Distriktsdivisjonen FRA HELE LANDET TIL HELE LANDET. NRKs regionale oppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distriktsdivisjonen FRA HELE LANDET TIL HELE LANDET. NRKs regionale oppdrag"

Transkript

1 Distriktsdivisjonen FRA HELE LANDET TIL HELE LANDET NRKs regionale oppdrag RAPPORT - mai 2015

2 Innledning... 3 NRKs distriktsvirksomhet... 5 Distriktskontorenes tredelte oppdrag...6 NRKs norgeskart...6 Regional publisering... 7 Ulikt de lokale og regionale mediehusene...8 Beredskapsansvar...9 Flere stemmer...9 Redaksjonelle blindsoner Riksdekkende nyhetsoppdrag Ulikt de lokale og regionale mediehusene Riksproduksjon Endrede brukervaner endret tilbud Publikums andrevalg regionalt Publikums mediebruk Daglig bruk av sosiale medier i Norge Hva gjør vi? Måling av NRKs regionale oppdrag Hvilke målemetoder har vi i dag? Hvordan bruker vi målingene? Samarbeid med andre Status i dag Redaksjonelt og teknisk samarbeid Sitering- og lenkepraksis Kåringer, gjest, omtale, debatt Regionkontorene Valgsamarbeid Veier videre Distriktsvirksomheten og regional publisering Nyhetsoppdraget Riksproduksjon Redaksjonelle blindsoner Endrede brukervaner Mulige endringer i målemetoder Samarbeid Vedlegg 1: En helt vanlig dag Vedlegg 2: Innholdsproduksjonen Vedlegg 3: Prosjektbeskrivelse Versjon

3 Fra hele landet til hele landet! Det er kortversjonen av hva NRKs regionale oppdrag innebærer. Distriktskontorene og det regionale oppdraget er en bærebjelke for NRKs virksomhet. Dette dokumentet er en beskrivelse av denne delen av NRKs oppdrag. Virksomheten til NRKs distriktskontorer har fått ekstra stor offentlig oppmerksomhet etter at regjeringen varslet at den vil legge fram en stortingsmelding om allmennkringkasting i Norge. I meldingen vil regjeringen blant annet se på «NRKs grenseflater mot kommersielle aktører». Flere av NRKs konkurrenter hevder at NRKs regionale tilbud representerer en trussel for det lokale mediemangfoldet. Ved å være tilstede med nyheter regionalt på nett og mobil mener aktører som Amedia, Schibsted og MBL at NRK gjør det vanskelig for lokale medier å lykkes med å ta betalt for digitalt innhold. Denne bekymringen for det norske mediemangfoldet og lokale mediers mulighet til å overleve i en digital medieverden kom særlig til uttrykk i en åpen høring av NRK-plakaten sensommeren Er det slik at NRK fortrenger andre former for lokale medietilbud og derigjennom fører til et samlet sett dårligere medietilbud til det norske publikum? På oppdrag fra Kulturdepartementet har en gruppe forskere i Bergen laget en empirisk basert analyse av de konkurransemessige virkningene av et utvalg NRK-tjenester 1. Ved hjelp av innholdsanalyse, en spørreundersøkelse og analyse av nett-trafikk finner de at NRKs regionale nyhets- og aktualitetstilbud på nett ikke er en nær konkurrent til de typiske lokalavisene. Medier som tilhører samme region/fylke overlapper ikke nødvendigvis konkurransemessig. Analysene tyder heller på at NRKs regionale nett-tjenester dekker et noe annet behov 1 "Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester", Samfunns- og næringslivsforskning AS Rapporten finnes her. Versjon

4 enn hva en typisk lokal nettavis gjør. For eksempel finner forskerne gjennom en innholdsanalyse at nrk.no/sognogfjordane sin nyhetsdekning i liten grad overlapper med den enkelte lokalavis sin dekning, fordi disse konsentrerer seg om et mye mindre geografisk område. I rapporten "Journalistikk og demokrati", som ble utgitt av Stiftelsen Fritt Ord i , påpekes det at nedskjæringer i dagspressen fører til blindsoner i norsk journalistikk. Regionavisene legger ned lokalkontorene for å spare penger og samler ressursene i de største byene, samtidig som regionaliseringen av virksomheter tiltar både i offentlig og privat sektor. Behovet for å se saker i et regionalt perspektiv blir derfor større. Her kan NRK spille en enda viktigere rolle enn i dag, noe som vil kunne bidra til et kvalitativt bedre tilbud for publikum. Utgangspunktet for NRKs nyhets- og aktualitetstilbud må alltid være publikums behov og NRKs samfunnsoppdrag, men den offentlige diskusjonen om NRKs regionale rolle er også en anledning til å vurdere om det ligger et potensial i å forsterke noen journalistiske områder, utvide samarbeidet med andre lokale (medie)aktører på noen områder, tydeliggjøre NRKs lenkepolitikk osv. Dette dokumentet er en beskrivelse av status for NRKs regionale oppdrag. Det inneholder dessuten noen forslag om hvordan tilbudet kan utvikles. Oslo, Bergen, Fredrikstad, Kristiansand, Førde og Tønsberg 18. mai "Journalistikk og demokrati", Stiftelsen Fritt Ord Rapporten finnes her. Versjon

5 NRKs distriktskontorer er ansvarlige for at NRK publiserer innhold fra hele landet til hele landet. De er tydelig til stede over hele landet og i dialog med publikummet vårt. De er viktige for hverdagen til folk i hele Norge og skal som allmennkringkastere også regionalt utgjøre en forskjell. Ambisjonen for NRKs distriktskontorer er å tilby innhold "fra hele landet til hele landet". En slik ambisjon er godt forankret i NRKs vedtekter 3 : 14 NRK skal styrke norsk språk, identitet og kultur a. NRK skal reflektere det geografiske mangfold i Norge og ha et godt lokalt tilbud og lokal tilstedeværelse. b. NRK skal bidra til å styrke norsk og samisk språk, identitet og kultur. En stor andel av tilbudet skal ha norsk forankring og speile norske virkeligheter. NRK skal ha programmer for nasjonale og språklige minoriteter. NRK skal ha daglige sendinger for den samiske befolkning. c. NRK skal formidle kunnskap om ulike grupper og om mangfoldet i det norske samfunnet. NRK skal skape arenaer for debatt og informasjon om Norge som et flerkulturelt samfunn. d. NRKs tilbud skal i hovedsak bestå av norskspråklig innhold. Begge de offisielle målformene skal benyttes. Minst 25 pst. Av innholdet skal være på nynorsk. e. NRK plikter å sende innhold som enten er produsert i, eller som tar det innholdsmessige utgangspunkt i, distriktene. NRK skal ha distriktssendinger alle hverdager. [ ] 3 Vedtektene for NRK AS er sist endret i ordinær generalforsamling 18. juni Vedtektene finnes her. Versjon

6 De samme formuleringene om NRKs regionale oppdrag er også brukt i NRK-plakaten. Denne plakaten inneholder Statens krav og forventninger til NRKs allmennkringkastingstilbud. Distriktskontorene har et tredelt oppdrag: Regional publisering som betyr at NRK gjennom tilstedeværelse i hele landet skal være best på regionalt innhold i Norge både gjennom nyhetsdekning, distriktssendinger og regionale nettsider. Riksdekkende nyhetsleveranser som betyr at distriktskontorene løfter lokale og regionale saker og problemstillinger til et nasjonalt publikum i NRKs riksdekkende nyhets- og aktualitetstilbud på alle plattformer. Riksproduksjon innenfor definerte sjangerområder, formater og med publiseringsansvar for spesielle program og kanaler/nettilbud. Versjon

7 Distriktskontorene har et mangfold av regionale publiseringsoppgaver: Lokale hendelsesnyheter som er av interesse og betydning for et regionalt publikum (f. eks ulykker, kriminalstoff, sport). Andre lokale nyhetssaker som er av interesse og betydning for et regionalt publikum (f. eks saker i lokalpolitikk og forvaltning, næringsliv, samfunnsliv generelt). Regionale nyhetssaker som er av interesse for et lokalt publikum (f. eks fylkeskommunen, fylkesmannens saksområder, helseforetak, samferdsel, næringsutvikling). Service (trafikk, vær osv). Godt selskap. Regional kulturformidling. Regional samfunnsdebatt. Publikum møter distriktskontorenes innhold på en rekke ulike plattformer: Radio (dette var distriktskontorenes opprinnelige plattform). Fjernsyn (siden 1990-tallet). Internett (siden slutten av 1990-tallet). Mobil. Sosiale medier. On demand. Versjon

8 Dette komplekse oppdraget kan skjematisk framstilles slik: Mediebildet er ikke sammenlignbart i de ulike delene av landet, men i mange områder er NRKs regionale tilbud ganske ulikt de andre mediehusenes lokale og regionale tilbud. Ulikhetene er tydeligst på disse områdene: NRK har som mål å løfte saker til et regionalt publikum, mens lokale mediehus lager innhold til et lokalt publikum. Lokale mediehus har et langt større tilbud av lokalt innhold. NRK ser regionale saker med et regionalt blikk, mens lokale mediehus ofte vurderer regionale saker i et lokalt perspektiv. NRK har større vekt på radio og tv enn lokale mediehus. Versjon

9 NRK skal i større grad enn lokale mediehus bruke video/streaming på internett og mobile plattformer. Lokale mediehus er mer tekstbaserte på internett og mobile plattformer. NRKs distriktskontor har både et formalisert og et uformelt beredskapsansvar. Gjennom medvirkning i fylkesmennenes beredskapsutvalg og ved den såkalte "lokalradioavtalen" har NRK en formell rolle i større krise- og ulykkessituasjoner. Delvis uavhengig av den formelle beredskapsrollen formidler også distriktskontorene samfunnsviktig informasjon ut over det strengt redaksjonelle til publikum i forbindelse med viktige og alvorlige hendelser. Ekstrasendinger i NRK P1 ved dramatiske hendelser som ekstremvær og flom kan være eneste tilgjengelige informasjonskanal til publikum i berørte områder. For at distriktskontorene skal oppfattes som en relevant beredskapskanal må publikum i det daglige bruke distriktskontorenes tilbud. Der publikum er, der må distriktskontorene også være. I mange områder i landet er NRK eneste regionale medietilbud eller så finnes det kun ett lokalt/regionalt medietilbud utenom NRK. Slik sett bidrar NRKs regionale tilbud til mediemangfoldet ved å belyse saker fra andre vinkler, andre redaksjonelle vurderinger og ved å slippe til andre stemmer og synspunkter enn det en enkelt redaksjon kan makte. Versjon

10 Dermed er NRKs regionale tilbud både et tilskudd og et korrektiv i nyhetsformidling og samfunnsdebatt. For det første er vi i ferd med å miste det regionale nivået. Regionavisene legger ned lokalkontorene og blir lokalaviser for storbyområdene, mens fylkesavisene trekker seg tilbake til utgiverkommunen. Dette skjer samtidig som samfunnsutviklingen går i motsatt retning. Sykehusene, skatteetaten, politiet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet er bare noen av institusjonene som organiserer seg regionalt eller på landsdelsnivå. Offentlig forvaltning og privat næringsliv regionaliseres, mens journalistikken blir mer lokal, mer nærsynte forsvarere av mindre nedslagsfelt. Hvem skal se hele Møre og Romsdals helsetjeneste under ett? Hvem skal forsvare Sogn og Fjordanes interesser inn mot beslutningstakerne i Bergen? 4 De riksdekkende mediehusene får stadig færre lokalkontor. De fleste journalistene i Norge bor og jobber i Oslo-området. Regionavisene sentraliserer i mange tilfeller sitt journalistiske fokus til den største byen i sitt dekningsområde. Lokalavisene opplever svekket konkurransekraft, mange sliter med å ha ressurser og kompetanse til å gjennomføre den digitale transformasjonen som er påkrevd for å henge med i en tøff kamp om publikums oppmerksomhet. I sum betyr dette færre journalister, og mye av journalistikken blir sentralisert til større byer. I dette medielandskapet vokser det fram redaksjonelle blindsoner uten daglig journalistisk dekning. Dette er beskrevet i Fritt Ord-rapporten "Journalistikk og demokrati": 5 " Adresseavisen, som pleide å kalle seg avisen for Midt-Norge, hadde i sin tid lokalkontorer både i Namsos, Molde, Kristiansund og på Oppdal. De er alle borte." Den samme tendensen ser en over hele landet. Region - og lokaljournalistikken er under kraftig press. Det blir færre journalister og de som er igjen er ofte lokalisert i byer. 4 Utdrag fra Sven Egil Omdals foredrag på Norsk Journalistlags landsmøte mars Hele foredraget finnes her. 5 "Journalistikk og demokrati", Stiftelsen Fritt Ord Rapporten finnes her. Versjon

11 Bildet er likevel ikke entydig. Mange lokale mediehus har fått et mer regionalt perspektiv etter strukturendringene i mediebransjen. Figuren overfor viser at Amedia har mellom 60 og 75 % dekning i de fleste kommunene i Østfold og Vestfold 6. Det er i begge disse fylkene stor grad av stoffutveksling mellom lokalavisene, og i begge fylker har alle Amedia-mediehusene en felles nettdesk. Det betyr at mye av innholdet som blir produsert i de lokale redaksjonene når ut til et regionalt publikum. NRK kan uansett spille en viktig rolle i de redaksjonelle blindsonene som blir nedprioritert av kommersielle medieaktører. NRK er regionalt organisert slik resten av landet er organisert både administrativt og politisk. Med 13 distriktskontor og ca. 40 lokalkontor er NRK til stede i hele landet. Ofte med journalister som kan følge politiske prosesser i redaksjonelle blindsoner. NRK publiserer regionalt og nasjonalt og sikrer journalistikk fra hele landet til hele landet. 6 Dekningskart Amedia Marked (Forbruker og Media 14/2) Versjon

12 Distriktskontorene har i tillegg til de regionale publiseringsoppgavene også et nasjonalt nyhetsoppdrag: Løfte lokale og regionale saker slik at de blir interessante og relevante for et nasjonalt publikum. Belyse nasjonale og internasjonale problemstillinger med lokale eksempler og konsekvenser. Også når det gjelder det riksdekkende nyhetsoppdraget er NRKs distriktskontorer tydelig ulike de fleste lokale og regionale mediehus: Distriktskontorene har mulighet til å løfte saker til riksdekkende nyhetstilbud (f. eks. Dagsrevyen, Dagsnytt, Norge i dag, Her & nå). Mange lokale mediehus har ikke tilsvarende tilbud i eget konsern. Distriktskontorene kan benytte seg av NRKs fagredaksjoner og spesialkompetanse for å belyse viktige regionale saker. Mange lokale mediehus har ikke slik redaksjonell spisskompetanse i eget konsern. Versjon

13 Distriktsdivisjonen har en omfattende riksproduksjon og er derfor en sentral del av den totale programskapingen i NRK. Distriktskontorene lager programmer som betyr noe i folks hverdagsliv. Distriktskontorene bidrar til større bredde og mangfold. Distriktskontorene forteller historier fra hele landet og sikrer mangfold av stemmer og dialekter. Distriktskontorene skal sikre gode utviklingsprosesser på radio, tv og nett. Vi har fornyet flere av NRK P1s riksflater med godt resultat. Ansvar for flere viktige sjangerområder utgjør en stor del av denne produksjonen, men distrikts- og regionkontorene har også ansvar for enkeltprogrammer, serier og flater. Riksproduksjonen skjer på alle plattformer, men spesielt har vi stor programproduksjon på NRK1, NRK P1, NRK P1+ og NRK P3. Rikstilbudet til publikum har divisjonen gjennom sjangeransvar for vitenskap, gjennom Schrödingers Katt og Newton. Herunder også variasjon over temaet som Ikke gjør dette hjemme og Hjernekamp. Dessuten har vi sjangeransvar for livssyn i bred forstand på radio og tv, noe som ble toppet høsten 2014 med å synge den nye salmeboka fra perm til perm. Disse sjangerområdene er plassert i NRK Trøndelag, som også er divisjonens ressurssenter for radio med omfattende ansvar for mange av riksflatene i NRK P1, fra Norgesglasset og Her & nå, til kvelds- og helgeflater, i tillegg til kanalsvar for NRK P1+. Etter start i 2013 har NRK P1+ etablert seg raskt hos publikum med stabil høy oppslutning og lang lyttetid. Versjon

14 Distriktsdivisjonen har også sjangeransvar for natur, gjennom Ut i naturen, Friluftsmagasinet, Naturens verden og det journalistiske ansvaret værtjenesten yr.no. Dessuten har divisjonen sjangeransvar for featuredokumentar (Folk og Glimt av Norge) der hele divisjonen leverer program med redaktøransvar og ansvar for oppfølging i Bergen. NRK Hordaland er også divisjonens ressurssenter for tv med blant annet ansvar for flere programmer som viser hele Norge til hele Norge; Norge i dag og Norge Rundt. Brennpunkt-redaksjonen i Bergen leverer årlig 3 programmer til Brennpunkt-flaten i tillegg til nyhetssaker og nettleveranse. Sommerbåten til NRK tok i 2013 sommeren med storm. I 2015 legger vi på nytt ut langs kysten, vi starter i nord og avslutter i Oslo. Sommeråpent sender fra et nytt sted hver kveld og viser fram det mangfoldige Norge. I tillegg vil flere programmer bruke båten som base i lengre eller kortere perioder. Prosjektet er, som sist, et samarbeid på tvers i hele NRK, styrt av NRK Hordaland. Bergen har med stor suksess utviklet "minutt for minutt"-konseptet (sakte-tv); fra megasuksessen Hurtigruten minutt for minutt til strikkekveld og vedkveld. Konseptet er utviklet i bredde og tema og framstår som egen sjanger/format med stor internasjonal interesse. Det siste prosjektet var å synge salmeboka fra perm til perm, et prosjekt som skapte stor oppmerksomhet og mange positive tilbakemeldinger. NRK Troms, NRK Finnmark og NRK Nordland har et spesielt ansvar for journalistikk om nordområdene med fokus på miljø, olje/gass og vårt forhold til Russland. Med nyåpningen av NRK Finnmark med både morgen- og ettermiddagssendinger på radio fra april 2015 vil vi få økt satsing på nordområdejournalistikk. Distriktsdivisjonen produserer også mye barne-tv. NRK Troms er et viktig senter for produksjon av barne-tv, med en omfattende produksjon gjennom mange år, det direktesendte Påskemorgen kan nevnes spesielt. Det foregår et kontinuerlig utviklingsarbeid, nå senest med Proffdrømmen. I tillegg produserer avdelingen underholdningsserier og dokumentarer med utgangspunkt i nordnorsk virkelighet, historie og natur. I tillegg til i Tromsø lager vi nynorsk barne-tv i Førde og i Trondheim. Distriktsdivisjonens bidrag til NRK Super sikrer et variert språkmangfold og viser ulike deler av landet, dette er viktig for identifikasjon og gjenkjenning for barn i hele landet. Versjon

15 Distriktsdivisjonen har også ansvar for journalistisk kompetanse på flerkulturelle spørsmål. Mye av denne produksjonen foregår i NRK Østlandssendingen. I de senere år er det produsert flere serier, i 2015 en ny serie av Hva har du i bagasjen og et nytt prosjekt; Jakten på Mohammad. En ny viktig satsing er de daglige programmene på mp3. Dette styrker kanalen både med verbalstoff og urban tilstedeværelse. mp3 har hatt en jevn stigning i lyttertallene det siste året, og treffer veldig bra i målgruppen. Ettermiddagsshowet er i ferd med å sette seg, med god utvikling hos de relativt ferske programlederne. Klassequizen var divisjonens første redaksjonelle fellessatsing. Dette er en kunnskapskonkurranse for 10.-klassinger og ble fra første stund en ubetinget suksess. Oppslutningen økte fra 314 skoler det første året til 397 i sesong to, og i 2015 er 453 skoler påmeldt. Vi når bredt i en ung målgruppe, skaper mye oppmerksomhet i mediene og offentlighet, og har ført til stor interesse hos politikere og skolemyndigheter. Versjon

16 Klassequizen er videreført i 2015 i stor grad på samme måte både når det gjelder organisering og innhold. Vi løfter dette fram som en nasjonal konkurranse gjennom at hvert enkelt distriktskontor inviterer alle ungdomskoler i området til å delta i fylkesvise konkurranser som sendes i distriktssendingene i NRK P1. Det hele avsluttes med en nasjonal finale der alle fylkesvinnerne møtes på NRK1. Radioen er viktig for det norske folk med NRK P1 som den suverent mest populære radiokanalen. Fremdeles er radiosendingene der NRK når sitt største publikum med regionale nyheter og annet nært innhold. For å holde på denne posisjonen må vi stadig utvikle journalistikken vår. I 2014 gjennomførte vi en omfattende vaskeprosess etterfulgt av en grundig evalueringsrunde av alle de regionale morgensendingene. Distriktskontorene produserer også enkeltdokumentarer utenom basisproduksjonen. Dette er mulig å få til ved gode ideer, god produksjonsgjennomføring og god ressursutnytting. Dette gjøres i tett dialog med mediebestillerne sentralt i NRK. På nettet og mobile plattformer lager distriktskontorene viktig innhold til fronten på NRK.no. I tillegg har vi ansvaret for innholdet på yr.no. Yr.no er en drager for hele nettoppslutningen for NRK.no. I Stavanger lages NRK Mat (nrk.no/mat) som har fått et løft i 2014 og vi satser på videreutvikling i På radio bruker mange programmer Facebook aktivt og med godt resultat for å få dialog med publikum. Sommeråpent hadde stor aktivitet på Instagram. Men på generell basis må dette arbeidet prioriteres, og et viktig virkemiddel for å oppnå dette var ansettelsen av en digital innholdsutvikler i utviklingsavdelingen. Distriktsdivisjonen skal bidra til at NRK speiler hele landet i sine riksprogrammer. Til hele landet fra hele landet. Det betyr blant annet: Etter 12 sesonger med Der ingen skulle tru at nokon kunne bu går Oddgeir Bruaset over i pensjonistenes rekker. Han har skapt et format som er enormt populært og har vist seg svært slitesterkt. NRK ønsker derfor å videreføre formatet og flytter produksjonen til Sogn og Fjordane. Musikkredaksjonen i Trondheim har ansvaret for spillelistene i alle NRK P1s og NRK P1+s sendeflater. Versjon

17 Internett er i dag publikums viktigste kilde til nyheter. For NRKs tradisjonelle medier radio og tv ser vi at radio har holdt seg forbausende stabilt på tross av dette mens tv har opplevd en liten nedgang. I 2015 kan det synes som om bruken av radio og tv har stabilisert seg. Det mest signifikante er endringen på mobil, her ser vi fortsatt vekst. Også for nettbruken (ordinære nettsider) begynner vi å se en stabilisering år Aviser Radio TV Internett Mobil Det finnes en andel av befolkningen som kun bruker NRKs tilbud på nett, og aldri/svært sjelden ser på verken tv, tekst-tv eller lytter til våre sendinger på radio. Den andelen er størst blant de i aldersgruppen 20-29, men vi ser at også i år og år er det et betydelig antall som kun forholder seg til NRK på nett. Versjon

18 Befolkningen år år år år år 60 år+ 12+ NRK.no inkludert YR eller NRK mobil inkludert YR, men ikke NRK TV, tekst-tv eller radio. Daglig. NRK.no inkludert YR eller NRK mobil inkludert YR, men ikke NRK TV, tekst tv eller radio. Ukentlig Ved større lokale hendelser ligger NRKs regionale nettsider som publikums valg nummer to, deretter har distriktssendingene på tv plass nummer tre og radio okkuperer fjerdeplassen. Lokale og regionale avisers nettsider er publikums førstevalg Versjon

19 Publikums samlede mediebruk har økt, undersøkelser viser at på 1990-tallet brukte man i snitt 6 timer daglig på medieforbruk, i dag er det samme tallet 8 timer. Så det totale volumet av mediebruk har gått opp. Tv er størst på kveldstid, radio størst på dagtid, mens nettbruk er konstant gjennom hele den våkne tiden av døgnet. Mobilbruken er økende, men vi ser der noen klare topper på tidlig morgen og sen kveld. (Mobilen blir med til sengs.) Slik sett er distriktskontorenes sendetider rigget bra for å møte publikums brukervaner. Vi har radiosendinger på morgen og ettermiddag, nyhetssending på tv på kvelden og bemanning på nett er fra kl 5 til kl 22 på hverdager. Versjon

20 % bruker Facebook daglig (57% på mobil), mens Instagram og Snapchat vokser raskt. Publikum bruker og deler stadig mer av innholdet vårt på sosiale medier. Facebook er definitivt fortsatt den viktigste plattformen, en god majoritet av den norske befolkningen bruker Facebook daglig, men også andre sosiale kanaler vokser raskt. Vi er fortsatt i læringsfasen i forhold til hvordan versjonere og presentere stoffet vårt i de ulike kanalene, for alle trenger spesialtilpasning. Vi er for øyeblikket inne i en stabilisering når det gjelder publikums medievaner (med unntak av mobil), men vet av erfaring at dette kan endre seg raskt, så vi må være våkne. Akkurat nå ser vi for eksempel at Snapchat har endret ganske mye på publiseringssystemet sitt, noe som kan føre til ytterligere vekst. Og siden de tradisjonelle mediene fortsatt står relativt sterkt er det ikke noe alternativ å slutte med/nedskalere verken radio eller tv. I våre ordinære sendinger når vi svært mange mennesker på en gang. Vi må for en ukjent periode framover fortsette å gjøre «alt», i tillegg må vi forholde oss til sosiale medier som altså har fått økende betydning og alt må gjøres innenfor de samme økonomiske rammene. Distriktssendingene på radio er "din venn i hverdagen". Tv-sendingen på kvelden oppsummerer/analyserer dagen og gir deg et helhetsblikk på det aller viktigste som har skjedd i din region. Nettsidene våre holder deg kontinuerlig oppdatert på det løpende nyhetsbildet. Versjon

21 Måling av bruk, effekt og omdømme av NRKs regionale tilbud i alle medier er viktig. Slike målinger brukes i strategiarbeid, programutvikling og programsetting, slik at det regionale tilbudet utvikles i tråd med publikums medievaner. Bruk av tilbudet TV Nasjonale målinger av distrikts-tv-sendingene i TNS Gallups Norsk TV-undersøkelse. Ikke tall for det enkelte distriktskontor, bare nasjonalt snitt. Daglige tall. Dekning for distrikts-tv-sendingene målt gjennom telefonundersøkelse, snitt nasjonalt og for det enkelte distriktskontor. Denne målingen er ikke besluttet videreført i Daglige tall, rapportert kvartalsvis. Bruk av tilbudet - radio Nasjonale målinger av distriktsradio-sendingene i TNS Gallups Radio-undersøkelsen PPM. Ikke tall for det enkelte distriktskontor, bare nasjonalt snitt. Daglige tall. Dekning for distriktsradio-sendingene målt gjennom telefonundersøkelse, snitt nasjonalt og for det enkelte distriktskontor. Daglige tall, rapportert kvartalsvis. TNS Gallup gjennomfører. Versjon

22 Bruk av tilbudet - nett Nasjonale målinger for distriktskontorenes nettsider samlet gjennom TNS Gallup Norsk Internett Panel. Ikke tall for det enkelte distriktskontor, bare nasjonalt snitt. Daglige tall. Dekning for distriktskontorenes nettsider, målt gjennom telefonundersøkelse og kalibrert med tall fra TNS Scores trafikkmåling. Snitt nasjonalt og for det enkelte distriktskontor. Denne målingen er ikke besluttet videreført i Daglige tall, rapportert kvartalsvis. TNS Scores trafikkmåling på nett. Totaltelling av unike brukere etc. på nett for NRKs distriktstilbud. Nasjonalt, for hvert distriktskontor og hver nettside/stream/klipp ved behov. Ikke demografi, og ikke avgrensbart til bruk i et lokalt område, bare nasjonal bruk. Daglige tall. Omdømme Profilundersøkelsen. Årlig spørreundersøkelse på CATI. Holdninger til hvem som er best på lokal/regionalt innhold radio og nett inkludert mobil. DK-undersøkelsen. Dypere undersøkelse om innhold og bruk av det enkelte distriktskontor. Nasjonale og distriktstall. Gjennomføres sporadisk, ikke planlagt gjennomført i Analyseavdelingen i NRK bruker dataene i kontinuerlig oppfølging for strategiarbeid og distriktskontorene ved behov. Mediedivisjonen bruker dataene som en del av beslutningsgrunnlaget for å programsette slik at oppdraget løses mest mulig i tråd med publikums behov og endring i medievaner. Distriktskontorene bruker også data i utviklingsprosjekter og som del av grunnlaget for «vasking» av sendinger. Distriktskontorene bruker også målingene til å sammenligne utviklingen i publikumbruk fra kontor til kontor og til å lære av tiltak gjennomført hos de som har positiv utvikling i oppslutning. Versjon

23 I debatten om NRKs framtidige rolle dukker i ulike sammenheng spørsmålet om NRKs samarbeid med andre medieaktører opp. Nasjonalt er det mange eksempler på samarbeid, som fotball-vm i Brasil, VG-lista Topp 20, finansieringen av Lillyhammer med mer. Samarbeidet i regionene mellom det enkelte distriktskontor og lokale mediehus får naturlig nok ikke samme oppmerksomhet som nasjonale tiltak som nevnt ovenfor. En kartlegging av distriktskontorenes samarbeid med andre medieaktører ble gjort i august i Eksemplene som følger er basert på denne rapporten. Flertallet av distriktskontorene har et bredt spekter av redaksjonelt samarbeid med regionale og lokale mediehus og andre eksterne aktører. Noen av samarbeidsprosjektene blir også sendt på riksflatene til NRK1, i tillegg til distriktskontorets sendeflate. De fleste samarbeidsprosjektene handler om arrangementer med journalistisk innhold, for eksempel debatt- eller folkemøter om aktuelle temaer, sports- eller kulturarrangementer. Det har også vært samarbeid om dekning av nyhetshendelser, som mulige ras og styremøter i store helseforetak. Nesten uten unntak strømmes nevnte hendelser og distriktskontorene gir eksterne aktører tilgang til strømmingen. Det er også enkelte kontor som samarbeider om utveksling av redaksjonelt stoff, som forhåndsomtaler av fotballkamper. Versjon

24 Flere distriktskontorkontor har samarbeid med videregående skoler, spesielt gjelder det kontorer som har medier og kommunikasjon på videregående skoler i sitt område. Samarbeidet er alt fra praksis en dag i uken, til mer ad hoc-samarbeid ved strømming, der elevene får bruke sine tekniske kunnskaper under kyndig veiledning av erfarne NRKmedarbeidere. Region- og lokalaviser er viktige kilder til nyheter for alle NRKs distriktskontorer. Og situasjonen er forhåpentligvis vice versa. Uansett er NRKs praksis å opplyse om hvor nyheten er tatt fra. I NRKs redaksjonelle etikkhåndbok under punkt 4.4 Publiseringsregler er det presisert at "NRK skal være lojal med å kreditere andre medier. Det er viktig å vise publikum hvor opplysningene i en sak kommer fra. På internett er dyplenking ofte en god måte å kreditere andre mediers journalistiske arbeid". NRKs distriktskontorer legger vekt på å ha en raus og redelig siteringspraksis. Et flertall av distriktskontorene har samarbeid med regionale/lokale mediehus om kåringer av kulturpersoner og lignende. I tillegg er region/lokalavisredaktøren(e) fast gjest(er) i studio ved mange distriktskontor, om det er i form av et panel eller dagens gjest. Der får redaktøren mulighet til å snakke om dagens avis eller en av ukens viktigste saker fra egen avis. I tillegg har de fleste kontorene en avisrunde i morgensendingen, der de går gjennom oppslagssaken til den enkelte avis. NRK Hordaland og NRK Østlandssendingen arrangerer henholdsvis "Bergensdebatten" og "Oslodebatten" og flere distriktskontorer arrangerer folkemøter om aktuelle temaer i regionen i samarbeid med medieaktører regionalt og lokalt. NRK Trøndelag og NRK Hordaland har et bredere samarbeid med regionale medieaktører enn de mindre kontorene. I Trøndelag er det tradisjon for felles faglige møter på medarbeider- og redaktørnivå. Valgsamarbeidet er utstrakt både i Trøndelag og i Hordaland. I Bergen skal mange av mediebedriftene i byen etablere seg i en medieklynge. I dette ligger blant annet teknisk samarbeid, infrastruktur, utdanning/talentutvikling og bidrag til innovasjon. Versjon

NRK OG LOKALT MEDIEMANGFOLD

NRK OG LOKALT MEDIEMANGFOLD NRK OG LOKALT MEDIEMANGFOLD Innspillsmøte Medietilsynet STIG FINSLO, AMEDIA 20. NOVEMBER 2017 Oppdraget: «Vi vil se på hvordan NRKs tilbud, særlig på nett, påvirker de kommersielle konkurrentenes virksomhet.

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Journalpost:14/32602 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Høring - NRK-plakaten Sammendrag Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring. Fylkesrådet i Nordland

Detaljer

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media 22.01.17 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen (DRU) 3. De offisielle

Detaljer

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017 Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media 20.10.17 3. Kvartal 2017 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen

Detaljer

Amedia, som driver lokale medier over hele landet, ønsker å gi følgende innspill:

Amedia, som driver lokale medier over hele landet, ønsker å gi følgende innspill: Til Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Oslo 26. august 2014 HØRING NRK-PLAKATEN Det vises til høringsnotat vedrørende NRK-plakaten. Departementet ber om våre synspunkter på NRK-plakatens form og

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Rapport februar 2017 Innhold Innledning... 2 Metoder og datagrunnlag... 3 Nyhetskilder...

Detaljer

Innlegg Innspillmøte NRK,

Innlegg Innspillmøte NRK, Innlegg Innspillmøte NRK, Kulturdepartementet 17.06.14 Sven Egil Omdal Verken det totale mediekonsumet eller det totale mediemarkedet er nullsumspill. Den enes brød er ikke nødvendigvis den andres død.

Detaljer

Thor Gjermund Eriksen, Kringkastingssjef NRK Medietilsynets innspillsmøte. Mandag 20. november, 2017 Hotel Opera, Oslo

Thor Gjermund Eriksen, Kringkastingssjef NRK Medietilsynets innspillsmøte. Mandag 20. november, 2017 Hotel Opera, Oslo Thor Gjermund Eriksen, Kringkastingssjef NRK Medietilsynets innspillsmøte. Mandag 20. november, 2017 Hotel Opera, Oslo Bakgrunnen for møtet er oppdraget Medietilsynet har fått fra KUD. Oppdragsbrevet formulerer

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012 Medietall 2011 16. februar 2012 Rammebetingelser Det store - bildet mediepolitikken Opplagene både for papiravisene og magasin/ukepresse faller Mediebruken på digitale plattformer øker veksten er nå størst

Detaljer

«Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag,

«Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag, «Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag, 20.11.17 John Arne Markussen, Administrerende direktør og Ansvarlig redaktør, Dagbladet AS Del av Aller Media AS Et velfungerende

Detaljer

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012 NRK Analyse NRKs Profilundersøkelse Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse.

Detaljer

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med 3,7% til 2 532 207 eks. Tilbakegangen totalt er på 97 407 eksemplarer

Detaljer

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Med hjemmel i 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 10.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2015

NRKs Profilundersøkelse 2015 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Hva forklarer lesing av lokalaviser?

Hva forklarer lesing av lokalaviser? LEFT MARGIN RIGHT MARGIN RGIN 2 TOP Hva forklarer lesing av lokalaviser? 4 IS ARGIN Ivar Frønes & Knut-Arne Futsæter @Futsaeter LLAs landsmøte 18. april 201 TNS Gallup www.tns-gallup.no/medier/nyheter

Detaljer

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 20.09.16 Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 19.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

NRK-plakatens innhold Departementet ber særskilt om innspill om NRKs kommersielle inntekter, innholdstilbudet og bruk av eksterne produksjoner.

NRK-plakatens innhold Departementet ber særskilt om innspill om NRKs kommersielle inntekter, innholdstilbudet og bruk av eksterne produksjoner. Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 14/2722-9 675.12/OIHA Oslo, 26.08.2014 Høring - NRK plakaten Vi viser til høring fra Kulturdepartementet med svarfrist 26.

Detaljer

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram 28.09.17 Knut-Arne Futsæter Kantar Media @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt Avislesing 2016: Fra papir til digitalt 07.03.17 Knut-Arne Futsæter Kantar TNS @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant

Detaljer

Delegatfordeling til landsmøtet 2017

Delegatfordeling til landsmøtet 2017 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Trine Frydenlund og Anne Hilde Thue Dato: 21. september 2016 Saksnummer: 16-751 Delegatfordeling til landsmøtet 2017 Fordelingen av landsmøtedelegater skal skje iht. vedtektenes

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2013

NRKs Profilundersøkelse 2013 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Delegater til landsmøtet

Delegater til landsmøtet Delegater til landsmøtet Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lokallag 40 Klubber 40 Konsernlag 12 NJ Frilans 2 Frilansere Student 7 2 Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lag 56 Klubber 40 Frilansere 7 Klubber

Detaljer

Radiolytting i Norge er godt dokumentert

Radiolytting i Norge er godt dokumentert Radiolytting i Norge er godt dokumentert Radioundersøkelsen - nasjonal radio PPM (Portable People Meter) Radioundersøkelsen - lokal/regional radio CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) Digitalradioundersøkelsen

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge Offisielle lyttertall fra radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge Offisielle lyttertall fra radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2016 Offisielle lyttertall fra radioundersøkelsen Sammendrag Radiolyttingen i Norge holder seg fortsatt på et relativt stabilt nivå. 68 prosent lyttet i gjennomsnitt

Detaljer

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2011

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2011 NRK Analyse NRKs Profilundersøkelse Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse.

Detaljer

Avtale om allmennkringkasting

Avtale om allmennkringkasting Avtale om allmennkringkasting Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har inngått følgende avtale, men slutter seg for

Detaljer

SØK som en del av mediemixen

SØK som en del av mediemixen SØK som en del av mediemixen veien til dine varer og tjenester! 20. november 2008 Ingrid Støver Jensen - Kvasir Hvem er jeg? Ingrid Støver Jensen Leder Kvasirs produktavdeling Flyttet fingrene fra tangentene

Detaljer

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 03.03.15 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge.

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2010. NRK Analyse Siri.andresen@nrk.no

NRKs Profilundersøkelse 2010. NRK Analyse Siri.andresen@nrk.no NRKs Profilundersøkelse Siri.andresen@nrk.no Om Undersøkelsen har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Høring NRKs framtidige finansiering

Høring NRKs framtidige finansiering Journalpost:16/81989 Saksnummer Utvalg/komite Dato 282/2016 Fylkesrådet 06.09.2016 125/2016 Fylkestinget 03.10.2016 Komite for næring 03.10.2016 Høring NRKs framtidige finansiering Sammendrag NRKs distriktskontor

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Ne#undersøkinga 2008. Arne H. Krumsvik Hauststormen på Voss, 27.09.2008

Ne#undersøkinga 2008. Arne H. Krumsvik Hauststormen på Voss, 27.09.2008 Ne#undersøkinga 2008 Arne H. Krumsvik Hauststormen på Voss, 27.09.2008 Agenda 1. Om Ne#avisundersøkelsen 2. Noen sammenhenger 3. Test av norske mediebedrigers ne#strategier 4. Ne#journalisJkk og kvalitet

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017 Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017 Med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting 2-1 første og andre ledd, har Kulturdepartementet

Detaljer

MEDIEUTVIKLING. Analyse, NRK 2

MEDIEUTVIKLING. Analyse, NRK 2 MEDIEUTVIKLING 2 1961-2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 81 81 68 66 38 Newspapers Radio TV Internet 0 61 65 69 71 73 77 80 83 85 87 89 91 93 95 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/2006 2006/2007

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Sammendrag Radiolytting er stabilt i Norge. 70 prosent av befolkningen lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2014,

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2016

NRKs Profilundersøkelse 2016 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 MEDIETALL 2016 MAGASIN Magasinopplag 2016 Totalopplaget for norske magasiner er 1.876.175 eksemplarer Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 Totalopplaget gikk tilbake med 4,5 prosent på sammenlignbare titler

Detaljer

Innkomne forslag til NRKJs årsmøte 2016

Innkomne forslag til NRKJs årsmøte 2016 Innkomne forslag til NRKJs årsmøte 2016 Personalpolitikk (NRKJ Dokumentar og samfunn) NRKJ Dokumentar og samfunn har i år flere saker og tilfeller der vi opplever at NRK driver en hard Personal politikk.

Detaljer

Til Finanskomiteen

Til Finanskomiteen Til Finanskomiteen 24.10.17 Status for mediebransjen Stort mediemangfold landet rundt o 2016: 227 aviser, mer enn 200 fagblader, rundt 65 magasiner. o 2016: 200 aviser hadde et digitalt opplagstall. Det

Detaljer

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Undersøkende journalistikk i dag Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Hva skal dette handle om? En undersøkelse av SKUP-prosjekter på 2000- tallet Vilkårene for undersøkende journalistikk

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Fra Norske Intelligenz-seddelser til nrk.no

Fra Norske Intelligenz-seddelser til nrk.no Fra Norske Intelligenz-seddelser til nrk.no Therese Roksvåg Nilsen 21. april 2010 Mediekritikk 2010 Høgskolen i Østfold 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Historisk gjennomgang 4 3 Avisene 6 3.1 De første avisene.........................

Detaljer

Demokrati og monopol i et medieperspektiv

Demokrati og monopol i et medieperspektiv Demokrati og monopol i et medieperspektiv Eirik Gerhard Skogh March 18, 2011 I Norge er det den sosialdemokratiske tradisjonen som står sterkest. Det er en styreform der folket har storparten av den avgjørende

Detaljer

Høringssvar fra Radio Norge og Bauer Media

Høringssvar fra Radio Norge og Bauer Media Høringssvar fra Radio Norge og Bauer Media NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet En styrket mediepolitikk for borgerne Radio Norge og Bauer Media vil med dette benytte anledningen til å avgi høringssvar

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup Medierikets tilstand Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016 Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup TNS Gallups medieundersøkelser 2 3 Personlige mediehus 4 Eventisering 5 Podkast 6

Detaljer

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk Innhold Hvorfor klassebesøk? Hva forventer elevene? Planlegg noe! God dialog Fortell om din hverdag Mediekunnskap Forbered deg

Detaljer

Forskningsjournalistikk i Adresseavisen

Forskningsjournalistikk i Adresseavisen Forskningsjournalistikk i Adresseavisen Mediehuset Adresseavisen Adresseavisen Leserdekning på nett, print og dobbeldekning (Tall i tusen) Leser kun papir Dobbeldekning, leser begge medier Leser kun nett

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA KRINGKASTINGSRÅDET.

HØRINGSUTTALELSE FRA KRINGKASTINGSRÅDET. Kringkastingsrådet HØRINGSUTTALELSE FRA KRINGKASTINGSRÅDET. INNLEDNING Kringkastingsrådets rolle Kringkastingsrådets mandat er ifølge Kringkastingslovens 7 er «å drøfte og uttale seg om hovedlinjene i

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Kampen om oppmerksomheten. Drammen

Kampen om oppmerksomheten. Drammen 1 Kampen om oppmerksomheten Drammen - 27.09.2017 2 Mediebilde i endring 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Internett; 90 TV; 72 Mobilt medieinnhold; 65 Papiraviser Radio TV Internett Blader/Magasiner Mobilt

Detaljer

Polaris Media ASA Trondheim. Til. Ekspertutvalget som gjennomgår medieeierskapsloven v/ leder Mona Søyland HØRINGSUTTALELSE FRA POLARIS MEDIA

Polaris Media ASA Trondheim. Til. Ekspertutvalget som gjennomgår medieeierskapsloven v/ leder Mona Søyland HØRINGSUTTALELSE FRA POLARIS MEDIA Polaris Media ASA Trondheim Til Ekspertutvalget som gjennomgår medieeierskapsloven v/ leder Mona Søyland Trondheim, 9. februar 2012 HØRINGSUTTALELSE FRA POLARIS MEDIA Vi viser til det pågående arbeidet

Detaljer

Hvordan møter vi mediene?

Hvordan møter vi mediene? MEDIEHÅNDTERING Hvordan møter vi mediene? Det du ikke klarer å overbevise deg selv om vil du neppe klare å overbevise andre om Jeg kjenner saken jeg skal intervjues om Jeg er trygg på min rolle Jeg sier

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Mediebruk. Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren

Mediebruk. Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren 22-7-11 Mediebruk Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren kl. 15:25 Hvor befant du deg da bomben eksploderte i regjeringskvartalet 22 juli? Ett svar.

Detaljer

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN Monica Onsrud, Direktør rubrikk & Jonas Mjaaland, Redaksjonell innholdsutvikler 2,4 MILLIONER DAGLIGE BRUKERE

Detaljer

Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt en moderne mediestøtte

Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt en moderne mediestøtte Kulturdepartementet Høringsuttalelse fra Nettavisen til NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt en moderne mediestøtte Vi viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet, og vil med dette

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Internettbruk 2013 Årsrapport med offisielle tall fra Internettundersøkelsen

Internettbruk 2013 Årsrapport med offisielle tall fra Internettundersøkelsen Internettbruk 2013 Årsrapport med offisielle tall fra Internettundersøkelsen Innhold 1 Tilgang og oppkopling 7 Forbruker & Media TNS Gallup InterBuss 2 Trafikkmåling TNS Scores TNS Mobile 3 Dekningstall

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

TNS Gallup. Årsrapport internettbruk 2014. Årsrapport internettbruk 2014 TNS

TNS Gallup. Årsrapport internettbruk 2014. Årsrapport internettbruk 2014 TNS TNS Gallup Innhold 1 Tilgang og oppkopling 7 Forbruker & Media TNS Gallup InterBuss 2 Trafikkmåling TNS Scores TNS Mobile 3 Dekningstall og tid brukt Norsk Internettpanel 4 Streaming 11 20 36 Norsk Internettpanel

Detaljer

Høringsnotat Allmennkringkastingsplakat for NRK

Høringsnotat Allmennkringkastingsplakat for NRK Høringsnotat Allmennkringkastingsplakat for NRK 1. Bakgrunn De siste årene har det skjedd en teknologisk utvikling som har medført omfattende endringer på mediefeltet. Alle deler av verdikjeden innen kringkasting

Detaljer

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3 Røde Kors ANALYSE Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger Rapport 2009, 3 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker II ved

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet En styrket mediepolitikk for borgerne.

Høringsuttalelse NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet En styrket mediepolitikk for borgerne. Til Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Oslo 20. juni 2017 Høringsuttalelse NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet En styrket mediepolitikk for borgerne. Det vises til invitasjon til høring knyttet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 26. januar 28. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 26. januar 28. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Radiodigitalisering for norske bilister

Radiodigitalisering for norske bilister Radiodigitalisering for norske bilister Digitalradio Norge Digitalradio Norge AS eies av P4-gruppen og NRK Formål Informasjon om radiodigitaliseringen, herunder Radiobilene Operatørrolle for flere DAB-nett

Detaljer

Utdrag fra Statsbudsjettet Prop 1. S. Kulturdepartementet. En framtidsrettet mediepolitikk

Utdrag fra Statsbudsjettet Prop 1. S. Kulturdepartementet. En framtidsrettet mediepolitikk Utdrag fra Statsbudsjettet 2018 12.10.2017 Prop 1. S Kulturdepartementet En framtidsrettet mediepolitikk En fri, uavhengig, redaktørstyrt og kritisk presse er en av de viktigste bærebjelkene i demokratiet

Detaljer

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 DET STORE BILDET Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner i de respektive markedene Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på

Detaljer

Mediemangfoldsutvalget

Mediemangfoldsutvalget Mediemangfoldsutvalget Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 16/5096 21.09.2016 Høring utredning av fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK Mediemangfoldsutvalget

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Sammendrag Radiolytting er stabilt i Norge. 69 prosent av befolkningen lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2015,

Detaljer