Distriktsdivisjonen FRA HELE LANDET TIL HELE LANDET. NRKs regionale oppdrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distriktsdivisjonen FRA HELE LANDET TIL HELE LANDET. NRKs regionale oppdrag"

Transkript

1 Distriktsdivisjonen FRA HELE LANDET TIL HELE LANDET NRKs regionale oppdrag RAPPORT - mai 2015

2 Innledning... 3 NRKs distriktsvirksomhet... 5 Distriktskontorenes tredelte oppdrag...6 NRKs norgeskart...6 Regional publisering... 7 Ulikt de lokale og regionale mediehusene...8 Beredskapsansvar...9 Flere stemmer...9 Redaksjonelle blindsoner Riksdekkende nyhetsoppdrag Ulikt de lokale og regionale mediehusene Riksproduksjon Endrede brukervaner endret tilbud Publikums andrevalg regionalt Publikums mediebruk Daglig bruk av sosiale medier i Norge Hva gjør vi? Måling av NRKs regionale oppdrag Hvilke målemetoder har vi i dag? Hvordan bruker vi målingene? Samarbeid med andre Status i dag Redaksjonelt og teknisk samarbeid Sitering- og lenkepraksis Kåringer, gjest, omtale, debatt Regionkontorene Valgsamarbeid Veier videre Distriktsvirksomheten og regional publisering Nyhetsoppdraget Riksproduksjon Redaksjonelle blindsoner Endrede brukervaner Mulige endringer i målemetoder Samarbeid Vedlegg 1: En helt vanlig dag Vedlegg 2: Innholdsproduksjonen Vedlegg 3: Prosjektbeskrivelse Versjon

3 Fra hele landet til hele landet! Det er kortversjonen av hva NRKs regionale oppdrag innebærer. Distriktskontorene og det regionale oppdraget er en bærebjelke for NRKs virksomhet. Dette dokumentet er en beskrivelse av denne delen av NRKs oppdrag. Virksomheten til NRKs distriktskontorer har fått ekstra stor offentlig oppmerksomhet etter at regjeringen varslet at den vil legge fram en stortingsmelding om allmennkringkasting i Norge. I meldingen vil regjeringen blant annet se på «NRKs grenseflater mot kommersielle aktører». Flere av NRKs konkurrenter hevder at NRKs regionale tilbud representerer en trussel for det lokale mediemangfoldet. Ved å være tilstede med nyheter regionalt på nett og mobil mener aktører som Amedia, Schibsted og MBL at NRK gjør det vanskelig for lokale medier å lykkes med å ta betalt for digitalt innhold. Denne bekymringen for det norske mediemangfoldet og lokale mediers mulighet til å overleve i en digital medieverden kom særlig til uttrykk i en åpen høring av NRK-plakaten sensommeren Er det slik at NRK fortrenger andre former for lokale medietilbud og derigjennom fører til et samlet sett dårligere medietilbud til det norske publikum? På oppdrag fra Kulturdepartementet har en gruppe forskere i Bergen laget en empirisk basert analyse av de konkurransemessige virkningene av et utvalg NRK-tjenester 1. Ved hjelp av innholdsanalyse, en spørreundersøkelse og analyse av nett-trafikk finner de at NRKs regionale nyhets- og aktualitetstilbud på nett ikke er en nær konkurrent til de typiske lokalavisene. Medier som tilhører samme region/fylke overlapper ikke nødvendigvis konkurransemessig. Analysene tyder heller på at NRKs regionale nett-tjenester dekker et noe annet behov 1 "Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester", Samfunns- og næringslivsforskning AS Rapporten finnes her. Versjon

4 enn hva en typisk lokal nettavis gjør. For eksempel finner forskerne gjennom en innholdsanalyse at nrk.no/sognogfjordane sin nyhetsdekning i liten grad overlapper med den enkelte lokalavis sin dekning, fordi disse konsentrerer seg om et mye mindre geografisk område. I rapporten "Journalistikk og demokrati", som ble utgitt av Stiftelsen Fritt Ord i , påpekes det at nedskjæringer i dagspressen fører til blindsoner i norsk journalistikk. Regionavisene legger ned lokalkontorene for å spare penger og samler ressursene i de største byene, samtidig som regionaliseringen av virksomheter tiltar både i offentlig og privat sektor. Behovet for å se saker i et regionalt perspektiv blir derfor større. Her kan NRK spille en enda viktigere rolle enn i dag, noe som vil kunne bidra til et kvalitativt bedre tilbud for publikum. Utgangspunktet for NRKs nyhets- og aktualitetstilbud må alltid være publikums behov og NRKs samfunnsoppdrag, men den offentlige diskusjonen om NRKs regionale rolle er også en anledning til å vurdere om det ligger et potensial i å forsterke noen journalistiske områder, utvide samarbeidet med andre lokale (medie)aktører på noen områder, tydeliggjøre NRKs lenkepolitikk osv. Dette dokumentet er en beskrivelse av status for NRKs regionale oppdrag. Det inneholder dessuten noen forslag om hvordan tilbudet kan utvikles. Oslo, Bergen, Fredrikstad, Kristiansand, Førde og Tønsberg 18. mai "Journalistikk og demokrati", Stiftelsen Fritt Ord Rapporten finnes her. Versjon

5 NRKs distriktskontorer er ansvarlige for at NRK publiserer innhold fra hele landet til hele landet. De er tydelig til stede over hele landet og i dialog med publikummet vårt. De er viktige for hverdagen til folk i hele Norge og skal som allmennkringkastere også regionalt utgjøre en forskjell. Ambisjonen for NRKs distriktskontorer er å tilby innhold "fra hele landet til hele landet". En slik ambisjon er godt forankret i NRKs vedtekter 3 : 14 NRK skal styrke norsk språk, identitet og kultur a. NRK skal reflektere det geografiske mangfold i Norge og ha et godt lokalt tilbud og lokal tilstedeværelse. b. NRK skal bidra til å styrke norsk og samisk språk, identitet og kultur. En stor andel av tilbudet skal ha norsk forankring og speile norske virkeligheter. NRK skal ha programmer for nasjonale og språklige minoriteter. NRK skal ha daglige sendinger for den samiske befolkning. c. NRK skal formidle kunnskap om ulike grupper og om mangfoldet i det norske samfunnet. NRK skal skape arenaer for debatt og informasjon om Norge som et flerkulturelt samfunn. d. NRKs tilbud skal i hovedsak bestå av norskspråklig innhold. Begge de offisielle målformene skal benyttes. Minst 25 pst. Av innholdet skal være på nynorsk. e. NRK plikter å sende innhold som enten er produsert i, eller som tar det innholdsmessige utgangspunkt i, distriktene. NRK skal ha distriktssendinger alle hverdager. [ ] 3 Vedtektene for NRK AS er sist endret i ordinær generalforsamling 18. juni Vedtektene finnes her. Versjon

6 De samme formuleringene om NRKs regionale oppdrag er også brukt i NRK-plakaten. Denne plakaten inneholder Statens krav og forventninger til NRKs allmennkringkastingstilbud. Distriktskontorene har et tredelt oppdrag: Regional publisering som betyr at NRK gjennom tilstedeværelse i hele landet skal være best på regionalt innhold i Norge både gjennom nyhetsdekning, distriktssendinger og regionale nettsider. Riksdekkende nyhetsleveranser som betyr at distriktskontorene løfter lokale og regionale saker og problemstillinger til et nasjonalt publikum i NRKs riksdekkende nyhets- og aktualitetstilbud på alle plattformer. Riksproduksjon innenfor definerte sjangerområder, formater og med publiseringsansvar for spesielle program og kanaler/nettilbud. Versjon

7 Distriktskontorene har et mangfold av regionale publiseringsoppgaver: Lokale hendelsesnyheter som er av interesse og betydning for et regionalt publikum (f. eks ulykker, kriminalstoff, sport). Andre lokale nyhetssaker som er av interesse og betydning for et regionalt publikum (f. eks saker i lokalpolitikk og forvaltning, næringsliv, samfunnsliv generelt). Regionale nyhetssaker som er av interesse for et lokalt publikum (f. eks fylkeskommunen, fylkesmannens saksområder, helseforetak, samferdsel, næringsutvikling). Service (trafikk, vær osv). Godt selskap. Regional kulturformidling. Regional samfunnsdebatt. Publikum møter distriktskontorenes innhold på en rekke ulike plattformer: Radio (dette var distriktskontorenes opprinnelige plattform). Fjernsyn (siden 1990-tallet). Internett (siden slutten av 1990-tallet). Mobil. Sosiale medier. On demand. Versjon

8 Dette komplekse oppdraget kan skjematisk framstilles slik: Mediebildet er ikke sammenlignbart i de ulike delene av landet, men i mange områder er NRKs regionale tilbud ganske ulikt de andre mediehusenes lokale og regionale tilbud. Ulikhetene er tydeligst på disse områdene: NRK har som mål å løfte saker til et regionalt publikum, mens lokale mediehus lager innhold til et lokalt publikum. Lokale mediehus har et langt større tilbud av lokalt innhold. NRK ser regionale saker med et regionalt blikk, mens lokale mediehus ofte vurderer regionale saker i et lokalt perspektiv. NRK har større vekt på radio og tv enn lokale mediehus. Versjon

9 NRK skal i større grad enn lokale mediehus bruke video/streaming på internett og mobile plattformer. Lokale mediehus er mer tekstbaserte på internett og mobile plattformer. NRKs distriktskontor har både et formalisert og et uformelt beredskapsansvar. Gjennom medvirkning i fylkesmennenes beredskapsutvalg og ved den såkalte "lokalradioavtalen" har NRK en formell rolle i større krise- og ulykkessituasjoner. Delvis uavhengig av den formelle beredskapsrollen formidler også distriktskontorene samfunnsviktig informasjon ut over det strengt redaksjonelle til publikum i forbindelse med viktige og alvorlige hendelser. Ekstrasendinger i NRK P1 ved dramatiske hendelser som ekstremvær og flom kan være eneste tilgjengelige informasjonskanal til publikum i berørte områder. For at distriktskontorene skal oppfattes som en relevant beredskapskanal må publikum i det daglige bruke distriktskontorenes tilbud. Der publikum er, der må distriktskontorene også være. I mange områder i landet er NRK eneste regionale medietilbud eller så finnes det kun ett lokalt/regionalt medietilbud utenom NRK. Slik sett bidrar NRKs regionale tilbud til mediemangfoldet ved å belyse saker fra andre vinkler, andre redaksjonelle vurderinger og ved å slippe til andre stemmer og synspunkter enn det en enkelt redaksjon kan makte. Versjon

10 Dermed er NRKs regionale tilbud både et tilskudd og et korrektiv i nyhetsformidling og samfunnsdebatt. For det første er vi i ferd med å miste det regionale nivået. Regionavisene legger ned lokalkontorene og blir lokalaviser for storbyområdene, mens fylkesavisene trekker seg tilbake til utgiverkommunen. Dette skjer samtidig som samfunnsutviklingen går i motsatt retning. Sykehusene, skatteetaten, politiet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet er bare noen av institusjonene som organiserer seg regionalt eller på landsdelsnivå. Offentlig forvaltning og privat næringsliv regionaliseres, mens journalistikken blir mer lokal, mer nærsynte forsvarere av mindre nedslagsfelt. Hvem skal se hele Møre og Romsdals helsetjeneste under ett? Hvem skal forsvare Sogn og Fjordanes interesser inn mot beslutningstakerne i Bergen? 4 De riksdekkende mediehusene får stadig færre lokalkontor. De fleste journalistene i Norge bor og jobber i Oslo-området. Regionavisene sentraliserer i mange tilfeller sitt journalistiske fokus til den største byen i sitt dekningsområde. Lokalavisene opplever svekket konkurransekraft, mange sliter med å ha ressurser og kompetanse til å gjennomføre den digitale transformasjonen som er påkrevd for å henge med i en tøff kamp om publikums oppmerksomhet. I sum betyr dette færre journalister, og mye av journalistikken blir sentralisert til større byer. I dette medielandskapet vokser det fram redaksjonelle blindsoner uten daglig journalistisk dekning. Dette er beskrevet i Fritt Ord-rapporten "Journalistikk og demokrati": 5 " Adresseavisen, som pleide å kalle seg avisen for Midt-Norge, hadde i sin tid lokalkontorer både i Namsos, Molde, Kristiansund og på Oppdal. De er alle borte." Den samme tendensen ser en over hele landet. Region - og lokaljournalistikken er under kraftig press. Det blir færre journalister og de som er igjen er ofte lokalisert i byer. 4 Utdrag fra Sven Egil Omdals foredrag på Norsk Journalistlags landsmøte mars Hele foredraget finnes her. 5 "Journalistikk og demokrati", Stiftelsen Fritt Ord Rapporten finnes her. Versjon

11 Bildet er likevel ikke entydig. Mange lokale mediehus har fått et mer regionalt perspektiv etter strukturendringene i mediebransjen. Figuren overfor viser at Amedia har mellom 60 og 75 % dekning i de fleste kommunene i Østfold og Vestfold 6. Det er i begge disse fylkene stor grad av stoffutveksling mellom lokalavisene, og i begge fylker har alle Amedia-mediehusene en felles nettdesk. Det betyr at mye av innholdet som blir produsert i de lokale redaksjonene når ut til et regionalt publikum. NRK kan uansett spille en viktig rolle i de redaksjonelle blindsonene som blir nedprioritert av kommersielle medieaktører. NRK er regionalt organisert slik resten av landet er organisert både administrativt og politisk. Med 13 distriktskontor og ca. 40 lokalkontor er NRK til stede i hele landet. Ofte med journalister som kan følge politiske prosesser i redaksjonelle blindsoner. NRK publiserer regionalt og nasjonalt og sikrer journalistikk fra hele landet til hele landet. 6 Dekningskart Amedia Marked (Forbruker og Media 14/2) Versjon

12 Distriktskontorene har i tillegg til de regionale publiseringsoppgavene også et nasjonalt nyhetsoppdrag: Løfte lokale og regionale saker slik at de blir interessante og relevante for et nasjonalt publikum. Belyse nasjonale og internasjonale problemstillinger med lokale eksempler og konsekvenser. Også når det gjelder det riksdekkende nyhetsoppdraget er NRKs distriktskontorer tydelig ulike de fleste lokale og regionale mediehus: Distriktskontorene har mulighet til å løfte saker til riksdekkende nyhetstilbud (f. eks. Dagsrevyen, Dagsnytt, Norge i dag, Her & nå). Mange lokale mediehus har ikke tilsvarende tilbud i eget konsern. Distriktskontorene kan benytte seg av NRKs fagredaksjoner og spesialkompetanse for å belyse viktige regionale saker. Mange lokale mediehus har ikke slik redaksjonell spisskompetanse i eget konsern. Versjon

13 Distriktsdivisjonen har en omfattende riksproduksjon og er derfor en sentral del av den totale programskapingen i NRK. Distriktskontorene lager programmer som betyr noe i folks hverdagsliv. Distriktskontorene bidrar til større bredde og mangfold. Distriktskontorene forteller historier fra hele landet og sikrer mangfold av stemmer og dialekter. Distriktskontorene skal sikre gode utviklingsprosesser på radio, tv og nett. Vi har fornyet flere av NRK P1s riksflater med godt resultat. Ansvar for flere viktige sjangerområder utgjør en stor del av denne produksjonen, men distrikts- og regionkontorene har også ansvar for enkeltprogrammer, serier og flater. Riksproduksjonen skjer på alle plattformer, men spesielt har vi stor programproduksjon på NRK1, NRK P1, NRK P1+ og NRK P3. Rikstilbudet til publikum har divisjonen gjennom sjangeransvar for vitenskap, gjennom Schrödingers Katt og Newton. Herunder også variasjon over temaet som Ikke gjør dette hjemme og Hjernekamp. Dessuten har vi sjangeransvar for livssyn i bred forstand på radio og tv, noe som ble toppet høsten 2014 med å synge den nye salmeboka fra perm til perm. Disse sjangerområdene er plassert i NRK Trøndelag, som også er divisjonens ressurssenter for radio med omfattende ansvar for mange av riksflatene i NRK P1, fra Norgesglasset og Her & nå, til kvelds- og helgeflater, i tillegg til kanalsvar for NRK P1+. Etter start i 2013 har NRK P1+ etablert seg raskt hos publikum med stabil høy oppslutning og lang lyttetid. Versjon

14 Distriktsdivisjonen har også sjangeransvar for natur, gjennom Ut i naturen, Friluftsmagasinet, Naturens verden og det journalistiske ansvaret værtjenesten yr.no. Dessuten har divisjonen sjangeransvar for featuredokumentar (Folk og Glimt av Norge) der hele divisjonen leverer program med redaktøransvar og ansvar for oppfølging i Bergen. NRK Hordaland er også divisjonens ressurssenter for tv med blant annet ansvar for flere programmer som viser hele Norge til hele Norge; Norge i dag og Norge Rundt. Brennpunkt-redaksjonen i Bergen leverer årlig 3 programmer til Brennpunkt-flaten i tillegg til nyhetssaker og nettleveranse. Sommerbåten til NRK tok i 2013 sommeren med storm. I 2015 legger vi på nytt ut langs kysten, vi starter i nord og avslutter i Oslo. Sommeråpent sender fra et nytt sted hver kveld og viser fram det mangfoldige Norge. I tillegg vil flere programmer bruke båten som base i lengre eller kortere perioder. Prosjektet er, som sist, et samarbeid på tvers i hele NRK, styrt av NRK Hordaland. Bergen har med stor suksess utviklet "minutt for minutt"-konseptet (sakte-tv); fra megasuksessen Hurtigruten minutt for minutt til strikkekveld og vedkveld. Konseptet er utviklet i bredde og tema og framstår som egen sjanger/format med stor internasjonal interesse. Det siste prosjektet var å synge salmeboka fra perm til perm, et prosjekt som skapte stor oppmerksomhet og mange positive tilbakemeldinger. NRK Troms, NRK Finnmark og NRK Nordland har et spesielt ansvar for journalistikk om nordområdene med fokus på miljø, olje/gass og vårt forhold til Russland. Med nyåpningen av NRK Finnmark med både morgen- og ettermiddagssendinger på radio fra april 2015 vil vi få økt satsing på nordområdejournalistikk. Distriktsdivisjonen produserer også mye barne-tv. NRK Troms er et viktig senter for produksjon av barne-tv, med en omfattende produksjon gjennom mange år, det direktesendte Påskemorgen kan nevnes spesielt. Det foregår et kontinuerlig utviklingsarbeid, nå senest med Proffdrømmen. I tillegg produserer avdelingen underholdningsserier og dokumentarer med utgangspunkt i nordnorsk virkelighet, historie og natur. I tillegg til i Tromsø lager vi nynorsk barne-tv i Førde og i Trondheim. Distriktsdivisjonens bidrag til NRK Super sikrer et variert språkmangfold og viser ulike deler av landet, dette er viktig for identifikasjon og gjenkjenning for barn i hele landet. Versjon

15 Distriktsdivisjonen har også ansvar for journalistisk kompetanse på flerkulturelle spørsmål. Mye av denne produksjonen foregår i NRK Østlandssendingen. I de senere år er det produsert flere serier, i 2015 en ny serie av Hva har du i bagasjen og et nytt prosjekt; Jakten på Mohammad. En ny viktig satsing er de daglige programmene på mp3. Dette styrker kanalen både med verbalstoff og urban tilstedeværelse. mp3 har hatt en jevn stigning i lyttertallene det siste året, og treffer veldig bra i målgruppen. Ettermiddagsshowet er i ferd med å sette seg, med god utvikling hos de relativt ferske programlederne. Klassequizen var divisjonens første redaksjonelle fellessatsing. Dette er en kunnskapskonkurranse for 10.-klassinger og ble fra første stund en ubetinget suksess. Oppslutningen økte fra 314 skoler det første året til 397 i sesong to, og i 2015 er 453 skoler påmeldt. Vi når bredt i en ung målgruppe, skaper mye oppmerksomhet i mediene og offentlighet, og har ført til stor interesse hos politikere og skolemyndigheter. Versjon

16 Klassequizen er videreført i 2015 i stor grad på samme måte både når det gjelder organisering og innhold. Vi løfter dette fram som en nasjonal konkurranse gjennom at hvert enkelt distriktskontor inviterer alle ungdomskoler i området til å delta i fylkesvise konkurranser som sendes i distriktssendingene i NRK P1. Det hele avsluttes med en nasjonal finale der alle fylkesvinnerne møtes på NRK1. Radioen er viktig for det norske folk med NRK P1 som den suverent mest populære radiokanalen. Fremdeles er radiosendingene der NRK når sitt største publikum med regionale nyheter og annet nært innhold. For å holde på denne posisjonen må vi stadig utvikle journalistikken vår. I 2014 gjennomførte vi en omfattende vaskeprosess etterfulgt av en grundig evalueringsrunde av alle de regionale morgensendingene. Distriktskontorene produserer også enkeltdokumentarer utenom basisproduksjonen. Dette er mulig å få til ved gode ideer, god produksjonsgjennomføring og god ressursutnytting. Dette gjøres i tett dialog med mediebestillerne sentralt i NRK. På nettet og mobile plattformer lager distriktskontorene viktig innhold til fronten på NRK.no. I tillegg har vi ansvaret for innholdet på yr.no. Yr.no er en drager for hele nettoppslutningen for NRK.no. I Stavanger lages NRK Mat (nrk.no/mat) som har fått et løft i 2014 og vi satser på videreutvikling i På radio bruker mange programmer Facebook aktivt og med godt resultat for å få dialog med publikum. Sommeråpent hadde stor aktivitet på Instagram. Men på generell basis må dette arbeidet prioriteres, og et viktig virkemiddel for å oppnå dette var ansettelsen av en digital innholdsutvikler i utviklingsavdelingen. Distriktsdivisjonen skal bidra til at NRK speiler hele landet i sine riksprogrammer. Til hele landet fra hele landet. Det betyr blant annet: Etter 12 sesonger med Der ingen skulle tru at nokon kunne bu går Oddgeir Bruaset over i pensjonistenes rekker. Han har skapt et format som er enormt populært og har vist seg svært slitesterkt. NRK ønsker derfor å videreføre formatet og flytter produksjonen til Sogn og Fjordane. Musikkredaksjonen i Trondheim har ansvaret for spillelistene i alle NRK P1s og NRK P1+s sendeflater. Versjon

17 Internett er i dag publikums viktigste kilde til nyheter. For NRKs tradisjonelle medier radio og tv ser vi at radio har holdt seg forbausende stabilt på tross av dette mens tv har opplevd en liten nedgang. I 2015 kan det synes som om bruken av radio og tv har stabilisert seg. Det mest signifikante er endringen på mobil, her ser vi fortsatt vekst. Også for nettbruken (ordinære nettsider) begynner vi å se en stabilisering år Aviser Radio TV Internett Mobil Det finnes en andel av befolkningen som kun bruker NRKs tilbud på nett, og aldri/svært sjelden ser på verken tv, tekst-tv eller lytter til våre sendinger på radio. Den andelen er størst blant de i aldersgruppen 20-29, men vi ser at også i år og år er det et betydelig antall som kun forholder seg til NRK på nett. Versjon

18 Befolkningen år år år år år 60 år+ 12+ NRK.no inkludert YR eller NRK mobil inkludert YR, men ikke NRK TV, tekst-tv eller radio. Daglig. NRK.no inkludert YR eller NRK mobil inkludert YR, men ikke NRK TV, tekst tv eller radio. Ukentlig Ved større lokale hendelser ligger NRKs regionale nettsider som publikums valg nummer to, deretter har distriktssendingene på tv plass nummer tre og radio okkuperer fjerdeplassen. Lokale og regionale avisers nettsider er publikums førstevalg Versjon

19 Publikums samlede mediebruk har økt, undersøkelser viser at på 1990-tallet brukte man i snitt 6 timer daglig på medieforbruk, i dag er det samme tallet 8 timer. Så det totale volumet av mediebruk har gått opp. Tv er størst på kveldstid, radio størst på dagtid, mens nettbruk er konstant gjennom hele den våkne tiden av døgnet. Mobilbruken er økende, men vi ser der noen klare topper på tidlig morgen og sen kveld. (Mobilen blir med til sengs.) Slik sett er distriktskontorenes sendetider rigget bra for å møte publikums brukervaner. Vi har radiosendinger på morgen og ettermiddag, nyhetssending på tv på kvelden og bemanning på nett er fra kl 5 til kl 22 på hverdager. Versjon

20 % bruker Facebook daglig (57% på mobil), mens Instagram og Snapchat vokser raskt. Publikum bruker og deler stadig mer av innholdet vårt på sosiale medier. Facebook er definitivt fortsatt den viktigste plattformen, en god majoritet av den norske befolkningen bruker Facebook daglig, men også andre sosiale kanaler vokser raskt. Vi er fortsatt i læringsfasen i forhold til hvordan versjonere og presentere stoffet vårt i de ulike kanalene, for alle trenger spesialtilpasning. Vi er for øyeblikket inne i en stabilisering når det gjelder publikums medievaner (med unntak av mobil), men vet av erfaring at dette kan endre seg raskt, så vi må være våkne. Akkurat nå ser vi for eksempel at Snapchat har endret ganske mye på publiseringssystemet sitt, noe som kan føre til ytterligere vekst. Og siden de tradisjonelle mediene fortsatt står relativt sterkt er det ikke noe alternativ å slutte med/nedskalere verken radio eller tv. I våre ordinære sendinger når vi svært mange mennesker på en gang. Vi må for en ukjent periode framover fortsette å gjøre «alt», i tillegg må vi forholde oss til sosiale medier som altså har fått økende betydning og alt må gjøres innenfor de samme økonomiske rammene. Distriktssendingene på radio er "din venn i hverdagen". Tv-sendingen på kvelden oppsummerer/analyserer dagen og gir deg et helhetsblikk på det aller viktigste som har skjedd i din region. Nettsidene våre holder deg kontinuerlig oppdatert på det løpende nyhetsbildet. Versjon

21 Måling av bruk, effekt og omdømme av NRKs regionale tilbud i alle medier er viktig. Slike målinger brukes i strategiarbeid, programutvikling og programsetting, slik at det regionale tilbudet utvikles i tråd med publikums medievaner. Bruk av tilbudet TV Nasjonale målinger av distrikts-tv-sendingene i TNS Gallups Norsk TV-undersøkelse. Ikke tall for det enkelte distriktskontor, bare nasjonalt snitt. Daglige tall. Dekning for distrikts-tv-sendingene målt gjennom telefonundersøkelse, snitt nasjonalt og for det enkelte distriktskontor. Denne målingen er ikke besluttet videreført i Daglige tall, rapportert kvartalsvis. Bruk av tilbudet - radio Nasjonale målinger av distriktsradio-sendingene i TNS Gallups Radio-undersøkelsen PPM. Ikke tall for det enkelte distriktskontor, bare nasjonalt snitt. Daglige tall. Dekning for distriktsradio-sendingene målt gjennom telefonundersøkelse, snitt nasjonalt og for det enkelte distriktskontor. Daglige tall, rapportert kvartalsvis. TNS Gallup gjennomfører. Versjon

22 Bruk av tilbudet - nett Nasjonale målinger for distriktskontorenes nettsider samlet gjennom TNS Gallup Norsk Internett Panel. Ikke tall for det enkelte distriktskontor, bare nasjonalt snitt. Daglige tall. Dekning for distriktskontorenes nettsider, målt gjennom telefonundersøkelse og kalibrert med tall fra TNS Scores trafikkmåling. Snitt nasjonalt og for det enkelte distriktskontor. Denne målingen er ikke besluttet videreført i Daglige tall, rapportert kvartalsvis. TNS Scores trafikkmåling på nett. Totaltelling av unike brukere etc. på nett for NRKs distriktstilbud. Nasjonalt, for hvert distriktskontor og hver nettside/stream/klipp ved behov. Ikke demografi, og ikke avgrensbart til bruk i et lokalt område, bare nasjonal bruk. Daglige tall. Omdømme Profilundersøkelsen. Årlig spørreundersøkelse på CATI. Holdninger til hvem som er best på lokal/regionalt innhold radio og nett inkludert mobil. DK-undersøkelsen. Dypere undersøkelse om innhold og bruk av det enkelte distriktskontor. Nasjonale og distriktstall. Gjennomføres sporadisk, ikke planlagt gjennomført i Analyseavdelingen i NRK bruker dataene i kontinuerlig oppfølging for strategiarbeid og distriktskontorene ved behov. Mediedivisjonen bruker dataene som en del av beslutningsgrunnlaget for å programsette slik at oppdraget løses mest mulig i tråd med publikums behov og endring i medievaner. Distriktskontorene bruker også data i utviklingsprosjekter og som del av grunnlaget for «vasking» av sendinger. Distriktskontorene bruker også målingene til å sammenligne utviklingen i publikumbruk fra kontor til kontor og til å lære av tiltak gjennomført hos de som har positiv utvikling i oppslutning. Versjon

23 I debatten om NRKs framtidige rolle dukker i ulike sammenheng spørsmålet om NRKs samarbeid med andre medieaktører opp. Nasjonalt er det mange eksempler på samarbeid, som fotball-vm i Brasil, VG-lista Topp 20, finansieringen av Lillyhammer med mer. Samarbeidet i regionene mellom det enkelte distriktskontor og lokale mediehus får naturlig nok ikke samme oppmerksomhet som nasjonale tiltak som nevnt ovenfor. En kartlegging av distriktskontorenes samarbeid med andre medieaktører ble gjort i august i Eksemplene som følger er basert på denne rapporten. Flertallet av distriktskontorene har et bredt spekter av redaksjonelt samarbeid med regionale og lokale mediehus og andre eksterne aktører. Noen av samarbeidsprosjektene blir også sendt på riksflatene til NRK1, i tillegg til distriktskontorets sendeflate. De fleste samarbeidsprosjektene handler om arrangementer med journalistisk innhold, for eksempel debatt- eller folkemøter om aktuelle temaer, sports- eller kulturarrangementer. Det har også vært samarbeid om dekning av nyhetshendelser, som mulige ras og styremøter i store helseforetak. Nesten uten unntak strømmes nevnte hendelser og distriktskontorene gir eksterne aktører tilgang til strømmingen. Det er også enkelte kontor som samarbeider om utveksling av redaksjonelt stoff, som forhåndsomtaler av fotballkamper. Versjon

24 Flere distriktskontorkontor har samarbeid med videregående skoler, spesielt gjelder det kontorer som har medier og kommunikasjon på videregående skoler i sitt område. Samarbeidet er alt fra praksis en dag i uken, til mer ad hoc-samarbeid ved strømming, der elevene får bruke sine tekniske kunnskaper under kyndig veiledning av erfarne NRKmedarbeidere. Region- og lokalaviser er viktige kilder til nyheter for alle NRKs distriktskontorer. Og situasjonen er forhåpentligvis vice versa. Uansett er NRKs praksis å opplyse om hvor nyheten er tatt fra. I NRKs redaksjonelle etikkhåndbok under punkt 4.4 Publiseringsregler er det presisert at "NRK skal være lojal med å kreditere andre medier. Det er viktig å vise publikum hvor opplysningene i en sak kommer fra. På internett er dyplenking ofte en god måte å kreditere andre mediers journalistiske arbeid". NRKs distriktskontorer legger vekt på å ha en raus og redelig siteringspraksis. Et flertall av distriktskontorene har samarbeid med regionale/lokale mediehus om kåringer av kulturpersoner og lignende. I tillegg er region/lokalavisredaktøren(e) fast gjest(er) i studio ved mange distriktskontor, om det er i form av et panel eller dagens gjest. Der får redaktøren mulighet til å snakke om dagens avis eller en av ukens viktigste saker fra egen avis. I tillegg har de fleste kontorene en avisrunde i morgensendingen, der de går gjennom oppslagssaken til den enkelte avis. NRK Hordaland og NRK Østlandssendingen arrangerer henholdsvis "Bergensdebatten" og "Oslodebatten" og flere distriktskontorer arrangerer folkemøter om aktuelle temaer i regionen i samarbeid med medieaktører regionalt og lokalt. NRK Trøndelag og NRK Hordaland har et bredere samarbeid med regionale medieaktører enn de mindre kontorene. I Trøndelag er det tradisjon for felles faglige møter på medarbeider- og redaktørnivå. Valgsamarbeidet er utstrakt både i Trøndelag og i Hordaland. I Bergen skal mange av mediebedriftene i byen etablere seg i en medieklynge. I dette ligger blant annet teknisk samarbeid, infrastruktur, utdanning/talentutvikling og bidrag til innovasjon. Versjon

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Proffere PR presser pressen

Proffere PR presser pressen Proffere PR presser pressen Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Redaktørforening Proffere PR presser pressen Innhold Forord... 1 1: Innledning... 3 Økonomisk utvikling og journalistisk styrke...

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Tekstreklame i en digital tid

Tekstreklame i en digital tid Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget april 2012 Norsk Redaktørforening Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget Skrevet på oppdrag fra Norsk Redaktørforening

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer