Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland"

Transkript

1 Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010

2

3 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p 1.1 Bakgrunn Føremål og problemstillingar... 3 OK jéíççé=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p 2.1 Dokumentanalyse Kvalitative intervju Verifisering og høyring... 4 PK oéîáëàçåëâêáíéêáìã=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=q 3.1 Prosjektstyring Prosjektstyringssystem Hovudfasar i prosjektstyring... 5 QK a~í~=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=t 4.1 Kronologi Implementering av nytt billetteringssystem Politiske vedtak og føringar Finansiering av nytt billetteringssystem Innkjøp av nytt billetteringssystem Konkurranseutsetting av bussruteproduksjonen Elektronisk billetteringssystem Prosjektorganisering Prosjektdirektiv Mynde Økonomistyring Prosjektrapportering Risikostyring Oppfølging av kravspesifikasjonen Framdrift Hendingar og årsaker til forseinka leveransar Tiltak i høve til framdrift Samhandling Samhandling mellom prosjektet og Samferdselsavdelinga Samhandling mellom prosjektet og IT seksjonen Samhandling mellom leverandør og Skyss Kontakt med leverandør Deloitte AS

4 RK sìêçéêáåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=on 5.1 Prosjektstyring Initiering av prosjektet Prosjektorganisering Rollar og ansvar Risikostyring Økonomistyring Rapportering Framdrift Samhandling innanfor fylkeskommunen Samhandling med leverandør séçäéöö=nw=e óêáåöëìíí~äé=ñê =ÑóäâÉëê Çã~ååÉå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OQ 2

5 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn I samsvar med vedtak i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune den er det gjennomført forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland. Prosjektet er gjennomført i samsvar med RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon. 1.2 Føremål og problemstillingar I samband med forvaltningsrevisjonen er følgjande problemstillingar undersøkte: 1) I kva grad følgjer billetteringsprosjektet/skyss god praksis for prosjektstyring i samband med implementering av nytt billetteringssystem? a) I kva grad var det klare rolle og ansvarstilhøve i implementeringa av nytt billetteringssystem? b) I kva grad har billetteringsprosjektet/skyss etablert rutinar for prosjektstyringa? Under dette gjeld til dømes oppfølging av framdriftsplanar, budsjett, avviksrapportering, tiltak, risikostyring m.m. 2) Korleis er framdrifta i prosjektet og kva blir gjort for å sikre naudsynt framdrift? a) I kva grad er framdrifta i samsvar med vedtak, planar og føresetnader? b) Korleis blir framdrift følgt opp (møteaktivitet, rapportering ol.) og kva tiltak blir sett i verk for å korrigere avvik? c) Korleis har billetteringsprosjektet/skyss handtert forsinkingar frå systemleverandør, og kva tiltak er sett i verk for å sikra at leverandøren (i framtida) leverer i høve til fristar? 3) Korleis fungerer samhandlinga mellom billetteringsprosjektet og samferdsleavdelinga i Fylkeskommunen? 4) Korleis fungerer samhandlinga med leverandøren av billetteringssystem? 2. Metode 2.1 Dokumentanalyse Revisjonen har gått gjennom dokumentasjon knytt til gjennomføring av billetteringsprosjektet henta frå prosjektnettstaden for prosjektet. Det er også innhenta styringsdokument som skildrar Hordaland fylkeskommune sine vedtak, målsetingar og føresetnader for prosjektet. Dokumentgrunnlaget har blitt nytta både til ei kartlegging av bakgrunnsinformasjon og som kjelde til analyse av implementeringsprosessen. 3

6 2.2 Kvalitative intervju For å få utfyllande informasjon om gjennomføringa av billetteringsprosjektet, blei det gjennomført intervju med sentrale aktørar i Skyss, billetteringsprosjektet og Hordland fylkeskommune. Til saman er det gjennomført seks intervju. 2.3 Verifisering og høyring Referat frå alle intervjua blei oversendt til intervjuobjekta for verifisering. Informasjon frå verifiserte intervju er nytta i rapporten. Revisjonsrapporten blei sendt til fylkesrådmann i Hordaland fylkeskommune for verifisering og høyring Revisjonskriterium 3.1 Prosjektstyring Eit godt prosjektstyringssystem vil danne grunnlag for profesjonell og standardisert prosjektstyring. Prosjektstyring omfattar aktivitetar og prosesser både i ein funksjon eller ei gruppe spesielt oppretta for prosjektet, og i den fylkeskommunale organisasjonen som prosjektet spring ut frå. Dei ulike fasane i prosjekt blir definert som prosjektinitiering, planlegging, gjennomføring og evaluering. Modellen under illustrerer viktige element ved gjennomføring av prosjekt i ein organisasjon, med prosjektstyringssystemet, hovudfasar i prosjektet og organisasjonen Prosjektstyringssystem Eit godt prosjektstyringssystem bør innehalde retningsliner for oppfølging av dei ulike fasane i prosjektet. Systemet bør innehalde prosedyrar/rutineskildringar og sjekklister som kan bidra til ei generisk tilnærming til prosjektstyringa. Prosjektstyringssystemet bør med jamne mellomrom evaluerast og oppdaterast for å reflektere endringar i organisasjonen sine rammevilkår. Vidare er det viktig at organisasjonen legger til rette for at tilsette får opplæring i bruk av prosjektsystemet, og syt for at systemet gjennomgåande blir nytta i prosjektarbeidet. I følgje NS ISO skal det ved oppstart av enkeltprosjekt utarbeidast ein kvalitetsplan for prosjektet som skildrar aktivitetar og ressursar som er nødvendige for å nå målet med prosjektet. 1 Modellen er laget med utgangspunkt i NS-ISO 10006, teori om prosjektstyring og kunnskap om det aktuelle fagområdet. 4

7 3.1.2 Hovudfasar i prosjektstyring Viktige krav til god gjennomføring av dei fire hovudfasane i modellen blir skildra i avsnitta nedanfor. Initiering I forprosjekteringsfasen er det viktig å få klarlagt kva som er målet med prosjektet. Meir spesifiserte målsetningar for prosjektet vil være knytt til kvalitet, teknikkar for utføring, tidsfristar, økonomiske rammer m.v. Det være nødvendig å utforme kostnadsoverslag for prosjektet. Eit godt kostnadsoverslag bør være realistisk, innehalde alle prosjektkostnader, innkalkulert usikkerheit, og ta høgde for inflasjon og erfaringar med liknande prosjekt 2. Før prosjektet kan settast i gang, er ein i fylkeskommunen avhengig av eit formelt vedtak, anten administrativt eller politisk. Planlegging Etter at prosjektet er vedtatt, må det planleggast nærmare korleis det skal gjennomførast. Det må takast stilling til kor detaljert prosjektplanlegginga bør være før prosjektstart. Som ein del av ei slik vurdering er det anbefalt å foreta ei risikovurdering, og å overvake risiko gjennom heile prosjektet. I NS ISO står det følgende om risikostyring: Identifisering av risiko bør ikke bare ta i betraktning risiko ved kostnader, tid og produkt, men også risiko på områder som produktkvalitet, trygghet, pålitelighet, profesjonelt ansvar, informasjonsteknologi, sikkerhet, helse og miljø. Vidare står det at ein ved vurdering av risiko bør ta omsyn til erfaringar og historiske data frå tidlegare prosjekt. Når ein kommune skal gjennomføre større prosjekt, vil arbeidet ofte bli utført ved innkjøp frå ekstern leverandør. Ein anbudsprosess må gjennomførast i samsvar med formelle krav stilt i regelverk og/eller fylkeskommunale rutinar. I den grad interessene til eksterne partar blir påverka av gjennomføringa av prosjektet, må dette avklarast i startfasen av prosjektet. Gjennomføring Seinast ved oppstart av gjennomføringsfasen for prosjektet må ansvarsforhold, rapporteringsstruktur, framdriftsplan, kontrakt og avtaleforhold vere definert. Prosjektleiinga har ansvar for regelmessig oppfølging av prosjektet, mellom anna gjennom etablering av eit system for gjennomføring av møter med leverandør. Vidare skal prosjektleiinga ha oversikt over prosjektrekneskap, og overvake framdrift og kvalitet i prosjektet. Det bør også eksistere eit system for at prosjektleiinga rapporterar vidare til fylkeskommunen si administrative leiing, både for periodisk rapportering og avviksrapportering. Ved oppfølging av prosjektet bør prosjektleiinga jamleg skaffe informasjon om framdrifta i prosjektet er i samsvar med framdriftsplanen. Hovudårsaker til avvik frå framdriftsplanen, både gunstige og ugunstige, bør identifiserast, og tiltak bør settes i verk dersom framdrifta ikkje er i samsvar med planen 3. Tilsvarande bør det utarbeidast prognosar for prosjektøkonomi, der avvik frå budsjett blir identifisert og forklart. I langvarige prosjekt bør det vere fastsette rutinar for undervegsrapportering som gjer det mogeleg for prosjektansvarlege å eventuelt instruere utførande part om å justere kursen. 2 NS-ISO 10006:2003, prosedyre NS-ISO 10006:2003, prosedyre NS-ISO 10006:2003, prosedyre

8 Rapporteringa bør som eit minimum innehalde informasjon om framdrift, økonomi, og årsaker til eventuelle avvik. Det bør også vere etablert rutinar for å handsame og godkjenne førespurnader om tilleggsarbeid til den opphavlege kontrakten frå leverandør. I NS ISO står det mellom anna følgjande om økonomistyring i prosjekt 4 : Før noe forbruk i prosjektet finner sted, bør et system for økonomistyring med tilhørende prosedyrer etableres, dokumenteres og kommuniseres til de som er ansvarlige for å godkjenne arbeid og utgifter. Ethvert avvik fra budsjettet bør identifiseres, og hvis det overskrider fastsatte grenser, bør avviket analyseres og behandles. Endringer i prosjektets kostnader bør godkjennes på en hensiktsmessig måte før forbruk finner sted. Avslutning Ved avslutning av eit prosjekt blir det gjennomført aktivitetar knytt til formell lukking av prosjektet, til dømes lukking av rekneskap med meir. Prosjektet bør også evaluerast for å sikre kontinuerlig forbetring i fylkeskommunen/organisasjonen si prosjektstyring. Fylkeskommunen bør i samband med dette ha eit formelt system for prosjektevaluering og lagring av informasjon om tidlegare prosjekt 5. Organisasjon God prosjektstyring er avhengig av strukturar i den organisasjonen som kan støtte opp under det operasjonelle prosjektarbeidet. Trekk ved den fylkeskommunale organisasjonsstrukturen som er relevante i samband med prosjektstyring, er faktorar som organisasjonsform og kultur, kompetanse, bemanning og rutinar. 4 NS-ISO 10006:2003, prosedyre Det eksisterte en normalinstruks utformet av Kommunenes Sentralforbund. Denne var imidlertid ikke obligatorisk, og den var bare vedtatt i ca. halvparten av de norske kommunene, gjerne med lokale tilpasninger, jf. Ot.prp.nr.71 ( ) Om lov om offentlige anskaffelser 6

9 4. Data 4.1 Kronologi Implementering av nytt billetteringssystem Tidspunkt Vedtak Emne Juni Vedtak Fylkestinget Gjennomføring Forprosjekt Strategi og handlingsplan for kollektivtransporten i Bergensområdet. Forprosjekt nytt billetteringssystem. Reis i Vest vurderingsgrunnlag for gjennomføring av hovudprosjekt. Mai 2002 Desember 2002 August Oktober 2004 Mars 2005 Oktober 2005 Oktober 2005 Mai 2005 Vedtak Fylkestinget Vedtak Fylkestinget Vedtak Fylkestinget Vedtak Fylkesutvalet Vedtak Fylkestinget Fylkesrådmann Vedtak Fylkesutvalet Vidareføring av Reis i Vest som eit hovudprosjekt. Val av finansieringsløysing drøfting med transportselskapa om ein avtale der transportselskapa får ansvar for finansiering og innkjøp av nytt billetteringssystem Avtale om at Bergen kommune overtar forvaltningsansvaret for transportsystemet i Bergen. Bergen kommune gjennomførte Forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i Bergen. Gradvis konkurranseutsetting av bussruteproduksjonen i fylket frå Bergen kommune trer inn i avtalen om finansiering av nytt billetteringssystem. HFK som eigar og ansvarleg for drift av fellesdelen av billettsystemet Finansieringsavtale for billetteringssystem mellom HFK, HSD Buss AS, HSD Sjø AS, Gaia trafikk AS og Hordaland Kollektivservice AS. Kontrakt med Atron om levering av nytt billetteringssystem. Overta ansvaret for billettsystemet for snøggbåtrutene og lokale båtruter. Mars 2007 Vedtak Fylkestinget Overtaking av heile billetteringssystemet avtale med Tide Buss AS, Tide Sjø AS og Hordaland Kollektivservice AS. November 2007 Oppretting av Skyss, med ansvar for ruteplanlegging, utvikling av billettsystemet, og informasjon og marknadsføring av kollektivtilbodet Billetteringssystemet blir rulla gradvis ut i Austevoll, Sunnhordland, Nordhordland, Modalen/Vaksdal, Hardanger og Voss. Status Våren Nytt billettringssystem skal vere i drift i løpet av mai. Skysskorter er lansert for heile Hordaland

10 4.2 Politiske vedtak og føringar Fylkestinget vedtok i juni 1999 Strategi og handlingsplan for kollektivtrafikken i Bergensområdet der eitt av tiltaka i handlingsplanen var å vurdere nytt billetteringssystem for kollektivtransporten i Hordaland. Forprosjektet Reis i Vest blei starta av samferdselsavdelinga for å utreda moglege løysingar for innføring av nytt billetteringssystem. Føremålet med eit nytt billetteringssystem var å få eit samhandlande billettsystem på tvers av fylkesgrensene. Den overordna visjonen for prosjektet var å reise enkelt saman i Vest. Forprosjektet Reis i vest skulle gje grunnlag for val av felles plattform for eit nytt billetteringssystem i tre fylke på vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland). Dette viste seg i praksis å bli veldig vanskeleg, mellom anna fordi dei tre fylka valte ulike leverandørar av elektroniske billettsystem. Fylkestinget vedtok i 2002 å vidareføre Reis i Vest som eit hovudprosjekt. Det blei då lagt til grunn at det skulle byggast vidare på visjonen for prosjektet om at det skal vere enkelt å reise mellom vestlandsfylka. Ved innføring av eit nytt billetteringssystem skulle det leggast hovudvekt på rask og enkel billettering, enkle rutinar for statistikk og rapportering og opning for selskaps og grenseoverskridande billettering. Det blei også lagt vekt på at eit nytt system skulle ha opning for at det på sikt kan knytast opp til nye tenester som kan styrke kollektivtrafikken. Følgjande vedtak blei gjort i fylkestinget 16. oktober 2002: Fylkestinget går inn for ei vidareføring av Reis i Vest prosjektet i eit hovudprosjekt. 1. Fylkestinget legg til grunn at det vert bygd vidare på visjonen for prosjektet om at det skal vere enkelt å reise saman i vest, og at dette vert synleggjort i eit nytt billetteringssystem der det vert lagt hovudvekt på rask og enkel billettering, enkle rutinar for statistikk og rapportering og opning for selskaps og grenseoverskridande billettering. 2. Fylkestinget legg til grunn at eit nytt billetteringssystem har opning for at det på sikt kan knytast opp til nye tenester som kan styrke kollektivtrafikken. 3. Fylkestinget viser til utgreiing om finansiering og registrerer at det er fleire mogelege finansieringsløysingar. Fylkestinget føreset at dette arbeidet blir gitt høg prioritet, slik at sak om finansieringsløysing for nytt billetteringssystem kan handsamast i fylkestinget sitt møte i desember Fylkestinget legg til grunn at det vert aktivt arbeidd inn mot Samferdselsdepartementet for å få opna opp for finansiering av billetteringsutstyr med riksvegmidlar. 5. Fylkestinget føreset at prosjektet vert vidareført i regi av fylkeskommunen og i samarbeid med selskapa samt Bergen kommune (Bybaneprosjektet), og at det vert sett av prosjektmidlar innanfor rammene til Strategi og handlingsplanen for kollektivtrafikken i Bergensområdet Finansiering av nytt billetteringssystem Finansieringsløysing for det nye billetteringssystemet som blei vedtatt i Fylkestinget 13.november 2002, gjekk mot fylkesrådmannen si instillinga om at HFK skulle eige heile billetteringssystemet. I saksframlegget går det fram at: For å sikre at dei positive ringverknadane av eit nytt billetteringssystem, må fylkeskommunen ha hand om eigarskap og dermed finansiering av systemet. Fylkesrådmannen sitt framlegg fekk ikkje politisk støtte og Fylkestinget gjorde følgjande vedtak: 1. Hordaland fylkesting ber fylkesrådmannen innleia drøftingar med transportselskapa om ein avtale der transportselskapa får ansvar for finansiering og innkjøp av nytt billetteringssystem for kollektivtrafikken i Hordaland. 2. Hordaland fylkesting føreset at transportselskapa tek ansvar både for avskrivings og rentekostnader, utan at det skal føra til takstauke. 8

11 3.Fylkesutvalet får fullmakt til å godkjenna ein slik avtale. Fylkeskommunen inngjekk etter dette avtale med HSD Buss AS, HSD Sjø AS, Gaia Trafikk AS og Hordaland Kollektivservice AS om finansiering av eit nytt elektroniske billetteringssystem 6. I avtalen går det fram at: Føremålet med avtalen er å regulere partane sine rettar og plikter når det gjeld finansiering av billetteringssystemet. Fylkeskommunen hadde etter ein tilleggsavtale 7 rett til å overta heile billetteringssystemet når det måtte vere ønskjeleg. I samband med at Bergen kommune i 2004 fekk ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen gjennom eit forvaltningsforsøk, blei kommunen part i finansieringsavtalen i forsøksperioden på fire år. Finansieringsavtalen skulle også sikre at nye operatørar skulle få tilgang til det nye billetteringssystemet, parallelt med at det gradvis blei innført anbod på innkjøp av kollektivtenester i Hordaland frå Innkjøp av nytt billetteringssystem Det blei etablert ei prosjektgruppe som fekk ansvar for prekvalifisering og anskaffingsprosessen. Prosjektgruppa bestod av representantar frå dei ulike kollektivselskapa (Gaia og HSD). Prosjektleiar var tilsett i Gaia. Årsaka til at kollektivselskapa fekk ei sentral rolle i prosessen var at selskapa hadde kompetanse på billettering, og at selskapa skulle ha ansvar for den delen av billettsystemet som skulle monterast i transportmidla (billettmaskin og kortlesar). HFK skulle ha ansvaret for basisprosessar i billettsystemet (mellom anna drift av server og handtering av inntekter m.m.). Ein vesentleg føresetnad for heile billetteringsprosjektet og val av leverandør var at ein ønskte å kjøpe hyllevare. Ein skulle velje ein leverandør som kunne vise til at dei alt drifta eit system. Fleire av dei som er intervjua er kritiske til føresetnaden om at innkjøpet av nytt billetteringssystem blei framstilt som om ein kunne kjøpe hyllevare. Det blir i den samanhengen peikt på at alle elektroniske billetteringssystem vil måtta tilpassast det området det skal brukast i, og kompleksiteten i systemet blir stor på grunn av det norske takst og sonesystemet. I tillegg blir det nemnt i intervju at det har vore behov for å utvikle ein norsk standard for kollektivkort, og at det i 2005 ikkje fanst ferdige løysingar for kjøp av billettar på internett. Kravspesifikasjonen for bestilling av det nye billetteringssystemet blei utarbeidd av prosjektgruppa som hadde ansvar for prekvalifiseringa og anbodsprosessen. Det var også denne gruppa som forhandla fram kontrakten. Samferdselsavdelinga i HFK deltok i anskaffingsprosessen og kontraktfasen ved å komme med innspel til utarbeidinga av spesifikasjonar, men dei hadde ikkje ei sentral rolle i utforminga av kontrakten. Ingen i HFK hadde dagleg kontakt med leverandøren fordi dette blei handtert av prosjektgruppa som hovudsakleg bestod av personar frå kollektivselskapa. Det blir opplyst i intervju at anskaffingsprosessen var forankra i lov om offentlege anskaffingar. Det blei gjennomført ein prekvalifiseringsprosess med om lag 20 interessentar. Fire av desse blei kvalifiserte og fekk levere tilbod på nytt billetteringssystem. Alle som er intervjua opplyser at prisen blei utslagsgjevande ved val av leverandør. Hordaland kollektivservice AS orienterte Atron 8 om at dei blei tildelt kontrakt på leveranse av billetteringssystemet. I orienteringsbrevet går det fram at: Beslutningen om tildeling av kontrakt er fattet ut frå vurdering av det økonomisk mest fordelaktige tilbud og underkriterier som opplistet i forespørsel: Pris, teknisk løsning, grad av funksjonalitet, grad 6 Dagsett 11.april Tilleggsavtale inngått 12. september Brev dagsett

12 av standardsystem, grad av: kundetilpasning, fleksibilitet, brukervennlighet, enkelt installasjon, enkel drift og vedlikehold, service teknisk bistand. Hausten 2005 blei det inngått kontrakt med Atron electronic GmbH. Den endelege kontrakten med leverandøren blei underskriven av fylkesrådmannen i Hordaland Konkurranseutsetting av bussruteproduksjonen Fylkestinget gjekk i 2004 inn for gradvis konkurranseutsetting av bussruteproduksjonen i Hordaland frå Fylkesutvalet blei gjennom dette vedtaket gitt fullmakt til å godkjenne kva avtaleform som skulle nyttast, og til å godkjenne nye avtalar. Etter kvart blei det også avgjort at HFK skulle nytte bruttokontraktar ved anbodsutsettinga av kollektivtransporten. Bruk av bruttokontraktar inneber at HFK får ansvaret for all infrastruktur knytt til kollektivtilbodet i fylket, samt marknadsføring og relasjonar til kundane. Operatørane skal i prinsippet berre gjennomføre sjølve transporttenesta som HFK kjøper inn. Det blei utarbeidd ei juridisk vurdering 10 av avtalen mellom HFK og kollektivselskapa om finansiering av billetteringssystemet på bakgrunn av vedtaket om konkurranseutsetting. Det går fram av denne vurderinga at det ut frå eit konkurransepolitisk perspektiv, er best at alle aktuelle tilbydarar ved ei konkurranseutsetting står i same faktiske og rettlege posisjon til billettsystem og anna infrastruktur. Konsesjonstildelar/HFK eller ein frittståande tenesteleverandør burde difor ha eigarskap til billetteringssystemet. Etter dette vedtok Fylkestinget 11 at HFK skulle overta eigarskapet til heile billetteringssystemet. 4.4 Elektronisk billetteringssystem Det elektroniske billetteringssystemet består hovudsakleg av basis programvare (Atries), billettmaskiner og kortlesarar på transportmidla, salsstasjon på kundesenter, billettautomatar på trafikknutepunkt, billettsal på internett og ein server for internett billettar. Dei ulike delane av systemet skal kommunisere trådlaust. Opplysningar frå billettmaskina om bord i transportmidla blir sendt til Atries som nyttar informasjonen i ulike tabellar over passasjertal, kjøp/sal av ulike produkt og kontroll av pengestraumen. I billettsystemet skal bussrutene med haldeplassar og GPS posisjonar vere registrert. Dette skal vere sett saman slik at billettmaskina får opplysningar om kva den skal billettere. I tillegg er det mange ulike reiseprodukt som skal seljast gjennom billettsystemet. Reiseprodukta som passasjerane nyttar skal i størst mogeleg grad fyllast på reisekortet gjennom førehandssal på internett, billettautomatar og kundesenter. Det skal vere høve til å fylle på reisekorta ombord i transportmidla, hjå sjåførane på bussane, men det vil bli lagt på ein tilleggstakst dersom ein kjøper enkeltreiser direkte frå bussjåførane. Reisekorta skal registrerast i kortlesarar ved ombordstiging på buss og bane. På snøggbåtane skal kortet registrerast ved både ombordstiging og avstiging. Billetteringssystemet blei først tatt i bruk i Austevoll våren Etter kvart er systemet tatt i bruk parallelt med driftsoppstart for nye operatørar i Nordhordland, Sunnhordland, Modalen/Vaksdal og Voss og Hardangerområdet. 9 Vedtak i Fylkestinget Notat frå advokatfirmaet Thommessen dagsett Vedtak

13 Det har vore mange feil og manglar i billetteringssystemet som er blitt retta opp undervegs. Det er kjent at mange måtte ta buss utan å kunne løyse billett i dei første områda der billettsystemet blei tatt i bruk. I intervju blir det sagt at billetteringsprosjektet difor har ført til økonomiske tap for HFK, men at ein ikkje kan få dokumentert kor stort dette tapet totalt har vore. Det blir opplyst at oppstart i det siste området, Voss Hardanger, skjedde utan særlege problem. I løpet av 2010 blir det nye billettsystemet gradvis lansert for bussdrifta i heile Hordaland. Den store utfordringa blir oppstart av billetteringssystemet i bergensområdet og å sikre at dette fungerar tilfredsstillande før opninga av Bybanen. Det viktigaste fokuset i prosjektet no er å sikre at systemet fungerar tilfredsstillande til å kunne sikre inntektene. Full funksjonalitet i systemet i samsvar med kontrakten er blitt nedprioritert fram mot utrulling av systemet i heile Hordaland. 4.5 Prosjektorganisering Billetteringsprosjektet blei organisert som eit prosjekt i HFK med deltakarar frå kollektivselskapa som sentrale ressursar i alle deler av prosjektet. Samferdselssjefen var prosjektleigar frå starten av. Prosjektleiaren var tilsett i HFK og hadde vore involvert i heile innkjøpsprosessen. Vedkommande hadde også erfaring med implementering av det gamle elektroniske billetteringssystemet. Det blir opplyst i intervju at samferdselsavdelinga ikkje var førebudde på omfanget av prosjektet då det starta opp hausten Om lag eit år etter oppstart av billetteringsprosjektet blei det klart at det var trong for å gjera endringar i prosjektorganiseringa og å implementere ein meir formell prosjektorganisasjon. Det blei i den samanheng vedteke å engasjera ein ekstern prosjektleiar hausten I oktober 2006 la den nye prosjektleiaren fram eit forslag til revidert modell for prosjektorganisering, som styringsgruppa gav si tilslutting til. Den eksterne prosjektleiaren gjorde etter dette ein gjennomgang av oppgåver og ressursar i billetteringsprosjektet. Det går fram av prosjektnotat frå mars 2007 at omfanget av prosessar som måtte utførast, styrast og kontrollerast i prosjektet hadde auka. Prosjektet 12 blei som følgje av dette organisert etter ein ny struktur: Styringsgruppe: Samferdselssjef, seksjonsleiar for samferdsel, IT sjef, økonomidirektør frå HFK samt samferdselsdirektør for Bergen kommune. Prosjektleiar: ekstern konsulent Kjernegruppe: Ansvar for Funksjonal Design Spesifikations (FDS) og kundeaktivitetane i kontrakten. Prosjektgruppe: Rådgjevingsgruppe for prosjektleiar. Referansegrupper: Arbeidsgrupper for enkeltoppgåver i prosjektet. o Installasjon o Atries sentralsystem o Takster og produkter o Økonomi og statistikk o Nettverk og kommunikasjon o Opplæring o Informasjon marknad Representantar frå Tide og Bergen kommune deltok i alle gruppene, med unntak av at Tide ikkje var representert i styringsgruppa. Revidert utgåve av prosjektorganiseringa blei innført frå september I presentasjonen av den nye prosjektorganiseringa går det fram at grunnlaget for endringa hadde samanheng med aukande 12 Godkjend av Styringsgruppa 5.oktober

14 fokus på gjennomføringsevne, test og testleiing og at det skulle byggast ein ny innkjøpsorganisasjon. Innkjøpsorganisasjonen, Skyss, var på dette tidspunktet ikkje på plass, verken med personell eller funksjonar. Endringa i prosjektorganiseringa omfatta ei omstrukturering av den interne arbeidsdelinga, endra allokering av ressursar og tilsetting av nye personar. Prosjektet gjekk over frå å nytte referansegrupper til å ha arbeidsgrupper som mellom anna skulle arbeide med testing av systemet. Arbeidsgruppene blir i den reviderte utgåva av prosjektorganiseringa presentert som: Prosjektets produksjonsenheter og viktigste bidragsytere. Bakgrunnen for endringane i prosjektorganiseringa var også at prosjektet sjølv måtte ivareta både utviklingsoppgåver og drift av billetteringssystemet fram til Skyss var etablert, og at det var mangel på fagkompetanse til å gjennomføre testar. Vidare blei det peika på at det ikkje fanst eit apparat eller system for å sikre økonomistyring ved oppstart av Pilot som var planlagt i oktober Då Skyss blei oppretta i november blei prosjektansvaret overført frå Samferdselssjefen til direktøren i Skyss. Mellom anna som ein konsekvens av dette blei det kort tid etter opprettinga av Skyss gjort eit skifte av prosjektleiar. Den tredje og noverande prosjektleiaren har deltatt i prosjektet frå starten av, som ekstern konsulent, og har også inngåande kunnskap om dei tekniske sidene ved systemet Prosjektdirektiv Prosjektdirektivet er det overordna styringsdokumentet for billetteringsprosjektet og inneheld følgjande punkt: Formalia (prosjektnamn, oppdragsgjevar, kontaktpersonar) Prosjektdirektiv (mandat, bakgrunn, prosjektmål, krav, milepælar/planar, leveranse, kritiske suksessfaktorar, økonomi) Prosjektgruppe (roller, prosjektorganisasjon, oppgåver for styringsgruppe, prosjektleiar, kjernegruppe, prosjektgruppe og referansegruppe) Administrative retningsliner (prosedyrar for endringshandtering, konfigurasjonsstyring, dokumenthandtering, rapporterings og møterutinar) 15 Prosjektmål er i direktivet formulert på følgjande måte: Anskaffe, innføre og driftssette et komplett system for elektronisk billettering i Hordaland. Suksesskriterium for prosjektet er skildra på følgjande måte i prosjektdirektivet: Billetteringssystemet må være enkelt og effektivt med høy grad av billettering før påstigning. Maskinvare, programvare og rapporteringssystem skal i størst mulig grad være standardprodukter. Systemet må ha åpne grensesnitt. Systemet skal ha høy grad av driftsstabilitet. Kommunikasjon og overføring av data skal være god og sikker. Systemet skal sikre gjennomgående og samordnet billettering. Systemet skal være åpent for implementering av andre applikasjoner. Systemet må kunne bidra til å redusere snik, gratis passasjerer, på alle transportmidler som omfattes av prosjektet. Kunden skal lett kunne orientere seg om hvilke produkter som er tilgjengelige og prisen på disse, hvordan de kan kjøpes og hvordan betaling kan skje. Billetteringssystemet skal gjøre det enkelt og sikkert for kunden å kjøpe og validere reisebevis Kunden skal kunne reise med ulike transportselskaper/transportmidler og på tvers av geografiske grenser med den samme billetten/kortet. 13 Ny organisering fra september 2007 Revidert forslag av oppdatert (dagsett ) 12

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer