Postboks Løvenstad ÅRSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE"

Transkript

1 Postboks Løvenstad ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen 3. Årsmelding Regnskap Innkomne forslag, herunder eventuelle forslag om vedtektsendringer 6. Fastsettelse av kontingent for Budsjett Valg Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt kontingent. Vi minner om at alle årets tillitsvalgte er registrert som stemmeberettigede støttemedlemmer. Medlemmene oppfordres til å fremme skriftlige forslag som skal behandles på årsmøtet Forslag sendes pr. e-post til eller pr. post til Kurland Fotballklubb, Postboks 26, 2018 Løvenstad. Spørsmål om formregler kan rettes til Klaus Wike på eller Forslagene, med styrets kommentar, blir fortløpende lagt ut på Forslag som ønskes omtalt i årsmøtedokumentene må være kommet fram innen Årsmøtedokumentene kan lastes ned fra fra og med den Med sportslig hilsen Styret

2 Innhold fra og med sak 3 3 ÅRSMELDING STYRETS ARBEID MEDLEMSTALL OG TILLITSVALGTE GJENNOMFØRING AV VIRKSOMHETSPLANEN FOR Innledning Organisasjon Miljømessig utvikling Sportslige forhold Sportslig Utvalg (SU) Tilbud på alle alderstrinn Praktisk tilrettelegging for lagene Rekruttere og beholde Innledning Rekruttere Beholde Dommer Barnefotball (6 12 år) Ungdomsfotball (13 19 år) Seniorfotball (20 +) Kvinner senior: Menn senior: Andre seniorlag: Informasjon Arrangement VinterCup Anlegg og utstyr Organisering Anleggsutvikling Disponering av bane og klubbhus Drift og vedlikehold av anlegg

3 Utstyr til klubb og lag Økonomi Innledning Økonomigruppe Markedsgruppe Kiosk på hjemmebaner Representasjon og utmerkelser SLUTNING REGNSKAP RESULTAT PR BALANSE PR NOTER TIL REGNSKAPET REVISORERKLÆRING INNKOMNE FORSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB Verdigrunnlag Prioriterte mål Organisasjon Styret Utvalg, komiteer og funksjoner Lag og treningsgrupper Politiattest Medlemmer, rettigheter og plikter Miljømessig utvikling Sportslige forhold Prioriterte mål og organisering av sportslig utvalg Rekruttere og beholde Innledning Rekruttere Beholde Dommer

4 Barnefotball Allidrett G/J6 (G/J 2009) G/J7 (G/J 2008) G8 (G 2007) G9 (G 2006) J8/9 (J2006/2007) G10 (G 2005) J11/10 (J 2004/2005) G11/12 (G G2003) Ungdomsfotball Junior herrer (17 19 år) Junior damer (16 17 år) Gutt (15 16 år) Jente (15 år) Smågutt (13 14 år) Småjente (13 14 år) Voksenfotball Kvinner senior Menn senior: Andre seniorlag Informasjon Arrangement VinterCup Anlegg og utstyr Anleggsutvikling Disponering av anlegg Drift og vedlikehold av anlegg Utstyr til lag, trenere, ledere og dommere Økonomi Mål og retningslinjer Organisering

5 Økonomigruppe Markedsgruppe Kiosk på hjemmebaner FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR BUDSJETT INNSTILLING BUDSJETT VALG

6 3 Årsmelding Styrets arbeid Styret har bestått av Leder Bjørn Grevstad Nestleder Simen N Berg Kasserer Wenche Nilsen Sekretær Klaus Wike Styremedlem Ole Rosvoll Styremedlem Susanne Berg Styremedlem Lea Carina Tokerud Styret har i perioden avholdt 12 styremøter og behandlet 62 saker. 3.2 Medlemstall og tillitsvalgte Mål: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Resultatvurdering: Familiemedlemmer Enkeltmedlemmer Støttemedlemmer Totalt antall medlemmer Totalt antall aktive Kvinner Menn Med medlem menes i denne sammenheng alle innmeldte medlemmer som har betalt kontingent. I samsvar med vedtak på årsmøtet 2003 har klubben dekket støttemedlemskap for samtlige tillitsvalgte som ikke er aktive spillere. De snaue 50 deltakerne på Allidrett 2014/2015 er ennå ikke registret som medlemmer i oversikten ovenfor. Pr er det 5 aktive medlemmer som ikke har betalt kontingent. I 2014 gikk vi over fra manuelt medlemsregister til registrering i S2S og kontingentkrav fra SendRegning. Det har vært mye jobb i år, særlig for å finne korrekte mailadresser til medlemmene. Her oppfordres det til at alle lagledere går inn i S2S og holder lagslistene oppdatert til enhver tid, særlig endring av mailadresser. Nye medlemmer må fortsatt registrere seg på kurlandfk.no slik at kontingentansvarlig får beskjed. Det har aldri vært så få medlemmer som ikke har betalt ved årsavslutning, og det er lovende for kommende år. Når det gjelder arbeidet med å rekruttere og beholde medlemmer, vises det til avsnittet nedenfor om sportslige forhold. 6

7 For sesongen 2014 ble følgende funksjoner besatt: Trenere og hjelpetrenere Oppmenn og lagledere Andre ledere lag og utvalg Totalt trenere og ledere Dommere Autorisert dommer: Rekrutteringsdommere: Klubbdommere 7 er: Jørgen Haugen Simen Killi og Markus Bratlie Odd Inge Hanssen, Joakim Ekern, Benjamin Javed, Daniel Fredriksen og Sebastian Huus. Klubbdommere 5 er: Sportslig utvalg Sportslig leder: Utdanningskontakt: Dommerkontakt: Medlem: Webmaster Økonomigruppe Klaus Wike Einar Blankenborg Klaus Wike Marius Fagernes Ole Rosvoll Morten Rugtvedt Kristin Sundt Simen Berg Olav Strand Økonomiansvarlig: Wenche Nilsen. Medlemsregister: Nina Niemi Nordeng Markedsgruppe Anlegg Anlegg drift og utvikling Koordinering/utleie Lea Carina Tokerud og Susanne Berg Ole Rosvoll, Hans Randen, Svein Myrvold, Terje Johnsrud. Ole Rosvoll 7

8 Materialforvalter Kioskgruppe Bjørn Grevstad og Simen Berg Kvinner senior Turneringskomité Leder: Nina Niemi Nordeng Kampoppsett/regler/dommeroppsett: Simen Berg Baneleder: Bjørn Grevstad Kafeteria: Dagny Øby/Anne-Marie Fester/Reidar Noer Påmelding: Anne-Marie Fester Vaktoppsett/sanitet/Webansvarlig: Lea Tokerud Økonomi: Nina Niemi Nordeng/Wenche Nilsen Sekretariat: Nina Niemi Nordeng/Simen Berg/Lea Tokerud Premieutdeling: Bjørn Grevstad Revisorer Valgkomité Sara Nærstad og Morten Rugtvedt Rune Aakvik, Petter Aunaas, Camilla Aamold 3.3 Gjennomføring av virksomhetsplanen for Innledning Styret viser til virksomhetsplan for KFK i 2014 og til handlingsplan for KFK for , når det gjelder grunnlaget for hovedmålene for sesongen Styret ble sesongen 2014 pålagt å prioritere følgende mål: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator Rekruttere flere trenere blant de aktive og tidligere aktive Etablere gruppe for spillere født Videreføre tilbudet om Allidrett for førskolebarn. Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i klubbens drakt, og trenere skal representere i klubbantrekk. Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt. Oppnåelsen av de enkelte hovedmålene vil bli vurdert nedenfor under det avsnittet de saklig hører hjemme. 8

9 3.3.2 Organisasjon Styret er i klubbens handlingsplan pålagt å jobbe etter følgende retningslinjer på virksomhetsområdet organisasjon: «Det vil være en sentral oppgave å engasjere flere medlemmer i driften av Kurland FK. Dette vil medføre at arbeidsbelastningen på sentrale tillitsvalgte blir redusert, og at flere føler at de tar aktivt del i styringen av klubben. En stabil organisasjonsmodell hvor stor grad av delegering til utvalg og enkeltpersoner er gjennomgående, vil øke kontinuiteten i tillitsmannsapparatet samt øke medlemmenes kunnskap om hvilke krav som stilles til driften av et idrettslag. Alle som har interesse for Kurland Fotballklubb skal til enhver tid være oppdatert om hva som skjer i klubben, både når det gjelder sportslige aktiviteter og utenomsportslige aktiviteter, for å kunne delta aktivt eller passivt.» Resultatvurdering: Følgende permanente utvalg og funksjoner har vært etablert: Sportslig utvalg Markedsgruppe Økonomigruppe Kioskgruppe Anleggsgruppe Turneringskomité I tillegg ble følgende funksjoner besatt: Materialforvalter Webmaster Vi har en god og robust driftsorganisasjon for Kurlandsparken og klubbhuset. I tillegg har vi fra tidligere år klart å videreføre en del meget godt fungerende utvalg og funksjoner som turneringskomiteen og drift av Sportslig utvalg, markedsgruppe, økonomigruppe, materialforvalterfunksjonen, kioskgruppe Sesongen 2014 er det senior damer som har hatt ansvaret for kioskdriften. Der man har organisert de forskjellige lagene til å ta sine uker. Vi føler at vi har greid å fordele ukene etter antall de forskjellige gruppene har. Vi er meget fornøyd med hvordan disse har løst sine oppgaver. På de aller fleste lag har det vært etablert et godt fungerende støtteapparat. Dette forholdet vil bli nærmere kommentert under pkt Sportslige forhold. Styret er pålagt å ha kontroll over den virksomhet som foregår på lagsnivå, herunder den økonomiske aktiviteten. Den sentrale kilden til slik kunnskap er lagenes årsplaner med budsjett, lagets side på og årsmelding med regnskap. Lagene må kontinuerlig holde egen nettside oppdatert. Lagene skal fortsatt levere regnskap til styret. 9

10 3.3.3 Miljømessig utvikling Budsjett Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr. 0 0 Å utvikle og bevare klubbmiljøet skal være en høyt prioritert oppgave. Et spesielt ansvar for dette påhviler klubbens tillitsvalgte. Miljø-, holdningsmessige og sportslige mål skal regelmessig drøftes med utøvere og foresatte og dette skal inngå i årsplanen for hvert enkelt lag. KFK fokuserer på følgende temaer: Fargerik Fotball mot vold og rasisme Fair play! Antidoping Forholdet til andre og deltakelse i turneringer Resultatvurdering: Styret er av den oppfatning at det er sunne holdninger i klubben knyttet til motstand mot vold, rasisme, homohets og juks. Klubben dekket påmeldingsavgiften på Trollcup for alle lag i barnefotballen. Alle lag i barnefotballen deltok. Vi lykkes ikke helt med å samle alle lagene i samme hytteområde og rundt et felles langbord lørdag kveld, men deltakelsen var likevel med på å skape klubbtilhørighet Sportslige forhold Styret ble for sesongen 2014 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet sportslige forhold: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator Rekruttere flere trenere blant aktive og tidligere aktive Etablere gruppe for spillere født 2008 Videreføre tilbudet om Allidrett for førskolebarn Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper Sportslig Utvalg (SU) Styret hadde denne sesongen organisert SU som følger: Sportslig leder: Klaus Wike Utdanningskontakt: Einar Blankenborg Dommerkontakt: Klaus Wike Seniorfotball: Simen Nordlien Berg 10

11 Ungdomsfotball: Barnefotball: Barnefotball: Seniortrener: Ole Rosvoll Morten Rugtvedt Kristin Sundt Marius Fagernes Resultatvurdering: Sportslig utvalg har fastsatt organiseringen av klubbens grupper og lag, og lagt strategien for den sportslige utviklingen i klubben. Rent praktisk har SU stått for påmelding av lag til seriespill, påmelding av trenere til kurs, og fordeling av treningstid. SU har videre vært ansvarlig for spillere, dommere, og trenere. SU har hatt ansvaret for tiltakene fotball-sfo, Keepermandager, Ivrigtreninger og merkeprøvedag Tilbud på alle alderstrinn Resultatmål: Klubben har som hovedmålsetting å gi sine medlemmer, og da spesielt barn og unge, et tilbud om deltakelse i organisert fotball tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner som fotballspiller. Resultatvurdering: KFK har i 2014 gitt et bredt tilbud i barnefotballen. Vi har meget få aktive i ungdomsfotballen. Klubben tåler ikke at de beste forsvinner til andre klubber. Resterende spillere blir ofte for få til å kunne stille lag, og følger etter eller slutter med fotball. Vi bør lage robuste grupper ved å slå sammen årganger tidligere. Det har manglet tilbud for følgende klasser: Jenter født Gutter født Old girls Vi har ikke hatt tilbud på juniornivå. Spillere i disse aldersklassene kan delta på seniorlagene Praktisk tilrettelegging for lagene Mål: Effektiv forvaltning av tilstrekkelig mengde felles utstyr Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Trenings- og instruksjonstiltak Helsveisa minimål Fotballtennisnett + stativ SUM Resultatvurdering: 11

12 Nødvendig fellesutstyr til trening og kamp har vært tilgjengelig i utstyrsrommet. Vi har hatt for stort svinn av treningsballer til å fortsette denne ordningen. Fra neste sesong bør lagene få ansvar for egne treningsballer. Vester, kjegler m.m. er fortsatt fellesutstyr. Lagene har matchballer og legekoffert individuelt Rekruttere og beholde Innledning Over de siste 10 årene har det vært en markant nedgang i antall aktive i klubben, særlig når det gjelder kvinner. De snaue 50 barna som deltar på Allidretten som startet i september er ikke inkludert i tabellen nedenfor Totalt antall aktive Kvinner Menn Styret tror det er en rekke forklaringer på den negative utviklingen. Vi mangler komplette data på hvor stor andel av det enkelte kull på Kurland skole vi har lyktes å rekruttere til organisert fotball i KFK. De tallene vi har viser at målet om 75 % av guttene og 50 % av jentene er ambisiøst, men nødvendig dersom årgangene skal bli så store at de holder ut ungdomsfotballen. For begge kjønn gjelder at bredden i tilbudet av organiserte fritidsaktiviteter trolig er blitt større. I alle fall har de konkurrerende foreningene blitt bedre på rekruttering. Når det gjelder kvinner har KFK mistet hegemoniet i nærområdet. Vi får dermed ikke inn spillere fra naboklubber til ungdomsfotballen i samme grad som tidligere. Det medfører at årgangene i KFK blir for små og sprekker når lagene kommer opp i ungdomsfotballen. Dette skyldes i hovedsak at KFK aktivt deltok i etableringen av Team Strømmen (nå LSK kvinner) med aldersbestemte lag i klassene 16 og 19 år, og samarbeidslag på rekrutteringslagsnivå. I tillegg har naboklubbene tatt jentefotball langt mer på alvor de siste årene. Totalt spiller flere jenter i regionen fotball. Tilsvarende strategi vil bli tilpasset for gutter/menn. Når det gjelder gutter, er det å beholde spillere en større utfordring enn å rekruttere spillere. Vi har de siste årene ikke klart å stille lag for generasjonene 1995/1996/1997/1998/2000/2001/2002. Lagene har vært meget sårbare ved aggressiv rekruttering fra naboklubber. Når de to-tre beste spillerne har gått, har de nest beste valgt å følge etter. Analysen over har ledet styret til den konklusjon at innretningen på klubbens sportslige arbeid bør være på fokuset «rekruttere og beholde» Rekruttere 12

13 Mål: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Etablere minst ett lag i hver årsklasse gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole, og motivasjonsarbeid på Kurland SFO. Delmål: Gi tilbud om Allidrett Etablere tilbud om fotball-sfo Bruke flere kanaler til rekruttering Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Trenings- og Godtgjørelse instruktør SFO instruksjonstiltak 4210 Trenings- og Allidrett 0 0 instruksjonstiltak SUM Resultatvurdering: Sportslig utvalg er i ferd med å skaffe seg oversikt over i hvilken grad vi når rekrutteringsmålet om 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene pr. klassetrinn på Kurland skole. Oversikten skal sorteres på postnummer. Elevene på Kurland skole er bosatt på 1479 Kurland, 1474 Norbyhagen og 1472 Fjellhamar. Vi ønsker å finne ut om det er vesentlige forskjeller i rekrutteringsgraden basert på bosted. Dersom det finnes en slik forskjell, kan klubben differensiere sitt rekrutteringsarbeid mot de gruppene som er underrepresentert. Sportslig utvalg har de siste årene jobbet aktivt med rekruttering og organisering av rene lag for jenter. Ved å sette sammen flere årganger tidligere, håper vi å lage mer robuste grupper. Sportslig utvalg diskuterer for tiden hvor lenge jentene bør spille sammen med jevnaldrende gutter før de settes sammen på rene jentelag. Rekrutteringsarbeidet har de siste årene vært basert på Allidretten. Målet har vært å etablere lag for 6 åringer våren før skolestart, som en forlengelse av de to forutgående årene på Allidrett. For å nå bredere enn Allidretten, har det i tillegg blitt utvikle og distribuert rekrutteringsmateriell på papir. Distribusjonen har skjedd både i postkassene i inntaksområdet til Kurland skole og som ranselpost på skole, SFO og barnehagene. I samme skrivet var det informasjon om tilbudet i barnefotballen. Vi har sesongen 2014/2015 lykkes med å etablere egne Allidrettsgrupper for årgangene 2009, 2010 og Snaut 50 barn deltar. Vi kan ikke dokumentere rekrutteringseffekt av skriv med informasjon om 13

14 Klubben arrangert på vårsesongen gratis fotball-sfo for 1.-4.klasse på Kurland skole. Formålet var rekruttering og omdømmebygging. Nærmere 60 barn deltok. Det var begrenset hvor mange barn våre to instruktører klarte å håndtere samtidig. I stedet for å avvise noen, valgte vi å splitte opp og fordele slik at alle som ønsket fikk delta. 3. og 4. trinn har tilbud om fotball på tirsdager, mens 1. og 2. trinn er på Parken på torsdager. De minste er så mange at ikke alle kan være med hver uke. Som rekrutteringstiltak var tilbudet bare mindre vellykket. Vi kan ikke dokumentere en målbar effekt på rekrutteringen. Som omdømmebyggende tiltak fungerte tilbudet meget godt. Tilbudet bør vurderes spisset mot rekruttering av jenter neste sesong. Mye tyder på at det mest effektive rekrutteringstiltaket mot spillere hvor vi har etablerte lag, er at spillere i slike grupper drar med seg venner inn i aktiviteten Beholde Mål: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Det skal legges opp til en målrettet talentutvikling i samsvar med de mål og virkemidler som er angitt i klubbens skoleringsplan. I tillegg til de treninger som foregår i regi av det enkelte lag, skal det legges opp til talentutviklingstiltak utenfor lagene. Det skal arbeides aktivt med å utdanne trenere og ledere. Spesielt må trenerutdanningen vektlegges, og det er et mål å utdanne to trenere på nivå II, og seks trenere på nivå I i handlingsplanperioden (4-års periode). Alle trenere i barnefotballen skal få tilbud om å delta på delkurs 1 og 2 i trener I kurset. Trenere, ledere og dommere skal gis tilbud om gratis utdanning mot å binde seg til verv i klubben for en viss periode. I handlingsplanperioden (4-års periode) skal det rekrutteres fem trenere, ledere eller dommere per sesong fra ungdomsfotballen. Påmelding og oppfølging krets- og forbundsaktiviteter Hospitering satt i system Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Trenings- og Sone og kretslagsavgift instruksjonstiltak «- Godtgjørelse trenere ungdomsfotball «- Trenerkoordinator

15 Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr «- Kurs trenere «- Kurs ledere «- Sportslig utvalg «- Trollcup SUM Resultatvurdering: For å beholde et bredt sportslig tilbud i klubben er det en forutsetning å beholde nok spillere til at vi kan stille lag i de ulike klassene. For å beholde spillere må tilbudet oppleves som attraktivt på den enkelte trening og kamp. Vi bør videre kunne gi spillerne sosiale opplevelser som ikke står tilbake fra den de kan få på skole og annen organisert fritidsaktivitet. Videre må tilbudet vårt, både sportslig og sosialt, bli vurdert som akseptabelt i forhold til det naboklubbene kan tilby. Vi må derfor tilby omtrent samme aktivitetsnivå og kvalitet. Vårt omdømme som breddeklubb må ikke stå tilbake for naboklubbene. Våre grupper og lag må derfor være godt organiserte med stort foreldreengasjement. Sportslig utvalg opplever et godt foreldreengasjement rundt lagene, men vi har noe å gå på når det gjelder organisering og aktivitet volummessig. Før sesongen avholdt sportslig utvalg oppstartsmøter med alle gruppene. Tiltaket bør videreføres neste sesong. Videre må vi ha trenere som kan tilby godt tilrettelagt aktivitet. KFK erkjenner at på lag i ungdom og voksenfotballen er det nødvendig å benytte instruktører som mottar godtgjørelse. I barnefotball er utgangspunktet at de foresatte stiller som trenere. Sportslig utvalg er av den oppfatning at vi har dyktige trenere på alle grupper i klubben. Alle trenere i klubben er gitt gratis tilgang på Dette nettstedet kan benyttes til planlegging og organisering av treninger og kamper. Verktøyet kan oppleves som tungt og litt lite brukervennlig til planlegging av økter, evaluering og tilbakemelding til spillerne. Verktøyet har en utmerket øvelsesbank. Tilbudet er bare i varierende grad benyttet av klubbens trenere. For å gjøre aktiviteten i barnefotballen enda bedre, har klubben forsøkt å engasjere en trenerkoordinator. Målet med tiltaket har vært å skaffe en trener til klubbens trenere. Tanken har vært å bedre kvaliteten på klubbens trenere og derved øke kvaliteten på treningsarbeidet. Styret har ikke lyktes å engasjere trenerkoordinator denne sesongen. I og med at vi ikke lyktes med å engasjere trenerkoordinator, ble det dessverre ikke arrangert Trenerforum denne sesongen. Sportslig utvalg burde ha vridd på ressursbruken og benyttet interne krefter på regelmessige trenerforum. 15

16 KFK tilbyr alle trenere deltakelse på kurs. KFK vil denne høsten være teknisk arrangør for delkurs 3 og 4 av C-lisens kurset (gammelt trener 1 kurs). Vi tror at det er lettere å få med våre trenere på lokalt arrangerte kurs. For å styrke kompetansen på keepertrening blant klubbens trenere, ble det utviklet en keeperdrill og arrangert Keepermandager annenhver uke fram til juni. Det var bra deltakelse blant klubbens keepere, men det deltok for få trenere. For å øke volumet på aktiviteten har klubben arrangert Ivrigtreninger på Parken lørdag formiddag. Ved å ha fokus på ferdighetsmerkeøvelsene, har vi forsøkt å stimulere spillerne til økt egen trening. Tiltaket har vært rettet mot spillere i barnefotballen. Tiltaket var vellykket og bør videreføres neste sesong. Merkeprøvedagen ble avholdet sent september med god deltakelse. Det ble tatt rundt 60 merker. For å bevisstgjøre trenere og spillere og øke kvaliteten på egentreningen, bør denne aktiviteten videreføres også neste år. KFK samlet tidligere klubbens lag i barne- og ungdomsfotballen på Norway Cup. Etter at klubbens aktivitet ble samlet på Parken, så ikke klubben behovet på å bruke penger på dette tiltaket lenger. For å skape spennende sosiale opplevelser på lik linje med andre fritidsaktiviteter, besluttet klubben å dekke deltakeravgiften på Trollcup for alle lagene i barnefotballen. Målet var også å samle alle lagene på et sted for å bygge klubbmiljø. Gruppene anbefalte på ledermøtet i oktober at tiltaket burde videreføres neste sesong. På ledersiden har vi deltatt på Leder 1 kurset. Vi håper å få med deltakere på Leder II senere i vinter. Det er gjennomført to ledermøter i løpet av sesongen med god deltakelse. Møtene arrangeres regelmessig vinter og høst Dommer Mål: Alle KFKs lag i barnefotballen skal få oppsatt dommer på hjemmekamper Klubben skal beholde og rekruttere nok dommere, for selv å kunne dekke de kamper kretsen ikke setter opp dommer i aldersbestemte kamper Ingen lag skal oppleve mer enn én gang pr. sesong at det ikke møter dommer til terminfestet kamp Ingen dommer skal oppleve mer enn én gang pr. sesong at hjemmelaget ikke møter ved avtalt oppdrag Alle lagledere ringer oppsatt dommer og bekrefter oppdrag senest 24 timer før kampstart Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 16

17 nr Trenings- og Dommerrekruttering instruksjonstiltak bonus/avgift 4210 Trenings- og Kurs og samlinger dommere instruksjonstiltak 4610 Idrettsmateriell Dommerutstyr SUM Resultatvurdering: Klubben betrakter dommergjerningen dels som en støttefunksjon, og dels som en sportslig karrierevei. Måloppnåelsen denne sesongen var ikke tilfredsstillende. Det ble knapphet på klubbdommere gjennom sesongen, da flere valgte å slutte underveis. Stabiliteten på de resterende var varierende. Flere lag opplevde nok mer enn én gang at dommer ikke møtte. Mange klubbdommere gjorde en utmerket jobb, mens andre var dårlige på forfallsmeldinger. Vi har inntrykk av at dette var på tross av at laglederne gjorde sin jobb med å kontakte dommer for å bekrefte oppdraget. Kun G16 måtte skaffe ekstern dommer på fast basis. I stedet for å sette opp to faste dommere pr. lag, ble det satt opp én dommer på alle hjemmekamper i barnefotballen i egen liste. Jørgen Haugen er for tiden KFKs eneste autoriserte dommer. Haugen var rangert 2. div. denne sesongen. Simen Killi og Markus Bratlie har deltatt som rekrutteringsdommere Barnefotball (6 12 år) Mål: Aktiviteten på dette nivået skal preges av allsidig fotballek i et trygt og godt miljø. På denne måten skal barna lære seg både å bli fortrolige med spillet og glad i det. Samtidig skal det jobbes aktivt med å utvikle lag/årganger/generasjoner med stor bredde og et velfungerende og stabilt støtteapparat. Antall spillere skal være viktigere enn antall seire. Rekruttering, foreldremobilisering, leder-/trenerjakt og opplæring bør være de høyest prioriterte arbeidsoppgavene. Kurland FK støtter NFFs foreldrevettregler, og oppfordrer alle lag i barnefotballen til å gjøre disse kjent i foreldregruppa, og jobbe for at de blir etterlevd. Det er et mål å rekruttere spillere fra ungdoms- og seniorfotballen til treneroppgaver for denne aldersgruppen. Barnefotball (7 12 år) Resultatmål: Etablere minst ett lag i hver årsklasse gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole, og motivasjonsarbeid på Kurland SFO. 17

18 Fotballaktiviteten skal foregå i en atmosfære av «fotballek» og med lik spilletid for alle. Budsjett Barnefotballen får av klubben nødvendig utstyr for å drive fotballaktiviteten (fotballer, kjegler, vester og liknende), spillertrøyer og påmeldingsavgiften for seriespill. Lagene skal selv dekke kostnader knyttet til deltakelse i turneringer med unntak av KFK VinterCup. I tillegg kan klubben etter avtale dekke deler av utgiftsgodtgjørelsen til trenere på 7 er lag i barnefotballen. Resultatvurdering: Allidrett (G/J 2009) Allidretten er for alle barn før skolepliktig alder, og har et allsidig aktivitetstilbud både inne og ute gjennom høst, vinter og vår. Deltakelsen var noe lavere enn tidligere år. Styret vil bruke mer ressurser på tiltaket sesongen 2014/2015. G/J6 (2008) Gruppen består av 32 spillere (22 gutter/10 jenter). Veldig bra oppmøte på trening. Vi har ikke deltatt på seriespill/turneringer. Viktig fokus på trening er lek og å øve på samspill og å danne lagfølelse. Foreldregruppen var i begynnelsen lite aktiv gruppen hadde et problem med rekruttering av trenere. Etter foreldremøtet i slutten av august har vi fått ny hovedtrener og en tilstrekkelig gruppe av hjelpetrenere. Trenere og ledere 2014: Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Ledere (med rolle) Petter Aunaas Ida L. Nordhagen Mads Fjørstad Jim Wahlberg G/J7 (2007): Ved inngangen til sesongen besto gruppa av 30 spillere. Gruppa består nå av 26 spillere, derav 3 jenter. På dette klassetrinnet på Kurland skole går det 32 gutter og 16 jenter, til sammen altså 50 barn. Det vil si at vår gruppe rekrutterer 72 % av det totale antallet gutter og 19 % av det totale antall jenter på vårt klassetrinn. Gruppa stilte 4 lag i seriespill. Trenergruppe Oppmannsgruppe Lagledergruppe Økonomigruppe Arr.gruppe Nils Engevold Ola Lindh (leder) Nils Engevold Mads Fjørstad Vibeke Flood 18

19 (leder) Mads Kringstad Kai Berg Stephan Emilson Andy Nguyen Martin Tronstad Nils Engevold (leder) Mads Kringstad Andy Nguyen Stephan Emilson (leder) Mads Kringstad Ola Lindh (leder) Mads Fjørstad Ola Lindh Gruppa har en fornuftig mengde aktivitet, og innretningen på aktiviteten er i tråd med sportsplanen. Laget har gode mål miljø- og holdningsmessig og en forsvarlig økonomiforvaltning. G/J8 (2006): Ved inngangen til sesongen besto gruppa av 20 spillere. Gruppa består nå av 27 spillere (16 gutter/11 jenter, derav fire f. 2007). På dette klassetrinnet på Kurland skole går det 37 jenter/gutter. Det vil si at vår gruppe rekrutterer 62 % av det totale antallet gutter/jenter på vårt klassetrinn. F.o.m. i år trener jenter og gutter hver for seg. Vi har med fire yngre jenter(f. 2007) som er for få til å danne et eget jentelag for årgang Trenergruppe Gutter Tommy Åsberg Robert Øyri Espen Olsen Trenergruppe Jenter Frode Myrvang Henrik Butveit Espen Kornberg Oppmann for jente Lagleder og guttelag Jürgen Richter Jürgen Richter (gutter) Shani Fallang (jenter) Kasserer for jente og guttelag Beate Farstad Vi fikk veldig positiv respons fra deltakelse på overnattingsturneringen på Lillehammer. Dette var et veldig bra sosialt tiltak for både voksne og barn. G/J9 (G2005 og J2004/2005): Gruppen består nå av 27 spillere, 14 gutter og 17 jenter. To gutter ga seg i sommer (én pga. flytting), men samtidig startet to nye, så vi har vært 14 gjennom hele sesongen. For jentene hadde vi før sesongen ti jenter fra 05 og fire jenter fra 04. Én av jentene fra 05 har gitt seg, og det har også tre av jentene fra 04 (to pga. flytting), men det har kommet til nye gjennom sesongen slik at vi nå er 12 jenter fra 05 og fem jenter fra 04. Oppmann/ansvarlig lagleder Rune Aakvik Trenere Kaare Flood Morten Rugtvedt Ole Myrhaug Monica Knutsen 19

20 Trond Ryen Ronnie Hallen Det har i 2014 blitt spilt seriespill med parserie for både guttene og jentene. Det har vært veldig varierende prestasjoner for både guttene og jentene. Guttene havnet i en litt tøffere serie enn hva vi var påmeldt(pga. manglende motstandere på samme nivå). Det er også stor variasjon av hvor langt de enkelte barna har kommet i utviklingen. Til tider har både guttene og jentene spilt meget bra, og vi har hatt veldig gode resultater i enkelte kamper, men også blitt totalt overkjørt i noen kamper. For resultatene hadde det nok vært en fordel å ha faste keepere og litt mer faste posisjoner, men vi har også denne sesongen latt det gå mye på rundgang med hvem som står i mål og hvilke posisjoner de enkelte barna spiller. Vi har deltatt på åtte cuper gjennom sesongen (inkludert julecupen som kommer i november 2014). Det er frivillig påmelding til cuper, og vi melder på antall lag etter interessen. Totalt har vi hatt med 20 lag i cupene fordelt på 12 x guttelag og 8 x jentelag. Sesongens høydepunkt var deltakelse på Trollcup i mai. Her leide vi hytter/leiligheter og bodde sammen med de andre Kurlandslagene, noe som var en kjempe suksess både for spillere og foreldre. Vi hadde en trening i gymsalen og en ute i uka fram til påske. Etter dette har vi trent to ganger i uka på Kurlandsparken. Har slitt gjennom sesongen ved at kampene stort sett har vært på en av treningsdagene, så da har det blitt lite tid til trening. Generelt veldig bra fremmøte på treningene gjennom hele sesongen (men nå er det fire av guttene som prioriterer ishockey og en del jenter som prioriterer håndball og andre aktiviteter). Flere av spillerne deltok på merkeprøvene til Kurland FK, og var veldig fornøyde med dette. De fleste tok minimerkene i fjor, og skulle da i år prøve seg på teknikkmerkene. Vi hadde trent på øvelsene, men det er noen som er ganske vanskelige fortsatt (spesielt det med å løfte ballen langt). Gruppa har en fornuftig mengde aktivitet og innretningen på aktiviteten er i tråd med sportsplanen. Laget har gode mål miljø- og holdningsmessig og en forsvarlig økonomiforvaltning. G10 (2004): Da sesongen startet var det 14 gutter, én hadde sluttet i løpet av vinteren. Så gruppen består nå av 14 gutter. Spillere (grupper som har spillere av begge kjønn merker med G og J) Antall pr. Født Merknad årgang Spillere ved 2004 sesongslutt: 14 Elever på trinnet Ca 45 Kurland skole 20

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 15.06.10 Tid: Kl 18.30 20.40 Sted: Oscars, Løvenstad Tilstede: Klaus, Ole, Oddrun, Stig, Einar, Nina Forfall: Wenche 40/10 Innkalling, saksliste

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012

flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012 flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012 2 Kjære fotballvenner velkommen til en ny sesong med LFK Jan Tore Meren, Styreleder LFK-MAGASINET Opplag: 13.000 Utgiver: Lillehammer FK Redaksjonskomité:

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer