Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009"

Transkript

1

2

3 Konsernberetning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Playsafe Holding gruppen består av virksomheter som enten investerer i, eller drifter poker-, spill-, eller lotterier via Internett til et internasjonalt publikum. Gruppen eier flere internettbaserte kasinoog pokernettsteder, samt proprietær software. Virksomhet som det er investert i drives fra kontor på Nederlandske Antiller. Gruppen sysselsatte ved utgangen av 2009 totalt ca. 54 personer. Oppsummering av året 2009 Året 2009 ble i stor grad preget av kostnadsreduksjoner og omorganisering av virksomheten. Etter betydelige tap i 2008 grunnet synkende inntekter, skjerpet konkurranse, for høye kostnader og avskriving av goodwill, besluttet selskapet en ny strategi basert på to hovedelementer; lavere kostnader og satsning på terminalbaserte spill for rekruttering av nye kunder. Selskapet gikk i gang med utvikling av en ny type internettbaserte pokertermninaler, både bordmodeller, dedikerte terminaler, ombygnings-kit for eksisterende terminaler så vel som rene underholdningsløsninger. Selskapet annonserte 7. september en endelig avtale om et strategisk partnerskap for slike internettbaserte pokerterminaler med FunWorld AG i Østerrike. FunWorld AG er en ledende designer og produsent av internettbaserte terminaler i Europa. Selskapet har en verdensomspennende distribusjon som omfatter 46 land og har solgt mer enn 160,000 terminaler de siste 20 årene. FunWorld er blant annet kjent for sitt PHOTO PLAY varemerke samt Touch2win tippeterminaler. Selv om året som helhet ble utfordrende og vanskelig med et underskudd på kroner som resultat førte vår nye strategi i årets andre halvdel til at Q4 ga et lite overskudd og 70 % økte inntekter sammenlignet med kvartalet før. Styret mener således at den nye strategien ser ut til å bære frukter. Hendelser etter årets slutt Bortsett fra at den positive utviklingen sett i siste kvartal 2009 fortsetter så langt inn i 2010 er det ikke etter årets slutt inntrådt hendelser som har vesentlig endring på selskapets virksomhet eller vurderingen av selskapets eiendeler. Drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede. Selskapet har ingen fast ansatte i Norge. Totalt sysselsatte gruppen 54 mennesker ved utgangen av Gruppens virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Økonomiske forhold For selskapets primærvirksomhet drevet gjennom Ecom Enterprise NV på Nederlandske Antiller ble omsetningen NOK med et resultat før skatt på NOK ,-. Alle tall i resultatregnskapet er regnet med snittkurs på NOK/USD for 2009; kurs 6,2942. Balansetallene er regnet med kurs ved årsslutt; NOK/USD 5,7571. Fremtidsutsikter Selskapet opererer i en bransje som i noen jurisdiksjoner er under konstant press fra myndighetene ift endringer i de regulatoriske forholdene. Veldig mange lands myndigheter har et ambivalent syn på spill og lotterier. På den ene siden finnes det ofte et sterkt statlig spilleselskap som generer store overskudd og som vernes mot konkurranse, og på den andre siden en argumentasjon om at konkurrentenes produkter skaper spilleavhengighet eller ikke bidrar

4

5 Resultatregnskap for 2009 Resultatregnskap Morselskap Konsern Note Note Driftsinntekter og driftskostnader 0 0 Driftsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader: 0 0 Omsetningsrelaterte spillkostnader Lønnskostnader Nedskrivning goodwill Ordinære avskrivninger ,13 Annen driftskostnad 1, Sum driftskostnad Driftsresultat FINANSINNTEKTER og FINANSKOSTNADER Finansinntekter , 10 Nedskrivning aksjer i datter Finanskostnader Netto finansposter Underskudd før skattekostnad(- )/inntekt(+) Skattekostnad(-)/Skatteinntekt(+) Årsunderskudd Overføringer: Overført til udekket tap Sum overføringer Side 4

6

7

8 Kontantstrømoppstilling Kontantstømoppstilling Morselskap Konsern Oridnært resultat før skattekostand Justeringer på netto resultat 0 0 Betalbar skatt Nedskrivning på goodwill Nedskrivning på aksjer Avskrivninger på inventar Avskrivninger på programvare og lisenser Netto justeringer på resultat Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 0 0 Endringer i fordringer på prosessører Endringer i fordringer fra andre Endringer i kundefordringer/skyldig kunder Valutaeffekter uten kontantstrømseffekt Endringer i leverandørgjeld Endringer i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Lån fra aksjonærer Investeringer i anleggsmidler Investeringer i programvare og lisenser Reduksjon/økning i langsiktige fordringer Investeringer/egenkapitaltilskudd i selskaper / salg andeler(+) Netto kontantstrømmer fra inv.aktiviteter Egenkapital transaksjoner Emisjon - ikke registrert før i Netto kontantstrøm fra EK transaksjoner Netto endringer i kontanter Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvialenter Endringer i kontanter Kontantbeholdning pr Side 7

9 Endring i egenkapitalen pr. 31. desember 2009 Endring i konsernets egenkapital 2009 Ikke registrert Aksjekapital kapitalforhøyelse Overkursfond Udekket tap SUM Pr Omregningsdifferanser Emisjon desember Årets resultat Pr Endring i morselskapets egenkapital Ikke registrert Aksjekapital kapitalforhøyelse Overkursfond Udekket tap SUM Pr Emisjon desember Kapitalnedsettelse Årets resultat Pr Endring i konsernets egenkapital 2008 Ikke registrert Aksjekapital kapitalforhøyelse Overkursfond Udekket tap SUM Pr Omregningsdifferanser Kapitalnedsettelse Årets resultat Pr Endring i morselskapets egenkapital Ikke registrert Aksjekapital kapitalforhøyelse Overkursfond Udekket tap SUM Pr Feil i 2007 årsregnskapet Kapitalnedsettelse Årets resultat Pr Page 8

10 Basisprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. Konsernregnskapet og selskapsregnskapet for Playsafe Holding AS er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Selskapet er notert på Norges Fondsmeglerfrobundets OTC A - liste og har hovedkontor i Sandefjord. Selskapets noter er utarbeidet ved at måling av eiendeler og gjeld er basert på historisk kost. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Selskapets regnskapsprinsipper betinger av at ledelsen utøver skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger eller høy grad kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note. Alle standarder og fortolkninger med dato for ikrafttredelse 1. januar 2006 er anvendt i utarbeidelsen av konsernregnskapet og morselskapets regnskap. Playsafe Holding AS har ikke foretatt tidlig anvendelse av publiserte standarder eller endringer i eksisterende standarder. Generell informasjon Konsernet består av Playsafe Holding AS og datterselskapet Playsafe Holding BV som igjen har døtrene Ecom Enterprise NV og BAB Resources NV. Playsafe Holding AS er registrert i Norge, og som er et holding selskap som eier alle aksjene i Playsafe Holding BV. Playsafe Holding BV er registert i Nederland og fungerer kun som et holdingselskap for Ecom Enterprises NV. Ecom Enterprises NV er registrert på de Nederlandske Antiller i Curacao og ble stiftet 23. desember Det er i dette selskapet all drift dvs. spill og lotterivirksomhet foregår. Gruppen har lisens til å drive sin virksomhet fra Kahnawake Gaming Commission i Canada, og fra Curacao, Nederlanske Antiller. Konsernet jobber i hovedsak innen i to segmenter i spillbransjen; nettbasert og landbaserte spill. Landbaserte spill er i hovedsak spilleterminaler plassert ut hos Kasino eller lignende, hvor inntektene fordeles mellom innehaver av lokalene og Action Poker nettverket. Playsafe IT Service SA har stått for all teknisk utvikling i Den operasjonelle driften av spillnettstedene har vært gjennomført av APG Enterprises SA i Costa Ria. Begge selskapene operer som selvstendige partnere til gruppen. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet viser samlet resultat og finansiell stilling for Playsafe Holding AS og datterselskaper som om det var en økonomisk enhet. Konsernregnskapet omfatter alle selskaper hvor Playsafe Holding AS direkte eller indirekte eier mer enn 50% av stemmeberettigede aksjer, eller på annen måte har bestemmende innflytelse. Det konsoliderte regnskapet gjelder for Playsafe Holding AS og døtrene Playsafe Holding BV, Ecom Enterprise N.V. og BAB Resources N.V. Alle selskapene følger samme regnskapsår og de samme regnskapsprinsippene. Konserntransaksjoner, mellomværende og andre interne forhold er eliminert.datterselskaper er konsolidert 100% linje for linje i konsernregnskapet. Selskaper som er kjøpt i året er konsolidert i resultatregnskapet fra kjøpstidspunktet. Selskaper som avhendes i løpet av året, blir konsolidert i resultatregnskapet frem til salgstidspunktet. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direktekostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler og overtatt gjeld er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet, balanseføres som goodwill. Hvis anskaffelseskost er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet, resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator for verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 9

11 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som omgående kan konverteres til kontanter med et kjent beløp, og med maksimal løpetid på 3 måneder. I kontantstrømoppstillingen er kassekreditt(der det er aktuelt) fratrukket beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter. Omregning av utenlandsk valuta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske området der enheten opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet er presentert i norske kroner, som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet. For konsernet forøvrig er funksjonell valuta i USD dollar. Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk i transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. Endring i virkelig verdi på likvide verdipapirer i utenlandsk valuta klassifisert som tilgjengelig for salg splittes i omregningsdifferanser som skyldes endring i amortisert kost på verdipapirer og annen endring i balanseført verdi av verdipapirer. Omregningsdifferanser resultatføres, og annen endring i balanseført verdi føres direkte i egenkapitalen. Omregningsdifferanser på ikke-pengeposter (både eiendeler og forpliktelser) inngår som del av gevinst og tap ved vurdering av virkelig verdi. Omregningsdifferanser på ikke-pengeposter, slik som aksjer til virkelig verdi over resultat, blir resultatført som en del av gevinst og tap ved virkelig verdi vurdering. Omregning av resultatposter fra funksjonell valuta til presentasjonsvaluta skjer til gjennomsnittskurs månedlig. Goodwill og virkelig verdi av eiendeler og gjeld ved oppkjøp av en utenlandsk enhet tilordnes den oppkjøpte enheten, og omregnes til balansedagens kurs. Segmentinformasjon Konsernets primærsegment er ulike spill og lotterivirksomhet, herunder casino virksomhet til utenlandske spillere. Geografisk segment er virksomheten avgrenset til spill på De Nederlanske Antillier. Konsernet jobber i hovedsak innen i to segmenter i spillbransjen; nettbasert og landbaserte spill. Landbaserte spill er i hovedsak spilleterminaler plassert ut hos Kasino eller lignende, og inntektene fordeles mellom innehaver av lokalene og Action Poker nettverket. Inntektsføring Selskapets inntekter skriver seg hovedsaklig fra internettbaserte poker og kasino spill. Selskapets to segmenter er i hovedsak nettbaserte og landbaserte spill innen spillebransjen. Se forøvrig note 9 for en spesifikasjon. Virksomheten foregår slik at deltakerne setter inn penger i selskapets spillsystem, og slik at deltakerne kan spille for det beløp som er innestående på sine respektive konti. Innskuddet skjer gjennom ulike betalingsprosessører, enten elektroniske lommebøker eller gjennom vanlige bankkort. Kredittspill er ikke tillatt. I poker innkasserer selskapet en andel av den til enhver tid vinnende pott (såkalt rake ). Rake tas alltid fra den vinnende hånd. Selskapet tar således ingen risiko i selve spillet. I kasinospillene er det selskapet som tar risikoen i tilfelle en deltager vinner et stort beløp. Inntektene periodiseres til transaksjonstidspunktet og bokføres etter hvert som inntektene anses som opptjent og innvunnet. Ubenyttet innskudd eller uavhentet gevinst føres som gjeld. Kostnadsføring Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Kostnader relatert til spillomsetningen er flerdelte. Selskapet betaler en provisjon til betalingsformidler som sørger for at kundens penger kommer inn i spillsystemet. Samtidig tilbyr selskapet fra tid til annen ulike kampanjer og aktiviter, såkalte bonuser, der spillerne får ekstrapenger avhengig av størrelsen på innskuddet. Dette trekkes fra som en driftskostnad i bokføringen. I noen tilfeller der kunden benytter 10

12 kredittkort sitter også selskapet med kostnader (avsetninger) til falske kredittkorttranskasjoner, der kunder forsøker å sette inn penger de ikke har. Forskning og utvikling Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter blir balanseført i den grad produktet eller prosessen er teknisk og kommersielt gjennomførbar, og konsernet har tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille utviklingen. Andre utviklingskostnader resultatføres når de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært fra tidspunktet hvor kommersialisering over den periode de er forventet å gi økonomiske fordeler, men ikke mer enn sju år. Utgifter som balanseføres, inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader og en andel av direkte henførbare fellesutgifter. Balanseførte utviklingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Balanseførte utviklingskostnader testes årlig for verdifall i tråd med IAS 36. Konsernet har ikke aktivert noe FoU i Immaterielle eiendeler Programvare lisenser Immaterielle eiendeler balanseføres dersom det er sannsynlig at de forventede fremtidige økonomiske fordeler som kan henføres til eiendelen, vil tilflyte foretaket, og eiendelens anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte. Identifiserbare immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp beregnes og regnskapsføres som identifiserbare immaterielle eiendeler. Konsernet har kun immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid målt til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivningen foretas med lineær metode over estimert levetid, normalt 3-10 år. Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Domenenavn Domene navn er vurdert til historisk kost og har en udefinert levetid er kostnadsført fratrukket neddiskontert verdi. Goodwill Forskjellen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes årlig for verdifall på balansedagen. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved kalkulasjoner av bruksverdi. Til dette bruker vi estimat på resultat før avskrivning. Negativ goodwill ved virksomhetsoverdragelser inntektsføres umiddelbart på oppkjøpstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler som består av datamaskiner, kontorinventar og finansiell leasing, måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet, og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmidlet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler, blir balanseført. Anleggsmidlene avskrives lineært over 3-5 år. Avskrivningsperiode og-metode vurderes årlig. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Når balanseført verdi på et driftsmiddel overstiger estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Nedskrivningstest utføres når det foreligger indikasjoner på verdifall. Avsetninger En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen, og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger, og hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen. Det avsettes ikke for fremtidige driftstap. Konsernet regnskapsfører kostnad for bonus etter kontraktsmessige forpliktelser. 11

13 Egenkapital Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapital etter fradrag for skatt. Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske enheter. Valutaforskjeller ved pengeposter (gjeld eller fordring) som i realiteten er en del av et selskaps nettoinvestering i en utenlandsenhet, inngår også som omregningsdifferanse. Ved avhendelse av utenlandsenhet reverseres og resultatføres akkumulert omregningsdifferanse knyttet til enheten i samme periode som gevinsten eller tapet ved avhendelsen er regnskapsført. Finansiell leasing Leiekontrakter vedrørende varige driftsmidler der konsernet i hovedsak innehar all risiko og kontroll, klassifiseres som finansiell leieavtale. Konsernets finansielle leieavtaler balanseføres ved leieperiodens begynnelse til det laveste av virkelig verdi på leide driftsmidler og nåverdien av den samlede minimumsleie. Hver leiebetaling allokeres mellom et avdragselement og et renteelement på en slik måte at det oppnås en konstant avdragsdel på utestående balanseførte leieforpliktelser. Rentekostnaden rsultatføres som finanskostnad. Den del av leieforpliktelsen som forfaller innen 12 måneder fra balansedagen, klassifiseres som kortsiktig gjeld. Øvrige leieforpliktelser klassifiseres som langsiktig. Varige driftsmidler anskaffet gjennom en finansiell leieavtale avskrives over den forventede levetid, eller leieperiode dersom denne er kortere. Leieavtaler der den vesentlige del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle leieavtaler kostnadsføres lineært over leieperioden, normalt 3 år. Fordringer Fordringer oppføres til pålydende ved at fradrag for avsetning for inntrufne tap er hensyntatt. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Gamle fordringer/spillerinnskudd uten bevegelse vil bli inntektsført eller tapsført ihht til disse postenes betingelser som fremkommer på selskapets hjemmesider. Skattekostnad/utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringen i utsatt skatt. Endringen i utsatt skatt reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt/skattefordel er den skatten som er knyttet til det akkumulerte resultatet, og som kommer til betaling/fradrag i senere perioder. Skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier innenfor samme skatteregime er presentert netto. Beregningen er gjort etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring etter gjeldsmetoden. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det kan sannsynliggjøres at foretaket ved fremtidig inntjening eller ved realistiske skattetilpasninger vil kunne utnytte fordelen. Nominell verdi er benyttet til beregning av utsatt skatt. Skatteeffekter av egenkapitaltransaksjoner føres direkte i egenkapitalen. Opsjoner Selskapets styre og ledelse har ingen opsjoner. Betingede forpliktelser Betingede forpliktelser kostnadsføres i den grad forpliktelsen er kvantifiserbar og et tap anses som sannsynlig. Vesentlige hendelser opplyses om i note eller styrets årsberetning. Resultat per aksje Resultat per aksje beregnes ved å dividere periodens resultat med et eid gjennomsnitt av antall ordinære aksjer for perioden (med fradrag for selskapets egne aksjer). Ved beregning av utvannet resultat per aksje justeres det gjennomsnittlige vektede antallet ordinære aksjer(eksklusiv selskapets egne aksjer) med alle opsjoner som har potensielle utvanningseffekt. Opsjoner som har utvanningseffekt, medregness mot aksjer fra tildelingstidspunktet. Kontantstrømanalyse Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter i regnskapet er kontanter og bankinnskudd. Hendelser etter balansedagen Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig. Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. 12

14 Dette gjelder særlig i vurdering av goodwill og immaterielle eiendeler. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Selskapet har registrert aksjeinnskudd på kr med tilhørende overkursfond og gjeldskonverteing 23. januar 2010 i Foretaksregisteret. Viser forøvrig til selskapets kvartalrapporter for Q4 / 2009 og Q1 / 2010 for nærmere opplysinger om hendelser etter balansedagen. Følgende nye standarder er implementert fra 1. januar 2009: IFRS 8 Virksomhets segmenter identifikasjon av segmenter Konsernets virksomhets segmenter skal presenteres i samsvar med den interne regnskapsrapporteringen. Implementeringen av de nye reglene i IFRS 8 har ikke medført behov for å gjøre endringer i inndelingen i virksomhets segmenter sammenlignet med tidligere års regnskap avlagt i tråd med IAS 14. IAS 1 (endring) Presentasjon av finansregnskapet Det nye er at konsernet bare fører transaksjoner med eierne i oppstillingen av endringer i egenkapitalen. Andre endringer i egenkapitalen presenteres i oppstillingen av totalresultat. Endringen i regnskapsprinsippet får ingen innvirkning på resultat pr. aksje. IFRS 7 (endring) Presentasjon av finansielle instrumenter Endringen er av presentasjonsmessig karakter og relaterer seg til innføring av et verdsettelseshierarki for verdsettelse av finansielle instrumenter. IFRIC 13 Lojalitetsprogrammer Playsafe benytter ikke lojalitets-programmer overfor sine kunder med resultatmessig virkning etter 1. januar

15 Note 1 Morselskap Lønnskostnader Konsern Lønnskostnader Referanse Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser 1) 2,623,687 3,107, SUM 2,623,687 3,107, Årsverk Antall ansattte pr. 31. desember ) Alle er ansatt i utlandet, hvorav 14 på heltid og i tillegg 40 ved innleie fra underleverandører som direkte eller indirekte innvolvert i Ecom Enterprcies NV. 1) Management fee 2,603,432 2,928,018 Daglig leder Styret Ytelser til ledende ansatte / godtgjørelser Daglig leder Styret 0 Honorar og godtgjørelse Revisjonshonorar ,000 80,000 Lovpålagt revisjon 249, , Andre attestasjonstjenester ,000 17,000 Skatte- og avgiftsrådgivning 17,000 21, ,000 60,000 Andre tjenester utover revisjon 60, , , ,000 Sum godtgjørelse til valgt revisor 326, ,389 Revisjonshonorar for 2009 gjelder noe arbeid utført i 2009 vedrørende 2008 årsregnskapet for Playsafe Holding AS. Honorar for 2007 og 2008 årsregnskapet er fakturert fra Playsafe Holding AS's revisor i 2009, og derfor ikke kostnadsført før i 2009 årsregnskapet. Kolonne for 2008 inneholder honorar for 2007 og Beløpene er Ex MVA. De utenlandske datterselskapene i Nederland og De Nederlanske Antiller er revidert av De Paus & Vesseur Accountants Accountants / Baker Tilly. Obligatorisk tjenesterpensjon Morselskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon da selskapet ikke har ansatte. Note 2 Opplysninger om nærstående parter Viser for øvrig til note 15 for oversikt over posisjon og eierandel (direkte eller indirekte) de nærstående har hatt med Playsafe Holding konsern i Transaksjoner med nærstående parter Konsernledelse og styret - honorar Ref.note Bie Investment AS, Atle W. Bie-Johansen (ABJ) 15 1,202, ,015 Helge Almestad, styrets leder til og med 1. juli 2009 (HA) ,000 John Afseth, styremedlem og styrets leder fra og med 1. juli 2009 (JA) Ben W. Johansen (BWJ) 15 1,132, ,591 Christian Fredrik Petersen (CFP) Design Magic AS - konsulenttjenester til hjemmeside ,494 0 Forretningslotto AS, Atle W. Bie-Johansen og Ben W. Johansen (utlegg) ,499 0 ABJ og BWJ har belastet regnskap med lønn hver USD iht styrevedtak. Lønnen er ikke utbetalt. BWJ har totalt tilgodehavende med USD pr. 31. desember Honorar til ABJ og BWJ ble vedtatt i styret 30. november HA har fakturert datterselskapet Ecom Enterprise NV med totalt kr for løpende tjenester utover det som fremgår av ledervervet. Ecom kjøpte 100 % av aksjene i Playsafe IT Service SA den 24. februar 2009 som tidligere var en IT avdeling til ECOM og solgte den videre til samme pris den 25. februar 2010 til Line Kristiansen (aksjonær). Page 14

16 Note 3 Aksjer og egenkapitaltilskudd Selskap Endring Antall aksjer Pålydende Eierandel Kostpris Playsafe Holding B.V.(Nederland) % 228,737 Egenkapitaltilskudd ,798,156 Egenkapitaltilskudd ,845,051 Egenkapitaltilskudd ,749,990 Egenkapitaltilskudd ,950,922 Sum kostpris aksjer og egenkapitaltilskudd 123,572,856 Nedskrevet verdi av aksjene i ,664,434 Nedskrevet verdi av aksjene i ,122,922 Bokført verdi av aksjene pr. 31. desember ,785,500 Aksjene i Playsafe Holding BV er vurdert av selskapets styre ut i fra en estimert salgsverdi av datterselskapet. Datterselskap i Nederland driver ingen virksomhet utover å finansiere spillevirksomheten i det heleide datter-datterselskapet Ecom Enterprises N.V. på Curacao. Note 4 Goodwill Goodwill pr. virksomhetskjøp Ans.kost pr Tilgang Avgang SUM kostpris Pair of Dice 19,905, ,905,000 Connect2 Casino 10,123, ,123,000 Tree of Knowledge 11,199, ,199,000 Big Casino Win 4,695, ,695,000 Action Poker Network 10,620, ,620,263 New Asia 951, ,000 Jetstream Corp. 301, ,000 Nedskrevet verdi av goodwill ,765,163 Omregningsdifferanser ,029,100 Balanseført verdi pr ,794, Testing av verdier Nedskrivningstest av balanseførte verdier foretas ved en neddiskontering av forventet kontantstrøm fra virksomheten. Kontantstrømmene tar utgangspunkt i historiske resultater, samt budsjetter og plantall som er godkjent av ledelsen når slike plantall foreligger. Diskonteringsfaktoren er basert på en vurdering av hva som er markedets avkastningskrav for den type virksomhet som inngår i vurderingsenheten. Dette avkastningskravet reflekter risiko i virksomheten. Nedskrivingstestene er i utgangspunkt gjennomført på kontantstrømmer etter skatt for å kunne benytte markedets avkastningskrav direkte. Dersom tester viser at det kan foreligge behov for nedskrivning, gjennomføres også en vurdering av verdien på kontantstrømmer før skatt. Gjennomførte tester konkluderte med at det ikke var behov for reversering av nedskrevet goodwill fra tidligere år. Nyervet og salg av goodwill i 2009 Selskapet har ikke ervervet eller solgt goodwill i Page 15

17 Note 5 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Data -og kommunikasjons Inventar Programvare -og SUM utstyr lisenser Anskaffelsekost pr ,066,229 1,674,314 34,658,628 44,399,171 Tilgang 1,396, ,878 1,442,873 Avgang Omregningsdifferanser 291,522 78,581 2,217,291 2,587,394 Anskaffelskost pr ,754,746 1,752,895 36,921,797 48,429,438 Akk.avskrivninger pr ,115, ,252 8,341,815 15,943,637 Akk.avskrivninger pr ,423, ,255 12,329,965 21,453,429 Balanseført verdi pr ,331,537 1,052,640 24,591,833 26,976,009 1,331,537 1,052,640 24,591,833 Årets avskrivninger 1,307, ,003 3,988,150 5,509,792 Avskrivningsperiode år 10 år 10 år Avskrivningsperiode år 10 år 10 år Note 6 Fordring prosessører Fordring på prosessører 1,376,264 2,315,176 Avsetning tap på prosessører 0 0 Prosessørene holder tilbake en andel av innskuddene gjort av spillere som en sikkerhet for å dekke mulige tap på uriktige kredittkort transaksjoner. Etter seks månder blir disse andelene frigjort. Note 7 Andre fordringer Referanse Lisenser 0 0 Avsatt til tap 0 0 Netto bokført verdi 0 0 Fordring på aksjonær 55,222 67,135 Fordring på Nova Trust 3,460 49,008 Periodiserte lisensinntekter 0 553,783 Renter 115,142 69,991 Andre kortsiktige fordringer 1) 671, ,114 SUM 845,292 1,290,031 1) Fordring mot APG Enterprise SA med kr og forskuddsbetalt leie kr Page 16

18 Note 8 Bankinnskudd Morselskap Konsern Kontanter 2,251 5,116 9,518,514 1,525,732 Bankinnskudd 3,893,984 13,036,773 9,518,514 1,525,732 SUM 3,896,235 13,041,889 Type bankkonto 252,478-3,547 Driftskonto 2,366,956 3,775, ,446,421 Emisjonskonto 1,446, ,070,486 82,858 Særvilkår I 82,858 6,070,486 3,195,550 0 Særvilkår II 0 3,195,550 9,518,514 1,525,732 SUM 3,896,235 13,041,889 Note 9 Segmenter Resultatregnskap Poker 34,191,020 35,801,784 Casino 231,954 35,728,766 Andre inntekter 503, ,042 SUM 34,926,849 71,955,592 Fordeling - Poker og Casino inntekter Nettbasert 34,124,427 71,530,550 Landbasert 298,546 0 SUM 34,422,974 71,530,550 Andre inntekter består av følgende: Salg av pokerlisens 0 0 Inntekt fra utleide terminaler 205,474 0 Innteksførte leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld 298, ,798 Diverse omsetning 0-366,756 SUM andre inntekter 503, ,042 Alle inntektene kommer fra De Nederlanske Antiller. Note 10 Finansinntekter og -kostnader Morselskap Konsern , ,930 Renteinntekter 261, , Agio(+inntekt) 135, Andre finansinntekter 320,627 70, , ,930 Sum finansinntekter 717, , Rentekostnader Agio(+kostnad) 0 658,699-79,664,434 15,122,922 Nedskrivning av aksjer i datter ,720 60,518 Andre finanskostnader 60,518 44,720-79,619,714 15,183,440 Sum finanskostnader 60, ,419-79,035,378-15,070,510 Netto finansposter 656,712 62,952 Page 17

19 Note 11 Morselskap Skyldig kunder Konsern Skyldige kunder 1,436,132 1,766,398 Dette er forskuddsbetaling fra spillere. Note 12 Morselskap Annen kortsiktig gjeld Konsern Samarbeidende selskap 2,892, Forskuddsbetaling 1,151, Annen kortsiktig gjeld 0 454, SUM 4,043, ,943 Note 13 Morselskap Annen driftskostnad Konsern Referanse APG Enterprises/Playsafe IT 1) 15,100,768 21,599, , ,687 Konsulentkostnader(innkl revisjon Norge) 739, , Markedsføringskostnader 582,214 4,060, ,000 Husleie 148,772 45,839 42, ,088 VPS og noteringskostnader OTC 249,088 42, , ,908 Andre driftskostnader 2) 3,289,025 5,413, ,277 1,521,683 SUM 20,109,553 32,053,006 1) Kostnader til APG Enterprises SA/Playsafe IT Services SA gjelder i hovedsak driftskostnader, husleie og management fee i Costa Rica og andre driftskostnader i Sør-Afrika. 2) Dette gjelder i hovedsak kostnader til reise, regnskap og IT kostnader til server, drift etc. Page 18

20 Note 14 Morselskap Skattekostnad Konsern Skattekostnad Betalbar skatt på årets resultat Omregningsdifferanse 0-2,210,988 0 Endring utsatt skatt(-inntekt+kostnad) 0-2,210,988-2,210,988 0 Sum skattekostnad 0-2,210,988 Avstemming av skattekostnad mot ordinært resultat før skatt -80,008,095-16,592,194 Resultat før skatt 1) -19,567,906-78,661,002-22,402,267-4,645,814 Forventet inntektsskatt etter nominell sats(28 %) -5,479,014-22,025,081 22,306,884 4,234,418 Permanente forskjeller 5,479,014 22,025,081-95, ,396 Sum forklart skattekostnad(+) /(-) Inntekt 0 0 0% 2% Effektiv skattesats 0% 0% 1) Selskapets effektive skattekostnad er ikke 28 % grunnet at utsatt skattefordel ikke er fullt ut balanseført. Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt(morselskap): Forskjeller som kan utlignes: Omløpsmidler Anleggsmidler 0 0 8,237,040 9,060,612 Fremførbart underskudd -98,407,891 78,839,985 8,237,040 9,060,612 Grunnlag utsatt skattefordel(+) -98,407,891 78,839,985 2,306,370 2,536,971 Beregnet utsatt skattefordel(+) -27,554,209 22,075, Balanseført utsatt skattefordel(+) 0 0-2,210,988 0 Endring utsatt skattefordel 0-2,210, ,255 - Medtatt i 2007 årsregnskapet - 185,255-2,396,243 Utsatt skattefordel blir balanseført i den utstrekning det er sannsynlig at den ville kunne benytte fremtidig skattepliktig inntekt. Utsatt skatt på midlertidig forskjeller innen samme skattekonsern er utlignet og nettoført. Skattemessig fremførbare underskuddet i Norge har ingen utløpsdato ved dagens skatteregime. Page 19

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

ARGENTUM. årsrapport 2008

ARGENTUM. årsrapport 2008 ARGENTUM årsrapport 2008 styrets beretning 2008 VIRKSOMHETENS ART Argentum Fondsinvesteringer as er et investeringsselskap som deltar med minoritetsandeler i spesialiserte, aktive eierfond, såkalte aktive

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Noter 2011 Solvang Konsern

Noter 2011 Solvang Konsern Noter 2011 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER SELSKAPSINFORMASJON Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Eierstyring, ledelse og samfunnsansvar Aladdin Oil & Gas Company ASA har som målsetting å drive virksomheten i overensstemmelse med norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer