RAPPORT FOR PERIODEN Marianne Høva Rustberggard. Studentombud ved Universitetet i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FOR PERIODEN 1.2.2013-30.6.2013. Marianne Høva Rustberggard. Studentombud ved Universitetet i Oslo"

Transkript

1 RAPPORT FOR PERIODEN Marianne Høva Rustberggard Studentombud ved Universitetet i Oslo

2 INNLEDNING Studentombudet er det første studentombudet i Norge og ved UiO, og har vært i virksomhet siden Studentombudet er en uavhengig bistandsperson for studenter på universitetet, og kan i utgangspunktet ta i mot alle typer henvendelser. Studentombudet skal påse at studenter får en korrekt og forsvarlig saksbehandling, og at deres rettigheter blir ivaretatt. Studentombudet jobber også overordnet med å vurdere rettssikkerheten til studentene ved universitetet. Studentombudet skal rapportere halvårlig til rektor. Rapporten er en redegjørelse for studentombudets virksomhet, herunder henvendelser, statistikk, funn, og prinsipielle spørsmål. HENVENDELSER Studentombudet har mottatt 35 henvendelser i rapporteringsperioden, hvorav 18 er fra kvinner og 17 fra menn. Samtlige studenter har fått bistand, råd om hvor de bør henvende seg eller hva de bør foreta seg. Studentombudet var raskt tilgjengelig i flere kanaler, og henvendelsene har fordelt seg på følgende måte: Henvendelsesmåte Oppmøte Telefon Sms E-post Sosiale medier Arrangementer På Facebook hadde studentombudet cirka 200 «likes» per 30.6., og cirka 300 «følgere» på Twitter. Sosiale medier og nettside er primært etablert som en kanal for å skape kjennskap om tilbudet, og som en kanal til å oppfylle delen av mandatet som går ut på å drive opplæring i rettigheter og plikter. Henvendelsene til studentombudet har vært varierende i omfang og kompleksitet, og det er også variasjoner med hensyn til hvor mye den enkelte student har behov for / ønsker av bistand og råd. 2

3 En hovedgruppe av henvendelser er studenter som har spørsmål og som ønsker bistand i forbindelse med at de skal søke og/eller klage, og er usikre på prosessen, og hvilke rettigheter de har i den forbindelse. Flere studenter har for eksempel fått bistand i forbindelse med tap av studieplass. Manglende informasjon eller feilaktig informasjon har også vært en gjenganger, andre henvendelser har reist prinsipielle spørsmål som UiO ikke har tatt stilling til. I oversikten er sakene inndelt i kategorier etter hva studenten i all hovedsak kommer til studentombudet med. Det er sjelden en henvendelse kun kan plasseres i én kategori, og særlig er kategorien «Personalets opptreden» en kategori som ville fått en høyere score dersom enkeltsaker ble plassert i flere kategorier Kategori Henvendelsene er fordelt over fakultetene, og det er enkelte relativt store forskjeller. Det er for tidlig å trekke konklusjoner basert på dette, all den tid det er usikkert i hvor stor grad tilbudet er kjent, i tillegg til at det i oversikten ikke skilles mellom hvilke type henvendelser det gjelder. Dersom det avdekkes mønstre, vil dette bli omtalt særskilt, og vedkommende fakultet/enhet vil få en egen rapport. Studentombudet har mottatt henvendelser fra studenter ved andre utdanningsinstitusjoner. Disse har fått bistand og råd innenfor en grense av hva som er rimelig med tanke på at studentombudet er for UiOs studenter. Det har også kommet henvendelser fra studenter som søker informasjon om studentombudet som sådan. Disse er ikke med i oversikten, da de har vært helt generelle henvendelser om stillingen som sådan. FUNN Med funn menes i denne sammenhengen brudd på lover og regler, brudd på god forvaltningsskikk, og uheldig praktisering av regelverk. Det har blitt avdekket flere avvik fra saksbehandlingsregler via førstehåndsinformasjon. Det vil si ved innsyn i dokumenter studenter har med seg, eller som studentombudet har fått innsyn i, eller ved svar adressert til ombudet fra vedkommende enhet på UiO. Avvikene omhandler følgende: 3

4 Uforsvarlig lang saksbehandlingstid der dette har fått eller vært nær ved å få konsekvenser i form av forsinkelse i studieløpet for studenten Forskjellsbehandling Brudd på rutiner for behandling av fuskesaker Brudd på regler knyttet til skikkethetsvurderinger Brudd på taushetsplikt Brudd på veiledningsplikten i form av feil informasjon Systematisk avslag på klage Manglende begrunnelse ved enkeltvedtak og ved sensur Studenter har også fortalt om sine opplevelser i møte med universitetet. Dette er andrehåndsinformasjon: Frykt for represalier og frykt for å si fra Opplevelse av å bli tråkket på Beskjed om at det ikke er noe poeng i å søke eller klage, Trusler om skikkethetsvurderinger Forskuttering av en fremtidig konklusjon som skal fattes av andre enn den som formidlet et sannsynlig utfall Opplevelse av å bli sendt hit og dit uten å nå frem til noen som kan gi svar Opplevelser av å møte «mye fag og lite menneske». Enkelte har opplevd å bli kontaktet av enheten de studerer ved og fått spørsmål om hva de ønsker å oppnå med å kontakte studentombudet. Jeg har også mottatt saker som omhandler trakassering i relasjonen mellom student og ansatt. Prinsipielle spørsmål Henvendelsene til studentombudet er foreløpig begrenset i antall. Likevel har det i enkelte henvendelser dukket opp prinsipielle spørsmål og avdekking av uheldig praksis, hvor standpunkt eller tiltak kan være egnet til å bedre studentenes rettssikkerhet i møte med universitetet. Basert på de funnene som er nevnt over, og basert på studentombudets perspektiv, har jeg valgt å fremheve tre forhold for denne perioden: 1. Studentenes rettssikkerhet i skikkethetssaker, og behovet for en korrekt saksbehandling Å frata en student studieplass pga. uskikkethet er noe av det mest inngripende universitetet kan foreta seg overfor studentene, og behovet for rettssikkerhet settes på spissen. Derfor er det strenge regler knyttet til en slik prosess. Det er et behov for at dette kommuniseres tydelig, slik at studenter for eksempel ikke får inntrykk av at terskelen for uskikkethet er lavere enn den er. I tillegg er det behov for å tydeliggjøre at det er Den sentrale klagenemnda etter innstilling fra Skikkethetsnemnda, og ikke fakultetene, som fatter vedtak om uskikkethet i første instans. Der hvor bevisstheten rundt dette ikke er til stede, er det en risiko for at skikkethetsvurderinger kan brukes som maktmiddel overfor studenter. 4

5 2. Føring av referat hvor studenter er til stede, og organinterne dokumenter Det er avdekket tilfeller ved flere enn ett fakultet hvor referater fra møter hvor en student har vært til stede ikke blir sendt til studenten slik at vedkommende får mulighet til å kommentere innholdet. Det bør være et grunnleggende prinsipp at alle som var på et møte får anledning til dette, slik at man i størst mulig grad kommer frem til en felles virkelighetsforståelse. Ved eventuell uenighet, kan kommentarer legges ved referatet. Dette vil styrke studentens rettssikkerhet dersom prosessen på et senere tidspunkt skal etterprøves, samtidig som det kan være egnet til å hindre misforståelser, og en unødvendig eskalering av eventuelle konflikter. Det kan være tilfeller hvor ansatte ved universitetet skriver ned noe i etterkant av et møte med en student, og der dette er et organinternt dokument. Det bør da ikke gis status som referat. 3. Reiseutgifter for studenter i praksis og gratisprinsippet På utdanningsinstitusjoner hvor praksis som en del av utdanningsløpet er mer utbredt, har man ofte regler om refusjon av reiseutgifter for studenter. Disse går i all hovedsak ut på at dersom reiseveien fra bosted til praksisplass er lengre enn fra bosted til utdanningsinstitusjon, og dette innebærer økte kostnader i form av for eksempel dyrere månedskort, dekker utdanningsinstitusjonene det overskytende. I tilfeller hvor reise med kollektivtransport tar uforholdsmessig lang tid, kan bruk av egen bil avtales, og det gis refusjon tilsvarende for eksempel statens satser for kilometergodtgjørelse med fratrekk på en egenandel tilsvarende prisen for månedskort for reise fra bosted til utdanningsinstitusjon. Dersom man velger å ikke kompensere studenters reiseutgifter, må dette vurderes opp mot gratisprinsippet, der hvor praksis er en obligatorisk del av undervisningen. ANNET I tillegg til å ta i mot og behandle henvendelser fra studenter, har kartlegging av forventninger, opprettelse av rutiner, og skape kjennskap til tilbudet, vært en vesentlig del av virksomheten i perioden. Kontakten med studenttillitsvalgte, og spesielt Studentparlamentets arbeidsutvalg har vært viktig for å kartlegge forventninger til stillingen. Det har vært viktig å få frem skillelinjene mellom deres politiske virksomhet, og studentombudets rolle. Studentparlamentet var dessuten tidlig på banen med innspill om hvordan tilbudet kunne bli mer kjent, og det var for eksempel naturlig å etterkomme deres ønske om at studentombudet skal bruke sosiale medier for å nå ut. Det har blitt opprettet et sett med rutiner. Hensikten med rutinene er å sørge for en forsvarlig behandling av studenter som kontakter studentombudet, samt bevisstgjøre hvilke prinsipper som bør ligge til grunn i studentombudets virke, som f.eks. prinsippet om likebehandling, og tilpasning til studentenes hverdag. Studentombudet har jobbet med grenseganger til andre organer ved og utenfor UiO, for å ha en bedre forståelse av eget og andres handlingsrom. Jeg har presentert stillingen i ulike fora på 6 fakulteter. Jeg har avtale med de to siste fakultetene tidlig i høst. I sum er 17 enheter/fora ved UiO besøkt, herunder lokale så vel som sentrale. I tillegg har jeg presentert meg for syv eksterne organer/aktører. Jeg har blant annet hatt kontakt med arbeidsgrupper 5

6 som vurderer å opprette studentombud ved Universitetene i Bergen og Stavanger, på forespørsel fra disse. Det er to enheter ved UiO som det har vært naturlig å ha et samarbeid med, innenfor rammene av studentombudets virksomhet. Studentombudet er organisatorisk plassert i Enhet for internrevisjon ved UiO, og kontakten med denne har naturlig vært mer utstrakt enn overfor andre interne organer. Jeg har også en god dialog med Forskningsombudet ved Det medisinske fakultet, OUS og AHUS, en dialog som også har utviklet seg til et samarbeid der hvor det er hensiktsmessig. Videre er det opprettet kontakt med studentombudene eller tilsvarende ved Københavns Universitet (KU), Universitetet i Lund, Stockholms universitet samt Universitetet i Karlstad. Det har vært to møter mellom studenterambassadøren ved KU og studentombudet ved UiO. Det har vært spesielt nyttig å utveksle erfaringer med studenterambassadøren, og vi har i stor grad den samme erfaringen hva gjelder antall henvendelser, og opplevelse av relevans for stillingen. Studenterambassasdøren har vært i virksomhet som det første ved KU og det første i Danmark siden OPPSUMMERING Studentombudet har mottatt henvendelser og samtlige har fått enten bistand, råd eller hjelp. Reaksjonene hos enhetene på UiO har vært varierende, og avvik har blitt avdekket og fulgt opp. Flere saker pågår ennå, og det viser seg at studenter gjerne har behov for oppfølging over tid. Informasjon om og forståelse for studentombudets rolle, er viktig å fokusere på både overfor studenter og ansatte ved enhetene på universitetet. Saker som gjelder studenters læringsmiljø er begrenset i omfang. De fleste har bedt om bistand i forbindelse med en prosess som skal ende i et vedtak. Stillingen er på god vei til å bli utformet, men det er viktig å ivareta en fleksibilitet en stund fremover. I den forbindelse ser jeg spesielt frem til å opprettholde, og utvide kontakten med andre studentombud i Norden. Et nordisk nettverksmøte vil finne sted primo høsten 2013 i Oslo. Jeg håper rapporten kan bidra til å vise et nytt perspektiv på universitetets relasjon til sine studenter. Det er et mål for neste periode å gjøre tilbudet mer kjent. Kapasiteten skal vurderes etter ett års virksomhet. 6

Halvårsrapport våren 2016

Halvårsrapport våren 2016 Halvårsrapport våren 2016 Studentombudet ved Innhold 1. Om rapporten oppsummering og konklusjoner 2. Om Studentombudet 3. Henvendelser fra studenter 4. Profilering av ordningen 5. Nettverk og utvikling

Detaljer

Halvårsrapport våren 2015 Studentombudet HiOA

Halvårsrapport våren 2015 Studentombudet HiOA Halvårsrapport våren 2015 Studentombudet HiOA blogg.hioa.no/studentombudet Innhold 1. Forord 2. Om Studentombudet 3. Om rapporten 4. Henvendelser fra studenter 5. Promotering av ordningen 6. Nettverk og

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt for å vurdere en ordning med Studentombud

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt for å vurdere en ordning med Studentombud Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt for å vurdere en ordning med Studentombud 1 Bakgrunn De siste årene har det med jevne mellomrom 1 vært tatt til orde for opprettelsen av et studentombud. UiO har ulike

Detaljer

Studieavdelingen. Til: Universitetets studiekomité Fra: Studiedirektøren

Studieavdelingen. Til: Universitetets studiekomité Fra: Studiedirektøren Universitetet i Oslo Studieavdelingen Notat Til: Universitetets studiekomité Fra: Studiedirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 3-2012 Møtedato: 15.03.12 Notatdato: 07.03.12

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: UiO/Anders Lien. www.studentombudet.no

Årsrapport 2014. Foto: UiO/Anders Lien. www.studentombudet.no Årsrapport 2014 Foto: UiO/Anders Lien www.studentombudet.no Innhold Forord fra studentombudet 1. Om studentombudet 2. Henvendelser fra studenter 3. Anbefalinger til UiO 4. Annet 5. Organisasjon 6. Samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2015 Studentombudet HiOA

Årsrapport 2015 Studentombudet HiOA Årsrapport 2015 Studentombudet HiOA blogg.hioa.no/studentombudet Innhold 1. Forord 2. Om Studentombudet 3. Om rapporten 4. Henvendelser fra studenter 5. Profilering av ordningen 6. Nettverk og utvikling

Detaljer

Universitetet i Oslo Studieavdelingen

Universitetet i Oslo Studieavdelingen Universitetet i Oslo Studieavdelingen Notat Til: LMU Dato: 22. mars 2012 Opprettelse av Studentombud ved UiO Bakgrunn: Ønske om opprettelse av en instans som bistår studentene, et «Studentombud», er fremmet

Detaljer

Rapportering fra Det humanistiske fakultet fakultet 2016

Rapportering fra Det humanistiske fakultet fakultet 2016 Rapportering fra Det humanistiske fakultet fakultet 2016 Antall læringsmiljøsaker (varsel, klager, avvik og positive tilbakemeldinger fra studenter) Varsling Rød Klager Gul Ros Grønn innkommet i si fra-nettskjema

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Årsrapport Studentombudet HiOA

Årsrapport Studentombudet HiOA Årsrapport 2016 Studentombudet HiOA Innhold 1. Forord 2. Om rapporten 3. Om Studentombudet 4. Henvendelser fra studenter 5. Profilering av ordningen 6. Nettverk og utvikling 7. Studentombudet som et prøveprosjekt

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Innhold 1 Formål... 1 2 Virkeområde for retningslinjene for håndtering av konflikter ved UiO... 1 3 Ansattes ansvar for å unngå at konflikter oppstår...

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

Revisjonsrapport. Revisjon: Oppfølging styrevedtak

Revisjonsrapport. Revisjon: Oppfølging styrevedtak Universitetet i Oslo Sentraladministrasjonen/Enhet for Internrevisjon/Lin Anett Haugsland Revisjonsrapport Revisjon: Oppfølging styrevedtak Distribuert til: Universitetsdirektøren Gjennomført av: Revisjonssjef

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. Anonymisert versjon Ombudets uttalelse Sak: 08/716 Lovandvendelse: likestillingsloven 3. Konklusjon: Brudd Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. X mener at det

Detaljer

Studentenes Si fra-system ved UiO; Journalføring

Studentenes Si fra-system ved UiO; Journalføring Studentenes Si fra-system ved UiO; Journalføring 11.11. 2013 Bakgrunn for Si fra system Lovpålagt Kvalitetssystem for utdanning 2006 System for klage og avvik 2008 Varslingssystem for studenter og ansatte

Detaljer

Universitetet i Oslo Studentombudet

Universitetet i Oslo Studentombudet Universitetet i Oslo Studentombudet Til Fra Universitetsstyret Studentombudet Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 2/2016 Møtedato: 14. mars 2016 Notatdato: 3. mars 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

Ui0 : Studentombudet. 24g. Til: Studieavdelingen Kopi: Rektor, Studentparlamentet, Enhet for internrevisjon

Ui0 : Studentombudet. 24g. Til: Studieavdelingen Kopi: Rektor, Studentparlamentet, Enhet for internrevisjon Ui0 : Studentombudet 24g Til: Studieavdelingen Kopi: Rektor, Studentparlamentet, Enhet for internrevisjon Dato:21.5.2o13 Studentombudets vurdering av reglene for gyldig fravær på eksamen Jeg ønsker med

Detaljer

Årsrapport Foto: UiO/Anders Lien.

Årsrapport Foto: UiO/Anders Lien. Årsrapport 2015 Foto: UiO/Anders Lien www.studentombudet.no INNHOLD Forord... 3 1. Om studentombudet... 4 2. Henvendelser fra studenter... 5 2.1. Uavhengig bistand... 6 2.2. Involvering overfor aktuell

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Til: Universitetsstyret

Til: Universitetsstyret Til: Universitetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr: 3 Metenr: 612005 Metedato: 13.09.05 Notatdato: 05.09.05 A-saksnr: 05116745 Saksbehandler: Yngve Sjegreen Foss Sakstittel Etablering av Forskningsetisk

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus Evaluering av ordningen med Studentombud på HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus Evaluering av ordningen med Studentombud på HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus Evaluering av ordningen med Studentombud på HiOA Oslo, 14. oktober 2016 «Studentombudet på Høgskolen i Oslo og Akershus er en etterspurt, viktig og nødvendig tjeneste som gir

Detaljer

Uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakassering. Informasjon tiltak retningslinjer

Uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakassering. Informasjon tiltak retningslinjer Uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakassering Vedtatt av styret 13.06.2014 Oppdatert 09.01.2017 1 1. Innledning Uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering 1.1. Bakgrunn Norges musikkhøgskole har nulltoleranse

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Årsrapport Foto: UiO/Anders Lien.

Årsrapport Foto: UiO/Anders Lien. Årsrapport 2016 Foto: UiO/Anders Lien www.studentombudet.no INNHOLD Forord... 3 1. Om studentombudet... 4 2. Henvendelser fra studenter... 5 3. Eksempler... 8 4. Anbefalinger til UiO... 9 4.1 Status tidligere

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Dato: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Ui0 : Universitetet i Oslo

Ui0 : Universitetet i Oslo Ui0 : Universitetet i Oslo Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 22.04.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/1297 BJORNENG Svar på høring om forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering

Detaljer

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.2011 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - organisering og ressurser Tilråding: Styret tar orienteringen om HMS organisering

Detaljer

Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?»

Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?» Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?» Øyvind Bernatek, direktør sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Lokalt arbeidsmiljøutvalg Dato: 27. mai 2016 Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet dokumentasjon på ansattes medvirkning UiO har sammen med Entra

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Oslo 3. november 2008

Oslo 3. november 2008 Dagens Næringsliv v/ Finansavdelingen, Trond Sundens Mail: trond.sundnes@dn.no Sivilombudsmannen Att: Ola Berg Lande Mail: postmottak@sivilombudsmannen.no Oslo 3. november 2008 Klage på saksbehandling

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig vitenskapelig uredelighet ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig vitenskapelig uredelighet ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig vitenskapelig uredelighet ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 09.03.2016. Revidert 13.09.17 på bakgrunn av Lov om organisering av forskningsetisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Niclas J.M. Berger Stillingskategori: Administrativ/teknisk Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Opplysning, råd og veiledning Lov om sosiale tjenester i NAV 17 17. Opplysning, råd og veiledning «Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Detaljer

Handlingsplan mot trakassering

Handlingsplan mot trakassering Handlingsplan mot trakassering FOR STUDENTER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET LMU 12.9.2011, sak 23/11 og 14.11.2011, sak 29/11 AMU 13.10.2011, sak 18/11 og 24.11.11, sak 25/11 STYRET 6.12.11, sak

Detaljer

Halvårsrapport for januar - 30.juni

Halvårsrapport for januar - 30.juni Halvårsrapport for 201 Fra studentombudet ved Universitetet i Bergen Sylvi Leirvaag UiB Halvårsrapport for 201 Fra studentombudet ved Universitetet i Bergen Innhold Sylvi Leirvaag er studentombud ved Universitetet

Detaljer

Til: styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato:

Til: styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/5722 OLS002 Dato: 21.10.2016 SAK FS-33/2016 Til: styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato:

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Årsrapport 2013 Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2013. Beskrivelse:

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Grue kommune 2017 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Grue kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF)

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF) Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester () Dokumentnavn: Prosedyre ved avdekking av vitenskapelig uredelighet i ph.d.- avhandlinger ved Det helsevitenskapelige fakultet. Godkjent

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer

1/14 Tilsynsbesøk. Møte med representanter fra Det matematisknaturvitenskapelige

1/14 Tilsynsbesøk. Møte med representanter fra Det matematisknaturvitenskapelige UNIVERSITETET I BERGEN LÆRINGSMILJØUTVALGET(LMU) Læringsmiljøutvalget ved UiB er oppnevnt i henhold til Lov om universiteter og høgskoler 4-3. Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) møte 1 2014

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Innhold. Forord fra studentombudet. 1. Om studentombudet. 2. Om rapporten. 3. Henvendelser fra studenter. 4. Nettsidene til UiO og rettssikkerhet

Innhold. Forord fra studentombudet. 1. Om studentombudet. 2. Om rapporten. 3. Henvendelser fra studenter. 4. Nettsidene til UiO og rettssikkerhet Halvårsrapport 1.1-30.6.2014 Innhold Forord fra studentombudet 1. Om studentombudet 2. Om rapporten 3. Henvendelser fra studenter 4. Nettsidene til UiO og rettssikkerhet 5. Annet 6. Nettverk og utvikling

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Oppvekst og kultur Flatanger. Etablering av en kommunal Facebookside

Flatanger kommune. Saksframlegg. Oppvekst og kultur Flatanger. Etablering av en kommunal Facebookside Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2011/9150-11 Saksbehandler: Kari Imsgard Saksframlegg Etablering av en kommunal Facebookside Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 10.06.2014

Detaljer

Konflikthåndtering ved UiO. Verneombudssamling 7. juni 2017 v/personaldirektør Irene Sandlie

Konflikthåndtering ved UiO. Verneombudssamling 7. juni 2017 v/personaldirektør Irene Sandlie Konflikthåndtering ved UiO Verneombudssamling 7. juni 2017 v/personaldirektør Irene Sandlie Temaer Noen grunnleggende utgangspunkt Forebygging av konflikter og konfliktforebygging virkemidler og verktøy

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Årsrapport for Studentombudet

Årsrapport for Studentombudet Årsrapport for 2017 - Studentombudet Forord... 3 Om rapporten... 4 Om studentombudet... 4 Studentombudet fra januar til juni... 4 Studentombudet fra juni desember... 5 Henvendelser fra studenter... 6 Statistikk...

Detaljer

Forvaltningsrett. Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann

Forvaltningsrett. Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann Forvaltningsrett Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann Gode spørsmål Hvem, hva, hvordan, hvorfor, når Også vilkår og virkning 21.08.2017 2 Hva? Hva skal vi behandle? Saksbehandlingsregler Hva er saksbehandlingsregler?

Detaljer

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Ved begrunnet tvil om studentens skikkethet skal det foretas en

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

V-sak 6 - side 1 av 15

V-sak 6 - side 1 av 15 Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr.: 7/2017 Møtedato: 5. desember 2017 Notatdato: 17. november

Detaljer

MØTEINNKALLING. førstekonsulent

MØTEINNKALLING. førstekonsulent MØTEINNKALLING Dato tirsdag 28.02.17 Tid Kl. 16.15 Sted D152 Sakliste Konstituering av møtet Ref-sak 02/17 Godkjenning av referat fra Studentrådet SUs møte 31.01.17 * Ref-sak 03/17 Saker fra studenttillitsvalgte,

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes 0.0. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag

Detaljer

Retningslinjer for NMBUs klagenemnd, revidert

Retningslinjer for NMBUs klagenemnd, revidert US 46/2017 Retningslinjer for NMBUs klagenemnd, revidert Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Karen Eg Taraldrud Arkiv: 16/00668 Vedlegg: 1. Saksutredning

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

Rådmann kan nekte å svare revisor i møte

Rådmann kan nekte å svare revisor i møte Page 1 of 10 Annonse Rådmann kan nekte å svare revisor i møte BERNT SVARER. Revisor kan stille spørsmål til rådmannen i kontrollutvalgets møter. Men rådmannen kan nekte å svare, hvis hun mener spørsmålene

Detaljer

Blogg som lærings- og vurderingsredskap. BIO 298, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen.

Blogg som lærings- og vurderingsredskap. BIO 298, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Blogg som lærings- og vurderingsredskap. BIO 298, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Torstein Nielsen Hole og Arild Raaheim Studenter som tar BIO 298 (10 stp-emne) har anledning til å søke

Detaljer

ÅRSMELDING 2009/2010/2011 FELLES KLAGENEMND

ÅRSMELDING 2009/2010/2011 FELLES KLAGENEMND ÅRSMELDING 2009/2010/2011 FELLES KLAGENEMND Innhold INNLEDNING... 2 STATISTIKK... 3 Antall saker behandlet av Felles klagenemnd... 3 Resultat... 3 Sakstyper... 4 FUSKESAKER... 5 Antall fuskesaker... 5

Detaljer

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg:

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg: Denne analysen beskriver hvilke tiltak institusjonene kan gjøre for å oppnå høy svarprosent på spørreundersøkelsen Studiebarometeret. Analysen baserer seg på erfaringer fra pilotundersøkelsen som ble gjennomført

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp Spesialpedagogisk hjelp Sentrale elementer Utdrag fra veilederen for spesialpedagogisk hjelp, udir.no/tidlig innsats v/ Monja Myreng og Christina Nyeng Thon Spesialpedagogisk hjelp Alle barn under opplæringspliktig

Detaljer

Fra Arbeidsgruppen: religion og livssynspraksis ved UiO

Fra Arbeidsgruppen: religion og livssynspraksis ved UiO Til Læringsmiljøutvalget (LMU) Fra Arbeidsgruppen: religion og livssynspraksis ved UiO Endringer i studentpopulasjonen og i samfunnet for øvrig stiller nye krav til UiO. En arbeidsgruppe koordinert av

Detaljer

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold, Avdeling for utdanning, 15. november 2011. Kapittel 15 DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Innhold Formål...

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 Litt om POBO-historikk rammer, mandat og perspektiv statistikk hva vi ser i kommuner spesielt og hva vi tenker framover POBO-historikk

Detaljer

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Helseavdelingen Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming Rapport 2016 Forord Innledning Lov

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Elev- og lærlingombudet. Strategi for ombudets arbeid i henhold til mandat og stillingsbeskrivelse

Elev- og lærlingombudet. Strategi for ombudets arbeid i henhold til mandat og stillingsbeskrivelse Strategi for ombudets arbeid i henhold til mandat og stillingsbeskrivelse Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen mai 2013 Innhold 1. MANDAT OG STILLINGSBESKRIVELSE... 4 1.1 Mandat... 4 1. Formål...

Detaljer

Konkrete tiltak ved Det medisinske fakultet status per i dag

Konkrete tiltak ved Det medisinske fakultet status per i dag Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016 Konkrete tiltak ved Det medisinske fakultet status per i dag En presentasjon av hovedtiltak/fakultetsomfattende tiltak Læringsmiljø E-læringsprogram i HMS for studenter

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKTs Sekretariatssamling

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKTs Sekretariatssamling Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat FKTs Sekretariatssamling Scandic Oslo City, 12. mars 2015 Bire Bjørkelo, Director i Deloitte Agenda Planlegging av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Detaljer

Høring vedrørende retningslinjer for egenbetaling ved UiS og retningslinjer for dekning av utgifter til reise i forbindelse med praksis for studenter.

Høring vedrørende retningslinjer for egenbetaling ved UiS og retningslinjer for dekning av utgifter til reise i forbindelse med praksis for studenter. Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Dennis Aske/Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS etter- og videreutdanning, Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer