Kundens krav til leveransen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundens krav til leveransen"

Transkript

1 Bilag 1 Kundens krav til leveransen Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Velferdsteknologi med multitouchterminaler og tilhørende funksjonalitet for beboere og ansatte SAKSNR. VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 1 av 13

2 Innholdsfortegnelse 1. Anskaffelsens formål Oppdragsgiver Bakgrunn for anskaffelsen Målsetning Omfang og volumer i anskaffelsen Kravtabell og krav til Bilag Forbehold om økonomiske ressurser, årlige budsjetter Pilotprosjekt gjennomføres, før utrulling av utskiftningsprogrammet Funksjonskrav for leveransene Tekniske rammebetingelser for leveransene Fysisk infrastruktur Integrasjon med telefonisystem pasient ringesignal Integrasjon med LAN. IP som bærer, lengst mulig ut Integrasjon med porttelefonanlegg, alarmanlegg og SD-anlegg Sentralisert styring, drift og overvåkning VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 2 av 13

3 1. Anskaffelsens formål Oslo kommune v/sykehjemsetaten, heretter kaldt oppdragsgiver, skal i løpet av 2013 implementere velfredsteknologi i to av kommunens sykehjem Nordseterhjemmet og Fagerborghjemmet. Implementering gjennomføres som et pilotprosjekt med prosjektgruppe, delprosjekt og styringsorgan. Det skal til sammen leveres og installeres 180 Multi touchterminaler, konfigurert og montert på vegg. Anskaffelsen gjelder også for servere, TV, opptaksutstyr og integrasjon av ulike funksjoner på terminal og TV. Anskaffelsen skal bidra til etablering av en helhetlig velferdsteknologi basert på sikre, standardiserte og åpne løsninger med IP som signalbærer. Løsningen skal gi beboere tilgang til ulike fasiliteter som TV, radio, lokal og sentral informasjon, telefoni og internett. Integrasjon med IP basert pasientringesignal/ sykesignal og pleiefaglige system. Det kan også være aktuelt å integrere styring av lys, varme og ventilasjon på terminalene. Oppgradering av lys, varme og ventilasjon med mulighet for styring på romnivå skal gjennomføres parallelt, men holdes utenfor denne anskaffelsen. Anskaffelsen omfatter også utvikling/videreutvikling av tjenester og løsninger etter ferdigstilt pilotprosjekt. Drift, support og service 1. året skal inngå i hovedleveransen, men for å ivareta disse interessene fra 2. driftsåret skal support, service og driftstjenester tilbys som opsjoner. 2. Oppdragsgiver Bystyret vedtok i 2006 å opprette en ny sykehjemsetat. Etaten overtok bydelenes ansvar for å drive kommunens sykehjem, og har vært i drift siden Sykehjemsetatens oppgave er å ivareta Oslos totale behov for sykehjemsplasser. Ansvarsfordeling mellom Sykehjemsetaten og bydelene fungerer slik at det er bydelene som vurderer sluttbrukernes behov, fatter vedtak og bestiller sykehjemsplasser, mens Sykehjemsetaten har det økonomiske og operative ansvar for sykehjemsdriften. Denne organisering gir gode muligheter for profesjonell og helhetlig tilnærming i sykehjemsdriften, og å ta ut skala- og effektiviseringsgevinster. Det kommunale foretaket Omsorgsbygg Oslo KF eier, forvalter og utvikler kommunale formålsbygg, herunder 35 sykehjem. 3. Bakgrunn for anskaffelsen Sykehjemsetaten har siden høsten 2011 implementert ny standardisert løsning for anlegg for sykesignal/ringesignal i ni sykehjem. Sykesignal/ringesignal er integrert med KIRK trådløse telefoner, som også formidler signal fra/til porttelefonanlegg og brannsentraler. Design og arkitektur er basert på Oslo kommunes konsernnett, standardiserte løsninger og åpne protokoller (IP). Basert på implementerte tekniske løsninger, blant annet systemswitch (SW19) til sykesignal/ringesignal, har Sykehjemsetaten gjennomført utvikling og test av ulike bruksområder for velferdsteknologi på Nordseterhjemmet. Det er så langt testet ut bruk av touchterminaler med ulike funksjoner, blant annet TV, telefoni og ulike Internet aksesser som Filmrommet og Deichmanske Bibliotek. Det er også gjennomført utvikling/test for sykehjemsinformasjon, aksess til pleiefaglig system med kortleser og styring av blant annet varme, lys og ventilasjon. Sykehjemsetaten og Omsorgsbygg Oslo KF har etablert et samarbeidsprosjekt for implementering av velferdsteknologi i aktuelle to sykehjem. Gjeldende anskaffelse er Sykehjemsetaten sitt ansvar, mens Omsorgsbygg Oslo KF har ansvar for anskaffelser knyttet til romstyring av lys, varme og ventilasjon. En fullskala implementering i et sykehjem vil gi nødvendig erfaringer og kompetanse i det videre arbeidet med fremtidens sykehjem. Erfaring fra aktuelle sykehjem vil også komme andre offentlige/ kommunale institusjoner til del. VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 3 av 13

4 4. Målsetning Anskaffelsen og gjennomføring av pilotprosjektet skal medvirke til at beboere får et bedre tilbud og at pårørende og ansatte får en enklere hverdag. Løsningen skal gi et integrert tilbud av ulike løsninger for beboere og tilrettelegg for sosial samhandling med blant annet pårørende. Det skal etableres telefoni, TV/radio og Internet aksess med ferdig definerte løsninger for aksess til ulike WEB tjenester. Anskaffelsen skal inngå i en fremtidig og helhetlig løsning for velferdsteknologi i Oslo kommunes sykehjem. Design skal, så langt det er mulig, bygge på standardiserte og åpne løsninger med nødvendig integrasjoner mot alle elektroniske løsninger det er behov for, både interne og eksterne. Anskaffelsen skal også sikre Oppdragsgiver videreutvikling innenfor denne delen av velferdsteknologien, samt fremtidig support, vedlikehold og eventuelt drift av implementert løsning. Løsningene skal kunne administreres, overvåkes og driftes både lokalt og sentralt og sikre optimale løsninger innen for gitte rammer for beboere, pårørende og ansatte. 5. Omfang og volumer i anskaffelsen Oppdragsgiver legger til grunn at anskaffelsen har en fordeling mellom anskaffelse av utstyr og konsulent/montør ressurser der 70 % av kostnadene gjelder utstyr og 30 % konsulent/montør. Hovedleveransen skal gjennomføres og overtas i god tid før utgangen av 2013 og det forventes oppstart umiddelbart etter kontraktsignering. Anskaffelsen stiller krav om høy kvalitet på alt utstyr som leveres, at både design, konfigurasjoner og integrasjoner, montering og dokumentasjon inngår i anskaffelsen og fremkommer i prisbilaget. Anskaffelsens hovedleveranse skal også innholde full drift, service og support i prosjektperioden og 1. året etter overtakelse. Endelig stilling til hvilke funksjonalitet som skal implementeres på multitouchterminaler og multitouch TV vil det bli tatt stilling til i prosjektet som starter opp i desember 2012 valgt Leverandør skal delta i prosjektet fra det tidspunkt kontrakt er signert. Tilbyder må, innenfor økonomisk ramme, delta i nødvendige prosjektmøter, delprosjektmøter og særskilte møter med Oppdragsgiver og 3. parts leverandører. I forbindelse med monteringsarbeider og tilretteleggings arbeider på sykehjemmene, må Tilbyder ta særskilt hensyn til hjemmets beboere. Det forutsettes derfor ved slikt arbeid, et nært samarbeid med sykehjemmet. For å sikre mulighet for kostnadseffektiv drift, support og service legges det til grunn at leverandøren kan drifte anlegget gjennom Oslo kommunes IP nettverk (eget VLAN for leverandører). Anskaffelsen omfatter lisensiering av programvare på både, servere, terminaler, TV er og opptaksutstyr, samt montering, konfigurering og integrasjon av aktuelt utstyr. Unntatt fra dette er nødvendig lisensiering for definert SW fra 3. partsleverandører som Gerica (kryptert fra ende til ende) og for sykesignal/pasientringesignal, samt bistand fra disse. Tilbudt løsning må kunne håndtere VOIP, integreres med Sykehjemsetaten sentrale Cisco plattform for telefoni rel 7.1 og KIRK IP Dect og øvrige IP baserte funksjoner, herunder TV/radio og eventuelt adgangskontroll og porttelefon. Internet aksesser, presentasjon av egen produsert informasjon og opptak er andre krav til anskaffelsen. Ytterligere beskrivelse fremkommer av kravtabellen under. Det forutsettes at alle tekniske løsninger, samt drifts, service og brukermanualer på norsk elektronisk og på papir, inngår som en del av anskaffelsen uten særskilte omkostninger for Oppdragsgiver. VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 4 av 13

5 Anskaffelsen gjelder følgende utstyr og programvare: 180 stk. touchterminaler med veggarm og kabler i samsvar med kravtabellens spesifikasjoner 8 stk. touch TV minimum 50 i samsvar med kravtabellens spesifikasjoner 2 stk. servere (for rackmontering) med tilstrekkelig kapasitet i samsvar med kravtabellen med tilstrekkelig kapasitet menes at det skal være ledig kapasitet/overkapasitet for fremtidig implementering, hastighet og lagring med minst 50 % av hva behovet er i forbindelse med aktuelle leveranse. Det skal tas høyde for backupløsning. 2 stk. opptaksutstyr i samsvar med kravtabellen Dokumentasjon og opplæring av administratorer og brukere Detaljert spesifikasjon av kravene fremgår av kravtabellen under. KRAVTABELL OG KRAV til Bilag 2 Tilbyder skal levere en kortfattet oversikt over funksjonalitet i tilbudt løsning, beskrive tekniske løsninger og utarbeide et eksempel på multitouchterminalens brukerflate beskrivelsen skal inngå i Bilag 2 Tilbyderes besvarelse. Tilbyder skal lage en prinsippskisse over løsningen og beskriv de komponentene løsningen består av. Prinsippskisser og tilhørende beskrivelser skal som minimum forklare: 1. Hvordan basis funksjonalitet løses 2. Hvordan anlegget kan administreres av hhv driftspersonale og leverandør. Et opplegg for opplæring, tilpasset den leverte løsningen; skal være en del av tilbudet. Tilbudt kurs for drifts/administrator skal være tilstrekkelig til at Oppdragsgiver selv skal kunne gjøre all ordinær drift av anlegget. Nødvendig dokumentasjon for løsningen skal være en del av tilbudet. Beskriv anbefalt dokumentasjon. Minimum skal den inkludere: 1. En sides brukerveiledning på norsk. 2. Brukerdokumentasjon på norsk 3. Systemdokumentasjon 4. Driftsdokumentasjon Alle aktiviteter i et prosjekt skal være dekket av oppgitt prising. Tilbyder skal stille med prosjektleder som står for oppfølgingen av tilbyders aktiviteter. All dokumentasjon skal leveres elektronisk. Informasjon som er spesielt utviklet/tilpasset Oppdragsgiver må leveres i et standardformat som kan redigeres. Alle punktene i kravtabellen under skal besvares av Tilbyder og inngå i Bilag 2 (eller som nummerert vedlegg til Bilag 2). Kravtabell følger vedlagt i Excel format. Utdypende spesifikasjoner til det enkelte punkt, kan leveres på vedlegg med nummer henvisning fra aktuelle punkt i Kravtabellen. Vedleggene skal ha tilsvarende henvisning. Kravtabellen legges til grunn ved evaluering av tilbudene og utforming av prisbilaget. Eventuelle reservasjoner og konsekvenser av disse, skal særskilt beskrives i Bilag 2 og tilbudsbrev - med referanse til aktuelt punkt i kravspesifikasjonen og kravtabellen. VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 5 av 13

6 KRAVTABELL Oppdragsgivers krav Oppdragsgivers beskrivelse/dokumentasjonskrav NR MÅ krav 1 Tilbudt løsning skal bygge på åpen standard, IP protokoll og implementeres i Oslo kommunes konsernnett - lokalt gjennom System switch (SW19 - port 8 100Mb) til sykesignal/ pasientsignalsystem på det enkelte rom på Nordseterhjemmet og over himling i korridor på Fagerborghjemmet Løsningen og leveransen skal baseres på åpne systemer - for eksempel Linux. IP protokoll skal benyttes som signalbærer. SW19 switch er knyttet til LAN/VAN i RJ45 punkt på rommet - terminert i patchepanel i etasje fordeler - port på LAN switch. Cisco 2960 eller 3560 LAN switcher konfigureres av kommunens tjenesteleverandør. Sykehjemsetaten har gjennomført flere tester som viser at løsningen håndterer all signaltrafikk fra det enkelte rom til LAN, VAN og offentlig nett. Der SW19 ikke er montert inne på rommet, er den montert over himling ved dør i korridor. Tilbyder skal ha aksess til Konsernnettet via Leverandøraksess for tilbyder. 2 Multitouchterminal, berøringsfølsom med zoom og tastatur. skal også kunne kobles til trådløst fysisk tastatur/mus, samt fysisk telefon. Skjermen skal være mellom 18,5" og 20,5" med RFID og smart kort leser (ISO7816), integrert web kamera med god kvalitet og komplett lisensiert - herunder antivirus. Terminalen skal ha porter for ekstern tilkobling av ulike enheter. Alle terminalene leveres med svingbar arm for veggmontering. Oppløsning 1366x768 eller høyere - min 2 GB Ram. Tilbudt løsning gjelder 180 komplette terminaler. Terminalene skal leveres ferdig lisensiert, konfigurert og montert på svingbar arm på vegg ved den enkelte seng - skal dokumentere lengde, vinkler og radius på armen. Leveransen fordeler seg med 105 terminaler på Nordseterhjemmet og 75 terminaler på Fagerborghjemmet. Kabler fra terminaler til system switch (SW19) skal inngå i leveransen. Alle tekniske detaljer og løsninger skal spesifiseres, herunder antall ut/innganger og lesere. USB porter må kunne sikres mot uautorisert bruk. Det kan bli aktuelt med mindre endringer av utstyrsplassering mellom lokasjonene 3 Skal kunne integreres med IP basert sykesignal/ pasientringesignal, IP basert TV, radio, telefonitjenester (SIP), IP Dect og IP basert automatikk/sd anlegg, IP basert port/dør telefon, samt video og opptaksutstyr. Sykehjemsetaten benytter i dag Schrak pasientsignalsystem/sykesignal levert av NESK og Avicom/KIRK IP Dect telefoner. Det er ikke avklart leverandør av IP TV og radio. IP telefoni for beboere fra ulike leverandører må håndteres. Løsninger skal beskrives 4 5 Løsningen skal kunne bringe TV, radio, video/egne opptak og ulik informasjon til TV skjermer i felles areal Det skal også kunne integreres "tradisjonell" TV - basert på kabel/ dekoder fra programleverandør Gjelder TV'er m.v. definert med egne krav i tabellens punkt Dette er aktuelt dersom leverandør av IP TV/radio ikke har fullgodt tilbud for institusjoner. Løsningen beskrives både som lokal leveranse til det enkelte sykehjem og som sentral leveranse over kommunens konsernnett 6 Multi - touchterminal skal benyttes til ulike definerte aksesser over Internet, som for eksempel Deichmanske og Filmrommet. Det skal legges til rette for full Internet aksess for beboere. Det skal legges til rette for standardiserte pakker og for tilpassning for enkelt brukere Avgjørelse om hvilke aksesser som skal defineres og legges ut som ikon/knapper på terminalen avgjøres etter kontraktinngåelse og i tett samarbeid med pleiefaglig personell. Eksempel på design skal vises og løsning skal beskrives. Tilsvarende skal etablering av "pakker" og tilpassning for enkeltbrukere beskrives/dokumenteres VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 6 av 13

7 7 Terminalen skal kunne konfigureres slik at det kan legges flere nivå med ikon/knapper på skjermen - som for eksempel valg av ikon/knapp for TV fører til reelt valg av ulike stasjoner. I "grunnpakken" skal det inngå ferdig implementert 30 ikon/knapper med bakenforliggende logikk Sykehjemsetaten har ikke avklart hvor mange ikon/knapper, eller hva som skal ligge bak det enkelte ikon/knapp. Det legges derfor inn et begrenset antall i hovedleveransen - resterende vil bli gjennomført som enkelt avrop - se punkt. I hovedleverasen skal det inkluderes to nivå med henholdsvis 10 og 20 ikon/knapper. Dette i tillegg til Gerica som skal inkluderes i hovedleveransen. Aktiviteter som forutsetter bistand fra tredjeparts leverandører - skal ikke inngå som en del av denne leveransen. Det forutsetter imidlertid nært samarbeid med aktuelle leverandører og skal inngå i tilbudt løsning 8 I "grunnpakken" skal det inngå ferdig implementert 30 ikon/knapper med bakenforliggende logikk. I tillegg skal det foretas enkelt avrop i forbindelse med implementering og senere avrop i forbindelse med eventuelle nye/endrede behov etter prosjektperioden. Det skal beskrives og dokumenteres hvorledes dette er tenkt håndtert i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. Av prisbilaget skal det fremgå pris for tilrettelegging for en aksess - ikon/knap. Aktiviteter som forutsetter bistand fra tredjeparts leverandører - skal ikke inngå som en del av denne leveransen. Det forutsetter imidlertid nært samarbeid med aktuelle leverandører som skal inngå i tilbudt løsning. 9 Touchterminalen skal gi en sikker portal til elektroniske pasientadministrative/pasientjournal system, digital røntgen. Terminalen må kunne bekrefte ID til den brukeren som er tildelt sengen. Integrering og tilrettelegging av Gerica e-rom- skal inngå i hovedleveransen Løsningene skal beskrives og dokumenteres - gjelder også for digital røntgen som det ikke inngår i hovedleveransen. Oslo kommune/sykehjemsetaten benytter i dag Gerica fra TIETO som pasientadministrativt/journal system RFID og smartkortleser skal gi sikker aksess til pasientadministrative/journal system på ulike nivå - lege, pleiefaglig o.s.v.. Løsning for kortproduksjon og regime for autorisasjon av RFID og kort skal inngå i tilbud Løsningen skal innholde uttak for hodetelefon(er) og støtte for personlig høreapparat Dersom det blir aktuelt å knytte betalingssystem til løsningen - for eksempel TV/radio/film, må det kunne legges til rette for brukere med både korte og lange opphold Skal benyttes til sikker aksess mot eksterne system og må kunne skille på ulike autorisasjoner. Løsningen må oppfylle sikkerhetskravene i Oslo kommunes konsernnett Tilbudet må innholde en sikker håndtering av kortproduksjon/autorisasjon og RFID autorisasjon Beskriv løsning/løsninger Beskriv løsning/løsninger 14 LAN port 10/100 - Intel Minstekrav til løsning - eventuelt høyere kapasitet fremkommer under bør krav 15 Operativsystem må supportere Citrix klient/rdp - loggskript må støtte Citrix klient Dokumenteres 16 Løsning for terminalsupport Beskriv løsning/løsninger 17 Nettleser - Internet/intranett tilgang ved hjelp av enkel løsning Beskriv løsning/løsninger 18 Terminalen må være lukket og støyfri Beskriv løsning/løsninger 19 Terminalene må være CSA godkjent Dokumenter VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 7 av 13

8 20 Terminalene må kunne vedlikeholdes/renholdes i samsvar med lover og regler for smittevern uten redusering av kvalitet/ytelse Beskriv og dokumenter 21 Tilbudt løsning inkluderer server som inneholder nøkkelfunksjoner for monitorering og administrasjon av tekniske løsninger, terminaler, beboere og ansatte. Serveren må også kunne håndtere korttilganger og fakturering. Det er også behov for lagring av data. Server skal ha enkelt brukergrensesnitt for oppdatering, overvåkning og administrasjon, samt være tilrettelagt for sikkerdrift og automatisk backupløsning. Server skal leveres med nødvendige lisenser, konfigurert og installert Det er ikke tatt stilling til om det skal etableres en server for det enkelte sykehjem eller felles server sentralt for aktuelle installasjoner. Uavhengig av det, forutsettes mulighet for sentralisert administrasjon og overvåkning. Tilbudt løsning skal inneholde en server pr. lokasjon, men begge alternativer skal beskrives og spesifiseres. Tilsvarende skal det beskrives teknisk løsning for sentralisert administrasjon og overvåkning for flere lokale servere 22 Tilbudt server skal tilfredsstille krav til nødvendig kapasitet for lokal server - Rack Chassis - standard åpent operativsystem. Skal beskrives og dokumenteres som en server pr. lokasjon med mulighet for sentralisert løsning for administrasjon og overvåkning. Skal dokumentere all HW ( som prosessor, CPU memory, disk type og kapasitet, power o.s.v) og Operativsystem oppgis. 23 Tilbudt løsning skal innholde media service plattform (SW) hvor autorisert personell skal kunne gjøre endringer. Skal kunne installeres på server inkludert i løsningen eller separat server. Det skal være enkelt brukergrensesnitt. Autorisasjonsnivå kreves Teknisk løsning og brukergrensesnitt beskrives/dokumenteres. Tilbudet skal spesifiseres som både lokal (en plattform pr. lokasjon) med lokal og sentralisert tilgang for administrasjon. Sentralisert løsning skal også beskrives. Dersom det kreves egen fysisk server skal dette særskilt oppgis, HW spesifiseres og inngå som en del av tilbudet 24 I tillegg til at multitouchterminalene skal samhandle med media service plattformen skal det i tilbudt løsning leveres touchscreen TV som også gjør det. TV'er skal installeres i fellesareal og benyttes til informasjon, film, overføring fra interne arrangement, undervisning, TV m.v. Det stilles krav til enkelt brukergrensesnitt, tidsstyring, rask og selektiv oppdatering. Minimum 50", mulighet for bruk av trådløst tastatur og mus, Internet aksess, streaming m.v. TV må kunne håndtere både IP TV/radio og "kabel TV" med dekoder. Tilbudt løsning skal inneholde komplett løsning konfigurert og installert Teknisk løsning og brukergrensesnitt beskrives/dokumenteres. Tilbudet skal spesifiseres både som lokal og sentral løsning - lokal sentralisert tilgang for drift og administrasjon forutsettes 25 Det skal leveres fullverdig, komplett og integrerbart opptaksutstyr for sykehjemmets egne opptak Dokumenteres - utstyr spesifiseres VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 8 av 13

9 26 Programvare som benyttes skal bygge på åpen kildekode og hele kildekoden må være tilgjengelig for oppdragsgiver. Programvaren må sikre full integrasjon av aktuelle løsninger, være sikker og gi sporbarhet på aktiviteter. Programvare/Krav til åpen og tilgjengelig kildekode skal dokumenteres. 27 Tilbudt løsning skal inneholde all prosjektdeltakelse i prosjektperioden, nødvendig samhandling med 3. parts leverandører i prosjektperioden, utvikling av tilbudt løsning og eventuelt nødvendig videreutvikling av denne Antall timer avsatt til videreutvikling skal oppgis, eventuelle begrensninger og konsekvenser skal synliggjøres. Det skal gis utfyllende informasjon Drift, service og support i prosjektperioden og det 1. året etter overtakelse, skal inngå i tilbudt løsning Leveranse av drift fra 2. året etter overtakelse - se for øvrig punkt 28 Eventuelle begrensninger og konsekvenser skal syneliggjøres. Det skal gis utfyllende informasjon Beskrives 30 Support og service fra 2. året - respons 4 timer 07:00-17:00-7 dager i uken - ref punkt 28 Beskrives NR Bør krav Svingbar arm for veggmontering kan leveres som separat løsning og/eller montert i utvendig veggkanal. Produksjon av kort, samt autorisasjon av RFID og kort kan leveres som oppdragsgivers eiendom med utstyr og/eller som tjenestekjøp fra Tilbyder Multi touchterminalen bør være i stand til, gjennom autentiseringsløsninger - strekkoder/biometriske lesere - gi anlegget ytterligere fasiliteter Dersom det skal implementeres betalingssystem bør tilbyder kunne levere "betalingsautomat" - kredittkort mulighet - integrert eller via USB Løsningen skal beskrives og dokumenteres med bilde/skisse. Dersom svingarm bare kan leveres separat veggmontert uten kanal - skal ikke dette punktet fylles ut. Teknisk og funksjonell løsning vektlegges Sykehjemsetaten har ikke tatt stilling hva som er optimal løsning for etaten og ønsker derfor tilbud på to ulike alternativ - eie alternativt tjenestekjøp. Dersom ikke begge alternativene kan leveres - skal det gå særskilt frem av dette punktet. Kan begge alternativ leveres skal begge alternativene beskrives Dette er løsninger som kan leveres integrert og/eller kunne tilkobles via USB port. Dersom dette kan leveres - beskrives løsningen Dersom dette kan leveres, beskriv aktuell/aktuelle løsninger 5 LAN-port 100/1000 Dokumenteres LAN -port 100/1000 vektlegges 6 Touchscreen TV bør kunne leveres opptil 70" ved behov Dokumentere definerte kravfor touchscreen TV og skjermstørrelse 7 Touchscreen bør være med multi touch Beskrives/dokumenteres 8 9 Touchscreen - Mulighet for bruk til videokonferanser VPN bør kunne anvendes på Touchscreen TV Beskrives/dokumenteres Beskrives/dokumenteres VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 9 av 13

10 Integrasjon direkte mellom opptaksutstyr og tilbudt Touchscreen TV Support og service fra 2. året - respons 4 timer 07:00-20:00-5 dager i uken virkedager Support og service fra 2. året - respons 4 timer 07: dager i uken Beskrives/dokumenteres - se for øvrig punkt 28 og 30 under MÅ krav - beskrives - se for øvrig punkt 28 og 30 under MÅ krav - beskrives NR Særskilte krav 1 Sykehjemsetaten forventer at behov og krav til velferdsteknologi og tilbudt løsning endres over tid og Tilbyder må derfor kunne bidra til denne utviklingen I tillegg til Tilbyders "roadmap" for virksomheten - skal Tilbyder beskrive hvorledes felles videreutvikling skal gjennomføres, herunder fordeling av ansvar og økonomiske forhold 5.1. Forbehold om økonomiske ressurser, årlige budsjetter Det er avsatt økonomiske ressurser til hovedanskaffelsen, men ikke til Support, service, drift og vedlikehold etter 1. års drift. Dette punktet berører derfor i utgangspunktet opsjons anskaffelser og videreutvikling. Utløsing av opsjoner og tilleggsaktiviteter forutsetter at Oppdragsgiver og Oslo kommune stiller til rådighet nødvendige økonomiske ressurser for anskaffelsen. Det gjøres oppmerksom på at Oslo kommune generelt fastsettes økonomiske ressurser årlig i kommunens og etatens budsjettprosesser Pilotprosjekt Aktuelle to sykehjem Nordseterhjemmet og Fagerborghjemmet - er i stor grad sammenlignbare når det gjelder for gjennomføring av Pilotprosjekt implementering av velferdsteknologi. Begge har implementert IP basert sykesignal/pasientringesignal fra Schrak (SW19 switch). Det er imidlertid en forskjell ved at SW19 er plassert på rom i skap over toalett på Nordseterhjemmet, mens SW19 er plassert over himling i korridor på Fagerborghjemmet. En annen forskjell er størrelsen og antall beboere på sykehjemmene. Oppdragsgiver har til intensjon å gjennomføre pilot prosjektet i tre faser Fase 1 med design og avklaringer knyttet til brukerbehovet, konfigurering og integrering avløsning på test objekter, samt verifisering og dokumentering av løsning, herunder brukermanualer på norsk. Fase 2 omfatter implementering og tilrettelegging på Nordseterhjemmet og Fase 3 omfatter implementering og tilrettelegging på Fagerborghjemmet. Fasene gjennomføres sekvensielt, etter nærmere detaljert fremdriftsplan. Endelig plan utarbeides i prosjektet og med aktuell leverandør som prosjektdeltaker. Pilotprosjektet skal evalueres nøye, med vekt på erfaringsinnhenting og læring, som skal nyttegjøres for å fastsette løsningsdesign og prosjektorganisasjon for fremtidig implementering av velferdsteknologi. Gjennomføring av pilotprosjekt skal også medvirke til at Oppdragsgiver og Leverandør får et nøyaktigere bilde av handlingsrommet og kostnadsomfanget for integrasjonsoppgavene, hvor det ved avtaleinngåelsen eventuelt er knyttet usikkerhet og risiko som piloten må bidra til å avdekke. Pilotprosjektet skal prises som en helhetlig leveranse, herunder definerte integrasjoner. Detaljert prisunderlaget for hele leveransen skal fremgå. Dersom leverandøren vil kreve særskilte priser for hele eller deler av pilotprosjektet, må det klart fremgå i besvarelsen i bilag 2 og i prisbilaget. VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 10 av 13

11 6. Funksjonskrav for leveransene Administrasjon av løsningen Av hensyn til ressurseffektiv drift, skal utnevnt lokal administrator (etter opplæring) kunne foreta enklere konfigurasjoner og tilrettelegging for enkelt brukere. Det forutsettes at estimert tidsforbruk til utarbeidelse av brukerdokumentasjon og opplæring inngår i anskaffelsen. Eventuelle særskilte økonomiske tillegg for dette skal gå klar frem av prisbilaget. 7. Tekniske rammebetingelser for leveransene se for øvrig kravtabell 7.1. Fysisk infrastruktur Alle sykehjem i Oslo kommune er utstyrt med felles kablingssystem (strukturert kabling med UTP, Cat6/6A). I dag leveres telefoni, datatjenester og sykesignal/pasientringesignal gjennom dette trådbundne nettverket. SW19 switch skal benyttes for all signaltrafikk til Cisco switcher i etasjefordelere lokalnett er implementert i Oslo kommunes konsernnett via Cisco 3560 og fiber. Det er etablert WLAN på begge aktuelle sykehjem. Det er Oslo kommunes nettverksleverandør som har ansvar for alle LAN switchene, herunder konfigurasjon. Utstyr og kabling skal merkes og dokumenteres i tråd med Oslo kommunes retningslinjer. Tilbyder må oppgi behov for strøm til alt utstyr som leveres etablering av eventuelle nye punkt for sterkstrøm inngår ikke i anskaffelsen. I den grad modifikasjoner av felles kablingssystem (svakstrøm) er nødvendig, vil Oslo kommunes etablerte driftspartnere på kabling utføre slikt arbeid alternativt ved egen konkurranse. Det legges derfor til grunn at kabling ikke er del av anskaffelsen. Pilotinstallasjon vil bli brukt for å avklare detaljer i organisering og grensesnitt mellom leverandører i videreutvikling Integrasjon med telefonisystem sykesignal/pasientringesignal e-rom Sykehjem i Oslo har installert telefonisystem, hvor personalet i utstrakt grad benytter/skal benytte håndholdte trådløse telefoner/terminaler. Trådløse terminaler er i dag standardisert på DECT IP. Telefoniløsningen i sykehjemmene er knyttet sammen i nettverk, sammen med alle andre tjenestesteder i Oslo kommune. Det er etablert et felles sentralbord med telefonnummer som alle virksomhetene benytter. Sentralbordtjenesten har integrasjon mot brukernes kalenderløsning og katalogløsning. Alle tjenestesteder i Oslo kommune er tilknyttet dette datanettverket. Sentral IP-løsning for telefoni består av to redundante Cisco CallManager telefoniservere som er plassert på hver sin fysiske lokasjon. Gateway for tilknytning til offentlig nett er basert på Cisco 2851 med E1 grensesnitt. Det er implementert talepostkasser basert på Cisco Unity. Sykehjemsetaten har egen redundant Cisco - plattform Rel 7.1 som er knyttet til kommunens øvrige telefoni. Det foregår ett arbeid med portering over på etatens Cisco plattform for alle fasttelefoner, samt trådløse KIRK DECT IP for ekstern kommunikasjon/kommunikasjon internt i Oslo kommune. VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 11 av 13

12 Sykehjemsetaten har standardisert på IP basert trådbunnet sykesignal/pasientringesignal for inntil 18 av kommunens sykehjem. Gjennomføring av program for utskifting har pågått siden høsten Systemswitch (SW19) som er en del av sykesignal/pasientringesignal, brukes også som aksess for all signaltrafikk fra/til det enkelte rom til/fra lokalnettett. Implementering av ulike løsninger og anvendelser som bidrar til videreutvikling av bruk av velferdsteknologi er testet ut på to rom på Nordseterhjemmet. Leverandør av pleiefaglig program Gerica til Oslo kommune, TIETO utvikler plattform som kan benyttes på multitouchterminaler e-rom Integrasjon med LAN. Oslo kommune har etablert et felles nettverk for alle kommunens virksomheter. Dette nettverket, OKMAN, er bærer av alle IT-tjenester inklusive telefoni fra sentralt driftsmiljø. OKMAN består av et kjernenett, et distribusjonsnett med noder som dekker hele Oslo by og et aksessnett som kobler det enkelte tjenestested til distribusjonsnettet. Alle sykehjem i Oslo er tilkoblet OKMAN via fiber og aksessnettnoder. Lokalnett Anskaffelsen skal benytter IP i kommunikasjon for signaltrafikk så langt det er mulig. Eventuelle begrensninger skal spesifiseres særskilt. Alle leverandører som tilbyr tjenester inn i OKMAN må benytte leverandøraksess. En rekke driftsleverandør er allerede tilkoblet her. Det gjøres oppmerksom på at Oppdragsgiver i evaluering av tilbudene vil gi høyere teknisk score til leverandører som kan tilby teknisk gode og fremtidsrettede løsninger basert på IP som bærer. Anskaffelsen skal omfatte nødvendige utstyrsleveranser, konfigurasjons- og integrasjonsarbeider, samt drift, support og vedlikehold av slike. Samtidig er det viktig at Tilbyder og Drifts leverandør av OKMAN samarbeider godt. Pilotinstallasjon vil bli brukt for å avklare eventuelle uklarheter i leveransegrensesnitt Integrasjon med porttelefonanlegg, alarmanlegg og SD-anlegg. Oppdragsgiver ønsker gjennom anskaffelsen å utfordre potensialet som kan ligge i integrasjon med øvrige tekniske installasjoner, som eksempelvis telefoni, porttelefon, brannalarm, kamera/itv, energioppfølging og sentralisert styring og forvaltning gjennom SD-anlegg. For realisering av integrasjoner til/fra andre tekniske installasjoner, vil tilstand på - og hvorvidt de andre installasjonene i de aktuelle sykehjemmene er forberedt for integrasjon være avgjørende. Det forutsettes at anskaffes ikke skal medføre uhensiktsmessige begrensninger for slike integrasjoner. Pilotinstallasjon vil bli brukt for å avklare detaljer i integrasjonsløsninger, og for å finne optimalt kost/nytte-nivå i integrasjonsløsninger Sentralisert styring, drift og overvåkning. Oppdragsgiver ønsker med anskaffelsen, å utnytte potensialet som kan ligge i sentralisert styring, drift og overvåkning. I Oslo kommunes datanettverk er det konfigurert eget VLAN for leverandører, hvor også leverandør av velferdsteknologi vil få tilgang. Løsningen må kunne: 1. Tilby funksjonalitet for sentralisert styring, drift og overvåkning, fra kommunenes egne driftssenter VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 12 av 13

13 2. Tilby funksjonalitet for remote leverandøraksess, slik at leverandør kostnadseffektivt kan drifte installerte nye sykesignalanlegg. Anskaffelsen skal omfatte nødvendige utstyrsleveranser, konfigurasjons- og integrasjonsarbeider av løsning for sentralisert og remote leverandøraksess driftsløsning. Pilotinstallasjon vil bli brukt for å avklare detaljer i hva som er en hensiktsmessig driftsorganisering. Drift, support, service og vedlikehold må kunne overtas av ny leverandør etter 1. års drift etter overtakelsen. VERSJON Bilag 1 - Kundens KRAV til leveranser versjon 1 0 Side 13 av 13

Velferdsteknologiske løsninger for Oslo kommunes sykehjem

Velferdsteknologiske løsninger for Oslo kommunes sykehjem Oslo kommune Sykehjemsetaten Velferdsteknologiske løsninger for Oslo kommunes sykehjem 19.06.2013 Hallstein Murtnes 1 I. Informasjonsteknologi fra 2007 til 2015 II. Situasjonsbeskrivelse 2007 III. Det

Detaljer

Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON. Administrativt system for skole og SFO

Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON. Administrativt system for skole og SFO Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON Administrativt system for skole og SFO SAK NR.: 15/05314 1 Kravmatrise Spesifikasjon av krav Skal (S) Bør (B) Kravet MÅ tilfredsstilles.

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Myhre & Co Advokatfirma AS Fridtjof Nansens plass 5 0160 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0090-8 22.09.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon

Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon Helse Vest Innkjøps saksnummer: 2015/22 Helse Vest IKTs avtalenummer: 901502 Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon ist oppdatert: 06.01.2016

Detaljer

1 a 2 b 3 c 4 d 5 e 6 f. 7 Produktets krav og funksjon. Funksjon

1 a 2 b 3 c 4 d 5 e 6 f. 7 Produktets krav og funksjon. Funksjon 1 a 2 b 3 c 4 d 5 e 6 f 7 Produktets krav og funksjon 7.1 Funksjon 7.1.1 Elpas pasientvarslingssystem Varsling til Aastra SIP-DECT telefoner med melding. Med mulighet for tilbake ringing til romenhet med

Detaljer

Anskaffelse av bærbare PCer beregnet for bedriftsmarkedet.

Anskaffelse av bærbare PCer beregnet for bedriftsmarkedet. Saksnr.:13/13164 Side 1 av 11 Bilag1: Kundens kravspesifikasjon Anskaffelse av bærbare PCer beregnet for bedriftsmarkedet. Innhold 1 Innledning... 3 2 Behov... 3 3 Antatt størrelse på behov... 4 4 Funksjonelle

Detaljer

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser BILAG 1 Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser Driftsavtalen - MIL.NO Avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare Bilag 1 Forsvarets

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Fredag 29. august kl. 08.30, hos Omsorgsbygg Oslo KF, Sommerrogata 1, 0255 Oslo (inngang fra Inkognitogata).

Detaljer

Spørsmå l 1-41 Råmmeåvtåle nettverk og servere

Spørsmå l 1-41 Råmmeåvtåle nettverk og servere Spørsmå l 1-41 Råmmeåvtåle nettverk og servere Alle spørsmål Utlendingsnemnda (UNE) mottar til konkurransen «Rammeavtale nettverk og servere» vil besvares fortløpende og legges ut på Doffin. Spørsmålene

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr)

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) Vedlegg B: Kravspesifikasjon Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) 1. Overordnete mål med rammeavtalen a. Overordnede mål for AV-utstyr - Gode, tekniske løsninger, med god posisjon

Detaljer

EGA Svar på spørsmål, oppdatert pr

EGA Svar på spørsmål, oppdatert pr EGA-12132 Svar på spørsmål, oppdatert pr 17.10.12 Spørsmål 1: Dere har i Bilag 3 skrevet at dere har bl.a et EVA disksubsystem. Er det riktig å forstå at dere har 7TB data på EVAen i dag som skal tas backup

Detaljer

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fasttelefoni Bilag 3: Kundens Tekniske miljø

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fasttelefoni Bilag 3: Kundens Tekniske miljø Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fasttelefoni Bilag 3: Kundens Tekniske miljø Bilag 3 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. TELEFONSYSTEMER OG TILHØRENDE LØSNINGER I OSLO KOMMUNE...

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 3: Kundens tekniske plattform Versjon 1.3 23 november 2011 Innhold 1 OMFANG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 ARKITEKTUR OG INFRASTRUKTUR... 4 2.1.1 Microsoft... 4 2.1.2 Datarom... 4 2.1.3 LAN/WAN... 4

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Internett Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

Anskaffelseskatalog U5 IKT

Anskaffelseskatalog U5 IKT Anskaffelseskatalog U5 OmrådeKontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato 5001 -infrastruktur 20.11.2012 31.05.2013 Avtales 10.09.2012 5301 Telefoni 10.06.2014 07.10.2014 Avtales 27.10.2011 5401

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 1 Kravspesifikasjon for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte) for levering til Statens jernbanetilsyn

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller ilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT-0730-15 Web avspiller SIST LAGRET DATO: 18. desember 2015 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse ilag 1 Kravspesifikasjon 1 INNLEDNING... 3 1.1 EGREPSDEFINISJONER...

Detaljer

Bilag 7 Vedlegg 2 - Tjenestekatalog med standardpriser

Bilag 7 Vedlegg 2 - Tjenestekatalog med standardpriser Bilag 7 Vedlegg 2 - Tjenestekatalog med standardpriser Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi Endret til ny

Detaljer

SSA-K Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

SSA-K Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon SS-K ilag 1: Kundens kravspesifikasjon - Rådgivning og kjøp av lisenser og programvare Versjon 1.0 SS-K ilag 1 Kundens kravspesifikasjon Rådgivning og kjøp av lisenser og programvare Versjon 1.0 Versjonsdato

Detaljer

Kravspesifikasjon. nettverksinstallasjon, basispakke velferdsteknologi med berøringsskjerm og tilhørende funksjonalitet for beboere og ansatte

Kravspesifikasjon. nettverksinstallasjon, basispakke velferdsteknologi med berøringsskjerm og tilhørende funksjonalitet for beboere og ansatte Kravspesifikasjon nettverksinstallasjon, basispakke velferdsteknologi med berøringsskjerm og tilhørende funksjonalitet for beboere og ansatte i Skøyen terrasse Omsorg+ Anskaffelsesnummer 1/2014 Side 1

Detaljer

Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke.

Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke. 2012 Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke. Denne pakken inneholder alt man trenger for å kunne føle seg timelig trygg mot innbrudd på nettverket fra Internett. I tillegg vil systemet inneholde upnp

Detaljer

«Service desk management system» Svar på spørsmål

«Service desk management system» Svar på spørsmål «Service desk management system» Svar på spørsmål Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 02.08.2013... 2 1. Innledning Det vises til kunngjøringen på Doffin, MAY198210. Dette dokumentet gir

Detaljer

Bilag 1. Kravspesifikasjon for leie av arbeidsstasjoner

Bilag 1. Kravspesifikasjon for leie av arbeidsstasjoner Bilag 1 Kravspesifikasjon for leie av arbeidsstasjoner Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Formål... 3 3. Bakgrunn... 3 3.1 Utprøving av tilbudte maskiner... 3 Kravspesifikasjon... 3 3.2 Bruk

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Sentralisert Node Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder Bergen kommune har i dag to stk. APC Silcon 120 KW 400V UPS med tilhørende batteribanker. UPS ene er koblet i parallell og er en redundant

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Lokal Node

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Lokal Node PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Lokal Node Versjon 3.2, mars 2012 NRDB Lokal Node Versjon 3.2, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Stored Procedure grensesnitt for direkte

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008

Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008 Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTER... 3 2. PRISER... 4 2.1 INFRASTRUKTUR... 4

Detaljer

Anbudskonkurranse DL Rammeavtale for kjøp av PC er og servere mm spørsmål og svar

Anbudskonkurranse DL Rammeavtale for kjøp av PC er og servere mm spørsmål og svar Anbudskonkurranse DL 201400285 Rammeavtale for kjøp av PC er og servere mm spørsmål og svar Nedenfor vises spørsmål som er innkommet fra leverandørene i denne konkurransen sammen med Statsbygg svar på

Detaljer

KRIMINALOMSORGEN TRONDHEIM FENGSEL

KRIMINALOMSORGEN TRONDHEIM FENGSEL KRIMINALOMSORGEN TRONDHEIM FENGSEL Oppgradering ITV-SYSTEM Serverpark med software Svar på spørsmål til konkurransen Side i av 5 1. Innledning Det vises til kunngjøringen på Doffin, https://kgv.doffin.no/ctm/publication/documents/folder/135653

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012

Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012 Vedlegg A: Kravspesifikasjon Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012 For Hedmark IKT Vedlegg A - Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen inneholder følgende:

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Bilag HDO Drift og vedlikehold av Synergy

Tjenestebeskrivelse. Bilag HDO Drift og vedlikehold av Synergy Tjenestebeskrivelse Bilag 1.6.1 HDO Drift og vedlikehold av Synergy Versjon 1.0 Dokumentstatus Versjon Status Ansvarlig Dato 1.0 Godkjent Avdelingsleder Kunde- og brukerforvaltning 01.03.2014 Side 1 av

Detaljer

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Anskaffelse av nettverksutstyr og tilhørende tjenester. Bilag 1 og Bilagene 3-9:

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og <Leverandør> Anskaffelse av nettverksutstyr og tilhørende tjenester. Bilag 1 og Bilagene 3-9: Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Anskaffelse av nettverksutstyr og tilhørende tjenester. Bilag 1 og Bilagene 3-9: Innhold: Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon... 2 Bilag 3:

Detaljer

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag 4 til Rammeavtale

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AV Design Lys Lyd Bilde AS Ulvenveien 88 0581 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2008/71 07.10.2008 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Del B Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon. Rammeavtale telefoniprodukter:

Del B Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon. Rammeavtale telefoniprodukter: spesifikasjon Del B Konkurransegrunnlag spesifikasjon Rammeavtale telefoniprodukter: Telefonsentraler Støttesystemer Fasttelefoner Satelittelefoner Tilhørende tjenester Dokumentets dato: 08.05.2013 Saksnummer:

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelse av ny tra dløs løsning for Ryfylke IT Samarbeid

Rammeavtale for anskaffelse av ny tra dløs løsning for Ryfylke IT Samarbeid Vedlegg A: Kravspesifikasjon Rammeavtale for anskaffelse av ny tra dløs løsning for Ryfylke IT Samarbeid Vedlegg A - Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1. Innledning Kort om status historikk, status og utvikling

Detaljer

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Anskaffelse av nettverksutstyr og tilhørende tjenester.

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og <Leverandør> Anskaffelse av nettverksutstyr og tilhørende tjenester. Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Anskaffelse av nettverksutstyr og tilhørende tjenester. Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen Bilag 1-10 Side 1 Veiledende bilag

Detaljer

Saksnr. 2013/188 2-faktor autentisering. Spørsmål og svar: :

Saksnr. 2013/188 2-faktor autentisering. Spørsmål og svar: : Spørsmål og svar: 1 26.07.2013: 2 3 I «Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon» under krav T9 og T10 spesifiseres krav til integrasjon mot Microsoft Forefront Threat Management Gateway. Denne løsningen er

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.1 1. september 2006

Priser NRDB Versjon 8.1 1. september 2006 Priser NRDB Versjon 8.1 1. september 2006 Nasjonal referansedatabase AS 01/09/06 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 PRODUKTER...3 2 PRISER...4 2.1 INFRASTRUKTUR...4 2.1.1 NRDB Sentralisert Node...4 2.1.2

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Side 2 av 14 Innhold 1 KRAV TIL VEDLIKEHOLDSAVTALE... 3 1.1 KRAV TIL BRUKERSTØTTE OG OPPFØLGING.3 1.2

Detaljer

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015 Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune Kristin Standal 12. Mars 2015 Bakgrunn Innovasjon og anskaffelse Eksemplifisert ved Smart Mat Anskaffelse av sykesignalanlegg Trygg i eget hjem - Trygghetspakken

Detaljer

Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon

Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon Lagringsløsning 2012 1.3.2012 v.3 - HKE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1 Behovsbeskrivelse...3 1.1 Beskrivelse av nå situasjonen...3

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes 07.10.2015 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag,

Detaljer

Maksimal lenge for Cat6 kabler er < 100 m for å kunne oppfylle kravet i standarden.

Maksimal lenge for Cat6 kabler er < 100 m for å kunne oppfylle kravet i standarden. IKT kabling i Vestby kommune Generelt: Kommunens datanettverk dekker alle bygninger og er basert på fiberkabelforbindelse mellom byggene og CAT6 stjernenett lokalt i byggene. Alle nye installasjoner skal

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

AV-teknisk utrustning for Vegtrafikksentalen Region nord (VTS nord) Svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget pr. 25.08.

AV-teknisk utrustning for Vegtrafikksentalen Region nord (VTS nord) Svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget pr. 25.08. AV-teknisk utrustning for Vegtrafikksentalen Region nord (VTS nord) Svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget pr. 25.08.15 NB: Nye spørsmål er merket med rød tekst. Tekniske krav, kapittel B.2

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTER... 3 2. PRISER... 4 2.1 INFRASTRUKTUR...

Detaljer

Del 2 KRAVSPESIFIKASJON. Skytesimulator

Del 2 KRAVSPESIFIKASJON. Skytesimulator Del 2 KRAVSPESIFIKASJON Skytesimulator 201200065 Kravspesifikasjon 201200065 Åpen anbudskonkurranse INNHOLD 1 KRAVSPESIFIKASJON... 3 1.1 GENERELLE FORVENTNINGER TIL PRODUKTET... 3 1.2 VURDERING AV KRAV,

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Lokal Node (VPN) Versjon 3.1, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 1. INNLEDNING... 3 2. NRDB LOKAL NODE (VPN)...

Detaljer

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset LOS Bynett Tilkobling og intern kabling i huset Tilkobling av fiber i bolig Når du har bestilt fiber fra LOS Bynett, og området du bor i er vedtatt utbygd, vil du bli kontaktet av montør fra vår entreprenør.

Detaljer

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen av 25.01.14 Tilbyder bes fylle inn nødvendig informasjon i felter som inngår i dokumentets følgende deler/kapitler: 1. Arkitekturprinsipper

Detaljer

ANBUDSFORESPØRSEL. RAMMEAVTALE IKT-tjenester m.m. Iknowbase, Oracle- applikasjonsserver og database

ANBUDSFORESPØRSEL. RAMMEAVTALE IKT-tjenester m.m. Iknowbase, Oracle- applikasjonsserver og database ANBUDSFORESPØRSEL RAMMEAVTALE IKT-tjenester m.m. Iknowbase, Oracle- applikasjonsserver og database Varighet: 2 år med mulighet for forlengelse i 1 år Innledende informasjon. Trygderetten ønsker å inngå

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Sentralisert Node Versjon 3.2, mars 2012 NRDB Sentralisert Node Versjon 3.2, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Stored Procedure grensesnitt

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 3

Konkurransegrunnlag Del 3 Konkurransegrunnlag Del 3 Kravspesifikasjon Konsulentbistand IKT Saksnummer 2013/153 Dato 15.09.2013 Innhold 1 PRODUKTSPESIFIKASJON... 1 1.1 Omfang og volum... 1 2 KRAVSPESIFIKASJON... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER. Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER. Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 1.1 KONSEPT OG DESIGN FOR NETTMAGASIN... 1 1.2 KRAVSPESIFIKASJON

Detaljer

Datamaskin Modell A: Datamaskin Modell B KRAVSPESIFIKASJON IKT-UTSTYR. Tekniske krav:

Datamaskin Modell A: Datamaskin Modell B KRAVSPESIFIKASJON IKT-UTSTYR. Tekniske krav: Tekniske krav: Datamaskin Modell A: samme programvare image kan benyttes i hele perioden. Skjerm: 22" LED skjerm, med full HD oppløsning (1080p), integrert HD web-kamera og mikrofon. Datamaskin: Intel

Detaljer

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Beskrivelse av bistanden. Kontrakt om medieovervåkning til Statens landbruksforvaltning

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Beskrivelse av bistanden. Kontrakt om medieovervåkning til Statens landbruksforvaltning Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Beskrivelse av bistanden Kontrakt om medieovervåkning til Statens landbruksforvaltning 1 Anskaffelsen gjelder Statens landbruksforvaltning ønsker å inngå en avtale om

Detaljer

Bilag 3 Kundens tekniske plattform RFID-merking, alarmsystem, selvbetjent utlåns- og innleveringssystem

Bilag 3 Kundens tekniske plattform RFID-merking, alarmsystem, selvbetjent utlåns- og innleveringssystem Rana bibliotek Bilag 3 RFID-merking, alarmsystem, selvbetjent utlåns- og innleveringssystem 1 BILAG 3. KUNDENS TEKNISKE PLATTFORM Dette dokumentet inneholder relevante beskrivelser av kundens tekniske

Detaljer

Kjøp av Crossbeamkomponenter. Bilag 1, kjøpsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0

Kjøp av Crossbeamkomponenter. Bilag 1, kjøpsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0 Kjøp av Crossbeamkomponenter Bilag 1, kjøpsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0 Kjøp av crossbeamkomponenter - DSS versjon 1.0 Kravspesifikasjon 04.12.2009 16:41:00 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Sentralisert Node Versjon 3.1, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 1. INNLEDNING... 3 2. NRDB SENTRALISERT NODE...

Detaljer

Anskaffelseskatalog U5 IKT

Anskaffelseskatalog U5 IKT Anskaffelseskatalog U5 OmrådeKontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato 5001 -infrastruktur 20.11.2012 31.05.2013 Avtales 27.10.2011 5301 Telefoni 10.06.2014 07.10.2014 Avtales 27.10.2011 5401

Detaljer

Kundens krav til leveranser

Kundens krav til leveranser Kundens krav til leveranser HiB Felles plattform for Høgskolens nettsider Parafer / Side 1 av 6 Innhold 1 FORMÅL MED ANSKAFFELSEN... 3 2 ANSKAFFELSENS INNHOLD OG OMFANG... 3 3 KRAV TIL LEVERANSEN... 5

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-V Vedlikeholdsavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-V Vedlikeholdsavtalen versjon 2015 Vedlikeholdsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Nittedal kommunes kravspesifikasjon (krav til vedlikeholdstjenesten)... 2 Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon (beskrivelse av vedlikeholdstjenesten)...

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att:

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att: Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS SKULLERUDENGA BRL Att: 11. mars 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag, signalleveranse,

Detaljer

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 2 2.1 Veiledning til utfylling av tabeller og evalueringsmodell...

Detaljer

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Anskaffelse av nettverksutstyr og tilhørende tjenester.

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og <Leverandør> Anskaffelse av nettverksutstyr og tilhørende tjenester. Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Anskaffelse av nettverksutstyr og tilhørende tjenester. Bilag 6: Kundens tekniske plattform Bilag 6 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kundens tekniske

Detaljer

SSA-V Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon. "Digital døgnåpen forvaltning" - Ny portalløsning for Fosenkommunene

SSA-V Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon. Digital døgnåpen forvaltning - Ny portalløsning for Fosenkommunene SS-V Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon "Digital døgnåpen forvaltning" - Ny portalløsning for Fosenkommunene Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygning av dokumentet... 3 1.2 vtalens omfang... 3 1.3 Generelle

Detaljer

UA Tjenestebeskrivelse Nett

UA Tjenestebeskrivelse Nett UA Tjenestebeskrivelse Nett 0. Innhold 0. Innhold 1. Om dokumentet 2. Om 3. Innhold i tjenesten 4. Begrensninger i tjenesten 5. Kundens forpliktelser/ansvar 6. Mål for tjenestenivå 7. Prising

Detaljer

CLIQ Remote. - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Remote. - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote kan administreres sentralt for endring av adgang lokalt Med det nye administrasjonsprogrammet

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av anskaffelsen

Prosjektplan for gjennomføring av anskaffelsen Prosjektplan for gjennomføring av anskaffelsen 1. Prosjektplan Prosjektet vil benytte erfaringer med andre innovative anskaffelser, bl.a. Anskaffelse av lokaliseringsteknologi, ledet av Trondheim kommune,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Håndholdte GNSS GIS enheter for registrering til NVDB og FKB

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Håndholdte GNSS GIS enheter for registrering til NVDB og FKB Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Håndholdte GNSS GIS enheter for registrering til NVDB og FKB Dokumentets dato: 13. mai 2011 Saksnummer: 2011065872 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse

Detaljer

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Av Eldar Hovda, Husbanken 23. nov. 2012 1 Hva er Microsoft Lync 2010? Lync er en intuitiv tjeneste som lar deg snakke, ha videokonferanse, chatte,

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Vedlegg 3 Versjon 1.0 Rammeavtale for konsulenttjenester Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksnummer: 14/00061 Vedlegg 3: Kravspesifikasjon

Detaljer

Gode nettopplevelser med. HomeNet FIBER

Gode nettopplevelser med. HomeNet FIBER Gode nettopplevelser med HomeNet FIBER Brukerveiledning / Platinum 6840 Kjære kunde Du er nå ett skritt nærmere gode nettopplevelser med HomeNet Fiber! Dette er en veiledning for hvordan du tar i bruk

Detaljer

Turnus- og Ressursplanleggingssystem i Mantena. Prekvalifiseringskonferanse kl

Turnus- og Ressursplanleggingssystem i Mantena. Prekvalifiseringskonferanse kl Turnus- og Ressursplanleggingssystem i Mantena Prekvalifiseringskonferanse 21.10.14 kl. 12.00 Turnus- og Ressursplanleggingssystem i Mantena Mantena AS er et heleid datterselskap av NSB AS. Selskapet utfører

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi Navn på utdanningen Nettverksadministrator med design Navn på emnet Windows klient/skybasert klient programvare Nivå 5,1 Kandidaten har kunnskap om bruk og oppsett av gjeldende Windows operativsystem.

Detaljer

Kravspesifikasjon for

Kravspesifikasjon for for ANSKAFFELSE AV Utarbeide WEB løsning samt maler for dokumenter og publikasjoner Luftambulansetjenesten ANS 21. juni 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORORD... 3 2. KRAVSPESIFIKASJONENS OMFANG... 3 2.1

Detaljer

Rammeavtale: Innkjøp av IKT-utstyr. Svar på spørsmål til konkurransen

Rammeavtale: Innkjøp av IKT-utstyr. Svar på spørsmål til konkurransen Rammeavtale: Innkjøp av IKT-utstyr Svar på spørsmål til konkurransen 1. Innledning Det vises til kunngjøringen på Doffin, og utsendt konkurransegrunnlag m/bilag. Dette dokumentet gir svar på spørsmål som

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Bilag 2.5. IP Connect DSL Produktblad

Bilag 2.5. IP Connect DSL Produktblad Bilag 2.5 IP Connect DSL Produktblad INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Beskrivelse... 3 1.1 Egenskaper og bruksområder... 3 2 Produktspesifikasjon IP Connect DSL... 4 3 Tildeling av IP adresser gjennom IP Connect

Detaljer

Kravspesifikasjon. Detaljerte krav for kjøp av hardware for utvikling av IKT-infrastruktur og tilhørende tjenester for Finansdepartementet

Kravspesifikasjon. Detaljerte krav for kjøp av hardware for utvikling av IKT-infrastruktur og tilhørende tjenester for Finansdepartementet Kravspesifikasjon Detaljerte krav for kjøp av hardware for utvikling av IKT-infrastruktur og tilhørende tjenester for Finansdepartementet Februar 2013 Bilag 1 Kravspesifikasjonen Side 2 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Nummerportabilitet Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Honeywell OneWireless

Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless er et komplett ISA100 system bestående av nettverk og inn og utgangsenheter Et nettverk kan bestå av fra en transmitter og en gateway, til opp til flere tusen

Detaljer

Kontroller bussmateriell

Kontroller bussmateriell System for registrering og rapportering av kvalitets- og sikkerhetskontroller Ruter As 2015/1037 Innholdsfortegnelse 1. Orientering om oppdraget... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Krav til oppdraget... 4 3.1 Krav

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Tjenestekjøp prosjektstyringsverktøy og datateknisk infrastruktur. Åpen konkurranse. Konkurransegrunnlag

LILLESAND KOMMUNE. Tjenestekjøp prosjektstyringsverktøy og datateknisk infrastruktur. Åpen konkurranse. Konkurransegrunnlag LILLESAND KOMMUNE Tjenestekjøp prosjektstyringsverktøy og datateknisk infrastruktur Åpen konkurranse Konkurransegrunnlag 2 av 9 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse:... 2 2 Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett Fritt Valg Tjenesteleverandører i Bynett Stor eller liten. Alt i ett. Eller full skreddersøm. Vi har gjort det enkelt. Markedet flommer over av gode tilbud innen TV, Internett og telefoni. Felles for de

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Endepunktsikkerhet Dato: 24.11.2008 Versjon 1.0 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema for foretakets sluttpunktsikkerhet Antivirus

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer