Oppdrag: Nye Vestsiden ungdomsskole Vår ref.: MBG Side: 1 av 11 Oppdragsgiver: Kongsberg kommunale eiendom KF Rev: 0 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdrag: Nye Vestsiden ungdomsskole Vår ref.: MBG Side: 1 av 11 Oppdragsgiver: Kongsberg kommunale eiendom KF Rev: 0 Dato:"

Transkript

1 GEOTEKNISK NOTAT Oppdrag: Nye Vestsiden ungdomsskole Vår ref.: MBG Side: 1 av 11 Oppdragsgiver: Kongsberg kommunale eiendom KF Rev: 0 Dato: Prosjekt nr.: Dokumentnummer: GEO-N-001 Saksbehandler: Marit Gjørva/Ying Chen Til: Kenneth De Gala Terje Jansson Nyrud Kopi: Harald Sæves Johansen Hege Sølvernes Sandnes Geoteknisk notat MBG/YC GBTh BIB REV. Dato Beskrivelse Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Sammendrag ÅF Engineering er engasjert av Kongsberg kommunale eiendom til å utføre geotekniske undersøkelser og vurderinger i forbindelse med reguleringsarbeidet og byggutvikling for nye Vestsiden ungdomsskole med park og mulige boliger med parkeringskjeller. Ifølge kartdata fra NGU er planområdet kartlagt som breelvavsetning. Grunnundersøkelsene indikerer at løsmassene i skoleområdet hovedsakelig består av fylling eller jord i topp, så sand, grus og stein til fjell. I parkområdet består løsmassene av asfaltfylling i øvre 2 m, stein, sand og grus, og stedvis morene før fjell. I P14 er det registrert bløt jord/myr og myr og sand ned til 8 m. Under prøvetaking av miljøprøver observerte borfører at grunnvannstand her lå på ca. 2 m under terrengnivå. Området for nybygg med parkeringskjeller går fra en flate og skråner opp mot Spennings gate. Undersøkelsen indikerer at løsmassene her består av fylling eller stein, sand og grus i toppen, så myrmasser/torv i noen punkter før sand, grus, stein og morene til fjell. Ut fra foreliggende data fra utførte grunnundersøkelser anbefaler vi at prosjektert nybygg for Vestsiden ungdomsskole fundamenteres som direkte fundament på grunnen med maksimalt grunntrykk 170 kpa. Dette forutsetter 0,5 m fundamenteringsbredde og fundamentering 0,5 m under terreng. Alternativt kan fundamentering være på peler til fjell. Mulige boliger med parkeringskjeller er planlagt på grunn med hovedsakelig friksjonsmasser og myrmasser/torv over friksjonsmasser. Organisk materiale som myr og torv er uegnet som byggegrunn og må derfor masseutskiftes med ikke telefarlige masser i myrområdet. Det kan her velges masseutskiftning av torv eller fundamenteres som peler til fjell i dette området. Direkte fundament på grunn med maksimum tillatt grunntrykk på 200 kpa kan velges i området som ikke består av torv/myrmasser. Dette forutsetter 0,5 m fundamenteringsbredde og fundamentering 0,5 m under terreng. Kontoradresse: Fakturaadresse: Telefon: Faks: Organisasjonsnr: ÅF ENGINEERING AS ÅF ENGINEERING AS (firma 224) (+47) (+47) Lilleakerveien 8 c/o Fakturamottak, Postboks OSLO 8608 Mo i Rana

2 Nye Vestsiden Ungdomsskole 16680_GEO-N-001 Innhold Sammendrag Innledning Geoteknisk prosjektering Regelverk Geoteknisk kategori Konsekvensklasse / pålitelighetsklasse (CC/RC) Kvalitetssystem Prosjekterings- og utførselskontroll Topografi og grunnforhold Topografi Grunnundersøkelser Kvartærgeologisk kart Grunnforhold Grunnvannstand Forurensningssituasjon Supplerende grunnundersøkelser Jordskjelv Naboforhold og omgivelser Nabobygg Rådgivning og vurdering Generelt Fundamentering Nye Vestsiden Ungdomsskole Læringsparken Nybygg til boliger med parkeringskjeller Utgraving / stabilitet Radon Referanser Side 2 av 11

3 Nye Vestsiden Ungdomsskole 16680_GEO-N Innledning ÅF Engineering er engasjert av Kongsberg kommunale eiendom til å utføre geotekniske undersøkelser og vurderinger i forbindelse med reguleringsarbeidet og byggutvikling for nye Vestsiden ungdomsskole med park og boliger med parkeringskjeller. I forbindelse med utvikling av kunnskapsbyen Kongsberg skal området Hasbergtjerndalen utvikles til et byområde. Dette omfatter ny ungdomsskole, skolegård, læringspark (DNA Parken) og bygg til boliger med parkeringskjeller. Den nåværende skolebygningen er vedtatt revet og nye Vestsiden ungdomsskole skal bygges på samme sted og stå klar i Vurderingene som foreligger i denne rapporten er basert på utførte grunnundersøkelser og kartdata fra NGU. Grunnundersøkelsene på tomtene ble utført av Romerike Grunnboring i tidsrommet Beliggenheten til det aktuelle området er vist i figur 1. Figur 1. Oversiktskart over planområdet [6]. Planområdet er markert med rødt. 2 Geoteknisk prosjektering 2.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: NS-EN 1990: A1: NA:2016 (EC 0) NS-EN : A1: NA:2016 (EC 7) NS-EN : A1: NA:2014 (EC 8) NS-EN : NA:2014 (EC 8) I tillegg og i den grad de er relevante, benyttes følgende veiledninger: Side 3 av 11

4 Nye Vestsiden Ungdomsskole 16680_GEO-N-001 Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220 Geoteknikk i veibygging Peleveiledningen 2012, Norsk Geoteknisk forening NGF s meldinger og SVV s håndbøker ved utførsel av evt. grunnundersøkelser. 2.2 Geoteknisk kategori NS-EN : NA:2008 stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1. Det aktuelle nybygget for Vestsiden ungdomsskole oppføres i et ikke setningsømfintlig område. Mulig nybygg for boliger med parkeringskjeller ligger delvis i et setningsømfintlig område. Risiko for områdestabilitet er liten, såfremt grenseverdier for maksimalt grunntrykk overholdes. Prosjektet betraktes som en konvensjonell utgraving og fundamentering uten normal risiko. Det velges dermed krav til prosjektering i henhold til geoteknisk kategori 2. Det foreligger ingen risiko for områdestabilitet og prosjektet betraktes som en konvensjonell utgraving og fundamentering uten unormal risiko. Det velges dermed krav til prosjektering i henhold til geoteknisk kategori 2. Dette innebærer at prosjekteringen bør omfatte kvantitative geoteknisk data og analyser for å sikre at de grunnleggende kravene blir oppfylt. 2.3 Konsekvensklasse / pålitelighetsklasse (CC/RC) NS-EN : NA:2008 definerer byggverks plassering med hensyn til konsekvensklasse og pålitelighetsklasse (CC/RC). Konsekvensklassen er behandlet i standardens tillegg B (informativt), mens veiledende eksempler på klassifisering av byggverket i pålitelighetsklasser er vist i nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell NA.A1(901). For det aktuelle prosjekt velges geotekniske arbeider plassert i pålitelighetsklasse 2, dvs. arbeidene knyttes til tabellens klassifisering for kontor- og forretningsbygg, skole etc. 2.4 Kvalitetssystem NS-EN : NA:2008 krever at ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2, 3 og 4 skal et kvalitetssystem være tilgjengelig, og at dette systemet skal tilfredsstille NS-EN ISO 9000-serien for konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4. Vårt system oppfyller sistnevnte, hvilket gjør at krav for pålitelighetsklasse 2 og 3 er oppfylt. 2.5 Prosjekterings- og utførselskontroll NS-EN : NA:2008 gir føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og utførselskontroll avhengig av pålitelighetsklassen. Dette innebærer i henhold til tabell NA.A1(902) og NA.A1(903) at det for prosjekteringskontroll og utførelseskontroll av geotekniske arbeider kan forutsettes kontrollklasse N (normal). For prosjekteringen gjelder at det utføres grunnleggende kontroll (egenkontroll) og sidemannskontroll (kollegakontroll). For utførsel utføres basis kontroll og i tillegg intern systematisk kontroll. Side 4 av 11

5 Nye Vestsiden Ungdomsskole 16680_GEO-N Topografi og grunnforhold 3.1 Topografi Planområdet er lokalisert på vestsiden av Numedalslågen i sentrum av Kongsberg, også kalt Vestsida. Området er i dag preget av E134, men denne skal legges om i Området sørover fra skolen kalles for Hasbergtjerndalen. Skoletomten (gnr/bnr 7642/1) har høyeste punkt mot vest på 170,03 moh. og skråner svakt mot øst til 167 moh. før skråning ned mot Lågen. Mot sør skråner området ytterligere ned i Hasbergtjerndalen og mot E134 ligger terrenget på ca. 158 moh. (gnr/bnr 7008/1). Vest fra dalen skråner terrenget opp mot et platå på 170 moh. Figur 2. Kart over planområdet [6]. Planområdet er markert med blått. 3.2 Grunnundersøkelser Grunnundersøkelsene ble utført på den aktuelle tomten mellom av Romerike Grunnboring AS. Grunnundersøkelsene omfattet innsamling av grunndata og prøvetaking, og inkluderte totalt 22 totalsonderinger, 1 piezometermåling og 7 prøvetakinger av poseprøver. Disse prøvene ble sendt til analyse for rutineundersøkelser hos Multiconsults akkrediterte laboratorium. Totalsonderingene ble utført ned i berg. Dyp til berg/mektigheten på løsmassene er registrert til å være mellom 6,6-24,3 m under eksisterende terreng. Løsmassemektigheten er størst i punktene mot elven og på flaten nede i Hasbergtjerndalen. Løsmassene på planområdet består hovedsakelig av fylling eller jord i toppen så sand, grus og stein ned til fjell. Punktene nede på flaten i Hasbergtjerndalen viser også bløt jord/myrmasser ned mot 8 m under terrenget. Side 5 av 11

6 Nye Vestsiden Ungdomsskole 16680_GEO-N-001 For detaljer vedrørende utførte grunnundersøkelser henvises det til datarapport GEO-R-001 datert Kvartærgeologisk kart Utsnitt av kvartærgeologisk kart er vist i 3. Området er kartlagt som breelvavsetning (glasifluvial avsetning) iht. digitale kartdata fra NGU. På detaljert utgitt kvartærgeologisk kart fra 1990 er det markert for breelvnedskjæringer og fyllmasser. Planområdet ligger også under marin grense. Figur 3. Kvartærgeologisk kart [7]. Planområdet er markert med rødt. Side 6 av 11

7 Nye Vestsiden Ungdomsskole 16680_GEO-N-001 Figur 4. Bergrunnskart [7]. Planområdet er markert med rødt. 3.4 Grunnforhold Opplysninger om grunnforhold er for denne fasen basert på innsamlet data, observasjoner fra utførte geotekniske undersøkelser og kartdata fra NGU. Ifølge tilgjengelige berggrunnskart fra NGU er det ikke berggrunn kartlagt i planområdet, men markert for løsmasser: tynt morenedekke og glasifluviale avsetninger. Bergrunnen i området består av båndet amfibolitt, granitt og gneis (se figur 4). Undersøkelsene indikerer at løsmassene i planområdet består av fylling eller jord i øvre del, så sand, grus og stein, stedvis morene ned til fjell. Undersøkelsene viser også myrmasser/bløt jord i punktene nede på flaten i Hasbergtjerndalen. For å bestemme løsmassenes bæreevne er følgende jordparametere brukt som forutsetning (tabell 1). Tabell 1. Jordparametere grus og sand [9]. Material Tyngdetetthet, Friksjonsvinkel Attraksjon a Grus (naturlig, fast) 19 kn/m 3 38 o 0-10 kn/m 2 Sand (naturlig, fast) 18 kn/m 3 36 o 0-10 kn/m Grunnvannstand Som del av grunnundersøkelsen er et piezometer installert i planområdet. Grunnvannstanden er registrert til 6,28 m under bakkenivå på kote +157,04. Under uttak av miljøprøver ble grunnvannstanden observert til 2 m under overflaten i P19 av borfører, altså ca. på kote +155,9 moh. Grunnvannstanden vil naturlig nok også varierer med årstid og nedbør. Side 7 av 11

8 Nye Vestsiden Ungdomsskole 16680_GEO-N Forurensningssituasjon Dette notat omhandler ikke forhold knyttet til miljøteknisk rådgivning. Miljøteknisk rådgivning, samt vurdering relatert til forurensningsgrad og tiltak ivaretas av andre. 3.7 Supplerende grunnundersøkelser Utførte grunnundersøkelser vurderes som tilstrekkelige. Det kan bli aktuelt med videre undersøkelser senere, dersom det dukker opp spørsmål underveis. 4 Jordskjelv Det velges grunntype C for skoleområde og grunntype S2 for boliger med parkeringskjeller. Grunntype S2 er en konservativ vurdering. 5 Naboforhold og omgivelser 5.1 Nabobygg Planområdet er lokalisert vest for elven Numedalslågen i sentrum av Kongsberg. Planområdet grenser mot Numedalsvegen, Boecks gate og vernet bebyggelse i øst, bilverksted og bensinstasjon i nord, bolighus, jernbane og Kongsberg vandrerhjem mot vest og E134 mot sør. 6 Rådgivning og vurdering 6.1 Generelt Kongsberg kommune planlegger å bygge ny Vestsiden ungdomsskole (gnr/bnr 7642/1) og utvikle området i Hasbergtjerndalen (gnr/bnr 7008/1). Dette innebærer riving og bygging av ny skole, etablere læringspark og ny skolegård samt utvikle tomtearealet i Hasbergtjerndalen til mulig boliger med parkeringskjeller. Nye Vestsiden ungdomsskole skal bygges for 480 elever. Skole og flerbrukshall skal plasseres sammen, der skolen organiseres over to etasjer og flerbrukshallen ligger i u.etg. Prosjektert bruttoareal for skolen er på 4715 m 2 fordelt over to etasjer og areal for flerbrukshall med bifunksjoner er ca m 2. Gulvet i flerbrukshallen planlegges å ligge på kote +162,2 moh. og gulv i 1.etg. på kote +167,7 moh. (figur 3). Figur 3. Snitt over planlagte Nye Vestsiden skole. Skolegård og læringspark planlegges å legges i en sløyfe som strekker seg fra det nye skolebygget og frem til eksisterende E134 gjennom Hasbergtjerndalen. Plassering av gangveier er ikke endelig bestemt. Mulig boligutvikling på vestsiden av Hasbergtjerndalen er under vurdering. Dette vil omfatte boliger med mulig parkeringskjeller. En eventuell parkeringskjeller vil trolig ligge på kote +156 moh. og med +158 moh. som utgangspunkt for 1.etg. Dette er ikke fastsatt. Geoteknisk oppgave er primært knyttet til vurdering av fundamentering, samt utgraving ved fundamentering. Side 8 av 11

9 Nye Vestsiden Ungdomsskole 16680_GEO-N Fundamentering Nye Vestsiden Ungdomsskole Planområdet for Nye Vestsiden ungdomsskole består av asfaltfylling eller jord i topp, så silt, sand, grus og stein til fjell. Antatt berg er påtruffet i borepunkt mellom 6,6 m og 24,3 m dybde under eksisterende terreng og fjellkoten skråner fra 163,5 moh. i vest til 143 moh. i vest og sør. Ut fra foreliggende data fra utførte grunnundersøkelser anbefales det at skolebygget fundamenteres som direkte fundament på grunnen med maksimalt grunntrykk 170 kpa. Dette forutsetter 0,5 m fundamenteringsbredde og fundamentering 0,5 m under terreng. Alternativt kan fundamentering være på peler til fjell Læringsparken Plassering av veger i læringsparken er ikke bestemt. Undersøkelsespunktene er spredd over området. I P14 finnes torv og myrmasser til ned til 4 m dybde og myr med sand til 8 m dybde. Torv og humusholdige jordarter vil kunne gi betydelige setninger. Det kan være derfor være aktuelt å fjerne lite bæredyktige masser og erstatte disse. I P11, P12 og P13 finnes friksjonsjordarter som sand, grus, stein og morene ned til fjell Nybygg til boliger med parkeringskjeller Planområdet for mulige boliger med parkeringskjeller består hovedsakelig av silt, sand, grus og stein ned til fjell. I undersøkelsespunktene nede på flaten (P16, P18 og P19) er det bløt jord/torv i ned mot 12,5 m under terrengoverflaten over fastere masser. Terrenget heller fra 170,6 moh. ved Spennings gate til 157,9 moh. nede på flaten i Hasbergtjerndalen. Fjelloverflaten skråner også fra 147,4-137,6 moh. med fall mot øst. Ut fra foreliggende data fra utførte grunnundersøkelser anbefales det at boliger med parkeringskjeller fundamenteres som: a) Organisk materiale som myr og torv er uegnet som byggegrunn og må derfor masseutskiftes med ikke telefarlige masser i myrområdet. I P16, P18 og P19 indikerer undersøkelsene bløt jord og torv fra topp eller under fylling og ned til mellom 4,4-12,5 m dyp over fastere masser. Det kan velges masseutskiftning av torv eller fundamenteres som peler til fjell i dette området. b) Direkte fundament på grunn med maksimum tillatt grunntrykk på 200 kpa. Dette forutsetter 0,5 m fundamenteringsbredde og fundamentering 0,5 m under terreng. Dette gjelder bare i området som ikke består av torv. 6.3 Utgraving / stabilitet Ved direkte fundamentering på grunnen vil det være nødvendig med utgraving av masser i byggegrop for u.etg. med flerbrukshall. Graveskråninger kan graves med helning 1:2 ved direkte utgraving eller så kan byggegropen sikres med spunt. Vurdering viser at områdestabiliteten er ivaretatt. Området har relativt gode grunnforhold og består ikke av sprøbruddsmaterial. 6.4 Radon Ifølge kart fra NGU (figur 5) er det usikker radonaktsomhet på tomten, da berggrunnen ikke er kartlagt. Men ettersom grunnen (ifølge kart) består av løsmasser ovenpå fjell med moderat til lav radonaktsomhetsgrad, vurderes grunnen til det samme. Side 9 av 11

10 Nye Vestsiden Ungdomsskole 16680_GEO-N-001 Ifølge TEK10 skal bygning prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radon konsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200Bq/m 3. For å oppnå dette for det aktuelle bygg skal følgende minst være oppfylt: a) Bygning skal ha radonsperre mot grunnen. b) Bygning skal tilrettelegges for egne tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m 3. Figur 5. Registrert radonaktsomhet på tomten. Kilde Side 10 av 11

11 Nye Vestsiden Ungdomsskole 16680_GEO-N Referanser [1] Miljøverndepartementer, LOV nr. 71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). [2] Direktoratet for byggkvalitet, Veiledning om byggesak (SAK10). [3] Kommunal- og regionaldepartementet, FOR nr 488 Forskrift om byggesak. [4] NS-EN 1990: A1: NA:2016 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. [5] NS-EN : A1: NA:2016 Eurokode 7:Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne regler [6] Kartverkets Norgeskart, (hentet ). [7] NGUs kartdatabase, (hentet ). [8] Bargel, T, H. Lien, R M 1: Kvartærgeologisk kart Kongsberg med beskrivelse. NGU. [9] Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220 Geoteknikk i veibygging Side 11 av 11

12 GEOTEKNISK DATARAPPORT Oppdrag: Nye Vestsiden ungdomsskole Vår ref.: MBG Side: 1 av 64 Oppdragsgiver: Kongsberg kommunale eiendom KF Rev: 0 Dato: Prosjekt nr.: Dokumentnummer: GEO-R-001 Saksbehandler: Marit Gjørva/Ying Chen Til: Kenneth De Gala Terje Jansson Nyrud Kopi: Harald Sæves Johansen Hege Sølvernes Sandnes Geoteknisk datarapport MBG/YC GBTh BIB REV. Dato Beskrivelse Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Sammendrag ÅF er engasjert av Kongsberg kommunale eiendom for å utføre geotekniske undersøkelser og vurderinger i forbindelse med reguleringsarbeidet og byggutvikling for nye Vestsiden ungdomsskole med park og parkeringskjeller/boligbygg. Ifølge kartdata fra NGU er planområdet kartlagt som breelvavsetning. Grunnundersøkelsene indikerer at løsmassene i skoleområdet hovedsakelig består av fylling eller jord i topp, så sand, grus og stein til fjell. I parkområdet består løsmassene av asfaltfylling i øvre 2 m, stein, sand og grus, og stedvis morene før fjell. I P14 er det registrert bløt jord/myr og myr og sand ned til 8 m. Under prøvetaking av miljøprøver observerte borfører at grunnvannstand her lå på ca. 2 m under terrengnivå. Området for nybygg med parkeringskjeller går fra en flate og skråner opp mot Spennings gate. Undersøkelsen indikerer at løsmassene her består av fylling eller stein, sand og grus i toppen, så myrmasser/torv i noen borpunkter før sand, grus, stein og morene til fjell. Kontoradresse: Fakturaadresse: Telefon: Faks: Organisasjonsnr: ÅF ENGINEERING AS ÅF ENGINEERING AS (firma 224) (+47) (+47) Lilleakerveien 8 c/o Fakturamottak, Postboks OSLO 8608 Mo i Rana

13 Nye Vestsiden Ungdomsskole 16680_GEO-R-001 Innhold Sammendrag Innledning Utførte undersøkelser Markarbeid Innmåling Laboratorieundersøkelser Beskrivelse Byggeplass og omgivelser Grunnforhold Referanser Vedlegg... 8 Vedlegg 1: Situasjons- og borplan Vedlegg 2: Totalsonderinger Vedlegg 3: Prøveserie Vedlegg 4: Piezometer Vedlegg 5: Analyseresultater Vedlegg 6: Koordinat- og borpunktliste Vedlegg 7: Forklaring av undersøkelsesmetode Side 2 av 64

14 Nye Vestsiden Ungdomsskole 16680_GEO-R Innledning ÅF Engineering er engasjert av Kongsberg kommunale eiendom til å utføre geotekniske undersøkelser og vurderinger i forbindelse med reguleringsarbeidet og byggutvikling for nye Vestsiden ungdomsskole med park og boliger med parkeringskjeller. I forbindelse med utvikling av kunnskapsbyen Kongsberg skal området Hasbergtjerndalen utvikles til et byområde. Dette omfatter ny ungdomsskole, skolegård, læringspark og bygg til boliger med parkeringskjeller. Den nåværende skolebygningen er vedtatt revet og nye Vestsiden ungdomsskole skal bygges på samme sted og stå klar i Foreliggende datarapport presenterer resultater fra utførte grunnundersøkelser. Beliggenhet til det aktuelle undersøkelsesområdet er vist i figur 1. Figur 1. Ortofoto over området [1]. Rød linje markerer beliggenhet til planområdet. 2 Utførte undersøkelser Grunnundersøkelser er utført i henhold til NGF sine veiledere. Markarbeidet ble utført i perioden av Romerike Grunnboring AS. Grunnundersøkelser for miljø (prosjekterende Rambøll) og geoteknikk ble utført samtidig av RGB. Situasjons- og borplan med utførte undersøkelsespunkter er fremlagt i vedlegg 1. Side 3 av 64

15 Nye Vestsiden Ungdomsskole 16680_GEO-R Markarbeid Følgende grunnundersøkelser er utført i feltet: 22 Totalsonderinger 1 Piezometermåling 7 Prøvetakinger av poseprøver Grunnundersøkelser for geoteknikk ble utført i 22 punkter fordelt over planområdet for skolen, parken og mulige boliger. Plassering av undersøkelsespunkter er vist i vedlegg 1. P2-P10 + P23 er plassert rundt skolebygget. P11-14 ligger i parkområdet og P15-P22 ligger rundt nybygg for boliger. P15 ligger i skråning opp mot gate, og P20 ligger ved bolighus i Spennings gate på toppen av skråningen (gnr/bnr 7484/1). Det planlagte P1 var ikke tilgjengelig med borerigg og ble erstattet med P23. Totalsonderinger ble utført ned i berg. Dyp til berg/mektighet på løsmassene er registrert til å være mellom 6,6 24,3 m under eksisterende terreng for hele området. For punktene rundt skolebygget øker dyp til berg fra 6,6 m i vest til 24,3 m mot elven i øst. I punktene i parken øker dybden fra 17,8 m i nord til 24,4 m i sør. I undersøkelsespunktene omkring det planlagte nybygget for boliger med parkeringskjeller er dyp til fjell mellom 23,2 m og 14,5 m. Størst løsmassemektighet er indikert i punktene på østsiden av skolebygget og i P14 på østsiden av parken. Resultatene fra piezometer er vist i vedlegg 4. Det var planlagt hydraulisk piezometer i P5 og P15. I P5 var det ikke mulig å sette ut piezometer pga. utrasing i borehullet. Opptatte prøver er analysert i laboratorium av Multiconsult se vedlegg 5. Forklaring til undersøkelsesmetodene er vist i vedlegg Innmåling Borpunktene er innmålt med GPS landmålingsutstyr. Basert på målarbeidet og utført markarbeid er en koordinat- og borpunktliste utarbeidet, vedlegg Laboratorieundersøkelser Opptatte prøver er analysert i Multiconsults geotekniske laboratorium. Det ble utført rutineundersøkelser av alle prøvene samt analyser av organisk materiale, vanninnhold og kornfordelingsanalyser av utvalgte prøver. Resultater fra prøvetaking og lab er vist i vedlegg 3 og 5, men tabell 1 viser kort oppsummering. Side 4 av 64

16 Nye Vestsiden Ungdomsskole 16680_GEO-R-001 Tabell 1. Kort oppsummering av analyseresultater. Se vedlegg 5 for mer utfyllende. Borpunkt Beskrivelse Vanninnhold Organisk Klassifisering Korngradering Telegruppe [w] innhold [C u] P2 Sand 9,9% - MATERIALE, 26,39 T2 sandig, grusig, siltig (velgradert) P5 Sand 2,1% - SAND, grusig 5,13 T1 (middels gradert) P8 Sand, grus og stein 4,3% - MATERIALE, 56,85 T1 grusig, sandig (velgradert) P14 Torv H7/H8 155,6% 29,4% P15 Sand, grus og stein 5,1% - GRUS, sandig - T1 P16 Torv H6/H7, 369,7% 87% trerester P18 Torv H4/H5, trerester 193,2 % 53,7% Beskrivelse 3.1 Byggeplass og omgivelser Kvartærgeologisk kart over området er vist i figur 2. Det aktuelle planområdet er lokalisert i et område som er kartlagt som breelvavsetning iht. tilgjengelige kartdata fra NGU. Ifølge berggrunnskart (figur 3) er det ikke kartlagt berggrunn i planområdet, men markert for løsmasser, et tynt morenedekke og glasifluviale avsetninger. Planområdet er lokalisert vest for elven Numedalslågen i sentrum av Kongsberg. Planområdet grenser mot Numedalsvegen, Boecks gate og vernet bebyggelse i øst, bilverksted og bensinstasjon i nord, bolighus, jernbane og Kongsberg vandrerhjem mot vest og E134 mot sør. Side 5 av 64

17 Nye Vestsiden Ungdomsskole 16680_GEO-R-001 Figur 2. Kvartærgeologisk kart [2]. Side 6 av 64

18 Nye Vestsiden Ungdomsskole 16680_GEO-R-001 Figur 3. Berggrunnskart [2]. 3.2 Grunnforhold Undersøkelsene indikerer at løsmassene i skoleområdet hovedsakelig består av fylling eller jord i topp, så sand, grus og stein til fjell. I parkområdet består løsmassene av asfaltfylling i øvre 2 m, stein, sand og grus, og stedvis morene før fjell. I P14 er det registrert bløt jord/myr og myr og sand ned til 8 m. Under prøvetaking av miljøprøver observerte borfører at grunnvannstand her lå på ca. 2 m under terrengnivå. Området for nybygg med parkeringskjeller går fra en flate og skråner opp mot Spenningsgate. Undersøkelsen indikerer at løsmassene her består av fylling eller stein, sand og grus i toppen, så myrmasser/jord i noen punkter før sand, grus, stein og morene til fjell. Det ble satt ut 1 stk. piezometer i BH15 og måling av grunnvannstanden ble utført. Målinger viser at grunnvannsstand ligger på kote +157,04 m og er 6,28 m under marknivå. Registrerte data fra piezometer er vist i vedlegg 4. Det var planlagt et piezometer i P5, men det var ikke mulig å utføre grunnet steinete masser og ras under forboring. Antatt fjell er påtruffet i borepunkt mellom 6,6 m og 24,3 m dybde under eksisterende terreng. Side 7 av 64

19 Nye Vestsiden Ungdomsskole 16680_GEO-R-001 Tabell 2. Antatt dybde til fjell fra totalsonderinger. Borepunkt Dybde til berg (m) Borepunkt Dybde til berg (m) 2 24, , ,3 4 20, ,5 5 22, ,4 6 18, ,5 7 16, ,2 8 12, ,2 9 18, , , , , , ,6 4 Referanser [1] Kartverket Norgeskart, (hentet ). [2] NGUs kartdatabase, (hentet ). 5 Vedlegg Side 8 av 64

20 Vedlegg 1: Situasjons- og borplan

21 N A3 GIR HALV MÅLESTOKK FIGURFORKLARING Piezometer CPTu Totalsondering Prøveserie Enkel sondering Fjellkontrollboring Prøvegrøft Rev. Rev. gjelder Oppdragsgiver Kongsberg kommune Oppdrag Ny Vestsiden ungdomsskole Tegningstittel Geoteknisk grunnundersøkelse Undersøkelsesplan Vestsiden ungdomsskole Tegnet Tegnet Kontrollert Godkjent Dato Målestokk Oppdrag nr. Tegning nr. YC Kontrollert Godkjent Dato : V101 Enhet Rev. 00 Besøksadresse: Lilleakerveien 8, 0283 Oslo Postadresse: Postboks 18, Lilleaker, 0216 Oslo TLF.: m RE's arkivnr. T:\ Ny Vestsiden ungdomsskole\06 Dokumenter\Boreplan-vestsiden skole.dwg

22 N A3 GIR HALV MÅLESTOKK FIGURFORKLARING Piezometer CPTu Totalsondering Prøveserie Enkel sondering Fjellkontrollboring Prøvegrøft Rev. Rev. gjelder Oppdragsgiver Kongsberg kommune Oppdrag Ny Vestsiden ungdomsskole Tegningstittel Geoteknisk grunnundersøkelse Undersøkelsesplan Park & Boliger Tegnet Tegnet Kontrollert Godkjent Dato Målestokk Oppdrag nr. Tegning nr. YC Kontrollert Godkjent Dato : V102 Enhet Rev. 00 Besøksadresse: Lilleakerveien 8, 0283 Oslo Postadresse: Postboks 18, Lilleaker, 0216 Oslo TLF.: m RE's arkivnr. T:\ Ny Vestsiden ungdomsskole\06 Dokumenter\Boreplan-vestsiden skole.dwg

23 Vedlegg 2: Totalsondering

24 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V103 Skala: 1:150 Tegnet: YC

25 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V104 Skala: 1:150 Tegnet: YC

26 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V105 Skala: 1:150 Tegnet: YC

27 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V106 Skala: 1:150 Tegnet: YC

28 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V107 Skala: 1:150 Tegnet: YC

29 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V108 Skala: 1:150 Tegnet: YC

30 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V109 Skala: 1:150 Tegnet: YC

31 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V110 Skala: 1:150 Tegnet: YC

32 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V111 Skala: 1:150 Tegnet: YC

33 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V112 Skala: 1:150 Tegnet: YC

34 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V113 Skala: 1:150 Tegnet: YC

35 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V114 Skala: 1:200 Tegnet: YC

36 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V115 Skala: 1:150 Tegnet: YC

37 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V116 Skala: 1:150 Tegnet: YC

38 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V117 Skala: 1:150 Tegnet: YC

39 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V118 Skala: 1:150 Tegnet: YC

40 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V119 Skala: 1:150 Tegnet: YC

41 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V120 Skala: 1:150 Tegnet: YC

42 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V121 Skala: 1:150 Tegnet: YC

43 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V122 Skala: 1:150 Tegnet: YC

44 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V123 Skala: 1:150 Tegnet: YC

45 Type boring: Totalsondering Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V124 Skala: 1:150 Tegnet: YC

46 Vedlegg 3: Prøveserie

47 Type boring: Prøveserie Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V125 Skala: 1:75 Tegnet: YC

48 Type boring: Prøveserie Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V126 Skala: 1:75 Tegnet: YC

49 Type boring: Prøveserie Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V127 Skala: 1:75 Tegnet: YC

50 Type boring: Prøveserie Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V128 Skala: 1:75 Tegnet: YC

51 Type boring: Prøveserie Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V129 Skala: 1:75 Tegnet: YC

52 Type boring: Prøveserie Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V130 Skala: 1:75 Tegnet: YC

53 Type boring: Prøveserie Prosjekt: Ny Vestsiden ungdomsskole Koordinatsystem: Euref89 -UTM32 NN2000 Boring nr.: Dato boret: P Henvisning, tegning nr.: V131 Skala: 1:75 Tegnet: YC

54 Vedlegg 4: Pizometer

55 Piezometer Sted: kongsberg D (Meter): 7 Oppdrag: Høyde rør 1,30 Profil / Hull: 15 Terreng kote Pitzom dato Topp rør kote 1,30 H (Meter): 8,3 a (Meter): 0 Dato Tid Avlesning - Trykkhøyde - Meter (b) Meter (hu) :20 7,58 0,72 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 Kommentarer

56 Vedlegg 5: Analyseresultater

57 RAPPORT Ny Vestsiden skole OPPDRAGSGIVER ÅF Engineering AS EMNE Laboratorieundersøkelser DATO / REVISJON: 27. mars 2017 / 00 DOKUMENTKODE: RIG-LAB-RAP

58 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIG-LAB-RAP 27. mars 2017 / 00 Side 2 av 7

59 RAPPORT OPPDRAG Ny Vestsiden skole DOKUMENTKODE RIG-LAB-RAP EMNE Laboratorieundersøkelser TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER ÅF Engineering AS OPPDRAGSLEDER Grete Olaussen KONTAKTPERSON Marit Gjørva UTARBEIDET AV Simon O Rawe KOORDINATER SONE: XXX ØST: XXXX NORD: XXXXXX ANSVARLIG ENHET 1017 Oslo GeoLab GNR./BNR./SNR. X / X / X / Kongsberg SAMMENDRAG Multiconsult er engasjert av ÅF Engineering AS til å utføre laboratorieundersøkelser på prøver fra grunnundersøkelser utført av Romerike Grunnboring AS. Foreliggende rapport beskriver utførelse og presenterer resultater fra utførte laboratorieundersøkelser Første utsendelse av rapport SIOR GEO GEO REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Nedre Skøyen vei 2 Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo Tlf multiconsult.no NO MVA

60 Ny Vestsiden skole Laboratorieundersøkelser multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 5 Omfang av laboratorieundersøkelsen... 5 Prosedyrer for gjennomføring... 5 Resultater Borpunkt P Borpunkt P Borpunkt P Borpunkt P Borpunkt P Borpunkt P Borpunkt P Tegningsliste... 7 Vedlegg Geotekniske bilag RIG-LAB-RAP 27. mars 2017 / 00 Side 4 av 7

61 multiconsult.no 1 Bakgrunn 1 Bakgrunn Multiconsult AS har på oppdrag fra ÅF Engineering AS utført laboratorieundersøkelser for oppdrag Ny Vestsiden skole. Omfang av undersøkelsen er i henhold til bestilling mottatt fra oppdragsgiver og er angitt i tabell i pkt. 2. Prøvetakingen er utført av Romerike Grunnboring AS og prøvene ble levert til vårt laboratorium som poseprøver den Omfang av laboratorieundersøkelsen Laboratorieundersøkelsen ble utført i perioden og omfatter følgende undersøkelser: Undersøkelse Type Antall Merknad/avvik Prøveåpning + vanninnhold Poser 7 Kornfordeling Kombianalyse 4 2 stk. byttet til P8 og P15 Organisk innhold Gløding 3 1 ekstra, borpunkt P18 3 Prosedyrer for gjennomføring Multiconsult utfører sine laboratorieundersøkelser i henhold til Norsk standard NS 8000-serien, samt vår interne laboratoriehåndbok som er basert på denne. En oversikt over gjeldende standarder er vist i vedlegg 2. Gjennomføringen av oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet er bygget opp med prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9000: RIG-LAB-RAP 27. mars 2017 / 00 Side 5 av 7

62 multiconsult.no 4 Resultater 4 Resultater Laboratorieundersøkelsen er utført i henhold til avtalt omfang og følgende resultater er oppnådd: 4.1 Borpunkt P2 Beskrivelse Prøve-dybde Del prøve Dybde Vann innhold Omrørt Utrulling Flyte grense Glødetap Humus/ NaOH Korn densitet Spes.forsøk MATERIALE, sandig, grusig, siltig z w curfc wp wf Ogl ONa r s m m % kn/m 2 % % g/cm A 1,50 9,9 B K 4.2 Borpunkt P5 Beskrivelse Prøve-dybde Del prøve Dybde Vann innhold Omrørt Utrulling Flyte grense Glødetap Humus/ NaOH Korn densitet Spes.forsøk SAND, grusig z w curfc wp wf Ogl ONa r s m m % kn/m 2 % % g/cm A 2,50 2,1 K B 4.3 Borpunkt P8 Beskrivelse Prøve-dybde Del prøve Dybde Vann innhold Omrørt Utrulling Flyte grense Glødetap Humus/ NaOH Korn densitet Spes.forsøk z w curfc wp wf O gl O Na r s m m % kn/m 2 % % g/cm 3 MATERIALE, grusig, sandig 2-3 A 2,50 4,3 K B 4.4 Borpunkt P14 Beskrivelse Prøve-dybde Del prøve Dybde Vann innhold Omrørt Utrulling Flyte grense Glødetap Humus/ NaOH Korn densitet Spes.forsøk z w curfc wp wf O gl O Na r s m m % kn/m 2 % % g/cm 3 TORV, H7 / H8 2-3 A 2,50 155,6 29,4 B RIG-LAB-RAP 27. mars 2017 / 00 Side 6 av 7

63 multiconsult.no 5 Tegningsliste 4.5 Borpunkt P15 Beskrivelse Prøve-dybde Del prøve Dybde Vann innhold Omrørt Utrulling Flyte grense Glødetap Humus/ NaOH Korn densitet Spes.forsøk GRUS, sandig z w curfc wp wf Ogl ONa r s m m % kn/m 2 % % g/cm A 2,50 5,1 K B 4.6 Borpunkt P16 Beskrivelse Prøve-dybde Del prøve Dybde Vann innhold Omrørt Utrulling Flyte grense Glødetap Humus/ NaOH Korn densitet Spes.forsøk TORVH6 / H7 trerester z w curfc wp wf Ogl ONa r s m m % kn/m 2 % % g/cm A 369,7 87,0 B 4.7 Borpunkt P18 Beskrivelse Prøve-dybde Del prøve Dybde Vann innhold Omrørt Utrulling Flyte grense Glødetap Humus/ NaOH Korn densitet Spes.forsøk z w curfc wp wf O gl O Na r s m m % kn/m 2 % % g/cm 3 TORVH4 / H5 A 3,50 193,2 53,7 3-4 trerester B 5 Tegningsliste Kornfordelingskurver, borpunkt P2, P5, P8 og P15 6 Vedlegg 6.1 Geotekniske bilag 1. Terminologi for laboratorieundersøkelser 2. Oversikt over metodestandarder 3. Prøveserie tegningsforklaring RIG-LAB-RAP 27. mars 2017 / 00 Side 7 av 7

64 SYMB SERIE DYBDE METODE OL NR. (m) JORDARTS BETEGNELSE Anmerkninger TS VS HYD A P2 1,0-2,0 MATERIALE, sandig, grusig, siltig X X B P5 2,0-3,0 SAND, grusig X C P8 2,0-3,0 MATERIALE, grusig, sandig X X D P15 2,0-3,0 GRUS, sandig X X E 100 LEIRE SILT SAND GRUS FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV STEIN MASSEPROSENT AV KORN MINDRE ENN d KORNDIAMETER 0,001 0,01 0, A B C D E SYMBOL: METODE: Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt 2 D 30 D Ona. = Humusinnhold (%) C Cu = 60 z = VS = Våt sikt ( D60)( D10) D10 Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer SYM Tele W Su Su r Plastisitet Glødetap < 0,02 mm Tot. densitet D 10 D 30 D 50 D 60 gruppe BOL % kn/m2 kn/m2 Wf Wp Ogl % % kn/m3 mm mm mm mm A 9,9 0,0297 0,1128 0,4381 0,7837 B 2,1 0,2667 0,5572 0,9572 1,3674 C 4,3 0,1705 0,8103 3,9353 9,6932 D 5,1 0,1424 1, ,7835 E KORNGRADERING ÅF Engineering AS Konstr./Tegnet Kontrollert Ny Vestsiden skole Godkjent Dato GEO RHS OPPDRAG NR. TEGN.NR REV. SIOR

65 Geotekniske bilag Laboratorieforsøk MINERALSKE JORDARTER (NS-EN ISO & 2) Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og kornstørrelser for de enkelte fraksjoner er: Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk Kornstørrelse (mm) <0,002 0,002-0,063 0, >630 En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den største fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene. ORGANISKE JORDARTER (NS-EN ISO & 2) Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er: Benevnelse Torv Fibrig torv Delvis fibrig torv, mellomtorv Amorf torv, svarttorv Gytje og dy Humus Mold og matjord SKJÆRFASTHET Beskrivelse Myrplanter, mer eller mindre omdannet. Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke. Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene. Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens. Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske bestanddeler. Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold. Sterkt omvandlet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis det øvre jordlaget. Skjærfastheten uttrykkes ved jordens skjærfasthetsparametre a, c, (tan ) (effektivspenningsanalyse) eller cu (cua, cud, cup) (totalspenningsanalyse). Effektivspenningsanalyse: Effektive skjærfasthetsparametre a, c, (tan ) (kpa, kpa, o, (-)) Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon), tan (friksjon) og eventuelt c = atan (kohesjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning poretrykk) på kritisk plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet. For korttids effektivspenningsanalyse kan også poretrykksparametrene A, B og D bestemmes fra forsøksresultatene. Totalspenningsanalyse: Udrenert skjærfasthet, c u (kpa) Udrenert skjærfasthet bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter sammen. Denne skjærfastheten representerer en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale trykkforsøk (cut) (NS8016), konusforsøk (cuk, cukr) (NS8015), udrenerte treaksialforsøk (cua, cup) og direkte skjærforsøk (cud). Udrenert skjærfasthet kan også bestemmes i felt ved for eksempel trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) (cucptu) eller vingebor (cuv, cur). Kan også plottes med 3 på horisontalaksen. SENSITIVITET St (-) Sensitiviteten St = cu/cr uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne størrelsen kan bestemmes fra konusforsøk i laboratoriet (NS 8015) eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet cr (sr < 0,5 kpa), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier. Utgave: Side 1 av 2

66 Geotekniske bilag Laboratorieforsøk VANNINNHOLD (w %) (NS 8013) Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 110 o C i 24 timer. KONSISTENSGRENSER FLYTEGRENSE (wl %) OG PLASTISITETSGRENSE (wp %) (NS 8002 & 8003) Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninnholdet der materialet ikke lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisiteten Ip = wl wp (%) angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring (vanlig for kvikkleire). DENSITETER (NS 8011 & 8012) Densitet ( g/cm 3 ) Korndensitet ( s, g/cm 3 ) Tørr densitet ( d, g/cm 3 ) Masse av prøve pr. volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og/eller utskåret del. Masse av fast stoff pr. volumenhet fast stoff Masse av tørt stoff pr. volumenhet TYNGDETETTHETER Tyngdetetthet ( kn/m 3 ) Tyngde av prøve pr. volumenhet ( = g = s(1+w/100)(1-n/100), der g = 10 m/s 2 ) Spesifikk tyngdetetthet ( s, kn/m 3 ) Tyngde av fast stoff pr. volumenhet fast stoff ( s = sg) Tørr tyngdetetthet ( d, kn/m 3 ) Tyngde av tørt stoff pr. volumenhet ( d = Dg = s(1-n/100)) PORETALL OG PORØSITET (NS 8014) Poretall e (-) Volum av porer dividert med volum fast stoff (e = n/(100-n)) der n er porøsitet (%) Porøsitet n (%) Volum av porer i % av totalt volum av prøven KORNFORDELINGSANALYSER (NS 8005) En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter d > 0,063 mm. For mindre partikler bestemmes den ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes materialet opp i vann og densiteten av suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i vann. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av metodene. DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER (NS 8017 & 8018) Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved setningsberegning og bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer. Jordprøven bygges inn i en stiv ring som forhindrer sideveis deformasjon og belastes vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last. Sammenhørende verdier for last og deformasjon (tøyning ) registreres, og materialets deformasjonsmodul (stivhet) kan beregnes som M = / Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen. Deformasjonsmodulen viser en systematisk oppførsel for ulike jordarter og spenningstilstander, og oppførselen kan hensiktsmessig beskrives med modulfunksjoner og inndeles i tre modeller: Modell Moduluttrykk Jordart - spenningsområde Konstant modul M = m oc a OC leire, < c ( c = prekonsolideringsspenningen) Lineært økende modul M = m( ( ± r)) Leire, fin silt, > c Parabolsk økende modul M = m ( a) Sand, grov silt, > c PERMEABILITET (k cm/sek eller m/år) Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: q = kia, der A er bruttoareal av tverrsnittet normalt på vannets strømningsretning og i = hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet).permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøk i felt. KOMPRIMERINGSEGENSKAPER Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prøver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tørr densitet r som funksjon av innbyggingsvanninnhold wi. Den maksimale tørrdensiteten som oppnås ( dmax) benyttes ved spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (wopt). TELEFARLIGHET En jordarts telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. Telefarligheten klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig). HUMUSINNHOLD Humusinnholdet bestemmes ved som glødning av jordprøve i glødeovn. Utgave: Side 2 av 2

67 Geotekniske bilag Oversikt over metodestandarder og retningslinjer METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER LABORATORIEUNDERSØKELSER Laboratorieundersøkelser beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende norske standarder (NS) og referansedokumenter: Norske standarder NS NS8000 (1982) NS8001 (1982) NS8002 (1982) NS8003 (1982) NS8004 (1982) NS8005 (1990) NS8010 (1982) NS8011 (1982) NS8012 (1982) NS8013 (1982) NS8014 (1982) NS8015 (1987) NS8016 (1987) NS8017 (1991) NS8018 (1993) NS og -2 (2009) NS-EN ISO/TS (2005) Statens vegvesen Håndbok R210 (2005/2014) Tema Konsistensgrenser terminologi Støtflytegrense Konusflytegrense Plastisitetsgrense (utrullingsgrense) Svinngrense Kornfordelingsanalyse Jord bestanddeler og struktur Densitet Korndensitet Vanninnhold Poretall, porøsitet og metningsgrad Skjærfasthet ved konusforsøk Skjærfasthet ved enaksialt trykkforsøk Ødometerforsøk, trinnvis belastning Ødometerforsøk, kontinuerlig belastning Klassifisering og identifisering av jord Treaksialforsøk (UU, CU) Laboratorieundersøkelser Utgave: Side 1 av 1

68 Geotekniske bilag Prøveserie - Tegningsforklaring PRØVESKRAVERING Analyserte prøver skraveres på prøveserietegningen i henhold til hovedbenevnelsen av materialet. Det er i tillegg en egen skravering for eventuelle notater hentet fra borkortet til den gjeldende prøveserien. De ulike skraveringene er som følger: LEIRE SILT SAND GRUS TORV GYTJE, DY FYLLMASSE MATERIALE Borboknot. SPESIALFORSØK Korngradering(K) / Treaksialforsøk(T) / Ødometerforsøk(Ø) Eventuelt utførte spesialforsøk på en prøveserie markeres med K, T eller Ø ved tilhørende prøve. Markeringene indikerer ikke nøyaktig dybde for spesialforsøkene, men er referanse til at det foreligger egne tegninger for forsøket inkludert resultater og ytterlig forsøksinformasjon. SYMBOLFORKLARING - Vanninnhold og konsistensgrenser Vanninnhold og konsistensgrenser utført ved rutineundersøkelsen fremvises på prøveserietegningen ved plassering av symboler på tilhørende graf. Dersom et vanninnhold overstiger grafens maksgrense vil verdien oppgis i siffer ved grafens øvre ytterpunkt. Vanninnhold W Plastisitetsgrense WP Flytegrense WF SYMBOLFORKLARING - Udrenert skjærfasthet Resultatene fra utførte konus- og enaksiale trykkforsøk ved rutineundersøkelsen fremvises på prøveserietegningen ved plassering av symboler på tilhørende graf. Dersom en skjærfasthetverdi overstiger grafens maksgrense vil verdien oppgis i siffer ved grafens øvre ytterpunkt. Uomrørt konus Cufc Omrørt konus Curfc 0 Enaksialt trykkforsøk Strek angir deformasjon (%) ved brudd 15 5 Omrørt konus Curfc 2,0kPa 0,9 10 Utgave: 01 Side 1 av 1

69 Vedlegg 6: Koordinat- og borpunktliste

Geotekniske bilag Laboratorieforsøk MINERALSKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2) Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen.

Detaljer

RAPPORT. Valnesfjord OPPDRAGSGIVER. Fauske Kommune EMNE. Grunnundersøkelser. DATO / REVISJON: 21. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712558-RIG-RAP-001

RAPPORT. Valnesfjord OPPDRAGSGIVER. Fauske Kommune EMNE. Grunnundersøkelser. DATO / REVISJON: 21. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712558-RIG-RAP-001 RAPPORT Valnesfjord OPPDRAGSGIVER Fauske Kommune EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 21. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712558-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15 NOTAT Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15 Prosjekt nr: 2795_028 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Leif Kirkholm

Detaljer

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 DATARAPPORT Oppdrag: (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 Prosjekt nr: 2795_028 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Leif Kirkholm

Detaljer

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn DATARAPPORT Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn OPPDRAGSGIVER Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 22 mai 214 / 1 DOKUMENTKODE: 81493-RIG-RAP-1 Denne

Detaljer

GEOTEKNISK NOTAT. Oppdrag: Gudeberg skole Vår ref.: Side: 1 av 11 Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune, Virksomhet Utbygging Rev: 01 Dato:

GEOTEKNISK NOTAT. Oppdrag: Gudeberg skole Vår ref.: Side: 1 av 11 Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune, Virksomhet Utbygging Rev: 01 Dato: GEOTEKNISK NOTAT Oppdrag: Gudeberg skole Vår ref.: Side: 1 av 11 Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune, Virksomhet Utbygging Rev: 01 Dato: 03.01.17 Prosjekt nr: 16372 Saksbehandler: Marit Gjørva/Ying Chen

Detaljer

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fjerdingby Sentrum OPPDRAGSGIVER Rælingen kommune EMNE Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport DATO / REVISJON: 27. april 2016 / 0 DOKUMENTKODE: 128744-G-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til

Detaljer

Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til

Detaljer

VEDLEGG A2 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

VEDLEGG A2 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER VEDLEGG A2 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER http://projects.cowiportal.com/ps/a028686/documents/3 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter og bilder/planforslag/vedlegg A2 - Geotekniske grunnundersøkelser.docx Geotekniske

Detaljer

DATARAPPORT GEOTEKNIKK. Geoteknisk undersøkelse Datarapport. 3 Bygg Mester Eiendom AS Dønnum, Ullensaker kommune GNR/BNR 183/

DATARAPPORT GEOTEKNIKK. Geoteknisk undersøkelse Datarapport. 3 Bygg Mester Eiendom AS Dønnum, Ullensaker kommune GNR/BNR 183/ 5.7.2017 3 Bygg Mester Eiendom AS Dønnum, Ullensaker kommune GNR/BNR 183/24 DATARAPPORT GEOTEKNIKK Geoteknisk undersøkelse Datarapport Oppdragsgiver: 3 Bygg Mester Eiendom AS Rapportnummer: 1659072 GEOTEKNISK

Detaljer

Geotekniske bilag Oversikt over metodestandarder og retningslinjer METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER FELTUNDERSØKELSER Feltundersøkelsesmetoder beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering

Detaljer

MULTICONSULT AS MULTICONSULT AS MULTICONSULT AS Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune. Geoteknisk rapport

Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune. Geoteknisk rapport Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune Geoteknisk rapport 04.11.2014 CATO GEOTEKNIKK Avkjørsel fra Rv 35 Modum kommune 1. Innledning Modum kommune har bedt

Detaljer

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed:

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: 2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING 2.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: ü NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0), ü NS-EN 1997-1:2004

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

&#* +%"+,# #%',%" !"# $#%"

&#* +%+,# #%',% !# $#% &%'(%"%)%( &* +%"+, %',%" %'(,%"%"%&*%%"%" '(&%"% %%-)%-% '%&*!" $%" ! $ %!!" >250$921..5$. &' ( )*""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+,

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Kongshus Grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse... 3 3.3 Løsmasser...

Detaljer

Oppdrag: Huseby Superkube Vår ref.: GBTh Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Rev: 0 Dato: 27.01.15

Oppdrag: Huseby Superkube Vår ref.: GBTh Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Rev: 0 Dato: 27.01.15 NOTAT Oppdrag: Huseby Superkube Vår ref.: GBTh Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Rev: 0 Dato: 27.01.15 Prosjekt nr: 2700_543 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Kopi: Dokumentnummer:

Detaljer

Geotekniskebilag Feltundersøkelser Avsluttetmot stein,blokkeller fastgrunn Forboret Middelsstormotstand Megetlitenmotstand Megetstormotstand Avsluttetutenånåfast grunnellerberg Avsluttetmot antattberg

Detaljer

Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole RAPPORT Heimdal videregående skole OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE Grunnundersøkelser, datarapport DATO / REVISJON: 02. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416718-RIG-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

BORPLAN_ny_byttebu_Forusbeen.kof 05 1 6531825.533 309598.186 11.700 05 2 6531825.462 309610.709 11.656 05 3 6531807.631 309598.202 12.055 05 4 6531808.801 309610.761 12.008 05 5 6531792.758 309598.208

Detaljer

Geotekniske bilag felt- og laboratorieundersøkelser. Koordinater og høyder på borpunkter fra Scansurvey

Geotekniske bilag felt- og laboratorieundersøkelser. Koordinater og høyder på borpunkter fra Scansurvey Jessheimkollen Grunnundersøkelser- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Topografi... 3 4. Kvartærgeologisk kart... 4 5. NGUs grus og pukkbase...

Detaljer

Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 9. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 615376-RIG-RAP-002 Denne rapporten

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Grønøra øst og vest Grunnundersøkelser- Datarapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Myndighetskrav... 3 2. Topografi... 4 3. Grunnundersøkelser... 4

Detaljer

Ørland Arena RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Ørland Arena RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Ørland Arena OPPDRAGSGIVR Ørland kommune MN Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / RVISJON: 2. desember 2015 / 00 DOKUMNTKOD: 417611-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

GEOTEKNISK DATARAPPORT

GEOTEKNISK DATARAPPORT Regionalt kulturhus i Stjørdal REGIONALT KULTURHUS STJØRDAL STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT Rev. dato Kontroll Signatur Kommentar STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT 19.11.2010 Side: 1 av 1 DATARAPPORT

Detaljer

Paradis, Stavanger RAPPORT. ROM Eiendom AS. Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. 217404 1 RIG RAP 001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Paradis, Stavanger RAPPORT. ROM Eiendom AS. Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. 217404 1 RIG RAP 001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Paradis, Stavanger OPPDRAGSGIVER ROM Eiendom AS EMNE Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. DATO / REVISJON: 16. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217404 1 RIG RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Peckelsgate 5 Oppdrag nr: 1350012151 Rapport nr. 1, Rev. 0 Dato: 18.12.2015 AVDELING GEOTEKNIKK, ØST OG SØR Fylke Buskerud Kommune Kongsberg Sted Kongsberg UTM (Euref

Detaljer

Rapport. Boligfelt Kjelstad. Block Watne AS. Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport Dato: 3. januar 2014 DOKUMENTKODE: 813966-RIG-RAP-01 OPPDRAGSGIVER

Rapport. Boligfelt Kjelstad. Block Watne AS. Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport Dato: 3. januar 2014 DOKUMENTKODE: 813966-RIG-RAP-01 OPPDRAGSGIVER Rapport Boligfelt Kjelstad OPPDRAGSGIVER Block Watne AS EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport Dato: 3. januar 2014 DOKUMENTKODE: 813966-RIG-RAP-01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

Hammerfest Havn RAPPORT. Hammerfest Kommune. Datarapport- grunnundersøkelse ved Fuglenesveien OPPDRAGSGIVER EMNE

Hammerfest Havn RAPPORT. Hammerfest Kommune. Datarapport- grunnundersøkelse ved Fuglenesveien OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Hammerfest Havn OPPDRAGSGIVER Hammerfest Kommune EMNE Datarapport- grunnundersøkelse ved Fuglenesveien DATO / REVISJON: 31. august 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712956-RIG-RAP-002 Denne rapporten er

Detaljer

DATARAPPORT GEOTEKNIKK

DATARAPPORT GEOTEKNIKK 9.5.2017 Sagtomta Mysen Eidsberg kommune i Østfold DATARAPPORT GEOTEKNIKK Geoteknisk undersøkelse Datarapport Oppdragsgiver: Sagtomta Utvikling Mysen AS Oppdragsnummer: 1776913 Rapportnummer: 1776913 2

Detaljer

) + % +, -%,% - ' %% % %.(%.% !"#!! $ %&

) + % +, -%,% - ' %% % %.(%.% !#!! $ %& ' %%%()%) '* ) + % +, -%,% %,%%%'*)%%%) - ' %% % %.(%.% %'*!"!! $ %& 0 $ %& 05'16/01 1'61 /471614>1/?. 0$21 6//1$6 /$ 4 -.% -.- 6$2416>1/ :!/ 1 %%.,*%=; %@! % )%@: %- " %%. %-$..%%% 5 %%-=>..% -*%= 9-,

Detaljer

Rapport Rana kommune. OPPDRAG Ytteren ungdomsskole & idrettshall. EMNE Grunnundersøkelser, datarapport og geoteknisk vurdering

Rapport Rana kommune. OPPDRAG Ytteren ungdomsskole & idrettshall. EMNE Grunnundersøkelser, datarapport og geoteknisk vurdering Rapport Rana kommune OPPDRAG Ytteren ungdomsskole & idrettshall EMNE Grunnundersøkelser, datarapport og geoteknisk vurdering DOKUMENTKODE: 416036-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører

Detaljer

Barneskole Brekstad RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport 417612-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Barneskole Brekstad RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport 417612-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Barneskole Brekstad OPPDRAGSGIVER Ørland kommune EMNE Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 23. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417612-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Fv 315 Ringheimsvegen Geotekniske grunnundersøkelser - M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Lokalitet... 3 4. Grunnforhold... 4 4.1 Feltarbeider...

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110902r1 6. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg, Kjelle næringsområde Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1677 Høgskoleringen Strindvegen 10.07.2016 ...ruw.&~t.

Detaljer

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2 NOVEMBER 2014 LØRENSKOG KOMMUNE GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, DATARAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW COWI.com INNHOLD

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS. Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser. Datarapport r

RAPPORT. Asplan Viak AS. Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser. Datarapport r RAPPORT Asplan Viak AS Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser Datarapport 112131r1 22.06.16 RAPPORT Prosjekt: Sande. Hanekleiva reguleringsplan Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Statens Vegvesen Region Øst Fv 152 Måna-Gislerud Oppdrag nr: 1130011 Rapport nr. 1 Rev. 00 Dato: 05.07.2013 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Askerhus Kommune Frogn

Detaljer

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1643-4 Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser 1.12.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Eierskapsenheten vurderer å omregulere eiendommene

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

Grefsen Eiendom AS. Nordbymoen 5/11, Jessheim, Ullensaker kommune. Geoteknisk datarapport nr. 1. Bilde fra borpunkt 8 i retning nord

Grefsen Eiendom AS. Nordbymoen 5/11, Jessheim, Ullensaker kommune. Geoteknisk datarapport nr. 1. Bilde fra borpunkt 8 i retning nord Grefsen Eiendom AS Nordbymoen 5/11, Jessheim, Ullensaker kommune Geoteknisk datarapport 16304 nr. 1 Bilde fra borpunkt 8 i retning nord Prosjektnr: 16304 Dato: Saksbehandler: Kundenr: 11024 Dato: Kollegakontroll:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr: 1350014934 G-rap-001-rev01 Dato: 23.05.2016 DIVISJON GEO, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2 Oppdrag... 3 1.3 Innhold... 3 2 UNDERSØKELSER...

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Asplan Viak AS Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111975r1 21. januar 2016 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg. Kjellengveien støttemur Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport Skafjellåsen Geoteknisk Rapport August 2015 www.vso.no Rådhusveien 4 vso@vso.no 2050 Jessheim Prosjekt nummer: 15234 Skafjellåsen Geoteknisk Undersøkelse Rapport S:\2015\15234\m\Skolegate\Skafjellasen_Geoteknik_Rapport.docx

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Njøsavegen Fv 185, Leikanger - Grunnundersøkingar Grunnundersøkingar - M U L T I C O N S U L T Innhaldsliste 1. Innleiing... 3 2. Utførte undersøkingar... 3 3. Lokalitet... 4 4. Oppsummering av grunnforhold...

Detaljer

Rapport. Fetsund stasjonsby/otium Øst. OPPDRAG Geoteknisk grunnundersøkelse, Fetsund stasjonsby. EMNE Datarapport

Rapport. Fetsund stasjonsby/otium Øst. OPPDRAG Geoteknisk grunnundersøkelse, Fetsund stasjonsby. EMNE Datarapport Rapport Fetsund stasjonsby/otium Øst OPPDRAG 124939-1 Geoteknisk grunnundersøkelse, Fetsund stasjonsby. EMNE Datarapport 16.08.2013 DOKUMENTKODE 124939-RIG-RAP-001-rev00 Datarapport Med mindre annet er

Detaljer

og Geoteknikk KONTAKTPERSON Ole J Lofsberg

og Geoteknikk KONTAKTPERSON Ole J Lofsberg NOTAT OPPDRAG Wingejordet 9-11 Sande kommune DOKUMENTKODE 813799-RIG-NOT-01 EMNE Geotekniske vurderinger vedrørende fundamentering av byggene TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Sandvin Eiendom A/S

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Rapport_. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Datarapport - grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 16. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-001

Rapport_. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Datarapport - grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 16. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-001 Rapport_ Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Datarapport - grunnundersøkelser DATO: 16. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R12 SUPPLERENDE GRUNNUNDERSØKELSER BERGMOEN AS

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R12 SUPPLERENDE GRUNNUNDERSØKELSER BERGMOEN AS FAGRAPPORT BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R12 SUPPLERENDE GRUNNUNDERSØKELSER 2013-08-15 RAPPORT Teknisk plan og detaljregulering E6 ved Gardermoen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIG02 256161 05.07.2013 Kunde:

Detaljer

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4 Lade alle 67 69 Forutsetninger for prosjektering multiconsult.no Vedlegg A Innhold... 2 1.1 Normativt grunnlag for geoteknisk vurdering... 2 1.2 Geotekniske problemstillinger... 2 1.3 TEK 10 7, Sikkerhet

Detaljer

R.1715 Heggstadmoen nedre PST

R.1715 Heggstadmoen nedre PST Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1715 Heggstadmoen nedre PST 27.08.2017 -~~ Kommunalteknikk ~ Rapport R1715 TRONDHEIM KOMMUNE Geoteknisk avdeling HEGGSTADMOEN NEDRE PST Datarapport Trondheim:

Detaljer

D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser

D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser RAPPORT E6 Hvam-Gardermoen N. OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen EMNE Foreløpig rapport - Sammenstilling av grunnundersøkelser E6 Skedsmovollen - Grankrysset DATO

Detaljer

Rapport. Gystadmyr psykiatriboliger. Ullensaker kommune. Grunnundersøkelse - Datarapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Gystadmyr psykiatriboliger. Ullensaker kommune. Grunnundersøkelse - Datarapport OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Gystadmyr psykiatriboliger OPPDRAGSGIVER Ullensaker kommune EMNE Grunnundersøkelse - Datarapport DATO: 23. JANUAR 2014 DOKUMENTKODE: 123530-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører

Detaljer

Ny Solberg skole, Ås RAPPORT. Ås kommune. Grunnforhold datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Ny Solberg skole, Ås RAPPORT. Ås kommune. Grunnforhold datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Ny Solberg skole, Ås OPPDRAGSGIVER Ås kommune EMNE Grunnforhold datarapport DATO / REVISJON: 27. MARS 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512204-1-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41 2 Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Grefsen Eiendom AS Rapport: 16317 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen.

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Geoteknikk Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013033970-18 Region vest Ressursavdelingen Geo- og skredseksjonen

Detaljer

Grunnundersøkelser for Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Grunnundersøkelser for Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen RAPPORT Grunnundersøkelser for Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen OPPDRAGSGIVER Jernbaneverket EMNE Datarapport grunnundersøkelser- Søberg DATO / REVISJON: 05. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416813-1-RIG-RAP-002_rev00

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske vurderinger med dokumentasjon fra grunnundersøkelser

Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske vurderinger med dokumentasjon fra grunnundersøkelser Side 1 av 14 Skanska Teknikk Konstruksjonsavdelingen Geoteknisk Rapport Utarbeidet av: Dato: Svein Torsøe 12.08.2016 Kontrollert av: Pernille Rognlien 0 Revisjon: Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske

Detaljer

4 15207 RIG-RAP - 01 rev 00

4 15207 RIG-RAP - 01 rev 00 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Block Watne AS Kjønstadmarka B03 Emne: Prøvegraving Fundamenteringsforhold Dato: 1. februar 2012 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 4 15207 RIG-RAP

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Suresh Shrestha OPPRETTET AV. Suresh Shrestha

OPPDRAGSLEDER. Suresh Shrestha OPPRETTET AV. Suresh Shrestha NOTAT OPPDRAG Ny brannstasjon i Øksnes kommune-geoteknisk notat OPPDRAGSNUMMER 22612001 OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV DATO 22612001-G01 Ny brannstasjon i Øksnes kommune 1.0 Innledning Sweco Norge As er engasjert

Detaljer

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø613408, N

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø613408, N 2 Fylke: Akershus Kommune : Gjerdrum Sted: Ask Adresse: Gnr: 42 Bnr: 102 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Urbanium AS Rapport: 15444 ra pport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord: Geotekniske

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1

Geoteknikk. Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1 Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 2016-10-17 Geoteknikk Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan RV 5 hp 17, meter 1102, Førde kommune Ressursavdelinga

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1 RAPPORT ViaNova Kristiansand AS Lund, Fv14 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110656r1 28. august 2013 RAPPORT Prosjekt: Lund, Fv14 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 110656r1 Dato: 28.

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Tore Tveråmo

Geoteknikk KONTAKTPERSON Tore Tveråmo NOTAT OPPDRAG Tjalghallen Brønnøysund DOKUMENTKODE 416683 RIG NOT 001 EMNE Geoteknisk grunnlag for totalentreprise TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tjalghallen AS ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

Handelsbygg Holding AS

Handelsbygg Holding AS M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Handelsbygg Holding AS Ulefoss Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport Dato: 11. mars 2013 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 8 13662-01

Detaljer

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone 10.06.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Rydningen kvikkleiresone er bebygd, med unntak av skråningene mot Uglabekken

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Lillestrøm Adresse: Nittedalsgata Gnr: 103 Bnr: 5; 6

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Lillestrøm Adresse: Nittedalsgata Gnr: 103 Bnr: 5; 6 2 Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Lillestrøm Adresse: Nittedalsgata Gnr: 103 Bnr: 5; 6 Tiltakshaver: Skedsmo kommune Oppdragsgiver: Hjellnes Consult AS Rapport: 15260 nummer 1 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer

Geoteknikk. E39 Halbrend skule-hogane, tiltak 13, Førdepakken Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1

Geoteknikk. E39 Halbrend skule-hogane, tiltak 13, Førdepakken Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1 Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 2016-07-08 Geoteknikk E39 Halbrend skule-hogane, tiltak 13, Førdepakken Geoteknisk rapport for reguleringsplan EV 39 hp 10, meter 298, Førde kommune

Detaljer

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 19.04.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger

Detaljer

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r RAPPORT Halden kommune Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport Grunnundersøkelser 112868r1 09.08.17 RAPPORT Prosjekt: Halden. Tistedal skole Dokumentnavn: Geoteknisk datarapport Dokumentnr: 112868r1

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Rom Eiendom AS B3 Jernbanebrygga, Fredrikstad Oppdrag nr: 1350000053 Rapport nr. 1 Dato: 29.10.2014 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM OG OSLO Fylke Østfold Kommune Fredrikstad

Detaljer

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK 05.09.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger fra Klæbu

Detaljer

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63 NOTAT Oppdrag Lade Alle 59-63 Kunde Heimdal bolig AS Notat nr. G-not-001 Til Heimdal bolig AS v/børge Grønli Fra Kopi Rambøll Norge AS v/ Eirin Husdal Faveo prosjektledelse AS v/ Liv Svare GEOTEKNISK VURDERING

Detaljer

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Sandar IL Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111138r1 08.07.2014 RAPPORT Prosjekt: Sandefjord. Sandar idrettshall Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Geoteknikk

NOTAT SAMMENDRAG. Geoteknikk NOTAT OPPDRAG Jåsund felt G, H, I2 og M DOKUMENTKODE 217946-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jaasund AS c/o Selvaag Bolig ASA OPPDRAGSLEDER Atle Christophersen KONTAKTPERSON Lars Nielsen,

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Bussanlegg Dalane Oppdrag nr: Rapport nr. 001 Dato: 26.07.2016 AVDELING GEOTEKNIKK, SØR OG ØST Fylke Kommune Sted UTM-sone 32V Vest-Agder Kristiansand Dalane 04380-66480

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr: Rapport nr. 01 Dato: 26.02.2014 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt... 4 1.2 Oppdrag... 4 1.3 Innhold... 4 2 UNDERSØKELSER...

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Reg.plan Flatbostad Oppdrag nr: 1350014170 G-rap-001 Dato: 12.7.2016 DIVISJON GEO, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt... 4 1.2 Oppdrag... 4 1.3 Innhold...

Detaljer

R.1611 rev.02 Biskop Darres gate 13

R.1611 rev.02 Biskop Darres gate 13 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1611 rev.02 Biskop Darres gate 13 Dato: 26.06.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal bygges nytt bolighus med to etasjer uten kjeller, i Biskop Darres

Detaljer

Hyttefelt Spåkenes RAPPORT. Torbjørn Berg. Grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Hyttefelt Spåkenes RAPPORT. Torbjørn Berg. Grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Hyttefelt Spåkenes OPPDRAGSGIVER Torbjørn Berg EMNE Grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 13. april 2015 DOKUMENTKODE: 712819-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Ulven - Felt B2 DOKUMENTKODE 129857-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OBOS Forretningsbygg AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Einar Thorsrud SAKSBEHANDLER

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Bodø havn - utdyping Datarapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Grunnforhold... 4 3.1 Henvisninger... 4 3.2 Områdebeskrivelse... 4 3.3 Løsmasser...

Detaljer

G/S-veg Stadsbygd skole og samfunnshus

G/S-veg Stadsbygd skole og samfunnshus RAPPORT G/S-veg Stadsbygd skole og samfunnshus OPPDRAGSGIVER Rissa kommune EMNE Grunnundersøkelser. Datarapport DATO / REVISJON: 6. mai 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417294-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE RAPPORT 13.8.2013 DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sørkedalsveien 54, Oslo kommune Sendt til: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten v/ Natalia Fjelddalen Rapport nummer 13509120114-1 GEOTEKNISK DATARAPPORT

Detaljer

Utbyggingsområde Ree, Time

Utbyggingsområde Ree, Time RAPPORT Utbyggingsområde Ree, Time OPPDRAGSGIVER Team Bygg AS EMNE Grunnundersøkelser. Grunnforhold. Datarapport DATO / REVISJON: 22. november 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 218259-RIG-RAP-001 Oversiktsbilde

Detaljer

Utvidelse av Hovin kirkegård, Spydeberg, datarapport

Utvidelse av Hovin kirkegård, Spydeberg, datarapport RAPPORT Utvidelse av Hovin kirkegård, Spydeberg, datarapport OPPDRAGSGIVER Spydeberg kommune EMNE Grunnforhold datarapport DATO / REVISJON: 19. DESEMBER 214 / DOKUMENTKODE: 1214-RIG-RAP-1 Denne rapporten

Detaljer

Borkenes RAPPORT. Leirvika Næringseiendom AS. Grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Borkenes RAPPORT. Leirvika Næringseiendom AS. Grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Borkenes OPPDRAGSGIVER Leirvika Næringseiendom AS EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 15. juli 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712974-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

R.1560 AASTA HANSTEENS VEG 1

R.1560 AASTA HANSTEENS VEG 1 R.1560 AASTA HANSTEENS VEG 1 GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT ILA BYÅSEN MOHOLT SLUPPEN 21.11.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges nytt bofellesskap i Aasta Hansteens veg 1. I forbindelse med

Detaljer

Handeland renseanlegg

Handeland renseanlegg RAPPORT Handeland renseanlegg OPPDRAGSGIVER Sirdal kommune EMNE Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 07. juni 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 314016 RIG RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

E 39 Haugsværdalen RAPPORT. Statens vegvesen, Region vest. Grunnundersøkelser i Haugsværvatnet. Datarapport OPPDRAGSGIVER EMNE

E 39 Haugsværdalen RAPPORT. Statens vegvesen, Region vest. Grunnundersøkelser i Haugsværvatnet. Datarapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT E 39 Haugsværdalen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, Region vest EMNE Grunnundersøkelser i Haugsværvatnet. Datarapport DATO / REVISJON: 17. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 615349-RIG-RAP-002 Denne

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr: Rapport nr. G-rap-001 Dato: 30.11.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Nordland Kommune Sortland Sted Sigerfjord UTM Sone 33 Teg. 102 (05192-76172) Teg.

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Senja Videregående skole Grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse...

Detaljer