Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK!"

Transkript

1 Landbruksnytt JUL 2014 HUSK! Produksjonstilskudd, søknadsfrist 20. januar. Ta et tak -aksjonen, søknadsfrist 1. februar. SMIL-milder, søknadsfrist 15. februar. GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

2 SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD MED FRIST Som kjent blir det ikke lengre sendt ut papirsøknader til foretakene. De forhåndsutfylte opplysningene står i den elektroniske søknaden. Landbruksdirektoratet oppfordrer foretakene til å søke elektronisk, og oppfordrer samtidig kommunene til å legge til rette for dette. For å kunne sende elektronisk søknad om produksjonstilskudd må du ha tilgang til Altinn (BankID med koder fra kodebrikke, eller MinID med koder fra SMS eller PIN-kodebrev). Informasjon om å søke elektronisk, vil du finne på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet: Her vil du også finne tilgang til å søke via Altinn. Vil minne om at alle som søker om produksjonstilskudd, kontrollerer at korrekt e-postadresse ligger under grunnopplysninger, side 1 i søknaden. BYGDEUTVIKLINGSMIDLER tradisjonelle søknader har fått finansiering: Ett sauefjøs Ett kyllingfjøs En driftsbygning med korntørke To fjøs for storfe 2 bygdenæringssaker(tilleggsnæring) har fått finansiering: Ett nytt lager for grønnsaker En ombygging av gammelt fjøs ENDRINGER I BYGGESAKSGEBYR OG ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (PBL) Fra 1. januar 2015 øker kommunen byggesaksgebyrene med 10 %, og legger til følgende nye punkter i gebyrregulativet: Diverse hensyn Etterspørsel etter tilleggsopplysninger for å få søknad komplett etter 20-1 (søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett), ilegges et gebyr for kommunens merarbeid ved utsendelse av mangelbrev 3.500,- Purring på ovennevnte tilleggsopplysninger pr. gang 1.200,- Igangsettelse uten tillatelse Dersom et arbeid igangsettes før tillatelse er gitt, ilegges et tilleggsgebyr på 50 % av fullt behandlingsgebyr ved godkjenning/avslag, minimumsgebyr; 6.000,- Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest For tiltak som blir tatt i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, ilegges et tilleggsgebyr på 50 % av fullt behandlingsgebyr. Minimumsgebyr for tiltak etter 20-1 Minimumsgebyr for tiltak etter , ,- Ulovlighetsoppfølging Ulovlighetsoppfølging utover ovennevnte gebyrer skjer i henhold til PBL 32. Kommunen gir tiltakshavere (byggherrer) mulighet til å rette opp innen 1. mars Dette gjelder tiltak som allerede er igangsatt og tatt i bruk uten tillatelse. Etter den tid vil nye punkter i gebyrregulativet bli gjort gjeldende. Nytt fjøs for storfe hos Lars Jakob Skullerud

3 REGLER OG PRIORITERING FOR UTMÅLING AV BEDRIFTSRETTEDE BYGDEUTVIKLINGSMIDLER I OPPLAND FOR 2015 Etablererstipend: Maksimalt kr for hver av fasene, fordelt på idéutviklingsfase og etablererfase. Normalt 50 % stipend av godkjent kostnadsoverslag, unntaksvis opp til 75 %. Eget arbeid kan godkjennes med inntil kr 350 pr. time. Bedriftsutviklingstilskudd: Inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. Vil til slutt gå utover tilvekst Den angrepne nåleårgangen vil produsere mindre det første året. Dette kan redusere tilveksten noe, og kan påvirke innvintringen slik at trærne blir mer mottakelige for vinterskader. Det etterfølgende året vil en hel nåleårgang som er borte også gi mindre tilvekst, og ved gjentagende massive infeksjoner vil det gå ut over tilveksten. Trær blir ikke drept, med unntak av helt unge trær med kun få nåleårganger. Foto: Halvor Solheim / Skog og landskap Først og fremst et gransrustproblem En foreløpig konklusjon er at det først og fremst er et granrustproblem. Dette vil gi mindre tilvekst, og kanskje litt problemer med innvintringen og mer vinterskader, men dette vil trolig være av liten betydning. Verst ser det ut i de høydelag med angrep 2-3 år på rad, mellom 300 og 600 moh., men dette kan variere med sted og eksposisjon. Besøk også Skog og landskaps nye nettjeneste "Skoghelse i bilder". Her er organismer (sopper og insekter) som er viktig for skogens helsetilstand, beskrevet i bilder og tekst. Utmåling av investeringstilskudd: Maksimalt investeringstilskudd: kr Utmåling for søkere under 35 år; maksimalt 25 % av kostnadsgrunnlag. Utmåling for søkere 35 år og eldre som har overtatt landbrukseiendom i løpet av de siste fem år; maksimalt 25 % av kostnadsgrunnlag. Utmåling for prosjekter for økologisk produksjon; maksimalt 25 % av kostnadsgrunnlag. Utmåling for andre søkere; maksimalt 20 % av kostnadsgrunnlag. Ekstra investeringstilskudd til økt bruk av tre i større landbruksbygg: Ut fra et mål om å binde mer CO2 i form av tre i bygninger kan det gis tilskudd fra investeringsmidlene til driftsbygninger i landbruket der det brukes fra 20 kubikkmeter trelast eller mer. Tilskuddet måles ut med kr pr. kubikkmeter trelast som bindes i bygget. Maksimalt kan det bevilges kr til dette formålet og det kommet som et tillegg etter vanlig utmåling av investeringstilskudd. Utbetaling av tilskuddet kan skje ved avsluttende utbetaling av investeringstilskudd og skal baseres på uavhengig utregning av mengde medgått trelast. Maksimalgrensen på kr i investeringstilskudd pr. enhet står likevel ved lag. Utmåling av rentestøtte: Kan tilbys til lån med omfang opp til 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Det tildeles ikke rentestøtte som tillegg til tilskudd ved generasjonsskifte. Tilskudd ved generasjonsskifte: Godkjent kostnadsoverslag inntil kr Inntil 40 %, maksimalt tilskudd kr Søker må ha overtatt eiendommen (i form av tinglyst skjøte) i løpet av de siste 5 årene og være under 35 år, jf. 3 i forskriftene for bygdeutviklingsmidlene.

4 Generelle retningslinjer: Hvert bruk kan over en periode på 5 år maksimalt tildeles kr i investeringstilskudd. Dette omfatter også bruket sin del av fellestiltak som for eksempel i samdrifter. Det kan gjøres unntak i spesielle saker. Utmåling av tilskudd der investeringen blir gjort i flere byggetrinn skal ses under ett. Det blir ikke gitt støtte til kjøp av livdyr. Løpende vedlikehold prioriteres ikke. Egen arbeidsinnsats kan godkjennes med inntil kr 350 pr. time. Det kan maksimalt godkjennes egeninnsats tilsvarende 20 prosent av totalt medgått byggekostnad. Bruk av egne maskiner kan godkjennes etter satsene i Håndbok for driftsplanlegging. Eventuell bruk av egne produserte materialer skal fremkomme av materialliste attestert av uavhengig bygningskyndig. Det kreves en helhetlig plan for byggearbeidene. Prioriteringer for søknader innen tradisjonelt jordbruk: Byggearbeider for å opprettholde og utvide eksisterende konvensjonell og økologisk produksjon, innen både tradisjonelt landbruk og bygdenæringer, tilpasset ressursgrunnlaget og markedets behov. Oppstart av grovfôrbasert husdyrhold tilpasset ressursgrunnlaget og markedets behov. Nødvendig byggearbeid for storfe grunnet krav i forskrifter om hold av husdyr og melkebehandling. Etablerertilskudd ved generasjonsskifte. Bygningsmessige investeringer for lagring av grønnsaker, poteter, urter og korn der salgskanaler er dokumentert. Byggearbeider for nye produksjoner/bygdenæringer tilpasset markedsbehov. Rentestøtte på lån til grøfting og nydyrking. MYE RUFSETE GRAN PÅ ØSTLANDET (hentet fra Skog og landskap) Mange skogeiere på Østlandet er for tiden bekymret for granskogen. På avstand ser den rufsete ut, gulaktig i fargen ispedd et brunlig skjær, og med glissen krone. Dette skyldes hovedsakelig angrep av granrustsoppen (Chrysomyxa abietis), som mange steder har kraftige angrep for andre året på rad, noen steder det tredje året med angrep. Gran på Østlandet er for tiden utsatt for sterke granrustangrep. Fra rundt moh. og oppover (i hvert fall til moh.) var det svært mye angrep i fjor, på 2013 nålene. I det samme høydelaget var det litt mindre angrep året før, på 2012 nålene. De angrepne nålene har i hovedsak falt av og gir dermed et glissent preg på krona. I år er det et nytt sterkt granrustangrep, så mange av årets nåler har blitt gule og på noen trær er årets nåler allerede blitt litt oransjeaktige i fargen. Infeksjon per nål er som oftest massiv slik at hele nåler er misfarget. I tillegg er de fleste nålene angrepet, kanskje med unntak av helt i toppen på store trær. Både store og små trær kan være massivt angrepet. Angrepet på nåleårgangen er sterkest fra rundt 300 moh. til rundt 600 moh. Det er også angrep både lavere og høyere, men gjerne med lavere intensitet, det vil si at færre nåler er angrepet og den typiske gulfargingen opptrer bare i bånd på nålene. Vært å merke seg er også den store variasjon mellom individer. Av to nabotre kan ett være sterkt angrepet, mens det andre er uten eller har ubetydelige angrep. Unge nåler angripes Granrustsoppen infiserer de helt unge nålene, de blir gule i slutten av juli/først i august. Om det er sterke angrep på nålene så blir hele nåler gule, om det er færre infeksjonspunkter så blir nålene gule i mindre eller større bånd. Sporene modnes til våren, og deretter faller nålene av (om de er sterkt angrepet). Knopper og skudd er alltid intakte.

5 Dette kan du bruke pengene fra skogfondet til: Byggearbeider for kraftfôrkrevende produksjoner innen konsesjonsgrensene og tilpasset markedets behov. Skogkultur Planlegging, administrasjon og gjennomføring av etablering, avstandsregulering, forhåndsrydding, kvisting og gjødsling av skog. Bygging og opprusting av skogsbilveier Plan tre års gjennomføring, sommervedlikehold av skogsbilveier. Fire kroner per løpemeter. Skogbruksplanlegging Med miljøregistrering, og tiltak som tar konkrete miljøhensyn, inklusive investering i skogplanprogram. Forsikring Mot stormskader og brann på skog. Kompetansehevende tiltak Herunder kjøp av rådgivende tjenester. Grenseoppgang og håndtlangerkostnader ved jordskifte VILT Elgjakten er over for i år og det har det variert mye fra område til område hvor mye elg som er sett og skutt. Til sammen har det blitt skutt 107 elger, men noen av dem ble kassert av diverse årsaker. Det ble i år, som i fjor, felt noen få hjort i løpet av elgjakten. Det er i skrivende stund ikke avklart hvor mange hjort som er skutt siden jakten fortsatt pågår. Det sammen gjelder småviltet Oksekalv Kukalv Okse 1 ½ år Ku 1 ½ år Okse 2 ½ år, eldre Ku 2 ½ år, eldre Byggearbeider på seterfjøs og seterhus på bruk som driver aktiv melkeproduksjon på setra om sommeren. Investeringer i permanente dyrkingsanlegg for frukt og bær, som f.eks. dyrkingstuneller. Målgrupper for BU-finansiering: Personer eller foretak som enten eier, eier og driver, eier og driver og bor på eller driver og bor på en landbrukseiendom, kan søke BU-finansiering. Styret vedtar følgende fordeling av tildelte BU-midler fra Fylkesmannen i Oppland; 80 % bevilges til prosjekter innen tradisjonelt landbruk og 20 % bevilges til tilleggsnæringer. Det gis anledning til å omprioritere mellom ordningene dersom det er behov for det. Søknader fra kvinner, ungdom og økologisk produksjon skal prioriteres. Tiltak som er startet opp før søknad om BU-finansiering er behandlet, kan bli avslått med dette som begrunnelse. Det tas forbehold om endringer i dette dokumentet som følge av nye formuleringer i ny BU-forskrift, tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet eller strategisk næringsplan for landbruket i Oppland. Vi oppfordrer dere som har planer om å søke om BU-midler i 2015 til å ta kontakt med kommunens saksbehandler, Bjørn Hoelsveen. Flere opplysninger om bygdeutviklingsmidlene finner du på hjemmesiden til Innovasjon Norge:

6 ORIENTERING OM AUTORISASJONSKURS PLANTEVERN FRA NLR OPPLAND Det er nå tjue år siden autorisasjonsordningen ble innført og ti år siden vi hadde den første runden med fornying. Fornyingskursa vil bli lagt om fra i Det kommer et nettbasert kurs som du kan gjennomføre hjemme foran PC. Det er en avsluttende prøve som også skal leveres via nettet. Dette forventes å være klart ca. 1. februar. Vi kommer med mer informasjon om nettbasert kurs så snart dette foreligger. Pris på dette vet vi foreløpig ikke noe om. Det er sikkert ikke alle som er like glad i nettbaserte løsninger. Derfor vil vi arrangere oppdateringskurs etter samme mønster som tidligere. Foreløpig har vi planlagt oppdateringskurs på Valle videregående skole, Lena tirsdag 20/1-15 kl 19:00-22:00 og onsdag 21/1-15 kl 19:00-22:00. Det planlegges også kveldskurs på Gjøvik og Dokka i månedsskiftet januarfebruar, men datoer for dette er ikke endelig bestemt. Eksamen vil som tidligere bli på kveldstid ca. en uke etter kursdagene/kveldene, og eksamensdatoer vil bli offentliggjort ved oppstart av hvert kurs. Skogfond med skattefordel Bedringen i skogfondsordningen vil gjøre det enda mer lønnsomt for skogeier å investere. Nedenfor følger en oversikt over hvilken egenandel skogeier må regne med ved ulike marginalskattesatser: Marginal skattesats: 0 % 28 % 39 % 48 % 51 % Egenandel ved investering 100 % 48 % 28 % 11 % 6 % u/tilskudd: Egenandel ved investering 35 % tilskudd: 65 % 31 % 18 % 8 % 4 % Om man har en marginal skattesats på 39 %, vil man betale bare 18 % egenandel av investeringer i f.eks. markberedning. En investering i skogplanting (uten tilskudd) krever en egenandel på 28 % under samme skattevilkår. Kursavgift 1500 kroner for medlemmer i NLR Oppland 2100 kroner for ikke medlemmer. Bøker kommer i tillegg. For spørsmål og påmelding kontakt Erik Aaberg på telefon eller e-post «FORTID OG FRAMTID I LANDBRUKET MULIGHETER OG UTFORDRINGER I DET 21. ÅRHUNDRE» Per Harald Grue, tidligere departementsråd i Landbruks- og matdepartementet, foredrar om: «FORTID OG FRAMTID I LANDBRUKET MULIGHETER OG UTFORDRINGER I DET 21. ÅRHUNDRE». Sted: Vitensenteret, Brennerigata 1, Gjøvik, møterom «Kulturloftet». Tidspunkt: 13/1-15, kl Påmelding: Innen tirsdag 6. januar på > Inngang: kr 100,. Fremgangsmåten er at du etter å ha utgiftsført kroner som er uteglemt i regnskapet, umiddelbart tar ut samme beløp fra skogfondet. Fordi 85 prosent av beløpet er skattefrie kroner, må bare kroner inntektsføres og beskattes. Skogfondsordningen er en ordning som fremmer aktivitet. Skal det bli skogfondsmidler, må man hogge tømmer. Hele beløpet som blir satt av gir fradrag i næringsinntekta. Når du så reinvesterer i egen skog, vil 85 prosent av beløpet være skattefritt. De resterende 15 prosentene vil bli beskattet som ordinær næringsinntekt i skogbruket. Arrangør: GULL (Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk).

7 TA ET TAK Skadeforebyggende tiltak og EL-kontroll Norsk kulturarv lanserer nå, i samarbeid med Stiftelsen UNI, sin 10. «Ta et tak»- aksjon. Aksjonen tilbyr nødhjelp til forfallstrua bygninger og andre objekter av kulturhistorisk verdi. Siden 1998 har «Ta et tak» bidratt til å redde over 3000 bygninger over hele landet. «Ta et tak» retter seg mot våningshus og driftsbygninger. «Ta et tak» tilbyr to typer tilskudd: 1. Tradisjonelt tilskudd til «skadeforebyggende tiltak». 2. Som en reaksjon på blant annet brannen i Lærdal i januar 2014 ønsker de også å tilby brannforebyggende tiltak i form av tilskudd til «kontroll av elektrisk anlegg». Se mer her: skadeforebyggende-tiltak-og-el-kontroll/ ULV PÅ TOTENÅSEN I 2014 Det ble i år sluppet 826 storfe på Totenåsen, 34 færre enn sist år. Det er sluppet sau, 163 færre enn sist år. Årets tapstall liger på 5,1 5,1 6,3 % for saubeitelaga. Det er tapt 2 storfe på beite. Beitelaga fortsetter med stor aktivitet. Det er gitt tilskudd til oppsetting av 4 sankefeller i Østre Toten saubeitelag. Beitelaget i lodd nr. 3 har satt opp og ferdigstilt 960 meter nytt sperregjerde fra Syljulia til Skjærsjøen i november. Storfesankelaget har i tillegg fått tilskudd til 2 nye sankefeller for storfe. Saubeitelaget har fått tilskudd til oppsetting av 2 sankefeller og 2 sankefeller/samlebinger. Søknadsfrist 1. februar 2015 SETT AV EKSTRA MIDLER TIL SKOGFOND Gevinsten er reduserte kostnader og spart skatt. Fra skogfondets midler kan du få dekket årlige vedlikeholdskostnader på fire kroner per løpemeter på skogsbilveien din, dersom du holder veien i hevd til tømmertransport. Ved store investeringer eller oppgraderinger av vei, ta kontakt med kommunen før du starter, da er det mulig å kunne dekke deler/hele kostnaden med skogfond. I noen tilfeller kan det hende det er mulig å søke om tilskudd. Tenker du på å ruste opp veien din er fristen for å søke tilskudd i mars Send inn alle kostnader, også på eget arbeid. Udekkede investeringer dekkes av fremtidig innbetalt skogfond. Frist for å levere inn krav til skogfondsutbetalinger er passert i år, men nye muligheter kommer neste år. Det er å håpe vi får tildelt like mye eller mer tilskuddsmidler i 2015 som i år. Fortsett den gode jobben med å plante, rydde, hogge og andre tiltak i skogen din. Per Gile måtte avlive 3 av sine lam (Foto: Mina Sveen, Totens Blad) Beitelaget i lodd nr 2, har ferdigstilt sperregjerde fra Hakksveen til Risskogsbekken meter. Saubeitelaget har fått tildelt tilskudd til oppsetting av 2 sankefeller m/samlebinge, samt sorteringsbinge på Knutsetra. Vi fikk dette året, 20. august, dessverre stifte bekjentskap med ulv på Totenåsen i beitesesongen. Dette ble dramatisk da fire sauer måtte bøte med livet, andre sauer kan også ha blitt drept, uten at de er funnet. Totalt er det tapt 679 sauer på Totenåsen i sommer.

8 Østre Toten kommune søkte i år tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader. En ekvipasje hund og fører, har deltatt på kadaverkurs. Denne ekvipasjen ble benyttet til ettersyn i forbindelse med rovdyrangrepet, det ble funnet kadaver, men det er usikkert om de kan tilegnes ulven. I tillegg er ekvipasjen bruk til oppsyn og søk etter kadaver i alle beitelaga dette året. Ulveangrepet utløste også fellingstillatelse fra fylkesmannen på 1 ulv. Fellingsleder i kommunen organiserte jaktlaget og satt ut poster samme dag som sauene ble tatt, uten at det ble sett noe mer til ulven. En hannulv ble også filmet av viltkamera i nærheten av Bjønnhaugen, den 14. og 15. juli, i tillegg ble ulven sett en måned senere i samme område. TILSKUDD TIL GRØFTING I 2015 Østre Toten kommune ble tildelt kroner for Det har vært relativt liten interesse for grøfting, og årets tildeling er ikke brukt opp. Det er satt av 100 mill også for 2015 på landsbasis. VERNEPRISEN 2014 Ole Hattebøl, på Hattebøl, ble den 15. desember tildelt Verneprisen 2014, for istandsetting og bevaring av tømmerlåven på Hattebøl. På bildet under ser vi Ole Hattebøl motta diplom og gravert skilt fra fortidsminneforeningen, ved styremedlem Inger Enger Foss. SMIL (spesielle miljøtiltak i landbruket). HVA MED 2015? I inneværende år har kommunen behandlet 11 søknader etter SMILordningen. Kostnadsoverslaget for tiltakene var 2,1 mill. kr og innvilget tilskudd kr ,-. Det ble gitt tilskudd til istandsetting av 1 gammelt kulturbeite, 6 restaureringer av verneverdige bygninger (ikke freda bygninger) restaurering /tiltak på 3 kulturminner og 1 hydroteknisk anlegg. Det er sagt at det bare er PT- berettigede som kan søke SMIL- tilskudd fra neste år. Begrensningen av ordningen til å gjelde bare de som er berettiget PT er gjort i årets jordbruksavtale, med intensjon om at det skal gjelde fra og med Ny forskrift er ennå ikke sendt på høring, så det er vanskelig å si hvor fort endringen faktisk trer i kraft juridisk, men vi må inntil videre gå ut fra at den vil komme til å gjelde for alle vedtak som gjøres i Utover dette er det ikke gitt signaler om at ordningen ellers vil bli vesentlig endret når det gjelder tilskuddsformål etc. Vi minner om søknadsfristen som er den. 15. februar, men vi tar imot søknader hele året.

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008 Fylkesmannen i Hedmark Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2-28 Faktagrunnlaget er utarbeidet i samarbeid med: FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 1 Telefaks 62

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer