Årsmelding og rekneskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og rekneskap"

Transkript

1 Årsmelding og rekneskap 2014

2 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi Resultat og Balanse Risikotilhøve 13 Personale arbeidsmiljø 15 Utsiktene framover 17 Takk til kundar, tillitsvalde og tilsette 18 Rekneskap 19 Notar 22 Melding frå revisor 47 Kontrollkomiteen si melding 49 Framsida Adresse Tlf: Høge hopp på Molden Øyagata 1 Foto Jarand Ø. Røneid 6868 GAUPNE

3 Hovudtrekk i rekneskapen for 2014 Etter tap har banken eit resultat før skatt på kr 39 millionar. Dette er ein forbetring samanlikna med i fjor då resultat før skatt var på kr 31,8 millionar. Årsaken til resultatforbetringa er vinst på realisasjon av verdipapir i samband med salget av Nets AS. Denne transaksjonen gav Luster Sparebank ein gevinst på ca. 8 millionar kroner. Forvaltningskapitalen har auka med 3,7 % til kr millionar. Innskot frå kundar har auka med 6,73 %) og er nå på kr millionar. Utlån til kundar inklusiv overføring til Verd Boligkreditt AS har auka med 7,59 %. Rentenetto i prosent for 2014 er på 1,97 %. Rentenettoen for 2013 var på 1,96 %. Resultat i millioner kr Netto renteinntekter 56,0 53,5 52,4 49,9 47,7 Netto andre driftsinntekter 14,5 13,0 10,1 9,5 8,6 Sum driftsinntekter 70,5 66,5 62,5 59,4 56,3 Driftskostnader 34,7 32,3 31,3 29,9 26,8 Driftsresultat før tap og skatt 35,7 34,1 31,2 29,5 29,5 Nedskrivingar og tap på utlån 3,3 2,8 4,1 6,9 0,2 Tap/vinst verdipapir anleggsmiddel -6,5-0,5 0,8 0,8-4,9 Resultat ordinær drift 39,0 31,9 26,2 21,8 34,2 Skatt 9,3 9,4 8,2 6,7 8,5 Overskot 29,7 22,5 18,0 15,1 25,7 Resultat i prosent av gjennomsnitleg forvaltningskapital Netto renteinntekter 1,97 % 1,96 % 2,03 % 2,04 % 2,03 % Netto andre driftsinntekter 0,51 % 0,48 % 0,39 % 0,39 % 0,37 % Sum driftsinntekter 2,48 % 2,44 % 2,42 % 2,43 % 2,39 % Driftskostnader 1,22 % 1,18 % 1,21 % 1,22 % 1,14 % Driftsresultat før tap og skatt 1,22 % 1,25 % 1,21 % 1,21 % 1,25 % Nedskrivingar og tap på utlån 0,12 % 0,10 % 0,16 % 0,28 % 0,01 % Tap/vinst verdipapir anleggsmiddel -0,23 % -0,02 % 0,03 % 0,03 % -0,21 % Resultat ordinær drift 1,37 % 1,16 % 1,02 % 0,89 % 1,45 % Skatt 0,33 % 0,34 % 0,32 % 0,27 % 0,36 % Overskot 1,05 % 0,82 % 0,70 % 0,62 % 1,09 % Gjennomsnitleg forvaltningskapital Nøkkeltal Forvaltningskapital Brutto utlån til kundar Innskot frå kundar Eigenkapital Eigenkapitalprosent 12,04 % 11,59 % 11,25 % 11,55 % 11,29 % Kapitaldekning 21,15 % 21,32 % 19,94 % 19,38 % 19,50 % Eigenkapitalrentabilitet 11,21 % 7,19 % 6,13 % 5,28 % 9,41 % Årsverk 20,0 20,5 22,3 22,5 21,5 Driftskostnader i % av inntekter 49,37 % 49,32 % 50,59 % 50,34 % 47,60 % Luster Sparebank Årsmelding

4 Bankåret 2014 Styret i Luster Sparebank legg fram eit godt resultat for Som lokalbank er utviklinga til Luster Sparebank nær knytt til både dei økonomiske tilhøva i kommunen og den generelle økonomiske utviklinga i landet. Luster Sparebank har hovudmarknaden sin i Luster, men over tid har vi fått fleire og fleire kundar utanfor kommunen. 33,8 prosent av innskota og 52,1 prosent av utlåna kjem frå kundar utanfor kommunen. Kundane utanfor kommunen er såleis ei svært viktig kundegruppe for banken. Luster Sparebank har regulert rentevilkåra sine i tråd med utviklinga i marknadsrenta og gjennomført tre renteendringar i Rentenettoen har vore stabil heile året. Ved slutten av året var rentenettoen 1,97 prosent mot 1,96 prosent ved førre årsskifte. Samfunnsansvar Luster Sparebank har som mål å vere ein aktiv bidragsytar til lokalsamfunnet. Arbeidet med samfunnsspørsmål er integrert i det løpande strategiarbeidet vårt. Slik sikrar vi at etikk, miljø og viktige samfunnsspørsmål til ei kvar tid står på dagsorden. Dette ligg som grunnlag for alle aktivitetane våre. Finansnæringa er gjennom lover og reglar pålagd av styresmaktene å medverke til å kjempe mot korrupsjon. Dette gjer vi blant anna gjennom etterleving av kvitvaskingsforskrifta. Banken er svært oppteken av utviklinga i kommunen og har gjennom fleire år nytta mykje midlar for å stimulere til vekst og utvikling. Vi har i dag tilbod om Bank i Butikk i Fortun, Skjolden, Luster, Jostedal og Veitastrond. Kundane får utført dei daglege banktenestene sine i butikkane si opningstid. Samstundes er tilbodet med på å styrke nærbutikkane. Luster Sparebank støttar friviljuge lag og organisasjonar med store summar kvart år. Vi har sponsoravtalar med alle fem idrettslaga i kommunen. I tillegg har vi sponsor- og samarbeidsavtalar med Luster Røde Kors, Luster Turlag, Sogn Skisenter BA, Heggmyri Rett Ned, Luster Telemark, Hafslo Skyttarlag, Fortun Skyttarlag, Luster jakt- og fiskelag, Luster Sportsskyttarlag, Sogn Indre Skyttarsamlag, Luster Folkeakademi, Jøkull Islandshestlag, Luster Treningssenter AS, Lustrabadet, Sogndal Fotball, Sognefjellet Sommarskisenter AS, Fanaråken Opp og Molden Opp. Banken signerte i 2014 ein historisk sponsoravtale med Sogndal Idrettslag. Det er fyrste gong Luster Sparebank er med som samarbeidspartnar til breiddeidretten utanfor Luster. Luster Sparebank Årsmelding

5 Banken har teke initiativ til å samle lag og organisasjonar som vi har sponsoravtale med til felles årleg møte. Føremålet er å få erfaringsutveksling på tvers av laga og ikkje minst få innspel på forbetringsområde for alle partar. Luster Sparebank har ein mobil betalingsterminal som vi låner ut gratis til alle lag og organisasjonar i kommunen. Dette har vore svært godt motteke. Milliongåve til elevar i Lustraskulane For å markere Sparebankforeningens sitt 100- årsjubileum valde Luster Sparebank å gje ei gåve på 1 million kroner til skulane i Luster. Kvar enkelt skule har fått høve til å disponere midlane til beste for sine elevar. Milliongåve til Sogn Skisenter Sognaheisen på Sogn Skisenter fekk i 2014 ei gåve frå banken på 1 million kroner. Banken har over fleire år støtta skisenteret som vi meiner er til stor glede for lokalsamfunn og tilreisande. MiniAnne-øvingsdokke for livredning Luster Sparebank har vore med å finansiert øvingsdokker til alle elevane i 7, 8 og 9 klasse i Luster. I åra framover skal banken gje MiniAnne til alle 7 klassingane i kommunen. På denne måten betrar vi tryggleiken både til unge og eldre over tid. Gåver og tilskot Luster Sparebank deler kvart år ut ein del av overskotet som gåver til allmennyttige formål. For 2014 har om lag 200 lag og organisasjonar fått gåvemidlar. Av større kulturelle tiltak som vi har gjeve gåve eller sponsorstøtte til, utover den ordinære gåvetildelinga kan nemnast: Kunstgrasbane på Hafslo, turveg mellom Skjolden og Fortun (Wittgenstein turveg), Munthehuset, Fortun Utvikling, prosjekt Tun+Lomelde, Blåe Tonar i Jostedal, Solvorn Bygdalag bord i Mosavika, konsert med Einar Bolstad, Roald Kalstads minneløp, hjartestartar, Luster Danseverkstad. Banken støttar Kulturdagane på Skjolden og Lustramarknaden økonomisk, samstundes som vi deltek aktivt med stand på Lustramarknaden. «Opplev Luster» er eit samarbeidsprosjekt der fleire bedrifter har gått saman om å marknadsføra Luster som opplevings- og reisemål. Luster Sparebank er med å støtta dette prosjektet. Vidare vil vi trekke fram utdeling av kultur- og næringsstipend til ungdom. Åtte ungdomar med ambisjonar om å utvikle eigne idèar og talent vart tildelte ungdomsstipend på kroner kvar under Lustramarknaden Målet med ungdomsstipendet er å støtte opp om unge mellom 16 og 25 år som har ambisjonar. Stipendet går til dei som satsar målmedvite for å ta eit steg vidare innan: song, musikk eller annan kultur, vil utvikle seg innan idrett/sport, eller har gode idèar og planar om å drive eiga næringsverksemd. Luster Sparebank Årsmelding

6 Luster Sparebank med fleire har saman med idrettslaga i kommunen oppretta eit «laug» som deler ut stipend til ungdommar som er «på veg» til elitenivå i sin idrett. Det er idrettslaga som melder inn kandidatar til lauget. Sparebankveka 2014 hadde arrangement i Luster, Skjolden, Jostedal, Solvorn og Veitastrond, i tillegg til Gaupne og Hafslo. Det var god oppslutnad. Tømmepremie var termosflaske som såg ut til å falla i smak. Lokalmarknaden Folketalsutvikling i Luster: År Innbyggjarar År Innbyggjarar prognose Det er svært viktig for utviklinga i kommunen at folketalet vert oppretthalde. Det er då ekstra gledeleg å sjå at vi har hatt ei positiv folketalsutvikling dei siste åra. Om lag 17 prosent av innbyggjarane er 67 år eller eldre, noko som inneber at Luster kommune i snitt har ein eldre folkesetnad enn resten av landet. Ei utfordring for Luster, til liks med mange andre distriktskommunar, er at ein svært stor del av ungdomane tek høgare utdanning i andre delar av landet, og at arbeidsmarknaden for personar med slik utdanning er avgrensa. Luster er likevel i ein betre posisjon enn mange andre kommunar grunna kort avstand til Sogndal og Leikanger. Det pendlar ca. 600 personar ut av kommunen og ca 150 personar inn til kommunen. Ei utfordring vert då å gjere lustrasamfunnet attraktivt å bu i sjølv om arbeidsplassen ligg i ein nabokommune. Statistisk sentralbyrå sin statistikk syner at det var registrert 35 arbeidsledige det vil sei 1,3 prosent, i Luster kommune ved utgangen av desember Dette er eit svært lågt tal, tilsvarande tal for 2013 var 34. Luster Sparebank Årsmelding

7 Næringslivet i Luster Luster Sparebank finansierer eksisterande og nye verksemder. Banken har som mål å medverke til ei aktiv næringsutvikling i kommunen. Vi har eit godt og tett samarbeid i næringssaker med Luster kommune. Reiseliv er ei vesentleg næring i vårt område og informasjon innhenta frå Visit Sognefjord viser at 2014 var eit godt år for reiselivsnæringa i Sogn var det fyrste året med samla reiselivsvekst sidan I Sogn var samla vekst gjestedøgn (+6,2%) i Hytte/camping hadde relativt størst vekst med fleire gjestedøgn (+10,1%). Vidare melder fleire av reiselivsverksemdene om auke i talet på gjester i vinter- og haustmånadane. Både april/mai og september/oktober var gode månader for fleire av aktørane i Lokalt ser vi at Skjolden Cruisekai har hatt ein del færre anløp i 2014 enn i Cruisenæringa er i endring og det vert spanande å sjå kva konsekvensar dette får for Skjolden Cruisekai. Primærnæringane møter stadige krav til auke i produksjon og meir rasjonell drift. Luster kommune tilbyr gunstige finansieringsordningar for å stimulere til investeringar innan landbruket. Tiltaka frå kommunen si side ser ut til å verke, og vi har fleire bønder som satsar stort og investerer i nye driftsbygningar. Det vert investert innan tradisjonell mjølkeproduksjon og i sau- og geitenæringa. Aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen lokalt har halde seg på eit relativt høgt nivå i løpet av året. Ut frå utsiktene i slutten av 2013 var det frykt for at aktiviteten innan bygg- og anleggsbransjen ville bli redusert i Utviklinga framover er etter vår vurdering svært avhengig av aktiviteten i lokalmarknaden og om t.d. redusert aktivitet i oljesektoren også vil slå ut på aktivitet i fastlands-norge og i lokalmarknaden. Digital Etikett AS har lagt eit nytt godt år bak seg. Det er oppretta eit eigedomsselskap som har bygt eit topp moderne næringsbygg på Gaupnegrandane. Digital Etikett As flytte inn i det nye næringsbygget i haust noko som gjer at selskapet har endå betre arbeidsvilkår for å auke aktiviteten og utvikle selskapet vidare. Bluefjords AS er eit nystarta spennande selskap som for tida arbeider med å ferdigstille eit topp moderne datasenter 5 km frå Gaupne. Selskapet sin forretningside er å tilby datalagring til små og mellomstore bedrifter. Dette er ei ny og aukande næring som er i startgropa og som mange har store forventningar til. Som ei oppsummering kan ein seie at næringslivet i Luster stort sett går rimeleg bra med stabil drift og akseptable økonomiske resultat. Ein del av bedriftene burde hatt ein høgare eigenkapital. Det er viktig at kvar enkelt bedrift i tider som no med lågt rentenivå og rimeleg gode aktivitet prøver å avsetje buffer til å møte utfordringane til fornying og konkurranse framover. Luster Sparebank Årsmelding

8 Arrangement Vi arrangerte i 2014 ein temadag saman med Luster kommune, der tema var: Næringslivet i Luster i dag og i morgon Ein del av verksemdene i Luster vart utfordra om å gje ein kort no-status for verksemda og korleis dei ser på utviklingspotensialet dei kommande 5 åra (produkt, marknad, tal tilsette, økonomi mm). Målet var inspirasjon, erfaringsutveksling, motivasjon og å bli betre kjende og vite kva dei ulike verksemdene driv med. Ordførar Ivar Kvalen ynskte velkommen. Verksemder som vart utfordra og hadde innlegg: Kjetil Hovland, Digital Etikett: Det går så de susar Asbjørn Månum, Nes gard: Eit godt vertskap er viktig i reiselivet Kurt Heggestad, geitebonde, på Veitastrond: Verda treng mat, vi satsar med ny fjøs Jan Erik Hauge, Bluefjords: Verda treng datalagringskapasitet; i Luster? Alexander Robert Donaldson/Tom Dyrdal, NTP: Offensive budsjett Monika Johansen, Skjolden Resort: Stor reiselivsverksemd i lite lokalsamfunn Statkraft: Viktig bedrift i Luster Peder Kjærvik, Breheimsenteret: Fugl Fønix opp frå oska Alex Lien, Massiv Lust; nyskaping i tøff marknad Geir Øren, LMI: Kvalitet og effektivitet mot internasjonale marknader Robert Veum, Fjordglas: Teknologi gjev konkurransekraft Oddstein Haugen, Luster Sparebank: Der ingen skulle tru at det går an å drive sjølvstendig bank Arrangementet hadde svært godt oppmøte og det er gledeleg å sjå at slike arrangement også dreg deltakarar frå nabokommunane. Moderne bank - Teknologi Luster Sparebank ynskjer å gje kundane gode tenester og hjelpemiddel tilpassa tida vi lever i. Den teknologiske utviklinga krev at vi fornyar oss og gjev kundane gode verktøy til å ordna banktenestene sine. I 2014 kom vi på lufta med både ny heimeside og ny nettbank. Mobilbanken vart oppgradert og BankID på mobil vart lansert. Dette er krevjande tiltak for organisasjonen både økonomisk og for personalet, og det er då gledeleg å sjå at kundane set pris på nyvinningane. Interne hjelpemiddel som m.a. nytt intranett og nytt depot er innførde i året, så personalet står godt rusta til å yte kundane god service. Luster Sparebank Årsmelding

9 Samarbeidspartnarar Dei Samarbeidande Sparebankane (DSS) Samarbeidet med DSS er særs viktig for Luster Sparebank. Bakgrunnen for samarbeidet er at bankane kan trekke synergiar gjennom mellom anna innkjøpsavtalar, meirsal, kostnadssparing og andre stordriftsfordelar. Deltakarar i samarbeidet er: Spareskillingbanken, Haugesund-, Etne-, Flekkefjord-, Lillesand-, Skudenes & Aakra -, Søgne og Greipstad-, Voss- og Luster Sparebank. Framtidsfylket AS Framtidsfylket er eit selskap eigd av næringsorganisasjonar, arbeidsgjevarar, fylkeskommunen og kommunar og har som hovudmål: Vekst og verdiskaping i Sogn og Fjordane gjennom rekruttering av kompetent arbeidskraft. Luster Sparebank er medeigar i selskapet. Frende Forsikring AS Frende Holding AS Luster Sparebank gjekk i 2007 inn på eigarsida i forsikringsselskapet Frende Forsikring. Saman med 14 andre sparebankar vart dermed Frende Skadeforsikring AS og Frende Livsforsikring AS stifta. Både skade- og livselskapet har tilhald i Bergen. For banken betyr dette at vi via Frende kan tilby eit totalt forsikringsprodukt med både liv- og skadeforsikring. Banken har brukt ressursar på forsikringssatsinga, og det er gledeleg å sjå at det har gjeve resultat. Norne Securities AS Luster Sparebank har ein eigarpost i verdipapirføretaket Norne. Via Norne kan Luster Sparebank tilby kundar som ønskjer å handle enkeltaksjar eit svært godt handels- og portefølgjesystem. Her ligg og sals- og kjøpsrettleiingar med utfyllande kommentarar. Verd Boligkreditt AS Luster Sparebank er medeigar i Verd Boligkreditt AS. Bustadkredittselskapet er med på å sikre banken betre funding og likviditet. Brage AS Saman med blant anna DSS bankane, Fana Sparebank og Sparebanken Vest etablerte Luster Sparebank eit nytt leasingselskap i Eiendomskreditt AS Luster Sparebank er aksjonær i Eiendomskreditt AS som held til i Bergen. Eiendomskreditt AS og dotterselskapet Kredittforeningen for Sparebanker er samarbeidspartnerar som blir nytta i samband med innlån av midlar og er aktuell partnar i større låneengasjement. Fondsselskap Luster Sparebank har distribusjonsavtalar med DNB og fondsselskapa Odin og Skagen Fondene. Dette gjer at banken kan tilby kundane spare- og fondsprodukt frå fleire aktørar. Luster Sparebank Årsmelding

10 Økonomisk utvikling Store variasjonar i global vekst Internasjonal økonomi er framleis prega av moderat vekst og stor uvisse om vidare utvikling. Skilnadene mellom ulike land og regionar er likevel store. I USA har den svært ekspansive pengepolitikken frå den amerikanske sentralbanken endeleg fått effekt på økonomien. Det er god vekst i privat konsum og investeringar og ei klar betring i arbeidsmarknaden. I Storbritannia har utviklinga også vore positiv etter at Bank of England tidlegare har sett i verk liknande pengepolitiske tiltak. Det økonomiske oppsvinget har minka noko det siste halvåret, men innanlandsk etterspurnad er framleis solid. I motsetning til USA og Storbritannia har utviklinga i euroområdet vore svak det siste året. Samla sett auka BNP i euroområdet med berre ¾ prosent i fjor. I tillegg til svak vekst og høg arbeidsløyse er det no aukande bekymring knytt til den låge inflasjonen. Framveksande økonomiar har medverka mest sentralt til vekst i verdsøkonomien i etterkant av finanskrisa, men veksten er redusert dei siste par åra. Dette gjeld særleg i Kina der det eksisterer stor uvisse kring framtidig utvikling i økonomien. Den reduserte veksten er til ei viss grad vilja av styresmaktene som prøver å rebalansere økonomien vekk frå investeringar og til forbruk. Samstundes er økonomien prega av eit omfattande skuggebankvesen som har medverka til svært høg vekst i kreditt og bustadprisar. Desse byrja å gå ned mot slutten av fjoråret og er venta å få ein sterk negativ påverknad på bustadinvesteringane i år. Norsk økonomi 2014 Norges Bank reknar med at veksten i norsk fastlandsøkonomi har auka med 2,25 prosent i 2014, noko som er lågare enn trendveksten på om lag 2,5 prosent. Verksemder i dei fleste næringane i deira regionale nettverk har rapportert om mindre kapasitetsproblem enn tidlegare og lågare venta vekst framover. Dette gjeld særleg for oljeleverandørnæringa. Lågare oljeinvesteringar, med dei ringverknadene dette har for fastlandsøkonomien, vil trekke ned veksten i inneverande år og truleg føre til ein auke i arbeidsløysa. På den andre sida har oljeprisfallet medverka til at krona svekka seg og dermed betra konkurransevilkår for tradisjonell eksportindustri. Denne effekten vart forsterka av kuttet i styringsrenta mot slutten av året. Den underliggjande inflasjonen har lege rundt inflasjonsmålet og kan auka vidare ettersom ei svakare krone vil auka prisen på importerte varer. Hushaldningane sitt forbruk held seg på eit moderat nivå, medan spareraten held seg høg. Bustadprisane har teke seg opp etter eit svakt Store utfordringar Norsk økonomi har over tid vorte meir og meir oljeavhengig og dermed meir sårbar for eit omslag i petroleumssektoren. Sjølv om det har vore venta at vi ville sjå eit skift i denne sektoren, har den dramatiske nedgangen i oljeprisen komme som eit sjokk for mange. Frå eit toppunkt i juni på rundt USD 115 per fat har oljeprisen falle ned til under USD 50 per fat (i januar). I tillegg til ein låg oljepris indikerer anslag frå dei sentrale prognosemiljøa at oljeinvesteringane vil falle så mykje som 15 prosent i Sjølv om nivået framleis er svært høgt (prognose for 2015 indikerer eit investeringsnivå på 189 milliardar kroner i 2015, over ti gonger så mykje som i industrien), vil Luster Sparebank Årsmelding

11 oljeinvesteringar medverke negativt til veksten i norsk økonomi i motsetning til tidlegere. Oljeprisen heng i stor grad saman med utviklinga i den norske krona og gjennom hausten har vi difor sett ei vesentleg svekking mot dei store valutaene. Eksempelvis såg vi ei kronesvekking gjennom fjoråret på i overkant av 22 prosent mot amerikanske dollar og rundt 8 prosent mot euro, til tross for vedvarande trøbbel i eurosona. Svekkinga av krona medfører redusert kjøpekraft for norske hushaldningar gjennom auka prisar på importerte varer, men gjev betra konkurransevilkår for tradisjonell eksportindustri ettersom norske varer blir billegere for utanlandske importørar. Dette medverkar til å lette omstillinga til ein mindre oljeavhengig økonomi. Forbruksvekst og sparing Privat konsum står for om lag halvparten av aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi. Som i 2013 utvikla forbruket seg moderat i 2014, med ein vekst i underkant av 2 prosent. Vekst i hushaldningene sitt konsum vil i stor grad avhenge av utviklinga i hushaldningene si inntekt, formue og renter. Finans Norge sitt Forventningsbarometer viste ei sterk tru på både eigen privat økonomi og økonomien i landet dei tre første kvartala i fjor, før indikatoren fall markert i 4 kvartal. Oljeprisfallet og meldingar om bemanningsreduksjonar særleg i olje- og gassindustrien gjer mange usikre på utviklinga framover. Til tross for det svært pessimistiske synet på utviklinga i Norge samla sett, held forventningane til eigen økonomi seg godt oppe. Dette skuldast nok ein kombinasjon av at folk flest trur at dei har sikre jobbar, at lånerentene er svært låge og at mange har bygd opp solid buffer for å kunne stå i mot dårlegare tider. Likevel vil nok meir usikre tider føre til vidare vekst i sparinga som berre for bankinnskot har passert 1000 milliardar kroner, tilsvarande om lag kroner per hushaldning. Bustadprisene stig igjen Den svake utviklinga i bustadprisane i 2013 vart reversert fullt ut i fjor med positiv månadsvekst (sesongjustert) gjennom heile året. I desember var bustadprisene 8,1 prosent høgare enn i same månad året før. Marknaden for bustadlån til hushaldningar har vore (og er) prega av sterk konkurranse og utlånsrentene har vorte nedjusterte ei rekke gonger. Denne utviklinga ser også ut til å halde fram i Andre faktorar som urbanisering og låg bygging i pressområda talar også for ein vidare prisvekst. På den negative sida kan ein svakare norsk økonomi og auka uvisse føre til lågare folkevekst (færre arbeidsinnvandrarar) og ein dårlegare arbeidsmarknad, noko som vil medverke til å trekke ned prisane på sikt. Gjeldsbelastninga i hushaldningene heldt fram med å auke noko i 2014, som følgje av at kredittveksten heldt seg på eit høgare nivå enn inntektsveksten. Samla sett er hushaldningane si bruttogjeld no over dobbelt så stor som deira disponible inntekt, ei utvikling som styresmaktene ser på med uro. Analyser utført av Norges Bank viser likevel ein nedgang i den delen av gjeld i hushaldningane som er klassifisert som spesielt risikoutsett. Denne gjelda har hushaldningar som har eit høgt gjeldsnivå i høve til disponibel inntekt, låg innteningsevne og dårleg pantesikkerheit, og utgjør samla berre om lag 2 prosent av total gjeld. Hushaldningene er likevel sårbare for inntektsbortfall og renteauke, men analysen indikerer at sårbarheita ikkje har auka slik den aggregerte gjeldsbelastninga har gjort. Luster Sparebank Årsmelding

12 Norges Bank kutta styringsrenta Med svak vekst og låge renter hos dei viktigaste handelspartnarane våre, samt eit stort fall i oljeprisen og ein venta nedgang i oljeinvesteringar, valde hovudstyret i Norges Bank å kutte styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent på siste rentemøte i Dette var den første endringa i renta sidan mars Rentekuttet vart av fleire tolka som eit føre var -tiltak frå hovudstyret si side grunna dei noko mørkare framtidsutsiktene for norsk økonomi. Den svake krona og omsynet til finansiell stabilitet trakk motsett veg. Uvissa rundt vidare vekst er framleis framtredande og Norges Bank har gjeve uttrykk for det er 50 prosent sannsynleg at renta blir ytterlegare kutta på neste rentemøte i mars. Til tross for at styringsrenta aldri har vore lågare har likevel Norges Bank framleis eit betydeleg handlingsrom i motsetning til våre svenske naboar og euroområdet elles. Resultat og Balanse for 2014 Banken sitt ordinære resultat etter skatt syner eit overskot på kr 29,7 millionar for For 2013 var resultatet kr 22,5 millionar. Driftsresultat før tap og vinst ved sal anleggsaksjar er i 2014 på kr 35,7 millionar. Rentenettoen er på 1,97 prosent i 2014 mot 1,96 prosent i Samanlikna med andre bankar har Luster Sparebank ein tilfredsstillande rentenetto. Grunnen til dette er god innskotsdekning og høg eigenkapital. Dette saman med effektiv drift gjer det mogeleg for oss å vere konkurransedyktige på prisar, samstundes som vi klarer å halde ein god rentenetto. Driftskostnadene er i kroner høgare i 2014 enn i I prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital utgjer driftskostnadene i ,22 prosent. Dette er ein auke samanlikna med 2013 då dei var på 1,18 prosent. Det er to årsaker til at driftskostnader i prosent av forvaltningskapital har auka. Auken i personalkostnader skuldas kostnadsføring av avsetnader ved avvikling av ytelsesordningen banken hadde i Dnb Liv. Banken hadde tidligare ytelsesordning for medarbeidarar tilsett før og innskotsordning for dei andre. Alle tilsette er nå innmeldt i banken sin innskotsordning. Edb-kostnader har auka både ved at driftskostnadane har auka og ved at investeringane i EDB har auka. Auka investeringar i EDB gir avskrivingar. Spesielt i år er at banken har investert i ny heimeside, ny nettbank og nytt intranett. Å ha styring med edb-kostnadane er ein viktig utfordring for ein liten bank. Driftskostnadsprosenten er definert som forholdet mellom driftskostnader og driftsinntekter. Luster Sparebank har ein driftskostnadsprosent på 49,37 prosent. Dette er litt høgre enn i 2013 då den var på 49,32 prosent. Kostnadsprosenten er låg i forhold til samanliknbare bankar. Driftsresultat før tap for 2014 er på kr 35,7 millionar, som er kr 1,6 millionar betre enn i Banken har kostnadsført kr 3,3 millionar i tap på utlån i Årsak til kostnadsføring er i hovudsak auka nedskriving på grupper av utlån. Denne nedskrivingen som har gått Luster Sparebank Årsmelding

13 frå kr 9,2 millionar pr til kr 12,1 millionar pr Misleghaldne /tapsutsette lån i prosent av brutto utlån har gått ned og er nå på 1,19 %. Vinstar ved realisering av anleggsaksjar er inntektsført med kr 8 millionar. Det alt vesentlege av dette er vinst ved sal av banken sine aksjar i Nets AS. Ein har og nedskreve ulike anleggsaksjar og fond med til saman kr 1,5 millionar. Resultatet for år 2014 tilrår styret å nytte slik: Avsetjing til gåvefond kr Avsetjing til gåver kr Overført til sparebanken sitt fond kr Sum disponert Kr Forvaltningskapital, utlån inkludert overføring til bustadkredittselskap og innskot har alle auka i Forvaltningskapitalen har auka med 3,70 prosent. Utlån inklusiv overføring til Verd Bustadkreditt AS har auka med 7,6 prosent. Innskota har auka med 6,7 prosent. I langsiktige finansiering har banken to obligasjonslån plassert i marknaden. Luster Sparebank Årsmelding

14 I tillegg har vi langsiktige lån via Kredittforeningen for Sparebanker. Totalt har vi ved slutten av året lånt inn kr 365 millionar. Av dette har 270 millionar forfall i Kapitaldekkinga til banken pr var 21,09 prosent mot 21,32 prosent pr All eigenkapital i Luster Sparebank er kjernekapital. Eigenkapital i prosent av totalkapital var 12,04 prosent. Luster Sparebank har ved utgangen av 2014 ein bokførd eigenkapital på kr 347,7 millionar. Av dette er kr 13,3 millionar avsett til gåvefond. Rekneskapen er sett opp under føresetnad om fortsatt drift. Risikotilhøve Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for at ein kunde eller motpart ikkje kan gjere opp sine forpliktingar overfor banken. Dette er den største risikoen for banken og relaterer seg i hovudsak til utlån og garantiar ovanfor kundar. Styret vurderer kredittrisikoen til å vere moderat for lån til personmarknaden, men noko større på utlån til næringslivet. Av samla utlån er 74,4 prosent til personmarknaden og 25,6 prosent til næringslivet og det offentlege. Styret vurderer utlåna som godt sikra. Banken har få store engasjement til næringslivet. Misleghald og tapsutsette person- og næringslivslån har gått ned i 2014 jamfør note 2.7. Desse engasjementa blir følgt opp kvartalsvis av styret. For å halde oversikt over risikoeksponeringa til banken vert dei 10 største konglomerata rapporterte kvartalsvis til styret. Alle tapsmerka engasjement over kr ,- og andre engasjement av spesiell karakter, vert også gjennomgått og rapportert. Vidare vert alle engasjement over kr 3,0 millionar og tapsmerka engasjement over kr ,- rapporterte årleg til styret. For aksjeselskap med engasjement over kr ,- vert det årleg innhenta rekneskap som blir underlagt vurdering. I tillegg vert det henta inn perioderekneskap på næringslivsengasjement som banken ønskjer å følgje tettare opp. Målsetjinga er vidare å følgje opp med kundemøte for å få ein tett og god dialog med kundane. Sjå elles note 2.3 over utvikling i risikoklassifisering. Samla tapsnedskrivingar på kr 20,7 millionar, er etter styret si vurdering tilstrekkeleg til å dekka banken sin kredittrisiko på utlån. Banken sine obligasjonar er vurdert til lågaste av kostpris og marknadsverdi. Sjølv om vi meiner kvaliteten i utlånsmassen i dag er god, trur vi at det ikkje vil vere urealistisk å rekne med eit årleg tap i storleiken 0,3 prosent til 0,4 prosent på utlån i tida framover. Luster Sparebank Årsmelding

15 Kurs- og renterisiko Banken har kr 174,5 millionar i fastrentelån til kundar med ein renterisiko på 154,66 milliår. Behaldninga av obligasjonar er bokført med kr 164,3 millionar og samla renterisiko utgjer 26,4 milliår. Det vil seie at ei endring i det generelle rentenivået på 1 prosent vil påverke driftsresultatet med kr 0,246 millionar. På innlånssida har banken kr 123 millionar i innskot med rentebinding frå kundar og kr 365 millionar i innlån og utstedt obligasjonslån med kvartalsvise renteendringar. Samla renterisiko for desse gjeldspostane er 128,5 milliår mot 140,6 milliår pr Banken har òg risiko knytt til aksjar, aksjefond og grunnfondsbevis. Papira har god spreiing og volumet er delt på fleire sektorar. Dei største sektorane er bankar, andre finansinstitusjonar og kraft. Styret får månadlege rapportar om behaldning og avkastning på verdipapira saman med spesifisert oppgåve over kjøp og sal. Styret vurderer at banken er netto lite eksponert for renterisiko. Det er sett opp mål for kor høg netto renterisiko banken kan ha. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risiko for at banken manglar likviditet til å kunne innfri gjeld ved forfall. Utlånsportefølja til banken har lang løpetid jamfør note 13.1 i rekneskapen, medan størstedelen av innskota frå kundane kan takast ut utan oppseiing. Dette tilhøvet inneber ein likviditetsrisiko, men er ein situasjon banken har levd med i alle år. Banken finansierer no 87,3 prosent av utlåna med eigne innskot. Vi låner inn frå andre finansinstitusjonar og via eige obligasjonslån. Vi legg bustadlån over i Verd Boligkreditt AS, for på denne måten å frigje likviditet. I tillegg har vi kortsiktig trekkråme hjå ein annan finansinstitusjon. Banken har utarbeidd strategi for langsiktig og kortsiktig finansiering. Sett i høve til banken sin høge eigenkapital, vurderer styret likviditetsrisikoen som moderat. Utviklinga i likviditeten og finansieringa av balansen vert månadleg rapportert til styret. Valutarisiko Banken har for tida ikkje valutarisiko. Driftsrisiko Banken er avhengig av moderne teknologi, spesielt edb-løysingar. I samarbeid med leverandøren er det lagt ned eit omfattande arbeid for å sikre stabilitet og tryggleik i desse løysingane, samt hindre uvedkomande i å få tilgang til banken sine data. Det er fastsett regelverk for å sikre dette. Luster Sparebank Årsmelding

16 Personale arbeidsmiljø Ved utgangen av 2014 hadde vi 24 fast tilsette medarbeidarar, av desse er 11 deltidstilsette. 59 prosent av banken sine tilsette er kvinner. Gjennomsnittsalderen for banken sine tilsette er 49 år og gjennomsnitt tilsetjingstid er 18 år. Ein tilsett har i løpet av året valt å gå av med AFP (avtalefesta pensjon), ein har gått av med alderspensjon (67 år) og to tilsette har slutta. Banken har tre vikarar ved slutten av året, to i 100 prosent stilling og ein i 90 prosent stilling. Vi har tilsett to nye medarbeidarar i Dei tilsette medrekna ferievikarane utførte 20,03 årsverk dette året. Vi er ei næring der det er stor konkurranse og marginane er små. Dette gjer at endringar er ein del av kvardagen for dei tilsette. Vi jobbar vidare med at den enkelte kunderådgjevar skal ha kunnskap om alle produkt banken tilbyr, og at kunden skal kunne halde seg til ein kunderådgjevar. Våren 2014 vart det oppretta ei marknadsgruppe med hovudoppgåve å ta seg av det totale marknadsarbeidet i banken. Dette inkluderer også rådgjeving- og salsoppfølgjing av dei tilsette. Marknadsgruppa har det overordna ansvaret for marknadsarbeidet og rapporterer direkte til banksjef. Marknadsgruppa er eit prøveprosjekt som skal gå over eit år og skal evaluerast etter 31. mai Gruppa er samansett av Linda Tuften, Thomas Dalsøren og Alf Henning Evjestad (leiar). Banken ser det som viktig at dei tilsette held seg i god fysisk form og har gjeve støtte til tilsette som nyttar treningssenter. Vi har også i 2014 hatt sjølvregistrering av trim under motto: Ut på tur der du bur. Banken er og med på opplegget prosjekt sjukefråvær ved Luster Treningssenter. Fleire av dei tilsette har i løpet av året nytta seg av tilbodet, og tilbakemeldingane er svært gode. Korttidssjukefråværet er på 0,56 prosent i Samla sjukefråvær har vore 7,22 prosent. Luster Sparebank følgjer Hovudavtalen og Sentralavtalen som er utarbeida mellom Finans Norge (arbeidsgivarorganisasjon) og Finansforbundet (arbeidstakarorganisasjon). I tillegg har vi eigen Bedriftsavtale som er utarbeidd mellom leiing og tillitsvalde. Luster Sparebank si verksemd er ikkje i strid med menneskerettane. Banken er ei IA-verksemd (IA = inkluderande arbeidsliv). Luster Sparebank har utarbeidd eigne mål og rutinar i samsvar med IA-avtalen. Banken er medlem av Sogn Bedriftshelseteneste. Tillitsvalde, verneombod og leiinga i banken prioriterer korleis banken skal nytta ressursane som er tilgjengelege i bedriftshelsetenesta. Administrasjonen har eit godt samarbeid med dei tillitsvalde i Luster Sparebank. Den tradisjonelle haustturen vart i år gjennomført i mars og turen gjekk til Myrkdalen. Det var god deltaking og svært gode tilbakemeldingar. Alle tilsette i Luster Sparebank er frå tilknytta innskotspensjon med makssatsar. Ytelsepensjon vert avvikla frå same dato. Luster Sparebank Årsmelding

17 Kompetanseutvikling Luster Sparebank sin viktigaste ressurs er medarbeidarane sin kompetanse og evne til å avdekka og dekka behovet til kundane våre. Luster Sparebank har eigen utdanningsavtale og satsar på å leggja tilhøva til rette for tilleggsutdanning. Ved å ha god og oppdatert bankfagleg kompetanse kan vi yte kundane våre best mogeleg rådgjeving og service. Luster Sparebank er oppteken av at tilsette og tillitsvalde i banken har stillingar og verv etter kompetanse. Ut frå eit likestillingsperspektiv har banken prøvd på best mogeleg måte å leggje tilhøva til rette både for kvinner og menn. Funksjon Forstandarskap Kontrollkomitè Styret Tilsette Kvinner Menn 35 % 65 % 33 % 67 % 40 % 60 % 58 % 42 % Miljø Banken driv ikkje verksemd som ureinar det ytre miljø meir enn det som er normalt for næringa. Luster Sparebank er sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er eit norsk, offentleg sertifikat som vert støtta og anbefalt av Miljøverndepartementet. Det er i samband med dette lagt opp til ulike interne tiltak som skal redusere bruken av energi og papir samt redusere avfallsmengda. Etter omfattande restaurering av bankbygget er det svært gledeleg å sjå at energiforbruket er betydeleg redusert. I 2006 var forbruket på det høgaste, kwh. I 2013 var forbruket på kwh og i 2014 var forbruket på kwh. Luster Sparebank har som mål å redusere reiseverksemda. Vi nyttar telefon- og nettmøte i dei høva der dette er mogeleg. Styret sitt arbeid Banken sitt styre har 5 medlemmer. Banksjef deltek på styremøta, men er ikkje medlem av styret. Styret har i 2014 hatt 10 styremøte. Styremøta skjer etter fast årsplan. Styret evaluerer årleg si samansetjing og arbeidsform og følgjer kontinuerleg opp vedtekne planar og budsjett. I 2014 har styret lagt særleg vekt på følgjande: Revisjonsutvalgsoppgåver ICAAP (risikostyring) Oppfølging av økonomi, likviditet og funding Oppfølging av misleghald og utsette engasjement Oppfølging av store engasjement Oppfølging av rapport frå Finanstilsynet Strategiarbeid Internkontroll DSS (og dermed Luster Sparebank) sin avtale med Evry går ut Luster Sparebank Årsmelding

18 Utsiktene framover Luster Sparebank er ein sjølvstendig, aktiv og tilgjengeleg bank. Banken er ikkje tilslutta nokon av dei store bankgrupperingane. Som frittståande bank må vi òg setje høge krav til intern kompetanse. Gjennom dette arbeidet står vi betre rusta til å møte framtida med nye krav og utfordringar. Auka kompetanse styrkjer tilbod og service, og gjer banken til ein enno betre medspelar overfor næringslivs- og privatkundar. Dette er òg viktig for det gode samarbeidet vi har med offentleg sektor. Styret har god tru på at 2015 vil bli eit godt år for Luster Sparebank, sjølv om konkurransen ikkje vil bli mindre enn før snarare tvert om. Kampen om dei gode kundane vert hardare og vi må rekne med at presset på rentemarginen held fram. Det er viktig å ha fokus på rentemarginen, då den er avgjerande for eit godt resultat. Andre driftsinntekter er òg viktige i tida framover. Banken arbeider aktivt med kvalitetssikring og utvikling av organisasjonen. Det å sikre ein sunn økonomi er viktig med tanke på å oppretthalde banken si gode rating og dermed få så låge påslag på innlån (funding) som mogeleg. Sikring av banken sin likviditet må framleis vere ei prioritert oppgåve, både å oppretthalde og auke kundeinnskot og å sikre seg tilgang til andre langsiktige innlån. På kredittområdet er det viktigare enn nokon gong å ha høg kvalitet og oppfølging av enkeltengasjement. Luster Sparebank har solid økonomi. Banken har opparbeidd ein eigenkapital stor kr 347 millionar som tilhøyrer lokalsamfunnet. Eigenkapitalen er avgjerande for å kunne halde fram som sjølvstendig bank og medverke til lokal næringsutvikling. Styret har som mål at Luster Sparebank til ei kvar tid skal tilby relevante produkt og tenester til konkurransedyktige prisar. Personleg kontakt, tillit, rådgjeving, raske avgjerder og god service er viktige element som vi ønskjer å ivareta og vidareutvikle. Utover dette ser styret det viktig som lokalbank å vere ein aktiv støttespelar og pådrivar i utviklinga av lokalsamfunnet og næringslivet. Luster Sparebank Årsmelding

19 Luster Sparebank Årsmelding

20 RESULTATREKNESKAP Tal i heile kr 1000 NOTE RENTEINNTEKTER OG LIKNANDE INNTEKTER Renter av utlån til og krav på kredittinstitusjonar Renter og liknande inntekter av utlån til kundar Renter av obligasjonar og andre verdipapapir RENTEKOSTNADAR OG LIKNANDE KOSTNADAR Renter på gjeld til kredittinstitusjonar Renter på innskot frå kundar Renter på utstedte verdipapir Andre rentekostnadar og liknande kostnadar NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIR PROVISJONS/ANDRE INNTEKTER FRÅ BANKTJENESTER Garantiprovisjon Andre gebyr og provisjonsinntekter PROVISJONS/ANDRE KOSTNADER FRÅ BANKTJENESTER NETTO VINST/TAP AV VALUTA OG VERDIPAPIR Netto vinst/tap på aksjar Netto vinst/tap på obligasjonar Netto vinst/tap på valuta ANDRE DRIFTSINNTEKTER LØN OG GENERELLE ADMINSTRASJONSKOSTNADAR Løn, pensjonar og sosiale kostnadar EDB-kostnadar Administrasjonskostnadar ORDINÆRE AVSKRIVINGAR ANDRE DRIFTSKOSTNADAR TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIAR NEDSKRIVING OG VINST/TAP PÅ LANGSIKTIGE VERDIPAPIR Netto nedskr/gevinst/tap på anleggsaksjar Gevinst sal anleggsaksjar SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT RESULTAT FOR REKNESKAPSÅRET OVERFØRINGAR OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Til gåvefond Til gåver Overført til sparebankens fond Luster Sparebank Årsmelding

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Netto renteinntekter: kr. 6,67 mill (kr 5,98 mill.) Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 0,51 mill (kr. 0,59 mill) Netto avkastning

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2015 Årsmelding og rekneskap 2015 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2015 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 2015 9 Resultat og Balanse 2015 11 Risikotilhøve 13 Personale

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2007

Delårsrapport 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.12.2007 Kvartalsrapporten pr. 31.12.2007 nyttar årsrekneskap før disponeringar i 2006 som samanlikningsgrunnlag. Det medfører nokre

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital Produktnavn RESULTATREGNSKAP 30-sep-16 30-sep-15 3. kvart 16 3. kvart 15 2015 30-sep-16

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

"Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

Amerika - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, 2010 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova av 17.

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Voss, 23. april 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Kvartalsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med dei til ein kvar tid gjeldane lover og reglar for sparebankar og god rekneskapskikk. Kvartalsrekneskapen er ikkje revidert.

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2012 Årsmelding og rekneskap 2012 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2012 3 Samarbeidspartnarar 6 Økonomisk utvikling 7 Resultat og Balanse 2012 09 Risikotilhøve 11 Personale arbeidsmiljø

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.03.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017.

Delårsrapport 1. kvartal 2017. Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017.

Delårsrapport 2. kvartal 2017. Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

REKNESKAP Generalforsamling 14.april 2010

REKNESKAP Generalforsamling 14.april 2010 REKNESKAP 2009 Generalforsamling 14.april 2010 RESULTATREKNESKAP 2009 2008 Netto renteinntekt i % av gj.sn. rådveldekapital (Rentemargin) 2,24 2,41 Resultat før tap i % av gj.sn. rådveldekapital 1,44 1,04

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2010

Delårsrapport 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2010 Rekneskapen for 2. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

REKNESKAP Generalforsamling

REKNESKAP Generalforsamling REKNESKAP 2010 Generalforsamling 13.04.11 RESULTATREKNESKAP 2010 2009 Netto renteinntekt i % av gj.sn. rådveldekapital (Rentemargin) 2,03 2,24 Resultat før tap i % av gj.sn. rådveldekapital 1,35 1,44 Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2012

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2012 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2012 Voss, 24. april 2012 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Side 1

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer