Bruk av ITS for å gjøre kollektivtrafikken i Trondheim mer attraktiv. SINTEF Teknologi og samfunn. Trond Foss og Eirik Skjetne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av ITS for å gjøre kollektivtrafikken i Trondheim mer attraktiv. SINTEF Teknologi og samfunn. Trond Foss og Eirik Skjetne"

Transkript

1 SINTEF A6606 Åpen RAPPORT Bruk av ITS for å gjøre kollektivtrafikken i Trondheim mer attraktiv Trond Foss og Eirik Skjetne SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging April 2008

2

3

4 3 SAMMENDRAG Sanntidsinformasjonssystemer (SIS) SIS er allerede installert i flere steder i Norge (Oslo, Kristiansand, Tromsø, ekspressbusser i Møre og Romsdal m. m. ). Trondheim lå tidligere langt fremme nasjonalt gjennom forskningsprosjektet IBIS (Integrerte Betalings- og InformasjonsSystemer) hvor Trondheim var demonstratorområde. Prosjektet ble gjennomført med Statens vegvesen som prosjekteier og SINTEF som FoU-partner i perioden 1999 til Pilotinstallasjonen var knyttet til linje 4 og ble kjørt i fire måneder uten driftsproblemer. Det ble gjort brukerevalueringer av IBIS som viste at systemet til tross for svært begrenset utbygging ble ansett som nyttig av trafikantene. Teknisk fungerte systemet uten problemer i testperioden, men det var en pilotinstallasjon utviklet på en GSM-plattform hvor SMS-tjenesten ble utnyttet som kommunikasjonsplattform. Hastigheten i dette kommunikasjonsnettet var ikke god nok og kostnadene var alt for høye for et fullt utbygd system. Kostnadene med SMS-meldinger beløp seg til over kr for fire måneder for en enkelt kollektivlinje. Dette viser at valg av kommunikasjonsplattform er viktig for å holde driftskostnadene nede. Senere er også en oppfølger av IBIS som er kalt AKTA (Anropsstyrt KollektivTransport for Alle), igangsatt av de samme aktørene. I AKTA er hovedfokus rettet mot bruk av informasjonsteknologi for å hjelpe blinde og svaksynte i bruk av kollektivtrafikken. Teknisk og funksjonelt var forsøkene en suksess. Antall blinde og svaksynte som var en hovedgruppe for testingen, var imidlertid så liten at det ikke var mulig å gjennomføre en reell brukertest. Etter fullføring av forskningsprosjektet har det også her vist seg vanskelig å drive systemet videre. En viktig erfaring fra arbeidet i Trondheim er at det må sørges for at det etableres en solid forankring organisatorisk og finansielt av SIS-løsninger. Brukerne gir positive tilbakemeldinger, men det er vanskelig å finne midler til kontinuerlig drift og vedlikehold. Det er ikke påvist klare økninger i antall reisende av de forsøkene som har vært gjort med SIS. Dette gjør at kollektivselskapene antakelig ikke vil være initiativtakere til SIS. Initiativ og finansiering av systemene må derfor ligge hos offentlige myndigheter. Trafikkstyring og prioritering Prioritering av kollektivtrafikken i Trondheim gjøres med et system som kalles SPOT. Dette systemet gir kollektivtrafikken prioritet i lyskryssene baser på anrop via detektorer i kollektivfeltene. Med et SIS system vil det bli tilgjengelig nye data som kan gjøre prioriteringen av kollektivtrafikken mer intelligent. Ved sporing av alle kollektivkjøretøy vil kollektivoperatøren kunne ha direkte informasjon om status for alle kjøretøy og ha et godt utgangspunkt for god flåtestyring av virksomheten. Koblingen til elektronisk billettering er også nyttig ved å inkludere antall passasjerer i bussene ved vurdering av prioritetsnivå for bussene. I tillegg til informasjon til kollektivoperatøren vil denne informasjonen også kunne anvendes til en mer intelligent styring av kollektivtrafikken i lyskryssene. Under normale driftsforhold vil det ikke være nødvendig å gi høy prioritet til kollektivtrafikken om den er i rute. Dette vil i så fall bare medføre at bussen kan komme foran tidtabellen. Bare i tilfeller hvor bussen ligger etter planlagt rutetid vil den ha behov for prioritet. En annen mulighet ved kontinuerlig sporing er at prioritet kan forberedes som en gjennomgående grønn bølge langs kollektivtraseen. Implisitt ligger det også en funksjon om at alle busser utenom rute, ikke vil få noen prioritet. I dag vil normal alle kjøretøy i kollektivfilene kalle opp prioritet i signalanleggene.

5 4 Elektronisk billettering Med unntak av billettmediet og de bærbare billettmaskinene er State-of-the-Art mht teknologi preget av relativt små endringer de siste årene. Det tradisjonelle billetteringssystemet som delvis var basert på en del mekaniske komponenter og skrivere er etter hvert erstattet med utstyr som ikke lenger har mekaniske komponenter og hvor det meste av den informasjonen som ble skrevet på billetten nå ligger elektronisk lagret på billettmediet. Den største utviklingen mht billettmaskiner og validatorer er at kommunikasjonen med sentralsystemet er automatisert over trådløse samband. Tidligere ble informasjon gjerne manuelt overført ved hjelp av minnemoduler eller kabling mellom billettmaskin/validator og sentralsystem. Informasjonsoverføringen betinget også gjerne at transportmiddelet var parkert i et depot eller garasje. I dag kan det meste av informasjonsoverføringen mellom billettmaskin/validator, for eksempel sperrelister, ruteinformasjon, takst- og rabattmatriser og salgs- og brukstransaksjoner, overføres automatisk og over luftgrensesnitt. Ved bruk av kommunikasjonskanaler som GPRS eller dedikerte WLAN trenger ikke transportmiddelet være parkert i depot eller garasje fordi kommunikasjonen kan gjennomføres uavhengig av hvor transportmiddelet befinner seg og uavhengig av om transportmiddelet er i drift og betjent. Den største teknologiske utviklingen har skjedd og vil skje på billettmediet. Det er lenge siden billettene (produktene) for første gang ble lagret elektronisk. De første billettmediene med elektronisk lagrede informasjon var magnetstripekort og både datalagringsplass og sikkerhetsmekanismer var begrenset. Kortene var dessuten sårbare for slitasje. Etter hvert kom kortene med bedre mulighet for lagring og sikkerhetsmekanismer ved at data ble lagret på en chip som var innstøpt i kortet. De første kortene hadde kontaktbasert kommunikasjon, dvs si at kortene måtte stikkes inn i en kortleser for å kunne kommunisere. Etter hvert kom dagens løsninger med kontaktløs kommunikasjon basert på en internasjonal standard (ISO 14443) 1. Kortene kalles gjerne nærhetskort fordi avstanden mellom kort og kortleser ikke må være større enn 10 cm ved normal billetteringskommunikasjon. I tillegg til de chipkortene som stadig blir sikrere, raskere og som har mer og mer lagringskapasitet kommer mobiltelefoner og PDA-er til å bli billetteringsmedium. Det finnes allerede i dag billetteringssystemer som benytter SMS som reisebevis lagret i mobiltelefoner. En ny teknologi kalt Near Field Communication (NFC) er i ferd med å innta billetteringsverdenen. NFC bygger på samme kommunikasjonsplattform som de nye berøringskortene (ISO 14443) og avstanden fra et chipkort til en mobiltelefon som billettmedium er derfor relativt kort. Det finnes allerede i dag systemer som tester ut mobiltelefonen som bærer av billetteringsinformasjon og som kan kommunisere med standard validatorer. En av de store fordelene ved at NFC benytter ISO standarden for kommunikasjon er at både tradisjonelle billettmedium som chipkort og mobiltelefoner med NFC kan benyttes i samme elektroniske billetteringssystem. De nasjonale retningslinjene som er gitt i Håndbok 206 Del 3 stiller krav til hvilken type billettmedium som norske elektroniske billetteringssystemer skal benytte. Det billettmediet som er valgt og beskrevet i Del 3 er et IC kort som kommuniserer kontaktløst i henhold til standarden ISO Type A. Kortet er utviklet av Philips og har benevnelsen Mifare DESFire. Kortet og tilhørende kortlesermodul produseres på lisens av en lang rekke kortprodusenter. Det nye t:kortet som skal benyttes i Trondheim og Trøndelag er et eksempel på et billettmedium basert på DESFire kortet. I tillegg til tekniske og leveransemessige begrunnelser for valg av DESFire kortet, hadde kortet en markedsposisjon både internasjonalt og på nasjonalt plan som var av stor betydning. Kortet var valgt av de tre operatørene i Oslo-regionen: NSB, Oslo Sporveier (OS) og 1 ISO Identification cards - Contactless integrated circuit(s) cards - Proximity cards

6 5 Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL). Flere fylker med grenseoverskridende trafikk til Oslo-regionen hadde også tatt et strategisk valg om å benytte samme kort som disse tre hovedstadsselskaper. Kortet er allerede i drift eller vil bli tatt i følgende fylker: Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn Fjordane, Møre- og Romsdal, Trøndelagsfylkene, Nordland, Troms, Hedmark og Oppland. Elektronisk billettering åpner nye muligheter for å samle inn data som kan anvendes i planlegging og drift av kollektivsystemet. Ved bruk av elektroniske billetteringsmedium som nærhetskort, for eksempel t:kortet, forutsettes det at alle kunder og andre brukere, for eksempel ansatte med spesielle rettigheter (eksempelvis frikort), validerer produktet på billettmediet ved påstigning om bord i transportmiddelet. Dette gjelder ved enhver påstigning, også ved overgang i de tilfellene produktet ligger på et elektronisk lesbart billettmedium, for eksempel Mifare Ultralight. Data innsamlet fra elektroniske billetteringssystemer kan brukes til å etablere kundeprofiler for bedre tilpassning av produktene, reisemønsteranalyser, statistikk for trafikkbelastning, belegg, punktlighet etc, bedre kundebehandling, flåtestyring og trafikantinformasjon og anvendelse av data i trafikkmodeller. Innsamling av data fra elektroniske billetteringssystemer kan komme i konflikt med Personopplysningsloven og Datatilsynet har utarbeidet noen prinsipper for elektroniske billetteringssystemer. Av de viktigste prinsippene kan nevnes at det skal finnes en mulighet for å kunne reise anonymt uten at reisemønsteret blir lagret og at produkteieren skal kunne la kunden være anonym i reisemønsteranalyser.

7 6 SUMMARY Public Transport Information systems Public Transport Information systems are already installed several places in Norway (e.g. Oslo, Kristiansand, Tromsø and express buses in Møre og Romsdal). Trondheim was early in the front in Norway via the Norwegian research project IBIS (Integrerte Betalings- og InformasjonsSystemer or Integrated Payment and Information Systems) where Trondheim was a demonstrator. The project was carried through by Statens vegvesen as project owner and SINTEF as the R&D partner in the period from 1999 to The pilot installation was linked to Bus line no. 4 in Trondheim and was in operation for 4 months with any technical or operational problems. User surveys proved that even if the test was very limited in number of installations and functions the users found it to be very useful. Technically the system worked without problems during the test period but it was a pilot developed on a GSM platform where the SMS services were used as a communication platform. The communication capacity was not good enough and the costs for a fully implemented system were too high. The cost for SMS services for one bus line for 4 months was more than NOK Hence, the test showed the necessity of having an efficient communication infrastructure enabling reasonable communications costs. Another project following IBIS was the AKTA (Anropsstyrt KollektivTransport for Alle) project initiated by the same actors as in IBIS. AKTA means Demand based Public Transport for everyone and focuses on use of information and communication technologies enabling blind and visually impaired people to benefit from Public Transport. The pilot in the project was a success from a technical and functional point of view. However the number of test persons was so small that it was not possible to carry through a real user survey. After the research project was finished it has not been possible to keep the system in operation. One of the major results from the projects in Trondheim was that the implementation of a Travel information system has to be based on clear definitions of roles and the investment and operational costs should be defined and covered. The customers give positive response to these types of systems but there has been a problem to finance the investment and operational costs for a full rollout of the systems after the test period. It has not been possible to prove that the systems described above have caused an increase in the number of customers which means that the operators be reluctant to taking the initiative to implement such systems. Hence, the initiative and the implementation and operation of the systems should be the responsibility of the authorities. Traffic management and public transport priority The priority of public transport in Trondheim is supported by a traffic signal management system called SPOT. The system gives priority in signalised intersections based on detectors in the lanes dedicated for public transport. The data collected from Travel Information systems will enable new and more intelligent methods for priority. Tracking of the all buses and trams will enable the fleet operators to have accurate status for all vehicles concerning fleet and traffic management. The linkage to the electronic ticketing system could also enable an individual and differentiated priority of the transport means based on the number of customers present in each bus or tram. The tracking information from the Travel information system could also be used for a more intelligent management of the buses and trams in traffic signals. If the bus or tram is on schedule the system will be informed about this and there is no need for priority. If the bus or tram is delayed the information could be used by the traffic management systems for giving priority. Continuous tracking could also be used for green waves in traffic signals along the public transport routes.

8 7 The situation today is that all vehicles in the public transport lanes will call for priority independent of whether they are in service or not. Vehicles that are not in service will not be given priority using information from the Travel information and tracking systems. Electronic ticketing Except from the ticket medium and the transportable ticketing machines used by personnel onboard the bus, tram etc the technology has not changed much during the last years. The traditional ticketing equipment based on mechanical components and writers have now been exchanged with equipment without mechanical components and the information written on a ticket is now stored electronically in the ticket media. One of the major developments concerning ticketing machines and validators mounted in the transport means is that the equipment is now very often communicating with the back-office systems by wireless networks. In the past the communication took place by transfer of data via cabling in depots or via memory cards. Today most of the information, e.g. security lists, route data, price matrixes and sales and usage transactions, is transferred automatically via air interface. The communication may take place anywhere and at any time by means of communication channels like GPRS and WLAN. The communication can take place independent of whether the transport means is in service or not. The most significant technology development is related to the ticketing medium. The paper tickets were exchanged with cards with electronically stored information for the first time many years ago. The storage capacity and security mechanisms were very limited. The magnetic stripe cards were then exchanged with cards with chips enabling more storage capacity and even computational capacity although very limited. The communication with the cards was based on contact communication, e.g. the ISO 7816 standards, but later this has been replaced by contactless communication based on for instance the ISO standards. The cards based on ISO communication are often called proximity cards due the fact that the distance between the card and card reader has to be less than 10 cm. In addition to the chip cards that are becoming faster, more secure, having more data storage capacity and having capacity for different applications both concerning functionality and memory there are new ticket media entering the market. PDA and mobile telephones are already being used as ticketing media. There are different ticketing applications for electronic ticketing using mobile phones, e.g. based on SMS or a new technology called Near Field Communication (NFC). The NFC builds on the ISO communication standard which enables the card readers to communicate both with IC-cards and mobile telephones. The Norwegian regulations given in Handbook 206 Electronic Ticketing Part 3 Technical specifications for NORTIC specification for DESFire (NSD) include requirements on the ticket medium to be used in Norwegian ticketing systems. The ticket medium specified is the Mifare DESFire card using ISO Type A communication. The chip has been developed by Philips but there are many suppliers of the card enabling competition between suppliers. The card was chosen due to its capabilities concerning storage and security functions as well as the market share in the new ticketing systems in the region covering Oslo and some counties around Oslo. The card will now be used in all new electronic ticketing systems in Norway enabling interoperability between the ticketing systems. Electronic ticketing brings forward new possibilities for collecting data that could be used in the planning and operation of public transport systems. The data collection is enabled by the fact that

9 all customers have to validate the product stored in the ticket medium when entering the transport means, e.g. a bus or a tram. The validation transaction could be used for establishing customer profiles for offering new user friendly and attractive products, travel pattern analysis, statistics for traffic volumes and variations, reliability and availability surveys, customer support, fleet management and traffic information systems and finally as input in transport systems modeling and analysis. 8

10 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sanntidsinformasjon (SIS) for kollektivtrafikk Innledning IBIS - funksjonell beskrivelse Generelle systemkrav Systemarkitektur Sentralsystem Sanntidsinformasjon om avganger Noen erfaringer fra IBIS AKTA prosjektet Noen tanker om etablering av SIS i Trondheim Økonomi Datagrunnlag Kommunikasjonsplattform Trafikkstyring og prioritering Internasjonale SIS-systemer Elektronisk billettering - State-of-the-Art...24 Teknologi...24 Samordning av billetteringssystemer Noen eksempler på elektroniske billetteringssystemer ITSO i UK Transport for London og Oyster Helsingfors RMV Handyticket Kundenes oppfatning av elektronisk billettering Pålitelighet, tilgjengelighet, kvalitet og kostnad Kundeundersøkelser Løsninger for elektronisk billettering i Trondheim i relasjon til State-of-the-Art Fremtidens løsninger for elektronisk billettering Datafangst fra elektroniske billetteringssystemer...37 Data som kan samles inn...37 Hvordan data kan utnyttes i planlegging og drift...38 Eventuelle personvernkonflikter Litteratur...43

11 10 1 Sanntidsinformasjon (SIS) for kollektivtrafikk 1.1 Innledning Som et ledd i arbeidet med utvikling av en ny strategi for kollektivtrafikken i Trondheim er SINTEF bedt om å beskrive State-of-the-Art når det gjelder sanntidsinformasjonssystemer (heretter kalt SIS) for kollektivtrafikk. Dette og det neste kapitlet oppsummerer State-of-the-Art og gir noen kommentarer om utfordringer og muligheter for en installasjon i Trondheim. SIS-systemer kan leveres av mange leverandører. Slike systemer er allerede installert i flere steder i Norge (Oslo, Kristiansand, Tromsø, ekspressbusser i Møre og Romsdal m. m. ). Trondheim lå tidligere langt fremme nasjonalt gjennom forskningsprosjektet IBIS (Integrerte Betalings- og InformasjonsSystemer) hvor Trondheim var demonstratorområde. Prosjektet ble gjennomført med Statens vegvesen som prosjekteier og SINTEF som FoU-partner i perioden 1999 til Senere er også en oppfølger av IBIS som er kalt AKTA (Anropsstyrt KollektivTransport for Alle), igangsatt av de samme aktørene. I AKTA er hovedfokus rettet mot bruk av informasjonsteknologi for å hjelpe blinde og svaksynte i bruk av kollektivtrafikken. Vi har valgt å beskrive SIS-systemer gjennom de funksjoner som inngår. Både IBIS og AKTA har en funksjonell oppbygging som representerer State-of-the-Art for SIS og vil derfor bli brukt i beskrivelsen. I tillegg vil vi også kommentere følgende tema med tanke på implementering av SIS i Trondheim: - mulig teknisk plattform - organisering og eierskap - prioritering av kollektivtrafikk 1.2 IBIS - funksjonell beskrivelse Generelle systemkrav Det ble innledningsvis i IBIS-prosjektet lagt følgende generelle føringer for prosjektet: Systemet skal baseres på åpne, dokumenterte og standardiserte grensesnitt. Videre skal det benyttes standard komponenter ( hyllevare ), noe som skal gi mulighet for alternative leverandører av utstyr og komponenter. Videre må løsningene og valg av komponenter og teknologi gjøres med tanke på å få så lave enhetskostnader som mulig. En fullskala installasjon for Trondheim vil omfatte busser og over 70 holdeplasser. Dimensjonering og utforming av systemet skal ta hensyn til fremtidig implementering av system for prioritering av kollektivtrafikk i signalanleggene (PAK). Det skal legges stor vekt på gjenbruk av eksisterende teknisk infrastruktur og data. Dette er i hovedsak knyttet til utstyr og data i EBIT-prosjektet (Elektronisk Billettering i Trøndelag). Holdeplassutstyret samordnes med utviklingen av nye leskur gjennom prosjektet Reklamefinansiert leskur.

12 Systemarkitektur Informasjonsformidlingen til publikum formidles i SIS gjennom ulike informasjonsbærere. I Tabell 1 er det satt opp en liste over aktuelle informasjonsbærere for Trondheim. Tabell 1. Informasjonsbærere vurdert i IBIS. Lokalitet Informasjonsbærere Hjem Mobiltelefon Vanlig telefon Internett Radio/TV (tekst-tv) Aviser Rutehefte Annet oppholdssted Mobiltelefon Vanlig telefon Internett Rutehefte Viktige holdeplasser langs hovedårer mot byen og i sentrum Knutepunkt - Sentrum - Sentralstasjonen Mobiltelefon Display med sanntidsinformasjon om avgangstid Høytalerinformasjon (en-veis/to-veis) Skiltet ruteinformasjon på holdeplass Variable skilttavler for biltrafikkantene Parkeringsinformasjon/veiledning Sanntidsinformasjon på skjerm Pekekartsystem for ruteopplysninger og ruteplanlegging Tekstlig ruteinformasjon på holdeplass Ombord i kjøretøyet Holdeplassannonsering over høyttaler Skjerm/monitor som viser neste holdeplass Ut fra de mulige informasjonsbærerne ble følgende valgt benyttet i IBIS: Sanntids ruteinformasjon (via monitorer) på holdeplasser Sanntids ruteinformasjon på Internett Varsel til mobiltelefon (SMS) basert på sanntids ruteinformasjon Statisk ruteinformasjon tilgjengelig via Internett og mobiltelefon Automatisk informasjon om bord i kjøretøyet ble også ansett som viktig, men dette ble utelatt fordi det allerede var testet ut i Trondheim. Et SIS-system har mange grensesnitt mot andre systemer i en by. Derfor ble det laget en funksjonell systembeskrivelse som dekker alle hovedfunksjoner i informasjonssystemet relatert til tilgrensende eksisterende og/eller planlagte tekniske systemer for kollektivtrafikken. Denne systemarkitekturen har dannet grunnlag for utvikling av de tekniske løsningene i demonstratoren. Systemets hovedfunksjoner er som vist på Figur 1: A. Utstyr i bussene B. Sentralsystem C. Diverse informasjonsbærere (Internett, mobiltelefon, PC o.l.) D. Utstyr på holdeplassene E. Prioritering i lyskryss F. Mobiltelefon

13 12 I systemarkitekturen er også definert en funksjon for aktiv prioritering av kollektivtrafikken i signalanlegg (E). Denne funksjonen er ikke implementert i forbindelse med IBIS, men har vært en premissgiver for de tekniske løsninger som ble valgt. B Databasesystem A EBIT Ethernet GSM F GPS GSM Info i buss Lokal databuss SMS Billettmaskin Internet C SMS PAK/SPOT E GSM D Info kiosk Varsel til mobil Figur 1. Systemarkitektur for sanntidsinformasjonssystemet i IBIS Sentralsystem Datagrunnlaget for rutetilbud og vognløp som kjøres av kollektivselskapet ble tatt fra EBITprosjektet. Samme database ble brukt i begge systemer. Sentralsystemet (se Figur 2) ble dimensjonert for å kunne motta og behandle posisjonsdata fra alle busser i Trøndelag. Dette vil i praksis si opptil 300 busser samtidig. I sentralsystemet er en algoritme som beregner forventet ankomsttid til alle holdeplassene for de enkelte bussene. Disse dataene oppdateres løpende i en database for dynamisk informasjon. Denne må samtidig kunne levere informasjon til ulike applikasjoner for distribusjon av informasjon til trafikantene.

14 13 Posisjon/forsinkelse Beregning av dynamiske data/ Predisksjon Rutedata Historiske dynamsike data Dynamisk database SMSMeldinger Varsling Ruteplanlegger/ Pekekart på Internett/ Knutepunkt Forenklet ruteplanlegger på W AP Holdsplassinformasjon Figur 2. Funksjonsoversikt over sentralsystemet Sanntidsinformasjon om avganger Sanntidsinformasjon ble distribuert til trafikantene via ulike informasjonsbærere: Monitorer på holdeplasser Internett (WEB side) Mobiltelefon Applikasjonen som styrer monitorene, ble dimensjonert for å kunne oppdatere rundt 150 skjermer minst en gang hvert 60. sekund. Trafikantene kunne gå inn på en egen Web-side å få ut sanntidsinformasjon om avganger fra bestemte holdeplasser. Varslingstjenestenesten til mobiltelefoner ble bygget opp ved å kombinere en internettapplikasjon med svar på mobiltelefon. Via Internett er det mulig for brukerne å bestille varsling av en bestemt eller flere avganger fra en gitt holdeplass innenfor et definert tidsrom. Brukeren fikk tilsendt en tekstmelding til sin mobiltelefon med sanntidsinformasjonen. Brukeren kunne selv bestemme hvor lang tid før den virkelige avgangstiden (sanntid) han/hun skulle varsles. Det var mulig å abonnere på denne tjenesten til faste tidspunkt hver dag for en periode. En opsjon som ikke ble implementert i forbindelse med IBIS var informasjon på bussen. Det ble lagt til rette for denne tjenesten, men utstyret i bussene ble ikke installert. Det er en etterspurt tjeneste fra trafikantenes side. Mer om IBIS og resultater fra brukerundersøkelsene finnes i sluttrapporten IBIS Logitrans. Sanntids ruteinformasjon for kollektivtrafikken i Trondheim., SINTEF , STF22 A03313.

15 Noen erfaringer fra IBIS Pilotinstallasjonen var knyttet til linje 4 og ble kjørt i fire måneder uten driftsproblemer. Det ble gjort brukerevalueringer av IBIS som viste at systemet til tross for svært begrenset utbygging ble ansett som nyttig av trafikantene. Dette gjaldt alle funksjoner. Figur 3. Skjermbilde på holdeplassene med sanntidsinformasjon. De to første linjene viser sanntidsinformasjon (vognløp som er i gang). De øvrige linjene er statisk ruteinformasjon. Teknisk fungerte systemet uten problemer i testperioden, men det var en pilotinstallasjon utviklet på en GSM-plattform hvor SMS-tjenesten ble utnyttet som kommunikasjonsplattform. Hastigheten i dette kommunikasjonsnettet var ikke god nok og kostnadene var alt for høye for et fullt utbygd system. Kostnadene med SMS-meldinger beløp seg til over kr for fire måneder for en enkelt kollektivlinje. Dette viser at valg av kommunikasjonsplattform er viktig for å holde driftskostnadene nede. Figur 4. SMS-melding med sanntidsvarsel på mobiltelefonen.

16 15 Figur 5. Visning av sanntidsinformasjon på IBIS web-sider. I etterkant av IBIS-prosjektet ble SIS-systemet forsøkt å videreføre prosjektet gjennom IBIS II, og da med utgangspunkt på en annen kommunikasjonsplattform, GPRS. Kommunikasjonskostnadene ville da bli redusert til omkring 1/100-del. Dessverre oppsto det uenighet i leverandørgruppen av det tekniske systemet. Det viste seg umulig å løse denne konflikten slik at prosjektet ble stoppet. Denne konflikten gjorde også at videreføringen av forskningsaktivitetene gjennom AKTA-prosjektet ble terminert i Trondheim og overført til Møre og Romsdal.

17 AKTA prosjektet Hensikten med AKTA-prosjektet (Anropsstyrt KollektivTrafikk for Alle) var å utvikle nye informasjonstjenester for blinde og svaksynte med utgangspunkt i IBIS og tilgjengelig mobilteknologi (mobiltelefon og PDA). Dette gjør at all informasjon ble gitt lydbasert i tillegg til visuelt som i IBIS. I AKTA var krav og ideer for universell utforming grunnlag for de tekniske løsningene. Det betyr at den brukergruppe med de største behov og krav til tilpasning ble lagt til grunn for utviklingsarbeidet. I AKTA ble blinde og svaksynte definert som den dimensjonerende gruppe for systemet. 1: Bruker sjekker informasjon via mobiltelefon eller PDA BU 2. Brukerbestilling: Skal reise med buss nr 4 avgang kl. tt:mm 3. Bruker registreres som ankommet holdeplass vha mobiltlf. og blåtann. Bestilling aktiveres i sentralsystemet 5: Beskjed til bruker: Rute 4 ankommer om x min. 4. Melding til bussjåfør: Passasjer venter på holdeplass. Figur 6. Prinsippskisse for AKTA-prosjektet. Figur 6 viser prinsippene i AKTA. Følgende steg inngår i systemets funksjon: 1. Bruker sjekker informasjon via mobil eller PDA. Dette er en ren informasjonsinnhenting av statisk ruteinformasjon. 2. Brukerbestilling. Brukeren bestiller vha mobiltelefonen hvilken avgang han planlegger å reise med og fra hvilken holdeplass. Dette registreres av sentralsystemet. 3. Bruker registreres som ankommet holdeplass. Dette skjer ved at mobiltelefonen detekteres på holdeplassen. Det antas da at brukeren venter på bestilt buss. 4. Melding til bussjåfør. Sentralsystemet sender brukerens bestilling til den aktuelle bussen. Sjåføren får informasjon om at en passasjer venter på gitt holdeplass. Han skal da påse at passasjeren kommer med bussen. Dette er viktig for svaksynte i tilfelle holdeplassen brukes av mange bussruter, men også en god tjeneste for normale trafikanter. 5. Beskjed til bruker. Samtidig med at bussjåføren informeres, gis det også beskjed til bruker hvor lenge han må vente på bussen.

18 17 AKTA-prosjektet var planlagt gjennomført i Trondheim som et tillegg til IBIS, men da IBISprosjektet strandet i Trondheim ble prosjektet overført til Møre og Romsdal. Her ble det bygd opp en pilot sammen Møre og Romsdal fylkeskommune og med Norway Bussekspress sin rute fra Kristiansund til Ålesund som demonstrator. Her var det etablert et SIS-system med mye av den samme funksjonaliteten som i IBIS. Teknisk og funksjonelt var forsøkene en suksess. Antall blinde og svaksynte som var en hovedgruppe for testingen, var imidlertid så liten at det ikke var mulig å gjennomføre en reell brukertest. Etter fullføring av forskningsprosjektet har det også her vist seg vanskelig å drive systemet videre.

19 18 2 Noen tanker om etablering av SIS i Trondheim 2.1 Økonomi Vi har ovenfor omtalt forskning gjennomført med utgangspunkt i Trondheimsmiljøet. Dessverre har implementeringen og utrulling av fullskala system ikke vært mulig å realisere, men rent funksjonelt er systemene i IBIS og AKTA framdeles langt framme i forhold til den internasjonale utviklingen. En viktig erfaring fra arbeidet i Trondheim er at det må sørges for at det etableres en solid forankring organisatorisk og finansielt av SIS-løsninger. Brukerne gir positive tilbakemeldinger, men det er vanskelig å finne midler til kontinuerlig drift og vedlikehold. Det er ikke påvist klare økninger i antall reisende av de forsøkene som har vært gjort med SIS. Dette gjør at kollektivselskapene antakelig ikke vil være initiativtakere til SIS. Initiativ og finansiering av systemene må derfor ligge hos offentlige myndigheter. Offentlige investeringsprosjekter prioriteres vanligvis ut fra samfunnsøkonomiske metoder. I IBIS-prosjektet forsøkte vi å kvantifisere den samfunnsmessige nytten av sanntidsinformasjon etter de samme metoder som brukes for biltrafikk. I nesten alle nytte kostnadsanalyser er det brukernes tidskostnader som er den store nyttekomponenten. Et effektivt SIS vil kunne redusere gjennomsnittlig ventetid til kollektivtrafikantene med flere minutter. Satt inn en samfunnsøkonomisk nytte/kostnadskalkyle vil dette gi store samfunnsøkonomiske besparelser. Et regneeksempel: Dersom vi antar at det i Trondheim er 15 mill passasjer pr år, og at et sanntids informasjonssystem i gjennomsnitt gir 2 minutt besparelse for disse. De kan gå 2 minutter senere til bussholdeplassen og være sikker på at bussen kommer til riktig tid. Omregnet til samfunnsøkonomiske besparelser vil dette utgjøre over 20 mill. kr pr. år. Vurdert ut fra vanlige samfunnsøkonomiske kriterier skulle det derfor være rom for betydelige investeringer knyttet til sanntidsinformasjon for kollektivtrafikantene. 2.2 Datagrunnlag Når det gjelder den store utfordringen med å skaffe alltid oppdatert datagrunnlag for planlagt rutestruktur og vognløp er koblingen til elektronisk billettering en opplagt veg å gå. Begge systemer har behov for riktig ruteinformasjon. For at en skal ha et effektivt system og unngå forskjeller må et SIS og et elektronisk billetteringssystem baseres på det samme datagrunnlaget. Driftsmessig vil rutinene knyttet til rutetabellene som kjøres være en vesentlig utgift som allerede dekkes av billetteringssystemet. Et hovedprinsipp som synes riktig er at ansvar følger eierskap, og at driften følger eierskapet. I et SIS vil tradisjonelt følgende roller inngå: Datainnsamling Kvalitetssikring, lagring og distribusjon av data Tjenesteyting eller distribusjon av informasjon Datainnsamling Ruteinformasjon og annen datainnsamling er et ansvar som må ligge på busselskapet. Kollektivselskapet er ansvarlig for egen ruteproduksjon og planlegging av denne. I tillegg er selskapet ansvarlig for bussparken og tekniske systemer knyttet til denne. Et av disse systemene vil være busscomputeren med tilliggende undersystemer knyttet il sanntidssystemet.

20 19 Kvalitetssikring, lagring og distribusjon av data Dette er oppgaver som i dekkes av sentralsystemet. Sentralsystemet er kjernen i informasjonssystemet. Sentralsystemet står for prosessering og kvalitetssikring av data, lagring av data i databaser og distribusjon av informasjonen videre til bruker og andre tekniske systemer inklusive eventuelle tredjeparts brukere. I Trondheim er denne oppgaven tillagt Trafikanten Midt- Norge AS (TMN), som er et serviceselskap for kollektivnæringen drevet og eid etter OPSprinsipper (offentlig privat samarbeid). Dette betyr at TMN vil være en trafikkinformasjonssentral for kollektivtrafikken. Investering og drift av nødvendig teknisk infrastruktur for denne oppgaven bør dekkes over budsjettene til TMN. Tjenesteyter eller distribusjon av informasjon Sentralsystemet formidler informasjon til ulike informasjonsbærere. I et SIS er dette i hovedsak fire informasjonskanaler: Holdeplassinformasjon Mobiltelefon Internett Informasjon i bussen Eierskap og drift av disse informasjonsbærerne er forskjellig. Holdeplassen betraktes gjerne som en del av transportinfrastrukturen. Som sådan er den vegholders ansvar. I IBIS betyr det at Statens vegvesen er ansvarlig for riks- og fylkesveger, mens Trondheim kommune har ansvar for det kommunale vegnettet. I dette ansvaret inngår også ansvar for informasjonsbærerne på holdeplasser pluss nødvendig strømforsyning og kommunikasjon til sentralsystemet. Vegholder blir da med denne modellen også driftsmessig ansvarlig for denne informasjonsbæreren. Mobiltelefon og Internett er allmenne kommunikasjonssystemer. Dette er områder hvor det er ofte er private aktører som er tjenesteytere. Disse vil kunne bygge opp sine tjenester med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon fra SIS og ta betalt av brukerne for distribusjon av informasjonen. Telenor og NetCom er begge eksempler på denne typen tredjeparts informasjonsformidlere. Både oppbygging og drift av denne typen informasjonstjeneste er dermed de private aktørenes eget ansvar og vil som sådan bli tilpasset brukerbehovet. Det er selvfølgelig også en mulighet at drift av mobil og Internet tjenester drives av det offentlig. I så fall er det for Trondheim naturlig at TMN også står for drift av denne tjenesten. 2.3 Kommunikasjonsplattform De forsøk som har vært kjørt i Trondheim har vært piloter og har vist betydningen av å bygge på gode kommunikasjonsløsninger. For fullskalasystemer er det behov for robust teknologi. Det trengs et heldekkende kommunikasjonssystem som har lave driftskostnader. I de operasjonelle systemene har følgende alternative kommunikasjonssystemer vært brukt: FM-båndet for radio VHF-radio GSM/GPRS TETRA UTMS WLAN Telenett (klassisk kabelnett) Alle disse kommunikasjonsplattformene vil kunne anvendes, men ser vi på State-of-the-Art for kommunikasjon innen transportområdet har vi i Trondheim fått en stor forskningsaktivitet rettet mot utvikling av CALM-teknologi. CALM (Continuous Air-interface Long and Medium range) er

Kan man reise anonymt i Norge?

Kan man reise anonymt i Norge? SINTEF A10918 Åpen RAPPORT Kan man reise anonymt i Norge? Personopplysningsloven i transportsektoren Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Mars 2009 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3

Detaljer

Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming

Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming Nils Fearnley Stefan Flügel Marit Killi Merethe Dotterud Leiren Åse Nossum Kåre Skollerud Jørgen Aarhaug TØI rapport 1039/2009 Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming TØI

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Utvikling av tjenester med ladestasjonsdata for nye brukergrupper (Transnovaprosjektnr 603081 / Arkivnr 2011088924-8)

Utvikling av tjenester med ladestasjonsdata for nye brukergrupper (Transnovaprosjektnr 603081 / Arkivnr 2011088924-8) Utvikling av tjenester med ladestasjonsdata for nye brukergrupper (Transnovaprosjektnr 603081 / Arkivnr 2011088924-8) Prosjekteier Ladestasjoner AS' formål er å bidra til redusert miljøbelastning fra transportsektoren

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Trondheim

Universitetsbiblioteket i Trondheim Universitetsbiblioteket i Trondheim Elektronisk formidling av artikkelkopier med utgangspunkt i trykt tekst av Bjørn L. Hegseth, Liv Gaustad, Sigurd Johansen, Else-Mari Leirvoll, Birgit Storleer, Sven

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17 concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport Nr 17 concept concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger

Detaljer

Økt brukertilpasning i barnehagen? sluttrapport fra utviklingsprogrammet for barnehagesektoren

Økt brukertilpasning i barnehagen? sluttrapport fra utviklingsprogrammet for barnehagesektoren Rapport nr. 2-1998 Johan Håkon Bjørngaard og Tove L. Mordal Økt brukertilpasning i barnehagen? sluttrapport fra utviklingsprogrammet for barnehagesektoren SIFO 1998 Rapport nr. 2 1998 STATENS INSTITUTT

Detaljer

System for nær sanntid ruteovervåkning

System for nær sanntid ruteovervåkning System for nær sanntid ruteovervåkning Fredrik Larsen Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Bjørn B. Larsen, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Kjøp og salg av bolig Eiendomsmegleres rolle

Kjøp og salg av bolig Eiendomsmegleres rolle Fagrapport nr. 1-2011 Mary Ann Stamsø Eiendomsmegleres rolle SIFO 2011 Fagrapport nr. 1 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Om framveksten av hurtigladetjenester for elbiler Asbjørn Johnsen Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Etablering av turproduksjonstall for barnehager

Etablering av turproduksjonstall for barnehager Etablering av turproduksjonstall for barnehager Maria Lindøen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eirin Olaussen Ryeng, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Mot sin hensikt. concept. Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg

Mot sin hensikt. concept. Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg concept Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg Mot sin hensikt Perverse insentiver om offentlige investeringsprosjekter som ikke forplikter Concept rapport Nr. 40 concept concept

Detaljer

21/05/14. Evaluering av FRAM

21/05/14. Evaluering av FRAM 21/05/14 Evaluering av FRAM 2007-2013 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD info@damvad.com

Detaljer

Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid

Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid ARBEIDSNOTAT 27/2005 Per Hetland og Jorunn Spord Borgen Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat

Detaljer

TECHNICAL REPORT ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS

TECHNICAL REPORT ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR FOR ELEKTRONISK SAMHANDLING SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS Date of first issue: Project No.: 2011-02-28 913A0304

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson Å SE OG BLI SETT Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv Sluttrapport av Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson NF-rapport nr. 6/2013 ISBN-nr.: 978-82-7321-644-1 ISSN-nr.:

Detaljer

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer