Obligatorisk Oppgave i IN-IFHS "Adaptiv distribuert firewall ved bruk av network intrusion detection

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Obligatorisk Oppgave i IN-IFHS "Adaptiv distribuert firewall ved bruk av network intrusion detection"

Transkript

1 Obligatorisk Oppgave i IN-IFHS "Adaptiv distribuert firewall ved bruk av network intrusion detection Lars Strand 27. februar 2003

2 Innhold 1 Sikkerhet Tradisjonell firewall Distribuert firewall Network Intrusion Detection (NID) Implementasjon Sikkerhetsmekanismer Praktisk implementasjon Eksempelnettverk Eksempel 1 - middelsstort nettverkt Eksempel 2 - lite nettverk Eksempel 3 - stort nettverk Verktøy Python Netfilter/IPTables Snort Mulige utvidelse 10 6 Utfordringer/umiddelbare problemstillinger 11 7 Oppdatert 11 1

3 Life was simple before World War II. After that, we had systems. Admiral Grace Hopper 1 Sikkerhet Når ARPANET (senere Internett) ble designet, var ikke sikkerhet hovedfokus. Nettet ble brukt til forskning og åpenhet og deling av informasjon var sentralt. De som brukte nettet kalt seg selv hackere og det fantes uskrevne lover: The entire art of hacking relied on intellectual opennes and trust. [9] s Tradisjonell firewall I dag er virkeligheten en helt annen. Alle bedrifter, skoler og organisasjoner som er tilknyttet Internett, har også, hvis de har respekt for seg selv, en eller annen type firewall. En firewall er knutepunktet mellom ett internt nettverk (typisk i en bedrift) og et eksternt nett (som regel Internett). All trafikk som går fra det interne nettverket og ut på det eksterne, må igjennom firewallen og vice versa. All trafikk som passerer firewallen blir så sjekket etter ett pre-definert regelsett. Bare autorisert trafikk, som er gitt ved regelsettet, får passere. Stallings [8] s. 347 nevner tre typer firewall: 1. Pakkefiltrert ruter - filtrerer pakker på pakkenivå. Vi kan videre skille mellom stateful og stateless. En stateful firewall husker hvilke pakker den har filtrert, slik at f.eks. en fragmentert TCP pakke blir sluppet gjennom. Denne oppgaven vil bruke en pakkefiltrert type firewall. 2. Applikasjons-nivå gateway (proxy) - en proxy blir brukt for å forhindre direkte kommunikasjon mellom det interne nettverket og det eksterne. All ende-til-ende trafikk ender ved proxyen. Alle utgående forespørsler gis til proxyen, som igjen kobler opp den faktiske utgående forespørselen. En proxy gir bedre sikkerhet enn en pakkefiltrert firewall, da den ikke trenger å basere seg på alle de lovlige og ulovlige regler ved bruk på TCP- og IP-nivå. En proxy operer på applikasjonsnivå, noe som gjør det lettere å logge. Bakdelen ved en proxy er overheaden pr. oppkobling; en oppkobling fra intern noden til proxyen og en oppkobling fra proxyen til endenoden. All denne trafikken må så sjekkes og forwardes. All software som bruker nett ut, må også være konfigurert til å bruke proxy. 3. Transparent proxy (Circuit-level gateway) - Stallings er litt uklar på dette punktet, men jeg tolker hans betydning som en transparent proxy. Programvaren som brukes internt trenger ikke å være bevist en proxy, mens all utgående oppkobling skjer via en proxy som foretar seg den faktiske oppkoblingen. Når oppkoblingen er satt opp, videresendes TCP-segmentene ueksaminert. Sikkerhetsaspektet her ligger i å velge hvilke tilkoblinger som er tillatt. For en mer utførlig redegjørelse av de ulike typer firewall, se også [4]. 2

4 1.2 Distribuert firewall Den tradisjonelle firewall-modellen har flere svakheter med hensyn til nyere trender. Ulike noder innad i nettet kan ha ulike behov for ulik nett-trafikk. Å håndtere ulik netttrafikk for ulike noder på intern-nettet er noe de fleste nyere typer firewall klarer å håndtere i dag. Men det kompliserer konfigurasjonen av firewallen betraktelig, spesielt hvis den interne IP-adressen endres. Et annet problem med bruk av den tradisjonelle firewallen er stadig mer bruk av ende-til-ende kryptering. Firewallen har som regel ikke tilgang til de nødvendige nøkler for å dekryptere pakkene, dermed går disse pakkene gjennom ubehandlet. På bakgrunn av dette mener noen at den tradisjonelle firewallen har utspilt sin rolle. Bellovin [3] argumenterer for at dette ikke er tilfelle og foreslår en fornyelse/alternativ løsning som han kaller distribuert firewall. En distribuert firewall har flere fordeler fremfor en sentralisert firewall. Ved å ha en firewall som all trafikk går gjennom, begrenses gjennomstrømningen til det interne nett til hva firewallen klarer å prosessere. Ved å ha en distribuert firewall slipper vi denne flaskehalsen. En distribuert firewall er også uavhengig av en bestemt nett-topologi (som f.eks. figur 1 på side 8). Et annet problem er hvis firewallen går ned, affekterer det hele det interne nettverket. Den tradisjonelle firewallen har også vanskeligheter med å tolke hva en host intensjon er. Den må istedet basere seg på eksisterende protokoll-spesifikk informasjon ved inspeksjon. Bellovin nevner eksempelvis stealth scanning ved bruk av spoofed ACK pakker eller fragmenterte pakker vanskelig kan oppdages. UDP-pakker er også vanskelig å tolke om de er et svar på en forespørsel eller et innkommende angrep. Passive FTP og tilfeldig portnummer ved bruk av PORT kan forvirre den flinkeste firewallen. Problemene, sier Bellovin, løses ved å legge ansvaret over til ende nodene; en ende-node vet hvilke tilkoblinger den har og hvilken intensjon pakkene har. En distribuert firewall baserer seg på tre forutsetninger i følge. Bellovin: 1. Et policy som sier noe om hvilke tilkoblinger som er tillatt/forbudt 2. En verktøy ( System Mangament Tool ) for å håndtere systemet, dvs. distribuere denne policy. 3. IP-Sec, som er nettverks-lag kryptografi for IP, som policyen distribueres over. Hva denne policy en innebærer, må den kunne oversettes til ett språk som systemet skjønner (eks: IPTables eller ipfw). De ulike hostene i nettverket det gjelder vil være kontrollert av en sentral enhet (node). Denne sentrale noden vedlikeholder og sender ut denne sikkerhets-policy en til hostene. Hostens firewall komponent (eks. IPTables) tvinger så igjennom denne policy en (eksekverer skriptet). 1.3 Network Intrusion Detection (NID) As you know, security is not a product that can be purchased off the shelf, but consists of policies, people, processes, and technology. 3

5 Kevin Mitnick, slashdot intervju 5. feb 2003 Målet til en inntrenger vil være å skaffe seg tilgang til ett nettverk, eller ved å prøve å få økt privilegier til ressurser i nettverket. Det er viktig å skille mellom network intrusion detection (NID) og intrusion detection. Denne oppgave vil ikke basere seg på intrusion detection, som Stallings [8] kategoriserer som å forbigå sikkerhetsmekanismer på en maskin/terminal du har fysisk tilgang til. Network Intrusion Detection derimot er å detektere unormal/mistenkelig trafikk på nettet. NID baserer seg på den oppfatning at oppførselen, og dermed trafikken, til en inntrenger er forskjellig fra en normal bruker. Det er ikke slik at det er et skarpt skille mellom en vanlig bruker og en inntrenger, men det er overlappende likheter i oppførsel. Enda vanskeligere er det å oppdage en vanlig brukers uautoriserte forsøk på innbrudd. Oppgaven til et intrusion detection system (IDS) er å oppdage og rapportere denne ulikheten. Utfordringen her ligger i å tolke dataene. En streng tolkning vil oppdage flere inntrengere, men vil også gi flere falske alarmer. En mildere tolkning vil gi færre falske alarmer, men gi større spillerom for inntrengere. Det gjelder å finne en middelvei, eller som Stallings [8] sier (s. 298): Thus, there is an element of compromise and art in the practice of intrusion detection. En mulig tilnærming når det gjelder intrusion detection er gitt av Porras [7] og gjengitt i Stallings [8] (s. 299): 1. Detektere statistisk avvik: Ved å samle inn data om brukere over en lengre periode, kan man med statistiske tester sjekke hvorvidt en oppførsel er legitim, dvs. faller innenfor den akseptable statistiske grense eller ikke. (a) Grense (threshold) deteksjon: Denne tilnærming definerer ett sett med grenser basert på ulike hendelser, uavhengig av brukere. (b) Profilbasert deteksjon: En egen profil blir bygget for hver enkelt bruker, for å bli brukt for å oppdage unormal oppførsel. 2. Regelbasert deteksjon: En reglebasert teknikk, baserer seg på å observere hendelser i systemet og legge til regler som avgjør om en en hendelse er å ansees som mistenkelig eller ikke. Vi kan skille mellom to kategorier av reglebasert deteksjon: (a) Detektere avvik: Her blir det samlet inn en mengde informasjon om tidligere trafikk mønstre og nettets oppførsel. All denne informasjonen blir så analysert for å kjenne igjen normal oppførsel og utlede regler basert på dette. Fremtidig oppførsel blir så sammenlignet med tidligere oppførsel (gitt vha. regler) for å avgjøre om dette er en mistenkelig oppførsel. Problemet her er informasjonsmengden og maskinkraften det trengs for å prosessere data, spesielt ser jeg dette som et problem ved større brukergrupper da datamengden kan bli meget stor. Fordelen med denne tilnærmingen er at den ikke baserer seg på sikkerhetshull i programvare. (b) Ekspert identifikasjon (penetration): Denne tilnærmingen baserer seg på tidligere innbruddsforsøk, eller kjente sikkerhetshull/svakheter (exploits) i programvare. Blir derfor også ofte kalt en regelbasert ekspert deteksjon. Styrken til denne type deteksjon er dens mulighet å avdekke inntrengere som opererer 4

6 innenfor de statistiske grenser, dvs. flinke crackere som utnytter sikkerhetshull i programvare. Disse reglene er typiske for hvert enkelt OS/program og er gitt ved eksperter som beskriver fremgangsmåten (regelen). Bakdelen er at det kan ta noe tid før denne regelen blir kjent og beskrevet av eksperter, mens den er kjent for onsinnede crackere. 2 Implementasjon Bakgrunnen for denne oppgaven var problemer med den tradisjonelle firewall implementasjonen. Som nevnt over, gir den beskyttelse mot uønsket trafikk fra omverden, mens trafikken på baksiden av firewallen er uten restriksjoner, se forøvrig figur 1 på side 8. Nå kan det hende at det er en utro tjener som ønsker å misbruke nettet for sin egen vinnings skyld eller for ren fornøyelse. Eksempelvis kan dette være å tappe sensitiv informasjon fra noen av bedriftens servere. Denne type aktivitet er noe som den tradisjonelle firewallen stopper fra forsøk utenfra, men ikke fra innsiden. Det er uenighet i litteraturen hvorvidt det er mer angrep fra innsiden enn fra utsiden. En vanlig oppfatning er at 80% av alle angrep er i fra en utro tjener eller i samarbeid med en utro tjener. Northcutt [6] (s. 165) derimot, er uenig: I keep seeing studies and statistics that sate the majority of intrusion are caused by insiders. This is beginning to change and most experts agree that the majority of attacks come from Internet. Selv denne uenigheten, er det ikke til å komme utenom at de er en reel trussel. Målet med denne oppgaven skal være å imøtekomme denne indre trusselen som en utro tjener utgjør. Det kan også være slik, som nevnt over, at en spredt nett-topologi kan gjøre at nodene ikke lenger kan defineres som internt og eksternt i ett LAN. En tradisjonell firewall er ikke lenger dermed løsningen. Nodene er da ekstra sårbare for både den interne trussel og den eksterne. Ved å distribuere ulike sikkerhetsmekanismer til hele/deler av nettet, vil en systemadministrator ha bedre kontroll over sitt nettverk. 2.1 Sikkerhetsmekanismer Med sikkerhetsmekanismer menes en distribuert firewall med kryptert forbindelse. Videre må det være en form for network intrusion detection mekanisme som kan gi en form for alarm når ett angrep er underveis. Oppgaven kommer i første omgang til å basere seg på det Bellovin [3] kaller distribuert firewall. Deretter se på det Porras [7] kategoriserer som regelbasert ekspert identifikasjon (Rule-based penetration identification). En mulig utvidelse kan også være å sikre integriteten til hver enkelt node som fungerer under den distribuerte firewallen. Mer detaljer om implementasjon kommer under. 2.2 Praktisk implementasjon You can t solve social problems with software Marcus Ranum 5

7 Trass i Ranums depressive ordvalg, vil denne oppgaven langt på vei dekke opp om disse social problems. Vi kan si at ved bruk av det verktøy denne oppgave skal implementere, må de sosiale problemene være langt større for å gjøre noen skade. Implementasjonen vil være tredelt. 1. Distribuert firewall: Målet er å implementere en distribuert firewall. Det vil si at hver node i nettet vil kjøre ett program (dæmon) som kan motta ordre fra en administrator maskin. Denne ordren mottas kryptert, hvor så noden de-krypterer meldingen. Denne meldingen er ett skript med IPTables (Netfilter) kommandoer som utføres. Netfilter er Linux sitt firewall subsett til kjernen. Hvis det kjøres en annen Unix variant, f.eks. FreeBSD eller OpenBSD må skriptet være henholdsvis med ipfw eller pf. Så lenge OS et kan kjøre en Python interpreter og har støtte for en firewall løsning som kan gis som ett shell skript, vil det være mulig å bruke dette verktøyet (også Windows). Nå er det slik at ikke alle bedrifter/organisasjoner/skoler er så heldig å ha en Unix variant på ende-nodene (enda). Hvis ikke alle nodene i nettet kjører en Unix variant, må denne dæmonen kjøre på sentrale noder i nettet som f.eks. broer eller gateway. Se f.eks. figur 1 på side 8; dæmonen vil her kjøre på alle nodene merket. Hvis det derimot finnes, som nevnt over, en firewall som støtter shell-skript og har en Python interpreter, er det ingenting i veien for at dæmonen også kan kjøre på Windows maskiner. 2. Network intrusion detection: Så fort nettet skalerer oppover til noen ti-talls maskiner blir det raskt vanskelig for en system-administrator å ha full oversikt over hva alle driver med. Det blir også vanskelig å holde oversikt over nettverkstrafikken til enhver tid. Det er her network intrusion detection (NID) kommer inn. NID en som skal implementeres blir i første omgang, som nevnt over, et regelbasert ekspert deteksjon system. Det blir derfor viktig å samle inn endel filter som gir minst mulig falske alarmer. Hvis en alarm er å regne som kritisk, kontaktes administrator maskinen med meldingen gitt av NID en. Så er det opp til systemadministratoren hvilken handling denne alarmen skal få. Mulige handlinger kan være å sende over ett nytt strengere firewall skript eller ett tilleggs skript til eksisterende firewall. Den ideelle løsning hadde selvsagt vært hvis dette gikk hel-automatisk; alarm fra NID ga firewall en beskjed om en re-konfigurering. Dette kan mulig implementeres hvis det er helt klare regler/filter fra NID som ikke kan misforstås, som så trigger et nytt firewall skript uten å gå innom administrator maskinen. 3. Administrerings verktøy ( System Managment Tool ): Alle nodene i en distribuert firewall tar i mot ordre/kommandoer fra en trusted node. Denne noden kan vi kalle administrator noden. Noden vil typisk være arbeidsmaskinen til systemadministratoren. Det er til denne maskinen alle alarmene blir rapportert til, og alle nye kommandoer (nye skript) blir gitt til nodene i nettverket. 6

8 Planen er at det skal være mulig å bruke både en tekstbasert løsning og en GUI versjon. Implementasjonen skal ha rask responstid, slik at systemadministrator raskt og effektivt kan stoppe ett mulig angrep eller uønsket trafikk. Dette gjelder for både tekst versjonen og GUI. Ved virkelig store nettverk, kan det være flere systemadministratorer som har ansvarsområder for ulike deler av nettet. Det skal ikke være noe problem å bruke flere instanser av dette systemet på det samme nettverket (men på ulike deler av det). Det skal også være slik at f.eks. bare ett utvalgt noder har NID, mens alle bruker distribuert firewall eller at noen noder har bare NID og ingen firewall. NID og firewall trenger ikke være gjensidig avhengig av hverandre. 3 Eksempelnettverk Det hele kan kanskje beste beskrives ved eksempler. Vil her komme med tre ulike scenarioer hvor dette verktøyet kan vises seg nyttig. 3.1 Eksempel 1 - middelsstort nettverkt En systemadministrator har ansvaret for ett middelsstort nettverk. Middelsstort er her klient-maskiner på ulike subnett og server-park på eget subnett. Det kan tenkes det er på en skole, eller en middels-stor bedrift. De fleste klient-maskinene bruker Windows operativsystem, mens alle servere bruker en eller annen Unix variant. Vi tenker oss at alle subnett er knyttet sammen med den bro/ruter som også bruker en *nix variant (Linux/*BSD). På dette nettverket viser det seg at noen ansatte surfer på uønskede web-sider, noen driver med fil-deling (P2P), andre igjen er aktive på IRC. En slik person er illustrert som en hodeskalle på figur 1 på neste side. Alt dette er aktiviteter de ikke skal gjøre i arbeidstiden, og stjeler verdifull arbeidstid og ressurser fra nettverket. De representerer også en potensiell sikkerhets risiko for nettverket (P2P/IRC er ikke kjent for å sikre nettet). Det kan også være noen ansatte som bevisst er ute etter å stjele data fra nettverket de ikke skal ha tilgang til (eks. sykehusjournaler, sensitive opplysninger, andre ansattes filer o.l.). Ved å bruke dette verktøyet som denne oppgaven skal implementere, vil systemadministratoren ha større kontroll over sitt eget nettverk. Hun skal kunne kontakte hver av nodene som kjører en daemon (merket på figuren), og gi hver av de et firewall skript som hver av nodene eksekverer. Videre vil det være enkelt for systemadministratoren å stoppe mulighetene for P2P/IRC o.l. ved å sende ett tilleggs-skript til den noden som fungerer som ruter for det aktuelle subnettet det gjelder. Det tilleggs-skriptet kan være av variable styrke : Stenge for de aktuelle porter det gjelder; eks stenge for IRC og P2P. La all annen trafikk være åpen. Stenge for all trafikk, foruten den brukeren trenger til å utføre arbeidet sitt til (f.eks. web og mail) Stenge maskinen for all trafikk ut mot Internett. Kun aksess til intern-lan et. 7

9 Sysadmin Arbeidsmaskiner Internett Firewall Fil App.... DMZ DNS1 DNS2 Mail Web Figur 1: Eksempel på ett (klassisk) middelsstort nettverk 8

10 Sysadmin Internett Firewall Web Figur 2: Eksempel på ett lite nettverk Hvis vi mistenker at maskinen har blitt f.eks. en zombie, kan vi stenge all trafikk. Maskinen vil fremdeles ha tilgang til sitt eget subnett. Hvis ruteren har NID, kan det f.eks. være en timer som gir alarm hvis en ansatt har vært på IRC i mer enn 2 timer, eller streamet video i over en time. 3.2 Eksempel 2 - lite nettverk På dette nettverket har systemadministratoren ansvaret for et mindre nettverk. Alt fra 5-50 maskiner med en firewall og ett subnett med klienter og server(e) (se figur 2). Firmaet driver med salg av tjenester over Internett og tar betaling vha. kredittkort. Videre leier firmaet inn eksterne konsulenter når det er mye å gjøre. Hvis en av disse konsulentene vil prøve å få ut kredittkort informasjon fra serveren, kan NID en gi en alarm til systemadministrator som rask stenger den aktuelle maskinen til å nå både serveren og Internett. Hvis alle nodene i nettverket hadde brukt en *nix variant, kunne systemadministratoren ha kontaktet maskinen direkte og sendt over ett skript som stoppet nettilgangen for den maskinen. 3.3 Eksempel 3 - stort nettverk Ved virkelig store nett, 500+ klientmaskiner og flere server-parker, kan verktøyet brukes på deler av nettet eller brukes i flere utgaver på ulike deler av nettet. Det kan f.eks. tenkes at flere systemadministratorer har ansvar for ulike deler av nettet, og kjører verktøyet på den delen de har ansvaret for. Ved riktig god implementasjon kunne NID modulen i verktøyet ha samarbeidet på tvers av de ulike instanser. Det må også undersøkes om dette verktøyet skalerer i så stor skala, eller om informasjonsmengden (alarmer og noder) blir for stor. 9

11 4 Verktøy Jeg kommer til å bruke en rekke verktøy til å implementere dette verktøyet. Alle verktøyene er fri-programvare og lisensiert under GNUs GPL lisensen. 4.1 Python Til implementasjon av både klient og dæmon brukes Python. Litteratur er Ascher [1], [2] og Langtangen [5]. Kunne like gjerne ha vært Perl, men Python skal være lettere å holde en ryddig struktur ved større programmer. Dæmonene som skal kjøre på nodene i nettverket må kjøre i bakgrunnen og lytte til innkommende tilkoblinger på en bestemt port. Klienten skal ha ett grafisk grensesnitt med bruk av enten Tk, GTK eller Qt - dette må undersøkes. Designet av det grafiske grensesnittet må også gjennomgås nøye. Kommunikasjonen mellom dæmonen og klienten bør også være kryptert. Ulike krypteringsmekanismer kan brukes; SSL, SSH eller IP-Sec (eller andre). URL: 4.2 Netfilter/IPTables Ipfw, som ble portet til Linux fra FreeBSD av Alan Cox, var den opprinnelige pakkefiltreringsmekanismen på Linux før 2.2.x kjernen. Med 2.2.x kjernen kom IPChains og med 2.4.x/2.5.x ble IPChains erstattet med Netfilter/IPTables. Netfilter er et firewall subsystem til Linux kjernen som gir mulighet for stateless/stateful pakkefiltrering. En firewall basert på IPTables er egentlig ett shell-skript med flere IPTables kommandoer hvor man bygger kjeder med regler for nett-trafikk. En innføring i IPTables er Ziegler [10]. Hvis dette verktøyet skal brukes på f.eks. FreeBSD må det brukes ipfw istedenfor IPTables. Forskjellen mellom å bruke Linux og FreeBSD blir derfor ulike firewall skript. URL: 4.3 Snort Snort er et network intrusion detection system and sniffer. Sniffer etter kjente mønster i nettverkstrafikken som korresponderer til signaturer til uønsket trafikk. Snort driver dermed en regelbasert ekspert deteksjon. Den er kjører på flere ulike systemer inkludert Linux, *BSD og Windows. URL: 5 Mulige utvidelse Tripwire er et program som lager en hash (md5sum) av systemets kritiske filer. Filer i kataloger som f.eks. /bin og /sbin er ikke gjenstand for mye oppgradering og endring når systemet først er installert. Disse hashene av nøkkelfilene lagres i en egen fil. Denne hash-filen tester vi så systemet mot med jevne mellomrom. Hvis det har vært 10

12 ett innbrudd er det ofte at crackeren installerer et såkalt root-kit som erstatter flere viktige filer og som gjemmer crackerens spor. F.eks. erstatter den ofte programmet netstat, slik at når netstat brukes, viser den ikke de oppkoblinger crackeren bruker og ls slik crackerens filer ikke synes. På den måten blir det veldig vanskelig å oppdage en dyktig cracker når han først har kommet inn. Tripwire skal bøte på den problematikken. Ved å utføre disse testene, ser vi fort om noen filer har endret seg. Denne bruken og testen av systemet skal foregå mellom klienten og dæmonen. Det er viktig at hash-filen blir gjemt slik at ikke crackeren kan endre denne også. Denne filen lagrer vi hos administrator-maskinen og når testen skal kjøres, laster vi opp denne filen og utfører testen. Så får vi tilbakemelding fra dæmonen om hvordan testen gikk. URL:! "#$ 6 Utfordringer/umiddelbare problemstillinger Hva hvis en bruker flytter seg til en maskin ved siden av? Eks. Term stue på skole. Automatisk alarm fra Snort og tilsvarende aksjon med IPTables? Kryptering av forbindelsen. Skalering? Flere plattformer? Eks *BSD med ipfw/pf eller Windows. Hvordan skal systemadministratoren alarmeres? web side(ikke umiddelbar effekt)/gui/ /daglig rapport? Skal dæmonene ha trust fra kun en maskin? En enkel protokoll mellom klient og dæmonene må implementeres 7 Oppdatert Fortløpende oppdatering av dette dokumentet og all kildekode og andre relevante papers finnes på URL en gitt under: %&"& ' ( )*+,% Referanser [1] David Ascher. Python Cookbook. O Reilly, July [2] David Ascher and Mark Lutz. Learning Python. O Reilly, April [3] Steven M. Bellovin. Distributed firewalls. ;login:, November [4] Geir Hallingstad, Martin Gilje Jatun, and Ronny Windvik. Firewall technology. DRAFT,

13 [5] Hans Petter Langtangen. Scripting Tools for Scientific Computations. Unpublished. [6] Stephen Northcutt and Judy Novak. Network Intrusion Detection - An Analyst s Handbook. New Riders, second edition, September [7] P.A. Porras. STAT A State Transition Analysis Tool for Intrusion Detection. Master s thesis, Computer Science Department, University of California, Santa Barbara, June [8] William Stallings. Network Security Essentials. Prentice Hall, second edition, March [9] Sam Williams. Free as in Freedom - Richard Stallman s Crusade for Free Software. O Reilly, March [10] Robert L. Ziegler. Linux Firewalls. New Riders, second edition, November

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998 Sammenligning av SIP og H.323 Norwegian Computing Center / Applied Research and Development NOTAT/NOTE 6,3,3 + IMEDIA/10/98 Eirik Maus Peter D. Holmes Oslo October 1998 IMiS Kernel NR-notat/NR Note Tittel/Title:

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Ærede forsamling, Jau det skal eg sei deg no Då han i hallen min stod Fant han seg ei glo Satte i eit brøl Og starta for seg sjøl

Ærede forsamling, Jau det skal eg sei deg no Då han i hallen min stod Fant han seg ei glo Satte i eit brøl Og starta for seg sjøl Ærede forsamling, Foredraget har tittelen Informasjonssikkerhet en organisatorisk utfordring. Jeg ønsker å sette fokus på den ikke-tekniske siden ved informasjonssikkerhet. Dette fordi jeg mener at for

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Distribuering av kunnskap i høyteknologiske organisasjoner

Distribuering av kunnskap i høyteknologiske organisasjoner Distribuering av kunnskap i høyteknologiske organisasjoner Johan Gudheim Hansen Master i informatikk Oppgaven levert: September 2007 Hovedveileder: Knut-Helge Ronæs Rolland, IDI Biveileder(e): Anders Christensen,

Detaljer

2. Intranett tjenester

2. Intranett tjenester Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett tjenester Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim 01.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LV464D Lokale informasjonstjenester

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling

Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling Espen Marius Bratberg Master i informatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder: Terje Rydland, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Martin Fløystad Master i energi og miljø Oppgaven levert: September 2010 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

«Å blogge seg til læring»

«Å blogge seg til læring» «Å blogge seg til læring» Jon Hoem, Mediesenteret Høgskolen Bergen Presentert på NVU-konferansen 2007 av Jon Hoem (joh@hib.no) og Ture Schwebs (thws@hib.no) Noen erfaringer og tanker knyttet til utvikling

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Enerett til lenking en keiser uten klær? 417 Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Av professor dr. juris Olav Torvund 2 1. Innledning I napster.no-saken, Rt 2005 s. 41, ga Høyesterett en viktig premiss

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer