BUDSJETTFORSLAG 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETTFORSLAG 2014"

Transkript

1

2

3

4 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34 ganger i året, og er den klart viktigste nyhetskanalen for studentsaker i Norge. Den er for, om og av studenter i Oslo, og har samtidig som målsetting å sette dagsorden i nasjonal debatt om høyere utdanning. Universitas søker for budsjettåret 2014 om kroner i støtte fra Velferdstinget, til fortsatt forsvarlig drift som oppfyller de krav Velferdstinget stiller. Denne summen er nødvendig for å videreføre dagens drift, samt forsøke å fullføre de satsinger Universitas har gjort de siste årene, blant annet som følge av utvidelsen av SiO. Velferdstingets kraftige kutt i tildelingen til 2013 satte mesteparten av de nødvendige tiltakene på vent. Med nesten kroner mindre enn budsjettert har avisdriften gått på sparebluss dette året. Viktigst er det at Universitas ikke er i stand til å være en avis for hele SiO med dagens økonomiske situasjon. Medieundersøkelsen viser en klar sammenheng mellom tilgang på avisa og antall lesere. Avisen opplever det som utfordrende å dekke store utgifter til distribusjon og trykk. Vi må kutte antall sider i avisen. I tillegg har vi svært begrensede muligheter til utvikling både på nett og til synliggjøring av papiravisen på nye læresteder. Presentasjon De siste årene har Universitas stadig oftere blitt sitert i nasjonale medier, og har så langt i år hatt om lag 100 siteringer i rikspressen, bare på papir. I 2012 hadde vi totalt 97 siteringer. Saker fra Universitas har vært tema i Dagsnytt 18, Dagsrevyen, P4 og TV2s nyhetssendinger. Avisen skal dekke alle sider av studentmiljøet- og hverdagen, gjennom å sette kritisk søkelys på makthavere i studentoffentligheten, engasjere til debatt om politikk og kultur, og informere om aktiviteter i studentlivet. Universitas karakteriseres ofte som en viktig vaktbikkje, både av universitets- og høyskoleledelse, studentpolitikere og endog nasjonale politikere. Med vekt på grundig research og iherdig kildearbeid holder avisen alltid øye med beslutningstakere og bevilgende myndigheter. Sånn sett spiller Universitas en viktig demokratisk rolle. Avisen trykkes i dag i eksemplarer og distribueres hver onsdag til totalt 22 SiOinstitusjoner, deriblant til samtlige av UiO og HiOAs læresteder, studentboligene og treningssentrene. Med det når Universitas ut til totalt lesere og har i snitt over

5 lesere på nett hver uke. På nett har vi så langt i 2013 satt nye rekorder, og det er grunn til å tro at det er mer å hente. Sammenlignet med i fjor har vi flere sidevisninger, flere unike besøkende, og lengre gjennomsnittstid brukt på sidene. Velferdstingets medieundersøkelse viser at Universitas er godt kjent, godt likt og hyppig brukt av Oslo-studentene. 75 prosent av respondentene leser Universitas (se graf). Mange mener Universitas er en god og profesjonell avis som oppleves som relevant. En overvekt av respondentene er positive eller svært positive til å bruke semesteravgiften til finansiering av Universitas. Figur 5: Hvor ofte studentene benytter seg av papirutgaven av Universitas. En viktig forklaring på at noen studenter ikke benytter seg av studentmediene er manglende tilgang. I Medieundersøkelsen har imidlertid tre av fire studenter svart at de har tilgang til Universitas, som gir en pekepinn på at vi langt på vei har lykkes med å være godt synlige. Vi er med andre ord ikke i mål, og framover skal vi jobbe for å være enda mer tilgjengelige i studentenes hverdag. Universitas mål for 2014 Nett: I Medieundersøkelsen kom det fram at vi har et langt stykke å gå når det gjelder å nå ut til lesere på nett. Altfor få benytter seg av nettavisa, og det har lenge vært et mål å få opp trafikken. 2

6 Skal vi greie å ikke bare ha en levedyktig nettside, men en levende nettavis, må vi satse. Universitas.no har et stort potensial for å være en arena der studenter kan skaffe seg oversikt over de viktigste nyhetssakene, delta i debatter og få kulturell input og god informasjon om kulturelle og politiske arrangementer. På nett kan vi også få bedre kontakt med leserne, motta tips og få tilbakemelding på hva de ønsker å lese om. Vi møter i dag stor konkurranse fra et stort utvalg nettaviser og sosiale medier, som ser studenter som en viktig målgruppe. Til nå har nettløsningen vært tungvint og vanskelig, den er lite fleksibel og treg å bruke, som har gjort at vi har blitt hengende etter. Vi har ikke greid å oppdatere den med ferske nyheter så ofte som vi bør. Tidligere i år ansatte vi en ny webutvikler, som nå er i gang med å få på plass en ny løsning. Per 4. september var nye nettsider så å si på plass. De nye nettsidene vil tilpasse seg ulike enheter, slik at det blir betydelig bedre å lese Universitas.no på nettbrett og mobil. Vi ser at en økende andel av nettrafikken kommer fra mobiltelefoner, til tross for at hjemmesiden har vært lite egnet til å lese slik. Nettavisen skal, med en egen nettredaktør, holde et høyt nivå, med jevnlige oppdateringer på det siste viktigste innen studentnyheter innenlands og utenlands. Satsing i bredden: Universitas er en av svært få fellesnevnere i en svært mangfoldig studentmasse i Oslo. Selv om avisen tradisjonelt har tilhørt universitetsstudentene, ser vi av medieundersøkelsen at vi allerede, litt over to år etter samlingen av SiO, har begynt å etablere oss som det viktigste studentmediet også på nye læresteder. Det kommer også fram av årets søkertall. Høsten 2013 har vi fått totalt 70 søkere, hvorav flere enn tidligere tilhører andre institusjoner enn UiO. Særlig fra HiOA har vi styrket rekrutteringen markant, men vi har også ansatt folk fra BI, Kunsthøyskolen, NITH, Westerdahls og Markedshøyskolen. Det viser at vi i større grad enn før lykkes med å nå ut og vise oss fram. Kjønnsbalansen og aldersfordelingen er også god. Ett felles studentmedium for alle studentene i Oslo er viktig ikke bare for å knytte studentmiljøene tettere sammen, men også for å legitimere og synliggjøre studentpolitiske organer og saker. Universitas er i dag det eneste mediet som har mulighet til å fylle denne rollen. Vi har likevel et stykke å gå. I Medieundersøkelsen trekkes det fram at vi fortsatt oppleves å være for Blindern-studentene, og at vi bør rekruttere bedre fra andre institusjoner. Avisens langsiktige strategi er å fortsette det arbeidet som ble påbegynt for flere år siden, og vi har ennå ikke nådd målet: Å bli felleseie for alle Oslos studenter. Alt henger sammen: For å nå ut bedre må vi både styrke synligheten og kvaliteten på nett, og gjøre papiravisa synligere og mer relevant for de ulike studentgruppene. Dette krever både tykkere aviser med plass til mer innhold, flere stativer på nye steder og midler til å skifte ut en nettavis som ble bygd før årtusenskiftet. På den redaksjonelle fronten må vi også forbedre dekningen av lærestedene, som krever at vi satser videre på god research og kildearbeid. Hver uke tråler vi utdanningsinstitusjonenes og Kunnskapsdepartementet postjournaler. Dette gjør oss i stand til å grave opp saker som ellers ikke ville blitt belyst. 3

7 Universitas ønsker i denne sammenheng å presisere at vi ikke ser på oss selv som konkurrenter til det allerede etablerte Inside på BI. Tvert om er det tydelig at produktene har en noe ulik profil og at de vil utfylle hverandre på samme måte som i dag er tilfelle med de fakultets- og høyskolevise aviser og blader. Økt sidetall: I et trangt budsjettår har vi måttet kutte i sidetallet. Det er nå sterkt ønske i Universitas om å kunne øke sideantallet noe. Dette må ses i sammenheng med ønsket om å styrke dekningen i bredden, samtidig som det er et ønske om å bruke mer plass på både debatt- og featurestoff samt dekning av studentaktiviteter. I dag har en gjennomsnittsutgave av Universitas 28 sider, og da blir det trangt om plassen. Særlig i perioder hvor det skjer mye - for eksempel ved studiestart eller ved valg til Storting, rektorstillingen eller Velferdstinget - må altfor ofte gode saker droppes eller kuttes hardt i. Et litt romsligere budsjett vil gi oss muligheten til å utvide avisa i slike perioder. Sentio-undersøkelser: Universitas ønsker å videreføre avtalen med Norsk Studentorganisasjon (NSO) om levering av meningsmålinger. Avtalen innebærer at Universitas og NSO sammen kjøper tilsammen ti spørsmål hvert halvår i meningsmålinger Sentio utfører. Tidligere har vi stilt spørsmål som for eksempel Hvilket politisk parti mener du har den beste politikken på høyere utdanning? og Bør studenter få pensjonspoeng? Denne avtalen gir godt og viktig stoff i Universitas, og den er med på å på å sette student- og utdanningspolitiske spørsmål på dagsordenen. Slik fungerer Universitas Universitas består av rundt 40 aktive journalister, fotografer og sideuttegnere. Avisen rekrutterer medarbeidere to ganger i året, og søker å få inn studenter fra alle SiOs institusjoner. Universitas er og skal være en selvstendig studentforening, i tillegg til å være en så profesjonell avis som mulig innenfor avisens rammebetingelser. For redaksjonens medarbeidere er Universitas en viktig del av et aktivt og sosialt studentliv. Men medarbeiderne legger også ned en solid frivillig innsats, blant annet ved å delta på ukentlige redaksjonsmøter og dugnadsarbeid i redaksjonen. Medarbeiderne forplikter seg til å ta aktiv del i avisas produksjon hver uke, og den typiske universitasser er aktiv i to-tre semestre. Avisen ledes av en demokratisk valgt redaktør, som sammen med sin redaksjonsleder er de eneste redaksjonelle fulltidsansatte. Universitas har også en daglig leder, samt én annonseselger som i stor grad lønnes på provisjon. Universitas økonomiske situasjon i er og har vært et svært krevende år for Universitas. Som følge både av fallende annonseinntekter og et kraftig kutt i fjorårets overføring fra SiO, har avisen vært nødt til å kutte betydelig i løpet av året. Disse innsparingene er gjort på de områdene som i minst mulig grad går utover den redaksjonelle kvaliteten. Likevel har det vært nødvendig blant annet å ha et mindre sideantall enn ønskelig, noe som gjør den generelle dekningen mindre fyldig og med begrenset spalteplass til å dekke en rekke av de mindre lærestedene. 4

8 I 2012 fikk Universitas støtte til å utvide distribusjonen til alle SiOs læresteder. For å få til det la vi om hele distribusjonssystemet, og 1. februar i fjor tok Aftenposten over distribusjonen av avisen. Selv om utvidelsen har gått bra, har den vist seg å være tidkrevende. Overgangen har til dels vært krevende å fullføre etter planen med dette årets stramme budsjettsituasjon. Med dagens ressurssituasjon har det også vært vanskelig å være like tilstedeværende som en ukeavis for alle Oslos studenter burde være. Det kommer også fram i Medieundersøkelsen, der Universitas kritiseres for å være mest for UiO og da særlig Blindern. Vi har også måttet spare kraftig inn på foto- og illustrasjonsfronten, noe som går ut over avisas visuelle uttrykk. Den planlagte oppgraderingen av vårt over 10 år gamle produksjonssystem har også blitt utsatt som følge av manglende midler. I tillegg har vi foretatt en rekke innsparinger, for eksempel på porto, og avisen sendes ikke lenger fysisk til en rekke institusjoner, sentrale beslutningstakere og andre viktige lesere. Avisen sendes nå kun til ulike biblioteker og til sentrale beslutningstakere i Oslo. Det er kuttet fra 75 tusen i året til 25 tusen. På tross av at Universitas fikk en stor overføring fra SiO i 2012, var utvidelsen så kostbar at vi selv det året endte med et underskudd på over kroner. For året i år håper vi å komme i balanse, etter innsparingen. Imidlertid er det vanskelig å gjøre ytterligere kutt uten å dramatisk endre måten Universitas er drevet på. For å kunne opprettholde en fortsatt forsvarlig drift, er det nødvendig med et tilskudd fra SiO på millioner kroner. Søknaden vil videre redegjøre for hvordan driften økonomiske inntekter og utgifter henger sammen for Universitas. Inntektssiden: Et sviktende annonsemarked Til sammen utgjør bidraget fra SiO og annonsesalget nær 100 prosent av Universitas inntekter. De siste årene har annonseinntektene i hele avisbransjen falt kraftig, særlig som følge av nye annonseringsmuligheter på nettet. Universitas er også rammet av dette. Generelt i Norge går det trådt i annonsemarkedet. Dagspresse og ukepresse opplever en nedgang på 13,9 % første halvår, viser tall fra Mediebyråforeningen. Omsetningen i de trykte mediene går kraftig ned, mens den går opp i de elektroniske medier. Ikke siden 2008 har avisen klart å nå budsjettet på annonsesalg, og det er nødvendig å erkjenne at dette markedet neppe vil ta seg opp i framtiden. Det er disse realitetene som tas på alvor når vi i 2014 budsjetterer med noe lavere annonseinntekter enn i fjorårets budsjett. Samtidig intensiverer vi annonsesalgsarbeidet, og knytter i løpet av høsten til oss ytterligere én selger som i stor grad vil jobbe på provisjon. Det er vårt håp at dette skal få fart på annonsesalget. Vi legger opp til lavere annonseinntekter grunnet tendensen i markedet første halvår og resultat fra de siste års annonsesalg. Universitas selger annonser på nett, men i likhet med resten av mediebransjen er inntektene herfra ikke i nærheten av hva tradisjonelle papirannonser genererer. I det videre annonsearbeidet vil vi også forsøke å forhøye inntektene fra nett. Dette arbeidet ser vi i 5

9 sammenheng med fornyelsen av våre nettsidene, da gode nettsider vil bidra positivt i arbeidet med salg av annonser på nett. Utgiftssiden: Økte produksjonskostnader etter sammenslåingen Som følge av sammenslåingen av SiO og OAS, har både distribusjonskostnadene (flere læresteder å kjøre avisen til) og trykkekostnader (flere aviser å distribuere) økt. Dette ble kompensert for av SiO i 2012, men for 2013 ble bevilgningen langt lavere. Ettersom det ikke er aktuelt for Universitas å la være å distribuere avisen på de nye SiO-lærestedene, medfører dette at en økt andel av budsjettet går til trykk og distribusjon. Disse tjenestene kjøpes inn eksternt, og utgiftene styres av det generelle markedet for trykk og distribusjon. Universitas har forhandlet seg frem til gode avtaler med profesjonelle leverandører som sikrer at både distribusjon og trykk holder profesjonell kvalitet. Med mindre Universitas velger å redusere ambisjonen om at flest mulig SiO-studenter skal ha tilgang til avisen, er det ikke mulig å spare inn noe på dette området. I budsjettet legger vi også opp til at avisens sideantall ikke skal reduseres. Avisen er blitt noe tynnere de siste årene, som følge av trangere økonomi, og dersom vi fortsatt skal ta mål av oss å dekke flest mulig av lærestedene skikkelig, anses det ikke som hensiktsmessig å budsjettere med lavere sideantall. Snarere ønsker vi en liten økning i tykkelsen på avisen for neste år, men dette avhenger av at avisens inntekter økes. Lønn Avisens fire heltidsstillinger har hatt svært beskjeden lønnsvekst de siste årene. Dette er svært krevende jobber, og arbeidsuken er gjerne timer i uken. Redaktør og redaksjonsleder har lik lønn etter samme fordelingsnøkkel som andre studenter som er ansatt i studentforeninger; disse med en årslønn på ca kr og dette er en lønnsøkning grunnet mangel på lønnstrinn. (se for øvrig kommentar i noter). Annonseselgeren har 50 prosent fast lønn og tjener resten av sin lønn inn på provisjon. Daglig leder, som har alt administrativt ansvar, har lønnstrinn 37 etter statens regulativ. Mellomlederne (nyhetsredaktør, kulturredaktør osv.) får kompensert et visst antall timer ukentlig, til en timelønn på 100 kroner. Samtlige av disse jobber langt mer enn hva timeantallet tilsier. Timelønnen har for øvrig stått stille i minst seks år, og planlegges ikke økt. Resten av redaksjonen honoreres pr. artikkel eller bilde, etter omfang og arbeidsmengde. Timelønna har ikke rørt seg nevneverdig på 20 år. En typisk nyhetssak som krever to til tre arbeidsdager, kan generere mellom 300 og 600 kroner for en journalist, avhengig av størrelse og omfang. Selv om honorarene som utbetales er svært beskjedne, anser styret i Universitas det som viktig å beholde prinsippet om at de som legger ned svært mye til tider hardt arbeid for å få et profesjonelt produkt, skal få en viss kompensasjon. Det gjør det lettere å beholde dyktige medarbeidere, øker motivasjonen og signaliserer at Universitas forventer en skikkelig innsats i arbeidet som gjøres, selv om det ikke alltid er like gøy. 6

10 Investeringer Det er nødvendig å oppgradere maskinparken. PC-er må byttes ut, og printere og kopimaskin trenger vedlikehold. Slikt er ofte kostbart. Blant annet må vi sikre vårt svært rikholdige bildearkiv for framtiden, og til det trenger vi et godt bildearkiv. Det vil være et omfattende arbeid som kan ta lang tid, men som vil har stor verdi ikke bare for oss, men også Universitetet og SiO. Det er ytret ønske om en database, men foreløpig må vi nøye oss med eksterne harddisker, som langt fra er like trygt. Som nevnt har det i den siste perioden for Universitas vært lite økonomiske spillerom, og oppgradering av maskinparken er for øyeblikket kritisk for driften. Vi ønsker å komme over på et nytt publiseringssystem, da det nåværende er over 10 år gammelt og har en rekke mangler og begrensninger. Det krever mange timers arbeid for en webutvikler å få på plass noe slikt. Produksjonssystemet har med selve avisproduksjonen å gjøre og går utover det som har med nettsidene å gjøre. Oppsummering Universitas er Norges største studentavis. I fjor fikk avisen støtte fra Velferdstinget til å fylle rollen som bærer av studentoffentligheten i Oslo og Akershus. Det er et overordnet mål som Universitas langt på vei har oppnådd så langt, og som avisledelsen vil fortsette å jobbe for i årene som kommer. Budsjettforslaget er utarbeidet for å kunne sikre videre drift og utvikling av Universitas som Norges største og beste studentavis, som en god vaktbikkje i studentoffentligheten, som en sentral markedsfører og formidler av studentlivet i Oslo, og med det høye journalistiske og produksjonsmessige nivå som kjennetegner dagens avis. Med Velferdstingets godkjennelse vil dette bli det sentrale styringsverktøyet for Universitas i kommende periode. For å kunne opprettholde en forsvarlig drift som en avis for hele SiO, med tilhørende distribusjons- og trykkekostnader, bør Universitas motta kroner. Med vennlig hilsen Espen Wilberg Monica Reigstad Emma Tollersrud styreleder daglig leder redaktør 7

11 Resultatregnskap / Budsjett Resultat 2012 Hittil i år 2013 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Salg Sum inntekter Varekjøp Kjøp varer og tjenester Bruttofortjeneste / DB Andre inntekter (inkl tilskudd) Andre inntekter Dekningsbidrag Lønn til ansatte Lønn til ansatte Andre personalkostnader Lønn og personalkostnader Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Avskrivninger Frakt og transport v/ salg Kostnad lokaler Leie maskiner, inventar mv Verktøy, inventar, driftsmidler Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorrekvisita Telefon og porto Kostnad transportmidler Reise / diett Salg, reklame og repr Forsikringer, garantikost Andre kostnader Andre kostnader Tap på fordringer Tap på fordringer Drifteresultat Renteinntekter Renteinntekter Rentekostnader Rentekostnader Resultat (overskudd + / underskudd -)

12 Noter til budsjett for 2013 og budsjettforslag for 2014 Budsjettforslaget er utarbeidet etter reelle driftskostnader, stipulert ut fra foreløpig regnskap 2013 og tall fra Kommentarer (noter) til hovedpostene i regnskapet og budsjettene. Inntekter: Salg / Annonseinntektene er Universitas viktigste inntektskilde i tillegg til overføringene fra semesteravgiften. Samtidig som vi tar grep for å øke inntjeningen, erfarer vi et stadig mer ustabilt annonsemarked. De fleste avishus har også i 2013 opplevd et kraftig fall i annonseinntektene, 13,9 % ifølge Mediebyråenes Landsforening. Vi ser på en styrking av annonsearbeidet som nødvendig for å sikre selv den inntekten vi har i dag. Abonnementsinntekter Styret har vedtatt å avvikle denne ordningen da kostnaden overskred inntekten. Vi sender aviser kun ut til nødvendige biblioteker og til Oslo beslutningstakere. Her har vi kuttet kostnadene med 2/3 deler (se Telefon og porto ). Tidligere abonnenter har i stedet fått tilbud om, og har valgt å abonnere på et gratis elektronisk nyhetsbrev. Ordningen har vært en suksess. Inntekter fra seminar Dette er en post for egenandelen som de ansatte betaler ved ulike seminar og kurs. Denne inntektsposten må og sees i sammenheng med utgiftsposten andre personalkostnader og reise/diett hvorpå Universitas har lagt ut for større beløp ved kjøp av bl.a. flybilletter hvor de ansatte siden har betalt tilbake hele beløpet. Andre inntekter Tilskudd fra semesteravgiften Universitas har som målsetting at overføringen fra semesteravgiften skal gå til å dekke avisens kjernevirksomhet. Altså de utgiftene som er nødvendige for produksjonen av avisen. Space Media Vi har valgt å si opp vår avtale med byrået Space Media da disse ikke klarte å følge opp sin del av avtalen høstsemesteret Vi håpet å dekke inn dette salget selv, vi forhandler en del av disse kundene selv nå men har ikke lykkes i å nå målet vårt her. I tillegg legges andre driftsinntekter her. 1

13 Varer og tjenester: Trykking/kopiering Beregnet ut fra faktiske tall for 2012 og estimerte tall for Universitas forhandler hele tiden prisen hos Nr1 Trykk, og klarer å holde den ganske lav. Det er en viktig målsetning for oss å holde oss på samme nivå som i 2012 / 2013 når det gjelder sideantall. Vi ønsker å legge til rette for et solid redaksjonelt innhold samtidig som vi prøver å få inntekter på salg av annonser. Innbinding Hver årgang innbindes på slutten av året, her ligger også noe vedlikehold av eldre utgaver. Vi har valgt å redusere antall bøker fra 30 til 20. Vi gir bort årbøker til ansatte og biblioteket på Blindern. Årbøkene er også til utlån og brukes ofte av studenter som gjør research til sine studier og oppgaver. Vi ønsker å ta vare på årbøkene og binde gamle årbøker på nytt da noen er svært preget av alder. Produksjonskostnader Kostnader som minnekort, cd er, batterier og annet utstyr til fotografer og fotodesk. Samt kostnader ifbm for eksempel informasjon fra Brønnøysundregisterne og annet som blir brukt i produksjon av redaksjonelt arbeid. Fremmedytelser er eksterne konsulenter og firma som ikke er tilknyttet Universitas på fast basis. Her ligger også kostnader til Sentio undersøkelser, samt tjenester vi kjøper hos Kreditgjennvinning som tar seg av inkasso vi av og til må sende ut. Lønn til ansatte Lønn fast ansatt Denne posten dekker fast heltidslønn for daglig leder, redaktør og redaksjonsleder, og halv stilling for annonseansvarlig. Posten dekker også lønnsutgifter ved overlapping mellom av- og påtroppende redaksjonsledelse og evt. andre administrative stillinger. I 2008 plasserte styret den faste lønnen på lønnstrinn i statens lønnstabell A, tilsvarende deres eksisterende lønn. I 2013 var det ikke lenger mulig å bruke lønnstrinn 19 eller mindre. Dette har ført til en liten lønnsøkning for redaktør og redaksjonsleder med samme lønnsbrøk som ansatte studenter i andre studentforeninger. Fastlønn for annonseselger har også måtte økes pga manglende lønnstrinn. Timelønn Mellomledere, fotografer på timevakt og sideuttegnere mottar timelønn. Alle ansatte opparbeider seg feriepenger, også de som kun får honorar. Timelønnsatsen er 100 kr og har vært det i flere år. Universitas har ikke lenger en sekretærstilling da disse oppgavene blir fordelt mellom daglig leder og redaksjonsleder. Her ligger også prosjektbasert timelønn, for eksempel oppgradering av produksjonssystemet vårt koster ekstra timer fra teknisk ansvarlig. Honorar Honorarer til journalister, fotografer, illustratører og andre Universitas benytter, som ikke mottar timelønn eller annen godtgjørelse. Beløp er estimert ut fra regnskap for 2012 og budsjett for 2

14 2013. Annonseakkvisisjon Provisjon til annonseselger. Kostnadene finansieres over annonsesalg. Beregnet ut fra regnskap Lønn til ansatte (2) Dette er avsetning til feriepenger Andre personalkostnader Gaver ansatte Gaver når sentrale medarbeidere slutter, priser som deles ut to ganger i året, gaver til foredragsholdere og evt. blomster hvis det skulle være behov for det alt settes på denne posten. Kantinekostnad (kaffe, te) Vi ønsker å dekke denne kostnaden for de som jobber hos oss, men siden 2010 har de ansatte betalt mye av kaffeutgiftene selv gjennom pantepenger samtidig som vi kjøper den billigste som finnes i butikkene. Derfor er kostnadene hittil i år på den posten lavere enn budsjettert. Overtidsmat Dekker mat og drikke ved alle typer møter, nyhetsfrokost og overtidsmat ved nattejobbing. Pensjonsforsikring (OTP) Lovpålagt fra 1.juli Alle fast ansatte på timelønn som jobber over 20% får OTP. Personalfest Stort sett det årlige julebordet. Noen regninger kommer i desember, noen i januar året etter. Her betaler også de ansatte en egenandel til ulike arrangement (se Inntekter fra seminar ). Annen personalkostnad En samlepost for det som ikke er kurs, mat, gaver osv. Arbeidsgiveravgift Her ligger ordinær arbeidsgiveravgift og arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger. Avskrivning maskiner Avskrivning av datautstyr. Blir vanligvis foretatt på slutten av året. Investeringer som er gjort avskrives normalt over tre år. Frakt, transport Utgifter til distribusjon av Universitas. Oppgaven utføres eksternt av Aftenposten distribusjon. Sum er stipulert ut i fra fast pris og varslet prisøkning etter konsumprisindeksen. Aftenposten garanterer oss levering til alle våre distribusjonspunkter samme dag som avisen er ute. Dvs på alle UiO og HiOA læresteder hver onsdag. 3

15 Kostnad lokaler Her har vi foreløpig ingen utgifter. Leie maskiner, inventar mv. Her ligger kostnader til for eksempel regnskapsprogram hvor vi har en asp løsning, og utgifter til postboks og kopimaskin. Verktøy, inventar, driftsmidler Programvareanskaffelse Gjelder innkjøp / oppgradering av programvare som CS, Adobe, InDesign, samt oppgradering av regnskapsprogram (Visma). Det er svært ønskelig fra Usit at slike tjenester har en asp-løsning som går ligger utenfor UiO sin brannmur. Dette koster penger. Det er også ønskelig å investere i nye lagringsenheter og ny programvare for å kunne ivareta et omfattende bildearkiv. Vi mener at dette arkivet er av historisk betydning og bør ivaretas på best mulig måte. Datapark Grunnet svak økonomi har vi måttet vente med deler av oppgraderingen av datamaskiner. Driftkostnader fra Usit. (Legg merke til at kostnader til Usit tidligere ble lagt på en og samme post. Nå er den fordelt på flere ulike poster som gjør regnskapet mer korrekt). Reparasjon og vedlikehold Ordinær reparasjon og vedlikehold av maskinpark og annet teknisk ustyr. Kan være bl.a. Xerox, Usit og Visma. Denne står foreløpig i null da vi har prøvd å spare penger. Fremmede tjenester Selvstendig næringsdrivende Fotografer og illustratører som fakturerer oss, men som er faste bidragsytere. Da større deler av staben tilknyttet foto og illustrasjon ønsket å fakturere i 2012, har denne posten økt de siste årene. Selvstendig næringsdrivende får ikke feriepenger og de betaler selv inn skatt. Revisor Ordinær revisjon og årsregnskap. Her har vi klart å kutte kostnader grunnet sterk kontroll på regnskap. Vi bruker BDO. Regnskapsfører Kostnader til regnskapsfører er også kuttet en del da vi fører store deler av regnskapet selv. Regnskapsbyrået Hurd Økonomi er vår regnskapsfører og kjører lønn for oss. I tillegg tar de seg av rapportering til offentlige myndigheter og avregning av offentlige utgifter. Usit Leie av personell fra Usit. 4

16 Kontorrekvisita Kontorutstyr som papir, penner, presseblokker osv. Her har vi hittil i år klart å spare en del penger, men må investere i mer utstyr ganske snart. I tillegg er printerblekk ført på drift i stedet for kontorrekvisita. Telefon og porto Telefon Denne posten dekker alle utgifter til telefon. Vi har en gunstig avtale med SiO. Porto Til utsendelse av post via UiOs budavdeling, samt fakturering av portokjøp fra Akademika i forbindelse med utsendelse av abonnement. Viser til tidligere kommentar om at vi har kuttet portokostnader med 2/3 deler. Kostnad transportmiddel Her har vi tidligere ført passasjertillegg. Reise / diett Bilgodtgjørelse når ansatte bruker bil på oppdrag. Vi bruker statens satser pr km. Reisekostnad Her setter vi taxi kostnad, dvs. hjemreise for de som jobber kveld / natt når siste trikk, t-bane og buss har gått. Dette er selvsagt av sikkerhetsmessige grunner. Her føres også de reisekostnader hvor Universitas legger ut for de ansatte og får det tilbakebetalt men da gjennom posten inntekter fra seminar som også er samlepost for de ansattes egenandel ved kurs og seminar. Salg, reklame og representasjon Universitas har tidligere kuttet alt fra markedsføringsbudsjettet da vi har hatt anstrengt økonomi. Vi viser til VT s medieundersøkelse og ønsker å bli mer tilgjengelig og synlig for våre lesere. Vi har valgt å legge til på denne posten for 2013 da vi har et behov for å fronte Universitas som en attraktiv annonsør for gamle og nye annonsekunder. Dette for å øke annonseinntektene. Forsikringer, garantikost. Yrkesskadeforsikring Satt i gang høst Lovpålagt ansvar. Forsikringer Forsikring av datautstyr, annet kontorutstyr som kopimaskin og printer, kameraer m.m. 5

17 Andre kostnader Bank og kortgebyrer Kredittkortprovisjon (inkasso) Posten dekker utgifter til inkassobyrået Kredittgjenvinning. Hit sender vi krav til kunder som ikke betaler etter flere purringer. Annen kostnad m/fradrag Dekker forsinkelsesgebyr og andre administrativt mindre saker og utgifter. Tap på fordringer Denne posten dekker tapte inntekter fra annonsører det ikke er mulig å inndrive utestående fordringer fra. Hvert år har vi noen som ikke kan eller vil betale og vi har derfor valgt å legge denne inn i budsjettet. Tapet føres her når alt annet er prøvd. Renteinntekt Inntekter i forbindelse med bankkonto bl.a. Også fra fordringer som er gått til inkasso får vi renteinntekter. Med vennlig hilsen Monica Reigstad Daglig leder 6

18

19

20

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Billetter - Sesongkort / Dagskort mv. 4 388 640 4 781 967 Offentlig tilskudd 7 102 020 116 045 Annen driftsinntekt 1 264 744 960 281 Sum

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer