Kundens krav til leveransen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundens krav til leveransen"

Transkript

1 Bilag 1 Kundens krav til leveransen Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Velferdsteknologi med multitouchterminaler og tilhørende funksjonalitet for beboere og ansatte SAKSNR. VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 1 av 13

2 Innholdsfortegnelse 1. Anskaffelsens formål Oppdragsgiver Bakgrunn for anskaffelsen Målsetning Omfang og volumer i anskaffelsen Kravtabell og krav til Bilag Forbehold om økonomiske ressurser, årlige budsjetter Pilotprosjekt gjennomføres, før utrulling av utskiftningsprogrammet Funksjonskrav for leveransene Tekniske rammebetingelser for leveransene Fysisk infrastruktur Integrasjon med telefonisystem pasient ringesignal Integrasjon med LAN. IP som bærer, lengst mulig ut Integrasjon med porttelefonanlegg, alarmanlegg og SD-anlegg Sentralisert styring, drift og overvåkning VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 2 av 13

3 1. Anskaffelsens formål Oslo kommune v/sykehjemsetaten, heretter kaldt oppdragsgiver, skal i løpet av 2013 implementere velfredsteknologi i to av kommunens sykehjem Nordseterhjemmet og Fagerborghjemmet. Implementering gjennomføres som et pilotprosjekt med prosjektgruppe, delprosjekt og styringsorgan. Det skal til sammen leveres og installeres 180 Multi touchterminaler, konfigurert og montert på vegg. Anskaffelsen gjelder også for servere, TV, opptaksutstyr og integrasjon av ulike funksjoner på terminal og TV. Anskaffelsen skal bidra til etablering av en helhetlig velferdsteknologi basert på sikre, standardiserte og åpne løsninger med IP som signalbærer. Løsningen skal gi beboere tilgang til ulike fasiliteter som TV, radio, lokal og sentral informasjon, telefoni og internett. Integrasjon med IP basert pasientringesignal/ sykesignal og pleiefaglige system. Det kan også være aktuelt å integrere styring av lys, varme og ventilasjon på terminalene. Oppgradering av lys, varme og ventilasjon med mulighet for styring på romnivå skal gjennomføres parallelt, men holdes utenfor denne anskaffelsen. Anskaffelsen omfatter også utvikling/videreutvikling av tjenester og løsninger etter ferdigstilt pilotprosjekt. Drift, support og service 1. året skal inngå i hovedleveransen, men for å ivareta disse interessene fra 2. driftsåret skal support, service og driftstjenester tilbys som opsjoner. 2. Oppdragsgiver Bystyret vedtok i 2006 å opprette en ny sykehjemsetat. Etaten overtok bydelenes ansvar for å drive kommunens sykehjem, og har vært i drift siden Sykehjemsetatens oppgave er å ivareta Oslos totale behov for sykehjemsplasser. Ansvarsfordeling mellom Sykehjemsetaten og bydelene fungerer slik at det er bydelene som vurderer sluttbrukernes behov, fatter vedtak og bestiller sykehjemsplasser, mens Sykehjemsetaten har det økonomiske og operative ansvar for sykehjemsdriften. Denne organisering gir gode muligheter for profesjonell og helhetlig tilnærming i sykehjemsdriften, og å ta ut skala- og effektiviseringsgevinster. Det kommunale foretaket Omsorgsbygg Oslo KF eier, forvalter og utvikler kommunale formålsbygg, herunder 35 sykehjem. 3. Bakgrunn for anskaffelsen Sykehjemsetaten har siden høsten 2011 implementert ny standardisert løsning for anlegg for sykesignal/ringesignal i ni sykehjem. Sykesignal/ringesignal er integrert med KIRK trådløse telefoner, som også formidler signal fra/til porttelefonanlegg og brannsentraler. Design og arkitektur er basert på Oslo kommunes konsernnett, standardiserte løsninger og åpne protokoller (IP). Basert på implementerte tekniske løsninger, blant annet systemswitch (SW19) til sykesignal/ringesignal, har Sykehjemsetaten gjennomført utvikling og test av ulike bruksområder for velferdsteknologi på Nordseterhjemmet. Det er så langt testet ut bruk av touchterminaler med ulike funksjoner, blant annet TV, telefoni og ulike Internet aksesser som Filmrommet og Deichmanske Bibliotek. Det er også gjennomført utvikling/test for sykehjemsinformasjon, aksess til pleiefaglig system med kortleser og styring av blant annet varme, lys og ventilasjon. Sykehjemsetaten og Omsorgsbygg Oslo KF har etablert et samarbeidsprosjekt for implementering av velferdsteknologi i aktuelle to sykehjem. Gjeldende anskaffelse er Sykehjemsetaten sitt ansvar, mens Omsorgsbygg Oslo KF har ansvar for anskaffelser knyttet til romstyring av lys, varme og ventilasjon. En fullskala implementering i et sykehjem vil gi nødvendig erfaringer og kompetanse i det videre arbeidet med fremtidens sykehjem. Erfaring fra aktuelle sykehjem vil også komme andre offentlige/ kommunale institusjoner til del. VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 3 av 13

4 4. Målsetning Anskaffelsen og gjennomføring av pilotprosjektet skal medvirke til at beboere får et bedre tilbud og at pårørende og ansatte får en enklere hverdag. Løsningen skal gi et integrert tilbud av ulike løsninger for beboere og tilrettelegg for sosial samhandling med blant annet pårørende. Det skal etableres telefoni, TV/radio og Internet aksess med ferdig definerte løsninger for aksess til ulike WEB tjenester. Anskaffelsen skal inngå i en fremtidig og helhetlig løsning for velferdsteknologi i Oslo kommunes sykehjem. Design skal, så langt det er mulig, bygge på standardiserte og åpne løsninger med nødvendig integrasjoner mot alle elektroniske løsninger det er behov for, både interne og eksterne. Anskaffelsen skal også sikre Oppdragsgiver videreutvikling innenfor denne delen av velferdsteknologien, samt fremtidig support, vedlikehold og eventuelt drift av implementert løsning. Løsningene skal kunne administreres, overvåkes og driftes både lokalt og sentralt og sikre optimale løsninger innen for gitte rammer for beboere, pårørende og ansatte. 5. Omfang og volumer i anskaffelsen Oppdragsgiver legger til grunn at anskaffelsen har en fordeling mellom anskaffelse av utstyr og konsulent/montør ressurser der 70 % av kostnadene gjelder utstyr og 30 % konsulent/montør. Hovedleveransen skal gjennomføres og overtas i god tid før utgangen av 2013 og det forventes oppstart umiddelbart etter kontraktsignering. Anskaffelsen stiller krav om høy kvalitet på alt utstyr som leveres, at både design, konfigurasjoner og integrasjoner, montering og dokumentasjon inngår i anskaffelsen og fremkommer i prisbilaget. Anskaffelsens hovedleveranse skal også innholde full drift, service og support i prosjektperioden og 1. året etter overtakelse. Endelig stilling til hvilke funksjonalitet som skal implementeres på multitouchterminaler og multitouch TV vil det bli tatt stilling til i prosjektet som starter opp i desember 2012 valgt Leverandør skal delta i prosjektet fra det tidspunkt kontrakt er signert. Tilbyder må, innenfor økonomisk ramme, delta i nødvendige prosjektmøter, delprosjektmøter og særskilte møter med Oppdragsgiver og 3. parts leverandører. I forbindelse med monteringsarbeider og tilretteleggings arbeider på sykehjemmene, må Tilbyder ta særskilt hensyn til hjemmets beboere. Det forutsettes derfor ved slikt arbeid, et nært samarbeid med sykehjemmet. For å sikre mulighet for kostnadseffektiv drift, support og service legges det til grunn at leverandøren kan drifte anlegget gjennom Oslo kommunes IP nettverk (eget VLAN for leverandører). Anskaffelsen omfatter lisensiering av programvare på både, servere, terminaler, TV er og opptaksutstyr, samt montering, konfigurering og integrasjon av aktuelt utstyr. Unntatt fra dette er nødvendig lisensiering for definert SW fra 3. partsleverandører som Gerica (kryptert fra ende til ende) og for sykesignal/pasientringesignal, samt bistand fra disse. Tilbudt løsning må kunne håndtere VOIP, integreres med Sykehjemsetaten sentrale Cisco plattform for telefoni rel 7.1 og KIRK IP Dect og øvrige IP baserte funksjoner, herunder TV/radio og eventuelt adgangskontroll og porttelefon. Internet aksesser, presentasjon av egen produsert informasjon og opptak er andre krav til anskaffelsen. Ytterligere beskrivelse fremkommer av kravtabellen under. Det forutsettes at alle tekniske løsninger, samt drifts, service og brukermanualer på norsk elektronisk og på papir, inngår som en del av anskaffelsen uten særskilte omkostninger for Oppdragsgiver. VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 4 av 13

5 Anskaffelsen gjelder følgende utstyr og programvare: 180 stk. touchterminaler med veggarm og kabler i samsvar med kravtabellens spesifikasjoner 8 stk. touch TV minimum 50 i samsvar med kravtabellens spesifikasjoner 2 stk. servere (for rackmontering) med tilstrekkelig kapasitet i samsvar med kravtabellen med tilstrekkelig kapasitet menes at det skal være ledig kapasitet/overkapasitet for fremtidig implementering, hastighet og lagring med minst 50 % av hva behovet er i forbindelse med aktuelle leveranse. Det skal tas høyde for backupløsning. 2 stk. opptaksutstyr i samsvar med kravtabellen Dokumentasjon og opplæring av administratorer og brukere Detaljert spesifikasjon av kravene fremgår av kravtabellen under. KRAVTABELL OG KRAV til Bilag 2 Tilbyder skal levere en kortfattet oversikt over funksjonalitet i tilbudt løsning, beskrive tekniske løsninger og utarbeide et eksempel på multitouchterminalens brukerflate beskrivelsen skal inngå i Bilag 2 Tilbyderes besvarelse. Tilbyder skal lage en prinsippskisse over løsningen og beskriv de komponentene løsningen består av. Prinsippskisser og tilhørende beskrivelser skal som minimum forklare: 1. Hvordan basis funksjonalitet løses 2. Hvordan anlegget kan administreres av hhv driftspersonale og leverandør. Et opplegg for opplæring, tilpasset den leverte løsningen; skal være en del av tilbudet. Tilbudt kurs for drifts/administrator skal være tilstrekkelig til at Oppdragsgiver selv skal kunne gjøre all ordinær drift av anlegget. Nødvendig dokumentasjon for løsningen skal være en del av tilbudet. Beskriv anbefalt dokumentasjon. Minimum skal den inkludere: 1. En sides brukerveiledning på norsk. 2. Brukerdokumentasjon på norsk 3. Systemdokumentasjon 4. Driftsdokumentasjon Alle aktiviteter i et prosjekt skal være dekket av oppgitt prising. Tilbyder skal stille med prosjektleder som står for oppfølgingen av tilbyders aktiviteter. All dokumentasjon skal leveres elektronisk. Informasjon som er spesielt utviklet/tilpasset Oppdragsgiver må leveres i et standardformat som kan redigeres. Alle punktene i kravtabellen under skal besvares av Tilbyder og inngå i Bilag 2 (eller som nummerert vedlegg til Bilag 2). Kravtabell følger vedlagt i Excel format. Utdypende spesifikasjoner til det enkelte punkt, kan leveres på vedlegg med nummer henvisning fra aktuelle punkt i Kravtabellen. Vedleggene skal ha tilsvarende henvisning. Kravtabellen legges til grunn ved evaluering av tilbudene og utforming av prisbilaget. Eventuelle reservasjoner og konsekvenser av disse, skal særskilt beskrives i Bilag 2 og tilbudsbrev - med referanse til aktuelt punkt i kravspesifikasjonen og kravtabellen. VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 5 av 13

6 KRAVTABELL Oppdragsgivers krav Oppdragsgivers beskrivelse/dokumentasjonskrav NR MÅ krav 1 Tilbudt løsning skal bygge på åpen standard, IP protokoll og implementeres i Oslo kommunes konsernnett - lokalt gjennom System switch (SW19 - port 8 100Mb) til sykesignal/ pasientsignalsystem på det enkelte rom på Nordseterhjemmet og over himling i korridor på Fagerborghjemmet Løsningen og leveransen skal baseres på åpne systemer - for eksempel Linux. IP protokoll skal benyttes som signalbærer. SW19 switch er knyttet til LAN/VAN i RJ45 punkt på rommet - terminert i patchepanel i etasje fordeler - port på LAN switch. Cisco 2960 eller 3560 LAN switcher konfigureres av kommunens tjenesteleverandør. Sykehjemsetaten har gjennomført flere tester som viser at løsningen håndterer all signaltrafikk fra det enkelte rom til LAN, VAN og offentlig nett. Der SW19 ikke er montert inne på rommet, er den montert over himling ved dør i korridor. Tilbyder skal ha aksess til Konsernnettet via Leverandøraksess for tilbyder. 2 Multitouchterminal, berøringsfølsom med zoom og tastatur. skal også kunne kobles til trådløst fysisk tastatur/mus, samt fysisk telefon. Skjermen skal være mellom 18,5" og 20,5" med RFID og smart kort leser (ISO7816), integrert web kamera med god kvalitet og komplett lisensiert - herunder antivirus. Terminalen skal ha porter for ekstern tilkobling av ulike enheter. Alle terminalene leveres med svingbar arm for veggmontering. Oppløsning 1366x768 eller høyere - min 2 GB Ram. Tilbudt løsning gjelder 180 komplette terminaler. Terminalene skal leveres ferdig lisensiert, konfigurert og montert på svingbar arm på vegg ved den enkelte seng - skal dokumentere lengde, vinkler og radius på armen. Leveransen fordeler seg med 105 terminaler på Nordseterhjemmet og 75 terminaler på Fagerborghjemmet. Kabler fra terminaler til system switch (SW19) skal inngå i leveransen. Alle tekniske detaljer og løsninger skal spesifiseres, herunder antall ut/innganger og lesere. USB porter må kunne sikres mot uautorisert bruk. Det kan bli aktuelt med mindre endringer av utstyrsplassering mellom lokasjonene 3 Skal kunne integreres med IP basert sykesignal/ pasientringesignal, IP basert TV, radio, telefonitjenester (SIP), IP Dect og IP basert automatikk/sd anlegg, IP basert port/dør telefon, samt video og opptaksutstyr. Sykehjemsetaten benytter i dag Schrak pasientsignalsystem/sykesignal levert av NESK og Avicom/KIRK IP Dect telefoner. Det er ikke avklart leverandør av IP TV og radio. IP telefoni for beboere fra ulike leverandører må håndteres. Løsninger skal beskrives 4 5 Løsningen skal kunne bringe TV, radio, video/egne opptak og ulik informasjon til TV skjermer i felles areal Det skal også kunne integreres "tradisjonell" TV - basert på kabel/ dekoder fra programleverandør Gjelder TV'er m.v. definert med egne krav i tabellens punkt Dette er aktuelt dersom leverandør av IP TV/radio ikke har fullgodt tilbud for institusjoner. Løsningen beskrives både som lokal leveranse til det enkelte sykehjem og som sentral leveranse over kommunens konsernnett 6 Multi - touchterminal skal benyttes til ulike definerte aksesser over Internet, som for eksempel Deichmanske og Filmrommet. Det skal legges til rette for full Internet aksess for beboere. Det skal legges til rette for standardiserte pakker og for tilpassning for enkelt brukere Avgjørelse om hvilke aksesser som skal defineres og legges ut som ikon/knapper på terminalen avgjøres etter kontraktinngåelse og i tett samarbeid med pleiefaglig personell. Eksempel på design skal vises og løsning skal beskrives. Tilsvarende skal etablering av "pakker" og tilpassning for enkeltbrukere beskrives/dokumenteres VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 6 av 13

7 7 Terminalen skal kunne konfigureres slik at det kan legges flere nivå med ikon/knapper på skjermen - som for eksempel valg av ikon/knapp for TV fører til reelt valg av ulike stasjoner. I "grunnpakken" skal det inngå ferdig implementert 30 ikon/knapper med bakenforliggende logikk Sykehjemsetaten har ikke avklart hvor mange ikon/knapper, eller hva som skal ligge bak det enkelte ikon/knapp. Det legges derfor inn et begrenset antall i hovedleveransen - resterende vil bli gjennomført som enkelt avrop - se punkt. I hovedleverasen skal det inkluderes to nivå med henholdsvis 10 og 20 ikon/knapper. Dette i tillegg til Gerica som skal inkluderes i hovedleveransen. Aktiviteter som forutsetter bistand fra tredjeparts leverandører - skal ikke inngå som en del av denne leveransen. Det forutsetter imidlertid nært samarbeid med aktuelle leverandører og skal inngå i tilbudt løsning 8 I "grunnpakken" skal det inngå ferdig implementert 30 ikon/knapper med bakenforliggende logikk. I tillegg skal det foretas enkelt avrop i forbindelse med implementering og senere avrop i forbindelse med eventuelle nye/endrede behov etter prosjektperioden. Det skal beskrives og dokumenteres hvorledes dette er tenkt håndtert i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. Av prisbilaget skal det fremgå pris for tilrettelegging for en aksess - ikon/knap. Aktiviteter som forutsetter bistand fra tredjeparts leverandører - skal ikke inngå som en del av denne leveransen. Det forutsetter imidlertid nært samarbeid med aktuelle leverandører som skal inngå i tilbudt løsning. 9 Touchterminalen skal gi en sikker portal til elektroniske pasientadministrative/pasientjournal system, digital røntgen. Terminalen må kunne bekrefte ID til den brukeren som er tildelt sengen. Integrering og tilrettelegging av Gerica e-rom- skal inngå i hovedleveransen Løsningene skal beskrives og dokumenteres - gjelder også for digital røntgen som det ikke inngår i hovedleveransen. Oslo kommune/sykehjemsetaten benytter i dag Gerica fra TIETO som pasientadministrativt/journal system RFID og smartkortleser skal gi sikker aksess til pasientadministrative/journal system på ulike nivå - lege, pleiefaglig o.s.v.. Løsning for kortproduksjon og regime for autorisasjon av RFID og kort skal inngå i tilbud Løsningen skal innholde uttak for hodetelefon(er) og støtte for personlig høreapparat Dersom det blir aktuelt å knytte betalingssystem til løsningen - for eksempel TV/radio/film, må det kunne legges til rette for brukere med både korte og lange opphold Skal benyttes til sikker aksess mot eksterne system og må kunne skille på ulike autorisasjoner. Løsningen må oppfylle sikkerhetskravene i Oslo kommunes konsernnett Tilbudet må innholde en sikker håndtering av kortproduksjon/autorisasjon og RFID autorisasjon Beskriv løsning/løsninger Beskriv løsning/løsninger 14 LAN port 10/100 - Intel Minstekrav til løsning - eventuelt høyere kapasitet fremkommer under bør krav 15 Operativsystem må supportere Citrix klient/rdp - loggskript må støtte Citrix klient Dokumenteres 16 Løsning for terminalsupport Beskriv løsning/løsninger 17 Nettleser - Internet/intranett tilgang ved hjelp av enkel løsning Beskriv løsning/løsninger 18 Terminalen må være lukket og støyfri Beskriv løsning/løsninger 19 Terminalene må være CSA godkjent Dokumenter VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 7 av 13

8 20 Terminalene må kunne vedlikeholdes/renholdes i samsvar med lover og regler for smittevern uten redusering av kvalitet/ytelse Beskriv og dokumenter 21 Tilbudt løsning inkluderer server som inneholder nøkkelfunksjoner for monitorering og administrasjon av tekniske løsninger, terminaler, beboere og ansatte. Serveren må også kunne håndtere korttilganger og fakturering. Det er også behov for lagring av data. Server skal ha enkelt brukergrensesnitt for oppdatering, overvåkning og administrasjon, samt være tilrettelagt for sikkerdrift og automatisk backupløsning. Server skal leveres med nødvendige lisenser, konfigurert og installert Det er ikke tatt stilling til om det skal etableres en server for det enkelte sykehjem eller felles server sentralt for aktuelle installasjoner. Uavhengig av det, forutsettes mulighet for sentralisert administrasjon og overvåkning. Tilbudt løsning skal inneholde en server pr. lokasjon, men begge alternativer skal beskrives og spesifiseres. Tilsvarende skal det beskrives teknisk løsning for sentralisert administrasjon og overvåkning for flere lokale servere 22 Tilbudt server skal tilfredsstille krav til nødvendig kapasitet for lokal server - Rack Chassis - standard åpent operativsystem. Skal beskrives og dokumenteres som en server pr. lokasjon med mulighet for sentralisert løsning for administrasjon og overvåkning. Skal dokumentere all HW ( som prosessor, CPU memory, disk type og kapasitet, power o.s.v) og Operativsystem oppgis. 23 Tilbudt løsning skal innholde media service plattform (SW) hvor autorisert personell skal kunne gjøre endringer. Skal kunne installeres på server inkludert i løsningen eller separat server. Det skal være enkelt brukergrensesnitt. Autorisasjonsnivå kreves Teknisk løsning og brukergrensesnitt beskrives/dokumenteres. Tilbudet skal spesifiseres som både lokal (en plattform pr. lokasjon) med lokal og sentralisert tilgang for administrasjon. Sentralisert løsning skal også beskrives. Dersom det kreves egen fysisk server skal dette særskilt oppgis, HW spesifiseres og inngå som en del av tilbudet 24 I tillegg til at multitouchterminalene skal samhandle med media service plattformen skal det i tilbudt løsning leveres touchscreen TV som også gjør det. TV'er skal installeres i fellesareal og benyttes til informasjon, film, overføring fra interne arrangement, undervisning, TV m.v. Det stilles krav til enkelt brukergrensesnitt, tidsstyring, rask og selektiv oppdatering. Minimum 50", mulighet for bruk av trådløst tastatur og mus, Internet aksess, streaming m.v. TV må kunne håndtere både IP TV/radio og "kabel TV" med dekoder. Tilbudt løsning skal inneholde komplett løsning konfigurert og installert Teknisk løsning og brukergrensesnitt beskrives/dokumenteres. Tilbudet skal spesifiseres både som lokal og sentral løsning - lokal sentralisert tilgang for drift og administrasjon forutsettes 25 Det skal leveres fullverdig, komplett og integrerbart opptaksutstyr for sykehjemmets egne opptak Dokumenteres - utstyr spesifiseres VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 8 av 13

9 26 Programvare som benyttes skal bygge på åpen kildekode og hele kildekoden må være tilgjengelig for oppdragsgiver. Programvaren må sikre full integrasjon av aktuelle løsninger, være sikker og gi sporbarhet på aktiviteter. Programvare/Krav til åpen og tilgjengelig kildekode skal dokumenteres. 27 Tilbudt løsning skal inneholde all prosjektdeltakelse i prosjektperioden, nødvendig samhandling med 3. parts leverandører i prosjektperioden, utvikling av tilbudt løsning og eventuelt nødvendig videreutvikling av denne Antall timer avsatt til videreutvikling skal oppgis, eventuelle begrensninger og konsekvenser skal synliggjøres. Det skal gis utfyllende informasjon Drift, service og support i prosjektperioden og det 1. året etter overtakelse, skal inngå i tilbudt løsning Leveranse av drift fra 2. året etter overtakelse - se for øvrig punkt 28 Eventuelle begrensninger og konsekvenser skal syneliggjøres. Det skal gis utfyllende informasjon Beskrives 30 Support og service fra 2. året - respons 4 timer 07:00-17:00-7 dager i uken - ref punkt 28 Beskrives NR Bør krav Svingbar arm for veggmontering kan leveres som separat løsning og/eller montert i utvendig veggkanal. Produksjon av kort, samt autorisasjon av RFID og kort kan leveres som oppdragsgivers eiendom med utstyr og/eller som tjenestekjøp fra Tilbyder Multi touchterminalen bør være i stand til, gjennom autentiseringsløsninger - strekkoder/biometriske lesere - gi anlegget ytterligere fasiliteter Dersom det skal implementeres betalingssystem bør tilbyder kunne levere "betalingsautomat" - kredittkort mulighet - integrert eller via USB Løsningen skal beskrives og dokumenteres med bilde/skisse. Dersom svingarm bare kan leveres separat veggmontert uten kanal - skal ikke dette punktet fylles ut. Teknisk og funksjonell løsning vektlegges Sykehjemsetaten har ikke tatt stilling hva som er optimal løsning for etaten og ønsker derfor tilbud på to ulike alternativ - eie alternativt tjenestekjøp. Dersom ikke begge alternativene kan leveres - skal det gå særskilt frem av dette punktet. Kan begge alternativ leveres skal begge alternativene beskrives Dette er løsninger som kan leveres integrert og/eller kunne tilkobles via USB port. Dersom dette kan leveres - beskrives løsningen Dersom dette kan leveres, beskriv aktuell/aktuelle løsninger 5 LAN-port 100/1000 Dokumenteres LAN -port 100/1000 vektlegges 6 Touchscreen TV bør kunne leveres opptil 70" ved behov Dokumentere definerte kravfor touchscreen TV og skjermstørrelse 7 Touchscreen bør være med multi touch Beskrives/dokumenteres 8 9 Touchscreen - Mulighet for bruk til videokonferanser VPN bør kunne anvendes på Touchscreen TV Beskrives/dokumenteres Beskrives/dokumenteres VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 9 av 13

10 Integrasjon direkte mellom opptaksutstyr og tilbudt Touchscreen TV Support og service fra 2. året - respons 4 timer 07:00-20:00-5 dager i uken virkedager Support og service fra 2. året - respons 4 timer 07: dager i uken Beskrives/dokumenteres - se for øvrig punkt 28 og 30 under MÅ krav - beskrives - se for øvrig punkt 28 og 30 under MÅ krav - beskrives NR Særskilte krav 1 Sykehjemsetaten forventer at behov og krav til velferdsteknologi og tilbudt løsning endres over tid og Tilbyder må derfor kunne bidra til denne utviklingen I tillegg til Tilbyders "roadmap" for virksomheten - skal Tilbyder beskrive hvorledes felles videreutvikling skal gjennomføres, herunder fordeling av ansvar og økonomiske forhold 5.1. Forbehold om økonomiske ressurser, årlige budsjetter Det er avsatt økonomiske ressurser til hovedanskaffelsen, men ikke til Support, service, drift og vedlikehold etter 1. års drift. Dette punktet berører derfor i utgangspunktet opsjons anskaffelser og videreutvikling. Utløsing av opsjoner og tilleggsaktiviteter forutsetter at Oppdragsgiver og Oslo kommune stiller til rådighet nødvendige økonomiske ressurser for anskaffelsen. Det gjøres oppmerksom på at Oslo kommune generelt fastsettes økonomiske ressurser årlig i kommunens og etatens budsjettprosesser Pilotprosjekt Aktuelle to sykehjem Nordseterhjemmet og Fagerborghjemmet - er i stor grad sammenlignbare når det gjelder for gjennomføring av Pilotprosjekt implementering av velferdsteknologi. Begge har implementert IP basert sykesignal/pasientringesignal fra Schrak (SW19 switch). Det er imidlertid en forskjell ved at SW19 er plassert på rom i skap over toalett på Nordseterhjemmet, mens SW19 er plassert over himling i korridor på Fagerborghjemmet. En annen forskjell er størrelsen og antall beboere på sykehjemmene. Oppdragsgiver har til intensjon å gjennomføre pilot prosjektet i tre faser Fase 1 med design og avklaringer knyttet til brukerbehovet, konfigurering og integrering avløsning på test objekter, samt verifisering og dokumentering av løsning, herunder brukermanualer på norsk. Fase 2 omfatter implementering og tilrettelegging på Nordseterhjemmet og Fase 3 omfatter implementering og tilrettelegging på Fagerborghjemmet. Fasene gjennomføres sekvensielt, etter nærmere detaljert fremdriftsplan. Endelig plan utarbeides i prosjektet og med aktuell leverandør som prosjektdeltaker. Pilotprosjektet skal evalueres nøye, med vekt på erfaringsinnhenting og læring, som skal nyttegjøres for å fastsette løsningsdesign og prosjektorganisasjon for fremtidig implementering av velferdsteknologi. Gjennomføring av pilotprosjekt skal også medvirke til at Oppdragsgiver og Leverandør får et nøyaktigere bilde av handlingsrommet og kostnadsomfanget for integrasjonsoppgavene, hvor det ved avtaleinngåelsen eventuelt er knyttet usikkerhet og risiko som piloten må bidra til å avdekke. Pilotprosjektet skal prises som en helhetlig leveranse, herunder definerte integrasjoner. Detaljert prisunderlaget for hele leveransen skal fremgå. Dersom leverandøren vil kreve særskilte priser for hele eller deler av pilotprosjektet, må det klart fremgå i besvarelsen i bilag 2 og i prisbilaget. VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 10 av 13

11 6. Funksjonskrav for leveransene Administrasjon av løsningen Av hensyn til ressurseffektiv drift, skal utnevnt lokal administrator (etter opplæring) kunne foreta enklere konfigurasjoner og tilrettelegging for enkelt brukere. Det forutsettes at estimert tidsforbruk til utarbeidelse av brukerdokumentasjon og opplæring inngår i anskaffelsen. Eventuelle særskilte økonomiske tillegg for dette skal gå klar frem av prisbilaget. 7. Tekniske rammebetingelser for leveransene se for øvrig kravtabell 7.1. Fysisk infrastruktur Alle sykehjem i Oslo kommune er utstyrt med felles kablingssystem (strukturert kabling med UTP, Cat6/6A). I dag leveres telefoni, datatjenester og sykesignal/pasientringesignal gjennom dette trådbundne nettverket. SW19 switch skal benyttes for all signaltrafikk til Cisco switcher i etasjefordelere lokalnett er implementert i Oslo kommunes konsernnett via Cisco 3560 og fiber. Det er etablert WLAN på begge aktuelle sykehjem. Det er Oslo kommunes nettverksleverandør som har ansvar for alle LAN switchene, herunder konfigurasjon. Utstyr og kabling skal merkes og dokumenteres i tråd med Oslo kommunes retningslinjer. Tilbyder må oppgi behov for strøm til alt utstyr som leveres etablering av eventuelle nye punkt for sterkstrøm inngår ikke i anskaffelsen. I den grad modifikasjoner av felles kablingssystem (svakstrøm) er nødvendig, vil Oslo kommunes etablerte driftspartnere på kabling utføre slikt arbeid alternativt ved egen konkurranse. Det legges derfor til grunn at kabling ikke er del av anskaffelsen. Pilotinstallasjon vil bli brukt for å avklare detaljer i organisering og grensesnitt mellom leverandører i videreutvikling Integrasjon med telefonisystem sykesignal/pasientringesignal e-rom Sykehjem i Oslo har installert telefonisystem, hvor personalet i utstrakt grad benytter/skal benytte håndholdte trådløse telefoner/terminaler. Trådløse terminaler er i dag standardisert på DECT IP. Telefoniløsningen i sykehjemmene er knyttet sammen i nettverk, sammen med alle andre tjenestesteder i Oslo kommune. Det er etablert et felles sentralbord med telefonnummer som alle virksomhetene benytter. Sentralbordtjenesten har integrasjon mot brukernes kalenderløsning og katalogløsning. Alle tjenestesteder i Oslo kommune er tilknyttet dette datanettverket. Sentral IP-løsning for telefoni består av to redundante Cisco CallManager telefoniservere som er plassert på hver sin fysiske lokasjon. Gateway for tilknytning til offentlig nett er basert på Cisco 2851 med E1 grensesnitt. Det er implementert talepostkasser basert på Cisco Unity. Sykehjemsetaten har egen redundant Cisco - plattform Rel 7.1 som er knyttet til kommunens øvrige telefoni. Det foregår ett arbeid med portering over på etatens Cisco plattform for alle fasttelefoner, samt trådløse KIRK DECT IP for ekstern kommunikasjon/kommunikasjon internt i Oslo kommune. VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 11 av 13

12 Sykehjemsetaten har standardisert på IP basert trådbunnet sykesignal/pasientringesignal for inntil 18 av kommunens sykehjem. Gjennomføring av program for utskifting har pågått siden høsten Systemswitch (SW19) som er en del av sykesignal/pasientringesignal, brukes også som aksess for all signaltrafikk fra/til det enkelte rom til/fra lokalnettett. Implementering av ulike løsninger og anvendelser som bidrar til videreutvikling av bruk av velferdsteknologi er testet ut på to rom på Nordseterhjemmet. Leverandør av pleiefaglig program Gerica til Oslo kommune, TIETO utvikler plattform som kan benyttes på multitouchterminaler e-rom Integrasjon med LAN. Oslo kommune har etablert et felles nettverk for alle kommunens virksomheter. Dette nettverket, OKMAN, er bærer av alle IT-tjenester inklusive telefoni fra sentralt driftsmiljø. OKMAN består av et kjernenett, et distribusjonsnett med noder som dekker hele Oslo by og et aksessnett som kobler det enkelte tjenestested til distribusjonsnettet. Alle sykehjem i Oslo er tilkoblet OKMAN via fiber og aksessnettnoder. Lokalnett Anskaffelsen skal benytter IP i kommunikasjon for signaltrafikk så langt det er mulig. Eventuelle begrensninger skal spesifiseres særskilt. Alle leverandører som tilbyr tjenester inn i OKMAN må benytte leverandøraksess. En rekke driftsleverandør er allerede tilkoblet her. Det gjøres oppmerksom på at Oppdragsgiver i evaluering av tilbudene vil gi høyere teknisk score til leverandører som kan tilby teknisk gode og fremtidsrettede løsninger basert på IP som bærer. Anskaffelsen skal omfatte nødvendige utstyrsleveranser, konfigurasjons- og integrasjonsarbeider, samt drift, support og vedlikehold av slike. Samtidig er det viktig at Tilbyder og Drifts leverandør av OKMAN samarbeider godt. Pilotinstallasjon vil bli brukt for å avklare eventuelle uklarheter i leveransegrensesnitt Integrasjon med porttelefonanlegg, alarmanlegg og SD-anlegg. Oppdragsgiver ønsker gjennom anskaffelsen å utfordre potensialet som kan ligge i integrasjon med øvrige tekniske installasjoner, som eksempelvis telefoni, porttelefon, brannalarm, kamera/itv, energioppfølging og sentralisert styring og forvaltning gjennom SD-anlegg. For realisering av integrasjoner til/fra andre tekniske installasjoner, vil tilstand på - og hvorvidt de andre installasjonene i de aktuelle sykehjemmene er forberedt for integrasjon være avgjørende. Det forutsettes at anskaffes ikke skal medføre uhensiktsmessige begrensninger for slike integrasjoner. Pilotinstallasjon vil bli brukt for å avklare detaljer i integrasjonsløsninger, og for å finne optimalt kost/nytte-nivå i integrasjonsløsninger Sentralisert styring, drift og overvåkning. Oppdragsgiver ønsker med anskaffelsen, å utnytte potensialet som kan ligge i sentralisert styring, drift og overvåkning. I Oslo kommunes datanettverk er det konfigurert eget VLAN for leverandører, hvor også leverandør av velferdsteknologi vil få tilgang. Løsningen må kunne: 1. Tilby funksjonalitet for sentralisert styring, drift og overvåkning, fra kommunenes egne driftssenter VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 12 av 13

13 2. Tilby funksjonalitet for remote leverandøraksess, slik at leverandør kostnadseffektivt kan drifte installerte nye sykesignalanlegg. Anskaffelsen skal omfatte nødvendige utstyrsleveranser, konfigurasjons- og integrasjonsarbeider av løsning for sentralisert og remote leverandøraksess driftsløsning. Pilotinstallasjon vil bli brukt for å avklare detaljer i hva som er en hensiktsmessig driftsorganisering. Drift, support, service og vedlikehold må kunne overtas av ny leverandør etter 1. års drift etter overtakelsen. VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 13 av 13

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Asker kommune - de digitale muligheters kommune

Asker kommune - de digitale muligheters kommune 1 VISJON OG HOVEDMÅL Asker kommune - de digitale muligheters kommune IKT hovedmål 2011-2014: 1. Asker kommune har en arkitektur for elektronisk samhandling, som bruker lokale og nasjonale data fra ulike

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

IKT-PLAN. for. Agdenes kommune

IKT-PLAN. for. Agdenes kommune IKT-PLAN for Agdenes kommune Vedtatt i K.sak 13/08 den 20.02.2008 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering av planarbeidet... 4 1.3 Sentrale styringsdokumenter... 4 1.4 Kommunale styringsdokumenter...

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer