Norsk. Politi. nr.3 // oktober Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste"

Transkript

1 Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård har overtatt ledelsen i Politidirektoratet. Han har klare formeninger om hvordan etaten skal styres fremover, og hva som må til for å endre kurs.

2 04 kronikk Dagbladets John Olav Egeland kommenterer forholdet mellom pressen og politiet i lys av Gjørv-rapportens konklusjoner. leder 23 nytt beredskapssenter Det planlagte beredskapssenteret skal ligge på Alnabru i Oslo. Tomten er omgitt av et godt veinett og er også egnet for helikoptertrafikk. 06 opprydningen Gjørv-rapporten foreligger og Odd Reidar Humlegård har tatt over direktørstolen i POD. Nå er det store endringsarbeidet påbegynt. 25 styrket beredskap Helikoptertjenesten har ansatt flere nye piloter. Vi ble med en av dem på treningstur. 30 portrettet Tillitsvalgte og grasrota i politiet er glad for at man nå kan snakke åpent om etatens utilstrekkelighet, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund Østfold. 40 nødetater samlet I Søndre Buskerud sitter alle nødetatsentralene samlet. Det er alle parter godt fornøyd med. 44 alltid i beredskap Det hender lensmann Kristoffer Tessem (31) må rykke ut midt på natten. Noen ganger tar han like godt kona med i politibilen. Veien videre Temaet for denne utgaven av Norsk Politi, er beredskap. Det er et naturlig valg. Etter hendelsene 22. juli i fjor er det påvist at mye sviktet denne skjebnesvangre sommerdagen. Beredskap og krisehåndtering holdt ikke mål. Politiet har måttet tåle sterk og vedvarende kritikk. Det har vært en tøff tid for politiets ansatte. Den beske kritikken i 22. juli-kommisjonens rapport, samt langvarig negativ mediedekning, har vært krevende både for enkeltpersoner og politiet som etat. Det er ikke moro å gå på jobb når arbeidsplassen din dag etter dag henges ut på TV og i avisene, sa en kollega nylig. Nei, det er ikke det. Men vi skal huske at de som først og fremst trenger samfunnets sympati, støtte og forståelse, er tragediens virkelige ofre, de som direkte og indirekte ble rammet av gjerningsmannens ufattelige ondskap. De overlevende og etterlatte må leve videre med en smerte andre neppe forstår rekkevidden av. Mediedekningen kan ha gitt inntrykk av at politiet ikke har evnet å ta kritikken inn over seg. Slik er det heldigvis ikke. I hele etaten er 22. juli-kommisjonens rapport og øvrige evalueringsrapporter viktige arbeidsdokumenter. Engasjementet er stort, meningene mange. Og selv om rapporten er trist lesning, bør det ikke være tvil om at politiet er åpen for å lære av sine feil. Mange kjenner seg igjen i kritikken. Det er et godt utgangspunkt. I Politidirektoratet er arbeidet med et «nytt» politi gitt høy prioritet. Det knytter seg store forventninger til det pågående endringsprogrammet. I denne utgaven av Norsk Politi reflekterer politidirektør Odd Reidar Humlegård over prosessen. Det er grunn til å merke seg hans ord om tydelighet. I det legger han blant annet at etaten må være tydelig i sine politifaglige råd til politikerne. Og han er konkret: Antallet politidistrikter må ned fra dagens 27 til maksimalt 18. Det trengs store og slagkraftige enheter for å takle fremtidens beredskapsmessige utfordringer. Det gjenstår å se om kritikken har svekket etatens omdømme. I så måte er det viktig å understreke at kvaliteten på norsk politi ikke utelukkende må vurderes ut fra det inntrykk som er skapt etter 22. juli i fjor. Norske politifolk er dyktige på mange felter. En viktig utfordring i tiden som kommer, blir å holde en fornuftig og balansert prioritering som ikke svekker disse områdene. Publikum må kunne stole på at for eksempel etterforskning og forebyggende innsats ikke blir skadelidende. Selv om beredskap av naturlige grunner får prioritet, må det samtidig arbeides hardt og systematisk for å utvikle andre felter i vår mangfoldige etat. Jobben blir krevende. Ting vil ta år. Men det er ikke spesielt dristig å spå at norsk politi vil komme styrket ut av det som i dag fremstår som en ytterst krevende prosess. I første omgang handler det om noe så enkelt som å brette opp ermene. Det har mange allerede gjort. Kåre M. Hansen redaktør Magasinet Norsk Politi Politidirektoratet Pb Dep., 0031 Oslo Intern e-post: Postmottak POD Ekstern e-post: Fagblad for politiog lensmannsetaten. Magasinet kan også leses på Ansvarlig utgiver: Politidirektør Odd Reidar Humlegård Redaktør: Kåre M. Hansen Desk/produksjon/rådgivning: Eirik Norderud, Teft Design Medarbeidere i denne utgave: Jan P. Solberg, (frilansjournalist), Erik Thallaug, Hans Fredrik Asbjørnsen, (fotografer), Øvrige bidragsytere: Hallvard M. Skauge (tegner) Forsidefoto: Erik Thallaug Trykk og distribusjon: Strålfors opplag: Neste utgave: desember 2012 All gjengivelse fra magasinet skal krediteres Magasinet Norsk Politi. issn «Det er viktig å understreke at kvaliteten på norsk politi ikke utelukkende må vurderes ut fra det inntrykk som er skapt etter 22. juli i fjor.» kåre m. hansen, redaktør 2 NORSK POLITI NORSK POLITI

3 Det usunne samlivet Det er ikke nok at politiet tar et oppgjør med seg selv. Etter 22. juli må også pressen og politikerne tenke igjennom sine roller. NÅR KATASTROFER skal forklares, er det fristende å lete etter snarveier. Peke ut de skyldige og forenkle virkeligheten med den skinnende åpenbaring av klokskap som kan inntreffe ved skrivebordene etter hendelsene. Riktig brukt er 22. juli-kommisjonens rapport et veikart til bedre beredskap og et klokere og mer effektivt politi. Som forenklet fordelingsnøkkel når det gjelder skyld, kan rapporten stå i veien for en ekte forståelse av svakhetene i det norske systemet. Den norske konstruksjonen preges av at de ledende samfunnskreftene gjensidig bekrefter hverandre. Fraværet av sunne, kritiske impulser fører til en idyllisering som skjuler konflikter og systemsvakheter. Politikere og journalister er sentrale aktører når denne sukkerlaken smøres utover landet. DET ER INGEN tvil om at 22. juli-kommisjonen representerer et hammerslag mot politiets autoritet og troverdighet. Det er en avgrunn mellom politiets egen beretning om 22. juli (Søndeland-rapporten) og kommisjonens funn og konklusjoner. Politiets viktigste valg handler derfor om å velge hvilken virkelighetsforståelse som gjelder. Det valget er enkelt, men ikke særlig fritt. Kommisjonen er fasit, uansett om det svir. Alt annet er politisk selvmord. DET ANDRE VALGET dreier seg om politiets fremtidige rolle. Det vil være fristende å mene at politiet må omskapes til et skarpere maktmiddel med nye og mer omfattende fullmakter. Jeg tror det er feil vei å gå. Norsk politi har normalt stor tillit. Det skyldes nærhet til befolkningen, vektlegging av konfliktløsning og troverdighet i maktutøvelsen. Et slikt hovedspor er det verdt å holde fast på. Samtidig er det liten tvil om at framtida krever et politi som har vesentlig bedre samsvar mellom ressursbruk, organisering og kriminell aktivitet. I FORLENGELSEN av dette er det viktig å tviholde på betydningen av politiets brede spekter av oppgaver. Et politi som er godt forberedt på terror og nasjonale katastrofer, men som ikke kan oppklare hverdagskriminalitet, er lite verdt. Her gjelder det å være standhaftig ansvarlig når politikerne roper på løsninger som er synlige og salgbare, men kanskje ikke effektive. 22. JULI FORTELLER mye om relasjonen mellom de tre samfunnsmaktene som begynner på P: politiet, politikerne og pressen. Her finnes mange eksempler på hva som skjer eller ikke skjer når usunn rolleblanding og gjensidig beskyttelse blir tingenes normale tilstand. I tiår etter tiår har politiet levd et beskyttet liv bak politikernes og pressens ukritiske omfavnelse. Uten en levende kritisk impuls svekkes viljen og evnen til endring og utvikling. GJENNOM NOKSÅ mange år har jeg observert norsk justispolitikk. Den er merkverdig endimensjonal sammenliknet med andre politikkområder. Justissektoren er et felt hvor politikerne gjerne vil vise muskler. Handlekraft defineres som høyere straffer og større bevilgninger, som regel nokså frakoblet tiltakenes reelle effekt. Viktige områder som forebygging og rehabilitering oppfattes som lite sexy, og får derfor ikke mye oppmerksomhet. Det er nokså merkverdig når nedgang i hverdagskriminalitet og en lavere tilbakefallsprosent i fengslene er mer lønnsomt enn å bore etter olje. En kriminalpolitikk som virker, sparer samfunnet for store kostnader. Fremfor alt øker den menneskenes livskvalitet. Etter 22. juli er det en reell fare for at politikerne velger å være tøffe i trynet fremfor å være langsiktige i kampen mot terror og ekstremisme. ENKELTE HEVDER at norsk presse burde ha oppdaget og beskrevet de systemfeilene som er avdekket av 22. juli-kommisjonen. Den kritikken beveger seg langs et riktig spor, men det finnes noen viktige forbehold. Kommisjonen kunne innkalle og samtale med kilder som var under vitneansvar. Veien til de samme opplysningene er langt mer krevende for mediene. Vi er avhengige av kilder som ofte risikerer jobb eller posisjon når de varsler om kritikkverdige forhold. Like fullt bør mediene ta selvkritikk for årelang mangel på systemkritikk innenfor justissektoren. kronikk john O. Egeland FORHOLDET MELLOM presse og politi har en spesiell historie i vårt land. Det preges av en nærhet som har to sider. På den ene siden har vi en åpenhet og tilgang til politikilder som er nokså enestående i et europeisk perspektiv. I Norge får etterforskere som kjenner den aktuelle saken, snakke med pressen. Vi har tatt vekk et filter som er vanlig i andre polititradisjoner. DENNE NÆRHETEN har en pris. I snart hundre år har journalister og politifolk hatt et intimt samliv der drivkraften er bytte av informasjon mot omtale. Denne «kontrakten» har medført at mediene behandler politiet som et kosedyr, dvs. som en gjenstand hevet over kritikk og konflikt. Samtidig har politikere fra de fleste partier vært ukritisk begeistret for alt som smaker av lov og orden. De lover hele tida strengere straffer og flere uniformer. Dette sammenfallet av medial og politisk skjønnhetspleie har skjermet politiet fra en seriøs og naturlig systemkritikk. RETTSSSAKEN MOT Anders Behring Breivik viste verdien av kontradiksjon. Saken ble best opplyst og avgjort av ulike faglige vurderinger av tiltaltes psyke. Det samme gjelder for andre virksomheter som må leve under konstant flomlys. Åpenhet og levende kritikk skaper utvikling og endring. 22. juli har lært oss at politi, politikere og medier har ulike roller å spille. Når disse rollene blir klarere og samtidig mer ulike, er ikke resultatet mer avstand og konflikt. Tvert imot skapes mer gjensidig respekt og mer kunnskap. «I tiår etter tiår har politiet levd et beskyttet liv bak politikernes og pressens ukritiske omfavnelse. Uten en levende kritisk impuls svekkes viljen og evnen til endring og utvikling.» john o. egeland, politisk kommentator i Dagbladet 4 NORSK POLITI NORSK POLITI

4 Nå bretter vi opp ermene Da det ble kunngjort at Odd Reidar Humlegård skulle overta roret i Politidirektoratet, haglet meldingene inn på mobilen og mailen hans fra folk som ville trå til for etaten. TEKST: Jan P. Solberg FOTO: Hans Fredrik Asbjørnsen 6 NORSK POLITI NORSK POLITI

5 ny politidirektør KOnstituert politidirektør: Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård ble utnevnt til ny politidirektør etter Øystein Mæland. Foto: NTB/Scanpix kripos-sjef: Oslo politidistrikts stabssjef Johan Fredriksen (f.v), visepolitimester Sveinung Sponheim, politidirektør i politidirektoratet Øystein Mæland og sjef for Kripos Odd Reidar Humlegård under en pressekonferanse på Grønland politistasjon mandag ifm terroraksjonene i Oslo og på Utøya fredag 22. juli juli-rapporten: Ledere og medarbeidere i politiet kjempet med klump i halsen da Alexandra Bech Gjørv sto på talerstolen og fortalte nasjonen om de alvorlige feilene i etaten. Det var vondt å lese rapporten, sier Humlegård. Foto denne siden: NTB/Scanpix «Det er en solid og usminket rapport som vi bør være takknemlige for. Rapporten vil være sentral i endringsprogrammet vi nå har satt i gang. Ja, jeg vil nesten si at den er en dreiebok for det som skal skje.» Odd reidar humlegård, konstituert politidirektør Både kjente og ukjente har sendt ham meldinger med lykkeønskninger og gratulasjoner. Mange av dem avsluttet med å si: Nå bretter vi opp ermene og trår til for politiet. Det var et budskap som varmet, forteller Humlegård, konstituert direktør for den etaten som fikk desidert hardest medfart av 22. julikommisjonen. Ledere og medarbeidere i politiet kjempet med klump i halsen da Alexandra Bech Gjørv sto på talerstolen og fortalte nasjonen om de alvorlige feilene i etaten. Rokkeringen i toppledelsen skjedde brått. Politidirektør Øystein Mæland trakk seg fra stillingen om kvelden 16. august. Ved midnatt fikk Humlegård telefon fra ledelsen i Justisdepartementet og ble bedt om å stille klokken neste morgen. I møtet, hvor både statsråd og departementsledelse deltok, ble Humlegård innbeordret som konstituert politidirektør frem til nyttår. Det kom som en stor overraskelse, sier han. Han har aldri søkt stillingen som politidirektør. I noen minutter var han litt fortumlet, innrømmer han. Men utover morgenen hadde han fine møter med statsråd og departementsledelse, og han sier han fikk avklart en del forhold som gjorde ham tryggere. Vondt å lese rapporten Humlegård sier mange i politiet har hatt tunge dager etter Gjørv-kommisjonens rapport. Likevel er han glad for rapporten. Det er en solid og usminket rapport som vi bør være takknemlige for. Rapporten vil være sentral i endringsprogrammet vi nå har satt i gang. Ja, jeg vil nesten si at den er en dreiebok for det som skal skje. Politietaten har også fått andre rapporter som gir anbefalinger og innspill: Sønderland-utvalget har evaluert politiets egen innsats. POD har evaluert seg selv. Hareide-rapporten inneholder også forbedringspunkter rettet mot politiet. Humlegård forteller at alle innspillene er systematisert og gruppert, og det er laget en matrise med tiltakene. Tar dere alle anbefalingene like alvorlig? Nei, det går ikke. Det vi har gjort, er å sikre at alle innspillene som har kommet gjennom de fire evalueringsrapportene, blir tatt med videre og vurdert. Mye er viktig, men alt kan ikke prioriteres like høyt. Du sier at du er glad for en usminket kommisjonsrapport. Mener du at politiets evaluering av egen innsats var en sminket versjon? Sønderlands rapport hadde et helt annet mandat. Den var mye smalere, og de som gjendette er sjefen Odd Reidar Humlegård (51), født i Porsgrunn, ble konstituert politidirektør ut året da Øystein Mæland trakk seg fra stillingen. Humlegård er sjef i Kripos, hvor han har tre år igjen av åremålsperioden. Tidligere var han sjef for Utrykningspolitiet. Han startet politikarrieren i 1984, har blant annet jobbet som polititjenestemann og jurist i Telemark og Oslo politidistrikt, og vært assisterende sysselmann på Svalbard. Han har jobbet som sjefkonsulent i Det Norske Veritas. Han er utdannet jurist, og har også befalsskolen og politiskolen, videre master of management fra Handelshøyskolen BI. Strategic Command Course, engelsk politis topplederutdanning. Han er gift, har to barn, og er bosatt i Porsgrunn. Blant annet handlet det om raskt å gjøre noe med avdelingsnivået i Politidirektoratet (POD). Jeg så at man trengte egne avdelinger for beredskap og IKT, for å løfte disse spørsmålene opp. Å styrke ledelsen i POD var det også enighet om, og etablering av endringsprogrammet. Jeg syntes jeg fikk god oppbakking på det jeg ønsket å sette i gang med, og det ga trygghet. 8 NORSK POLITI NORSK POLITI

6 endringer på alle plan: Det vi kan gjøre raskt, skal vi gjøre raskt, men vi må heller ikke forhaste oss, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Mye av det vi planlegger er langsiktig arbeid som tar tid. Vi jobber for eksempel med ny riksalarm, mer trening for skarpe oppdrag og å bedre bemanningen ved operasjonssentralene. enorm innsatsvilje: Politiet har fått mye skryt for jobben som ble gjort etter at det siste skuddet falt på Utøya, og politidirektør Humlegård sier det er viktig å ta rosen til seg oppi all kritikken som har kommet. Bildet her er tatt på landsiden ved Utøya i 22-tiden på kvelden 22. juli, noen få timer pågripelsen. Foto: NTB/Scanpix nomførte den, hadde ikke samme kompetanse, bredde og blikk. Å sammenligne de to rapportene er nesten som å sammenligne epler og pærer. Det er likevel momenter i Sønderland-rapporten som er verdifulle innspill, det sier også Gjørv, selv om hun er uenig i konklusjonene. Det jeg selv har satt spørsmålstegn ved, både i ettertid og underveis, er om det var lurt av etaten å sette i gang en egenevaluering. Det ble gjort i beste mening. Men når vi ser hva mandatet var, sammenlignet med 22. juli-kommisjonens, er det, i alle fall i etterpåklokskapens lys, lett å se at det ville bli bråk. Hva burde POD heller ha gjort? POD burde nok heller ha sagt til offentligheten: Avvent en ekstern evaluering. Og kom igjen og spør! Beskyldninger om at politiet skal ha tilslørt sannheten, har utvilsomt vært en ekstra belastning. Hva gjør den krasse kritikken i Gjørv-rapporten med tilliten til politiet? Nå er det viktig å vise at man tar kritikken inn over seg, og gjør noe med det. Hvilken kritikk syns du har vært verst? Kritikken om manglende erkjennelse av risiko, og beskrivelsen av politiet som en etat som ikke evner å se forbedringsområder, og ikke er ærlig nok. Humlegård kremter, retter seg opp i stolen og fortsetter med ny energi i stemmen: Men etter at dette kom på bordet, har politiets operative mannskaper unisont uttrykt at dette er forhold de kjenner seg igjen i. Gjørv-rapporten tror jeg er forløsende for mange. Også politimesterne gir Gjørv god attest og syns det er bra at dette kommer opp. Gjørv-rapporten berører svakheter som etaten selv har visst om, eller som mange har gått og følt på. Hva nå? Veien videre vil by på mange valg. Men én ting er Humlegård sikker på: Det må fokuseres mer på handling og gjennomføring av beslutninger. Dette er noe mange har savnet, sier han. Det gikk sju år før man fikk vedtatt et nytt beredskapssenter, som har vært ønsket av mange, ikke minst av Oslo politidistrikt. IKT er på samme måte. Man har visst om dataproblemene og har jobbet i lang tid for å finne løsninger, uten at spørsmålet er blitt satt skikkelig på dagsordenen og prioritert høyt nok. Av politikerne? Både av politikerne og av oss i politiet. Vi må være tydeligere. Det er nettopp det Gjørv-rapporten er. Tydelig. Ifølge Humlegård er det nødvendig. En effekt av de siste par måneders tydelighet er at politikerne nå ser problemene. Flere politikere har sagt i klartekst at de setter pris på å få høre hvordan det virkelig står til i politietaten. Denne type tydelighet tror jeg vi skal fortsette med, sier Humlegård. Ut fra et politifaglig ståsted må vi kunne si tydelig ifra om hva vi mener, og gi råd og anbefalinger. Noen utfordringer må vi ta ansvar for å ordne opp i selv, uten å be om mer ressurser eller etterspørre politiske beslutninger. Men det er også en del som vi ikke kan utrette uten politisk støtte. Reduksjon av antall politidistrikter er en slik beslutning. Jeg sier nå høyt og tydelig at vi ønsker oss en reduksjon. Jeg vet at det er politisk uenighet om spørsmålet, men slik jeg ser det, og slik de aller fleste politimesterne ser det, er det nødvendig. At ett og samme fylke inneholder to politidistrikter, og at de minste er på medarbeidere, er ikke robust nok. Bør politimesterne være like tydelig og si ifra om hva de får til og ikke får til med ressursene sine? Jeg syns ledere i offentlig sektor, inkludert politimesterne, har et ansvar for å utnytte ressursene optimalt. Og det er alltid noe å gå på: Jobbe smartere, mer effektivt, være bedre på samhandling. Når det er gjort, må man være tydelig om hva publikum kan forvente. Politisjefene må være ærligere? Jeg vil ikke bruke ordet ærlig, men noen ganger må man faktisk si rett ut til politikere og medier: Dette får jeg ikke til. Det er å forvente for mye av oss. Endringer vil komme Når dette er sagt, så bærer jeg på en bekymring om at det både internt i politiet og utad kan være noen som er litt for optimistiske i forhold til de varslede endringene, og ser for seg at alt vil forløses nå. Nå kommer pengene, nå kommer ressursene, nå blir det endring. Men sånn blir det jo ikke. En del endringer tar tid. Selv om regjeringen har gjort et konseptvalg med IKT, og det blir bevilget penger til IKT i statsbudsjettet, så vil det ta flere år å få systemet i drift. Det er det samme i politiet som i hvilken som helst annen organisasjon. Hvordan vil en vanlig polititjenestemann merke endringer fremover? Det vi kan gjøre raskt, skal vi gjøre raskt. Men vi må heller ikke forhaste oss. Mye av det vi planlegger, er langsiktig arbeid som tar tid. Vi jobber for eksempel med ny riksalarm, mer trening for skarpe oppdrag, og bedre bemanning ved operasjonssentralene. Det hadde vært lett nå å si at vi kjøper inn bærbare ipader til alle, og sørger for at de fungere ute i bilene. Det er et synlig grep, men det blir ikke bra nok. Humlegård tror kultur og holdninger i politiets ledelse kan bli det vanskeligste å gripe fatt i. For eksempel er det ikke lett å si hva som er for dårlig, og hva som er akseptabelt nivå, og deretter finne egnede tiltak. Vi er nok nødt til å ha fokus flere steder. Gjennom utdanning og etterutdanning, gjennom det daglige arbeidet, i samtaler og diskusjoner på jobb. Også i rekruttering bør man ha det i bakhodet. Dette er et omfattende og svært langsiktig arbeid. I Kripos tok vi i bruk begrepet «medarbeiderskap». Det liker jeg. Det føles mer forpliktende enn bare å være ansatt. Å jobbe mot å endre kultur og holdninger behøver ikke å koste noe særlig, men det er et arbeid som aldri tar slutt, poengterer han. At holdningsendringer er nødvendig, er han ikke i tvil om. For eksempel kan kultur og holdninger til samhandling bli bedre. Vi må være enda mer bevisst på hvordan vi samvirker med andre, både internt og med andre etater og samfunnsaktører. For eksempel handler vanlig kriminalitetsforebyggende arbeid i stor grad om samhandling, gjennom tilstedeværelse i lokalsamfunn, politiråd og så videre. Det kan være at mange i etaten ikke forstår helt hva som menes med at kultur og holdninger ikke er bra nok, sier Humlegård. Og han legger til at han skjønner dem: Man har jobbet i politiet en stund, er stolt av jobben sin, stolt av kollegene. Og så kommer noen og sier at det er noe galt med kulturen og holdningene. Jeg syns mange i politiet har all grunn til å være stolte, sier han. Mange gjorde også en fantastisk innsats i forbindelse med Kripos hadde 146 av sine 500 medarbeidere i sving etter anslaget. Jeg så selv hvordan de sto på og ofret seg. Noen jobbet så hardt at de gikk ned flere kilo. Innsatsviljen var helt enorm, og arbeidet de utførte i faglig toppklasse. Politiet har fått mye skryt for jobben som ble gjort etter at det siste skuddet falt på Utøya, og Humlegård sier det er viktig å ta rosen til seg oppi all kritikken som har kommet. Samtidig er han tydelig på at politiet må bli flinkere. Og politiet må særlig bli flinkere til å lære. Under øvelser er det gjerne de samme tingene som svikter. Dårlig kommunikasjon og svikt i samvirke er gjengangere. Dette må politiet trekke lærdom av og gjøre noe med, er hans klare budskap. Det er først og fremst et ledelsesansvar. Vi trenger et resultatorientert lederskap som sørger for at lærdom trekkes ut av erfaringer og formidles til ytterste ledd i organisasjonen. Etter både øvelser og hendelser bør man evaluere for å lære. Hva gikk bra? Hva sviktet? Og dette må være kritiske og tøffe evalueringer om de skal ha noen nytte, sier Odd Reidar Humlegård. 10 NORSK POLITI NORSK POLITI

7 GJØRV-KOMMISJONENS ANBEFalingER 22. juli-kommisjonen kommer i sin konklusjon med klare anbefalinger til politiet. Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård kommenterer her de ni forbedringspunktene som kommisjonen mener Politidirektoratet bør sette fokus på: 1 tydelig system må på plass: «Politidirektoratet må etablere et tydelig målstyringssystem som dekker helheten i etatens oppgaver, og sørge for sammenheng mellom mål, prioriteringer, ressurs- og bemanningsplanlegging, ressursbruk og rapportering. Den operative virksomheten må forsterkes. Tydelige krav til responstid, responskvalitet og samsvar mellom oppgaver og bemanning må etableres.» Humlegårds kommentar: Jeg mener at dette punktet er svært viktig, og jeg liker at det fremheves at målstyringssystemet skal dekke helheten. Det betyr at systemet også må dekke de områdene som ikke er direkte berørt av kommisjonsrapporten. Vi må huske at kommisjonens rapport tar for seg en helt konkret hendelse. Men politiet driver med mye annet enn det som beskrives i rapporten. For eksempel er kriminalitetsbekjempelse en viktig del av helheten. Å tenke helhet er enormt viktig fremover. Alt henger sammen med alt. Men jeg ser dette punktet i Gjørvkommisjonens rapport som en bra start for et nødvendig endringsarbeid. Denne anbefalingen innebærer ekstra bemanning. Mer bemanning må til for å forsterke den operative virksomheten. Om det skjer i form av ekstra ressurstilførsel, omprioritering av eksisterende ressurser eller en kombinasjon av begge deler, gjenstår å se. 7. august 2012: Justisminister Grete Faremo møtte pressen for å orientere om Øystein Mælands avgang. Kripossjef Odd Reidar Humlegård ble samtidig presentert som konstituert politidirektør etter Mæland. Foto: NTB/Scanpix Tilliten til politiet Humlegård er svært opptatt av tillit. Tillit er politiets viktigste kapital, sier han, ved siden av medarbeiderne. Tilliten til politiet avhenger av hvordan vi evner å innfri forventningene. I Norge har innbyggerne høye forventninger til politiet, og det er et privilegium. At ikke alle forventningene ble innfridd 22.7., må vi akseptere. Måten vi kan vinne den tapte tilliten tilbake på, er å gjøre endringer og forbedre oss. Vi må ikke glemme at det er mye som fungerer bra i norsk politi, fortsetter han. Det sier jeg ikke bare for å holde motet oppe i etaten, men fordi det er sant. At vi ikke løste det helt ekstreme oppdraget 22.7., skal vi ikke prøve å skjule. Men vi må også huske bakteppet er den verste katastrofen i Norge siden andre verdenskrig. Humlegård ser blant annet den høye deltagelsen av norsk politi i internasjonale operasjoner som en indikasjon på at norsk politi er i toppklasse. Til å være et så lite land får norsk politi mange sentrale oppgaver i utlandet. Det er fordi vi har et velutdannet politi, med høy moral og etikk, som evner å samarbeide. Dette er viktig å tenke på i fortsettelsen jeg vil at medarbeidere i hele etaten skal ha det både i hodet og hjertet. Norsk politi er dyktig. Samtidig skal vi akseptere det vi har fått kritikk for. Humlegård og ministeren Hver fredag morgen møter Humlegård justisministeren til brief. Humlegård beskriver kontakten med statsråden som god. Han sier han opplever at både Faremo og embetsverket har tillit til jobben POD gjør med endringsprogrammet. Har du fått noe foreløpig mandat? Ikke noe skriftlig, men jeg tror jeg skjønner hva som må gjøres. Nå handler det om å fokusere på endringsprogrammet. Om det er noe jeg lurer jeg på, er det bare å ta en telefon. Han skjuler likevel ikke at han er spent på fortsettelsen. Først er det statsbudsjettet, deretter stortingsmeldingen og instruksen for POD som skal avklare grensesnittet mellom departementet og POD. Det har kommet frem at det har vært altfor mye detaljstyring og for mange målområder og rapporteringsområder, og dette må man se på. PODs rolle må tegnes bedre. Det er ingen tvil om at dette blir en spennende høst. Torodd Veiding, politimester i Asker og Bærum politidistrikt, ble i september innbeordret som programdirektør i POD, en ny toppstilling. Vi skal sette sammen en programledelse og et programstyre, forklarer Humlegård. Programstyret består av folk fra POD, politimesterkollegiet og organisasjonene. Veiding blir den i programledelsen som skal rapportere til styret, som ledes av meg. Vi trengte en erfaren og dyktig person i spissen for programledelsen. En som evner å lese signaler fra programstyret, departementet, politisjefkollegiet, og som også kjenner politiet fra innsiden. Ifølge Humlegård er Veiding anerkjent i politisjefkollegiet, han er en man lytter til. Han er også en mann som tåler å stå når det måtte butte imot. Ved å styrke organisasjonen på denne måten vil POD få mer styringsfart, bedre beslutningskraft og bedre samhandling, sier Odd Reidar Humlegård. Les mer om Veiding på side må ta sterkere ansvar: «Politidirektoratet må ta sterkere ansvar for samordning, effektivisering og mer enhetlige løsninger i Politi-Norge og for å påse at politiets organisering, på distriktsnivå, og lokalt nivå, er tilstrekkelig robust, både med hensyn til responstid og operasjonsledelsens kapasitet, erfaring og utrustning.» Humlegårds kommentar: Også før har det vært stilt spørsmål om politidirektoratets rolle. Mange har kritisert POD for ikke å ta en mer sentral rolle i samordning og enhetlig oppgaveløsning. Som tidligere leder for tre særorgan; UP, Kripos og som styreleder ved Politihøgskolen, har jeg selv følt at POD kunne ha vært bedre og tydeligere når det gjelder samordning og kraftsamling. Allerede ved opprettelsen av POD var det spørsmål om hvor tydelig og samlende POD skulle være. Hva skal ligge på politimesterenes bord, og hva skal POD blande seg i? Vi venter nå på instruks fra Justisdepartementet som skal tydeliggjøre PODs rolle og grensesnitt mellom departement og direktorat. Jeg tror det er en forventning i etaten, og utenfra også, om at POD skal ta et sterkere ansvar og ha et klarere mandat For å gjøre politiet mer robust på distriktsnivå, er det PODs ønske at vi reduserer antall politidistrikter fra 27 til maksimalt 18. Vi mener tidspunktet er riktig for en slik endring. Robuste politidistrikter er nødvendig, både for å håndtere vanlig kriminalitet og mer ekstraordinære hendelser. Det vil komme store hendelser i fremtiden også. Uansett type hendelse terror, ulykke eller naturkatastrofe så trengs det robuste politistrikter og operasjonssentraler med kapasitet. Med 33 politidistrikter og særorgan blir også kontrollspennet til politidirektøren for stort. 3 helhetlig ikt-strategi: «Politidirektoratet må raskt utarbeide en klar, helhetlig IKT-strategi for politiet for å muliggjøre samhandling på operativt og taktisk nivå, og for å kunne analysere, styre, og utvikle etaten strategisk. Det må settes av midler til en rask og effektiv implementering.» 4 effektiv varsling: «Operasjonssentralene må være utrustet og bemannet til å fylle sin viktige rolle. Enhetlige løsninger for effektiv varsling mellom distrikter og rask varsling og mobilisering av egne mannskaper må etableres.» Humlegårds kommentar: I en tid med mange mørke skyer over politiet, ser jeg noen solskinnsdager på langtidsvarselet. Regjeringen tok i slutten av august et valg om at man skulle erstatte det gamle straffesakssystemet med noe helt nytt. For politiet er det en svært god nyhet. Regjeringen valgte å gå for «nybygg», som er en kjempeinvestering, kanskje opp mot 2,8 milliarder kroner. Avgjørelsen gjør meg optimistisk og oppløftet. Jeg synes regjeringen virkelig fortjener honnør for dette valget. Det kan også tyde på at politikerne nå ser alvoret. Med sin bakgrunn fra Microsoft og Forvaret har statsråd Grete Faremo alle forutsetninger for å se behovet for moderne teknologiløsninger i politiet. Arbeidet med IKT startet lenge før Humlegårds kommentar: Vi trenger robuste politidistrikter med god ressursutnyttelse og kompetente medarbeidere. De minste politidistriktene er på ingen måte klar for å håndtere en sånn hendelse som vi hadde Selv landets største operasjonssentral, Oslo, hadde ikke kapasitet til å ta unna. Man kan knapt tenke seg selv hvordan Nordre Buskerud, en av landets minste operasjonssentraler, hadde det.et politidistrikt må være såpass stort at operasjonssentralen har nok ressurser til å håndtere en stor og uventet hendelse i initialfasen, Jeg har selv sittet i den sentrale styringsgruppa for det som heter «Merverdiprogrammet», altså politiets IKT-satsingsprosjekt. En grundig konsekvensutredning er gjort. Man ønsker å bygge et system som både håndterer straffesaksprogrammene og fungerer som plattform for operative systemer ute i felt. I min tid som leder av UP tok vi i bruk flere mobile løsninger. Det var fantastisk å se hvordan det var med på å effektivisere arbeidet. Egentlig er det ikke et IKT-prosjekt vi snakker om nå, men et gedigent omstillingsprosjekt, og det fordrer en viss modningstid, slik at organisasjonen er klar. Teknologi påvirker arbeidet og krever nye arbeidsformer. Har man ny teknologi, men bruker gamle arbeidsformer, så får man gamle resultater. som er den mest kritiske fasen. Én person på vakt holder ikke når det skjer noe stort. Det kan være hektisk nok en helt vanlig lørdagskveld. Fungerende operasjonssentraler er nødvendig for å ta riktige beslutninger, styre ressurser og samordne innsats. Det som er veldig viktig nå, er at vi ikke planlegger mot at det skal skje en lignende hendelse som Neste store hendelse kan være en flystyrt, en naturkatastrofe eller noe annet. Men siden håndteringen av katastrofer har mange likehetstrekk, kan operasjonssentralene forbedrede seg godt likevel. 12 NORSK POLITI NORSK POLITI

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE NATIONAL POLICE DIRECTORATE Viktige prosjekter, dokumenter og tiltak i 2013 Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Innstillingen fra KKK Stortingsmelding Samfunnssikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Politiets beredskap og krisehåndtering

Politiets beredskap og krisehåndtering Politiets beredskap og krisehåndtering Viktige prosjekter, dokumenter og Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Stortingsmelding Samfunnsikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering av POD Styrket bemanning

Detaljer

REFLEKSJONER ETTER 22. JULI

REFLEKSJONER ETTER 22. JULI REFLEKSJONER ETTER 22. JULI NORGES KOMMUNEREVISORFORBUND ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER Oppdraget 2 Min bakgrunn Jurist Konserndirektør i Hydro HR, HMS, CSR, integritet Linjeleder i Hydro

Detaljer

Samfunnssikkerhetskonferansen 2013: «Det robuste Norge» 10. Januar Bjørn Otto Sverdrup, sekretariatsleder direktør Statoil

Samfunnssikkerhetskonferansen 2013: «Det robuste Norge» 10. Januar Bjørn Otto Sverdrup, sekretariatsleder direktør Statoil Samfunnssikkerhetskonferansen 2013: «Det robuste Norge» 10. Januar 2013 Bjørn Otto Sverdrup, sekretariatsleder direktør Statoil NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli kommisjonen REDNING PÅ STRANDEN

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12

Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12 Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12 Innledning Komitéleder og medlemmer. Som statsråden beskrev avslutningsvis i sitt innlegg, vil mange spørsmål omkring hendelsene

Detaljer

Presentasjon i forbindelse med at kommisjonen mottar DSBs samfunnssikkerhetspris 4. februar 2013

Presentasjon i forbindelse med at kommisjonen mottar DSBs samfunnssikkerhetspris 4. februar 2013 Presentasjon i forbindelse med at kommisjonen mottar DSBs samfunnssikkerhetspris 4. februar 2013 Kommisjonen ble oppløst 13. august 2012. Presentasjonen står for Alexandras regning Mandatet Oppnevnt av

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Politidirektoratet har sendt prosjektutredningen «Medarbeiderplattform i politiet» på intern høring i politietaten.

Politidirektoratet har sendt prosjektutredningen «Medarbeiderplattform i politiet» på intern høring i politietaten. Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato Oslo, 13.03.2014 HØRINGSUTTALELSE VEDR "MEDARBEIDERPLATTFORM I POLITIET» Politidirektoratet

Detaljer

REFLEKSJONER ETTER 22. JULI-KOMMISJONEN ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER

REFLEKSJONER ETTER 22. JULI-KOMMISJONEN ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER REFLEKSJONER ETTER 22. JULI-KOMMISJONEN ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER Oppdraget 2 Min bakgrunn Jurist Konserndirektør i Hydro HR, HMS, CSR, integritet Linjeleder i Hydro og Statoil Styrearbeid

Detaljer

Kultur og ledelse konkrete tiltak

Kultur og ledelse konkrete tiltak Kultur og ledelse konkrete tiltak Nr. Hva står det nå s. Hva bør det stå 1 «Politiet skal være en aktiv og kreativ etat der ledelse preger alle fra topp til bunn» og «Det vil måtte arbeides med å videreutvikle

Detaljer

REFLEKSJONER ETTER 22.JULI -SIKKERHETSFORUM ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER

REFLEKSJONER ETTER 22.JULI -SIKKERHETSFORUM ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER REFLEKSJONER ETTER 22.JULI -SIKKERHETSFORUM ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER Oppdraget 2 Min bakgrunn Jurist Konserndirektør i Hydro HR, HMS, CSR, integritet Linjeleder i Hydro og Statoil Styrearbeid

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

FORF 15. november Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering

FORF 15. november Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering FORF 15. november 2015 Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering Aktuelle tema Endringer i politidirektoratet / POD's rolle Politireformen og interimsløsninger Konsekvenser

Detaljer

Politiets evaluering av hendelsene 22. juli 2011 - metodevalg og metodeutfordringer

Politiets evaluering av hendelsene 22. juli 2011 - metodevalg og metodeutfordringer Politiets evaluering av hendelsene 22. juli 2011 - metodevalg og metodeutfordringer Evalueringskonferansen 4. september 2012 Avdelingsdirektør Espen Frøyland, Analyseavdelingen, Politidirektoratet Norsk

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Kommunikasjon og mediehåndtering

Kommunikasjon og mediehåndtering Kommunikasjon og mediehåndtering 26. jan 2011 Magne Lerø Ukeavisen Ledelse Disposisjon 1. Kommunikasjon og lederskap 2. Lojalitet og åpenhet 3. Taushetsplikt og varsling 4. Utviklingstrekk i mediene 5.

Detaljer

22. JULI; - HOLDNINGER, KULTUR OG LEDERSKAP

22. JULI; - HOLDNINGER, KULTUR OG LEDERSKAP 22. JULI; - HOLDNINGER, KULTUR OG LEDERSKAP FORVALTNINGSKONFERANSEN 2012 ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER Oppdraget 2 Min bakgrunn Jurist Konserndirektør i Hydro HR, HMS, CSR, integritet Direktør

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

POLITIET. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Terrorhendelsene 22072011 - Politiets evalueringsrapport - oppfølging.

POLITIET. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Terrorhendelsene 22072011 - Politiets evalueringsrapport - oppfølging. ; u POLITIET -)() mum ~; Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse I cir refiranse 2012/00867 2011/01324-35 011.1 Dato 11.05.2012 Terrorhendelsene 22072011 - Politiets evalueringsrapport

Detaljer

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder Nærpolitireformen Ordførere og rådmenn 11.5.2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

22. juli-angrepet Læringspunkter for statlig styring og ledelse

22. juli-angrepet Læringspunkter for statlig styring og ledelse 22. juli-angrepet Læringspunkter for statlig styring og ledelse Statens personaldirektør Merethe Foss Liverud Skodsborg Kurhotel 24.06.2013 1 2 Norwegian Ministry of Government, Administration, Reform

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Hvem er vi til for? Foto : Alstad Politidistrikt Sør-Øst 25.04.2016 Side 2 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Nye politidistrikter og beredskap

Nye politidistrikter og beredskap Nye politidistrikter og beredskap Brann- og redningsdagen i DSB 19. april 2016 Agenda Hvorfor må politiet endres? Bakgrunnen for nærpolitireformen Hva betyr nye politidistriktene for beredskapen i kommunene?

Detaljer

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon Krisekommunikasjon Kisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet og/eller troverdighet Utfordrende Overvåkning

Detaljer

Møte med administrasjon, politikere og media

Møte med administrasjon, politikere og media Møte med administrasjon, politikere og media Hvordan få fram det jeg vil si Hvordan få formidlet det jeg vil si? Både i møte med administrasjonen i kommunen, politikere, andre berørte parter og media,

Detaljer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2012/02643-28 008 9.9.2013 Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning Det vises

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN)

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) POLITIDIREKTORATET Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 201300608-3 8.9.2013 HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) 1. Innledning

Detaljer

Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret. Kommunekonferansen 2016

Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret. Kommunekonferansen 2016 Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret Kommunekonferansen 2016 Cecilie Daae, direktør DSB 20. mai 2016 Foto: Johnér Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015 Fra forordet

Detaljer

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn Mai 2012 Dette er SINTEF SINTEF seminar Hvordan lære av katastrofeøvelser? 2 Utfordringer i redningsarbeidet Hva sier brukerne og hvilke verktøy kan bedre læringen. Forskningsleder Jan Håvard Skjetne og

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

09.11.15 VARSLING. Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland

09.11.15 VARSLING. Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland 09.11.15 VARSLING Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland Politiets Fellesforbund Medlemi UNIO-hovedorganisasjonenfor Universitets-oghøyskoleutdannede. Den største fagforening i politiet

Detaljer

Beredskap Offentlige myndigheter og næringsliv - forebygging og beredskap mot terror og spionasje

Beredskap Offentlige myndigheter og næringsliv - forebygging og beredskap mot terror og spionasje Beredskap Offentlige myndigheter og næringsliv - forebygging og beredskap mot terror og spionasje Politimester Christine Fossen ENHET/AVDELING VGs forside 22. juli 2011: Beredskapen er blitt bedre -nasjonalt

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 22. januar 2009 Metode og gjennomføring Helgeland politidistrikt Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Politidirektoratet

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14 476 NOU 2012: 14 Forklaringer 14.11.2011 Sivil 15.11.2011 Innsatsleder 15.11.2011 Aksjonsleder 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 P 30 A 15.11.2011 P 30 B 15.11.2011 Operasjonsleder 16.11.2011

Detaljer

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15 BERDSKAPSØVELSE I «Vannkliden KF» tirsdag 17. juni 2014 Scenario innledning ca kl. 09:00 Langvarig strømbrudd i store deler av «Vanneby» har ført til at kriseledelsen er samlet i KO. Kriseledelsen ble

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 Mer politikraft Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 2 Dagdrømmer fra pappaperm! Politiet leverer De nyutdannede begynner i en etat som leverer Nye tall fra SSB viser blant annet en

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Mål for øvelsen del 1 og 2

Mål for øvelsen del 1 og 2 SNØ 2010 evaluering Evalueringsgruppen: Tone D. Bergan, DSB, Tove Heidi Silseth, Helsedirektoratet, Inger Margrethe Hætta Eikelmann, Statens strålevern, Olav Sønderland, Politidirektoratet, Asle Michael

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Operasjonssentralen på Twitter

Operasjonssentralen på Twitter Operasjonssentralen på Twitter Tore Solberg Operasjonsleder Oslo politidistrikt OSLO POLICE DISTRICT Hvorfor Twitter? Politidirektoratet 11.mars 2011 Rundskriv : Bruk av sosiale medier i politi- og lensmannsetaten

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland Nærpolitireformen Å bygge nye Orientering til Alstahaug kommune Politimester i Nordland Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Framtidas politi lokal struktur

Framtidas politi lokal struktur Framtidas politi lokal struktur På vei mot fremtidens politi Politireformen 16.09.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Nærpolitireformenbetydning. fremtidig samarbeid med øvrige etater

Nærpolitireformenbetydning. fremtidig samarbeid med øvrige etater Nærpolitireformenbetydning for fremtidig samarbeid med øvrige etater Pm Tone Vangen Sivilt-militært kontaktmøte 6/9 Politiinstruksens 1 ligger fast 2-1, 3.ledd " Gjennom sin virksomhet skal politiet være

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

På tide med ny tenkning om ledelse i det offentlige

På tide med ny tenkning om ledelse i det offentlige På tide med ny tenkning om ledelse i det offentlige Ingelin Killengreen Partnerforums vårkonferanse 10. juni 2013 1 Utgangspunkt Ledelse i staten er preget av at statlige ledere skal tjene fellesskapet,

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Samhandlingsprosessens betydning

Samhandlingsprosessens betydning Samhandlingsprosessens betydning Hva hindrer og hva bidrar til en god prosess? Anna Swärd Post doktor Senter for Byggenæringen Handelshøyskolen BI 18 mai 2015 BIs Senter for byggenæringen Opprettet i 2005

Detaljer

Møte med KS

Møte med KS Møte med KS 10.11.2016 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE RAPPORTER/ANALYSER FORVENTNINGER UTVIKLINGSTREKK politikere befolkningen Internasjonalisering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

FRA DATA TIL VISDOM. Legg til rette for kunnskapsarbeidet i kommunen! Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI

FRA DATA TIL VISDOM. Legg til rette for kunnskapsarbeidet i kommunen! Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI FRA DATA TIL VISDOM Legg til rette for kunnskapsarbeidet i kommunen! Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI Professor Petter Gottschalk Legg til rette for kunnskapsarbeid! 1 KUNNSKAP Professor

Detaljer

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Strategiplan 2008-2013 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Til alle ansatte Organisasjoner er alltid i utvikling. Det vil i stor grad være opp til oss selv hvordan, og i hvilken retning denne utviklingen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

KAN MARITIM NÆRING LÆRE NOE AV ERFARINGENE ETTER 22. JULI?

KAN MARITIM NÆRING LÆRE NOE AV ERFARINGENE ETTER 22. JULI? KAN MARITIM NÆRING LÆRE NOE AV ERFARINGENE ETTER 22. JULI? 22. JULI-KOMMISJONENS RAPPORT HAUGESUNDKONFERANSEN 2013 5. FEBRUAR 2013 RAGNAR L. AUGLEND TEMA MANDAT HOVEDFUNN OBSERVASJONER METODIKK MÅLSTYRING

Detaljer

Evalueringer i barnevernet. Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge

Evalueringer i barnevernet. Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge Evalueringer i barnevernet Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge Hvorfor evalueringer? Et ledd i å skaffe et kvalifiserte beslutningsgrunnlag, som Ledd i kunnskapsbasert tjenesteproduksjon

Detaljer

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014 PKF-konferansen 2014 Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen Gardermoen, 12. mars 2014 Politianalysens definisjon av forebygging Holdningsskapende arbeid blant ungdom gjennom tett oppfølging av personer

Detaljer

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak SLT Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak Kriminalitet koster samfunnet enorme summer, både økonomisk og menneskelig. Effektivt forebyggingsarbeid er en investering som på sikt får betydelig

Detaljer

«Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør

«Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør Miniseminar 11. mars 2013 «Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør Innhold 1. Departementenes gjennomføringsutfordringer 2. Gjennomføring av NAV reformen

Detaljer

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 2015-05-18 A03 - S:14/04372-24 Antall vedlegg Side 1 1 av 5 Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Innledning Norske virksomheter opplever stadig flere dataangrep.

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer