Prosjekt utveksling 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt utveksling 2013"

Transkript

1 Prosjekt utveksling 2013 Prosjektgruppa Erlend Ese (prosjektleiar) Helene Navdal AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG OR2-300 PROSJEKT

2 Prosjekt utveksling 2013 SDSU Referanseside TITTEL RAPPORTNR. DATO Prosjekt Utveksling SDSU PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Prosjekt OR2-300 Open 17 pluss vedlegg Prosjektstyring med prosjekt FORFATTARAR Erlend Ese og Helene Navdal ANSVARLEG RETTLEIAR Joar Sande Prosjektansvarleg og fageleg rettleiar OPPDRAGSGJEVAR Høgskulen i Sogn og Fjordane avdeling Førde. SAMANDRAG Prosjektoppgåve er ein obligatorisk del av faget OR2-300 Prosjektstyring med prosjekt. Me valte å kjøre prosjektstyring på utvekslingssituasjonen me var i, og utarbeide ein detaljert rapport for erfaringsoverføring til framtidige studentar og interessentar. Prosjektet går ut på å bruke prosjektstyringsteori og verktøy til å få arbeide so effektivt som muleg gjennom utvekslingssemesteret. Ved hjelp av desse verktøya har me hatt ein god oversikt over situasjonen me har vore i. Me har opparbeidd oss mykje vel dokumenterte erfaringar som me håpar framtidige studentar kan ta god bruk av ved hjelp av rapporten. SUMMARY A project is a mandatory part of the course OR2-300 project management with project. For our project we chose to use project management on the situation we were in, and then create a detailed report for experience exchange to future students and interested peers. The project consists of applying project management theory and tools to work as effective as possible through the exchange semester. With these tools, we have acquired a good overview on the situation. We have acquired a lot of well documented experiences that we hope come in handy for future students. EMNEORD OR2-300 Prosjektstyring med prosjekt, Utveksling, San Diego State University, USA OR2-300 Prosjekt i

3 Prosjekt utveksling 2013 SDSU Føreord OR2-300 Prosjektstyring med prosjekt er ein del av den 3-årige ingeniørutdanninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, og vert gjennomført i 5.semester. Faget gir 10 studiepoeng og ein vurdering bestått/ikkje-bestått. Dette semesteret tok me på San Diego State University (frå no SDSU). Sidan OR2-300 er eit obligatorisk emne for graden vår, måtte me ta dette faget via Fronter. Jamfør læreplanen skal emnet ha prosjekt, der studenten skal bruke prosjektstyringsvertkøy og teori under prosjektarbeidet. Her valde me å bruke utvekslingsperioden vår som prosjekt. Me er dei første studentane frå HiSF som studerer på SDSU. Me sat oss difor eit mål å utvikle ein rapport der føremålet skulle være erfaringsutveksling til framtidige studentar og andre interessentar. Vi ønskjer å takke følgjande personar for støtte og oppmuntring: Eli Nummedal, Turid Hillestad, Joar Sande, Familiane og venane våre. For eit meir uformelt tilbakeblikk, samt for å sjå ein del bilete, viser me til bloggen me skreiv. Prosjektgruppa har bestått av: Erlend Ese Helene Navdal Prosjektleiar Student Styringsgruppa har bestått av: Joar Sande Fagleg rettleiar Førde Erlend Ese Helene Navdal OR2-300 Prosjekt ii

4 Prosjekt utveksling 2013 SDSU Samandrag Hausten 2013 var me på utveksling til San Diego, California USA. Skulen me var på var San Diego State University. Sidan me var dei første studentane frå HiSF som reiste til SDSU på utveksling kom me fram til at me ville lage ein rapport om korleis dette var, der føremålet skulle være erfaringsutveksling til framtidige studentar. Me har nytta prosjektstyringsteori og verktøy under opphaldet då det er ein del av faget me har hatt prosjekt i. Dette har gitt oss ei god oversikt over kor mykje arbeid me har hatt løpet av semesteret, og skal gi eit brukbart inntrykk om korleis me har hatt det. Me har nytta ganttskjema for timestyring, samt hatt formelle møter ein gang i månaden for å planlegge korleis me skal gå fram. Hausten har gitt oss mykje arbeid både fagleg og ikkje-fagleg. Det faglege har ikkje nødvendigvis vanskeligare enn me ville hatt det heime. Språket har gjort at me har hatt utfordringar då ting har ein tendens til å ta mykje lengre tid enn nødvendig når ein ikkje forstår innhaldet med ein gong. Skulesystemet i USA er og noko forskjellig frå det norske. Det er ikkje unormalt at ein kan gå å sei til professoren at ein syns ein fortener ein betre karakter, og han vil gi deg det dersom han likar deg. Det er og mulegheiter for å jobbe ekstra for å gjere opp for dårlege prøveresultat eller andre avvik. Dette gjeld likevel ikkje alle professorar, og det er stor forskjell frå emne til emne på grunn av personlege forskjellar frå professor til professor. Økonomisk sett skal ein klare seg med det ein får frå Lånekassen, men det kan være ein betre oppleving dersom ein har meir å bruke enn dette. OR2-300 Prosjekt iii

5 Prosjekt utveksling 2013 SDSU Innhald Referanseside... i Føreord... ii Samandrag... iii Innhald... iv 1 Innleiing Bruk av prosjektstyring Planlegging Søknad til skule og val av emne Lånekassen Visum Fly og hotell Etter åtkomst Kommunikasjon Transport Bustad Val av emne ved skulestart Endeleg timeplan Forventa bruk av tid Undervegs Førelesningsformer og prøvemetodar Arbeidsmetodar, karaktersetjing og ekstrapoeng Poengsystema til våre emne Eksamen Studieteknikk og kontinuitet Budsjett og skulepengar Konklusjon Figurliste Vedlegg...12 OR2-300 Prosjekt iv

6 Prosjekt utveksling 2013 SDSU 1 Innleiing I haustsemesteret til 3.klasse har automasjonsingeniørstudiet eit emne som heiter «OR2-300 Prosjektstyring med prosjekt». Dette semesteret tok me på San Diego State University. Sidan OR2-300 er eit obligatorisk fag for graden vår, måtte me ta dette faget via Fronter. Jamfør læreplanen skal emnet ha ein del med prosjekt, der studenten skal bruke prosjektstyringsvertkøy og teori under prosjektarbeidet. Her valde me å bruke utvekslingsperioden vår som prosjekt. Me er dei første studentane frå HiSF som reiser til San Diego State University i California, USA. Me sat oss difor eit mål om å utvikle ein rapport der føremålet er erfaringsutveksling til framtidige studentar og andre interessentar. Me har avgrensa prosjektrapporten vår til det formelle rundt utvekslinga. Fordjuping i kvart enkelt emne inngår ikkje i prosjektrapporten. 1.1 Bruk av prosjektstyring For å halde kontroll på tidsbruk og alltid ha ein oversikt, laga me gantt-skjema. Me delte semesteret opp i tre hovudfasar. Me delte deretter opp til ein kategori for kvart emne. Me la inn førelesningane i gantt-skjemaet, og sat oss SMARTE mål - milepælar på alle deleksamenar, slutteksamenar, og innleveringar me hadde gjennom semesteret. I kvart fag la me òg til ein kategori for sjølvstudia, der kvar av oss førte inn timar fortløpande gjennom semesteret. Me følgde opp ved å ha eit formelt styremøte i starten av kvar månad, der me diskuterte korleis det hadde gått. Hovudpunkt som avvik, korleis me har tenkt at det skal gå i komande periode, samt ei oversikt over kommande milepælar, og prioritet av desse var agendaen. Etter kvart møte har me utarbeidd eit referat. Me har òg rapportert undervegs til prosjektansvarleg Joar Sande i Førde. OR2-300 Prosjekt

7 Prosjekt utveksling 2013 SDSU 2 Planlegging Ein medelev som òg skulle vere med, føreslo San Diego, då han hadde familiære relasjonar i byen. Tilfeldigheitene gjorde det slik at han ikkje fekk vera med på utvekslinga likevel, men det gjorde valet enklare med å finna skule. I San Diego er det ein rekke med skular å velje mellom. University of California San Diego (UCSD) eller andre «Community colleges» var nokre alternativ. Me hamna på SDSU på grunn av eit bra program gjennom American Language Institute (ALI). 2.1 Søknad til skule og val av emne Etter at me hadde valt skule, måtte me kontakte internasjonal koordinator på Høgskulen. Ho tok vidare kontakt med SDSU på vegne av oss. Me fekk deretter beskjed om å skrive ein intern søknad. Dette var eit motivasjonsbrev på engelsk som skulle leverast til HiSF. Når denne vart godkjent sette me i gang med søkinga til SDSU. Denne søknaden krevde ikkje noko motivasjonsbrev, men me måtte betale eit «tuition fee» (søknadsgebyr) på $175 til skulen, og ei «sevis fee» (studentavgift) på $200 til myndigheitene før dei i det heile behandla søknaden. På denne søknaden måtte me ta stilling til om me skulle ta emne som «general courses» studentar eller «business and administration» studentar. Dette er ein slags enten/eller fordeling av faga på skulen, med tekniske eller administrative fag. Det er då fornuftig å sjekke godt opp i kva type fag du har tenkt å ta før du vel ein retning. Det er moglegheit for å ta fag med både tekniske delar og økonomiske delar, i kvar av retningane, så det er lurt å sjekke opp i kva ein vel her. Me måtte sende ei liste over 5 fag me ønskte å ta. Denne var berre symbolsk og hadde ingen betyding når me kom fram. Me brukte desse faga til vårt første utkast til «learning-agreement». Det ligg ein oversikt over kva fag som høyrer til under kva retning på heimesida til SDSU. Ein anna ting me også la merke til i ettertid, var at me i denne søknaden kunne valt å bu på campus. På bakgrunn av dette, kan det derfor være lurt å ta stilling til kvar ein har lyst å bu allereie under søknadsprosessen. Søknaden kunne ikkje sendast på e-post, men måtte faksast sidan den inneheldt kredittkort informasjon. Skulen har ein søknadsfrist, men denne var ikkje absolutt. Dersom det er fleire ledige plassar er det mogleg å fortsatt søke, dersom internasjonal koordinator tek direkte kontakt med skulen. Vær likevel obs på dersom det er mange søkarar, kan det bli fullt før tidsfristen. Dersom du med sikkerheit veit at du ynskjer å ta eit fag, er det mogleg å ta kontakt med professoren i dette faget. Du må då forklare at du er ein utvekslingsstudent som leitar etter fag, og spørje om det er mogleg å få reservert ein plass. Dette er heilt opp til kvar enkelt professor, og ikkje noko alle gjer. OR2-300 Prosjekt

8 Prosjekt utveksling 2013 SDSU 2.2 Lånekassen Når søknaden var sendt måtte me søkje om utvekslingsstipend hjå lånekassen. Her var det viktig å vite kor mange studiepoeng me skulle ta. Sidan me tok eit fag via Fronter ville ikkje dette telle for dette semesteret, så me måtte ta tilsvarande 30 studiepoeng på SDSU. Omrekninga me fekk frå HiSF var at 1 «unit» = 2,5 studiepoeng, så 30 studiepoeng = 12 «units». Kvart emne på SDSU var på 3 «units» (7,5 stp) så me måtte ta 4 emne. Lånekassen ville ha dokumentasjon på at me hadde fått tildelt studieplass hjå SDSU, samt eit «B- Skjema» som internasjonal koordinator hjå HiSF måtte lage til. På B-skjemaet skal det komme fram kor mange studiepoeng du skal ta, og kor mykje skulepengar du skal betale. Pengane frå Lånekassen dekker det ein får i ordinært stipend, skulepengar og flybillett. Meir detaljar rundt dette står skreve i kapittelet om Økonomi. 2.3 Visum Når søknaden var godkjent fekk me eit i20 dokument frå SDSU som vart tilsendt i posten. Når me hadde fått i20 dokumentet og kvitteringa på «sevis fee» kunne me søke om visum. Dette gjorde me på internett, og avtalte eit møte med den amerikanske ambassaden i Oslo. Det var mykje venting føre ambassaden, kanskje 3 timar, men sjølve møtet gjekk fort, omtrent 3 minutt. Me måtte betale søknadsgebyr for visumet på 950 kr kontant, og leverte passet vårt med ein ferdigfrankert konvolutt. Rullebladet vart og kontrollert. Etter møtet fekk me passet med visumet i posten etter omtrent to veker. 2.4 Fly og hotell Når visumet var i orden gjekk me i gang med å kjøpe flybillettar og bestille hotell til den første delen av opphaldet vårt. Me hadde som nemnt tidlegare ikkje ønske om å bu på campus. Sidan det kan være noko vanskeleg å finne ein plass å bu for eit so langt opphald medan ein sit i Noreg, valgte me å finne eitt billeg hotell å bu på den første veka slik at vi hadde litt tid på oss til å finne ein meir permanent plass å bu. Det er viktig å ha klar ein plass å bu (hotell e.l.) FØR avreise sidan amerikanske myndigheiter krev ei adresse dei kan nå deg på idèt ein kjem til landet. Når me kjøpte flybillettane passa me og på at det var kveld i lokaltid når me kom fram, dette gjer overgangen til ein tidsforskjell på 9 timar enklare. OR2-300 Prosjekt

9 Prosjekt utveksling 2013 SDSU 3 Etter åtkomst 3.1 Kommunikasjon Noko av det første me ordna når me kom fram, var at me skaffa oss eit amerikansk mobilabonnement. Dette gjorde jakta på bustad, og generelt alt me måtte ordne mykje enklare, og billegare. Me bestemte oss for å velje eitt abonnement hos AT&T til $60 i månaden, med uavgrensa SMS, tale og datatrafikk. Me måtte passe på at me valte ein leverandør som brukte GSM protokollen, dette er den einaste i Noreg, men i USA so har dei fleire forskjellige variantar. Dette abonnementet var nesten som eit ringkontant abonnement, der du betalte i forkant for 30 dagar i slengen. Dersom ein ikkje fornyar det vert det automatisk sletta og sagt opp etter eit gitt tal dagar. 3.2 Transport Dei første dagane i San Diego brukte me offentleg transport. Trolleyen, som kan samanliknast med by-bana i Bergen, har eit greitt tilbod dersom ein bur i nærleiken av ein stasjon, og skal til ein anna plass i nærleiken av ein stasjon. I USA er det veldig store avstandar, og me merka fort at Trolleyen ikkje var nok til å dekke behovet me hadde for transport. Alt me var ute etter var eit godt stykke unna trolley-stoppane. Me bestemte derfor oss ganske kjapt for at me var nøydd å ha ein bil. Valet sto mellom å leige eller kjøpe. Det er mange som kjøper seg ein bil her sidan bilprisane her er mykje lågare enn i Noreg, men sidan me berre skulle vere her i fem månadar kom me fram til at det var minst bry å leige bil. Me fekk etterkvert tips om at «Dirty cheap car rental» var dei beste og billigaste å leige bil hos. Prisen på leigebilen var ikkje av den dyraste og i tillegg var skadeforsikring inkludert i prisen. I ettertid ser me at det var lurt å leige bil, då me måtte bytte bil fleire gonger på grunn av motorfeil, og andre ting. Dette vart gjort kostnadsfritt for vår del, men hadde me kjøpt ein bil er dette utgifter me måtte ha tatt sjølv. 3.3 Bustad Å finne seg ein plass å bu på utveksling kan være ein utfordring når ein bestemmer seg for å gjere det på eigenhand. Det er heilt klart enklast å velje å bu på campus når ein søker, så tek ALI seg av dette for deg, og du bur i eit studentkollektiv under opphaldet. For vår eigen del hadde me heller lyst å finne noko på eigenhand, som for eksempel eit lite hus eller ein leilegheit. Me tykte og at det virka som prisane på campus var noko høge, men i ettertid såg me at desse var konkurransedyktige. Det er fleire metodar å finne seg bustad. Ein måte er å kjøre bilen rundt å sjå etter «For Rent» skilt i hagen til folk. Dette fungerer bra i USA sidan alt er så stort. Ein anna måte fekk me greie på under ein av visingane me var på. Me spurde leigetakarane korleis dei fant seg bustad, og då kom det fram at dei aller fleste nytta ei veldig kjent nettside i USA som heiter craigslist. Ein bør være obs på at her er det ingen garanti for at annonsane du ser er lagt ut av den som faktisk eiger bustaden på biletet. OR2-300 Prosjekt

10 Prosjekt utveksling 2013 SDSU Ein kan og reise rundt å sjekke ut «corporate housing» og «apartment communities», som er boligområde meint for utleige, både kort og langsiktig. Desse områda var noko problematisk å få leigt hjå sidan du måtte vise til ein veldig stor eigenkapital på konto for i det heile tatt bli behandla som seriøs interessent, og mesteparten av det var umøblert. Me valde å bruka både craigslist, og reiste rundt og leite etter bustad. Til slutt vart me heldige, og fant ein bra leilegheit i eit roleg område som var omtrent midt mellom skulen og stranda. Me brukte søkeord møblert, eller «Furnished» på craigslist, og kom fram til ein utleigar me hadde ein god magefølelse på. Det er mange luringar ute i leigemarknaden, endå meir enn i Noreg, så det kan være ein veldig stor fordel å ha litt erfaring på kva ein skal sjå etter når ein reiser på vising. Det var og nokre utleigarar som ville ha eit søknadsgebyr på $20 for kvar person som skulle søke. Dette kan være normalt i området nært skulen, men det kan og være svindel. Området me enda opp å bu i heiter North Park. Dette ligg omtrent midt mellom campus til SDSU og Pacific Beach, som er eit anna område mange utvekslingsstudentar vel å bu. Me var veldig fornøgde med lokaliseringa vår her. 3.4 Val av emne ved skulestart Dette var noko av det vanskeligaste me måtte gjere og det tok veldig mykje tid i byrjinga av opphaldet. Etter me kom i gang på skulen viste seg at dei emna me hadde ført opp på søknaden før me reiste ville være svært dårlege val for oss. To av faga me hadde plukka ut var heilt fulle, og andre var ikkje det me trudde dei var, og dei var på same tid. Me måtte derfor begynne på nytt. Eit tips me fekk frå ein kjenning av Erlend som hadde studert i USA tidlegare, var at det var viktigare med ein god professor enn eit godt tilpassa emne. Me fann ei nettside som er utvikla av college studentar som gir offentlige evalueringar av professorar på nesten alle skular i USA. Ved hjelp av denne og onlinekatalogen til SDSU klarte me å danna oss eit betre bilete av kva fag me burde ta. Etter ein del samtaler med professorar og studieveiledarar fann me ut at dersom me hadde valt «business & administration» hadde me hatt eitt enklare val med tanke på emne me måtte ta. På same tid hadde det vore vanskeligare å fått studieplass på desse emna, då dette er ein mykje meir populært kategori enn «general courses». Som utvekslingsstudent har ein ikkje rett på å få plass på emna du vel. Her må ein møte opp på dei første førelesningane for å snakke med professoren om han vil gi deg ein plass i klassen hans. Om han gjer det eller ikkje er berre opp til han. I kvar førelesning er det berre eit visst tal plassar og om alle desse plassane er tatt av andre studentar, får ein ikkje ta emnet. Det spelar ingen rolle for dei om dette er eit emne du trenge for å få godkjent graden, eller semesteret ditt. Dette er ikkje noko professorane bryr seg med då amerikanske studentar er deira førsteprioritet. Professorane har stor makt over studentane, og det vert lagt vekt på autoriteten deira i systemet. Når me skulle velje emne var det enkelte kriterier som måtte være på plass frå HiSF sin del. Det einaste kravet me fekk frå Lånekassen og SDSU var at det skulle være 30 studiepoeng, OR2-300 Prosjekt

11 Prosjekt utveksling 2013 SDSU eller 12 «units». Det var ein mulegheit å ta berre 9 «units» dersom to av faga var «graduate» emne, altså nummer 500 og oppover. «Graduate» er å rekne som master emne, så dei vil krevje meir arbeid. Me kom til slutt fram til fire fag som me klarte å få koordinert med HiSF og difor kom til å bli godkjent av lånekassen. Det var alternativ frå SDSU som å ta for eksempel surfing eller andre rekreasjonsemne for studiepoeng dersom ein manga, men me gjorde ikkje dette då me klarte å løyse det ganske bra. Dersom ein har mindre enn 12 «units» er ikkje visumet gyldig som F1, og ein kan i verste fall bli sendt heim. 3.5 Endeleg timeplan Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 07:30 08:00 CON E 430 CON E 430 CON E :30 CON E 430 CON E 430 CON E :00 CS 503 CS :30 CS 503 CS :00 CS 503 CS :30 16:00 PSY :30 PSY :00 PSY :30 PSY 319 CS 108 CS :00 PSY 319 CS 108 CS :30 PSY 319 CS 108 CS :00 Tabell 1: Timeplan 3.6 Forventa bruk av tid 1 «unit» tilseier 2,5 timar sjølvstudia per veke. Me tok fire forskjellege emne der kvar av dei var på tre «units», som tilseier 7,5 timar kvar veke. Dette var noko me tok til sikte for å klare, men sidan det var stor forskjell både på emna og professor vart dette noko ulikt. Me brukte litt lengre tid på dei emna ein hadde lekser og «quizes» titt og ofte enn dei emna me ikkje hadde fullt so mykje obligatorisk å gjere. Nokre professorar gjorde det litt enklare og meir effektivt å arbeide på eigenhand enn andre. Det gjekk og mykje tid på transport til og frå skulen då det er store avstandar, og mykje trafikk. Ein dag tek det 10 minutt å kome seg på skulen, ein an dag kan det ta 30 minutt. Sidan campus er så stort gjekk det og mykje tid til å gå til og frå førelesningar. OR2-300 Prosjekt

12 Prosjekt utveksling 2013 SDSU 4 Undervegs 4.1 Førelesningsformer og prøvemetodar På HiSF er det som oftast vanleg med 2x 45 minutt, 3 gonger i veka i kvart fag, der rekneøvingar og inngår i førelesninga. På SDSU hadde me 2,5 timar førelesning totalt i kvart emne, kvar veke. Dette var fordelt på enten 3x50min, 2x75 minutt, eller 1x150 minutt. Dette var reine førelesningar med liten aktivitet frå studentar og utan oppgåve øvingar. Til gjengjeld har alle faga fleire «teaching assistants» som saman med professoren har «office hours» der du kan gå å spørje etter hjelp. Dette er eit tilbod me ikkje nytta oss av. På HiSF blir det gitt ein slutteksamen rett før semesterslutt som dekker tilfeldig utvalte deler av pensum. Denne tel normalt 60% av sluttkarakter. På SDSU hadde me fleire deleksamenar og ein slutteksamen. Normalt er det ein eksamen per månad, som dekker det ein har gått gjennom sist. Kvar eksamen kan gi deg 100 «credits». Me har òg «quiz» som er som ein slags overraskings-test me ikkje får beskjed om på førehand. Denne testen gir deg 20 «credits». Testen inneheld som oftast element frå heimearbeidet og lærestoff professor har gått gjennom på førelesninga. Ein anna metode er å gje studentane ein heimeeksamen der ein har eit par dagar på å få den ferdig og levere den. Dette var tilefelle i emnet CS 503. Professoren meinte at det var urealistisk at ein skulle sitte og løyse ei oppgåve utan bruk av hjelpemiddel, sidan det ikkje blir slik ein gjer det i ein arbeidssituasjon. Professoren ga oss derfor ein vanskelegare og litt meir tidkrevjande heimeeksamen, der me kunne bruke alle hjelpemiddel der alt unnateke kopiering var lov. 4.2 Arbeidsmetodar, karaktersetjing og ekstrapoeng På HiSF er det vanleg med valfrie anbefalte oppgåver, som ein arbeidar med etter førelesninga. Me har gjerne ein eller to mappeinnleveringar som arbeidskrav i faget, som tel 20% av standpunktkarakter, medan det blir gitt ei prøve halvvegs i semesteret som tel 20%. Slutteksamen tel 60%. Mappeinnleveringane har ofte ei tidsramme på rundt ein månad. CON E 430 hadde heimearbeid frå veke til veke. Heimearbeidet vart ofte utdelt på måndag med leveringsfrist på fredag. Dette tok alt frå to til seks timar å få fullført. CS 503 hadde eit prosjektarbeid som strakk seg over heile semesteret. Dette var delt opp i tre deler der første del vart levert starten av oktober, medan den andre delen vart levert i midten av november. På slutten av semesteret presenterte me prosjektet vårt til dei andre studentane i klassen. Me samarbeidde her med to tyske utvekslings-studentar. CS 108 og PSY 319 bestod av førelesningar og valfrie heimeoppgåver. I emnet CON E 430 fekk me ekstrapoeng for å møte opp på førelesningane. Her var det òg moglegheiter å få poeng om ein kunne svare på spørsmål som professor stilte under OR2-300 Prosjekt

13 Prosjekt utveksling 2013 SDSU førelesninga. Ved kvar innlevering av heimearbeid i dette emnet kunne ein få maks 10 poeng om alt var rett utført. I kvart fag har me «credits» som til slutt vil gi ein standpunktkarakter. Grunnen til at karakterskalaen i USA er noko mild er på grunn av desse ekstrapoenga ein kan samle opp. Dersom professoren tykkjer du gjer ein god jobb på ein deleksamen vil du kunne få meir enn 100%, Dette var mogleg i PSY 319. Nokon professorar gir òg ut ekstra «credits» for å svare på spørsmål i plenum, og elles etter som dei føler for. For eksempel på dagar det møtte opp veldig lite studentar til førelesninga kan professoren gi ut ekstra «credits» for å permiere dei som møtte opp. Nokre professorar har òg noko dei kallar for «make up tests» der elevar som ikkje har gjort det dei skal får ein sjanse til å gjere det godt igjen ved å gjere ekstra-arbeid. Alt i alt gjer dette til at ein kan ha ganske dårlege prøveresultat, men likevel få ein god karakter til slutt. Det er likevel individuelt frå professor til professor korleis dei ynskjer å gi ut karakterane sine. Me har til dømes eit emne der professoren gir ut veldig mykje ekstra «credits», og eit anna emne der professoren ikkje gir ut nokon, ut over dei tre eksamenane me hadde i løpet av semesteret. 4.3 Poengsystema til våre emne CS 108: Intermediate Computer Programming 3 Midterm exams each give 100 credits 1 Final exam gives 200 credits Homework: for study purpose only, lecture notes available on class-website Extra credits given for attendance. Total = 500 credits Tabell 2: Poengsystemet for vidarekommen dataprogrammering PSY 319: Industrial- and organizational psychology 3 multiple-choice exams, each gives 100 credits Homework: Study guides and PowerPoint slides are available on blackboard. No extra credits available Total: 300 credits Tabell 3: Poengsystemet for industriell og organisasjonspsykologi OR2-300 Prosjekt

14 Prosjekt utveksling 2013 SDSU CON E 430: Principles of engineering economy 3 Midterm exams, each counts as 20%, professor will drop one with lowest score Final exam counts: 30% Quizzes will count for: 15% Homework: 10% Extra credits available at the discretion of the instructor Tabell 4: Poengsystemet for økonomi for ingeniørar CS 503: Scientific database techniques Midterm 1 & 2: 15% each Final Exam: 30% Online quizzes: 5% Assignment 1 & 2: 10% each Final project: 15% Tabell 5: Poengsystemet for vitskaplege databaseteknikkar 4.4 Eksamen I dei fleste fag vart eksamen som oftast heldt i same klasserom og på same tidspunkt som førelesningane. Eksamen var i dei fleste emne litt større enn ein deleksamen ein har gjennom semesteret, men hadde i nokre av emna med element frå dei heile semesteret. I dei fleste emna varte ein deleksamen i ein førelesningstime, men sidan slutteksamen som var meir omfattande varte lenger. I CS 503 hadde me heimeeksamen med alle hjelpemiddel, i CS 108 og PSY 319 hadde me ingen hjelpemiddel, medan CON E 430 hadde me eksamen på skulen med alle hjelpemiddel. 4.5 Studieteknikk og kontinuitet Me fann fort ut at er svært viktig å førebu seg godt til kvar førelesning. Professorane stoppar ikkje opp for å utbrodere spørsmål frå enkeltstudentar. Det gjekk også noko fort i svingane sidan alt føregjekk på engelsk. Om me var godt førebudde gjorde det førelesninga lettare å følgje. Dette merka me spesielt godt i emnet PSY 319, då dette var eit veldig teoretisk fag med lite oppgåveløysing. Me såg gjennom stoffet professoren la ut kvelden før førelesninga, tok notata me trengde å ta, og gjorde oss opp nokre tankar om stoffet. OR2-300 Prosjekt

15 Prosjekt utveksling 2013 SDSU 4.6 Budsjett og skulepengar Frå lånekassen fekk me omtrent NOK. Dette er ein sum som blir omgjort til lån og stipend. Kor mykje som blir omgjort til stipend og kva som blir lån, er avhengig av å bestå alle fag i semesteret. Denne summen frå lånekassen inkluderer avgifta til skulen. Prisen på akulepengane avhenger av kor mange studiepoeng eller emne ein ynskjer å ta. Dette bør ein finne ut av før ein søker til lånekassen om støtte. Course / price Tution in US $ UG 12 Units $6530 UG 15 Units $7250 GR 9 Units $6530 GR 12 Units $7310 Tabell 6: Skulepengar basert på studiepoeng UG er for «undergraduate» som tilseier at ein ikkje har fullført bachelorgrad, medan GR er for «graduate» og tilseier at ein har fullført bachelorgrad. For vår del var det «UG 12 units» som gjaldt, med skulepengar på $6530 som tilsa omtrent NOK. Etter at denne utgifta var betalt hadde me omtrent NOK igjen for å bruke på kost og losji. Me betalte omtrent 4000 NOK i husleige i månaden. Dette er ganske likt norske leigeprisar per dags dato. Maten i USA er noko billigare og me brukte omtrent halvparten av det me ville brukt på mat i Noreg. Leilegheita me fann fekk me ikkje flytta inn i før i starten av september, nesten ein månad etter me kom til landet. Derfor måtte me bruke meir pengar den første månaden på opphald enn resten av semesteret. Dersom me hadde våre meir økonomiske og våre heldigare med leilegheit, kunne me klart oss med den summen som Lånekassen ga. Sidan me ønskte å oppleve meir enn berre skulelivet, so reiste me litt rundt og var turistar. Me shoppa og ein del, og hamna på omtrent NOK i tillegg til pengane frå lånekassen. Me kom fram til at dette er eit godt utgangspunkt til lommepengar til turen for ein god oppleving. Det skal og nemnast at sør-california, og spesielt San Diego er ein av dei dyraste plassane i USA, sett vekk i frå San Fransisco og Las Vegas som er endå dyrare. Dersom me hadde våre lenger inn i landet ville me fått meir att for pengane. OR2-300 Prosjekt

16 Prosjekt utveksling 2013 SDSU 5 Konklusjon Utveksling er spanande, men og ei utfordring. Ein er langt utfor komfortsona si, men det er her ein veks. Mange av utfordringane kan løysast gjennom god planlegging før ein reiser. Skulesystemet i USA er veldig annleis enn det er i Noreg. Professorane har mykje makt over studentane. Nokon professorar verkar å bruke dette til sin fordel, medan andre ikkje gjer det. Å være audmjuk ovanfor professoren kan være lurt, men dei aller fleste likar å ha utvekslingsstudentar i klassane sine. Andre tankar me har gjort oss om systemet slik det fungerer no, er at amerikanske studentar tek fordel av det. Det er lett å «snike» seg til ein betre karakter enn det som er reelt til samanlikning med for eksempel i Noreg. Smiger og smisk verkar å ha stort utslag på kven som får gode karakterar. Sidan studentane og har mulegheit å opparbeide seg ekstrapoeng som ikkje vert summert på slutten av skalaen, vert det veldig mange toppkarakterar, sjølv om det i utgangspunktet ikkje var det. Me har merka at arbeidsmengda er noko forskjellig frå Noreg. Ein vert «bombardert» med skulearbeid som skal leverast innan kort tid. Me meiner at dette er ein lite gunstig modell som fører til at fokuset blir å få ting gjort, på ein eller annan måte, i staden for at ein får tatt seg tid å arbeide med stoffet og lære det. Modningsprosessen blir på ein måte tatt vekk frå læringa. Dette er sjølvsagt individuelt, men me har gjort oss den formeining om at arbeidsmenga under utvekslinga har vore større, medan det faglege har vore noko enklare. Det skal nemnast at det er stor forskjell frå professor til professor. Enkelte kjører den modellen me er kjend med frå Noreg, der du får ein karakter ut i frå det du presterer på prøvane, og det er meir opp til kvar enkelt korleis ein førebur seg til prøvane. Me trur dette har litt med kor flink professoren er å engasjere studentane og stole på at dei gjer det som må til for å komme seg gjennom faget på eigenhand. Økonomisk sett skal det være nok med pengane frå Lånekassen, men om ein vil ha meir ut av opphaldet kan det være greitt å ha ein god del lommepengar. OR2-300 Prosjekt

17 Prosjekt utveksling 2013 SDSU 6 Figurliste Tabell 1: Timeplan... 6 Tabell 2: Poengsystemet for vidarekommen dataprogrammering... 8 Tabell 3: Poengsystemet for industriell og organisasjonspsykologi... 8 Tabell 4: Poengsystemet for økonomi for ingeniørar... 9 Tabell 5: Poengsystemet for vitskaplege databaseteknikkar... 9 Tabell 6: Skulepengar basert på studiepoeng Vedlegg Vedlegg 1: Læreplan Con e 430 Vedlegg 2: Læreplan CS 108 Vedlegg 3: Læreplan CS 503 Vedlegg 4: Læreplan Psy319 Vedlegg 5: Gantt-skjema Vedlegg 6: Prosjektbeskriving Vedlegg 7: Statusrapport Vedlegg 8: Møtereferat 1 Vedlegg 9: Møtereferat 2 Vedlegg 10: Møtereferat 3 Vedlegg 11: Møtereferat 4 OR2-300 Prosjekt

18 San Diego State University Department of Civil, Construction and Environmental Engineering CON E 430 PRINCIPLES OF ENGINEERING ECONOMY Statistical Methods for Civil, Construction and Environmental Engineering Fall Semester 2013 Instructor: Professor Hossein Hemati. Time: MWF 8:00am - 8:50am Class Room: PS-130 Final Exam: Friday, Dec. 13 at 8:00am-10:00am, based on SDSU final Exam Schedule Phone: Message Office: E-421J (CCEE Office) Office Hours: Monday and Wednesday from 9:00am to 10:00 am; other hours available by appointments Textbook Engineering Economic Analysis, 11 th Edition 2012, Donald G Newnan Ted G. Eschenbach and Jerome P. Lavelle 2012 OXFORD University Press ISBN PRE-REQUISITE Mathematics 151 Course Objectives To Offer Framework for cost management in engineering Projects. To offer assistance in managerial decision making To introduce fundamentals of Personal, Private and Public sector financing Engineering Projects Apply Mathematics of finance to engineering and managerial decision making. Introduce the fundamentals of economic analysis used in engineering decision making. To introduce Economic Analysis of Replacement and Retention Decisions To prepare students for PE/FE Examinations Course Learning Outcomes : This course is one of many that you will take towards your degree in Civil, Construction or Environmental Engineering. Each of our courses is designed as part of your career development in your respective Engineering profession. Program Outcomes are intended to provide a broad base of knowledge to found your career. However, each course in the curriculum emphasizes particular aspects of that overall body of knowledge. Although other outcomes may also be addressed, this course is intended to have a particular emphasis on the following program outcomes OUTCOME 9: Apply relevant techniques, skills and modern engineering tools to solve a simple problem Assessed by: Homework, Midterm and Final Exam a) Formulate and solve time value of money problems b) Apply various Engineering Economy techniques to compare engineering alternatives. OUTCOME 12: Explain key concepts and problem-solving processes used in management CON E 430 1

19 Assessed by: Homework a) Apply results of economic analysis in managerial decision making b) Apply relevant formulas for financial analysis OUTCOME 13: Explain key concepts and problem-solving processes used in business, public policy and public administration Assessed by: Homework and Quizzes a) Explain relevance of engineering economy analysis in the private sector b) Explain relevance of engineering economy analysis in the public sector Grading Criteria Weekly Class Participation and Activity 5% Homework s and Case Study Report 10% Quizzes 15% Exam one 20% Exam two 20% Exam three - Final Exam Comprehensive 30% Total 100% Notes: 1) Extra 5% credit tasks (Such research application projects and other Activity ) may be added at the discretion of the instructor 2) Refer to SDSU Main Catalog Basis of grading: A 94%; A - 90% B+ 87%;; B 84%;; B- 80% C+ 77%;; C 74%;; C- 70% D+ 67%;; D 64%;; D- 60% F < 60% CON E 430 2

20 Course schedule; CON E 430 Principle of Engineering Economy Topic Reading Introduction to Engineering Economic Analysis Syllabus Makin Economic Decisions 1 Engineering Costs and Costs Estimating 2 Interest and Equivalence 3 More Interest Formulas 4 Review for exam-1 EXAM-1 (Tentatively) Friday September 27, 2013 Return Exam-1 Present Worth Analysis 5 Annual Cash Flow Analysis 6 Rate of Return Analysis 7 Choosing the Best Alternative 8 Other Analysis Techniques 9 Uncertainty in Future Events 10 Review for Exam-2. EXAM-2 (Tentatively) Wednesday October 30, 2013 Return Exam-2 Depreciation 11 Income Tax 12 Replacement Analysis 13 Inflation and Price Change 14 Review for Exam-3 EXAM-3 (Tentatively) Friday November 22, 2013 Return Exam-3 Selection of a Minimum attractive Rate of Return 15 Economic Analysis in the Public Sector 16 Accounting and Engineering Economy 17 Final Exam Comprehensive _Review and Practical Real Problems Final Exam: Friday, Dec. 13 at 8:00am-10:00am, based on SDSU final Exam Schedule Course Policies Exercises are assigned to facilitate class discussion and build skills that can only be improved by practice. Thus it is critical that all exercises are completed on the assigned date by the beginning of class. Late homework will not be accepted. Work is unlikely to be successfully completed the night before it is due. Assignments are to be done individually, except as noted. Students may discuss the assignments but not copy solutions. Collaboration is encouraged and will occur, but copied work will receive a grade of zero. Each student is expected to understand and be able to explain their own work. Assignments are graded on the correctness, effort and presentation of the work. Homework: Weekly homework will be collected on Due date at beginning of class. Student s name, Class ID #, Course name, Exercises must be presented in a neat on one side (prefer) of paper staple all pages, and professional manner as follows: Problem number and problem statement given before each problem. The problem statement should include the essence of what is given and what is to be determine, not the question as provided to you. Include figures as appropriate. Problem solution presented in a logical, orderly fashion, and sufficient but brief text; clearly explain the procedure used. All calculations shown separately, including units and conversions; and proper number of significant digits.(4digits)late homework will not be accepted. I will drop one the lowest homework score for each person to allow for some unforeseen situations (illness, car, etc). CON E 430 3

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål Veke 48 Mån 23.11 Frist innlevering av FRIkontrakt Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen Ons 25.11 Tors 26.11 Haustprøve i engelsk Fre 27.11 Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Bokmål Skriftlig skoleeksamen, 16. mai. (3 timer) Ingen hjelpemidler tillatt. Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Oppgave 1. Tenk deg at du skal

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Geografisk institutt Eksamensoppgave i SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93 21 11 39 Eksamensdato: 29.11.2016 Eksamenstid:

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG 1007 - Befolkning, miljø og ressurser Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93 21 11 39 Eksamensdato: 01.12.2014 Eksamenstid: 6 timer Studiepoeng:

Detaljer

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Geografisk institutt Eksamensoppgave i SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93211139 Eksamensdato: 26.05.2015 Eksamenstid:

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Faglig kontakt under eksamen: Berit Therese Nilsen Tlf.: 99 53 46 47 Eksamensdato: 09.06.2016 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Faglig kontakt under eksamen: Trond Berge Tlf.: 73598214 Eksamensdato: Mandag 26. mai 2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng:

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver.

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Psykologisk institutt Side 1 av 2 Eksamen PSY1010/PSY1010P/PSYC1100 Forskningsmetode I - Høst 2013 Skriftlig skoleeksamen, mandag 9.desember Dato for sensur: 7.januar 2014 Ingen hjelpemidler er tillatt

Detaljer

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Department of Biology Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Academic contact during examination: Ole Kristian Berg (91897518) Thor Harald Ringsby (91897032) James D. M. Speed (45770227)

Detaljer

Læringsmål, vurderingsformer og gradert karakterskala hva er sammenhengen? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

Læringsmål, vurderingsformer og gradert karakterskala hva er sammenhengen? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 1 Professor Vidar Gynnild: Læringsmål, vurderingsformer og gradert karakterskala hva er sammenhengen? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 En modell Læringsmål (Intended

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 ENG1002/ENG1003 Engelsk Elevar/Elever Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg:

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Arbeidsplan for 8.klasse

Arbeidsplan for 8.klasse veke 2 Arbeidsplan for 8.klasse Måndag 11. Tysdag 12. Onsdag 13. Torsdag 14. Fredag 15. 8.20-9.45 10.00-11.00 11.30-12.15 12.25-13.10 13.15-14.00 Krle/ lesing Symjing Norsk /lesing Norsk/ lesing Matte/

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits

Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits NO EN Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits NORDIC AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING, 30 CREDITS Studiepoeng 30,0 Type studium Kortere studier/kurs

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Eksamen SOS1001, vår 2017

Eksamen SOS1001, vår 2017 Eksamen SOS1001, vår 2017 BOKMÅL Oppgave 1, 2 og 3 teller likt (33,3 %) i karaktervurderingen. Hver enkelt oppgave må bestås for å bestå eksamen i sin helhet. Merk at alle oppgavene kan besvares kort (ca.

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi

Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi Faglig kontakt under eksamen: Martin Thomassen Tlf.: 995 01 786 Eksamensdato: 1. juni 2015 Eksamenstid: 5 timer Studiepoeng:

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Wenche Larsen Tlf.: 467 90 607 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid: 3 Studiepoeng:

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Ungdomsskolekonferansen Gyldendal kompetanse Jarl Inge Wærness 15.09.2014 There is only one 21st century skill We need to produce people who know how to act

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

California State University Northridge Av Silje Vågen

California State University Northridge Av Silje Vågen California State University Northridge Av Silje Vågen Om skulen Hausten 2014 reiste eg til Northridge for å studere der eit semester. Northridge er ein by nord I Los Angeles. Det er rundt 38.000 studenter

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training

Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training Påmeldingsskjema og kriterier for godkjenning av Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training ved Kundalini Yoga Skolen (kriterier for gjennomføring er på engelsk, men påmeldingsskjema

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

ARBEIDSPLAN KLASSE 10B Veke 35-36

ARBEIDSPLAN KLASSE 10B Veke 35-36 ARBEIDSPLAN KLASSE 10B Veke 35-36 Viktige meldingar: Tysdag 29.aug: Brannøving Fredag 1.sept: Ungdomsløpet, Knarvikmila. Siste frist for å ta bokbind på lærebøkene Måndag 4.sept: Matematikkprøve kap. 1

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Tors 10.12 Presentasjon samanlikning buddhismen/ hinduismen Tys 15.12 Ons 16.12 Tors 17.12 framføring historie. Ons 09.12. Haustprøve i matematikk

Tors 10.12 Presentasjon samanlikning buddhismen/ hinduismen Tys 15.12 Ons 16.12 Tors 17.12 framføring historie. Ons 09.12. Haustprøve i matematikk Veke 50 Veke 51 Mån 07.12 Mån 14.12 Tys 08.12 Haustprøve i norsk sidemål Ons 09.12 Haustprøve i matematikk Tors 10.12 Presentasjon samanlikning buddhismen/ hinduismen Tys 15.12 Ons 16.12 Tors 17.12 framføring

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

EQUASS ASSURANCE FORBEREDELSE AV REVISJONSBESØKET HOS TJENESTELEVERANDØREN.

EQUASS ASSURANCE FORBEREDELSE AV REVISJONSBESØKET HOS TJENESTELEVERANDØREN. EQUASS ASSURANCE FORBEREDELSE AV REVISJONSBESØKET HOS TJENESTELEVERANDØREN. (SITE VISIT PREP AR ATI ON FORM) Revisjonsbesøk: 2012 by European

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Plan for 9D veke 42 og 43

Plan for 9D veke 42 og 43 Plan for 9D veke 42 og 43 Måndag 12. oktober - fredag 23. oktober Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Naturfag Engelsk Krøv Mat/Naturfag Engelsk Norsk/ Samf. KRLE Krøv Mat/Musikk Matte/Naturfag fag

Detaljer

Course evaluation FYS3110 - Quantum mechanics

Course evaluation FYS3110 - Quantum mechanics Course evaluation FYS3110 - Quantum mechanics Autumn 2009 Lecturer: Olav Syljuåsen Fysisk fagutvalg 3rd November 2009 Undersøkelsen ble utført den 21. oktober 2009, det var 20 studenter som svarte på undersøkelsen.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Arbeidsplan for 8B Veke:36 Opplysningar: Tysdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i engelsk. Onsdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i matematikk.

Arbeidsplan for 8B Veke:36 Opplysningar: Tysdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i engelsk. Onsdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i matematikk. Arbeidsplan for 8B Veke:36 Opplysningar: Tysdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i engelsk. Onsdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i matematikk. Kontaktlærar: Anne Julie Hetland (40552322) e-post:

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer