Kysten rundt. 5. mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kysten rundt. 5. mars 2012"

Transkript

1 Kysten rundt 5. mars 2012

2 I dag Vi presenterer det som egentlig en justert og konkretisert kampanjeplan. På noen områder er vi tydelige, og mener dere bør beslutte her og nå. Andre steder antyder vi løsninger, men uproblematisk å endre seinere. Vår basis: Kampanjeplanen, tre fire møter, 10 telefonsamtaler med logistikksjefer, kreativt arbeid Essensen og hovedpunktene er beholdt fra den opprinnelige planen. Men vi har gjort noen valg, og forsøkt pakket kampanjen slik at den vil framstå tydeligere og med litt mer trøkk. Altså; mye av det vi presenterer i dag er kjent stoff, noe er nytt. Grunnlaget virkemidlene tanker om det langsiktige skisser til visualitet og slagord

3 Kort og lang sikt

4 Bakgrunn Utgangspunktet for hele prosjektet, og kampanjen, er et ønske om å vinne markedsandeler: En større andelen av godstransporten skal gå sjøveien, på bekostning av asfaltveien. Aktørene har ulike beveggrunner for å jobbe for å få mer gods på sjøveien. Både forretningsmessige og samfunnsmessige argumenter er gyldige: Tjene eller spare penger, og miljø og trafikksikkerhet, går hånd i hånd! Samarbeidet kampanjen, og andre fellesprosjekter, er viktig i seg selv. Det faktum at aktørene innen sjøtransport lager felles kampanjer, felles argumentasjon, og koordinerer lobbyvirksomhet, har en egenverdi og det øker sjansene for gjennomslag.

5 Langsiktighet Kampanjen Kysten rundt er neste skritt i et langsiktig kommunikasjonsløp. Vi skal berede grunnen for å bli en aktør med større gjennomslag ved å øke samordningen ved å spre kunnskap ved å tydeliggjøre argumenter Over tid skal vi etablere full aksept, både i næring, hos beslutningstakere, og hos folk flest, om at sjøtransport er et nødvendig gode. Vi skal også bygge en buffer i folks hoder, slik at transportskip på grunn i fjæra ikke (for)blir et dominerende bilde. Dersom folk forstår den positive verdien, vil også terskelen for negative reaksjoner være høyere.

6 Kampanjen Overordnet

7 målgruppe Vi må begynne et sted og vi velger oss vareeierne som dem vi skal kommunisere med i Kysten rundt Og aller viktigst er den delen av vareeierne som i for liten grad frakter sitt gods til sjøs. Altså de som har potensial til å flytte mer transport fra vei til sjø. Og for å snevre inn ytterligere: Det er logistikksjefene hos vareeierne vi har som målgruppe i denne kampanjen. Kjennetegn: Profesjonelle, individuelle behov, måles på ting som lagerstyring og kostnader (nesten ingen måles på miljø). Mange har gamle vaner og noen har fordommer om sjøtransport (tungvint og treigt). I den grad vi skal kommunisere med andre, for eksempel gjennom mediene, er det primært for å forsterke kommunikasjonen med logistikksjefene. Vise dem at vi mener alvor.

8 kampanjetilnærming Samfunnet har bestemt at mer gods må gå på sjøen, på bekostning av veien. Dette er et viktig tiltak for å begrense Norges klimautslipp. Gi oss råd. Vi som er involvert i sjøtransport, ber om dine innspill: Hva bør vi gjøre annerledes, slik at sjøtransport blir mer attraktivt for deg som har behov for å få dine varer fraktet? Vi trenger din hjelp til å bli dyktigere! Hva må vi bli flinkere på? Hva må vi legge bedre til rette? Mye er allerede forandret: Dør-til-dør, mer fokus på logistikk, flyt, samarbeid. Men har alle fått dette med seg? Og; det er vel mer som kan gjøres bedre, sett fra vareeierens perspektiv? En lyttende tilnærming er sympatisk, og kan være nysgjerrighetsvekkende. Samtidig gir det oss mulighet til å vise at vårt fokus er logistikk, akkurat som målgruppens. Vi kan bidra til at deres hverdag blir enklere, og vi kan senke kostnadene dine. Vårt fokus er å bidra til et helhetlig logistikkløp.

9 Etterlatt inntrykk Jøss, de lytter til meg! Å transportere sjøveien er enklere og mer moderne enn jeg trodde. Aktørene innen sjøtransport kan hjelpe meg å skape bedre logistikkflyt i min bedrift til en lavere kostnad.

10 Kysten rundt hva blir viktig(st)

11 Overordnede prioriteringer Kysten rundt må være mer enn en og en logistikkonferanse. Det må ligge noe aggregert og overordnet. Hver konferanse er viktig, men det må også synes at den er en del av et viktig landsomfattende opplegg. Konferansene må framstå som viktige, vi må vise at vi prioriterer deltakerne. I ord og handling. I praksis betyr det at vi må lage noen elementer som skiller seg ut, som gjør denne konferansen til noe annet enn de er vandt til. Vi må vise at vi bryr oss om det de mener at ikke be om råd framstår som et billig pr-triks. Og like viktig; vi må vise at vi forstår at de har unike behov og gi dem muligheter til å få de behovene oppfylt. En-til-en mellom rederiene og vareeierne blir derfor viktig. I tillegg skal konferansene åpne opp for lokale vareeiere å bygge nettverks seg imellom. Kanskje kan vi til og med invitere til samkjøring av transport.

12 aktivitetene På generelt grunnlag kan det være greit å huske at en film fint kan spise hele kampanjens budsjett, eller at en nettside ikke løser alle problemer, uansett hvor avansert den er. Budsjettet til Kysten rundt er en totalramme som ikke skal overstiges. Samtidig har både dere og vi mange ønsker og ideer, som ikke alle kan innfris. Vi anbefaler å bruke pengene først og fremst på følgende: Film og presentasjon Containeren En Facebookside og et digitalt opplegg for invitasjon Noe enkelt materiell Ingenting av dette skal lages råflott, men det er der vi primært legger de sentrale pengene.

13 elementene

14 containeren Har man en container som en del av en kampanje, må den ha en funksjon. Det holder ikke å gjøre den til en avansert stand. Vi har egentlig et stort ønske om å lage en konferanserom av containere, men innser at det ikke er realistisk. I stedet foreslår vi å gjøre containeren til et uformelt møtested, nærmest en cafe. Det uformelle møtestedet har en funksjon: Nettverksbygging og icebreaker. Vi tror det er her rederiene skal tilby seg å komme til den enkelte vareeier, for å se om det er noe i deres logistikkløp som kan gjøres bedre og billigere ved større bruk av sjøveien. Man bør være ærlige på at det er en barrierekostnad, men at dere er til hjelp for å gjøre hverdagen deres enklere. Containeren må designes, både innvendig og utvendig. Enkelt, men det skal kommunisere moderne og rent.

15 film Vi anbefaler at det legges en del ressurser i å lage film til konferansene: Dels som bakteppe, en film som går i bakgrunnen. Dernest som en hjelp i kampanjens hovedinnlegg, en måte å dramatisere presentatørens budskaper på. Filmen skal altså ikke fortelle den fulle historien, men fungere sammen med foredragsholderen. Vi ser for oss et containeskip som seiler langs kysten. Det er utgangspunktet. Litt som Hurtigruta. Dette er en del av invitasjonen, og som scenografi på konferansen. Den går altså på storskjerm (etter på flere tv-skjermer) i konferanselokalene (helst også i containeren). I foredraget går filmen over fra å være bakgrunn til å bli fortellende i samspill med foredragsholder. Hva slags historie filmen skal fortelle, må vi utvikle sammen. Men det er nærliggende å tenke at filmen kan belyse noen problemstillinger knyttet til det vi ber om råd om.

16 invitasjonene Vi tror invitasjonene skal få dem vi aller helst vil skal komme til å oppleve at vi synes de er viktige. Vi vil virkelig at de skal komme, derfor legger vi ressurser i det, selv om de ikke bruker sjøtransport særlig mye i dag. Det må gjøres en kartleggingsjobb på forhånd. En blanding av å kjøpe av lister og lokalt manuelt arbeid blir nødvendig for å identifisere de vi har aller mest lyst at skal komme. På grunn av tidspresset fram mot de første konferansene, må vi jukse litt i starten. Først sendes et enkelt varsko fra Shortsea, som ber folk holde av dagen i Tromsø, Narvik og Bodø. På neste foil har vi en nydelig håndtegnet (av en svensk kollega, som dere forstår ) invitasjonsløpet deretter.

17

18 invitasjonsløpet Invitasjonen gjøres altså helt digital, men spiller likevel på at Invitasjonen er på vei med en godsbåt (på film). Først en litt mystisk mail med filmen, som følges opp av en konkret mail dagen etter. Her dirigerer vi folk inn på en kampanjeside, der all informasjon ligger for den enkelte by og der de kan melde seg på. Mer om kampanjesiden seinere. Vi anbefaler også en oppfølging av alle registrerte, som oppvarming til nettverksbyggingen på konferansen en mail fra rederiene til den påmeldte, med et koordinert budskap om at vi vil gjøre vårt for at hans logistikkhverdag kan bli bedre og billigere. Hvorvidt disse mailene skal gå fra alle rederiene til alle deltakerne, eller om man skal fordele deltakerne seg imellom, må diskuteres. Jo mer tilpasset vareeierens behov, jo bedre.

19 Konferansene i tre deler - 1 Omvisning på knutepunktet for sjøtransport, nemlig havna. Konferansen starter med oppmøte i containeren, som er plassert på sentral plass i havna et sted med utsikt. En kort innledning i uformell stil: Velkommen. Vi vil gjerne be dere om råd. Men først har vi lyst til å vise dere logistikken i sjøtransporten, med utgangspunkt i havna. Dette er ting dere ikke trenger å forholde dere til når dere velger sjøtransport, for dette ordner vi for dere. Men vi tror likevel det er interessant, og kan gi dere bedre forutsetninger for å gi oss råd Så følger en omvisning, men noen spektakulære elementer feks containernes ankomst, prøvekjøre en heisekran (der det er mulig), båttur i havneområdet, besøke kapteinen på et transportskip. Kan alle være med på dette? Hvis ikke, prioriteres dem vi identifiserer som aller viktigst å få overbevist til å flytte gods fra vei til sjø.

20 Konferansene i tre deler - 2 En matbit og uformell prat i containeren Omvisningen ender tilbake i containeren. Der serveres en matbit (sjømat!). Rederiene mingler, og gjør avtaler om logistikkmøter individuelt. Dette må plasseres så en liten innledning fra kampanjen kreves. Hvorfor gjør vi dette?

21 Konferansene i tre deler - 3 Tradisjonell konferanse Etter matbiten fraktes deltakerne til konferanselokalet. Helst i eller nært til havna. Dette trenger ikke å være et tradisjonelt konferanselokale, men gjerne et annet lokale som signaliserer noe moderne. Det er skummelt å gi for klare råd om dette, fordi mulighetene vil være så ulikt fra havn til havn. Eneste kravet er at det er gode film- og presentasjonsmuligheter der. Konferansen innledes av kampanjens nasjonale representant som holder en 20 minutters innledning rundt kampanjens tema. Film spiller en viktig visuell og fortellende rolle i innledningen. Deretter spør kampanjens representant om råd. Han viser hvor man kan følge kampanjen videre (kampanjesiden og relevante sosiale medier), og oppfordrer folk til å melde hva man mener sjøtransporten må endre ut fra den enkeltes behov. Så gjennomføres en lite avstemming i salen om fem problemstillinger: Viktig eller ikke viktig for deg? Grønt ark for viktig, rødt for ikke viktig.

22 Konferansene i tre deler - 3 Tradisjonell konferanse forts Denne sekvensen avsluttes med spørsmålet: Hvor mye gods har du som går på vei over 300 km? Vi ber ikke om presise tall, men et anslag. Poenget er at vi skal vise gjennom denne kampanjen hvor mye gods som faktisk kan flyttes fra veien til sjøen, dersom alt legges til rette for det og vi bli flinke nok. En enkel stemmeseddel lages. Tonn + frivillige utfylling av navnet på din bedrift. Så går Kampanjens representant rundt med en Stemmeurne og samler inn fra alle deltakerne. Deretter får sponsorene 15 minutter hver til å presentere seg. Shortsea koordinerer innleggene. Det legges en oppfordring om å fokusere på hvordan man kan gjøre logistikkløpet til en bedrift bedre ved å øke bruken av sjøtransport. Og hva de kan bidra med. Naturlig å følge opp det som ble sagt i den uformelle praten i containeren. Kampanjetilbud presenteres her.

23 digitalt Vi anbefaler at kampanjen brukes til et forsiktig første skritt mot økt digitalisering av dialogen innen bransjen og med vareeierne. Erfaringene herfra brukes til å trappe opp den digitale kommunikasjonen i årene som kommer. Digitalisering krever mer enn statisk informasjon, vi bør legge inn et element av dialog. Samtidig har vi noen konkrete behov som en digital løsning kan dekke: Et sted for påmelding (en enkel database), et sted å melde råd, et sted hvor det rapporteres litt fra anløpene/konferansene, et sted der rådene og volumene vi ber om i konferansene aggregeres og visualiseres (i Bodø mente 27% at xxx er viktig for dem, mens så langt har 35% ment det samme på landsplan. Og: Så langt har vi fått inn 1234 tonn som kan flyttes fra vei til sjø.)

24 kampanjeside Vi foreslår altså at det opprettes en egen kampanjeside. Den lages slik at den nå i første omgang er for konferansedeltakerne og andre som er direkte involvert i kampanjen. Hvordan kampanjesiden skal spille mot LinkedIn og andre flater relevante for målgruppen, må diskuteres for å finne en løsning som er hensiktsmessig og håndterbar. Vi bygger siden som en kampanjelogg, i all hovedsak med tre elementer som vi legger inn: Oppdatert på rådene vi ber om (de forhåndsdefinerte problemstillingene), oppdatering på volum som kan flyttes, samt en rapport med litt bilder fra hver konferanse/havn. I tillegg oppfordres leseren til å skrive sine råd og meninger. Vi bruker nyhetsbrev og mail for å spre informasjonen og lokke deltakerne tilbake til siden.

25 Kampanjeside 2 Kampanjesiden kan være en øving i dialog på sosiale medier. Vi skal gi deltakerne (de som har vært på eller burde vært på en konferanse) en bra opplevelse. Vi tar dem på alvor. Da må vi svare når de spør om noe, og faktisk ha dialog med dem. Dessuten sikrer vi oss at konferansene er en del av en helhet, ikke bare mange mange konferanser etter hverandre.

26 materiell Det skal produseres noe materiell sentralt. Vi får diskutere hva det er behov for, men Rollups som kan følge containeren er nærliggende. Det er også aktuelt å lage et visittkort for hver havn: Slik bestiller du sjøtransport i Larvik. Samt annonsemaler man kan bruke lokalt. Det bør også gjøres en liten kreativ økt på om man i tillegg skal lage noe givaways til konferansedeltakerne helst da noe som oppleves som relevant.

27 presse Presse er ikke viktigst i denne kampanjen. Det betyr ikke at dere ikke skal gjøre fremstøt mot pressen. Vi tror først og fremst dere skal jobbe for å få til et oppslag i hver by, primært for å støtte vår kommunikasjon med logistikksjefene (de leser jo også avisen). En mulighet kan være å lage et konkret eksempel for hver by: Dersom en bedrift i Tromsø skal frakte xxx til Stavanger, skjer følgende: Tid, miljø, trafikk, penger. Helt konkret. Også noen aggregerte tall for å vise hvor stort potensial vi faktisk snakker om. Et slikt eksempel kan også brukes i selve konferansen. Tilsvarende kan gjøres på Gardermoen, mot et utvalgt riksmedium. Kombineres med aggregerte tall. Knyttes til noe konkret for eksempel statsbudsjett eller NTP.

28 Visualitet og slagord

29 Kreativt konsept - payoff Overordnet målsetning er å få flere til å velge å frakte sine varer til sjøs fremfor til lands. Med en så konkret, men likevel vanskelig (og kanskje også ambisiøs) målsetning må et kreativt konsept, en payoff om du vil, være både enkel og direkte. Konseptet må umiddelbart gi oss argumenter, være enkelt å bruke og forklare hvem vi er og hva vi står for. Dessuten må det kunne kobles til det samfunnsansvaret man tar ved å frakte til sjøs fremfor til havs på en intuitiv måte. Det må fungere overfor de ulike målgruppene, og de perspektivene de har. Argumentene mot logistikksjefene er annerledes enn de mot samfunnet. Begge må ha en plass under denne paraplyen. Og det er viktig at den kan fungere langsiktig.

30 Payoff 2 Derfor har vi landet på «VELG SJØVEIEN». «VELG SJØVEIEN» er: en oppfordring lett å kombinere med argumenter et visst historisk sus, men samtidig fremoverlent og det er jo det vi vil at bedrifter skal gjøre Mange argumenter kan brukes, både sentralt og lokalt, for eksempel Velg sjøveien fordi: du kan frakte mer på en gang det er mer miljøvennlig du sparer lagerplass det lønner seg (økonomisk)

31 Payoff 3 Vi kan også si Flere må velge sjøveien for å understreke samfunnsansvaret som ligger i å velge en miljøvennlig løsning når varene skal fraktes. Dette er kanskje viktigst på de mest taktiske uttakene. Og, konkret i Kysten rundt: Vi ønsker å bli dyktigere, slik at flere velger sjøveien.

32

33

34

35

36

37

38

39 Et langsiktig løp

40 På samfunnsnivå: Bygge buffer og aksept Mange tenker ikke at sjøtransport er spesielt miljøvennlig. Ei heller ser man på transport langs kysten som en vakker del av vårt land. Tvert imot: Mange har bilde i hodet av rustne containerskip på grunn i skjærgården. Eller sjøfugl innsmurt av olje. Uten lastebilen stopper Norge gjorde jobben med å minne folk om at transport er viktig for deg så da får du tåle at den kjører på veien du også kjører. Litt av den samme jobben skal dere gjøre: Bygge en buffer mot ulempene fordi fordelene er mye større. Samtidig ligger et potensial til å få et løft fra politikerne: Norge kommer neppe unna store endringer for å oppfylle sine co2-forpliktelser Det er dyrt å slite ned veinettet

41 kampanjetenkning Veien videre går ganske sikkert via enda større koordinering av innsats, virkemidler og argumenter. Det aner oss at målgruppene bør utvides. Kanskje er også en kampanje om kysten, i havnebyene, en vei å gå en gang de neste årene for å bygge aksept og til og med engasjement for viktigheten av næringsvirksomhet på sjøen. I løpet av året bør dere bygge en argumentbank, slik at aktørene har de samme poengene, statistikken og underlaget. Her kan også ligge verktøy logistikksjefer kan bruke mot sine sjefer for å vise hvilke potensial de sitter på.

42 karbonavtrykk Mange bedrifter ønsker å være miljøbevisste men lederne vet kanskje ikke at det er mye å hente på transportsiden. Det bør seriøst vurderes om neste kampanje skal rettes mot bedriftsledelsen for å vise dem at transport sjøveien er en farbar vei for miljøet, og derfor for deres omdømme som en bedrift som tar samfunnsansvar (samtidig som det er bra for bedriftens drift)

43 digitalisering Basert på erfaringene fra Kysten rundt, bør dere legge en plan for videre digital satsing. Økt samarbeid og koordinering kan kanskje også føre til at det blir mulig å lage en super-app, ala OSL-appen.

44 Framdrift og budsjett

45 framdrift Uke identifisere aktuelle deltakere i de tre nordligste byene Uke 11 første utsendelse invitasjon, enkel mail Uke 11 igangsette produksjon film, presentasjon og materiell Uke 11 igangsette produksjon og design container Uke 15 kampanjeside klar til å ta imot påmeldinger Uke 15 utsendelse invitasjon (uten film i invitasjon til de tre første byene) Uke 18 film, presentasjon og materiell ferdig Uke 18 invitasjoner til Trondheim, Ålesund og Bergen sendes Uke 18 container sendes Uke 19 Tromsø Uke 20 Narvik Uke 21 Bodø

46 budsjett Budsjettet er absolutt, og budsjettpostene må sees på som faste rammer. Det betyr at den som skal produsere de ulike elementene, må presentere hva man får til for følgende sum penger: Container: design og innredning kr Kampanjeside: oppsett, design, invitasjoner, maler for grafer etc, enkel database for påmelding, oppsett og design av speilede sider, 2 timer support pr uke kr Film og presentasjon kr Materiell, annonsemaler etc kr Diverse kr Konseptjobbing kr

47 xx Kjør debatt

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger 1. Sammendrag Suksessen fra i fjor skal følges opp - men på en ny måte. Fokus flyttes fra merkevarebygging av sjøtransport til å øke av antall forespørsler. Varestrømmer, marked, kunder og behov skal kartlegges

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Velg sjøveien og. Felles Markedsføring Ved

Velg sjøveien og. Felles Markedsføring Ved Velg sjøveien og Felles Markedsføring Ved Versjon 2.0 Mars 2012 1. Sammendrag... 1 2. Bakgrunn... 2 3. Omfang... 2 4. Målgruppe... 3 5. Målsetning... 3 6. Budskap og merkenavn... 3 7. Kanaler... 4 8. Verktøy...

Detaljer

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF 1 Fem tips fra havna som skal gjøre Oslo til en grønnere by 2 1 tips. Vi må få mer gods over på sjø 3 Norges største containerhavn Aldri før har så mange

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Gjennomføring av frisklivssamtalen

Gjennomføring av frisklivssamtalen Gjennomføring av frisklivssamtalen Veileder ved Frisklivssentralen har ansvar for å ta opp adferd som berører deltakers helse. Samtidig kan det oppleves som utfordrende å snakke om endring av helseadferd.

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Kysten Rundt og. Felles Markedsføring Ved

Kysten Rundt og. Felles Markedsføring Ved Kysten Rundt og Felles Markedsføring Ved Versjon 1.01 Januar 2012 1. Sammendrag... 1 2. Bakgrunn... 2 3. Omfang... 2 4. Målgruppe... 3 5. Målsetning... 3 6. Budskap og merkenavn... 4 7. Kanaler... 4 8.

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

Ka då ittepå. Ny GIV, Troms. Anne Mette F. Karlsen. universitetslektor. lesesenteret.no 04.11.14

Ka då ittepå. Ny GIV, Troms. Anne Mette F. Karlsen. universitetslektor. lesesenteret.no 04.11.14 Ka då ittepå Anne Mette F. Karlsen universitetslektor 04.11.14 Ny GIV, Troms Tromsø, nov. 2014 lesesenteret.no Stavanger/Sandnes-regionen var europeisk kulturhovedstad i 2008 Et eksempel fra Stavanger

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Kjøreplan for møte 2 Short cut / feilhandlinger

Kjøreplan for møte 2 Short cut / feilhandlinger Kjøreplan oppfølgingsmøter - Korte prosjekter Kjøreplan for møte 2 Short cut / feilhandlinger Hensikten med møtet: Prosjektet har i det to forrige møtet jobbet med barrieren omtanke for hverandre. I dette

Detaljer

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen www.moss-havn.no www.moss-havn.no

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse 17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse Innledning Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Henry Ford Et vellykket prosjekt møter

Detaljer

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo NOCM 22. september 2013 FOA seminar Prof.Dr. Thomas Hoff 3 22. september 2013 FOA seminar

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl Godspotensial på eksisterende jernbaner Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt?

Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt? Del 1: Logistikkutfordringer Hvorfor går alle bananene til Oslo? Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt?

Detaljer

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Avfall Innlandet, 2012/01/27 Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Holdningsanalysen: Om tiltro og tillit til miljøgevinst og gjenvinning Kjersti Kildahl, prosjektleder Avfall Norge http://www.youtube.com/watch?v=xgoytntswyy

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Det hele handler om møte med mennesker...

Det hele handler om møte med mennesker... Det hele handler om møte med mennesker... Hvordan møter du dine gjester? Hvor mye byr du på deg selv? Hvor godt forberedt er du? Hva ønsker du dine gjester skal oppleve? Hva ønsker du at din gjest skal

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Kommunikasjonstenking

Kommunikasjonstenking Kommunikasjonstenking Skognæringa Kyst Morten Stene Stjørdal 23.10.13 Hvorfor kommunikasjon? Et virkemiddel for å nå mål Mål Alle virksomheter står konstant samspill med omgivelsen og interessenter Handlinger

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Program for Fagseminaret 2014

Program for Fagseminaret 2014 Program for Fagseminaret 2014 Antwerpen, Belgia 23. 25. april 2014 Foto: FXTC Antwerpen Antwerpen (fransk: Anvers) er en havneby i Belgia. Byen er hovedstad i den flamske provinsen Antwerpen og har omkring

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

NTNU - de gode hodene

NTNU - de gode hodene NTNU - de gode hodene Søknadsnummer: MV018 Kategori: Visuell kommunikasjon Bedriftens navn: NTNU Designers navn: Agendum See Design / Ann Elin Hvidsten, Anna Joëlson, Linda Bergh Produktets navn: NTNU

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Hvilken opptreden er den beste?

Hvilken opptreden er den beste? Forskningsparken i Narvik, 18.11.10 DAGENS MEDIEVIRKELIGHET To valg Aktiv opptreden Passiv opptreden Aktiv opptreden Aktivt søke å skape interesse i media omkring bedriften, et emne eller en hendelse.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune

Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune Fagseminar, NKF 13. og 14. november 2006 Inger Kronen Tveranger Virksomhetsleder Plan og regulering Sørum kommune Sørum kommune Kommune på Nedre Romerike

Detaljer

Mediemanual. Råd og tips i omgang med media

Mediemanual. Råd og tips i omgang med media Mediemanual Råd og tips i omgang med media Det er forskjell på medier Hovedkategorier Lokalavisa nær og viktig Regionsavisa har et regionalt blikk Riksaviser mer kritisk, høy terskel Sektoravis fokus på

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012

Inter IKEA Systems B.V. 2012 Agenda IKEA og bærekraft Mer bærekraftig liv på kjøkkenet Forbrukerundersøkelser Tiltak for økt kildesortering 25.01.2013 2 IKEAs strategi for bærekraft: Hvor enn vi er i verden, søker vi å påvirke menneskenes

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

naturen, kystmiljøene og kulturen Petra Wöbke

naturen, kystmiljøene og kulturen Petra Wöbke VI TAR DEG NÆRMERE naturen, kystmiljøene og kulturen Bestill nå! PÅ REISER I 2014 Peder Sognedal Morten Sagen Elisabeth Reeson Stein J Bjørge En reise med Hurtigruten er den beste måten å oppleve norskekysten

Detaljer

Den 2. november 2009 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, 2. et. Møtet startet kl. 14.00 og ble hevet kl 17.

Den 2. november 2009 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, 2. et. Møtet startet kl. 14.00 og ble hevet kl 17. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll UBs komite for kultur, idrett og helse Den 2. november 2009 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, 2. et. Til stede under opprop: Robin

Detaljer

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Hva er HMS-kultur? Fra begrepsutvikling til sammenhenger Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Dordi Høivik Sr fagleder Helse og arbeidsmiljø Petroleumstilsynet 12.desember

Detaljer

Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes?

Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes? Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes? Paal Brevik Wangsness Inger Beate Hovi Transport og Logistikk 2015 19. Oktober 2015 Bakgrunn og formål Bakgrunn:

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Nor Lines det unike transportsystem.

Nor Lines det unike transportsystem. Nor Lines det unike transportsystem. Kollektiv godstransport på sjø og land. Fullt integrerte løsninger dør/dør. Grenland 04.10.2012, Pål Berg 100% det unike transportsystem. Hurtigruten Godsskip Landtransport

Detaljer

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no TilHammerfest.no er til for å gjøre terskelen for å flytte til Hammerfest lavere, og spre positiv

Detaljer

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 Presentasjon til norske bedrifter Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 KJÆRE BEDRIFT, 26. MARS 2011 KLOKKEN 20.30 SLUKKER VI LYSET - IGJEN! Lørdag 26. mars 2011 fra klokken 20.30-21.30 slukker mennesker

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Konsept Altinn for Sjøtransport

Konsept Altinn for Sjøtransport Konsept Altinn for Sjøtransport Fremtidens godsportal? Knut Jørgen Solheim Heum Faggruppeleder økonomi/data Beskrivelse Maritim portal for elektronisk innrapportering av gods på sjø Overordnet mål: Bedre

Detaljer

Skrive for WEB 9. juni 2016

Skrive for WEB 9. juni 2016 Skrive for WEB 9. juni 2016 Innhold Hvordan leser du på nett? Hvorfor skriver du på nett? Hvem skriver du for? Hvordan lage gode titler og ingresser Lenker Lettleste tekster Hvordan leser vi på nett? Se

Detaljer

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011 Veien til Golf 2011 Sammendrag av undersøkelse september 2011 Generelt om undersøkelsen Spørreundersøkelsen om Veien til Golf 2011 er avsluttet, og 60 % av klubbene (vel 100 st) har svart. Enkelte svar

Detaljer

En god presentasjon. Utarbeidet av Fredrik Hellstrøm for Seksjon kontor og administrasjon høsten 2005.

En god presentasjon. Utarbeidet av Fredrik Hellstrøm for Seksjon kontor og administrasjon høsten 2005. En god presentasjon Utarbeidet av Fredrik Hellstrøm for Seksjon kontor og administrasjon høsten 2005. Innledning Seksjon kontor og administrasjon har laget et lite innføringskurs i presentasjonsteknikk.

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet F.v.: Thomas L. Jørgensen, Toril Hofshagen, Thomes Trømborg, Lone Skjønhaug, Helle Marie Buind,

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni Referat: Styremøte TØH Alumni 06.10.2011 Deltakere: Rune Austvik Jens Oppland Hildegunn Andersen Torstein Kjemphol Maiken Trane Espen Gressetvold Frøydis Søbstad Per Christian Ahlgren Agenda: Alumnikvelden

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg, 29.09.2015 Thorkel C. Askildsen, Kystverket (KFA) Bred samfunnsanalyse av godstransport

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

Helge Jenssen JavaZone Academy. Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum. Ole Alexander Moy Partneransvarlig. Marianne Røed Partnerkontakt DELTAKERE

Helge Jenssen JavaZone Academy. Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum. Ole Alexander Moy Partneransvarlig. Marianne Røed Partnerkontakt DELTAKERE JavaZone 2016 NOEN AV OSS SOM JOBBER MED JAVAZONE faglig program Espen Herseth Halvorsen JavaZone-leder Helge Jenssen JavaZone Academy Anders Karlsen Fagansvarlig Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen.

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Formålet med konferansen Samhandlingsavdelingen er sykehusets kontaktpunkt for samarbeid med kommuner, organisasjoner m.v. Formålet med konferansen

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 01#12 OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Ingen)oppfølging) ) LEDER)

KVARTERSTYREMØTE 01#12 OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Ingen)oppfølging) ) LEDER) 01#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE Ingen)oppfølging) ) ORIENTERINGER LEDER) Ferien har stort sett gått med til feriering, men jeg har brukt litt tid på å gjøre klart hvilke

Detaljer

DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK

DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK Agenda Del 2 Advanced: 1. Budsje/Årshjul 2. Hvorfor bruke penger på Facebook? 3. 10 ps for å lykkes med annonsering på Facebook 4. Applikasjoner fra tredjepart

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Kommunedelplan for kunst og kultur Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Ny planstrategi i Trondheim kommune vedtatt 06.12.2012 Planbehov for kultur. 1. Plan for kunst og kultur 2. Kulturminneplan Et levende

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Risikonivå og aktørroller i forbindelse med transport av farlig gods

Risikonivå og aktørroller i forbindelse med transport av farlig gods Risikonivå og aktørroller i forbindelse med transport av farlig gods Prosjektstatus (UIS/IRIS sitt bidrag i prosjektet): Aktivitetsområde 1 - Kartlegging og datainnsamling: Utfylle eksisterende kartlegging,

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer