordringer i forhold til deres eget ferdighetsnivå 4. Det skal være stor aktivitet-unngå kø 36

37 Treningsmengde pr. uke: 5-6 år 7-8 år 9-10 år år år år Vinter Sommer inkl. kamp Oktober-desember Fra og med 11 år er det en ansvarlig hovedtrener for de forskjellige årsklassene. 3.12Hospitering i Barne- og Jenteavdelingen Hospitering er differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag i høyere årsklasse. Hvor moden spilleren er fotballfaglig og holdningsmessig er avgjørende når spilleren får lov til å prøve seg på høyere nivå. Det er ikke aktuelt med hospitering før spilleren er 10 år. Det stilles med rene årsklasser for gutter og to-årsklasser for jenter. Praktisering av hospiteringen: A=spillerens hovedtrener i årsklassen B=trener i årsklassen over C=utviklingskoordinator 1. Hospitering initieres av A. Det er hun/han som kjenner spilleren best og som skal se behovet for ekstra utfordringer. 2. A kontakter B og C, og disse finner treningsøkter som passer best. 3. A snakker med aktuell spiller om hospiteringen for å understreke konsekvensene av dette. Spilleren selv må få valgmuligheten. Foresatte skal involveres. For jentespillere kan det vurderes om de også kan hospitere blant guttene. 4. Hospitant tas i mot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at hospitanten skal være med under gitte aktiviteter (trening og kamp) og behandles slik som de andre. 5. B og C vurderer om spilleren er i flytsonen eller ikke, og om hospitanten glir inn i det sosiale miljøet. A og C vurderer om ekstratreningen gir for stor belastning totalt sett. 6. Hospiteringsavtalene følges opp av B&U-utvalget og er tema i møtene. For de yngre lagene kan man låne spillere fra andre lag i samme årsklasse eller fra årgangen under, men det må skje i samarbeid med lagledere for berørte lag. 37

38 3.20 SENIOR- OG UNGDOMSAVDELINGEN HOLDNINGER OG VERDIER Borgen IL skal tilby ungdom og voksne et godt og variert aktivitetstilbud, samtidig skal klubben være en arena for utvikling av gode og sunne holdninger. Klubben er en viktig sosialiseringsarena for våre medlemmer og derfor har vi som målsetting om å ha fokus på og jobbe systematisk med holdningsskapende arbeid. De voksne og de som har ansvar for aktivitetene i klubben er rollemodeller og har således et ekstra ansvar for at klubbens retningslinjer blir fulgt. G13 G14 G15-16 G16-19 SENIOR HOLDE ORDEN PÅ UTSTYR HOLDE ORDEN I GARDEROBE IKKE KJEFTE PÅ DOMMER IKKE KJEFTE PÅ TRENER/LAGLEDER IKKE KJEFTE PÅ MEDSPILLERE OG MOTSPILLERE IKKE KJEFTE PÅ FORELDRE IKKE MOBBE UNNGÅ BANNING, UØNSKET MUNNBRUK MØTE TIL KAMP OG TRENING TIL RETT TID HOLDNING TIL RØYK OG SNUS HOLDNING TIL ALKOHOL 38

39 3.21 HOSPITERING KRITERIER RETNINGSLINJER -PRAKTISERING -MODELL I Borgen IL organiseres gutteklassene i senioravdelingen som hovedregel i rene årsklasser. Men et viktig tiltak i forhold til spillerutvikling er å legge til rette for hospitering i årsklassen over den man tilhører. Hospitering i en årsklasse over skal primært ikke berøre aktiviteter (trening, kamp) på det alderstrinnet man hører til. I praksis vil det si at klubben bør søke etter å tilrettelegge treningstidene slik at aldersnivåer tett på hverandre har treningsdager som er tilpasset slik at modellen for hospitering kan følges. Viktig å understreke at dette er tenkt som et hovedprinsipp, og at man må gjøre unntak der dette er hensiktsmessig KRITERIER FOR HOSPITERING: - Det er alltid spillerens utvikling som skal være styrende, og spillerens ønske skal alltid tillegges stor vekt. - Spilleren skal være vurdert god nok til å delta på trening/ kamp på det laget han/hun er tenkt å hospitere på. - Spilleren skal være moden nok til å håndtere det å hospitere på et høyere aldersnivå. Det vil si at man skal fungere sosialt sammen med eldre spillere, og man skal ikke utvikle usunne/uønskede holdninger ovenfor de på sitt eget aldersnivå. - Hospitering skal være godkjent av: a. Trenere på begge aldersnivåer b. Trenerkoordinator/sportslig leder b. Spilleren selv c. Foresatte RETNINGSLINJER OG PRAKTISERING: Det er trenerkoordinator/sportslig leder i senioravdelingen som har det overordnede ansvaret for all hospitering. Daglig/ukentlig administrering av hospitering styres av hovedtrener på begge aldersnivåer, samme trenere har rapporteringsansvar til trenerkoordinator. Rapportering og evaluering skal skje fortløpende, og klubben forventer at det er god kommunikasjon mellom de involverte partene. Praktisering av hospiteringen: A=spillerens hovedtrener i årsklassen B=trener i årsklassen over C=utviklingskoordinator 39

40 1. Hospitering initieres av A. Det er hun/han som kjenner spilleren best og som skal se behovet for ekstra utfordringer. 2. A kontakter B og C, og disse finner treningsøkter som passer best. 3. A snakker med aktuell spiller om hospiteringen for å understreke konsekvensene av dette. Spilleren selv må få valgmuligheten. Foresatte skal involveres. For jentespillere kan det vurderes om de også kan hospitere blant guttene. 4. Hospitant tas i mot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at hospitanten skal være med under gitte aktiviteter (trening og kamp) og behandles slik som de andre. 5. B og C vurderer om spilleren er i flytsonen eller ikke, og om hospitanten glir inn i det sosiale miljøet. A og C vurderer om ekstratreningen gir for stor belastning totalt sett. MODELL: mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag SR G16-19 ꜛ ꜛ G16 ꜛ G15 ꜛ ꜛ ꜛ G14 ꜛ ꜛ ꜛ G13 ꜛ ꜛ ꜛ TRENINGSDAG ꜛ MULIGHET FOR HOSPITERING 40

41 3.22 TRENINGSPRINSIPPER GRUNNPRINSIPPER FOR GJENNOMFØRING AV ALL AKTIVITET I REGI AV BORGEN IL: 1. Det skal være gøy!!! 2. Spillerne skal ha så mye ballkontakt som mulig. 3. Spillerne skal gis utfordringer i forhold til sitt individuelle ferdighetsnivå. 4. Alle treninger skal være godt planlagt/forberedt slik at aktivtetsnivået blir så høyt som mulig. FORDELING AV TRENINGSARBEIDET GRUNNMODELL: G13 G14 G15 G16 G19 SENIOR INDIVIDUELLE FERDIGHETER - TEKNIKK- BASISØVELSER - SPESIFIKK FERD.TR RELASJONELLE FERDIGHETER - SPILLØVELSER STRUKTUR/FORMASJON - SPILLØVELSER M FOKUS PÅ ROLLER OG POSISJONER KAMPDIMENSJON KAMPLIKE ØVELSER- SPESIFIKK KAMPFORB. Modellen angir en omtrentlig fordeling (prosentvis). Veiledende mht hvordan man bør vektlegge de ulike momentene. NB! Spesifikk styrke og ressurs/utholdenhetstrening må også legges inn i treningsplanen. 41

42 3.23 HELHETSPLAN FOTBALLFERDIGHETER OG FORSTÅELSE Forsvar: G13 G14 G15-16 G16-19 a. Press -lede -sikre -markere b. Høyt press c. Lavt press d. Forsvars side e. Side forflytning f. Mann mann forsvar g. Sone () 42

43 HELHETSPLAN FOTBALLFERDIGHETER OG FORSTÅELSE Angrep: G13 G14 G15-16 G16-19 a. Veggspill b. Overlapp c. Pasning/overlevering d. Bredde bevegelse e. Dybde bevegelse f. Løp på blindside g. Løpsmønster på stolpene h. Returrom i. Komme i støtte j. Ut av pasningsskygge k. Øvelse m 1 touch l. Øvelse m 2 touch m. Vende spill n. Diagonalløp o. Skape rom p. Utnytte rom q. Oppspillsmønster FASTE SITUASJONER/DØDBALL: a. Innkast b. Corner c. Frispark d. Straffe 43

44 3.24 HELHETSPLAN FYSISK TRENING Utholdenhet: Aeorob kapasitet: G13 G14 G15-16 G16-19 a. Kort intervall sek b. Lang intervall 2-10 min c. Kort langkjør 1-2,5 km d. Ord.langkjør 2,5km Anaerob kapasistet: a. Surhetstrening Muskelstyrke: a. Utholden dynamisk lett belastning m mange rep b. Maksimal dynamisk tung belastning få rep. Annet/alternativt: a. Oppvarming teknisk/motorisk trening b. Hurtighet lek, stafett o.l c. Spenst øvelser m/u belastning d. Reaksjon akselerasjon/ retardasjon e. Mage/rygg styrke 44

45 3.25 HELHETSPLAN TEKNISKE FERDIGHETER 1.Sparkeformer/pasning og skudd: - Innside G13 G14 G15-16 G Utside - Loddrett Vristspark - Liggende vristspark - Halv volley - Hel volley - Innside + utside m skru 2.Ballkontroll/mottak: - Innside - Utside - Vrist - Lår - Bryst - Såle - Kombinasjon 45

46 HELHETSPLAN- TEKNISKE FERDIHETER 3.Føring G13 G14 G15-16 G Innside - Utside - Kombinasjon 4.Vending - Innside - Utside - Kombinasjon 5.Heading - Begge bein på bakken - M. sats/i lufta 6.Dribleferdigheter - Pasningsfinte/r - Kroppsfinte/r - Skuddfinte/r - Vending m mann i rygg - Overstegsfinte/r 46

47 HELHETSPLAN TEKNISKE FERDIGHETER 7.Skudd G13 G14 G15 G16 - Dødball/ballen rolig - Rullende ball, skudd direkte - Skudd etter føring av ball Helhetsplanen skal være retningsgivende i forhold til hvilke elementer man skal bringe inn i treningsarbeidet på de ulike alderstrinnene. Som trener må man planlegge øktene godt slik at alle får utfordringer tilpasset sitt individuelle nivå (differensiering). Alle trenere oppfordres til å planlegge treninger etter flg oppsett: a. Årsplan (se vedlegg) b. Månedsplan/periodeplan (se vedlegg) c. Dagsøkter (se vedlegg) Eksterne linker som kan brukes i planlegging av øvelser: https://no-fotball.s2s.net/home.php Vedleggsdokumenter til sportsplan: 1. Periodeplan for trenere 2. Ferdighetsskjema for utøvere 3. Årsplan for trenere 4. Påmeldte lag Foreldrevettregler 47

48 3.27 Holdningskontrakt HOLDNINGSKONTRAKT Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Det handler om RESPEKT, ikke sant? Rollemodell Engasjement Samhold Positiv Entusiasme Klubben Tillit - jeg følger spillets regler, og vil være en rollemodell i klubben min. - jeg gjør mitt beste. - på mitt lag tar vi vare på hverandre. - jeg oppfører meg positivt. - jeg bidrar til et godt miljø. - jeg vil representere klubben min på en god måte. - på mitt lag kan vi stole på og stiller opp for hverandre. Jeg har respekt for klubben min, laget mitt, trenere, mine med- og motspillere og dommeren! Sarpsborg / Spiller Lagleder 48

49 4. Info og kommunikasjon 4.1 Årshjul Borgen IL aktivitetsplan - Årshjul Seneste dato: Aktivitet: Ansvarlig: 15. januar Påmelding av G16- og G19-lag til NM-kvalifisering IJ/FIKS 15. januar Påmelding av lag fra J/G11 til G19 til kretsseriene IJ/FIKS 15.januar Retur usolgte kalendre fra alle lag BH 31. januar Idrettsregistreringen IJ/NIF 31. januar Søknad om turneringer sommer og høst IJ/ØFK 1-31.januar Ajourføre medlemslister alle lag BH 31.januar Fakturere kontingent til alle medlemmer BH 15.februar Bestilling av drakter/utstyr BH 15. februar Påmelding av lag minijenter og -gutter fra 7 til 10 år IJ/FIKS 20.februar Ferdigstillelse av budsjett inneværende år Styret 20.februar Årsoppgjør og rapport BH 28.februar Avholde ordinært årsmøte Styret 1. mars Søknad om treningstid i gymnastikksaler IJ/S.borg kommune 1. mars Søknad om treningstid kommunale gressbaner IJ/S.borg kommune 1.mars Fakturere skiltavtaler med automatisk fornyelse BH 15. mars Bestemme innhold magasin utg 1 BH/Marked 15. mars Søknad om TINE-fotballskole BH/ØFK 31.mars Fakturere treningsavgift 1.halvår (fra 2015) BH 31.mars Trykk reklame/nr på draktsett BH 31.mar Avholde Kick-Off tillitsvalgte Styret/BH 31. mars Søknad om kommunale og statlige driftsmidler IJ/Sborg kommune 31. mars Søknad av midler fra den kommunale aktivitetspotten IJ 31. mars Kamp- og treningstider vårsesong IJ 31.mars Distribuere kioskvakt liste seriekamper A-lag Kioskansvarlig 30.april Ferdig med fotografering alle lag BH 30.april Ferdigstille annonsesalg magasin utg 1 BH/Marked 7.mai Sende magasin utg 1 til trykk BH/Marked 21.mai Distribusjon magasin utg 1 BH 1. juni Rapport om lotteri- og automatinntekter IJ/Lotteritils juni TINE fotballskole ARR/ØFK 1. august Kamp- og treningstider høstsesong IJ 6-9.august Arrangere Sarpsborg Cup TK + alle 15.august Fakturere treningsavgift 2.halvår (gjelder fra 2015) BH 15. september Bestemme innhold magasin utg 2 BH/Marked 15. september Søknad om treningstid på Sarpsborg stadion IJ/S.borg kommune 15. september Søknad om midler fra den kommunale aktivitetspotten S IJ/SIR 20. september Søknad om spillemidler - også fornying av gamle søknader IJ/S.borg kommune 49

50 september Barnefotballavslutning 7-10 år ARR/Marked 1. oktober Søknad om spillemidler til utstyr IJ/BH/NFF 1. oktober Søknad om støtte til innvandrerungdom IJ/SIR 1. oktober Søknad om støtte til kompetanseheving IJ/SIR 1. oktober Søknad turneringer vinter og vår IJ/ØFK 1. oktober Søknad om bingo BH/IJ/Borg Bingo 1. oktober Søknad om momskompensasjon BH/NIF 30.oktober Stipulere draktbehov neste sesong BH/Diadora 1.november Utlevering og salg av klubbkalender for neste år BH/Marked 15.november Ferdigstille annonsesalg magasin utg 2 BH/Marked 15.november Ferdig evaluering alle lag barn/ungdom IJ/B/U leder 25.november Trykk magasin utgave 2 BH/Marked 30.november Avholde eks.ord årsmøte Styret 1.desember Påmelding av seniorlag 4. div. for neste sesong IJ/FIKS 10.desember Distribusjon magasin utg 2 BH 15.desember Påmelding av seniorlag 6. div. for neste sesong IJ/FIKS 15. desember Treningstider vinter IJ/BIL Fortløpende søknader til anleggsfondet i Sarpsborg kommune Forkortelser: IJ Ingar Johannesen BH-Beatrice Hammerstad ØFK- Østfold Fotballkrets NIF-Norges idrettsforbund ARR- arrangement TK-turneringskomitee FIKS-fotballens datasystem 4.2 Møteplasser 1. Trenerforum (eksternt) Trenermøter/samlinger initiert av Sarpsborg 08. Fokus på planlegging og gjennomføring av treningsøkter for aldersgruppen år. Møtene/samlingene foregår på Sarpsborg stadion, vekselsvis i VIP lokaler (undervisning) og på banen. Innledere/instruktører fra Sarpsborg Trenermøter (internt) Trenermøter gjennomføres hver 4. uke. Temaer for disse møtene vil variere noe, men det som er fast på dagsorden er sportsplan, aktivitetsplan/periodeplan. På enkelte trenermøter vil det være leid inn eksterne ressurser som har spisskompetanse på temaer som klubben ønsker å tilføre trenergruppa. 3 Foreldremøter Avholdes av det enkelte lag minst 2 ganger pr år. Representanter for styret og/eller barn/ungdomsutvalg kan delta om ønskelig. 50

51 4 Lagledermøter Det skal avholdes et felles lagledermøte pr år med tema ifb med Trygge rammer. Dette er ihht krav fra NFF Kvalitetsklubb. 5 Evalueringsmøter Det avholdes evalueringsmøter med alle lag etter endt sesong hvor man går igjennom sesongen ifht ros/ris, utfordringer og innspill. Det er fokus på utstyrsbehov, banedisponeringer, treningstider, klubbnyheter osv. 6 Klubbens Web-side og sosiale medier; Alle aldersgrupper har eget området på klubbens hjemmeside og står ansvarlig for innhold som legges ut. Det oppfordres til hyppig informasjon slik at man får en levende hjemmeside i alle områder i klubben. Mange lag har også egne lukkede sider på sosiale medier som brukes til intern informasjon. Det oppfordres til gode retningslinjer for bruk av sidene da det ofte kan oppstå konflikter og diskusjoner ved feil bruk av sosial medier. 7 Fotball.no På fotball.no finnes all relevant informasjon, resultater og terminlister fra forbund og krets. 8 Treningsøkta.no Borgen IL brukes treningsøkta som trener og lagverktøy. Nye brukere henvender seg til administrasjon for brukertilgang. 51

52 5. Baner og anlegg 5.1 Treningstider og reservering av baner. Oppsett av kamper og fordeling av treningstider gjøres etter beste evne, og klubben forsøker å ivareta alles behov og ønsker. Uansett vil det alltid bli noen som er mindre fornøyd med de tildelte tidene. Ansvarlig for kamper/fordeling av treningstid og reservering av baner er Ingar Johannesen. Ta kontakt via e-post eller Tlf Regler for leie av baner Bruk av banen MÅ reserveres/avtales med ansvarlig Ingar Johannesen Tlf Tilskuere skal stå UTENFOR gjerdet Når Mobakken gress er inndelt i flere baner skal tilskuerne henvises til kantene og ikke stå midt ute på gresset da dette medfører ekstra slitasje. All bruk av SNUS og TYGGEGUMMI på banen er strengt forbudt Målene forflyttes ved å rulle på hjulene eller løfte de skal IKKE skyves på gresset Alle skal rydde opp etter seg og bruke oppsatte søppelbøtter Hundeeiere skal IKKE slippe hunder på banene Bruk av moped, sykler eller skateboard på anleggene er forbudt 5.3 Retningslinjer for utleie av klubbhus Klubbhuset lånes ut til lag og andre interne møter/arrangementer. Om det er behov for vask koster det kr 500,-. Alle som låner klubbhuset må rydde lokalene etter bruk og sette stoler og border på plass slik det var når man tok i bruk lokalet. Søppel skal fjernes og oppvaskmaskin tømmes. Sponsorer og barnehagen har også anledning til å låne klubbhuset. For booking av sal og styrerom ta kontakt med: Ingar Johannesen Beatrice Hammerstad - Tlf e-post: - Tlf e-post: 52

53 6.Inntekter og dugnader Borgen Idrettslag har over 30 lag med smått og stort. I løpet av et år har klubben store utgifter til blant annet påmeldingsavgifter, lagforsikringer, dommere, idrettsmateriell /utstyr og arrangementer. I tillegg kommer drift og vedlikehold av baner og anlegg. Dugnader er en viktig inntektskilde og hvert år blir det derfor arrangert både felles og lagvise dugnader. 6.1 Felles dugnader: Kioskdrift Mobakken/Sandbakken ifb med hjemmekamper (50 % til lagene) Salg av Shell vaskehefter (vinter) (50 % til lagene) Salg av Borgen Ils egen kaffe (hele året) (50 % til lagene) Tine Fotballskole (Juni) Arrangering av Sarpsborg Cup (Aug) Barnefotball avslutningen for 8-10 år (September) Vakter og ballhentere til 3 av kampene for Sarpsborg 08 Bane og anlegg (utføres av Anleggsgruppa) Kakelotterier (utføres av pensjonistene) Salg av klubbkalender (nov) (50 % til lagene) Ev avtaler om dugnader ifb med sponsoravtaler (eks varetellinger osv) Alle lag er pliktige til å delta på felles dugnader. Fordeling av dugnadsvakter vil komme fra avdelingsansvarlige. 6.2 Retningslinjer for lagdugnader: Lagledere kan også inngå avtaler om lagvis dugnader. Fordeling av inntekter: Her skal inntektene fordeles med 75 % til laget og 25% til klubben. Klubben skal ALLTID fakturere ut disse dugnadene slik at de synliggjøres i regnskapet. Lagene vil så få overført sin andel til respektive lagkonto. Ved kioskdugnad går 50 % av brutto salgsinntekter direkte til det enkelte lag. Klubbens administrasjon skal løpende orienteres om inngåtte dugnadsavtaler ifht utfører, antatt inntekts beløp og bruk av dugnadspenger. Lagledere fyller ut dugnadsskjema (eget skjema vil bli sendt ut) som sendes klubbens administrasjon på Alle lag skal ha egen lagskonto i DNB Nor som er klubbens bankforbindelse. Laget disponerer selv sin konto. Ved sesongslutt legges det frem en enkel oversikt for sesongen til klubbens administrasjon. Lagledere kan inngå egne sponsoravtaler. Imidlertid må ALLE sponsoravtaler utfaktureres fra klubben slik at inntektene kan synliggjøres i regnskapet. Det er også viktig, ifht et strukturert markedsarbeid, å kunne vite hvilke bedrifter som bidrar inn i klubben. Utfakturerte beløp blir i sin helhet overført til respektive lagkontoer etter innbetaling. Informasjon om inngåtte sponsoravtaler sendes på e-post til: Sponsoravtaler som medfører trykk på tøy bestilles via klubbens leverandør på trykk. Faktura sendes klubb som viderefakturerer hvert enkelt lag. 53

54 7. Utdanning og kurs Utdanning og skolering for lagledere Lagledere Barn og Jenter: Barnefotballkvelden ABC-trener- og laglederkurs-barnefotball Barnefotballkurset (delkurs 1 til NFF C-lisens) Ungdomsfotballkvelden ABC-trener- og laglederkurs-ungdoms- og voksenfotball Klubbdommerkurs-barnefotball Fair Play-kveld Lagleder Senior og Ungdom: ABC-trener- og laglederkurs-ungdom og voksenfotball Klubbdommerkurs-ungdoms- og voksenfotball Fair Play-kveld Utdanning trenerkoordinator * Trenerkoordinatorkurs Utdanning trenere Trenere Barn og Jenter: - NFF C-lisens barne- og ungdomstrener Trener Senior og Ungdom: -NFF C-lisens barn- og ungdomstrener UEFA B-lisens Lederutdanning Styret: FLK 1 Fotballederkurs 1 - modul 1: Hverdagen i klubbstyre - modul 2: Barn og ungdom-spilleren i sentrum-laget i fokus - modul 3: Fotballens tilbud til voksne - modul 4: Lov og reglement - modul 5: Klubbøkonomi 54

55 FLK 2 Fotballederkurs 2 - Ledelse av frivillige - Klubbøkonomi i praksis - Fotballjus - Informasjon og kommunikasjon FLK 3 Fotballederkurs 3 - Omdømme og stolthet - Klubbutvikling - Kvalitetsklubb FLK 4 Fotballederkurs 4 - Klubbleder Lederkompetanse tillitsvalgte i 2015 Lasse Hammerstad, FLK 1 (1994), FLK 2 (1995) styremedlem Ingar Johannesen, FLK 1 (1991), FLK 2 (1995) styremedlem Beatrice Hammerstad, FLK 1 (2014), FLK 2 (2014) daglig leder Svein Cato Winther, FLK 1 (2014), FLK 2 (1995) styreleder Henrik Martinsen FLK 1 (2014) styremedlem Jonny Mathisen, FLK 1 (1986) Knut Sævarang, FLK 1, modul (2007) 55

56 8.Retningslinjer lag Generelle retningslinjer tilsier at lagene i Borgen IL fortrinnsvis organiseres med følgende funksjoner: 1. Lagleder 2. Trener(e) 3. Økonomisk ansvarlig 4. WEB/nett ansvarlig 5. Sosialt ansvarlig De enkelte lag kan danne andre organisasjonsformer dersom de finner dette hensiktsmessig. Endring av organisasjonsform skal dog meddeles styret i Borgen IL. Ansvarsområder 8.1 Lagleder Lagleder er i mange klubber en svært undervurdert funksjon. I mange tilfeller kan det påstås at et lags eksistens på sikt er avhengig av lagleders engasjement og innsats. Generelt kan det sies at lagleders oppgave er å avlaste trener ved å ta seg av det utenom sportslige som ikke direkte har med treningsopplegg og kampledelse å gjøre. Lagleder skal ved siden av å ta seg av praktiske gjøremål (se under), sørge for rammebetingelsene omkring kamper og trening. I arbeidet for å skape et trygt miljø i laget har lagleder en vesentlig oppgave. Det er viktig at trener og lagleder har avklart på forhånd om og eventuelt i hvilken grad sistnevnte skal ha innvirkning på treningsplanlegging og kampgjennomføring. Når det gjelder konkrete oppgaver knyttet til laglederrollen kan dette variere ut fra erfaring, spillernes alder og andre faktorer. 56

57 8.2 LAGLEDERES OPPGAVER Medlemslister Borgen IL bruker Superinvite medlemssystem som er 100 % elektronisk. Det betyr at fakturaer for treningsavgift og kontingent vil bli utsendt pr e-post. Fakturaene betales kun via nett. Det er derfor viktig at det alltid noteres ned korrekt e-post adresse til medlemmene. Lagledere vil ha tilgang til sitt lags medlemslister via en link. Listene er til enhver tid oppdatert ifht betalinger og navn/adresse. Inn/utmelding Skjemaene som finnes på hjemmesiden skal alltid brukes for å melde noen ut eller inn av klubben. Deltagelse kretsserie/cuper/treningsleire/avslutninger Hvert lag får dekket følgende: Klubben dekker påmeldingsavgifter til kretsserier og lagforsikring. Klubben dekker 2 turneringer/cuper pr år. Ekstra dyre turneringer vil kun bli dekket med 50 % av kostnaden. Ta kontakt med administrasjon ved tvilstilfeller. Treningsleire dekkes ikke av klubben. Her kan ev egne dugnads/sponsor penger brukes. Klubben dekker en sesongavslutning etter følgende skala: 5 er lag - kr 500,- pr lag 7 er lag kr 700,- pr lag 9 er lag kr 900 pr lag 11 er lag kr 1.100,- pr lag Beløpene føres over til lagkontiene primo oktober hvert år. 8.3 Rutiner ved påmelding/betaling: Lagledere er selv ansvarlig for påmelding til cuper/turneringer. Etter påmelding gis det beskjed til administrasjon om detaljer for innbetaling herunder; Antall lag, sum avgift og kontonummer for innbetaling. Sendes inn til eller 8.4 Lag økonomi Lags konti Alle lag skal ha egen lagskonto i DNB Nor i regi av klubben. For de som ikke har en slik konto kan det tas kontakt med administrasjon for opprettelse. Klubben vil ha innsyn i kontoene men laget har disposisjonsrett. Ingen lag skal ha private kontoer utover denne. Det skal være en kontoansvarlig pr alderstrinn. 57

58 8.5 Medlemskontingenter og treningsavgifter Alle medlemmer må betale medlemskontingent kr 300,-. Beløpet fastsettes av klubbens årsmøte. Tillitsvalgte blir automatisk medlemmer i klubben men er fritatt for innbetaling av kontingent. Treningsavgift må betales av alle aktive i klubben. Avgiftene har følgende skalaer pr 2015: KONTINGENT, TRENINGSAVGIFTER OG FORSIKRING 2015 GRUPPER KONTINGENT TRENINGSAVGIFT FORSIKRING FØDSELSÅR Æresmedlemmer og tillitsvalgte kr. 0,- pr. år NEI Senior A kr. 500,- pr. år kr. 2400,- pr. år kr. 500,- født 1995 og tidlige Senior B kr. 500,- pr. år kr. 1400,- pr. år kr. 200,- født 1995 og tidlige Junior år kr. 500,- pr. år kr. 2200,- pr. år Betales av NFF født 1996,1997,19 Gutter 16 år kr. 500,- pr. år kr. 2200,- pr. år Betales av NFF født 1999 Gutter 15 år kr. 500,- pr. år kr. 2200,- pr. år Betales av NFF født 2000 Smågutter/-jenter 14 år kr. 500,- pr. år kr. 2000,- pr. år Betales av NFF født 2001 Smågutter/-jenter 13 år kr. 500,- pr. år kr. 2000,- pr. år Betales av NFF født 2002 Lillegutter/-jenter 12 år kr. 500,- pr. år kr. 1800,- pr. år Betales av NFF født 2003 Lillegutter/-jenter 11 år kr. 500,- pr. år kr. 1800,- pr. år Betales av NFF født 2004 Miniputter 10 år kr. 500,- pr. år kr. 1600,- pr. år Betales av NFF født 2005 Miniputter 9 år kr. 500,- pr. år kr. 1600,- pr. år Betales av NFF født 2006 Miniputter 8 år kr. 500,- pr. år kr. 1400,- pr. år Betales av NFF født 2007 Miniputter 7 år kr. 500,- pr. år kr. 1400,- pr. år Betales av NFF født 2008 Miniputter 6 år kr. 500,- pr. år kr. 1400,- pr. år Betales av NFF født 2009 Old boys kr. 500,- pr. år kr. 300,- pr. år Ingen forsikring Passive kr. 500,- pr. år NEI Ingen forsikring Søskenrabatt: 50% for nr. 2 osv. Alle spillere må ha minimum innbetalt kontingent for å være forsikret og spilleklar for sitt lag. Skulle skade oppstå og man ikke kan vise til kvittering for innbetaling av kontingent er ikke forsikring gyldig. 8.6 Utsendelse av treningsavgift/kontingent: Januar kontingent Mars treningsavgift 1.halvår August treningsavgift 1.halvår Ved innmelding/oppstart etter 15/9 betales det kun kontingent. 58

59 1.7 Godtgjøring tillitsvalgte Alle lagledere/tillitsvalgte er fritatt for kontingent (kr 500,- pr 2015) Alle laglederes og tillitsvalgtes aktive barn i klubben fritas for treningsavgift og betaler kun medlemskontingent kr 500,-. Alle lagledere/tillitsvalgte har fri entre til A-lagets hjemmekamper. Alle tillitsvalgte kan delta på leder-, trener- og dommerkurs som kostes av klubben. Lagleder/tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige og faktiske utgifter som påføres vedkommende i regi av sitt verv. Bilag for utgifter skal attesteres av to tillitsvalgte, derav minst en representant fra hovedstyret. 8.8 Spilleroverganger Fom trådte nye regler vedrørende spilleroverganger i kraft. Overgang av spillere med kontrakt i gammel og/eller ny klubb skal sendes til NFF og ikke til ØFK som tidligere. Husk at dette medfører at det vil bli vanskeligere å få en spiller spilleklar på en dag. Ved overganger må følgende sendes til så raskt som mulig etter kjent overgang: 1. Navn 2. Adresse 3. Fødselsdato 4. Tidligere klubb 5. Ev kontrakt i tidligere klubb og/eller kontrakt i Borgen IL Det vil så bli sørget for utfylling av skjema og nødvendige underskrifter på overgangsskjema. 59

60 8.9 Kamptider sesongen 2015 Senior M20 2x45 minutter 15 minutter pause 11-fotball 1/1-bane Junior G19 2x45 minutter 10 minutter pause 11-fotball 1/1-bane Gutter G16 2x40 minutter 10 minutter pause 11-fotball 1/1-bane Gutter G15/16 2x40 minutter 10 minutter pause 11-fotball 1/1-bane Gutter G15 2x40 minutter 10 minutter pause 11-fotball 1/1-bane Smågutter G14 2x35 minutter 10 minutter pause 11-fotball 1/1-bane Smågutter G13/14 2x35 minutter 10 minutter pause 9-fotball ½-bane Smågutter G13 2x35 minutter 10 minutter pause 9-fotball ½-bane Småjenter J13/14 2x30 minutter 5 minutter pause 7-fotball ½-bane Lillegutter G12 2x30 minutter 5 minutter pause 7-fotball ½-bane Lillejenter J12 2x30 minutter 5 minutter pause 7-fotball ½-bane Lillegutter G11 2x30 minutter 5 minutter pause 7-fotball ½-bane Minigutter G10 2x25 minutter 5 minutter pause 5-fotball ¼-bane Minigutter G09 2x25 minutter 5 minutter pause 5-fotball ¼-bane Minigutter G08 2x25 minutter 5 minutter pause 5-fotball ¼-bane Minigutter G07 2x25 minutter 5 minutter pause 5-fotball ¼-bane 8.10 Kamparrangement 1. Hjemmelagets plikter; 1. Underrette involverte parter om endringer herunder motstander, dommer og administrerende myndighet 2. Klargjøre banen i god tid før kampstart. Dette gjelder bla mål, nett, hjørneflagg, merking, matchball og reserveball. Dette gjelder også der banene eies og normalt vedlikeholdes av andre (kommunale baner, andres klubber baner som leies) 3. Siden trener og lagleder oftest har hendene fulle ifb med kamp skal det velges en kampvert. Det er viktig at klubben har en kampvert som tar imot gjester og som har en tydelig og 60

61 respektert rolle under kampen. Hensikten er å bidra til en god ramme preget av Fair Play. Kampverten har også på seg gul kampvert-vest og har med seg foreldre vett kort. Oppgaver: 2. Før kampen Sørge for at garderober, bane og mål er i orden. Ønske velkommen begge lag og dommer. Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen. Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet. Retningslinjer se avsnitt om lagledere. Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart. Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113. Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte mellom trenerne og dommeren før kampen. Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler: 4. Under kampen: Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser. Prate med dommer i pausen. Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken. Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer. 5. Etter kampen Bistå i å organisere Fair play-hilsen. Takker begge lag og dommer. Rydde rundt banen etter kampslutt. 6. Dommerregninger Dommerens honorar og reiseutgifter skal betales via nettbank. Vis dommeren hvor postkassen for dommerregninger finnes eller ta dem i mot og send videre til administrasjon. Det er viktig å gjøre dette umiddelbart etter kamp da regningene skal betales seneste innen 5 dager. Overskrides fristen vil det få konsekvenser for klubben. 61

62 8.11 Utstyr 1. Innkjøp I 2010 ble det inngått en 5årig avtale med DIADORA og M Sport Iseveien. Denne ble i 2015 forlenget med ytterligere år. M Sport opphørte i januar 2015 og ny lokal forhandler ble Sport 1 på Iseveien senter. Avtalen gjør at DIADORA fremstår som klubbens største sponsor. Dette medfører også forpliktelser og lojalitet av alle involverte lag og ledere. Det vil si at INGEN andre utstyrsmerker skal brukes i felles utstyr/bekledning, heller ikke ved bruk av egne sponsorer. Det er ikke tillatt å gjøre innkjøp av felles sportsutstyr i andre forretninger. Unntak er bruk av drakter for de minste lagene som enda bruker forskjellige merker fra tidligere år. 2. Klubben koster følgende lagutstyr: Drakter med shorts og strømper. Utskiftninger løpende når det trengs. Keeperdrakter 2 stk Fotballer med ballnett (vinter og sommerballer) Markører/hatter/kegler (ca pr lag avhengig av gruppens størrelse) Overtrekksvester i forskjellige farger (avhengig av gruppens størrelse) Medisin veske pr lag Lag bag Fløyte Teip /is spray etter behov Nøkkelsett til garderober 62

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017 3.6 Rekruttering Rekrutteringstiltak spillere: For at klubben skal kunne opprettholde målsettingen om å gi et tilbud til alle som vil spille fotball og samtidig ha sportslige utfordringer for de som ønsker

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Loven LOV FOR LEVANGER FOTBALLKLUBB, Stiftet 20 mai 1996 Vedtatt av LFK årsmøte 20 mars 2013 (Godkjent av Nord-Trøndelag idrettskrets den 1204 2013) I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høgskolen I Sør-Trøndelag Studentidrett, stiftet 27.02.2005, med senere endringer, senest av 03.03.2015 godkjent av

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB VEDTEKTER FOR TRONDHEIM TRIATLONKLUBB stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG

LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG Lov for Ørnes idrettslag, stiftet 1948, med senere endringer, senest av 22.03.2015. godkjent av Nordland idrettskrets den Side 1 av 22 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål ~~ %~-~~~~ ~.. b'ct%~r'._s Lov for Harstad Pistolklubb, stiftet 2. desember 1949, med senere endringer, senest av 19. februar 2015 godkjent av Troms idrettskrets den 21.09.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for IF Storm. stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013

Lov for IF Storm. stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013 Lov for IF Storm stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål IF Storms formål er å drive idrett

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG stiftet 8.1.1960. Vedtatt den 23.11.1960 med senere endringer, senest av 5.12.2011. Godkjent av Buskerud Idrettskrets den 28.9.2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG Vedlegg 2: Lov Emblem Idrettslag LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG (Vedtatt på årsmøtet 17. mars 2014) Lov for Emblem idrettslag, stiftet 21. november 1932 med senere endringer, senest av 17. mars 2014, godkjent

Detaljer

LOV FOR GEILO IDRETTSLAG, STIFTET 2. DESEMBER 1917.

LOV FOR GEILO IDRETTSLAG, STIFTET 2. DESEMBER 1917. LOV FOR GEILO IDRETTSLAG, STIFTET 2. DESEMBER 1917. Vedtatt 4. desember 1954, senest 3. april 2013. Godkjent av Buskerud Idrettskrets den (24.01.2013). I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 FORMÅL (1) Geilo Idrettslags

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 2 Klubborganisering

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 2 Klubborganisering 2. Klubborganisering 2.1 Hovedstyret Er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Ordinært årsmøte avholdes februar hvert år og eks ordinært årsmøte avholdes i november. 2.2 Adminstrasjon og daglig

Detaljer

BODUNG PISTOLKLUBB LOV

BODUNG PISTOLKLUBB LOV BODUNG PISTOLKLUBB LOV I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Bodung pistolklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal

Detaljer

LOV FOR BUD IDRETTSLAG

LOV FOR BUD IDRETTSLAG LOV FOR BUD IDRETTSLAG Stiftet 01.12.1935 Vedtatt (revidert) den 28.02.2013 Godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets den. I. Innledende bestemmelser Side 2 1 Formål Side 2 2 Organisasjon Side 2 3 Medlemmer

Detaljer

Lov for Borgen Idrettslag, stiftet 2. oktober 1927, med senere endringer, senest av 27. november Godkjent av Østfold Idrettskrets den 4.2.

Lov for Borgen Idrettslag, stiftet 2. oktober 1927, med senere endringer, senest av 27. november Godkjent av Østfold Idrettskrets den 4.2. 2.7 Klubbens lover Lov for Borgen Idrettslag, stiftet 2. oktober 1927, med senere endringer, senest av 27. november 2014. Godkjent av Østfold Idrettskrets den 4.2.2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Ny lov for klubben basert på NIF s lov norm av 2012. Lov for Halden Skiklubb stiftet 12 januar 1891. Vedtatt den 12 januar 1891 år

Detaljer

Lov for Kolbotn Idrettslag stiftet 1.april 1915.

Lov for Kolbotn Idrettslag stiftet 1.april 1915. Side 1 Lov for Kolbotn Idrettslag stiftet 1.april 1915. Vedtatt 1.april 1915 med senere endringer, senest 11. mars 2013. Endringer godkjent av Akershus Idrettskrets (dato) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Paragraf

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 2 Klubbens lover

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 2 Klubbens lover 2.7 Borgen Ils lover Lov for Borgen Idrettslag, stiftet 2. oktober 1927, med senere endringer, senest av 27. november 2014. Godkjent av Østfold Idrettskrets den 4.2.2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013 LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet mars 2013 Postadresse: Postboks 376, 3701 Skien Organisasjonsnummer: 971 322 934MVA Fossum Arena: Hoppestadveien 49, 3721 Skien Fossum IF - hovedforeningen:

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

TILLITSVALGTE OG ANSATTE Lover for Astor Fotballklubb Lov for Astor Fotballklubb, stiftet 25. januar 1992, med senere endringer (5. februar 2007, revidert i tråd med ny lovnorm av 2011, seneste endring vedtatt på årsmøtet 23.

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB Lov for Molde volleyballklubb, stiftet 06.03.1973, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 13.10.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Lov for Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb idrettslag

Lov for Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb idrettslag Lov for Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb idrettslag Stiftet 12. oktober 1960, med senere endringer, senest av 1. februar 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23.01.2013. Basert på LOVNORM FOR IDRETTSLAG

Detaljer

Lov for Eidsvold Værks Skiklub, stiftet 23. januar 1881.

Lov for Eidsvold Værks Skiklub, stiftet 23. januar 1881. Lov for Eidsvold Værks Skiklub, stiftet 23. januar 1881. Vedtatt den 6. februar 1882 med senere endringer, senest av 13. mars 2013. Godkjent av Akershus idrettskrets den 26. juni 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

1 Formål (1) Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål (1) Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: KLubb: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB Lov for Holmen Tennisklubb, stiftet 24. april 1998, ble endret på ekstraordinært årsmøte 9. februar 2015. Endringene ble godkjent av Akershus idrettskrets den? mars 2015. I.

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG Lov for Drøbak-Frogn Idrettslag 1, stiftet 6. april 1946. (Etter sammenslåing av Drøbak Idrettsforening, 25. oktober 1918, Drøbak Ballklubb 3. august 1920, Frogn Idrettslag,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Lov for Trondheim triatlonklubb

Lov for Trondheim triatlonklubb Lov for Trondheim triatlonklubb stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

LOV FOR FAABERG FOTBALL

LOV FOR FAABERG FOTBALL Lov for Faaberg Fotball LOV FOR FAABERG FOTBALL Lov for Faaberg Fotball, stiftet 21. september 1919, med senere endringer, senest av årsmøte 2013 og godkjent av Oppland idrettskrets den 3. februar 2015

Detaljer

LOV FOR STEINKJER HÅNDBALLKLUBB

LOV FOR STEINKJER HÅNDBALLKLUBB LOV FOR STEINKJER HÅNDBALLKLUBB Stiftet 15.12.1987. Vedtatt den 26/05-2015. Godkjent av Nord-Trøndelag Idrettskrets den../..-2015. KAPITTEL I: INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål er ved

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb.

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb. LOVNORM FOR NMK KLUBBER MED BILSPORT Lov for NN.klubb, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Norsk Motor Klubb den.. 1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR KRISTIANSAND BADMINTON KLUBB. Stiftet 25.september 1947.

LOVER FOR KRISTIANSAND BADMINTON KLUBB. Stiftet 25.september 1947. LOVER FOR KRISTIANSAND BADMINTON KLUBB Stiftet 25.september 1947. Revidert første gang 6.mai 1998. Revidert igjen 4. mai 2012 basert på vedtak gjort i Idrettsstyret 28. november 2011. Godkjent av Vest-Agder

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR Hamar orienteringsklubb Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. Klubben stiftet 26.01.1966. Denne lov vedtatt av årsmøtet 04.02.2016. Erstatter lov vedtatt på årsmøtet 30.01.2014

Detaljer

LOV FOR FAABERG IDRETTSLAG

LOV FOR FAABERG IDRETTSLAG Lov for Faaberg idrettslag LOV FOR FAABERG IDRETTSLAG Lov for Faaberg allianseidrettslag, stiftet 21. september 1919, med senere endringer, senest av årsmøte 2013 og godkjent av Oppland idrettskrets den

Detaljer

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG STIFTET 16. OKTOBER 1932 Vedtatt på Årsmøtet 29.11.1988 med senere endringer, senest av Årsmøtet 13.02.2012 Godkjent av Lovutvalget i Oslo Idrettskrets 17.08.2012 17.08.2012 Side

Detaljer

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB Lov for Halden Padleklubb (HPK), stiftet 31. oktober 1979, med senere endringer, senest av Årsmøtet 4. april 2013 godkjent av Østfold idrettskrets den 15. august 2013. I. INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

LOVNORM FOR FROSTA GOLFKLUBB

LOVNORM FOR FROSTA GOLFKLUBB LOVNORM FOR FROSTA GOLFKLUBB Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer vedtatt av Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbund. Lovnorm for Frosta Golfklubb

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Åsane Turcykkelklubb ble stiftet 1.10.1990. Som en overgang til organisert klubb ble Åsane Cykle Klubb stiftet 19.01 2006 og tatt opp som medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Norges

Detaljer

LOV FOR SØNDRE LAND IDRETTSLAG FRIIDRETT. Stiftet 4. april 2002.

LOV FOR SØNDRE LAND IDRETTSLAG FRIIDRETT. Stiftet 4. april 2002. LOV FOR SØNDRE LAND IDRETTSLAG FRIIDRETT Stiftet 4. april 2002. Lov vedtatt av årsmøtet og med senere endringer, senest 14. mars 2016 og godkjent av Oppland Idrettskrets 10.04.2016 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

(3) Opprettelse av nye idrettslag i alliansen krever samtykke fra Idrettsstyret.

(3) Opprettelse av nye idrettslag i alliansen krever samtykke fra Idrettsstyret. Lov for Ås idrettslag Stiftet 10.juli 1922 med senere endringer, senest av14. mars 2013 godkjent av Akershus Idrettskrets den 21.mars 2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lagets kjennetegn: Laget har grønt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

LOV FOR TRONDHJEMS TENNISKLUB Stiftet 24. april 1906, vedtatt av årsmøtet 16.02.2016, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets - / -

LOV FOR TRONDHJEMS TENNISKLUB Stiftet 24. april 1906, vedtatt av årsmøtet 16.02.2016, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets - / - Oppdatert iht. NIFs lovnorm pr. 22.10.2015 LOV FOR TRONDHJEMS TENNISKLUB Stiftet 24. april 1906, vedtatt av årsmøtet 16.02.2016, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets - / - I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011)

LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011) LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011) Lov for Helset Idrettsforening, stiftet 4. februar 1986, med senere endringer, senest av 11. november 2013, godkjent av

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lov for Idrettsrådet i Trondheim Første gang godkjent av NIF 22. mars 1995 med senere endringer, senest av 16. mars 2015, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 12.august 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB Vedtekter for Follese Fotballklubb stiftet 21.april 1929. 1 Formål Klubbens formål er i sitt nærmiljø å tilby medlemmene organisert fotball i positive og trygge omgivelser

Detaljer

LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato].

LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å

Detaljer

N E S S P O R T S K L U B B

N E S S P O R T S K L U B B L O V for N E S S P O R T S K L U B B Vedtatt på årsmøtet 1. mars 2017 Godkjent av Idrettsstyret.. Side 1 av 14 LOV FOR NES SPORTSKLUBB Lov for Nes sportsklubb, stiftet 4. januar 1899, med senere endringer,

Detaljer

LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB. Side 1 av 15

LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB. Side 1 av 15 LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB Side 1 av 15 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALLKLUBB Stiftet 15.07.2010, vedtatt av årsmøtet

Detaljer

Lov for Molde Volleyballklubb

Lov for Molde Volleyballklubb Molde volleyballklubb lov sak 4 på årsmøtet 29. mars 2016 Lov for Molde Volleyballklubb Stiftet 6. mars 1973, vedtatt av årsmøtet 29. mars 2016, godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets XXXX. I. INNLEDENDE

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR KONGSBERG ORIENTERINGSLAG, stiftet 23/2-1984, Vedtatt 23/2-1984 med senere endringer, senest av 28/1-16, Siste lovendring er basert på lovnorm i Norges idrettsforbund fastsatt i 2015. I. INNLEDENDE

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015 Oppdatert LOV for Oppdatert i henhold til lovnorm av 22.oktober 2015. Lagt frem på årsmøtet 03.03.2016 Godkjent av Sør Trøndelag Idrettskrets:14.03.2016 1 av 14 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb

Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb 1, stiftet 4. mai 2011, med senere endringer, senest av 25. april 2013. godkjent av Akershus idrettskrets den 22. juni 2011. I. INNLEDENDE

Detaljer

Lover for Kristiansand I. F. Håndball

Lover for Kristiansand I. F. Håndball Lover for Kristiansand I. F. Håndball LOVER FOR KRISTIANSAND I.F. HÅNDBALL (etter norm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Kristiansand idrettsforening Håndball, stiftet 1921, med senere

Detaljer

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestlofoten Kajakklubb, stiftet 27. februar 2003, med senere endringer, senest av 5.mars 2014. Godkjent

Detaljer

Lov for Tana Ballklubb - Deanu Spàbbasearvi 1, stiftet 12. desember 1981, med senere endringer, senest av den 26. januar 2008 og 17.februar 2012.

Lov for Tana Ballklubb - Deanu Spàbbasearvi 1, stiftet 12. desember 1981, med senere endringer, senest av den 26. januar 2008 og 17.februar 2012. Lov for 1, stiftet 12. desember 1981, med senere endringer, senest av den 26. januar 2008 og 17.februar 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for FK Landsås, stiftet 4.juli 1945, med senere endringer, senest av 29. mars 2012 og godkjent av Troms idrettskrets I. INNLEDENDE

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Sarpsborg Pistolklubb idrettslag 1, stiftet 5. februar 1960), med senere endringer, senest av 25. januar 2013 godkjent av Østfold.idrettskrets den 8. februar 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1

Detaljer

Lov for Egersund Dykkeklubb

Lov for Egersund Dykkeklubb Lov for Egersund Dykkeklubb Lov for Egersund Dykkeklubb, stiftet 19. oktober 1974 Vedtatt med senere endringer, senest av 22.02.2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets 28.02.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Staal Jørpeland IL, stiftet 19.06.1919, med senere endringer, senest av. (dato/år) godkjent av Rogaland idrettskrets den (dato/år).

Detaljer

LOV FOR Vaulen IL Stiftet 1938 vedtatt av årsmøtet 03.04.2016, godkjent av Rogaland Fotballkrets.

LOV FOR Vaulen IL Stiftet 1938 vedtatt av årsmøtet 03.04.2016, godkjent av Rogaland Fotballkrets. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014.

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer