GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø"

Transkript

1 GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

2 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte spillere, foreldre/foresatte, trenere, lagledere og alle andre med oppgaver i fotballgruppen, skal finne informasjon om hvordan fotballaktivitetene driftes og administreres. Det er også et håp at potensielle spillere og foreldre/foresatte som er ukjente med Skrim fotball, skal få et godt innblikk i hvordan gruppen drives. Gruppehåndbok Skrim Fotball skal være et levende dokument. Her vil det komme endringer etterhvert som rutiner og regler endres. Tilsvarende kan det være at ikke alle områder er godt nok dekket i det som er beskrevet i den foreliggende utgaven. Fotballgruppen vil gjerne ha tilbakemelding hvis det er informasjon som savnes. Vi ønsker hele tiden å bli bedre. God lesing! Styret i Skrim Fotball Dokumenthistorikk Revisjon Revisjonsbegrunnelse År 1 Første utgave Mai 2015 Referanser No Dokumentbeskrivelse 1 IL Skrim Klubbhåndbok

3 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD DEL I Introduksjon, målsetninger, vedtekter og organisasjon Introduksjon av gruppen Gruppens mål Gruppens delmål Gruppens holdninger og retningslinjer Lovverk Visjon Verdier Formålsparagraf Prioriteringer Fair Play under trening og kamp Etiske retningslinjer HMS Gruppens administrasjon og organisasjon Fotballstyret Sportslige funksjoner utenfor styret Lagorganisering Trygge rammer Kosthold Trafikksikkerhet Kampfiksing Doping Alkohol Forebygging av seksuelle overgrep og trakassering Administrasjonsrutiner Medlemskap og innmelding Flytte kamper Forsikring Fototillatelse Informasjonsrutiner Kontrakter Oppstart av nye lag Overganger Politiattester Påmeldinger Treningstider Årsrapport Sponsing Profilering Gruppesamarbeid Konfliktløsning Møter Materialforvaltning Mediehåndtering Dugnader... 23

4 Samarbeid med eksterne klubber Valgkomite Økonomi Regnskap Budsjett Disponering av bankkonti Økonomirutiner for lagene Kurs og kompetanseutvikling Førstehjelpskurs/ skadeforebygging Hjertestarterkrus Trenerkurs Dommerkurs Laglederkurs(ABC for lagledere) Lederkurs (Klubbdrift) Dataverktøy FIKS (Fotballens Informasjon og Kommunikasjons System) Treningsøkta.no Medlemsnett Rekruttering Arrangementer Fotballskole Skrim akademiet Skrim cup Spire cup Best i Byen cup Jentefotballens dag Avslutninger Anlegg DEL II Planverk, strategi og årshjul Årsplan / Årshjul DEL III Vedlegg Vedlegg - Avtale om ulønnet trenerengasjement (utskriftsvennlig) Vedlegg - Dommeravtale (utskriftsvennlig) Vedlegg Prosjektplan for oppstart av nye lag Vedlegg - Konfliktløsning Vedlegg - innstruks/ oppgaver kioskansvarlig Vedlegg Aksjonsplan Skrim cup Vedlegg - Kriterier for utmerkelser til spillere 13 år og eldre... 50

5 5 1 DEL I INTRODUKSJON, MÅLSETNINGER, VEDTEKTER OG ORGANISASJON 1.1 Introduksjon av gruppen Skrim Fotball gir tilbud til alle som vil spille fotball i Kongsberg regionen. Våre tilbud er tilrettlagt for aldersgruppen 6 til 19 år, i tillegg til senior og veteran/trimgruppe. Vi vektlegger tilbud til alle gjennom god dekning på kompetanse og organisering. Skrim Fotball har tilgang på gode anlegg året rundt. 1.2 Gruppens mål Skrim Fotball skal legge til rette for flest mulig, lengst mulig. Skrim Fotball skal være en sosial miljøfaktor for alle medlemmer. Skrim Fotball skal ha fokus på rekruttering og utvikling. Skrim Fotball skal engasjere passive medlemmer Skrim Fotball skal utvikle samarbeid med andre klubber Skrim Fotball skal samarbeide med de andre gruppene for å stimulere til utvikling Skrim Fotball skal være attraktiv i takt med lokalsamfunnets ønsker og behov 1.3 Gruppens delmål Skrim Fotball skal legge forholdene til rette slik at kontinuitet oppnås i styret, arrangementer og lagsaktivitet IL Skrim skal fremstå som en kvalitetsklubb, ta samfunnsansvar gjennom sitt virke og ha sterkt fokus på verdier som trivsel, kompetanse, kontinuitet og holdningsskapende arbeid. Hver leder skal ha klart definerte oppgaver og ansvar Skape gode miljøer for trenere, ledere, dommere og foreldre Skape og fokusere på holdninger til trenere og spillere på alle nivå Å ha et A-lag som det er attraktivt å spille på Å ha et A-lag som er en ressurs for fotballgruppa og IL Skrim Å ha et A-lag som er lokalt forankret med hovedsaklig egenproduserte spillere, som er forbilder for yngre spillere Å kunne tilby de beste rammene til et A-lag i regionen Innen ungdom/voksen-idrett skal samarbeidet med andre klubber ikke være til hinder for utvikling 1.4 Gruppens holdninger og retningslinjer Lovverk Skrim Fotball er underlagt LOV FOR IL SKRIM SOM ALLIANSEIDRETSLAG. Denne er publisert på IL Skrims nettside: Visjon Vår visjon er Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

6 6 Vår visjon bygger på at man må sette verdier som trygghet, trivsel og kameratskap som gode forutsetninger for utvikling og mestring. La dette være vår største drivkrefeter for å produsere og utvikle spillere i vår klubb Verdier Skrim Fotball skal fremstå som en kvalitetsklubb og ta samfunnsansvar gjennom sitt virke og ha sterkt fokus på verdier som: Trivsel/ kameratskap Kompetanse Kontinuitet (Flest mulig Lengst mulig) Holdninger (Fair Play, på og utenfor banen) IL Skrim gjennomfører hvert år strategisamling der verdidebatt er sentrale temaer Formålsparagraf Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet Prioriteringer Skrim Fotball skal prioritere utvikling og forbedring av eksiterende aktiviteter og arrangement fremfor å etablere nye. Sagt med andre ord - økt kvalitet Fair Play under trening og kamp Tolerere og inkludere alle, og bidra til at alle har det gøy på trening og i kamp Behandle motstandere, medspillere, trenere, lagledere og dommere med respekt Ikke mobbe, kjefte på, baksnakke, eller snakke negativt til noen på eller rundt banen Unngå stygt spill og filming, men det er lov til å takle Følge regelverket, innrømme feil og være ærlig i alle situasjoner Trene og spille kamper med godt humør uansett om du vinner eller taper Hjelpe skadet spiller og si unnskyld uansett motstander Alle skal få prøve like mye Fair play hilsen før og etter kamp, og etter hver trening Alle hjelper til med å rydde utstyr og ta med vårt søppel Møte presis til trening og kamp slik at lagvenner/ lagvenninnene og trenerne dine slipper å vente på deg Være gode rollemodeller for yngre spillere, samt å lære mor, far og besteforeldre hva fair play er. Kampvert alltid Se egen instruks Kampmøte før kamp Ta ansvar Fair Play = god oppførsel på og utenfor banen Etiske retningslinjer Retningslinjer er en rettesnor for Skrim Fotballs medlemmer.

7 7 For foreldre/ foresatte Informasjon eller kommentarer fra foreldre til trenere og lagledere skjer via direkte dialog, mail, eller annen en-en kommunikasjon og ikke i åpne fora. Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Skrim Fotball, men som medlem er du forpliktet til å følge klubbens retningslinjer Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett ikke du Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel Lær barna å tåle både medgang og motgang Motiver barna til å være positive på trening og kamp Vis god sportsånd og respekt for andre Ved uenighet snakker du med den det gjelder ikke om La disse levereglene også prege deg utenfor fotballarenaen... Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! For trenere, se trenerkontrakter/ Fairplay kontrakter og brosjyren Trenervett: pdf For spillere, se Fairplay kontrakter /holdningskontrakter Når det gjelder klubbens dommere forventes det at disse fremstår som gode forbilder og rollemodeller HMS Hovedstyret har styrende dokumenter om HMS for anlegg. Fotballgruppas bruk av anlegg må gjøres i tråd med dette. HMS for aktivitet er regulert i instrukser for trener/ lagleder og spiller.

8 8 1.5 Gruppens administrasjon og organisasjon Fotballstyret Styret skal sørge for tilrettelegging og oppfølging av daglig drift av grunnens aktiviteter. Dette omfatter Definere rammene for gruppens mål- og strategiarbeid (rammer) Visjon og verdiarbeid (IL Skrims årlige strategiske samling) Legge til rette for mer og bedre aktivitet Rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere, trenere, ledere og dommere Implementere/fremme visjon- og verdiarbeid Styre og følge opp aktivitet og sikre forsvarlig økonomisk drift Utvikle organisasjonen og dens roller underutvalg og roller Følge idrettens lover og representere klubben utad Oppnevne ansvarlig for politiattester Etablere og følge opp kompetanseplaner Sørge for gruppens omdømme ved hjelp av god informasjon og markedsføring I det etterfølgende er styrets roller kort beskrevet. For hver av disse rollene finnes det instrukser som angir i detalj oppgaver for den enkelte rolle.

9 Leder Fotballgruppas leder er styrets leder og har ansvar for styrets oppgaver. En leder må utøve god ledelse og motivere sine styremedlemmer for frivillig arbeid. Det er normalt at styreleder selv tar ansvar for følgende oppgaver Fastsette agenda for styremøter og lede møtene Utarbeide og videreutvikle strategi og planer i klubben Være kontaktpunkt mot Buskerud fotballkrets, Norges Fotballforbund og andre fotballklubber Godkjenne overganger og klubbskifte Være klubbens kontaktperson mot media Ivareta daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner Nestleder Nestleder er leders stedfortreder og vil normalt støtte leder med samme oppgaver og gjøremål. Nestleder kan også tildeles prosjektoppgaver for kortere eller lenger tidsrom. Andre oppgaver omfatter Stedfortreder for leder Rolle i FIKS Ansvarlig for politiattestordningen sammen med sekretær Ellers definerte og delegerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem Sekretær Sekretær administrerer møtevirksomhet, agendaer og møtereferater, samt håndterer Medlemsnett med spillerregistreringer og register over politiattester Kasserer Kasserer har ansvar for gruppens økonomiske transaksjoner og økonomirapportering i nært samarbeid med hovedstyrets regnskapsfører Sportslig leder (SL) Sportslig leder er klubbens treneransvarlig og har ansvar for utvikling og implementering av klubbens sportsplan og andre retningslinjer for sportslig aktivitet. Dette omfatter å koordinerer treningsaktiviteter administrere trenerforum tilrettelegge for utvikling av sportslig kompetanse lede sportslig utvalg ha ansvar for rekruttering og oppfølging av trenere Markedskoordinator Markedskoordinator har ansvar for sponsor- og reklamevirksomhet, innkjøpsavtaler og barter avtaler. I tillegg vil det påligge et ansvar for intern markedsføring og oppfølging/pleie av avtaler og forbindelser Materialforvalter Materialforvalter er klubbens kontaktperson mot utstyrsleverandører og har ansvar for at lagene har nødvendig materiell og utstyr for sin virksomhet. Materialforvalter

10 10 har også ansvar for nøkkeladministrasjon, budsjett for materiell og strategiske utskiftinger av drakter, baller, og utstyr Fair Play-kontakt Fair Play-kontakt har ansvar og oppgaver med å målrettet holdningsskapende arbeid og oppfølging av Fair Play-tiltak i klubben. Dette gjelder spillerkontrakter, holdningskontrakter, kampmøter, kampvertordning og forebyggende arbeid gjennom klubbens møteplasser (trenerforum, foreldremøter, kurs og arrangementer) Dommerkoordinator Dommerkoordinator er ansvarlig for utvikling og oppfølging av klubbens dommere, samt administrere dommere til klubbens egne kamper og cup er Styremedlem Styret består av to styremedlemmer som ikke er tildelt spesielle ansvarsområder, men som er ressurspersoner for å møte oppdukkende saksbehandling som krever oppfølging og tiltak fra styrets side Jentekontakt Styret har opprettet egen jentekontakt for å sette fokus på økt rekruttering og ivaretakelse av jentefotballen i klubben. Styreverv er med på å forankre strategier og tiltak for å bedre rammer for utvikling av jentefotball Sportslige funksjoner utenfor styret Sportslig utvalg (SU) Klubbens sportlige utvalg ledes av sportslig leder. Utvalget er bredt sammensatt og består normalt av trenerutvikler, trenerkoordinator, fair play-kontakt, spillerutvikler, jentekontakt og trenere som tiltrer ut fra sakene som skal behandles i SU Treneransvarlig Treneransvarlig er ansvarlig for trenerutviklingen i klubben for å motivere og trene våre trenere og utvikle disse videre. Treneransvarlig skal også sikre at innholdet i sportsplanen virkeliggjøres i vår trenerutvikling og vår spillerutvikling Trenerkoordinatorer Trenerkoordinatoren har som oppgave å initiere klubbens sportsplan, påse at trenere og spillere får utfordringer tilpasset eget ambisjonsnivå/mestringsnivå, påse at en jobber mot klubbens visjoner og mål. Trenerkkordinatoren er også faglig leder av klubbens innhold i trenerforum Spillerutvikler Spillerutvikler skal bistå spillere med råd og veiledning ift egentrening, individuelle utviklingsmål og planlegging. Innstille spillere til sone- og bylag, i samarbeid med treneransvarlig/trenerkoordinator og lagenes trenere.

11 Lagorganisering Generelt Lagets aktivitet innenfor rammene i Skrim Fotball er viktig for lagets utvikling av ferdigheter, tilhørighet, samhold og lojalitet. Det er av vesentlig betydning at man greier å bygge gode holdninger og skape et godt miljø blant foreldre, trenere og spillere. Laget må forholde seg til rutiner, planer og vedtak fra fotballstyret og sportslig utvalg. Medlemskap og frivillig arbeid om å støtte opp under klubbens aktivitet (ikke bare lagets) er en forutsetning Foreldredeltakelse Skrim Fotball ønsker å fremme deltakelse på trening og kamper av foreldre fra oppstart. Skrim Fotball har erfaring med at barn trives bedre og står lenger i aktiviteten nå de blir sett og oppmuntret av foreldre. Vi har også erfaring med at det skapes gode relasjoner og tilhørighet med dette gjennom felles opphevelser. Et godt og engasjert foreldremiljø er en forutsetning for at laget skal utvikle seg. Tilstedeværelse av foreldre vil også motivere og kvalitetssikre treners arbeid med laget. Foreldre må motiveres for å delta på kamper og treninger Dugnader gjennomføres for å styrke samholdet Det gjennomføres minimum ett foreldremøte pr. år og ellers ved behov Det er viktig med en god dialog mellom trenere/lagledere og foreldre Lagleder Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Dette omfatter: Generell organisering av lagets aktiviteter Oppdatering av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf) Orientere styret fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter Arrangere foreldremøter Samarbeide med trenerne om spillermøter Være kjent med Sportslig plan Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive oppdatering av lagets hjemmeside Påmelding til cuper Påfylling av førstehjelpskoffert Være kontaktperson mellom laget og materialansvarlig når det gjelder lagets behov for baller, vester, førstehjelpsutstyr, drakter, overtrekksdresser o.s.v. Utfylling av dommerkort, signering og kontroll av kortet etter kamp Sørge for at dommeren får betaling Intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene

12 12 Omberamming av kamper Logistikkansvarlig ved bortekamper Bestille garderober i til hjemmekamper Deltar på klubbens trener og oppmannsmøter Delta på kretsens ABC laglederkurs Grensene mellom trener og lagleders funksjoner i aldersbestemt fotball må ikke bli for rigide. "Bruk sunn fornuft" Trener Treneren har ansvaret for det sportslige tilbudet til laget. Dette omfatter Treningsopplegg Treninger Laguttak Kampledelse og oppmannsmøter Spillersamtaler/møter Følger opp hver enkelt spiller best mulig Samarbeider med lagleder og trenerteamet for å skape et godt miljø i gruppen/laget Ta trenerkurs Hospitering og kontakt med styret/sportslig utvalg/trenerkoordinator/traneransvarlig Før eventuelt trenerengasjement skal fotballstyret (leder mtp A-lagstrener og leder junioravdeling mtp aldersbestemte trenere) klargjøre følgende med den aktuelle trener: Krav til vandelsattest Informasjon om klubbens fotballplan Klubbens mål for den bestemte gruppe vedkommende skal trene Den aktuelle trenerens behov for egenutvikling, kurs, treningstidspunkt, begrensninger og krav i forhold til klubben Det skal skrives kontrakt med alle trenere Trenerens tjenestevei i aldersbestemte årsklasser er alltid via lagleder. Treneren må sette seg godt inn i fotballplanen. Videre å benytte seg av det undervisningsmateriell som klubben rår over (øvelsesutvalg, video og bøker) Treneren eller laglederen skal føre treningsdagbok. (Gjelder fra 11 år). Denne skal inneholde følgende hoveddeler; o Liste over samtlige disponible spillere i gruppa med navn, adresse, telefonnumre og fødselsår o Aktuell statistikk etter årsklassen (antall treninger, antall kamper, målscorere, gule/røde kort) o Stikkordsmessig notat vedr. øvelser og momenter på den enkelte trening og stikkordsmessig referat fra hver spilte kamp o Korte kommentarer til sosiale og miljømessige forhold vedrørende spillerne (reaksjoner, oppførsel, positivt og negativt) Alle trenere/lagledere inviteres til å møte på klubbens lagleder-/trenermøter.

13 Foreldrekontakt Foreldrekontakt er ansvarlig for lagets sosiale aktiviteter og oppgaver som ikke er av sportslig karakter. Foreldrekontakten må være en pådriver for å engasjere foreldre i lagets aktiviteter og bygge godt miljø. Foreldrekontakten er stedfortreder for lagleder Kampvert Som en del av klubbens Fair Play arbeid er det etablert en egen instruks for kampvert på våre hjemmekamper. Kampverten spiller en sentral rolle i arrangementet og er klubbens ansikt utad i kampsammenheng. Oppgaven som kampvert kan gjøres på omgang blant foreldrene, og retningslinjene gjør dette til en konkret og overkommelig oppgave. 1.6 Trygge rammer Skrim Fotball vektlegger trygge rammer for medlemmene med fokus på kosthold, trafikksikkerhet, kampfiksing, doping, alkoholbruk og forebygging av seksuelle overgrep og trakassering Kosthold Skrim Fotball skal vektlegge informasjon og kompetansetiltak for å sette fokus på variert og sunt kosthold. Det vil bli tilbudt kurs med jevne mellomrom og i samarbeid med andre grupper Trafikksikkerhet Skrim Fotball skal jobbe aktivt for trafikksikker gjennomføring av kamper og arrangementer Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre som deles ut til foreldre og ved lagledermøter. Ved privat kjøring/foreldrekjøring til kamp/turnering Ansvarlig reisekoordinator Kjør i følge Bruk erfaren sjåfør(er) God tid til kamp. Kjør til avtalt tid Bruk bilbelte Si ifra ved uvettig kjøring Driv ikke øvelseskjøring med andre i bilen Alkohol/rus og idrett hører ikke sammen Til trening Husk refleks om du går Husk hjelm, lys og refleks bak om du sykler Husk bilbelte om du er passasjer En god trener/leder kan mer enn innsidepasning, han tar ansvar. Vær en god leder du også! Kampfiksing Fotballgruppa vil jobbe å forebygge, avdekke og reagere på kampfiksing. Dette for å ivareta verdigrunnlaget i fotballen, ivareta et trygt og tillitsskapende spillmarked og dermed bidra til å bekjempe organisert kriminalitet. For øvrig henvises det til NIFs lover : NIFs lov 11-4 (1) bokstav d

14 14 Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd d) manipulerer resultatet eller enkelthendelser i en idrettskonkurranse for økonomisk vinning for seg selv eller andre Doping Alle involverte skal jobbe for ærlig og dop fri idrett. Det skal arbeides målrettet for å innfri kravene til Rent Idrettslag. Fotballgruppa vil tilby holdningsskapende informasjon ift sunt og riktig kosthold og ernæring med tanke på trening, prestasjon og restitusjon Alkohol Det er nulltoleranse for nytelse av rusmidler for trenere, ledere, tillitsvalgte og utøvere i felles setting, der utøverne er under 18 år Forebygging av seksuelle overgrep og trakassering Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming. Krav til politiattest i alle verv i fotballgruppa vil være med på å forebygge dette. Teamet vil være aktuelt ifm årlige møter med lagledere, trenere og foreldre. 1.7 Administrasjonsrutiner Medlemskap og innmelding Lagleder videreformidler inn- og utmelding til sekretær som oppdaterer Medlemsnett. Skjema finnes på hjemmesiden til IL Skrim Informasjon om kontingent og treningsavgifter Datoer for utsendelse av medlemskontingent og treningsavgifter Medlemskontingent sendes ut i februar Treningsavgift for senior sendes ut i februar Treningsavgift for år sendes ut i mars Treningsavgift for 6-12 år sendes ut i april Flytte kamper Følgende rutinebeskrivelse benyttes ifm flytting, eller ved behov for omberamming, av kamper Ta kontakt med motstander Bli enig med motstander om ny kamptid, sjekk også at banen er ledig Ta kontakt med oppsatt dommer /assistentdommere og hør om vedkommende kan dømme på nytt kamptidspunkt Buskerud Fotballkrets skal varsles om alle kampendringer Regler ved omberamming Kampen skal helst spilles tidligere enn terminfestet kamptidpunkt, og før neste serierunde

15 15 Det skal være enighet mellom lagene før kamper kan omberammes - hvis lagene er uenige går kampen som oppsatt Kamper oppsatt på vårsesongen kan ikke flyttes til høsten Alle kamper skal være ferdigspilt til siste serierunde Buskerud Fotballkrets skal varsles om omberammelsen i god tid Se for øvrig NFFs kampreglement Kapittel Forsikring For at en spiller skal være dekket i forsikringene er det påkrevd at spillere, trenere og kontaktpersoner er registrert i FIKS. Forsikringen gjelder fra 6 år og oppover Lagsforsikringen Det er påkrevd å være registrert i spillerregisteret fra det året man fyller 12 Hvis man ikke er registrert som aktiv spiller i klubben er man verken forsikret eller spilleberettiget Lagsforsikringen må være betalt av klubben for å være gyldig. Lagsforsikring for aldersklassene år dekkes av NFF Norges Fotballforbund har nå også inkludert fotballspillere under 13 år i forsikringen. Kravet er at spillerne er registrert i en fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund Utvidet forsikring For mange spillere vil det være fordelaktig med å tegne utvidet forsikring. Fordelene med dette er mange, men noen av de viktigste er Behandlingsgaranti på 3 virkedager Inntil kr. til utredning og behandling (akutte- og belastningsskader) Inntil kr. til operasjon Inntil kr. til reisekostnader. MR innen 24 timer til offentlig egenandel Pris for utvidet forsikring, se Det er idrettens helsesenter som forvalter ordningen som eies av Norges fotballforbund der følgende punkter er verdt å merke seg Idrettens Skadetelefon (02033) Spesialister på fotballskader Gir deg raskere og riktigere utredning og behandling Helsepersonell med spesialkompetanse på fotball- og idrettsmedisin Bestilling av utredning og behandling. Tilgjengelighet og oppfølging Utredning innen 24 timer (MR-undersøkelse) Åpen alle dager mellom kl og kl Skademelding Skademelding sendes inn på eget skjema som bekreftes/ attesteres av dommer/ lagleder/ trener snarest mulig etter skade. Skademeldingskjema for spillere opp til 12 år https://partner.agsforsikring.no/nff-barneforsikring/ Skademeldingskjema øvrige https://partner.agsforsikring.no/nff/

16 16 Meld skade https://www.gjensidige.no/privat/meldskade/fotballskade;jsessionid=5255f6a2baf005d5f7071c9fcbbcd Fototillatelse Idrettslaget må ha tillatelse til å publisere bilder/video av barna i klubben. Skjema ligger på hovedsiden til Skrim Lagleder skal holde oversikt over hvem som har levert skjema Informasjonsrutiner Skrim Fotball bruker flere informasjonskanaler for å nå medlemmene. Det er viktig at ordningene er kjent for flest mulig slik at man kan søke informasjon like enkelt som at informasjon tilflyter. Nettsiden: Her legges det fortløpende ut informasjon som er til nytte for IL Skrim generelt og fotball spesielt. Hvert lag har tildelt eget område der lags informasjon og artikler kan publiseres. Hvert lag har tilgang og administrerer dette selv. Kontakt superbruker for tilgang og opplæring dersom dette mangler. (Superbruker se org kart) Epost: Hovedmengden av informasjon sendes ut via epost til lageldere og trenere. Disse formilder dette videre til egne lag/grupper. Facebook: Nyttes av enkelte lag til direktekommunikasjon og informasjon. Gruppene er lukket og administreres av trener/ lagleder. De enkelte lag må invitere alle spillere og foreldre inn i gruppen. Fotball sms: Er en ordning som gir mulighet for direktekommunikasjon i gruppe via sms. Alle kan se hva alle skriver. Kan være nyttig hjelpemiddel for lageleder/trener. Se Medlemsnett: Det finnes epostløsning i medlemsregisteret som kan nyttes også. Dette benyttes stort sett av Hovedstyre og fotballstyret for å nå ut til flere grupper samtidig Kontaktliste Web-ansvarlig legger ut oppdatert liste over fotballgruppas verv og funksjoner på hjemmesiden. Oversikten oppdateres av sekretær med bakgrunn i informasjon sendt på mail fra lagledere. Original kontaktliste finnes i Dropbox. Lagledere, trenere mv skal også oppdateres på Medlemsnett på riktig lag Kontrakter I Skrim Fotball skal det etableres kontrakter for spillere, trenere og dommere. Hensikten med kontrakter er å skape forutsigbarhet for den enkelte og klubb. Kontraktene skal i størst mulig grad basere seg på gjeldende standardmaler som er tilgjengelig fra Fotballforbundet og som er juridisk vurdert fra NFF.

17 Spillere Spillere tegner standardkontrakter fra denne dato man fyller 15 år. For spillere under 15 år er det slik at foresatte må signere som verge i tillegg til spiller. Lagledere gjennomfører signering med spiller og Sportslig leder sørger for oversikt over kontrakter. Originale kontrakter skal sendes til Fotballforbundet for registrering i Fotballens informasjon og kommunikasjons system (FIKS). Spillere skal i tillegg gjennomgå og signere Fair Play kontrakter. FP kontrakter oppbevares av FP kontakt i klubb (Se org kart) Mal spillerkontrakt _ _web.pdf Mal Fair Play kontrakt pdf Trenere Trenerkontrakter skal etableres for alle trenere for lagene 13 år og oppover. Hensikten er å skape forutsigbarhet for både trener og klubb. Innholdet i kontraktene kan i noen gra tilpasses til den enkelte. Modell for godtgjøring eller utgiftsdekning skal vedtas av Fotballstyret hvert år og skal videre sendes frem til Hovedforeningen som er den juridiske forpliktende rammen. Mal Trenerkontrakt Klubbens justerte mal Se vedlegg Dommere Alle klubbens sertifiserte dommere skal ha kontrakt med Skrim Fotball. Kontrakten skal inneholde rettigheter og forpliktelser for klubb og dommer. Kontraktene er gyldig for ett år om gangen og skal resigneres hvert år. Det er satt krav i kontraktene at dommeren skal bidra inn i klubben med veiledning av yngre dommere, dømming av treningskamper og turneringer vederlagsfritt for egen klubb. Fotballstyret godkjenner kontraktene hvert år, og styrets Dommerkoordinator er ansvarlig for forvaltning av kontraktene. Mal for kontrakt se vedlegg Oppstart av nye lag Se vedlegg 3.3 Prosjektplan Overganger Henvisning https://www.lovdata.no/nff/overgangsreglement.html Dersom vi som klubb ønsker å kontakte en spiller fra en anne klubb må vi først henvende oss skriftlig til klubben som eier spilleren. Dette er regulert i Kapittel III, 6-1 «Henvendelse til spiller i annen klubb»:

18 18 Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb. Dette betyr at man ikke kan kontakte spillere direkte uten at klubb er informert skriftlig. Følgende må utføres for at en overgang skal kunne godkjennes: 1) Ny klubb må opprette en forespørsel i FIKS. 2) a. Samtykkeskjema må lastes opp. Mal samtykkeskjema Elektronisk_overgang-15.pdf Det skal være korrekt utfylt og signert av spiller. Hvis spiller er under 18 år må også foresatte signere. b. Dersom spiller har løpende kontrakt med tidligere klubb må Termineringsavtale lastes opp. (Termineringsavtalen må være underskrevet av både tidligere klubb og spiller) c. Hvis spiller er utenlandsk borger må kopi av pass lastes opp. d. Hvis spiller er utenlandsk borger fra land utenfor EU/EØS må kopi av arbeids/oppholdstillatelse lastes opp. e. Når dette er gjort må forespørselen om overgang sendes til tidligere klubb for godkjenning. 3) Hvis tidligere klubb bekrefter at forpliktelser er oppfylt, eller ikke svarer på henvendelsen innen svarfristen på 8 dager, så vil forespørselen automatisk bli sendt tilbake til ny klubb. Da kan ny klubb fullføre forespørsel ved å sende den inn og dermed betale overgangsgebyret via betalingsløsningen i FIKS. 4) Dersom spillers forpliktelser IKKE er oppfylt skjer følgende. Forespørselen ligger nå igjen hos ny klubb, og vil ikke kunne sendes tilbake til tidligere klubb for godkjenning. Ny klubb må i forespørselen laste opp dokumentasjon som viser at forpliktelsene er blitt oppfylt under dokumentet «Bekreftelse oppfylte forpliktelser». Dette kan være en skriftlig bekreftelse fra tidligere klubb på at forpliktelsene nå er gjort opp, eller en kvittering som viser at det utestående beløp er betalt. Når dette er lastet opp, kan ny klubb fullføre forespørsel ved å sende den inn og dermed betale overgangsgebyret via betalingsløsningen i FIKS. Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om kontrakt skal etableres fra fylte 15 år. Dette skape forutsigbarhet for spiller og klubb.

19 Politiattester Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte kraft 1. januar I Skrim Fotball blir ordningen håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med leder og sekretær i fotballgruppa. Begge har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Innhenting av politiattest: 1. Elektronisk søknad sendes via https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ (krever innlogging med for eksempel BankID eller MinID) ev finnes skjema og adresseopplysninger på politiets hjemmesider. 2. Bekreftelse på formål med attesten MÅ vedlegges søknaden Denne får du av sekretær/leder (skal være signert av leder i fotballgruppa) 3. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget. 4. Den søknaden gjelder for, skal snarest framvise sin politiattest til leder eller sekretær i fotballgruppa (kan sendes på e-post til sekretær/leder) IL Skrim skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Sekretær fører oversikt over fremviste attester, og gyldighetstid. Attesten er gyldig for tre år. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Link Til NIF sine sider Link Til Politiet sine sider Påmeldinger I løpet av sesongen foretas det påmeldinger til arrangementer, cuper, seriespill og til kurs Påmelding til seriespill Påmelding til seriespill i Buskerud Fotballkrets gjennomføres i FIKS etter invitasjon fra BFK hvert år. Den som utfører påmelding i FIKS må få opplæring i FIKS før dette

20 20 gjøres. Frist for påmelding av lag er vanligvis slik: Påmelding av Seniorlag (10. januar) Påmelding av 11er og 9er lag (20. januar) Påmelding av 7er og 5er lag (20. februar) Endring mellom vår og høstsesong er vanligvis 10 Juni Invitasjon fra BFK inneholder alle retningslinjer for å melde opp lag i Kretserien. Det er derfor viktig at klubben samkjører sine påmeldinger på tvers av alderstrinn for å oppnå gode kamptilbud tilpasset hospitering og differensiering i økta. Link til serieinvitasjon Kamp/Serieinvitasjon% pdf Påmelding til cup Skrim Fotball har god erfaring med deltakelse i en rekke cuper. Også her er det viktig at det enkelte lags påmeldinger og deltakelse koordineres slik at man i større grad kan reise sammen og bygge sterkere samhold på tvers av lagene. Cuper for år: Per Bredesen cup, Drammen Cup, Nørnhalne Cup, Sandar Cup, Gimletroll Cup, Dana Cup Cuper for 6-12 år: MIF Cup, Ål Cup, Skjærgårds Cup, Solberg Cup, Moingen Cup, Skrim Cup (obligatorisk). 12 års laget deltar hvert år på Norway Cup. Fotballgruppa refunderer påmeldingsavgift for 2 cuper pr år for hvert år. Se pkt om øknomi og refusjon av utgifter Treningstider Treningstider blir bestemt ved to fellesmøter i året, (høst og vår). En representant fra hvert lag må møte og melde inn behov. Sportslig leder kaller inn og gjennomfører møtet Årsrapport Ved sesongslutt skal det lages en årsrapport for laget som leveres elektronisk til styret innen 1.november. Årsrapporten skal oppsummerer lagets aktivitet siste år, både når det gjelder trening, kamper, cuper og sosiale tiltak Sponsing Kommer senere Profilering Under utarbeidelse Gruppesamarbeid Fotballgruppa skal så langt som mulig legge til rette for god og allsidig aktivitet, både i «økta» og andre idretter. All forskning tilsier at allsidig aktivitet skaper mer komplette utøvere. Det vesentligste utfordringen i samfunnet er å bremse frafallet, og dette kan gjøres gjennom balansert mengde, allsidig trening som gjør barn bedre rustet til å spisses / spesialiseres senere.

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014 Klubbhåndbok Mysen Svømmeklubb Sist oppdatert 18.08.2014 1 Innledning 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 3 Kort historikk 3 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdigrunnlag 4 Mål 4 Sportslig plan 4

Detaljer