Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge"

Transkript

1 Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge

2 Side 2 av 44 Innhold 1 Innledning Bakgrunn Kort om FATCA-avtalen Oversikt over pliktene FATCA medfører for norske finansielle institusjoner Oversikt over gjennomgangen av finansielle konti Hva gjelder dersom det finnes gunstigere regler i FATCA? Litt om denne rettledningen og kontaktinformasjon Hvem som omfattes av FATCA Finansielle institusjoner Innledning Rapporterende finansielle institusjoner Norsk finansiell institusjon Definisjon av finansiell institusjon Innledning Innskuddsinstitusjon Forvaringsinstitusjon Investeringsenhet Spesifiserte forsikringsselskaper Rapporterende finansielle institusjoner Hvem som anses som rapporterende finansielle institusjoner Fritatte virkelige rettighetshavere Finansiell institusjon som anses å overholde gjeldende bestemmelser Finansiell konto Innledning Konti som ikke anses som finansiell konto Konti som tilhører avdøde personer Visse sperrede konti Fritatte produkter Innskuddskonto... 20

3 Side 3 av Finansielt instrument eller finansielt produkt som holdes på konto (Forvaringskonto) Generelt Hvilke finansielle aktiva det skal gis opplysninger om Hvem som anses for å opprettholde en forvaringskonto Gjelds- og egenkapitalinteresser i investeringsenheter Livrentekontrakter Forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi Hvem som regnes kontohavere Generelt Konto som holdes på vegne av andre Gjennomgang av finansiell konto som tilhører fysisk person Innledning Nye finansielle konti opprettet 1. juli 2014 eller senere Unntak for nye innskuddskonti og forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi Finansielle konti opprettet før 1. juli Innledning Søk etter indisier Finansielle konti med verdi som overstiger USD Følger av at det oppdages indisier Unntak for finansielle konti som allerede er dokumentert Gjennomgang av finansiell konto som tilhører enhet Innledning Nærmere om klassifiseringen av kontohaver Finansielle institusjoner Kontohaver er en amerikansk juridisk person eller innretning Kontohaver er ikke en amerikansk person eller innretning eller en finansiell institusjon Nye finansielle konti opprettet 1. juli 2014 eller senere Klassifisering av kontohaver Kontohaver som ikke omfattes Kontohaver er juridisk person eller innretning som hovedsakelig har passive inntekter (passiv

4 Side 4 av 44 NFFE) Finansielle konti opprettet før 1. juli Innledning Unntak fra plikt til å gjennomgå konti Klassifisering av kontohaver som er amerikansk person Klassifisering av kontohaver som er finansiell institusjon Klassifisering av kontohaver som annen juridisk person eller innretning Overgangsregler for nye finansielle konti som opprettes før 1. januar Diverse Kontohaver har flere konti i den finansielle institusjonen Finansielle konti med flere kontohavere Fusjon og annen overtagelse av finansielle konti Summering av verdien av flere finansielle konti ved vurdering av beløpsgrensene Bruk av tjenesteleverandører ved gjennomgang av finansielle konti Dokumentasjon og oppbevaringsplikt Innhenting av amerikansk identifikasjonsnummer Nærstående enheter Nye relevante opplysninger som endrer omstendighetene Omregning av valuta... 44

5 Side 5 av 44 Endringsoversikt Versjon Dato Beskrivelse av endring Utført av Opprettet dokument SKD

6 Side 6 av 44 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Den amerikanske kongressen vedtok i mars 2010 lovgivning som pålegger utenlandske selskaper, enheter mv. som forvalter finansielle aktiva på vegne av amerikanske personer (heretter omtalt som finansielle institusjoner), å rapportere opplysninger om de finansielle aktivaene til amerikanske skattemyndigheter. Lovgivningen, som er kjent under navnet «Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)», skal sikre riktig etterlevelse av skatteplikten og hindre skatteunndragelser gjennom bruk av utenlandske finansielle institusjoner. FATCA retter seg direkte mot utenlandske finansielle institusjoner, herunder norske finansielle institusjoner, som blant annet må påta seg et ansvar for å rapportere kundeopplysninger til amerikanske myndigheter. Finansielle institusjoner som ikke påtar seg rapporteringsansvar etter de amerikanske reglene risikerer å bli ilagt 30 pst. kildeskatt på betalinger med amerikansk kilde. FATCA åpner for at utenlandske finansielle institusjoner som ilegges bestemte rapporteringsplikter etter hjemlandets internlovgivning, kan fritas fra det amerikanske regelverket. Et slikt fritak forutsetter imidlertid at landenes myndigheter har inngått en mellomstatlig avtale med USA som pålegger landene å innhente den relevante informasjonen fra sine finansielle institusjoner og som sikrer en folkerettslig forpliktelse til automatisk å utveksle disse opplysningene til amerikanske skattemyndigheter. Internasjonalt har det vært ønskelig med slike mellomstatlige avtaler (ofte referert som IGA Intergovernmental Agreements) for å forenkle de finansielle institusjonenes overholdelse av FATCA og for å sikre at eventuelle juridiske problemstillinger knyttet til utlevering av informasjon til utenlandske myndigheter ikke aktualiseres. Norge og USA inngikk en slik avtale 15. april Avtalen er inntatt i Prop. 138 S ( ) om samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Kongeriket Norge og Amerikas Forente Stater om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA. Avtalen trådte i kraft 27. januar Avtalen er gjennomført i norsk rett i ligningsloven kapittel 5 med samleforskrift 17. september 2013 nr om tredjeparters opplysningsplikt. Reglene innebærer at norske finansielle institusjoner skal identifisere og rapportere finansielle konti som har amerikanske kontohavere, registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter og formidle opplysninger ved formidling av betalinger med amerikansk kilde, og gi opplysninger om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner. De nye reglene gjelder med virkning fra 1. juli Kort om FATCA-avtalen FATCA-avtalen mellom Norge og USA er en avtale om utveksling av opplysninger om finansielle konti mellom landene, og ikke om skatteplikt.

7 Side 7 av 44 FATCA-avtalen innebærer at blant annet banker, verdipapirforetak, livsforsikringsselskaper, verdipapirfond og alternative investeringsfond skal gi kontoopplysninger om sine amerikanske kunder til Skattedirektoratet, som vil sende opplysningene til amerikanske skattemyndigheter (IRS). Personer som har konto i en slik finansiell institusjon, må derfor regne med å måtte avgi egenerklæring om de er amerikanske statsborgere eller skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA. Amerikanske statsborgere og personer som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA må oppgi sitt amerikanske identifikasjonsnummer. Når det gjelder skatteplikten, har Norge og USA inngått en skatteavtale som regulerer beskatningsretten mellom landene og forebygger dobbeltbeskatning. Du kan finne skatteavtalen her. Utveksling, oppbevaring og bruk av opplysningene er underlagt begrensninger og rammer som følger av artikkel 28 i skatteavtalen mellom Norge og USA: Alle opplysninger som utveksles på denne måte, skal behandles som hemmelige og ikke åpenbares for andre personer enn dem (herunder innbefattet en domstol eller et forvaltningsorgan) som har til oppgave å utligne, innfordre, tvangsfullbyrde eller pådømme de skatter som denne overenskomst gjelder. Har du spørsmål om skattleggingen av inntekt/formue i Norge etter norsk intern rett og skatteavtalen, kan du ta kontakt med skattekontoret på skatteetaten.no under "Kontakt oss". Har du spørsmål om amerikanske skatteregler, må disse rettes til amerikanske skattemyndigheter. 1.3 Oversikt over pliktene FATCA medfører for norske finansielle institusjoner FATCA-avtalen er gjennomført i lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) 13. juni 1980 nr. 24 med samleforskrift 17. september 2013 nr Det følger av samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt at finansielle institusjoner skal identifisere finansielle konti som har amerikanske kontohavere, registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter, formidle opplysninger ved formidling av betalinger med amerikansk kilde, og gi opplysninger om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner. Opplysningsplikten om finansielle konti med amerikansk kontohavere er harmonisert med gjeldende opplysningsplikter, jf. samleforskriften 5-3, 5-4, 5-5 D, 5-9 A og 5-9 C, jf syvende ledd. Opplysningsplikten om finansielle instrumenter og andre finansielle produkter samt om innskudd i verdipapirfond og andre investeringsenheter har et videre anvendelsesområde enn de ordinære opplysningspliktene. Det er derfor fastsatt overgangsregler for disse bestemmelsene, jf. samleforskriften og Det skal gis opplysninger om finansielle konti med amerikanske kontohavere. Dette forutsetter at de finansielle institusjonene gjennomfører undersøkelser for å identifisere sine amerikanske kunder. Det skal gis opplysninger om finansielle konti som tilhører amerikanske statsborgere og personer som er skattemessig bosatt i USA. For nye finansielle konti som opprettes fra 1. juli 2014, skal det

8 Side 8 av 44 innhentes egenerklæring fra kunden og gjøres en vurdering av om opplysningene gitt i egenerklæringen er rimelige. Det skal også gis opplysninger når kontohaver nekter å avgi egenerklæring ("recalcitrant account holder"). For finansielle konti opprettet før 1. juli 2014, skal det gjøres søk etter indisier som indikerer at kontohaver er amerikansk, og i enkelte tilfeller også spørring av kundeansvarlig. Det er mulig å innhente egenerklæring fra kunden i stedet for å søke etter indisier. Klassifiseringen av kontohavere som er jurdiske personer eller innretninger er mer komplisert og skal identifisere kontohavere som er: amerikanske selskaper eller innretninger (med unntak) ("Specified U.S. Person") deltakende finansielle institusjoner som anses å overholde FATCA ("PFFI") ikke-deltakende finansielle institusjoner som ikke anses å overholde FATCA ("NPFFI") andre selskaper med inntekter hovedsakelig fra aktiv virksomhet ("active NFFE") andre selskaper med inntekter hovedsakelig fra utbytte, renter mv. ("passive NFFE") Det skal gis opplysninger om finansielle konti når kontohaver er amerikansk selskap (med enkelte unntak) eller når kontohaver er et annet selskap med inntekter hovedsakelig fra finansielle eiendeler og reell rettighetshaver er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA. For å klassifisere kontohaver må det gjøres en vurdering av tilgjengelige opplysninger, og innhentes egenerklæring når det er nødvendig. For FATCA-merking, se kapittel 1.4. For inntektsåret 2014 skal det gis identifikasjonsopplysninger og opplysninger om saldo eller verdi på kontiene. Opplysningene for inntektsåret 2014 skal gis til Skattedirektoratet innen 31. mai Finansielle institusjoner som ikke har identifisert amerikanske kontohavere skal likevel sende inn en nulloppgave. For inntektsåret 2015 skal det gis identifikasjonsopplysninger og opplysninger om saldo eller verdi på kontiene, samt avkastning i form av renter, utbytte mv. Fra og med inntektsåret 2016 skal det gis identifikasjonsopplysninger og opplysninger om saldo eller verdi på kontiene, avkastning i form av renter, utbytte mv. samt salgsvederlag. Videre skal det for inntektsårene 2015 og 2016 gis opplysninger om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner, som er finansielle institusjoner som ikke anses å overholde FATCA. Norske finansielle institusjoner som ikke overholder pliktene som er beskrevet ovenfor, risikerer å bli satt opp på en liste over ikke-deltakende finansielle institusjoner av amerikanske skattemyndigheter. De vil dermed ikke lenger være fritatt fra den amerikanske kildeskatten. 1.4 Oversikt over gjennomgangen av finansielle konti Finansielle institusjoner skal gå gjennom finansielle konti for å identifisere konti med amerikanske kontohavere. En finansiell konto skal merkes med amerikansk landkode når kontohaver er:

9 Side 9 av 44 en eller flere fysiske personer som er eller kan være en amerikansk statsborger eller bosatt i USA en juridisk person eller innretning hjemmehørende i USA, med enkelte unntak som for eksempel børsnoterte selskaper en juridisk person eller innretning som ikke er hjemmehørende i USA, men som har hovedsakelig passive inntekter fra renter, utbytte mv. og en eller flere reelle rettighetshavere er amerikanske statsborgere eller bosatt i USA I tillegg skal finansielle konti som tilhører ikke-deltakende finansielle institusjoner identifiseres. Det er ulike regler for hvordan de finansielle kontiene skal gjennomgås: kontohaver er en fysisk person som oppretter ny konto 1. juli 2014 eller senere kontohaver er en juridisk person eller innretning som oppretter ny konto 1. juli 2014 eller senere. Det gjelder overgangsregler for nye konti som opprettes før 1. januar kontohaver er en fysisk person og kontoen er opprettet før 1. juli 2014 kontohaver er en juridisk person eller innretning og kontoen er opprettet før 1. juli 2014 Det er enkelte unntak fra plikten til å undersøke konti som ikke overstiger visse beløpsgrenser. Disse kontiene må undersøkes senere om saldoen eller verdien overstiger beløpsgrensen ved utgangen av inntektsåret 2015 eller et senere inntektsår. Det har ikke betydning om beløpsgrensen overskrides en eller flere ganger i løpet av et inntektsår. Det stilles ytterligere krav til gjennomgangen av finansielle konti med saldo eller verdi som overstiger USD Dette gjelder både i form av hvilke opplysninger som må være elektronisk søkbare for at det ikke skal være plikt til å søke i papirarkiv, og krav til kundeansvarliges faktiske kunnskap om at kontohaver er amerikansk. Når egenerklæringen eller testen viser at en eller flere kontohavere eller reelle rettighetshavere er eller kan være skattepliktige til USA, skal kontoen og kontohaver/reell rettighetshaver merkes med amerikansk landkode. Den finansielle institusjonen skal innhente amerikanske identifikasjonsnummer (US federal taxpayer identifying number) for hver amerikanske kontohaver. Rimeligheten av opplysningene som er gitt i egenerklæringen skal vurderes opp mot andre opplysninger den finansielle institusjonen er i besittelse av. Dersom opplysningene som er gitt i egenerklæringen strider mot andre opplysninger som er i den finansielle institusjonens besittelse, kan den ikke legge egenerklæringen til grunn. En finansiell institusjon anses for å ha grunn til å vite at egenerklæringen er feilaktig dersom det foreligger relevante opplysninger hvor en fornuftig person ville stilt spørsmål ved riktigheten av egenerklæringen. Når kontoopplysningene er gjennomgått og kontohaver er identifisert, skal kontoen og kontohaver merkes. Er kontohaver eller reell rettighetshaver amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA, skal kontoen og amerikansk(e) kontohaver(e) og reell

10 Side 10 av 44 rettighetshaver(e) merkes med amerikansk landkode. Dersom kontohaver er en juridisk person eller innretning skal kontoen også merkes på følgende måte: FATCA101 = Owner-Documented FI with specified US owner(s) FATCA102 = Passive Non-Financial Entity with substantial US owner(s) FATCA103 = Non-Participating FFI FATCA104 = Specified US Person FATCA105 = Direct Reporting NFFE 1.5 Hva gjelder dersom det finnes gunstigere regler i FATCA? Norge og USA har inngått en avtale om gjennomføring av FATCA. Denne avtalen er gjennomført i norsk rett i ligningsloven og samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt. Forskjeller i rettstradisjon og intern rett vil kunne tilsi at FATCA-avtalen blir gjennomført annerledes i andre land. Dersom en finansiell institusjon er av den oppfatning at FATCA, en FATCA-avtale mellom USA og et annet land eller gjennomføringsreglene i et annet land inneholder gunstigere regler enn det som følger av samleforskriften, kan den ta dette opp med Skattedirektoratet. Skattedirektoratet vil da vurdere å gjøre endringer i reglene som gjennomfører avtalen. Dersom Skattedirektoratet kommer til at det er grunnlag for å gjøre endringer, vil det bli gitt veiledning på skatteetaten.no slik at alle finansielle institusjoner kan orientere seg om endringen. Denne tilnærmingen sikrer likebehandling av de finansielle institusjonene og riktig gjennomføring av FATCA-avtalen. 1.6 Litt om denne rettledningen og kontaktinformasjon Denne rettledningen gjelder pliktene til å identifisere finansielle konti med amerikanske kontohavere og kontohavere som er ikke-deltakende finansielle institusjoner. Spesifikasjon for utfylling og innsending av likningsoppgaver for FATCA-rapportering vil bli publisert på skatteetaten.no under hovedsiden for likningsoppgaver og grunnlagsdata: Skatteetaten/Likningsoppgaver/ Har du spørsmål til denne rettledningen eller andre spørsmål om gjennomføringen av FATCA, kan du ta kontakt med Skattedirektoratet på:

11 Side 11 av 44 2 Hvem som omfattes av FATCA Finansielle institusjoner 2.1 Innledning Rapporterende finansielle institusjoner Finansielle institusjoner som er pålagt å gi opplysninger om amerikanske kontohavere etter FATCA anses som rapporterende finansielle institusjoner ("Reporting Financial Institution"). For å avgjøre om en virksomhet er en norsk rapporterende finansiell institusjon må virksomheten ta stilling til hvorvidt den i denne sammenhengen skal anses som norsk og om den driver virksomhet som faller inn under definisjonen av en finansiell institusjon. 2.2 Norsk finansiell institusjon Reglene gjelder rapporterende norske finansielle institusjoner, og omfatter datterselskaper og filialer av utenlandske finansielle institusjoner som er etablert i Norge. Datterselskaper og filialer av norske finansielle institusjoner som ikke er lokalisert i Norge er ikke omfattet, men vil eventuelt være omfattet av tilsvarende regler i det landet der de er lokalisert. En finansiell institusjon som er skattemessig hjemmehørende i Norge etter skatteloven 2-2 vil normalt være omfattet av reglene. Eksempel 1 ABC Bank ASA, som ligger i Oslo har følgende enheter i sitt konsern: Datterselskap i Bergen, Datterselskap i Sverige (partnerjurisdiksjon ), Filial i Tyskland (partnerjurisdiksjon ), Filial i et land som ikke har en FATCA-avtale med USA ABC Bank ASA og datterselskapet i Bergen er norske finansielle institusjoner og skal ukrevet gi opplysninger om konti merket med amerikansk landkode til Skattedirektoratet. Skattedirektoratet sender opplysningene videre til amerikanske skattemyndigheter (IRS). Datterselskapene i Sverige og Tyskland vil være omfattet av avtalene USA har inngått med disse landene. Filialen som ligger i et land som ikke har en FATCA-avtale med USA vil være en ikkedeltakende finansiell institusjon dersom den ikke inngår en direkteavtale med amerikanske skattemyndigheter om gjennomføring av FATCA (FFI agreement). Eksempel 2 WXY Bank er en finansiell institusjon hjemmehørende i Storbritannia som har følgende enheter i sitt konsern: Datterselskap i Skottland, Datterselskap i Danmark, Filial i Norge Banken og datterselskapet i Skottland skal rapportere til britiske skattemyndigheter, datterselskapet i Danmark til danske skattemyndigheter. Filialen som er etablert i Norge skal rapportere til norske skattemyndigheter.

12 Side 12 av Definisjon av finansiell institusjon Innledning Det er bare enheter som er juridiske personer eller innretninger som kan anses som en finansiell institusjon. Dersom en virksomhet drives som et enkeltpersonforetak vil den følgelig ikke være en finansiell institusjon, selv om den driver virksomhet som omfattes av kategoriene nevnt i kapittel nedenfor. Som juridisk person eller innretning omfattes enhver person som ikke er et individ (fysisk person) og inkluderer blant annet selskaper, partnerskap, truster, stiftelser, kooperativer og foreninger. Enheten må i tillegg drive virksomhet som oppfyller et eller flere vilkår: mottar innskudd som ledd i ordinær bankvirksomhet eller liknende forretningsvirksomhet (innskuddsinstitusjon), se kapittel innehar finansielle aktiva for andres regning som en betydelig del av sin virksomhet (forvaringsinstitusjon). Verdipapirkonto i verdipapirregister (jf. verdipapirregisterloven 1-3) som føres av ekstern registerfører (jf. verdipapirregisterloven 6-5 annet ledd), anses å være innehatt av registerfører, og ikke av verdipapirregisteret, se kapittel driver som forretningsvirksomhet (eller som styres av enhet som driver som forretningsvirksomhet) omsetning av pengemarkedsinstrumenter, porteføljeforvaltning eller annen form for investering på vegne av kunde, administrasjon eller forvaltning av midler eller penger på vegne av andre personer (investeringsenhet), se kapittel er forsikringsselskap (eller forsikringsselskaps holdingsselskap) som utsteder eller er forpliktet til å foreta utbetalinger i henhold til en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi eller en livrentekontrakt (spesifisert forsikringsselskap), se kapittel En virksomhet kan oppfylle flere av vilkårene over, og dermed falle innenfor mer enn én kategori av finansiell institusjon. Dersom virksomheten er en juridisk enhet eller innretning, men ikke driver virksomhet som faller inn under kategoriene, anses enheten som en "Non-Financial Foreign Entity" (NFFE). Dersom virksomheten oppfyller definisjonen for å være en finansiell institusjon, vil den i utgangspunktet anses som en rapporterende finansiell institusjon, som blant annet plikter å registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter og gi kontoopplysninger om amerikanske kontohavere. Virksomheten kan imidlertid være unntatt fra pliktene som en ikke-rapporterende finansiell institusjon. Unntaket omfatter virksomheter som anses som fritatte virkelige rettighetshavere ("Exempt Beneficial Owners") og finansielle institusjoner som anses å overholde gjeldende bestemmelser ("Deemed-Compliant Financial Institutions"). Unntakene er nærmere beskrevet i kapittel 2.4 nedenfor. Finansielle institusjoner som er rapporterende finansielle institusjoner men som av amerikanske skattemyndigheter anses å ikke overholde FATCA, blir klassifisert som ikke-deltakende finansielle institusjoner ("Non Participating Financial Institutions" NPFFIs) og kan bli ilagt amerikanske sanksjoner.

13 Side 13 av Innskuddsinstitusjon Som innskuddsinstitusjon anses enhver enhet som mottar innskudd som ledd i ordinær bankvirksomhet eller lignende forretningsvirksomhet. En enhet anses å drive slik virksomhet dersom den aksepterer innskudd eller lignende plassering av midler og jevnlig utfører en eller flere av følgende tjenester: a) yter kreditt b) kjøper, selger eller forhandler kundefordringer eller andre gjeldsbrev c) utsteder og forhandler finansieringsbevis d) yter tillits- eller forvaltningstjenester e) finansierer valutatransaksjoner, eller f) inngår, kjøper eller avhender finansielle leieavtaler eller leide eiendeler Sparebanker, forretningsbanker og utenlandske kredittinstitusjoner etablert i Norge, er foretak som etter norsk rett kan motta innskudd fra en ubestemt krets av personer. Slike foretak vil typisk anses som innskuddsinstitusjon etter samleforskriften. I tillegg kan også virksomheter som tilbyr innskudd eller lignende plassering av midler til en begrenset krets være omfattet. Dette innebærer at også samvirkeforetak og andre foreninger eller foretak som mottar innskudd fra medlemmer kan være omfattet, dersom de også driver virksomhet som nevnt i bokstav a)-f) ovenfor. I tillegg vil finansieringsforetak også kunne anses som innskuddsinstitusjon, for eksempel der utstedere av betalings- eller kredittkort kan motta innskudd fra kortinnehaverne. En virksomhet anses ikke å drive virksomhet som ligner bankvirksomhet dersom den bare tar imot innskudd i form av sikkerhet i forbindelse med salg eller utleie av fast eiendom eller løsøre Forvaringsinstitusjon Som forvaringsinstitusjon anses enhver enhet som innehar finansielle aktiva for andres regning som en betydelig del av sin virksomhet. En virksomhet oppfyller vilkårene i definisjonen dersom inntekter knyttet til innehav av finansielle eiendeler og relaterte finansielle tjenester utgjør 20 prosent eller mer av bruttoinntekten. Beregningen utføres for de tre siste regnskapsårene, eller fra oppstart av virksomheten når virksomheten ikke har vært drevet i tre år. Inntekter knyttet til innehav av finansielle eiendeler og relaterte tjenester omfatter følgende inntekter: forvaltning, kontohold og transaksjonshonorar provisjoner og andre honorar knyttet til gjennomføring og prising av verdipapirtransaksjoner inntekt opptjent fra å yte kreditt til kunder opptjent med hensyn til de finansielle aktiva som forvaltes inntekt opptjent på kjøps-/salgsmargin opptjent med hensyn til de finansielle aktiva som forvaltes rådgivningshonorar opptjent med hensyn til de finansielle aktiva som forvaltes inntekt fra clearing- og oppgjørstjenester.

14 Side 14 av 44 Banker og verdipapirforetak vil normalt falle innenfor definisjonen av forvaringsinstitusjon. Verdipapirkonto i norsk verdipapirregister skal ikke anses som innehatt av verdipapirregisteret men av kontofører. Norske verdipapirregistre vil derfor ikke anses som forvaringsinstitusjon på grunn av disse kontiene. Enheter som ikke holder finansielle eiendeler på vegne av andre, som for eksempel forsikringsmeglere, faller også utenfor definisjonen av en forvaringsinstitusjon Investeringsenhet Begrepet investeringsenhet omfatter to typer virksomheter og innretninger: 1. Enheter som gjennom sin virksomhet hovedsakelig utfører investeringsaktiviteter på vegne av andre 2. Enheter med bruttoinntekt som hovedsakelig kan knyttes til investering, reinvestering eller handel med finansielle eiendeler og som forvaltes av en finansiell institusjon. Virksomheten regnes for å utføre investeringsaktiviteter som nevnt i punkt 1 dersom den utfører en eller flere av følgende aktiviteter: handel i: o pengemarkedsinstrumenter (herunder sjekker, veksler, innskuddsbevis, derivater), o valuta, o rente- og indeksinstrumenter, o omsettelige verdipapirer og råvarefutures, individuell eller kollektiv porteføljeforvaltning, eller på annen måte investerer, administrerer eller forvalter finansielle eiendeler eller penger på vegne av andre personer. Dersom virksomheten kun driver ikke-bindende investeringsrådgivning, vil dette ikke anses som å utføre investeringsaktiviteter på vegne av andre. En enhet som nevnt i punkt 2 anses som forvaltet av en annen finansiell institusjon dersom forvalteren, direkte eller indirekte gjennom en annen tjenestetilbyder, utfører en eller flere av de investeringsaktiviteter som er nevnt i punkt 1 ovenfor på vegne av den forvaltede enheten. Dersom det ikke er gitt fullmakt til å ta investeringsbeslutninger for hele eller deler av eiendelene, skal den ikke anses å forvalte enheten. En virksomhet regnes for hovedsakelig å utføre investeringsaktiviteter på vegne av andre, eller en enhets bruttoinntekt regnes for hovedsakelig å skyldes investering, reinvestering eller handel med finansielle instrumenter, dersom bruttoinntekten fra de relevante aktiviteter er lik eller overstiger 50 prosent av bruttoinntekten. Beregningen utføres for de tre siste regnskapsårene, eller fra oppstart når virksomheten ikke har vært drevet i tre år. Verdipapirforetak og forvaltningsselskap vil typisk anses som investeringsenhet etter punkt 1. Verdipapirfond og alternative investeringsfond vil typisk anses som investeringsenhet etter punkt 2.

15 Side 15 av 44 Et fond som hovedsakelig investerer direkte i eiendomsinteresser, vil likevel ikke anses som en investeringsenhet. Eksempel 1 Investeringsrådgiver Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er en investeringsenhet etter punkt 1 ovenfor. Forvaltningsselskapet organiserer og forvalter en rekke midler, inkludert Fond A, et fond som investerer primært i aksjer. Selskapet inngår kontrakt med en investeringsrådgiver, en enhet, om å gi råd og aktiv forvaltning av en del av de finansielle midler for fondet A. Investeringsrådgiver tjente mer enn 50 % av sin brutto inntekt for de tre siste årene fra å tilby lignende tjenester. Fordi investeringsrådgiver primært driver virksomhet med å administrere finansielle eiendeler på vegne av klienter, er investeringsrådgiver en investeringsenhet etter punkt 1 ovenfor. Det er imidlertid bare den investeringsenheten som holder de finansielle kontoene som vil være ansvarlig for identifisering og rapportering av amerikanske kontohavere. Eksempel 2 Enhet som forvaltes av en finansiell institusjon Fakta er de samme som i Eksempel 1. I tillegg har Fond A, i hvert år siden den ble organisert, tjent mer enn 50 % av sin brutto inntekt fra å investere i finansielle eiendeler. Følgelig er fondet A en investeringsenhet etter punkt 2, fordi det er administrert av forvaltningsselskapet og investeringsrådgiver og fondets bruttoinntekt skyldes primært investering, reinvestering eller handel i finansielle eiendeler. Eksempel 3 Fondsforvalter Et forvaltningsselskaper en investeringsenhet etter punkt 1. Selskapet organiserer og registrer Fond A. Fondsforvalter er autorisert til å legge til rette for kjøp og salg av finansielle eiendeler holdt av fondet A i henhold til fondets investeringsstrategi. I hvert år siden det ble organisert, har fondet tjent mer enn 50 % av sin brutto inntekt fra å investere, reinvestere eller handle finansielle eiendeler. Følgelig er fondet en investeringsenhet etter punkt 2. Eksempel 4 Eiendomsfond som forvaltes av en finansiell institusjon Fakta er de samme som i eksempel 3, bortsett fra at fondets eiendeler består utelukkende av direkte eierandeler i fast eiendom. Fond A er ikke en investeringsenhet etter punkt 2, selv om det er administrert av forvaltningsselskapet, fordi mindre enn 50 % av fondets bruttoinntekt skyldes investering, reinvestering eller handel med finansielle eiendeler. Eksempel 5 Individuell megler Et individ B, driver som virksomhet å gi råd til kunder og har beslutningsmyndighet til å håndtere klientmidler. B anvender tjenester av et foretak til å utføre og gjennomføre handler på vegne av kunder. B tilbyr tjenester som investeringsrådgiver og forvalter til E, et aksjeselskap. E har tjent 50 % eller mer av sin bruttoinntekt for de siste tre år fra å investere, reinvestere eller handle i finansielle eiendeler. Fordi B er et individ er han, selv om han yter investeringsrelaterte aktiviteter, ikke en investeringsenhet etter punkt 1. Videre, er selskap E heller ikke en investeringsenhet etter punkt 2, fordi E forvaltes av B, et individ.

16 Side 16 av Spesifiserte forsikringsselskaper Et livsforsikringsselskap anses som et spesifisert forsikringsselskap når det utsteder forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi eller livrentekontrakter, eller er forpliktet til å foreta utbetalinger med hensyn til slike kontrakter. Som forsikringsselskap regnes virksomheter a) som er regulert som en forsikringsvirksomhet i henhold til forsikringsvirksomhetsloven, b) som har bruttoinntekt som oppstår fra forsikring, reassuranse og livrentekontrakter som foregående kalenderår overstiger 50 prosent av samlet bruttoinntekt i samme år, eller c) der den samlede verdien av eiendelene som er knyttet til forsikring, reassuranse og livrentekontrakter på et hvilken som helst tidspunkt i foregående kalenderår overstiger 50 prosent av forvaltningskapitalen på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av samme år. Livsforsikringsselskap og pensjonsforetak vil typisk anses å oppfylle vilkårene ovenfor. Pensjonsforetak vil imidlertid normalt anses som en fritatt virkelig rettighetshaver og unntatt fra rapporteringsplikt, se kapittel nedenfor. Skadeforsikringsselskap og forsikringsmeglere vil normalt ikke anses som et spesifisert forsikringsselskap. Eiendeler som er registrert i kundeporteføljen i et forsikringsselskap vil ikke føre til at selskapet anses for å være en forvaringsinstitusjon, innskuddsinstitusjon eller investeringsenhet. 2.4 Rapporterende finansielle institusjoner Hvem som anses som rapporterende finansielle institusjoner Dersom enheten anses som en norsk finansiell institusjon, se kapittel 2.2 og 2.3 ovenfor, vil den være en rapporterende finansiell institusjon med mindre den skal anses som en fritatt virkelig rettighetshaver ("Exempt Beneficial Owner") eller en finansiell institusjon som anses å overholde gjeldende bestemmelser ("Deemed Compliant Financial Institution"). Det er normalt bare rapporterende finansielle institusjoner som har plikter etter samleforskriften til å identifisere amerikanske kontohavere, registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter og formidle opplysninger ved betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner. Små finansielle institusjoner med lokal kundebase (finansiell institusjon som anses å overholde gjeldende bestemmelser) har imidlertid visse plikter, se kapittel nedenfor. Fritatte virkelige rettighetshavere og finansielle institusjoner som anses å overholde gjeldende bestemmelser har plikt til å påse at de oppfyller vilkårene for å anses som en ikke-rapporterende finansiell institusjon Fritatte virkelige rettighetshavere Finansielle institusjoner som anses som fritatte virkelige rettighetshavere ("Exempt Beneficial Owner") er ikke pålagt å registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter og har ikke rapporteringsplikt for eventuelle finansielle konti.

17 Side 17 av 44 Rapporterende finansielle institusjoner skal ikke gi opplysninger om konti eid av fritatte reelle rettighetshavere. Følgende finansielle institusjoner anses som fritatte virkelige rettighetshavere: offentlige myndigheter, heleide statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter, Statens Pensjonsfond utland og Folketrygdfondet, Norges Bank, internasjonale organisasjoner som er gitt immunitet og privilegier i henhold til lov 19. juni 1947 nr. 5, og pensjonskasser, se forsikringsvirksomhetsloven kapittel 7, private pensjonsfond opprettet før 1968, jf foretakspensjonsloven ledd og innskuddspensjonsforetak, jf forsikringsvirksomhetsloven kapittel Finansiell institusjon som anses å overholde gjeldende bestemmelser Følgende finansielle institusjoner vil anses for å overholde gjeldende bestemmelser ("Deemed Compliant Financial Institution") dersom den oppfyller visse vilkår som fremgår av samleforskriften sjette ledd: allmennyttige organisasjoner, jf. bokstav a visse kollektive investeringsobjekt, jf. bokstav b små finansielle institusjoner med lokal kundebase, jf. bokstav c kredittkortutstedere, jf. bokstav d lokal bank, jf. bokstav e lokal kredittforening, jf. bokstav f finansielle institusjoner som forvalter lave verdier, jf. bokstav g Slike virksomheter er normalt ikke pålagt å registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter eller rapportere finansielle konti. Dette gjelder imidlertid ikke små finansielle institusjoner med lokal kundebase. Disse er pålagt følgende plikter: Fra 1. juli 2014 overvåke hvorvidt de har finansielle konti innehatt av o fysiske personer bosatt utenfor Norge som er amerikanske statsborgere eller skattemessig bosatt i USA, o juridiske personer hjemmehørende i USA, o ikke-deltakende finansielle institusjoner eller o passive selskaper (passive NFFE) med reelle rettighetshavere bosatt utenfor Norge som er amerikanske statsborgere eller skattemessig bosatt i USA For finansielle konti opprettet før 1. juli 2014 identifisere om noen av disse er innehatt av kontohavere som nevnt under første kulepunkt etter reglene som gjelder for konti opprettet før 1. juli 2014

18 Side 18 av 44 Dersom det identifiseres konti som innehas av kontohavere som nevnt under første kulepunkt over, skal kontoene avsluttes eller rapporteres som om den finansielle institusjonen er en rapporterende finansiell institusjon. Dette innebærer følgende plikter: Merke og rapportere identifiserte finansielle konti med amerikansk kontohaver eller reell rettighetshaver bosatt eller hjemmehørende utenfor Norge Merke og rapportere amerikansk kontohaver eller reell rettighetshaver bosatt eller hjemmehørende utenfor Norge og innhente amerikanske identifikasjonsnummer Gi opplysninger om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner Registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter. 3 Finansiell konto 3.1 Innledning Med finansiell konto menes en konto som er opprettholdt hos en finansiell institusjon. Finansiell konto er i samleforskriften sjuende ledd definert som: a. innskuddskonto som er opplysningspliktig etter ligningsloven 5-3 b. finansielt instrument eller finansielt produkt som holdes på konto og er opplysningspliktig etter ligningsloven 5-4, c. andeler i verdipapirfond og andre investeringsenheter som er opplysningspliktig etter ligningsloven 5-9 bokstav c, unntatt andeler som regelmessig omsettes i et etablert verdipapirmarked, d. livrentekontrakt og livsforsikringsavtale med gjenkjøpsverdi som er opplysningspliktig etter ligningsloven 5-5 nr. 3 og 5-9 bokstav a. Begrepet finansiell konto inkluderer ikke konti omhandlet i kapittel 3.2, og slike konti er følgelig ikke underlagt reglene om identifisering av rapporteringspliktige konti. Som hovedregel skal en finansiell konto anses opprettholdt av: For innskudd: den finansielle institusjon som er forpliktet til å foreta betalinger med hensyn til kontoen For finansielt instrument eller produkt: av den finansielle institusjon som holder midlene på konto (inkludert en finansiell institusjon som holder eiendeler på vegne av kunde i eget navn) For egenkapital- og gjeldsinteresse i investeringsenhet: av slik finansiell institusjon For livrentekontrakt og livsforsikringsavtale med gjenkjøpsverdi: av den finansielle institusjon som er forpliktet til å foreta utbetalinger i henhold til kontrakten Det kan imidlertid være tilfeller der den finansielle institusjon som etter hovedregelen skal anses for å opprettholde kontoen ikke er i besittelse av all nødvendig informasjon. I slike tilfeller kan det være nødvendig at den finansielle institusjon som er i slik besittelse anses for å opprettholde kontoen eller deler nødvendig informasjon med annen finansiell institusjon. Eksempler på dette er omtalt i de enkelte underkapitler til kapittel 3.

19 Side 19 av 44 En finansiell institusjon kan anses for å opprettholde flere typer finansielle konti. Eksempelvis vil et verdipapirforetak som forvaringsinstitusjon normalt både opprettholde innskuddskonti og finansielle instrumenter på konto. Selv om en enhet er definert som en finansiell institusjon (se kapittel 2), er det imidlertid ikke sikkert den opprettholder noen finansiell konto. 3.2 Konti som ikke anses som finansiell konto Konti som tilhører avdøde personer Det er ikke nødvendig å anse konti som tilhører avdøde personer som finansielle konti dersom den finansielle institusjonen har mottatt og er i besittelse av dokumentasjon av kontoinnehaverens død (for eksempel en kopi av dødsattest). Dette innebærer at det ikke er nødvendig å merke slike konti Visse sperrede konti Finansiell konto omfatter ikke konti der kontohaver er en mellommann (for eksempel en advokat eller eiendomsmegler) i de tilfeller mellommannen ikke er en annen finansiell institusjon og kontoen er opprettet for å stille sikkerhet i forbindelse med: en dom eller kjennelse når mellommannen opptrer på vegne av sin klient, eller salg, bytte eller leie av fast eiendom eller løsøre forutsatt at kontoen oppfyller følgende vilkår: 1. bare inneholder tilstrekkelige midler til å sikre et krav mot en av partene direkte knyttet til transaksjonen, eller en lignende betaling, eller med en finansiell eiendel som er deponert i forbindelse med salg, bytte eller leie av eiendelen, 2. bare brukes til å stille sikkerhet for kjøperen av en eiendom til å betale salgssummen, selger for å betale betinget forpliktelse, eller utleier eller leietaker for å dekke skade på den faste eiendommen eller løsøret som avtalt i leiekontrakten, 3. eiendelene på kontoen inkludert avkastning, skal betales eller på annen måte overføres til fordel for kjøper, selger, utleier eller leietaker når eiendommen selges, byttes eller overdras, eller leiekontrakten opphører, 4. ikke er en marginkonto eller lignende konto opprettet i forbindelse med salg eller bytte av en finansiell eiendel, og 5. det er ikke knyttet et kredittkort til kontoen Fritatte produkter Det er ikke nødvendig å anse følgende produkter som finansiell konto: Skattefavoriserte pensjonsordninger (og fripoliser eller pensjonskapitalbevis) omfattet av skatteloven Kollektive livrenter omfattet av skatteloven 5-41 Boligsparing for ungdom.

20 Side 20 av Innskuddskonto Som innskuddskonto omfattes enhver drifts-, sjekk-, spare-, tidsinnskudds-, eller foliokonto. I tillegg enhver annen konto som er dokumentert ved banksertifikat, bankbok, investeringsbevis, sparebevis eller annet liknende instrument gitt og opprettholdt av en finansiell institusjon som ledd i ordinær bankvirksomhet eller lignende virksomhet. Kredittkort med positiv saldo er opplysningspliktig etter ligningsloven 5-3, og inngår i definisjonen av finansiell konto. Innskuddskonto omfatter også garanterte investeringskontrakter og lignende avtaler inngått av forsikringsselskaper hvor det inngås avtale om å betale eller kreditere rente på beløpet. Omsettelige gjeldsinstrumenter som omsettes på et regulert marked eller over-the-counter markedet og distribueres og holdes gjennom finansielle institusjoner anses normalt ikke som innskuddskonto, men som finansielle eiendeler. 3.4 Finansielt instrument eller finansielt produkt som holdes på konto (Forvaringskonto) Generelt Finansielle instrumenter eller finansielle produkter som holdes på konto til fordel for en annen person, omtales i FATCA-sammenheng som forvaringskonto Hvilke finansielle aktiva det skal gis opplysninger om Finansielle instrumenter og finansielle produkter som kan holdes på en forvaringskonto omfatter blant annet: en aksje i et selskap en obligasjon, sertifikat, gjeldsbrev eller annet gjeldsbevis en valuta- eller råvaretransaksjon en kredittbytteavtale, en bytteavtale basert på en ikke-finansiell indeks eller en annen byttekontrakt med fremtidig oppgjør enhver opsjon eller ethvert annet derivatinstrument en forsikringsavtale eller en livrentekontrakt En forsikringsavtale eller livrentekontrakt anses normalt ikke som en forvaringskonto, men kan være eiendeler som holdes på en slik konto Hvem som anses for å opprettholde en forvaringskonto Det er en forutsetning at det finansielle instrumentet eller produktet holdes gjennom et kontoforhold. En forvaringskonto anses opprettholdt av den finansielle institusjon som holder finansielle aktiva i forvaring. Dette innebærer at i tilfeller der et verdipapirforetak bare driver virksomhet med mottak og formidling av ordre eller utførelse av ordre på vegne av kunde, jf.

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter

Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter 1. Innledning og sammendrag Skattedirektoratet foreslår en ordning

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 *

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * (Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper Etableringsfrihet Fri kapitalbevegelse Omgåelse av nasjonal lovgivning Rettferdiggjøring Forholdsmessighet) I forente saker

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

"Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt"

Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt Utkast "Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt" Kapittel 5. Opplysningsplikt for tredjepart Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i ligningsloven 13. juni 1980 nr. 24??...

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer

Detaljer

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg 1 Forsikringsavtalen Netfonds Kapitalforsikring er en kapitalforsikring

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring Kredittilsynet 23. juni 2009 Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring 1. Innledning Kredittilsynet foreslår nye bestemmelser om gjennomføringen

Detaljer

Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter

Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter Kredittilsynet 26. juni 2009 Høringsnotat Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter Forskrift 12. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers

Detaljer