Prosjekt utveksling 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt utveksling 2013"

Transkript

1 Prosjekt utveksling 2013 Prosjektgruppa Erlend Ese (prosjektleiar) Helene Navdal AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG OR2-300 PROSJEKT

2 Prosjekt utveksling 2013 SDSU Referanseside TITTEL RAPPORTNR. DATO Prosjekt Utveksling SDSU PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Prosjekt OR2-300 Open 17 pluss vedlegg Prosjektstyring med prosjekt FORFATTARAR Erlend Ese og Helene Navdal ANSVARLEG RETTLEIAR Joar Sande Prosjektansvarleg og fageleg rettleiar OPPDRAGSGJEVAR Høgskulen i Sogn og Fjordane avdeling Førde. SAMANDRAG Prosjektoppgåve er ein obligatorisk del av faget OR2-300 Prosjektstyring med prosjekt. Me valte å kjøre prosjektstyring på utvekslingssituasjonen me var i, og utarbeide ein detaljert rapport for erfaringsoverføring til framtidige studentar og interessentar. Prosjektet går ut på å bruke prosjektstyringsteori og verktøy til å få arbeide so effektivt som muleg gjennom utvekslingssemesteret. Ved hjelp av desse verktøya har me hatt ein god oversikt over situasjonen me har vore i. Me har opparbeidd oss mykje vel dokumenterte erfaringar som me håpar framtidige studentar kan ta god bruk av ved hjelp av rapporten. SUMMARY A project is a mandatory part of the course OR2-300 project management with project. For our project we chose to use project management on the situation we were in, and then create a detailed report for experience exchange to future students and interested peers. The project consists of applying project management theory and tools to work as effective as possible through the exchange semester. With these tools, we have acquired a good overview on the situation. We have acquired a lot of well documented experiences that we hope come in handy for future students. EMNEORD OR2-300 Prosjektstyring med prosjekt, Utveksling, San Diego State University, USA OR2-300 Prosjekt i

3 Prosjekt utveksling 2013 SDSU Føreord OR2-300 Prosjektstyring med prosjekt er ein del av den 3-årige ingeniørutdanninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, og vert gjennomført i 5.semester. Faget gir 10 studiepoeng og ein vurdering bestått/ikkje-bestått. Dette semesteret tok me på San Diego State University (frå no SDSU). Sidan OR2-300 er eit obligatorisk emne for graden vår, måtte me ta dette faget via Fronter. Jamfør læreplanen skal emnet ha prosjekt, der studenten skal bruke prosjektstyringsvertkøy og teori under prosjektarbeidet. Her valde me å bruke utvekslingsperioden vår som prosjekt. Me er dei første studentane frå HiSF som studerer på SDSU. Me sat oss difor eit mål å utvikle ein rapport der føremålet skulle være erfaringsutveksling til framtidige studentar og andre interessentar. Vi ønskjer å takke følgjande personar for støtte og oppmuntring: Eli Nummedal, Turid Hillestad, Joar Sande, Familiane og venane våre. For eit meir uformelt tilbakeblikk, samt for å sjå ein del bilete, viser me til bloggen me skreiv. Prosjektgruppa har bestått av: Erlend Ese Helene Navdal Prosjektleiar Student Styringsgruppa har bestått av: Joar Sande Fagleg rettleiar Førde Erlend Ese Helene Navdal OR2-300 Prosjekt ii

4 Prosjekt utveksling 2013 SDSU Samandrag Hausten 2013 var me på utveksling til San Diego, California USA. Skulen me var på var San Diego State University. Sidan me var dei første studentane frå HiSF som reiste til SDSU på utveksling kom me fram til at me ville lage ein rapport om korleis dette var, der føremålet skulle være erfaringsutveksling til framtidige studentar. Me har nytta prosjektstyringsteori og verktøy under opphaldet då det er ein del av faget me har hatt prosjekt i. Dette har gitt oss ei god oversikt over kor mykje arbeid me har hatt løpet av semesteret, og skal gi eit brukbart inntrykk om korleis me har hatt det. Me har nytta ganttskjema for timestyring, samt hatt formelle møter ein gang i månaden for å planlegge korleis me skal gå fram. Hausten har gitt oss mykje arbeid både fagleg og ikkje-fagleg. Det faglege har ikkje nødvendigvis vanskeligare enn me ville hatt det heime. Språket har gjort at me har hatt utfordringar då ting har ein tendens til å ta mykje lengre tid enn nødvendig når ein ikkje forstår innhaldet med ein gong. Skulesystemet i USA er og noko forskjellig frå det norske. Det er ikkje unormalt at ein kan gå å sei til professoren at ein syns ein fortener ein betre karakter, og han vil gi deg det dersom han likar deg. Det er og mulegheiter for å jobbe ekstra for å gjere opp for dårlege prøveresultat eller andre avvik. Dette gjeld likevel ikkje alle professorar, og det er stor forskjell frå emne til emne på grunn av personlege forskjellar frå professor til professor. Økonomisk sett skal ein klare seg med det ein får frå Lånekassen, men det kan være ein betre oppleving dersom ein har meir å bruke enn dette. OR2-300 Prosjekt iii

5 Prosjekt utveksling 2013 SDSU Innhald Referanseside... i Føreord... ii Samandrag... iii Innhald... iv 1 Innleiing Bruk av prosjektstyring Planlegging Søknad til skule og val av emne Lånekassen Visum Fly og hotell Etter åtkomst Kommunikasjon Transport Bustad Val av emne ved skulestart Endeleg timeplan Forventa bruk av tid Undervegs Førelesningsformer og prøvemetodar Arbeidsmetodar, karaktersetjing og ekstrapoeng Poengsystema til våre emne Eksamen Studieteknikk og kontinuitet Budsjett og skulepengar Konklusjon Figurliste Vedlegg...12 OR2-300 Prosjekt iv

6 Prosjekt utveksling 2013 SDSU 1 Innleiing I haustsemesteret til 3.klasse har automasjonsingeniørstudiet eit emne som heiter «OR2-300 Prosjektstyring med prosjekt». Dette semesteret tok me på San Diego State University. Sidan OR2-300 er eit obligatorisk fag for graden vår, måtte me ta dette faget via Fronter. Jamfør læreplanen skal emnet ha ein del med prosjekt, der studenten skal bruke prosjektstyringsvertkøy og teori under prosjektarbeidet. Her valde me å bruke utvekslingsperioden vår som prosjekt. Me er dei første studentane frå HiSF som reiser til San Diego State University i California, USA. Me sat oss difor eit mål om å utvikle ein rapport der føremålet er erfaringsutveksling til framtidige studentar og andre interessentar. Me har avgrensa prosjektrapporten vår til det formelle rundt utvekslinga. Fordjuping i kvart enkelt emne inngår ikkje i prosjektrapporten. 1.1 Bruk av prosjektstyring For å halde kontroll på tidsbruk og alltid ha ein oversikt, laga me gantt-skjema. Me delte semesteret opp i tre hovudfasar. Me delte deretter opp til ein kategori for kvart emne. Me la inn førelesningane i gantt-skjemaet, og sat oss SMARTE mål - milepælar på alle deleksamenar, slutteksamenar, og innleveringar me hadde gjennom semesteret. I kvart fag la me òg til ein kategori for sjølvstudia, der kvar av oss førte inn timar fortløpande gjennom semesteret. Me følgde opp ved å ha eit formelt styremøte i starten av kvar månad, der me diskuterte korleis det hadde gått. Hovudpunkt som avvik, korleis me har tenkt at det skal gå i komande periode, samt ei oversikt over kommande milepælar, og prioritet av desse var agendaen. Etter kvart møte har me utarbeidd eit referat. Me har òg rapportert undervegs til prosjektansvarleg Joar Sande i Førde. OR2-300 Prosjekt

7 Prosjekt utveksling 2013 SDSU 2 Planlegging Ein medelev som òg skulle vere med, føreslo San Diego, då han hadde familiære relasjonar i byen. Tilfeldigheitene gjorde det slik at han ikkje fekk vera med på utvekslinga likevel, men det gjorde valet enklare med å finna skule. I San Diego er det ein rekke med skular å velje mellom. University of California San Diego (UCSD) eller andre «Community colleges» var nokre alternativ. Me hamna på SDSU på grunn av eit bra program gjennom American Language Institute (ALI). 2.1 Søknad til skule og val av emne Etter at me hadde valt skule, måtte me kontakte internasjonal koordinator på Høgskulen. Ho tok vidare kontakt med SDSU på vegne av oss. Me fekk deretter beskjed om å skrive ein intern søknad. Dette var eit motivasjonsbrev på engelsk som skulle leverast til HiSF. Når denne vart godkjent sette me i gang med søkinga til SDSU. Denne søknaden krevde ikkje noko motivasjonsbrev, men me måtte betale eit «tuition fee» (søknadsgebyr) på $175 til skulen, og ei «sevis fee» (studentavgift) på $200 til myndigheitene før dei i det heile behandla søknaden. På denne søknaden måtte me ta stilling til om me skulle ta emne som «general courses» studentar eller «business and administration» studentar. Dette er ein slags enten/eller fordeling av faga på skulen, med tekniske eller administrative fag. Det er då fornuftig å sjekke godt opp i kva type fag du har tenkt å ta før du vel ein retning. Det er moglegheit for å ta fag med både tekniske delar og økonomiske delar, i kvar av retningane, så det er lurt å sjekke opp i kva ein vel her. Me måtte sende ei liste over 5 fag me ønskte å ta. Denne var berre symbolsk og hadde ingen betyding når me kom fram. Me brukte desse faga til vårt første utkast til «learning-agreement». Det ligg ein oversikt over kva fag som høyrer til under kva retning på heimesida til SDSU. Ein anna ting me også la merke til i ettertid, var at me i denne søknaden kunne valt å bu på campus. På bakgrunn av dette, kan det derfor være lurt å ta stilling til kvar ein har lyst å bu allereie under søknadsprosessen. Søknaden kunne ikkje sendast på e-post, men måtte faksast sidan den inneheldt kredittkort informasjon. Skulen har ein søknadsfrist, men denne var ikkje absolutt. Dersom det er fleire ledige plassar er det mogleg å fortsatt søke, dersom internasjonal koordinator tek direkte kontakt med skulen. Vær likevel obs på dersom det er mange søkarar, kan det bli fullt før tidsfristen. Dersom du med sikkerheit veit at du ynskjer å ta eit fag, er det mogleg å ta kontakt med professoren i dette faget. Du må då forklare at du er ein utvekslingsstudent som leitar etter fag, og spørje om det er mogleg å få reservert ein plass. Dette er heilt opp til kvar enkelt professor, og ikkje noko alle gjer. OR2-300 Prosjekt

8 Prosjekt utveksling 2013 SDSU 2.2 Lånekassen Når søknaden var sendt måtte me søkje om utvekslingsstipend hjå lånekassen. Her var det viktig å vite kor mange studiepoeng me skulle ta. Sidan me tok eit fag via Fronter ville ikkje dette telle for dette semesteret, så me måtte ta tilsvarande 30 studiepoeng på SDSU. Omrekninga me fekk frå HiSF var at 1 «unit» = 2,5 studiepoeng, så 30 studiepoeng = 12 «units». Kvart emne på SDSU var på 3 «units» (7,5 stp) så me måtte ta 4 emne. Lånekassen ville ha dokumentasjon på at me hadde fått tildelt studieplass hjå SDSU, samt eit «B- Skjema» som internasjonal koordinator hjå HiSF måtte lage til. På B-skjemaet skal det komme fram kor mange studiepoeng du skal ta, og kor mykje skulepengar du skal betale. Pengane frå Lånekassen dekker det ein får i ordinært stipend, skulepengar og flybillett. Meir detaljar rundt dette står skreve i kapittelet om Økonomi. 2.3 Visum Når søknaden var godkjent fekk me eit i20 dokument frå SDSU som vart tilsendt i posten. Når me hadde fått i20 dokumentet og kvitteringa på «sevis fee» kunne me søke om visum. Dette gjorde me på internett, og avtalte eit møte med den amerikanske ambassaden i Oslo. Det var mykje venting føre ambassaden, kanskje 3 timar, men sjølve møtet gjekk fort, omtrent 3 minutt. Me måtte betale søknadsgebyr for visumet på 950 kr kontant, og leverte passet vårt med ein ferdigfrankert konvolutt. Rullebladet vart og kontrollert. Etter møtet fekk me passet med visumet i posten etter omtrent to veker. 2.4 Fly og hotell Når visumet var i orden gjekk me i gang med å kjøpe flybillettar og bestille hotell til den første delen av opphaldet vårt. Me hadde som nemnt tidlegare ikkje ønske om å bu på campus. Sidan det kan være noko vanskeleg å finne ein plass å bu for eit so langt opphald medan ein sit i Noreg, valgte me å finne eitt billeg hotell å bu på den første veka slik at vi hadde litt tid på oss til å finne ein meir permanent plass å bu. Det er viktig å ha klar ein plass å bu (hotell e.l.) FØR avreise sidan amerikanske myndigheiter krev ei adresse dei kan nå deg på idèt ein kjem til landet. Når me kjøpte flybillettane passa me og på at det var kveld i lokaltid når me kom fram, dette gjer overgangen til ein tidsforskjell på 9 timar enklare. OR2-300 Prosjekt

9 Prosjekt utveksling 2013 SDSU 3 Etter åtkomst 3.1 Kommunikasjon Noko av det første me ordna når me kom fram, var at me skaffa oss eit amerikansk mobilabonnement. Dette gjorde jakta på bustad, og generelt alt me måtte ordne mykje enklare, og billegare. Me bestemte oss for å velje eitt abonnement hos AT&T til $60 i månaden, med uavgrensa SMS, tale og datatrafikk. Me måtte passe på at me valte ein leverandør som brukte GSM protokollen, dette er den einaste i Noreg, men i USA so har dei fleire forskjellige variantar. Dette abonnementet var nesten som eit ringkontant abonnement, der du betalte i forkant for 30 dagar i slengen. Dersom ein ikkje fornyar det vert det automatisk sletta og sagt opp etter eit gitt tal dagar. 3.2 Transport Dei første dagane i San Diego brukte me offentleg transport. Trolleyen, som kan samanliknast med by-bana i Bergen, har eit greitt tilbod dersom ein bur i nærleiken av ein stasjon, og skal til ein anna plass i nærleiken av ein stasjon. I USA er det veldig store avstandar, og me merka fort at Trolleyen ikkje var nok til å dekke behovet me hadde for transport. Alt me var ute etter var eit godt stykke unna trolley-stoppane. Me bestemte derfor oss ganske kjapt for at me var nøydd å ha ein bil. Valet sto mellom å leige eller kjøpe. Det er mange som kjøper seg ein bil her sidan bilprisane her er mykje lågare enn i Noreg, men sidan me berre skulle vere her i fem månadar kom me fram til at det var minst bry å leige bil. Me fekk etterkvert tips om at «Dirty cheap car rental» var dei beste og billigaste å leige bil hos. Prisen på leigebilen var ikkje av den dyraste og i tillegg var skadeforsikring inkludert i prisen. I ettertid ser me at det var lurt å leige bil, då me måtte bytte bil fleire gonger på grunn av motorfeil, og andre ting. Dette vart gjort kostnadsfritt for vår del, men hadde me kjøpt ein bil er dette utgifter me måtte ha tatt sjølv. 3.3 Bustad Å finne seg ein plass å bu på utveksling kan være ein utfordring når ein bestemmer seg for å gjere det på eigenhand. Det er heilt klart enklast å velje å bu på campus når ein søker, så tek ALI seg av dette for deg, og du bur i eit studentkollektiv under opphaldet. For vår eigen del hadde me heller lyst å finne noko på eigenhand, som for eksempel eit lite hus eller ein leilegheit. Me tykte og at det virka som prisane på campus var noko høge, men i ettertid såg me at desse var konkurransedyktige. Det er fleire metodar å finne seg bustad. Ein måte er å kjøre bilen rundt å sjå etter «For Rent» skilt i hagen til folk. Dette fungerer bra i USA sidan alt er så stort. Ein anna måte fekk me greie på under ein av visingane me var på. Me spurde leigetakarane korleis dei fant seg bustad, og då kom det fram at dei aller fleste nytta ei veldig kjent nettside i USA som heiter craigslist. Ein bør være obs på at her er det ingen garanti for at annonsane du ser er lagt ut av den som faktisk eiger bustaden på biletet. OR2-300 Prosjekt

10 Prosjekt utveksling 2013 SDSU Ein kan og reise rundt å sjekke ut «corporate housing» og «apartment communities», som er boligområde meint for utleige, både kort og langsiktig. Desse områda var noko problematisk å få leigt hjå sidan du måtte vise til ein veldig stor eigenkapital på konto for i det heile tatt bli behandla som seriøs interessent, og mesteparten av det var umøblert. Me valde å bruka både craigslist, og reiste rundt og leite etter bustad. Til slutt vart me heldige, og fant ein bra leilegheit i eit roleg område som var omtrent midt mellom skulen og stranda. Me brukte søkeord møblert, eller «Furnished» på craigslist, og kom fram til ein utleigar me hadde ein god magefølelse på. Det er mange luringar ute i leigemarknaden, endå meir enn i Noreg, så det kan være ein veldig stor fordel å ha litt erfaring på kva ein skal sjå etter når ein reiser på vising. Det var og nokre utleigarar som ville ha eit søknadsgebyr på $20 for kvar person som skulle søke. Dette kan være normalt i området nært skulen, men det kan og være svindel. Området me enda opp å bu i heiter North Park. Dette ligg omtrent midt mellom campus til SDSU og Pacific Beach, som er eit anna område mange utvekslingsstudentar vel å bu. Me var veldig fornøgde med lokaliseringa vår her. 3.4 Val av emne ved skulestart Dette var noko av det vanskeligaste me måtte gjere og det tok veldig mykje tid i byrjinga av opphaldet. Etter me kom i gang på skulen viste seg at dei emna me hadde ført opp på søknaden før me reiste ville være svært dårlege val for oss. To av faga me hadde plukka ut var heilt fulle, og andre var ikkje det me trudde dei var, og dei var på same tid. Me måtte derfor begynne på nytt. Eit tips me fekk frå ein kjenning av Erlend som hadde studert i USA tidlegare, var at det var viktigare med ein god professor enn eit godt tilpassa emne. Me fann ei nettside som er utvikla av college studentar som gir offentlige evalueringar av professorar på nesten alle skular i USA. Ved hjelp av denne og onlinekatalogen til SDSU klarte me å danna oss eit betre bilete av kva fag me burde ta. Etter ein del samtaler med professorar og studieveiledarar fann me ut at dersom me hadde valt «business & administration» hadde me hatt eitt enklare val med tanke på emne me måtte ta. På same tid hadde det vore vanskeligare å fått studieplass på desse emna, då dette er ein mykje meir populært kategori enn «general courses». Som utvekslingsstudent har ein ikkje rett på å få plass på emna du vel. Her må ein møte opp på dei første førelesningane for å snakke med professoren om han vil gi deg ein plass i klassen hans. Om han gjer det eller ikkje er berre opp til han. I kvar førelesning er det berre eit visst tal plassar og om alle desse plassane er tatt av andre studentar, får ein ikkje ta emnet. Det spelar ingen rolle for dei om dette er eit emne du trenge for å få godkjent graden, eller semesteret ditt. Dette er ikkje noko professorane bryr seg med då amerikanske studentar er deira førsteprioritet. Professorane har stor makt over studentane, og det vert lagt vekt på autoriteten deira i systemet. Når me skulle velje emne var det enkelte kriterier som måtte være på plass frå HiSF sin del. Det einaste kravet me fekk frå Lånekassen og SDSU var at det skulle være 30 studiepoeng, OR2-300 Prosjekt

11 Prosjekt utveksling 2013 SDSU eller 12 «units». Det var ein mulegheit å ta berre 9 «units» dersom to av faga var «graduate» emne, altså nummer 500 og oppover. «Graduate» er å rekne som master emne, så dei vil krevje meir arbeid. Me kom til slutt fram til fire fag som me klarte å få koordinert med HiSF og difor kom til å bli godkjent av lånekassen. Det var alternativ frå SDSU som å ta for eksempel surfing eller andre rekreasjonsemne for studiepoeng dersom ein manga, men me gjorde ikkje dette då me klarte å løyse det ganske bra. Dersom ein har mindre enn 12 «units» er ikkje visumet gyldig som F1, og ein kan i verste fall bli sendt heim. 3.5 Endeleg timeplan Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 07:30 08:00 CON E 430 CON E 430 CON E :30 CON E 430 CON E 430 CON E :00 CS 503 CS :30 CS 503 CS :00 CS 503 CS :30 16:00 PSY :30 PSY :00 PSY :30 PSY 319 CS 108 CS :00 PSY 319 CS 108 CS :30 PSY 319 CS 108 CS :00 Tabell 1: Timeplan 3.6 Forventa bruk av tid 1 «unit» tilseier 2,5 timar sjølvstudia per veke. Me tok fire forskjellege emne der kvar av dei var på tre «units», som tilseier 7,5 timar kvar veke. Dette var noko me tok til sikte for å klare, men sidan det var stor forskjell både på emna og professor vart dette noko ulikt. Me brukte litt lengre tid på dei emna ein hadde lekser og «quizes» titt og ofte enn dei emna me ikkje hadde fullt so mykje obligatorisk å gjere. Nokre professorar gjorde det litt enklare og meir effektivt å arbeide på eigenhand enn andre. Det gjekk og mykje tid på transport til og frå skulen då det er store avstandar, og mykje trafikk. Ein dag tek det 10 minutt å kome seg på skulen, ein an dag kan det ta 30 minutt. Sidan campus er så stort gjekk det og mykje tid til å gå til og frå førelesningar. OR2-300 Prosjekt

12 Prosjekt utveksling 2013 SDSU 4 Undervegs 4.1 Førelesningsformer og prøvemetodar På HiSF er det som oftast vanleg med 2x 45 minutt, 3 gonger i veka i kvart fag, der rekneøvingar og inngår i førelesninga. På SDSU hadde me 2,5 timar førelesning totalt i kvart emne, kvar veke. Dette var fordelt på enten 3x50min, 2x75 minutt, eller 1x150 minutt. Dette var reine førelesningar med liten aktivitet frå studentar og utan oppgåve øvingar. Til gjengjeld har alle faga fleire «teaching assistants» som saman med professoren har «office hours» der du kan gå å spørje etter hjelp. Dette er eit tilbod me ikkje nytta oss av. På HiSF blir det gitt ein slutteksamen rett før semesterslutt som dekker tilfeldig utvalte deler av pensum. Denne tel normalt 60% av sluttkarakter. På SDSU hadde me fleire deleksamenar og ein slutteksamen. Normalt er det ein eksamen per månad, som dekker det ein har gått gjennom sist. Kvar eksamen kan gi deg 100 «credits». Me har òg «quiz» som er som ein slags overraskings-test me ikkje får beskjed om på førehand. Denne testen gir deg 20 «credits». Testen inneheld som oftast element frå heimearbeidet og lærestoff professor har gått gjennom på førelesninga. Ein anna metode er å gje studentane ein heimeeksamen der ein har eit par dagar på å få den ferdig og levere den. Dette var tilefelle i emnet CS 503. Professoren meinte at det var urealistisk at ein skulle sitte og løyse ei oppgåve utan bruk av hjelpemiddel, sidan det ikkje blir slik ein gjer det i ein arbeidssituasjon. Professoren ga oss derfor ein vanskelegare og litt meir tidkrevjande heimeeksamen, der me kunne bruke alle hjelpemiddel der alt unnateke kopiering var lov. 4.2 Arbeidsmetodar, karaktersetjing og ekstrapoeng På HiSF er det vanleg med valfrie anbefalte oppgåver, som ein arbeidar med etter førelesninga. Me har gjerne ein eller to mappeinnleveringar som arbeidskrav i faget, som tel 20% av standpunktkarakter, medan det blir gitt ei prøve halvvegs i semesteret som tel 20%. Slutteksamen tel 60%. Mappeinnleveringane har ofte ei tidsramme på rundt ein månad. CON E 430 hadde heimearbeid frå veke til veke. Heimearbeidet vart ofte utdelt på måndag med leveringsfrist på fredag. Dette tok alt frå to til seks timar å få fullført. CS 503 hadde eit prosjektarbeid som strakk seg over heile semesteret. Dette var delt opp i tre deler der første del vart levert starten av oktober, medan den andre delen vart levert i midten av november. På slutten av semesteret presenterte me prosjektet vårt til dei andre studentane i klassen. Me samarbeidde her med to tyske utvekslings-studentar. CS 108 og PSY 319 bestod av førelesningar og valfrie heimeoppgåver. I emnet CON E 430 fekk me ekstrapoeng for å møte opp på førelesningane. Her var det òg moglegheiter å få poeng om ein kunne svare på spørsmål som professor stilte under OR2-300 Prosjekt

13 Prosjekt utveksling 2013 SDSU førelesninga. Ved kvar innlevering av heimearbeid i dette emnet kunne ein få maks 10 poeng om alt var rett utført. I kvart fag har me «credits» som til slutt vil gi ein standpunktkarakter. Grunnen til at karakterskalaen i USA er noko mild er på grunn av desse ekstrapoenga ein kan samle opp. Dersom professoren tykkjer du gjer ein god jobb på ein deleksamen vil du kunne få meir enn 100%, Dette var mogleg i PSY 319. Nokon professorar gir òg ut ekstra «credits» for å svare på spørsmål i plenum, og elles etter som dei føler for. For eksempel på dagar det møtte opp veldig lite studentar til førelesninga kan professoren gi ut ekstra «credits» for å permiere dei som møtte opp. Nokre professorar har òg noko dei kallar for «make up tests» der elevar som ikkje har gjort det dei skal får ein sjanse til å gjere det godt igjen ved å gjere ekstra-arbeid. Alt i alt gjer dette til at ein kan ha ganske dårlege prøveresultat, men likevel få ein god karakter til slutt. Det er likevel individuelt frå professor til professor korleis dei ynskjer å gi ut karakterane sine. Me har til dømes eit emne der professoren gir ut veldig mykje ekstra «credits», og eit anna emne der professoren ikkje gir ut nokon, ut over dei tre eksamenane me hadde i løpet av semesteret. 4.3 Poengsystema til våre emne CS 108: Intermediate Computer Programming 3 Midterm exams each give 100 credits 1 Final exam gives 200 credits Homework: for study purpose only, lecture notes available on class-website Extra credits given for attendance. Total = 500 credits Tabell 2: Poengsystemet for vidarekommen dataprogrammering PSY 319: Industrial- and organizational psychology 3 multiple-choice exams, each gives 100 credits Homework: Study guides and PowerPoint slides are available on blackboard. No extra credits available Total: 300 credits Tabell 3: Poengsystemet for industriell og organisasjonspsykologi OR2-300 Prosjekt

14 Prosjekt utveksling 2013 SDSU CON E 430: Principles of engineering economy 3 Midterm exams, each counts as 20%, professor will drop one with lowest score Final exam counts: 30% Quizzes will count for: 15% Homework: 10% Extra credits available at the discretion of the instructor Tabell 4: Poengsystemet for økonomi for ingeniørar CS 503: Scientific database techniques Midterm 1 & 2: 15% each Final Exam: 30% Online quizzes: 5% Assignment 1 & 2: 10% each Final project: 15% Tabell 5: Poengsystemet for vitskaplege databaseteknikkar 4.4 Eksamen I dei fleste fag vart eksamen som oftast heldt i same klasserom og på same tidspunkt som førelesningane. Eksamen var i dei fleste emne litt større enn ein deleksamen ein har gjennom semesteret, men hadde i nokre av emna med element frå dei heile semesteret. I dei fleste emna varte ein deleksamen i ein førelesningstime, men sidan slutteksamen som var meir omfattande varte lenger. I CS 503 hadde me heimeeksamen med alle hjelpemiddel, i CS 108 og PSY 319 hadde me ingen hjelpemiddel, medan CON E 430 hadde me eksamen på skulen med alle hjelpemiddel. 4.5 Studieteknikk og kontinuitet Me fann fort ut at er svært viktig å førebu seg godt til kvar førelesning. Professorane stoppar ikkje opp for å utbrodere spørsmål frå enkeltstudentar. Det gjekk også noko fort i svingane sidan alt føregjekk på engelsk. Om me var godt førebudde gjorde det førelesninga lettare å følgje. Dette merka me spesielt godt i emnet PSY 319, då dette var eit veldig teoretisk fag med lite oppgåveløysing. Me såg gjennom stoffet professoren la ut kvelden før førelesninga, tok notata me trengde å ta, og gjorde oss opp nokre tankar om stoffet. OR2-300 Prosjekt

15 Prosjekt utveksling 2013 SDSU 4.6 Budsjett og skulepengar Frå lånekassen fekk me omtrent NOK. Dette er ein sum som blir omgjort til lån og stipend. Kor mykje som blir omgjort til stipend og kva som blir lån, er avhengig av å bestå alle fag i semesteret. Denne summen frå lånekassen inkluderer avgifta til skulen. Prisen på akulepengane avhenger av kor mange studiepoeng eller emne ein ynskjer å ta. Dette bør ein finne ut av før ein søker til lånekassen om støtte. Course / price Tution in US $ UG 12 Units $6530 UG 15 Units $7250 GR 9 Units $6530 GR 12 Units $7310 Tabell 6: Skulepengar basert på studiepoeng UG er for «undergraduate» som tilseier at ein ikkje har fullført bachelorgrad, medan GR er for «graduate» og tilseier at ein har fullført bachelorgrad. For vår del var det «UG 12 units» som gjaldt, med skulepengar på $6530 som tilsa omtrent NOK. Etter at denne utgifta var betalt hadde me omtrent NOK igjen for å bruke på kost og losji. Me betalte omtrent 4000 NOK i husleige i månaden. Dette er ganske likt norske leigeprisar per dags dato. Maten i USA er noko billigare og me brukte omtrent halvparten av det me ville brukt på mat i Noreg. Leilegheita me fann fekk me ikkje flytta inn i før i starten av september, nesten ein månad etter me kom til landet. Derfor måtte me bruke meir pengar den første månaden på opphald enn resten av semesteret. Dersom me hadde våre meir økonomiske og våre heldigare med leilegheit, kunne me klart oss med den summen som Lånekassen ga. Sidan me ønskte å oppleve meir enn berre skulelivet, so reiste me litt rundt og var turistar. Me shoppa og ein del, og hamna på omtrent NOK i tillegg til pengane frå lånekassen. Me kom fram til at dette er eit godt utgangspunkt til lommepengar til turen for ein god oppleving. Det skal og nemnast at sør-california, og spesielt San Diego er ein av dei dyraste plassane i USA, sett vekk i frå San Fransisco og Las Vegas som er endå dyrare. Dersom me hadde våre lenger inn i landet ville me fått meir att for pengane. OR2-300 Prosjekt

16 Prosjekt utveksling 2013 SDSU 5 Konklusjon Utveksling er spanande, men og ei utfordring. Ein er langt utfor komfortsona si, men det er her ein veks. Mange av utfordringane kan løysast gjennom god planlegging før ein reiser. Skulesystemet i USA er veldig annleis enn det er i Noreg. Professorane har mykje makt over studentane. Nokon professorar verkar å bruke dette til sin fordel, medan andre ikkje gjer det. Å være audmjuk ovanfor professoren kan være lurt, men dei aller fleste likar å ha utvekslingsstudentar i klassane sine. Andre tankar me har gjort oss om systemet slik det fungerer no, er at amerikanske studentar tek fordel av det. Det er lett å «snike» seg til ein betre karakter enn det som er reelt til samanlikning med for eksempel i Noreg. Smiger og smisk verkar å ha stort utslag på kven som får gode karakterar. Sidan studentane og har mulegheit å opparbeide seg ekstrapoeng som ikkje vert summert på slutten av skalaen, vert det veldig mange toppkarakterar, sjølv om det i utgangspunktet ikkje var det. Me har merka at arbeidsmengda er noko forskjellig frå Noreg. Ein vert «bombardert» med skulearbeid som skal leverast innan kort tid. Me meiner at dette er ein lite gunstig modell som fører til at fokuset blir å få ting gjort, på ein eller annan måte, i staden for at ein får tatt seg tid å arbeide med stoffet og lære det. Modningsprosessen blir på ein måte tatt vekk frå læringa. Dette er sjølvsagt individuelt, men me har gjort oss den formeining om at arbeidsmenga under utvekslinga har vore større, medan det faglege har vore noko enklare. Det skal nemnast at det er stor forskjell frå professor til professor. Enkelte kjører den modellen me er kjend med frå Noreg, der du får ein karakter ut i frå det du presterer på prøvane, og det er meir opp til kvar enkelt korleis ein førebur seg til prøvane. Me trur dette har litt med kor flink professoren er å engasjere studentane og stole på at dei gjer det som må til for å komme seg gjennom faget på eigenhand. Økonomisk sett skal det være nok med pengane frå Lånekassen, men om ein vil ha meir ut av opphaldet kan det være greitt å ha ein god del lommepengar. OR2-300 Prosjekt

17 Prosjekt utveksling 2013 SDSU 6 Figurliste Tabell 1: Timeplan... 6 Tabell 2: Poengsystemet for vidarekommen dataprogrammering... 8 Tabell 3: Poengsystemet for industriell og organisasjonspsykologi... 8 Tabell 4: Poengsystemet for økonomi for ingeniørar... 9 Tabell 5: Poengsystemet for vitskaplege databaseteknikkar... 9 Tabell 6: Skulepengar basert på studiepoeng Vedlegg Vedlegg 1: Læreplan Con e 430 Vedlegg 2: Læreplan CS 108 Vedlegg 3: Læreplan CS 503 Vedlegg 4: Læreplan Psy319 Vedlegg 5: Gantt-skjema Vedlegg 6: Prosjektbeskriving Vedlegg 7: Statusrapport Vedlegg 8: Møtereferat 1 Vedlegg 9: Møtereferat 2 Vedlegg 10: Møtereferat 3 Vedlegg 11: Møtereferat 4 OR2-300 Prosjekt

18 San Diego State University Department of Civil, Construction and Environmental Engineering CON E 430 PRINCIPLES OF ENGINEERING ECONOMY Statistical Methods for Civil, Construction and Environmental Engineering Fall Semester 2013 Instructor: Professor Hossein Hemati. Time: MWF 8:00am - 8:50am Class Room: PS-130 Final Exam: Friday, Dec. 13 at 8:00am-10:00am, based on SDSU final Exam Schedule Phone: Message Office: E-421J (CCEE Office) Office Hours: Monday and Wednesday from 9:00am to 10:00 am; other hours available by appointments Textbook Engineering Economic Analysis, 11 th Edition 2012, Donald G Newnan Ted G. Eschenbach and Jerome P. Lavelle 2012 OXFORD University Press ISBN PRE-REQUISITE Mathematics 151 Course Objectives To Offer Framework for cost management in engineering Projects. To offer assistance in managerial decision making To introduce fundamentals of Personal, Private and Public sector financing Engineering Projects Apply Mathematics of finance to engineering and managerial decision making. Introduce the fundamentals of economic analysis used in engineering decision making. To introduce Economic Analysis of Replacement and Retention Decisions To prepare students for PE/FE Examinations Course Learning Outcomes : This course is one of many that you will take towards your degree in Civil, Construction or Environmental Engineering. Each of our courses is designed as part of your career development in your respective Engineering profession. Program Outcomes are intended to provide a broad base of knowledge to found your career. However, each course in the curriculum emphasizes particular aspects of that overall body of knowledge. Although other outcomes may also be addressed, this course is intended to have a particular emphasis on the following program outcomes OUTCOME 9: Apply relevant techniques, skills and modern engineering tools to solve a simple problem Assessed by: Homework, Midterm and Final Exam a) Formulate and solve time value of money problems b) Apply various Engineering Economy techniques to compare engineering alternatives. OUTCOME 12: Explain key concepts and problem-solving processes used in management CON E 430 1

19 Assessed by: Homework a) Apply results of economic analysis in managerial decision making b) Apply relevant formulas for financial analysis OUTCOME 13: Explain key concepts and problem-solving processes used in business, public policy and public administration Assessed by: Homework and Quizzes a) Explain relevance of engineering economy analysis in the private sector b) Explain relevance of engineering economy analysis in the public sector Grading Criteria Weekly Class Participation and Activity 5% Homework s and Case Study Report 10% Quizzes 15% Exam one 20% Exam two 20% Exam three - Final Exam Comprehensive 30% Total 100% Notes: 1) Extra 5% credit tasks (Such research application projects and other Activity ) may be added at the discretion of the instructor 2) Refer to SDSU Main Catalog Basis of grading: A 94%; A - 90% B+ 87%;; B 84%;; B- 80% C+ 77%;; C 74%;; C- 70% D+ 67%;; D 64%;; D- 60% F < 60% CON E 430 2

20 Course schedule; CON E 430 Principle of Engineering Economy Topic Reading Introduction to Engineering Economic Analysis Syllabus Makin Economic Decisions 1 Engineering Costs and Costs Estimating 2 Interest and Equivalence 3 More Interest Formulas 4 Review for exam-1 EXAM-1 (Tentatively) Friday September 27, 2013 Return Exam-1 Present Worth Analysis 5 Annual Cash Flow Analysis 6 Rate of Return Analysis 7 Choosing the Best Alternative 8 Other Analysis Techniques 9 Uncertainty in Future Events 10 Review for Exam-2. EXAM-2 (Tentatively) Wednesday October 30, 2013 Return Exam-2 Depreciation 11 Income Tax 12 Replacement Analysis 13 Inflation and Price Change 14 Review for Exam-3 EXAM-3 (Tentatively) Friday November 22, 2013 Return Exam-3 Selection of a Minimum attractive Rate of Return 15 Economic Analysis in the Public Sector 16 Accounting and Engineering Economy 17 Final Exam Comprehensive _Review and Practical Real Problems Final Exam: Friday, Dec. 13 at 8:00am-10:00am, based on SDSU final Exam Schedule Course Policies Exercises are assigned to facilitate class discussion and build skills that can only be improved by practice. Thus it is critical that all exercises are completed on the assigned date by the beginning of class. Late homework will not be accepted. Work is unlikely to be successfully completed the night before it is due. Assignments are to be done individually, except as noted. Students may discuss the assignments but not copy solutions. Collaboration is encouraged and will occur, but copied work will receive a grade of zero. Each student is expected to understand and be able to explain their own work. Assignments are graded on the correctness, effort and presentation of the work. Homework: Weekly homework will be collected on Due date at beginning of class. Student s name, Class ID #, Course name, Exercises must be presented in a neat on one side (prefer) of paper staple all pages, and professional manner as follows: Problem number and problem statement given before each problem. The problem statement should include the essence of what is given and what is to be determine, not the question as provided to you. Include figures as appropriate. Problem solution presented in a logical, orderly fashion, and sufficient but brief text; clearly explain the procedure used. All calculations shown separately, including units and conversions; and proper number of significant digits.(4digits)late homework will not be accepted. I will drop one the lowest homework score for each person to allow for some unforeseen situations (illness, car, etc). CON E 430 3

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Den offentlege forvaltninga av reindrifta

Den offentlege forvaltninga av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlege forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga Den offentlige forvaltningen av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlige forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK

SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK ordlandsforskning F-rapport nr. 3/2009 Samisk opplæring under LK06-samisk. SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK Analyse av læreplan og tidlige tiltak for implementering av Karl Jan Solstad (Red.) Mikkel

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth Å få vera med på dette spanande prosjektet er noko eg er verkeleg glad for. Etter fleire andre bokutgjevingar, kjem endeleg ei bok med det som eg vil kalle hovudyrket hans far, friluftsmålar som fester

Detaljer

Rapport frå ekspertgruppe, desember 2014. Grenselause pengespel krev ny teknologi ny regulering?

Rapport frå ekspertgruppe, desember 2014. Grenselause pengespel krev ny teknologi ny regulering? Rapport frå ekspertgruppe, desember 2014 Grenselause pengespel krev ny teknologi ny regulering? «Grenselause pengespel - krev ny teknologi ny regulering?» Rapport frå ekspertgruppe, nedsett av Kulturdepartementet

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter. Odd Inge Vistad

Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter. Odd Inge Vistad 441 Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter Odd Inge Vistad NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Experiences at the airport

Experiences at the airport Experiences at the airport A master thesis regarding how the use of experience economy and atmospherics can improve the passenger experience in the air-side terminal Trine Susanne Johansen MSoc. Sc. Service

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer