Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK!"

Transkript

1 Landbruksnytt JUL 2014 HUSK! Produksjonstilskudd, søknadsfrist 20. januar. Ta et tak -aksjonen, søknadsfrist 1. februar. SMIL-milder, søknadsfrist 15. februar. GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

2 SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD MED FRIST Som kjent blir det ikke lengre sendt ut papirsøknader til foretakene. De forhåndsutfylte opplysningene står i den elektroniske søknaden. Landbruksdirektoratet oppfordrer foretakene til å søke elektronisk, og oppfordrer samtidig kommunene til å legge til rette for dette. For å kunne sende elektronisk søknad om produksjonstilskudd må du ha tilgang til Altinn (BankID med koder fra kodebrikke, eller MinID med koder fra SMS eller PIN-kodebrev). Informasjon om å søke elektronisk, vil du finne på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet: Her vil du også finne tilgang til å søke via Altinn. Vil minne om at alle som søker om produksjonstilskudd, kontrollerer at korrekt e-postadresse ligger under grunnopplysninger, side 1 i søknaden. BYGDEUTVIKLINGSMIDLER tradisjonelle søknader har fått finansiering: Ett sauefjøs Ett kyllingfjøs En driftsbygning med korntørke To fjøs for storfe 2 bygdenæringssaker(tilleggsnæring) har fått finansiering: Ett nytt lager for grønnsaker En ombygging av gammelt fjøs ENDRINGER I BYGGESAKSGEBYR OG ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (PBL) Fra 1. januar 2015 øker kommunen byggesaksgebyrene med 10 %, og legger til følgende nye punkter i gebyrregulativet: Diverse hensyn Etterspørsel etter tilleggsopplysninger for å få søknad komplett etter 20-1 (søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett), ilegges et gebyr for kommunens merarbeid ved utsendelse av mangelbrev 3.500,- Purring på ovennevnte tilleggsopplysninger pr. gang 1.200,- Igangsettelse uten tillatelse Dersom et arbeid igangsettes før tillatelse er gitt, ilegges et tilleggsgebyr på 50 % av fullt behandlingsgebyr ved godkjenning/avslag, minimumsgebyr; 6.000,- Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest For tiltak som blir tatt i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, ilegges et tilleggsgebyr på 50 % av fullt behandlingsgebyr. Minimumsgebyr for tiltak etter 20-1 Minimumsgebyr for tiltak etter , ,- Ulovlighetsoppfølging Ulovlighetsoppfølging utover ovennevnte gebyrer skjer i henhold til PBL 32. Kommunen gir tiltakshavere (byggherrer) mulighet til å rette opp innen 1. mars Dette gjelder tiltak som allerede er igangsatt og tatt i bruk uten tillatelse. Etter den tid vil nye punkter i gebyrregulativet bli gjort gjeldende. Nytt fjøs for storfe hos Lars Jakob Skullerud

3 REGLER OG PRIORITERING FOR UTMÅLING AV BEDRIFTSRETTEDE BYGDEUTVIKLINGSMIDLER I OPPLAND FOR 2015 Etablererstipend: Maksimalt kr for hver av fasene, fordelt på idéutviklingsfase og etablererfase. Normalt 50 % stipend av godkjent kostnadsoverslag, unntaksvis opp til 75 %. Eget arbeid kan godkjennes med inntil kr 350 pr. time. Bedriftsutviklingstilskudd: Inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. Vil til slutt gå utover tilvekst Den angrepne nåleårgangen vil produsere mindre det første året. Dette kan redusere tilveksten noe, og kan påvirke innvintringen slik at trærne blir mer mottakelige for vinterskader. Det etterfølgende året vil en hel nåleårgang som er borte også gi mindre tilvekst, og ved gjentagende massive infeksjoner vil det gå ut over tilveksten. Trær blir ikke drept, med unntak av helt unge trær med kun få nåleårganger. Foto: Halvor Solheim / Skog og landskap Først og fremst et gransrustproblem En foreløpig konklusjon er at det først og fremst er et granrustproblem. Dette vil gi mindre tilvekst, og kanskje litt problemer med innvintringen og mer vinterskader, men dette vil trolig være av liten betydning. Verst ser det ut i de høydelag med angrep 2-3 år på rad, mellom 300 og 600 moh., men dette kan variere med sted og eksposisjon. Besøk også Skog og landskaps nye nettjeneste "Skoghelse i bilder". Her er organismer (sopper og insekter) som er viktig for skogens helsetilstand, beskrevet i bilder og tekst. Utmåling av investeringstilskudd: Maksimalt investeringstilskudd: kr Utmåling for søkere under 35 år; maksimalt 25 % av kostnadsgrunnlag. Utmåling for søkere 35 år og eldre som har overtatt landbrukseiendom i løpet av de siste fem år; maksimalt 25 % av kostnadsgrunnlag. Utmåling for prosjekter for økologisk produksjon; maksimalt 25 % av kostnadsgrunnlag. Utmåling for andre søkere; maksimalt 20 % av kostnadsgrunnlag. Ekstra investeringstilskudd til økt bruk av tre i større landbruksbygg: Ut fra et mål om å binde mer CO2 i form av tre i bygninger kan det gis tilskudd fra investeringsmidlene til driftsbygninger i landbruket der det brukes fra 20 kubikkmeter trelast eller mer. Tilskuddet måles ut med kr pr. kubikkmeter trelast som bindes i bygget. Maksimalt kan det bevilges kr til dette formålet og det kommet som et tillegg etter vanlig utmåling av investeringstilskudd. Utbetaling av tilskuddet kan skje ved avsluttende utbetaling av investeringstilskudd og skal baseres på uavhengig utregning av mengde medgått trelast. Maksimalgrensen på kr i investeringstilskudd pr. enhet står likevel ved lag. Utmåling av rentestøtte: Kan tilbys til lån med omfang opp til 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Det tildeles ikke rentestøtte som tillegg til tilskudd ved generasjonsskifte. Tilskudd ved generasjonsskifte: Godkjent kostnadsoverslag inntil kr Inntil 40 %, maksimalt tilskudd kr Søker må ha overtatt eiendommen (i form av tinglyst skjøte) i løpet av de siste 5 årene og være under 35 år, jf. 3 i forskriftene for bygdeutviklingsmidlene.

4 Generelle retningslinjer: Hvert bruk kan over en periode på 5 år maksimalt tildeles kr i investeringstilskudd. Dette omfatter også bruket sin del av fellestiltak som for eksempel i samdrifter. Det kan gjøres unntak i spesielle saker. Utmåling av tilskudd der investeringen blir gjort i flere byggetrinn skal ses under ett. Det blir ikke gitt støtte til kjøp av livdyr. Løpende vedlikehold prioriteres ikke. Egen arbeidsinnsats kan godkjennes med inntil kr 350 pr. time. Det kan maksimalt godkjennes egeninnsats tilsvarende 20 prosent av totalt medgått byggekostnad. Bruk av egne maskiner kan godkjennes etter satsene i Håndbok for driftsplanlegging. Eventuell bruk av egne produserte materialer skal fremkomme av materialliste attestert av uavhengig bygningskyndig. Det kreves en helhetlig plan for byggearbeidene. Prioriteringer for søknader innen tradisjonelt jordbruk: Byggearbeider for å opprettholde og utvide eksisterende konvensjonell og økologisk produksjon, innen både tradisjonelt landbruk og bygdenæringer, tilpasset ressursgrunnlaget og markedets behov. Oppstart av grovfôrbasert husdyrhold tilpasset ressursgrunnlaget og markedets behov. Nødvendig byggearbeid for storfe grunnet krav i forskrifter om hold av husdyr og melkebehandling. Etablerertilskudd ved generasjonsskifte. Bygningsmessige investeringer for lagring av grønnsaker, poteter, urter og korn der salgskanaler er dokumentert. Byggearbeider for nye produksjoner/bygdenæringer tilpasset markedsbehov. Rentestøtte på lån til grøfting og nydyrking. MYE RUFSETE GRAN PÅ ØSTLANDET (hentet fra Skog og landskap) Mange skogeiere på Østlandet er for tiden bekymret for granskogen. På avstand ser den rufsete ut, gulaktig i fargen ispedd et brunlig skjær, og med glissen krone. Dette skyldes hovedsakelig angrep av granrustsoppen (Chrysomyxa abietis), som mange steder har kraftige angrep for andre året på rad, noen steder det tredje året med angrep. Gran på Østlandet er for tiden utsatt for sterke granrustangrep. Fra rundt moh. og oppover (i hvert fall til moh.) var det svært mye angrep i fjor, på 2013 nålene. I det samme høydelaget var det litt mindre angrep året før, på 2012 nålene. De angrepne nålene har i hovedsak falt av og gir dermed et glissent preg på krona. I år er det et nytt sterkt granrustangrep, så mange av årets nåler har blitt gule og på noen trær er årets nåler allerede blitt litt oransjeaktige i fargen. Infeksjon per nål er som oftest massiv slik at hele nåler er misfarget. I tillegg er de fleste nålene angrepet, kanskje med unntak av helt i toppen på store trær. Både store og små trær kan være massivt angrepet. Angrepet på nåleårgangen er sterkest fra rundt 300 moh. til rundt 600 moh. Det er også angrep både lavere og høyere, men gjerne med lavere intensitet, det vil si at færre nåler er angrepet og den typiske gulfargingen opptrer bare i bånd på nålene. Vært å merke seg er også den store variasjon mellom individer. Av to nabotre kan ett være sterkt angrepet, mens det andre er uten eller har ubetydelige angrep. Unge nåler angripes Granrustsoppen infiserer de helt unge nålene, de blir gule i slutten av juli/først i august. Om det er sterke angrep på nålene så blir hele nåler gule, om det er færre infeksjonspunkter så blir nålene gule i mindre eller større bånd. Sporene modnes til våren, og deretter faller nålene av (om de er sterkt angrepet). Knopper og skudd er alltid intakte.

5 Dette kan du bruke pengene fra skogfondet til: Byggearbeider for kraftfôrkrevende produksjoner innen konsesjonsgrensene og tilpasset markedets behov. Skogkultur Planlegging, administrasjon og gjennomføring av etablering, avstandsregulering, forhåndsrydding, kvisting og gjødsling av skog. Bygging og opprusting av skogsbilveier Plan tre års gjennomføring, sommervedlikehold av skogsbilveier. Fire kroner per løpemeter. Skogbruksplanlegging Med miljøregistrering, og tiltak som tar konkrete miljøhensyn, inklusive investering i skogplanprogram. Forsikring Mot stormskader og brann på skog. Kompetansehevende tiltak Herunder kjøp av rådgivende tjenester. Grenseoppgang og håndtlangerkostnader ved jordskifte VILT Elgjakten er over for i år og det har det variert mye fra område til område hvor mye elg som er sett og skutt. Til sammen har det blitt skutt 107 elger, men noen av dem ble kassert av diverse årsaker. Det ble i år, som i fjor, felt noen få hjort i løpet av elgjakten. Det er i skrivende stund ikke avklart hvor mange hjort som er skutt siden jakten fortsatt pågår. Det sammen gjelder småviltet Oksekalv Kukalv Okse 1 ½ år Ku 1 ½ år Okse 2 ½ år, eldre Ku 2 ½ år, eldre Byggearbeider på seterfjøs og seterhus på bruk som driver aktiv melkeproduksjon på setra om sommeren. Investeringer i permanente dyrkingsanlegg for frukt og bær, som f.eks. dyrkingstuneller. Målgrupper for BU-finansiering: Personer eller foretak som enten eier, eier og driver, eier og driver og bor på eller driver og bor på en landbrukseiendom, kan søke BU-finansiering. Styret vedtar følgende fordeling av tildelte BU-midler fra Fylkesmannen i Oppland; 80 % bevilges til prosjekter innen tradisjonelt landbruk og 20 % bevilges til tilleggsnæringer. Det gis anledning til å omprioritere mellom ordningene dersom det er behov for det. Søknader fra kvinner, ungdom og økologisk produksjon skal prioriteres. Tiltak som er startet opp før søknad om BU-finansiering er behandlet, kan bli avslått med dette som begrunnelse. Det tas forbehold om endringer i dette dokumentet som følge av nye formuleringer i ny BU-forskrift, tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet eller strategisk næringsplan for landbruket i Oppland. Vi oppfordrer dere som har planer om å søke om BU-midler i 2015 til å ta kontakt med kommunens saksbehandler, Bjørn Hoelsveen. Flere opplysninger om bygdeutviklingsmidlene finner du på hjemmesiden til Innovasjon Norge:

6 ORIENTERING OM AUTORISASJONSKURS PLANTEVERN FRA NLR OPPLAND Det er nå tjue år siden autorisasjonsordningen ble innført og ti år siden vi hadde den første runden med fornying. Fornyingskursa vil bli lagt om fra i Det kommer et nettbasert kurs som du kan gjennomføre hjemme foran PC. Det er en avsluttende prøve som også skal leveres via nettet. Dette forventes å være klart ca. 1. februar. Vi kommer med mer informasjon om nettbasert kurs så snart dette foreligger. Pris på dette vet vi foreløpig ikke noe om. Det er sikkert ikke alle som er like glad i nettbaserte løsninger. Derfor vil vi arrangere oppdateringskurs etter samme mønster som tidligere. Foreløpig har vi planlagt oppdateringskurs på Valle videregående skole, Lena tirsdag 20/1-15 kl 19:00-22:00 og onsdag 21/1-15 kl 19:00-22:00. Det planlegges også kveldskurs på Gjøvik og Dokka i månedsskiftet januarfebruar, men datoer for dette er ikke endelig bestemt. Eksamen vil som tidligere bli på kveldstid ca. en uke etter kursdagene/kveldene, og eksamensdatoer vil bli offentliggjort ved oppstart av hvert kurs. Skogfond med skattefordel Bedringen i skogfondsordningen vil gjøre det enda mer lønnsomt for skogeier å investere. Nedenfor følger en oversikt over hvilken egenandel skogeier må regne med ved ulike marginalskattesatser: Marginal skattesats: 0 % 28 % 39 % 48 % 51 % Egenandel ved investering 100 % 48 % 28 % 11 % 6 % u/tilskudd: Egenandel ved investering 35 % tilskudd: 65 % 31 % 18 % 8 % 4 % Om man har en marginal skattesats på 39 %, vil man betale bare 18 % egenandel av investeringer i f.eks. markberedning. En investering i skogplanting (uten tilskudd) krever en egenandel på 28 % under samme skattevilkår. Kursavgift 1500 kroner for medlemmer i NLR Oppland 2100 kroner for ikke medlemmer. Bøker kommer i tillegg. For spørsmål og påmelding kontakt Erik Aaberg på telefon eller e-post «FORTID OG FRAMTID I LANDBRUKET MULIGHETER OG UTFORDRINGER I DET 21. ÅRHUNDRE» Per Harald Grue, tidligere departementsråd i Landbruks- og matdepartementet, foredrar om: «FORTID OG FRAMTID I LANDBRUKET MULIGHETER OG UTFORDRINGER I DET 21. ÅRHUNDRE». Sted: Vitensenteret, Brennerigata 1, Gjøvik, møterom «Kulturloftet». Tidspunkt: 13/1-15, kl Påmelding: Innen tirsdag 6. januar på > Inngang: kr 100,. Fremgangsmåten er at du etter å ha utgiftsført kroner som er uteglemt i regnskapet, umiddelbart tar ut samme beløp fra skogfondet. Fordi 85 prosent av beløpet er skattefrie kroner, må bare kroner inntektsføres og beskattes. Skogfondsordningen er en ordning som fremmer aktivitet. Skal det bli skogfondsmidler, må man hogge tømmer. Hele beløpet som blir satt av gir fradrag i næringsinntekta. Når du så reinvesterer i egen skog, vil 85 prosent av beløpet være skattefritt. De resterende 15 prosentene vil bli beskattet som ordinær næringsinntekt i skogbruket. Arrangør: GULL (Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk).

7 TA ET TAK Skadeforebyggende tiltak og EL-kontroll Norsk kulturarv lanserer nå, i samarbeid med Stiftelsen UNI, sin 10. «Ta et tak»- aksjon. Aksjonen tilbyr nødhjelp til forfallstrua bygninger og andre objekter av kulturhistorisk verdi. Siden 1998 har «Ta et tak» bidratt til å redde over 3000 bygninger over hele landet. «Ta et tak» retter seg mot våningshus og driftsbygninger. «Ta et tak» tilbyr to typer tilskudd: 1. Tradisjonelt tilskudd til «skadeforebyggende tiltak». 2. Som en reaksjon på blant annet brannen i Lærdal i januar 2014 ønsker de også å tilby brannforebyggende tiltak i form av tilskudd til «kontroll av elektrisk anlegg». Se mer her: skadeforebyggende-tiltak-og-el-kontroll/ ULV PÅ TOTENÅSEN I 2014 Det ble i år sluppet 826 storfe på Totenåsen, 34 færre enn sist år. Det er sluppet sau, 163 færre enn sist år. Årets tapstall liger på 5,1 5,1 6,3 % for saubeitelaga. Det er tapt 2 storfe på beite. Beitelaga fortsetter med stor aktivitet. Det er gitt tilskudd til oppsetting av 4 sankefeller i Østre Toten saubeitelag. Beitelaget i lodd nr. 3 har satt opp og ferdigstilt 960 meter nytt sperregjerde fra Syljulia til Skjærsjøen i november. Storfesankelaget har i tillegg fått tilskudd til 2 nye sankefeller for storfe. Saubeitelaget har fått tilskudd til oppsetting av 2 sankefeller og 2 sankefeller/samlebinger. Søknadsfrist 1. februar 2015 SETT AV EKSTRA MIDLER TIL SKOGFOND Gevinsten er reduserte kostnader og spart skatt. Fra skogfondets midler kan du få dekket årlige vedlikeholdskostnader på fire kroner per løpemeter på skogsbilveien din, dersom du holder veien i hevd til tømmertransport. Ved store investeringer eller oppgraderinger av vei, ta kontakt med kommunen før du starter, da er det mulig å kunne dekke deler/hele kostnaden med skogfond. I noen tilfeller kan det hende det er mulig å søke om tilskudd. Tenker du på å ruste opp veien din er fristen for å søke tilskudd i mars Send inn alle kostnader, også på eget arbeid. Udekkede investeringer dekkes av fremtidig innbetalt skogfond. Frist for å levere inn krav til skogfondsutbetalinger er passert i år, men nye muligheter kommer neste år. Det er å håpe vi får tildelt like mye eller mer tilskuddsmidler i 2015 som i år. Fortsett den gode jobben med å plante, rydde, hogge og andre tiltak i skogen din. Per Gile måtte avlive 3 av sine lam (Foto: Mina Sveen, Totens Blad) Beitelaget i lodd nr 2, har ferdigstilt sperregjerde fra Hakksveen til Risskogsbekken meter. Saubeitelaget har fått tildelt tilskudd til oppsetting av 2 sankefeller m/samlebinge, samt sorteringsbinge på Knutsetra. Vi fikk dette året, 20. august, dessverre stifte bekjentskap med ulv på Totenåsen i beitesesongen. Dette ble dramatisk da fire sauer måtte bøte med livet, andre sauer kan også ha blitt drept, uten at de er funnet. Totalt er det tapt 679 sauer på Totenåsen i sommer.

8 Østre Toten kommune søkte i år tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader. En ekvipasje hund og fører, har deltatt på kadaverkurs. Denne ekvipasjen ble benyttet til ettersyn i forbindelse med rovdyrangrepet, det ble funnet kadaver, men det er usikkert om de kan tilegnes ulven. I tillegg er ekvipasjen bruk til oppsyn og søk etter kadaver i alle beitelaga dette året. Ulveangrepet utløste også fellingstillatelse fra fylkesmannen på 1 ulv. Fellingsleder i kommunen organiserte jaktlaget og satt ut poster samme dag som sauene ble tatt, uten at det ble sett noe mer til ulven. En hannulv ble også filmet av viltkamera i nærheten av Bjønnhaugen, den 14. og 15. juli, i tillegg ble ulven sett en måned senere i samme område. TILSKUDD TIL GRØFTING I 2015 Østre Toten kommune ble tildelt kroner for Det har vært relativt liten interesse for grøfting, og årets tildeling er ikke brukt opp. Det er satt av 100 mill også for 2015 på landsbasis. VERNEPRISEN 2014 Ole Hattebøl, på Hattebøl, ble den 15. desember tildelt Verneprisen 2014, for istandsetting og bevaring av tømmerlåven på Hattebøl. På bildet under ser vi Ole Hattebøl motta diplom og gravert skilt fra fortidsminneforeningen, ved styremedlem Inger Enger Foss. SMIL (spesielle miljøtiltak i landbruket). HVA MED 2015? I inneværende år har kommunen behandlet 11 søknader etter SMILordningen. Kostnadsoverslaget for tiltakene var 2,1 mill. kr og innvilget tilskudd kr ,-. Det ble gitt tilskudd til istandsetting av 1 gammelt kulturbeite, 6 restaureringer av verneverdige bygninger (ikke freda bygninger) restaurering /tiltak på 3 kulturminner og 1 hydroteknisk anlegg. Det er sagt at det bare er PT- berettigede som kan søke SMIL- tilskudd fra neste år. Begrensningen av ordningen til å gjelde bare de som er berettiget PT er gjort i årets jordbruksavtale, med intensjon om at det skal gjelde fra og med Ny forskrift er ennå ikke sendt på høring, så det er vanskelig å si hvor fort endringen faktisk trer i kraft juridisk, men vi må inntil videre gå ut fra at den vil komme til å gjelde for alle vedtak som gjøres i Utover dette er det ikke gitt signaler om at ordningen ellers vil bli vesentlig endret når det gjelder tilskuddsformål etc. Vi minner om søknadsfristen som er den. 15. februar, men vi tar imot søknader hele året.

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2013 HUSK SØKNADSFRIST: 20.01.2014 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2013 HUSK SØKNADSFRIST: 20.01.2014 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD Landbruksnytt JUL 2013 Endringer i bemanningen på plan- og næringsenheten Plan- og næringsenheten tilbyr tjenester innen bl.a. jordbruk, skogbruk, byggesaker og plansaker. For næringsdrivende i landbruket

Detaljer

Landbruksnytt JUNI 2014

Landbruksnytt JUNI 2014 Landbruksnytt JUNI 2014 ANSETTELSER Elena Lindstad er nyansatt leder i Plan- og næringsenheten i Østre Toten kommune. Hun er utdannet jurist. De siste fem årene har hun jobbet i politiet som juridisk seniorrådgiver

Detaljer

Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017

Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017 Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017 Administrativt vedtatt av Innovasjon Norge Innlandet 26.09.2016. Midlene fordeles med 80 % til

Detaljer

Skogbruk og vilt. Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim

Skogbruk og vilt. Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim Skogbruk og vilt Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim Offentlig Skogforvaltning - Skogbrukssjef Informasjon og Skogloven Skogfond

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE Til LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE Slutt på tilskudd til energiflis I statsbudsjett for 2014 går Regjeringen inn for å

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark

Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Vedtatt i styremøte 16.03 2016 Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler)

Detaljer

Konferanse - Mat og landbruk på Hadeland 4. Beitesesongen 2015 6. Kurs i praktisk HMS-arbeid 7. Fornyingskurs autorisasjon plantevernmidler 7

Konferanse - Mat og landbruk på Hadeland 4. Beitesesongen 2015 6. Kurs i praktisk HMS-arbeid 7. Fornyingskurs autorisasjon plantevernmidler 7 Landbruksposten - Informasjon til jord- og skogbrukere på Hadeland Utgave 2/ november 2015 Side 1 I DETTE NUMMERET Viktige endringer i regelverk for produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2 Midler til

Detaljer

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug TILSKUDD I JORDBRUKET PRODUKSJONSTILSKUDD AVLØSERTILSKUDD ferie og fritid,

Detaljer

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato /8726-8 Aksel Håkonsen952 78

Detaljer

Her er informasjon som kan være grei å ta med seg!

Her er informasjon som kan være grei å ta med seg! Ny som gårdbruker i Askøy kommune? Akkurat overtatt? Planer om å overta? Her er informasjon som kan være grei å ta med seg! Overtakelse av landbrukseiendom Hvis du skal overta landbrukseiendom uten at

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november.

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november. SKOGBRUK. SKOGFOND Søknad om utbetaling av skogfond må fremmes innen utgangen året etter at investeringen er foretatt. Det er viktig at all nødvendig dokumentasjon/informasjon følger med søknaden. Det

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis KVEKA NR. 1 MARS 2012 Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum Fagtur i skogbruket Øvre Romerike Skogeierområde i samarbeid med landbrukskontorene arrangerer tur til Østerrike,

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015 Retningslinjer for SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap) og NMSK-midler (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) i Follo (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård) 2015 Innhold

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK ÅRSMELDING 28 LANDBRUK for Tana kommune TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Landbruket i Tana 1. Innledning Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby og Berlevåg,

Detaljer

Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012. Sivert Gravem

Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012. Sivert Gravem Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012 Sivert Gravem Policy Innovasjon Norge For landbruksvirksomheten, som er basert på bevilgninger som følger av jordbruksforhandlingene, kan det finansieres

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark. Vedtatt i styremøte 12.03.

Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark. Vedtatt i styremøte 12.03. Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Vedtatt i styremøte 12.03.2014 Bygdeutviklingsmidler generelt Til grunn for retningslinjene ligger «Regionalt

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 06/15 Møtedato: 07.04.15 Saksbehandler: Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Kopierte møtepapirer er ettersendt i posten.

Detaljer

Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye året.

Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye året. 12.februar 2014 Informasjonsbrev 1/2014 Til landbruksrådgivere og andre landbrukshjelpere Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye

Detaljer

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - viktige endringer i Husk å søke! Utmarksbeite sommeren Status over skogtakseringa

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - viktige endringer i Husk å søke! Utmarksbeite sommeren Status over skogtakseringa Landbruksposten - Informasjon til jord- og skogbrukere på Hadeland Utgave 2/ november 2016 Side 1 I DETTE NUMMERET Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - viktige endringer i 2017 2 Husk å søke! 3 Utmarksbeite

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 15.10.2009 Besøksadresse: Radhuset, Tonstad Intemett: www.sirdal.kornmune.no

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune SØKNADSSKJEMA Primærnæringsfond landbruk Deanu gielda Tana kommune År Etternavn Fornavn Adresse Poststed Tel. Nr. Bruksopplysninger: Gnr: Bnr: Areal dyrket eget leid I alt daa Dyretall Antall Melkekvote

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om bruk av skogfond

Ofte stilte spørsmål om bruk av skogfond Ofte stilte spørsmål om bruk av skogfond Her vil du finne spørsmål med svar knyttet til regelverket om bruk av skogfond. Vi vil legge inn flere spørsmål etter hvert som aktuelle temaer dukker opp. Klikk

Detaljer

Kommunenes oppgaver på landbruksområdet

Kommunenes oppgaver på landbruksområdet Kommunenes oppgaver på landbruksområdet v/ Lars Martin Julseth, landbrukssjef Felles landbrukskontor for 6 Follokommuner «området Oslo Moss» Gjennomføring av landbrukspolitikken i Norge Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Ole-Andreas Smette Landbruk i Innovasjon Noreg Oppdrag frå Landbruksdepartementet: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes

Detaljer

Landbruksnytt. Samfunn og utvikling Februar 2013

Landbruksnytt. Samfunn og utvikling Februar 2013 Landbruksnytt Samfunn og utvikling Februar 2013 DRIVEPLIKT/JORDLEIE Da jordloven ble endret i 2009, ble det i 8 satt et krav om at den som er eier av jordbruksareal selv har driveplikt i hele eierperioden.

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene. Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø,

Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene. Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø, Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø, 21.09.2016 Jordbruksoppgjøret 15.mai 2016 Lønnsvekst på 3,1 % eller kr. 10 700 pr. årsverk

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Sissel Kleven, tlf 32 80 86 88 Saksframlegg Referanse 2010/5396-12 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Fylkesutvalget 27.01.2011 Innspill til jordbruksforhandlingene

Detaljer

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.01 2015. 1 Generelt Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad

Detaljer

Årsmelding for avlslaget 2011

Årsmelding for avlslaget 2011 Årsmelding for avlslaget 2011 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Martin Mostue Jan Roar Lillehagen Bjørg Karin Ringen Grethe Standerholen Styremed. Johan B. Mangerud Vara Kjell Joar

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LANDBRUK

ÅRSMELDING 2009 LANDBRUK ÅRSMELDING 2009 LANDBRUK for Nesseby kommune TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN 1 Landbruket i Nesseby 1. Innledning Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby

Detaljer

HOELSTAD. Ny bruk av fjøsbygningen på Hoelstad gård. Bjørgegutua, Furnes, Ringsaker, Hedmark. Eier: Per Anders Gjørsli.

HOELSTAD. Ny bruk av fjøsbygningen på Hoelstad gård. Bjørgegutua, Furnes, Ringsaker, Hedmark. Eier: Per Anders Gjørsli. HOELSTAD Bjørgegutua, Furnes, Ringsaker, Hedmark. Eier: Per Anders Gjørsli. Produksjon: Malingsfabrikk, maleverksted, produksjon og salg av tradisjonsmaling og andre bygningsvernprodukter. Foto: Einar

Detaljer

Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009

Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009 Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltning Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009 1. Innledning

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2012 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften Produksjons og bygningsøkonmi Produksjons og bygningsøkonomi i norsk storfekjøttproduksjon Norsk storfekjøttproduksjon Dekningsbidrag og driftsopplegg

Detaljer

Ailin Wigelius Innherred samkommune

Ailin Wigelius Innherred samkommune 2016 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket Overordnede retningslinjer for forvaltning av «Nærings- og miljøtiltak for skogbruket» (NMSK) i Innherred samkommune Av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak

Detaljer

Julenytt fra Landbrukskontoret 2012

Julenytt fra Landbrukskontoret 2012 Julenytt fra Landbrukskontoret 2012 Innhold Ny organisering av enhet Plan og Næring... 2 Strategisk næringsplan vs. landbruksplan... 2 Produksjonstilskudd med søknadsfrist 20. januar 2012... 2 Tilbud til

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Arkivsaksnr.: 12/58-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMIL OG SKOGMIDLER I FOLLO 2009

RETNINGSLINJER FOR SMIL OG SKOGMIDLER I FOLLO 2009 Retningslinjer for SMIL midler (Spesielle miljøtiltak i jordbr ukets kulturlandskap) og NMSK midler (Nærings og miljøtiltak i skogbr uket) i Follo (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård) 2009 SMIL...

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av skogmidlene (NMSK) i Grong kommune 2016.

Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av skogmidlene (NMSK) i Grong kommune 2016. Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av skogmidlene (NMSK) i Grong kommune 2016. 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Som et resultat av Regjeringens kommunesatsing på landbruksområdet er vedtaksmyndigheten

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Kommunale landbruksrelaterte tilskuddsordninger i Sør-Fron, Ringebu, Nord-Fron, Gjøvik, Vågå og Sel.

Kommunale landbruksrelaterte tilskuddsordninger i Sør-Fron, Ringebu, Nord-Fron, Gjøvik, Vågå og Sel. Kommunale landbruksrelaterte tilskuddsordninger i Sør-Fron, Ringebu, Nord-Fron, Gjøvik, Vågå og Sel. Bakgrunn: Å opprette kommunale landbruksfond for investering i landbruket er anbefalt som strategi for

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015.

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Balsfjord kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Klimavinnere blant patogene sopper. Hva kan vi forvente fram i tid?

Klimavinnere blant patogene sopper. Hva kan vi forvente fram i tid? Klimavinnere blant patogene sopper Hva kan vi forvente fram i tid? Halvor Solheim Norsk institutt for skog og landskap Eksempler > Rotkjuke granas verste fiende > Honningsopp den smarte opportunist > Furuas

Detaljer

TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET, NMSK, OVERORDNEDE RETNINGSLINJER PÅ HADELAND

TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET, NMSK, OVERORDNEDE RETNINGSLINJER PÅ HADELAND Arkivsaksnr.: 14/464-1 Arkivnr.: V10 Saksbehandler: spesialkonsulent skog, Helge Midttun TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET, NMSK, OVERORDNEDE RETNINGSLINJER PÅ HADELAND 2014-2017 Hjemmel:

Detaljer

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 1/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) 2009 til 2011 Båtsfjord kommune Båtsfjord, desember 2008 Behandles Båtsfjord formannskap 01.12.2008, sak /08 1. Bakgrunn Fra

Detaljer

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 Foto: Nils Erik Bjørholt/Terje Rakke/Anders Gjengedal/ Innovasjon Norge Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 IN Oslo, Akershus og Østfold Ingeborg Knevelsrud Disposisjon Innovasjon Norge Tjenestetyper

Detaljer

Prof. Olav Hanssens vei 11 Internett: Org. nr. NO MVA

Prof. Olav Hanssens vei 11 Internett:  Org. nr. NO MVA RAPPORT 3 Postboks 834, NO-468 Stavanger Telefon: +47 4 Besøksadresse: Telefaks: +47 4 3 Rogaland Kunnskapspark E-post: rogaland@innovasjonnorge.no Prof. Olav Hanssens vei Internett: www.innovasjonnorge.no

Detaljer

! " " #$ %! " " +,-.! )/&0).*1&))&! "#! $%%!! #

!   #$ %!   +,-.! )/&0).*1&))&! #! $%%!! # ! " " #$ % &'(')**! " " +,-.! )/&0).*1&))& )2&)).*0&))&! "#! $%%!! # BLI MED PÅ KURS! I høst og utover vinteren vil landbrukskontora i fjellregionen sammen med småfeprogrammet gå sammen om å arrangere

Detaljer

Hovudmål. Landbruket i Nord-Gudbrandsdal er ei bærekraftig næring med gode arbeidsplassar.

Hovudmål. Landbruket i Nord-Gudbrandsdal er ei bærekraftig næring med gode arbeidsplassar. REGIONRÅDET FOR NORD-GUDBRANDSDAL BU-ordninga Vedtatt i Regionrådet 19. februar 2010, med endringar vedtatt i BU-styresak 1/2012 (reglar vedtatt 19.02.2010 gjeld for alle saker som er ferdig innlevert

Detaljer

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg)

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg) Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret «DATO» 2014 2017 (Foto: Lars Sandberg) Innhold 1. BAKGRUNN... 3 2. UTFORDRINGER I SKOGBRUKET...

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 13/264-4/K2-V10, K1-//NKBE Birkeland: 12.02.2013. Møtereferat - kontaktutvalget gor jord og skog 12.02.

Vår ref. Deres ref. Dato: 13/264-4/K2-V10, K1-//NKBE Birkeland: 12.02.2013. Møtereferat - kontaktutvalget gor jord og skog 12.02. Birkenes kommune Skogbruk Vår ref. Deres ref. Dato: 13/264-4/K2-V10, K1-//NKBE Birkeland: 12.02.2013 Møtereferat - kontaktutvalget gor jord og skog 12.02.2013 Til stede: Anne Kari Birkeland Kristian Svaland

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET Fagsamling PT Jens Windju

JORDBRUKSOPPGJØRET Fagsamling PT Jens Windju JORDBRUKSOPPGJØRET 2016 Fagsamling PT 30.08.2016 Jens Windju ØKONOMISK RAMME TILSKUDD FOR HUSDYR - Satsøkninger i de laveste intervallene for melkeku og sau for å styrke økonomien på små og mellomstore

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

ORDNINGENE OG VILKÅR

ORDNINGENE OG VILKÅR Ringerike kommune Produksjonstilskudd i jordbruket Miljøplan Regionale miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ORDNINGENE OG VILKÅR 15.03.2012

Detaljer

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON 2015

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON 2015 INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON 2015 Foto: Thea Marie Johansen Desember 3/ 2015 Besøksadresse: Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra Tlf: 61 21 61 90 postmottak@nord-fron.kommune.no

Detaljer

Søknad om støtte til kulturminnetiltak - verneverdige bygninger/anlegg

Søknad om støtte til kulturminnetiltak - verneverdige bygninger/anlegg Rogaland fylkeskommune Telefon: 51 51 66 00 E-post: firmapost@rogfk.no Hjemmeside: http://www.rogfk.no Søknad om støtte til kulturminnetiltak - verneverdige bygninger/anlegg Opplysninger om søker Søknadsfrist

Detaljer

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt»

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Program for møtet: Informasjon om nytt prosjekt, v/ Sigbjørn Leidal, Landbruksrådgivinga Hvilke forventninger og ønsker har vi som produsenter

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets

Detaljer

Høstnytt fra Landbrukskontoret 2013

Høstnytt fra Landbrukskontoret 2013 Høstnytt fra Landbrukskontoret 2013 Innhold Rådgiver - næring... Feil! Bokmerke er ikke definert. Strategisk næringsplan vs. landbruksplan... 2 Bruk av næringsfond til landbruk... Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa Maten i systemet Kommunens rolle Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa 4.12.2015 Kommunens oppgaver Administrasjon: Tilskuddsforvaltning Erstatningsordninger Skogfond

Detaljer

Programmet landbruksbygg og kulturlandskap bakgrunn, målsetting og arbeidsform. Ragnar Mjelde Stjørdal, 27.01.2009

Programmet landbruksbygg og kulturlandskap bakgrunn, målsetting og arbeidsform. Ragnar Mjelde Stjørdal, 27.01.2009 Programmet landbruksbygg og kulturlandskap bakgrunn, målsetting og arbeidsform Ragnar Mjelde Stjørdal, 27.01.2009 Bakgrunn Husdyrkonsesjonsloven 2004 Hold av husdyr 2003 Arealkrav, krav til innredninger

Detaljer

LANDBRUKSAVDELINGEN. Møter og kurs 2014. www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland

LANDBRUKSAVDELINGEN. Møter og kurs 2014. www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland LANDBRUKSAVDELINGEN Møter og kurs 2014 www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland 2 Forord I regjeringspla ormen heter det at regjeringen vil legge l re e for kompetanseutviklende

Detaljer

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO BAKGRUNN FOR MILJØPLANER FORSKRIFT OM MILJØPLAN FASTSATT AV LANDBRUKSDEPARTEMENTET 15. JANUAR 2003 MED HJEMMEL I JORDLOVEN AV 12. MAI 1995. ENDRET I FORSKRIFT

Detaljer

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 1, desember 2014 Innhold i nr. 1 2014 Innhold Jul på næringskontoret... 1 Miljørådgivning... 2 Skogen i Trøgstad har behov for ungskogpleie hvordan

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak Miljøvernavdelingen Adressater iht. liste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Utmarksbeite. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling

Utmarksbeite. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Utmarksbeite Brit Eldrid Barstad Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Husdyr på utmarksbeite Sør-Trøndelag Dyreslag Sør-Trøndelag Ant. brukere Dyretall Mjølkekyr/ ammekyr

Detaljer

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS Tjen penger på sau Skei i Jølster Januar 2015 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 160 ansatte hvorav 76 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! 1 Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 4, desember 2011 Innhold i nr. 4 2011 Jul på næringskontoret 1 Regionale miljøtiltak 2011 2 Skogbruk 2 Ny viltnemnd 3 Fellingskvoter rådyr 2011 4

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging Midler til rekruttering

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Tilskuddsordninger. Utfordringer ved restaurering Fenka 13.2.2012 1

Tilskuddsordninger. Utfordringer ved restaurering Fenka 13.2.2012 1 Tilskuddsordninger Utfordringer ved restaurering Fenka 13.2.2012 1 Restaureringsfondet i kommunen Norsk Kulturminnefond Riksantikvaren - i sentrum Riksantikvaren/ Fylkeskommunen utenfor sentrum SMIL (spesielle

Detaljer