Generalforsamling lørdag 17. april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling lørdag 17. april 2010"

Transkript

1 Det Norske Travselskap Generalforsamling lørdag 17. april 2010

2 Det Norske Travselskap innkaller til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Scandinavia Hotell, Holbergsgaten 30, 0166 Oslo. Lørdag 17. april 2010 kl Til behandling foreligger 1. Valg av fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene. 2. Valg av dirigent(er). 3. Godkjenning av forretningsorden. 4. Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med styrets leder. 5. Årsberetning Revidert regnskap for Drøfting av styrets forslag til langtidsbudsjett. 8. Fastsette godtgjørelse til: a) Styremedlemmer. b) Kontrollkomité. c) Revisor. d) Andre tillitsvalgte. 9. Vedta endringer i DNTs lov. a) Forslag fra Malvik Travlag/ Sør-Trøndelag og Møre Travforbund Forslag om endring i 3-1 (utsatt fra 2009). b) Forslag fra Nitelven Travlag / Oslo og Akershus Travforbund Forslag om endring i 3-2 (utsatt fra 2009). c) Forslag fra Halden og Omegn Travselskap: om endring av 3-1 og 3-2. d) Forslag fra Telemark Travforbund: Forslag om endring av 2-8 punkt Behandle innkomne forslag. a) Forslag fra Oslo og Akershus Travforbund Organisatorisk og økonomisk gjennomgang av forbundenes ressurstilgang. b) Forslag fra Telemark Travforbund: Bortfall av familiemedlemskap i medlemsregisteret. 11. Foreta valg på: a) Styret med varamedlemmer. b) Leder og nestleder for ett år blant styrets medlemmer. c) Kontrollkomité med varamedlemmer. d) Avlskomité med varamedlemmer. e) Domskomité med varamedlemmer. f) Appellkomité med varamedlemmer. g) Valgkomité med varamedlemmer. h) Statsautorisert revisor. Oslo, 10. mars Nils Dagestad styrets leder På generalforsamlingen har følgende møte- og talerett: Valgt representant fra de medlemmene som er tilsluttet DNT i henhold til loven 1-4 (1). Styret i DNT. Første varamedlem til styret i DNT. Kontrollkomiteen. Medlemmer av komiteer valgt av generalforsamlingen, men kun i saker underlagt komiteen. Æresmedlemmer og innehavere av DNTs hederstegn. Følgende har kun møterett: Varamedlemmer til styret i DNT. Stemmerett på generalforsamlingen har: En valgt representant fra travforbund som er medlem i DNT. En valgt representant fra travlag som er medlem i DNT. Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap, og alle valg relatert til styret. 2

3 TIDSPLAN DNTs GENERALFORSAMLING 17. APRIL 2010 Kl Kl Ca. kl Ca. kl Ca. kl Ca. kl Kl Registrering innlevering av fullmakter Åpning DNTs generalforsamling Valg av fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene Valg av dirigent(er) Godkjenning forretningsorden Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med styrets leder Årsberetning 2009 Revidert Regnskap for 2009 Drøfting av styrets forslag til langtidsbudsjett / plan Fastsette godtgjørelse til styremedlemmer, Kontrollkomité, Revisor og andre tillitsvalgte Pause Innkomne forslag Innkomne forslag endringer i DNTs lov: Forslag fra Malvik Travlag / Sør-Trøndelag og Møre Travforbund forslag om endring av 3-1, Norsk travsports høyeste myndighet. Forslag fra Nitelven Travlag / Oslo og Akershus Travforbund forslag om endring av 3-2, Representasjon. Forslag fra Halden og Omegn Travselskap forslag om endring av 3-1, Norsk travsports høyeste myndighet og 3-2, Representasjon. Forslag fra Telemark Travforbund forslag om endring av 2-8 punkt 5, Frister for innkalling, forslag mv til generalforsamlinger. Andre innkomne forslag: Forslag fra Oslo og Akershus Travforbund forslag om organisatorisk og økonomisk gjennomgang av forbundenes ressurstilgang. Forslag fra Telemark Travforbund forslag om bortfall av familiemedlemskap i medlemsregisteret. Valg av: To styremedlemmer og tre varamedlemmer Leder og nestleder Kontrollkomité - medlemmer og varamedlem Avlskomité medlemmer og varamedlemmer Domskomité medlem med personlig varamedlem Appellkomité medlem med personlig varamedlem Valgkomité medlemmer med personlige varamedlemmer Statsautorisert revisor Avslutning Middag 18. APRIL 2010 Kl Trav status 3

4 SAk 3 FORRETNINGSORDEN VED DNTs GENERALFORSAMLINGER 1. Det kan fattes formelle vedtak kun i de saker som står oppført på sakslisten. 2. Alle med møterett i henhold til 3-2 pkt. 1 i DNTs lover har også talerett, men for komité-medlemmer er taleretten begrenset til saker som omhandler den respektive komités virke- og ansvarsområde. 3. Ønske om å benytte taleretten skal vises tydelig ved fremvisning av utdelt nummerskilt. 4. Kun de med stemmerett i henhold til 3-2 pkt. 3 har forslagsrett til saker hvor det kreves avstemming. 5. Forslag som fremmes skal også leveres skriftlig til dirigenten. 6. Ingen representanter gis talerett mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innleder settes taletiden til maksimalt 5 minutter ved første innlegg deretter settes taletiden til maksimalt 3 minutter. Dirigenten kan sette ned taletiden, dersom dette har betydning for generalsforsamlingens fremdrift. Alle som har benyttet taleretten, kan dessuten avgi replikk knyttet til eget innlegg oppad til 1 minutt pr. replikk. 7. Representanter som forlanger ordet til selve forretningsorden og / eller generalforsamlingens kjøreregler gis kun 1 minutts taletid. 8. Dirigenten har rett til å gjøre forslag om når strek skal settes. Forslag kan ikke fremmes eller trekkes etter at strek er satt. 9. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall dersom annet ikke er bestemt. 10. Valg skjer ved skriftlig avstemming dersom det foreligger flere forslag eller at en stemmeberettiget krever det. 11. I tilfelle stemmelikhet, foretas ny votering. Blir det også ved denne votering stemmelikhet, avgjøres saken ved loddtrekning når det gjelder valg, ellers anses saken ikke som vedtatt. 4

5 SAk 8 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL: Styremedlemmer og komitèmedlemmer valgt av DNTs generalforsamling og andre tillitsverv. Gjeldende satser for honorarene er som følger: a) Styreleder kr ,- b) Nestleder kr ,- c) Styremedlemmer kr ,- d) Andre tillitsverv kr ,- pr. møte. e) Møtende varamedlemmer kr ,- pr. møte. Diett- og reisegodtgjørelse for alle tillitsvalgte dekkes etter Statens reiseregulativ. For bilgodtgjørelse brukes Statens satser for liten bil. Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteen foreslår at honorarene endres til følgende: a) Styreleder kr ,- b) Nestleder kr ,- c) Styremedlemmer kr ,- d) Andre tillitsverv kr ,- pr. møte. e) Møtende varamedlemmer kr ,- pr. møte. Diett- og reisegodtgjørelse for alle tillitsvalgte dekkes etter Statens reiseregulativ. For bilgodtgjørelse brukes Statens satser for liten bil. 5

6 6

7 SAk 9a Saken var til behandling på generalforsamlingen i fjor som ga følgende vedtak: Saken utsettes. Styret vil ta forslaget med seg i det videre arbeidet med Strategiplanen. Innstilling fra Det Norske Travselskaps styre: Styret støtter forslaget og fremmer følgende tilleggsforslag: Ordningen med å velge 2 styremedlemmer et år og 3 i neste generalforsamling fjernes. Likeledes for komiteer som har samme ordning. De som er valgt til generalforsamling 2011 forlenges til Hvis forslaget vedtas får administrasjonen i oppgave å justere lovverket i tråd med vedtaket. Styrets begrunnelse er følgende: Lovutvalget mener at endringen er gjennomførbar og anbefaler styret å legge frem forslaget for generalforsamlingen. Kontakt med lokallagene og forsvarlig behandling av formaliteter er de to viktigste sakene i en organisasjon. Formalitetene må behandles og kontakten med lokallagene må styrkes. Styret har vurdert dette spørsmålet i forbindelse med lengde på generalforsamlingsperioden. Styrets konklusjon er at vi kan opprettholde, på lik linje med de fleste frivillige organisasjoner, en forsvarlig håndtering av formalitetene selv med generalforsamling annet hvert år. Vedrørende kontakt med lokallagene så er styrets vurdering at dagens generalforsamlinger ofte blir passive forsamlinger. Det er få lokallag som involverer seg i debattene og uforholdsmessig mye tid går med til debatter som interesserer kun et fåtall av lokallagene. Styret mener det er bedre utnyttelse av ressursene at man har generalforsamling annet hvert år, mens man i mellomårene arrangerer regionvise lokallagssamlinger hvor lagene kan ha flere representanter samt treffer andre lokallag fra sitt område. Det er en forutsetning at også DNT sentralt deltar bredt på disse regionsmøtene. Vi tror at et slikt møte vil være mer engasjerende for lokallagene fordi man da diskuterer saker som har aktualitet i sitt område. 7

8 8

9 Saken var til behandling på generalforsamlingen i fjor som ga følgende vedtak: Generalforsamlingen pålegger styret på generalforsamlingen i 2010 å komme med et forslag til fremtidig organisering av DNTs generalforsamling hva representasjon og hyppighet angår. SAk 9b Innstilling fra Det Norske Travselskaps styre: Styret støtter ikke forslaget. Styrets begrunnelse er følgende: Styret viser til lovutvalgets uttalelse i saken: Lovutvalget viser til foreningslovens prinsipp om personlig frammøte. Lagene må derfor stille med minimum 1 og maksimum 3 delegater. Lovutvalget vil av prinsipielle og økonomiske grunner anbefale styret om ikke å støtte forslaget. 9

10 10

11 SAk 9c Innstilling fra Det Norske Travselskaps styre: Styret støtter ikke forslaget fra Halden og Omegn Travselskap. Styrets begrunnelse er følgende: Styret viser til forslaget om 2-årige generalforsamlingsperioder. Vedrørende forslag om endring av representanter til generalforsamlingen så er styret av den oppfatning at lokallagenes medbestemmelsesrett må sikres, og at dette ivaretas på beste måte gjennom nåværende lovverk. 11

12 12

13 SAk 9d Innstilling fra Det Norske Travselskaps styre: Styret støtter ikke forslaget fra Telemark Travforbund. Styrets begrunnelse: Styret mener at nåværende lovtekst skal forbli uendret. At lokallagene innkaller til ekstraordinær general - forsamling gjennom for eksempel annonse i lokalavisen, lokallagets webside, e-post til alle medlemmer er av styrets oppfatning, en forsvarlig måte å gjennomføre innkallingen på. 13

14 Oslo og Akershus Travforbund v/styret Til Generalforsamlingen i DNT 2010 Oslo, 10. mars 2010 AD drift av forbund herunder tilskudd og overføringer fra DNT Vi erfarer at det er til dels store økonomiske forskjeller mellom forbundene, og i muligheter for gjennomføring av aktiviteter. Dette kan være aktiviteter som forbund / lag ønsker å gjennomføre i tråd med Trav 2015, eller pålagte aktiviteter som for eksempel den årlige travkonferansen i regi av forbundene. Vi ønsker en gjennomgang av de økonomiske rammevilkårene for drift av de 13 forbundene. Vi ser i praksis at de forbund som har en nær tilknytning til driftsselskapene har en bedre økonomisk plattform for å kunne gjennomføre ønskede aktiviteter. Vi har alle et felles mål med felles verdier og da er det også viktig at vi har en felles økonomisk virkelighet. Med bakgrunn i dette ber vi styret i DNT gjøre en vurdering på om dagens nivå på overføringer samt fordeling av midler til forbund er i takt med de forventninger organisasjonen har. Forslag: Oslo og Akershus travforbund ber om en organisatorisk og økonomisk gjennomgang av forbundenes ressurstilgang. Med vennlig hilsen Styret i Oslo og Akershus Travforbund Arne Salberg Forbundsleder 14

15 SAk 10a Innstilling fra Det Norske Travselskaps styre: Styret er enig i intensjonen bak forslaget, og det vil bli kommentert under orientering om langtidsbudsjett. Styret vil ta forslaget med seg i det videre arbeidet med gjennomføring av strategiplanene. 15

16 16

17 SAk 10b Innstilling fra Det Norske Travselskaps styre: Styret støtter ikke forslaget fra Telemark Travforbund. Styrets begrunnelse: Forslaget omhandler medlemskontingent. Styret er av den oppfatning at travlagene fortsatt skal bestemme over sin medlemskontingent, jfr generalforsamlingens oppgave 13 punkt 1, bokstav e i normallov for travlag. 17

18 SAk 11 VALG DNTs styre ( 4-2): 1. Styret i DNT består av: Leder Nestleder 3 styremedlemmer 3 varamedlemmer 2. Funksjonstiden til styrets medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Styret skal velges slik at det hvert år velges 2 respektive 3 medlemmer. Varamedlemmene velges hvert år. 3. Når det samlede styret er valgt, velger generalforsamlingen leder og nestleder for ett år av gangen blant styrets medlemmer. Følgende styremedlemmer er på valg for to år: Nils Dagestad, Vestenfjeldske Torbjørn Frøysnes, Agder Begge har meddelt valgkomiteen at de ikke stiller til gjenvalg. Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer: Carl Petter Brun, Trondheim Per Arne Enholm, Østfold Varamedlemmer på valg: 1. Varamedlem Tina Dale Brauti, Vestfold 2. Varamedlem Per Arne Enholm, Østfold 3. Varamedlem Per Erik Hagen, Oslo og Akershus Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer: 1. Varamedlem Trygve Bjørge, Buskerud 2. Varamedlem Per Erik Hagen, Oslo og Akershus 3. Varamedlem Geir Stangeland, Rogaland Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder: Leder: Merete Johansen, Nord-Norge Nestleder: Atle Larsen, Oppland 18

19 kontrollkomité ( 7-1): Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer og ett varamedlem som velges på generalforsamlingen for ett år av gangen. Ett av medlemmene skal være regnskapskyndig. Komiteen velger selv sin leder. Følgende medlemmer er på valg for ett år: Leder Roar Hop Medlem Håkon Moe Medlem Kari Blom Varamedlem Oddmund Eggum Leder Roar Hop har meddelt valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg. Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité: Håkon Moe kari Blom Oddmund Eggum Varamedlem Øystein Østre Avlskomité ( 7-2): Avlskomiteen består av 6 medlemmer som velges på generalforsamlingen. Komiteen velges med 3 medlemmer og to varamedlemmer fra hver rase. Komiteen velger selv sin leder. Medlemmene velges for 2 år av gangen, men dog slik at 4 er på valg det ene året og 2 det påfølgende året. Varamedlemmene velges for 2 år av gangen, men slik at en for hver rase velges hvert år. Følgende medlemmer er på valg varmblods: Berit Tveter Alm Per Erik Hagen Varamedlem Ingar Hagen Valgkomiteens innstilling til avlskomité varmblods: Berit Tveter Alm Per Erik Hagen Varamedlem Ingar Hagen Følgende medlemmer er på valg kaldblods: Tone M. Blindheim Gunnar Gjerstad Varamedlem Lars O. Romtveit Gunnar Gjerstad har meddelt valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg. Valgkomiteens innstilling til avlskomité kaldblods: Tone M. Blindheim Ole Ødegård Varamedlem Lars O. Romtveit 19

20 Domskomité ( 7-3): 1. Domskomiteen behandler alle saker som starter med anmeldelse for brudd på DNTs straffebestemmelser. 2. Domskomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som alle velges på generalforsamlingen. Den juridiske kompetanse/bistand innleies sentralt fra DNT. Denne person har ikke stemmerett i Domskomiteen. 3. Domskomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 3 år av gangen, men slik at ett medlem med personlig varamedlem velges hvert år. 4. Domskomiteen velger selv sin leder. Lederen og dennes personlige varamedlem skal ha kompetanse som for dommere i tingretten. 5. Domskomiteen settes med 3 medlemmer. Leder eller dennes personlige varamedlem skal alltid delta i forhandlingene. 6. Domskomiteen er ikke underlagt styrende organers instruksjonsmyndighet. Følgende medlemmer er på valg: Ole Jørgen Eng Varamedlem Einar Berg Valgkomiteens innstilling til domskomité: Ole Jørgen Eng Varamedlem Einar Berg Appellkomité ( 7-4): 1. Appellkomiteen består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som alle velges på generalforsamlingen. 2. Appellkomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 3 år av gangen, men slik at ett medlem med varamedlem velges hvert år. Den juridiske kompetanse/bistand innleies sentralt fra DNT. Denne person har ikke stemmerett i Appellkomiteen. 3. Appellkomiteen velger selv sin leder. Lederen og dennes personlige varamedlem skal ha kompetanse som for dommere i tingretten. Øvrige medlemmer av appellkomiteen bør ha juridisk kompetanse og/eller erfaring som hovedfunksjonær. 4. Appellkomiteen behandler og avgjør med endelig virkning alle avgjørelser truffet av banedommerkomiteen og domskomiteen. 5. Appellkomiteen er ikke underlagt styrende organers instruksjonsmyndighet. Følgende medlemmer er på valg: Benny Rustviken Varamedlem Ole Østby Valgkomiteens innstilling til appellkomité: Benny Rustviken Varamedlem Ole Østby 20

21 Valgkomité ( 7-5): 1. Valgkomiteen består av 5 forbundsledere med personlige varamedlemmer, fortrinnsvis forbundsledere, valgt på generalforsamlingen med funksjonstid ett år. Det er anledning til gjenvalg. Valgkomiteen velger selv sin leder. Valgkomiteen skal på generalforsamlingen fremlegge forslag på kandidater til følgende verv i DNT: a) medlemmer og varamedlemmer til styret. b) leder og nestleder. c) medlemmer og varamedlemmer til Kontrollkomiteen. d) medlemmer og varamedlemmer til Avlskomiteen. e) medlemmer og varamedlemmer til Domskomiteen. f) medlemmer og varamedlemmer til Appellkomiteen. g) medlemmer og varamedlemmer til Valgkomiteen. 2. Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomiteen. 3. Valgkomiteen kan ikke innstille egne medlemmer til tillitsverv. 4. Valgkomiteens innstilling sendes styret til behandling på generalforsamlingen. Følgende medlemmer er på valg: Gunnar Gjerstad Geir Stangeland Petter Glittum Monica Tangen Svein Norling Varamedlem Ole Seigerud Varamedlem Arne H. Skeie Varamedlem Willy Salvesen Varamedlem Bjørn Schei Varamedlem Ulf Johansen Geir Stangeland har i løpet av perioden trukket seg fra valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling ikke ferdig ved utsendelse. 21

22 22 Notater

23 Notater 23

24 Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org. nr Tlf Faks: Design og trykk: Sax Media & Design as

Generalforsamling lørdag 9. april 2011

Generalforsamling lørdag 9. april 2011 Det Norske Travselskap Generalforsamling lørdag 9. april 2011 Forslagshefte Det Norske Travselskap innkaller til generalforsamling på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen lørdag 9. april 2011, kl. 11.00.

Detaljer

Generalforsamling lørdag 28. april 2012

Generalforsamling lørdag 28. april 2012 Det Norske Travselskap Generalforsamling lørdag 28. april 2012 Forslagshefte Det Norske Travselskap innkaller til generalforsamling på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen lørdag 28. april 2012, kl.

Detaljer

Vedtak: Prinsippet som fremgår av saksunderlaget oversendes Buskerud Travforbund for videre behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Prinsippet som fremgår av saksunderlaget oversendes Buskerud Travforbund for videre behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 6.3 forslag til endring av DNT lov 3-2 Til generalforsamling i DOT 12.01.2016 DOT har fått anmodning fra Buskerud travforbund om uttalelse til forslag fra lovkomitéen til endring av DNT lov 3-2. Saken

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

* * * Lov. for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest

* * * Lov. for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

* * * Lov. for Oppland travforbund, stiftet 1935 med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av

* * * Lov. for Oppland travforbund, stiftet 1935 med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av * * * Lov for Oppland travforbund, stiftet 1935 Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av Godkjent av Styret i DNT den 1 Navn (1) Oppland travforbund stiftet 1935, er medlem

Detaljer

Protokoll Styremøte 01/10 Det Norske Travselskap 14.01.2010, Bjerke Travbane

Protokoll Styremøte 01/10 Det Norske Travselskap 14.01.2010, Bjerke Travbane Protokoll Styremøte 01/10 Det Norske Travselskap 14.01.2010, Bjerke Travbane Til stede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Torbjørn Frøysnes, varamedlem Tina Dale Brauti.

Detaljer

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov.

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. 23 KAPITTEL 6: TRAVLAG 6-1 Formål (1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. (2) Travlagene skal være medlemmenes organisasjonsledd og skal

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

Styremøte 03/10 Det Norske Travselskap 11-12.03.10 Oscarsborg Hotel

Styremøte 03/10 Det Norske Travselskap 11-12.03.10 Oscarsborg Hotel Styremøte 03/10 Det Norske Travselskap 11-12.03.10 Oscarsborg Hotel Tilstede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torbjørn Frøysnes (12.03.10), Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Tina Dale Brauti og Per

Detaljer

FORSLAGSHEFTE DET NORSKE TRAVSELSKAP GENERALFORSAMLING: 29. APRIL 2017

FORSLAGSHEFTE DET NORSKE TRAVSELSKAP GENERALFORSAMLING: 29. APRIL 2017 FORSLAGSHEFTE DET NORSKE TRAVSELSKAP GENERALFORSAMLING: 29. APRIL 2017 INNKALLING/SAKSLISTE Til DNTs forbund og lag Oslo, 04.01.17 INNKALLING TIL DNTs GENERALFORSAMLING 2017 DNTs generalforsamling avholdes

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 7 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore

Detaljer

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. lørdag 11. februar 2012, kl 10.00 på. Drammen Travbane.

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. lørdag 11. februar 2012, kl 10.00 på. Drammen Travbane. Saksliste generalforsamling i Buskerud Travforbund lørdag 11. februar 2012, kl 10.00 på Drammen Travbane. I henhold til lov for Buskerud Travforbund har følgende møterett på generalforsamlingen: 1. Valgte

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Protokoll årsmøtet 2011

Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 05/10-16.04.10 SAS Radisson Scandinavia Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte 05/10-16.04.10 SAS Radisson Scandinavia Hotell Det Norske Travselskap Styremøte 05/10-16.04.10 SAS Radisson Scandinavia Hotell Tilstede: Nils Dagestad, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Tina Dale Brauti, Per Arne Enholm og Per Erik Hagen. Forfall:

Detaljer

Oslo og Akershus Travforbund

Oslo og Akershus Travforbund Oslo og Akershus Travforbund Bankkonto 1275.50.07194 Postboks 194, Økern 0510 Oslo Stiftet 1933 Møte (type/sted): Møtedato: Møte med lagsledere / styret i OAT 16.4.2012 kl 19.00 i peisestua på Bjerke.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Lover for Norsk Varmblod

Lover for Norsk Varmblod Lover for Norsk Varmblod Sist revidert på årsmøtet 3. mars 2013. 1 Navn Foreningens navn er Norsk Varmblod, forkortet NV. Engelsk navn er Norwegian Warmblood, forkortet NWB. 2. Formål Foreningens formål

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. torsdag 24. februar 2011, kl på. Drammen Travbane.

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. torsdag 24. februar 2011, kl på. Drammen Travbane. Saksliste generalforsamling i Buskerud Travforbund torsdag 24. februar 2011, kl 18.30 på Drammen Travbane. I henhold til lov for Buskerud Travforbund har følgende møterett på generalforsamlingen: 1. Valgte

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsmøtepapirer 2015 38. årsmøte Søndag 26. april kl. 10:30 Scandic Helsfyr hotell, Oslo * Innholdsfortegnelse Innkalling til USFs 38. ordinære årsmøte 3 Forretningsorden 4 Om gjennomføringen

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer