Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:"

Transkript

1 Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn:

2 harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE TIL AMIGA 500 OG AMIGA 2000, COM BO AKSELLERATORKORT, 24BITS VIDEOKORT OG LYDSAMPLERE. GREAT VALLEY PRODUCTS VI HAR KVALIFISERTE FORHANDLERE OVER HELE LANDET. TA KONTAKT MED OSS FOR MER INFORMASJON! Waldmar Thransgt. 77, 0175 Oslo Tlfon , Fax digital sound studio Sbits samplr IBMkort til Amiga 500 Il

3 AmigaForum har tstt dt sist skuddt på Amigastammn. En litn, kompakt sak md krdittkortminn og intrn plass til harddisk. sid 13 På AmigaForumdiskttn All som r plagt av virus bør ønsk dnn diskttn vkommn. Hr finnr du viruskillr som finnr stort stt dt som Start opp maskinn md dnn diskttn (i stdt for Workbnch). Dr finnr du n rkk tkstfilr som innholdr brukrvildning og informasjon om "folkbvglsn" Saf Hx Intrnational. Ls også på sid 48 og 49 i AmigaForum. Hvis du har spørsmål, ta kontakt md Saf Hx Intrnational dirkt. Vi oppfordrr samtidig all til å støtt opp om Saf Hx Intrnational og dt arbidt d gjør. Som mdlm dr får du oppdatrt viruskillr n gang i måndn! Nyhtr og rportasjr Nyhtr Vi smugtittr på Scala Multimdia Tstr Amiga 600 Workbnch 2.0 vs. OS/2 og Windows A570 CDROM for Amiga 500 Profssional Calc rgnark Profssional Pag vrsjon 3.0 VistaPro 2.0 StroMastr DoublTalk nttvrk for Amiga AmiNt nttvrk Spillmagasint Happy Hour! VidiAmiga Vido Di rctor Suprjam! Tips & tricks Hjmmvido Dsktop Publishing Oppgradring til Workbnch 2.0 Dlux Paint IV Divrs Fourumdiskttn: Vi rusmassakr! Om Saf Hx Intrnational Public Domain programvar. Vrkstdhjørnt Kjøp & salg Lsrbrv Guru Mdiatation Om dtt bladt... Ansvarlig rdaktør: Øyvind Skogvoll. Utgivr & norsk rdaksjon: Atlantis Dsign, Vrkstdvin 4B, N8013 BODØ, Norg, Tlf , Fax , BBS Dansk rdaksjon: Pall Bruslius, Egskov 25, Ststrup, 4360 Kirk Eskilstrup, Danmark, Tlfon og Tlfax: Fotosats: Kristoffrsns Trykkri, Narvik. Trykk: Hvarings Grafisk, Narvik. Abonnmnt: kr. 275, pr. år (6 blad/6 diskttr) Annonsprisr: Ta kontakt md norsk/dansk rdaksjon for nærmr opplysingr. Utstyr: Commodor Amiga 2000, 2500 og 3000, Epson GT 6000 fargscannr, QMS PS810 lasrskrivr. Programvar: Profssional Pag 2.1 Profssional Draw 2.0, Transcript, Art Dpartmnt Profssional, Dlux Paint IV ffi.m. Dt r strngt forbudt å kopir bladt llr dlr av dt utn skriftlig avtal md utgivr. Kild må alltid oppgis. Utgivrn forbholdr sg rttn til å sykl, spis bløtkokt gg og spill på tuba og tamburin hvis forholdn tillatr dt.

4 L d r a r t I k k I Databransjn gravr sin gn grav {H' Øyvilld SkogvoIl Har du non gang tnkt på hvordan dt vil gå md databransjn i frmtidn? Vil ting fortstt å bli billigr og bdr hlt inn i vightn, llr vil dt n gang si stopp? Og hva skal d da finn på for at vi skal fortstt å kjøp produktn drs? Bortstt fra d som bar rir på bølgn og kopirr andrs oppfinnlsr, prøvr all å lag dn kraftigst datamaskinn, Mn n morgn vil d våkn opp og oppdag at dt ikk r bruk for dm lngr. Når all datamaskinn r så rask at man uanstt hva man skal gjør ikk trngr å vnt på at maskinn skal bli frdig. Når all skal på jobb. Hjmm protstrr mikrobølgovnn når du prøvr å kok gg i dn. Og dataspilln basrr sg på " virtual rality", og r så livaktig at du må ta dg skikklig sammn for å ovrbvis dg slv om at dt ikk var "på ordntlig" du nttopp bl sløyd av t digrt bist fra plantt Krakafoon. D som så ungdomsprogrammt "U" på NRK 30. april vt hva jg snakkr om hr. datamaskinn r så nkl å bruk at man nstn ikk r klar ovr at dt r n datamaskin man brukr. Når all datamaskinn r så driftssikr at dt aldri oppstår fil md blitt tilført stor mngdr kunstig intlligns dm. Og når all datamaskinn r så billig i produksjon at d ikk kostr md dn hnsikt å kort nd vnttidn for d som skal ta hisn. D intllignt mr nn t par sko. Når datamaskinn raskr, bdr, brukrvnnlig plutslig ha ikk billigr vil kan og hisn skal nmlig vit nok til at dn kan bli flytt sg til tasjn dr dn forvntr at dt r prsonr som skal på. All dnn intllignsn fikk mr produsntn ovrflødiggjort Jg frists nstn til å tnk på bokn Hitch Hikr' s Guid to Th Galaxy av Douglas Adams. Hr kan man ls om hisr som r NJ ;t!h bivirkningr, da hisn bgynt å rflktr ovr sg slv. Milliardindustrin kan ikk ovrlv av å slg ting som folk ikk trngr til prisr som r så lav at marginn r lik null. Mn i dag r dt umulig å si hvor dnn grnsn liggr. Forhåpntligvis vil tilfangt av ny tknologi vær mgt stort i mang år frmovr. Så stort at dt antakligvis blir andr ting som sttr n stoppr for moroa. mningn md livt og andr uutgrunnlig spørsmål. Rsultatt av dtt var at mang utdannt sg som hispsykologr, som psykoanalysrt hisn i t forsøk på å løs problmn md nvrotisk og dprssiv hisr. Og hvordan vil dn ultimat Amiga s ut dn dagn ingnting kan bli bdr? Jg tror vi skal vær glad for at vi ikk vt dt, da vnttidn ltt kan bli uutholdlig lang. La oss hllr gld oss ovr dt vi har. Mn hvordan vil datamaskinn s ut på dnn dagn? Jg tror vi bør glmm dagns uhåndtrlig kassr, og hllr prøv å forstill oss no hlt annt. Spsill anvndlssområdr innnfor husholdning n, i biln, på kontort og i fritidn. Tkstbhandling skjr hovdsaklig vd at man fortllr skrivrn hva som skal stå i brvt. Hvis dt r no som r uklart, spør dn slvfølglig hva du mnr. Biln vt hvor d bfinnr sg, og vt også at du God sommr!

5 N SISTE NYTT y h t r CDtitlr Commodor har nå ovrtatt distribusjonn av CDTV titlr i Norg. I dnn forbindls har d utarbidt n gn Priskutt på A3000 tittlkatalog som finns hos all Amigaforhandlr. Nytt grafikkkort D mst pngstrk av oss kan I mpact Vision lvrs md RBspl ittr GVP' s spnnnd Impact Visonkort lvrs nå md RGBsplittr inkludrt i prisn. nå bli kvitt ovrflødig kapital vd å invstr i Rambrandt, t nytt grafikkkort i suprklassn. Hjrtt i Rambrandt r n 32bits TMS34020 prosssor md n hastight på 40 MFLOPS, og md n Dnn splittrn trngs for å kunn utnytt mulightn klokkfrkvns på 40MHz. kortt gir, da inngangn på TMS34082 coprosssor md 3Dvktor support. Ellrs kortt r RGB. Ellrs r dt kommt ny vrsjon av MacroPaint tgnprogrammt som r n tank bdr nn dn forrig, mn frmdls ikk hlt på topp. Mang vntr på at TV Paint skal komm i n gn vrsjon for Impact Vision, og vi tippr at dtt produktt kommr til å bli poplulært til tross for sin rlativt stiv pris. Ellrs kan dt nvns at Amiga Dnn får hjlp av n haglr dt på md stor tall, og slvfølglig kan Rambrandt vis millionr fargr samtidig, og oppløsningn kan vær så høy som 1 024x punktr. Dtt kortt har t utall av finssr, og r vl dt først som supportrr SAGEstandardn. Dtt r n forkortls for "Standard Amiga Graphi Extnsion", og r n standard for styring av og vidospsialistn Famo i Oslo stadig liggr i forkant når grafikkkort av dnn typn. At dt gjldr å prøv ut ny ting, n slik standard r tablrt, blant annt md Impact Vision. skull lov godt for Nå har d faktisk gnrrt mulightn for at flr animasjonr i millionr fargr, og tatt diss opp på vido bild for bild. Slv ikk n program ttrhvrt vil støtt høyr oppløsningr og flr Amiga klarr å vis animasjonr md så mang fargr, spsilt når man tar i btraktning at hvrt bild r på flr mgabyts. Drfor må Amiga md Impact Vision vis t bild, og så gi bskjd til vidospillrn om å ta opp dtt bildt. Så loads nst bild, og dtt tas opp på vido, osv. Til dtt trngs dt blant annt n nøyaktig vidospillr i proffformat, så dtt liggr forløpig utnfor rkkvidd for andr nn d profsjonll. A501 Plus Commodor lvrr n å n 1 MB minnutvidls til Amiga 500 Plus. Dnn htr A50 1 Plus, og kostr ca kr. 950, inkl. mva i Norg. Dtt minnt vil fungr som grafikkhukommls (CHIP RAM). fargr. Nå snakkr vi! D som har hatt lyst på Amiga 3000, mn som av økonomisk årsakr ikk har hatt mulight til å kj øp n, kan nå s litt lysr på livt. Commodor Computrs Norg AlS salt 1. mai nd prisn på Amiga 3000/25/50 og Amiga Novll Ntwar for Amiga Oxxi kan nå lvr klintvrsjonn av Novll Ntwar for Amiga. Novll r dn mst utbrdt nttvrksstandardn innnfor PCvrdnn, og dt r md stor gld at vi nå omsidr har fått dnn mldingn. Dtt nttvrkt vil bli tstt i nst AmigaForum. av Øyvind Skogvoll TiJ d som lur r på hvorfor ikk dn minst Amiga 3000modlln (l6mhz) r nvnt hr kan vi opplys om at dn ikk lvrs lngr Dn vildn prisn på n 25 MHz Amiga 3000 md 50MB harddisk vil hrttr ligg rundt inkl. mva, mns dn md 1 00MB harddisk vil kost, unkj. mva. Ellrs florrr dt md mr llr mindr sriøs ryktr om ny AmigamodUr, md mang av diss ryktn r rg.lrtt tøv. D som lst symposiuid,.artikk:ln i forrig nummr, huskr at vi Vi rtual Rality bl lovt bdr fargr og bdr lyd n ikk lyst til å spkulr i hva som g an g i frmtidn. Vi har Sr av programsrin mns md "frmtidn" hr, mn ha i bakhodt at dt nå r "Byond 2000" som går bl.a. på ca. TVNorg, kunn for n tid sidn nyt t langt innslag om "virtull virklight", dvs. at man kan bvg sg rundt om i n kunstig virklight og gjør forskjllig ting. I forrig AmigaForum brakt vi t bild 2 år sidn vi t stt Amiga Commodors utviklingsavdling bar md andr ord hatt god tid på sg til å finn opp ny ting. Vi kan imidlrtid hr og nå lov at AmigaForum vil vær tidlig ut md n tst av vt. ny modllr md n gang no skull skj på dnn frontn.

6 N y h t r vanlig tlfontakst og få hjlp hvis problmr skull oppstå, og all får dssutn tilsndt t lit hft som gir svar på d mst vanlig spørsmål. Da mang av d som kjøpr M11lnoclol')lar satt sammn n pakk som bstår avn C DTV md fjmkontrol4, tastatur, mus og Workbnch. Dtt gjør at du kan bnytt C DTV som n van lig Amiga. hlvis du allrd har kjøpt C DTV, kan du kjøp diss grin som kstrautstyr. Amiga r typisk førstgangskjøpr, r dt fint at Commodor nå tar t størr ansvar for kundns v og vl dt først årt. D som ønskr å fortstt ttr dt først årt, kan dssutn forny avtaln for n rimlig png. M PECprmir For ikk lng sidn bl MPEGkomprimring av vido vist offntlig for først gang. MPEG r n forkortls for "Motion Pictur Exprt Group", og diss klok hodn har i n dl år jobbt md å snkr sammn n standard for komprimring av digital vido for lagring og avspilling i fra KaInmssn, dr man kunn ta n flytur i n nokså livaktig flysimulator. Vd hjlp av n spsill hjlm sr du t 3dimnsjonalt bild av omgivlsn, og når du bvgr hodt ndrr synsrtningn sg tilsvarnd. I programmt på TVNorg fikk du blant annt s t spill md to dltakr, dr d løp rundt i n kunstig vrdn og skjøt på hvrandr, samt t bilspill og t hangglidrspill. Du fikk også s hvordan d satt sammn boksn som styrt hrlightn, og dt var hllr ikk vansklig å s at n viktig dl av dtt var n Amiga Dt samm systmt bl på radio i n rportasj fra Tivoli i Købnhavn karaktrisrt som sist nytt innnfor romfartstknologi. Data B roadcast r t systm som muliggjør ovrføring av data vd hjlp av t vanlig TV signal. Dt man trngr r dn nødvndig programvar, pluss spsill modm brgnt på Data Broadcast. D som vt hvordan tksttv fungrr, skjønnr ltt hvordan dtt virkr. I t antnnsignal r dt god plass til kstra informasjon "mllom" bildn, og dt r dnn plassn tksttv sndrn og mottagrn utnyttr. Dnn plassn kan nå vd hjlp av spsill modm bnytts til å ovrfør data til flr mottagr diffrnsirs for hvr nklt mottagr. Tknologin bnytts allrd i Norg, Svrig og England.. Også dt ndrlandsk datamaskinr. Prmirn var sponst av Microsoft, og bl n positiv ovrraskls for d frmmøtt. Flr trodd ikk dt d så, og MPEG rprsntantn bl faktisk nødt til å vdd livt sitt på at dt ikk var no juks! For oss r MPEG intrssant samtidig. postvrkt vurdrr å ta i bruk Data Broadcast og Scala TV. Dutch Tlcom har nttopp valgt Scala TV fra Digital Dt r ikk vansklig å tnk sg flr spnnnd Vision som standard for ovrføring av data via bruksområdr for dnn tknologin, som f.ks. kioskr, CDTV, og d høy hrrr i Commodor har faktisk i vitnrs TVsndr. risbyrår og liknnd. nærvær lovt at MPEG vil bli Scala TV r n spsialvrsjon av Scala, som kan styr Data Broadcast ovrføringr. Dtt mdførr at man kan snd script md tkst, bildr og animasjonr til t stort antall mottagr. Mottagrn må slvfølglig også ha Amiga og Data Broadcast modm, og Commodor gir tt års gratis support Som t ldd i å gi sin kundr n bst mulig oppfølging, gir nå Commodor Computrs Norg NS tt års tlfonsupport til all som kjøpr n maskin. Dtt mdførr at du kan ring til blant annt i forbindls md implmntrt så fort tknologin r tilgjnglig. Ulmpn md MPEG r at dt tar laaang tid å komprimr bildn (vi snakkr om flrfoldig TIMER hvis du skull gjør dt på n Amiga 500), og at dt krvs n spsill krts for å dkoprimr bildn i diss må vær innstilt på kanaln som bnytts av Scala TV. D mottatt datan lagrs på Amigans harddisk, og kan spills av som t vanlig script. Data Broadcast r n rn nviskommunikasjon, så mottagrn kan ikk utn vidr kommunisr md sndrn, slik vanlig modm tillatr. Mn hvr mottagr har n spsill kod, og vd hjlp av Scala TV kan sndrn vlg ut nøyaktig hvm som skal motta dt som snds. På dn måtn kan informasjonn cc.... III IL CC U GVP harddisk til suprpris? Ring Caplla, tlf / Norgs størst distributør av GVPproduktr

7 Norgs størst kompltt distributør og grossist av DATA RADIO/TV UNDERHOLDNINGS ELEKTRONIKK TELEMATIKK FOTO Call our sals offic for mor information! batavla Batavia AlS Munkdamsvin 45,0250 Oslo Postboks 1228 Vika, 0110 Oslo Distributrs only! Tl. +47 (02) Fax: +47(02)831064

8 N riktig fart.i mllomtidn må vi ta til takk md f.ks. Scala, som i nst vrsjon vil få implmntrt t spsilt 32bits ANIMformat og support for avspilling dirkt fra harddisk. På n Amiga 3000 vil dt da gå rimlig grit å spill av digitali srt vido, slv om dt r bgrnst hvor mang fargr man kan bnytt. S forøvrig y h tstn av VIDIAmiga for å finn ut hvordan du slv kan digitalisr din gn filmr! Kickstart i ROM Amiga 3000 lvrs nå md Kickstart 2.04 i ROM. Tidligr har Amiga 3000 lastt inn Kickstart fra harddisk, no som har tatt t par skundr og 5 1 2K av hukommlsn. GVP visr musklr har gj n nom d si st årn markrt sg som t finna k md høy ytls og masvis,.om lv r r kvalittsprodutr av s pnnnd mulightr. Lik før bladt gikk i trykkn, f ik k vi inn informasjon om blant. annt t nytt grafikk kort som skull klar å stopp kjftn på slv dn m.st kravstor. Folk md svak nrvr bør stt g før d lsr vidr. GVP Produktt VI nå snakkr om htr EGS l] 0/24, og r t lkr finssr. Først dn dårlig nyhtn: d som har kjøpt Amiga 3000 i dn tro at dn var dn ultimat datamaskin, kan frl øpig s langt ttr EGSkort t, da dt r lagt for å l GVP's gn " COMB O " p'luggs dirkt inn aksl1ratorkort for Amiga Mn til gjngjld s kal ting fungr s ært så godt sammn md combokortt. (slvfølglig) 24bits grafikkkort md t par hundr o Tidli gr har dt kommt man g 24b its gra fikk kort til utn unntak har all hatt t problm : program til kortn mått sp sialskri v s, og dtt tar tid og krvr r8sllrsr. Nå r alt dtt forandrt. GVP har lagt t ny tt " G r aphics Library" 'om dirigrr all Workbnchfunksjo nr ovr til EGSkortt. Fra dn ovrdådig listn av tknisk dtaljr kan vi nvn følgnd Amiga. mn "highlights ": lang rkk forskjllig oppløsningr fra 768x575 til I 600x 1280 p unktr md fun 24bits far pal tt ( En millionr fargr). I tillgg finns dt n spsialoppløsning md 3200x2560 punktr!) md opptil 256 fargr. Maksimal frk vns på vidoutgangn r million r punktr pr. sku nd md 24 bitplan(!!). Når du kjørr kortt sammn md n 50MHz 68030, får du n astronomisk hastigh t på "blockwrits", fakti sk nmdt 576 mgabyts pr. skund(!!!} n dt st.or tall i flng så hr r dt bar å bgynn å Cap lla NS, ny importør av GVP i Norg. Firmat r lokalisrt i EDB sntrt i Waldmar Thrans. gat 77 i Oslo, vgg i vgg md Digital Vision. Caplla NS førr dt kompltt spktrt av GVPprodukt.r, driblan t harddiskkontrollr, aksllratorkort, 24 bits vidokort og lydsamp lrn "D igi tal Sound Studio". For mr informasjon, ta kontakt md Caplla NS på tlfon BIlrs r spar! Iformasjon n finnr vi i n tlfax fra t r OCR Hvis du hatr å sitt og skriv inn tkst fra t maskinskrvt manus, kan du nå få hjlp. "OCR" r n forkortls for "Optical Charactr Rcognition ", og innbærr at datamaskinn på grunnlag av t innscannt bild kan gjnkjnn bokstavr og tall, og lag n tkstfil på grunnlag av dt dn finnr ut. Dnn tkstn kan man så vidrbhandl i t tkstbhandlingsprogram. Til PC og Mac har dt i flr år ksistrt slik program. Prcision Distribution kan nå lvr Migraph OCR, t Amigaprogram som ordnr dnn biffn. La oss f.ks. si at AmigaForums rdaksjon fikk n 3sidrs tlfax md n prssmlding på. I stdt for å stt sg nd og skriv dnn tkstn ttr LFTmtodn (LFT btyr LtFinnTrykk), puttr man hllr tlfaxn i scannrn, og matr dt innscannd bildt inn i OCRprogrammt. Hvis alt går bra, vil man ttr n stund ha fått n tkstfil som innholdr dn samm tkstn som stod skrvt på tlfaxn. Smart, hva? Programmt bnyttr Omni skrifttknologi, som innbærr at bokstavdfinisjonn liggr lagrt som vktorr (ikk bitmaps). Dt kan ls proporsjonal skrift i størrlsn puktr, og har også n ordlist som bruks til å ta "intllignt" bslutningr angånd tvilsomm bokstavr. H vor godt dt virkr r avhngig av hvor tydlig tkstn r og hvor mang spsin tgn programmt trffr på. Vi håpr å tst dtt programmt i t kommnd AmigaForum. Amiga i butikkn Thom EMI i Norg r dn først butikkkjdn som tar i bruk Amiga og InfoChannl som rklammdium i all sin butikkr. Dt vill virk undrlig om vi ikk bnyttt TV skjrmn for å markdsfør oss slv, sidn TVbasrt informasjon r t viktig forrtningsområd for oss, sir Frdd Causvic i Thom EMI i Norg. Vi har allrd konstatrt at TVskjrmn tiltrkkr sg my oppmrksomht, og omstningn økr jvnt, fortsttr han. Dt var i novmbr i fjor at Amiga 2000 og InfoChannl bl installrt i t flrtall av butikkn. Plann r at all d 27 butikkn som finns i Norg skal utstyrs md InfoChannl og Amiga. I hvr butikk finns r dt normalt utstilt mllom 10 og 40 TV skjrmr, og diss blir brukt til å markdsfør t utvalg av Thoms gn produktr. Et rklambyrå utfonnr kampanjn, som drttr ovrførs til TV skjrmn vd hjlp av InfoChannl. Mr Scala Th Royal Bank of Scotland har bstmt sg for å bruk Scala til å tst ny, intraktiv informasjonssystmr. Dnn rfransn føyr sg lgant inn i rkkn av "tung" Scalabrukr, som f.ks. univrsittssykhust i Maastricht, og H J Ford Associats Institut i Washington, dr dt bnytts undr opplæringn av offisrr i Pntagon. SuprSoft Norg r t nystartt firma som distriburr hardwar og softwar til Amiga, CDTV, C64 og PC gjnnom forhandlr. SuprSoft Norg r n avdling av SuprSoft Danmark, som også har avdlingr i Svrig og England. I varsortimntt finnr vi blant annt spill, joysticks, programvar fra Oxxi og Gold Disk, og hardwar fra Supra, Elctronic Dsign, Progrssiv Priphrals & Softwar. For mr informasjon kan du ring , llr snd n tlfax på

9 Din Amiga Partnr NORGES STØRSTE UTVALG AV AMIGAUTSTYR OG PROGRAMVARE FOR PROFESJONELLE BRUKERE! Vi lvrr blant annt: Elctronic Dsign og Nriki Gnlock, Impact Vision 24, Art Dpartmnt Profssional, Ral 3D, SCALA, Broadcast Titlr, AIRlink, InfoChannl, Goldn Imag håndscannr, VidoDirctor m.m. Vi tilbyr også mang tjnstr blant annt utkjøring av 24bits dias md Polaroid CI3000 Kontakt oss! F Købnhavngt.l5, Postboks 6708 Rodløkka, 0503 Oslo 5 _ _ Tlfon Fax: \\..

10 Rsto har 30 års rfaring som lvrandør av rpro og tgnutstyr. Vi r altså ikk t rnt datafirma, mn t firma md solid rfaring fra grafisk og tknisk tgning, som nå tilbyr løsningr basrt på AMIGA 2000 og AMIGA Vår spsialflt: GRAFISK DESIGN DESKTOP PRESENTASJON SKILTDEKOR DAK MULTIMEDIA MONITOR COMMODORE TAXAN IDEK PRINTER BROTHER HP NEWGEN IBM SCANNER DIGITIZER HARDDISK SHARP SNAPSHOT GVP EPSON DIGIVIEW COMMODORE SUPRA PLOTTER PROGRAM SPESIAL OCE Vi har alt av IMPACT VISION ROLAND. program og spill DCTV HOUSTON AKSL.KORT RAM 24 BIT Ring llr fax og b om vår prislist! rsto BROBEKKVEIEN OSLO TELEFON: (02) FAX: (02) AmigaSpsialistn

11 N y h t r Scala Multimdia r snart klar! {Il' OYl'illd,)kogl'oll AmigaForum bringr nå ryknd frsk smakbitr av dn ny vrsjonn av prsntasjonsprogrammt Scala. Opprinnlig var dt mningn at dn ny utgavn skull ht Scala 2.0, mn navnt r nå ndrt til "Scala M ultimdia". Og dtt navnt r så absolutt ikk villdnd, sidn dn ny vrsjonn r n kraftig vidrutvikling av dn "gaml" Scala. Blant annt r ful l støtt for lyd, musikk, lasrdisk og liknnd i mplmntrt. Dn ny vrsjonn av Scala har n rkk lkr funksjonr som sørgr for at dtt norskutvikld og prmirt systmt frmdls blir i toppsjiktt innnfor vido og prsntasjon. HovdmnyQ r blitt bdr, vd at du nå k n ta "multipl slction" av, flr linjr, og at dt hl tidn r n "aktiv" linj i scriptt. Dt r også kommt n ny måt fl s hovdmnyn på. I "Scala Shufflr" sr du miniatyrr av all bildn i scriptt. Diss lagrs automatisk mns du jobbr, utn at du trngr å sitt og vnt. Dt r også mningn at filvlgrn skal fungr slik at du sr miniatyrr av bildn, no som gjør dt nklr å vlg. Scala Extnsions r n ny tknikk som "åpnr" Scala for ny mulightr som nødvndigvis ikk finns i dag. Ekstrn program som lggs i n spsill skuff, kommr fram i hovdmnyn. Eksmplr på Extnsions som følgr md r styring av CDTV, Sony lasrdiskspillr og n VidoComp gnlock. Ettrhvrt som ny produktr dukkr opp, kan du bar skaff dg n Extnsion som passr! Lydkontrolln r langt bdr nn dn "usynlig" implmntasjonn som bl gjort i vrsjon Nå kan du bstmm varight, volum, frkvns og inn og uttoning, båd for IFF sampls og Soundtrackrmodulr. Dt t også mningn at lydr skal lasts inn "ral tim" fra harddiskn mns d spills altså kan du spill kstrmt lang sampls utn å ha tilsvarnd my RAM. En rkk ny bildovrgangr, blant annt "flipcoin", kontinurlig horisontal rulling, strtch og mang andr som må opplvs for at du skal tro dm! Ny tkstovrgangr, og blant annt kontinurlig horisontal rulling av n tkstlinj av ubgrnst lngd. Når du lagrr t script md ttrnavnt ".rxx", blir scriptt til t ARxxprogram! Ellrs r mang ksistrnd funksjonr i Scala blitt omskrvt og forbdrt. Ovrgangn r blitt glattr, og flytting av tkst r blitt raskr. Digital Vision har dt sist årt hatt stor suksss md Scala 500, Scala og InfoChannl. På grunnlag av dt vi nå vt om Scala Multimdia, kan vi trygt si at frmtidsutsiktn frmdls sr lys ut. Vi gldr oss til Scala Multimdia blir frdig! Mr info? Digital Vision har tlfon

12 ar du lyst på n lynrask Amiga 2000 mdnsomhz 6803Oprosssor? Md sin Motorola 6803 Oprosssor, 50 MHz klokkfrkvns, matmatikkprosssor, 416 MB RAM og innbygd lynrask SCSI harddiskkontrollr, gir GFORCE 03050/4 dg mr krah og ytls pr. kron nn no annt aksllratorkort. GFORCE 03050/4 Hvorfor slg din Amiga 2000 og kjøp n dyr Amiga 3000 for å få mr fart? Dn ny srin aksllratorkort fra GVP har n langt høyr ytls nn n Amiga 3000, og til n lavr pris! All din program vil plutslig gå mang, mang gangr raskr nn før. Du får samtidig massvis av ldig hukommls som du kan bruk til stor program, animasjonr, samlpld lydr og alt dt andr du ikk har hatt plass til før du fikk GFORCE 03050/4. Du kan kobj på mang harddiskr, CDROM spillr og andr SCSIbasrt lagringsnhtr. Og sist mn ikk minst all d opprinnlig kspansjonssporn r frmdls ldig! I 6FORCE 03050/4 with optiønal "lianh1iskt:arrl" Cønvrsiøn Kit I 6 FORCE.. EN KOMPLETI DATAMASKIN PÅ ETI KORT! DET ER PLASS TIL HARD DISK PÅ KORTET! Dnn tmpramntsfull arbidshstn gir dg n kompltt løsning md bl.a.,/ 50 MHz 68030prosssor.,/ Plass til 16 MB 32bits hukommls.,/ Høyhastights SCSI harddiskkontrollr.,/ Utvndig SCSIkontakt for tilkobling av kstrn nhtr.,/ Ikonbasrt, programvarstyrt vksling mllom og dn "gaml" 68000prosssorn. En kstra montringsbraktt gjør at du kan montr n harddisk dirkt på kortt! Drmd får du t kompltt "hardard" som ikk tar opp unødvndig plass. Så hvis du kun skal kjøp tt kort til din Amiga 2000 vlg da dtt kortt, llr tt av d andr GVP combokortn. Ta kontakt md dinforhandlr i dag! % GVP har t stort utvalg av aksllrator og harddiskkort for Amiga 2000 og Amiga :=... :aa. _ == GREAT VALLEY PRODUCTS INC. GVPproduktn slgs av ldnd Amigaforhandlr ovr hl landt. Norsk importør r J otc AlS FORHANDLERE: BODØ: Atlantis Dsign ( ) TRONDHEIM: MoxNæss Libris ( ), Opcon AS (07513'841) ÅLESUND: Slinning Moa ( ) KVAM: Tssa Elctronics ( ) BERGEN: IQ Computr AlS ( ) KRISTIANSAND: Computr Srvic ( ) TØNSBERG: Softwar City ( ) MOSS: Softwar City ( ) OSLO: AlS Rsto ( ), Spacworld Karl Johan ( ), DataTronic AlS ( ), FAMO ( ), RunTim AlS ( ), Bærum Datakabling AlS ( )

13 T s t En stor litn maskin.

14 T s t Am i ga 600 stri ptas Vår srvictknikr fikk dilrium da han bl prsntrt for hovdkortt i Amiga 600. Dn absolutt nst krtsn som r montrt på sokkl r Kickstart Alt annt r loddt fast på hovdkortt, og vi finnr n rkk ny og kompakt variantr av d krtsn som vi r blitt vant til på d "gaml" Amigamodlln. Kompositt vido utgang som lvrr t farg vidosignal md rimlig god kvalitt. Absolutt hl baksidn av maskinn r fylt md utgangr av forskjllig slag. Grunnn til at musportn r flyttt til høyr sid (som r my mr praktisk), r kanskj at dt rtt og sltt ikk var plass på baksidn! Innbygd TV modulator gjør at Amiga 600 kan kobls rtt til TV apparatt. Harddiskkontakt for tilkobling av IDE harddisk. Hr finnr du n kvadratisk vrsjon av god, gaml Motorola 68000, og også dnn r loddt godt fast! På Amiga 500, 500 Plus og 2000 var dnn avlang. Som du sr r d flst brikkn i maskinn nå små, kvadratisk og loddt dirkt på hovdkortt. Dtt gjldr blant annt 8520 krtsn som styrr 110. Dt r diss krtsn som kan ryk når du f.ks. koblr til skrivrn utn å slå av maskinn først. Nå blir dt vrr å bytt diss hvis uhllt skull vær ut, sidn d r knøttsmå og må lodds løs før dn ny lodds på. Mn Commodor sparr plass og pngr vd å ikk bnytt soklr. Kickstart 2.05 i ROM Dn ny GA YLEkrtsn r n tidligr GARY md mang tillggsfunksjonr. Kontakt for A60 l RAMkspansjon Diss to brikkn r faktisk 1MB CHIP RAM! FAKTA OM AMIGA 600 Prosssor: Motorola 68000, 7.09 MHz Coprosssorr: Paula, ECS Agnus, ECS Dnis Hukommls: 1MB CHIPminn Utvidbar til 2MB intrnt Utvidbar til 8MB kstrnt Diskttstasjon: l stk. 3,5" 880K Harddisk: IDEintrfac og plass til 2,5" HD Tastatur: Norsk tastatur md 78 tastr Tilkoblinr: Cntronics parallll, RS232 srill, stro lydutgang, Analog RGB og composit vido, RF antnnutgang for tilkobling til TV, 2 mus/joystickportr, kontakt for A60 l minnutvidls, kontakt for kstrn diskttstasjon, plass for PCMCINJEIDAkort. Oprativsystm: WorkbnchlKickstart 2.05

15 T Kompakt dsign Amiga 600 r til tross for navnt mindr nn sin lillbror Amiga 500. Dt numrisk talltastaturt på høyr sid r tatt bort, og piltastn og dl/hlp r flyttt til vnstr, hlt inntil d andr tastn. Maskinn r tilsvarnd smalr. Dn r også kortr i dybdrtningn, mn r gjort litt høyr i bakkant for å gjør plass til t par ny intrn utvidlssmulightr. Dn har i likht md Amiga 500 n s t Rtum of Th JEIDA Dn ny kspansjonsportn på Amiga 600 bærr dt utrolig kldlig navnt PCMCIAlJEIDA, n forkortls som man gjm hadd kunnt lag n forkortls av. Bak bokstavn finnr vi n standard for slik IIkrdittkort" kspansjonr som amrikanrn og japanrn har blitt nig om. Dt følgr md drivr for to typr kort: Statisk RAMkort md battri som gjør at kortt "huskr" innholdt slv om maskinn slås av nr kortt tas ut, og dynamisk RAMkort som kan bruks som n vanlig RAMkspansjon. Dssutn kan programvar lvrandørn lvr program på slik kort, slik at d kan fungr som n slags "cartridgs" (som på C64). innbygd diskttstasjon, og dnn r sporty plassrt litt på kspansjonsport for minn og Ny krtsr skrå, i samm vinkl som toppn på kabinttt. klokk. Dt går ikk an å Amiga 600 lvrs md 1 MB bnytt samm typ kort som på minn som standard. Vd å stt inn n A60 1 RAMutvidls undr maskinn kan minnt Til tross for dn minimal Amiga 500 llr 500 Plus, da dt r litt mr sparsomt md plass hr. Commodor har n størrlsn har Commodor fått plass til utrolig my på innsidn. I tillgg til t kraftig krympt RAMutvidls som htr A60 1, og som innholdr 1 MB minn og klokk. Utn soklr hovdkort og diskttstasjonn, r dt båd harddiskkontrollr Til koblingr n IDE (på hovdkortt) og plass til n 2,5 " harddisk. For å Parallll og srillport, diskttstasjonkontakt, stro få til dtt har Commodor loddt d flst krtsn dirkt lydutgang og monitorutgang r plassrt på baksidn av maskinn, mns mus og på hovdkortt, no som gjør dt my vanskligr å bytt ut komponntr i tilfll fil. Vår joystickportn r flyttt til høyr sid foran disktt stasjonn, dr d r lttr utvids til 2MB. All dnn hukommlsn kan bnytts som grafikkhukommls (CHIP RAM), no som til nå kun har vært mulig på Amiga 3000 og Mulight for harddisk Dn mst intrssant mulightn md dn ny Amiga 600 r imidlrtid dn innbygd IDE harddiskkontrollrn, samt mulightn til å stt inn n 2,5 " harddisk inn i slv maskinn. Å bnytt n harddisk til lagring av program og data sparr brukrn for mang bkymringr i forbindls md stadig bytting av og lting ttr diskttr. Dt gj ør dt også nklr å få tilgang til all d avansrt funksjonn i dt ny oprativsystmt, Workbnch 2.0. Krdittkortminn På vnstr sid har maskinn n åpning for minnkort av typn PCMCIA, av tilsvarnd typ som vi finnr på CDTV. Diss kortn sr ut som krdittkort, og d kan innhold frdig program, llr bnytts som vanlig minn n som n disktt! Amiga 500 Plus. Diss grafikkkrtsn støttr også d ny oppløsningn På dtt områdt kommr dt til " SuprHirs" og "Productivity som kommr. Mod" som finns båd på å skj svært my i løpt av årt Amiga 500 Plus og Amiga Hva syns vi? Sistnvnt oppløsning gjør dt mulig å få t Plutslig bl Amiga 500 uhåndtrlig og slarkt! Dn ny Amiga 600 har n god dl tilgjnglig nn på n Amiga flimmrfritt høyoppløsningsbild vd å I tillgg r også gjort plass til n 500, dr d r på baksidn. Alt i kobl på n VGAkompatibl 500 og 500 Plus. Intrn plass til intrn TVmodulator av bra kvalitt, samt n kompositt alt virkr Amiga 600 "tøffr" nn sin forgjngr, og har t skjrm. Når dt gjldr mr vidoutgang. En luk på dsign som r båd praktisk og dtaljrt bskrivlsr av innmatn, hnvisr vi til harddisk r t stort pluss, tatt i btraktning at Workbnch 2.0 maskinns undrsid skjulr n rgonomisk. oppslagt på motstånd sid. srvictknikr fikk kolikk da han fikk s hvordan kortt så ut! forbdringr i forhold til Amiga bgynnr å bli gansk omfattnd og plasskrvnd stt i forhold til tidligr vrsjonr. Når dt gjldr utvidlsr, blir dt spnnnd å s hvilk PCMCIAkort Commodor har opp i rmt. Forløpig r dt gansk tynt på dtt områdt. Slvfølglig kunn vi ønskt oss raskr prosssorr, f.ks. n 68020, mn dnn maskinn r rttt mot dt nøyaktig samm markdt som Amiga 500, og d som ønskr sg raskr maskinr må nok invstr i n størr modll. Amiga 600 r t lit mstrvrk, og jg har allrd bstmt mg for å kjøp n slv. Md intrn harddisk og innbygd modulator glir dn rtt nd i strsskoffrtn, og dn kan kobls dirkt til n TV for å kjør n Scalaprsntasjon for n kund. Lkkrt! +

16 D b a t t Workbnch 2.0 n spurv i trandans? al' TOl".\tin Pttnn. (),:jan Eriksn og OYl'ind Skogl'o/l Mns dt hardnr til i dn stor vinduskampn mllom IBM's OS/2 2.0 og Microsoft Windows, r dt kanskj non av dr som lurr på hvor Amiga bfinnr sg i alt kaost. Nvns aldri Commodor, Amiga llr Workbnch 2.0 fordi dt r så dårlig at dt ikk r vrd å nvns, llr r dt no annt som liggr bak? AmigaForums ksprtpanl har tatt n nøktrn og saklig vurdring av Windows, OS/2 2.0 og Workbnch 2.0. Vi skull kanskj også ha stt på Macintosh og Systm 7.0, mn dtt mått vi stå ovr i dnn omgang grunnt manglnd kunnskapr og utstyr. Er du spnt på hvordan dt gikk? Dnn sammnligningn r gansk vansklig å gjør, mn vi har gjort vårt bst for å vurdr d forskjllig løsningn på n mst mulig korrkt måt. Først litt grunnlggnd opplysningr: Windows Dtt r t produkt fra Microsoft, og dt har nttopp kommt i vrsjon 3.1. Dt gir PCbrukr rullgardinmnyr, vindur og mus. Windows har gjort my for å gjør PC' n mr brukrvnnlig, og dt r i dag t mgt stort antall program som kan kjørs undr Windows. Mn ikk alt r lik bra, og mang av problmn md Windows stammr fra dt faktum at dt ikk r t oprativsystm, mn kun t "skall" som liggr sg oppå oprativsystmt MSDOS. Dtt går ut ovr hastightn, og vanskliggjør dssutn flrprogramkjøring (multitasking). Vrsjon 3.1 fjrnt n god dl fil som var i vrsjon 3.0. Sistnvnt var usdvanlig trg og mgt ustabil. OS/2 Dtt r IBM' s ny oprativsystm, som rstattr MSDOS og vntull tillggsprogram for vindur og mnyr. Altså t kompltt cc Putt n PC inn i ::: din Amiga 500! 1M IL CC Ring Caplla, tlf " Norgs størst distributør av GVPproduktcr oprativsystm som på mang måtr lignr på Workbnch 2.0 for Amiga. Vrsjon 2.0 av OS/2 kom på markdt for t par måndr sidn, og ttr mang forsinklsr var nok IBM prsst til å ovrhold daton og lvr t produkt som ikk var hlt 100% frdig. Fordln md OS/2 frmfor Windows r at OS/2 ikk r avhngig av MSDOS for å virk. Drmd unngår man mang av d problmn som dtt mdførr for Windows. Workbnch 2.04 r Commodors oprativsystm for Amiga, og dn sist vrsjonn r n radikal forbdring av Workbnch 1.3. Alt r blitt bdr, og systmt støttr nå blant annt n mngd forskjllig skjrmoppløsningr, har my nklr håndtring av ikonr, n mngd ny mnyr og "shortcuts", intgrasjon av kommunikasjons pråkt ARxx, bdr CLI/Shll, vktorbasrt skrifttypr, bdr stabilitt og n kraftig oppgradring av dokumntasjonn. Mn Workbnch 2.04 r faktisk dt "ldst" av d tr systmn vi har vurdrt hr. Nst vrsjon vil ht 2.1, og har nda flr forbdringr, pluss n annn stor fordl: Norsk mnyr og norsk dokumntasjon. Nttvrk Vi har ikk vurdrt hvor god støtt dt r for nttvrk, mn hr r utvalgt for PC' n dsidrt størst. Dt finns flr forskjllig typr nttvrk for Amiga, mn nå har Novll klintprogramvar blitt frdig, og dnn fungrr "mgt" bra og raskt. Dt finns også DoublTalk nttvrk for Amiga, som r kompatiblt md Appltalk (Macintosh). Dtt har vi tstt i non måndr, og dt virkr mgt bra. I dtt AmigaForum har vi n tst av DoublTalk, pluss dt rimlig AmiNt nttvrkt. Løsningn finns altså, mn r ikk særlig utbrdt. Dtt skylds blant annt at Amigabrukr oft r individualistr og hjmmdatantusiastr. Konklusjon Som vi sr av vurdringn vi har gjort på nst sid, kommr Workbnch 2.04 godt ut i sammnligningn. Amigas oprativsystm r kompakt, brukrvnnlig og md n mgt god flrprogramkjøring. En ting du bør ta md i

17 D b a t t btraktning, r at d flst Amigabrukr har Amiga 500 llr Amiga 500 Plus. Sidn man bør ha n harddisk for å få Systmkrav 68000prosssor. 386(SX) prosssor utnyttt oprativsystmt fullt (for full utnyttls av 20MB harddisk og 80 MB harddisk 50MB harddisk oprativsystmt) 1 MB RAM 6 MB RMv1 4 MB RAM VGAadaptr VGAadaptr Kommr på 4 diskttr Kommr på 20 diskttr Vrsjon 3.0 kom på tr ti 880K li 1,44 MB, og mang av stk. l,44mb diskttr. ut, vil ikk n Amiga 500 Plus sammnlignt md n 80386basrt PC gi t rttfrdig Antall diskttr bild, da PC' n som rgl har filn r pakkt! båd harddisk, flr mgabyts md minn og n VGAskjrm. Mn dtt avslørr samtidig n annn styrk md Workbnch Multitasking (flrprogramkjøring) 2.04 dn krvr lit hukommls og kan kjørs utn harddisk, no som r hlt Minnhåndtring I utnklig på d RAMsluknd Ekt multitasking som r Ekt multitasking som Har ikk multi tasking, mgt ovrsiktlig, bl.a. ful1grr bra. Fra vrsjon mn n slags primitiv på grunn av støtt for 2. l kommr dt støtt "taskswapping" om går flr skjnnr for flr prosssorr i rykk og napp. Linær hukommls (ikk Linær virtull virtull). Program kan hukonmlls dr stammr fra 8086, ovrskriv hvrandr. progrdm ikk kan skriv mulight for virtult utnfor gt områd. minn i 386modus. Windows og OS/2! Mn dt som gntlig tllr r hvor my programvar som Diskhåndtring finns for oprativsystmt, og hvor god dn r. Hr kommr forløpig Windows bst ut hvis man sr på d "tradisjonll" Skrifthåndtring bruksområdn. OS/2 2.0 r gansk ny, mn dt finns allrd n rkk "tung" applikasjonr for dtt oprativsystmt og flr kommr på løpnd bånd. Md tidn kommr trolig OS/2 til å kunn kjør Windowsprogram Logisk oppbygning I av diskttr og Bnyttr disktt llr Visr diskttstasjonn Er avhngig av å bruk stasjonsnavn. Disktt som ikon og kan n gn "fil managr" ikon kommr automatisk håndtr maks. 2 for å følg disk truktur. opp på skjnnn. diskttr pr. stasjon. 3 Agfa Compugraphic 3 Adob typ I skrift kriftsnitt følgr md. snitt følgr md, og dt finns t stort utvalg av Stort! utvalg. fontr i Vindus trukturn r Vindus strukturll r idntisk md struktur på harddisk og diskttr. harddiskr og diskttr. Tilpasning til brukr importørr som tør å sats skikklig på slik produktr. Mn når dt gjldr Mang innstillingr, og Mang. innstillingr og t tort utvalg av drivr n mngd skjrm og skrifttypr. for forskjllig typr printrdri vr. Mgt objktori.ntrt. frmdls) n jobb som dt står stor rspkt av. IBM og Stabi l itt rssursr i utviklingn av OS/2 innnfor softwarutvikling har klart å komm minst lik langt bruk. Virtull hukommls Vr!.jon 3.0 var mgt ovrskriv andr gjør at ystmt blir ustabil, mn vrsjon 3. 1 program og forårsak mgt stabilt "r ut til å vær n god systmfil ( " GURU"). dl bdr. Datautvksling ARx:x r implmntrt, Har Rxx og "Dynamic Har "Dynami Data kommunkasjon og tas i bruk av stadig Data Exchang" Exchang" og OLE mllom program flr program. l Tr kt do umntasjon Onlin dokumntasjon Mdfølgnd program utrolig at Commodor md sin forholdsvis bgrnsd rssursr systmt litt tungvint i innholdr d Dårlig program kan I f. Pr0 ramutvalg/ kva Itt D mdfølgnd god. Kommr på norsk fra vrsjon Dt r ikk innbygd støtt for "Onlin" hjlp Kun små utilitis, mn I All funksjonr r Dlvis implmntrt dokumntrt i n manual onlin dokumntasjon. om kan kalls opp på skjrmn. Mdfølgnd tkst sammn md Amiga bhandlr, tgn 3000 får man program og kommunka AmigaVision. sjonsprogram. Ovrlgn innnfor vido, grafikk og varirnd llrs. TOTALT Brukbar bøkr manualn r mgt animasjon. Litt som gigantn. (Objct Linking and Embdding). Microsoft har lagt norm og Windows, og dt r nstn Disktthåndtringn gjør md popup mnyr som tilgjnglig valg. Workbnch 2.04 har Commodor gjort (og gjør slags " kvasiopplgg" grad når dt gjldr Brukrvnnlight også nok av, mn litt av mst av dnn programvarn r Vindun har ingn ting md diskstrukturn. Et skrivr. rgnark og databasr finns dt på nglsk. Dt r dssvrr få "TruTyp" format. Mgt høy tilpasning godt utvalg md programvar, problmt r kanskj at dt allr I Dt følgr md n dl vktorfontr i l gt basrt på gruppr. Til Amiga finns dt også t grafikk. Tkstbhandlr, dtt formatt. idntisk md struktur på som vil øk programvar spsilt innnfor vido og Sgmntring som harddiskr. raskr nn Windows no tilfangt dramatisk. 386(SX) prosssor 1 06 pong + I Dt bgynnr å komm n god dl applikasjonr, mn OS/2 vrsjon 2.0 r kanskj litt for ny nda pong I I Tkstbhandlr, tgnprogram og kommuni kasjonsprogram. Mgt stort utvalg av programvar! 98 pong

18 C D R O M CDROM for Amiga 500 al' ljyl'illd Sli.Ogl'o/l Nå r dn ndlig hr AS 70 CDROM for Amiga SOO og Amiga SOO Plus. Til n pris på drøyt 4000 kronr får du mulight til å kjør CDTVtitlr, hundrvis av PDdiskttr og slvfølglig vanlig musikk. A570 krvr at maskinn har finnr du også t par vanlig måt. Hvis du startr opp CD ROM", som innholdr d 1 MB CHIP RAM for å fungr lydinngang'r. Dtt btyr ikk utn disktt, går A570 ovr i 530 (!) først FISHdiskttn tilfrdsstillnd. Dtt mdførr at du kan bruk CDspillrn til "CDTVmodus". Da kommr (Public Domain programvar at du må ha n Amiga 500 Plus, å ta opp md, mn at dn dn klassisk rotrnd s sid 51 for mr info). llr n vanlig Amiga 500 som vanlig lydutgangn fra Amiga CDTV logon fram på Et ikon dukkt opp på skjrmn, r oppgradrt til 1MB CHIP skal kobls inn hr. Dtt skjrmn, og du kan putt inn og og via "info"kommandon i RAM. blands md lydn fra CD'n, n vanlig musikk CD llr n Shll så jg at dt var kommt Oppkobling A570 r mgt nkl å kobl til og du får tt signal som du kan kobl inn på stroanlggt llr TV'n. A570 har n gn CDTV tittl. Puttr du inn n musikkcd kommr CDTV kontrollpanlt fram (s n driv md navnt "CDO:". Et dobbltklikk på CDplatns ikon bringr opp t normalt maskinn. Først vippr du bar strømforsyningn, og dnn r artikkln i AmigaForum 1/92), Workbnchvindu md platns løs plastdkslt som dkkr nøyaktig lik dn som r på og du kan spill din innhold, og vd å klikk mg kspansjonskontaktn på Amiga 500. favorittmusikk av hjrtns lyst. vidr får jg til slutt opp maskinns vnstr sid. Mns båd maskinn og CDspillrn Play it again, Sam Vrdns lngst DIR innholdt på n nklt FISHdisktt. Så kan jg kjør står på bordt, skyvr du dm Så r dt bar å slå på grin Hvis du startr opp maskinn programmn som om d lå på inntil hvrandr til du hørr t og s hva som skjr. Og hva r md Workbnchdiskttn i, kan n disktt. diskrt "zack". På baksidn dt mningn skal skj? Hvis du du nå tak i CDplatns innhold Tilbak til Shll vindut prøvr finnr du no som du kanskj har n W orkbnchdisktt i via CLI llr Workbnch. Vi jg for moro skyld å skriv stussr litt på: i tillgg til d diskttstasjonn, vil maskinn prøvd å stt inn CDplatn "DIR CDO: apt A" for å få n vanlig stro lydutgangn fortrkk å start fra dnn på "Th Frd Fish Collction on list ovr alt som liggr på

19 C D R O M Dt som r ngativt r hvordan man skal løs problmt som oppstår for d som har lyst til å ha båd harddisk og CDROM, sidn hvrkn A570 llr harddiskn har gjnnomgånd pluggr. Intrn FA KTA A570 CDROM pillr Maskinkrav: A m iga 500/500+ harddiskløsningr av typn md 1MB CHIP RAM. Novia blir vl dn nst Produsnt: Commodor rdningn hr. Prsonlig syns jg at dt også r litt bmrklssvrdig at d som har Amiga 2000 og Amiga Pris: ca , inld. mva. Norsk im portør: Commodor, blir forlatt ut i dn mørk og kald nsomhtn, sidn Pluss: Commodor ikk har snkrt Matchr Amiga 500' s ihop tilsvarnd løsningr for utsnd godt nkl diss modlln. Pålitlig installasjon, brukbar kildr hvdr at dtt snart kommr, og vi får håp at d har dnn CDplatn. Dtt tar lang kostr CDplatn rundt 600 rtt. Mn tilbak til A570: Dn tid, båd på grunn av at dt r kronr... fungrr fint, og r så absolutt t flrfoldig tusn filr på platn, altrnativ for d som har lyst til og at CDROM som Konklusjon å kjør CDTVtitlr utn å kjøp lagringsmdium ikk r blant d Vi hadd ikk nvnvrdig n CDTV. Programvarutvalgt allr raskst. problmr md å få A570 til å på CDROM kommr trolig til å Et lit rgnstykk fortllr at fungr. Vi spilt musikk, øk strkt i tidn frmovr, og hvis jg skull kjøpt all CD+Gplatr og CDTV titlr, grunnn til å i n A570 llr FISHdiskttn til kr. 15, pr. og alt fungrt grit (så lng vi tilsvarnd vil nok bar bli flr stykk, vill dtt ha kostt rundt hadd n maskin md 1MB og flr kronr. Til sammnligning CHIP RAM). kompatibilitt md CDTV. Minus: Ikk gjnnomgang av kspansjnskontak:t; hadd vært mr lgant utn å bruk tui til platn, kostr litt for my for dn " van1ig" Amiga 500ir. Commodor AMIGA Vi lvrr til lavpris :.I.I.I.I all AMIGA modllr alt tillggsutstyr fra GVP mm. alt du trngr for vidoproduksj on all programvar til lavpris Commodor Vi har dn bst og brdst komptansn på AMIGA i Trondhim V ær smartr i 1 992! Ring oss før du handlr: DPCDN AS Nygata 22, Trondhim Tlfon/fax

20 T s t Profssional t pnt rgnark fra Gold Disk al' (:)Yl'ill(/ SIwgroIl Vi har lng vntt på t skikklig rgnark til Amiga. Når jg sir "skikklig", mnr jg at ikk bar mått dt ha d nødvndig matmatisk funksjonr, mn også s såpass lkkrt ut at man fikk assosiasjonr til dt bst av dt som finns til Mac og PC. Profssional Calc fra Gold Disk r n kraftig vidrutvikling av "god", gaml Advantag. Mn r dt godt nok? En nær slktning D som har brukt Gold Disks rgnark "Advantag", kjnnr nok umiddlbart igjn n dl mnyr, valg og virkmåtr. Umiddlbart slo dtt synlig slktskapt litt kaldt vann i blodt på mg hvor mang av Advantags "disadvantags" hadd fulgt md på lasst? Som n kort oppsummring kan jg blant annt nvn at Advantag ikk prstrt no såpass nklt som norsk tgn(!) og var til tidr litt for kj app md å man fram gurr i flng. Mang forbdringr En av d først forbdringr man mrkr r at skjrmn nå har dt ttrhvrt så obligatorisk 3DIook. Ting man llrs lggr mrk til r at dt r kommt t kstra lit kontrollpanl øvrst i bildt, ttr modll av dt man finnr f.ks. i Excl på Pc. Hr kan du vlg fargr, skrifttyp, justring, funksjonr, grafr og divrs annt bar vd å klikk n gang på t symbol. Du kan vlg fritt hvilkn skrifttyp og størrls du ønskr å bruk i clln. Du kan også bnytt vktorskrift av dn typn du finnr i W orkbnch Radr og kolonnr som du ikk trngr å s, kan "kollapss " slik at d ikk viss på skjrmn. ARxx og makror Som all "god" program har også Profssional Ca1c mulight for ARxx, og i likht md Rv Pf 1.Mi 1992: C Hu,l<i<..Mot Khu ForWj't:lU:J: Cl AMtt juni juli aug Profssional Calc har t brdt utvalg av grafr, og dt mst kan instills ttr din ønskr. Diagrammn oppdatrs ikk nar du ndrr talln! Profssional Pag kan man gjør dt mst via ARxx. Dt r to hovdmåtr å bruk ARxx på. Dn n r at t kstrnt program kan utfør funksjonr i Profssional Ca1c, f.ks. kunn Profssional Pag bruk sin ARxxfunksjon for å forta kalkulasjonr. Dt r rundt 80 slik ARxxkommandor. Dn andr måtn å bruk ARxx på r å la t kstrnt program forta kalkulasjonr som Profssional Ca1c ikk slv kan gjør. ARxxscript kan kobls til tllr i rgnarkt, og diss vil utførs når du dobbltklikkr på dn aktull clln. Slvfølglig kan du også lag makror, dvs. at du "tar opp" dt du gjør, og drttr lagrr dnn skvnsn. Når makron snr utførs, vil dn gjnta dt du gjord. Konklusjon Profssional Ca1c r t rgnark som passr bra til Amiga, og vi har lng savnt no som ihvrtfall på nklt områdr kunn mål sg md for ksmpl Excl for Mac og Pc. Nå kan vi bruk valgfri skrift på skjrmn og i diagrammn, vi har nda flr funksjonr nn dt vi trngr, og alt r nklt å nå tak i. D nst virklig problmn vi hadd var at gurun bankt på av og til når vi skull vlg skrifttypr. Hva dtt skyldts vt vi ikk, mn dt fikk oss ihvrtfall til å tnk oss kstra nøy om hvr gang vi skull bytt skrift. En annn sak jg kunn tnkt mg (og som jg syns dt r rart ikk r lagt inn), r at f.ks. t søyldiagram blir oppdatrt hvis t tall blir ndrt i rgnarkt. Mulight for lagring av instillingn til t diagram hadd også vært fint å ha. Jg kunn også ha svært lyst til n bdr utskrift, gjm n md mulight for å bland tkst og grafikk. Skal man trkk ønskn vidr, kunn jg ha tnkt mg mulightr for å tgn rammr, strkr o.l. i rgnarkt. Mn vi får vl vær fornøyd md dt vi får, og vi tar gjm til takk md Profssional Ca1c n stund. FA KTA Pr6fssioJtal Calc Maskinkrav: Amiga /3000 md l MB hukommls Produsnt: Gold Disk Pris: 2.520,, inkl. mva. Språk: Englsk Norsk importør: Rsto, Pluss: Pn ' s på, mang funksjonr, nkl å bruk Miøus: Lin ustabil vd bruk av forskjllig skrifttypr

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013 Fb 2013 (El.nr 8002200) CVM-MINI NETTANALYSATOR 1.6.- Oppstt av snittforbruk paramtr (Maximum Dmand). CVM-MINI r t instrumnt som målr, brgnr og visr d vanligst lktrisk paramtr i t tr-fas anlgg (båd balansrt

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt.

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt. Forsikringer skal gi deg trygghet men; kan de også gi deg litt bedre økonomi? SMART No. 5/ Juni. 2011 FORBRUKER EN KOMPLETT GUIDE TIL EN FORNUFTIG HVERDAG Ta hensyn til miljøet Velg produkter som er svanemerket

Detaljer

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer.

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer. ulletin velkomst- L rdag, 1. august Innhold Program 2 På n igjen! 2 Velkommen 3 Nordialogprisen 4 Bridgenøtter 5 Profil: Sten Bjertnes 9 Festivalinformasjon 11 Svineinfluensa beredskap 14 Inger Hjellemarken

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47 TEXAS NYTT Nr. 2 2015 Årgang 47 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Fri som fuglen! Småfly i Houston... s. 6 Avskjedsintervju med Karianne og Oddbjørn.. s. 14 Fugletitting på Bolivar Peninsula...

Detaljer

Hold orden på kundene i skyen

Hold orden på kundene i skyen -systemer Hold orden på kundene i skyen Test av fem webbaserte -systemer Et -system på nettet gir deg oversikt over kunder og avtaler fra hvor som helst. Du kan bruke smarttelefn, nettbrettet eller pc-en.

Detaljer

P H O T O S H O P F O R B E G Y N N E R E

P H O T O S H O P F O R B E G Y N N E R E P H O T O S H O P F O R B E G Y N N E R E INNHOLD 5 FORORD OG FORKLARING TIL TEKSTEN 6 1 OPPBYGNING 8 2 TOOLBAR/VERKTØYPALETT 26 10 Å VELGE TING I PHOTOSHOP 26 Move tool: fl ytte og kopiere lag Path selection

Detaljer

G9alt-talent i verdensklasse. Nå kommer seniorene på nett. Tett på adm. direktør Arne Austreid. side 20. side 9. side 4

G9alt-talent i verdensklasse. Nå kommer seniorene på nett. Tett på adm. direktør Arne Austreid. side 20. side 9. side 4 kundemagasin Disse guides viser nr minimums området 01#2011 som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual.

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

SMB magasinet. side 6-8. Nr. 2. 2013, Årgang 9 ISSN 1890-6079. Tore Ødegård, Business Manager i Eniro Hvordan avsløre falske fakturaer?

SMB magasinet. side 6-8. Nr. 2. 2013, Årgang 9 ISSN 1890-6079. Tore Ødegård, Business Manager i Eniro Hvordan avsløre falske fakturaer? FORNØYD MEDLEM: «Velger SMB på grunn av god kundeservice!» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2013, Årgang 9 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 2.

Detaljer

30ÅR ARTS & CRAFTS 1984-2014 MED NORSK SMYKKEDESIGN 30-ÅRS JUBILEUMSAVIS ARTS & CRAFTS

30ÅR ARTS & CRAFTS 1984-2014 MED NORSK SMYKKEDESIGN 30-ÅRS JUBILEUMSAVIS ARTS & CRAFTS Arts & Crafts 30 år 2014 / GRATIS AVIS 30-ÅRS JUBILEUMSAVIS ARTS & CRAFTS 1984-2014 Norsk 1984-2014 Arts & Crafts 30 års jubileum 30år smykkedesign MØT DESIGNERENE Å designe smykker er en lang og komplisert

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor leker jenter og gutter forskjellig Klasse: 7A Skole: Ulsmåg skole (Bergen, Hordaland) Antall deltagere (elever): 18 Dato: 15.05.2007 Side 1 Vi har vel i

Detaljer