Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.23 Gustav Vigeland: To unge piker, Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.24 Gustav Vigeland: Eldre mann med gutt på ryggen, Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.26 Gustav Vigeland: Ung pike med hendene foran munnen, Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

3 Årsrapport Innhold Forord fra direktøren... 4 Forord fra styret ved Kreftregisteret... 6 Nøkkeltall Om Kreftregisteret - virksomhetens art... 8 Om Kreftregisteret Kreftregisterets formål... 9 Registeravdelingen...10 Registerinformatikkavdelingen...10 Scereeningprogrammene Mammografiprogrammet Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft...11 Pilotprosjekt for tarmkreftscreening Forskningsavdelingen...12 Gruppe for etiologisk forskning Gruppe forbiobank-basert forskning - Janus serumbank Gruppe for epidemiologisk HPV-forskning Administrasjonsavdelingen...13 Årsrapport om virksomheten Kreftregisterets bidrag til primær, sekundær og tertiær forebygging av kreft Primær forebygging...14 Cancer in Norway 2010 publisert i september Studerer sammenhengen mellom vitamin D og økt kreftrisiko Allergi minsker risiko for hjernekreft...15 GAP-konferansen arrangeres i Oslo...15 Sekundær forebygging Mammografiprogrammet - status og utfordringer...16 Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft - status og utfordringer...17 Forprosjekt for tarmkreftscreening finner kreft Tertiær forebygging Seks nye kvalitetsregistre anbefales gitt nasjonal status Utvikling og drift av nytt kvalitetsregister for lungekreft Ny studie på overlevelse av lungekreft finansieres av Kreftforeningen Registerinformatikk KreftRegisterets Elektroniske Meldetjeneste - KREMT Felles IT-plattform for kvalitets- og insidensregisteretskal sikre gode kreftdata og godt personvern Datautlevering og formidling Datautlevering Informasjon og samfunnskontakt HR og HMS Kompetanseutvikling og kunnskapsdeling Medarbeiderpolitikk og arbeidsmiljø Internkontroll Helsefremmende arbeid Sykefravær, forebygging og inkluderende arbeidsliv Regnskap Vitenskapelige publikasjoner Publikasjoner i samarbeid med internasjonale arbeidsgrupper...46 Leserinnlegg mm...47 Rapport Årsrapport

4 4 Årsrapport 2012 FORORD FRA DIREKTØREN Elektronisk innrapportering av kliniske kreftmeldinger, 6 nye kvalitetsregistre innstilt til nasjonal status, rekordår innen forskning og publisering, foreslått ny revisjon av Kreftregisterforskriften som muliggjør fortsatt drift og kvalitetssikring av screeningprogrammene, oppstart av forprosjekt for tykk- og endetarmskreftscreening, 60 år med kreftregistrering. Dette var viktige momenter for Kreftregisteret i I 2012 feiret vi 60 års-jubileet til Kreftregisteret. Mye har endret seg på 60 år. Antall krefttilfeller har økt betraktelig, det samme har antall meldinger Kreftregisteret mottar per krefttilfelle. Det er disse meldingene fra flere ulike kilder, som reduserer sjansen for at et krefttilfelle skal bli oversett, som gjør at Kreftregisteret er så komplett og har så høy kvalitet, men dette bidrar til ytterligere økning i antall meldinger vi får inn. Veksten i antall tilfeller og nye markører som bør registreres, krever også at vi må utvikle gode elektroniske innrapporterings- og registreringsløsninger. Fra april 2011 ble det mulig å innrapportere kreftmeldinger elektronisk. Brystkreftområdet var først ut, og står for en stor andel av den elektroniske innrapporteringen. Ved utgangen av 2012 kunne kliniske meldinger for de fleste kreftformer rapporteres inn elektronisk via Norsk Helsenett. Flere og flere sykehus begynte i løpet av året å benytte seg av elektronisk innmelding. Dessverre er det slik at selv der rapporteringen til Kreftregisteret er elektronisk, skjer det i dag mye unødvendig ekstraarbeid ved helseforetakene. Samme informasjon må legges inn både i lokale elektroniske pasientjournaler, og i meldinger som kan sendes til Kreftregisteret. Det beste ville være at helseforetakene kunne benytte journalsystemer der informasjon forelå strukturert og at det derfra ble innrapportert automatisk til ulike helseregistre. Dette kommer, men tar lang tid, fordi det forutsetter en oppgradering av elektroniske pasientjournaler og patologisystemer. Selv om kliniske meldinger kan rapporteres inn elektronisk, er hovedandelen av kreftrapportering fremdeles på papir. Kreftregisteret mottar ca papirmeldinger per år, hvorav er patologimeldinger og kliniske meldinger. Dette utgjør ca papirmeldinger hver uke som må skannes. Over de siste par årene har det utviklet seg et etterslep, og papirmeldingene hopet seg opp. I 2012 tok vi inn igjen etterslepet, slik at alle papirmeldinger nå skannes innen en måned etter mottak. Innad i huset er all håndtering av data elektronisk og personidentifisering er kryptert. Rapporten over antall krefttilfeller og dødsårsaker forårsaket av kreft i 2010 (Cancer in Norway), ble publisert i slutten av september. Kreftregisterets IKT systemer krever oppgradering og dette arbeidet har vært drevet som et prosjekt med finansiering fra Helse Sør-Øst. I fjor ble det avgjort at Kreftregisterets Nye Elektroniske IKT Plattform (KNEIP) skal utvikles og drives av Kreftregisteret selv. Et nytt prosjektstyre tok denne avgjørelsen like før sommeren. Dette er et viktig skritt mot enda mer funksjonell elektronisk drift av registeret. Kreftregisteret har i flere år argumentert med at vi har en rekke kliniske kvalitetsregistre som alle er nasjonale og komplette, og som burde få nasjonal status. Denne statusen er viktig, for kun kvalitetsregistre med nasjonal status får midler til drift. Vi har regnet ut at hvert kvalitetsregister koster 2.7 millioner ekstra å drive. Dette fordi en rekke tilleggsvariabler, ut over de vanlige kreft-parametrene, skal kodes og registreres. Det kreves også ressurser for å samle de kliniske referansegruppene tilknyttet kvalitetsregistrene. I 2012 ble seks nye kvalitetsregistre innstilt til nasjonal status, fra før er det kun prostatakreftregisteret og tykk- og endetarmskreftregisteret som har slik status. Vi har i 2013 fått melding om at alle seks har fått nasjonal status. Som ledd i enkeltklinikeres, avdelingers og helseforetakenes mulighet for selv å drive kvalitetskontroll, har det vært mulig å be om en systematisk tilbakerapportering av data en selv og ens helseforetak har innrapportert til Kreftregisteret. Lovhjemmelen for dette har ikke vært så klar som vi har ønsket, og i 2012 varslet Datatilsynet at Kreftregisteret måtte slutte med denne praksisen. Dette er bekymringsfullt, da dette er et reelt behov fra helseforetakenes side som skal sikre god pasientbehandling. Vi har rapportert inn behovet for en snarlig lovendring til Helse- og omsorgsdepartementet. I løpet av 2012 ble det klart at den endringen i Kreftregisterforskriften knyttet til screeningprogrammene som Helse- og omsorgsdepartementet hadde foreslått året før, ikke ville være tilstrekkelig til å sikre drift og kvalitetssikring av screeningprogrammene. I desember kom det et revidert forslag, som gir reservasjonsrett også bakover i tid. Dette er viktig for Kreftregisteret, og essensielt for screeningprogrammene. Det er svært lite 4 Årsrapport 2012

5 Årsrapport sensitiv informasjon det er snakk om, og helt vesentlig for at dette helsetilbudet skal fortsette. Det sier seg selv at påminnelser ikke kan sendes ut dersom man ikke vet når de skal sendes ut. Uten en slik endring vil Livmorhalsprogrammet måtte nedlegges innen mars For Mammografiprogrammet er endringen viktig for drift, og essensiell for nødvendig kvalitetssikring. I løpet av våren startet et pilot- eller forprosjekt på screening for tarmkreft i Østfold, Akershus og Buskerud. Norge ligger dårlig an sammenlignet med andre nordiske land og med for eksempel USA når det gjelder forekomst og dødelighet av tykk- og endetarmskreft. Pilotprosjektet er planlagt å gi nyttig og nødvendig informasjon dersom det besluttes at et nasjonalt program skal bygges opp. På forskningssiden var 2012 et usedvanlig godt år. Det er registrert over 130 publikasjoner av Kreftregisterets forskere, dette er nesten 50 % mer enn året før. En viss variasjon i antall publikasjoner over tid må vi regne med, men vi gleder oss over at Kreftregisteret nå er i en svært produktiv forskningsfase. Vi ser også muligheten for å delta i store internasjonale forskningsprosjekter. Vi ble i høst deltager i National Cancer Institute sitt store kohort consortium. Vi er også deltaker i en rekke andre store internasjonale prosjekter både innen etiologi, molekylær/genetisk epidemiologi, forebygging, screening, registrering og oppfølging/monitorering av kreftpasienter. Alle avdelingene og screeningprogrammene arbeidet med implementering av den nye strategien gjennom hele året. Utarbeidede handlingsplaner er ferdige og iverksatt. Kreftregisteret hadde i fjor presidentskapet for de nordiske kreftregistrene (Association of Nordic Cancer Registries) og var vert for årsmøtet i august. Vi feiret også 60 år med kreftregistrering med et internt seminar i september. Mange medarbeidere, både fra fagavdelingene og fra administrasjonen, bidro aktivt i begge begivenhetene, og begge var svært vellykket. Takk til alle ved Kreftregisteret og våre mange samarbeidspartnere for en stor innsats i 2012! Oslo, mars Giske Ursin Direktør Årsrapport

6 6 Årsrapport 2012 FORORD FRA STYRET VED KREFTREGISTERET Kreftregisteret har nå vært i virksomhet i 60 år og har bidratt til at en tilnærmet komplett oversikt over antall krefttilfeller i Norge. Det gir en enestående mulighet til kvalitetssikring av den behandlingen som gis, ved bruk av de innsamlede data til forskning og til kvalitetssikring. Og disse mulighetene brukes! De brukes av Kreftregisterets egne ansatte og av andre. Det er utrolig hyggelig å konstatere at Kreftregisterets forskere i 2012 hadde flere publikasjoner enn noen gang før. Fra styrets side ser vi satsing på forskning som viktig, ja, som helt nødvendig. Det er også positivt at Kreftregisterets ansatte inviteres med i store internasjonale forskningsprosjekter. Det er viktige tilbakemeldinger til Kreftregisteret som institusjon og til forskermiljøet ved Kreftregisteret. Gjennom denne aktive forskningsinnsatsen bidrar miljøet på Kreftregisteret til at kreftbehandlingen nasjonalt og internasjonalt stadig blir bedre. Tilbakemeldinger til det enkelte sykehus, den enkelte klinikk og den enkelte behandlende lege er viktig ledd i kvalitetssikringen av behandlingstilbudet til norske pasienter. Slike tilbakemeldinger har ført til at enkelte sykehus har avviklet et tilbud der resultatene ikke har svart til forventingene ut fra landsgjennomsnittet. Nå har Datatilsynet varslet at den lovhjemmelen Kreftregisteret har basert tilbakemeldingene på, ikke holder. Dette er bekymringsfullt. Jeg håper helsemyndighetene snarest sikrer nødvendig lovgrunnlag slik at tilbakemeldingspraksis kan videreføres. Kreftregisteret mottar meldinger om den enkelte kreftpasient fra flere ulike kilder. Fortsatt mottas mye på papir. Det er arbeidskrevende både for innmelder og for mottaker. Noen sykehus sender nå inn meldingene elektronisk og det gjør oppgaven enklere både for melder og for Kreftregisteret. Målet må være at alle sykehusene sender alle meldinger elektronisk og at dette skjer automatisk. Det forutsetter en oppdatering av elektronisk pasientjournal og at patologisvar må struktureres. Det siste burde det være mulig å få til raskt. Det første vil dessverre ta tid Den dagen vi har full elektronisk innmelding vil vi også ha større muligheter til å fokusere mer på kvalitetssikring ved å gjøre sammenligninger mellom laboratorier og mellom sykehus. Kreftregisteret kan også ta inn flere markører og flere kvalitetsparametre i kvalitetsregistrene. Kreftregisteret vil mao kunne flytte innsatsen fra manuelt innleggingsarbeid til systematiserings- og monitoreringsarbeid. Det vil gi et helt annet grunnlag for å vurdere hvor behandlingen fungerer bra, og hvilke sykehus som ligger dårlig an. Slike data ville også være gull verdt i forhold til kliniske studier. Det ville gi kreftforskningsmiljøet i Norge helt nye muligheter og også gjøre satsing i Norge ytterligere interessant for internasjonale miljøer. Mens vi venter på at meldingene inn til Kreftregisteret skal bli helelektroniske, satses det på en betydelig utvikling og oppgradering internt i Kreftregisteret. Fra styrets side noterer vi oss at utviklingsarbeidet i all hovedsak skjer med egne krefter. Dette ble anbefalt av en styringsgruppe sammensatt av dyktige representanter fra eksterne miljøer og representerer tillit og en flott tilbakemelding til IKT-miljøet i Kreftregisteret. IKT forbedringer ved KRG er viktig bedre systematisering av data inn gir større muligheter for gode data ut. Styret har i 2012 brukt tid på å få fram viktigheten av forskriftsendringer i forhold til screeningprogrammene. En forskriftendring som også gir mulighet til å sikre alt innsamlet materiale. Dette er helt nødvendig, både for drift, kvalitetssikring, forskning og for utredning i enkeltsaker. Heldigvis ser det ut til at denne saken nå er i ferd med å løses på en god måte. Styret vil takke alle ansatte for stort engasjement og for enestående innsats i 2012! Takket være innsats og engasjement har Kreftregisteret ytterligere befestet sin posisjon og viktighet både ute og hjemme i det året vi nå har bak oss. Tove Strand 6 Årsrapport 2012

7 Årsrapport Nøkkeltall 2012 Økonomiske resultater (beløp i 1000 NOK) Basisramme Andre inntekter Ansatte Årsresultat Antall ansatte 158 Antall årsverk 122 Forskning Sykefravær 5,2% Publikasjoner 133 Doktorgrader 0 Janus serumbank * Krefttilfeller per Cancer in Norway 2010 (publisert oktober 2012) Kreftdata - registrering og utlevering Publikasjoner 6 Nye krefttilfeller Menn Kvinner Registrerte kreftmeldinger Antall purringer på kreftmeldinger (for personer) Utleveringer av statistikk/datasett 262 Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Kvinner som har tatt celleprøver (2011) Antall celleprøver (2012) Antall kvinner som tok histologiprøver (2010) Brev - (påminnelser/kontrollprøve) (2012) Mammografiprogrammet Invitasjoner til undersøkelse Antall fremmøtte kvinner Antall etterundersøkelser ,8% (n=5737) var etterinnkalt på grunn av mammografifunn 0,3% (n=591) var etterinnkalt på grunn av symptomer 0,1% (n=170) var etterinnkalt på grunn av teknisk utilfredsstillende bilder * Årsrapport

8 8 Årsrapport 2012 OM KREFTREGISTERET VIRKSOMHETENS ART Kreftregisteret ble opprettet i 1951 og er et av de eldste nasjonale kreftregistre i verden. Dette, kombinert med det unike personnummersystemet vi har i Norge, gjør at Kreftregisterets materiale er særdeles godt egnet til å etablere ny viten gjennom forskning og å spre kunnskap om kreft. Internasjonalt ses Kreftregisteret på som en gullgruve for kreftforskning på grunn av nær komplette kreftdata på befolkningsnivå. Kreftregisteret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er organisert som selvstendig institusjon under Oslo Universitetssykehus HF, med eget styre. Kreftregisteret har i underkant av 160 medarbeidere (cirka 120 årsverk), og er organisert i tre fagavdelinger og én stabs-/støtteavdeling. Samtidig har Kreftregisteret ansvaret for driften av to screeningprogrammer, et pilotprosjekt for tarmkreftscreening, samt et overvåkingsprosjekt av HPV-vaksinen i samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitutt (Norvaks). Helse- og omsorgsdepartementet Helse Sør-Øst RHF Oslo Universitetssykehus HF Styret Direktør Forskningsavdelingen Registeravdelingen Registerinformatikkavdelingen Administrasjonsavdelingen Seksjon for livmorhalsscreening Seksjon for mammografiscreening Seksjon for colorectalcancerscreening Norvaksprosjektet Kreftregisterets målgrupper er helsevesenet, forskningsmiljøer, beslutningstakere og befolkningen. 8 Årsrapport 2012

9 Årsrapport Om Kreftregisteret i 2012 Kreftregisterets formål Kreftregisteret skal etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom ved å: samle inn og behandle data om krefttilfeller og kreftundersøkelser. drive, fremme og gi grunnlag for forskning om kreftsykdommer. gi råd, veiledning og informasjon om helsehjelp mot kreftsykdommer og om tiltak som kan forebygge utvikling av kreftsykdom. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Kreftregisteret ansvaret for å drive de nasjonale screeningprogrammene mot kreft. I tillegg er Kreftregisteret ansvarlig for Janus serumbank. Kreftregisterets målgrupper er helsevesenet, forskningsmiljøer, beslutningstakere og befolkningen. To nye medlemmer ble oppnevnt til Kreftregisterets styre Styret i Oslo Universitetssykehus HF oppnevnte 9. februar 2012 to nye medlemmer til Kreftregisterets styre. Finn Henry Hansen og Helga Salvesen avløste Olav Dahl og Trine Magnus som hadde vært medlemmer i seks år. Finn Henry Hansen er direktør i Helse Nord RHF. Helga Salvesen er professor ved Institutt for Klinisk Medisin ved Universitetet i Bergen. De ble oppnevnt for perioden Øvrige medlemmer i Kreftregisterets styre er: Tove Strand, styreleder. Stein Kvaløy, styremedlem, Helse Sør-Øst. Stig A. Slørdahl, styremedlem, Helse Midt-Norge. Harald Arnkvern, styremedlem. Gro Seim, styremedlem. Johanne Gulbrandsen, styremedlem,krgs ansatterepresentant. Tom Kristian Grimsrud, styremedlem, KRGs ansatterepresentant. Årsrapport

10 10 Årsrapport 2012 Registeravdelingen Registeravdelingen samler inn, tolker, registrerer og kvalitetssikrer store mengder kreftinformasjon, og klargjør data for utlevering til forskning, statistikk og kvalitetsmålinger. Registeravdelingen har over femti ansatte fordelt på fire enheter: Forskningsseksjonen. En mindre forskningsenhet som hovedsakelig driver klinisk rettet forskning med vekt på deskriptiv statistikk. Forskningsgruppen økte i antall i 2012, blant annet ved rekruttering av 3 nye stipendiater. Datautleveringsenheten. To rådgivere arbeider full tid med å utlevere data fra Kreftregisteret, hovedsakelig til forskere, media, offentlig forvaltning og helsesektoren. Etterspørselen er økende. Registerinformatikkavdelingen Medisinsk faggruppe består av interne og eksterne leger samt en forskningsassistent med lang erfaring innen medisinsk koding. Gruppen har ansvar for det medisinske innholdet og kodeverket i alle databasene. Faggruppen har jevnlig møter med organgruppene og går gjennom kodeproblematikk og -utfordringer. Registerseksjonen har over 30 forskningsassistenter innen medisinske koding og kvalitetsregisterarbeid. Seksjonen er delt inn i fire grupper som spesialiserer seg på ulike kreftformer. Registerinformatikkavdelingen er et av de største IT-miljøene på registerinformatikk i Norge. Den høye kompetansen på utvikling og drift av store registre gjør at mange andre miljøer ser til Kreftregisteret når de skal opprette medisinske registre. Registerinformatikkavdelingen er organisert i tre grupper. Gruppe for meldingsutvikling arbeider i skjæringspunktet mellom IT og medisin, og representerer med det et bindeledd mellom kliniske miljøer, medisinsk personell og Kreftregisteret. De ansatte her arbeider med å definere innhold og utforming av kreftmeldingene som er de skjemaene sykehus og det kliniske miljøet rapporterer alle krefttilfeller på og som forskningsassistentene i registerseksjonen benytter i den medisinske kodingen. De ansatte i denne gruppen har utdannelse innen både IT og medisin/helsefag. Gruppe for programmering og utvikling lager IT-løsninger for alle behov Kreftregisteret har for funksjonell registerdrift samt drift av screeningprogrammene. Fokus er løsninger som bearbeider en svært stor mengde data og tilrettelegger disse for statistikk og forskning. Gruppen ivaretar også behov for personvern og datasikkerhet. Gruppe for systemadministrasjon, infrastruktur og nettverkssikkerhet gir IT-støtte til alle ansatte på Kreftregisteret, og utfører også driftsoppgaver for 16 brystdiagnostiske sentre og for like mange bildetydingsenheter rundt i landet. I tillegg drifter de IT-utstyret for fire mammografibusser. Gruppen har tre ganger så mange brukere utenfor institusjonen som ved Kreftregisteret. 10 Årsrapport 2012

11 Årsrapport Screeningprogrammene Kreftregisteret har ansvaret for screeningprogrammene Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft og Mammografiprogrammet, som har til hensikt å forebygge kreft eller kreftdød ved å oppdage sykdom eller forstadier så tidlig som mulig. Fra 2012 har Kreftregisteret også sekretariatsfunksjon for et pilotprosjekt på screening for tarmkreft. Organisatorisk sorterer screeningprogrammene direkte under Kreftregisterets direktør. Mammografiprogrammet Mammografiprogrammet er et offentlig tilbud til kvinner i alderen år om røntgenundersøkelse av brystene (mammografi) annethvert år. Målet for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. I 2012 var det ca kvinner i målgruppen for Mammografiprogrammet. Mammografiseksjonen har ansvaret for drift og kvalitetssikring av programmet, planlegging av invitasjonene, koding og registrering, utarbeidelse av informasjonsmateriell, kommunikasjon med media, datauttrekk og nasjonal- og internasjonal representasjon. Det finnes 16 brystdiagnostiske sentre i Norge hvor mammografibildene tydes og lagres. Her foregår også alle etterundersøkelser, samt eventuell videre diagnostikk og behandling. Det er tilknyttet én eller flere bildetakingsenheter til hvert brystdiagnostiske senter. Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft er drevet av Kreftregisteret. Masseundersøkelsen anbefaler alle kvinner mellom år å ta celleprøve fra livmorhalsen hos fastlege eller gynekolog hvert tredje år. Dette for å påvise og behandle forstadier som kan utvikle seg til livstruende sykdom. Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft organiseres og administreres av Kreftregisteret. Livmorhalsseksjonen i Kreftregisteret har ansvaret for programmet, inkludert brevutsendelsene og kvalitetssikring av Masseundersøkelsen. Pilotprosjekt for tarmkreftscreening Stortinget bevilget i millioner kroner til et pilotprosjekt på tarmscreening. Sekretariatet ble lagt til Kreftregisteret kvinner og menn i alderen år fra Østfold, Akershus og Buskerud skal fra 2012 inviteres til å være med i pilotprosjektet. Forprosjektet er designet som en randomisert studie og vil fungere som en plattform for sammenlignbare effektstudier med målsetting å stadig bedre screeningtilbudet. Stefan Lönnberg ny leder av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Stefan Lönnberg tiltrådte sin stilling som ny leder av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i mai Han er filosofie kandidat i biokjemi (Bachelor) fra universitetet i Åbo, og er medicine licentiat (Cand.Med.) fra universitetet i Helsingfors i Finland. Han disputerte for den medisinske doktorgraden i Helsingfors Stefan Lönnberg har arbeidserfaring fra det finske helsevesenet; både som kliniker og screeningforsker. Han har de siste årene jobbet med kvalitetssikring og evaluering av det finske livmorhalsprogrammet i det finske kreftregisteret. Årsrapport

12 12 Årsrapport 2012 Forskningsavdelingen Med over 40 medarbeidere representerer forskningsavdelingen det største kreftepidemiologiske forskningsmiljøet i Norge. Avdelingen har et utstrakt samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsgrupper. En bevisst rekruttering av forskere fra mange fagfelt (leger, statistikere, biologer, fysiologer) sikrer den nødvendige tverrfaglige kompetansen. Høyt kvalifisert personell innen forskningsstøtte (databehandling, analyse, etc.) bidrar til kvalitet og effektivitet. Avdelingen er delt inn i tre forskningsgrupper. Gruppe for etiologisk forskning Kreftregisterets forskning på årsaker til kreft omfatter både genetiske faktorer og miljømessige faktorer, herunder bl.a. arbeidsmiljø og livsstil. En rekke prosjekter har som formål å identifisere tidlige biologiske markører på mulig kreftrelatert påvirkning, tidlige stadier i sykdomsutviklingen eller prognose ved allerede diagnostisert sykdom. I tillegg er forskning knyttet til screeningprogrammene mot brystkreft og livmorhalskreft en del av avdelingens oppgaver. Forskningen omfatter både nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter. Gruppen består av 22 forskere, postdoc.- og doktorgradsstipendiater. Gruppe for biobank-basert forskning - Janus serumbank Janus serumbank er en populasjonsbasert biobank forbeholdt kreftforskning. Materialet omfatter prøver samlet inn i perioden , fra deltakere i helseundersøkelser i Norge og blodgivere i Oslo og omegn. I dag samles det kun inn prøver fra tidligere Janusgivere som har utviklet kreft. Sekretariatet er lokalisert ved Kreftregisteret og fire personer står for daglig drift, koordinering av forskningsprosjekter og er i tett dialog med prosjektansvarlige, laboratorier og IT-personale. Gruppen leder og samarbeider i nasjonale og internasjonale prosjekter vedrørende biomarkører for ulike eksponeringsfaktorer og kreft, genetiske markører for kreft, samt studier av tidlig markører for kreft. Janus ble sommeren 2012 medlem i National Cancer Institute (NCI) Cohort Consortium og deltok på årsmøte i USA i oktober. Gruppe for epidemiologisk HPV-forskning Kreftregisteret har siden 1990-tallet drevet forskning på humant papillomavirus (HPV) og kreft, og har i dag en egen forskningsgruppe som fokuserer på epidemiologisk HPV-forskning. Forskningsgruppen har fokus på studier av HPV-relaterte sykdommer og er med på å evaluere effekten og sikkerheten av HPV-vaksinen Gardasil i Norden. Gruppen gjennomfører studier på individ- og befolkningsnivå. Ti ansatte jobber i HPV-gruppen, som består av forskere, statistiker, rådgivere og forskningsassistenter. Janus serumbank fyller 40 år I 2012 var det 40 år siden de første prøvene ble samlet inn til Janus serumbank, en forskningsbiobank spesielt rettet mot kreft. Banken ble integrert i Kreftregisteret i Janus serumbank inneholder nå prediagnostiske serumprøver fra ca norske givere samlet inn til og med Av disse har mer enn utviklet kreft innen utgangen av Frivillig innsats fra mange ildsjeler, velvilje fra giverne og finansiering fra Kreftforeningen gjennom mange år, har bidratt til at vi i dag sitter med et solid forskningsmateriale som brukes i en lang rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter 12 Årsrapport 2012

13 Årsrapport Administrasjonsavdelingen Administrasjonsavdelingen er en støtteavdeling for fagavdelingene og screeningprogrammene og har 13 ansatte. Stab direkte under avdelingsleder Stab har ansvar for HR, HMS, juridiske spørsmål, lønn og budsjett. Informasjons- og dokumentasjonsseksjonen Informasjons- og dokumentasjonsseksjonen har ansvar for informasjon, bibliotek, arkiv, sentralbord og resepsjon. Årsrapport om virksomheten 2012 HOVEDMÅL: Kreftregisterets strategi for perioden fastsetter at Kreftregisteret skal være en sentral aktør innen primær, sekundær og tertiær forebygging av kreft gjennom forskning, registrering og bearbeiding av data, samt drift av screeningprogrammene mot kreft. Kreftregisterets bidrag til primær, sekundær og tertiær forebygging av kreft Det forebyggende arbeidet mot kreft kan inndeles i primær, sekundær og tertiær forebygging. Hensikten med hvert nivå av forebygging er: Primær forebygging skal forhindre at kreft oppstår. Sekundær forebygging er tidlig diagnose og behandling av kreft og forstadier til kreft. Tertiær forebygging skal redusere de negative konsekvensene av kreft ved å tilby kreftpasienter den beste tilgjengelige utredning, behandling og oppfølging. Nye medlemmer til styringsgruppen for Janus serumbank I 2012 ble følgende utnevnt som nye medlemmer av styringsgruppen for Janus serumbank: Tone Bjørge, MD PhD Universitetet i Bergen og Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Wenche Reed, MD PhD Stab forskning, innovasjon og utdanning i OUS. Maria Averina, MD PhD Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN. Øvrige medlemmer i styringsgruppen for Janus serumbank er: Aage Haugen, professor, MSc PhD Stami, Oslo. Ole-Erik Iversen, professor, MD PhD, Haukeland universitetssykehus, Bergen. Inger Kristin Larsen, MSc PhD, Kreftregisteret, Oslo. Anders Waage, MD PhD, St. Olavs hospital, Trondheim. Årsrapport

14 14 Årsrapport 2012 Primær forebygging Primær forebygging skal forhindre at kreft oppstår. Kreftregisterets bidrag til dette er dokumentasjon av kreftforekomst og overlevelse samt forskning på årsaker til kreft. Mål: Kreftregisterets data på kreftforekomst skal ha høy kvalitet Cancer in Norway 2010 publisert i september 2012 Kreftregisterets rapport, Cancer in Norway 2010, ble utgitt i september Det ble registrert nye tilfeller av kreft, en økning på 751 fra året før. Kreftregisteret har, innen 2015, som mål at tall for siste års nye krefttilfeller skal publiseres innen oktober måned påfølgende år. Publiseringstidspunktet for Cancer in Norway i 2012 var imidlertid senere enn året før. Forsinkelsen skyldtes at man valgte å registrere alle meldinger før publisering, i motsetning til tidligere år der Kreftregisteret har valgt å publisere den årlige statistikken basert på deler av meldingsgrunnlaget. Cancer in Norway 2010 var basert på det totale antallet registrerte meldinger og dette reduserer antallet etterregistreringer og vil føre til at en vil kunne publisere de årlige krefttallene tidligere i årene som kommer. Mål: Forskning på årsaker til kreft skal være på høyt internasjonalt nivå Kreftregisterets ansatte deltar i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter på en rekke områder. Her er en presentasjon av to av prosjektene. For fullstendig oversikt over Kreftregisterets forskning se publikasjonslisten bak i årsrapporten. Studerer sammenhengen mellom vitamin D og økt kreftrisiko Epidemiologiske studier har de siste tiårene vist at eksponering for UV-stråling påvirker dødelighet av flere kreftformer. Vitamin D3 dannes når huden eksponeres for UV-stråling. Laboratoriestudier har demonstrert at den aktive hormonelle formen av vitamin D (1,25OHD) kan kontrollere cellevekst og prosesser som påvirker kreftutvikling. Det antas at forskjeller i vitamin D-nivå kan forklare den sammenhengen man observerer mellom UV-eksponering og kreftsykdom. Et høyt nivå av vitamin D kan være gunstig i forhold til overlevelse ved flere kreftformer. Kreftregisteret fant, i en studie fra 2004, at pasienter som fikk bryst-, prostata- eller tykktarmskreft om sommeren/ tidlig høst, en tid på året hvor befolkningen generelt har høye vitamin D-nivå, hadde bedre overlevelse enn de som ble diagnostisert om vinteren, når vitamin D-nivået i befolkningen er lavt. Tilsvarende resultater ble også funnet for pasienter med lungekreft og lymfom (Tretli et al. 2012). 14 Årsrapport 2012

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Design omslag: Margrete M. Christensen/ InfoMediaHuset AS Foto: Catharina Malmfors

Design omslag: Margrete M. Christensen/ InfoMediaHuset AS Foto: Catharina Malmfors Kvalitetsmanualen er revidert av representanter for de ulike faggrupper og institusjoner i Mammografiprogrammet. Se revisjonsansvarlig for hvert nytt kapittel. Ansvarlig utgiver: Kreftregisteret, Institute

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 Utgitt av: Helse- og omsorgsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Tiltak for å øke antall organdonasjoner

Tiltak for å øke antall organdonasjoner Tiltak for å øke antall organdonasjoner rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet avgitt 18. april 2008 Til helse- og omsorgsministeren Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer