MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 8/2009 MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem avn Tor Arvid Myrseth KSL Eli Annie Liland SP Lasse Hansen KOBL Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen AP Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene, unntatt sak 55/09, er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Tor Arvid Myrseth ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 53/09 08/36 SALG AV DET GAMLE RÅDHUSET I DALVEIE 4 54/09 09/820 FELLES TILTAKSPLA TILTAKSDELE VEST- FI MARK REGIO RÅD 55/09 09/837 Unntatt offentlighet Off.l 25 REKRUTTERI G RÅDMA EVE TUELT SE ERE I KOM E SAKER.

3 Sak 53/09 SAKSFREMLEGG KVALSU D KOMMU E Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 08/36 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/08 Personal- og økonomiutvalget /08 Personal- og økonomiutvalget /08 Personal- og økonomiutvalget /09 Personal- og økonomiutvalget SALG AV DET GAMLE RÅDHUSET I DALVEIE 4 Ordførers innstilling: Eiendommen gnr. 8, bnr. 80 med tilhørende bygg selges til anbyder nr. 1 Industriengasjement, Nøtterøy for kr. 505.,- som høyeste bud.

4 Sak 53/09 SAKSGRU LAG: Annonsering av salg Dalveien 4 i Finnmark Dagblad Anbudsåpning med nedtegning av protokoll Brev fra Kvalsund kommune til de 4 som leverte anbud Vedtak i sak 06/08 i PØ møte Saken utsettes Vedtak i sak 14/08 i PØ møte Høyeste bud på forkastes Brev fra RIB inord as. Firmapresentasjon E-post fra RIB inord as. Tilbud skisseprosjekt Dalv E-post fra Kvalsund commune til RIB inord as. Tilbudet aksepteres Brev fra RIB inord as til Kvalsund kommune. Skisseprosjekt med kostnadsanslag Vedtak i sak 33/08 i PØ møte Salg til Industriengasjement Brev fra Industriengasjement. Forbehold om kjøp inklusiv tomt Brev til Industiengasjement. Forutsetning om tomtefeste opprettholdes. SAKSOPPLYS I GER: Det gamle rådhuset i Dalveien 4 ble utlyst for salg første gang i Den gangen var det laber interesse og lave bud på bygget. Administrasjonen besluttet å lyse bygget ut for salg på nytt. Salget ble utlyst i Finnmark Dagblad lørdag den 8. desember Det ble stort sett brukt samme utlysningstekst som sist. Det ble i 2004 gjort en teknisk verdivurdering utført av en ekstern takstmann. Byggtjeneste AS, Hammerfest, utførte oppdraget, verdien ble fastsatt til kr ,-. Den samme vurdering ble lagt til grunn denne gangen. Det er vanskelig å få en god og riktig vurdering av markedsverdi på et slikt bygg. Derfor vurderte administrasjonen at en beregning av teknisk verdi er mer riktig. Man kan ikke se at denne verdien har endret seg vesentlig siden Det kom inn 4 anbud på bygget. Alle var innenfor fristen. Det ble den 7. januar 2007 avholdt anbudsåpning. Alle ble godkjent. Følgende anbud kom inn: Anbud 1: Fra: Industriengasjement, Postboks 30, Nøtterøy Pris: Kr. 505.,- Formål: Næringsutvikling Anbud 2: Fra: Elektroteam AS, Storgt. 13, 9750 Honningsvåg Pris: Kr. 400.,- Formål: Næringsøyemed Anbud 3:

5 Sak 53/09 Fra: Tor Jøran og Gry Kristin Fredriksen, Sandmovn. 12A, 9620 Kvalsund Pris: Kr. 500.,- Formål: Egen bolig Anbud 4: Fra: Tor Ottem, Arne K. Solstad, Boks 29, 9621 Kvalsund Pris: Kr. 400.,- Formål: Leiligheter Personal- og økonomiutvalget fattet slikt vedtak i møte : Saken utsettes på grunn av at budprossesen ikke er i tråd med utlysningsteksten Byderne kontaktes for å kunne få gå inn i høyeste bud. Det ble avtalt pr telefon med byderne om at budrunden kunne avikles pr mail. Det ble sendt ut mail til de fire byderne med likelydende tekst og frist for innsendelse av nytt bud. Anbyder nr 1. Industriengasjement as, opprettholdt opprinnelig bud på kr 505,-. Anbyder nr 2 Elektroteam as, svarte ikke på henvendelsen. Anbyder nr 3 Tor Jøran Og Gry Fredriksen, takket nei til å gå videre. Anbyder nr 4 Tor Otten og Arne K. Solstad, takket nei til å gå videre. Personal og økonomiutvalget fattet vedtak i møte : Høyeste bud på Dalveien 4 forkastes. Personal- og økonomiutvalget ber administrasjonen få utarbeidet en uhildet tilstandsrapport etter S 3424, for å se på kostnader ved rehabilitering og ombygging til 6 boenheter. Som en følge av dette vedtaket tok Kvalsund kommune kontakt med firma RIB inord som har utarbeidet et kostnadsanslag i to alternativer. Det ene alternativet dreier seg om ombygging det andre nybygg. SAKSVURDERI G: Bygget har de siste årene vært brukt sporadisk av lag og foreninger. Bygget slik det står i dag må oppgraderes/ombygges uansett formål. Kommunen kan ikke anvende det i nåværende form til noe. Det eneste kommunen kan bruke det til er å bygge det om til et leilighetskompleks for utleie, noe som vil kreve store investeringer. Bygget koster kommunen i dag årlig mellom 50 og 60 tusen kroner å holde i drift, samtidig som det årlige forfallet fortsetter. Bygget må gjøres noe med eller selges. Hvis man fortsetter som i dag vil vi få et økende forfall av bygget etter hvert som årene går.

6 Sak 53/09 De fire anbyderne har ulike formål med bygget. To vil gjøre det om til boligformål og de to andre til næringsformål. I dag er planstatus for tomten offentlig formål. Det vil uansett være behov for endring av planstatus/bruksendring. Vi er kommet til et tidspunkt som tvinger frem en avgjørelse om salg eller tiltak for å ta vare på bygget. Det høyeste budet er på kr. 505.,-, noe som er kr. 995.,- under verdivurdering av teknisk verdi. Det må tas med i betraktning at det må trekkes fra utgifter til riving, fjerning, transport og deponering før en kan begynne å bygge opp igjen. I kostnadsoverslaget fra RIB inord as vil en ombygging beløpe seg til kr og et nybygg vil komme på kr Dette ansees å være for høye kostnader for at kommunen i egenregi skal kunne gjennomføre prosjektet. Det gamle rådhuset er bygget på eiendommen Gnr 8 Bnr 80. Eiendommen er på 1,3 mål og eies av Kvalsund kommune. Som en følge av at høyeste budgiver ikke ønsker å kjøpe bygget under forutsetning av at det opprettes en festekontrakt endres betingelsene for dette tilsvarende. Rådmannens tilråding: Eiendommen gnr. 8, bnr. 80 med tilhørende bygg selges til anbyder nr. 1 Industriengasjement, Nøtterøy for kr. 505.,- som høyeste bud. Geir Nesse rådmann

7 SAKSFREMLEGG KVALSU D KOMMU E Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 09/820 Saksnr.: Utvalg Møtedato 54/09 Personal- og økonomiutvalget FELLES TILTAKSPLA TILTAKSDELE VEST-FI MARK REGIO RÅD Ordførers innstilling: Personal- og økonomiutvalget vedtar forslag til tiltaksplan fra 2010.

8 SAKSGRU LAG: Mail av fra Vest-Finnmark regionråd der rådet ber om merknader/innspill til tiltaksplan 2010 Vest-Finnmark regionråd behandlet tiltaksplan 2010 i møte i Skaidi og besluttet å videreføre strategiområder som kompetanseutvikling, identitet og bolyst, infrastruktur og tjenestesamarbeid fordi dette er områder som inneholder et vidt spekter av tiltak SAKSOPPLYS I GER: Vest-Finnmark regionråd oversender tiltaksplan 2010 til Kvalsund kommune for politisk behandling. Tiltaksplanen 2010 går ut på følgende: æringsutvikling: Næringsutvikling er å skape mest mulig konstruktiv samhandling og partnerskap mellom regionenes næringsliv, FoU-miljøene og offentlig virksomhet. Dette skal gjøres gjennom å kjenne til kommunenes fortrinn og aktivt bruke forskjellene mellom kommunene som inspirasjon til regional utvikling. Befolkningsveksten er positiv i Vest-Finnmark. Men det er kommunene Alta og Hammerfest som bærer veksten. Alle de andre kommunene i regionen har befolkningsnedgang og i flere kommuner har man nå et underkritisk befolkningsgrunnlag. Det blir derfor en stor utfordring å få de små kommunene til å dra nytte av veksten i de to store. Tiltak 1: Videreutvikle næringsnettverket Kommunene har egne næringsplaner og ansatte som ivaretar næringsutvikling. Totalt besitter kommunene stor kompetanse som ønskes tatt ut for å fremme regional utvikling. I den sammenheng vil Høgskolen i Finnmark være en viktig premissleverandør hva gjelder faglige innspill, og diskusjoner for næringsnettverket. Nettverk mellom næringsaktørene vil være med på å skape arena for styrket samarbeid på tvers av kommunegrensene. Dette vil igjen gi synergieffekter, ved samarbeid med regionens næringsliv og eksterne aktører som FoU-miljøer, overordnede myndigheter etc. Effektivisering og større grad av strategisk bruk av nettverket er ønskelig. Organisering: Mandat: Nettverket er et samarbeidsorgan som utfører oppgaver som styret i Regionrådet pålegger, og spiller inn saker overfor Regionrådet. Nettverket konstituerer seg selv. Ansvarlig: Regionrådet er ansvarlig for aktiviteten og effektiviteten i nettverket Estimert kapitalbehov: kr. 100.,- Tidsressurs for deltakerne: Hver kommune dekker kostnader til nettverksmøter. Kapitalbehov og finansiering av tiltak avklares for hvert enkelt tiltak. Egen pott som nettverket disponerer til gjennomføring av ulike vedtatte tiltak Skal man lykkes med samarbeidet i region og de tiltak man ønsker å iverksette er det viktig å gi næringsnettverket en del verktøy som skaper forutsigbarhet, troverdighet og

9 effektivitet. Det betyr at Regionrådet/Næringsnettverket bør disponere en sum med penger som kan benyttes til de enkelte tiltak. Tiltak 2: Reiseliv Vest-Finnmark regionen er i ferd med å utviklet seg til et attraktivt område for reiseliv. Samtidig har Indre Finnmark utviklet seg til å bli et område der reiseliv har stått sentralt de siste 20 årene. Målsetningen med dette tiltaket er å koble sammen kyst/innland i den hensikt å ha et felles reiselivskonsept for kyst/innland. Aktivitet: Initiere til innledende møter med Sapmi park i Karasjok og aktuelle selskaper i Kautokeino. Skal resultere i et reiselivskonsept der kyst/innland inngår. Organisering: prosjekt Ansvarlig: Næringsnettverket Estimert kapitalbehov: kr. 100.,- Fremdrift: våren 2010 Tiltak 3: Trainee Regionrådet har vedtatt at man skal drøfte spørsmålet om en trainee-ordning der ulike modeller inngår. Det igangsettes en forstudie for å: - å kartlegge interessen - kartlegge muligheten for samarbeid - kartlegge arbeidsområder - synliggjøre kostnadene og finne mulige finansielle løsninger Aktivitet: Utredning/forstudie Organisering: Prosjekt Ansvarlig: Næringsnettverket Estimert kapitalbehov: kr 75.,- Framdrift: Ferdigstilles våren 2010 Tiltak 4: Forstudie med hensyn til arbeidsplasser rundt vindkraft Vindkraft har et stort potensiale i Finnmark. I dag finnes det to større vindkraftverk i fylke, henholdsvis Måsøy og Nordkyn. Ingen nye vindkraftverk kan realiseres før overføringskapasiteten er bygd ut med en 420 kv linje fram til Finnmark. Denne er nå under planlegging og i Vest-Finnmark er det søkt eller det skal fremmes søknader om konsesjon for 3 nye vindkraftverk. Pr i dag er det få arbeidsplasser knyttet til vindkraft. Aktivitet: Forstudie Se hvilke arbeidsplasseffekter etableringene kan gi. Organisering: Kjøp av eksterne tjenester Ansvarlig: Næringsnettverket Estimert kapitalbehov: kr. 100.,- Framdrift: Ferdig sept Kompetanseutvikling: Kompetanseutvikling er å legge til rette for at regionen kan tilby et mer fleksibelt og tilpasningsdyktig undervisningstilbud tilpasset næringslivets behov. Kampen om arbeidskraft til regionen bør intensiveres. Flere kommuner opplever allerede mangel på kompetent arbeidskraft både i offentlig og privat sektor.

10 Tiltak 1: Videregående opplæring En sentral problemstilling politikere i nord står ovenfor er hvilke skolestrukturer man skal ha i kommunene og i fylkene. Vi ser kamp mellom skolene, som henger sterkt sammen med steds- og samfunnsutvikling. Dersom en skole legges ned, oppleves det som dødsstøtet i mange samfunn. Skal man utvikle samfunnene i regionen vil det være svært viktig at ungdommen kan få tilbud om fullverdig videregående opplæring på sin hjemplass og at dette skjer i samarbeid med det lokale næringsliv. Spørsmålet blir hvordan man kan bygge strukturer som ivaretar kvaliteten på opplæringen, samtidig som man utvikler samfunnet i nord. Det skal ikke være verken læreplaner eller lovverk som nå hindrer oss i å utvikle utdanningen i en ny og spennende retning. Likevel er det mange som ikke merker endring når det kommer til hverdagen for elevene. Kan det være at vi ikke tør å rokke ved etablerte strukturer og mangeårig praksis? Aktivitet: Utrede spørsmålet om å kunne tilby kompetansehevende kurs, videregående skole og studier lokalt i den enkelte kommune. Heri utrede spørsmålet om etablering av studiesentere. Organisering: Kjøp av tjenester Ansvarlig: Regionrådet Estimert kapitalbehov: kr. 200 Framdrift: Ferdigstilt juni 2010 Tiltak 2: Lærlinger Å ha gode ungdomskull på et sted bidrar til gode sosiale forhold og gir er en betydelig trivselsfaktor. Dette igjen kan gi positiv samfunnsutvikling. I små lokalsamfunn har både offentlig og privat sektor ofte vanskeligheter med å få tilsatt læringer. Fra elever som går videregående skole enten gjennom læringeordning eller på skole, får man tilbakemeldinger om små sosiale forhold som tilsier et ønske om å flytte ut til mer urbane forhold. Gjennom lærlingeordningen har man et stort rekrutteringspotensiale. Aktivitet: 1. Etablere lærlingeringer i kommunene eller over kommunegrenser 2. Motivere offentlig og privat sektor til å ta inn flere læringer. Organisering: Etablering av lærlingeringer og kampanje Ansvarlig: Regionrådet Estimert kapitalbehov: kr 100.,- Framdrift: Igangsettes mars 2010 Identitet og bolyst: For Finnmark er det viktig å sette fokus på regionenes sterke og svake sider og framstå som en attraktiv bo- og arbeidsregion. Med strategien Identitet og bolyst ønsker man at Vest-Finnmark skal framstå som en attraktiv og spennende region, med stort potensiale. Tiltak 1: Markedsføring

11 Kommunene i Vest-Finnmark kan profilere seg og arbeidsmarkedsmulighetene gjennom annonser, mediaoppslag mv. Man bør fremme en felles strategi for slik profilering som kan benyttes både i redaksjonell sammenheng og i annonser. Slikt materiell kan også brukes ved messer og lignende. Aktivitet: 2 stk redaksjonelle beskrivelser om muligheter i Vest-Finnmark sammen med 2 annonser i tidsskrifter/magasiner som retter seg mot industri og ungdom under utdanning. Organisering: Kjøp av ekstern hjelp Ansvarlig: Næringsnettverket Estimert kapitalbehov: kr 75.,- Framdrift: Igangsettes mars 2010 Infrastruktur: Infrastruktur er å satse på samferdsel for å gi innbyggerne kvalitetsmessige gode tjenester internt i regionen til lavest mulig pris. Infrastruktur er å gi bedre rammevilkår for næringsliv og innbyggere gjennom å sikre og utvikle dagens infrastruktur. Infrastruktur er også å gi innbyggerne gode og trygge helsetilbud som gir nærhet til helsesenter, sykehus og andre institusjoner og ordninger. Tiltak 1: Samferdselsplan Regionens kommuner har ulike samferdselsbehov, og derfor ulike prioriteringer innenfor samferdsel. En regional samferdselsplan skal utrede disse behovene, og komme fram til en samordnet plan som skal være et tungtveiende virkemiddel for større satsing på samferdsel i regionen. Flere kommuner har også mulighet til å dele på et felles arbeidsmarked dersom den samferdselsmessige infrastrukturen legger til rette for dette. Regionrådet vedtok 1. oktober 2009 i forbindelse med fylkeskommunens høring av ny samferdselsplan: Ruteplanlegging for transport/kollektivtransport må i sterkere grad fokusere og ta høyde for rutetilbud som i langt bedre imøtekommer de behov man har for utreise fra de større sentrene til småkommunene. Spesielt vil en påpeke behovet for en gjennomgående hurtigbåtrute Honningsvåg Alta. Aktivitet: Utredning Organisering: Kjøp av ekstern kompetanse. Ansvarlig: Regionrådet Estimert kapitalbehov: kr 300.,- Framdrift: Ferdigstilles høsten 2010 Tiltak 2: Telemedisin Telemedisin er et område som er modent nok til å ha et betydelig potensial for tjenesteproduksjon og sysselsettingsvekst, med kommunesektoren i en nøkkelrolle. Først og fremst gir dette hevet kvalitet på helsetjenester, men potensialet for næringsmessig uttelling er også i høyeste grad til stede.

12 NST vil bidra til å posisjonere regionens ressurser og kompetanse på dette området og om mulig forsterke samarbeidsrelasjoner østover slik at disse kan bygge opp nye aktiviteter knyttet til helse innen Norges nordområdesatsing. Aktivitet: Forprosjekt som alle kommuner i Finnmark kan delta i: - Kartlegge og beskrive de tekniske og organisatoriske forutsetningene for at fastlegene, pleie- og omsorgstjenesten og helseforetakene i fylket kan etablere og benytte en felles elektronisk samhandlingsplattform. - Forankre planene hos beslutningstakerne og etablere samarbeid mellom helsevesenets aktører, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og bedrifter. - Beskrive et hovedprosjekt som skal jobbe for at Nord-Norge framstår som ledende i bruk av telemedisin og elektronisk informasjonsutveksling i Norge. Organisering: Kjøp av tjeneste hos Norsk Senter for Telemedisin og Samhandling (NST). Ansvarlig: Regionrådet Framdrift: Ferdigstilles høsten 2010 Kapitalbehov: kr ,- Prosjektets totalkostnad er kr ,- som er tenkt finansiert på følgende måte: 1. Fylkesmannen i Finnmark kr. 330.,- 2. Helse Finnmark kr. 200.,- 3. Innovasjon kr. 50.,- 4. Inngangsbillett fra den enkelte kommune kr. 190.,- 5. Egeninnsats kr. 530.,- Sum totalt: kr ,- Tjenesteproduksjon: Vest-Finnmark Regionråd engasjerte i 2008 Bedriftskompetanse AS til å utrede spørsmålet om hvilke tjenesteområder kommunene kan samarbeide om, jfr. rapporten av Formålet med et slikt kommunalt tjenestesamarbeid er skissert slik: - Bedre kvaliteten på tjenestene - Effektivisere tjenestene - Utvikle spisskompetanse innenfor tjenesteområder - Minske sårbarhet - Spare penger Rapporten tilråder at det igangsettes konkrete samarbeidsprosjekt innenfor områdene nedenfor: IKT Lønn, skatt og arbeidsgiverkontroll Arealplanlegging Barnevern Tiltak 1: IKT samarbeid IKT løsninger koster store ressurser for den enkelte kommune i tillegg til at kommunene opplever vanskeligheter med å skaffe kompetent arbeidskraft innenfor området. I rapporten fra Samarbeid om tjenester i kommunene i Finnmark, pekes det på at IKT er et område man bør se nærmere på.

13 Aktivitet: Utrede muligheten for IKT-samarbeid Organisering: Regionrådet vedtok på møte 1. oktober 2009 å nedsette en arbeidsgruppe bestående av IKT-lederne i henholdsvis Hammerfest og Alta pluss at en rådmann deltok og ledet arbeidsgruppen. Daglig leder tiltrer som sekretær for arbeidsgruppen. Ansvar: Regionrådet Estimert kapitalbehov: kr. 50.,- Framdrift: Ferdigstilles i februar 2010 Tiltak 2: Lønn, skatt og arbeidsgiverkontroll I rapport fra Samarbeid om tjenester i kommunene i Finnmark, pekes det på at Lønn, skatt og arbeidsgiverkontroll er et område man bør se på muligheten for samarbeid. Flere rådmenn har i etterkant reist spørsmålet om å organisere et slikt samarbeid. Aktivitet: Utrede spørsmålet gjennom et forprosjekt Organisering: Regionrådet Ansvar: Regionrådet Estimert kapitalbehov: kr. 50.,- som dekkes ved bruk av egne ressurser Framdrift: Ferdigstilles juni Finansiering av tiltakene Kostnad æringsutvikling 1. Videreutvikle 100 næringsnettverket 2. Reiseliv Trainee Forstudie med hensyn til arbeidsplasser rundt vindkraft 100 Egne ressurser Ekstern finansiering Annen ekstern 100 Innovasjon? Kompetanseutvikling: 1. Videregående opplæring 2. Lærlingeringer Innovasjon? Identitet og bolyst 1. Markedsføring Innovasjon?

14 Infrastruktur 1. Samferdselsplan Telemedisin (x Tjenesteproduksjon 1. IKT - tjenester Lønn, skatt og arbeidsgiverkontroll SUM Ekstern finansiering = egne midler (som er tilført tiltaksplanen), næringsfond, FFK Annen ekstern = midler fra kommuner, fylkesmannen, Helse Finnmark, Innovasjon etc (x Prosjektet vil omfatte alle kommuner i Finnmark SAKSVURDERI G: Regionrådet bestemte i møte at kun tiltaksdelen skal rulleres. Dernest var Regionrådet opptatt av at strategiområder som kompetanseutvikling, identitet og bolyst, infrastruktur og tjenestesamarbeid videreføres fordi dette områder som inneholder et vidt spekter av tiltak. æringsutvikling Tiltak 1 videreutvikle næringsnettverket: Rådmannens vurdering av næringsnettverket er at dette arbeid videreføres som før. Spesielt er rådmannen tilfreds med at nettverket er opptatt av å knytte til seg kompetente organer som Høgskolen i Finnmark. Tiltak 2 Reiseliv: Rådmannen er tilfreds med de initiativ som er tatt med hensyn til innledende møter med Sapmi park i Karasjok og aktuelle selskaper i Kautokeino. Tiltak 3 trainee: Rådmannen er tilfreds med at det gjøres forsøk med nye rekrutteringsordninger som trainee og slutter seg til forslaget. Tiltak forstudie med hensyn til arbeidsplasser rundt vindkraft: Rådmannen er kjent med at det for tiden er få arbeidsplasser knyttet til vindkraft. Av den grunn er det viktig at det gjennomføres et forstudium i den hensikt å kartlegge behov for arbeidsplasser knyttet til vindkraft. Kompetanseutvikling Tiltak 1 videregående opplæring: Rådmannen slutter seg til tiltaket.

15 Tiltak 2 Lærlinger: Rådmannen er tilfreds med at det igangsettes tiltak for å bedre lærlingeordningen. Identitet Tiltak 1 Markedsføring: Rådmannen er opptatt av at regionen markedsfører seg på en positiv måte og slutter seg til tiltaket. Infrastruktur Tiltak 1 Samferdsel: Rådmannen er opptatt av at det etableres båtruter som kan gjøre regionen til et felles arbeidsmarked. Tiltak 2 Telemedisin: Rådmannen slutter seg til tiltaket. Tjenesteproduksjon Tiltak 1 IKS-samarbeid: Rådmannen slutter seg til tiltaket. Tiltak 2 Lønn, skatt og arbeidsgiverkontroll: Rådmannen slutter seg til tiltaket. Rådmannens tilråding: Personal- og økonomiutvalget vedtar forslag til tiltaksplan fra Geir Nesse rådmann

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 29.07.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

Foto: Bjarne Riesto FELLES TILTAKSPLAN 2009 VEST-FINNMARK REGIONRÅD

Foto: Bjarne Riesto FELLES TILTAKSPLAN 2009 VEST-FINNMARK REGIONRÅD Foto: Bjarne Riesto FELLES TILTAKSPLAN 2009 VEST-FINNMARK REGIONRÅD Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Hovedmål:...2 2.0 FORANKRING OG ORGANISERING... 3 3.0 DRIVKREFTER... 4 3.0 STRATEGIER...

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 04.02.2008 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt MØTE NR. 4/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.03.2006 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Ragnar Olsen AP,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 9/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 17.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2005 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.02.2012 Tid: Kl. 09.40 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Havøysund, 16. og 17. april 2013 1 / Havøysund Hotell & Rorbuer Møtet fant sted på Havøysund Hotell & Rorbuer Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.11.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 10/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 16.11.2010 kl. 13.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.01.2013 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2015

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.11.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 15.05.2008 kl. 15.30 på Skaidi hotel. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2010 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 9/2015 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 07.10.2015 klokka 18:00 på Kantina på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 7. og 8. april 2010

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 7. og 8. april 2010 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 7. og 8. april 2010 Møtet fant sted på Rica Hotel, Alta. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann Bjørn Atle Hansen Alta:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2009 Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2009 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 12:25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 04.09.2012 kl 16.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/2011 Kommunestyret holder møte onsdag 22.06.2011 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedl. Navn Tor Arvid Myrseth KSL Eli

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 13/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag 08.10.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer