Kysten rundt. 5. mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kysten rundt. 5. mars 2012"

Transkript

1 Kysten rundt 5. mars 2012

2 I dag Vi presenterer det som egentlig en justert og konkretisert kampanjeplan. På noen områder er vi tydelige, og mener dere bør beslutte her og nå. Andre steder antyder vi løsninger, men uproblematisk å endre seinere. Vår basis: Kampanjeplanen, tre fire møter, 10 telefonsamtaler med logistikksjefer, kreativt arbeid Essensen og hovedpunktene er beholdt fra den opprinnelige planen. Men vi har gjort noen valg, og forsøkt pakket kampanjen slik at den vil framstå tydeligere og med litt mer trøkk. Altså; mye av det vi presenterer i dag er kjent stoff, noe er nytt. Grunnlaget virkemidlene tanker om det langsiktige skisser til visualitet og slagord

3 Kort og lang sikt

4 Bakgrunn Utgangspunktet for hele prosjektet, og kampanjen, er et ønske om å vinne markedsandeler: En større andelen av godstransporten skal gå sjøveien, på bekostning av asfaltveien. Aktørene har ulike beveggrunner for å jobbe for å få mer gods på sjøveien. Både forretningsmessige og samfunnsmessige argumenter er gyldige: Tjene eller spare penger, og miljø og trafikksikkerhet, går hånd i hånd! Samarbeidet kampanjen, og andre fellesprosjekter, er viktig i seg selv. Det faktum at aktørene innen sjøtransport lager felles kampanjer, felles argumentasjon, og koordinerer lobbyvirksomhet, har en egenverdi og det øker sjansene for gjennomslag.

5 Langsiktighet Kampanjen Kysten rundt er neste skritt i et langsiktig kommunikasjonsløp. Vi skal berede grunnen for å bli en aktør med større gjennomslag ved å øke samordningen ved å spre kunnskap ved å tydeliggjøre argumenter Over tid skal vi etablere full aksept, både i næring, hos beslutningstakere, og hos folk flest, om at sjøtransport er et nødvendig gode. Vi skal også bygge en buffer i folks hoder, slik at transportskip på grunn i fjæra ikke (for)blir et dominerende bilde. Dersom folk forstår den positive verdien, vil også terskelen for negative reaksjoner være høyere.

6 Kampanjen Overordnet

7 målgruppe Vi må begynne et sted og vi velger oss vareeierne som dem vi skal kommunisere med i Kysten rundt Og aller viktigst er den delen av vareeierne som i for liten grad frakter sitt gods til sjøs. Altså de som har potensial til å flytte mer transport fra vei til sjø. Og for å snevre inn ytterligere: Det er logistikksjefene hos vareeierne vi har som målgruppe i denne kampanjen. Kjennetegn: Profesjonelle, individuelle behov, måles på ting som lagerstyring og kostnader (nesten ingen måles på miljø). Mange har gamle vaner og noen har fordommer om sjøtransport (tungvint og treigt). I den grad vi skal kommunisere med andre, for eksempel gjennom mediene, er det primært for å forsterke kommunikasjonen med logistikksjefene. Vise dem at vi mener alvor.

8 kampanjetilnærming Samfunnet har bestemt at mer gods må gå på sjøen, på bekostning av veien. Dette er et viktig tiltak for å begrense Norges klimautslipp. Gi oss råd. Vi som er involvert i sjøtransport, ber om dine innspill: Hva bør vi gjøre annerledes, slik at sjøtransport blir mer attraktivt for deg som har behov for å få dine varer fraktet? Vi trenger din hjelp til å bli dyktigere! Hva må vi bli flinkere på? Hva må vi legge bedre til rette? Mye er allerede forandret: Dør-til-dør, mer fokus på logistikk, flyt, samarbeid. Men har alle fått dette med seg? Og; det er vel mer som kan gjøres bedre, sett fra vareeierens perspektiv? En lyttende tilnærming er sympatisk, og kan være nysgjerrighetsvekkende. Samtidig gir det oss mulighet til å vise at vårt fokus er logistikk, akkurat som målgruppens. Vi kan bidra til at deres hverdag blir enklere, og vi kan senke kostnadene dine. Vårt fokus er å bidra til et helhetlig logistikkløp.

9 Etterlatt inntrykk Jøss, de lytter til meg! Å transportere sjøveien er enklere og mer moderne enn jeg trodde. Aktørene innen sjøtransport kan hjelpe meg å skape bedre logistikkflyt i min bedrift til en lavere kostnad.

10 Kysten rundt hva blir viktig(st)

11 Overordnede prioriteringer Kysten rundt må være mer enn en og en logistikkonferanse. Det må ligge noe aggregert og overordnet. Hver konferanse er viktig, men det må også synes at den er en del av et viktig landsomfattende opplegg. Konferansene må framstå som viktige, vi må vise at vi prioriterer deltakerne. I ord og handling. I praksis betyr det at vi må lage noen elementer som skiller seg ut, som gjør denne konferansen til noe annet enn de er vandt til. Vi må vise at vi bryr oss om det de mener at ikke be om råd framstår som et billig pr-triks. Og like viktig; vi må vise at vi forstår at de har unike behov og gi dem muligheter til å få de behovene oppfylt. En-til-en mellom rederiene og vareeierne blir derfor viktig. I tillegg skal konferansene åpne opp for lokale vareeiere å bygge nettverks seg imellom. Kanskje kan vi til og med invitere til samkjøring av transport.

12 aktivitetene På generelt grunnlag kan det være greit å huske at en film fint kan spise hele kampanjens budsjett, eller at en nettside ikke løser alle problemer, uansett hvor avansert den er. Budsjettet til Kysten rundt er en totalramme som ikke skal overstiges. Samtidig har både dere og vi mange ønsker og ideer, som ikke alle kan innfris. Vi anbefaler å bruke pengene først og fremst på følgende: Film og presentasjon Containeren En Facebookside og et digitalt opplegg for invitasjon Noe enkelt materiell Ingenting av dette skal lages råflott, men det er der vi primært legger de sentrale pengene.

13 elementene

14 containeren Har man en container som en del av en kampanje, må den ha en funksjon. Det holder ikke å gjøre den til en avansert stand. Vi har egentlig et stort ønske om å lage en konferanserom av containere, men innser at det ikke er realistisk. I stedet foreslår vi å gjøre containeren til et uformelt møtested, nærmest en cafe. Det uformelle møtestedet har en funksjon: Nettverksbygging og icebreaker. Vi tror det er her rederiene skal tilby seg å komme til den enkelte vareeier, for å se om det er noe i deres logistikkløp som kan gjøres bedre og billigere ved større bruk av sjøveien. Man bør være ærlige på at det er en barrierekostnad, men at dere er til hjelp for å gjøre hverdagen deres enklere. Containeren må designes, både innvendig og utvendig. Enkelt, men det skal kommunisere moderne og rent.

15 film Vi anbefaler at det legges en del ressurser i å lage film til konferansene: Dels som bakteppe, en film som går i bakgrunnen. Dernest som en hjelp i kampanjens hovedinnlegg, en måte å dramatisere presentatørens budskaper på. Filmen skal altså ikke fortelle den fulle historien, men fungere sammen med foredragsholderen. Vi ser for oss et containeskip som seiler langs kysten. Det er utgangspunktet. Litt som Hurtigruta. Dette er en del av invitasjonen, og som scenografi på konferansen. Den går altså på storskjerm (etter på flere tv-skjermer) i konferanselokalene (helst også i containeren). I foredraget går filmen over fra å være bakgrunn til å bli fortellende i samspill med foredragsholder. Hva slags historie filmen skal fortelle, må vi utvikle sammen. Men det er nærliggende å tenke at filmen kan belyse noen problemstillinger knyttet til det vi ber om råd om.

16 invitasjonene Vi tror invitasjonene skal få dem vi aller helst vil skal komme til å oppleve at vi synes de er viktige. Vi vil virkelig at de skal komme, derfor legger vi ressurser i det, selv om de ikke bruker sjøtransport særlig mye i dag. Det må gjøres en kartleggingsjobb på forhånd. En blanding av å kjøpe av lister og lokalt manuelt arbeid blir nødvendig for å identifisere de vi har aller mest lyst at skal komme. På grunn av tidspresset fram mot de første konferansene, må vi jukse litt i starten. Først sendes et enkelt varsko fra Shortsea, som ber folk holde av dagen i Tromsø, Narvik og Bodø. På neste foil har vi en nydelig håndtegnet (av en svensk kollega, som dere forstår ) invitasjonsløpet deretter.

17

18 invitasjonsløpet Invitasjonen gjøres altså helt digital, men spiller likevel på at Invitasjonen er på vei med en godsbåt (på film). Først en litt mystisk mail med filmen, som følges opp av en konkret mail dagen etter. Her dirigerer vi folk inn på en kampanjeside, der all informasjon ligger for den enkelte by og der de kan melde seg på. Mer om kampanjesiden seinere. Vi anbefaler også en oppfølging av alle registrerte, som oppvarming til nettverksbyggingen på konferansen en mail fra rederiene til den påmeldte, med et koordinert budskap om at vi vil gjøre vårt for at hans logistikkhverdag kan bli bedre og billigere. Hvorvidt disse mailene skal gå fra alle rederiene til alle deltakerne, eller om man skal fordele deltakerne seg imellom, må diskuteres. Jo mer tilpasset vareeierens behov, jo bedre.

19 Konferansene i tre deler - 1 Omvisning på knutepunktet for sjøtransport, nemlig havna. Konferansen starter med oppmøte i containeren, som er plassert på sentral plass i havna et sted med utsikt. En kort innledning i uformell stil: Velkommen. Vi vil gjerne be dere om råd. Men først har vi lyst til å vise dere logistikken i sjøtransporten, med utgangspunkt i havna. Dette er ting dere ikke trenger å forholde dere til når dere velger sjøtransport, for dette ordner vi for dere. Men vi tror likevel det er interessant, og kan gi dere bedre forutsetninger for å gi oss råd Så følger en omvisning, men noen spektakulære elementer feks containernes ankomst, prøvekjøre en heisekran (der det er mulig), båttur i havneområdet, besøke kapteinen på et transportskip. Kan alle være med på dette? Hvis ikke, prioriteres dem vi identifiserer som aller viktigst å få overbevist til å flytte gods fra vei til sjø.

20 Konferansene i tre deler - 2 En matbit og uformell prat i containeren Omvisningen ender tilbake i containeren. Der serveres en matbit (sjømat!). Rederiene mingler, og gjør avtaler om logistikkmøter individuelt. Dette må plasseres så en liten innledning fra kampanjen kreves. Hvorfor gjør vi dette?

21 Konferansene i tre deler - 3 Tradisjonell konferanse Etter matbiten fraktes deltakerne til konferanselokalet. Helst i eller nært til havna. Dette trenger ikke å være et tradisjonelt konferanselokale, men gjerne et annet lokale som signaliserer noe moderne. Det er skummelt å gi for klare råd om dette, fordi mulighetene vil være så ulikt fra havn til havn. Eneste kravet er at det er gode film- og presentasjonsmuligheter der. Konferansen innledes av kampanjens nasjonale representant som holder en 20 minutters innledning rundt kampanjens tema. Film spiller en viktig visuell og fortellende rolle i innledningen. Deretter spør kampanjens representant om råd. Han viser hvor man kan følge kampanjen videre (kampanjesiden og relevante sosiale medier), og oppfordrer folk til å melde hva man mener sjøtransporten må endre ut fra den enkeltes behov. Så gjennomføres en lite avstemming i salen om fem problemstillinger: Viktig eller ikke viktig for deg? Grønt ark for viktig, rødt for ikke viktig.

22 Konferansene i tre deler - 3 Tradisjonell konferanse forts Denne sekvensen avsluttes med spørsmålet: Hvor mye gods har du som går på vei over 300 km? Vi ber ikke om presise tall, men et anslag. Poenget er at vi skal vise gjennom denne kampanjen hvor mye gods som faktisk kan flyttes fra veien til sjøen, dersom alt legges til rette for det og vi bli flinke nok. En enkel stemmeseddel lages. Tonn + frivillige utfylling av navnet på din bedrift. Så går Kampanjens representant rundt med en Stemmeurne og samler inn fra alle deltakerne. Deretter får sponsorene 15 minutter hver til å presentere seg. Shortsea koordinerer innleggene. Det legges en oppfordring om å fokusere på hvordan man kan gjøre logistikkløpet til en bedrift bedre ved å øke bruken av sjøtransport. Og hva de kan bidra med. Naturlig å følge opp det som ble sagt i den uformelle praten i containeren. Kampanjetilbud presenteres her.

23 digitalt Vi anbefaler at kampanjen brukes til et forsiktig første skritt mot økt digitalisering av dialogen innen bransjen og med vareeierne. Erfaringene herfra brukes til å trappe opp den digitale kommunikasjonen i årene som kommer. Digitalisering krever mer enn statisk informasjon, vi bør legge inn et element av dialog. Samtidig har vi noen konkrete behov som en digital løsning kan dekke: Et sted for påmelding (en enkel database), et sted å melde råd, et sted hvor det rapporteres litt fra anløpene/konferansene, et sted der rådene og volumene vi ber om i konferansene aggregeres og visualiseres (i Bodø mente 27% at xxx er viktig for dem, mens så langt har 35% ment det samme på landsplan. Og: Så langt har vi fått inn 1234 tonn som kan flyttes fra vei til sjø.)

24 kampanjeside Vi foreslår altså at det opprettes en egen kampanjeside. Den lages slik at den nå i første omgang er for konferansedeltakerne og andre som er direkte involvert i kampanjen. Hvordan kampanjesiden skal spille mot LinkedIn og andre flater relevante for målgruppen, må diskuteres for å finne en løsning som er hensiktsmessig og håndterbar. Vi bygger siden som en kampanjelogg, i all hovedsak med tre elementer som vi legger inn: Oppdatert på rådene vi ber om (de forhåndsdefinerte problemstillingene), oppdatering på volum som kan flyttes, samt en rapport med litt bilder fra hver konferanse/havn. I tillegg oppfordres leseren til å skrive sine råd og meninger. Vi bruker nyhetsbrev og mail for å spre informasjonen og lokke deltakerne tilbake til siden.

25 Kampanjeside 2 Kampanjesiden kan være en øving i dialog på sosiale medier. Vi skal gi deltakerne (de som har vært på eller burde vært på en konferanse) en bra opplevelse. Vi tar dem på alvor. Da må vi svare når de spør om noe, og faktisk ha dialog med dem. Dessuten sikrer vi oss at konferansene er en del av en helhet, ikke bare mange mange konferanser etter hverandre.

26 materiell Det skal produseres noe materiell sentralt. Vi får diskutere hva det er behov for, men Rollups som kan følge containeren er nærliggende. Det er også aktuelt å lage et visittkort for hver havn: Slik bestiller du sjøtransport i Larvik. Samt annonsemaler man kan bruke lokalt. Det bør også gjøres en liten kreativ økt på om man i tillegg skal lage noe givaways til konferansedeltakerne helst da noe som oppleves som relevant.

27 presse Presse er ikke viktigst i denne kampanjen. Det betyr ikke at dere ikke skal gjøre fremstøt mot pressen. Vi tror først og fremst dere skal jobbe for å få til et oppslag i hver by, primært for å støtte vår kommunikasjon med logistikksjefene (de leser jo også avisen). En mulighet kan være å lage et konkret eksempel for hver by: Dersom en bedrift i Tromsø skal frakte xxx til Stavanger, skjer følgende: Tid, miljø, trafikk, penger. Helt konkret. Også noen aggregerte tall for å vise hvor stort potensial vi faktisk snakker om. Et slikt eksempel kan også brukes i selve konferansen. Tilsvarende kan gjøres på Gardermoen, mot et utvalgt riksmedium. Kombineres med aggregerte tall. Knyttes til noe konkret for eksempel statsbudsjett eller NTP.

28 Visualitet og slagord

29 Kreativt konsept - payoff Overordnet målsetning er å få flere til å velge å frakte sine varer til sjøs fremfor til lands. Med en så konkret, men likevel vanskelig (og kanskje også ambisiøs) målsetning må et kreativt konsept, en payoff om du vil, være både enkel og direkte. Konseptet må umiddelbart gi oss argumenter, være enkelt å bruke og forklare hvem vi er og hva vi står for. Dessuten må det kunne kobles til det samfunnsansvaret man tar ved å frakte til sjøs fremfor til havs på en intuitiv måte. Det må fungere overfor de ulike målgruppene, og de perspektivene de har. Argumentene mot logistikksjefene er annerledes enn de mot samfunnet. Begge må ha en plass under denne paraplyen. Og det er viktig at den kan fungere langsiktig.

30 Payoff 2 Derfor har vi landet på «VELG SJØVEIEN». «VELG SJØVEIEN» er: en oppfordring lett å kombinere med argumenter et visst historisk sus, men samtidig fremoverlent og det er jo det vi vil at bedrifter skal gjøre Mange argumenter kan brukes, både sentralt og lokalt, for eksempel Velg sjøveien fordi: du kan frakte mer på en gang det er mer miljøvennlig du sparer lagerplass det lønner seg (økonomisk)

31 Payoff 3 Vi kan også si Flere må velge sjøveien for å understreke samfunnsansvaret som ligger i å velge en miljøvennlig løsning når varene skal fraktes. Dette er kanskje viktigst på de mest taktiske uttakene. Og, konkret i Kysten rundt: Vi ønsker å bli dyktigere, slik at flere velger sjøveien.

32

33

34

35

36

37

38

39 Et langsiktig løp

40 På samfunnsnivå: Bygge buffer og aksept Mange tenker ikke at sjøtransport er spesielt miljøvennlig. Ei heller ser man på transport langs kysten som en vakker del av vårt land. Tvert imot: Mange har bilde i hodet av rustne containerskip på grunn i skjærgården. Eller sjøfugl innsmurt av olje. Uten lastebilen stopper Norge gjorde jobben med å minne folk om at transport er viktig for deg så da får du tåle at den kjører på veien du også kjører. Litt av den samme jobben skal dere gjøre: Bygge en buffer mot ulempene fordi fordelene er mye større. Samtidig ligger et potensial til å få et løft fra politikerne: Norge kommer neppe unna store endringer for å oppfylle sine co2-forpliktelser Det er dyrt å slite ned veinettet

41 kampanjetenkning Veien videre går ganske sikkert via enda større koordinering av innsats, virkemidler og argumenter. Det aner oss at målgruppene bør utvides. Kanskje er også en kampanje om kysten, i havnebyene, en vei å gå en gang de neste årene for å bygge aksept og til og med engasjement for viktigheten av næringsvirksomhet på sjøen. I løpet av året bør dere bygge en argumentbank, slik at aktørene har de samme poengene, statistikken og underlaget. Her kan også ligge verktøy logistikksjefer kan bruke mot sine sjefer for å vise hvilke potensial de sitter på.

42 karbonavtrykk Mange bedrifter ønsker å være miljøbevisste men lederne vet kanskje ikke at det er mye å hente på transportsiden. Det bør seriøst vurderes om neste kampanje skal rettes mot bedriftsledelsen for å vise dem at transport sjøveien er en farbar vei for miljøet, og derfor for deres omdømme som en bedrift som tar samfunnsansvar (samtidig som det er bra for bedriftens drift)

43 digitalisering Basert på erfaringene fra Kysten rundt, bør dere legge en plan for videre digital satsing. Økt samarbeid og koordinering kan kanskje også føre til at det blir mulig å lage en super-app, ala OSL-appen.

44 Framdrift og budsjett

45 framdrift Uke identifisere aktuelle deltakere i de tre nordligste byene Uke 11 første utsendelse invitasjon, enkel mail Uke 11 igangsette produksjon film, presentasjon og materiell Uke 11 igangsette produksjon og design container Uke 15 kampanjeside klar til å ta imot påmeldinger Uke 15 utsendelse invitasjon (uten film i invitasjon til de tre første byene) Uke 18 film, presentasjon og materiell ferdig Uke 18 invitasjoner til Trondheim, Ålesund og Bergen sendes Uke 18 container sendes Uke 19 Tromsø Uke 20 Narvik Uke 21 Bodø

46 budsjett Budsjettet er absolutt, og budsjettpostene må sees på som faste rammer. Det betyr at den som skal produsere de ulike elementene, må presentere hva man får til for følgende sum penger: Container: design og innredning kr Kampanjeside: oppsett, design, invitasjoner, maler for grafer etc, enkel database for påmelding, oppsett og design av speilede sider, 2 timer support pr uke kr Film og presentasjon kr Materiell, annonsemaler etc kr Diverse kr Konseptjobbing kr

47 xx Kjør debatt

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger 1. Sammendrag Suksessen fra i fjor skal følges opp - men på en ny måte. Fokus flyttes fra merkevarebygging av sjøtransport til å øke av antall forespørsler. Varestrømmer, marked, kunder og behov skal kartlegges

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Ka då ittepå. Ny GIV, Troms. Anne Mette F. Karlsen. universitetslektor. lesesenteret.no 04.11.14

Ka då ittepå. Ny GIV, Troms. Anne Mette F. Karlsen. universitetslektor. lesesenteret.no 04.11.14 Ka då ittepå Anne Mette F. Karlsen universitetslektor 04.11.14 Ny GIV, Troms Tromsø, nov. 2014 lesesenteret.no Stavanger/Sandnes-regionen var europeisk kulturhovedstad i 2008 Et eksempel fra Stavanger

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

Kjøreplan for møte 2 Short cut / feilhandlinger

Kjøreplan for møte 2 Short cut / feilhandlinger Kjøreplan oppfølgingsmøter - Korte prosjekter Kjøreplan for møte 2 Short cut / feilhandlinger Hensikten med møtet: Prosjektet har i det to forrige møtet jobbet med barrieren omtanke for hverandre. I dette

Detaljer

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn.

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Levende lokalsamfunn Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Tradisjonell god avisdebatt. Demokratiet I hva slags debattklima skal

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Avfall Innlandet, 2012/01/27 Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Holdningsanalysen: Om tiltro og tillit til miljøgevinst og gjenvinning Kjersti Kildahl, prosjektleder Avfall Norge http://www.youtube.com/watch?v=xgoytntswyy

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Mediemanual. Råd og tips i omgang med media

Mediemanual. Råd og tips i omgang med media Mediemanual Råd og tips i omgang med media Det er forskjell på medier Hovedkategorier Lokalavisa nær og viktig Regionsavisa har et regionalt blikk Riksaviser mer kritisk, høy terskel Sektoravis fokus på

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Kommunikasjonstenking

Kommunikasjonstenking Kommunikasjonstenking Skognæringa Kyst Morten Stene Stjørdal 23.10.13 Hvorfor kommunikasjon? Et virkemiddel for å nå mål Mål Alle virksomheter står konstant samspill med omgivelsen og interessenter Handlinger

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Kommunikasjonsplattform Trondheimsregionen

Kommunikasjonsplattform Trondheimsregionen Kommunikasjonsplattform Trondheimsregionen Møte Trondheimsregionen Kulturhuset, Midtre Gauldal, 17. februar 2012 Agenda Trondheimsregionen, plattformen og merkevaren Kommunikasjonspolitikk Mål Utfordringer

Detaljer

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo NOCM 22. september 2013 FOA seminar Prof.Dr. Thomas Hoff 3 22. september 2013 FOA seminar

Detaljer

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål 2 3 Hva var vårt utgangspunkt? Mange meninger internt Ingen klare retningslinjer Flere som utførte samme handling Mange forskjellige beslutningstakere/byråer

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TAKK FOR AT DU VIL VÆRE KONTAKTPERSON FOR #ERDUSIKKER? PÅ DIN SKOLE DIN ROLLE ER VIKTIG FOR Å LYKKES MED PLANLEGGINGEN OG GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Program for Fagseminaret 2014

Program for Fagseminaret 2014 Program for Fagseminaret 2014 Antwerpen, Belgia 23. 25. april 2014 Foto: FXTC Antwerpen Antwerpen (fransk: Anvers) er en havneby i Belgia. Byen er hovedstad i den flamske provinsen Antwerpen og har omkring

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN E-LÆRINGSKURS Læringsplattformen.difi.no LA JAKTEN BEGYNNE! Jakten på den gode anskaffelsen er et e-læringskurs i fem korte episoder om strategisk bruk av offentlige anskaffelser, og om planlegging, gjennomføring

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni Referat: Styremøte TØH Alumni 06.10.2011 Deltakere: Rune Austvik Jens Oppland Hildegunn Andersen Torstein Kjemphol Maiken Trane Espen Gressetvold Frøydis Søbstad Per Christian Ahlgren Agenda: Alumnikvelden

Detaljer

Kultur for framtida. Arbeidsformer til bruk i dialogen med medlemmene. Illustrasjon: BLY

Kultur for framtida. Arbeidsformer til bruk i dialogen med medlemmene. Illustrasjon: BLY Kultur for framtida Arbeidsformer til bruk i dialogen med medlemmene Illustrasjon: BLY Denne PP-filen inneholder forslag til et utvalg arbeidsformer som kan brukes for å skape gode dialoger. Det starter

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5. DESEMBER 2016.

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5. DESEMBER 2016. SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5. DESEMBER 2016. La oss løfte hverandre frem på FNs internasjonale dag for frivillighet! Vi ønsker å vise verdien av frivillig innsats for folk flest ved

Detaljer

Gjennomføring av frisklivssamtalen

Gjennomføring av frisklivssamtalen Gjennomføring av frisklivssamtalen Veileder ved Frisklivssentralen har ansvar for å ta opp adferd som berører deltakers helse. Samtidig kan det oppleves som utfordrende å snakke om endring av helseadferd.

Detaljer

Ledelse av samhandling

Ledelse av samhandling Ledelse av samhandling Arbeidstakerundersøkelse Bare 37 prosent sier de har en klar forståelse av hva organisasjonen prøver å oppnå og hvorfor. Bare en av fem er entusiastisk for deres organisasjons mål.

Detaljer

Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt

Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt Lærings- og mestringssenteret, Medisinsk klinikk Her er noen innspill og forslag til måter å legge om vaner, som vi har vært gjennom i løpet av kurset.

Detaljer

INVITASJON TIL SEMINAR/WORKSHOP

INVITASJON TIL SEMINAR/WORKSHOP INVITASJON TIL SEMINAR/WORKSHOP «Hvordan løfte sjøtransporten» 22. 23. februar 2016 Drammen Havn Forutsetninger for å løfte sjøtransporten Sjøtransport er «på alles lepper», men vi mangler det store trendbruddet.

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Å være talerør for fylket

Å være talerør for fylket Å være talerør for fylket Innlegg for Fylkestinget, Molde, 14. november 2007 Jan-Erik Larsen Viktige avklaringer! Hva snakker vi om? Hvem snakker vi til? Hvem er målgruppen(e)? Hva er budskapet? Et talerør

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp?

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp? SMARTcamp! SMARTcamp kan inngå som 1 av de 5 Regnmakeraktivitetene som må gjennomføres før skolen blir en Regnmakerskole. Ved å ta i bruk SMARTcamp som aktivitet slår man to fluer i en smekk, nemlig å

Detaljer

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016.

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016. SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016. La oss løfte hverandre frem på FNs internasjonale dag for frivillighet! Vi ønsker å vise verdien av frivillig innsats for folk flest ved

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN LA JAKTEN BEGYNNE! Jakten på den gode anskaffelsen er et e-læringskurs i fem korte episoder om strategisk bruk av offentlige anskaffelser, og om planlegging, gjennomføring og oppfølging

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Kunsten å mestre livet når hodet halter. Jan Schwencke, rammet av hjerneslag 9. oktober 2009 www.hodethalter.no

Kunsten å mestre livet når hodet halter. Jan Schwencke, rammet av hjerneslag 9. oktober 2009 www.hodethalter.no Kunsten å mestre livet når hodet halter Jan Schwencke, rammet av hjerneslag 9. oktober 2009 www.hodethalter.no Etne, 20. oktober 2014 Slik opplevde jeg det: Jeg og min familie Slik opplevde jeg det:

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 3

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 3 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 3 Dreiebok for elevsamling (ungdomsskoletrinnet) Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 3 INFRASTRUKTUR I NORGE 2040 Hvordan

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder Sosiale medier Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook Oppgaver tilpasset: Norskfaget på yrkesfaglige programområder Øving på nøkkelkompetanse; de grunnleggende ferdighetene: Elevene skal trene

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 Presentasjon til norske bedrifter Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 KJÆRE BEDRIFT, 26. MARS 2011 KLOKKEN 20.30 SLUKKER VI LYSET - IGJEN! Lørdag 26. mars 2011 fra klokken 20.30-21.30 slukker mennesker

Detaljer

Velg sjøveien og. Felles Markedsføring Ved

Velg sjøveien og. Felles Markedsføring Ved Velg sjøveien og Felles Markedsføring Ved Versjon 2.0 Mars 2012 1. Sammendrag... 1 2. Bakgrunn... 2 3. Omfang... 2 4. Målgruppe... 3 5. Målsetning... 3 6. Budskap og merkenavn... 3 7. Kanaler... 4 8. Verktøy...

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune

Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune Fagseminar, NKF 13. og 14. november 2006 Inger Kronen Tveranger Virksomhetsleder Plan og regulering Sørum kommune Sørum kommune Kommune på Nedre Romerike

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

Kysten Rundt og. Felles Markedsføring Ved

Kysten Rundt og. Felles Markedsføring Ved Kysten Rundt og Felles Markedsføring Ved Versjon 1.01 Januar 2012 1. Sammendrag... 1 2. Bakgrunn... 2 3. Omfang... 2 4. Målgruppe... 3 5. Målsetning... 3 6. Budskap og merkenavn... 4 7. Kanaler... 4 8.

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Risavika Havn - En oppdatering

Risavika Havn - En oppdatering Risavika Havn - En oppdatering Logistikkdagen 2012 Fredheim Arena 6. november 2011 Noen regioner får ting til å skje - Noen følger med på hva som skjer - Mens andre igjen lurer på hva som skjedde» Vår

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer