STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014"

Transkript

1

2 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen har holdt seg stabil gjennom året, men noe svakere enn Resultat før tap og skatt utgjør kr. 32,08 mill. kr som er et av bankens beste driftsresultater. Konsernregnskap Strømmen Sparebank fremlegger konsernregnskap. Dette skyldes bankens satsing på eiendom og etablering av eiendomsselskap. Strømmen Sparebank eier 100 % av aksjene i Strømmen Sparebank Eiendom AS. Følgende selskaper og eierandeler ligger i konsernet ved årsskiftet: Strømmen Sparebank (morselskap) Strømmen Sparebank Eiendom AS 100 % eiet datterselskap Strømmen Sparebank Eiendom AS eier 50 % av aksjene i Nedre Romerike AS. Selskapet er konsolidert etter egenkapitalmetoden og fremkommer som eierinteresser i tilknyttede selskaper. Norsk økonomi 2014 Veksten i norsk fastlandsøkonomi anslås å ha økt med 2,25 prosent i 2014, ifølge Norges Bank, noe som er lavere enn trendveksten på om lag 2,5 prosent. Bedrifter i de fleste næringer i Norges Banks regionale nettverk har rapportert om mindre kapasitetsproblemer enn tidligere og lavere forventet vekst fremover. Dette gjelder særlig for oljeleverandørnæringen. Lavere oljeinvesteringer, med de ringvirkninger det har for fastlandsøkonomien, vil trekke ned veksten i inneværende år og trolig føre til en økning i arbeidsledigheten. På den andre siden har oljeprisfallet bidratt til kronesvekkelse og dermed bedret konkurransevilkårene for tradisjonell eksportindustri. Denne effekten ble forsterket ytterligere av kuttet i styringsrenten mot slutten av året. Den underliggende inflasjonen har ligget rundt inflasjonsmålet og kan øke videre ettersom en svakere krone vil øke prisen på importerte varer. Husholdningenes forbruk holder seg på et moderat nivå, mens spareraten forblir høy. Boligprisene har tatt seg opp etter et svakt 2013, uten at dette har bidratt til å bryte opp den svakt nedadgående trenden i husholdningenes gjeldsvekst. Boligprisene stiger igjen Den svake utviklingen i boligprisene i 2013 ble reversert fullt ut i fjor med positiv månedsvekst (sesongjustert) gjennom hele året. I desember var boligprisene 8,1 prosent høyere enn i samme måned året før. Markedet for boliglån til husholdninger har vært (og er) preget av sterk konkurranse og utlånsrentene har blitt nedjustert. Denne utviklingen ser også ut til å fortsette i Andre faktorer som urbanisering og lav bygging i pressområder taler også for en videre prisvekst. På den negative siden kan en svakere norsk økonomi og økt usikkerhet føre til lavere befolkningsvekst (færre arbeidsinnvandrere) og et dårligere arbeidsmarked, noe som vil bidra til å trekke ned prisene på sikt. Konkurransen om boligkunder har vært sterk gjennom året, og alle banker har sett det nødvendig å kutte utlånsrentene for å opprettholde sin markedsandel. Dette har trolig bidratt til økte boligpriser, men ser ikke ut til å ha hatt nevneverdig effekt på gjeldsveksten hos husholdningene. Ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse er det ventet at utlånsmarginene på utlån til husholdningene skal videre ned og at etterspørselen etter lån vil stige i første kvartal. 1

3 Strømmen Sparebank 2014 Økonomi Strømmen Sparebank var også i 2014 avhengig av ekstern funding, i tillegg til innskudd fra kundene, og behovet for ekstern funding holdt seg stabil gjennom året. Innskuddsdekningen ved utgangen av året utgjorde 82,9 %. Refinansieringen av et obligasjonslån som forfalt i mai 2014 ble gjennomført uten problemer. Pengemarkedet har vært synkende, og Norges Bank satte styringsrenten ytterligere ned med 0,25 % i desember. Risikotilleggene har også hatt noe synkende tendens. Bankens likviditetssituasjon gjennom året har vært god. Dette førte likevel til en svak pågang av lån og med den følge at vi fikk fall i porteføljen i Eika Boligkreditt AS samt i egne bøker gjennom årets første 8 måneder. Det samme var tilfelle for næringsporteføljen. Dette endret seg høsten 2014 og vi nådde vårt budsjettmål for året i egne bøker med en utlånsvekst på 6 %. Porteføljen i Eika Boligkreditt falt likevel med 54 mill. Bankens næringsportefølje har falt noe gjennom året som betyr at veksten har kommet på privatmarkedet. Det betyr at næringsporteføljen ligger godt innenfor vedtatt maksimalramme på 25 % av totale utlån, og forholdet mellom privat og næring er ved årets slutt 79/21 inkl. lån i Eika Boligkreditt AS. Et fortsatt lavt rentenivå gir oss utfordringer i forhold til inntjening og opprettholdelse av rentemargin selv om fundingkostnadene i markedet er noe redusert. Rentemarginen har vært noe synkende gjennomåret og som endte på 1,97 % ved årets slutt mot 2,14 % ved utgangen av Vi må fortsette å ha fokus på kostnadssiden, styrke andre inntekter og unngå tap. Vår alliansetilknytning og utnyttelse av den optimalt, blir et viktig moment i årene som kommer, da det forventes at presset på rentemargin vil fortsette med et fortsatt meget lavt rentenivå. Personal, arbeidsmiljø og sikkerhet Strømmen Sparebank hadde pr hel- og deltidsansatte som utgjør 24 årsverk. Av disse er 17 kvinner og 8 menn. Bankens ledergruppe består av to kvinner og to menn. Ledergruppen er redusert med en person etter at bankens økonomisjef gikk av med pensjon i juni. Det ble i denne sammenheng inngått avtale med Eika Økonomiservice AS, og ny økonomisjef er ikke ansatt. Bankens kompetanse på økonomi er likevel ivaretatt gjennom bankens økonomiansvarlig. Vi har ved årsskiftet 2 avdelingsledere, hvorav 1 kvinne og 1 mann. Bankens styre består av 4 menn og 1 kvinne. Banken har tilbud om bedriftshelsetjeneste til alle ansatte, inkludert innleid massør. HMS-undersøkelse er gjennomført, og HMS-rutinene følges. Vi har fortsatt tilbud til alle ansatte om trening på Wellness Gym i Strømsveien 70. Helsetilstanden til de ansatte karakteriseres som god. Sykefraværet har holdt seg på et lavt nivå, men det har fortsatt vært noe langtidsfravær. Det er styrets oppfatning at arbeidsforhold, trivsel og miljø i banken er godt. Det er til tider stort arbeidspress og stor belastning på staben. Det er fortsatt sterkt fokus på kompetanseheving. Våre autoriserte rådgivere vedlikeholder sin kompetanse og øvrige medarbeidere har stadig oppgradering innenfor sine fagområder. Styret takker de ansatte for en meget god innsats. Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Banken har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Banken arbeider for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. 2

4 Ytre miljø Virksomheten har ingen kjente negative påvirkninger av det ytre miljø. Vi har returordninger for spesialavfall, og kildesortering av papir, organisk avfall og annet avfall. Nærmiljøet Utbyggingssaken i Strømsveien 65/67 er videreført som planlagt selv om saken har tatt lenger tid en først antatt. Styret kan ikke se at bankens virksomhet har noen form for negativ påvirkning på nærmiljøet. Kundearrangement Vi har i 2014 gjennomført arrangement for og med våre kunder omtrent på samme nivå som i Det er arrangert julebord for våre seniorkunder på Folkets Hus på Strømmen med ca 100 påmeldte gjester. Det er arrangert jentenes kveld, med fokus på jenter og pensjon. Arrangementet gikk av stabelen på Folkets Hus på Strømmen. Vi har også arrangert seminar med privatkunder om vårt låneprodukt Litt Extra. Det er også i år arrangert juleforestilling for barn i samarbeid med Lillestrøm kultursenter. Teskjekjerringa stod på programmet denne gangen. Vi har også i år bidratt på Sagelvafestivalen i juni. Banken var hovedsponsor for dette arrangementet. Eika Gruppen AS Strømmen Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen AS og en av 75 banker i Eika Alliansen. Eika Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene. Bankene i Eika Gruppen utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på mer enn 300 milliarder kroner (inkludert Eika Boligkreditt) og en million kunder. Viktige lokalbanker Lokalbankene, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt utgjør Eika Alliansen. Lokalbankene i Eika alliansen har en sterk, lokal posisjon med sin nærhet til kundene. De har blant landets mest tilfredse kunder både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. Med 190 bankkontorer i 120 kommuner representerer lokalbankene en viktig aktør i norsk finansnæring og bidrar til næringslivets verdiskaping i mange norske lokalsamfunn. Komplett leverandør til lokalbankene Eika Gruppen har fire produktselskap som leverer produkter til alliansebankene. Eika Forsikring er blant Norges største forsikringsselskap og leverer de fleste produkter innen skade- og personforsikring. Eika Kredittbank leverer debet- og kredittkortprodukter samt finansieringsløsninger som leasing og salgspantlån. Eika Kapitalforvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Aktiv Eiendomsmegling er en landsdekkende eiendomsmeglerkjede, der mange kontorer samarbeider med lokalbanken. Eika Boligkreditt er direkte eid av aksjonærene i Eika Gruppen AS og er en del av Eika Alliansen. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 77 milliarder og er, med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), en viktig finansieringskilde for alliansebankenes boliglånsportefølje. Stordriftsfordeler for lokalbankene Utover produktleveransene sørger Eika Gruppen for at lokalbankene får tilgang til effektive og gode fellesskapsløsninger, i første rekke innen IT, digitalisering, infrastruktur og betalingsformidling. Utover det gir Eika lokalbanken tilgang til kompetanseutvikling med Eika skolen, virksomhetsstyring med Eika ViS, økonomi- og regnskapstjenester med Eika Økonomiservice og depottjenester med Eika Depotservice. Utover disse fellestjenestene arbeider Eika Gruppen for lokalbankene innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. 3

5 Andre samarbeidspartnere Banken har som tidligere samarbeid med Proa Eiendomsmegling (tidligere Aktiv) på Lørenskog, men har ingen egen bemanning der. I tillegg kan nevnes Litt Extra AS, som bidrar til utlånsvirksomheten for våre seniorkunder over 60 år og låneproduktet av samme navn. Sponsing Banken har videreført sponsoratet fra forrige år for Strømmen IF Fotball, på samme nivå som året før. A-laget spiller i nest øverste serie også i Banken er generalsponsor for A-laget og for samtlige lag i aldersbestemte avdelinger. Dette involverer over 600 barn, unge og voksne, og banken er glad for å bidra til både topp og bredde. Sponsoratene for 2014 er Strømmen IF Fotball, Rælingen Håndball, Folkets Hus Strømmen, Skjetten Sportsklubb Fotball, og Lillestrøm kultursenter. I tillegg gir banken støtte til en rekke andre lag og foreninger i lokalområdet. Her kan nevnes Sagelvas venner, Trevarens venner, Sagelvafestivalen og Strømmen Vel. Styret er av den oppfatning at dette er gode bidrag til det samfunnsansvar banken har og tar i sitt nærområde. Mange av formålene det er bevilget penger til hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten bankens pengestøtte. Samlet mener bankens styre dette gir et viktig bidrag til et levende lokalsamfunn i vårt nærområde. Bankens eiendomssatsing Bankens eiendomsselskap, Strømmen Sparebank Eiendom AS, ble etablert i Selskapet eies 100 % av Strømmen Sparebank og har en ansatt. Styret har bestemt at bankens eiendomssatsing utelukkende skal gå gjennom bankens ovennevnte datterselskap. Bankens eiendomssatsing ble videreført i 2014 og etter samme modell som tidligere. Viser her til beskrivelsen av bakgrunnen for konsernregnskapet i starten av denne beretningen. Arbeidet i Nedre Romerike AS har gått videre etter planen og byggesaken i Strømsveien 65/67 ble 2. gangs behandlet og godkjent av Skedsmo kommune i desember Det har vært en lang og krevende prosess. Planen om at Strømmen Sparebank flytter inn i nye lokaler når disse er ferdige, står fast. Parallelt med dette prosjektet er bankens eiendomsselskap deltagende i Kvartal 33 i Lillestrøm, på lik linje med Strømsveien 65/67. Dette har kommet like langt i forberedelsene, og interessen for dette prosjektet er stor. Prosjektet har også vært omtalt meget positivt i media. SPAREBANKENS DRIFT I 2014 Forvaltningskapitalen Pr er forvaltningskapitalen mill. kr. mot mill. kr. pr Dette er en økning på 108 mill. kr. eller 4,5 % Utvikling forvaltningskapital

6 Innskudd fra kunder De samlede innskudd fra kunder er mill. kr. pr mot mill. kr pr Dette er en økning fra fjoråret på 40 mill. kr. eller 2,3 %. De samlede innskudd fra kunder utgjør nå 70 % av forvaltningskapitalen. Innskuddene fra kunder fordeler seg på følgende kontotyper: Utlån til kunder Avtalte vilkår 39 % Brukskonti 18 % Spareinnskudd 24 % Høyrentekonti 14 % Honnørkonti 3 % Boligsparing 2 % De samlede utlån er mill. kr. inkl. ansvarlig lån mot mill. kr pr Dette er en økning fra fjoråret på 121 mill. kr eller 6 %. De samlede utlån utgjør nå 84,5 % av forvaltningskapitalen. I tillegg har banken benyttet seg av Eika Boligkreditt (EBK) hvor vi ved årsskiftet hadde en portefølje på 708 mill. kr, som var en vekst på - 54 mill. kr. Totale utlån til kunder, inkl EBK, ved årsskiftet var mill. kr, noe som samlet er en vekst på 2,4 %. Bankens utlån til kunder er fordelt på personkunder og bedriftskunder med henholdsvis mill.kr og 605 mill. kr. Lånetilbudet til våre kunder over 60 år, Litt Extra ble videreført i Porteføljen ved utgangen av året var 52 mill. kr mot 49 mill. kr i Lån til bedriftskunder er fordelt på følgende bransjer: Eiendomsdrift 55 % Tjenesteyting 4 % Handel 3 % Industri 2 % Bygg og Anlegg 31 % Transport og komm. 4 % Andre 1 % Bankens utlån fordelt på geografiske områder: Beholdning av obligasjoner Skedsmo 44 % Lørenskog 12 % Rælingen 10 % Oslo 12 % Ullensaker 3 % Fet 3 % Andre 16 % Bankens obligasjonsbeholdning er pr på 182 mill. kr. Det er en økning med 6 mill. kr fra siste år. Gjennomsnittlig løpetid på porteføljen er 3 år. Netto rente- og kredittprovisjons-inntekter Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør 48,9 mill. kr pr eller 1,97 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2013 var tallene henholdsvis 51,9 mill. kr eller 2,14 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er en nedgang på 0,17 prosentpoeng. 5

7 Kurstap og gevinst på verdipapirer Bankens handel med aksjer og egenkapitalbevis inklusiv utbytte ga i 2014 en gevinst på 2,4 mill. kr. Netto gevinst på obligasjoner utgjør 0,4 mill. kr ekskl. renteinntekter. Driftskostnader De samlede driftskostnader utgjør 37,6 mill. kr eller 1,52 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Sammenlignbare tall for 2013 var 35,6 mill. kr eller 1,47 %. Lønn og andre personalkostnader utgjør nå 20,7 mill. kr eller 0,83 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2013 var tallene henholdsvis 19 mill. kr. og 0,78 %. Fremtidige pensjonsforpliktelser og årets reelle pensjonspremiekostnad er delvis belastet bankens fond i Storebrand, men i hovedsak belastet bankens drift. Tap på utlån Tap på utlån utgjør 2,9 mill. kr i Dette er en kombinasjon av reelle tap og avsetning til mulige fremtidige tap. Jfr. note 2. Resultat og disponeringer Resultat før skatt utgjør 30,8 mill. kr i 2013 var dette på 31,2 mill. kr. Morbank Bankens overskudd er på 22,8 mill. kr, som foreslås disponert slik: Overført til Sparebankens fond Gaver Totalt disponert 22,3 mill. kr 0,5 mill. kr 22,8 mill. kr Konsern Konsernets overskudd er på 25,5 mill. kr som foreslås disponert slik: Overført til Sparebankens fond Gaver Overført mot udekket tap Overført til fond for vurderingsforskjeller Totalt disponert 22,3 mill. kr 0,5 mill. kr 2,7 mill. kr 0 mill. kr 25,5 mill. kr Egenkapital Egenkapitalen inkl. årets resultat er ved årsskiftet på 250,6 mill. kr i morbanken. Sum egenkapital i % av forvaltningskapitalen utgjør ved årsskiftet 9,9 %. Dette er en økning på 0,5 % fra Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Finanstilsynet, har morbanken en kapitaldekning på 20,03 %. Myndighetene har vedtatt nye rammer for kapitaldekning i bankene. Bankens styre har vurdert kapitalsituasjonen i Strømmen Sparebank, og vedtatt følgende rammer pr : 6

8 Ren kjernekapital: 12,5 % Kjernekapital: 14,0 % Kapitaldekning: 16,0 % Rammene er identiske med myndighetenes krav inkl. full motsyklisk buffer. Banken fyller disse kravene allerede nå, med god margin. Jfr. note 3. Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift og denne forutsetning er fortsatt til stede. Bankens finansielle risikoområder Renterisiko: Styringsrenten i Norges Bank ble nedjustert en gang i Bankens rentemargin var også noe synkende 2014, men styret er tilfreds med nivået ut fra et historisk lavt rentenivå. Den harde konkurransen sørger for at det er svært vanskelig å ta ut større rentemarginer, og vi er derfor tilfreds med at vi til tross for et synkende rentemarked, klarer å opprettholde en forholdsvis bra margin sammenlignet med vår konkurrenter. Vår rentemargin endte på 1,97 % ved utgangen av året mot 2,14 % ved utgangen av Markedsrenten var svakt synkende gjennom året. Banken justerer vanligvis både innskudd og utlån i takt med styringsrenten og markedet for øvrig. I 2014 både økte og reduserte vi renten. Vi har fortsatt svært begrenset med fastrentelån, slik at risikoen rundt dette ansees som minimal. Dersom etterspørselen etter fastrentelån skulle ta seg opp, bruker vi også i denne sammenheng og i hovedsak, Eika Boligkreditt AS Renteregulering på obligasjonslånene skjer hver 3. måned og utgjør liten renterisiko. Kursrisiko: Banken har lagt ned all aktivitet på trading i henhold til styrets vedtak. Nye investeringer i aksjemarkedet vil ikke bli fortatt uten at dette vedtas av bankens styre. Forventet tap på kreditt: Utlån og kreditter inneholder risiko for mislighold og tap. Kredittrisikoen overvåkes gjennom utviklingen i risikoklassifiseringsmodulen og mislighold av alle større næringsog personlån. Det er lagt opp rutiner for rapportering til styret med fullstendig risikorapport hvert kvartal. Tapsavsetningene er foretatt i henhold til Finanstilsynets forskrifter. Banken har en sunn utlånsportefølje, og det forventes kun små tap i årene fremover. Vi har også valgt, i årets regnskap, og foreta en gruppenedskriving på noen av våre svakeste engasjement, plukket ut på bakgrunn av vår risikoklassifisering. I tillegg har vi foretatt individuelle nedskrivninger. I henhold til brev fra Finanstilsynet av , betraktes den internasjonale gjeldskrisen som en hendelse som kan påvirke norske bedrifter negativt. Selv om det noteres en bedring i denne krisen, er dette fortsatt et element som tas med i våre vurderinger, og som kan påvirke norsk næringsliv negativt. Likviditetsrisiko: Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke har likviditet til å kunne innfri sine forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisikoen betraktes som begrenset. Vi har sikret oss godt, og vi har fortsatt god standing i markedet hos våre kreditorer. Vi har ved årsskiftet god likviditet. Kortsiktige likviditetssvingninger blir dekket gjennom etablerte trekkrettigheter som før. Vi har hatt en noe synkende men stabil innskuddsdekning gjennom året. Totale obligasjonslån pr er 400 mill. kr. Vi har i tillegg tatt opp en ny fondsobligasjon på 50 mill. kr for å styrke bankens egenkapital. Ved en eventuell underdekning av likviditet ansees denne risiko å være tilstrekkelig ivaretatt. Styret har kontroll over og overvåker de finansielle risikoområder gjennom bankens internkontrollopplegg, som er etablert i samsvar med Finanstilsynets internkontrollforskrift. 7

9

10 RESULTATOPPSTILLING Morbank Konsern NOTE Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner (14) (19) (14) (19) Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder (39.192) (39.896) (39.192) (39.896) Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer (12.420) (12.212) (12.420) (12.211) Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 7 (2.460) (1.113) (2.460) (1.113) Andre rentekostnader og lignende kostnader (1.394) (1.306) (1.394) (1.306) Sum rentekostnader og lignende kostnader (55.480) (54.545) (55.480) (54.545) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjoner Andre gebyr- og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyr og provisjonskostnader (2.534) (2.569) (2.534) (2.569) Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 9 (2.534) (2.569) (2.534) (2.569) Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende vp Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 175 (14) Netto verdiendring og gev/tap på valuta og finansielle drivater Sum netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn (14.587) (13.946) (15.438) (14.772) Pensjoner Sosiale kostnader (7.204) (5.789) (7.204) (5.789) Administrasjonskostnader (12.312) (11.701) (12.312) (11.701) Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 11, 12 (33.037) (30.716) (33.888) (31.542) Ordinære avskrivninger (474) (496) (474) (496) Sum avskr. m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 13 (474) (496) (474) (496) 9

11 RESULTATREGNSKAP NOTE Andre driftskostnader (4.117) (4.372) (4.247) (4.531) Sum andre driftskostnader 14 (4.117) (4.372) (4.247) (4.531) Tap på utlån (2.870) (3.048) (2.870) (3.048) Sum tap på utlån, garantier m.v. 2 (2.870) (3.048) (2.870) (3.048) Gevinst/tap Sum nedskr./reversering av nedskrivning og gev./tap på verdip. som er anl.m Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat 15 (8.030) (8.779) (8.030) (8.779) Resultat for regnskapsåret Overført til/fra sparebankens fond Utbetalte gaver Mot udekket tap Sum overføringer og disponeringer

12 EIENDELER Morbank Konsern Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån 2 (494) (387) (494) (386) Nedskrivninger på grupper av utlån 2 (12.268) (9.223) (12.268) (9.223) Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

13

14 Kontantstrømoppstilling Mo rbank Ko nsern tall i tusen Ko ntantstrøm fra drift Resultat av ordinær drift Ordinære avskrivninger Gevinst salg driftsmiddel - (60) - (60) Endring i avsetning til tap på utlån og garantier +/ Tilbakeførte kursreguleringer Gaver (500) (500) (500) (500) Skattekostnad (8.030) (8.779) (8.030) (8.779) Tilført fra året virkso mhet Endring utlån, økning-/nedgang+ ( ) ( ) Endring innskudd, økning+/nedgang (86.879) (90.096) Endring i øvrige fordringer og gjeld +/- (5.681) 856 (6.381) A Netto likviditet t fra virksomheten n Ko ntantstrøm fra inve steringer Investert i varige driftsmidler - (1.057) - (1.057) Salg varige driftsmidler Kjøp/Salg av aksjer i eiendomsselskap - Endring i beholdning av obligasjoner og sertifikater økning-/nedgang+ (5.908) (5.196) (5.908) (5.196) Endring i beholdning av aksjer og grunnfondsbevis økning-/nedgang+ (30.099) (32.090) (32.071) (34.336) B Netto likviditetsendring investeringer Ko ntantstrøm fra langsiktig finansie ring Endring i innskudd fra banker, økning+/nedgang- - (22.593) - (22.593) Endring i obligasjonsgjeld, økning+/nedgang C Netto likviditetsendring finansie ring A+B+C Netto endring likviditet i året +/ Likviditetsbe ho ldning Likviditetsbeho ldning pr

15 Generelle regnskapsprinsipper GENERELT Bankens årsregnskap for 2014 er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk. Under enkelte noter er det inntatt ytterligere forklaring og henvisning til poster i resultatregnskap og balanse. Alle beløp i resultatregnskap, balanse og noter er i hele tusen kroner dersom ikke annet er oppgitt. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter: - Banken og datterselskap hvor banken direkte eller indirekte alene eller sammen med datterselskap eier mer enn 50 prosent og/eller har bestemmende innflytelse på det aktuelle selskapets løpende drift. Det er også satt opp som vilkår at eierskapet betraktes av varig art. Ved kjøp av datterselskap i løpet av året konsolideres en forholdsmessig andel av resultatet fra det tidspunktet bestemmende innflytelse oppsto. - Felles kontrollert virksomhet hvor banken og datterselskaper direkte eller indirekte kontrollerer 50 % av underliggende selskap, både med hensyn på eierandel, styrerepresentasjon og stemmeandel på generalforsamling. Disse konsolideres etter egenkapitalmetoden. - Tilknyttede selskaper hvor banken og datterselskaper direkte eller indirekte har betydelig innflytelse (minst 20 % eierandel), men hvor kravene til datterselskap og felles kontrollert virksomhet ikke er oppfylt. Disse konsolideres etter egenkapitalmetoden. Interne transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet blir eliminert. Konsernregnskapet utarbeides etter oppkjøpsmetoden, og det anvendes like regnskapsprinsipper for de selskaper som inngår i konsernet, så fremt ikke annet er oppgitt og tilbørlig begrunnet, jfr RL 4-4. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser tas opp i balansen til verdien på oppkjøpstidspunktet. Den delen av kostpris som ikke kan henføres til spesifikke eiendeler eller merverdier på eiendeler blir ført som goodwill. I henhold til god regnskapsskikk avskrives goodwill lineært over antatt økonomisk levetid. Datterselskap vurderes etter kostpris i morselskapets regnskap. Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet etter hvert som disse blir opptjent som inntekter eller påløper som kostnader. Foretatte beregninger viser at etableringsgebyrer ikke overstiger kostnadene som oppstår ved etablering av det enkelte utlån. De periodiseres derfor ikke over lånets løpetid. Inntektsføring/kostnadsføring Forskuddsbetalte inntekter ved slutten av året blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter ved slutten av året blir inntektsført og ført som eiendel i balansen. På engasjementer der det blir gjort nedskrivninger for tap, blir renteinntekter resultatført ved anvendelse av effektiv rentemetode. Aksjeutbytte blir inntektsført i det året de blir utbetalt. Realisert kursgevinst/-tap resultatføres ifølge FIFU-prinsippet. Det vil si at den enkelte handel for vedkommende verdipapir reskontroføres og resultatføres separat. Kjøp og salg av verdipapirer blir bokført på oppgjørstidspunktet. 14

16 UTLÅN BESKRIVELSER OG DEFINISJONER Vurdering av utlån Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbetalingstidspunktet. I etterfølgende perioder vurderes utlån til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalt avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og inntektsføres løpende. Utlån vurdert til amortisert kost vil derfor være tilnærmet lik pålydende av lånene. Boliglån overført til og formidlet til Eika Boligkreditt AS (EBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risiko er vurdert å være overført til EBK, også for overførte lån som tidligere har vært på bankens balanse, og er derfor fraregnet. Behandling av engasjementer som ikke er misligholdt Banken foretar kvartalsvis vurdering av utlåns- og garantiporteføljen for både nærings- og personkunder. For engasjementene er det verdien av bankens sikkerhet, låntakers betalingsevne etc. som vurderes. Dersom gjennomgangen viser at tap kan påregnes, bokføres tapet i bankens regnskap som individuell nedskrivning. Behandling av misligholdte engasjementer Ved mislighold vurderes kundens samlede engasjement. Låntakers tilbakebetalingsevne og sikkerheter avgjør om et tap må påregnes. Sikkerheten vurderes til antatt laveste realisasjonsverdi på beregningstidspunktet, med fradrag for salgskostnader. Dersom det foreligger objektive bevis på verdifall på bankens fordringer, føres dette som individuelle nedskrivninger. Behandling av konstaterte tap Ved mislighold over 90 dager, inntrådt konkurs, avvikling eller akkord, blir engasjementet vurdert med hensyn til sikkerhet og betalingsevne for å få oversikt over bankens risiko for tap. Ved objektive bevis på verdifall på engasjementet, behandles engasjementet normalt først som individuell nedskrivning. Engasjementet regnes som endelig tapt når konkurs eller akkord er stadfestet, tvangspant ikke har ført frem eller som følge av rettskraftig dom eller inngått avtale. Beregnet verdifall på engasjementet føres da som konstatert tap, eventuelle individuelle nedskrivninger føres til inntekt. Endelig konstaterte tap fjernes fra bankens låneportefølje og fra individuelle nedskrivninger måneden etter at alle sikkerheter er realisert og det er konstatert at kunden ikke er søkegod. Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer skal skje i den utstrekning tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Behandling av nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån vil si nedskrivning uten at det enkelte tapsengasjement er identifisert. Nedskrivningen er basert på objektive bevis for verdifall i bankens låneportefølje ut fra bankens vurdering av risiko for manglende betalingsevne med grunnlag i beregninger med basis i erfaringstall, konjunkturendringer, bransjeanalyser og andre forhold. Andre forhold kan være verdifall på fast eiendom ved økte markedsrenter, svikt i betjeningsevne ved markert renteoppgang eller nedbemanning på større arbeidsplasser. Behandling av individuelle nedskrivninger på utlån Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån. Banken fordeler sine utlån på PM lån til personmarkedet og BM lån til bedriftsmarkedet. 15

17 Rapportering av misligholdte låneengasjement Rapportering av misligholdte lån skal ifølge myndighetenes krav rapporteres slik: Hvis kunden har ett eller flere misligholdte lån eller overtrekk på innskuddskonto, rapporteres kundens hele låneengasjement. OVERTATTE EIENDELER Overtatte eiendeler beholdes inntil verdien kan realiseres ved salg. Eiendelene blir nedskrevet til antatt salgsverdi. FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansielle derivater Banken har ved årsskiftet ingen finansielle derivater. Renteinstrumenter utenfor balansen Resultatet av sikringsforretninger blir bokført parallelt med resultatet av den underliggende balanseposten som forretningen er inngått for. Inntekter og kostnader fra disse avtalene resultatføres netto. Verdipapirer Verdipapirbeholdningen spesifiseres og verdi vurderes ved utløpet av hver regnskapsperiode (månedlig). Omløps- og anleggsporteføljens verdi vurderes etter forskjellige regler og hver for seg. Obligasjoner og sertifikater Banken har obligasjoner definert som andre omløpsmidler. Andre omløpsmidler er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Obligasjonsbeholdningen er sammensatt i henhold til krav til avkastning og risiko og er en del av bankens likviditetsbuffer. Forvaltningen av obligasjonsporteføljen er satt ut til en profesjonell aktør, og forvalteren står også for fastsettelsen av virkelig verdi for enkelte av obligasjonene og sertifikatene. Det benyttes priser notert i markedet. Når noterte priser ikke foreligger beregnes virkelig verdi i prisingsmodell utarbeidet av Fondsmeglernes forening. Aksjer og grunnfondsbevis Aksjer og grunnfondsbevis er klassifisert som omløps- eller anleggsmidler. Omløpsmidler vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Grunnlag for virkelig verdi for børsnoterte aksjer som er omløpsmidler, er børskurs på måletidspunktet. Grunnlag for virkelig verdi for ikke børsnoterte aksjer som er omløpsmidler eller anleggsmidler, er kostpris. Dersom virkelig verdi av aksjene klassifisert som anleggsmidler faller under anskaffelseskostnad, og verdifallet er vurdert ikke å være av forbigående karakter, nedskrives aksjene. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Er dem virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ike kan forventes å være av forbigående karakter blir det foretatt nedskrivninger til virkelig verdi. Nedskrivningen reverseres når gunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Banken benytter følgende avskrivningssatser: 16

18 Maskiner/EDB utstyr % Inventar/innredninger % Transportmidler % Immaterielle eiendeler Balanseførte immaterielle eiendeler gjelder anskaffelse av spesialtilpassede it-systemer og løsninger herunder ny datasentral. Immaterielle eiendeler avskrives lineært over 5 år. Eiendelene nedskrives dersom verdien av forventede økonomiske fordeler er lavere enn balanseført verdi. Utgifter til å reetablere eller opprettholde den økonomiske verdien av it-systemer og løsninger kostnadsføres løpende. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Pensjonsforpliktelse beregnes og føres opp som en langsiktig gjeld i balansen. Pensjonsforpliktelser fremkommer som differansen mellom brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i forsikrings- og pensjonspremiefond. Bruttopensjonsforpliktelser er nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser. Det er også korrigert i netto pensjonsforpliktelse for estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger. Slike estimat- og forutsetningsavvik måles mot det som er størst i brutto beløp av pensjonsforpliktelse eller sum pensjonsmidler. Overfinansiert pensjon føres som forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader i balansen. SKATT Skatter kostnadsføres når de påløper og er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Netto utsatt skattefordel er beregnet med 27 prosent på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller, som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret og endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel. Eventuelle endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel vises som årets skattekostnad i resultatregnskapet sammen med betalbar skatt for inntektsåret. Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom rapporterte skattemessige og regnskapsmessige resultater som vil utlignes i fremtiden. Formuesskatt beregnes som 0,3 % av bankenes netto skattemessige formue. Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. OMREGNINGSREGLER FOR VALUTA Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen pr LANGSIKTIG GJELD Obligasjonsgjeld blir oppført til opptakskost. Opptakskost er pålydende med tillegg av overkurs eller fradrag for underkurs. Over-/underkursen inntektsføres eller kostnadsføres lineært som en justering til løpende renter over lånets løpetid. Tilbakekjøp av egne obligasjoner for nedjustering av gjeld blir nettoført mot obligasjonsgjelden. Tap eller gevinst som oppstår av dette blir behandlet som over/underkurs ved utstedelsen. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonell drift av banken er definert som løpende renter fra utlåns- og innskuddsvirksomheten mot kunder, netto inn- og utbetalinger fra utlåns- og innskuddsvirksomheten, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til bankens ordinære virksomhet. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg medtas kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler og eiendommer. Finansieringsaktiviteter (funding) inneholder kontantstrømmer fra opptak og nedbetaling av obligasjonsgjeld og markedsinnlån. 17

19 NOTE 1 - RISIKOSTYRING Strømmen Sparebank sitt rammeverk for risikostyring og kontroll definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital som bygger på Basel III-regelverket (se omtale i note 3). Banken er pålagt risikogjennomgang i henhold til kapitalkravsforskriften og internkontrollforskriften. Bankens resultatmål er en konkurransedyktig egenkapitalavkastning og resultatvekst. Risikostyringen skal bidra til at dette målet oppnås, både ved at forretningsmessige muligheter utnyttes, og at potensielt negative resultatutslag begrenses. Det er utviklet rutiner og instrukser i forbindelse med risikogjennomgangen som skal sikre at risikofaktorene håndteres på en tilfredsstillende måte. Det overvåkes periodisk at risikohåndteringen etterleves og fungerer som forutsatt. Banken er eksponert for følgende risikoer; kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko og og operasjonell risiko, i tillegg til bankens overordnede forretningsrisiko (herunder strategisk- og omdømmerisiko). Risiko vurderes etter en skala med fire nivåer: lav, middels, høy og ikke klassifisert risiko. Kredittrisiko er omhandlet i note 2, likviditetsrisiko i note 4, renterisiko i note 5 og annen markedsrisiko i note 7. Bankens andre risikoområder: Operasjonell risiko Bankens operasjonelle risiko er risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser, samt juridisk risiko. Denne type risiko og tapskilder ligger i den løpende driften av konsernet. Konsernet har utarbeidet policyer, rutinebeskrivelser, fullmaktstrukturer, mv, og dette, sammen med veldefinerte og klare ansvarsforhold, er tiltak som reduserer den operasjonelle risikoen. Det er videre tegnet hensiktsmessige forsikringsordninger, samt utarbeidet relevante beredskapsplaner for å håndtere krisesituasjoner. Strategisk risiko Risiko for at banken ikke skal "overleve". Den fundamentale risiko for styret og toppledelsen. Risiko for at verdiene av gjeld og eiendeler endres på grunn av faktorer i markedet. Dette fordrer en kontinuerlig vurdering av konkurransesituasjonen, bankens produkter og endringer i bankens rammevilkår. Omdømmerisiko Risiko for at banken påføres tap eller kostnader som følge av at bankens omdømme svekkes ved manglende kontrollrutiner. Bankens risikovurdering er i 2014 foretatt etter samme opplegg som foregående år. Innenfor alle bankens risikoområder er det foretatt en vurdering som har resultert i risikovekt etter en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyr ubetydelig skade og 5 betyr svært alvorlig skade. Det er så foretatt en systematisk gjennomgang av alle bankens virksomhetsområder og definert de forskjellige typer risiko innenfor hvert område. Den enkelte type risiko er deretter tildelt risikograd i en skala fra 1 til 3, hvor 1 er liten, 2 er moderat og 3 er stor risikograd. Ved å multiplisere risikovekten med risikograden, er det beregnet en relativ risiko innenfor de forskjellige virksomhetsområder og typer risiko. Det er foretatt systematisk gjennomgang av alle tiltak som banken har iverksatt for å redusere risiko. Den relative risiko er også vurdert mot de interne rutiner og instrukser og det rammeverk som er etablert i bankens systemer. Vurderingen har resultert i restrisiko, som er den risiko banken har vurdert i forhold til iverksettelse av utvidede tiltak for å begrense risikoen ytterligere. Forretningsrisiko Forretningsrisiko er risiko for uventede inntektssvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Banken har ikke inngått kontrakter for 2014 som ikke er opplyst i regnskapet. 18

20 NOTE 2 - KREDITTRISIKO MAKS KREDITTEKSPONERING - POTENSIELL EKSP ONERING PÅ UTLÅN 2014 Ube nytted Brutto utlån e kreditter Garantier Maks kre ditte ksp Lønnstakere o.l Utlandet Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, tjenester Sosial og privat tjenesteyting Sum Ube nytted Brutto utlån e kreditter Garantier Maks kre ditte ksp Lønnstakere o.l Utlandet Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, tjenester Sosial og privat tjenesteyting Sum Kredittrisiko Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at kunder/motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor banken. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, utlån, kreditter, garantier, uoppgjorte handler, ubenyttede kreditter, samt motpartsrisiko som oppstår gjennom derivater. Kredittrisiko avhenger av blant annet fordringens størrelse, tid for forfall, sannsynlighet for mislighold og eventuelle sikkerheters verdi. Kredittap kan også oppstå som følge av operasjonelle feil. Kredittrisiko er bankens vesentligste risiko og består hovedsakelig av utlån. Som sikkerhet for bankens utlånsportefølje benyttes i hovedsak: - pant i fast eiendom - registrerbart løsøre, landbruksløsøre og driftstilbehør - fordringer og varelager - pant i bankinnskudd - finansiell pant registrert i VPS, aksjer og obligasjoner - kausjonister Generelt kreves sikkerhet for alle typer lån, med unntak av lønnskontokreditt. 19

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika.

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika. Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS en alliansebank i eika. BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2013 1885-2013 128 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer