AIØ- innspill til HiBs virksomhetsplan for 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AIØ- innspill til HiBs virksomhetsplan for 2015"

Transkript

1 AIØ- innspill til HiBs virksomhetsplan for 2015 Økonomisk handlingsrom Den overordnede utfordringen for AIØ er at handlingsrommet i løpet av 2014 er blitt mindre samtidig som virksomhetsomfanget med antall studenter og FoU- omfang som indikatorer, er økende. Avdelingen fulgte i 2014 opp flere tidligere vedtak og ansatte flere ledige stillinger, noe som forøvrig har redusert overtid og midlertidige ansettelser noe. Ved utgangen av 2014 er prognosen av avdelingen går i balanse samtidig som året startet med betydelige overføringeer fra Eksakte tall er ikke tilgjengelig på grunn av manglende økonomioversikt, men dette er et varsku om at avdelingen er i ferd med å pådra seg et akkumulerende underskudd. Sammen med økt husleie i et flott nybygg koplet med effektiviseringskutt i HiBs bevilgning, gjør at dette er en betydelig risiko som vil kunne ha alvorlige konsekvenser og derfor må håndteres svært sindig. DBH- tall viser at antall ansatte ved avdelingen har vært på samme nivå de siste 3 årene samtidig som antall administrativt ansatte ved HiB har økt betydelig i samme periode og tidligere. Avdelingen retter ikke kritikk mot kvaliteten i det styrkede administrative tilbudet som er etablert ved HiB, deler av det har vært en dyd av nødvendighet i forbindelse med flyttingen. Men det er ikke bærekraftig hvis dette går på bekostning av faglig tilsatte der produksjonen er direkte koplet mot inntektsgrunnlaget til HiB. Det er også en tankevekker at HiB prosessen i denne ikke har prioritert å styrke økonomiseksjonen, spesielt med personale med ansvar for langtidsbudsjettering. Dette er avgjørende for stabil økonomistyring, spesielt i den utfordrende fasen HiB har vært gjennom med nye campuser og flytting. Planer 2015: Bedre økonomioversikt og mulighet for langtidsplanlegging må ha stor prioritet. Avdelingens eneste stillingsressurs mot økonomi må sentraliseres i et større arbeidsfellesskap fordi dette er langt mer driftssikkert enn at avdelingen skal ha den med den sårbarhet det medfører ved fravær. Avdelingen starter nå arbeidet med å utvikle en egen strategisk plan for perioden , også som grunnlag for innspill til HiBs tilsvarende plan. Dette arbeidet vil ha stor oppmerksomhet mot alle muligheter som kan styrke avdelingens og HiBs handlingsrom. AIØ vil ha stor prioritet mot sikring av fortsatt kvalitet i avdelingens store styrke som er bachelorutdanningene. Dette må og skal gjøres balansert mot en samtidig styrking av master- og PhD- utdanningen, samt FoU/N. Ikke minst fordi disse har potensiale for å bli en viktig og selvforsterkende inntektskilde til avdelingen og HiB. Ved andre institusjoner/ avdelinger med samme næringsrelevante profil som AIØ utgjør andel ekstern finansiering på rundt 50% av totalt budsjett. Det blir viktig å flytte avdelingens oppmerksomhet fra relativt begrensede midler internt, mot tilsvarende relativet ubegrensede midler eksternt. Dette gjelder både forskning, utdanning og innovasjon. En viktig nøkkel for å oppnå dette vil være å gjøre bruk av strategiske allianser med andre UH/I- institusjoner i Bergen, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet lokalt i Science City Bergen og 1

2 laboratoriet for omsorgsteknologi, regionalt i TeknoVest og internasjonalt Global Subsea University Alliance, er alle gode eksempler på slike allianser. 1. Etablere rutiner for langtidsplanlegging og budsjettering (felles for HiB) 2. Sentralisering av AIØs økonomifunksjon 3. Følge opp Kunnskapsdepartementets strukturreform både i prosessen frem mot stortingsmeldingen og oppfølgingen av denne 4. Vurdere konsekvenser av endringer i finansieringsmodellen og justere virksomheten hvis det er hensiktsmessig Forskning AIØ tildeler hvert år FoU- tid etter kriterier som sikrer at disse investeringene rettes dit det er størst potensiale for utvikling og vekst. FoU- produksjonen har vært jevnt økende de siste årene og er på nivå med sammenlignbare institusjoner/ fag i Norge. Avdelingens budsjett mot FoU har vært styrket år for år, også i 2014 som er det første året det har vært nødvendig å kutte tildeling i tid til de best kvalifiserte søkerne i forhold til den tid de har fått tidligere år. Det betyr at avdelingen har nådd et punkt der det ikke er anledning å investere fullt ut i de ressursene hvor det er størst mulighet for avkastning for å uttrykke det i et samlet perspektiv av faglig utvikling, økonomi og handlingsrom. Investering av FoU- tid vil likevel ha stor prioritet i 2015 og FUNS- utvalget har allerede innført tiltak for å best mulig sikre dette. Planer 2015: Avdelingens handlingsrom vil være avgjørende for mulighetene til å investere i FoU- tid for avdelingens aktive forskere. Det blir stadig viktigere for avdelingens forskere å inngå eller styrke allianser mot kolleger ved andre institusjoner i konkurranse om eksterne midler. Den pressede situasjonen medfører også en tøffere vurdering i tildeling av FoU- tid og avdelingens forskere må være forberedt på vesentlig strammere rammevilkår enn etablert praksis ved de gamle universitetene slik som UiB. For AIØ er det spesielt viktig å styrke miljøer med særskilt potensiale for faglig utvikling. Dette gjelder selvfølgelig områdene for PhD- satsing, for AIØs del ICT Engineering og fellessatsingen Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv. Men der er også viktig å styrke andre talent og miljø som har muligheter for vekst og faglig utvikling, gjerne i eksterne allianser og nettverk som gir større tyngde og muligheter for ekstern finansiering. 1. Fortsatt søke eksterne allianser og FoU- partnere 2. Identifisere mulige områder og næringspartnere for etablering av nærings- PhD- prosjekter 3. Investere strategiske midler til FoU- tid i kvalitetsprosjekter 4. Bruke masterprosjekter til å styrke FoU- kapasiteten 5. Stimulere til utvikling av forskningsgrupper og forskningsnettverk internt 2

3 Utdanning Den solide bachelorutdanningen vil og skal fortsatt være fundamentet i avdelingens utdanningstilbud. Den legger også et svært godt rekrutteringsgrunnlag for avdelings voksende mastergradstilbud, som i sin tur kan være avgjørende for god PhD- rekruttering. Disse mekanismene er godt kjent fra Mat.- nat.- fakultetet på UiB som årlig rekrutterer rundt 18 % av sine rundt 250 masterkandidater fra AIØ. Kvalitet skal stå i høysetet ved videreutvikling av utdanningstilbudet og da er både tilbudet til studentene og læringsmiljøet viktig. Læringsmiljøet har høsten 2014 vært noe svekket som følge av utfordringer med å ta de nye byggene i bruk, analogt til arbeidsmiljøet og situasjonen for de ansatte. Dette gjelder tilgang på lese- og arbeidsplasser og i noen grad laboratorier som ikke er ferdig rigget. Planer 2015: Blandet eller hybrid læring nært knyttet til læringskvalitet ved at mangfold når flere og gir bedre muligheter for individuell tilpasning. Det er for så vidt ikke noe nytt i eksperimentelle fag der variasjoner mellom forelesinger, laboratorie- og feltøvelser, gruppearbeid og studentkollokvier har vært brukt i mange år. Det har lenge vært snakk om å i større grad også bruke ulike e- læringsmetoder, men det har vært utfordrende å utvikle slike tilbud. AIØ er i ferd med å inngå samarbeid med flere TeknoVest- medlemmer, utenlandske partnere og firmaet WebStudent International om å utvikle og dele tilgang på ulike e- læringsmoduler og produkter. Det vil gi alle partnerens studenter bredere tilbud, også i tilgang til spisskompetanse, langt mer kostnadseffektivt enn om institusjonene skulle gjøre det alene. Dette er også gunstig i forhold til etter- og videreutdanning. Bachelorprogrammet i undervannsteknologi er en god pilot blant annet fordi det er etterspurt flere steder, både i inn- og utland, og det ellers ligger godt til rette for slik utvikling. Selv om utgangspunktet for dette er å øke kvaliteten i studietilbudet, vil det på sikt også kunne styrke handlingsrommet. Det ligger også muligheter i å i større grad bruke studentaktiv læring på masternivå ved at studentene tar ansvar for hverandres læring, samt at masterstudenter kan leder gruppearbeid for bachelorstudenter. Avdelingen vil fortsatte arbeidet med å utvikle masterutdanning på strategiske områder etter samme fremgangsmåte som tidligere. Det innebærer samarbeid med UiB og andre for å styrke egne veiledningsmiljøer til på sikt søke egen akkreditering. Denne muligheten er betydelig stryket etter vedtaket ved Mat.- nat.- fakultetet ved UiB som har åpnet for tildeling av sivilingeniørtittelen i alle mastergrader som tilfredsstiller de nasjonale kriteriene. Det er viktig å åpne for bruk av 60 stp prosjekter da dette gir en betydelig større mulighet til kopling mot FoU. Det åpner også for langt større diversitet i masterstudiet der selve prosjektet blir en spesialisering støttet opp av tilpasset pensum heller enn et stort omfang kurs. Masterkandidater blir på denne måten også en viktig ressurs mot FoU (- tid) heller enn en belastning for veilederne, også eksterne veiledere. Avdelingen vil fortsette samarbeidet om sivilingeniørutdanning med UiB, NHH, Uni Research og CMR i Science City Bergen. Ellers kan kravene til effektivisering av virksomheten kan også medføre behov og ønske om større grad av arbeidsdeling mellom institusjonene for eksempel innen TeknoVest. 3

4 Avdelingen har en relativt omfattende virksomhet innen etter- og videre- utdanning som skal videreføres så lenge det er et eksternt behov og ellers er hensiktsmessig. Det er ikke kapasitet til å aktivt arbeide systematisk for nye muligheter inneværende år selv om dette er område med stor mulighet for å styrke handlingsrommet. 1. Arbeide videre med arbeidsmiljø- og plasser for studenter, også for masterstudenter, ikke minst for å styrke lærefellesskapet dem i mellom 2. Ferdigstille avdelingens laboratorier 3. Ferdigstille AV- utstyr i auditoriene og bruke mulighetene videooverføring og eventuelt opptak av forelesninger gir 4. Søke om akkreditering av masterprogram i innovasjon og teknologiledelse realfaglig retning 5. Søke om akkreditering av masterprogram i undervannsteknologi 6. Tilby både 30 og 60 stp masterprosjekt for i større grad kunne bruke disse strategisk for utvikling av FoU- aktivitet 7. Etablere dedikert markedsføring av sivilingeniørtilbudet 8. Vurdere oppstart av 5- årige sivilingeniørstudier 9. Vurdere gradering av studentoppfølging gjennom studieløpet og stimulere til ytterligere student- student- læring (jfr læringspyramiden) 10. Inngå allianser for mer omfattende og kostnadseffektiv utvikling av e- læringstilbud i samarbeid med Senter for nye medier 11. Identifisere mulige gevinster ved sammenslåing av bachelorprogrammer og kurs internt 12. Engasjere masterstudenter som assistenter i bachelorutdanningen 13. Identifisere mulige gevinster med arbeidsdeling innen TeknoVest 14. EVU vil fortsette som før og ellers være en viktig del av strategiarbeidet. Innovasjon Internt ved AIØ er kombinasjonen av økonomi og administrasjon med ingeniør- og realfag svært gunstig og gitt avdelingen fortrinn mot innovasjon og nyskaping andre ikke har. Etableringen av Senter for nyskaping har styrket dette. Der er imidlertid et potensiale i denne kombinasjonen som ikke er utnyttet og som må arbeides videre med. Det organiserte miljøet eller systemet for innovasjon/ nyskaping/ entreprenørskap har vært under kraftig utvikling i Bergen den siste dekaden, ikke minst med Senter for Nyskaping og Nyskapingsparken Inkubator ved HiB og Bergen Teknologioverføring. Disse utfyller hverandre i stor grad: Senter for Nyskapning forsker på innovasjon og regional forretningsutvikling, og har dermed kunnskap om hvordan regionens næringsliv kan komme i tettere inngrep med FoU- miljøene. Bergen Teknologioverføring er dyktig på håndtering av IPR og and juridiske sider, etablering av selskaper, verifiseringsprosjekter og i økende grad oppbygging og bruk av ulike fond. Nyskapingsparken Inkubator sine styrke ligger i å gi bedriftene en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst. Det er imidlertid en utfordring at samhandling og arbeidsdeling mellom ulike aktører i byens innovasjonssystem ikke er god nok. 4

5 Planer 2015: Det viktigste blir å arbeide for stryket samhandling mellom Senter for nyskaping, Bergen Teknologioverføring og Nyskapingsparken Inkubator. 1. Styrke samarbeidet internt på avdelingen mellom Institutt for økonomisk- administrative fag/ Senter for nyskaping og ingeniørfagene 2. Utvikle et felles og omforent system for innovasjonfasilitering hvor det er en tydelig arbeidsdeling mellom Senter for Nyskaping og Bergen Teknologioverføring 3. Bidra til utvikling av Nyskapingsparken Inkubator til et regionalt inkubatorsenter som tar en regional lederrolle. Dette skal realiseres i tett samarbeid både med de sterke næringsklyngene og med de ulike FoU- miljøene 4. Avklare organisasjons- og eierformen for en oppskalert satsing på inkubasjon. 5. Utvikling utdanningsprogram som tilrettelegger for entreprenørskap og forretningsideutvikling blant studentene Internasjonalisering Med hensyn til studentutveksling har avdelingen hatt suksess med antall utreisende studenter, mens antall innreisende har vært heller labert. Med et økende antall masterstudenter og internasjonal FoU vil en stadig viktigere del av internasjonaliseringen foregå i nettverk basert på faglige kontakter. Planer 2015: Internasjonalisering er viktig, det er et krav både for akkreditering av masterprogrammer og en grunnleggende premiss for å sikre FoU- finansiering. Her er reelt faglig samarbeid viktigere enn institusjonelle avtaler. God forankring i fagmiljøene er essensielt. Avdelingen inneværende år prioritere eksisterende kontakter og nettverk, det er ikke kapasitet til å initiere nye relasjoner dette året utover det som ligger av eksisterende forpliktelser. 1. Følge opp eksisterende avtaler og forpliktelser 2. Evaluere avdelingens internasjonaliseringsarbeid som en del av strategiprosessen og ut fra det legge grunn for videre arbeid Kommunikasjon Kommunikasjon er et viktig område der avdelingen har mye å hente internt og eksternt. Internt må det erkjennes at oppfølgingen i 2014 ikke har vært så god som intensjonene tilsa, det skyldes i stor grad unntakstilstand i forbindelse med flyttingen. Eksternt har flere ansatte ved avdelingen vært aktive med viktige bidrag i de fleste medier. Planer 2015: I tillegg til å formidle kunnskap og FoU- resultater er det et behov for å kommunisere godt til både studenter, samarbeidspartnere innen FoU, industri og offentlig sektor, hvem vi er, hva vi gjør og hvordan i språk som treffer disse målgruppene. Dette gjelder ikke minst websidene. Ellers er det er viktig for alle våre oppgaver at HiB er godt synlig i byen, regionen og landet. Campus Kronstad har gitt oss fortrinn der som vi må benytte oss av også fremover ved å være vert for ulike arrangementer. 5

6 1. Bidra med tekst til websidene og forslag til eventuelle forbedringer 2. Opprette en egen arbeidsgruppe for kommunikasjon og profilering i strategiarbeidet. Arbeidsmiljøet Flyttingen har stresset institusjonen og ført til belastninger i det psykososiale arbeidsmiljøet samtidig som ansatte har utvist stor fleksibilitet og tålmodighet for å best mulig få alt til å fungere best mulig i forhold til alle oppgaver, og da spesielt undervisningen. Planer 2015: Avdelingen vil bidra konstruktiv for å snarest mulig komme over i en god driftsfase med hensyn til bygget og arbeidsmiljøet der behovet for møtepunktet og sosialsoner er best mulig ivaretatt. Avdelingen vil også arbeide for en best mulig samhandling med fellesadministrasjonen og studentene. 1. Bidra konstruktivt i å etablere gode rutiner for best mulig samhandling med fellesadministrasjonen 2. Se etter smarte løsninger for best mulig utnyttelse av arealer 3. Etablere sosialsoner og møteplasser for de ansatte Dykkerutdanningen Hovedaktivitetene ved Dykkerutdanningen (DU) er ettårig fagskoleutdanning og utdanning av redningsdykkere. I tillegg til dette arrangeres det forskjellige kurs av kortere varighet. DU har i lang tid vært i en form for venteposisjon på investering i nytt utstyr og infrastruktur, og har hatt behov for å leie utstyr for å tilfredsstille fagplaner og sertifikatkrav. Dette har resultert i et merforbruk utover budsjetterte midler. Til tross for dette var produksjonen ved utdanningen den høyeste noen gang i Grunnen til dette er blant annet overbooking ved opptak fagskoleutdanningen, og noe høyere kursdeltagelse i slutten av året. En tidlig avklaring på spørsmålet om bygging av ny kai i Skålevik og investering i nytt utstyr har vesentlig betydning for planlegging av det kommende året. Planer 2015: DU må videreutvikle eksisterende utdanningstilbud nye myndighetskrav og endringer i bransjestandarder er tilfredsstilt. Det må arbeides for at DU skal kunne gi et bredere kurs- og utdanningstilbud til dykkebransjen gjennom økt samarbeid med eksterne aktører. Det må også arbeides for at Dykkerutdanningen skal være et faglig sterkt nasjonalt kompetansesenter med ekspertise til både myndigheter og dykkebransjen. 1. Bidra til at Dykkerutdanningen får en bedre infrastruktur og at behovet for nytt utstyr blir dekket. 2. Øke samarbeidet med relevante interne og eksterne aktører både nasjonalt og internasjonalt. 3. Utvikle nye kurs samt etter- og videreutdanning for dykkebransjen. 6

7 4. Delta i granskninger ved ulykker. 5. Delta i relevante forskningsprosjekt. Arbeidet med ny strategisk plan Avdelingens arbeid med å utvikle egen strategisk plan starter med et lederseminar over to dager tidlig i februar. Der skal det identifiseres områder hvor det er behov for utredning for utviklingen av ny strategi. For hvert område skal det opprettes utvalg med representanter fra avdelingen for å sikre god forankring. På lederseminaret skal det også utarbeides mandat for utvalgene som skal levere kortfattede rapporter i slutten av april. Onsdag 13. mai skal det arrangeres et dagsseminar i Bergen for alle ansatte i avdelingen der utvalgene presenterer sine rapporter for spørsmål, kommentarer og innspill fra forsamlingen. Basert på rapportene og innspill skal det utarbeides et første utkast til avdelingsstrategi som også danner grunnlag for eventuelle justering til avdelingens bidrag til HiBs strategi der et tilsvarende arbeid vil pågå parallelt. - o - Det er ikke nevnt eksplisitt i tiltakene, men flere av disse forutsetter tett og godt samarbeid med rektoratet, fellesadministrasjonen og avdelingene der. Noen tiltak fordrer også prosesser med eksterne partnere. Avdelingen tar forbehold om at noe av disse vurderingene kan endres i løpet av strategiprosessen dette året. Flere av tiltakene som er annonsert vil måtte fortsette utover Bergen, 10. januar 2015 Geir Anton Johansen Dekan AIØ 7

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388.

Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388. Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388. 1. Innledning Viser til e- post datert 19. Desember 2014 fra økonomidirektør,

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Mål: Oppfyllelse av strategi 2020 Ev.delmål: Kritiske suksessfaktorer A. Et godt omdømme og en tydelig institusjonsprofil,

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016-2022 Visjon: kunnskap som former samfunnet Vi fremmer nyskapende og internasjonalt anerkjent forskning og utdanning som legger viktige premisser

Detaljer

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 STRATEGI 2016 2022 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 3 STRATEGI 2016 2022 VISJON: KUNNSKAP SOM FORMER SAMFUNNET Vi

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

STRATEGISK PLAN VURDERINGER OG INNSPILL KNYTTET TIL SITUASJONEN FRAMOVER FRA AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG

STRATEGISK PLAN VURDERINGER OG INNSPILL KNYTTET TIL SITUASJONEN FRAMOVER FRA AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG STRATEGISK PLAN VURDERINGER OG INNSPILL KNYTTET TIL SITUASJONEN FRAMOVER FRA AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 1.0. Innledning Vi viser til internt notat fra rektor og direktør datert 04.12.09, der avdelingene

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Utredning av mulige løp for femårig sivilingeniørutdanning i Bergen

Utredning av mulige løp for femårig sivilingeniørutdanning i Bergen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Utredning av mulige løp for femårig sivilingeniørutdanning i Bergen Harald Walderhaug Prodekan for utdanning MN/UiB 24.10.14

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar 3.11.09 Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Avgrensning og avklaring Jeg vil Snakke om forskning og høyere utdanning fordi begge

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING HAV LIV SAMFUNN STRATEGI 2016 2022 // PLAN FOR OPPFØLGING TVERRFAGLIGHET FOR Å MØTE SAMFUNNETS UTFORDRINGER Globale samfunnsutfordringer Marin satsing Klima- og energisatsing KLYNGER Media City Bergen

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest)

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Rektor Sigmund Grønmo UHRs representantskapsmøte Harstad 28. mai 2008 Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) UH-nett Vest

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Universitetet i Bergens egenart og verdier Faglig virksomhet fornyes i takt med samfunnsendringer Fornyelsen

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Ambisjoner og insentiver for kvalitet Statssekretær Bjørn Haugstad Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og

Detaljer

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Sigmund Grønmo Seminar om forskning ved de statlige høyskolene Oslo 21. juni 2007 Universitetenes egenart Hovedansvar for grunnforskning Forskerutdanning

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

Finansieringsutvalget - oppstart. Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014

Finansieringsutvalget - oppstart. Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014 Finansieringsutvalget - oppstart Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014 Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og sårbare fagmiljø som tilbyr de samme utdanningene.

Detaljer

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest SCIENCE CITY BERGEN Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest 1 VISJON Fremtidens energiløsninger kommer fra Vest SCB i ett blikk SCB er en virtuell og fysisk portal

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Statistics - Master. Søkertall perioden

Navn studieprogram/retning: Statistics - Master. Søkertall perioden Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.)

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.) INNSPILL FRA UNDERGRUPPE FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (EVU) TIL ARBEIDSGRUPPA FOR STUDIEADMINISTRASJON I DET NYE FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA OG LÆRERUTDANNING Utfordringer for EVU og forslag

Detaljer

Foran strategiene på hvert målområde er det gitt en kortfattet situasjonsbeskrivelse

Foran strategiene på hvert målområde er det gitt en kortfattet situasjonsbeskrivelse Notat Dato: 01.10.12 Saksnr./arkivnr.: 2012/375 Fra: Dag Jenssen, SAM Strategier for Fakultet for samfunnsfag Utfordringer for fakultetet, instituttene og utdanningene er løftet fram i strategiprosessen

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 140/17 30.11.2017 Dato: 17.11.2017 Arkivsaksnr: 2015/3683 Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet Henvisning til

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Diversitetens betydning...

Diversitetens betydning... Ingunn Moser Diversitetens betydning... i Diversitetens betydning i tidens strategiske trender -- en kommentar og refleksjon 1 Diversitetens begrunnelser: Her er det ulike perspektiver og tilnærminger:

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Strategisk plan. Perioden

Strategisk plan. Perioden Strategisk plan Perioden 2008-2011 FORRETNINGSIDÉ: UNINETT FAS skal være UH-sektorens prosjektorganisasjon ved utredning, valg, innføring, drift, videreutvikling og utskifting av felles administrative

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Kommentar. Vi ser en meget positiv utvikling i søkertall de seneste årene. Det første ordinære opptaket ble gjort i 2001 med 16 registrert studenter.

Kommentar. Vi ser en meget positiv utvikling i søkertall de seneste årene. Det første ordinære opptaket ble gjort i 2001 med 16 registrert studenter. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer