Konsernregnskap 2010 for Universitetet i Oslo og UniRand AS konsern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernregnskap 2010 for Universitetet i Oslo og UniRand AS konsern"

Transkript

1 Konsernregnskap 2010 for Universitetet i Oslo og UniRand AS konsern

2 Note Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater Tilskudd fra NFR Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet Salg av eiendom, utstyr og lignende Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt ( ) ( ) Lønnskostnader 2 ( ) ( ) (16 229) - Varekostnader (16 837) - ( ) (5 295) Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 20 ( ) (5 397) - ( ) Investeringer og påkostninger 3 - ( ) ( ) ( ) Andre driftskostnader 4 ( ) ( ) ( ) ( ) Sum driftskostnad ( ) ( ) (68 602) (4 772) Driftsresultat (61 283) (49 541) Netto avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (15 102) Resultat etter avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (7 783) (40 908) Netto finansinntekt/(-kostnad) Ordinært resultat før skattekostnad (12 824) - - Skatt på ordinært resultat 19 (84) (3) Ordinært resultat (12 827) - - Sum ekstraordinære poster Resultat fra årets virksomhet (12 827) Resultat etter bevilgningsfinansiert virksomhet (12 827) - - Minoritetenes andel av årets resultat (285) Konsernresultat (12 827)

3 Note EIENDELER A. Anleggsmidler I. Immaterielle eiendeler - - Utsatt skattefordel Tomter, bygninger og annen fast eiendom Anlegg unnder utførelse Driftsløsøre, inventar, mv for UiO Driftsløsøre, inventar, mv for Unirand konsernet III. Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler I. Varer Beholdninger II. Fordringer Kundefordringer Prosjektfordringer Andre fordringer III. Investeringer Markedsbaserte aksjer IV. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

4 Beløp i NOK I 000, - angir at beløpet er Note EGENKAPITAL OG GJELD C. Egenkapital I. Innskutt egenkapital i 993 Motpost til aksjer i gruppe i Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital i II. Opptjent egenkapital (fra eksternt finansiert virksomhet) Bundet egenkapital Minoritetsinteresser Annenopptjentegenkapital Sum opptjent egenkapital Sum innskutt og opptjent egenkapital D. Gjeld I. Avsetning for forpliktelser Avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virk Ikke inntektsførte bidrag, gaver og gaveforsterkninger Forpliktelser knyttet til anleggsmidler II. Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner (gjeld KD) Pensjonsforpliktelse i Unirand AS konsern III. Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Prosjektgjeld Skyldige skattetrekk Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Annen kortsiktig gjeld I Sum gjeld i SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 21juni 2011 IA~ ~~e1aavind L tyreleder Ole Petter Ottersen )6(WHessen / Bård Frydelund -Ç t Helle Linne Eriksen Tine TIng Engvik Torkil Vede QA.Bege~ g~+~p 7~~;dalT2~_~ nn-elin Aa. Bjørnebo niversitetsdirektør

5 Kontantstrømoppstilling (15 102) Driftsresultat etter avregning (7 783) Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger ( ) - Avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler ved UiO) ( ) - ( ) - Endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler ( ) Kostnadsføring av driftsmidler (24 506) Endring markedsverdi finansielle omløpsmidler (24 506) Endring i beholdninger (39 161) (39 311) Endring i kundefordringer (38 989) (39 411) Netto endring prosjektfordringer/-gjeld ( ) Endring i leverandørgjeld ( ) Endring i andre tidsavgrensningsposter (A) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (13 943) (15) (Investering)/salg av aksjer/obligasjoner (13 890) (15) - (2 104) Investeringer i varige driftsmidler (664) (2 195) - ( ) Kostnadsføring av driftsmidler - ( ) (13 943) ( ) (B) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (14 554) ( ) (53 500) (8 633) Endring avsatt andel midler bevilgningsfinansiert virksomhet (53 500) (8 633) Netto finansinntekt/(-kostnad) (26 069) (C) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (24 474) Sum ekstraordinære poster (D) Netto kontantstrøm andre endringer (80 770) (E) Netto endring i bankinnsk., kontanter og lignende. (A-B+/-C+/-D (73 627) (F) Beh. av bankinnskudd, kontanter og lignende ved periodens beg Beh. av bankinnsk., kont. og lign. ved per. slutt (F+/-E) Spesifikasjon av kontantbeholdningen ved periodens slutt: Innskudd statens konsernkonto (ikke rentebærende) Andre rentebærende bankinnskudd Håndkasser og andre kontantbeholdninger Sum bankinnskudd og kontanter

6 Regnskapsprinsipper Det vedlagte regnskapet er for Universitetet i Oslo (UiO) og Unirand AS konsern. Aksjene i Birkeland Innovasjon AS ble solgt i Regnskapet for UiO omfatter også aktivitetene i Tøyenfondet og Observatoriefondet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom konsernselskapene er eliminert. Aksjer og eiendeler knyttet til de ovennevnte virksomhetene er eliminert i konsernregnskapet. Endring av regnskapsprinsipp Fra og med 1. januar 2010, har UiO endret regnskapsprinsipp for bokføring av anleggsmidler, fra løpende kostnadsføring av investeringer til forpliktelsesmodellen. Forpliktelsesmodellen er nærmere beskrevet under punktet om varige driftsmidler. Sammenligningstall Sammenligningstall for foregående regnskapsperiode skal i henhold til statlige regnskapsstandarder (SRS) vises i tilknytning til hver regnskapspost. Sammenligningstall kan utelates når regnskapet avlegges etter standardene første gang, jamfør SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse, punkt 21. UiO har implementert SRS 17 Anleggsmidler per 1. januar For å kunne presentere sammenligningstallene for varige driftsmidler og forpliktelsesmodellen, vil en omarbeiding av regnskapstall for 2009 kun basere seg på skjønn. UiO har derfor valgt ikke å omarbeide sammenligningstallene. Det er angitt i note hvilke poster som ikke er direkte sammenlignbare. Ny kontoplan Regnskapet for 2010 er det første regnskapet UiO avlegger som er bokført etter Kunnskapsdepartementets grunnkontoramme for virksomheter som fører regnskap etter periodiseringsprinsippet. Ny kontoplan har medført endret bokføringspraksis som vanskeliggjør sammenligning av enkelte linjer i regnskapet. Anvendt regnskapsprinsipp Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som er utarbeidet i forbindelse med Finansdepartementets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. Unirand AS konsern fører sine regnskaper etter god regnskapsskikk og Regnskapsloven. Kategorisering av bidrag- og oppdragsvirksomhet Bidragsprosjekter er prosjekter hvor UiO henter støtte fra eksterne bidragsytere, uten konkrete krav til leveranser. Det foreligger ikke krav om fullfinansiering av slike prosjekter. UiO vil ha eiendomsretten til forskningsresultatene. Resultatene i løpende bidragsprosjekter rapportert etter SRS 10 (departement, statlige etater, NFR, EUs rammeprogram), avregnes sammen med den øvrige bevilgningsfinansierte virksomheten. Netto ubrukte midler avsettes i balansen som forpliktelse. De øvrige løpende bidragsprosjektene (kommunale og fylkeskommunale etater, private, andre tilskudd fra EU) avregnes og balanseføres som ikke inntektsført bidragsaktivitet. Oppdragsprosjekter er prosjekter UiO utfører for en ekstern oppdragsgiver hvor sistnevnte har eiendomsretten til resultatene av prosjektet. Denne formen for prosjekter har som hovedregel en fast pris og stiller UiO ovenfor en finansiell risiko ved gjennomføring. Prosjektene skal normalt generere et overskudd som står i forhold til den risikoen prosjektene har medført. Det er et krav at budsjetterte oppdragsinntekter skal dekke estimerte direkte og indirekte kostnader for prosjektene beregnet ved prosjektstart. Prosjektenes inntekter faller inn under omsetningsbegrepet i merverdiavgiftslovgivningen, og kan derfor medføre plikt til å beregne utgående merverdiavgift av utfakturert beløp. Resultatet i løpende oppdragsprosjekter avregnes til null mot prosjektfordring og/eller prosjektgjeld. Inntekter Som hovedregel er tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse på rapporteringstidspunktet, behandlet etter bestemmelsene i Statlig Regnskapsstandard SRS 10: Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater, tilskudd fra NFR samt midler fra EUs rammeprogram er presentert i resultat/balanse i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater, NFR samt EUs rammeprogram, som ikke er benyttet på balansedagen, er klassifisert som forpliktelse og ført opp som avregning bevilgningsfinansiert virksomhet i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i balansen. Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS 9, Regnskapsføring av transaksjonsbaserte inntekter, er rapportert i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår.

7 Regnskapsprinsipper Offentlige tilskudd Randsoneselskapet mottar offentlig tilskudd til drift. Mottatte tilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. Det knytter seg tilbakebetalingsforpliktelser på ubenyttede prosjektmidler mottatt fra Norges Forskningsråd. Kostnader Kostnader er resultatført i den perioden den er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Avgrensningen for periodisering av kostnader er praktisert til mottakstidspunktet av varen og tjenesten. Prosjekter er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Denne metoden tilsier at påløpte kostnader tilsvarer fremdriften i prosjektet. Tap i aktive prosjekter Det foretas ikke en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter, da eventuelle tap kostnadsføres ved endelig konstatering av underdekning i prosjektet. Slike tap vil som hovedregel først være kjent ved prosjektavslutning, men i de tilfeller hvor det blir konstatert sannsynlig tap før avslutning, vil det bli foretatt en avsetning. Underskudd i bidragsprosjekter anses som en del av ordinær drift ved UiO, og det avsettes følgelig ikke for latente tap. Skatter Skattekostnaden knyttes til det regnskapsmessige resultatet i randsoneselskapet og består av summen av betalbare skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen er beregnet med nominell skattesats på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Aksjer og andre finansielle eiendeler Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og andre aksjer anskaffet før 1. januar 2003, og som ble overført fra gruppe 1 til 2 fra 2009, har motpost i Innskutt virksomhetskapital. Aksjer og andeler som er finansiert med overskudd av ekstern oppdragsvirksomhet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler tilknyttet Tøyen- og Observatoriefondet, er investeringer av finansiell karakter og er klassifisert som omløpsmidler og vurderes etter porteføljeprinsippet. Porteføljen er plassert i egen investeringspool og forvaltes av Unifor, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved UiO. Plasseringen har motpost i virksomhetskapital. Datterselskap og tilknyttede selskap i randsoneselskapet er vurdert etter kostmetoden i regnskapet. Dersom virkelig verdi av selskapene er lavere enn balanseført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, foretas nedskriving til virkelig verdi. Eiendelen i balansen er vist under finansielle eiendeler. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som finansinntekt i året hvor utbytte er avsatt, dersom det er opptjent i eierperioden.

8 Regnskapsprinsipper Varige driftsmidler i UiO Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående karakter. Varige driftsmidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av forpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler i note 1. For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger og infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av UiO og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for UiO. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker. Fast eiendom med opprinnelse i Tøyen- og Observatoriefondet er verdsatt i åpningsbalansen etter samme metode som øvrige eiendommer UiO disponerer. Motposten for disse verdiene er avsetning for langsiktig forpliktelse i tråd med SRS 17. Netto bokført verdi av varige driftsmidler per 1. januar 2010 er ført mot fondenes virksomhetskapital, jamfør SRS 3, punkt 17. Sammenligningstall for beholdninger av anleggsmidler eller forpliktelsen er ikke utarbeidet, ettersom dette er første gang regnskapet avlegges etter SRS 17 Anleggsmidler, jamfør SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Det er angitt i note hvilke poster som ikke er sammenlignbare. Varige driftsmidler Unirand AS konsern Anleggsmidler i randsoneselskapet som har en kostpris som overstiger kr og har en økonomisk levetid over 3 år balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid. Dersom virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Immaterielle eiendeler Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. For de øvrige enhetene i konsernet blir slike innkjøp med kostpris over kroner og en økonomisk levetid på mer enn tre år, balanseført og avskrevet over levetiden. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap, i samsvar med reglene i Statens økonomireglement. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for enkelte fordringer knyttet til lønnsforskudd med videre, gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner UiO De ansatte er i hovedsak tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Pensjonskostnaden beregnes og avsettes i regnskapet på grunnlag av registrerte lønnskostnader.

9 Regnskapsprinsipper Unirand AS, konsern Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard. Netto pensjonskostnader består av nåverdi av årets pensjonsopptjening og rentekostnad på pensjonsforpliktelsen, fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene og korrigert for den fordelte virkning av endringer i pensjonsplan, estimater og avvik. I henhold til regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan, der de fremtidige pensjonsytelsene er basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalderen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidlene benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdi korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra SPK over pensjonsmidlenes flytteverdi. Ved måling av påløpte pensjonsforpliktelser benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdi korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra SPK over påløpt pensjonsforpliktelse. Aktuarmessige beregninger blir foretatt hvert år av SPK basert på informasjon fra selskapet. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsperiodens slutt. Ekstraordinære poster Transaksjoner som anses som uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. Virksomhetskapital Universiteter og høyskoler kan kun opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet, kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til UiO. UiO tilbakefører fortløpende resultatet av avsluttede oppdragsprosjekter til den organisasjonsdelen hvor resultatet er opptjent, samtidig med at virksomhetskapitalen ved enhetene overføres til annen virksomhetskapital. Virksomhetskapital som har sin opprinnelse i Tøyenfondet og Observatoriefondet, håndteres særskilt innenfor rammen av UiOs virksomhet. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden tilpasset statlige virksomheter, i henhold til mal fra Kunnskapsdepartementet. Selvassurandørprinsipp Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse- eller resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. Statens konsernkontoordning Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd og utbetalinger i norske kroner daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskonto i Norges Bank. UiO har ikke anledning til å inntektsføre renter på kundefordringer eller bankinnskudd. Disse blir balanseført inntil de blir overført statskassen. Andre forhold UiO er registrert i avgiftsmanntallet etter Merverdiavgiftsloven 2-1. Det gjøres utelukkende fradrag for inngående avgift på varer og tjenester som omsettes til andre, jamfør mval. 8-2 andre ledd, jamfør UiO er fra 1. oktober 2010 særskilt registrert i Skatteetatens merverdiavgiftsregister etter mval. 2-2 for den eksternfinansierte delen av virksomheten. Arbeidet med implementering av endret registrering i den løpende bokføringen pågår. UiO blir revidert av Riksrevisjonen. UniRand AS, konsern blir revidert av valgte private revisjonsselskap.

10 Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra KD Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater Årets tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater Årets tilskudd fra NFR Inntekt fra eksternt finansiert virksomhet (EFV): Statlige etater Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet Andre Sum inntekt fra eksternt finansiert virksomhet (EFV) Salg av eiendom, utstyr og lignende Salg av eiendom Sum salg av eiendom, utstyr og lignende Annen driftsinntekt: Salgsinntekter, avgiftspliktige Salgsinntekter, avgiftsfrie Salg (utenom avgiftsområde) Leieinntekter Refusjoner (88 111) Øvrige andre inntekter (89 861) Sum andre inntekter Sum driftsinntekt Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte mm Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader ( ) ( ) Sykepenger og andre refusjoner ( ) ( ) Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall årsverk UiO, oppgitt per som tilsvarer rapporteringen til DBH Antall ansatte i Unirand AS, konsern UiO: Rektor og universitetsdirektør har mottatt godtgjørelse i 2010 på hhv. kr og kr Styrets godtgjørelse er til sammen kr i Styret har 11 medlemmer hvorav 4 er eksterne. Pensjonskostnaden beregnes og avsettes i regnskapet på grunnlag av registrerte lønnskostnader. Premiesats for 2010 var 13 prosent. Premiesats for 2009 var 12,28 prosent. Pensjonspremien endrer seg fra år til år som følge av endrede forutsetninger for beregningen. Beregning av premie påvirkes av rentenivå og hvor mange i UiO sin pensjonsmasse som tar ut AFP.

11 Note 3 Investeringer og påkostninger av driftsmidler (gjelder kun UiO) Eiendom og bygg (egne) Eiendom og bygg (leide) Teknisk data og undervisningsutstyr Anleggsmaskiner og transportmidler Kontormaskiner og annet inventar Andre investeringskostnader Sum investeringer og påkostninger av driftsmidler Note 4 Annen driftskostnad Husleie Fellesutgifter, elektrisitet, renhold Vedlikehold egne bygg og anlegg Vedlikehold og ombygging av leide lokaler Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenttjenester og innleid arbeidskraft Kontor- og forskningstjenester Andre kjøp av tjenester Reiser og diett Laboratorie- og undervisningsmateriell Bøker, aviser, tidsskrifter m.m Kostnader til tele og data (ikke utstyrsanskaffelser) Kontingenter, gaver, tilskudd Andre kontorkostnader Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Note 5 Netto finansinntekt/(-kostnad) Finansinntekter Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Renteinntekter Agio Annen finansinntekt 1) Sum finansinntekter Finanskostnader 334 (453) Rentekostnad 335 (453) Disagio Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finansinntekt/(-kostnad) ) Gevinst ved salg av aksjer i 2010 i Birkeland Innovasjon AS: 13,073 mill kroner og AS Gjetemyrsveien nr. 73: 2,259 mill kroner.

12 Note 6 Ekstraordinære poster Noten er ikke i bruk ved UiO. Note 7 Investeringer i aksjer og selskapsandeler (gjelder kun UiO) Eierandel Forretningskontor Stemmeandel Brutto balanseført verdi Investeringer i tilknyttet selskap, tilhørende UiO Château Neuf Servering AS Oslo 33,33 % 33,33 % 70 Forskningsparken AS, A-aksjer Oslo 33,33 % 33,33 % Forskningsparken AS, B-aksjer Oslo 550 Inven2 AS Oslo 50,00 % 50,00 % Norsk medisinsk syklotronsenter AS Oslo 20,00 % 20,00 % 100 Sum aksjer inkludert i statens kapitalregnskap Sum balanseført investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i aksjer og andeler, tilhørende UiO VisitOslo Oslo 1,00 % 1,00 % 10 CIENS AS Oslo 12,50 % 12,50 % 15 Sum aksjer inkludert i statens kapitalregnskap 25 Sum balanseført investeringer i andre aksjer og andeler 25 Note 8 Beholdninger (gjelder kun UiO) Beholdninger knyttet til undervisnings- og/eller forskningsvirksomhet: Varelager øvrige Beholdninger beregnet på videresalg: Varelager økonomiavdelingen 1) Varelager Kulturhistorisk museum Varelager Naturhistorisk museum Varelager senter for Ibsenstudier 2) Varelager Informasjonsavdelingen 3) Sum anskaffelseskost Beholdninger vurdert til anskaffelseskost Beholdninger vurdert til virkelig verdi Sum ukurans Sum beholdninger ) Økonomiavdelingens varelager består av kompendier og studiemateriell for salg til studenter. 2) Ukurans for varelageret til Senter for Ibsenstudier er 2,745 mill. kroner. 3) Økning av varelager skyldes innkjøp av varer i forbindelse med UiO's 200 års jubileum i Note 9 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende (2 823) (3 100) Avsatt til latent tap (2 823) (3 100) Fordringer på kredittkort (Visa-/ Mastercard) Sum kundefordringer Tap på krav (277) Endring i avsetning til tap på krav (277) (25) Kostnadsført tap på krav utgjør (25) Aldersfordeling kundefordringer: År Ikke forfalt Sum

13 Note 10 Prosjektfordringer/-gjeld (gjelder kun UiO) Ikke fakturert inntekt aktive oppdragsprosjekter (78 049) (64 954) Forskuddsfakturert inntekt aktive oppdragsprosjekter (78 049) (64 954) (75 897) (62 291) Netto prosjektfordring/(-gjeld) (75 897) (62 291) Note 11 Andre fordringer Fordringer på ansatte: Reise- og ekskursjonsforskudd Personallån Andre fordringer på ansatte Sum fordringer på ansatte Periodiseringer: Påløpt, ikke fakturert/mottatt andre inntekter Forskuddsbetalte kostnader (304) (350) Andre periodiseringer (304) (350) Sum periodiseringer Øvrige fordringer Sum andre fordringer Note 12 Bankinnskudd, kontanter og lignende Innskudd statens konsernkonto (ikke rentebærende) Andre bankinnskudd og interimskonti Håndkasser og andre kontantbeholdninger Sum bankinnskudd og kontanter Herav bundne bankinnskudd: - - Andre bundne innskudd Sum bundne bankinnskudd Det er ikke krav om at UiO oppbevarer skattetrekksmidler på egen bankkonto. Note 13 Skyldige offentlige avgifter Skyldig merverdiavgift Skyldige arbeidsgiveravgift Sum skyldige offentlige avgifter Note 14 Annen kortsiktig gjeld Gjeld til ansatte: Reiseregninger Variabel lønn Annen gjeld til ansatte Sum gjeld til ansatte Periodiseringer: Mottatt/forskuddsfakturert andre inntekter Investeringer Energikostnader Andre periodiseringer Sum periodiseringer Øvrige kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld

14 Note 15 Netto avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (gjelder kun UiO) Andeler av bevilgninger som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Tildelte, ubenyttede bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende, er avregnet som forpliktelse. Dette vil tilsvare avsetninger til fremtidige tiltak eller prosjekter. Periodiseringen omfatter også tilskudd fra NFR. Fortegnsbruken angir at et positivt tall er en forpliktelse mens et negativt tall angir merforbruk. UiO benytter følgende prinsipp i forhold til avregningen av BFV: Ved avslutning av perioden avregnes/periodiseres det samlede resultatet BFV opp mot balansen, avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet. Ved begynnelsen av påfølgende periode inntektsføres avsetningen i sin helhet. Det forutsettes at de inntektene som inntektsføres først, også forbrukes først. Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert virksomhet: kun poster med data er vist Inntektsført bevilgning Kunnskapsdepartementet Utsatt virksomhet: Forskning og forskerutdanning (4 799) Undervisning (4 799) (8 161) Utadrettet virksomhet (8 161) Generell drift Sum utsatt virksomhet: Strategiske formål: Forskning og forskerutdanning Undervisning Utadrettet virksomhet Generell drift Sum strategiske formål: Større investeringer: Forskning og forskerutdanning Undervisning Utadrettet virksomhet ( ) ( ) Teknisk avdeling intern forhåndsdisponering og UiO bank ( ) ( ) Ørem. midl.; Domus Medica (tilbygg), A-Hus og IFI II, (utstyr/inv.) Generell drift ( ) Sum større investeringer: ( ) Andre avsetninger: Forskning og forskerutdanning Undervisning (535) Utadrettet virksomhet (535) Generell drift Sum andre avsetninger: Sum KD (basis poster) Kunnskapsdepartementet (KD-prosjekter) Utsatt virksomhet: Sum KD (KD-prosjekter) Sum Kunnskapsdepartementet

15 Note 15 Netto avregning bevilgningsfinansiert virksomhet, forts. Andre departementer og statlige etater Utsatt virksomhet: Strategiske formål: Større investeringer: Andre avsetninger: Sum andre Dep og statlige etater Norges forskningsråd Utsatt virksomhet: Forskning og forskerutdanning (1 518) 325 Utadrettet virksomhet (1 518) Generell drift Sum utsatt virksomhet: Strategiske formål: (2 434) Forskning og forskerutdanning (2 434) Undervisning (39) - Utadrettet virksomhet (39) - (4 000) - Generell drift (4 000) - (6 262) Sum strategiske formål: (6 262) Større investeringer: Forskning og forskerutdanning Generell drift Sum større investeringer: Andre avsetninger: (102) 4 Forskning og forskerutdanning (102) Utadrettet virksomhet Generell drift Sum andre avsetninger: Sum Norges forskningsråd Sum andre bidragsytere (EU rammeprogram) Sum avsatt andel av tilskudd til BFV (53 500) Endring i sum avsatt andel av tilskudd til BFV (53 500) 8 633

16 Note 15 Netto avregning bevilgningsfinansiert virksomhet, forts. Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: Kunnskapsdepartementet Sum Kunnskapsdepartementet - - Andre departement Sum andre departementer - - Norges forskningsråd Sum Norges forskningsråd - - Andre bidragsytere Mottatt bidrag, ikke inntektsført 1) Sum andre bidragsytere Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag Gaver og gaveforsterkninger Mottatte gaver og gaveforsterkning, ikke inntektsført 2) Sum gaver og gaveforsterkninger 4 365, Sum gaver og gaveforsterkninger 4 365,00 - Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv Sum avregninger ) Mottatte bidrag, ikke inntektsført består av bidragsmidler hvor eksterne bidragsytere betaler forskuddsvis til prosjektaktiviteter, og inntektsføringen skjer i henhold til prosjektets kostnadspådrag. 2) Mottatte gaver og gaveforsterkning, ikke inntekstført, består av midler hvor giver betaler forskuddvis til prosjektaktiviteter, og inntekstføringen skjer i henhold til prosjektets kostnadspådrag. UiO har opprettet særskilte prosjektserier for disse midlene i 2010, men det er ikke utarbeidet sammenligningstall for Note 16 Egenkapital ved enhetene Noten er ikke i bruk ved UiO. Note 17 Annen egenkapital Annen egenkapital ( ) - Endring i egenkapital som følge av prinsippendringer ( ) - (13 183) (15) Overført til/fra bunden egenkapital ved investering i aksjer (13 183) (15) Overført fra årets resultat Annen egenkapital Note 18 Bunden egenkapital Bunden egenkapital Overført til: Annen egenkapital ved nedskrivning av aksjer/salg av aksjer Bunden egenkapital Bokført verdi balanseførte aksjer (24 175) (10 992) Bokført verdi gjeld balanseførte aksjer (innskutt egenkapital, aksjer i gr 2) (24 175) (10 992) Netto verdi balanseførte aksjer

17 Note 19 Skatter Årets skattekostnad - - Netto endring utsatt skatt Skattekostnad 84 3 Midlertidige forskjeller - - Midlertidige forskjeller Pensjonsforpliktelse Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel, 28% Note 20 Varige driftsmidler (gelder kun UiO) Universitetet i Oslo Tomter Driftsbygninger Ingen avskrivning år dekomponert lineært Øvrige bygninger år dekomponert lineært Anlegg under utførelse Ingen avskrivning Infrastruktureiendeler Mask., transportmidler, inventar og utstyr Beredskapsanskaffelser Virksomhetsspesifikt Virksomhetsspesifikt 3-15 år lineært Sum Avskrivningssatser (levetider) Bokført anskaffelseskost Årets tilgang Avgang anskaffelseskost Fra anl. under utf. til annen gr (15 560) Anskaffelseskost Akk. nedskrivninger pr Akk avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akk. avskrivninger avgang i året Balanseført verdi Varige driftsmidler balanseføres med motpost i avsetning for langsiktige forpliktelser. Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler Ikke inntektsført bidrags- og oppdragsinntekt knyttet til anleggsmidler Sum forpliktelser knyttet til varige driftsmidler Forpliktelsen oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Unirand konsern Tomter Driftsbygninger Ingen avskrivning år dekomponert lineært Øvrige bygninger år dekomponert lineært Anlegg under utførelse Ingen avskrivning Infrastruktureiendeler Mask., transportmidler, inventar og utstyr Beredskapsanskaffelser Virksomhetsspesifikt Virksomhetsspesifikt 3-15 år lineært Sum Avskrivningssatser (levetider) Bokført anskaffelseskost Årets tilgang Avgang anskaffelseskost Fra anl. under utf. til annen gr Anskaffelseskost Akk. nedskrivninger pr Årets nedskrivninger Akk avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akk. avskrivninger avgang i året Balanseført verdi

18 Note 21 Øvrig langsiktig gjeld (gjelder kun UiO) Gjeld Langsiktig gjeld til KD Sum øvrig langsiktig gjeld UiO overtok 1. juli 2008 Norges Forskningsråds lån i statskassen, lånebeløp kr ,82, over Kunnskapsdepartementets budsjett, jamfør Stortingsvedtak 13.oktober Lånet ble overtatt fra Norges forskningsråd som en del av avtalen om seksjonering av Informatikkbygget, hvor den andelen UiO overtok utgjorde 7/11 deler av bygget. Lånet ble bokført i UiO sitt regnskap i Påløpte renter på 1,8 mill. kroner, for perioden 1.juli 2008 til 31. desember 2009, er bokført som rentekostnad og ført mot kortsiktig gjeld. Det er i låneperioden ikke betalt avdrag. Lånet ble innfridd i sin helhet i 1.tertial Note 22 Finansielle omløpsmidler (gjelder kun UiO) Finansielle omløpsmidler Investering i aksjer og andeler i fondene per (45 500) - Innløst andeler til markedsverdi (45 500) Endring i markedsverdi Sum Note 23 Leverandørgjeld Leverandørgjeld Lav leverandørgjeld per 31. desember 2009 skyldes forberedelse til overgang til ny artskontoplan i økonomisystemet. All leverandørgjeld med forfall frem til 15. januar 2010 ble betalt i desember 2009 fordi systemet ikke ble åpnet for utbetaling før medio januar Note 24 Pensjonskostnader Balanseført pensjonsforpliktelse, Unirand AS konsern: - - Unirand AS Adferdssenteret AS NKVTS AS Sum pensjonskostnader Det er ikke ført opp pensjonsforpliktelse for morselskapet (UiO). Det vises til prinsippnoten for hvordan morselskapet (UiO) har regnskapsført sine pensjonskostnader/forpliktelser.

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS Konsernregnskap 2007 Høgskolen i Nord-Trøndelag Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 1 Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) 2 007 2 006 Note

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Konsernregnskap 2012 for Universitetet i Oslo og UniRand AS konsern

Konsernregnskap 2012 for Universitetet i Oslo og UniRand AS konsern Konsernregnskap 2012 for Universitetet i Oslo og UniRand AS konsern Resultat 2012 2011 Note 2012 2011 5 019 418 5 062 202 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 5 113 350 5 152 648 674

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial 2006 2.tertial 2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 600 577 608 062 894 402 Tilskudd fra NFR 1 10 873 10 149 17 226

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag Organisasjonsnummer RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000)

Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag Organisasjonsnummer RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag Organisasjonsnummer 971 575 905 RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) Morselskap: 2005 2004 Note 2005 300 310 288 873 Tilskudd fra KD og andre departement

Detaljer

VEILEDNING. Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren.

VEILEDNING. Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren. VEILEDNING Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren. Regnskapsmalene tar utgangspunkt i regnskapslovens krav, men er

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

Konsernregnskap 2009 Beløp i NOK 1 000, - angir at beløpet er 0.

Konsernregnskap 2009 Beløp i NOK 1 000, - angir at beløpet er 0. 2009 2008 Note 2009 2008 4 334 837 4 042 943 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 4 416 674 4 126 848 633 881 651 814 Tilskudd fra NFR 1 654 446 666 027 388 609 432 039 Inntekt fra ekstern

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Årsregnskap for 2007 120608 1 Innholdsfortegnelse SIDE 1 LEDELSESKOMMENTARER 3 2 REGNSKAPSPRINSIPPER 4 3 RESULTATREGNSKAPET 7 4 BALANSE 8 5 NOTER 11 6 LIKVIDITET - KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-sak 4 Møtenr.: 4/2014 Møtedato: 24./25. juni 2014 Notatdato: u. juni 2014

Detaljer

Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet. 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter

Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet. 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter RESULTAT (Beløp i NOK 1.000) Note 31.08.2007 31.08.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet Endelig Regnskap 2007 Noter Ledelseskommentarer

inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet Endelig Regnskap 2007 Noter Ledelseskommentarer Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet Endelig Regnskap 2007 Noter Ledelseskommentarer RESULTAT Note 31.12.2007 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Finnmark Note 01.01-31.08.06 01.01-31.08.05 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 124 326 106 776 157 308 Tilskudd fra

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet. 2. tertial 2. tertial 31. august 2008 Regnskap og noter Kommentarer

Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet. 2. tertial 2. tertial 31. august 2008 Regnskap og noter Kommentarer Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet 2. tertial 2. tertial 31. august 2008 Regnskap og noter Kommentarer RESULTAT Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger og tilskudd

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note

Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 132 589 90 392 250 877 Tilskudd fra NFR 1 4 369 2 735 4 979 Inntekt fra eksternt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Konsernregnskap 2006 Universitetet i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000). Tall i () er negative, - angir at beløpet er 0.

Konsernregnskap 2006 Universitetet i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000). Tall i () er negative, - angir at beløpet er 0. RESULTAT Note Tilskudd fra KD, andre departement og statlige etater 3 519 140 3 370 666 Tilskudd fra NFR 542 575 574 996 Inntekter fra ekstern finansiert virksomhet (oppdrag og bidrag) 340 691 336 197

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

...3! "...3...3...3...4...5...5...7!!"!#$...7 ' #$...7 %#$...8!%!&!&!#$...9 &#$!%(!)#%$)) &)..9...9...10...10 #$...10!...10 "...11 & #...12 '...13 * &#$!%(!))%)) %&...13 + &#$!%(!))%)...13, &#$!%(#)!)(%&-...14

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Regnskap 1.tertial 2011 Noter Ledelseskommentar

Regnskap 1.tertial 2011 Noter Ledelseskommentar Regnskap 1.tertial 2011 Noter Ledelseskommentar Universitetet i Oslo (Beløp i NOK 1 000, - angir at beløpet er 0) RESULTAT Note 30.4.2011 30.4.2010 31.12.2010 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

UiO: Universitetet i Oslo

UiO: Universitetet i Oslo UiO: Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Salcstype: Vedtalcssak Møtesalcsnr.: Møtenr.: 2/2011 Møtedato: 01.03.2011 Notatdato: 16.02.2011 Arkivsalcsnr.:

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

2. tertialregnskap MVA

2. tertialregnskap MVA 2. tertialregnskap 2009 969 159 570 MVA 2. tertialregnskap 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap 969 159 570 MVA KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Resultatregnskapet avlegges med et overskudd på 0,678

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

Avlagt årsregnskap 2012 Ledelseskommentar Noter

Avlagt årsregnskap 2012 Ledelseskommentar Noter Avlagt årsregnskap 2012 Ledelseskommentar Noter Universitetet i Oslo (Beløp i NOK 1 000, "-" angir at beløpet er 0) RESULTAT Note 31.12.2012 31.12.2011 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 5

Detaljer

Avlagt årsregnskap 2012 Ledelseskommentar Noter

Avlagt årsregnskap 2012 Ledelseskommentar Noter Avlagt årsregnskap 2012 Ledelseskommentar Noter Universitetet i Oslo (Beløp i NOK 1 000, "-" angir at beløpet er 0) RESULTAT Note 31.12.2012 31.12.2011 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer