Innkalling til møte i kontrollutvalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i kontrollutvalet"

Transkript

1 Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Torsdag Møterom 157 (loftet) kl Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei bedne om å gjere dette så tidleg som råd er ved å ringa til Kjartan Haugsnes tlf // eller til Hogne Haktorson, tlf / Til varamedlemar er denne innkallinga å sjå på som ei orientering. Dersom det vert aktuelt at varamedlemar må møta, vil det bli gjeve nærmare beskjed. Det er planlagt at Kjartan Haugsnes møter frå sekretariatet på dette møtet. Arild Legland Kontrollutvalsleiar /s/ Hogne Haktorson kontrollsjef Kjartan Haugsnes Spesialrådgjevar Vedlegg: Sakliste Kopi: Varamedlemmer til kontrollutvalet Ordførar i Fusa kommune Deloitte Rådmannen i Fusa kommune (har møte- og talerett) (har møte- og talerett) Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva. 1

2 Sakliste: Saknr. Sak Merknad 20/13 Godkjenning av innkalling og sakliste. 21/13 Godkjenning av protokoll frå møte Vedlegg 22/13 Årsmelding og årsrekneskap for Fusa kommune 2012, Vedlegg uttale frå kontrollutvalet 23/13 Gjennomgang av møteprotokollar 24/13 Meldingar Vedlegg 25/13 Orienteringssaker Vedlegg Ymse. 2 2

3 Fussa kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Leiar i kontrollutvalet Arild Legland DESSE MØTTE Leiar i kontrollutvalet Arild Legland Nestleiar i kontrollutvalet Øyvind Nordbø Medlem i kontrollutvalet Arne Holmefjord Medlem i kontrollutvalet Turid Glesnes Medlem i kontrollutvalet Ranveig Ness FORFALL: DESSUTAN MØTTE Hordaland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutvalet v/ spesialrådgjevar Kjartan Haugsnes Fusa kommune ved Ordførar Hans Vindenes (til sak 14/13) Deloitte AS ved Ruth Rørvik. Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste. 13/13 Godkjenning av protokoll frå møte /13 Orientering frå Ordførar om kommuneplan 15/13 Årsmelding 2012 for kontrollutvalet 16/13 Kontrollrapport 2012 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Fusa kommune 17/13 Gjennomgang av møteprotokollar 18/13 Meldingar 19/13 Orienteringssaker Ymse. 1 3

4 SAKNR. 12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. HANDSAMING I MØTET: Møtet ikkje kunngjort i avisa, sekretariatet sjekkar dette med kommunen. VEDTAK: Innkalling og saksliste vert godkjent. 13/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ MØTE HANDSAMING I MØTET: Det framkom ikkje merknader til møteprotokoll. VEDTAK: Møteprotokoll frå møte vert godkjent. 14/13 ORIENTERING FRÅ ORDFØRAR, KOMMUNEPLAN FORSLAG TIL VEDTAK Orienteringa vert teken til etterretning. HANDSAMING I MØTET Ordførar Hans Vindenes orienterte og utvalsmedlemane stilte spørsmål. Ordføraren var innom mellom anna desse punkta. - Kommuneplanen sin samfunnsdel er nyleg vedteke. - Arealplanarbeidet er starta opp. Viktig å vere klar over nasjonale føringar og lovtekst. - Samfunnsdelen er bygt opp på ulike satsingsområde og mål. - Kommuneplan økonomiplan (rullerast årleg) årlege budsjett (bindande) - Mål i kommuneplanen sin samfunnsdel er langsiktige og må sjåast opp mot dei årlege budsjetta. Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. VEDTAK Orienteringa vert teken til etterretning. 2 4

5 15/13 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2012 FORSLAG TIL INNSTILLING. Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for HANDSAMING I MØTET Etter sams drøfting i utvalet vart slik merknad vedteken lagt ved innstillinga til kommunestyret. Merknad. Kontrollutvalet vil påpeika at sak 065/10 Rapporteringsrutinar for oppfølging av politiske vedtak i Fusa kommune ikkje er følgt opp av administrasjonen etter vedtak i kommunestyret Etter kontrollutvalet si meining hastar det no å få på plass desse rapporteringsrutinane. Utvalet tilrår at kommunestyret påpeikar dette i høve administrasjonen for å få dette på plass i Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke. INNSTILLING Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for Merknad. Kontrollutvalet vil påpeika at sak 065/10 Rapporteringsrutinar for oppfølging av politiske vedtak i Fusa kommune ikkje er følgt opp av administrasjonen etter vedtak i kommunestyret Etter kontrollutvalet si meining hastar det no å få på plass desse rapporteringsrutinane. Utvalet tilrår at kommunestyret påpeikar dette i høve administrasjonen for å få dette på plass i /13 KONTROLLRAPPORT 2012 VEDKOMMANDE SKATTEOPPKREVJAR- FUNKSJONEN I FUSA KOMMUNE. FORSLAG TIL UTTALE 1. Kontrollutvalet merkar seg at Skatteetaten, Skatt vest konkluderer med at Fusa kommune har ein skatteoppkrevjarfunksjon som i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk, men med merknad om at arbeidsgjevarkontrollen ikkje er utført i tilstrekkeleg omfang då det er utført 4 % kontrollar mot eit krav på 5 % 2. Fusa kommune sitt skatterekneskap og rapporten frå Skatteetaten, Skatt vest vert teken til orientering og oversendt kommunestyret til orientering. HANDSAMING I MØTET Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. VEDTAK 1. Kontrollutvalet merkar seg at Skatteetaten, Skatt vest konkluderer med at Fusa kommune har ein skatteoppkrevjarfunksjon som i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk, men med merknad om at arbeidsgjevarkontrollen ikkje er utført i tilstrekkeleg omfang då det er utført 4 % kontrollar mot eit krav på 5 % 2. Fusa kommune sitt skatterekneskap og rapporten frå Skatteetaten, Skatt vest vert teken til orientering og oversendt kommunestyret til orientering. 3 5

6 17/13 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR. FORSLAG TIL VEDTAK Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering. HANDSAMING I MØTET Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. VEDTAK Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering. 18/13 MELDINGAR Nr. Melding frå: Melding vedr.: 1 Sekretariatet Tilbakemelding om framdrift i prosjekt med selskapskontroll av Business Region Bergen. FORSLAG TIL VEDTAK: Meldingane vert teken til orientering HANDSAMING I MØTET Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. VEDTAK Meldingane vert teken til orientering 19/13 ORIENTERINGSSAKER 1 Sekretariatet FKTs fagkonferanse Invitasjon 2 Sekretariatet Vidare arbeid med kurstilbod for kontrollutvala i FORSLAG TIL VEDTAK: Orienteringssakene vert tekne til orientering. 4 6

7 HANDSAMING I MØTET 1 Sekretariatet FKTs fagkonferanse 2013 Invitasjon - To frå kontrollutvalet i Fusa kommune reiser på konferansen. - Utvalsleiar Arild Legland og Øyvind Nordbø reiser. - Utvalsleiar melder begge på inkl. tilslutningsdøgn. - Utvalsleiar ordner reise med Fusa kommune. 2 Sekretariatet Vidare arbeid med kurstilbod for kontrollutvala i Kontrollutvalet i Fusa er særs positive til nytt kurs på Solstrand i januar Ynskjer og ein bolk med repetisjon frå sist. - Saka vart teken til orientering. Forslag til vedtak var samrøystes. VEDTAK Orienteringssak nr. 1 FKTs fagkonferanse 2013 Invitasjon - To frå kontrollutvalet i Fusa kommune reiser på konferansen. - Utvalsleiar Arild Legland og Øyvind Nordbø reiser. - Utvalsleiar melder begge på inkl. tilslutningsdøgn. - Utvalsleiar ordner reise med Fusa kommune. Orienteringssak nr. 2 vart teken til orientering. YMSE: Det framkom ikkje noko under dette punktet Arild Legland Leiar Kjartan Haugsnes Spesialrådgjevar 5 7

8 Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Fusa kommune, formannskapet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: Sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Kopi til: Sak: 22/13 REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2012 FOR FUSA KOMMUNE, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET. Bakgrunn for saka: Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 7 Uttalelse om årsregnskapet lyd slik: Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. Det er ikkje krav om at kontrollutvalet handsamar årsmeldinga, men denne skal følgja som sakstilfang til saka, og det skal merkast om det er vesentlege avvik mellom årsmeldinga og rekneskapen. Kommunestyret skal vedta både årsrekneskap og årsmelding i same møte. Årsrekneskapen skal vedtakast etter innstilling frå formannskapet. Øvrig saksgang kan kommunen sjølv velja, gjerne at det går fram av eit kommunalt reglement. Mange kommunar praktiserar at det er formannskapet som innstiller overfor kommunestyret også når det gjeld årsmeldinga, sjølv om det ikkje er eit formalitetskrav om at formannskapet handsamar dette dokumentet. Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner I forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) står det i 10 følgjande : 10 Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet skal være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva. 8

9 Der det er vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert budsjett, skal det redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett. Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet skal vurdere tiltak for å bedre den økonomiske oppfølgingen gjennom året dersom det oppstår vesentlige avvik fra regulert budsjett. Deloitte AS har gjennom revisjonsmeldinga dagsett gjeve sin uttale om den økonomiske situasjonen for Fusa kommune. Her er medteke at driftsrekneskapen viser kr ,- til fordeling drift og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr ,- Deloitte AS meiner at: Konklusjon om budsjett: Konklusjon om årsmeldinga: I revisjonsmeldinga er det teken med ei presisering: Om ønskjeleg kan kontrollutvalet og uttala seg om følgjande forhold: Presentasjonen av rekneskapet og årsmeldinga. Manglande avstemmingar av lønnsrekneskapen mot kommunerekneskapen. Likviditet (særleg peika på ev. svekka likviditet). Utviklinga i utgifter vs. inntekter. Øvrig økonomisk utvikling, eks. lånegjeld osv. Viktige forhold som ikkje er omtala i rådmannen si årsmelding (i tilstrekkelig grad). Realismen i budsjettet (eks. store endringar mellom opphavleg budsjett og justert budsjett) Det vert tilrådd at kontrollutvalet denne gongen m.a. innarbeidar følgjande i uttalen sin: Rekneskapsmessig resultat Netto driftsresultat Talmateriale frå revisjonsmeldinga. Presisering i revisjonsmeldinga Manglar ved finansreglementet Manglar ved sjølvkost Av rekneskapen for Fusa kommune 2012 har sekretariatet merka seg eit rekneskapsmessig resultat på kr ,- medan netto driftsresultat er negativt med kr ,- dvs netto resultatgrad på - 0,90 prosent (Sett opp mot sum driftsinntekter). 2 9

10 Heile kommunesektoren hadde til samanlikning netto resultatgrad på 2,70 prosent i 2012, jf. SSB, Statistisk Sentralbyrå (Foreløpige tal) Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) tilrår at ein over tid bør ha netto resultatgrad på 3 prosent for å ha ei forsvarleg økonomisk drift. For Fusa kommune har netto driftsresultat vore slik dei siste åra: 2004 (+ 2,4), 2005 (-0,1), 2006 (+ 3,0), 2007 (+ 3,3), 2008 (+ 1,4), 2009 (+ 0,18), 2010 (- 0,62%) 2011 (+ 0,73 %) og 2012 (-0,90%) Netto resultatgrad viser kva ein har igjen etter at alle driftsutgifter, inklusive renter og avdrag er dekka. Eit positivt driftsresultat kan nyttast til å finansiera investeringar eller avsetjast til seinare bruk, noko som gjer handlefridom og evne til å tåla svingingar i økonomien. Eit marginalt eller negativt driftsresultat gjev tilsvarande mindre handlingsrom. Rådmann har lagt fram ei fyldig og god årsmelding som gjev ei god skildring av drifta av Fusa kommune i Fusa kommune si årsmelding har og som ein av få kommunar med oversikt over korleis kommunen arbeider med å sikre høg etisk standard og likestilling. Med dette oppfyller Fusa kommune intensjonen i kommunelovas 48 nr. 5 Rådmannen oppsummerer det økonomiske resultatet i årsmeldinga slik: «Kommunen sin økonomiske handlefridom er svekka i løpet av Frie midlar frå disposisjonsfond driftsføremål er også i 2012 blitt ytterlegare redusert med kr. 4,2 mill. I løpet av året måtte vi m.a. nytta kr. 3 mill. frå fondet til å dekka svikt i skatteinntektene p.g.a. urealistisk høgt skatteanslag i vedteke (opphavleg) budsjett.» Varsellampar: Negativt brutto driftsresultat Negativt netto driftsresultat Disposisjonsfondet har minka drastisk frå 2009 til 2012: Målt i brutto driftsinntekter har Fusa svakare disposisjonsfond enn alle samanlikningsgruppene. Samla fondsmidlar i % av driftsinntektene er lågare enn ved siste botnnotering i Samla gjeld inkl. pensjonsplikter har auka. 3 10

11 I tillegg til revisjonsmeldinga har Deloitte AS og levert revisjonsrapport nr. 3, dagsett Her er mellom anna desse punkta tekne opp: 4.3 Sjølvkostrekneskap Innanfor dei områda sjølvkost er sett som den rettslege ramma for brukarbetalingar, må kommunen foreta ein etterkalkulasjon (sjølvkostrekneskap) av dei reelle kostnadane. Dette må gjerast for å kontrollere at gebyrinntektene ikkje overstig kommunen sin sjølvkost. I revisjonen av 2012 har vi berre motteke sjølvkostrekneskap for vatn og avlaup. Vi har ikkje motteke fullstendige sjølvkostrekneskap for resterande områder. Dei mottekne sjølvkostrekneskapa er ikkje i samsvar med utfylde rapporteringsskjema. Vi ber om at kommunen i 2013 sørgjer for at det er samsvar mellom desse dokumenta. 5.2 Finansreglement Kommunen har eit finansreglement som sist blei revidert i Etter forskrift om kommunar og fylkeskommunar si finansforvaltning skal reglementet vedtakast minst ein gong i kvar kommunestyreperiode. Før finansreglementet blir vedteke av kommunestyret skal ein uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurdere om kommunen sitt finansreglement legg rammer for ei finansforvaltning som er i tråd med kommunelova sine reglar og reglane i forskrifta. Slik vi er blitt gjort kjent med saka, har kommunen ikkje utført dei vedtaka som forskrifta tilseier. Manglar ved finansreglementet var og teke opp i samband med rekneskapen for Kontrollutvalet har hatt oppfølging på dette punktet i 2012 og sak om nytt finansreglement vart handsama i kommunestyret Konklusjon: Kontrollutvalet merkar seg dei utdrag som er trekt fram frå den framlagde rekneskapen og årsmeldinga for Med dette som bakgrunn sender utvalet sin uttale til kommunestyret. Kontrollutvalet sin uttale og revisjonsmelding og revisjonsrapport er for øvrig tre sjølvstendige dokument som følgjer saka vidare om formannskapet til kommunestyret. FORSLAG TIL VEDTAK Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Fusa kommune sin årsrekneskap for Hogne Haktorson Kontrollsjef Kjartan Haugsnes Spesialrådgjevar Vedlegg: Fråsegn om årsrekneskapen frå Deloitte AS, dagsett Revisjonsrapport nr. 3 frå Deloitte AS, dagsett Forslag til uttale frå kontrollutvalet 4 11

12 Sekretariat for kontrollutvalet FFuussaa kkoommuunnee Fusa kommune v/ kommunestyret REKNESKAP FOR FUSA KOMMUNE 2012, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET. Kontrollutvalet har i møte handsama Fusa kommune sin årsrekneskap for Grunnlaget for handsaminga har vore den avlagte årsrekneskapen, revisjonsmelding datert , revisjonsrapport nr. 3, av og administrasjonssjefen si årsmelding. I tillegg var ansvarleg revisor og representantar frå administrasjonen tilstades på utvalsmøtet, for å kunna supplera kontrollutvalet med munnleg informasjon om aktuelle problemstillingar. Av rekneskapen for Fusa kommune 2012 har kontrollutvalet merka seg eit rekneskapsmessig resultat på kr ,- medan netto driftsresultat er negativt med kr ,- dvs netto resultatgrad på - 0,90 prosent (Sett opp mot sum driftsinntekter). Heile kommunesektoren hadde til samanlikning netto resultatgrad på 2,70 prosent i 2011, jf. SSB, Statistisk Sentralbyrå (Foreløpige tal) Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) tilrår at ein over tid bør ha netto resultatgrad på 3 prosent for å ha ei forsvarleg økonomisk drift. For Fusa kommune har netto driftsresultat vore slik dei siste åra: 2004 (+ 2,4), 2005 (-0,1), 2006 (+ 3,0), 2007 (+ 3,3), 2008 (+ 1,4), 2009 (+ 0,18), 2010 (- 0,62%) 2011 (+ 0,73 %) og 2012 (-0,90%) Netto resultatgrad viser kva ein har igjen etter at alle driftsutgifter, inklusive renter og avdrag er dekka. Eit positivt driftsresultat kan nyttast til å finansiera investeringar eller avsetjast til seinare bruk, noko som gjer handlefridom og evne til å tåla svingingar i økonomien. Eit marginalt eller negativt driftsresultat gjev tilsvarande mindre handlingsrom. Rådmann har lagt fram ei fyldig og god årsmelding som gjev ei god skildring av drifta av Fusa kommune i Fusa kommune si årsmelding har og som ein av få kommunar med oversikt over korleis kommunen arbeider med å sikre høg etisk standard og likestilling. Med dette oppfyller Fusa kommune intensjonen i kommunelovas 48 nr. 5 Rådmannen oppsummerer det økonomiske resultatet i årsmeldinga slik: «Kommunen sin økonomiske handlefridom er svekka i løpet av Frie midlar frå disposisjonsfond driftsføremål er også i 2012 blitt ytterlegare redusert med kr. 4,2 mill. I løpet av året måtte vi m.a. nytta kr. 3 mill. frå fondet til å dekka svikt i skatteinntektene p.g.a. urealistisk høgt skatteanslag i vedteke (opphavleg) budsjett.» Varsellampar: Negativt brutto driftsresultat Negativt netto driftsresultat Disposisjonsfondet har minka drastisk frå 2009 til 2012: Målt i brutto driftsinntekter har Fusa svakare disposisjonsfond enn alle samanlikningsgruppene. Samla fondsmidlar i % av driftsinntektene er lågare enn ved siste botnnotering i

13 Samla gjeld inkl. pensjonsplikter har auka. I tillegg til revisjonsmeldinga har Deloitte AS og levert revisjonsrapport nr. 3, dagsett Her er mellom anna desse punkta tekne opp: 4.3 Sjølvkostrekneskap Innanfor dei områda sjølvkost er sett som den rettslege ramma for brukarbetalingar, må kommunen foreta ein etterkalkulasjon (sjølvkostrekneskap) av dei reelle kostnadane. Dette må gjerast for å kontrollere at gebyrinntektene ikkje overstig kommunen sin sjølvkost. I revisjonen av 2012 har vi berre motteke sjølvkostrekneskap for vatn og avlaup. Vi har ikkje motteke fullstendige sjølvkostrekneskap for resterande områder. Dei mottekne sjølvkostrekneskapa er ikkje i samsvar med utfylde rapporteringsskjema. Vi ber om at kommunen i 2013 sørgjer for at det er samsvar mellom desse dokumenta. 5.2 Finansreglement Kommunen har eit finansreglement som sist blei revidert i Etter forskrift om kommunar og fylkeskommunar si finansforvaltning skal reglementet vedtakast minst ein gong i kvar kommunestyreperiode. Før finansreglementet blir vedteke av kommunestyret skal ein uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurdere om kommunen sitt finansreglement legg rammer for ei finansforvaltning som er i tråd med kommunelova sine reglar og reglane i forskrifta. Slik vi er blitt gjort kjent med saka, har kommunen ikkje utført dei vedtaka som forskrifta tilseier. Manglar ved finansreglementet var og teke opp i samband med rekneskapen for Kontrollutvalet har hatt oppfølging på dette punktet i 2012 og sak om nytt finansreglement vart handsama i kommunestyret Ut over overfornemnte, og det som framgår av saksframlegget til kontrollutvalet i rekneskapssaka og revisjonsmeldinga av og Revisjonsrapport nr. 3 av frå Deloitte AS, har kontrollutvalet ikkje merknader til Fusa kommune sin årsrekneskap for Fusa Arild Legland Kontrollutvalsleiar Kjartan Haugsnes Spesialrådgjevar/ utvalssekretær Kopi: Fusa kommune, formannskapet 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: Sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Kopi til: Sak: 23/13 23/13 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR. FORSLAG TIL VEDTAK Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering. Bakgrunn for saka: Det vert synt til vedtak i kontrollutvalet si sak 39/11 1) Særskilt ansvar for gjennomgang av framtidige møteprotokollar, vart fordelt slik: Politisk organ: Kommunestyret Formannskapet Plan og miljøutvalet Kontrollutvalsmedlem: Øyvind Nordbø Arne Holmefjord Turid Glesnes Drøfting: Møteprotokollane er tilgjengeleg på Fusa kommune si heimeside. Kontrollutvalet har dessutan bede om å få dei tilsendt. Protokollane gjev primært informasjon om dei sakene som har vore til politisk handsaming. Kontrollutvalet kan få nærare informasjon om einskiltsaker og drøfta ulike problemstillingar som ein finn av interesse. Sidan sist utvalet var samla, er desse møteprotokollane komne til: Politisk organ: År / møtedato: Kommunestyret Formannskapet Planutvalet Hogne Haktorson Kontrollsjef Kjartan Haugsnes Spesialrådgjevar Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva. 21

22 Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: Sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Kopi til: Sak: 24/13 24/13 MELDINGAR Nr. Melding frå: Melding vedr.: 1 Fusa kommune Vedtak kommunestyret sak 22/13 Nytt Finansreglement 2 Fusa kommune Vedtak kommunestyret sak 25/13 Årsmelding kontrollutvalet 3 Fylkesmannen Fusa kommune Budsjett og økonomiplan FORSLAG TIL VEDTAK: Meldingane vert teken til orientering Hogne Haktorson Kontrollsjef Kjartan Haugsnes Spesialrådgjevar Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva. 22

23 Meldingssaker til kontrollutvalet /13: NYTT FINANSREGLEMENT FRAMLEGG TIL VEDTAK: Nytt finansreglement vert vedteke. Vedlagte reglement for finansforvaltning vert gjeldande frå 1/ KOMMUNESTYRET Handsaming: Tilrådinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke. KOM-022/13 VEDTAK: Nytt finansreglement vert vedteke. Vedlagte reglement for finansforvaltning vert gjeldande frå 1/ /13: ÅRSMELDING FRÅ KONTROLLUTVALET 2012 FRAMLEGG TIL VEDTAK FRÅ KONTROLLUTVALET: Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for KOMMUNESTYRET Handsaming: Medlem i kontrollutvalet Øyvind Nordbø, opplyste at følgjande må endrast i årsmeldinga: Pkt 5.10 Kvam rettast til Fusa og det var 2 deltakarar frå Fusa på konferanse i Trondheim. Det var ingen merknader til dette. Varaordførar Atle Kvåle, Ap, fremja følgjande forslag: Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for Med fylgjande tillegg: Rapporeringsrutinar for oppfølging av politiske vedtak i Fusa kommune må gjennomførast i tråd med tidlegare vedtak i kommunestyret (sak 065/10 av ) Framlegget frå Atle Kvåle vart samrøystes vedteke. KOM-025/13 VEDTAK: Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for Rapporeringsrutinar for oppfølging av politiske vedtak i Fusa kommune må gjennomførast i tråd med tidlegare vedtak i kommunestyret (sak 065/10 av ) 23

24 Medlem i kontrollutvalet Øyvind Nordbø, opplyste at følgjande må endrast i årsmeldinga: Pkt 5.10 Kvam rettast til Fusa og det var 2 deltakarar frå Fusa på konferanse i Trondheim. Det var ingen merknader til dette. 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: Sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Kopi til: Sak: 25/13 25/13 ORIENTERINGSSAKER 1 Deloitte AS Forvaltningsrevisjonsrapport, prosjektstyring orientering om status i arbeidet. FORSLAG TIL VEDTAK: Orienteringssakene vert tekne til orientering. Hogne Haktorson Kontrollsjef Kjartan Haugsnes Spesialrådgjevar Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva. 29

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.04.2013 Kl.: 11.00 13.30 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 12/13 19/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.04.2013 Kl.: 11.00 13.30 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 12/13 19/13 Fussa kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.2013 Kl.: 11.00 13.30 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Leiar i kontrollutvalet Arild Legland DESSE MØTTE Leiar i kontrollutvalet

Detaljer

21/12 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR BØMLO KOMMUNE UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET

21/12 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR BØMLO KOMMUNE UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 24. april 2011 Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 21/12 21/12 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR BØMLO KOMMUNE

Detaljer

ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET

ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 200804237-18 Arkivnr. 123 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 06.05.2009 ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

22/13 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR BØMLO KOMMUNE UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET

22/13 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR BØMLO KOMMUNE UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 14. mai 2012 Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 22/13 22/13 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR BØMLO KOMMUNE 2012

Detaljer

13/13 REKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SAMNANGER KOMMUNE UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET.

13/13 REKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SAMNANGER KOMMUNE UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET. Samnanger kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 15.april 2013 Sakshandsamar: Kari Nygard Kopi til: Sak: 13/13 13/13 REKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SAMNANGER KOMMUNE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13 Fussa kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 03.10.2013 Kl.: 11.00 14.00 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13 MØTELEIAR Leiar i kontrollutvalet Arild Legland DESSE MØTTE Leiar i kontrollutvalet

Detaljer

Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet

Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Fusa kommune Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2015/99 Vår dato: 24.05.2017 Partsbrev - Årsrekneskap 2016 Fusa kommune, uttale frå kontrollutvalet

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet (møterom 157), Kommunehuset i Fusa Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

Årsrekneskap 2013 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet

Årsrekneskap 2013 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10498-9 Saksbehandlar: Roald Breistein Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Årsrekneskap 2013 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: Fussa kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.12.2012 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: MØTELEIAR Leiar i kontrollutvalet Arild Legland DESSE MØTTE Nestleiar i kontrollutvalet

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsrommet Saknr.: 08/12 16/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsrommet Saknr.: 08/12 16/12 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 27.03.12 Kl.: 10.00 15.30 Stad: Formannskapsrommet Saknr.: 08/12 16/12 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Lorentz Lunde (Krf) Britt

Detaljer

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen SAMNANGER KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 4. juni 2013 Innkalling til ekstra møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til ekstra møte i kontrollutvalet Onsdag

Detaljer

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune.

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.04.12 Kl.: 09.45 14.50 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 07/12 15/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

kl i kommunestyresalen i Bømlo rådhus. NB! Merk tid og stad

kl i kommunestyresalen i Bømlo rådhus. NB! Merk tid og stad 1 Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 11.2.2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet 19.2.2013 kl. 09.00 i kommunestyresalen

Detaljer

Dato: Kl.: Stad: Møterom 1 på Helse- og tenestsenteret Rong Saknr.: 16/09 25/09

Dato: Kl.: Stad: Møterom 1 på Helse- og tenestsenteret Rong Saknr.: 16/09 25/09 Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 27.04.2009 Kl.: 10.00 16.15 Stad: Møterom 1 på Helse- og tenestsenteret Rong Saknr.: 16/09 25/09 MØTELEIAR Karstein Pahr (KrF) DESSE MØTTE Helga

Detaljer

Partsbrev vedr. Årsrekneskap 2014 for Kvinnherad kommune, uttale frå kontrollutvalet

Partsbrev vedr. Årsrekneskap 2014 for Kvinnherad kommune, uttale frå kontrollutvalet Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Til kommunestyret Vår sakshandsamar: Kari Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/47 Vår dato: 30.04.2015 Partsbrev vedr. Årsrekneskap 2014 for Kvinnherad kommune,

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Partsbrev PS 20/15 - Årsrekneskap 2014 for Fusa kommune - Uttale frå kontrollutvalet

Partsbrev PS 20/15 - Årsrekneskap 2014 for Fusa kommune - Uttale frå kontrollutvalet Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Elin Molven Wilhelmsen Dykkar ref.: Vår ref: 2014/160 Vår dato: 02.06.2015 Partsbrev PS 20/15 - Årsrekneskap 2014 for Fusa

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Tysnes kommune. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Rådhuset - formannskapsrommet Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Tysnes kommune. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Rådhuset - formannskapsrommet Saknr. Tysnes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 22.04.08 Kl.: 12.30 15.40 Stad: Rådhuset - formannskapsrommet Saknr.: 01/08 14/08 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.04.10 Kl.: 09.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/10 21/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

kl (NB! Merk tidspunkt) i Rongesundet i Øygarden rådhus, Rong

kl (NB! Merk tidspunkt) i Rongesundet i Øygarden rådhus, Rong Øygarden kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øvst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 18.05.11 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Fusa kommune Møteprotokoll

Fusa kommune Møteprotokoll Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Loftet, kommunehuset i Fusa, Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Legland

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune Ulvik herad Sekretariat for kontrollutvalet Hordaland fylkeskommune ved kontrollutvalet Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2014/393 Vår dato: 05.09.2014 Partsbrev - Invitasjon til

Detaljer

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr.

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr. Ullllensvang herrad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 08.05.2013 Kl.: 08.45 12.00 Stad: Heradshuset i Ullensvang Saknr.: 11/13 18/13 MØTELEIAR Isak Reisæter DESSE MØTTE Jorunn Børve Marianne Haakonsdatter

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Rom 157 Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 23.05.12 Kl.: 10.00 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Ove

Detaljer

Onsdag 08. mai 2013 kl i Kommunestyresalen

Onsdag 08. mai 2013 kl i Kommunestyresalen 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 30. april 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 08. mai 2013 kl. 10.00

Detaljer

13/14 ÅRSREKNESKAPEN 2013 GAULAR KOMMUNE

13/14 ÅRSREKNESKAPEN 2013 GAULAR KOMMUNE 13/14 ÅRSREKNESKAPEN 2013 GAULAR KOMMUNE TILLEGG DEN 19.5.14 SEKOM-sekretariat Sakshandsamar: Arnar Helgheim Utval Dato Saksnr. Vedtaksorgan Kontrollutvalet i Gaular 22.5.14 13/14 Nei Formannskapet Nei

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik.

ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik. ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik. MØTESTAD: Etne Tinghus, formannskapssalen MØTESTART/-SLUTT: kl.

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Ulvik herad Møtestad: ved biblioteket, Ulvik Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: 157 Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 31.08.2017 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Måndag 28. mai 2018 kl. 14.00-15.00 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 11/2018 Innkalling og saksliste 12/2018 Orientering om GDPR-prosjekt

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 08.03.2018 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Malvin

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Måndag 8. mai 2017 kl. 13.00-14.30 Stad: Fjell Rådhus, Skodespelarfoajeen Møteleiar: Medlem som møtte: Medlem som ikkje møtte: Frå administrasjonen: Frå

Detaljer

kl Formannskapsalen

kl Formannskapsalen 1 Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øvst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 04.05.2011 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gro

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 16.05.2017 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

09/10 Rapport etter undersøking når det gjeld ordføraren si rolle i samband med tomtekjøp

09/10 Rapport etter undersøking når det gjeld ordføraren si rolle i samband med tomtekjøp Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.03.10 Kl.: 08.30 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 05/10 13/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Fusa kommune Møteprotokoll

Fusa kommune Møteprotokoll Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: 157 (loftet), Eikelandsosen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 11:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saknr. Sakstittel Tid Type. Møteinnkalling og sakliste. Godkjenning av protokoll frå møtet

Saknr. Sakstittel Tid Type. Møteinnkalling og sakliste. Godkjenning av protokoll frå møtet NORD-FRON KOMMUNE KONTROLLUTVALET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET: Tid: 13. april 2015 Klokka: 09.00 ca 12.00 Møtestad: Kommunehuset, Formannskapssalen. SAKSLISTE Saknr. Sakstittel Tid Type Møteinnkalling

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Stord rådhus Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 14:00 16:35 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 01.06.2015 Tidspunkt: 11:00-13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret.

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/13 36/13 Før møtet starta (kl. 09.00 10.00) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering

Detaljer

kl i kommunestyresalen i Øygarden rådhus, Rong

kl i kommunestyresalen i Øygarden rådhus, Rong Øygarden kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øvst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 04.12.10 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.05.10 Kl.: 08.30 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 11/10 20/10 MØTELEIAR Anne Line Innvær (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) gjekk frå møtet etter

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 04.04.2017 Tidspunkt: 14:00 15:50 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Rom 157 Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 08.09.2016 Tidspunkt: 10:00 14:15 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/247 Vår dato: 29.09.2014 Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: 157 Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Kontrollutvalet Møteprotokoll

Kontrollutvalet Møteprotokoll Kontrollutvalet Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Samnanger kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: 157 (Loftet), Kommunehuset i Fusa Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 11:00-14:00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Vaksdal kommune Møteprotokoll

Vaksdal kommune Møteprotokoll Vaksdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom i 1. etasje, Stanghelle skule, modulbygget Dato: 15.05.2019 Tidspunkt: 15:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Bømlo rådhus Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 23.05.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 12.12.2013 Kl.: 11.00 14.00 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 36/13 42/13

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 12.12.2013 Kl.: 11.00 14.00 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 36/13 42/13 Fussa kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 12.12.2013 Kl.: 11.00 14.00 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 36/13 42/13 MØTELEIAR Leiar i kontrollutvalet Arild Legland DESSE MØTTE Leiar i kontrollutvalet

Detaljer

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Ulvik herad Møtestad: Biblioteket, Ulvik herad Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak 08/11 Godkjenning av innkalling og sakliste. Kontrollutvalet

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak 08/11 Godkjenning av innkalling og sakliste. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.03.11 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 08/11 16/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) (gjekk kl.16.30,

Detaljer

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Ulvik herad Møtestad: Biblioteket, Biblioteket Ulvik herad Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Partsbrev PS 17/15 - Tekniske tenester i Bømlo kommune - Godkjenning av prosjektplan

Partsbrev PS 17/15 - Tekniske tenester i Bømlo kommune - Godkjenning av prosjektplan Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet Deloitte AS Vår sakshandsamar: Elin Molven Wilhelmsen Dykkar ref.: Vår ref: 2015/17 Vår dato: 20.04.2015 Partsbrev PS 17/15 - Tekniske tenester i Bømlo kommune

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 30.08.2017 Tidspunkt: 14:00 17:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fredrik

Detaljer

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr.

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr. Ullllensvang herrad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.09.2012 Kl.: 08.45 11.40 Stad: Heradshuset i Ullensvang Saknr.: 18/12 25/12 MØTELEIAR Isak Reisæter DESSE MØTTE Jorunn Børve Marianne Haakonsdatter

Detaljer

kl i møterom på Bømlo sjukeheim. NB! Merk tid og stad

kl i møterom på Bømlo sjukeheim. NB! Merk tid og stad 1 Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øvst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 17.04.2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 10.09.2018 Tidspunkt: 14:00 18.00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: 157 Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer og status i arbeidet ved Deloitte

Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer og status i arbeidet ved Deloitte Sekretariat for kontrollutvalet Storeholmen VTA AS Sjusetevegen 67 5610 ØYSTESE Dato: 28.08.2015 Vår ref.: 2015/943-21 Dykkar ref.: Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 17.09.13 Kl.: 14.00 18.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/13 29/13 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Elin Dyrseth Liøen (Ap) Lena

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 40/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: Saknr. Sak 40/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Bømllo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 27.11.12 Kl.: 10.00 13.20 Stad: Kommunestyresalen, Bømlo rådhus Saknr.: 40/12 47/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele (H) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Svanhild

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.06.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 16/12 30/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Tandstad Nestleiar SP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Tandstad Nestleiar SP Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 14:00 19:10 Før møtestart blei det gjennomført kurs i regi av Deloitte

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/13 07/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/13 07/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.02.13 Kl.: 10.00 11.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/13 07/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Tine-Sofie Stensland (Krf)

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 11:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.02.2012 Kl.: 08.30 13.30 Stad: Rongesundet i Øygarden rådhus, Rong Saknr.: 01/12 10/12 MØTELEIAR Rune Haugetun /TVØ) DESSE MØTTE Frank Skjold

Detaljer

FORFALL Sonja Hellen Sele (H) hadde forfall til møtet. Vidar Onarheim (H) møtte i staden.

FORFALL Sonja Hellen Sele (H) hadde forfall til møtet. Vidar Onarheim (H) møtte i staden. Bømllo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 17.9.13 Kl.: 10.00 13:10 Stad: Formannskapssalen, Bømlo rådhus Saknr.: 24/13 32/13 MØTELEIAR Georg Lønning (H) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Kåre Habbestad

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 23.02.2017 Tidspunkt: 13:00 15:50 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Ulvik herad Møtestad: Biblioteket, Ulvik herad Dato: 09.03.2017 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Tysnes Dato: 25.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad rådhus Dato: 27.02.2017 Tidspunkt: 10:00 13:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Møterom 157 Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 23.02.2017 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad Rådhus Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 29.11.12 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/12 38/12 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Hans Solberg (Sp) Elin Dyrseth

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Bømlo rådhus Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer