Offentleg høyring - høyringssvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentleg høyring - høyringssvar"

Transkript

1 Fjell kommune Rådhuset Postboks Straume E-post: Innsendt: :25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå: Privatperson Etternamn Veland Adresse E-postadresse Fornamn Elin I. Postnr Poststad Kolltveit Telefonnr Saka gjeld Saksnr. 2012/68 Høyringssak Skulestruktur Høyringssvar Jeg har noen tanker angående mulig nedlegging av Ekerhovd skole og overføring av elever og lærere til Kolltveit skole. Se vedlagte skriv. Vedlegg Her oppgir du ev. vedlegg som styrkar /støtter svaret. Type vedlegg Last opp vedlegg Innspill nedlegging av Ekerhovd skole.docx Ettersending per post Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersending per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side 1 av 1

2 Elin I. Veland 5360 Kolltveit Fjell kommune Skulesjefen Postboks Straume FLYTTING AV ELEVENE PÅ EKERHOVD SKOLE TIL KOLLTVEIT SKOLE. Jeg har noen tanker angående mulig nedlegging av Ekerhovd skole og overføring av elever og lærere til Kolltveit skole. Jeg forstår hvorfor kommunen ønsker sammenslåing, men er totalt uenig i prosessen! Komiteen har innrømt at de ikke har fagkompetanse på skole og skolemiljø, og det kan virke som at dette også mangler i informasjonsgrunnlaget deres. Inntrykket er at det er kun Norconsult sine matematiske beregninger som vektlegges. Det gir da en ujevn vektskål å ta avgjørelser på. Norconsult sine elevtall på kapasitet er høyere enn det som rektor på Kolltveit skole tidligere har uttalt er forsvarlig. (Norconsult sier 240, mens Kolltveit skole sier 210.) Det er et avvik som utgjør en hel klasse, men det var ingen i komiteen som kunne svare på hvorfor det der er avvik, ei heller om de kommer til å følge det opp. Et slikt avvik kan være avgjørende for utfallet, og bør kontrolleres. På folkemøtet på Ekerhovd skole den 7/2-13, sa komiteen fra kommunen at rektor og administrasjonen på Kolltveit skole jobber for at alle fra Ekerhovd skal få plass på Kolltveit, og at det skal fint la seg gjøre. Jeg har snakket med rektor ved Kolltveit skole i ettertid, og hun vil ikke vedkjenne seg at en overføring slik planen foreligger nå er forsvarlig. Det er trist at komiteen tar andres ord i munnen uten å være sikker på at det er rett det de sier. Jeg mener rektor skal arbeide for skolens elever og ansatte sitt beste. Ikke for at en sammenslåing skal kunne gjennomføres på mindre enn 8 måneder, som i praksis vil si 2 måneder. Spørsmål som dukker opp er om deler av fagmiljøet på Kolltveit skole er inhabilt? Og er det eksterne fagpersoner på skole og skolemiljø som ser på Kolltveit skoles planløsning og mulig utnytting? Det er ved flere anledninger nevnt paviljonger. Det er jo et flott ord for brakker. Uansett hvor midlertidig det er, er det ingen god løsning, før en langsiktig utbyggingsplan også foreligger. Det må foreligge en forventning og plan på hvor lenge slike brakker skal stå. Et annet moment ifm brakker, er at det reduserer et allerede trangt uteareal. Det er helt ulogisk å øke elevantallet med 50% og samtidig redusere uteareal betraktelig. Det er sant at det er ledig kapasitet på Kolltveit skole, men den er ganske jevnt ledig. Det er meget ujevne klasser som vil komme fra Ekerhovd, noe som vil gjøre enkelte klasse for store.

3 Samtidig er det kun 7 klasserom. Derfor må skolen bygges om UTEN å ta av allerede felles arealer. Det var snakke mye om og vektlagt i stor grad at skolebruksplanen må gjennomføres for å få likeverd i skolene. Dersom Ekerhovd blir lempet over på Kolltveit i gjeldende form blir det overhodet ikke noe form for likeverd på Kolltveit, sammenlignet med andre skoler i Fjell kommune. Da setter dere Kolltveit tilbake. Bygg ut Kolltveit på en forsvarlig måte FØRST, for så å overføre Ekerhovd. Da vil det være mulig å ønske Ekerhovd velkommen, og de vil føle seg velkommen. Slik situasjonen er i dag, er det vanskelig for Ekerhovd å føle seg velkommen. De vil mest sannsynlig føle at de trenger seg på Dette går igjen tilbake til at det mangler en helhetlig plan. Det må lages en helhetlig, langsiktig plan! Hvor både barn og ansatte blir ivaretatt på en verdig måte! Jeg har ikke sett eller hørt om noen konsekvensutredelse på sammenslåingen. Det burde være et krav i slike alvorlige beslutninger som vil ramme hele bygdesamfunn. Det rammer ikke bare samfunnet som mister sin skole, men også i aller høyeste grad samfunnet som får tilført ca 50% flere elever "over natten". Kolltveit er i rask utvikling og nye hus er både under bygging og planlagt bygd. Det er flere som allerede i dag bor på Kolltveit som bygger nytt på Kolltveit, og vil selge sine "gamle" hus. Utbyggingen på Blommen ble kommentert på folkemøtet på Ekerhovd skole. Disse elevene skal busses til Knappskog i følge komiteen. Komiteen glemmer at folk som allerede bor på Kolltveit også vil kunne kjøpe på Blommen. Skal elevene da bytte skole? Det vil jo ikke skje. Det vil bare bidra til et enda større problem for Kolltveit skole. Komiteens nåværende planer strekker seg til Det er vel og bra, men det er mye i de planene som ikke henger helt sammen. Det må lages langsiktige planer også på gjennomføring av nåværende plan. Det skal satses på vekst, men vi «fryser» veksten mens vi venter på bro. Det sier seg selv at det fungerer ikke slik i praksis. Enhver vekst skjer kontinuerlig. Det kommunen må gjøre er å sørge for bærekraftig, langsiktig vekst. Det gjør man ikke ved å brålegge ned en skole for å spare noen millioner, som kommer til å føre til et behov for utbygging for mange flere millioner i neste steg. Og på veien har man allerede ruinert to samfunn for gode miljø. Man får ikke rettet opp slike miljønederlag like fort som man kan bygge en ny skole. Med vennlig hilsen Elin I. Veland

4 Ekerhovd Vedrørende varslet nedleggelse av Ekerhovd Skole. Som forelder e til elev ved Ekerhovd skole, ønsker vi og kommentere forslaget om nedleggelse av Ekerhovd skole fra høsten 2013 som er gjort av politikkere i Fjell kommune, og den såkalte skolegruppen, etter råd og anbefaling fra Norconsult. Som forelder stiller vi oss svært negative og svært sjokkert over skolegruppens konklusjon, om nedleggelse av skolen i vårt nærmiljø. Ekerhovd skole er en god skole med dyktige lærer, glade barn og gode resultater. Skolen ligger sentralt plassert og med god tilkomst for alle som bor på Ekerhovd, Lie og Liaskjæret. Skolen er for de fleste barna et trygt holdepunkt i hverdagen, og har helt fra de går i barnehage som er i området, hatt en god rolle når det gjelder integrering av de minste som skal begynne i 1-klasse. Dette er med på å skape trygghet og tilhørighet i bygda vår. Som igjen resulterer i trygge og gode barn/ ungdommer. Skoleplassen er romslig det er gode klasserom, og trivselsfaktoren ute og inne er svært god for barna. Hvordan skal vi som foreldre forklare for våre barn, at politikkere som vi har valgt inn, som representanter for kommunens innbyggere, at den tryggheten de til nå har hatt skal bli tatt fra dem? og dette fordi Fjell Kommune har hatt dårlig økonomistyring de seneste årene? Et av argumentene vi har fått hjemme er «mamma, dere betaler jo skatt» skal ikke de pengene gi oss trygg skole i vårt nærområde? Hva skal vi svare vår datter på 9 år?? Dere har videre foreslått at barna fra Ekerhovd, skal flyttes til Kolltveit skole, en skole som er mindre i både inne areal og ute areal, enn det vi i dag har på Ekerhovd, hvordan skal dere kompensere for den tapte hverdagskvaliteten? Kolltveit er allerede for liten til elever fra Ekerhovd, og dere mener at barna våre skal stues inne på små klasserom, med høyt elev antall i hver klasse! Hvordan er dette helsemessig forsvarlig? Tenker skolegruppen på både på den fysiske og den psykiske belastningen barna vil oppleve? Har dere gjort en konsekvens utredning på dette?

5 Det er ønskelig at Fjell kommune iverksetter en slik undersøkelse før dere går vider med deres planer om nedleggelse av vår skole, eller andre skoler i Kommunen. Det ble også sagt på folkemøte ved Ekerhovd Skole, at dersom det ble for liten plass i klasserommene ved Kolltveit skole, så ville det bli satt opp brakker som elevene skulle benytte som klasserom! Hvordan har kommunen tenkt og få dette på plass? Brakker av god kvalitet, med godkjent ventilasjonsanlegg koster en del, og Fjell Kommune skal spare penger, er det da god økonomistyring og legge ned godt fungerende skoler for og byge brakkeskoler på allerede for små skoler? Dersom det skulle bli satt opp brakker ved Kolltveit Skole, vil dette forringe og forminske ute området til elevene, hvordan skal Fjell Kommune ivareta godt utemiljø, der alle barn får plass og mulighet til utøve sin bevegelsesfrihet uten opplevelse av trengsel og kaos? For vår del er dette uakseptabelt, vi har fritt skolevalg i Fjell Kommune, frihet til og velge skole i nærmiljø der en bor. Dette valget er Fjell Kommune i samarbeid med skolegruppen i fred med å frarøve lokalbefolkningen på Ekerhovd, Lie og Liaskjæret! Luftkvalitet i klasserommene Videre lurer vi på om det er godt nok ventilasjonsanlegg ved Kolltveit skole. Med mange barn i klasserommene er det behov av god sirkulasjon av frisk luft, er ventilasjonsanlegget ved Kolltveit skole av så god stand at barna ikke vil få dårlig inneklima? Dersom ventilasjonsanlegget ikke er godt nok hvordan skal dere løse dette? Det koster penger og bygge/ utbedre anlegget. Er det satt av midler til dette? Ekerhovd skole har meget godt ventilasjonsanlegg av nyere dato, det vil være svært uheldig for en del barn, dersom lufting av klasserommene blir gjort ved og åpne vinduer, dette særlig i vår og sommer sesongen, da en del barn er plaget med astma og allergier, og kan få store plager ved å holde vinduer åpne for og lufte. Hvordan skal dere ivareta barnas helse, ved en slik eventuell problemstilling? Transport til Skolen I dag kan de fleste av elevene ved Ekerhovd skole komme seg på skolen enten ved og gå, eller og sykle. En del barn blir kjørt da vi har svært dårlig vei på strekningen, og det er tryggest og kjøre barna til skolen. Det er i flere år blitt lovet utbedring av veien med gang og sykkelsti, slik at elevene ved skolen skal få en trygg skolevei., men det er stadig for lite penger i Fjell Kommune. Et løfte som kommunen ikke har innfridd, nok et løftebrudd!

6 Hvordan er det tenkt at våre barn skal komme seg til og fra Kolltveit skole? Hvordan blir det i fremtiden med henhold trafikksikring av veien på hele strekningen fra Liaskjæret til Kolltveit Skole? Jeg håper ikke Fjell Kommune har planer om å sende elever fra Ekerhovd, Lie eller Liaskjæret, til fots på usikret, og trafikkfarlig vei, som ikke heller har gatebelysning? Før Kommunen idet hele tatt vurderer en flytting av elever til Kolltveit Skole, er det behov av opprustning av veien til og fra de berørte områdene, vil tro Skolegruppen, rådmann og andre involverte politikkere har tatt en slik kostnad med i sitt regnestykke og planlegging, når det gjelder nedleggelse av Ekerhovd Skole. Eller er pengen brukt på utbygging av etableringen av Straume By? Som innbygger i Fjell Kommune, og bor på Ekerhovd ønsker vi at skolegruppen, rådmann og øvrige politikkere gir oss svar på de spørsmålene fremsatt i vårt brev her. Spørsmålene går på: Trafikksikring. Luftkvalitet / Inneklima. Kostnader vedrørende etablering av Brakker. Konsekvensutredning vedrørende den fysiske og fysiske belastningen av endret hverdag for barn ved Ekerhovd skole. Areal pr elev i klasserommene. Utemiljø og kvalitet i friminutter. Transport plan for elevene til og fra skolen, og kostander for dette. Planer for Ekerhovd dersom skolen blir lagt ned. Hvordan skal man få ny til flytning til ei bygd uten skole? Konsekvens for Barnehagen dersom skolen blir lagt ned? Dersom man må kjøre skoleleven til skole, kan man jo se etter barnehage nær eventuell skole, har kommunen tenkt over dette? Vi i møte ser snarest en tilbakemelding på vårt brev vedrørende en eventuell nedleggelse av Ekerhovd skole. Med vennlig hilsen Elisebeth Førli- Ekerhovd & Kurt Henning Ekerhovd

7 INNSPEL TIL SKULESTRUKTURPLANENFRÅ FAU/SU VED KOLLTVEITSKULE Viser til høyringsframlegg til Skulestruktur for Fjell kommune For FAU/SU ved Kolltveit skule er det forslaget om flytting av om lag 75 elevar frå Ekerhovd til Kolltveit skule frå og med skuleåret 2013/2014 som har fokus i vårt høyringsinnspel. Kolltveit skule er godkjend for 210 elevar. Estimert elevtal neste skuleår (ved flytting av elevar frå Ekerhovd) er på Prognosen for 2014/15 (ekskl. elevar frå Ekerhovd) er på heile 181 elevar. Elevtalet blir dermed vesentleg høgare enn det lokala er godkjend for. Skulen har eit klasserom per klassetrinn. Grupperom og spesialrom er til ein viss grad integrert i klasseromma. Forventa klassestorleik for neste skuleår er hhv. 46, 23, 25, 35, 38, 33 og 32 på dei respektive trinna. Så store klassar gjev utfordringar både fagleg og i høve til klasserom, grupperom, spesialrom og gym. Med så høge elevtal vil skulen og få store utfordringar med tanke på plass til SFO, der ein må rekne med om lag 100 elevar det neste skuleåret. I dag er det 60 ungar i SFO, og det er vanskeleg å plassere dei på ein god måte. FAU/SU ved Kollveit skule består av representantar frå skuleadministrasjonen, lærarar, assistentar, foreldre og politiske representantar. I møtet for diskusjon og førebuing av vårt høyringsinnspel var det brei semje om at elevar frå Ekerhovd skal vere velkomne til Kolltveit skule, men at følgjande element må ivaretakast for at dette skal skje på ein forwarleg måte: Forsvarle iverksefin o im lementerin : Behov for meir tid til å etablere ein forsvarleg plan for gjennomføring av endringa. Trinnvis eller delvis integrering må gjennomførast (anten starte med nokre klassar første året, eller å flytte 5-7 klassingane til Knappskog). Forslaget om at elevar frå framtidig utbygging på Kolltveit (Blommen) skal gå på Knappskog verkar ikkje gjennomtenkt med tanke på nærskuleprinsipp, vennekrets, etc. Det er også knytt usikkerheit til bygging av skule på Bildøy (mens prognosane i rapporten tek høgde for dette). Behovet for ny rektor vil gjere situasjonen ekstra krevjande. Det må vere eit krav at ny rektor er topp motivert for å ivareta denne stillinga i ein så utfordrande situasjon. Skuleb et sin ka asitet: Klassetrinnet med 46 elevar gjev store utfordringar med tanke på klasseromskapasitet, spesielt på nokre års sikt. Trinnet med 38 elevar har utfordringar allereide i dag som gjer det svært krevjande å greie seg med berre eit klasserom. Er det rom for å handtere elevar med spesielle behov? Pålagt målformsdeling mellom nynorsk og bokmål kan gje behov for fleire klasserom. 3 klassar har språkdeling pr i dag. "Paviljongar" vil ta opp uteplass som det allereide er for lite av. Det er ikkje tilgjengeleg kapasitet for fleire lærarrom/arbeidsplassar for lærarar. Gymsalen kan ikkje handtere grupper på meir enn elevar på ein forsvarleg måte. Det vil seie at dei fleste klassane må delast i gym, og ein vil få problem- med gjennornføring av gym etter krava i L-06. K01'4Nif jn

8 Andre viktige utfordringar er: Manglande garderobeplass, toalettforhold og kapasitet, branntilsynet har stengt sløydsalen, tilfredsstillande forhold for faget "Mat og Helse". Kan ein fortsatt gjennomføre t.d. julefestar og morgonsamling for alle elevane? Påkrevdtrafikksikring: Parkeringsforhold og moglegheit for henting/bringing av elevar til Kolltveit skule er allereide krevjande. Det er ingen avkøyringsplass for avlevering av born til skulen, og det er svært trafikkfarleg slik situasjonen er alt i dag. Kommunen må ha ein plan for korleis levering og henting kan ivaretakast på ein sikker måte dersom det skal komme eit stort antal I nye elevar (som alle vil komme anten med bil eller buss). Konsekvensvurderingmed fokus på andre aspektenn økonomi: Skulepersonalet er ikkje i tvil om at ei slik endring (så raskt, og under dei rådande forhold) vil medføre redusert skulefaglig og pedagogisk kvalitet. "Om ein ikkje tek grep på førehand, vil alle elevane få eit dårlegare tilbod enn før". Auka elevtettleik gjev erfaringsmessig eit tøffare psykososialt miljø for elevane (spesielt for dei minste), og aukande problem med mobbing. Kva får dette å seie for mogelegheita for individuell oppfølging, og oppfølging av elevar med "tiltak". Pedagogisk tilbod oglæringsmiljø. Inneklima. Behovfor økonomiskinvestering: Kva vil det krevje økonomisk å oppretthalde kvaliteten på undervisninga som ein har i dag. Rådmannen må leggje fram det totale biletet som viser innsparingar knytt til kvar enkelt skulenedlegging. Kva er nødvendig investeringsbehov og forventa driftskostnad for å gjere Kolltveit skule klar til å kunne motta om lag 75 nye elevar? Kva kostar dei ekstra ressursane som må setjast inn når klassane blir så store som elevar? Kor mykje må investerast for å gje likeverdige forhold på Kolltveit skule, som det ein har på Knappskog skule? FAU/SU ved Kolltveit skule understrekar nok ein gong at vi er positive til å ta i mot elevar frå Ekerhovd skule ved behov. Vårt viktigaste argument er at dette må skje på ein måte som er forsvarleg både for gamle og nye elevar, lærarar og foreldre. Dette er vi ikkje overbevist om ut frå den informasjon vi har på noverande tidspunkt. Me ynskjer ein god implementeringsplan og ein trinnvis overgang frå dagens situasjon til ein god og trygg Kolltveit skule også i framtida. På vegne av FAU/SU ved Kolltveit skule, Astrid Geitle Frank Hansen Leiar av FAU/SU Kolltveit skule Sekretær FAU Kolltveit skule

9 INGEN SKAM Å SNU! Selve saken: Ekerhovd skal legges ned, og alle elevene skal overflyttes til Kolltveit. FULLE/OVERFYLTE SKOLER=DÅRLIGERE LÆRINGSMILJØ Med den nye skolestrukturen blir det svært fulle klasser, og trangere om plassen over alt. Ikke bare trangt, men overfullt mange steder. Slik blir det også på Kolltveit skole, hvis Ekerhovd skole blir lagt ned, og alle elevene blir flyttet hit. Det vil bli ca 240 elver etter sammenslåingen. Kolltveit skole er bygget for 210. Skolen er uegnet for så mange elever, skriver Norconsult. Dette blir en utfordring, sier politikerne selv. Ja, en utfordring som barna må betale for, i form av dårligere læringsmijlø. Det sier vel seg selv, at jo større klasser, dess verre å få arbeidsro til god og effektiv læring. Det aller viktigste for et barn er å bli sett. At læreren har tid til akkurat dette barnet. Har selv vært lærer i store klasser, og det krever MYE av en lærer å få godt læringsmiljø. I tillegg er Kolltveit et område i vekst, og da er det fint å ha litt kapasitet å gå på. Nå vil de at alle klasser skal være så store som mulig. Det burde jo gått motsatt vei... Å ha litt «armsleg», og romslighet i skolen. Dette vil jeg si er økonomisk og framtidsrettet tenking. Skal vi ta vare på de lærerne vi har, må vi også sørge for at læringsforholdene blir levelig for dem. Sykemeldte og overbelastede lærere er en kjent sak. Dette er svært uheldig for elevene, og heller ikke særlig økonomisk (siden det er det som tilsynelatende er det viktigste for tiden). Regner med at politikerne vil satse på god læring også i tiden som kommer. Vi hører på nyhetene at de vil tilby etterutdanning av lærere, og en bedre lærerskole. Det er fint, men det hjelper bare til en viss grad med gode og velutdannede lærer, når man i andre enden fyller klassene til randen, og mye av timen går med til å skape ro. På Kolltveit blir det også vanskelig å gjennomføre de mange felles samlingene de har i gymsalen. Til dette er den kanskje for liten. Dette er høyt prioriterte samlinger, som er viktig for det gode skole miljøet vi har her. På Kolltveit har vi et 1. klasse bygg. Til nå har en 1.klasse hatt hele bygget for seg selv. Der har de det godt. De har en hobbykrok og lese krok, lekeplass og snekker krok. Barna storkoser seg! Slik bør det også være, fordi det er barn som bare er 5 og 6 år, det er snakk om(som etter min mening heller skulle vært i barnehagen og boltret seg). Det blir det ikke lenger plass til. Nå skal de ha to klasser med til sammen over 40 barn, inn på samme plassen. Små barn som trenger litt tumleplass, og som lever i alle ender. Et glimrede eksempel på at politikerne prioriteter økonomi istedet for trygghet, trivsel og godt læringsmiljø. Godt valg? Nei, men økonomisk. Vi må tenke langsiktig. Vil vi ikke ha glade barn som blir sett på skolen? Barn som ikke blir skolelei før de er ferdig med ungdomsskolen? Eller skal vi sende de langt bort fra hjembyda med buss! Presse de inn i store klasser! Overse om de ikke har romkapasitet på lovbestemte fag som Mat og Helse? Skal det settes opp pavljonger (som er brakker), med dårlig inneklima, og si det er en overgangs løsning? Dette stjeler også dyrebar plass på i uteområdet! Vet politikerne hvordan det er å leve halve dagen i en brakke? Neppe. Hun forsnakket seg, lederen i skole gruppen, Kirsten Syljeseth (H), og kom til å si at de vil legge ned den nyeste og fineste skolen i Fjell(Liljevatne skole), og bruke den til kontorer for kommunen, fordi den var best egnet til det! Sette heller de voksne i pavljonger (ikke kall det brakker for da tar de skrekken), til fordel for våre barn! Se, da kan man jo virkelig spare penger! Skal vi virkelig la økonomien styre oss? Eller skal vi styre økonomien?

10 Skal man absolutt slå sammen disse to skolene, må det i tilfelle skje litt etter litt. FØRST tilrettelegge, SIDEN flytte over. Dette er helt vanlig tankegang! NÆRMILJØET OG BYGDEN VIL ETTERHVERT DØ UT. Her gjelder det Ekerhovd, men det er jo det samme som skjer i hele Fjell, på Misje, på Turøy osv. Skoler legges ned, og bygdene står igjen uten det naturlige samlingspunktet. Svært mange familier vil gjerne bo med kortest mulig avstand til barneskolen, fordi det er en trygghet for barne å gå på skolen i nærområdet. Å feire 17. mai i bygda, på nær skolen, er jo en viktig kulturarv å ta vare på. (Det er kun skolene som arangerer denne merkedage, ikke grendalag.) På skolen møter de sine jevnaldrede i sitt område, og her føler de seg hjemme. Bygde Norge har jo klart å holde på skolene i hundrevis av år, og nå har vi plutselig ikke rå lenger? Vil vi ta fra dem dette?vil politikerne at bygdene skal dø ut? Vil de ikke ha pulserende, levedyktige bygder? Da må de i tilfelle ikke ta vekk bygdenes «hovedkvarter». Er det bare det økonomiske som gjelder? HELSEGEVINST OG MILJØGIVINST Det at barna kan gå til skolen, er en stor helsegevinst! Kjekt er det for de også! :) Istedet skal de nå sette små barn på en buss, og kjøre de langt bort på en skole. Lite kjekt for barna, og dårlig miljøvennlig tenkning! For ikke å snakke om all den ekstra kjøringen det blir for foreldrene. Det er ikke buss til og fra SFO, så her må foreldrene både hente og bringe. Mange vil få klasse venner langt borte, og må dermed kjøres både til små visitter og gebursdagsbesøk. Kort sagt, mye mer kjøring! Økonomisk?? Miljøvennlig? NY SKOLEKRINS Jeg forstår jo at de fra Ekerhovd først og fremst vil ha barna sine på Kolltveit skole, om det blir sammenslåing. Hva da med oss som bor nord på Kolltveit? Her har barna en trygg skole vei, med fortau og fotjengeroverganger. Når det blir overfylt på Kolltveit skole med barn fra Ekerhovd, blir da skolekrinsen flyttet, slik at vi som bor her, må sende barna med buss til Knappskog? Hvis dette er tilfelle, da begynner det virkelig å bli idioti! HØRER DERE OSS? Leser i avisene for tiden at det ropes fra alle kanter i Fjell, om den nye skole strukturen. Vi er fortvilte! Vi ber tynt om at bygda vår skal få leve! Vi ønsker at barna våre skal ha en nærskole, og bygda et samlingspunkt! Vi håper at politikerne vil sett barnas læringsmiljø og læringsvilkår høyere enn økonomisk interesser! Vi søker etter skoler der barna våre har det kjekt, blir sett, og føler seg hjemme! Hører dere oss?! Staten sier de satser som aldri før på skole. Hvor blir denne satsingen av?hvor blir det av pengene som skulle utdanne barna på best mulig måte? Er det bare det økonomiske som gjelder? Har vi ikke lenger råd til å prioritere barna, de svakeste i samfunnet? Så lenge det man planlegger har økonomiske fordeler, kjører man på, og trumfer det gjennom! Så går det utover de som ikke har stemmerett en gang. Til slutt vil jeg bare si: «Det er ingen skam snu!» Irene Gihl Lindberg Alt for barna!

11 Fjell kommune Rådhuset Postboks Straume E-post: Innsendt: :30:31 Ref.nr: JVSCMS Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå: Privatperson Etternamn Fretheim Adresse Espedalen 5 E-postadresse Fornamn Kristine Postnr Poststad Telefonnr Saka gjeld Saksnr. 2012/68 Høyringssvar Høyringssak Skulestruktur , Sem & Stenersen Prokom AS Side 1 av 3

12 Offentleg høyring - høyringssvar Synspunkter vedrørende overføring av elever fra Ekerhovd skule til Kolltveit skule: Det vises til informasjon i media og til informasjonsmøte på Ekerhovd skule vedrørende nedlegging av Ekerhovd skule og overføring av elever til Kolltveit skule. Først vil vi presisere at vi ikke er imot at det kommer elever fra Ekerhovd skule til Kolltveit skule. Det vi ønsker å få fram med dette skrivet, er at dersom Kolltveit skule skal ta imot elevene fra Ekerhovd skule, er det den del forhold på Kolltveit skule som må endres / oppgraderes og ikke minst er det nødvendig å ta den tid som trengs til å utbedre dette. Vi har forstått at det er på grunnlag av innsparing at kommunen ønsker å legge ned flere skoler i Fjell og føre elevene over på andre skoler. Vi velger å la diskusjonen om verdi av skolen som samlende element i nærområdet ligge og konsentrer oss om skolen som en pedagogisk institusjon. Kapasitetstall fra Norconsult/administrasjon stemmer ikke med den oppfattelsen Kolltveit skule har. Dette har flere ansatte ved skolen bekreftet i foreldremøter der skolesammenslåing har vært tema. Det er plass til færre elever enn det som Norconsult oppgir. Vi referer også til Norconsults rapport der de skriver: «Norconsult vurderer elevkapasiteten ved Kolltveit skule ut i frå generelt læringsareal til å vera 240 elevar, men små grupperom og spesialrom vil gje skulen utfordringar ved eit slikt høgt elevtal». Dette i seg selv er urovekkende og det skaper forvirring blant foreldre og lærere ved Kolltveit og Ekerhovd skule. Hva er det reelle elevtallet man faktisk har plass til på Kolltveit? Hvilke tiltak planlegges for å ha tilfredsstillende læringsforhold for så mange elever? Foreldre ved både Kolltveit og Ekerhovd skule savner konkret informasjon om dette som kan belyse og evt. berolige oss. Rapporten sier også at Kolltveit skule vil møte store utfordringer med å motta så mange elever og her nevnes mangel på klasserom, mangel på arbeidsrom til lærere for å nevne noe. Her er bare 7 klasserom, samt mindre grupperom som ikke er egnet til bruk for annet enn mindre grupper. Det vil altså ikke være mulig å dele klasser som blir store, heller ikke dele klasser som både har nynorsk og bokmål. Kolltveit har allerede klasser som har begge målformer og det er ikke tilfredsstillende at de pr i dag har felles undervisning. Om klassene blir enda større, vil det være omtrent umulig å drive undervisning i begge målformer i samme klasserom. Et eksempel er skoleåret 2013/2014 i 5. klasse på Kolltveit. Klassen har 21 elever og her har de begge målformer. Ekerhovd sin klasse har 18 elever og om disse skal over til Kolltveit vil det bli i underkant av 40 elever i et klasserom. Selv om dette antallet utløser nye ressurser til undervisning, vil det ikke være til å unngå at det blir mye støy, og fare for at flere elever faller utenfor. Skolegruppen sa på informasjonsmøtet at det kunne settes opp paviljonger, men hvor skal disse stå, og er det da fortsatt tilfredsstillende uteareal for det økte elevtallet? Hvordan påvirker dette den økonomiske gevinsten ved sammenslåing av skolene? Garderobefasiliteter til ytterklær er heller ikke dimensjonert for så mange barn. Det er pr i dag trangt, og våte klær henger tett i gangene og fører til lukt og dårlig inneklima. Toalettfasilitetene er ikke tilfredsstillende pr i dag med dagens antall elever. Elever opplever å ikke komme til i friminuttene. I tillegg er do vegring blitt et problem da renhold er dårlig og med få toalett blir det uhygienisk etter få timer. Vi leser i Vestnytt ( ) at kommunen mener at besparelser kan oppnås på renhold. Er det da tatt høyde for økt elevantall på skolene og dermed et behov for økt og fortløpende renhold på dagtid, ikke bare etter skoletid? Det er pr i dag 1 handikap, 1 dame- og 1 herretoaletter inne i selve hovedbygningen. Det er toaletter ute, men disse vil heller ikke være nok til å ta unna økt elevantall da det også pr i dag er for lite kapasitet og elever ikke kommer til. Vi er også bekymret for hente og bringe situasjonen på SFO. Det er lite parkering og dette kan føre til farlige forhold for ungene som går til og fra skolen. Viser til Vestnytt 26 februar 2013 der Vethe påpeker at kommunen taper pr elev som går over til Danielsen, mens kostnadene blir de samme. Det snakkes mye og vi vet ikke hvor mange som faktisk , Sem & Stenersen Prokom AS Side 2 av 3

13 Offentleg høyring - høyringssvar har søkt seg over til Danielsen, men mange fra Ekerhovd vurderer dette som et alternativ til Kolltveit. Som en oppsummering på alt er det naturlig å se på tidsplanlegging her. MÅ DET SKJE I 2013? Hva med å sette av 1 år til planlegging, og nødvendig utbygging slik at sammenslåing kan skje på en kontrollert og tilfredsstillende måte? Rektor ved Kolltveit pensjoneres til høsten og det er absolutt på sin plass at ledelsen ved skolen er kjent med skolen, personalet og prosessen før en setter i gang. Når alt skal skje i august 2013, elever, lærere og rektor er nye, vil det være stor fare for at det ikke ender bra. Vi spør oss selv hvorfor ikke representanter fra kommunen stiller på møte med skolen og gir oss betryggende informasjon om hva som planlegges av konkrete tiltak på skolen? Informasjonsmøtet om skolestrukturen på Ekerhovd var ikke i informativt i så måte da skolegruppen stort sett henviste til administrasjonen i møtet på skolen ved vanskelige spørsmål. Med vennlig hilsen Siren Øvrebø og Kristine Fretheim (foreldre ved Kolltveit Skule) Vedlegg Her oppgir du ev. vedlegg som styrkar /støtter svaret. Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersending per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side 3 av 3

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Mobbing i Kristiansandsskolen

Mobbing i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Mobbing i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon april 2012 Postadr.: Serviceboks

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Lektorbladet. Omstridte reformer i Rogaland. www.norsklektorlag.no

Lektorbladet. Omstridte reformer i Rogaland. www.norsklektorlag.no Nr. 2-2003 2. årgang Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Omstridte reformer i Rogaland www.norsklektorlag.no NÅR KVALITET BETYR NEDSKJÆRING Foto: Øivind Larsen Per Thorvald Larsen Ansvarlig

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer