Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry"

Transkript

1 Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry A historical study through 50 years Martha Gjessing Bakken Astri Agnalt Østmo Industrial Economics and Technology Management Submission date: June 2014 Supervisor: Arild Aspelund, IØT Co-supervisor: Rikke Platou, IØT Norwegian University of Science and Technology Department of Industrial Economics and Technology Management

2

3

4

5

6

7

8

9 NTNU Radical innovations in the Norwegian Banking Industry A historical study through 50 years Martha Gjessing Bakken Astri Agnalt Østmo

10 PREFACE This Master thesis was written during the spring semester 2014 and forms the final work of the five year Master program at Norwegian University of Science and Technology. The master thesis is a part of the program at Industrial Economics and Technology Management within the specialization Strategy and International Business Development. This master thesis studies the effect of radical technological innovations on an industry and builds upon our prediploma thesis written in The work has been both challenging and rewarding. It has given us the possibility to gain indepth insight into the theoretical perspectives Radical change theory and Population ecology of organizations theory. We have also accumulated knowledge about an industry that we knew little about before the research began. We would like to thank our academic supervisor Arild Aspelund at the Institute of Industrial Economics and Technology Management for his support and feedback in relation to our master thesis. We are also highly grateful for the guidance from PhD student Rikke Stoud Platou. Her open-office policy has been valuable to us. We would also like to thank our three interviewees; Hans Ildstad, Bjørn-Tore Brønlund and Geir Wist, for their expertise and knowledge which gave us an extensive contribution to our empirical findings. Trondheim, June 2014 Astri Agnalt Østmo Martha Gjessing Bakken i

11 SUMMARY In this thesis we look at radical changes and its effects in the banking sector in Norway. The objective is to study the outcome of radical technological change in a regulated-, compared to a non-regulated, industry which has been the topic of earlier research. The study embraces lies within the technological development from the 1960s up to the present date. The chosen research method in this paper is a combination of a historical study and a case study. An extensive literature search has been done to reveal relevant articles for our theory section. Our empirical findings stem from in-depth interviews with key persons within the banking industry, combined with investigations of documents, archival records and input from Betalingsformidlingskonferansen This has given us access to information about the technological development, the industry dynamics and the consequences of radical technological changes in the Norwegian banking industry. We have applied two theoretical perspectives; Radical change theory and Population ecology of organizations theory. Radical change theory states that radical change leads to a period of upheaval where incumbents often succumb to new entrants. Population ecology of organizations theory describes the dynamics in an industry and how the environmental factors dictate which firms that survives. These perspectives have been used to illuminate connections between the empirical findings and the theory. This study reveals three interesting contradictions to the well-established theory of Radical change and Population ecology of organizations. First, the effect of radical technological change on the industry density is highly modest compared to previous theoretical studies. This is a cause of elevated entry barriers due to governmental intervention and tight bonds between actors in the industry. Second, incumbent banks are highly capable of conducting radical innovation as well as incremental. This is explained by the clear incentives for the incumbents to adopt the change, namely to improve the service offering to the existing customers and to rationalize their operation. In addition, incumbent banks generally have more organizational slack which gives them more flexibility in conducting explorative research. They also achieve the opportunity to free themselves from the powerful system solution suppliers by conducting technology development in-house. Finally, the degree of innovation is compromised because of limited competition, short eras of ferment, and high pressures for standardization. The pressures are due to an informal agreement between the actors, resource constraints and governmental interaction. Extended to regulated industries in general, these findings suggest that incumbent firms should adopt a more risk prone innovation strategy because they are in a safer position due to its importance for society. Firms without sufficient resources to conduct explorative research should adopt the new technology when the dominant design is evident to reduce risk and cost levels. ii

12 SAMMENDRAG Denne masteroppgaven fokuserer på effekten radikale teknologiske innovasjoner har på dynamikken i den norske bankbransjen. Målet er å studere utfallet av disse forandringene i en regulert bransje, sammenlignet med tidligere studier av ikke-regulerte bransjer. Vi har studert den teknologiske utviklingen fra 1960 tallet og frem til nåtiden. Forskningsmetoden brukt i denne oppgaven er en kombinasjon av en historisk studie og en casestudie. Vi har foretatt et omfangsrikt litteratursøk for å finne relevante artikler til teorikapittelet. De empiriske funnene stammer fra dybdeintervjuer med nøkkelpersoner innen bankindustrien, kombinert med studier av dokumenter, arkivdokumenter og innspill fra Betalingsformidlingskonferansen Disse kildene har gitt oss tilgang på informasjon om den teknologiske utviklingen, bransjedynamikken og konsekvensene av radikale teknologiske forandringer i den norske bankindustrien. Vi har anvendt to teoretiske perspektiver i denne oppgaven; radikal forandringsteori og teori om populasjonsøkologi for organisasjoner. Radikal forandringsteori sier at radikal teknologisk forandring fører til en periode med kreativ destruksjon der markedsledere ofte går under som et resultat av inntrengere i markedet. Teorien om populasjonsøkologi for organisasjoner beskriver dynamikken i en industri og hvordan miljømessige faktorer dikterer hvilke firmaer som overlever. Disse to perspektivene blir brukt til å finne sammenhenger mellom empiriske funn og teori. Studien avdekker tre interessante motsetninger til den veletablerte teorien om radikal forandring og populasjonsøkologi for organisasjoner. Den første motsetningen er at radikal teknologisk forandring har en beskjeden effekt på dynamikken i bankbransjen. Dette er et resultat av hevede barrierer for å entre industrien på grunn av statlig inngrep i markedskreftene og tette bånd mellom aktører i bransjen. Den andre motsetningen er at markedsledende banker mestrer radikal innovasjon på i tillegg til inkrementell innovasjon. Dette kan forklares med de klare insentivene markedsledende banker har til å gjennomføre de radikale forandringene, nemlig å forbedre tjenestene til sine eksisterende kunder og å rasjonalisere driften. I tillegg har markedsledende banker generelt en større ressursbuffer som gir dem mer frihet til å utforske nye teknologier samt muligheten til å gjøre seg uavhengig av mektige systemleverandører ved å etablere en intern utviklingsenhet. Den tredje og siste motsetningen er at innovasjonsgraden er svekket på grunn av begrenset konkurranse, korte perioder med utvikling av alternative teknologiløsninger og sterkt standardiseringspress på grunn av uformell forståelse aktørene i mellom, ressursbegrensninger og statlige inngrep. Dersom man trekker sammenligninger til andre regulerte industrier, vil disse funnene insinuere at markedsledere burde tillegge seg en risikovillig innovasjonsstrategi fordi de er i en tryggere posisjon grunnet deres betydning for samfunnet. For å redusere risiko og kostnader burde banker uten tilstrekkelig ressurser til forskning og utvikling være mer risikoaverse og implementere den radikale teknologien først når standarden er satt. iii

13 TABLE OF CONTENTS Preface... i Summary...ii Sammendrag... iii List of abbreviations... vi 1 Introduction Theory Population ecology of organizations theory Radical change theory The two perspectives compared Method Plan & design Literature search Data collection Analysis Evaluation Empirical research Technological history Industry dynamics A presentation of the four innovations Summary Preliminary discussion Are the changes radical? Discussion Industry density Industry composition Degree of innovation Summary of findings Implications Insights extended to other industries Managerial implications Implications for policy makers iv

14 7.4 Implications for theory Conclusion Limitations and further research References Appendix Appendix 1: Complete overview of commercial banks Appendix 2: overview of system solution suppliers Appendix 3: Transcript of interviews v

15 LIST OF ABBREVIATIONS Abbreviation ATM BBS BSK CBK DNB DnC EDP EFTPOS FNO ICT ID IDA KID LO MICR NAF NBO NCR NCSA NTNU OCR PEOT RCT SMB SMS SWIFT UCLA WAP Full form Automated Teller Machine Bankenes Betalingssentral Bankenes Standardiseringskontor Christiania Bank og Kreditkasse Den Norske Bank Den norske Creditbank Electronic Data Processing Electronic Funds Transfer at Point of Sale Finans Norge Information and Communications Technology Identification Integrert Databehandling AS Kunde-ID Landsorganisasjonen i Norge Magnetic Ink Character Recognition Norsk Arbeidsgiverforening Norges Banks Oppgjørssystem National Cash Register National Centre for Supercomputing Applications Norsk Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Optical Character Recognition Population Ecology of Organizations Theory Radical Change Theory Small & Medium Banks Short Message Service Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications University of California, Los Angeles Wireless Application Protocol vi

16 1 INTRODUCTION This study concerns how industries are affected to various degrees by new technologies. As technology infiltrates all aspects of society, no sector is exempt from the effects of the technological changes. These technological changes will hit the relevant sectors periodically (Simons, 2009). When they do, it holds huge consequences for the existing firms in the banking sector. Firms that are not able to transform and adopt the new technology will succumb due to industry alterations. Population ecology of organizations theory is a perspective extensively applied to explain the dynamics on industry level. Another perspective, Radical change theory, has thoroughly documented the failure of incumbents in a various range of industries (Abernathy and Utterback, 1978, Christensen, 1997, Cooper and Schendel, 1976, Foster, 1988, Henderson and Clark, 1990, Christensen and Rosenbloom, 1993). As regulations interfere with the market powers in an industry, we have reason to believe that these might affect the outcome of the radical technological change. In order to shed light on this topic, we will use Population ecology of organizations theory and Radical change theory to analyze the effect of radical technological change in a regulated industry. This may hold strategic implications for companies in industries operating under similar conditions in other industries. For this purpose we have chosen the Norwegian banking industry as our subject of research. This is an industry with a long history, giving the possibility to look at changes over the past decades. There are plenty of actors in the industry which gives us the opportunity to investigate the industry dynamics. The industry is regulated by the government, and has been so for the decades we are researching. It has also been through an extensive technological development over the last fifty years. Since this development has brought radical innovations through several decades, we have the chance to extract knowledge from several radical innovations in the same industry at different decades and under different conditions. The emphasis in this paper has therefore been to collect the most relevant information from written sources and supplement it with expertise gotten from interviews with employees in the banking sector. By assembling this information about the conditions in the Norwegian banking industry and the effects of radical technological innovations on the market and the different actors, we lay the foundation for extracting knowledge about strategic decisions in the banking industry and other regulated industries in the future. Following, our research question is twofold, the first part concerns learning in the Norwegian banking industry in particular, while part two concerns the generalizability of the findings. 1. How does radical technological change affect the industry dynamics in the Norwegian banking sector? 2. What insights might be extended to other regulated industries? To help us shed light on this dual research question, a combination of a historical study and case study is used. NTNU 1 Introduction 1

17 2 THEORY In the following chapter we will present theory that describes the development of industries. We have chosen two streams of research that serve our purpose. The first is Population ecology of organizations theory (PEOT) which views organizations as unable to adapt to changes and environmental factors as decisive of variation within a population. The second stream of research, Radical change theory (RCT), is based on Kuhn s (1962) theory on paradigm shifts and Schumpeter s (1942) theory on creative destruction. Subsequent research has attempted to explain how technological progress affects industries and why some organizations survive technological shifts while others do not. We conclude the chapter with a comparison of the two streams of theory. 2.1 POPULATION ECOLOGY OF ORGANIZATIONS THEORY Population ecology relative to organization s theory became well established through Hannan and Freeman s work in 1977 and A major conclusion in their work was that a similar phenomenon to Darwin's natural selection occurs when organizations compete in an environment. Analysis of organizational founding and mortality, firm growth, and change constitute the foundation of PEOT (Hannan and Freeman, 1977). Hannan and Freeman (1977) stated that adaption and isomorphism are not enough to explain the dynamics of organizations in an environment. In contrast to adaption theories, PEOT considers organizations as unable to adapt to change. Therefore environmental factors are decisive of which organizations that survives. The organization survives or disperses depending on the environment s ability to select certain types of organizations and disregard others (Garcilazo, 2011). Because of the limited ability to adapt, change on industry level comes from new entrants in the industry or the dispersion of existing organizations (Hannan and Freeman, 1977). The following sections are divided into the central aspects of PEOT; variation, selection and retention. VARIATION The central question in PEOT is Why are there so many different types of organizations? (p.956, Hannan and Freeman, 1977). According to PEOT, organizations will transform slower than the environment, which imply that the variability in industries is mainly a result of creation of new organizations and organizational forms and the replacement of old ones (Hannan and Freeman, 1988). As the environment changes with time, the organizations match with the environment will be altered as well. Niche theory provides an explanation of how organizations may choose between two structures that will give them various starting points under different circumstances. According to Hannan and Freeman (1977), an organization can either be generalist or specialist. Specialist organizations exploit one single configuration within their current environment, while accepting the risk of a change in that environment. Generalist organizations, on the other hand, are more risk averse at the price of a lower profit. Instead of specializing in one narrow environmental niche, they will occupy a broader niche to 2

18 increase the chance of keeping some of its territory when the environment changes (Hannan and Freeman, 1977). Figure 1 shows the fitness graph of two different organizations. Organization A occupies a broad niche in the environment, while organization B has a narrow environmental span, but a concentrated fitness. FIGURE 1 FITNESS FUNCTIONS FOR SPECIALISTS AND GENERALISTS. VERTICAL AXIS REPRESENTS FITNESS. (HANNAN AND FREEMAN, 1977) Variations in the environment are often characterized as fine-grained or coarse-grained. Finegrained refers to the variations of short durations relative to the lifetime of the organization, such as demand for products and services. Course-grained refers to the variations of long duration relative to the lifetime, such as changes in regulations. This definition states that the environmental conditions decide if the organization should develop specialized isomorphic structural relations with one possible environmental state or generalized structural features (Hannan and Freeman, 1977). Theory suggests that specialism is always the best option in stable environments. However, generalist structures are not always optimal in uncertain environments. During fine-grained variations, organizations that attempt to adjust to every change will spend most of its time on changing instead of acting and will therefore be disfavored. SELECTION To each variety of environmental conditions, one organizational form will be optimally matched to the demands of the environment. Competition theory explains how the environment chooses the optimal combination of organizations. When the organization s and the environment's rationalities do not coincide, or when two organizations stay in the same niche, the weakest organizations from the environment's perspective are selected out. The deposed competitor needs to either vary its territory or its functionality to survive, which increase the diversity (Hannan and Freeman, 1977). 3

19 The selection process is a result of structural inertia. Inertia can come from both internal and external factors. Examples of internal factors are investment in plant and equipment, sunk cost or reduced information received by the managers. External factors can be legal or financial barriers, or external constraints on information (Hannan and Freeman, 1977). PEOT states that organizations have difficulties with change because of structural inertia, not because of a lack of reaction, but because they react slower than the environment (Hannan and Freeman, 1977). Therefore, structural inertia prevents organizations from undergoing radical strategic changes when faced with threats from the environment (Hannan and Freeman, 1977). The higher the inertial pressure, the less flexibility and the more likely the environment will discard the organizations. In addition to this, the process of change itself is so disruptive for organizations that the mortality rate increases (Hannan and Freeman, 1977). However, structural inertia does not have the same impact on all types of organizations. Larger companies often have a greater chance of altering the environment conditions because they have access to resources and expertise that smaller organizations do not (Daft, 2000). This may give them more freedom to choose which products and customer segments to focus on, thus which environment they participate in (Daft, 2000). Another way to modify the environment can be to gain control critical resources which reduces the dependencies on other organizations (Pfeffer and Salancik, 2003). In addition to the match between the organization and the environment, there are some phenomena often observed regarding selection of organizations. Regulations and the age and size of the organizations all affect the founding and the mortality rates. Regulations will add or remove constraints to the accepted scope of opportunities in the environment. This will select out the organizations that no longer meet the criteria of the environment or potentially open a new opportunity for organizations that now are within the borders of the environment. This will affect the diversity of organizations in the industry (Hannan and Freeman, 1977). Most often, regulations will pose tighter restrictions on the industry and select out the smaller organizations (Hannan and Freeman, 1977). The age of the organization also affects its risk of mortality. According to PEOT there are three liabilities that are related to age. The increased risk of mortality among newly founded firms is called liability of newness. New firms have a lower rate of reproducibility than older firms. When first founded, they have to co-operate, develop trust, and a working relationship with other parties, which takes time. Routines and processes also have to be developed from scratch and tested, instead of continuing existing ones. Newer firms also struggle with reliability and accountability because of their employees lack of dedication to gain organization-specific experience. According to Hannan and Freeman (1977), employees often delay investing in the development of organizational skills not easily transferred to others, until a firm has survived the initial period of testing. This valuable experience increases with the firm s age, which in turn increases the reliability and accountability and reduces the risk of mortality (Hannan and Freeman, 1977). In addition to liability of newness, we can find liability of adolescence which regards the increase in the mortality rate once a firm has survived its founding stage, after the resources and support from external sources have depleted. Liability of aging includes the risk an organization faces when it gets older for example due to an increasing mismatch with its environment. Older firms may have accumulated accountability 4

20 and reliability, but this again leads to higher levels of inertia and lower ability to adapt to changes in the environment (Hannan and Freeman, 1977). Finally, the size of the organization has implications for the organization s chances of failure. Common liabilities of smallness include resource restrictions, problems to recruit, train and retain the workforce, paying higher interest rates and handling costs of regulatory compliance (Aldrich and Auster, 1986). RETENTION When the weakest organizations are selected out, the organizations that have some beneficial features favored by the environment are retained. Retention is a term that in the PEOT literature regards the reproducibility of advantageous traits of organizations that have adopted a successful variation (Baum and Amburgey, 2000). Beneficial variations will be tried imitated by other organizations in the industry. However, how obvious these advantageous traits are, vary extensively. If environmental trends are clearly identifiable or when the variations clearly can be separated from other factors, it is easier to adopt the right successful variation across the industry. However, sometimes there might be ambiguity about the causes, or trends may be hard to identify due to uncertainties regarding customers, suppliers or competition (Baum and Amburgey, 2000). Regardless of the clearness of the variation, it will be retained because successful organizations that continue to exist will bear this characteristic (Baum and Amburgey, 2000). 2.2 RADICAL CHANGE THEORY RCT is roughly twofold. One part of the theory discusses the patterns of development in industries. The second part is of more practical and strategic nature and concerns the advantages and disadvantages of different types of organizations when faced with a radical technological change. Following, we will present a description of how technological paradigm shifts alter industry dynamics according to Kuhn and Schumpeter, and how the competition, as a result of a radical technological change, develops in technology cycles. Thereafter we will elaborate on the most prominent distinctions deciding what organizations which prosper when faced with a radical technological change. Finally we will present some well-established definitions of radical innovation. PARADIGM SHIFTS, CREATIVE DESTRUCTION AND TECHNOLOGY CYCLES Kuhn s (1962) highly influential article Structure of Scientific Revolutions explores the accumulation of knowledge and is closely connected to the phenomenon of radical change. He redesigned the foundation earlier scientists based their work on by stating that science does not advance linearly, but undergoes periodic revolutions, also called paradigm shifts. The older paradigm is replaced in whole or in part by an incompatible new one which means that one must choose between these two (Kuhn, 1962). Kuhn s contribution to the literature made it clear that technological innovation does not just happen incrementally, or by a linear accumulation of new knowledge, but revolutionary via paradigm shifts. 5

21 Schumpeter (1942) proposed a theory that concerned the industry dynamics surrounding the linear development of science and the periodic revolutions. He introduced two terms that described the alternating industry dynamics, namely creative accumulation and creative destruction. Creative accumulation is a technological regime that is characterized by high cumulativeness and low level of opportunities, which leads to more stable environments (Schumpeter, 1942). This period can be viewed as linear accumulation in Kuhn's model. Large and established firms carry out the bulk of innovation incrementally, which leads to an industry structure with high entry barriers and oligopolistic competition. Creative destruction, on the other hand, is characterized by low cumulativeness and high level of opportunities. This leads to an environment with lower barriers of industry entry and exit, as well as a major role played by entrepreneurs and fierce competition. The entry by innovative entrepreneurs is the driving force of the disruption (Schumpeter, 1942) and will introduce a paradigm shift. This disruption will be the initiation of yet another technology cycle. A technology cycle is a term that describes the evolution of the competitive forces when a new product or service is proposed to the market. Due to lower barriers of market entry when a disruption faces the industry, there are many new products or services that would compete to be the dominant design and need to gain acceptance in the industry. This is often called era of ferment. This follows with the era of ferment being ended when the dominant design is set. If the radical technological innovation builds on existing competences, the era of ferment is short (Tushman and Anderson, 1990). In the era of ferment, competition is mainly centered on product specifications when the dominant design is clear, and the focus shifts to process innovation, cutting costs and adding features, but in line with the standard that is established. This process continues until a new substitution event occurs and the cycle repeat itself (Tushman and Anderson, 1990). The technology cycles are shown in figure 2. FIGURE 2 RATE OF PRODUCT AND PROCESS INNOVATION DURING TECHNOLOGICAL CYCLES (P.16, TUSHMAN AND O'REILLY, 1996) 6

22 THE ATTACKER S ADVANTAGE Different skill sets are demanded to survive during a period of incremental change, than what are needed to adjust to a whole different environment after a radical change (Tushman and Anderson, 1990). Often, organizations that have been successful during a period of creative accumulation are likely to fail under the new environmental conditions because of the same reason they prospered earlier. The routines, procedures and human drive that made the organization able to maintain leadership under the previous conditions will be transformed into chaos and resistance to change. This lack of flexibility is normally referred to as inertia. Inertia is often divided into structural and cultural inertia. Structural inertia is described as a resistance to change and is a result of the size and complexity of the organization, in addition to the complexity of the organization s structures, procedures and processes (Tushman and Anderson, 1990). The structural inertia often increases as the company grows. Cultural inertia is not directly coupled to size, but rather to age and success. A strong culture will increase the organization's ability to pull in the same direction, by ensuring e.g. a common language, values, understanding of how things are done in the organization and a sense of belonging. However, when this strong culture is institutionalized over time, and strengthened by success, the cultural inertia increases and due to increased contentment and arrogance towards threats in the environment, becomes a danger to the organization's existence (Tushman and O'Reilly, 1996). In addition, the cognition of managers has been found to contribute significantly to determining where to search for new technological opportunities and what technologies to pursue. If these factors are not coherent with the current strategy, it may be a major source of inertia (Tripsas et al., 2000). Strong ties to stakeholders may also obstruct necessary responses to be able to implement the change (Sull, 1997). Due to these causes, the fierce competition in a period of creative destruction tend to favor smaller more agile organizations, rather than large market leading firms (Abernathy and Utterback, 1978, Christensen, 1997, Cooper and Schendel, 1976, Foster, 1988, Henderson and Clark, 1990, Christensen and Rosenbloom, 1993). This phenomenon is sometimes referred to as the standard model (Hill and Rothaermel, 2003). We will continue to refer to this phenomenon as the standard model in this paper. The factors deciding if the incumbent or the attacker is to prosper when faced with a radical technological change, are summarized by three factors printed by Christensen and Rosenbloom (1993). 1. The characteristics or magnitude of the technological change relative to the capabilities of the incumbent and entrant firms 2. The managerial processes and organizational dynamics through which entrant- and incumbent firms respond to such changes (p.234, Christensen and Rosenbloom, 1993). 3. The degree to which the innovation will be valued within the networks already served by the innovator, or whether the performance attributes implicit in the innovation will be valued within networks already served by the innovator, or whether other networks must be addressed or new ones created in order to realize value for the innovation (p.242, Christensen and Rosenbloom, 1993). 7

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Teknologiledelse 1. Entreprenørskap Mulighetssøking. Roger Sørheim og Øystein Widding NTNUs Entreprenørskole Januar 2013

Teknologiledelse 1. Entreprenørskap Mulighetssøking. Roger Sørheim og Øystein Widding NTNUs Entreprenørskole Januar 2013 Teknologiledelse 1 Entreprenørskap Mulighetssøking Roger Sørheim og Øystein Widding NTNUs Entreprenørskole Januar 2013 1 Entreprenørskapsbolken i teknologiledelse Faglig struktur: Mulighetssøking Teknologibasert

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Technology Ventures: From Idea to Opportunity

Technology Ventures: From Idea to Opportunity Forretningsplanen Business Plan Mytisk status Tusener av bøker Vanskelig å spå om økonomi med så mange usikkerhetsfaktorer Alt for optimistiske Hva er det viktigste for en investor? Sahlman: How to Write

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Strukturert EPJ. Relevans for NPM? Kjell Krüger M.D., MHA, spes. Geriatri/indremedisin Bergen kommune/ Emetra AS

Strukturert EPJ. Relevans for NPM? Kjell Krüger M.D., MHA, spes. Geriatri/indremedisin Bergen kommune/ Emetra AS Strukturert EPJ Relevans for NPM? Kjell Krüger M.D., MHA, spes. Geriatri/indremedisin Bergen kommune/ Emetra AS HVORFOR NEVNE NPM? NPM NPM has thus been a reform wave with a core idea, but with varying

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Road User Education Project - europeiske krav og standarder

Road User Education Project - europeiske krav og standarder Road User Education Project - europeiske krav og standarder Per Gunnar Veltun Statens vegvesen Road User Education Project Eit prosjekt CIECA har gjennomført i 2013-2015 Minstekrav og standardar for Førarkompetanse

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Export of services and the question of innovation and value creation

Export of services and the question of innovation and value creation Export of services and the question of innovation and value creation Presentation, Nordic Service Conference Oslo, 26 October 2005 A research project supported by The Research Council of Norway Torben

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Når risiko er uviss Nytten av å uttrykke og kommunisere grader av uvisshet i risikoanalyse. Audun Jøsang

Når risiko er uviss Nytten av å uttrykke og kommunisere grader av uvisshet i risikoanalyse. Audun Jøsang Når risiko er uviss Nytten av å uttrykke og kommunisere grader av uvisshet i risikoanalyse Audun Jøsang SINTEF, mars 2014 God og dårlig oversettelse Engelsk Norsk Security Safety Certainty Sikkerhet Trygghet

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 148 REPRINT FROM JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY VOL. 27 NO. 1, 1983 DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE DISKRET DYNAMISK

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

A fool is a man who knows the price of everything, but the value of nothing

A fool is a man who knows the price of everything, but the value of nothing A fool is a man who knows the price of everything, but the value of nothing - Oscar Wilde T Workshop January 20 th 2015 Anne K. Larssen 1 OSCAR thats us! EFL Slovenia Hospitalitet NN Eiendomsutvikler Long

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv Terje Aven Universitetet i Stavanger Samfunnssikkerhet Primært et spørsmål om fag? Primært et spørsmål om ledelse og politikk? Dagens ingeniører og økonomer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Jacob Nielsens 10 heuristikker. Dansk Guru med 10 Tommelfingerregler en_(usability_consultant)

Jacob Nielsens 10 heuristikker. Dansk Guru med 10 Tommelfingerregler  en_(usability_consultant) Jacob Nielsens 10 heuristikker Dansk Guru med 10 Tommelfingerregler http://en.wikipedia.org/wiki/jakob_niels en_(usability_consultant) Jacob Nilsens heuristikker - 1 Visibility of system status The system

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

PRINCE2. Projects In Controlled Environments v2

PRINCE2. Projects In Controlled Environments v2 PRINCE2 Projects In Controlled Environments v2 A temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business s according to an agreed Business Case Time = Days, weeks, months

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer