Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo"

Transkript

1 [Bilde og layout : ENDRES) Forslag til samarbeid om m mellom Oslo kommune og Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo Sluttrapport Sluttrapport fra prosjektarbeidet Side 1 av 39

2

3 Forord Med dette legger Oslo kommune og CIENS - Forskningssenter for miljø og samfunn frem resultatet av prosjektet Hvordan kan vi sammen bidra til et bedre Oslomiljø?. Oslo kommune har som en av sine miljøvisjoner at Oslo skal være en av verdens mest bærekraftige og miljøvennlige hovedsteder. Oslo ble kåret til Europas Bærekraftige By i 2003, men kom bare på 6. plass i konkurransen om å bli Europas Grønne Hovedstad. Selv om Oslo i 2009 ble rangert som nr. 3 på European Green City Index, har Oslo et klart forbedringspotensial. Oslo kommune har i sin miljøpolitikk Byøkologisk program ; som delmål 5.2. å: Stimulere til nytenking og innsats i miljøarbeidet. Delmålet er videreført som strategi/tiltak 5.2.4: Videreføre samarbeidet med Universitetet i Oslo, Miljøinstituttene og andre forskningsmiljøer i Osloregionen om bruk av Oslo som arena og pilot by for miljøforskning. I kommuneplanen har Oslo som mål å bli en av Europas mest konkurransedyktige storbyer. Dette forutsetter en styrking av Oslo som et ledende europeisk kompetansesenter på viktige områder. Miljø er et av disse områdene der Oslo tradisjonelt har en sterk internasjonal posisjon, som bør vedlikeholdes og viderutvikles. CIENS - Forskningssenter for Miljø og samfunn er et organisert faglig samarbeid mellom Norges ledende miljø- og samfunnsforskningsinstitutter og Universitetet i Oslo. CIENSinstituttene har flere oppgaver i og for Oslo kommune, men det er et betydelig potensial for å utvide kontakten og evt.samarbeidet til nytte for begge parter. En forutsetning for dette er bedre innsikt i hverandres kompetanse, resultater, erfaringer og utfordringer. Miljøvernleder Guttorm Grundt Oslo kommune, og forskningsleder Haakon Thaulow i CIENS har hatt hovedansvaret for prosjektet. Disse to har inngått i en prosjektgruppe sammen med Tore Leite og Kjersti Helgeland Bolin fra Oslo kommune samt Arvid Strand, Hege Westskog og Hege Hofstad fra CIENS. CIENS Lederforum behandlet rapporten i møte 23. august 2010 og uttrykte forventninger om at rapporten vil legge grunnlaget for faglige aktiviteter som gjør at Oslo s utfordringer på miljøområdet kan møtes med mer kunnskapsbasert planlegging og gjennomføring av tiltak. Oslo, 20. september 2010 Guttorm Grundt Miljøvernleder Oslo Haakon Thaulow Forskningsleder CIENS Side 1 av 39

4

5 Innholdsfortegnelse FORORD... 1 SAMMENDRAG... 3 BAKGRUNN - PROSESS- ARBEIDSFORM... 6 PROSJEKTFORSLAGENE... 9 VEDLEGG A. PROGRAM 20.OKTOBER VEDLEGG B. DELTAKERLISTE 20.OKTOBER Side 2 av 39

6

7 Sammendrag Hovedformålet med prosjektet har vært fra CIENS side å bli bedre kjent med Oslos miljøutfordringer og kunnskapsbehov på miljøområdet. Fra Oslo kommunes side har hovedformålet vært å stimulere til at det blir forsket mer på Oslo-relevante forskningsoppgaver, samt bli bedre kjent med de deler av CIENS miljøforskning som er eller kan være relevante for Oslo. Resultatene fra prosjektet vil forhåpentlig også bidra til økte forskningsmidler fra Norges forskningsråd, Regionale Forskningsfond, EU o.a. til finansiering av Oslo-relevante miljøforskningsprosjekter. Kort sagt; formålet har vært å bidra til en mer relevant forskning om, og kunnskapsbasert forvaltning av, Oslo-miljøet. Prosjektets utgangspunkt var et seminar i CIENS den 20. oktober 2009 med 80 deltakere fra Oslo kommune og CIENS. En sentral del av seminaret var gruppearbeider rettet mot å diskutere miljøutfordringer og kunnskapsbehov for en storby som Oslo. Gruppearbeidet på seminaret utgjorde utgangspunktet for en senere bearbeiding og videreutvikling av kunnskapsbehov og forskningsmuligheter i form av fremtidige prosjektutkast. Rapporten skisserer 11 relevante prosjektutkast som anbefales bearbeidet videre med sikte på å utvikle forskningsprosjekter som kan finansieres av nasjonale og europeiske forskningsmidler og realiseres. Listen over rapportens prosjektutkast er ikke uttømmende, og det vil kunne være andre miljøforskningstemaer som er like relevante som de som er skissert i denne rapporten. For å kunne fange opp slike muligheter anbefaler prosjektgruppen at rapporten ajourføres minst hvert 4. år. Prosjektomtalene har forskjelling detaljeringsgrad; de fleste er på idè/skissestadiet mens enkelte fremstår som mer konkrete og bearbeidete prosjektforslag. Vi har prioritert å presentere arbeidet som er gjort fremfor en uniform fremstilling. I omtalen av hvert prosjektforslag er det oppført aktuelle kontaktpersoner i hhv. CIENS og Oslo kommune Rapporten vil bli lagt til grunn for Oslo kommune og CIENS arbeid med å utvikle ønsket og nødvendig kunnskap for en bærekraftig og miljøeffektiv utvikling av Oslo som miljøhovedstad. Side 3 av 39

8 Tabell 1: Samlet oversikt over prosjektforlagene Tema Prosjektnavn Stikkord om prosjektforslaget A. Oslo som økoby/kretsløpsby 1. Byøkologi: Praktisk og teoretisk gjennomgang/oppdatering av byøkologiske prinsipper B. Blågrønn struktur, - biologisk mangfold og friluftsliv 1.1. Godt fungerende kretsløp 1.2. Urbant biologisk mangfold 1.3. God habitat for Homo Osloensis 2. Miljøprosjekt Gaustadbekkdalen 3. Skjøtselsregimer for kulturbetinget vegetasjon 4. Kartlegging av brukergrupperpreferanse for ulike arealtyper Studier av kretsløp energi) på tvers av sektorer som Oslo kan håndtere (luft, vann materialer, energi). Innhold og utvikling av biomangfold i urbane områder. Samspill med innbyggere, bebyggelse og infrastruktur Scenariestudier for samlete effekter av utviklingstrekk: f.eks klimaendringer., energi og strømpriser, økt segregering, ulike baner for økonomisk utvikling. Gjenskape gode økosystemer og aktiv bruk i blågrønn struktur. Tverrfaglig FoU s.m. lokal forvaltning i CIENS nærområde: Tema: Vann; Land; Luft- Klima; Samfunn-Bruk Forvaltning av gamle kulturlandskap i urbane områder Stikkord: Slått/beite, blomsterenger, slåtttidspunkt, svartelistearter. Tilbakeføring av uønsket kulturvegetasjon. Tilrettelegging og opparbeiding av bynære og urbane uteområder øker trivsel og helse. FoU om utforming, hvilke mekanismer og praksis fører til segregert bruk?; forebygging. C. Samfunnsutvikling for gode nærmiljøer 5. Bærekraftig bomiljø Hvordan sikre god og kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av boligområder, særlig i multietniske slike? FoU om innvandrergruppers motiver for deltakelse, virkemidler for økt deltakelse, forebygge fysisk forfall m.m. D. Miljø- og klimavennlig mobilitet 6. Innfasing av grønn teknologi i bilparken Redusert lokal forurensning, støy og klimagassutslipp fra bilparken krever både teknologi og redusert biltransport. FoU om nye virkemidler og insitamenter for storskala innfasing av miljøbiler samt avgiftssystemer om sikrer bruk av best tilgjengelig teknologi. Side 4 av 39

9 E. Mobilisering av befolkning og næringsliv for reduksjon av klimagassutslipp F. Miljøeffektivisering/ styring og forvaltning 7. Integrerte indikatoranalyser for miljøvennlig storbytransport 8. Effekten av Grønn hverdag 9. Miljøledelse i bykommuner 10. Internasjonal konferanse i Oslo: Forum on Urban Sustainability 11. Makt og avmakt i miljøpolitikken i Hovedstaden Utvikling av integrerte indikatorer for bærekraftig transport som viser sammenheng mellom transport og miljøfaktorer, drivkrefter i samfunnet og velferds- og næringsmessige konsekvenser (helse, velferd, byliv, handel). Metoder for bedre datakopling fra ulike sektorer ved bla. koordinatfesting /kartbruk. Spørreundersøkelse blant Grønn hverdags deltakere om effekter, tiltaksvilje og holdninger av frivillige tiltak. Analyse av Grønn hverdags tiltak og forslag til nye løsninger og nye former for informasjon. Kartlegging av miljøengasjement, endrings- og tiltaksvilje. Utgangspunktet er Oslo som prosjektførende i FoU prosjektet Miljøledelse i bykommuner Systematisere kunnskap om systemer for effekter av miljøledelse i norske bykommuner og gi disse kunnskaper og verktøy for å kunne oppnå best mulig miljøledelse og praktiske resultater. Arrangement av årlig/toårlig prestisjetung internasjonalt profilerende konferanse over 2-3 dager. Det fokuseres på samspill mellom teori og praksis: kunnskapsbaserte beslutninger. I tillegg til CIENS og Oslo kommune bør Forskningsrådet og MD bli sentrale aktører. Er Norge et miljøfyrtårn eller en miljøsinke? Studie av maktstrukturer i miljøpolitikken; hva er det som har størst innflytelse - internasjonale forpliktelser/eu, den norske stat, kommunene, næringsliv og markedet, forskningsmiljøene eller miljøorganisasjonene? Er Grønn stat forbilde for Grønn hovedstad? Hvordan slår maktstrukturer inn i det som skjer i Oslo? Antologi som grunnlag for forskning. Side 5 av 39

10 Bakgrunn - prosess- arbeidsform Idèen til prosjektet Hvordan kan vi sammen bidra til et bedre Oslo-miljø? tok utgangspunkt i nære kontakter mellom Oslo kommune og CIENS i forbindelse med etableringen av CIENS i et eget hus ved Forskningsparken i Oslo i november Det er flere forhold som bidro til å etablere prosjektet: Oslos miljøutfordringer og arbeidet med gjennomføring av Oslo kommunes miljøpolitikk; Byøkologisk program, viste behov for en mer kunnskapsbasert miljøforvaltning. De forskjellige instituttene i CIENS har hver for seg mange pågående FoU-aktiviteter relatert til Oslo kommune og kommunens etater. Det var ønskelig å få en oversikt over disse og samordne potensialet for oppgaver fremover. Miljøforvaltning i Oslo trekker på et bredt spekter av fagdisipliner for en god kunnskapsbasert gjennomføring: Forskjellige naturfag, teknologi og samfunnsfag bidrar til det helhetlige kunnskapsgrunnlaget for praktisk miljø og ressursforvaltning. Betydningen av kunnskapsbasert forvaltning av naturressurser er sterkt poengtert i Norges miljøpolitikk og -forvaltning. Det er et økende behov for såkalt radikal tverrfaglig FoU, hvor naturfag og samfunnsfag arbeider sammen og gjensidig påvirker hverandre. Radikal tverrfaglighet vil i økende grad erstatte flerfaglighet hvor fagområder hver for seg fremskaffer avgrensede kunnskapsgrunnlag. CIENS har påtatt seg et ansvar for å utvikle tverrfaglig FoU. Det fremgår av prosjektforslagene at det forutsettes tverrfaglig tilnærminger. Arbeidet startet høsten 2009 med seminaret som ble arrangert i CIENS 20. oktober Program og deltakerliste: se vedlegg 1. Av programmet fremgår at det foruten presentasjoner og gjensidig informasjon om miljøaktiviteter i hhv Oslo kommune og CIENS, var det vesentlige av seminaret viet gruppearbeid om samarbeidsutfordringer med sikte på å identifisere nye samarbeidsformer og prosjekter. Gruppearbeidet ble arrangert rundt følgende 6 hovedutfordringer/temaer: A. Oslo som økoby/kretsløpsby B. Blågrønn struktur, - biologisk mangfold og friluftsliv C. Samfunnsutvikling for gode nærmiljøer D. Miljø- og klimavennlig mobilitet E. Mobilisering av befolkning og næringsliv for reduksjon av klimagassutslipp F. Miljøeffektivisering, styring og forvaltning Side 6 av 39

11 Resultatet av gruppearbeidene på temaene A-F ble rapportert i seminaret og det ble laget referater. Den videre prosessen i prosjektarbeidet var som følger: Det ble laget et notat Faktasamling fra seminaret datert 9. november 2009 som innholdt program, deltakerliste og uredigerte referater fra gruppearbeidene. To ansvarlige fra hver gruppe, én fra Oslo kommune og én fra CIENS, fikk i oppdrag ut fra dette råmateriale å formulere 3 samarbeidsprosjekter innen hvert av de 6 temaene. Det ble anmodet om at disse prosjektene ble prioritert innbyrdes. Planleggingsgruppa hadde møte 26. januar 2010 hvor de innkomne forslag ble drøftet og prioritert videre. Det var enighet om å begrense antall prosjektforslag til ett eller høyden to innen hvert at de 6 temaene. Noen av nye tema kom også til. Mulighetene for finansiering og gjennomføring ble diskutert De prioriterte prosjektforslagene ble bearbeidet videre av forslagsstillerne som grunnlag for prosjektbeskrivelsen i denne rapporten. Prosjektbeskrivelsene er samordnet i denne rapporten og tilleggsopplysninger om mulig finansiering er lagt inn. I etterkant av seminaret ble det utviklet ytterligere prosjektforslag som alle er lagt inn i prosjektporteføljen: Makt og avmakt i miljøpolitikken og forslag om et internasjonalt seminar: Oslo International Forum on Urban Sustainability/Environment. Dessuten ett prosjekt fremkommet i annen sammenheng; CIENS prosjektet Miljøprosjekt Gaustadbekkdalen som er lagt inn i rapporten som del av restaureringsprosjektet under temaet Blågrønn struktur biologisk mangfold og friluftsliv. Ciens vil søke å realisere de foreslåtte forskningsprosjektene med finansiering fra aktuelle kilder som Regionale Forskningsfornd, Norsk forskningsråd, EU og andre aktuelle forskningsfinansiører. Side 7 av 39

12 Side 8 av 39

13 Prosjektforslagene Tema A: Prosjektforslag: Oslo som økoby/kretsløpsby 1. Byøkologi Deltema 1.1. Godt fungerende kretsløp Deltema 1.2. Urbant biologisk mangfold. Deltema 1.3. God habitat for Homo Osloensis Bakgrunn Problemstilling Oslo kommunes miljøpolitikk er kalt Byøkologisk program, og tar sitt utgangspunkt i følgende utsagn/definisjon: En by er en kulturelt skapt biotop. Programmet bygger videre på følgende byøkologiske prinsipper: Godt fungerende kretsløp Urbant biologisk mangfold Godt habitat for Osloborgerne ( Homo Osloensis ) Det er behov for en kritisk teoretisk og praktisk gjennomgang og oppdatering av de byøkologiske prinsippene som bør legges til grunn for utviklingen av Oslos miljøpolitikk i Byøkologiske program for årene fremover. Holdbarheten i utgangspunktet En by er en kulturelt skapt biotop bør undersøkes nærmere og underkastes en kritisk analyse. Definisjonen har sitt utgangspunkt fra Universitetet i Stockholm. En slik analyse, og evt. begrepsutvikling bør søkes utført i samarbeid med Universitetet i Stockholm. Det bør også søkes definert hvilke føringer en slik (revidert) definisjon gir for hvilke byøkologiske mål/prinsipper som bør legges til grunn for en fremtidig miljøpolitikk for en storby og/eller eller storbyregion som Oslo. Deltema 1.1. Godt fungerende kretsløp De viktigste økologiske kretsløpene(for eks. luft, vann, materialer og energi) bør kartlegges/beskrives, og prinsippene for et godt økologisk kretsløp bør defineres. En nøkkelutfordring her er en praktisk og relevant geografisk begrensing av kretsløpsrommet. Selv om alt henger sammen med alt bør det foretaes et håndterlig lokalt/regionalt perspektiv på dette. Den største utfordringen i vår globaliserte verden vil sannsynligvis være å definere/begrense omfanget/utstrekningen av materialkretsløpet sett i sammenheng med bruken/forbruket av både fornybare og ikke-fornybare ressurser. Oslo har startet opp arbeidet med å integrere en kretsløpstilnærming, men denne tilnærmingen trengs å utvikles både innenfor forvaltningen og innenfor forskningen. Det er begrenset med forskningsmessige tilnærminger til dette. Kretsløpstilnærmingen blir særlig kompleks når man tar høyde for de mange ulike kretsløp som møtes i urbane områder. Det vil være for vidløftig ut fra en Oslo-problemstilling å se nærmere på Oslos rolle i et verdensomspennende Side 9 av 39

14 kretsløp. Det er imidlertid aktuelt å se på Kretsløp (eller deler av dette) som byen kan håndtere. Mens det er stor enighet om at kretsløp skal være lukkede, har det vært en diskusjon om på hvilket skalanivå disse kretsløpene skal være lukket. Er det en fordel om disse er knyttet til den enkelte eiendom/bygningen eller er byovergipende løsninger bedre? Det er en mulig antagelse at byen har prioritert sentraliserte systemer. Hva medfører dette av avhengighet ifth investering i infrastruktur? Er eksisterende kretsløpsløsninger på kollisjonskurs med fremtidens ressursitusjon? Er de lokale og de byovergripende kretsløp skrudd godt sammen? Greier vi å få til integrert kretsløpshåndtering der problemer i et kretsløp blir ressurs i et annet? F.eks, biogass fra avfallshåndtering. Er det andre muligheter vi i dag ikke utnytter? Hva er barrierer og hindringer? Hvordan avveier vi arealbehovet? Eksempelvis: fortetting og lokal overvannshåndtering, grønne tak versus solfanger tak? Det har vært utviklet eksperimentbygg/eksperiment områder der man i størst mulig grad prøver å få til lokale kretsløp, inkludert lokal avfallshåndtering, lokal matproduksjon, lokal energiproduksjon, lokal overvann/gråvannshåndtering. Slike løsninger er i mindre grad prøvet i byområder. Det er behov for systematisert kunnskap om andre eksperimentområder (f.eks. Svartlamoen i Trondheim). Men kanskje også eksperimentområder i Oslo med systematisk forskningsmessig etterprøving? Hva er effekten av de lukkede systemene her? Kretsløpstenkningen har influert deler av byens forvaltning og denne tenkningen kan overføres til andre deler. Hvordan er for eksempel matkretsløpet i byen? Hvordan kan denne effektiviseres? Avfallssektoren er langt kommet i kretsløpstenkningen og vil ha konkrete forskningsbehov knyttet til effektivisering i dette kretsløpet. Regulative virkemidler som forbudet mot deponering av nedbrytbar avfall driver frem nye og noen ganger ikke forventede kretsløpsløsninger. Særlig interessant blir det når sorteringsgraden skal økes. Kan ny kunnskap om transformasjon av kretsløp i avfallssektoren overføres til andre sektorer? Mens det kan være lettere for forvaltningen å forholde seg til (og dermed også bestille forskning) tekniske undersøkelser, er det større usikkerhet knyttet til forbruksmønster, livsstiler, holdninger og interesser. Det er derfor særlig forskningsbehov innenfor dette feltet, spesielt i lys av ny kunnskap om hvor mye forbrukervalg utløser miljø- og klimabelastninger. Kontaktpersoner CIENS Kontaktpersoner Oslo kommune Jon Naustdalslid,og Eva Falleth, NIBR, og Dag O. Hessen, UiO Oslo kommune: Miljøvernleder/Guttorm Grundt, Tore Leite, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Signe Nyhuus; Friluftsetaten Deltema 1.2. Urbant biologisk mangfold Side 10 av 39

15 Biologisk mangfold er en grunnleggende del av byøkologien. Men det biologiske mangfoldet i en storby skiller seg i betydelig grad fra det biologiske mangfoldet som er naturlig for regionen. Dette har bare i beskjeden grad vært gjenstand for forskning. Det er behov for økt kunnskap om innholdet og utviklingen i det urbane biologisk mangfoldet i Oslos byggesone, og hvordan dette fungerer/samspiller i forhold til innbyggernes ønsker og behov, og v.v. Aktuelle temaer i denne forbindelse vil for eksempel være: Det biologiske mangfoldet i Oslo er i kontinuerlig utvikling. Det er mange årsaker til dette: Urbanisering/fortetting gir reduserte leveområder/levekår for ev rekke naturlig forekommende arter. Klimaendringer kan gi gunstigere levekår for mer varmekjære arter som utkonkurrerer opprinnelige arter. Økende urbaniseringsgrad kan gi gunstige levekår for rotter og mus, og invaderende arter som klippedue og tårnfalk. Det er for eksempel like mange rotter i Oslo som mennesker, og Vann og avløpsetaten bruker betydelige midler for å holde antallet nede ved bruk av rottegift i avløpsnettet. Importerte/invaderende hageplanter kan utkonkurrere opprinnelige arter som for eksempel kanadisk kjempebjørnekjeks, gullris og rynkerose. Det store antallet kjeledyr som hest, hund og katt påvirker byens opprinnelige biologiske mangfold på ulike måter. Enkelte arter som rev og grevling m.fl. er blitt urbanisert og ser ut til å trives godt i byen. Returen av opprinnelige arter vil kunne gjenopprette deler av regionens opprinnelige biomangfold. Det foreligger interessante studier av urbant biomangfold og urban wildlife som vil kunne gi interessante bidrag til en økt forståelse av det urbane biomangfoldet også i Oslo. Biologisk mangfold-temaet står også sentralt i hovedtema 2. Blågrønn stukturbiomangfold og friluftsliv. Gjennomføring finansiering: Utfra deltemaene må det velges ut noen for videre utvikling til forprosjekter. Temaet er bredt og dels teoretisk og det anbefales at FoU arbeidet skjer i nær dialog med kommunen og at men går skrittvis frem ved bruk av forprosjektmekanismen. Kontaktperson i CIENS: Kontaktpersoner Oslo kommunene: NINA: Egil Bendiksen UiO: Jonathan Colman UMB: Eva Falleth Miljøleder /Guttorm Grundt, Signe Nyhuus; Side 11 av 39

16 Deltema 1.3. God habitat for Homo Osloensis Et godt habitat, dvs.en god by for Oslo-mennesket krever arealer, bygninger og infrastruktur til boliger, arbeidsplasser, offentlig og privat service, kulturopplevelser og rekreasjon, inklusive vannforsyning, avløp, renovasjon, kollektivtransport, gater og veier m.v. Det er behov for å definere/redefinere innholdet i et godt habitat i et økologisk perspektiv. Måten vi organiserer, bygget og drifter vårt habitat i dag er neppe særlig ressurseffektivt eller bærekraftig, og det bør vurderes nærmere hvordan godt fungerende kretsløp og biologisk mangfold kan bidra til å skape et godt habitat for mennesket, og omvendt. Det har vært spredte forsøk på boligsiden, som jo er den mest fokuserte delen av vært habitat, og hvor de fleste mennesker tilbringer mesteparten av sin tid. Klosterenga, bygget av SBBL for ca 15 år siden, er sannsynligvis fremdeles det mest kjente og gjennomførte biligprosjektet i denne sammenheng. Pilestredet park er et nyere og interessant prosjekt, men det finnes få gode urbane eksempler i Oslo, og landet for øvrig. Derimot finnes det en rekke gode nyere eksempler på boligområder og hele bydeler basert på økologiske prinsipper. Det bør undersøkes nærmere om disse eksemplene faktisk fungerer etter intensjonene, og om innbyggerne virkelig trives. Det foreligger sannsynligvis allerede en del utenlandsk forskningsmateriale om dette. En annen innfallsvinkel kan være bruk av scenariemetodikk for å vurdere effekten av alternative utviklingsscenarier for fremtidige levekår og hverdagslivet i Oslo og evt andre byer. Utviklingsscenariene bør ta opp i seg mulige/sannsynlige utviklingstrekk som for eksempel: Beregnete klimaendringer En dobling av energiprisene på strøm og til transport En økt segregering av grupper av innbyggere med ulike etnisk, kulturell og religiøs tilhørighet Redusert økonomisk vekst/stagnasjon Temaet vil kreve en bred tverrfaglig og sektorovergripende tilnærming med deltagelse fra de fleste instituttene i CIENS inkludert Universitetet i Oslo, og evt andre aktuelle forskningsmiljøer. Kontaktpersoner CIENS: Kontaktpersoner Oslo kommune: Jens Naustdalslid, Lene Smidt, NIBR, Haakon Thaulow, NIVA Miljøvernleder/Guttorm Grundt, Tore Leite, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel,ivar Alnæs, Byrådsavdeling for finans, Rune Raknes,Byrådsavdeling for byutvikling Side 12 av 39

17 Tema B Prosjektforslag: Blågrønn struktur, -biologisk mangfold og friluftsliv 2. Miljøprosjekt Gaustadbekkdalen Bakgrunn - Problemstilling Fagfeltet Restaureringsbiologi i urbane vassdrag er fagfelt som fortsatt er på pilotprosjektstadiet. Oslo kommune er imidlertid på dette feltet allerede i fronten med gjenåpning av elva Alna over Hølaløkka, der første trinn var ferdig i 2004, og anleggsarbeid fortsatt pågår med gjenåpning av foss. NINA har vært deltaker på disse prosjektene. Knyttet til denne type problemstillinger er restaureringsbehov av elvenatur (skog, sump-, elvekantvegetasjon og vannvegetasjon i dammer knyttet til ulike flom-/reguleringsregimer). I tilknytning til kommunedelplan for Alna foreligger forslag om en rekke bekkeåpningsprosjekter med hensyn til rørlagte sidebekker. Denne type prosjekter har mange interessante problemstillinger hvor samarbeid er aktuelt, både på overordnet nivå og for de enkelte delprosjekter. Dette er et stort tema i Mellom-Europa, der så mye natur har gått tapt (deltemaer: både terrestrisk og akvatisk biologi samt sosiologiske problemstillinger knyttet til bruks-/opplevelsesverdier). Temaet er særlig aktuelt i forbindelse med gjennomføring av EUs vanndirektiv i urbane områder. Å oppnå godt økologisk potensiale (GØP) i sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) i urbane områder vil måtte trekke på kunnskap på dette fagfeltet. Oppbygging av fagområdet i Mellom-Europa har sammenheng med gjennomføringen av vanndirektivet. Som en videreføring av bla prosjektet gjenåpning av Alna over Hølaløkka, arbeider CIENS med et bredt anlagt FoU prosjekt : Miljøprosjekt Gaustadbekkdalen gjenskape gode økosystemer i blågrønn strukur. Arbeidet skjer i regi av Miljøforum Gaustadbekkdalen. Gaustadbekkdalen er under sterk utvikling mot et moderne urbant område. Gaustadbekkdalen ble på 60 tallet fylt igjen. Gaustadbekken ble lagt i stor betongkulverts og bekken kommer i dagen igjen først ved Blinderns stasjon. Dalen ble fylt igjen med jord og sprengstein. I de senere år har både allmennheten representert ved interessergrupper som Oslo Elveforum, Oslo kommune, Staten ved Statsbygg og UiO arbeidet for å få Gaustadbekken opp i dagen. Oslo kommune har gjennom vedtak av Plan for idrett og friluftsliv planlagt å opprette en tverretatlig samarbeidsgruppe for gjenåpning av vassdrag. Det foreligger konkrete planer for utvikling av bebyggelse og landskap i Gaustadbekkdalen. Et spesielt opprettet Miljøforum med deltakere fra de viktigste aktørene (Oslo kommune, Statsbygg, Forskningsparken, Oslo Elveforum og Blindern vel ) drøfter og foreslår miljøttiltak og har initiert og er samtaleparnter for Miljøprosjekt Gaustadbekkdalen. CIENS med sine fagmiljøer, som flyttet inn i CIENS bygget i november 2006, er invitert til å utvikle et tverrfaglig FoU prosjekt som både skal påvirke utforming og forske på natur og landskapselementer og bruk i området etterhvert som området utvikles. Arbeidet med utvikling av området er godt i gang. Åpningen av bekken planlegges gjennomført av Oslo VAV tidligst i 2011; mest sannsynlig i Side 13 av 39

18 Aktuelle FoU aktiviteter Det er både naturfaglig og samfunnsfaglige elementer i prosjektet: Vannressurser; Hydrologi og vannkvalitet, Overvåking av vannkvalitet. Restaurering av vannøkosystemer. Vannplanters renseeffekt. Gaustadbekkdalen som prøvprosjekt i Vanndirektivet Landressurser: Utvikle og bevare området; naturlig vegetasjon og parkområde i god blanding. Etablere transsekter (tversnitt) for å følge økosystemets utvikling over tid. Luft og meteorologi: målestasjoner for lokalklima og lokal luftforurensing, modelltesting Planlegging: Kartlegging av opplevelseverdier nå og i fremtiden. Analysere planprosessen historisk og følgeforskning. Hvordan gjøre området attraktivt for folk?; imagebygging av dalen (kafe, butikk, plasser m.m. ). Uteområder, planlegging bruk og betydning. (Innendørs luftkvalitet i CIENS-bygget). Prosjektlederinstitutt og kontaktperson: Kontakpersoner Oslo kommune: Aktuell finansiering: For restaureringsbiologi i urbane vassdrag generelt: NIVA v / Karl J.Aanes, CIENS NIVA Haakon Thaulow Terje Nordeide, Oslo VAV/Signe Nyhuus, FRI. Miljøforum for Gaustadbekkdalen. Sekretariatet pt. Statsbygg. Prosjektlederinstitutt og kontaktperson: Kontaktpersoner Oslo kommune: NINA: Egil Bendiksen Kjetil Lønborg-Jensen, Friluftsetaten Terje Nordeide, Oslo VAV Side 14 av 39

19 Tema B Prosjektforslag: Blågrønn struktur, -biologisk mangfold og friluftsliv 3. Skjøtselsregimer for kulturbetinget vegetasjon Bakgrunn Problemstilling Stikkord for begrepet Skjøtselsregimer for kulturbetinget vegetasjon : Slått, evt beite, blomsterenger, slått-tidspunkt, svartelistearter. Oslo kommune, daværende Park- og idrettsvesenet, hadde allerede på 1980-tallet noen forsøksarealer der plener ble omgjort til blomstereng (Ola Narr, Torshovdalen). Blomsterenger finnes også i form av restfragmenter etter uforstyrret tidligere innmark til Akergårdene, der de større arealene i dagens byggesone (unntatt Gjersrud Stensrudområdet) gradvis ble tatt til utbygging fra etter annen verdenskrig og fram til inntil for bare noen få tiår siden. Disse arealene er fortsatt vakre i blomstringstida, men kan ha et redusert artsutvalg som følge av at de ikke beites eller slås. De mest konkurransesterke artene tar lett overhånd. Gamle, brakklagte kulturlandskaper er tatt i bruk igjen bl.a. på Hestejordene, Rødtvet, ved ridesenteret på Furuset og i Østmarka (beite). Et pågående blomsterengprosjekt er knyttet til restaureringen av Hølaløkka (Alna, Grorud) (slått), og flere er aktuelle både i forbindelse med planlagte prosjekter langs Alna og andre steder, bl.a. Gaustadbekkdalen. Et annet tema som sorterer inn under kulturbetinget vegetasjon, er svartelistearter - innkomne arter som både kan innta ugrasarealer, gamle kulturlandskaper og naturlige vegetasjonsutforminger. Aktuelle FoU aktiviteter I Norge har forskning på naturtyper knyttet til gamle kulturlandskap vært særlig konsentrert til gamle driftsformer og landskaper på Vestlandet. I andre landsdeler har aktiviteten vært varierende og mange steder begrenset, mens i Sverige har dette temaet generelt hatt høy fokus. I byområder vil slike naturtyper være sterkt koplet til opplevelsesverdier. I en by som Oslo er det mange utfordringer knyttet til hvordan slike områder skal skjøttes, både med hensyn til å kunne holde i hevd en ønsket type vegetasjonsdekke og hvordan dette kan kombineres med andre verdifulle elementer, som det å bringe inn dyr på beite i deler av vegetasjonssesongen. Oslo kommune har ved flere anledninger gitt uttrykk for ambisjoner i denne retning, blant annet i Strategisk grønnstrukturplan for Groruddalen (2003). Selv om det finnes mye basalkunnskap på tema som tidspunkt for slått og valg av beitedyr samt beitetrykk, synes det å være begrenset kunnskap om regionale og lokale forhold på dette fagfeltet i Oslo-området, i byggesonen kjennetegnet ved marin leire og ikke minst stor nitrogenforurensning fra stor biltrafikk. Det siste er et spesielt problem, siden rike blomsterenger nettopp kjennetegnes ved å være nitrogenfattige. De biologiske forhold må dessuten koples til å utrede de praktiske forhold i en by blant annet hvor man bør satse på slått og hvor det kan være mulig å slippe husdyr gjerne også kombinert med den vedtatte Side 15 av 39

20 satsning på bevaring av et utvalgt antall verdifulle kulturlandskap knyttet til gamle gårdsbygninger. Foruten byggesonen vil det også kunne være aktuelt med beite og revitalisering av flere plasser i marka. Begrepet Skjøtselsregimer for kulturbetinget vegetasjon kan også utvides til det å bringe uønsket kulturbetinget vegetasjon mest mulig tilbake mot en tilnærmet naturtilstand (eks. naturreservater der det er med noen delarealer av hogstflater/plantefelt). Mellom disse to ytterpunktene kan det være prosjekter hvor man f. eks. ønsker å holde et spesielt treslag som dominant, dvs. å holde ved like et suksesjonsstadium som forsvinner om det ikke skjøttes. (eks. hvitstammete bjørkelunder, jf Brekke ved Maridalsvannet og Nylandsskogen, Alna). Artsrike veikanter/slått er et annet stikkord, og ikke minst forskning på hvordan bli kvitt svartelistearter inkl. mer langsiktig, oppfølgende behandling (jf kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, kanadagullris, rynkerose etc.). Det er mange problemstillinger her hvor det er behov for forskning/utredning. Prosjektlederinstitutt og kontaktperson: NINA: Egil Bendiksen Kontaktperson Oslo kommune: Friluftsetaten: Signe Nyhus Side 16 av 39

FRILUFTSLIV I ENDRING

FRILUFTSLIV I ENDRING www.nina.no 38 NINA Temahefte FRILUFTSLIV I ENDRING Felles strategisk instituttprogram 2004-2008 r FRILUFTSLIV I ENDRING Felles strategisk instituttprogram 2004-2008 Skogen, K. & Jonsson, B. (red.). 2009.

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Hindringer for deltakelse i multietniske

Hindringer for deltakelse i multietniske Marit Ekne Ruud Hindringer for deltakelse i multietniske boligområder Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 299 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Hindringer

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Foto: NGI FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Hvordan kan FoU-miljøene i Osloregionen bidra? Sammendrag CIENS

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer