Hvordan tilrettelegge for tapsforebyggende arbeid og identifisere tapsutsatte engasjement i en tidlig fase

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan tilrettelegge for tapsforebyggende arbeid og identifisere tapsutsatte engasjement i en tidlig fase"

Transkript

1 Eyvind A. Bagge Banksjef og leder av Spesialengasjement Hvordan tilrettelegge for tapsforebyggende arbeid og identifisere tapsutsatte engasjement i en tidlig fase Bankenes sikringsfonds Høstkonferanse september 2010

2 Fra Stadlandet i nord til Sandnes i syd Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Sentral drivkraft for nærings - og samfunnsutvikling siden 1823 Tredje største norskeide bank og nest eldste sparebank Om lag 100 milliarder kroner i forvaltningskapital Børsnotert siden

3 Én av fire personer og hver femte bedrift bruker oss Finansierer Vestlandet med mer enn 80 milliarder kroner Om lag en kvart million vestlendinger har banken som en viktig del av hverdagen sin personkunder låner 60 og sparer 28 milliarder Bankens hundre bedriftsrådgivere fokuserer på små og mellomstore bedrifter i alle bransjer bedriftskunder låner 22 og plasserer 14 milliarder 3

4 Finanshus med ambisjoner for Vestlandet Vi har 400 dyktige rådgivere som brenner for Vestlandet og tror på lokalmiljøet Vi etablerer oss stadig flere steder på Vestlandet Sterkere satsning på Næringslivsmarkedet Økt tyngde i kapitalmarkedet Gjennom Visjon Vest bidrar vi til kontinuerlig utvikling av Vestlandsregionen Vi sponser vestlandsk idrett og kultur med lokal kunnskap, økonomi og langsiktig tankegang Vi er herfra. Det gjør en forskjell. 4

5 Komplett produktspekter samlet der du er Betalingsformidling Valuta og renteinstrumenter Eiendomsmegling Forsikring og pensjon Verdipapirhandel Finansiering 5

6 Fullverdig finanshus som kjenner Vestlandet Eiendomsmegling for privat og næring EIENDOMSMEGLER VEST Markedsleder på Vestlandet med en vekst på 30% i 2009 Selskapet formidlet over eiendommer Styrket satsing i Rogaland KYTE NÆRINGSMEGLING Ledende aktør på Vestlandet Kjøp og salg av næringseiendommer Utleie, leietakersøk og rådgivningstjenester 6

7 Fullverdig finanshus som kjenner Vestlandet Forsikring og verdipapirhandel FRENDE FORSIKRING Eies av 14 store og små sparebanker, fra Kristiansand og Søgne i sør, til Helgeland i nord Frende Skade Frende Liv NORNE Tre forretningsområder; netthandel, aksjemegling og corporate finance 18 ansatte, i overkant av kunder 7

8 Fullverdig finanshus som kjenner Vestlandet Soliditet og forutsigbar finansiering VERD Boligkredittselskap eid av Sparebanken Vest sammen med åtte andre sparebanker Selskapet vil utstede særskilt sikre obligasjoner i det norske markedet Driftes av Sparebanken Vest SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT Heleid selskap som forvalter boliglån finansiert ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett Viktig instrument i konsernets finansiering 8

9 Drivkraft i utvikling av samfunns- og næringsliv på Vestlandet Over 800 medarbeidere tett på Vestlands-bransjene Lokal beslutningsmyndighet Lang historie gir deg forutsigbarhet også i vanskelige tider Ansvar for utvikling av lokalsamfunnet er en naturlig følge av vår tilhørighet og engasjement Det skal være attraktivt å arbeide og bo på Vestlandet 9

10 10 Hvordan tilrettelegge for tapsforebyggende arbeid og identifisere tapsutsatte engasjement i en tidlig fase

11 Hvordan tilrettelegge for tapsforebyggende arbeid og identifisere tapsutsatte engasjement i en tidlig fase Fokus og bevisstgjøring Organisering Rutiner og retningslinjer Oppfølging og evaluering 11

12 Banken har satt fokus på tapsforebyggende arbeid Økt fokus på mislighold og tapsforebyggende tiltak BM-skole Faste innslag rundt tidlige faresignal og håndtering av utsatte engasjement Økt bemanning for oppfølging og kvalitetskontroll Tett samarbeid med eksternt inkassobyrå Automatisk fileoverføring ved mislighold 60 dager PM saker i automatisk fileoverføring fra januar 2004 Kredittkort med førinkasso fra januar 2008 BM-engasjement i fileoverføring fra januar 2009 Automatisk varsling av kunngjøringer om styreendring, betalingsanmerkninger og lignende 12

13 Organisering10 ADMINISTRERENDE DIREKTØR Stein Klakegg KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSANSVAR Siren Sundland PERSONAL OG KOMPETANSE Bjørn Carlsen RISIKOSTYRING OG COMPLIANCE Frank Johannesen DIVISJON PERSONMARKED Kate Henriksen DIVISJON BEDRIFTSMARKED Henning Nordgulen DIVISJON FORRETNINGSUTVIKLING Jan Erik Kjerpeseth DIVISJON JURIDISK - STØTTE Pål Pedersen DIVISJON KAPITALMARKED Benedicte Schilbred Fasmer - Regioner - Kundeservice - Kredittstøtte - Regioner - Kundeavd. betalingsformidl. - Kundeavd. Forsikring - Kredittstøtte - Marked - Produkt og priser - Forretningsutvikling - Økonomi/regnskap - IT og Banksystemer - Bankens nybygg på Jonsvoll - Eiendomsmegler Vest - Frende Forsikring - Direksjonssekretariat - Juridisk - Spesialengasjement - Sikkerhet - Depot - Innkjøp/Fellestjenester - Kapitalforvaltning - Valuta/renter - Likviditet - Investor relations - Norne Securities - SPV Boligkreditt AS 13 * Risikostyring skal være uavhengig av bankens løpende drift og møter i ledergruppen etter sak

14 14 Rutiner og retningslinjer

15 Kredittstrategi og kredittpolicy Kredittstrategi fastsettes årlig av styret, for styring av kredittrisiko Kredittstrategiske føringer og prinsipper Overordnede mål og rammer for avkastning, kvalitet og konsentrasjon Kredittpolicy konkretiserer de kredittstrategiske føringene Omfatter krav til sammensetning og grenser for ulike kunde-, produkt og markedssegmenter, vekst etc. BM-porteføljen inndelt i 12 bransjer + Annet Utarbeides egen bransjepolicy for 7 bransjer Fiskeoppdrett, Fiskeri og fiskeindustri, Bygg og anlegg, Shipping, Verftsindustri, Eiendom samt Fornybar energi og Småkraft Konsentrasjonsrammer (gitt som relative andeler av totalporteføljen) Kredittpolicy og bransjepolicy fastsettes av adm. direktør 15

16 Bevilgningsrammer Bevilgningsreglementer fastsetter prinsipper for kredittbeslutninger og tildeling av kredittfullmakter Alle bevilgningsfullmakter er personlige Differensiert etter kredittrisiko og stillingsnivå I nærmere definerte utsatte engasjement overtar Spesialengasjement hovedansvaret 16

17 17 Struktur bevilgningsreglementet

18 Risikoklassifisering Scorekort for personmarked og bedriftsmarked Misligholdssannsylighet (PD) Betjeningsevne Klassifiserer alle kunder/engasjement månedlig Kvantifisering av EAD (eksponering ved mislighold) og LGD (tap ved mislighold) gjøres i samme opperasjon Modellen beregner misligholdssannsynlighet i kommende 12 mnd. Periode 11 risikoklasser A K basert på misligholdssannsylighet (PD) i % 18

19 Grundig analyse Kredittvurderingsprosessen Innledende kontroller NEI JA Scorekort NEI TVIL Inntjeningsevne Tæringsevne Adferd NEI JA Vurdering av sikkerhetsdekning NEI JA Beslutning/ risikopris Beslutningsstøttesystemer benyttes for både PM og BM PM benytter en løype for alle personkunder BM har tilpassede løyper for Små-, nyetablerte og ordinære bedrifter Spesialanalyse for eiendomsselskap og byggeprosjekt Benyttes også til engasjementgjennomganger av BM segmentet I alle lånesøknader innhentes en rekke opplysninger som inngår i beslutningsgrunnlaget, bl.a.: Opplysninger om kunde, virksomhet, selskapsstruktur, bransje Engasjements- og sikkerhetsoversikter, herunder oversikter på kunder som skal sees i sammenheng (grupping / konsolidering) Inntekts-/utgifts-, regnskaps- og budsjettopplysningerer 19

20 Beslutningsstøttesystem PM og BM (illustrasjon) Grundig analyse TVIL Inntjeningsevne JA Innledende kontroller JA Scorekort Tæringsevne Adferd Vurdering av sikkerhetsdekning JA Beslutning/ risikopris NEI NEI NEI NEI Avdekke om kunde/ lånesøknad er innenfor strategi og policy. Avdekke åpenbare risikoforhold som kan ha betydning for videre saksgang Scoring / risikoklassifisering betjeningsevne basert på historiske data om økonomi og anmerkninger. Gir anbefalt beslutning og har betydning for videre saksgang, kredittfullmakt og prising. Dyptgående analyser om fremtidig betjeningsevne basert på inntekts- og kostnadsopplysninger, regnskaper, budsjetter, adferd, ledelse, virksomhetsstyring etc. Gir anbefalt konklusjon for betjeningsevne. Modell og regelverk for beregning av realisasjonsverdier på ulike panteobjekt i en realisasjonssituasjon. Gir sikkerhetsdekning for engasjementet. Beslutning og Risikoprising 20

21 Grundig analyse Engasjementoppfølging Innledende kontroller JA Scorekort TVIL Inntjeningsevne Tæ ringsevne Adferd JA Vurdering av sikkerhets - dekning JA Beslutning/ risikopris Oppfølging av BM kunder Foretas årlig, halvårlig eller kvartalsvis avhengig av størrelse og risikoklasse Benytter beslutningsstøttesystemet og foretar tilsvarende vurderinger som ved kredittinnvilgelse Personkunder og små bedriftskunder har ikke fast periodisk oppfølging Misligholdte og utsatte engasjement følger egne oppfølgingsprosesser Spesialengasjement involveres for utsatte BM-engasjement etter behov Overtar hovedansvar og kredittfullmakter for utvalgte engasjement Misligholdte personkundeengasjement og små bedriftskunder overføres sentrale kredittstøtteavdelinger og/eller til ekstern inkasso ved manglende løsning 21

22 Kontroll av enkeltengasjement Stikkprøve kontroll på følgende områder Kredittgivning og endringer Engasjementoppfølging BM Misligholdsoppfølging og tapsvurdering Anvendelse av IRB-systemet Kriterier for utplukk Kunder/saker i dårligste risikoklasse (I-K) Store engasjement Komplisert eierstruktur Saker behandlet utenfor eller overstyrt i KP Saker med betalingsutsettelse/-fritak eller midlertidige kreditter Tilfeldig utvalg Skriftlige kommentarer på enkeltsaker til region-/avdelingsbanksjef for oppfølging, og kvartalsrapporter til valideringskomiteen 22

23 23 Arbeidsprosess mislighold

24 Misligholdsprosess Hikkeperiode 14 dager Aksjonsplan Følge opp kunden Arb.liste leder Kundeansvarlig Kontr.periode aut.fil.ovf. Kontrolliste før overføring til Lindorff Filovf. Lindorff Transer til overtrekk Tbf. transer Oppfølg. kundeansv. Kredittstøtte (KS) / Spesialengasjement (SEG) SEG/KS overtar beslutningsansvar *) Ekstern inkasso (Lindorff) Vurderer løsningsopplegg Saken går i automatisk fileoverføring til ekstern hvis kunden eller saks- inkasso. Biler går evt videre til CRIFO etter 14 dgr behandler tar kontakt. Vedlikehold/avst. av saker hos inkassobyrå *) Jfr. Bevilgningsregl.Utsatte eng. Tapsutredning / Friskmelding Avd.banksjef PM Reg.banksjef BM Purrebrev u/ giro Purrebrev m/ inkassovarsel Siste frist for ajourbetaling Kunde

25 Iverksatte automatisk fileoverføring av misligholdte PM-engasjement til eksternt inkassobyrå fra 2004 GJENNOMSNITTLIG INNBETALING PR. MND SISTE 12 MNDR I % AV GJENNOMSNITTLIG KRAV (renter+hovedstol) SISTE 12 MNDR 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % ,50 % 0,00 % jan feb mar apr mai juni juli aug sept okt nov des 25

26 26 Oppfølging og evaluering

27 Oppfølging og evaluering Regionbanksjef / avdelingsbanksjef følger opp kvalitetsrapportene Setter i verk nødvendige tiltak Dokumenterer hva som er gjort Engasjement over 75 mill.kr. i risikoklasse H og engasjement over 50 mill.kr. i risikoklasse I K blir i tillegg til ordinære oppfølgingsaktiviteter rapportert til adm.dir. (Kredittutvalget). Risikostyring og Compliance ivaretar viktige funksjoner knyttet til Styring, kontroll, analyse og rapportering Ansvar for modell og rammeverk for risiko- og kapitalstyring Valideringskomiteen som ledes av adm.dir. behandler Modellvalidering Validering knyttet til anvendelse av bankens kredittsystemer og regelverk 27

28 Godt bankhåndverk en forutsetning Forankret i bankens kredittstrategi og policy Unngå de største fallgruvene gjennom: Gode analyser og en skikkelig test av forutsetningene Grundig verdivurdering 28

29

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 1 Bankens hovedstyre 2 Bankens ledergruppe 2 Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Helgeland er rik på ressurser 4 Hovedtall konsern og

Detaljer

Hvordan balansere risikotoleranse og kortsiktige mål mot langsiktig overlevelse.

Hvordan balansere risikotoleranse og kortsiktige mål mot langsiktig overlevelse. Hvordan balansere risikotoleranse og kortsiktige mål mot langsiktig overlevelse. Kredittrutiner som skal sikre at utlånsporteføljen er innenfor vedtatt risikoprofil Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Innledning.... 3 Pilar 1...3 Standardmetoden...3 Basismetoden...4 Pilar II...4 Pilar III...4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig kapital...6

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38 Årsberetning 2003 Innhold årsberetning 2003 Sparebankenes eget finanshus 3 Forretningsidé, visjon og hovedmål Forretningsidé 3 Visjon 3 Hovedmål og strategier 3 Hovedpunkter år 2003 4 Regnskap Resultatregnskap

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2012 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2009 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer