Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.23 Gustav Vigeland: To unge piker, Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.24 Gustav Vigeland: Eldre mann med gutt på ryggen, Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.26 Gustav Vigeland: Ung pike med hendene foran munnen, Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

3 Årsrapport Innhold Forord fra direktøren... 4 Forord fra styret ved Kreftregisteret... 6 Nøkkeltall Om Kreftregisteret - virksomhetens art... 8 Om Kreftregisteret Kreftregisterets formål... 9 Registeravdelingen...10 Registerinformatikkavdelingen...10 Scereeningprogrammene Mammografiprogrammet Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft...11 Pilotprosjekt for tarmkreftscreening Forskningsavdelingen...12 Gruppe for etiologisk forskning Gruppe forbiobank-basert forskning - Janus serumbank Gruppe for epidemiologisk HPV-forskning Administrasjonsavdelingen...13 Årsrapport om virksomheten Kreftregisterets bidrag til primær, sekundær og tertiær forebygging av kreft Primær forebygging...14 Cancer in Norway 2010 publisert i september Studerer sammenhengen mellom vitamin D og økt kreftrisiko Allergi minsker risiko for hjernekreft...15 GAP-konferansen arrangeres i Oslo...15 Sekundær forebygging Mammografiprogrammet - status og utfordringer...16 Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft - status og utfordringer...17 Forprosjekt for tarmkreftscreening finner kreft Tertiær forebygging Seks nye kvalitetsregistre anbefales gitt nasjonal status Utvikling og drift av nytt kvalitetsregister for lungekreft Ny studie på overlevelse av lungekreft finansieres av Kreftforeningen Registerinformatikk KreftRegisterets Elektroniske Meldetjeneste - KREMT Felles IT-plattform for kvalitets- og insidensregisteretskal sikre gode kreftdata og godt personvern Datautlevering og formidling Datautlevering Informasjon og samfunnskontakt HR og HMS Kompetanseutvikling og kunnskapsdeling Medarbeiderpolitikk og arbeidsmiljø Internkontroll Helsefremmende arbeid Sykefravær, forebygging og inkluderende arbeidsliv Regnskap Vitenskapelige publikasjoner Publikasjoner i samarbeid med internasjonale arbeidsgrupper...46 Leserinnlegg mm...47 Rapport Årsrapport

4 4 Årsrapport 2012 FORORD FRA DIREKTØREN Elektronisk innrapportering av kliniske kreftmeldinger, 6 nye kvalitetsregistre innstilt til nasjonal status, rekordår innen forskning og publisering, foreslått ny revisjon av Kreftregisterforskriften som muliggjør fortsatt drift og kvalitetssikring av screeningprogrammene, oppstart av forprosjekt for tykk- og endetarmskreftscreening, 60 år med kreftregistrering. Dette var viktige momenter for Kreftregisteret i I 2012 feiret vi 60 års-jubileet til Kreftregisteret. Mye har endret seg på 60 år. Antall krefttilfeller har økt betraktelig, det samme har antall meldinger Kreftregisteret mottar per krefttilfelle. Det er disse meldingene fra flere ulike kilder, som reduserer sjansen for at et krefttilfelle skal bli oversett, som gjør at Kreftregisteret er så komplett og har så høy kvalitet, men dette bidrar til ytterligere økning i antall meldinger vi får inn. Veksten i antall tilfeller og nye markører som bør registreres, krever også at vi må utvikle gode elektroniske innrapporterings- og registreringsløsninger. Fra april 2011 ble det mulig å innrapportere kreftmeldinger elektronisk. Brystkreftområdet var først ut, og står for en stor andel av den elektroniske innrapporteringen. Ved utgangen av 2012 kunne kliniske meldinger for de fleste kreftformer rapporteres inn elektronisk via Norsk Helsenett. Flere og flere sykehus begynte i løpet av året å benytte seg av elektronisk innmelding. Dessverre er det slik at selv der rapporteringen til Kreftregisteret er elektronisk, skjer det i dag mye unødvendig ekstraarbeid ved helseforetakene. Samme informasjon må legges inn både i lokale elektroniske pasientjournaler, og i meldinger som kan sendes til Kreftregisteret. Det beste ville være at helseforetakene kunne benytte journalsystemer der informasjon forelå strukturert og at det derfra ble innrapportert automatisk til ulike helseregistre. Dette kommer, men tar lang tid, fordi det forutsetter en oppgradering av elektroniske pasientjournaler og patologisystemer. Selv om kliniske meldinger kan rapporteres inn elektronisk, er hovedandelen av kreftrapportering fremdeles på papir. Kreftregisteret mottar ca papirmeldinger per år, hvorav er patologimeldinger og kliniske meldinger. Dette utgjør ca papirmeldinger hver uke som må skannes. Over de siste par årene har det utviklet seg et etterslep, og papirmeldingene hopet seg opp. I 2012 tok vi inn igjen etterslepet, slik at alle papirmeldinger nå skannes innen en måned etter mottak. Innad i huset er all håndtering av data elektronisk og personidentifisering er kryptert. Rapporten over antall krefttilfeller og dødsårsaker forårsaket av kreft i 2010 (Cancer in Norway), ble publisert i slutten av september. Kreftregisterets IKT systemer krever oppgradering og dette arbeidet har vært drevet som et prosjekt med finansiering fra Helse Sør-Øst. I fjor ble det avgjort at Kreftregisterets Nye Elektroniske IKT Plattform (KNEIP) skal utvikles og drives av Kreftregisteret selv. Et nytt prosjektstyre tok denne avgjørelsen like før sommeren. Dette er et viktig skritt mot enda mer funksjonell elektronisk drift av registeret. Kreftregisteret har i flere år argumentert med at vi har en rekke kliniske kvalitetsregistre som alle er nasjonale og komplette, og som burde få nasjonal status. Denne statusen er viktig, for kun kvalitetsregistre med nasjonal status får midler til drift. Vi har regnet ut at hvert kvalitetsregister koster 2.7 millioner ekstra å drive. Dette fordi en rekke tilleggsvariabler, ut over de vanlige kreft-parametrene, skal kodes og registreres. Det kreves også ressurser for å samle de kliniske referansegruppene tilknyttet kvalitetsregistrene. I 2012 ble seks nye kvalitetsregistre innstilt til nasjonal status, fra før er det kun prostatakreftregisteret og tykk- og endetarmskreftregisteret som har slik status. Vi har i 2013 fått melding om at alle seks har fått nasjonal status. Som ledd i enkeltklinikeres, avdelingers og helseforetakenes mulighet for selv å drive kvalitetskontroll, har det vært mulig å be om en systematisk tilbakerapportering av data en selv og ens helseforetak har innrapportert til Kreftregisteret. Lovhjemmelen for dette har ikke vært så klar som vi har ønsket, og i 2012 varslet Datatilsynet at Kreftregisteret måtte slutte med denne praksisen. Dette er bekymringsfullt, da dette er et reelt behov fra helseforetakenes side som skal sikre god pasientbehandling. Vi har rapportert inn behovet for en snarlig lovendring til Helse- og omsorgsdepartementet. I løpet av 2012 ble det klart at den endringen i Kreftregisterforskriften knyttet til screeningprogrammene som Helse- og omsorgsdepartementet hadde foreslått året før, ikke ville være tilstrekkelig til å sikre drift og kvalitetssikring av screeningprogrammene. I desember kom det et revidert forslag, som gir reservasjonsrett også bakover i tid. Dette er viktig for Kreftregisteret, og essensielt for screeningprogrammene. Det er svært lite 4 Årsrapport 2012

5 Årsrapport sensitiv informasjon det er snakk om, og helt vesentlig for at dette helsetilbudet skal fortsette. Det sier seg selv at påminnelser ikke kan sendes ut dersom man ikke vet når de skal sendes ut. Uten en slik endring vil Livmorhalsprogrammet måtte nedlegges innen mars For Mammografiprogrammet er endringen viktig for drift, og essensiell for nødvendig kvalitetssikring. I løpet av våren startet et pilot- eller forprosjekt på screening for tarmkreft i Østfold, Akershus og Buskerud. Norge ligger dårlig an sammenlignet med andre nordiske land og med for eksempel USA når det gjelder forekomst og dødelighet av tykk- og endetarmskreft. Pilotprosjektet er planlagt å gi nyttig og nødvendig informasjon dersom det besluttes at et nasjonalt program skal bygges opp. På forskningssiden var 2012 et usedvanlig godt år. Det er registrert over 130 publikasjoner av Kreftregisterets forskere, dette er nesten 50 % mer enn året før. En viss variasjon i antall publikasjoner over tid må vi regne med, men vi gleder oss over at Kreftregisteret nå er i en svært produktiv forskningsfase. Vi ser også muligheten for å delta i store internasjonale forskningsprosjekter. Vi ble i høst deltager i National Cancer Institute sitt store kohort consortium. Vi er også deltaker i en rekke andre store internasjonale prosjekter både innen etiologi, molekylær/genetisk epidemiologi, forebygging, screening, registrering og oppfølging/monitorering av kreftpasienter. Alle avdelingene og screeningprogrammene arbeidet med implementering av den nye strategien gjennom hele året. Utarbeidede handlingsplaner er ferdige og iverksatt. Kreftregisteret hadde i fjor presidentskapet for de nordiske kreftregistrene (Association of Nordic Cancer Registries) og var vert for årsmøtet i august. Vi feiret også 60 år med kreftregistrering med et internt seminar i september. Mange medarbeidere, både fra fagavdelingene og fra administrasjonen, bidro aktivt i begge begivenhetene, og begge var svært vellykket. Takk til alle ved Kreftregisteret og våre mange samarbeidspartnere for en stor innsats i 2012! Oslo, mars Giske Ursin Direktør Årsrapport

6 6 Årsrapport 2012 FORORD FRA STYRET VED KREFTREGISTERET Kreftregisteret har nå vært i virksomhet i 60 år og har bidratt til at en tilnærmet komplett oversikt over antall krefttilfeller i Norge. Det gir en enestående mulighet til kvalitetssikring av den behandlingen som gis, ved bruk av de innsamlede data til forskning og til kvalitetssikring. Og disse mulighetene brukes! De brukes av Kreftregisterets egne ansatte og av andre. Det er utrolig hyggelig å konstatere at Kreftregisterets forskere i 2012 hadde flere publikasjoner enn noen gang før. Fra styrets side ser vi satsing på forskning som viktig, ja, som helt nødvendig. Det er også positivt at Kreftregisterets ansatte inviteres med i store internasjonale forskningsprosjekter. Det er viktige tilbakemeldinger til Kreftregisteret som institusjon og til forskermiljøet ved Kreftregisteret. Gjennom denne aktive forskningsinnsatsen bidrar miljøet på Kreftregisteret til at kreftbehandlingen nasjonalt og internasjonalt stadig blir bedre. Tilbakemeldinger til det enkelte sykehus, den enkelte klinikk og den enkelte behandlende lege er viktig ledd i kvalitetssikringen av behandlingstilbudet til norske pasienter. Slike tilbakemeldinger har ført til at enkelte sykehus har avviklet et tilbud der resultatene ikke har svart til forventingene ut fra landsgjennomsnittet. Nå har Datatilsynet varslet at den lovhjemmelen Kreftregisteret har basert tilbakemeldingene på, ikke holder. Dette er bekymringsfullt. Jeg håper helsemyndighetene snarest sikrer nødvendig lovgrunnlag slik at tilbakemeldingspraksis kan videreføres. Kreftregisteret mottar meldinger om den enkelte kreftpasient fra flere ulike kilder. Fortsatt mottas mye på papir. Det er arbeidskrevende både for innmelder og for mottaker. Noen sykehus sender nå inn meldingene elektronisk og det gjør oppgaven enklere både for melder og for Kreftregisteret. Målet må være at alle sykehusene sender alle meldinger elektronisk og at dette skjer automatisk. Det forutsetter en oppdatering av elektronisk pasientjournal og at patologisvar må struktureres. Det siste burde det være mulig å få til raskt. Det første vil dessverre ta tid Den dagen vi har full elektronisk innmelding vil vi også ha større muligheter til å fokusere mer på kvalitetssikring ved å gjøre sammenligninger mellom laboratorier og mellom sykehus. Kreftregisteret kan også ta inn flere markører og flere kvalitetsparametre i kvalitetsregistrene. Kreftregisteret vil mao kunne flytte innsatsen fra manuelt innleggingsarbeid til systematiserings- og monitoreringsarbeid. Det vil gi et helt annet grunnlag for å vurdere hvor behandlingen fungerer bra, og hvilke sykehus som ligger dårlig an. Slike data ville også være gull verdt i forhold til kliniske studier. Det ville gi kreftforskningsmiljøet i Norge helt nye muligheter og også gjøre satsing i Norge ytterligere interessant for internasjonale miljøer. Mens vi venter på at meldingene inn til Kreftregisteret skal bli helelektroniske, satses det på en betydelig utvikling og oppgradering internt i Kreftregisteret. Fra styrets side noterer vi oss at utviklingsarbeidet i all hovedsak skjer med egne krefter. Dette ble anbefalt av en styringsgruppe sammensatt av dyktige representanter fra eksterne miljøer og representerer tillit og en flott tilbakemelding til IKT-miljøet i Kreftregisteret. IKT forbedringer ved KRG er viktig bedre systematisering av data inn gir større muligheter for gode data ut. Styret har i 2012 brukt tid på å få fram viktigheten av forskriftsendringer i forhold til screeningprogrammene. En forskriftendring som også gir mulighet til å sikre alt innsamlet materiale. Dette er helt nødvendig, både for drift, kvalitetssikring, forskning og for utredning i enkeltsaker. Heldigvis ser det ut til at denne saken nå er i ferd med å løses på en god måte. Styret vil takke alle ansatte for stort engasjement og for enestående innsats i 2012! Takket være innsats og engasjement har Kreftregisteret ytterligere befestet sin posisjon og viktighet både ute og hjemme i det året vi nå har bak oss. Tove Strand 6 Årsrapport 2012

7 Årsrapport Nøkkeltall 2012 Økonomiske resultater (beløp i 1000 NOK) Basisramme Andre inntekter Ansatte Årsresultat Antall ansatte 158 Antall årsverk 122 Forskning Sykefravær 5,2% Publikasjoner 133 Doktorgrader 0 Janus serumbank * Krefttilfeller per Cancer in Norway 2010 (publisert oktober 2012) Kreftdata - registrering og utlevering Publikasjoner 6 Nye krefttilfeller Menn Kvinner Registrerte kreftmeldinger Antall purringer på kreftmeldinger (for personer) Utleveringer av statistikk/datasett 262 Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Kvinner som har tatt celleprøver (2011) Antall celleprøver (2012) Antall kvinner som tok histologiprøver (2010) Brev - (påminnelser/kontrollprøve) (2012) Mammografiprogrammet Invitasjoner til undersøkelse Antall fremmøtte kvinner Antall etterundersøkelser ,8% (n=5737) var etterinnkalt på grunn av mammografifunn 0,3% (n=591) var etterinnkalt på grunn av symptomer 0,1% (n=170) var etterinnkalt på grunn av teknisk utilfredsstillende bilder * Årsrapport

8 8 Årsrapport 2012 OM KREFTREGISTERET VIRKSOMHETENS ART Kreftregisteret ble opprettet i 1951 og er et av de eldste nasjonale kreftregistre i verden. Dette, kombinert med det unike personnummersystemet vi har i Norge, gjør at Kreftregisterets materiale er særdeles godt egnet til å etablere ny viten gjennom forskning og å spre kunnskap om kreft. Internasjonalt ses Kreftregisteret på som en gullgruve for kreftforskning på grunn av nær komplette kreftdata på befolkningsnivå. Kreftregisteret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er organisert som selvstendig institusjon under Oslo Universitetssykehus HF, med eget styre. Kreftregisteret har i underkant av 160 medarbeidere (cirka 120 årsverk), og er organisert i tre fagavdelinger og én stabs-/støtteavdeling. Samtidig har Kreftregisteret ansvaret for driften av to screeningprogrammer, et pilotprosjekt for tarmkreftscreening, samt et overvåkingsprosjekt av HPV-vaksinen i samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitutt (Norvaks). Helse- og omsorgsdepartementet Helse Sør-Øst RHF Oslo Universitetssykehus HF Styret Direktør Forskningsavdelingen Registeravdelingen Registerinformatikkavdelingen Administrasjonsavdelingen Seksjon for livmorhalsscreening Seksjon for mammografiscreening Seksjon for colorectalcancerscreening Norvaksprosjektet Kreftregisterets målgrupper er helsevesenet, forskningsmiljøer, beslutningstakere og befolkningen. 8 Årsrapport 2012

9 Årsrapport Om Kreftregisteret i 2012 Kreftregisterets formål Kreftregisteret skal etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom ved å: samle inn og behandle data om krefttilfeller og kreftundersøkelser. drive, fremme og gi grunnlag for forskning om kreftsykdommer. gi råd, veiledning og informasjon om helsehjelp mot kreftsykdommer og om tiltak som kan forebygge utvikling av kreftsykdom. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Kreftregisteret ansvaret for å drive de nasjonale screeningprogrammene mot kreft. I tillegg er Kreftregisteret ansvarlig for Janus serumbank. Kreftregisterets målgrupper er helsevesenet, forskningsmiljøer, beslutningstakere og befolkningen. To nye medlemmer ble oppnevnt til Kreftregisterets styre Styret i Oslo Universitetssykehus HF oppnevnte 9. februar 2012 to nye medlemmer til Kreftregisterets styre. Finn Henry Hansen og Helga Salvesen avløste Olav Dahl og Trine Magnus som hadde vært medlemmer i seks år. Finn Henry Hansen er direktør i Helse Nord RHF. Helga Salvesen er professor ved Institutt for Klinisk Medisin ved Universitetet i Bergen. De ble oppnevnt for perioden Øvrige medlemmer i Kreftregisterets styre er: Tove Strand, styreleder. Stein Kvaløy, styremedlem, Helse Sør-Øst. Stig A. Slørdahl, styremedlem, Helse Midt-Norge. Harald Arnkvern, styremedlem. Gro Seim, styremedlem. Johanne Gulbrandsen, styremedlem,krgs ansatterepresentant. Tom Kristian Grimsrud, styremedlem, KRGs ansatterepresentant. Årsrapport

10 10 Årsrapport 2012 Registeravdelingen Registeravdelingen samler inn, tolker, registrerer og kvalitetssikrer store mengder kreftinformasjon, og klargjør data for utlevering til forskning, statistikk og kvalitetsmålinger. Registeravdelingen har over femti ansatte fordelt på fire enheter: Forskningsseksjonen. En mindre forskningsenhet som hovedsakelig driver klinisk rettet forskning med vekt på deskriptiv statistikk. Forskningsgruppen økte i antall i 2012, blant annet ved rekruttering av 3 nye stipendiater. Datautleveringsenheten. To rådgivere arbeider full tid med å utlevere data fra Kreftregisteret, hovedsakelig til forskere, media, offentlig forvaltning og helsesektoren. Etterspørselen er økende. Registerinformatikkavdelingen Medisinsk faggruppe består av interne og eksterne leger samt en forskningsassistent med lang erfaring innen medisinsk koding. Gruppen har ansvar for det medisinske innholdet og kodeverket i alle databasene. Faggruppen har jevnlig møter med organgruppene og går gjennom kodeproblematikk og -utfordringer. Registerseksjonen har over 30 forskningsassistenter innen medisinske koding og kvalitetsregisterarbeid. Seksjonen er delt inn i fire grupper som spesialiserer seg på ulike kreftformer. Registerinformatikkavdelingen er et av de største IT-miljøene på registerinformatikk i Norge. Den høye kompetansen på utvikling og drift av store registre gjør at mange andre miljøer ser til Kreftregisteret når de skal opprette medisinske registre. Registerinformatikkavdelingen er organisert i tre grupper. Gruppe for meldingsutvikling arbeider i skjæringspunktet mellom IT og medisin, og representerer med det et bindeledd mellom kliniske miljøer, medisinsk personell og Kreftregisteret. De ansatte her arbeider med å definere innhold og utforming av kreftmeldingene som er de skjemaene sykehus og det kliniske miljøet rapporterer alle krefttilfeller på og som forskningsassistentene i registerseksjonen benytter i den medisinske kodingen. De ansatte i denne gruppen har utdannelse innen både IT og medisin/helsefag. Gruppe for programmering og utvikling lager IT-løsninger for alle behov Kreftregisteret har for funksjonell registerdrift samt drift av screeningprogrammene. Fokus er løsninger som bearbeider en svært stor mengde data og tilrettelegger disse for statistikk og forskning. Gruppen ivaretar også behov for personvern og datasikkerhet. Gruppe for systemadministrasjon, infrastruktur og nettverkssikkerhet gir IT-støtte til alle ansatte på Kreftregisteret, og utfører også driftsoppgaver for 16 brystdiagnostiske sentre og for like mange bildetydingsenheter rundt i landet. I tillegg drifter de IT-utstyret for fire mammografibusser. Gruppen har tre ganger så mange brukere utenfor institusjonen som ved Kreftregisteret. 10 Årsrapport 2012

11 Årsrapport Screeningprogrammene Kreftregisteret har ansvaret for screeningprogrammene Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft og Mammografiprogrammet, som har til hensikt å forebygge kreft eller kreftdød ved å oppdage sykdom eller forstadier så tidlig som mulig. Fra 2012 har Kreftregisteret også sekretariatsfunksjon for et pilotprosjekt på screening for tarmkreft. Organisatorisk sorterer screeningprogrammene direkte under Kreftregisterets direktør. Mammografiprogrammet Mammografiprogrammet er et offentlig tilbud til kvinner i alderen år om røntgenundersøkelse av brystene (mammografi) annethvert år. Målet for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. I 2012 var det ca kvinner i målgruppen for Mammografiprogrammet. Mammografiseksjonen har ansvaret for drift og kvalitetssikring av programmet, planlegging av invitasjonene, koding og registrering, utarbeidelse av informasjonsmateriell, kommunikasjon med media, datauttrekk og nasjonal- og internasjonal representasjon. Det finnes 16 brystdiagnostiske sentre i Norge hvor mammografibildene tydes og lagres. Her foregår også alle etterundersøkelser, samt eventuell videre diagnostikk og behandling. Det er tilknyttet én eller flere bildetakingsenheter til hvert brystdiagnostiske senter. Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft er drevet av Kreftregisteret. Masseundersøkelsen anbefaler alle kvinner mellom år å ta celleprøve fra livmorhalsen hos fastlege eller gynekolog hvert tredje år. Dette for å påvise og behandle forstadier som kan utvikle seg til livstruende sykdom. Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft organiseres og administreres av Kreftregisteret. Livmorhalsseksjonen i Kreftregisteret har ansvaret for programmet, inkludert brevutsendelsene og kvalitetssikring av Masseundersøkelsen. Pilotprosjekt for tarmkreftscreening Stortinget bevilget i millioner kroner til et pilotprosjekt på tarmscreening. Sekretariatet ble lagt til Kreftregisteret kvinner og menn i alderen år fra Østfold, Akershus og Buskerud skal fra 2012 inviteres til å være med i pilotprosjektet. Forprosjektet er designet som en randomisert studie og vil fungere som en plattform for sammenlignbare effektstudier med målsetting å stadig bedre screeningtilbudet. Stefan Lönnberg ny leder av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Stefan Lönnberg tiltrådte sin stilling som ny leder av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i mai Han er filosofie kandidat i biokjemi (Bachelor) fra universitetet i Åbo, og er medicine licentiat (Cand.Med.) fra universitetet i Helsingfors i Finland. Han disputerte for den medisinske doktorgraden i Helsingfors Stefan Lönnberg har arbeidserfaring fra det finske helsevesenet; både som kliniker og screeningforsker. Han har de siste årene jobbet med kvalitetssikring og evaluering av det finske livmorhalsprogrammet i det finske kreftregisteret. Årsrapport

12 12 Årsrapport 2012 Forskningsavdelingen Med over 40 medarbeidere representerer forskningsavdelingen det største kreftepidemiologiske forskningsmiljøet i Norge. Avdelingen har et utstrakt samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsgrupper. En bevisst rekruttering av forskere fra mange fagfelt (leger, statistikere, biologer, fysiologer) sikrer den nødvendige tverrfaglige kompetansen. Høyt kvalifisert personell innen forskningsstøtte (databehandling, analyse, etc.) bidrar til kvalitet og effektivitet. Avdelingen er delt inn i tre forskningsgrupper. Gruppe for etiologisk forskning Kreftregisterets forskning på årsaker til kreft omfatter både genetiske faktorer og miljømessige faktorer, herunder bl.a. arbeidsmiljø og livsstil. En rekke prosjekter har som formål å identifisere tidlige biologiske markører på mulig kreftrelatert påvirkning, tidlige stadier i sykdomsutviklingen eller prognose ved allerede diagnostisert sykdom. I tillegg er forskning knyttet til screeningprogrammene mot brystkreft og livmorhalskreft en del av avdelingens oppgaver. Forskningen omfatter både nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter. Gruppen består av 22 forskere, postdoc.- og doktorgradsstipendiater. Gruppe for biobank-basert forskning - Janus serumbank Janus serumbank er en populasjonsbasert biobank forbeholdt kreftforskning. Materialet omfatter prøver samlet inn i perioden , fra deltakere i helseundersøkelser i Norge og blodgivere i Oslo og omegn. I dag samles det kun inn prøver fra tidligere Janusgivere som har utviklet kreft. Sekretariatet er lokalisert ved Kreftregisteret og fire personer står for daglig drift, koordinering av forskningsprosjekter og er i tett dialog med prosjektansvarlige, laboratorier og IT-personale. Gruppen leder og samarbeider i nasjonale og internasjonale prosjekter vedrørende biomarkører for ulike eksponeringsfaktorer og kreft, genetiske markører for kreft, samt studier av tidlig markører for kreft. Janus ble sommeren 2012 medlem i National Cancer Institute (NCI) Cohort Consortium og deltok på årsmøte i USA i oktober. Gruppe for epidemiologisk HPV-forskning Kreftregisteret har siden 1990-tallet drevet forskning på humant papillomavirus (HPV) og kreft, og har i dag en egen forskningsgruppe som fokuserer på epidemiologisk HPV-forskning. Forskningsgruppen har fokus på studier av HPV-relaterte sykdommer og er med på å evaluere effekten og sikkerheten av HPV-vaksinen Gardasil i Norden. Gruppen gjennomfører studier på individ- og befolkningsnivå. Ti ansatte jobber i HPV-gruppen, som består av forskere, statistiker, rådgivere og forskningsassistenter. Janus serumbank fyller 40 år I 2012 var det 40 år siden de første prøvene ble samlet inn til Janus serumbank, en forskningsbiobank spesielt rettet mot kreft. Banken ble integrert i Kreftregisteret i Janus serumbank inneholder nå prediagnostiske serumprøver fra ca norske givere samlet inn til og med Av disse har mer enn utviklet kreft innen utgangen av Frivillig innsats fra mange ildsjeler, velvilje fra giverne og finansiering fra Kreftforeningen gjennom mange år, har bidratt til at vi i dag sitter med et solid forskningsmateriale som brukes i en lang rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter 12 Årsrapport 2012

13 Årsrapport Administrasjonsavdelingen Administrasjonsavdelingen er en støtteavdeling for fagavdelingene og screeningprogrammene og har 13 ansatte. Stab direkte under avdelingsleder Stab har ansvar for HR, HMS, juridiske spørsmål, lønn og budsjett. Informasjons- og dokumentasjonsseksjonen Informasjons- og dokumentasjonsseksjonen har ansvar for informasjon, bibliotek, arkiv, sentralbord og resepsjon. Årsrapport om virksomheten 2012 HOVEDMÅL: Kreftregisterets strategi for perioden fastsetter at Kreftregisteret skal være en sentral aktør innen primær, sekundær og tertiær forebygging av kreft gjennom forskning, registrering og bearbeiding av data, samt drift av screeningprogrammene mot kreft. Kreftregisterets bidrag til primær, sekundær og tertiær forebygging av kreft Det forebyggende arbeidet mot kreft kan inndeles i primær, sekundær og tertiær forebygging. Hensikten med hvert nivå av forebygging er: Primær forebygging skal forhindre at kreft oppstår. Sekundær forebygging er tidlig diagnose og behandling av kreft og forstadier til kreft. Tertiær forebygging skal redusere de negative konsekvensene av kreft ved å tilby kreftpasienter den beste tilgjengelige utredning, behandling og oppfølging. Nye medlemmer til styringsgruppen for Janus serumbank I 2012 ble følgende utnevnt som nye medlemmer av styringsgruppen for Janus serumbank: Tone Bjørge, MD PhD Universitetet i Bergen og Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Wenche Reed, MD PhD Stab forskning, innovasjon og utdanning i OUS. Maria Averina, MD PhD Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN. Øvrige medlemmer i styringsgruppen for Janus serumbank er: Aage Haugen, professor, MSc PhD Stami, Oslo. Ole-Erik Iversen, professor, MD PhD, Haukeland universitetssykehus, Bergen. Inger Kristin Larsen, MSc PhD, Kreftregisteret, Oslo. Anders Waage, MD PhD, St. Olavs hospital, Trondheim. Årsrapport

14 14 Årsrapport 2012 Primær forebygging Primær forebygging skal forhindre at kreft oppstår. Kreftregisterets bidrag til dette er dokumentasjon av kreftforekomst og overlevelse samt forskning på årsaker til kreft. Mål: Kreftregisterets data på kreftforekomst skal ha høy kvalitet Cancer in Norway 2010 publisert i september 2012 Kreftregisterets rapport, Cancer in Norway 2010, ble utgitt i september Det ble registrert nye tilfeller av kreft, en økning på 751 fra året før. Kreftregisteret har, innen 2015, som mål at tall for siste års nye krefttilfeller skal publiseres innen oktober måned påfølgende år. Publiseringstidspunktet for Cancer in Norway i 2012 var imidlertid senere enn året før. Forsinkelsen skyldtes at man valgte å registrere alle meldinger før publisering, i motsetning til tidligere år der Kreftregisteret har valgt å publisere den årlige statistikken basert på deler av meldingsgrunnlaget. Cancer in Norway 2010 var basert på det totale antallet registrerte meldinger og dette reduserer antallet etterregistreringer og vil føre til at en vil kunne publisere de årlige krefttallene tidligere i årene som kommer. Mål: Forskning på årsaker til kreft skal være på høyt internasjonalt nivå Kreftregisterets ansatte deltar i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter på en rekke områder. Her er en presentasjon av to av prosjektene. For fullstendig oversikt over Kreftregisterets forskning se publikasjonslisten bak i årsrapporten. Studerer sammenhengen mellom vitamin D og økt kreftrisiko Epidemiologiske studier har de siste tiårene vist at eksponering for UV-stråling påvirker dødelighet av flere kreftformer. Vitamin D3 dannes når huden eksponeres for UV-stråling. Laboratoriestudier har demonstrert at den aktive hormonelle formen av vitamin D (1,25OHD) kan kontrollere cellevekst og prosesser som påvirker kreftutvikling. Det antas at forskjeller i vitamin D-nivå kan forklare den sammenhengen man observerer mellom UV-eksponering og kreftsykdom. Et høyt nivå av vitamin D kan være gunstig i forhold til overlevelse ved flere kreftformer. Kreftregisteret fant, i en studie fra 2004, at pasienter som fikk bryst-, prostata- eller tykktarmskreft om sommeren/ tidlig høst, en tid på året hvor befolkningen generelt har høye vitamin D-nivå, hadde bedre overlevelse enn de som ble diagnostisert om vinteren, når vitamin D-nivået i befolkningen er lavt. Tilsvarende resultater ble også funnet for pasienter med lungekreft og lymfom (Tretli et al. 2012). 14 Årsrapport 2012

Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier?

Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier? Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier? Big data og biomedisinsk næringsutvikling Fra genomikk til real world data 7.5. 2015 Bjørn Møller, Avdelingsleder Registeravdelingen,

Detaljer

INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft

INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft Tarmkreft Screening - forebygging Offentlig helseundersøkelse INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft 704104_01M.indd 1 21.01.13 14:22 Tarmkreft Screening - forebygging Offentlig helseundersøkelse

Detaljer

Kreftregisteret elektroniske meldinger fra Hvordan påvirker det dere?

Kreftregisteret elektroniske meldinger fra Hvordan påvirker det dere? Kreftregisteret elektroniske meldinger fra 01.01.2015 Hvordan påvirker det dere? Konferanse for Helsesekretærer i sykehus, UBC, 21.11.2014 Siri Larønningen Spesialrådgiver data inn Kreftregisteret Kort

Detaljer

2012-2015. Strategi for Kreftregisteret

2012-2015. Strategi for Kreftregisteret 2012-2015 Strategi for Kreftregisteret 1 Innhold Forord 3 Kreftregisterets virksomhet 5 Kreftregisterets formål 5 Primær, sekundær og tertiær forebygging 5 Fordelen med en samlet virksomhet 5 Samarbeidspartnere

Detaljer

INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft

INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft Tarmkreft Screening - forebygging Offentlig helseundersøkelse INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft 704104_01M_07.16.indd 1 06.09.2017 08.42 Tarmkreft Screening - forebygging Offentlig helseundersøkelse

Detaljer

Mammografiprogrammet. -en kort presentasjon- Berit Damtjernhaug Leder

Mammografiprogrammet. -en kort presentasjon- Berit Damtjernhaug Leder Mammografiprogrammet -en kort presentasjon- Berit Damtjernhaug Leder Forskningsrådet 17.aug.2007 Bakgrunn og historikk > 1985: de første internasjonale randomiserte studier blir publisert > 1993: Kreftforeningen

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for føflekkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post ingunn.bjorhovde@kreftregisteret.no

Detaljer

Kreftregisteret elektroniske meldinger fra Har dere kommet i gang?

Kreftregisteret elektroniske meldinger fra Har dere kommet i gang? Kreftregisteret elektroniske meldinger fra 01.01.2015 01.06.2015 Har dere kommet i gang? Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell DFDS Seaways, 25.02.2015 Siri Larønningen Spesialrådgiver data

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 200900661/MAL Vår ref.: 02/30/BM Dato: 27.03.2009 Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Detaljer

Cancer in Norway 2015

Cancer in Norway 2015 Cancer in Norway 2015 Kreftinsidens, mortalitet, overlevelse og prevalens i Norge Norsk sammendrag CiN 2015 Image: Shutterstock Norsk sammendrag Kreft i Norge 2015 Hvordan forstå krefttall I vår årlige

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for brystkreft. Kreftregisteret. Oslo Universitetssykehus

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for brystkreft. Kreftregisteret. Oslo Universitetssykehus Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for brystkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post monica.johansen@kreftregisteret.no;

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Oktober 2013 Side 1 av 15 Postadresse Kontoradresse Telefon: 22 45 13 00 E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Org. nr.: 974707160

Detaljer

Fellesregistre - Kreftregisteret. Jan F Nygård Kreftregisteret

Fellesregistre - Kreftregisteret. Jan F Nygård Kreftregisteret Fellesregistre - Kreftregisteret Jan F Nygård Kreftregisteret Kreftregisteret > Opprettet i 1951 > Samle inn opplysninger om all kreft i Norge (Kreftregisterforskiften); > Formål: Etablere viten og spre

Detaljer

Journaldato: 11.02.2013-24.02.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 11.02.2013-24.02.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02.2013-24.02.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.03.2013 Opphoping av krefttilfeller

Detaljer

Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner

Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner Avdelingsdirektør Erik Kreyberg Normann Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars 2012 - Erik Kreyberg Normann 1 Helsedirektoratets arbeid på kreftområdet

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE SIDSEL SANDVIG, SPESIALRÅDGIVER KREFTFORENINGEN, 12.12.2014 Politisk påvirkningsarbeid kvalitetsregistre, bakgrunn Helsetjenestekvalitet

Detaljer

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00 Dato: 11.11.2011 Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Formål/sammendrag I styremøte i

Detaljer

Journaldato: 1.5.2012-11.5.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.05.

Journaldato: 1.5.2012-11.5.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.5.2012-11.5.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2012 Diagnose på min avdøde mor Opplysnings-

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Mammografiprogrammet. Undervisning, Ullevål 27092012. Berit Damtjernhaug overlege Leder for Mammografiprogrammet Kreftregisteret

Mammografiprogrammet. Undervisning, Ullevål 27092012. Berit Damtjernhaug overlege Leder for Mammografiprogrammet Kreftregisteret Mammografiprogrammet Undervisning, Ullevål 27092012 Berit Damtjernhaug overlege Leder for Mammografiprogrammet Kreftregisteret Innhold > Litt kreftstatistikk > Hva er screening? > Organiseringen av Mammografiprogrammet

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning LMI, 25. mai 2010 Wenche Reed Seksjonsleder Biobank og registerstøtte Oslo universitetssykehus UUS OUS Aker v i k Radiumhospitalet Rikshospitalet v Helse

Detaljer

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ Kreftregisteret og Sørlandet Sykehus Kristiansand tilbyr deg

Detaljer

Kreftregisterets arbeid med RWE

Kreftregisterets arbeid med RWE Kreftregisterets arbeid med RWE Espen Enerly, PhD Forsker Okt 18, 2016 Kreftregisteret Institutt for populasjonsbasert kreftforskning Interessekonflikt Arbeider på Kreftregisteret med HPV-vaksineprosjekter

Detaljer

Helseeffekter av screening for kolorektal kreft. Hurtigoversikt

Helseeffekter av screening for kolorektal kreft. Hurtigoversikt 2016 Helseeffekter av screening for Hurtigoversikt Hovedbudskap Det skal fattes en beslutning om hvorvidt det skal etableres et nasjonalt screeningprogram for. Kunnskapsenteret i Folkehelseinstituttet

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

Nyreerstattende behandling i Helse-Nord 2000-2012 resultater, mulige forklaringer og aktuelle tiltak

Nyreerstattende behandling i Helse-Nord 2000-2012 resultater, mulige forklaringer og aktuelle tiltak Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 21-2014 Nyreerstattende behandling i Helse-Nord 2000-2012 resultater, mulige forklaringer og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Status og utfordringer i dagens screeningprogram

Status og utfordringer i dagens screeningprogram Status og utfordringer i dagens screeningprogram potensial for forbedret effekt Fagdag Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 25.3.2014 Oslo Kongressenter Stefan Lönnberg Kreftregisteret 1 Disposisjon

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle magetarmsykdommer. Helse Bergen HF

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle magetarmsykdommer. Helse Bergen HF Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

HPV vaksine, kreftforekomst og forstadier til livmorhalskreft

HPV vaksine, kreftforekomst og forstadier til livmorhalskreft HPV vaksine, kreftforekomst og forstadier til livmorhalskreft Rapport utarbeidet av Anna Skog, Stefan Lönnberg og Giske Ursin Kreftregisteret, juni 2015 Innhold Oppsummering... 4 Bakgrunn... 4 Beskrivelse

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister

Personidentifiserbart Norsk pasientregister Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-konferansen 2006 Unn E. Huse, SINTEF Norsk pasientregister 1 Prosessen NPR ble etablert i 1997 som et avidentifisert register med konsesjon fra Datatilsynet

Detaljer

Journaldato: 22.9.2010-30.9.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 22.9.2010-30.9.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2010-30.9.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Datautlevering 2010/7-88 1808/2010 21.09.2010

Detaljer

Ulike typer screening

Ulike typer screening Ulike typer screening Hvordan virker dette på overdiagnostikk? Moderne bildediagnostikk og medisinske tester, for mye av det gode? Mette Kalager Lege, PhD Min bakgrunn Kirurg Sykehuset Telemark, OUS Radiumhospitalet

Detaljer

Kreftregisteret sett fra helseforvaltningen. Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Kreftregisteret 60 år 27. sept. 2012 Bjørn Inge Larsen 1

Kreftregisteret sett fra helseforvaltningen. Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Kreftregisteret 60 år 27. sept. 2012 Bjørn Inge Larsen 1 Kreftregisteret sett fra helseforvaltningen Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Kreftregisteret 60 år 27. sept. 2012 Bjørn Inge Larsen 1 Befolkningsutvikling 2012-2060 100 80 60 Kilde: SSB Kreftregisteret

Detaljer

Journaldato: 1.6.2011-15.6.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.05.

Journaldato: 1.6.2011-15.6.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.6.2011-15.6.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.06.2011 Datautlevering ifm nordisk studie

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

HPV, celleforandringer og kreft. Av Sveinung Sørbye Overlege, klinisk patologi UNN

HPV, celleforandringer og kreft. Av Sveinung Sørbye Overlege, klinisk patologi UNN HPV, celleforandringer og kreft Av Sveinung Sørbye Overlege, klinisk patologi UNN Hvorfor får nesten aldri nonner livmorhalskreft? Humant papillomavirus (HPV) Livmorhalskreft skyldes et virus som er seksuelt

Detaljer

Journaldato: 14.3.2011-21.3.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 14.3.2011-21.3.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2011-21.3.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2011 Søknad om sommerjobb Forespørsel

Detaljer

Journaldato: 12.10.2009-19.10.2009, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 12.10.2009-19.10.2009, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.10.2009 -, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A tsendelse av samtykkebrev HPV vaksine / FTRE studien

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.12.16 Sak nr: 070/2016 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer pr november 2016 Trykte vedlegg: ingen Bakgrunn for saken I styremøtene i september og

Detaljer

Journaldato: 16.12.2013-31.12.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 16.12.2013-31.12.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.12.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2014 Avtale om Keyreplikator-DCOM-KeyWatch

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Anne Hafstad, prosjektdirektør 28 pakkeforløp 26 organspesifikke forløp 1 metastaser uten kjent utgangspunkt 1 diagnostisk pakkeforløp 1. januar

Detaljer

Kreftregisterets hoveddatabase:

Kreftregisterets hoveddatabase: Kreftregisterets hoveddatabase: kilder, datakvalitet og tilgjengelighet perspektiv fremover Fagdag ved Kreftregisterets 60-årsjubileum 27.9.2012 Bjørn Møller, Avd. leder Registeravdelingen, Kreftregisteret

Detaljer

Journaldato: 12.1.2011-17.1.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 12.1.2011-17.1.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.1.2011-17.1.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2011 Søknad om bruk av data Hvordan

Detaljer

Journaldato: 16.02.2015-28.02.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 16.02.2015-28.02.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.02.2015-28.02.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.03.2015 Søknad om datautlevering Forekomst

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR)

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR) Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Alternative strategier for informasjon og samtykkeinnhenting

Alternative strategier for informasjon og samtykkeinnhenting 27.8.13 Alternative strategier for informasjon og samtykkeinnhenting HPV-test i primærscreening Bakgrunn Helsedirektoratet (Hdir) har utarbeidet tre ulike strategier for informasjon og samtykkeinnhenting

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Journaldato: 7.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 7.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2011 -, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.11.2011 Søknadskjema til Gidske og Peter Jacob

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kreftregisteret / Janusbanken

Endelig kontrollrapport Kreftregisteret / Janusbanken Endelig kontrollrapport Kreftregisteret / Janusbanken Saksnummer: 15/01357 Dato for kontroll: 09.02.2016 Rapportdato: 30.06.2017 Kontrollobjekt: Oslo Universitetssykehus HF v/ Kreftregisteret Sted: Oslo

Detaljer

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Det Kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 dep 0030 Oslo Dato: 21. juni 2011 Deres ref.: Vår ref.: Høring - HPV- test i sekundærscreening Undertegnede

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Dagens Medisin Kreftkonferanse 23. april 2015 Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet Bindinger Oslo universitetssykehus: Fagdirektør

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 7. september 2009 Dato møte: 10. september 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Brev 3.9.2009 fra Helse Sør-Øst RHF Brev 28.8.2009 fra Helse-

Detaljer

Journaldato: 21.11.2011-30.11.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 21.11.2011-30.11.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.11.2011-30.11.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.12.2011 Datautlevering Datautlevering

Detaljer

Høringssvar på forslag til forskrift om endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse

Høringssvar på forslag til forskrift om endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse Helse og Omsorgsdepartementet Postbok 8011 Dep 0030 Oslo Kvinne- og barneklinikken Vår ref.: Deres ref.: Saksbeh.: Dato: 200903103-/ 11.4.2011 Oppgis ved all henvendelse Høringssvar på forslag til forskrift

Detaljer

737 Kreftregisteret ble omtalt i mediene. 37 Forskere på Kreftregisteret per 2015 R S R A P P O R T

737 Kreftregisteret ble omtalt i mediene. 37 Forskere på Kreftregisteret per 2015 R S R A P P O R T 171 Publikasjoner av Kreftregisterets forskere 737 Kreftregisteret ble omtalt i mediene 37 Forskere på Kreftregisteret per 2015 Å R S R A P P O R T 2015 2 Årsrapport 2015 Årsrapport fra Kreftregisterets

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016 Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre 18. februar 2016 Kvalitetsregister: En samling strukturert informasjon av utvalgte kvalitetsmål gjennom et behandlingsforløp for

Detaljer

HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine i vaksinasjonsprogrammet HPV-vaksine ble inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2009

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016 Hanne Narbuvold, Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Avdeling statistikk Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

FLERE VIL B. FINNER GENFEIL: Professor Anne. 8 8 Lørdag 28. april 2012

FLERE VIL B. FINNER GENFEIL: Professor Anne. 8 8 Lørdag 28. april 2012 8 8 Lørdag 28. april 2012 FLERE VIL B De er blant landets fremste eksperter på kreft. Her forklarer de hvilke gjennombrudd forskningen har hatt de siste årene. Funnene gir forskerne tro på at stadig flere

Detaljer

Journaldato: 01.05.2013-15.05.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 01.05.2013-15.05.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2013-15.05.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2013 Reservasjon og registrering

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer