JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT. Teresa (115) TANO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT. Teresa (115) TANO"

Transkript

1 JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT Teresa (115) TANO

2 Hovedkontor: Rosenholmvn Kolbotn, tlf. (66) Bergen: Øvre KrAkenes 17. tlf. (05) (X) Stavanger: Professor Olav Hanssens vei 13. tlf. (04) Trondheim : Vestre Rosten 81. tlf. (07)

3 CompLex nr 1/95 Institutt for rettsinformatikk Postboks 6702 St Olavs plass 0130 Oslo Jon Bing Rettslige konsekvenser av digitalisering: Rettighetsadministrasjon og redaktøransvar i digitale nett Teresa (115) Rapporten er utarbeidet på oppdrag Kulturdepartementet TANO

4 Tano A.S ISBN Institutt for rettsinformatikks utgivelser i skriftserien CompLex er støttet av: Den norske Advokatforening Lovdata Kopinor Fotografisk opptrykk ved Engers Boktrykkeri A/S, Otta 1995

5 IRJ: TERESA (115) u Forord Denne rapporten er blitt til på kontrakt mellom Kulturdepartementets medieavdeling og Institutt for rettsinformatikk. Kapitlene er stilt opp i forståelse med oppdragsgiver, men det nærmere innhold er utviklet av den prosjektansvarlige. Utredningen er holdt innenfor de opprinnelig angitte tema, men dette har ikke forhindret at den har fått et noe større omfang enn man opprinnelig tenkte seg. Dette har flere årsaker, men en hovedforklaring er selvsagt at utredningen berører områder i rask og til dels dramatisk utvikling. Det er derfor kommet til stoff og nye problemstillinger underveis - noe som dessverre likevel ikke forhindrer at mye er uteglemt. Utredningen anses derfor som del av en noe mer kontinuerlig prosess, og et noe mer langsiktig samarbeid diskuteres mellom Kulturdepartementet og Institutt for rettsinformatikk. Det er mange som har bidratt til min forståelse av de spørsmål som tas opp i tillegg til mine medarbeidere ved Institutt for rettsinformatikk (i denne sammenheng spesielt professor Olav Torvund og universitetsstipendiat Bjørn Bjerke) og fakultetet (professor Birger Stuevold Lassen har - som vanlig - gitt meg innsikt i enkelte spørsmål, særlig i forbindelse med vårt samarbeid om sensur av en særavhandling). Jeg vil gjeme fremheve de mange samtaler med advokat Astri Lund og professor Mads Bryde Andersen (Universitetet i København), og med de norske forvaltningsorganisasjonene (særlig direktør John-Willy Rudolph og underdirektør Olav Stokmo i Kopinor

6 IRJ: TERESA fl 15) iii og direktør Erik Ova i Norwaco), generalsekretær Knut Haavik i Den norske Forfatterforening, direktør John Erik Forslund i Svenska Forfattarforbundet, Norsk forening for opphavsrett, Nordinfo og European Association of Science Editors (EASE), alle som gjennom konferanser eller på annen måte har latt meg få anledning til å diskutere problemstillingene. Jeg retter også en takk til medlemmene i Norsk kulturråds fagutvalg for media og kultur og Legal Advisory Board (Directorate General XIII, Luxembourg). En helt spesiell takk går til ekspedisjonssjef Helge Sønneland som har gitt meg mulighet for å arbeide med spørsmålene, og ofte stimulert meg underveis. Smestad desember 1994 Jon Bing

7 IRJ: TERESA (115) iv I n n h o l d 1. BIBLIOTEKER OG DIGITALISERING Et eksem pel: L ibrary of Inter na tio n al Re l a t io n s O ptisk l e sin g B ibliotekers begrunnelser for konvertering fra trykk til MASKINLESBAR FORM Electronic Docum ent Interchange between Libraries, CITED OG ANDRE INITIATIV Gjeldende rett: B ibliotekers adgang til å fremstille og bruke nye EKSEMPLARER N asjo n albiblio tekavdeling a i R a n a O pph avsrettsutvalgets forslag til nye fo r sk r ift er Konser\>erings- og sikringsoyemed Bruk og utlån av maskinlesbare eksemplarer m v U tkast til avta lelisen s om elektronisk k o pie r in g A ktører og in t e r e sse r A v sluttende v u r d e r in g...65 En generell avtalisensordning for elektronisk kopiering Bibliotekers adgang til å frem stille eksem plarer i m askinlesbar form...67 Skisse av sy ste m e t MULTIMEDIA H va er m ultim edia? M u ltim ed ia leksik o n Litterære verk Billedkunst Fotografier... 88

8 1RI: TERESA (115) v Musikkverk Film Kringkasting Samleverk eller verk Kataloger Datamaskinprogrammer Oppsummering D a t am a sk in baserte sp il l V irtuell virkelighet Hva er virtuell virkelighet? Rettslige aspekter ved virtuell virkelighet N oen særlige rettslige problem stilling i tilknytning til m u l t im e d ia sy st e m e r Rettighetsadministrasjon - electronic copyright management systems og copyright management information " Vern av strukturer Sitater Ideelle rettigheter - særlig om n a v n- og k ildeang ivelse O p psu m m e r in g E L E K T R O N IS K E M O T O R V E IE R D e inform asjonspolitiske initia tivene National Information Infrastructure og Information Superhighway Bangemann-rapporten Den s\>enske IT-kommisjonen Nasjonalt informasjonsnett\>erk (NIN) i Norge, og den t\>errdepartementale rapport om IT-basert informasjonsinfrastruktur In t e r n e t Innledning O versikt Historikk Organisasjon Nettverk og protokoller In n led n in g Det fysiske nettverket Protokollene Nettverkets oppbygging In n led n in g Internet i N orge

9 IR!: TERES.4 (115) vi Internet ut av Norge Det globale Internet F o U -n e tt K om m ersielle internetoperatører Kooperative nettverk Europa Andre kontinenter K o n k lu sjon Er Internet et anarki? Tjenestene Innledning K om m unikasjonstjenester Elektronisk p o s t Network N ew s - en konferansetjeneste Talk og Internet R elay Chat Ressursdeling In n led n in g Term inaltjenester Inform asjonstjenester Archie W A I S FTP - Filoverføring G o p h e r W orld W ide W e b E-post F T P Rettslige aspekter ved elektroniske m oto r veier Forholdet mellom privat og offentlig sektor - særlig om det OFFENTLIGES INFORMASJONSPOLITIKK Red a k tø r a n sv a r, særlig for elektroniske o ppsl a g st a v l e r Innledning: Ulike form er for "elektroniske oppslagstavler Trykt skrift Blad eller tidsskrift Redaktor Det strafferettslige redaktorans\>aret: Foreløpig oppsummering Ansvar som m edvirker Unntak fo r teknisk personale Det sivilrettslige "redaktøransvaret (ansvar fo r eier eller utgiver) Skisse av et sivi Ire ttslig og strafferettslig ansvar fo r datamaskinbaserte informasjonstjenester Personregisterloven Rettslig besk yttelse av d a t a b a se r...242

10 IR1: TERESA (115) vn Databaser Katalogregelen, ånds\ erkloven Forslaget til databasevern i utkast til europadirektiv In n led n in g R ettighetshaver B eføyelser A vgrensning av eneretten - tv a n g slise n ser Konsum psjon D isposisjonsrett over databasen Vernetid Sanksjoner Ikrafttredelse m v RETTIGHETSFORVALTNING - ROLLEN TIL FORVALTNINGSORGANISASJONER Inn l e d n in g - elektronisk pu blisering A vtaler og avtalem ekanism er for d ispo sisjo n sr ett Innledning Databaseabonnement - den konvensjonelle løsningen Institusjonell disposisjonsrett Ensidig hel eller delvis tilbaketreden fra opphavsrett Elektroniske systemer for rettighetsforvaltning Fo rvaltning so rg anisasjo nenes rolle Noen prinsipielle utgangspunkt Oppstrøms oppga\>er Nedstrøms oppgaver

11 1. B ib liotek er og d ig ita liserin g Et eksempel: Library o f International Relations Chicago-Kent Law School ved Illinois Institute of Technology2 (som ble grunnlagt i 1993) mottok som testamentarisk gave en samling av Folkeforbundets dokumenter. Samlingen var etablert av en privatperson med stor nok interesse, sterk nok økonomi og gode nok forbindelser til å motta eksemplarer av nær sagt ethvert trykk som Folkeforbundet utga, alt fra pressemeldinger til traktater. Vedkommende hadde tatt vare på alt, uten hensyn til de kassasjonsregler som biblioteker følger for å begrense omfanget av 1 Professor dr juris Mads Bryde Andersen, Universitetet i København, har vært så vennlig å lese gjennom dette kapitlet og kommentere enkelte avsnitt - og jeg vil gjerne takke for denne kritiske hjelpen, som ikke er minst verdifull fordi han på enkelte punkter har avvikende vurderinger enn de som det argumenteres for i fremstillingen. 2 Biblioteket er det eneste som er offisiell mottager av internasjonale organisasjoner som De forente nasjoner (FN), Den europeiske union (EU), Verdens helseorganisasjon (WHO), Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO), Matvare- og jordbruksorganisasjonen (FAO) og GATT. Det inneholder mer enn bind med traktater, serier og tidsskrifter og mer enn dokumenter fra internasjonale organisasjoner.

12 IR l: TERESA (115) 2 dobbeltlagring mv. Derfor var samlingen unik og omfattende. Chicago Kent indekserte samlingen og tok vare på den.3 Det var i og for seg ingen triviell oppgave å ta vare på samlingen. Dokumentene var ofte trykt på billig papir som fort ble sprøtt og gikk i oppløsning. Samlingen ble derfor oppbevar i rom med regulert fuktighet, og bare forskere med svært gode begrunnelser fikk adgang.4 I 1992 flyttet Chicago-Kent inn i en ny bygning som var utformet for å nyttiggjøre seg en generell informasjonsteknologisk infrastruktur. Samtidig begynte biblioteket et arbeid med å overføre materialet til digital form. Man valgte en overføring til analog form,5 de analoge, digitaliserte dokumentene ble lagret på optiske plater.6 Disse ble igjen lagret i en slags jukebokser, dvs hele stabler av plater ble lagret i en enhet. Dokumentene var indeksert på en forholdsvis enkel måte, fortrinnsvis ved hjelp av identifikasjonsopplysninger som dokumentnummer, dato mv. Det ble lagt lite arbeid ned i å beskrive innhold ved hjelp av indeksering. Filosofien var at Folkeforbundets dokumenter var omtalt både i tredjeparts bibliografiske datamaskinbaserte systemer og i litteraturen. Man forutsatte at brukeren identifiserte dokumentet ved hjelp av slike - i forhold til 3 Det hevdes at samlingen er den mest omfattende med hensyn til materiale fra Folkeforbundet og De forente nasjoner som finnes noe sted. 4 Man kan jo nevne at i Norge har Kulturdepartementet med hjemmel i forvaltningsloven 20, 4.ledd og offentlighetsloven 8 gitt en forskrift som hjemler betaling for avskrift, utskrift og kopi av arkivmaterialet, jfr forskrift 1989:87. Hensikten er å begrense kopiering fra eldre og mye brukt arkivmateriale fordi gjentatt kopiering både sliter på papir og protokoller, og dei spesielle lyset fra kopimaskinene svekker skriften. Jfr Jon Bing Juridiske aspekter ved etablering og distribusjon a\> elektroniske tjenester, Nasjonal infrastruktur, Prosjekt 5: Standardiserte formidlingskanaler, Statskonsult 1992: Dette forklares nedenfor. 6 WORM - dvs Write and Read Memory -plater. I motsetning til en kompaktplate tillater WORM at brukeren både skriver til og leser fra platen.

13 IRJ: TERESA (115) 3 biblioteket - eksterne systemer, og så brukte ett av flere alternative identifikasjonskriteria til å gjenfinne dokumentet i LIR. Alle brukere - lærere som studenter - i bygningen var knyttet til interne nettverk, de enkelte arbeidsstasjonene benyttet Windows7 som grensesnitt. Et kommunikasjonsprogram for Windows gjorde det mulig å spesifisere identifikasjon av et dokument i LIR, dette ville få systemet til å trekke frem den riktige optiske platen, lese det aktuelle dokumentet og formidle det over intemnettet frem til brukerens arbeidsstasjon. Der ville et analogt bilde av dokumentet dannes på skjermen. Allerede nå ser man hvordan digitaliseringen aktiviserte en samling som tidligere - på grunn av konserveringshensyn - hadde vært nær lukket. Nå kunne enhver bruker i bygningen få tilgang på de dokumenter vedkommende ønsket. Biblioteket startet et samarbeidsprosjekt med et privat selskap som var orientert mot skolene. Enkelte videregående skoler med spesiell interesse for internasjonale dokumenter ble plukket ut, og en forbindelse over datanettet ble etablert. Dels benyttet biblioteket seg av elevene til å foreta selve den optiske lesningen av dokumentene, dels fikk skolene tilgang til dokumentene på samme måte som brukerne i bygningen, selv om kommunikasjonen nå gikk over det offentlige, snarere enn det interne datanettet. Skolene måtte ha arbeidsstasjoner med Windows grensesnitt og et egnet kommunikasjonsprogram, med det var alt som krevdes. Programmet ble støttet av føderale myndigheter som et eksperiment i å utnytte vanskelig tilgjengelig, men relevant materiale i undervisningen. Man ser altså at det som før var et lukket rom hvor bare forskere hadde tilgang, nå er et åpent system hvor forholdsvis uerfarne brukere slipper til. Det neste skrittet var å knytte systemet til Internet, det verdensomspennende datanettet som særlig knytter akademiske 7 Windows er et presentasjonsprogram som leveres av MicroSoft, og som arbeider under operativsystemet MS-DOS.

14 IRI: TERESA (115) 4 institusjoner sammen.8 Man fant mulighet for å overføre de analoge bildene gjennom Internet. Et universitet et annet sted i verden kunne knytte seg til LIR, spesifisere hvilket av Folkeforbundets dokumenter man ønsket tilgang til, og dermed få det overført til egen skjerm, eventuelt deretter ta utskrift av bildet. Og det åpne systemet blir altså verdensomspennende. Det lukkede rom er blitt et generelt tilgjengelig system. Dokumenter man tidligere måtte reise til Chicago for å se, kan man nå uten større tid eller kostnader9 hente frem på egen arbeidsstasjon. Med et slagord kan man kalle denne utviklingen det eksploderende bibliotek. Eksempelet antyder den dramatisk endrede rolle som biblioteker vil kunne få ved hjelp av informasjonsteknologien. Tidligen har biblioteker tatt vare på, organisert og gjort tilgjengelig fysiske eksemplarer av dokumenter. Ved en digitalisering blir funksjonen kvalitativt forskjellig: Det er ikke lenger slik at hvis en bruker har fått tilgang til dokumentet, er det utilgjengelig for alle - det datamaskinlagrede eksemplaret er der hele tiden, et ubegrenset antall brukere kan i praksis samtidig få tilgang til det. Det er ikke lenger slik at man må passe på at dokumenter ikk< blir satt på feil plass, og dermed blir vanskelige å finne - når d en gang er systematisert, vil de forbli tilgjengelig under denne systematikken. Det er ikke lenger slik at man enten må oppsøke biblioteket, eller få tilsendt det fysiske dokumentet for å kunne bruke det enhver som har tilgang til systemet, kan få tilgang til dokumentet, hvor som helst i verden. 8 Sommeren 1994 opplyses det at ca 25 millioner brukere er knyttet til Internet, og at man har en sterk økning (enkelte kilder hevder at den er så høy som 20 % månedlig). 9 For Internet-brukere er kommunikasjonskostnadene indirekte, og lite synlige.

15 IRJ: TERES.4 (115) 5 Problemet med manglende tilbakelevering av dokumenter, er eliminert. Problemet med slitasje ved bruk, er eliminert. Man kan merke seg at én av årsakene til at LIR kunne etableres, er den manglende opphavsrettslige beskyttelse av Folkeforbundets dokumenter.10 I mange tilfeller vil nettopp spenningen mellom teknologiske muligheter og rettslige begrensninger oppstå. Denne spenningen er av rettspolitisk art, og i dette avsnittet vil det bli gjort forsøk på å avdekke enkelte av problemene, og foreslå alternativer for løsning av dem. 1.2 Optisk lesing Denne rapporten pretenderer ikke å være teknisk. Men det kan være nyttig kort å diskutere hvordan optisk lesning faktisk skjer. Det er to hovedvariasjoner av optisk lesing, analog og digital. I begge tilfeller benyttes et leseapparat som kan minne om en fotokopieringsmaskin. Et datamaskinprogram deler inn den siden som skal leses i et stort antall billedelementer (pixels fra picture elements ). En typisk leser deler en tomme inn i (300*300 =) billedelementer, men profesjonelle lesere kan gå opp i (2 400*2 400) = pr kvadrattomme. Oppløsningen angis gjeme som bits pr inch eller bare bpi. 10 Noen egentlig internasjonal rettsenhet er det ikke på området. I prinsippet har man i USA doktrinen om Crown Copyright, overtatt fra engelsk rett, som gir det offentlige opphavrett til offentlige dokumenter. Men den håndheves ikke, i alle fall på føderalt nivå. Og i dette tilfellet var det dokumenter fra en internasjonal organisasjon. Etter norsk rett ville det være helt på det rene at disse manglet opphavsrettslig vern. Jfr Jon Bing "Databaser med 'offentlige dokumenter. Særlig om den norske åndsverklov 9"; Marianne Levin (red) Vennebog til Mogens Kokt\>edgaard, Nerenius & Santérus Forlag, Stockholm 1993:76-99.

16 IR1: TERESA ( i l 5) 6 Ved analog lesing vil et datamaskinprogram analysere reflektert ly< fra hvert enkelt billedelement. Dette lyset vil beskrives ved hjelp av plassering på en gråtoneskala og en farveskala. I og for seg er dette nokså likt det som skjer med et fjernsynsbilde - går man nær en fjernsynsskjerm, ser man at bildet oppløses i billedelementer. Hvert billedelement beskrives altså på denne måten, og datamaskinen kan da selvsagt reprodusere det leste bildet ved å skrive ut en side hvor hvert billedelement gis den angitte gråtone og farve. Dette reproduserte bildet vil ha noe lavere kvalitet enn originalen. Hvis oppløsningen er lav, vil bildet fremstå som hakkete, fordi der det er glidende overgang i originalen, er det trappvise overganger fra billedelement til billedelement i reproduksjonen. Som et eksempel kan man vise resultatet av en analog optisk lesnin; av et utsnitt fra tittelsiden på en NOU:11 NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1988: 22 Sammenlignet med originalen, synes dette som en nokså akseptabel kopi.12 Tegningen er blitt litt grovere, og ser man nøye etter, vil man se hakkene, spesielt i skjoldets buer, som skyldes lav oppløsning. Man 11 Lesningen er gjort ved en Hewlett Packard ScanJet IIcx ved hjelp av programmet DeskScan II. Oppløsningen er på 300*300 bpi. 12 I dette kapittelet vil uttrykkene kopi og eksemplar brukes som nær synonyme.

17 IRJ: TERESA (115) 7 ser imidlertid at både det grafiske elementet og teksten er gjengitt samtidig. Ved denne typen optisk lesning er bokstaver bare en form for grafiske elementer som gjengis sammen med alt annet på siden. Dette er selvsagt en fordel i mange sammenhenger. En teknisk ulempe ved denne formen for optisk lesning er at resultatet blir en fil med gråtone-, og eventuelt farvevedier for hvert eneste billedelement. Naturligvis finnes det en viss mulighet for komprimering av disse store filene, f eks sammenslåing av elementer som har like verdier (feks for hvitt papir). Men likevel vil filene ta svært stor plass. Filen som rommer det enkle bilde ovenfor, utgjør f eks 102 KB. Ved digital optisk lesning, skjer det noe mer. Programmet vil da søke å sammenligne de identifiserte grafiske elementene med forhåndslagrede modeller av grafiske elementer. Det typiske vil være at programmet har forhåndslagrede modeller av bokstaver, og sammenligner identifiserte elementer med modellene. Der man finner samsvar, erstattes det grafiske elementet med den interne kode som svarer til den aktuelle bokstav. Dessverre er bokstaver ofte nokså like, slik at det kan oppstå feil. Man kan feks se på likheten mellom en A og en H : På en måte kan man se på dette som måte å mate et tekstbehandlingsprogram fra den optiske leseren. Hvis man leser det samme lille utdraget som ovenfor på denne måten, får man en noe annet resultat: NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1988: 22 Man vil se at typesnittet nå er noe forskjellig. Og de grafiske elementene - riksvåpenet og den horisontale delestreken - er blitt borte, fordi de ikke har noe motstykke. I dette tilfellet har programmet gjenkjent alle bokstavene (og tallene) korrekt. Kvaliteten vil være avhengig av mange ting, spesielt trykkvalitet, kontrast mellom tegn og

18 IRJ: TERESA (115) 8 bakgrunn, typesnitt, slitasje på papir mv. Man vil se at selv en liten feilprosent - f eks 1 % - vil føre til at ca hvert 16. ord blir feilstavet, noe som i mange sammenhenger er uakseptabelt, selv med automatisk rettskrivningskontroll. En dramatisk forskjell er den lagringskapasitet som er nødvendig for å representere teksten i systemet. Mens det analoge bildet krevde 102 KB, krever teksten ovenfor bare 4,52 KB - dvs bare 4 % av den plass som alternativet krevde. Teksten er i en form som gjør at den uten videre kan viderebehandles i tekstbehandlingssystemet. Det er f eks gjort med et par tastetrykk å forandre eksempelet til: ØFFERTUGE RQRGES OTREDRmGER RØH 1922: 22 Her er et par ord byttet om, og et helt nytt typesnitt valgt. Åpenbart vil det ofte være ønskelig å ha disse mulighetene. Det gjør det lett å søke i teksten, gjøre utdrag fra teksten for innlemmelse i eget dokument, redigere teksten, osv. I det hele vil gjenbruk være langt lettere - ved analog form kan man bare lime inn hele eller et utvalgt del av bildet (og man kan skalere det), mens man altså har alle tekstbehandlingens muligheter i digital form. Biblioteker velger stort sett å legge inn sine dokumenter i analog form.13 Årsaken er at man ønsker å bevare billedelementer som ikke er tekst - f eks kart, figurer, fotografier, osv. Dette gjør det nødvendig å beskrive dokumentene for å finne dem igjen, på samme måte som man gjør det når man indekserer fotografier Ambisjonsnivået vil her kunne variere, LIR gir et eksempel på et forholdsvis moderat ambisjonsnivå. Ofte vil man nok nøye seg med å bruke en bibliografisk innføring som svarer helt til den man har for konvensjonelle papirdokumenter. Prinsipielt vil det altså sondres mellom beskrivelsen (indeksen, katalogen) og det analoge, maskinlesbare dokumentet. Digital representasjon tillater at man 13 Dette betyr ikke at man ikke finner mange eksempler på det motsatte.

19 1RJ: TERESA (U S ) 9 bruker selve den innleste teksten til å beskrive seg selv. Dette gjøres typisk ved såkalte tekstsøkesystemer,14 som tillater at man gjenfinner teksten ved hjelp av vilkårlig valgte ord eller ordkombinasjoner i teksten. Dette gjør gjenfinningen mer effektiv sammenlignet med gjenfinning basert på intellektuell indeksering (klassifisering, tilføring av stikkord mv). Av og til velger man da også en kombinasjon. Teksten i dokumentene konverteres til digital form, samtidig som man lagrer dokumentene parallelt i analog form. Når man ved hjelp av tekstsøking har funnet et dokument, kan man deretter kalle det frem på skjerm for å se på de grafiske elementene (inklusive fingermerker, skrukker mv). Det er heller ikke noe i veien for at man går fra analog til digital form. Også den analoge formen kan leses optisk, i dette tilfellet vil de maskinlesbare, analoge bildene sammenlignes med de forhåndslagrede modellene av bokstaver på samme måte som de trykte bokstavene sammenlignes med slike modeller. Hvis de analoge dokumentene har tilfredsstillende oppløsning vil denne lesingen faktisk være mer effektiv fordi alt skjer i maskinlesbar form. Enkelte ser derfor på lagring i analog form som første skritt på veien mot et dobbeltsporet system - dette gjelder f eks for LIR - mesteparten av Folkeforbundets dokumenter består jo av tekster, selv om det er viktig også å ta vare på kart mm, og det kan være kuriøst å se signaturene til de statsmenn som har undertegnet traktater mv. 1.3 Bibliotekers begrunnelser for konvertering fra trykk til maskinlesbar form Det innledende eksempelet med LIR antyder at informasjonsteknologien tilbyr fordeler for et bibliotek som motiverer biblioteket til å foreta en konvertering av materiale fra trykk på papir til maskinlesbar form. 14 I Norge kjent fra systemer som Aftenpostens elektroniske arkiv for redaksjonelt materiale, ATEKST, eller Lovdatas rettslige informasjonssystem.

20 IR1: TERESA (115) 1 Naturligvis vil et moderne biblioteks samlinger bestå av mye mer enn konvensjonelle publikasjoner - man vil ha fonogrammer, kompaktplater med tekst (kompaktplate),15 tilgang til direktkoblede databaser, kunst (artotek) mv. Dette vil innebære at det i biblioteker allerede finnes enkelte verk eller arbeider i maskinlesbar form. Kompaktplater med maskinlesbare verk og tilgang til tekst fra direktkoblede databaser representerer egne rettslige problemer, men som ofte mer eller mindre tilfredsstillende er løst i abonnementsavtale lign med leverandøren av informasjonstjenesten. I dette avsnittet tas det sikte på å belyse hvorfor et bibliotek vil ønske å konvertere en tel til maskinlesbar form, og hvilke opphavsrettslige beføyelser dette da representerer. I det innledende eksempelet var det hensynet til konservering av materialet som utløste behovet for konvertering fra trykk på papir. Papir kan ha en kvalitet som gjør det mindre bestandig, det gjelder ikl minst dokumenter som man ikke er produsert for å oppbevares over lengre tid. Originaleksemplaret er bokstavelig talt i ferd med å smuldr opp, trykken i ferd med å falme bort osv. I en slik situasjon vil biblioteket måtte fremstille et nytt eksemplar hvis det skal redde det aktuelle arbeid for ettertiden. Det finnes i praksis tre typer for konvertering til nytt eksemplar Fra papir til papir (fotokopiering og lignende metoder, f eks fotografisk opptrykk av gamle bøker) Fra papir til mikroform (f eks overføring av aviser til mikrofilm) 15 Kompaktplate, ofte kalt CD-ROM for Compact Disk - Read Only Memory, er identiske med de kompaktplatene (CD) som brukes for fonogrammer, men hv( data er lagret i henhold til en bestemt standard, kompaktplate er blitt populær som bærere av store tekstmengder. Ofte vil det kreves at den arbeidsstasjon soi skal bruke platen, har et eget program på sin faste magnetplatestasjon som gir tilgang til den, men av og til ligger dette programmet på selve platen, kompaktplate stasjonen fungerer i prinsippet som en diskett- eller båndstasjon tilknyttet arbeidsstasjon eller nett.

21 IR1: TERESL4 (115) 11 Fra papir til maskinlesbar form Det er ulike fordeler knyttet til de tre formene for konvertering. Dokumenter i mikro- eller maskinlesbar form tar mindre plass, og gir bedre tilgang til materialet, mens vanlige papirdokumenter kan behandles som originalene, og vil derfor lett passe inn i eksisterende infrastruktur. Alle tre formene for konvertering forutsetter den opphavsrettslige beføyningen eksemplar fremstilling. Hensynet til plass kan i seg selv være en begrunnelse for konvertering, det ser man ikke minst i andre arkiv som lagrer dokumenter av hensyn til f eks regnskapslovgivningen - banker, betalingssentraler mv overfører rutinemessig originalbilagene til mikroeller maskinlesbar form av denne grunn. Det er en viss bekymring om bestadigheten av lagringsmediet, spesielt det maskinlesbare hvor man bare har estimater, ikke egentlig empiri16 for hvor lenge det vil vare. Igjen forutsettes selvsagt eksemplarfremstilling. Hensynet til bedre tilgang kan også være en selvstendig begrunnelse. Overføring av aviser til mikroform (vanligvis mikrofilm) er delvis begrunnet med at det er lettere å lete seg frem til riktig side, eller skumme avisteksten ved bruk av en mikroformleser enn ved å bla i originaleksemplarene. Dessuten vil originaleksemplarene ved bruk fort bli slitt eller rett og slett revet i stykker. Det er altså hensynet til lesesalbruk som delvis begrunner konverteringen til annet format. Igjen forutsettes eksemplarfremstilling. Man må imidlertid her også diskutere om det ikke også krever å beføye over verket ved å gjøre det tilgjengelig til allmennheten. Biblioteket kan gi tilgang til originaleksemplaret (forutsatt at det er et litterært verk, og med unntak av underkategorien datamaskinprogrammer i maskinlesbar form) i henhold til åndsverkloven 21, 1.ledd - eksemplar som omfattes av utgivelsen, 16 Rett og slett for at slike systemer ikke har vært i bruk mer enn en brøkdel av den tiden det er antatt at materialet vil vare.

22 IR1: TERESA (115) kan fritt spres blant allmennheten, f eks ved utlån i eller fra bibliotek. Men det eksemplar som er et resultat av konverteringen, omfattes ikk av utgivelsen. I forhold til dette eksemplar har derfor rettighetshaver i behold sin enerett til spredning etter åndsverkloven 2, 1.ledd. Som del av hensynet til bedre tilgang, kan man også tenke seg at man ønsker mer effektiv gjenfinning. Her vil konvertering sjelden hjelpe. Man gjenfinner det nye papirdokumentet, mikroformdokumentet eller det analoge, maskinlesbare dokumentet ved hjelp av den samme type indekseringssystem som ble brukt for originaldokumentet. Kvaliteten på dette i prinsippet separate søkesystemet er uavhengig av valg mellom disse tre formene. Men koblingen mellom indeks og dokument kan effektiviseres. Dette ser man best hvis man tenker seg en datamaskinbasert indeks som er søkbar fra samme arbeidsstasjon som viser det analoge, maskinlesbare dokumentet. Straks man har identifisert det ønskede dokument, vil dei datamaskinbaserte systemet hente dokumentet frem fra den identifiserte hylleplasseringen og vise det på den samme skjermen. I LIR skjedde dette ved at en ordre gikk til jukeboksen med optiske plater, riktig plate ble hentet frem, og systemet visste adressen for det analoge maskinlesbare dokumentet på denne platen, leste dokumentet og overførte det til den arbeidsstasjon hvorfra det var bestilt. - Tilsvarende kobling kan gjøres for mikroformdokumenter, men det kreves da flere mekaniske komponenter for å hente frem riktig spole, spole frem til riktig bilde mv. En virkelig effektivisering vil man imidlertid kunne få ved å konvertere dokumentet til digital form. Man vil da - som nevnt ovenfor - kunne utnytte dokumentets autentiske tekst i et tekstsøkesystem, og tekstsøking (særlig kombinert med indeksen) gir utvilsomt mer effektiv gjenfinning.17 På samme måte som de tre 17 Det hender fremdeles at denne konklusjonen utfordres, det hevdes at indeksering som baserer seg på tesauri eller ulike klassifikasjonssystemer gir høyere gjenfinningseffektivitet. Det er unødvendig her å gå inn i denne diskusjonen, men jeg anser det avsluttet med empiriske og teoretiske arbeider Fortsetter neste side

Fri tilgang til foto på nett

Fri tilgang til foto på nett Fri tilgang til foto på nett Ulvøya, Oslo 1955. Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum 1 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 5 2 Prosjektet fri tilgang til foto på nett... 5 2.Høyoppløselige bilder på nett...

Detaljer

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Enerett til lenking en keiser uten klær? 417 Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Av professor dr. juris Olav Torvund 2 1. Innledning I napster.no-saken, Rt 2005 s. 41, ga Høyesterett en viktig premiss

Detaljer

På rett hylle med åndsverkloven

På rett hylle med åndsverkloven På rett hylle med åndsverkloven En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek Pantone og Pantone museum Pantone Pantone 459 151 484 7547 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 c72 m64 y62 k59 Charlotte

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekloven, kompetansen og barna Den nye bibliotekloven har fått en egen litteraturhusparagraf. Folkebiblioteket skal «være

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN BOKMÅLSVERSJON

THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN BOKMÅLSVERSJON White Paper Series Hvitbokserie THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN BOKMÅLSVERSJON Koenraad De Smedt Gunn Inger Lyse Anje Müller Gjesdal Gyri S. Losnegaard White

Detaljer

MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN

MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 58 Høgskolen i Nesna 2003 MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN Torbjørn Martinsen Pris kr. 160,- ISBN 82-7569-072-2 ISSN 0805-3154 Innhold FORORD...4 KAPITTEL 1 IKT OG

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank SPRÅKRÅDET Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006 Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank Brevet

Detaljer

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Rapport 2006 Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Skrevet etter oppdrag fra Justisdepartementet og Moderniseringsdepartementet Professor dr. juris Dag Wiese Schartum Førsteamanuensis

Detaljer

Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid

Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid ARBEIDSNOTAT 27/2005 Per Hetland og Jorunn Spord Borgen Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat

Detaljer

Digital representasjon av norsk tegnspråk

Digital representasjon av norsk tegnspråk Finn Eilertsen Digital representasjon av norsk tegnspråk Hovedoppgave Oppdragsgiver: Møller kompetansesenter Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 3 / 1 2 Digital dugnad til grunnlovsjubileet 2014 Metope - noen tanker om kunsten å forevige det forgjengelige Staten, historikerne og folket brukerne

Detaljer

METODEHEFTE NR. 6. Forarbeider til et variabelkatalog-prosjekt i Statistisk Sentralbyrå INNHOLD

METODEHEFTE NR. 6. Forarbeider til et variabelkatalog-prosjekt i Statistisk Sentralbyrå INNHOLD METODEHEFTE NR. 6 Forarbeider til et variabelkatalog-prosjekt i Statistisk Sentralbyrå INNHOLD Forord 2 Eivind Hoffmann: "Variabelkatalog-prosjektet - foreløpige synspunkter". (EH/IH, 8/2-72) 3 Svein Nordbotten:

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2 NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet Delutredning II Utredning fra Datakrimutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2002. Avgitt til Justis- og politidepartementet

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

O U T L I N E klassifikasjonssystem for museum og arkiv. norsk oversettelse med utarbeidet findeling

O U T L I N E klassifikasjonssystem for museum og arkiv. norsk oversettelse med utarbeidet findeling O U T L I N E klassifikasjonssystem for museum og arkiv norsk oversettelse med utarbeidet findeling Norsk museumsutvikling 4: 2001 Copyright NMU 2001 ISBN 82-90935-94-3 ISSN 1501-0309 NORSK MUSEUMSUTVIKLING

Detaljer

Digital musikk for en digital generasjon

Digital musikk for en digital generasjon 01/12 Arbeidsnotat Working Paper Digital musikk for en digital generasjon En analyse av forretningsmodellene bak Spotify og Wimp Ruth Rørvik S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N

Detaljer

Kvalitetskriterier i høyere utdanning. Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal

Kvalitetskriterier i høyere utdanning. Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal Kvalitetskriterier i høyere utdanning Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal Per Olaf Aamodt Jannecke Wiers-Jenssen Bjørn Stensaker Rapport 12/2012 Kvalitetskriterier i høyere utdanning

Detaljer