Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge"

Transkript

1 Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge

2 Side 2 av 44 Innhold 1 Innledning Bakgrunn Kort om FATCA-avtalen Oversikt over pliktene FATCA medfører for norske finansielle institusjoner Oversikt over gjennomgangen av finansielle konti Hva gjelder dersom det finnes gunstigere regler i FATCA? Litt om denne rettledningen og kontaktinformasjon Hvem som omfattes av FATCA Finansielle institusjoner Innledning Rapporterende finansielle institusjoner Norsk finansiell institusjon Definisjon av finansiell institusjon Innledning Innskuddsinstitusjon Forvaringsinstitusjon Investeringsenhet Spesifiserte forsikringsselskaper Rapporterende finansielle institusjoner Hvem som anses som rapporterende finansielle institusjoner Fritatte virkelige rettighetshavere Finansiell institusjon som anses å overholde gjeldende bestemmelser Finansiell konto Innledning Konti som ikke anses som finansiell konto Konti som tilhører avdøde personer Visse sperrede konti Fritatte produkter Innskuddskonto... 20

3 Side 3 av Finansielt instrument eller finansielt produkt som holdes på konto (Forvaringskonto) Generelt Hvilke finansielle aktiva det skal gis opplysninger om Hvem som anses for å opprettholde en forvaringskonto Gjelds- og egenkapitalinteresser i investeringsenheter Livrentekontrakter Forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi Hvem som regnes kontohavere Generelt Konto som holdes på vegne av andre Gjennomgang av finansiell konto som tilhører fysisk person Innledning Nye finansielle konti opprettet 1. juli 2014 eller senere Unntak for nye innskuddskonti og forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi Finansielle konti opprettet før 1. juli Innledning Søk etter indisier Finansielle konti med verdi som overstiger USD Følger av at det oppdages indisier Unntak for finansielle konti som allerede er dokumentert Gjennomgang av finansiell konto som tilhører enhet Innledning Nærmere om klassifiseringen av kontohaver Finansielle institusjoner Kontohaver er en amerikansk juridisk person eller innretning Kontohaver er ikke en amerikansk person eller innretning eller en finansiell institusjon Nye finansielle konti opprettet 1. juli 2014 eller senere Klassifisering av kontohaver Kontohaver som ikke omfattes Kontohaver er juridisk person eller innretning som hovedsakelig har passive inntekter (passiv

4 Side 4 av 44 NFFE) Finansielle konti opprettet før 1. juli Innledning Unntak fra plikt til å gjennomgå konti Klassifisering av kontohaver som er amerikansk person Klassifisering av kontohaver som er finansiell institusjon Klassifisering av kontohaver som annen juridisk person eller innretning Overgangsregler for nye finansielle konti som opprettes før 1. januar Diverse Kontohaver har flere konti i den finansielle institusjonen Finansielle konti med flere kontohavere Fusjon og annen overtagelse av finansielle konti Summering av verdien av flere finansielle konti ved vurdering av beløpsgrensene Bruk av tjenesteleverandører ved gjennomgang av finansielle konti Dokumentasjon og oppbevaringsplikt Innhenting av amerikansk identifikasjonsnummer Nærstående enheter Nye relevante opplysninger som endrer omstendighetene Omregning av valuta... 44

5 Side 5 av 44 Endringsoversikt Versjon Dato Beskrivelse av endring Utført av Opprettet dokument SKD

6 Side 6 av 44 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Den amerikanske kongressen vedtok i mars 2010 lovgivning som pålegger utenlandske selskaper, enheter mv. som forvalter finansielle aktiva på vegne av amerikanske personer (heretter omtalt som finansielle institusjoner), å rapportere opplysninger om de finansielle aktivaene til amerikanske skattemyndigheter. Lovgivningen, som er kjent under navnet «Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)», skal sikre riktig etterlevelse av skatteplikten og hindre skatteunndragelser gjennom bruk av utenlandske finansielle institusjoner. FATCA retter seg direkte mot utenlandske finansielle institusjoner, herunder norske finansielle institusjoner, som blant annet må påta seg et ansvar for å rapportere kundeopplysninger til amerikanske myndigheter. Finansielle institusjoner som ikke påtar seg rapporteringsansvar etter de amerikanske reglene risikerer å bli ilagt 30 pst. kildeskatt på betalinger med amerikansk kilde. FATCA åpner for at utenlandske finansielle institusjoner som ilegges bestemte rapporteringsplikter etter hjemlandets internlovgivning, kan fritas fra det amerikanske regelverket. Et slikt fritak forutsetter imidlertid at landenes myndigheter har inngått en mellomstatlig avtale med USA som pålegger landene å innhente den relevante informasjonen fra sine finansielle institusjoner og som sikrer en folkerettslig forpliktelse til automatisk å utveksle disse opplysningene til amerikanske skattemyndigheter. Internasjonalt har det vært ønskelig med slike mellomstatlige avtaler (ofte referert som IGA Intergovernmental Agreements) for å forenkle de finansielle institusjonenes overholdelse av FATCA og for å sikre at eventuelle juridiske problemstillinger knyttet til utlevering av informasjon til utenlandske myndigheter ikke aktualiseres. Norge og USA inngikk en slik avtale 15. april Avtalen er inntatt i Prop. 138 S ( ) om samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Kongeriket Norge og Amerikas Forente Stater om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA. Avtalen trådte i kraft 27. januar Avtalen er gjennomført i norsk rett i ligningsloven kapittel 5 med samleforskrift 17. september 2013 nr om tredjeparters opplysningsplikt. Reglene innebærer at norske finansielle institusjoner skal identifisere og rapportere finansielle konti som har amerikanske kontohavere, registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter og formidle opplysninger ved formidling av betalinger med amerikansk kilde, og gi opplysninger om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner. De nye reglene gjelder med virkning fra 1. juli Kort om FATCA-avtalen FATCA-avtalen mellom Norge og USA er en avtale om utveksling av opplysninger om finansielle konti mellom landene, og ikke om skatteplikt.

7 Side 7 av 44 FATCA-avtalen innebærer at blant annet banker, verdipapirforetak, livsforsikringsselskaper, verdipapirfond og alternative investeringsfond skal gi kontoopplysninger om sine amerikanske kunder til Skattedirektoratet, som vil sende opplysningene til amerikanske skattemyndigheter (IRS). Personer som har konto i en slik finansiell institusjon, må derfor regne med å måtte avgi egenerklæring om de er amerikanske statsborgere eller skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA. Amerikanske statsborgere og personer som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA må oppgi sitt amerikanske identifikasjonsnummer. Når det gjelder skatteplikten, har Norge og USA inngått en skatteavtale som regulerer beskatningsretten mellom landene og forebygger dobbeltbeskatning. Du kan finne skatteavtalen her. Utveksling, oppbevaring og bruk av opplysningene er underlagt begrensninger og rammer som følger av artikkel 28 i skatteavtalen mellom Norge og USA: Alle opplysninger som utveksles på denne måte, skal behandles som hemmelige og ikke åpenbares for andre personer enn dem (herunder innbefattet en domstol eller et forvaltningsorgan) som har til oppgave å utligne, innfordre, tvangsfullbyrde eller pådømme de skatter som denne overenskomst gjelder. Har du spørsmål om skattleggingen av inntekt/formue i Norge etter norsk intern rett og skatteavtalen, kan du ta kontakt med skattekontoret på skatteetaten.no under "Kontakt oss". Har du spørsmål om amerikanske skatteregler, må disse rettes til amerikanske skattemyndigheter. 1.3 Oversikt over pliktene FATCA medfører for norske finansielle institusjoner FATCA-avtalen er gjennomført i lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) 13. juni 1980 nr. 24 med samleforskrift 17. september 2013 nr Det følger av samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt at finansielle institusjoner skal identifisere finansielle konti som har amerikanske kontohavere, registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter, formidle opplysninger ved formidling av betalinger med amerikansk kilde, og gi opplysninger om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner. Opplysningsplikten om finansielle konti med amerikansk kontohavere er harmonisert med gjeldende opplysningsplikter, jf. samleforskriften 5-3, 5-4, 5-5 D, 5-9 A og 5-9 C, jf syvende ledd. Opplysningsplikten om finansielle instrumenter og andre finansielle produkter samt om innskudd i verdipapirfond og andre investeringsenheter har et videre anvendelsesområde enn de ordinære opplysningspliktene. Det er derfor fastsatt overgangsregler for disse bestemmelsene, jf. samleforskriften og Det skal gis opplysninger om finansielle konti med amerikanske kontohavere. Dette forutsetter at de finansielle institusjonene gjennomfører undersøkelser for å identifisere sine amerikanske kunder. Det skal gis opplysninger om finansielle konti som tilhører amerikanske statsborgere og personer som er skattemessig bosatt i USA. For nye finansielle konti som opprettes fra 1. juli 2014, skal det

8 Side 8 av 44 innhentes egenerklæring fra kunden og gjøres en vurdering av om opplysningene gitt i egenerklæringen er rimelige. Det skal også gis opplysninger når kontohaver nekter å avgi egenerklæring ("recalcitrant account holder"). For finansielle konti opprettet før 1. juli 2014, skal det gjøres søk etter indisier som indikerer at kontohaver er amerikansk, og i enkelte tilfeller også spørring av kundeansvarlig. Det er mulig å innhente egenerklæring fra kunden i stedet for å søke etter indisier. Klassifiseringen av kontohavere som er jurdiske personer eller innretninger er mer komplisert og skal identifisere kontohavere som er: amerikanske selskaper eller innretninger (med unntak) ("Specified U.S. Person") deltakende finansielle institusjoner som anses å overholde FATCA ("PFFI") ikke-deltakende finansielle institusjoner som ikke anses å overholde FATCA ("NPFFI") andre selskaper med inntekter hovedsakelig fra aktiv virksomhet ("active NFFE") andre selskaper med inntekter hovedsakelig fra utbytte, renter mv. ("passive NFFE") Det skal gis opplysninger om finansielle konti når kontohaver er amerikansk selskap (med enkelte unntak) eller når kontohaver er et annet selskap med inntekter hovedsakelig fra finansielle eiendeler og reell rettighetshaver er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA. For å klassifisere kontohaver må det gjøres en vurdering av tilgjengelige opplysninger, og innhentes egenerklæring når det er nødvendig. For FATCA-merking, se kapittel 1.4. For inntektsåret 2014 skal det gis identifikasjonsopplysninger og opplysninger om saldo eller verdi på kontiene. Opplysningene for inntektsåret 2014 skal gis til Skattedirektoratet innen 31. mai Finansielle institusjoner som ikke har identifisert amerikanske kontohavere skal likevel sende inn en nulloppgave. For inntektsåret 2015 skal det gis identifikasjonsopplysninger og opplysninger om saldo eller verdi på kontiene, samt avkastning i form av renter, utbytte mv. Fra og med inntektsåret 2016 skal det gis identifikasjonsopplysninger og opplysninger om saldo eller verdi på kontiene, avkastning i form av renter, utbytte mv. samt salgsvederlag. Videre skal det for inntektsårene 2015 og 2016 gis opplysninger om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner, som er finansielle institusjoner som ikke anses å overholde FATCA. Norske finansielle institusjoner som ikke overholder pliktene som er beskrevet ovenfor, risikerer å bli satt opp på en liste over ikke-deltakende finansielle institusjoner av amerikanske skattemyndigheter. De vil dermed ikke lenger være fritatt fra den amerikanske kildeskatten. 1.4 Oversikt over gjennomgangen av finansielle konti Finansielle institusjoner skal gå gjennom finansielle konti for å identifisere konti med amerikanske kontohavere. En finansiell konto skal merkes med amerikansk landkode når kontohaver er:

9 Side 9 av 44 en eller flere fysiske personer som er eller kan være en amerikansk statsborger eller bosatt i USA en juridisk person eller innretning hjemmehørende i USA, med enkelte unntak som for eksempel børsnoterte selskaper en juridisk person eller innretning som ikke er hjemmehørende i USA, men som har hovedsakelig passive inntekter fra renter, utbytte mv. og en eller flere reelle rettighetshavere er amerikanske statsborgere eller bosatt i USA I tillegg skal finansielle konti som tilhører ikke-deltakende finansielle institusjoner identifiseres. Det er ulike regler for hvordan de finansielle kontiene skal gjennomgås: kontohaver er en fysisk person som oppretter ny konto 1. juli 2014 eller senere kontohaver er en juridisk person eller innretning som oppretter ny konto 1. juli 2014 eller senere. Det gjelder overgangsregler for nye konti som opprettes før 1. januar kontohaver er en fysisk person og kontoen er opprettet før 1. juli 2014 kontohaver er en juridisk person eller innretning og kontoen er opprettet før 1. juli 2014 Det er enkelte unntak fra plikten til å undersøke konti som ikke overstiger visse beløpsgrenser. Disse kontiene må undersøkes senere om saldoen eller verdien overstiger beløpsgrensen ved utgangen av inntektsåret 2015 eller et senere inntektsår. Det har ikke betydning om beløpsgrensen overskrides en eller flere ganger i løpet av et inntektsår. Det stilles ytterligere krav til gjennomgangen av finansielle konti med saldo eller verdi som overstiger USD Dette gjelder både i form av hvilke opplysninger som må være elektronisk søkbare for at det ikke skal være plikt til å søke i papirarkiv, og krav til kundeansvarliges faktiske kunnskap om at kontohaver er amerikansk. Når egenerklæringen eller testen viser at en eller flere kontohavere eller reelle rettighetshavere er eller kan være skattepliktige til USA, skal kontoen og kontohaver/reell rettighetshaver merkes med amerikansk landkode. Den finansielle institusjonen skal innhente amerikanske identifikasjonsnummer (US federal taxpayer identifying number) for hver amerikanske kontohaver. Rimeligheten av opplysningene som er gitt i egenerklæringen skal vurderes opp mot andre opplysninger den finansielle institusjonen er i besittelse av. Dersom opplysningene som er gitt i egenerklæringen strider mot andre opplysninger som er i den finansielle institusjonens besittelse, kan den ikke legge egenerklæringen til grunn. En finansiell institusjon anses for å ha grunn til å vite at egenerklæringen er feilaktig dersom det foreligger relevante opplysninger hvor en fornuftig person ville stilt spørsmål ved riktigheten av egenerklæringen. Når kontoopplysningene er gjennomgått og kontohaver er identifisert, skal kontoen og kontohaver merkes. Er kontohaver eller reell rettighetshaver amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA, skal kontoen og amerikansk(e) kontohaver(e) og reell

10 Side 10 av 44 rettighetshaver(e) merkes med amerikansk landkode. Dersom kontohaver er en juridisk person eller innretning skal kontoen også merkes på følgende måte: FATCA101 = Owner-Documented FI with specified US owner(s) FATCA102 = Passive Non-Financial Entity with substantial US owner(s) FATCA103 = Non-Participating FFI FATCA104 = Specified US Person FATCA105 = Direct Reporting NFFE 1.5 Hva gjelder dersom det finnes gunstigere regler i FATCA? Norge og USA har inngått en avtale om gjennomføring av FATCA. Denne avtalen er gjennomført i norsk rett i ligningsloven og samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt. Forskjeller i rettstradisjon og intern rett vil kunne tilsi at FATCA-avtalen blir gjennomført annerledes i andre land. Dersom en finansiell institusjon er av den oppfatning at FATCA, en FATCA-avtale mellom USA og et annet land eller gjennomføringsreglene i et annet land inneholder gunstigere regler enn det som følger av samleforskriften, kan den ta dette opp med Skattedirektoratet. Skattedirektoratet vil da vurdere å gjøre endringer i reglene som gjennomfører avtalen. Dersom Skattedirektoratet kommer til at det er grunnlag for å gjøre endringer, vil det bli gitt veiledning på skatteetaten.no slik at alle finansielle institusjoner kan orientere seg om endringen. Denne tilnærmingen sikrer likebehandling av de finansielle institusjonene og riktig gjennomføring av FATCA-avtalen. 1.6 Litt om denne rettledningen og kontaktinformasjon Denne rettledningen gjelder pliktene til å identifisere finansielle konti med amerikanske kontohavere og kontohavere som er ikke-deltakende finansielle institusjoner. Spesifikasjon for utfylling og innsending av likningsoppgaver for FATCA-rapportering vil bli publisert på skatteetaten.no under hovedsiden for likningsoppgaver og grunnlagsdata: Skatteetaten/Likningsoppgaver/ Har du spørsmål til denne rettledningen eller andre spørsmål om gjennomføringen av FATCA, kan du ta kontakt med Skattedirektoratet på:

11 Side 11 av 44 2 Hvem som omfattes av FATCA Finansielle institusjoner 2.1 Innledning Rapporterende finansielle institusjoner Finansielle institusjoner som er pålagt å gi opplysninger om amerikanske kontohavere etter FATCA anses som rapporterende finansielle institusjoner ("Reporting Financial Institution"). For å avgjøre om en virksomhet er en norsk rapporterende finansiell institusjon må virksomheten ta stilling til hvorvidt den i denne sammenhengen skal anses som norsk og om den driver virksomhet som faller inn under definisjonen av en finansiell institusjon. 2.2 Norsk finansiell institusjon Reglene gjelder rapporterende norske finansielle institusjoner, og omfatter datterselskaper og filialer av utenlandske finansielle institusjoner som er etablert i Norge. Datterselskaper og filialer av norske finansielle institusjoner som ikke er lokalisert i Norge er ikke omfattet, men vil eventuelt være omfattet av tilsvarende regler i det landet der de er lokalisert. En finansiell institusjon som er skattemessig hjemmehørende i Norge etter skatteloven 2-2 vil normalt være omfattet av reglene. Eksempel 1 ABC Bank ASA, som ligger i Oslo har følgende enheter i sitt konsern: Datterselskap i Bergen, Datterselskap i Sverige (partnerjurisdiksjon ), Filial i Tyskland (partnerjurisdiksjon ), Filial i et land som ikke har en FATCA-avtale med USA ABC Bank ASA og datterselskapet i Bergen er norske finansielle institusjoner og skal ukrevet gi opplysninger om konti merket med amerikansk landkode til Skattedirektoratet. Skattedirektoratet sender opplysningene videre til amerikanske skattemyndigheter (IRS). Datterselskapene i Sverige og Tyskland vil være omfattet av avtalene USA har inngått med disse landene. Filialen som ligger i et land som ikke har en FATCA-avtale med USA vil være en ikkedeltakende finansiell institusjon dersom den ikke inngår en direkteavtale med amerikanske skattemyndigheter om gjennomføring av FATCA (FFI agreement). Eksempel 2 WXY Bank er en finansiell institusjon hjemmehørende i Storbritannia som har følgende enheter i sitt konsern: Datterselskap i Skottland, Datterselskap i Danmark, Filial i Norge Banken og datterselskapet i Skottland skal rapportere til britiske skattemyndigheter, datterselskapet i Danmark til danske skattemyndigheter. Filialen som er etablert i Norge skal rapportere til norske skattemyndigheter.

12 Side 12 av Definisjon av finansiell institusjon Innledning Det er bare enheter som er juridiske personer eller innretninger som kan anses som en finansiell institusjon. Dersom en virksomhet drives som et enkeltpersonforetak vil den følgelig ikke være en finansiell institusjon, selv om den driver virksomhet som omfattes av kategoriene nevnt i kapittel nedenfor. Som juridisk person eller innretning omfattes enhver person som ikke er et individ (fysisk person) og inkluderer blant annet selskaper, partnerskap, truster, stiftelser, kooperativer og foreninger. Enheten må i tillegg drive virksomhet som oppfyller et eller flere vilkår: mottar innskudd som ledd i ordinær bankvirksomhet eller liknende forretningsvirksomhet (innskuddsinstitusjon), se kapittel innehar finansielle aktiva for andres regning som en betydelig del av sin virksomhet (forvaringsinstitusjon). Verdipapirkonto i verdipapirregister (jf. verdipapirregisterloven 1-3) som føres av ekstern registerfører (jf. verdipapirregisterloven 6-5 annet ledd), anses å være innehatt av registerfører, og ikke av verdipapirregisteret, se kapittel driver som forretningsvirksomhet (eller som styres av enhet som driver som forretningsvirksomhet) omsetning av pengemarkedsinstrumenter, porteføljeforvaltning eller annen form for investering på vegne av kunde, administrasjon eller forvaltning av midler eller penger på vegne av andre personer (investeringsenhet), se kapittel er forsikringsselskap (eller forsikringsselskaps holdingsselskap) som utsteder eller er forpliktet til å foreta utbetalinger i henhold til en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi eller en livrentekontrakt (spesifisert forsikringsselskap), se kapittel En virksomhet kan oppfylle flere av vilkårene over, og dermed falle innenfor mer enn én kategori av finansiell institusjon. Dersom virksomheten er en juridisk enhet eller innretning, men ikke driver virksomhet som faller inn under kategoriene, anses enheten som en "Non-Financial Foreign Entity" (NFFE). Dersom virksomheten oppfyller definisjonen for å være en finansiell institusjon, vil den i utgangspunktet anses som en rapporterende finansiell institusjon, som blant annet plikter å registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter og gi kontoopplysninger om amerikanske kontohavere. Virksomheten kan imidlertid være unntatt fra pliktene som en ikke-rapporterende finansiell institusjon. Unntaket omfatter virksomheter som anses som fritatte virkelige rettighetshavere ("Exempt Beneficial Owners") og finansielle institusjoner som anses å overholde gjeldende bestemmelser ("Deemed-Compliant Financial Institutions"). Unntakene er nærmere beskrevet i kapittel 2.4 nedenfor. Finansielle institusjoner som er rapporterende finansielle institusjoner men som av amerikanske skattemyndigheter anses å ikke overholde FATCA, blir klassifisert som ikke-deltakende finansielle institusjoner ("Non Participating Financial Institutions" NPFFIs) og kan bli ilagt amerikanske sanksjoner.

13 Side 13 av Innskuddsinstitusjon Som innskuddsinstitusjon anses enhver enhet som mottar innskudd som ledd i ordinær bankvirksomhet eller lignende forretningsvirksomhet. En enhet anses å drive slik virksomhet dersom den aksepterer innskudd eller lignende plassering av midler og jevnlig utfører en eller flere av følgende tjenester: a) yter kreditt b) kjøper, selger eller forhandler kundefordringer eller andre gjeldsbrev c) utsteder og forhandler finansieringsbevis d) yter tillits- eller forvaltningstjenester e) finansierer valutatransaksjoner, eller f) inngår, kjøper eller avhender finansielle leieavtaler eller leide eiendeler Sparebanker, forretningsbanker og utenlandske kredittinstitusjoner etablert i Norge, er foretak som etter norsk rett kan motta innskudd fra en ubestemt krets av personer. Slike foretak vil typisk anses som innskuddsinstitusjon etter samleforskriften. I tillegg kan også virksomheter som tilbyr innskudd eller lignende plassering av midler til en begrenset krets være omfattet. Dette innebærer at også samvirkeforetak og andre foreninger eller foretak som mottar innskudd fra medlemmer kan være omfattet, dersom de også driver virksomhet som nevnt i bokstav a)-f) ovenfor. I tillegg vil finansieringsforetak også kunne anses som innskuddsinstitusjon, for eksempel der utstedere av betalings- eller kredittkort kan motta innskudd fra kortinnehaverne. En virksomhet anses ikke å drive virksomhet som ligner bankvirksomhet dersom den bare tar imot innskudd i form av sikkerhet i forbindelse med salg eller utleie av fast eiendom eller løsøre Forvaringsinstitusjon Som forvaringsinstitusjon anses enhver enhet som innehar finansielle aktiva for andres regning som en betydelig del av sin virksomhet. En virksomhet oppfyller vilkårene i definisjonen dersom inntekter knyttet til innehav av finansielle eiendeler og relaterte finansielle tjenester utgjør 20 prosent eller mer av bruttoinntekten. Beregningen utføres for de tre siste regnskapsårene, eller fra oppstart av virksomheten når virksomheten ikke har vært drevet i tre år. Inntekter knyttet til innehav av finansielle eiendeler og relaterte tjenester omfatter følgende inntekter: forvaltning, kontohold og transaksjonshonorar provisjoner og andre honorar knyttet til gjennomføring og prising av verdipapirtransaksjoner inntekt opptjent fra å yte kreditt til kunder opptjent med hensyn til de finansielle aktiva som forvaltes inntekt opptjent på kjøps-/salgsmargin opptjent med hensyn til de finansielle aktiva som forvaltes rådgivningshonorar opptjent med hensyn til de finansielle aktiva som forvaltes inntekt fra clearing- og oppgjørstjenester.

14 Side 14 av 44 Banker og verdipapirforetak vil normalt falle innenfor definisjonen av forvaringsinstitusjon. Verdipapirkonto i norsk verdipapirregister skal ikke anses som innehatt av verdipapirregisteret men av kontofører. Norske verdipapirregistre vil derfor ikke anses som forvaringsinstitusjon på grunn av disse kontiene. Enheter som ikke holder finansielle eiendeler på vegne av andre, som for eksempel forsikringsmeglere, faller også utenfor definisjonen av en forvaringsinstitusjon Investeringsenhet Begrepet investeringsenhet omfatter to typer virksomheter og innretninger: 1. Enheter som gjennom sin virksomhet hovedsakelig utfører investeringsaktiviteter på vegne av andre 2. Enheter med bruttoinntekt som hovedsakelig kan knyttes til investering, reinvestering eller handel med finansielle eiendeler og som forvaltes av en finansiell institusjon. Virksomheten regnes for å utføre investeringsaktiviteter som nevnt i punkt 1 dersom den utfører en eller flere av følgende aktiviteter: handel i: o pengemarkedsinstrumenter (herunder sjekker, veksler, innskuddsbevis, derivater), o valuta, o rente- og indeksinstrumenter, o omsettelige verdipapirer og råvarefutures, individuell eller kollektiv porteføljeforvaltning, eller på annen måte investerer, administrerer eller forvalter finansielle eiendeler eller penger på vegne av andre personer. Dersom virksomheten kun driver ikke-bindende investeringsrådgivning, vil dette ikke anses som å utføre investeringsaktiviteter på vegne av andre. En enhet som nevnt i punkt 2 anses som forvaltet av en annen finansiell institusjon dersom forvalteren, direkte eller indirekte gjennom en annen tjenestetilbyder, utfører en eller flere av de investeringsaktiviteter som er nevnt i punkt 1 ovenfor på vegne av den forvaltede enheten. Dersom det ikke er gitt fullmakt til å ta investeringsbeslutninger for hele eller deler av eiendelene, skal den ikke anses å forvalte enheten. En virksomhet regnes for hovedsakelig å utføre investeringsaktiviteter på vegne av andre, eller en enhets bruttoinntekt regnes for hovedsakelig å skyldes investering, reinvestering eller handel med finansielle instrumenter, dersom bruttoinntekten fra de relevante aktiviteter er lik eller overstiger 50 prosent av bruttoinntekten. Beregningen utføres for de tre siste regnskapsårene, eller fra oppstart når virksomheten ikke har vært drevet i tre år. Verdipapirforetak og forvaltningsselskap vil typisk anses som investeringsenhet etter punkt 1. Verdipapirfond og alternative investeringsfond vil typisk anses som investeringsenhet etter punkt 2.

15 Side 15 av 44 Et fond som hovedsakelig investerer direkte i eiendomsinteresser, vil likevel ikke anses som en investeringsenhet. Eksempel 1 Investeringsrådgiver Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er en investeringsenhet etter punkt 1 ovenfor. Forvaltningsselskapet organiserer og forvalter en rekke midler, inkludert Fond A, et fond som investerer primært i aksjer. Selskapet inngår kontrakt med en investeringsrådgiver, en enhet, om å gi råd og aktiv forvaltning av en del av de finansielle midler for fondet A. Investeringsrådgiver tjente mer enn 50 % av sin brutto inntekt for de tre siste årene fra å tilby lignende tjenester. Fordi investeringsrådgiver primært driver virksomhet med å administrere finansielle eiendeler på vegne av klienter, er investeringsrådgiver en investeringsenhet etter punkt 1 ovenfor. Det er imidlertid bare den investeringsenheten som holder de finansielle kontoene som vil være ansvarlig for identifisering og rapportering av amerikanske kontohavere. Eksempel 2 Enhet som forvaltes av en finansiell institusjon Fakta er de samme som i Eksempel 1. I tillegg har Fond A, i hvert år siden den ble organisert, tjent mer enn 50 % av sin brutto inntekt fra å investere i finansielle eiendeler. Følgelig er fondet A en investeringsenhet etter punkt 2, fordi det er administrert av forvaltningsselskapet og investeringsrådgiver og fondets bruttoinntekt skyldes primært investering, reinvestering eller handel i finansielle eiendeler. Eksempel 3 Fondsforvalter Et forvaltningsselskaper en investeringsenhet etter punkt 1. Selskapet organiserer og registrer Fond A. Fondsforvalter er autorisert til å legge til rette for kjøp og salg av finansielle eiendeler holdt av fondet A i henhold til fondets investeringsstrategi. I hvert år siden det ble organisert, har fondet tjent mer enn 50 % av sin brutto inntekt fra å investere, reinvestere eller handle finansielle eiendeler. Følgelig er fondet en investeringsenhet etter punkt 2. Eksempel 4 Eiendomsfond som forvaltes av en finansiell institusjon Fakta er de samme som i eksempel 3, bortsett fra at fondets eiendeler består utelukkende av direkte eierandeler i fast eiendom. Fond A er ikke en investeringsenhet etter punkt 2, selv om det er administrert av forvaltningsselskapet, fordi mindre enn 50 % av fondets bruttoinntekt skyldes investering, reinvestering eller handel med finansielle eiendeler. Eksempel 5 Individuell megler Et individ B, driver som virksomhet å gi råd til kunder og har beslutningsmyndighet til å håndtere klientmidler. B anvender tjenester av et foretak til å utføre og gjennomføre handler på vegne av kunder. B tilbyr tjenester som investeringsrådgiver og forvalter til E, et aksjeselskap. E har tjent 50 % eller mer av sin bruttoinntekt for de siste tre år fra å investere, reinvestere eller handle i finansielle eiendeler. Fordi B er et individ er han, selv om han yter investeringsrelaterte aktiviteter, ikke en investeringsenhet etter punkt 1. Videre, er selskap E heller ikke en investeringsenhet etter punkt 2, fordi E forvaltes av B, et individ.

16 Side 16 av Spesifiserte forsikringsselskaper Et livsforsikringsselskap anses som et spesifisert forsikringsselskap når det utsteder forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi eller livrentekontrakter, eller er forpliktet til å foreta utbetalinger med hensyn til slike kontrakter. Som forsikringsselskap regnes virksomheter a) som er regulert som en forsikringsvirksomhet i henhold til forsikringsvirksomhetsloven, b) som har bruttoinntekt som oppstår fra forsikring, reassuranse og livrentekontrakter som foregående kalenderår overstiger 50 prosent av samlet bruttoinntekt i samme år, eller c) der den samlede verdien av eiendelene som er knyttet til forsikring, reassuranse og livrentekontrakter på et hvilken som helst tidspunkt i foregående kalenderår overstiger 50 prosent av forvaltningskapitalen på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av samme år. Livsforsikringsselskap og pensjonsforetak vil typisk anses å oppfylle vilkårene ovenfor. Pensjonsforetak vil imidlertid normalt anses som en fritatt virkelig rettighetshaver og unntatt fra rapporteringsplikt, se kapittel nedenfor. Skadeforsikringsselskap og forsikringsmeglere vil normalt ikke anses som et spesifisert forsikringsselskap. Eiendeler som er registrert i kundeporteføljen i et forsikringsselskap vil ikke føre til at selskapet anses for å være en forvaringsinstitusjon, innskuddsinstitusjon eller investeringsenhet. 2.4 Rapporterende finansielle institusjoner Hvem som anses som rapporterende finansielle institusjoner Dersom enheten anses som en norsk finansiell institusjon, se kapittel 2.2 og 2.3 ovenfor, vil den være en rapporterende finansiell institusjon med mindre den skal anses som en fritatt virkelig rettighetshaver ("Exempt Beneficial Owner") eller en finansiell institusjon som anses å overholde gjeldende bestemmelser ("Deemed Compliant Financial Institution"). Det er normalt bare rapporterende finansielle institusjoner som har plikter etter samleforskriften til å identifisere amerikanske kontohavere, registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter og formidle opplysninger ved betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner. Små finansielle institusjoner med lokal kundebase (finansiell institusjon som anses å overholde gjeldende bestemmelser) har imidlertid visse plikter, se kapittel nedenfor. Fritatte virkelige rettighetshavere og finansielle institusjoner som anses å overholde gjeldende bestemmelser har plikt til å påse at de oppfyller vilkårene for å anses som en ikke-rapporterende finansiell institusjon Fritatte virkelige rettighetshavere Finansielle institusjoner som anses som fritatte virkelige rettighetshavere ("Exempt Beneficial Owner") er ikke pålagt å registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter og har ikke rapporteringsplikt for eventuelle finansielle konti.

17 Side 17 av 44 Rapporterende finansielle institusjoner skal ikke gi opplysninger om konti eid av fritatte reelle rettighetshavere. Følgende finansielle institusjoner anses som fritatte virkelige rettighetshavere: offentlige myndigheter, heleide statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter, Statens Pensjonsfond utland og Folketrygdfondet, Norges Bank, internasjonale organisasjoner som er gitt immunitet og privilegier i henhold til lov 19. juni 1947 nr. 5, og pensjonskasser, se forsikringsvirksomhetsloven kapittel 7, private pensjonsfond opprettet før 1968, jf foretakspensjonsloven ledd og innskuddspensjonsforetak, jf forsikringsvirksomhetsloven kapittel Finansiell institusjon som anses å overholde gjeldende bestemmelser Følgende finansielle institusjoner vil anses for å overholde gjeldende bestemmelser ("Deemed Compliant Financial Institution") dersom den oppfyller visse vilkår som fremgår av samleforskriften sjette ledd: allmennyttige organisasjoner, jf. bokstav a visse kollektive investeringsobjekt, jf. bokstav b små finansielle institusjoner med lokal kundebase, jf. bokstav c kredittkortutstedere, jf. bokstav d lokal bank, jf. bokstav e lokal kredittforening, jf. bokstav f finansielle institusjoner som forvalter lave verdier, jf. bokstav g Slike virksomheter er normalt ikke pålagt å registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter eller rapportere finansielle konti. Dette gjelder imidlertid ikke små finansielle institusjoner med lokal kundebase. Disse er pålagt følgende plikter: Fra 1. juli 2014 overvåke hvorvidt de har finansielle konti innehatt av o fysiske personer bosatt utenfor Norge som er amerikanske statsborgere eller skattemessig bosatt i USA, o juridiske personer hjemmehørende i USA, o ikke-deltakende finansielle institusjoner eller o passive selskaper (passive NFFE) med reelle rettighetshavere bosatt utenfor Norge som er amerikanske statsborgere eller skattemessig bosatt i USA For finansielle konti opprettet før 1. juli 2014 identifisere om noen av disse er innehatt av kontohavere som nevnt under første kulepunkt etter reglene som gjelder for konti opprettet før 1. juli 2014

18 Side 18 av 44 Dersom det identifiseres konti som innehas av kontohavere som nevnt under første kulepunkt over, skal kontoene avsluttes eller rapporteres som om den finansielle institusjonen er en rapporterende finansiell institusjon. Dette innebærer følgende plikter: Merke og rapportere identifiserte finansielle konti med amerikansk kontohaver eller reell rettighetshaver bosatt eller hjemmehørende utenfor Norge Merke og rapportere amerikansk kontohaver eller reell rettighetshaver bosatt eller hjemmehørende utenfor Norge og innhente amerikanske identifikasjonsnummer Gi opplysninger om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner Registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter. 3 Finansiell konto 3.1 Innledning Med finansiell konto menes en konto som er opprettholdt hos en finansiell institusjon. Finansiell konto er i samleforskriften sjuende ledd definert som: a. innskuddskonto som er opplysningspliktig etter ligningsloven 5-3 b. finansielt instrument eller finansielt produkt som holdes på konto og er opplysningspliktig etter ligningsloven 5-4, c. andeler i verdipapirfond og andre investeringsenheter som er opplysningspliktig etter ligningsloven 5-9 bokstav c, unntatt andeler som regelmessig omsettes i et etablert verdipapirmarked, d. livrentekontrakt og livsforsikringsavtale med gjenkjøpsverdi som er opplysningspliktig etter ligningsloven 5-5 nr. 3 og 5-9 bokstav a. Begrepet finansiell konto inkluderer ikke konti omhandlet i kapittel 3.2, og slike konti er følgelig ikke underlagt reglene om identifisering av rapporteringspliktige konti. Som hovedregel skal en finansiell konto anses opprettholdt av: For innskudd: den finansielle institusjon som er forpliktet til å foreta betalinger med hensyn til kontoen For finansielt instrument eller produkt: av den finansielle institusjon som holder midlene på konto (inkludert en finansiell institusjon som holder eiendeler på vegne av kunde i eget navn) For egenkapital- og gjeldsinteresse i investeringsenhet: av slik finansiell institusjon For livrentekontrakt og livsforsikringsavtale med gjenkjøpsverdi: av den finansielle institusjon som er forpliktet til å foreta utbetalinger i henhold til kontrakten Det kan imidlertid være tilfeller der den finansielle institusjon som etter hovedregelen skal anses for å opprettholde kontoen ikke er i besittelse av all nødvendig informasjon. I slike tilfeller kan det være nødvendig at den finansielle institusjon som er i slik besittelse anses for å opprettholde kontoen eller deler nødvendig informasjon med annen finansiell institusjon. Eksempler på dette er omtalt i de enkelte underkapitler til kapittel 3.

19 Side 19 av 44 En finansiell institusjon kan anses for å opprettholde flere typer finansielle konti. Eksempelvis vil et verdipapirforetak som forvaringsinstitusjon normalt både opprettholde innskuddskonti og finansielle instrumenter på konto. Selv om en enhet er definert som en finansiell institusjon (se kapittel 2), er det imidlertid ikke sikkert den opprettholder noen finansiell konto. 3.2 Konti som ikke anses som finansiell konto Konti som tilhører avdøde personer Det er ikke nødvendig å anse konti som tilhører avdøde personer som finansielle konti dersom den finansielle institusjonen har mottatt og er i besittelse av dokumentasjon av kontoinnehaverens død (for eksempel en kopi av dødsattest). Dette innebærer at det ikke er nødvendig å merke slike konti Visse sperrede konti Finansiell konto omfatter ikke konti der kontohaver er en mellommann (for eksempel en advokat eller eiendomsmegler) i de tilfeller mellommannen ikke er en annen finansiell institusjon og kontoen er opprettet for å stille sikkerhet i forbindelse med: en dom eller kjennelse når mellommannen opptrer på vegne av sin klient, eller salg, bytte eller leie av fast eiendom eller løsøre forutsatt at kontoen oppfyller følgende vilkår: 1. bare inneholder tilstrekkelige midler til å sikre et krav mot en av partene direkte knyttet til transaksjonen, eller en lignende betaling, eller med en finansiell eiendel som er deponert i forbindelse med salg, bytte eller leie av eiendelen, 2. bare brukes til å stille sikkerhet for kjøperen av en eiendom til å betale salgssummen, selger for å betale betinget forpliktelse, eller utleier eller leietaker for å dekke skade på den faste eiendommen eller løsøret som avtalt i leiekontrakten, 3. eiendelene på kontoen inkludert avkastning, skal betales eller på annen måte overføres til fordel for kjøper, selger, utleier eller leietaker når eiendommen selges, byttes eller overdras, eller leiekontrakten opphører, 4. ikke er en marginkonto eller lignende konto opprettet i forbindelse med salg eller bytte av en finansiell eiendel, og 5. det er ikke knyttet et kredittkort til kontoen Fritatte produkter Det er ikke nødvendig å anse følgende produkter som finansiell konto: Skattefavoriserte pensjonsordninger (og fripoliser eller pensjonskapitalbevis) omfattet av skatteloven Kollektive livrenter omfattet av skatteloven 5-41 Boligsparing for ungdom.

20 Side 20 av Innskuddskonto Som innskuddskonto omfattes enhver drifts-, sjekk-, spare-, tidsinnskudds-, eller foliokonto. I tillegg enhver annen konto som er dokumentert ved banksertifikat, bankbok, investeringsbevis, sparebevis eller annet liknende instrument gitt og opprettholdt av en finansiell institusjon som ledd i ordinær bankvirksomhet eller lignende virksomhet. Kredittkort med positiv saldo er opplysningspliktig etter ligningsloven 5-3, og inngår i definisjonen av finansiell konto. Innskuddskonto omfatter også garanterte investeringskontrakter og lignende avtaler inngått av forsikringsselskaper hvor det inngås avtale om å betale eller kreditere rente på beløpet. Omsettelige gjeldsinstrumenter som omsettes på et regulert marked eller over-the-counter markedet og distribueres og holdes gjennom finansielle institusjoner anses normalt ikke som innskuddskonto, men som finansielle eiendeler. 3.4 Finansielt instrument eller finansielt produkt som holdes på konto (Forvaringskonto) Generelt Finansielle instrumenter eller finansielle produkter som holdes på konto til fordel for en annen person, omtales i FATCA-sammenheng som forvaringskonto Hvilke finansielle aktiva det skal gis opplysninger om Finansielle instrumenter og finansielle produkter som kan holdes på en forvaringskonto omfatter blant annet: en aksje i et selskap en obligasjon, sertifikat, gjeldsbrev eller annet gjeldsbevis en valuta- eller råvaretransaksjon en kredittbytteavtale, en bytteavtale basert på en ikke-finansiell indeks eller en annen byttekontrakt med fremtidig oppgjør enhver opsjon eller ethvert annet derivatinstrument en forsikringsavtale eller en livrentekontrakt En forsikringsavtale eller livrentekontrakt anses normalt ikke som en forvaringskonto, men kan være eiendeler som holdes på en slik konto Hvem som anses for å opprettholde en forvaringskonto Det er en forutsetning at det finansielle instrumentet eller produktet holdes gjennom et kontoforhold. En forvaringskonto anses opprettholdt av den finansielle institusjon som holder finansielle aktiva i forvaring. Dette innebærer at i tilfeller der et verdipapirforetak bare driver virksomhet med mottak og formidling av ordre eller utførelse av ordre på vegne av kunde, jf.

Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti og gjennomføring av FATCA for 2015

Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti og gjennomføring av FATCA for 2015 Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti og gjennomføring av FATCA for 2015 Side 2 av 56 Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Kort om FATCA-avtalen... 8 1.3 Oversikt over

Detaljer

Kapittel 1. Opplysningspliktenes innhold og definisjoner... 3. Kapittel 2. Opplysningsplikt om finansielle forhold og forsikringer...

Kapittel 1. Opplysningspliktenes innhold og definisjoner... 3. Kapittel 2. Opplysningsplikt om finansielle forhold og forsikringer... Kapittel 1. Opplysningspliktenes innhold og definisjoner... 3 5-3-10. Opplysningspliktenes innhold... 3 5-3-11. Definisjoner... 3 Kapittel 2. Opplysningsplikt om finansielle forhold og forsikringer...

Detaljer

Forskrift om endring i samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt

Forskrift om endring i samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt Logg inn Rettskilder Forskrift om endring i samleforskrift om tredjeparters opplysning Lover Stortingsvedtak Sentrale forskrifter OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON Forskrift om

Detaljer

Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti: - Common Reporting Standard (CRS) - Gjennomføring av FATCA

Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti: - Common Reporting Standard (CRS) - Gjennomføring av FATCA Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti: - Common Reporting Standard (CRS) - Gjennomføring av FATCA Side 2 av 113 Innhold 1 Innledning... 9 1.1 Målgruppe for denne rettledningen...

Detaljer

Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner. Hvorfor spør finansinstitusjonen om hvor jeg er skattemessig bosatt?

Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner. Hvorfor spør finansinstitusjonen om hvor jeg er skattemessig bosatt? Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner Fra 1. januar 2016 plikter norske finansinstitusjoner å registrere opplysninger om hvor kundene er skattemessig bosatt og om

Detaljer

Egenerklæring for juridiske enheter

Egenerklæring for juridiske enheter Vennligst les veiledningen på side 4 før utfylling av egenerklæringen. Informasjon om Gjelder i relasjon til FTC og CRS for juridiske enheter som er kunder av Nordea ank Norge S Vennligst fyll inn feltene

Detaljer

Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv. - OECDs Common Reporting Standard (CRS) - Avtale med USA om gjennomføring

Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv. - OECDs Common Reporting Standard (CRS) - Avtale med USA om gjennomføring Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv. - OECDs Common Reporting Standard (CRS) - Avtale med USA om gjennomføring av FATCA Side 2 av 138 Innhold 1 Innledning... 9 1.1

Detaljer

1 Forslag til endringer i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt

1 Forslag til endringer i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt 1 Forslag til endringer i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt Kapitel 5. Opplysningsplikt for tredjepart I 5-1 Alminnelige bestemmelser 5-1-1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

HØRINGSNOTAT opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet

HØRINGSNOTAT opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Marius Meisdalen Sagen 29.09.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse 40923480 2014/557759 HØRINGSNOTAT opplysningsplikt om finansiell informasjon

Detaljer

Kunngjøring av forskrift om endring i Samleforskrift 17. september 2013 nr om tredjeparters opplysningsplikt

Kunngjøring av forskrift om endring i Samleforskrift 17. september 2013 nr om tredjeparters opplysningsplikt Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Marius Meisdalen Sagen 18.12.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse 40923480 2014/557759 Lovtidend avd. 1 ltavd1@lovdata.no Kunngjøring av forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 14.08.2017 nr. 1253 Forskrift om

Detaljer

Høringsuttalelse - internasjonal rapportering - endring i skatteforvaltningsforskriften

Høringsuttalelse - internasjonal rapportering - endring i skatteforvaltningsforskriften Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Dato: 19.06.2017 Vår ref.: 17-689/HH Deres ref.: 2014/557759 Høringsuttalelse - internasjonal rapportering - endring i skatteforvaltningsforskriften

Detaljer

Høringsnotat - Opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet

Høringsnotat - Opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet Saksnr. 14/3676 27.03.2015 Høringsnotat - Opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Sammendrag... 5 4 Omstrukturering av opplysningspliktbestemmelsene

Detaljer

Kundeerklæring juridisk person Næringsforhold

Kundeerklæring juridisk person Næringsforhold Kundeerklæring juridisk person Næringsforhold Spørsmålene/opplysningene nedenfor besvares/oppgis, for at banken, ved opprettelse av kundeforhold, skal kunne overholde sine forpliktelser i forhold til myndighetskrav.

Detaljer

(2) når det gjelder en Finansinstitusjon som ikke er omhandlet i underpunkt 1(s)(1) ovenfor, enhver Egenkapital- eller fremmedkapitalinteresse i

(2) når det gjelder en Finansinstitusjon som ikke er omhandlet i underpunkt 1(s)(1) ovenfor, enhver Egenkapital- eller fremmedkapitalinteresse i Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og regjeringen i Amerikas Forente Stater om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA Da Kongeriket Norges regjering

Detaljer

Prop. 138 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 138 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 138 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Kongeriket Norge og Amerikas Forente Stater om forbedret internasjonal overholdelse

Detaljer

Høringsnotat - om gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter

Høringsnotat - om gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter Saksnr. 13/1410 15.04.2013 Høringsnotat - om gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter Side 2 Innhold 1 Innledning... 5 2 Bakgrunn og

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti: - Common Reporting Standard (CRS) - Gjennomføring av FATCA

Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti: - Common Reporting Standard (CRS) - Gjennomføring av FATCA Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti: - Common Reporting Standard (CRS) - Gjennomføring av FATCA Side 2 av 101 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Målgruppe for rettledningen og kontaktinformasjon...

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer

Egenerklæring. DNB Arkiv: Versjon N - Side 1 av 6

Egenerklæring. DNB Arkiv: Versjon N - Side 1 av 6 Egenerklæring DNB Arkiv: 901156 - Versjon 2016.3.N - Side 1 av 6 Common reporting Standard (CRS) og Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er et internasjonalt rammeverk for automatisk utveksling av

Detaljer

HØRINGSNOTAT internasjonal rapportering -endring i skatteforvaltningsforskriften

HØRINGSNOTAT internasjonal rapportering -endring i skatteforvaltningsforskriften Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Ane Emilie Jacobsen 21.04.2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 2014/557759 HØRINGSNOTAT internasjonal rapportering -endring i skatteforvaltningsforskriften

Detaljer

Skatteidentifikasjonsnummer (TIN, org.nr. eller tilsvarende) Skatteidentifikasjonsnummer (TIN, org.nr. eller tilsvarende)

Skatteidentifikasjonsnummer (TIN, org.nr. eller tilsvarende) Skatteidentifikasjonsnummer (TIN, org.nr. eller tilsvarende) Gjelder i relasjon til FTC og CRS for juridiske enheter som Vennligst les veiledningen på side 4 før utfylling av egenerklæringen DEL 1: Informasjon om kontohaver Vennligst fyll inn feltene nedenfor med

Detaljer

Land: Norge Ja Nei. Nei. Ja, TIN: Nei Ja Hvis «ja», vennligst gå til pkt % eller mer mindre enn 50% 50% eller mer mindre enn 50%

Land: Norge Ja Nei. Nei. Ja, TIN: Nei Ja Hvis «ja», vennligst gå til pkt % eller mer mindre enn 50% 50% eller mer mindre enn 50% Egenerklæring Side 1 av 6 Common reporting Standard (CRS) og Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er et internasjonalt rammeverk for automatisk utveksling av formuesopplysninger mellom skattemyndigheter.

Detaljer

Fronteer Harvest TEGNINGSBLANKETT. Ansvarlig fondsselskap er ISEC Services AB. Porteføljeforvaltningen er delegert til Fronteer Solutions AS

Fronteer Harvest TEGNINGSBLANKETT. Ansvarlig fondsselskap er ISEC Services AB. Porteføljeforvaltningen er delegert til Fronteer Solutions AS Fronteer Solutions Fronteer Harvest TEGNINGSBLANKETT Ansvarlig fondsselskap er ISEC Services AB Porteføljeforvaltningen er delegert til Fronteer Solutions AS For å kunne registrere deg som kunde må du

Detaljer

Høring om gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter

Høring om gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter . Skattedirektoratet Saksbehandler Deresdato Vårdato JonMartinJonsmoen 15.04.2013 25.06.2013 Telefon Deresreferanse Vårreferanse 94539518 13/14109.1-1S/KR 20131314795 Finansdepartementet Postboks 8008

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter

Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter 1. Innledning og sammendrag Skattedirektoratet foreslår en ordning

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. oktober 2017 24.10.2017 nr. 1656 Forskrift om

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER EIKA VERDIPAPIRKONTO/ Aksjesparekonto Opprett

Detaljer

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1.

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. 1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. I lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gjøres følgende endringer: 1-2 ny nr. 7 skal lyde: I Spesialfond: Verdipapirfond

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner Vennligst f yll inn sidene 1-8 Send dokumentene til : JOOL Markets AS, Postboks 1305 Vika, 0112 Oslo E-post : post @ joolmarkets. n o 2 JOOL_markets_kundavtal_kundprofil_NO_2015

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 107 ( ) og Ot.prp. nr. 72 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 107 ( ) og Ot.prp. nr. 72 ( ) Besl. O. nr. 124 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 124 Jf. Innst. O. nr. 107 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2008 2009) År 2009 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. Klassifisering Cleaves Securities er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode 1. Generelle opplysninger 1.1 Rapporteringsperiode 1.1.1 Årstall 2015 1.1.2 Rapporteringsperiode 2. halvår 1.2 Opplysninger om foretaket 1.2.1 Organisasjonsnummer 910048708 1.2.2 Foretakets navn INNFJORDEN

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter

Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter Pareto Securities AS, Org nr 956 632 374 og Pareto Securities AB, NUF, Org nr 917 566 267, Dronning Mauds gate 3, 0250

Detaljer

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS)

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er du skattepliktig

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner Vennligst f yll inn sidene 1-8 Send dokumentene til : JOOL Markets AS, Postboks 1305 Vika, 0112 Oslo E-post : post @ joolmarkets. n o 2 JOOL_markets_kundavtal_kundprofil_NO_2015

Detaljer

Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto

Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Verdipapirkonto: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er

Detaljer

Nordeas policy for ordreutførelse

Nordeas policy for ordreutførelse Nordeas policy for ordreutførelse Januar 2017 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) og Chief Executive Officer (CEO) i Group Executive Management har vedtatt denne policyen for ordreutførelse som sist

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Fastsatt av Finansdepartementet [...]med hjemmel i med hjemmel i lov

Detaljer

Høringsuttalelse - opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet

Høringsuttalelse - opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Dato: 03.12.2015 Vår ref.: 15-1478/HH Deres ref.: 2014/557759 Høringsuttalelse - opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet Finans Norge

Detaljer

PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND KONGERIKET NORGE

PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND KONGERIKET NORGE PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND OG KONGERIKET NORGE om endring av overenskomst med tilhørende protokoll til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og av formue undertegnet

Detaljer

Kundeetablering bedrift

Kundeetablering bedrift Spørsmålene/opplysningene nedenfor besvares/oppgis for at banken skal kunne overhold sine forpliktelser i forhold til myndighetskrav. Alle opplysningene behandles konfidensielt og i overensstemmelse med

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Saksnr. 11/5424 12.04.2013 Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak 1 INNLEDNING Ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

Forskrift om forsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning.

Forskrift om forsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning. Forskrift om forsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning. Fastsatt av Finansdepartementet xx.yy 2006 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Høringsuttalelse - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto

Høringsuttalelse - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 16/3651 SL FRK/KR Vår ref: KQA/SDY Dato: 12.05.2017 Høringsuttalelse - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto Verdipapirsentralen

Detaljer

GENERELLE FORRETNINGSVILKÅR

GENERELLE FORRETNINGSVILKÅR GENERELLE FORRETNINGSVILKÅR 1 Innledning Disse generelle forretningsvilkårene ("Vilkårene") gjelder for kundene til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, organisasjonsnummer 956 241 308 ("Alfred Berg" eller

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

Nyhetsbrev. Januar 2016

Nyhetsbrev. Januar 2016 Nyhetsbrev Nye regler om skattemessig behandling av investeringer i verdipapirfond Endring i beskatningen og skatterapporteringen for norske investorer 1. januar 2016 trådte nye regler om beskatning av

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

Avtale om aksjesparekonto

Avtale om aksjesparekonto Avtale om aksjesparekonto Innhold: A Generelt 2 B Innleggelse av ordre i aksjefond 2 C Føring av konto 2 D Oppbevaring av kontanter på aksjesparekontoen 2 E Skatteregler, overgangsperiode og skatterapportering

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

Avtale om aksjesparekonto

Avtale om aksjesparekonto Avtale om aksjesparekonto Innhold: A Generelt 2 B Innleggelse av ordre i aksjefond 2 C Føring av konto 2 D Oppbevaring av kontanter på aksjesparekontoen 2 E Skatteregler, overgangsperiode og skatterapportering

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN GATEADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Erik Thrane General Counsel erik.thrane@nordpool.com Disposisjon Oversikt over MiFID Finansielle instrumenter Investeringstjenester Relevante unntak

Detaljer

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING AVTALE OM AKTIV FORVALTNING Det er i dag inngått avtale om Aktiv Forvaltning mellom (Oppdragsgiver) og Christiania Securities AS (Forvalter) 1. Innledende bestemmelser Avtalen regulerer forholdet mellom

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

10-2 syvende ledd skal lyde:

10-2 syvende ledd skal lyde: Forskrift om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper

Detaljer

Høringsuttalelse - opplysningsplikt om fordringer og gjeld etter ligningsloven 5-3 - konto med flere eiere

Høringsuttalelse - opplysningsplikt om fordringer og gjeld etter ligningsloven 5-3 - konto med flere eiere Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Dato: 04.11.2015 Vår ref.: 15-1156 Deres ref.: 2015/452721 Høringsuttalelse - opplysningsplikt om fordringer og gjeld etter ligningsloven 5-3 - konto

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Fronteer Harvest KJØP AV ANDELER TIL UMYNDIGE OG BARN. Ansvarlig fondsselskap er ISEC Services AB

Fronteer Harvest KJØP AV ANDELER TIL UMYNDIGE OG BARN. Ansvarlig fondsselskap er ISEC Services AB Fronteer Solutions For å kunne registrere deg som kunde må du fylle ut og sende oss denne blanketten. Send tegningsblanketten sammen med nødvendige papirer til fundadmin@isec.com eller nedenfor nevnte

Detaljer

Høringsnotat om endringer i. årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak. 20. desember 2005 KREDITTILSYNET

Høringsnotat om endringer i. årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak. 20. desember 2005 KREDITTILSYNET Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak 20. desember 2005 KREDITTILSYNET Høringsnotat om endringer av årsregn$kapsforskriften for verdipapirforetak Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 18 Vedtatt 7. juni 2016 Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning Spørsmål Hvordan skal bokføringspliktige som har utkontraktert forvaltningen av sine

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer