RAPPORT 1. TERTIAL 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 1. TERTIAL 2010"

Transkript

1 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1

2 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER STYRINGSSYSTEMET OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE OPPVEKST OG OPPLÆRING VELFERD HELSE OG OMSORG NÆRINGSPOLITIKK KIRKE, KULTUR-, IDRETTS-, OG FRILUFTSLIV MEDARBEIDERE REKRUTTERE OG BEHOLDE NÆRVÆR KOMPETANSEUTVIKLING SENIORPOLITIKK VERDIIMPLEMENTERING PERSONALPOLITISK STRATEGI INFORMASJON OG INTERNE SYSTEMER LOKALDEMOKRATI OG DELTAKELSE I INFORMASJONSSAMFUNNET TJENESTER PÅ NETT ELEKTRONISK SAMHANDLING I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN IKT I BARNEHAGEN OG GRUNNOPPLÆRINGEN GEOGRAFISK INFORMASJON INNKJØP OG ELEKTRONISK HANDEL ARKIVERING, SAKSBEHANDLING OG ELEKTRONISK FORVALTNING INFRASTRUKTUR, ARKITEKTUR OG UTSTYR FRI PROGRAMVARE GRØNN IKT STYRINGSSYSTEMER OG STRATEGISK IKT LEDELSE INTERKOMMUNALT IKT SAMARBEID KOMPETANSEUTVIKLING INFORMASJONSSIKKERHET ØKONOMI REVIDERT NASJONALBUDSJETT STATUS FINANSFORVALTNING KOMMUNENS KOSTNADSNIVÅ STATUS DRIFTSBUDSJETT FOR DE ENKELTE ENHETER (1 000 KR)

3 5.5 FORSLAG TIL JUSTERINGER I DRIFTSBUDSJETTET INNSPARINGER ENHETENE, VARSLET I NOTAT TIL KOMMUNESTYRET LINJE 2 I TABELLEN OVER KOMMENTARER TIL DEN ENKELTE ENHET. LINJE 3 13 I TABELLEN PUNKT JUSTERINGER I INVESTERINGSBUDSJETTET. LINJE I TABELLEN PUNKT STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER PR 1. TERTIAL 2010 (1000 KRONER) STATUS VERBALVEDTAK (FRA BUDSJETTBEHANDLINGEN)

4 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER 1.1 Styringssystemet Kommunen benytter en form for balansert målstyring i sin planlegging og rapportering, m.a.o. planlegging og rapportering også på andre forhold enn de rent økonomiske. Vi bruker fire områder i vårt styringssystem. Disse er: Samfunn, tjenester og brukere: Kommunens evne til å skape en god utvikling for lokalsamfunnet. Kommunens evne til å produsere tjenester som er tilpasset brukerne og deres behov, både kvantitativt og kvalitativt. Medarbeidere: Kommunens evne til å ta vare på, utvikle og bruke medarbeidernes engasjement og kompetanse Interne systemer: Kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressursene. Økonomi: Kommunens økonomiske rammer og finansielle handlefrihet I vedtatt handlingsprogram er utvalgte strategier fra kommuneplanen løftet frem og aktuelle tiltak er knyttet opp mot disse. Tiltakene skal gjennomføres innenfor de foreslåtte budsjettrammene i planperioden Da det er vedtatt mange strategier med tilhørende tiltak, gis det ikke her en uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak i tertialrapporten. Der det imidlertid er avvik mellom vedtatte strategier/tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Videre er strategier og tiltak med høy politisk fokus også trukket frem. 1.2 Overordnet vurdering av status per 1. tertial 2010 Netto driftsresultat Status per 1. tertial viser at Frogn kommune går mot et netto driftsresultat for 2010 på ca 20 mill. Dette er 1,6 mill kroner høyere enn budsjettert. Kommunen har en høy andel flytende lån og lave renter bidrar til å bedre driftsresultatet for kommunen. De senere årene har Frogn kommune levert netto driftsresultat som har vært lavere enn målsettingen på 3 % netto driftsresultat. Resultatet har også vært lavere enn snittet for kommunegruppe 7 i KOSTRA de 4 siste årene. I 2010 ligger det an til en forbedring av netto driftsresultat. Prognosen i denne tertialrapporten anslår en betydelig bedring i netto driftsresultat sammenlignet med tidligere år. Dette forutsetter imidlertid at man klarer å gjennomføre nødvendige omprioriteringer for å holde kontroll på kostnadsveksten i kommunen. 4

5 Utviklingen i utgifter og inntekter viser fortsatt at Frogn kommune har behov for å tilpasse driften til et nivå som er i samsvar med disponible inntekter. Dette innebærer at nivået på tjenester må vurderes, samtidig som det må være et høyt fokus på økonomistyring og kostnadseffektivisering. Skatt og rammetilskudd Oppdatert skatteanslag viser en nedgang i skatteinngangen i forhold til opprinnelig budsjett på om lag 8 mill kroner. Imidlertid er det mange usikre faktorer i dette anslaget. Nye beregninger for rammetilskudd viser en økning på 5 mill kroner. På grunn av mange usikre faktorer, foreslås det ingen justeringer i 1. tertial. Tidligere varslede budsjettavvik Kommunestyret behandlet den sak fra rådmannen om budsjettavvik på NAV og enhet barnehage og skolefaglige tjenester. I tilleggsnotat til saken fra rådmannen ble det foreslått å dekke inn merutgiftene med innsparinger på andre enheter i kommunen, slik at netto driftsresultat ble uendret på 18,5 mill. kr (2,6%). Kommunestyret tok saken til orientering og det ble vedtatt at rådmannen skulle legge frem forslag til inndekning i 1. tertial. Rådmannen opprettholder sitt forslag til inndekning, men tar til etterretning signaler fra kommunestyret om at det ikke ønsker å redusere antall stillinger i skolen, samt at aktiviteten på SLT-området bør opprettholdes. Innsparingene på disse områdene er derfor tatt ut i rådmannens forslag til innparinger på enhetene. Samlede innsparinger fra denne saken er med dette på 4,2 mill. kr. I tillegg fremmes det forslag til nye innsparinger i denne tertialrapporten, for å dekke inn nye varslede merutgifter. Dette er nærmere omtalt i kapitel 5. 5

6 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE Denne delen handler om fokusområdet samfunn, tjenester og brukere. Den bygger på kommuneplanens Mål- og strategidokument. Kun utvalgte strategier er her rapportert, enten det er tiltak som er nedprioritert eller det er aktuelle saker av særlig interesse. 2.1 Oppvekst og opplæring Strategi 1 - Sikre barn og unge et godt opplæringstilbud med fokus på grunnleggende faglige og sosiale ferdigheter og en opplæring tilpasset hver enkelt person. Et forslag om å vurdere femtidig skolestruktur med mål om å gå fra fem til fire barneskoler, fikk ikke støtte fra politikerne. Derimot ønsket de en utredning av oppvekstsentra som nå går inn i sluttfasen. Alle skolene følger de kommunale planene for matematikk, språkstimulering og lese- og skriveopplæring. Samarbeidet med Jørgen Frost på lese- og skriveopplæring er nå avsluttet. Nettverket for leseveiledere videreføres. Biblioteket er en viktig arena og tilbud for leseutvikling. Dyrløkkeåsen, Sogsti og Seiersten har bemannet bibliotek mesteparten av uka, mens Dal og Drøbak har en lærer med definert ansvar noen timer pr uke. Skolene ønsker nå å heve kvaliteten på begynneropplæring i matematikk. Det gjennomføres derfor en kursrekke der flere lærere på småskoletrinnet deltar. Samtlige skoler har kontinuerlig fokus på arbeid mot mobbing. Tallene fra mobbeundersøkelsen er lagt fram for OOK og for skolenes SU / SMU. Utsatte elever følges opp, og tiltak er verksatt. Utvikling av innholdet i læringssamtale/elevsamtale er i gang på alle skolene. Dal og Sogsti har hatt egne kurs innefor området. Når det gjelder videreutvikling av tilpasset opplæring er alle skolene i en prosess. Sogsti; Dal og Drøbak har iverksatt obligatoriske tiltak og har systemtiltak i samarbeid med PPT. Plangruppe og ledelse ved alle skolene deltar i kompetanseheving i vurdering (vurdering for læring) med Tone Guldahl fra IMTEC som ressursperson. Alle skolene har laget prosjektplaner med tiltak som forplikter personalet i arbeidet med vurdering. Barnehagene har utviklet en felles veileder for 5-åringene. Veilederen er ferdig og implementeres nå i barnehagene. Språkprosjektet for minoritetsspråklige barn i tre barnehager pågår. Prosjektet avsluttes sommeren Skole og SFO på barneskolene har et tett samarbeid ved at det legges felles planer, bl.a. for ledelse, leksehjelp og lesing. Dyrløkkeåsen og Drøbak har etablert samarbeid med kulturskolen. 6

7 Arbeidet med å legge til rette for og benytte kvalitetssikringssystemet Kvalitetslosen slik at det tilfredsstiller opplæringsloven, er i gang på alle skolene. Arbeidet intensiveres i perioden april juni Strategi 2 Videreutvikle tverrfaglig samarbeid om barn og unges fysiske, sosiale og faglige utvikling Arbeidet med i RUSH-planen (ruspolitisk handlingsplan) er nå avsluttet. Planen skal opp til politisk behandling i juni. Kartlagte og definert tiltak vil bli fulgt opp. Samarbeidet mellom barnehage og skole er godt etablert ved at det foreligger en samarbeidsplan og overgangstiltak. Et nytt tiltak som prøves ut er hospitering i skoler og barnehager. På Dal gjennomføres det felles språkverksted. Skolene har sammen med barnevernet utarbeidet en forpliktende samarbeidsavtale. I avtalen ligger bl.a. to felles møter vår og høst der samarbeidet vurderes. Når det gjelder å vurdere organisering av barnevernet framover etter prøveperioden, har POP overtatt ansvaret for å dette arbeidet. Strategi 5 - Sikre barn og unges reelle innflytelse på alle oppvekstarenaer og i planleggingsarbeidet Resultatene fra Elevundersøkelsen viser at skolene har utfordringer knyttet til elevmedvirkning og elevmedbestemmelse. Mye arbeid gjøres i forhold til elevråd og skolemiljøutvalg. Vurderingsarbeidet som gjøres på skolene har også fokus på elevmedvirkning og elevmedbestemmelse. Strategi 6 Sikre at de ansatte har den nødvendige faglige og sosiale kompetansen for å møte de nye utfordringene. Kompetansekartleggingen på IKT-området viste behov for opplæring. Enkeltpersoner har vært på kurs våren Velferd helse og omsorg Strategi 1- Utvikle et tilfredsstillende fleksibelt bo - og omsorgstilbud Analyse og tiltaksplan for tjenester til fremtidens eldre med forslag til tiltak er til politisk behandling i mai. Egen sak om tiltak for botilbud til fremtidens eldre skal behandles i OOK i mai og kommunestyret i juni. Planlegningen av Bokollektivet til demente med dagsenter er i gang og det forventes åpning som planlagt i mars Omsorgsboliger med miljøbase til 10 unge voksne med funksjonshemmede er planlagt, og man avventer svar på søknad på tilskudd fra husbanken. Demensplan er under arbeid og forventes ferdig høsten

8 Strategi 2 - Utvikle nye arbeidsmetoder som bidrar til økt livskvalitet hos brukere av kommunens bo- og oppfølgingstjenester og som samtidig sørger for effektiv bruk av ressursene. Det er fokus på å videreutvikle NAV kontoret med godt arbeidsmiljø, gode rutiner og samarbeidsformer som gir "borgerne muligheter". Strategi 3 - Styrke forebyggende helsearbeid for barn, unge og eldre Det arbeides med å utarbeide en plan for det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge. Dette er et tverrfaglig arbeid og det vurderes særlig hvordan man kan sikre at ressursene settes inn på rett sted og i tide. Egen sak om dette vil bli lagt frem i juni. I eldreanalysen er det utarbeidet strategier og tiltak i forhold til forebyggende arbeid for eldre. Rusmiddelpolitisk handlingsplan (RUSH) er utarbeidet. 2.3 Næringspolitikk Strategi 3 - Sikre utvikling av Oscarsborg som reiselivsdestinasjon og næringsmotor i nært samspill med det lokale næringslivet Legge til rette for lokalt næringsliv og kulturliv. Administrasjonen har påbegynt evaluering av Frogn næringsråd og kommunens resursbruk rettet mot næringslivet. Strategi 8 - Legge til rette for nye arenaer for bærekraftige, arealeffektive og fremtidsrettede næringer. Gjenopptakingen av reguleringsplanarbeid for næring ved Horgen er ikke igangsatt, men vil bli fremmet i arbeidet med kommuneplan Kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv Strategi 1- Kommunens kulturtjenesteproduksjon (bibliotek, kino og kulturskole) opprettholdes på dagens nivå og videreutvikles innenfor dagens rammer. Drøbak kino vil i november bli oppgradert med digitalt visningsutstyr, slik at den også fremtiden kan vise film. Strategi 3 - Legge til rette arenaer som motiverer ungdom til kulturell, idrettslig eller friluftslivsaktivitet uten prestasjonspress 15 % av kultur- og idrettsmidlene som skal fordeles øremerkes søkere som fremmer fri aktivitet uten prestasjonspress. Det er gitt støtte til Stønt i Solbukta en naturvandring med kulturelle innslag som dans, musikk, sang, skulpturer og installasjoner, og tilskudd til vedlikehold/oppgradering av nærmiljøanlegg. Strategi 5 - Støtte opp under skolenes og barnehagenes sentrale rolle for barns opplæring i og kunnskap om kultur, med særlig fokus på opplevelse og egenutøvelse Det er satt i gang arbeid med forpliktende samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolene, SFO og barnehagene. Konkrete prosjekter er etablert og vil bli videreutviklet. 8

9 Strategi 8 - Sikre og vedlikeholde eksisterende og planlagt nye stinett, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og - arenaer, idretts- og kulturbygg, i hht gjeldende forskrifter og drifte disse tilfredsstillende i forhold til dagens bruk Etablere anlegg, drift og vedlikehold av Gyltholmen. Rammetillatelse er gitt og arbeidet med bro starter i mai. 9

10 3 MEDARBEIDERE 3.1 Rekruttere og beholde Strategi 1: Frogn kommune skal rekruttere kvalifisert personell i alle stillinger Vi har i enda større grad enn tidligere problemer med å rekruttere førskolepersonell og i noen grad sykepleiere. Det arbeides med tiltak knyttet til rekrutteringsproblematikken både generelt og spesielt i kommunen. Det er igangsatt egne utdanningsløp for førskole- pedagoger. 2 ansatte ferdigstiller videreutdanning innen psykisk helsearbeid for barn og unge, alle enheter driver kontinuerlig opplæring og systematisk veiledning til sine ansatte. Strategi 2: Frogn kommune skal ha et lønns og belønningssystem som er tilpasset markedet og gjør kommunen til en attraktiv arbeidsgiver. Lokal lønnspolitikk er vedtatt og fokus fremover er å videreutvikle denne. Strategi 3: Frogn kommune skal til enhver tid ha 13 lærlinger Frogn kommune har i dag 8 lærlinger. Det er tilsatt 3 lærlinger i helsearbeiderfaget, 1 aktivitør, 1 kokk og 3 barneog ungdomsarbeidere. Undervisning, læreplan og læresteder for de nye lærlingene er fastlagt. Veiledere er utpekt og har gjennomført veilederopplæring for de respektive fagene. Fra høsten er målsettingen å ha ansatt 13 lærlinger. 3.2 Nærvær Strategi 1: Medarbeiderundersøkelser med påfølgende forbedringstiltak skal gjennomføres for hele organisasjonen for å dokumentere medarbeidere og lederes trivsel og læringsmuligheter på arbeidsplassen Det ble i april 2010 gjennomført medarbeiderundersøkelse i Frogn kommune. Over 70 % av de ansatte valgte å svare. Undersøkelsen tok for seg områder knyttet til arbeidsmiljø, ledelse, trivsel, stolthet over egen arbeidsplass og mulighet for kompetanseutvikling. Samlet sett for Frogn kommune gav svarene inntrykk av stor grad av tilfredshet blant de ansatte. Undersøkelsen er ikke analysert i detaljer ennå. Dette vil skje i mai. Alle tjenestesteder vil motta rapport for sitt område, og hver enkelt leder er ansvarlig for en tiltaksplan for forbedringstiltak. Ny medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres i Strategi 2: Bruke medarbeidersamtale som et styringsverktøy i HMS arbeid. Gjøres kontinuerlig med alle medarbeidere minst 1 g. pr. år. Strategi 3: Alle virksomheter skal aktivt følge opp IA avtalen med systematisk fokus på nærværsarbeid og reduksjon av sykefravær samt videreføre HMS tiltak. Sykefraværstall for 2009 var på 9,6 %. Så langt i 2010 er sykefraværet på 7,9% Korttidsfraværet er på ca 4% og langtidsfraværet tilsvarende. Målet er et sykefravær på under 6 %. Hva vet vi så om dagens situasjon? Det er flest kvinner som er sykmeldt. Aldersgruppen dominer. Deler av årsaken er muskel/skjelett og lettere psykiske plager. Vi ser også at mange gravide sykmeldes på et tidlig stadium. Som forebyggende tiltak har vi fokus på: 10

11 Ergonomi, veiledning og tilpassing av arbeidsplass. Opplæring av gravide Psykososialt arbeidsmiljø; FK skal ha et inkluderende arbeidsmiljø med fokus på det gode arbeidsmiljøet som skaper trivsel og arbeidsglede for de ansatte. Alle enheter skal utarbeide en sosial handlingsplan. Alle ansatte inviteres til motivasjonsøkter minimum 2 ganger årlig. Tilrettelegge for fysisk aktivitet og sunn livsstil: alle ansatte oppfordres til en times fysisk aktivitet/trening i løpet av en arbeidsuke. Alle ansatte oppmuntres til å ta del i felles aktiviteter som er igangsatt i kommunens regi. Pr idag eksisterer følgende tilbud; - Morgensvømming på Seiersten, 1 time pr uke - Turgruppe, 1 time pr. uke - Tilgang til treningsrom, Frognhallen 3 ganger pr uke - Tilbud om pausetrim - Tilbud om spesialtimer ved Spenst, 1 time pr uke - Rabatt på treningsavgift, Spenst - Badmintongruppe 2 timer pr uke Det holdes spesielt fokus på avdelinger som har høyt fravær. Det er satt i gang et samarbeid mellom økonomi, personal og bedriftshelsetjenesten for oppfølging av enhetene i forhold til sykefravær. Deres oppgave er å se på muligheter for tilretteleggingstilskudd, unntak fra arbeidsgiverperioden ved kronisk sykdom eller graviditet, i tillegg til ergonomiske og arbeidsmiljømessige forhold. Arbeidet er tenkt som et støttetiltak for enhetene i nærværsarbeidet. Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere gjøres av den enkelte leder med bistand fra Bedriftshelsetjenesten. Ulike nærværstiltak som trening i arbeidstiden og motivasjonsøkter gjennomføres i stor grad for de fleste medarbeidere. 3.3 Kompetanseutvikling Strategi 1: Sikre opplæringstiltak på strategiske områder Det har vært gjennomført grunnopplæringskurs for ufaglærte innen pleie og omsorg. Det pågår kontinuerlig IT kurs på enhetene i regi av opplæringsgruppa. Lederutviklingsprogrammet for enhetsledere sluttføres i juni Undervisning i henhold til kunnskapsløftet er et kontinuerlig opplæringsområde. Kompetansehjulet som er systematisk kompetanseutvikling innenfor pleie- og omsorgstjenestene i Follo, samarbeider om følgende tiltak: - To klasser hjelpepleierutdanning med og uten rett. - Hjelpepleierutdanning for elever med minoritetsspråklig bakgrunn - Etter/videreutdanning for sykepleiere og hjelpepleiere: Fornyet demensomsorg i Follo alderspsykiatri i praksis. - Instruktørkurs for helsearbeiderfaget På grunn av vanskeligheter med å rekruttere førskolepersonell er det startet opp en førskoleutdanning for barnehagepersonell i Follo i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus. Opplegget baserer seg på 70 % jobb og 11

12 30 % studier. I tillegg er det flere som ønsker å ta fagbrev, og ca 10 assistenter skal realkompetansevurderes for fagprøven. Strategi 2: Sikre at ansatte får kompetanseutvikling i samsvar med kommunens behov I opplæringen av lederne i medarbeidersamtale har vi fokusert på viktigheten av en kompetanseutviklingsplan for den enkelte ansatte. Gjennom spørsmål i medarbeiderundersøkelsen om de ansatte har en slik plan, ønsker vi å sikre oppfølging av tiltaket. Ledergruppen har i fellesskap kartlagt enhetsovergripende kompetanse behov. Det vil bli satt i verk tiltak knyttet til det. Strategi 3: Alle virksomheter må sikre at ansatte utvikler og oppdaterer IKT ferdigheter, kunnskap om interne systemer, saksbehandling for effektiv samhandling og oppgaveløsning. Kommunen mottok kr ,- i midler fra VOX, til IKT opplæring av ansatte. Pr idag har 140 medarbeidere gjennomført opplæring. Det er lagt plan for videre opplæring utover våren og høsten. Kvalitetshåndbok med system for håndtering av avvik og forbedringsforslag, er etablert og implementert. Opplæring er gjennomført for ledere og lokalt på den enkelte arbeidsplass. 3.4 Seniorpolitikk Strategi 1: Frogn kommune skal ha en seniorpolitikk som bidrar til individuelt tilpasset arbeidstid, arbeidssted og arbeidsoppgaver. I januar 2008 ble den vedtatte seniorpolitiske strategien for Frogn kommune iverksatt. I 2010 er det 20 ansatte som har valgt redusert arbeid med full lønn fremfor AFP. Viktigheten av å tilrettelegge for seniorer i arbeidsdagen har blitt fokusert spesielt i opplæringen knyttet til medarbeidersamtalen. Kurset Snart pensjonist ble gjennomført i januar Verdiimplementering Strategi 1: Frogn kommune skal ha et felles verdigrunnlag. Arbeidet startet opp i januar Alle ansatte er blitt gjort kjent med prosjektet ved at de har fått informasjon på arbeidsplassen av medlemmer fra prosjektgruppen. Det har vært gjennomført verdiseminar med 111 deltakere, politikere og ansatte. Gjennom en prosess kom man frem til 4 verdier for Frogn kommune; ENGASJEMENT, RESPEKT, PROFESJONELL, RAUSHET. Disse verdiene skal det nå jobbes videre med å gi et innhold. Høsten 2009 startet implementeringsfasen i alle enheter og også i samhandling mellom politikere og administrasjon. I februar 2010 ble det arrangert et verdiseminar med Henrik Syse, for alle ansatte. Det er planlagt en ny dag for alle ansatte med fokus på internt arbeid og kunnskapsdeling på tvers av enhetene. 3.6 Personalpolitisk strategi Arbeidet er startet i personalenheten. Det blir satt ned en partsammensatt gruppe som skal jobbe med strategien. Denne vil bestå av representanter fra personal, organisasjonene og enkelte enheter. Arbeidet med den personalpolitiske strategien er planlagt ferdig i løpet av

13 4 INFORMASJON OG INTERNE SYSTEMER Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi representerer en betydelig endrings faktor i samfunnsutviklingen og er et effektivt virkemiddel for omstilling, effektivisering og kvalitetsheving i kommunesektoren. Effektiv bruk av IKT kan i stor grad erstatte manuelle prosesser og rutiner og bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet. Digital inkludering handler om å inkludere alle innbyggerne i informasjons- samfunnet, uavhengig av alder, - funksjonsdyktighet, kompetanse, geografi og kulturell bakgrunn. En viktig forutsetning for digital inkludering er tilgang til digitalt innhold, digitale tjenester samt universell utforming av offentlige nettsteder. Digital inkludering er også viktig for utvikling av lokaldemokratiet. Ved å legge til rette for dialog og samhandling på Internett kan kommunen skape økt innsikt i politiske prosesser og debatt om viktige lokalpolitiske spørsmål. IKT kan bidra til en mer helhetlig og samordnet offentlig sektor ved at informasjon og tjenester kan sammenstilles på tvers av sektorer og offentlige virksomheter og tilpasses den enkelte brukers behov. Samtidig kan informasjon registreres, lagres og utveksles mellom offentlige virksomheter. IKT er også et viktig virkemiddel for å bedre kvaliteten på offentlige tjenester. Ved å gjøre informasjon tilgjengelig på Internett og etablere integrerte elektroniske tjenester kan søknadsprosesser forenkles og forbedres. Oppdatert og korrekt informasjon er avgjørende for å kunne treffe raske og gode beslutninger i offentlig saksbehandling. Innen utdanningssektoren kan IKT være med på å skape bedre læringsmiljø, tilpasset den enkelte elevs evner og interesser. IKT gir tilgang til oppdaterte kunnskapskilder og mulighet for samhandling og kunnskapsdeling med andre. Samtidig kan IKT bidra til å styrke samarbeidet mellom hjem og skole. På helse- og omsorgsområdet kan IKT bidra til mer korrekt dokumentasjon og raskere informasjonsutveksling mellom fastleger, sykehus og helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Korrekt og tilgjengelig informasjon i rett tid er nødvendig for å kunne gi pasienter trygg behandling og pleie. Effektivisering ved bruk av IKT systemer krever midler til investeringer og drift av løsninger. Behovet for nye løsninger må være forankret i reelle behov som støtter seg på strategiske virksomhetsmål. God dokumentasjon av gevinstene ved IKT investeringer er viktige for å sikre at mål om kvalitetsheving, effektivisering og frigjøring av ressurser oppnås. 4.1 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet Strategi 1: Frogn kommune har en åpen og tilgjenglig forvaltning som legger til rette for informasjon, deltakelse og påvirkning gjennom ulike kanaler samt gir de folkevalgte organer gode nettbaserte arbeidsverktøy Demokratiportalen er videreutviklet og vil bli lansert som en del av den nye nettsiden til Frogn. Utviklingen er en del av IKT Follo samarbeidet og er støttet av DIFI. Bruk av sosiale medier til informasjonsutveksling og dialog er under utprøving. Frogn kommunes finnes på: Facebook - Twitter - Strategi 2: Frogn kommune har nettsider som er tilgjengelige for alle og tilfredsstiller krav- spesifikasjonene til kommunale nettsider i henhold til retningslinjer fra WAI og kvalitets kriteriene fra norge.no. 13

14 Ny nettside er utviklet. Den nye nettsiden benytter WEB 2.0 teknologi. Prosjektet er støttet av DIFI. Demokratiportal og Selvbetjeningsportal er blitt en integrert del av nettsiden. Skolenes egen nettsider vil også bli en del av den samme løsningen. Siden lanseres før sommerferien Strategi 3: Frogn kommune skal ha en aktiv toveisdialog med sine omgivelser basert på åpenhet. Informasjonen fra kommunen skal være samordnet og fremstå som helhetlig Medietrening er igangsatt i enkelte enheter. Arbeidet med ny grafisk profil er igangsatt, men videre fremdrift er foreløpig ikke avklart. Intern presentasjon av ansatte på intranett er ikke igangsatt 4.2 Tjenester på nett Strategi 1: Frogn kommune tilbyr gode og lett tilgjengelige interaktive tjenester på nett for innbyggere og næringsliv. Tjenestene er tilgjengelig både via kommunens egen nettside og via Minside Selvbetjeningsportalen er videreutviklet og blir presentert som en integrert del av kommunens nye nettside. Løsningen er integrert med den nasjonale MinSide og vil ha støtte for pålogging via BankID og MinID. 4.3 Elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten Strategi 1: All dokumentasjon i helse- og omsorgsektoren skjer i et elektronisk journalsystem. Hjemmetjenesten har elektronisk tilgang til arbeidslister og journal informasjon når de er på hjemmebesøk. Meldinger utveksles elektronisk Etablering av løsning for bruk av håndterminaler i hjemmetjenesten er igangsatt. Prosjektet som er støtte av DIFI skal også teste ut bruk av MiniPC og kommunens etablerte sikkerhetsløsninger. Strategi 2: Frogn kommune har elektronisk meldingsutveksling og samhandling med helseforetak og fastleger. Ansatte i helse- og omsorgsektoren har tilstrekkelig kunnskap om bruk av verktøy til å kunne kommunisere elektronisk med helseforetak, fastleger og legevakt. Arbeidet med tilknytning til Helsenett for uveksling av meldinger og pasientinformasjon er igangsatt Strategi 3: Helse- og omsorgtjenesten i Frogn kommune yter effektive tjenester med høy kvalitet ved hjelp av gode støttesystemer, god dokumentasjon, god internkontroll og avvikshåntering PPS (Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten) er etablert. Integrasjon mellom turnus system og økonomisystem er fullført og vil bli tatt i bruk kommende lønnskjøringer. Gir tidsbesparelser i forhold til manuelle behandlinger av timelister. 14

15 4.4 IKT i barnehagen og grunnopplæringen Strategi 1: Barnehagene i Frogn er en lærende organisasjon hvor personalet er med på å forme barnas holdninger til digitale verktøy ved å bruke disse i organisatorisk og pedagogisk utvikling av barnehagen. Barnehagen har god IKT kompetanse blant det pedagogiske personalet. Informasjonstavler er etablert i enkelte barnehager. It s learning er tatt i bruk i enkelte barnehager Strategi 1: Skolene i Frogn kommune har tilgjengelig en IKT plattform med nødvendig funksjonalitet, oppetid, kapasitet og sikkerhet til å dekke skolenes behov. Ny IKT plattform er tatt bruk ved Drøbak og Heer skole. Arbeidet med anskaffelser og fornying knyttet til skolenes IKT strategi er igangsatt. Det er usikkert om det er kapasitet til å innføre FEIDE i Det vil ikke bli tatt i bruk fri programvare til Office pakken for elevene inneværende lisensperiode. 4.5 Geografisk informasjon Strategi 1: Frogn kommune skal være en effektiv distributør av geodata og kartdata av god kvalitet i forhold til samfunnets behov via kommunens eller regionssamarbeidet sine nettportaler. Utvikling av løsninger innen kart og geodata skjer i Follo samarbeidet i hht. IKT strategiens handlingsplan. 4.6 Innkjøp og elektronisk handel Strategi 1: Frogn kommune har en innkjøpsstrategi som sikrer at kommunen følger lov om offentlige anskaffelser. Strategien skal klargjøre i hvilken grad kommunen vektlegger samfunnsansvar, etikk og miljø ved anskaffelser. Samhandlingsportal for innkjøpssamarbeidet i Follo er etablert. Elektronisk innkjøp via den Offentlige markedsplassen vil ikke skje før tidligst Arkivering, saksbehandling og elektronisk forvaltning Strategi 1: Frogn kommune har arkivering og saksbehandling som ivaretar både arkiv- og offentlighetsloven, samt personopplysningsloven. Frogn kommune har arkiv som gir effektive interne prosesser og gir publikum enkel tilgang til offentlig og egen informasjon. Arkivplan fullføres før Etablering av fullelektronisk arkiv og vurdering tas som en del av handlingsprogrammet Samarbeid knyttet til Noark5 og sak/arkiv vurderes i IKT-Follo samarbeidet. Strategi 2: Frogn kommune etterspør systemer basert på åpne standarder for å forenkel utveksling av data mellom ulike systemer for på den måten å sikre samhandling mellom systemer samt andre offentlige virksomheter/forvaltningsnivåer. Krav til systemer basert på åpne standarder dokumenteres på et senere tidspunkt. Vurderes allerede ved anskaffelser av nye systemer. Strategi 3: Frogn kommune er en attraktiv arbeidsplass med gode støttesystemer og arbeidsverktøy som bidrar til en effektiv oppgaveløsning og samhandling uavhengig av fysisk arbeidsplass eller organisatorisk plassering. Saksbehandlere og ledelse har enkel tilgang til oppdatert og relevant informasjon 15

16 Alle fast ansatte i Frogn er satt opp med tilgang til IT systemene og har tilgang til å lese informasjonen på kommunens intranett, registrere egen kompetanse samt lese egen lønnslipp elektronisk. Det er plassert ut informasjonsterminaler til de som ikke har tilgang til arbeidsplass med PC. Barnevern har tatt i bruk nytt saksbehandlingssystem. Modul for oppfølging av investeringsprosjekter etableres i Agresso samarbeidet i Infrastruktur, arkitektur og utstyr Strategi 1: Frogn kommune har en moderne, stabil og sikker IKT infrastruktur med enhetlig arkitektur som tilfredsstiller kravene til sikkerhet og tilgjengelighet og som muliggjør integrasjoner og samordning mellom forskjellige systemer Moderniseringsprosjektet innen IKT plattformen er ferdig utviklet. Drøbak og Heer skole er lagt over på den nye plattformen. Epost system og operativsystemer er oppgradert til siste versjoner i Etablering av nytt trådløst nett på Sogsti skole er startet. Økonomi systemet har fått ny lagringsløsning med høyere kapasitet og ytelse. Strategi 2: Frogn kommune har moderne og fleksibel telefoniløsning som gir lik funksjonalitet for alle brukere uavhengig av plassering og i størst mulig grad benytter seg av kommunens eget nettverk. Videre utvikling av telefoniløsningene avventes grunnet konkurs og oppkjøp av de valgte systemenes produsent. (Nortel) Strategi 3: Frogn kommune har en beskrivelse av sin IKT-arkitektur basert på overordnede mål og strategier. Del av KS sine strategier. Vurderes på et senere tidspunkt 4.9 Fri programvare Strategi 1: Frogn kommune har vurdert om fri programvare kan benyttes innen administrasjon og grunnskoleutdanningen Fri programvare for Office pakken (Open Office) vil ikke bli innført denne lisensperioden. Dette har sammenheng med varighet på eksisterende lisensavtaler, og ønske om en felles plattform for hele kommunen Grønn IKT Strategi 1: Frogn kommune har fokus på miljø og energi ved drift, anskaffelse av nytt utstyr og løsninger samt ved avhending av gammelt utstyr Frogn kommunes nye IKT plattform benytter strømbesparende teknologier som gir ytelse etter behov og som reduserer antall servere betydelig. Elektronisk avfall returneres og gjenvinnes Styringssystemer og Strategisk IKT ledelse Strategi 1: Frogn kommune har en IKT strategi som er kommuneledelsens instrument for å styre prioriteringer innenfor IKT-området. Strategien er knyttet til kommunens overordnede målsetninger og er en del av kommunens handlingsprogram. Verktøy for dokumentasjon av gevinster ved IKT investeringer etableres etter mal fra KS når den er klar. 16

17 Strategi 2: Frogn kommunes ledelse har enkelt tilgang relevant og oppdatert styringsinformasjon. Rett informasjon til rett person til rett tid. Arbeidet med å etablere og bruke relevante resultatindikatorer er igangsatt og vil være i prosess gjennom hele året frem til Handlingsprogram for Statistikkverktøy for byggesaksbehandling vurderes sammen med videre utvikling av Sak/Arkiv systemet Interkommunalt IKT samarbeid Strategi 1: Frogn kommune deltar i det regionale IKT samarbeidet IKT Follo innen områder som gir effektivisering, innsparing og kvalitetsheving. Handlingsprogram for IKT-Follo er oppdatert og behandles av styringsgruppen. Samhandlingsportal for de forskjellige områdene innen IKT samarbeidet er etablert. IKT bemanningen i Frogn er styrket med 0,5 stilling for å møte veksten i bruken av systemene som IKT i Frogn er vertskommune for. Økonomiplattformen har nå ca 4000 brukere. Den nye Demokratiportalen er tatt i bruk i Oppegård kommune og ny versjon av Selvbetjenings- portalen er klar til bruk Kompetanseutvikling Strategi 1: Frogn kommune har ledelse og ansatte med rett kompetanse innen IKT i forhold til de oppgaver de er satt til å løse og de systemer som benyttes. Opplæring knyttet opp mot kompetansekartlegging knyttet til bruk av felles IKT systemer pågår. Se medarbeider delen Informasjonssikkerhet Strategi 1: Frogn kommune har sikkerhetsrutiner i henhold til Datatilsynets retningslinjer og en fungerende internkontroll iht personopplysningsloven Dokumentasjon og internkontroll knyttet til Personopplysingsloven er etablert i kommunens kvalitetshåndbok. Ny Sikkerhetsansvarlig er utnevnt. Det gjenstår arbeid innen kvalitetssikring og tilrettelegging av dokumentasjonen samt opplæring i bruk av det nye innholdet. 17

18 5 ØKONOMI Økonomidelen inneholder fire kortfattede deler: Revidert nasjonalbudsjett Status finansforvaltning Status driftsbudsjett Forslag til endringer i driftsbudsjett Status investeringsprosjekter 5.1 Revidert nasjonalbudsjett 2010 Lønnsoppgjøret for kommunesektoren. Lønnsveksten i 2010 anslås til 3¼ pst., ¼ prosentpoeng lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet Dette er beregnet for kommunesektoren samlet og kan slå forskjellig ut for ulike kommuner. Realvekst for kommunene I revidert nasjonalbudsjett anslås kommunesektorens samlede inntekter i 2010 til rundt 7,0 mrd. kroner. Dette tilsvarer en realvekst på 2,2 prosent. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet Status finansforvaltning Markedsutsikter. Det var ved inngangen til 2010 forventet at Norges Bank ville heve styringsrenten gradvis gjennom året. Denne gradvise renteøkningen har så langt vist seg å komme med mindre styrke enn markedet forventet. Likevel hevet Norges Bank styringsrenten den 5. mai til 2,0 %. Årsaken til at renteøkningen har dratt ut i tid skyldes blant annet at den økonomiske innhentingen etter finanskrisen har tatt lengre tid i Europa, at kronekursen har utviklet seg sterkt, uro rundt gjeldssituasjonen for enkelte land og at Norges Bank er bekymret for arbeidsplassene i konkurranseutsatt industri. Markedets forventning til den korte renten (3M nibor) fremgår av grafen under: 18

19 jan.05 apr.05 jul.05 okt.05 jan.06 apr.06 jul.06 okt.06 jan.07 apr.07 jul.07 okt.07 jan.08 apr.08 jul.08 okt.08 jan.09 apr.09 jul.09 okt.09 jan.10 apr.10 jul.10 rente Tertialrapport nr Frogn kommune 6,0000% 5,0000% 4,0000% 3,0000% 2,0000% 1,0000% 0,0000% Kortrenten frem i tid Grafen over gir uttrykk for hva kommunens lån med flytende rente vil kunne komme til å koste på fremtidige tidspunkt. Forventningskurven brukes som basis for å budsjettere fremtidig kostnad på lån med flytende rente. Kurven ligger lavere nå enn ved siste årsskifte. Låneporteføljen. Kommunens låneportefølje (eksklusive Startlån) er ved utløpet av 1. tertial 2010 på 690 millioner kroner. Da er det ikke etablert nye lån i Gjennomsnittlig lånerente på porteføljebasis var 2,49% ved utløpet av 1. tertial. Kommunen sammenligner sin lånerente med en referanserente som gir uttrykk for hva det koster å finansiere en låneportefølje med kommunal risiko. Utviklingen i lånerenten (rød stiplet linje) er i grafen under stilt opp mot utviklingen i referanserenten (mørk heltrukken linje). Styringsrenten fra Norges Bank fremgår også av grafen (lys heltrukken linje). 7,00 6,00 5,00 Frogn kommune porteføljerente vs. referanserente 4,00 3,00 2,00 1,00 referanserente porteføljerente Foliorente NB 0,00 tidspunkt 19

20 Låneporteføljen består av lån med fast og flytende rente. Fordelingen ved utløpet av 1. tertial er 9% fast rente og 91% flytende rente. Ved kommende årsskifte vil andelen fastrente være null, dersom det ikke tas nye grep for å justere denne andelen. Prognosen for rentekostnader i 2010 viser nå et anslag på 18,2 millioner kroner. Kommunen har så langt valgt ikke å kjøpe sikring (FRA) på den flytende delen av låneporteføljen for Da oppgangen i rentenivået har tatt lengre tid enn anslagene viste ved inngangen til året, har dette vist seg å være en riktig strategi. Lån med rentebinding (60 mill) har en rente på 4,04 % og løper ut i september Lån med flytende rente ligger prismessig i intervallet 2,06 % - 2,63 % ved utløpet av 1. tertial. Prisforskjellen på de flytende lånene skyldes ulike marginer i forhold til referanserenten (3M nibor). Kommunen benytter flere kilder for kreditt. Største innlån er via verdipapirmarkedet (45 %), Kommunalbanken (40 %), KLP/Kommunekreditt (15 %) og DnB NOR (0%). Tabellen under viser en del sentrale nøkkeltall for låneporteføljen: Sammensetning av passiva: Andel lån med fast rente: 9 % Andel lån med flytende rente: 91 % Nå herav rentesikret for % herav rentesikret for % Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon): 0,25 Andel største enkeltlån i porteføljen: 19 % Gjennomsnittlig porteføljerente: 2,49 % Anslag renteutgift 2010 (mill. kroner) 18,2 Innløsningsverdi passiva (i prosent). Negativ verdi kommer i tillegg til pari Det kurs, har mens ikke positiv oppstått verdi vesentlige kommer til endringer i markedet for kommunale lån i 1. tertial fradrag til pari kurs. -0,15 % Innløsningsverdi passiva (i mill kroner). 5.3 Kommunens kostnadsnivå Negativ verdi kommer i tillegg til De pålydende senere årene gjeld, mens har Frogn positiv kommune verdi levert netto driftsresultat som har vært lavere enn målsettingen på 3 % netto driftsresultat. kommer til fradrag Resultatet til pålydende har også gjeld vært lavere enn snittet -1 for kommunegruppe 7 i KOSTRA de 4 siste årene. I 2010 Lån som skal refinansieres innen 1 år (mill kroner) 0 ligger det imidlertid an til en forbedring av netto driftsresultat. Prognosen i denne tertialrapporten anslår en betydelig bedring i netto driftsresultat sammenlignet med tidligere år. Dette forutsetter imidlertid at man klarer å finne inndekning på enhetene for å dekke merutgifter som oppstår gjennom året som følge nye behov som oppstår. Rådmannen vil understreke at det er viktig å gjennomføre nødvendige omprioriteringer for å holde kontroll på kostnadsveksten i kommunen. Utviklingen i utgifter og inntekter viser fortsatt at Frogn kommune har behov for å tilpasse driften til et nivå som er i samsvar med disponible inntekter. Dette innebærer at nivået på tjenester må vurderes, samtidig som det må være et høyt fokus på økonomistyring og kostnadseffektivisering de kommende år. 20

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

11 Tertialrapport nr. 1 1

11 Tertialrapport nr. 1 1 11 Tertialrapport nr. 1 1 1 2 3 4 5 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 Styringssystemet...4 1.2 Overordnet vurdering av status per 1. tertial 2011...4 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE...6 2.1 Oppvekst og opplæring...6

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2009

RAPPORT 1. TERTIAL 2009 RAPPORT 1. TERTIAL 2009 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 3 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2009... 3 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 4

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Sektorplan for effektiv forvaltning

Sektorplan for effektiv forvaltning Sektorplan for effektiv forvaltning for kommunestyreperioden 2 5 Vedtatt av kommunestyret i møte den 18. mars 4, i sak 2/14 Herøy kommune - Et hav av muligheter 1 INNHOLD OVERSENDELSESBREV...4 DEFINISJONER...5

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014 Styringssignaler, jf. vedtak i kommunestyret den 19.12.13 Økonomi God økonomisk utvikling og god budsjettdisiplin Fornuftig og ansvarsfull utgiftsside (+/-) Avvik regnskap/ økonomi Netto lånegjeld Netto

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen IT (VARIT). I tilegg gis en status på økonomi

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Sperle Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/5772 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret 02.12. 2009 INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik Økonomiplanseminar 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik 1 Verdal en god kommune å bo i Positiv utvikling samlet sett Årets idrettskommune Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer Gode tjenestetilbud

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer