Norsk. Politi. nr.3 // oktober Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste"

Transkript

1 Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård har overtatt ledelsen i Politidirektoratet. Han har klare formeninger om hvordan etaten skal styres fremover, og hva som må til for å endre kurs.

2 04 kronikk Dagbladets John Olav Egeland kommenterer forholdet mellom pressen og politiet i lys av Gjørv-rapportens konklusjoner. leder 23 nytt beredskapssenter Det planlagte beredskapssenteret skal ligge på Alnabru i Oslo. Tomten er omgitt av et godt veinett og er også egnet for helikoptertrafikk. 06 opprydningen Gjørv-rapporten foreligger og Odd Reidar Humlegård har tatt over direktørstolen i POD. Nå er det store endringsarbeidet påbegynt. 25 styrket beredskap Helikoptertjenesten har ansatt flere nye piloter. Vi ble med en av dem på treningstur. 30 portrettet Tillitsvalgte og grasrota i politiet er glad for at man nå kan snakke åpent om etatens utilstrekkelighet, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund Østfold. 40 nødetater samlet I Søndre Buskerud sitter alle nødetatsentralene samlet. Det er alle parter godt fornøyd med. 44 alltid i beredskap Det hender lensmann Kristoffer Tessem (31) må rykke ut midt på natten. Noen ganger tar han like godt kona med i politibilen. Veien videre Temaet for denne utgaven av Norsk Politi, er beredskap. Det er et naturlig valg. Etter hendelsene 22. juli i fjor er det påvist at mye sviktet denne skjebnesvangre sommerdagen. Beredskap og krisehåndtering holdt ikke mål. Politiet har måttet tåle sterk og vedvarende kritikk. Det har vært en tøff tid for politiets ansatte. Den beske kritikken i 22. juli-kommisjonens rapport, samt langvarig negativ mediedekning, har vært krevende både for enkeltpersoner og politiet som etat. Det er ikke moro å gå på jobb når arbeidsplassen din dag etter dag henges ut på TV og i avisene, sa en kollega nylig. Nei, det er ikke det. Men vi skal huske at de som først og fremst trenger samfunnets sympati, støtte og forståelse, er tragediens virkelige ofre, de som direkte og indirekte ble rammet av gjerningsmannens ufattelige ondskap. De overlevende og etterlatte må leve videre med en smerte andre neppe forstår rekkevidden av. Mediedekningen kan ha gitt inntrykk av at politiet ikke har evnet å ta kritikken inn over seg. Slik er det heldigvis ikke. I hele etaten er 22. juli-kommisjonens rapport og øvrige evalueringsrapporter viktige arbeidsdokumenter. Engasjementet er stort, meningene mange. Og selv om rapporten er trist lesning, bør det ikke være tvil om at politiet er åpen for å lære av sine feil. Mange kjenner seg igjen i kritikken. Det er et godt utgangspunkt. I Politidirektoratet er arbeidet med et «nytt» politi gitt høy prioritet. Det knytter seg store forventninger til det pågående endringsprogrammet. I denne utgaven av Norsk Politi reflekterer politidirektør Odd Reidar Humlegård over prosessen. Det er grunn til å merke seg hans ord om tydelighet. I det legger han blant annet at etaten må være tydelig i sine politifaglige råd til politikerne. Og han er konkret: Antallet politidistrikter må ned fra dagens 27 til maksimalt 18. Det trengs store og slagkraftige enheter for å takle fremtidens beredskapsmessige utfordringer. Det gjenstår å se om kritikken har svekket etatens omdømme. I så måte er det viktig å understreke at kvaliteten på norsk politi ikke utelukkende må vurderes ut fra det inntrykk som er skapt etter 22. juli i fjor. Norske politifolk er dyktige på mange felter. En viktig utfordring i tiden som kommer, blir å holde en fornuftig og balansert prioritering som ikke svekker disse områdene. Publikum må kunne stole på at for eksempel etterforskning og forebyggende innsats ikke blir skadelidende. Selv om beredskap av naturlige grunner får prioritet, må det samtidig arbeides hardt og systematisk for å utvikle andre felter i vår mangfoldige etat. Jobben blir krevende. Ting vil ta år. Men det er ikke spesielt dristig å spå at norsk politi vil komme styrket ut av det som i dag fremstår som en ytterst krevende prosess. I første omgang handler det om noe så enkelt som å brette opp ermene. Det har mange allerede gjort. Kåre M. Hansen redaktør Magasinet Norsk Politi Politidirektoratet Pb Dep., 0031 Oslo Intern e-post: Postmottak POD Ekstern e-post: Fagblad for politiog lensmannsetaten. Magasinet kan også leses på Ansvarlig utgiver: Politidirektør Odd Reidar Humlegård Redaktør: Kåre M. Hansen Desk/produksjon/rådgivning: Eirik Norderud, Teft Design Medarbeidere i denne utgave: Jan P. Solberg, (frilansjournalist), Erik Thallaug, Hans Fredrik Asbjørnsen, (fotografer), Øvrige bidragsytere: Hallvard M. Skauge (tegner) Forsidefoto: Erik Thallaug Trykk og distribusjon: Strålfors opplag: Neste utgave: desember 2012 All gjengivelse fra magasinet skal krediteres Magasinet Norsk Politi. issn «Det er viktig å understreke at kvaliteten på norsk politi ikke utelukkende må vurderes ut fra det inntrykk som er skapt etter 22. juli i fjor.» kåre m. hansen, redaktør 2 NORSK POLITI NORSK POLITI

3 Det usunne samlivet Det er ikke nok at politiet tar et oppgjør med seg selv. Etter 22. juli må også pressen og politikerne tenke igjennom sine roller. NÅR KATASTROFER skal forklares, er det fristende å lete etter snarveier. Peke ut de skyldige og forenkle virkeligheten med den skinnende åpenbaring av klokskap som kan inntreffe ved skrivebordene etter hendelsene. Riktig brukt er 22. juli-kommisjonens rapport et veikart til bedre beredskap og et klokere og mer effektivt politi. Som forenklet fordelingsnøkkel når det gjelder skyld, kan rapporten stå i veien for en ekte forståelse av svakhetene i det norske systemet. Den norske konstruksjonen preges av at de ledende samfunnskreftene gjensidig bekrefter hverandre. Fraværet av sunne, kritiske impulser fører til en idyllisering som skjuler konflikter og systemsvakheter. Politikere og journalister er sentrale aktører når denne sukkerlaken smøres utover landet. DET ER INGEN tvil om at 22. juli-kommisjonen representerer et hammerslag mot politiets autoritet og troverdighet. Det er en avgrunn mellom politiets egen beretning om 22. juli (Søndeland-rapporten) og kommisjonens funn og konklusjoner. Politiets viktigste valg handler derfor om å velge hvilken virkelighetsforståelse som gjelder. Det valget er enkelt, men ikke særlig fritt. Kommisjonen er fasit, uansett om det svir. Alt annet er politisk selvmord. DET ANDRE VALGET dreier seg om politiets fremtidige rolle. Det vil være fristende å mene at politiet må omskapes til et skarpere maktmiddel med nye og mer omfattende fullmakter. Jeg tror det er feil vei å gå. Norsk politi har normalt stor tillit. Det skyldes nærhet til befolkningen, vektlegging av konfliktløsning og troverdighet i maktutøvelsen. Et slikt hovedspor er det verdt å holde fast på. Samtidig er det liten tvil om at framtida krever et politi som har vesentlig bedre samsvar mellom ressursbruk, organisering og kriminell aktivitet. I FORLENGELSEN av dette er det viktig å tviholde på betydningen av politiets brede spekter av oppgaver. Et politi som er godt forberedt på terror og nasjonale katastrofer, men som ikke kan oppklare hverdagskriminalitet, er lite verdt. Her gjelder det å være standhaftig ansvarlig når politikerne roper på løsninger som er synlige og salgbare, men kanskje ikke effektive. 22. JULI FORTELLER mye om relasjonen mellom de tre samfunnsmaktene som begynner på P: politiet, politikerne og pressen. Her finnes mange eksempler på hva som skjer eller ikke skjer når usunn rolleblanding og gjensidig beskyttelse blir tingenes normale tilstand. I tiår etter tiår har politiet levd et beskyttet liv bak politikernes og pressens ukritiske omfavnelse. Uten en levende kritisk impuls svekkes viljen og evnen til endring og utvikling. GJENNOM NOKSÅ mange år har jeg observert norsk justispolitikk. Den er merkverdig endimensjonal sammenliknet med andre politikkområder. Justissektoren er et felt hvor politikerne gjerne vil vise muskler. Handlekraft defineres som høyere straffer og større bevilgninger, som regel nokså frakoblet tiltakenes reelle effekt. Viktige områder som forebygging og rehabilitering oppfattes som lite sexy, og får derfor ikke mye oppmerksomhet. Det er nokså merkverdig når nedgang i hverdagskriminalitet og en lavere tilbakefallsprosent i fengslene er mer lønnsomt enn å bore etter olje. En kriminalpolitikk som virker, sparer samfunnet for store kostnader. Fremfor alt øker den menneskenes livskvalitet. Etter 22. juli er det en reell fare for at politikerne velger å være tøffe i trynet fremfor å være langsiktige i kampen mot terror og ekstremisme. ENKELTE HEVDER at norsk presse burde ha oppdaget og beskrevet de systemfeilene som er avdekket av 22. juli-kommisjonen. Den kritikken beveger seg langs et riktig spor, men det finnes noen viktige forbehold. Kommisjonen kunne innkalle og samtale med kilder som var under vitneansvar. Veien til de samme opplysningene er langt mer krevende for mediene. Vi er avhengige av kilder som ofte risikerer jobb eller posisjon når de varsler om kritikkverdige forhold. Like fullt bør mediene ta selvkritikk for årelang mangel på systemkritikk innenfor justissektoren. kronikk john O. Egeland FORHOLDET MELLOM presse og politi har en spesiell historie i vårt land. Det preges av en nærhet som har to sider. På den ene siden har vi en åpenhet og tilgang til politikilder som er nokså enestående i et europeisk perspektiv. I Norge får etterforskere som kjenner den aktuelle saken, snakke med pressen. Vi har tatt vekk et filter som er vanlig i andre polititradisjoner. DENNE NÆRHETEN har en pris. I snart hundre år har journalister og politifolk hatt et intimt samliv der drivkraften er bytte av informasjon mot omtale. Denne «kontrakten» har medført at mediene behandler politiet som et kosedyr, dvs. som en gjenstand hevet over kritikk og konflikt. Samtidig har politikere fra de fleste partier vært ukritisk begeistret for alt som smaker av lov og orden. De lover hele tida strengere straffer og flere uniformer. Dette sammenfallet av medial og politisk skjønnhetspleie har skjermet politiet fra en seriøs og naturlig systemkritikk. RETTSSSAKEN MOT Anders Behring Breivik viste verdien av kontradiksjon. Saken ble best opplyst og avgjort av ulike faglige vurderinger av tiltaltes psyke. Det samme gjelder for andre virksomheter som må leve under konstant flomlys. Åpenhet og levende kritikk skaper utvikling og endring. 22. juli har lært oss at politi, politikere og medier har ulike roller å spille. Når disse rollene blir klarere og samtidig mer ulike, er ikke resultatet mer avstand og konflikt. Tvert imot skapes mer gjensidig respekt og mer kunnskap. «I tiår etter tiår har politiet levd et beskyttet liv bak politikernes og pressens ukritiske omfavnelse. Uten en levende kritisk impuls svekkes viljen og evnen til endring og utvikling.» john o. egeland, politisk kommentator i Dagbladet 4 NORSK POLITI NORSK POLITI

4 Nå bretter vi opp ermene Da det ble kunngjort at Odd Reidar Humlegård skulle overta roret i Politidirektoratet, haglet meldingene inn på mobilen og mailen hans fra folk som ville trå til for etaten. TEKST: Jan P. Solberg FOTO: Hans Fredrik Asbjørnsen 6 NORSK POLITI NORSK POLITI

5 ny politidirektør KOnstituert politidirektør: Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård ble utnevnt til ny politidirektør etter Øystein Mæland. Foto: NTB/Scanpix kripos-sjef: Oslo politidistrikts stabssjef Johan Fredriksen (f.v), visepolitimester Sveinung Sponheim, politidirektør i politidirektoratet Øystein Mæland og sjef for Kripos Odd Reidar Humlegård under en pressekonferanse på Grønland politistasjon mandag ifm terroraksjonene i Oslo og på Utøya fredag 22. juli juli-rapporten: Ledere og medarbeidere i politiet kjempet med klump i halsen da Alexandra Bech Gjørv sto på talerstolen og fortalte nasjonen om de alvorlige feilene i etaten. Det var vondt å lese rapporten, sier Humlegård. Foto denne siden: NTB/Scanpix «Det er en solid og usminket rapport som vi bør være takknemlige for. Rapporten vil være sentral i endringsprogrammet vi nå har satt i gang. Ja, jeg vil nesten si at den er en dreiebok for det som skal skje.» Odd reidar humlegård, konstituert politidirektør Både kjente og ukjente har sendt ham meldinger med lykkeønskninger og gratulasjoner. Mange av dem avsluttet med å si: Nå bretter vi opp ermene og trår til for politiet. Det var et budskap som varmet, forteller Humlegård, konstituert direktør for den etaten som fikk desidert hardest medfart av 22. julikommisjonen. Ledere og medarbeidere i politiet kjempet med klump i halsen da Alexandra Bech Gjørv sto på talerstolen og fortalte nasjonen om de alvorlige feilene i etaten. Rokkeringen i toppledelsen skjedde brått. Politidirektør Øystein Mæland trakk seg fra stillingen om kvelden 16. august. Ved midnatt fikk Humlegård telefon fra ledelsen i Justisdepartementet og ble bedt om å stille klokken neste morgen. I møtet, hvor både statsråd og departementsledelse deltok, ble Humlegård innbeordret som konstituert politidirektør frem til nyttår. Det kom som en stor overraskelse, sier han. Han har aldri søkt stillingen som politidirektør. I noen minutter var han litt fortumlet, innrømmer han. Men utover morgenen hadde han fine møter med statsråd og departementsledelse, og han sier han fikk avklart en del forhold som gjorde ham tryggere. Vondt å lese rapporten Humlegård sier mange i politiet har hatt tunge dager etter Gjørv-kommisjonens rapport. Likevel er han glad for rapporten. Det er en solid og usminket rapport som vi bør være takknemlige for. Rapporten vil være sentral i endringsprogrammet vi nå har satt i gang. Ja, jeg vil nesten si at den er en dreiebok for det som skal skje. Politietaten har også fått andre rapporter som gir anbefalinger og innspill: Sønderland-utvalget har evaluert politiets egen innsats. POD har evaluert seg selv. Hareide-rapporten inneholder også forbedringspunkter rettet mot politiet. Humlegård forteller at alle innspillene er systematisert og gruppert, og det er laget en matrise med tiltakene. Tar dere alle anbefalingene like alvorlig? Nei, det går ikke. Det vi har gjort, er å sikre at alle innspillene som har kommet gjennom de fire evalueringsrapportene, blir tatt med videre og vurdert. Mye er viktig, men alt kan ikke prioriteres like høyt. Du sier at du er glad for en usminket kommisjonsrapport. Mener du at politiets evaluering av egen innsats var en sminket versjon? Sønderlands rapport hadde et helt annet mandat. Den var mye smalere, og de som gjendette er sjefen Odd Reidar Humlegård (51), født i Porsgrunn, ble konstituert politidirektør ut året da Øystein Mæland trakk seg fra stillingen. Humlegård er sjef i Kripos, hvor han har tre år igjen av åremålsperioden. Tidligere var han sjef for Utrykningspolitiet. Han startet politikarrieren i 1984, har blant annet jobbet som polititjenestemann og jurist i Telemark og Oslo politidistrikt, og vært assisterende sysselmann på Svalbard. Han har jobbet som sjefkonsulent i Det Norske Veritas. Han er utdannet jurist, og har også befalsskolen og politiskolen, videre master of management fra Handelshøyskolen BI. Strategic Command Course, engelsk politis topplederutdanning. Han er gift, har to barn, og er bosatt i Porsgrunn. Blant annet handlet det om raskt å gjøre noe med avdelingsnivået i Politidirektoratet (POD). Jeg så at man trengte egne avdelinger for beredskap og IKT, for å løfte disse spørsmålene opp. Å styrke ledelsen i POD var det også enighet om, og etablering av endringsprogrammet. Jeg syntes jeg fikk god oppbakking på det jeg ønsket å sette i gang med, og det ga trygghet. 8 NORSK POLITI NORSK POLITI

6 endringer på alle plan: Det vi kan gjøre raskt, skal vi gjøre raskt, men vi må heller ikke forhaste oss, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Mye av det vi planlegger er langsiktig arbeid som tar tid. Vi jobber for eksempel med ny riksalarm, mer trening for skarpe oppdrag og å bedre bemanningen ved operasjonssentralene. enorm innsatsvilje: Politiet har fått mye skryt for jobben som ble gjort etter at det siste skuddet falt på Utøya, og politidirektør Humlegård sier det er viktig å ta rosen til seg oppi all kritikken som har kommet. Bildet her er tatt på landsiden ved Utøya i 22-tiden på kvelden 22. juli, noen få timer pågripelsen. Foto: NTB/Scanpix nomførte den, hadde ikke samme kompetanse, bredde og blikk. Å sammenligne de to rapportene er nesten som å sammenligne epler og pærer. Det er likevel momenter i Sønderland-rapporten som er verdifulle innspill, det sier også Gjørv, selv om hun er uenig i konklusjonene. Det jeg selv har satt spørsmålstegn ved, både i ettertid og underveis, er om det var lurt av etaten å sette i gang en egenevaluering. Det ble gjort i beste mening. Men når vi ser hva mandatet var, sammenlignet med 22. juli-kommisjonens, er det, i alle fall i etterpåklokskapens lys, lett å se at det ville bli bråk. Hva burde POD heller ha gjort? POD burde nok heller ha sagt til offentligheten: Avvent en ekstern evaluering. Og kom igjen og spør! Beskyldninger om at politiet skal ha tilslørt sannheten, har utvilsomt vært en ekstra belastning. Hva gjør den krasse kritikken i Gjørv-rapporten med tilliten til politiet? Nå er det viktig å vise at man tar kritikken inn over seg, og gjør noe med det. Hvilken kritikk syns du har vært verst? Kritikken om manglende erkjennelse av risiko, og beskrivelsen av politiet som en etat som ikke evner å se forbedringsområder, og ikke er ærlig nok. Humlegård kremter, retter seg opp i stolen og fortsetter med ny energi i stemmen: Men etter at dette kom på bordet, har politiets operative mannskaper unisont uttrykt at dette er forhold de kjenner seg igjen i. Gjørv-rapporten tror jeg er forløsende for mange. Også politimesterne gir Gjørv god attest og syns det er bra at dette kommer opp. Gjørv-rapporten berører svakheter som etaten selv har visst om, eller som mange har gått og følt på. Hva nå? Veien videre vil by på mange valg. Men én ting er Humlegård sikker på: Det må fokuseres mer på handling og gjennomføring av beslutninger. Dette er noe mange har savnet, sier han. Det gikk sju år før man fikk vedtatt et nytt beredskapssenter, som har vært ønsket av mange, ikke minst av Oslo politidistrikt. IKT er på samme måte. Man har visst om dataproblemene og har jobbet i lang tid for å finne løsninger, uten at spørsmålet er blitt satt skikkelig på dagsordenen og prioritert høyt nok. Av politikerne? Både av politikerne og av oss i politiet. Vi må være tydeligere. Det er nettopp det Gjørv-rapporten er. Tydelig. Ifølge Humlegård er det nødvendig. En effekt av de siste par måneders tydelighet er at politikerne nå ser problemene. Flere politikere har sagt i klartekst at de setter pris på å få høre hvordan det virkelig står til i politietaten. Denne type tydelighet tror jeg vi skal fortsette med, sier Humlegård. Ut fra et politifaglig ståsted må vi kunne si tydelig ifra om hva vi mener, og gi råd og anbefalinger. Noen utfordringer må vi ta ansvar for å ordne opp i selv, uten å be om mer ressurser eller etterspørre politiske beslutninger. Men det er også en del som vi ikke kan utrette uten politisk støtte. Reduksjon av antall politidistrikter er en slik beslutning. Jeg sier nå høyt og tydelig at vi ønsker oss en reduksjon. Jeg vet at det er politisk uenighet om spørsmålet, men slik jeg ser det, og slik de aller fleste politimesterne ser det, er det nødvendig. At ett og samme fylke inneholder to politidistrikter, og at de minste er på medarbeidere, er ikke robust nok. Bør politimesterne være like tydelig og si ifra om hva de får til og ikke får til med ressursene sine? Jeg syns ledere i offentlig sektor, inkludert politimesterne, har et ansvar for å utnytte ressursene optimalt. Og det er alltid noe å gå på: Jobbe smartere, mer effektivt, være bedre på samhandling. Når det er gjort, må man være tydelig om hva publikum kan forvente. Politisjefene må være ærligere? Jeg vil ikke bruke ordet ærlig, men noen ganger må man faktisk si rett ut til politikere og medier: Dette får jeg ikke til. Det er å forvente for mye av oss. Endringer vil komme Når dette er sagt, så bærer jeg på en bekymring om at det både internt i politiet og utad kan være noen som er litt for optimistiske i forhold til de varslede endringene, og ser for seg at alt vil forløses nå. Nå kommer pengene, nå kommer ressursene, nå blir det endring. Men sånn blir det jo ikke. En del endringer tar tid. Selv om regjeringen har gjort et konseptvalg med IKT, og det blir bevilget penger til IKT i statsbudsjettet, så vil det ta flere år å få systemet i drift. Det er det samme i politiet som i hvilken som helst annen organisasjon. Hvordan vil en vanlig polititjenestemann merke endringer fremover? Det vi kan gjøre raskt, skal vi gjøre raskt. Men vi må heller ikke forhaste oss. Mye av det vi planlegger, er langsiktig arbeid som tar tid. Vi jobber for eksempel med ny riksalarm, mer trening for skarpe oppdrag, og bedre bemanning ved operasjonssentralene. Det hadde vært lett nå å si at vi kjøper inn bærbare ipader til alle, og sørger for at de fungere ute i bilene. Det er et synlig grep, men det blir ikke bra nok. Humlegård tror kultur og holdninger i politiets ledelse kan bli det vanskeligste å gripe fatt i. For eksempel er det ikke lett å si hva som er for dårlig, og hva som er akseptabelt nivå, og deretter finne egnede tiltak. Vi er nok nødt til å ha fokus flere steder. Gjennom utdanning og etterutdanning, gjennom det daglige arbeidet, i samtaler og diskusjoner på jobb. Også i rekruttering bør man ha det i bakhodet. Dette er et omfattende og svært langsiktig arbeid. I Kripos tok vi i bruk begrepet «medarbeiderskap». Det liker jeg. Det føles mer forpliktende enn bare å være ansatt. Å jobbe mot å endre kultur og holdninger behøver ikke å koste noe særlig, men det er et arbeid som aldri tar slutt, poengterer han. At holdningsendringer er nødvendig, er han ikke i tvil om. For eksempel kan kultur og holdninger til samhandling bli bedre. Vi må være enda mer bevisst på hvordan vi samvirker med andre, både internt og med andre etater og samfunnsaktører. For eksempel handler vanlig kriminalitetsforebyggende arbeid i stor grad om samhandling, gjennom tilstedeværelse i lokalsamfunn, politiråd og så videre. Det kan være at mange i etaten ikke forstår helt hva som menes med at kultur og holdninger ikke er bra nok, sier Humlegård. Og han legger til at han skjønner dem: Man har jobbet i politiet en stund, er stolt av jobben sin, stolt av kollegene. Og så kommer noen og sier at det er noe galt med kulturen og holdningene. Jeg syns mange i politiet har all grunn til å være stolte, sier han. Mange gjorde også en fantastisk innsats i forbindelse med Kripos hadde 146 av sine 500 medarbeidere i sving etter anslaget. Jeg så selv hvordan de sto på og ofret seg. Noen jobbet så hardt at de gikk ned flere kilo. Innsatsviljen var helt enorm, og arbeidet de utførte i faglig toppklasse. Politiet har fått mye skryt for jobben som ble gjort etter at det siste skuddet falt på Utøya, og Humlegård sier det er viktig å ta rosen til seg oppi all kritikken som har kommet. Samtidig er han tydelig på at politiet må bli flinkere. Og politiet må særlig bli flinkere til å lære. Under øvelser er det gjerne de samme tingene som svikter. Dårlig kommunikasjon og svikt i samvirke er gjengangere. Dette må politiet trekke lærdom av og gjøre noe med, er hans klare budskap. Det er først og fremst et ledelsesansvar. Vi trenger et resultatorientert lederskap som sørger for at lærdom trekkes ut av erfaringer og formidles til ytterste ledd i organisasjonen. Etter både øvelser og hendelser bør man evaluere for å lære. Hva gikk bra? Hva sviktet? Og dette må være kritiske og tøffe evalueringer om de skal ha noen nytte, sier Odd Reidar Humlegård. 10 NORSK POLITI NORSK POLITI

7 GJØRV-KOMMISJONENS ANBEFalingER 22. juli-kommisjonen kommer i sin konklusjon med klare anbefalinger til politiet. Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård kommenterer her de ni forbedringspunktene som kommisjonen mener Politidirektoratet bør sette fokus på: 1 tydelig system må på plass: «Politidirektoratet må etablere et tydelig målstyringssystem som dekker helheten i etatens oppgaver, og sørge for sammenheng mellom mål, prioriteringer, ressurs- og bemanningsplanlegging, ressursbruk og rapportering. Den operative virksomheten må forsterkes. Tydelige krav til responstid, responskvalitet og samsvar mellom oppgaver og bemanning må etableres.» Humlegårds kommentar: Jeg mener at dette punktet er svært viktig, og jeg liker at det fremheves at målstyringssystemet skal dekke helheten. Det betyr at systemet også må dekke de områdene som ikke er direkte berørt av kommisjonsrapporten. Vi må huske at kommisjonens rapport tar for seg en helt konkret hendelse. Men politiet driver med mye annet enn det som beskrives i rapporten. For eksempel er kriminalitetsbekjempelse en viktig del av helheten. Å tenke helhet er enormt viktig fremover. Alt henger sammen med alt. Men jeg ser dette punktet i Gjørvkommisjonens rapport som en bra start for et nødvendig endringsarbeid. Denne anbefalingen innebærer ekstra bemanning. Mer bemanning må til for å forsterke den operative virksomheten. Om det skjer i form av ekstra ressurstilførsel, omprioritering av eksisterende ressurser eller en kombinasjon av begge deler, gjenstår å se. 7. august 2012: Justisminister Grete Faremo møtte pressen for å orientere om Øystein Mælands avgang. Kripossjef Odd Reidar Humlegård ble samtidig presentert som konstituert politidirektør etter Mæland. Foto: NTB/Scanpix Tilliten til politiet Humlegård er svært opptatt av tillit. Tillit er politiets viktigste kapital, sier han, ved siden av medarbeiderne. Tilliten til politiet avhenger av hvordan vi evner å innfri forventningene. I Norge har innbyggerne høye forventninger til politiet, og det er et privilegium. At ikke alle forventningene ble innfridd 22.7., må vi akseptere. Måten vi kan vinne den tapte tilliten tilbake på, er å gjøre endringer og forbedre oss. Vi må ikke glemme at det er mye som fungerer bra i norsk politi, fortsetter han. Det sier jeg ikke bare for å holde motet oppe i etaten, men fordi det er sant. At vi ikke løste det helt ekstreme oppdraget 22.7., skal vi ikke prøve å skjule. Men vi må også huske bakteppet er den verste katastrofen i Norge siden andre verdenskrig. Humlegård ser blant annet den høye deltagelsen av norsk politi i internasjonale operasjoner som en indikasjon på at norsk politi er i toppklasse. Til å være et så lite land får norsk politi mange sentrale oppgaver i utlandet. Det er fordi vi har et velutdannet politi, med høy moral og etikk, som evner å samarbeide. Dette er viktig å tenke på i fortsettelsen jeg vil at medarbeidere i hele etaten skal ha det både i hodet og hjertet. Norsk politi er dyktig. Samtidig skal vi akseptere det vi har fått kritikk for. Humlegård og ministeren Hver fredag morgen møter Humlegård justisministeren til brief. Humlegård beskriver kontakten med statsråden som god. Han sier han opplever at både Faremo og embetsverket har tillit til jobben POD gjør med endringsprogrammet. Har du fått noe foreløpig mandat? Ikke noe skriftlig, men jeg tror jeg skjønner hva som må gjøres. Nå handler det om å fokusere på endringsprogrammet. Om det er noe jeg lurer jeg på, er det bare å ta en telefon. Han skjuler likevel ikke at han er spent på fortsettelsen. Først er det statsbudsjettet, deretter stortingsmeldingen og instruksen for POD som skal avklare grensesnittet mellom departementet og POD. Det har kommet frem at det har vært altfor mye detaljstyring og for mange målområder og rapporteringsområder, og dette må man se på. PODs rolle må tegnes bedre. Det er ingen tvil om at dette blir en spennende høst. Torodd Veiding, politimester i Asker og Bærum politidistrikt, ble i september innbeordret som programdirektør i POD, en ny toppstilling. Vi skal sette sammen en programledelse og et programstyre, forklarer Humlegård. Programstyret består av folk fra POD, politimesterkollegiet og organisasjonene. Veiding blir den i programledelsen som skal rapportere til styret, som ledes av meg. Vi trengte en erfaren og dyktig person i spissen for programledelsen. En som evner å lese signaler fra programstyret, departementet, politisjefkollegiet, og som også kjenner politiet fra innsiden. Ifølge Humlegård er Veiding anerkjent i politisjefkollegiet, han er en man lytter til. Han er også en mann som tåler å stå når det måtte butte imot. Ved å styrke organisasjonen på denne måten vil POD få mer styringsfart, bedre beslutningskraft og bedre samhandling, sier Odd Reidar Humlegård. Les mer om Veiding på side må ta sterkere ansvar: «Politidirektoratet må ta sterkere ansvar for samordning, effektivisering og mer enhetlige løsninger i Politi-Norge og for å påse at politiets organisering, på distriktsnivå, og lokalt nivå, er tilstrekkelig robust, både med hensyn til responstid og operasjonsledelsens kapasitet, erfaring og utrustning.» Humlegårds kommentar: Også før har det vært stilt spørsmål om politidirektoratets rolle. Mange har kritisert POD for ikke å ta en mer sentral rolle i samordning og enhetlig oppgaveløsning. Som tidligere leder for tre særorgan; UP, Kripos og som styreleder ved Politihøgskolen, har jeg selv følt at POD kunne ha vært bedre og tydeligere når det gjelder samordning og kraftsamling. Allerede ved opprettelsen av POD var det spørsmål om hvor tydelig og samlende POD skulle være. Hva skal ligge på politimesterenes bord, og hva skal POD blande seg i? Vi venter nå på instruks fra Justisdepartementet som skal tydeliggjøre PODs rolle og grensesnitt mellom departement og direktorat. Jeg tror det er en forventning i etaten, og utenfra også, om at POD skal ta et sterkere ansvar og ha et klarere mandat For å gjøre politiet mer robust på distriktsnivå, er det PODs ønske at vi reduserer antall politidistrikter fra 27 til maksimalt 18. Vi mener tidspunktet er riktig for en slik endring. Robuste politidistrikter er nødvendig, både for å håndtere vanlig kriminalitet og mer ekstraordinære hendelser. Det vil komme store hendelser i fremtiden også. Uansett type hendelse terror, ulykke eller naturkatastrofe så trengs det robuste politistrikter og operasjonssentraler med kapasitet. Med 33 politidistrikter og særorgan blir også kontrollspennet til politidirektøren for stort. 3 helhetlig ikt-strategi: «Politidirektoratet må raskt utarbeide en klar, helhetlig IKT-strategi for politiet for å muliggjøre samhandling på operativt og taktisk nivå, og for å kunne analysere, styre, og utvikle etaten strategisk. Det må settes av midler til en rask og effektiv implementering.» 4 effektiv varsling: «Operasjonssentralene må være utrustet og bemannet til å fylle sin viktige rolle. Enhetlige løsninger for effektiv varsling mellom distrikter og rask varsling og mobilisering av egne mannskaper må etableres.» Humlegårds kommentar: I en tid med mange mørke skyer over politiet, ser jeg noen solskinnsdager på langtidsvarselet. Regjeringen tok i slutten av august et valg om at man skulle erstatte det gamle straffesakssystemet med noe helt nytt. For politiet er det en svært god nyhet. Regjeringen valgte å gå for «nybygg», som er en kjempeinvestering, kanskje opp mot 2,8 milliarder kroner. Avgjørelsen gjør meg optimistisk og oppløftet. Jeg synes regjeringen virkelig fortjener honnør for dette valget. Det kan også tyde på at politikerne nå ser alvoret. Med sin bakgrunn fra Microsoft og Forvaret har statsråd Grete Faremo alle forutsetninger for å se behovet for moderne teknologiløsninger i politiet. Arbeidet med IKT startet lenge før Humlegårds kommentar: Vi trenger robuste politidistrikter med god ressursutnyttelse og kompetente medarbeidere. De minste politidistriktene er på ingen måte klar for å håndtere en sånn hendelse som vi hadde Selv landets største operasjonssentral, Oslo, hadde ikke kapasitet til å ta unna. Man kan knapt tenke seg selv hvordan Nordre Buskerud, en av landets minste operasjonssentraler, hadde det.et politidistrikt må være såpass stort at operasjonssentralen har nok ressurser til å håndtere en stor og uventet hendelse i initialfasen, Jeg har selv sittet i den sentrale styringsgruppa for det som heter «Merverdiprogrammet», altså politiets IKT-satsingsprosjekt. En grundig konsekvensutredning er gjort. Man ønsker å bygge et system som både håndterer straffesaksprogrammene og fungerer som plattform for operative systemer ute i felt. I min tid som leder av UP tok vi i bruk flere mobile løsninger. Det var fantastisk å se hvordan det var med på å effektivisere arbeidet. Egentlig er det ikke et IKT-prosjekt vi snakker om nå, men et gedigent omstillingsprosjekt, og det fordrer en viss modningstid, slik at organisasjonen er klar. Teknologi påvirker arbeidet og krever nye arbeidsformer. Har man ny teknologi, men bruker gamle arbeidsformer, så får man gamle resultater. som er den mest kritiske fasen. Én person på vakt holder ikke når det skjer noe stort. Det kan være hektisk nok en helt vanlig lørdagskveld. Fungerende operasjonssentraler er nødvendig for å ta riktige beslutninger, styre ressurser og samordne innsats. Det som er veldig viktig nå, er at vi ikke planlegger mot at det skal skje en lignende hendelse som Neste store hendelse kan være en flystyrt, en naturkatastrofe eller noe annet. Men siden håndteringen av katastrofer har mange likehetstrekk, kan operasjonssentralene forbedrede seg godt likevel. 12 NORSK POLITI NORSK POLITI

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 Oversikt forsikringer 2011 Vi jobber hele tiden for å få best mulige vilkår til rimeligst

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,-

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- Verre enn å møte kriminelle side 12-15 Politisivile får ulik lønn side 16-17 Etterspurt politikompetanse side 22-23 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- NR 10 POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ SPAREBLUSS Polititjenesten

Detaljer

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hvor lenge er man en kriminell?

Hvor lenge er man en kriminell? nr 11 07.11.2012 løssalg kr 55,- For ni år siden ble en 17-åring pågrepet med 1,2 gram hasj. Han var god nok for Politihøgskolen men ikke for Asker og Bærum politidistrikt. Hvor lenge er man en kriminell?

Detaljer

Færre. lovbrudd. enn på tjue år

Færre. lovbrudd. enn på tjue år Norsk Politi nr.1 // mars 2011 Færre lovbrudd enn på tjue år n Vinning utgjør 47 prosent av den totale mengden anmeldt kriminalitet, og har hatt en nedgang på 20 prosent siden 1999. n Den store nedgangen

Detaljer

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR 17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR Politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt slår nå alarm etter omfattende lekkasjeproblem fra etterforskningen rundt drapet av en politikollega.

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE nr 12 11.12.2009 løssalg kr 55.- Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:32 Sending file DCS_3156.jpg sent Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:58 kjenner du igjen bildet? Jente_10 -- Thu Des 1 23:57:02? Johnny_B -- Thu Des

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten.

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. nr 4 11.04.2011 løssalg kr 55,- KAMPEN OVER Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. Side 21, 22,23, 24 og 25 2 KOLOFON www.politiforum.no

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer