MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 8/2009 MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem avn Tor Arvid Myrseth KSL Eli Annie Liland SP Lasse Hansen KOBL Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen AP Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene, unntatt sak 55/09, er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Tor Arvid Myrseth ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 53/09 08/36 SALG AV DET GAMLE RÅDHUSET I DALVEIE 4 54/09 09/820 FELLES TILTAKSPLA TILTAKSDELE VEST- FI MARK REGIO RÅD 55/09 09/837 Unntatt offentlighet Off.l 25 REKRUTTERI G RÅDMA EVE TUELT SE ERE I KOM E SAKER.

3 Sak 53/09 SAKSFREMLEGG KVALSU D KOMMU E Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 08/36 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/08 Personal- og økonomiutvalget /08 Personal- og økonomiutvalget /08 Personal- og økonomiutvalget /09 Personal- og økonomiutvalget SALG AV DET GAMLE RÅDHUSET I DALVEIE 4 Ordførers innstilling: Eiendommen gnr. 8, bnr. 80 med tilhørende bygg selges til anbyder nr. 1 Industriengasjement, Nøtterøy for kr. 505.,- som høyeste bud.

4 Sak 53/09 SAKSGRU LAG: Annonsering av salg Dalveien 4 i Finnmark Dagblad Anbudsåpning med nedtegning av protokoll Brev fra Kvalsund kommune til de 4 som leverte anbud Vedtak i sak 06/08 i PØ møte Saken utsettes Vedtak i sak 14/08 i PØ møte Høyeste bud på forkastes Brev fra RIB inord as. Firmapresentasjon E-post fra RIB inord as. Tilbud skisseprosjekt Dalv E-post fra Kvalsund commune til RIB inord as. Tilbudet aksepteres Brev fra RIB inord as til Kvalsund kommune. Skisseprosjekt med kostnadsanslag Vedtak i sak 33/08 i PØ møte Salg til Industriengasjement Brev fra Industriengasjement. Forbehold om kjøp inklusiv tomt Brev til Industiengasjement. Forutsetning om tomtefeste opprettholdes. SAKSOPPLYS I GER: Det gamle rådhuset i Dalveien 4 ble utlyst for salg første gang i Den gangen var det laber interesse og lave bud på bygget. Administrasjonen besluttet å lyse bygget ut for salg på nytt. Salget ble utlyst i Finnmark Dagblad lørdag den 8. desember Det ble stort sett brukt samme utlysningstekst som sist. Det ble i 2004 gjort en teknisk verdivurdering utført av en ekstern takstmann. Byggtjeneste AS, Hammerfest, utførte oppdraget, verdien ble fastsatt til kr ,-. Den samme vurdering ble lagt til grunn denne gangen. Det er vanskelig å få en god og riktig vurdering av markedsverdi på et slikt bygg. Derfor vurderte administrasjonen at en beregning av teknisk verdi er mer riktig. Man kan ikke se at denne verdien har endret seg vesentlig siden Det kom inn 4 anbud på bygget. Alle var innenfor fristen. Det ble den 7. januar 2007 avholdt anbudsåpning. Alle ble godkjent. Følgende anbud kom inn: Anbud 1: Fra: Industriengasjement, Postboks 30, Nøtterøy Pris: Kr. 505.,- Formål: Næringsutvikling Anbud 2: Fra: Elektroteam AS, Storgt. 13, 9750 Honningsvåg Pris: Kr. 400.,- Formål: Næringsøyemed Anbud 3:

5 Sak 53/09 Fra: Tor Jøran og Gry Kristin Fredriksen, Sandmovn. 12A, 9620 Kvalsund Pris: Kr. 500.,- Formål: Egen bolig Anbud 4: Fra: Tor Ottem, Arne K. Solstad, Boks 29, 9621 Kvalsund Pris: Kr. 400.,- Formål: Leiligheter Personal- og økonomiutvalget fattet slikt vedtak i møte : Saken utsettes på grunn av at budprossesen ikke er i tråd med utlysningsteksten Byderne kontaktes for å kunne få gå inn i høyeste bud. Det ble avtalt pr telefon med byderne om at budrunden kunne avikles pr mail. Det ble sendt ut mail til de fire byderne med likelydende tekst og frist for innsendelse av nytt bud. Anbyder nr 1. Industriengasjement as, opprettholdt opprinnelig bud på kr 505,-. Anbyder nr 2 Elektroteam as, svarte ikke på henvendelsen. Anbyder nr 3 Tor Jøran Og Gry Fredriksen, takket nei til å gå videre. Anbyder nr 4 Tor Otten og Arne K. Solstad, takket nei til å gå videre. Personal og økonomiutvalget fattet vedtak i møte : Høyeste bud på Dalveien 4 forkastes. Personal- og økonomiutvalget ber administrasjonen få utarbeidet en uhildet tilstandsrapport etter S 3424, for å se på kostnader ved rehabilitering og ombygging til 6 boenheter. Som en følge av dette vedtaket tok Kvalsund kommune kontakt med firma RIB inord som har utarbeidet et kostnadsanslag i to alternativer. Det ene alternativet dreier seg om ombygging det andre nybygg. SAKSVURDERI G: Bygget har de siste årene vært brukt sporadisk av lag og foreninger. Bygget slik det står i dag må oppgraderes/ombygges uansett formål. Kommunen kan ikke anvende det i nåværende form til noe. Det eneste kommunen kan bruke det til er å bygge det om til et leilighetskompleks for utleie, noe som vil kreve store investeringer. Bygget koster kommunen i dag årlig mellom 50 og 60 tusen kroner å holde i drift, samtidig som det årlige forfallet fortsetter. Bygget må gjøres noe med eller selges. Hvis man fortsetter som i dag vil vi få et økende forfall av bygget etter hvert som årene går.

6 Sak 53/09 De fire anbyderne har ulike formål med bygget. To vil gjøre det om til boligformål og de to andre til næringsformål. I dag er planstatus for tomten offentlig formål. Det vil uansett være behov for endring av planstatus/bruksendring. Vi er kommet til et tidspunkt som tvinger frem en avgjørelse om salg eller tiltak for å ta vare på bygget. Det høyeste budet er på kr. 505.,-, noe som er kr. 995.,- under verdivurdering av teknisk verdi. Det må tas med i betraktning at det må trekkes fra utgifter til riving, fjerning, transport og deponering før en kan begynne å bygge opp igjen. I kostnadsoverslaget fra RIB inord as vil en ombygging beløpe seg til kr og et nybygg vil komme på kr Dette ansees å være for høye kostnader for at kommunen i egenregi skal kunne gjennomføre prosjektet. Det gamle rådhuset er bygget på eiendommen Gnr 8 Bnr 80. Eiendommen er på 1,3 mål og eies av Kvalsund kommune. Som en følge av at høyeste budgiver ikke ønsker å kjøpe bygget under forutsetning av at det opprettes en festekontrakt endres betingelsene for dette tilsvarende. Rådmannens tilråding: Eiendommen gnr. 8, bnr. 80 med tilhørende bygg selges til anbyder nr. 1 Industriengasjement, Nøtterøy for kr. 505.,- som høyeste bud. Geir Nesse rådmann

7 SAKSFREMLEGG KVALSU D KOMMU E Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 09/820 Saksnr.: Utvalg Møtedato 54/09 Personal- og økonomiutvalget FELLES TILTAKSPLA TILTAKSDELE VEST-FI MARK REGIO RÅD Ordførers innstilling: Personal- og økonomiutvalget vedtar forslag til tiltaksplan fra 2010.

8 SAKSGRU LAG: Mail av fra Vest-Finnmark regionråd der rådet ber om merknader/innspill til tiltaksplan 2010 Vest-Finnmark regionråd behandlet tiltaksplan 2010 i møte i Skaidi og besluttet å videreføre strategiområder som kompetanseutvikling, identitet og bolyst, infrastruktur og tjenestesamarbeid fordi dette er områder som inneholder et vidt spekter av tiltak SAKSOPPLYS I GER: Vest-Finnmark regionråd oversender tiltaksplan 2010 til Kvalsund kommune for politisk behandling. Tiltaksplanen 2010 går ut på følgende: æringsutvikling: Næringsutvikling er å skape mest mulig konstruktiv samhandling og partnerskap mellom regionenes næringsliv, FoU-miljøene og offentlig virksomhet. Dette skal gjøres gjennom å kjenne til kommunenes fortrinn og aktivt bruke forskjellene mellom kommunene som inspirasjon til regional utvikling. Befolkningsveksten er positiv i Vest-Finnmark. Men det er kommunene Alta og Hammerfest som bærer veksten. Alle de andre kommunene i regionen har befolkningsnedgang og i flere kommuner har man nå et underkritisk befolkningsgrunnlag. Det blir derfor en stor utfordring å få de små kommunene til å dra nytte av veksten i de to store. Tiltak 1: Videreutvikle næringsnettverket Kommunene har egne næringsplaner og ansatte som ivaretar næringsutvikling. Totalt besitter kommunene stor kompetanse som ønskes tatt ut for å fremme regional utvikling. I den sammenheng vil Høgskolen i Finnmark være en viktig premissleverandør hva gjelder faglige innspill, og diskusjoner for næringsnettverket. Nettverk mellom næringsaktørene vil være med på å skape arena for styrket samarbeid på tvers av kommunegrensene. Dette vil igjen gi synergieffekter, ved samarbeid med regionens næringsliv og eksterne aktører som FoU-miljøer, overordnede myndigheter etc. Effektivisering og større grad av strategisk bruk av nettverket er ønskelig. Organisering: Mandat: Nettverket er et samarbeidsorgan som utfører oppgaver som styret i Regionrådet pålegger, og spiller inn saker overfor Regionrådet. Nettverket konstituerer seg selv. Ansvarlig: Regionrådet er ansvarlig for aktiviteten og effektiviteten i nettverket Estimert kapitalbehov: kr. 100.,- Tidsressurs for deltakerne: Hver kommune dekker kostnader til nettverksmøter. Kapitalbehov og finansiering av tiltak avklares for hvert enkelt tiltak. Egen pott som nettverket disponerer til gjennomføring av ulike vedtatte tiltak Skal man lykkes med samarbeidet i region og de tiltak man ønsker å iverksette er det viktig å gi næringsnettverket en del verktøy som skaper forutsigbarhet, troverdighet og

9 effektivitet. Det betyr at Regionrådet/Næringsnettverket bør disponere en sum med penger som kan benyttes til de enkelte tiltak. Tiltak 2: Reiseliv Vest-Finnmark regionen er i ferd med å utviklet seg til et attraktivt område for reiseliv. Samtidig har Indre Finnmark utviklet seg til å bli et område der reiseliv har stått sentralt de siste 20 årene. Målsetningen med dette tiltaket er å koble sammen kyst/innland i den hensikt å ha et felles reiselivskonsept for kyst/innland. Aktivitet: Initiere til innledende møter med Sapmi park i Karasjok og aktuelle selskaper i Kautokeino. Skal resultere i et reiselivskonsept der kyst/innland inngår. Organisering: prosjekt Ansvarlig: Næringsnettverket Estimert kapitalbehov: kr. 100.,- Fremdrift: våren 2010 Tiltak 3: Trainee Regionrådet har vedtatt at man skal drøfte spørsmålet om en trainee-ordning der ulike modeller inngår. Det igangsettes en forstudie for å: - å kartlegge interessen - kartlegge muligheten for samarbeid - kartlegge arbeidsområder - synliggjøre kostnadene og finne mulige finansielle løsninger Aktivitet: Utredning/forstudie Organisering: Prosjekt Ansvarlig: Næringsnettverket Estimert kapitalbehov: kr 75.,- Framdrift: Ferdigstilles våren 2010 Tiltak 4: Forstudie med hensyn til arbeidsplasser rundt vindkraft Vindkraft har et stort potensiale i Finnmark. I dag finnes det to større vindkraftverk i fylke, henholdsvis Måsøy og Nordkyn. Ingen nye vindkraftverk kan realiseres før overføringskapasiteten er bygd ut med en 420 kv linje fram til Finnmark. Denne er nå under planlegging og i Vest-Finnmark er det søkt eller det skal fremmes søknader om konsesjon for 3 nye vindkraftverk. Pr i dag er det få arbeidsplasser knyttet til vindkraft. Aktivitet: Forstudie Se hvilke arbeidsplasseffekter etableringene kan gi. Organisering: Kjøp av eksterne tjenester Ansvarlig: Næringsnettverket Estimert kapitalbehov: kr. 100.,- Framdrift: Ferdig sept Kompetanseutvikling: Kompetanseutvikling er å legge til rette for at regionen kan tilby et mer fleksibelt og tilpasningsdyktig undervisningstilbud tilpasset næringslivets behov. Kampen om arbeidskraft til regionen bør intensiveres. Flere kommuner opplever allerede mangel på kompetent arbeidskraft både i offentlig og privat sektor.

10 Tiltak 1: Videregående opplæring En sentral problemstilling politikere i nord står ovenfor er hvilke skolestrukturer man skal ha i kommunene og i fylkene. Vi ser kamp mellom skolene, som henger sterkt sammen med steds- og samfunnsutvikling. Dersom en skole legges ned, oppleves det som dødsstøtet i mange samfunn. Skal man utvikle samfunnene i regionen vil det være svært viktig at ungdommen kan få tilbud om fullverdig videregående opplæring på sin hjemplass og at dette skjer i samarbeid med det lokale næringsliv. Spørsmålet blir hvordan man kan bygge strukturer som ivaretar kvaliteten på opplæringen, samtidig som man utvikler samfunnet i nord. Det skal ikke være verken læreplaner eller lovverk som nå hindrer oss i å utvikle utdanningen i en ny og spennende retning. Likevel er det mange som ikke merker endring når det kommer til hverdagen for elevene. Kan det være at vi ikke tør å rokke ved etablerte strukturer og mangeårig praksis? Aktivitet: Utrede spørsmålet om å kunne tilby kompetansehevende kurs, videregående skole og studier lokalt i den enkelte kommune. Heri utrede spørsmålet om etablering av studiesentere. Organisering: Kjøp av tjenester Ansvarlig: Regionrådet Estimert kapitalbehov: kr. 200 Framdrift: Ferdigstilt juni 2010 Tiltak 2: Lærlinger Å ha gode ungdomskull på et sted bidrar til gode sosiale forhold og gir er en betydelig trivselsfaktor. Dette igjen kan gi positiv samfunnsutvikling. I små lokalsamfunn har både offentlig og privat sektor ofte vanskeligheter med å få tilsatt læringer. Fra elever som går videregående skole enten gjennom læringeordning eller på skole, får man tilbakemeldinger om små sosiale forhold som tilsier et ønske om å flytte ut til mer urbane forhold. Gjennom lærlingeordningen har man et stort rekrutteringspotensiale. Aktivitet: 1. Etablere lærlingeringer i kommunene eller over kommunegrenser 2. Motivere offentlig og privat sektor til å ta inn flere læringer. Organisering: Etablering av lærlingeringer og kampanje Ansvarlig: Regionrådet Estimert kapitalbehov: kr 100.,- Framdrift: Igangsettes mars 2010 Identitet og bolyst: For Finnmark er det viktig å sette fokus på regionenes sterke og svake sider og framstå som en attraktiv bo- og arbeidsregion. Med strategien Identitet og bolyst ønsker man at Vest-Finnmark skal framstå som en attraktiv og spennende region, med stort potensiale. Tiltak 1: Markedsføring

11 Kommunene i Vest-Finnmark kan profilere seg og arbeidsmarkedsmulighetene gjennom annonser, mediaoppslag mv. Man bør fremme en felles strategi for slik profilering som kan benyttes både i redaksjonell sammenheng og i annonser. Slikt materiell kan også brukes ved messer og lignende. Aktivitet: 2 stk redaksjonelle beskrivelser om muligheter i Vest-Finnmark sammen med 2 annonser i tidsskrifter/magasiner som retter seg mot industri og ungdom under utdanning. Organisering: Kjøp av ekstern hjelp Ansvarlig: Næringsnettverket Estimert kapitalbehov: kr 75.,- Framdrift: Igangsettes mars 2010 Infrastruktur: Infrastruktur er å satse på samferdsel for å gi innbyggerne kvalitetsmessige gode tjenester internt i regionen til lavest mulig pris. Infrastruktur er å gi bedre rammevilkår for næringsliv og innbyggere gjennom å sikre og utvikle dagens infrastruktur. Infrastruktur er også å gi innbyggerne gode og trygge helsetilbud som gir nærhet til helsesenter, sykehus og andre institusjoner og ordninger. Tiltak 1: Samferdselsplan Regionens kommuner har ulike samferdselsbehov, og derfor ulike prioriteringer innenfor samferdsel. En regional samferdselsplan skal utrede disse behovene, og komme fram til en samordnet plan som skal være et tungtveiende virkemiddel for større satsing på samferdsel i regionen. Flere kommuner har også mulighet til å dele på et felles arbeidsmarked dersom den samferdselsmessige infrastrukturen legger til rette for dette. Regionrådet vedtok 1. oktober 2009 i forbindelse med fylkeskommunens høring av ny samferdselsplan: Ruteplanlegging for transport/kollektivtransport må i sterkere grad fokusere og ta høyde for rutetilbud som i langt bedre imøtekommer de behov man har for utreise fra de større sentrene til småkommunene. Spesielt vil en påpeke behovet for en gjennomgående hurtigbåtrute Honningsvåg Alta. Aktivitet: Utredning Organisering: Kjøp av ekstern kompetanse. Ansvarlig: Regionrådet Estimert kapitalbehov: kr 300.,- Framdrift: Ferdigstilles høsten 2010 Tiltak 2: Telemedisin Telemedisin er et område som er modent nok til å ha et betydelig potensial for tjenesteproduksjon og sysselsettingsvekst, med kommunesektoren i en nøkkelrolle. Først og fremst gir dette hevet kvalitet på helsetjenester, men potensialet for næringsmessig uttelling er også i høyeste grad til stede.

12 NST vil bidra til å posisjonere regionens ressurser og kompetanse på dette området og om mulig forsterke samarbeidsrelasjoner østover slik at disse kan bygge opp nye aktiviteter knyttet til helse innen Norges nordområdesatsing. Aktivitet: Forprosjekt som alle kommuner i Finnmark kan delta i: - Kartlegge og beskrive de tekniske og organisatoriske forutsetningene for at fastlegene, pleie- og omsorgstjenesten og helseforetakene i fylket kan etablere og benytte en felles elektronisk samhandlingsplattform. - Forankre planene hos beslutningstakerne og etablere samarbeid mellom helsevesenets aktører, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og bedrifter. - Beskrive et hovedprosjekt som skal jobbe for at Nord-Norge framstår som ledende i bruk av telemedisin og elektronisk informasjonsutveksling i Norge. Organisering: Kjøp av tjeneste hos Norsk Senter for Telemedisin og Samhandling (NST). Ansvarlig: Regionrådet Framdrift: Ferdigstilles høsten 2010 Kapitalbehov: kr ,- Prosjektets totalkostnad er kr ,- som er tenkt finansiert på følgende måte: 1. Fylkesmannen i Finnmark kr. 330.,- 2. Helse Finnmark kr. 200.,- 3. Innovasjon kr. 50.,- 4. Inngangsbillett fra den enkelte kommune kr. 190.,- 5. Egeninnsats kr. 530.,- Sum totalt: kr ,- Tjenesteproduksjon: Vest-Finnmark Regionråd engasjerte i 2008 Bedriftskompetanse AS til å utrede spørsmålet om hvilke tjenesteområder kommunene kan samarbeide om, jfr. rapporten av Formålet med et slikt kommunalt tjenestesamarbeid er skissert slik: - Bedre kvaliteten på tjenestene - Effektivisere tjenestene - Utvikle spisskompetanse innenfor tjenesteområder - Minske sårbarhet - Spare penger Rapporten tilråder at det igangsettes konkrete samarbeidsprosjekt innenfor områdene nedenfor: IKT Lønn, skatt og arbeidsgiverkontroll Arealplanlegging Barnevern Tiltak 1: IKT samarbeid IKT løsninger koster store ressurser for den enkelte kommune i tillegg til at kommunene opplever vanskeligheter med å skaffe kompetent arbeidskraft innenfor området. I rapporten fra Samarbeid om tjenester i kommunene i Finnmark, pekes det på at IKT er et område man bør se nærmere på.

13 Aktivitet: Utrede muligheten for IKT-samarbeid Organisering: Regionrådet vedtok på møte 1. oktober 2009 å nedsette en arbeidsgruppe bestående av IKT-lederne i henholdsvis Hammerfest og Alta pluss at en rådmann deltok og ledet arbeidsgruppen. Daglig leder tiltrer som sekretær for arbeidsgruppen. Ansvar: Regionrådet Estimert kapitalbehov: kr. 50.,- Framdrift: Ferdigstilles i februar 2010 Tiltak 2: Lønn, skatt og arbeidsgiverkontroll I rapport fra Samarbeid om tjenester i kommunene i Finnmark, pekes det på at Lønn, skatt og arbeidsgiverkontroll er et område man bør se på muligheten for samarbeid. Flere rådmenn har i etterkant reist spørsmålet om å organisere et slikt samarbeid. Aktivitet: Utrede spørsmålet gjennom et forprosjekt Organisering: Regionrådet Ansvar: Regionrådet Estimert kapitalbehov: kr. 50.,- som dekkes ved bruk av egne ressurser Framdrift: Ferdigstilles juni Finansiering av tiltakene Kostnad æringsutvikling 1. Videreutvikle 100 næringsnettverket 2. Reiseliv Trainee Forstudie med hensyn til arbeidsplasser rundt vindkraft 100 Egne ressurser Ekstern finansiering Annen ekstern 100 Innovasjon? Kompetanseutvikling: 1. Videregående opplæring 2. Lærlingeringer Innovasjon? Identitet og bolyst 1. Markedsføring Innovasjon?

14 Infrastruktur 1. Samferdselsplan Telemedisin (x Tjenesteproduksjon 1. IKT - tjenester Lønn, skatt og arbeidsgiverkontroll SUM Ekstern finansiering = egne midler (som er tilført tiltaksplanen), næringsfond, FFK Annen ekstern = midler fra kommuner, fylkesmannen, Helse Finnmark, Innovasjon etc (x Prosjektet vil omfatte alle kommuner i Finnmark SAKSVURDERI G: Regionrådet bestemte i møte at kun tiltaksdelen skal rulleres. Dernest var Regionrådet opptatt av at strategiområder som kompetanseutvikling, identitet og bolyst, infrastruktur og tjenestesamarbeid videreføres fordi dette områder som inneholder et vidt spekter av tiltak. æringsutvikling Tiltak 1 videreutvikle næringsnettverket: Rådmannens vurdering av næringsnettverket er at dette arbeid videreføres som før. Spesielt er rådmannen tilfreds med at nettverket er opptatt av å knytte til seg kompetente organer som Høgskolen i Finnmark. Tiltak 2 Reiseliv: Rådmannen er tilfreds med de initiativ som er tatt med hensyn til innledende møter med Sapmi park i Karasjok og aktuelle selskaper i Kautokeino. Tiltak 3 trainee: Rådmannen er tilfreds med at det gjøres forsøk med nye rekrutteringsordninger som trainee og slutter seg til forslaget. Tiltak forstudie med hensyn til arbeidsplasser rundt vindkraft: Rådmannen er kjent med at det for tiden er få arbeidsplasser knyttet til vindkraft. Av den grunn er det viktig at det gjennomføres et forstudium i den hensikt å kartlegge behov for arbeidsplasser knyttet til vindkraft. Kompetanseutvikling Tiltak 1 videregående opplæring: Rådmannen slutter seg til tiltaket.

15 Tiltak 2 Lærlinger: Rådmannen er tilfreds med at det igangsettes tiltak for å bedre lærlingeordningen. Identitet Tiltak 1 Markedsføring: Rådmannen er opptatt av at regionen markedsfører seg på en positiv måte og slutter seg til tiltaket. Infrastruktur Tiltak 1 Samferdsel: Rådmannen er opptatt av at det etableres båtruter som kan gjøre regionen til et felles arbeidsmarked. Tiltak 2 Telemedisin: Rådmannen slutter seg til tiltaket. Tjenesteproduksjon Tiltak 1 IKS-samarbeid: Rådmannen slutter seg til tiltaket. Tiltak 2 Lønn, skatt og arbeidsgiverkontroll: Rådmannen slutter seg til tiltaket. Rådmannens tilråding: Personal- og økonomiutvalget vedtar forslag til tiltaksplan fra Geir Nesse rådmann

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer?

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeevaluering av fire regionråd Utarbeidet på oppdrag av KS Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand 1 Forord På oppdrag av KS

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009 Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune Årsmelding og regnskap for Innhold Innholdsfortegnelse 1 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD OG MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNESTYRE...6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer