ISF-TINGET 2011 OSLO 8. mai Sakliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISF-TINGET 2011 OSLO 8. mai Sakliste"

Transkript

1 ISF-TINGET 2011 OSLO 8. mai Sakliste Alle har et forhold til idrett» 150 ÅR

2 Sakliste idrettens studieforbunds ting 8. mai 2011 Oslo Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

3 Innhold Saker til tinget... 6 Sak 1: Godkjenning av representantene... 6 Sak 2: Godkjenning av saklisten... 6 Sak 3: Godkjenning av forretningsorden... 6 Sak 4: Valg av dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og tellekorps Sak 5: Beretning/årsrapporter, regnskaper med revisors beretninger... 8 Sak 6: Tilsetting av revisor... 8 Sak 7: Opptak av nye medlemmer... 9 Sak 8: Langtidsplan og budsjett... 9 Sak 9: Forslag til ISF- tinget Sak 10: Valg Vedlegg 1: Årsberetninger og årsregnskap a) Årsberetning og årsregnskap b) Årsberetning og årsregnskap c) Årsberetning og årsregnskap d) Årsberetning og årsregnskap Vedlegg 2: Langtidsplan og budsjett

4 6 SAKER TIL TINGET sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 SAKER TIL TINGET 7 Saker til tinget Åpning Styreleder Tove Paule 1 Godkjenning av fremmøtte representanter ISF-styrets innstilling: Listen over fullmakter kontrollert av ISF-styret godkjennes. 2 Godkjenning av saklisten Forslag: Sak 1: Godkjenning av representantene Sak 2: Godkjenning av saklisten Sak 3: Godkjenning av forretningsorden Sak 4: Valg av dirigenter, sekretærer, tellekorps og redaksjonskomité Sak 5: Beretninger (årsrapporter) Sak 6: Regnskaper med revisors beretninger Sak 7: Tilsetting av revisor Sak 8: Opptak av nye medlemmer Sak 9: Langtidsplan og budsjett Sak 10: Forslag til ISF-tinget Sak 11: Valg ISF-styrets innstilling: ISF-styrets forslag til sakliste godkjennes 3. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. Dirigentene kan foreslå forkortning av taletid og strek for de inntegnede talere. 4. Øvrige møtende uten stemmerett, men med talerett: Daglig leder ISF (også forslagsrett) og ISFs revisor. 5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes frem etter at strek er satt, eller saken er oppe til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 6. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak ISFs vedtekter fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. 8. ISF-tinget gir det nye ISF-styret fullmakt til å godkjenne protokollen. ISF-styrets innstilling: ISF-styrets forslag til forretningsorden godkjennes. 4 Valg av dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og tellekorps a) Dirigenter (2): Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget. b) Sekretærer (2): Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget. c) Redaksjonskomité (3): Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget. 3 Godkjenning av forretningsorden Forslag: 1. Tinget ledes av to valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. Protokollen føres av de valgte sekretærer. 2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står på saklisten, settes taletiden til 5 min. første gangen og 3 min. andre og tredje gang. d) Tellekorps: Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget. ISF-styrets innstilling: ISF-styrets forslag vedtas.

5 8 SAKER TIL TINGET sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 SAKER TIL TINGET 9 5 beretning/årsrapporter, Regnskaper med revisors beretninger vedlegg 1 ISF sine beretninger/årsmeldinger for 2007, 2008, 2009 og 2010 er vedlagt tingdokumentene. ISF sine regnskaper med revisors beretninger for 2007, 2008, 2009 og 2010 er vedlagt tingdokumentene. ISF-styrets innstilling: De fremlagte årsmeldingene 2007, 2008, 2009 og 2010 for godkjennes. De fremlagte regnskaper for 2007, 2008, 2009 og 2010 godkjennes. 6 Tilsetting av revisor Forslag: Revisjonsfirmaet Deloitte tilsettes som revisor for Idrettens Studieforbund i tingperioden Styret gis fullmakt til å godkjenne honoraret. ISF-styrets innstilling: Firmaet Deloitte tilsettes som revisor for Idrettens Studieforbund. Styret gis fullmakt til å godkjenne honoraret. 8 Langtidsplan og budsjett se vedlegg 2 I henhold til ISF sine vedtekter skal det utarbeides langtidsplan og budsjett som skal behandles på ISF-tinget. I henhold til vedtektene skal også ISF til enhver tid arbeide innenfor rammen av NIFs formål. Styrets innstilling: ISF-tinget godkjenner langtidsplan og budsjett for virksomhet finansiert av tilskuddet fra Utdannings- og forskningsdepartementet. ISF-styret gis fullmakt til å utarbeide fullstendig langtidsplan og budsjett for ISF basert på idrettstingets vedtak som berører ISFs oppgaver og budsjett. ISF-styret legger frem langtidsplan med budsjett på ledermøtet i NIF i Bakgrunn for styrets innstilling: Medlemsorganisasjonenes kompetansearbeid er i all hovedsak finansiert gjennom egne inntekter og tilskudd fra spillemidlene (post 1, 2 og 3 i spillemiddelsøknaden). ISF er i tillegg avhengig av tilskudd fra NIF for å opprettholde dagens sentrale service overfor medlemsorganisasjonene. Av denne grunn legges det kun frem et forenklet budsjett for tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet til godkjenning. 9 Forslag til ISF-tinget Det er ikke innkommet forslag til ISF-tinget. 7 Opptak av nye medlemmer ISF er åpent for medlemskap for alle organisasjoner som er medlemmer av NIF (særforbund og idrettslag) og for øvrige organisasjoner som tilslutter seg ISFs hovedformål (ISFs vedtekter 2). Idrettstinget vil behandle opptak av nye særforbund i NIF. Opptak av nye særforbund i NIF gir automatisk medlemskap i ISF om ikke særforbundet selv bes fritatt for slikt medlemskap. Det har ikke kommet søknader om medlemskap fra andre organisasjoner enn de som er medlemmer av NIF (ISFs vedtekter 2). Siden ISF er åpent for medlemskap for alle organisasjoner som er medlemmer av NIF, så vil det ikke være nødvendig med en egen søknadsprosess for opptak i ISF for nye særforbund i NIF. Styrets innstilling: ISF-tinget tar saken til orientering 10 Valg Se vedlegg 3 i tingdokumentene 10.1 ISF-styret og kontrollutvalg Valgkomiteens forslag: Valgkomiteen foreslår de samme personene til ISFs styre som foreslås til Idrettsstyret, samt samme personer til kontrollutvalg for ISF som velges for NIF Leder og nestleder for valgkomiteen til ISF-tinget 2015 ISF-styrets forslag: Leder: Tove Paule, Vestfossen idrettsforening, Buskerud Personlig varamedlem: Odd-Roar Thorsen, Fossum IF, Akershus

6 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP Vedlegg 1 Årsberetninger og årsregnskap Vedlegg 1: Årsberetninger og årsregnskap

7 12 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING 2007 Innhold 1 Styrets arbeid 2 2 Organisasjonen 2 3 Støttesystemer 3 4 Voksenopplæringsvirksomheten 3 5 Andre støtteordninger 4 6 Økonomien 5 7 Samarbeid eksternt 5 8 Utfordringer 5 9 Arbeidsmiljøet 6 10 Regnskap og balanse for Idrettens Studieforbund IDRETTENS STUDIEFORBUND Årsberetning for Idrettens studieforbund/isf fra til Styrets beretning 2007 Styret i Idrettens Studieforbund (ISF) har i 2007 hatt 2 styremøter og behandlet 4 saker. ISF s årsmøte ble avholdet i Skien 13. mai For styret har det stått sentralt å opprettholde organisasjonen og utføre nødvendige oppgaver i relasjon til rammer og forpliktelser ISF har som godkjent studieorganisasjon. NIFs Generalsekretær er daglig leder for ISF, og sekretariatet er en integrert del av NIFs administrasjon. ISFs sentrale kursadministrative virksomhet er lagt til NIFs klubbsupport, som også ivaretar rapporteringsoppgavene. Bemanningen er begrenset til fire medarbeidere som til sammen utgjør 3,5 årsverk. Disse leies av NIF. ISF benytter Idrettens regnskapskontor til utførelse av regnskap og utbetalinger. Som et ledd i omstillingene har styret foretatt en vurdering av de formelle konsekvensene av den kraftige nedbemanningen og sentraliseringen av organisasjonen. Forut for ISF s årsmøte 2007 vurderte styret ISF s fremtidige rolle. Styret fant at spørsmålet må sees i nær sammenheng med utredningene rundt voksensopplæringen generelt og utviklingen i de økonomiske rammene for voksenopplæring generelt. Regnskapet for Idrettens Studieforbund viser et årsresultat på kr 0,-. Egenkapitalen pr er kr ,-. ISFs virksomhet er i hovedsak basert på finansiering fra voksenopplæringsmidler og tilskudd fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Av disse grunnene mener styret at det er grunnlag for fortsatt drift og regnskapet er avlagt under denne forutsetning. 2 Organisasjonen Idrettens studieforbund/isf er et landsomfattende studieforbund og drives etter egne vedtekter. Virksomheten er regulert i henhold til lov og forskrifter i lov om voksenopplæring. Medlemsorganisasjonene i ISF er de samme som er medlemmer i idrettsforbundet, dvs. særforbundene og idrettslagene. På landsplan er ISF ledet at et eget styre. Styret er valgt på ISF-tinget. ISF i de 19 fylkene/regionalt har også valgte styrer. Disse er personidentiske med styret i idrettskretsene. Ved inngangen til 2007 hadde styret følgende sammensetning: Leder: Karl-Arne Johannessen (Oslo) 1. nestleder: Odd-Roar Thorsen (Akershus) 2. nestleder: Eva Arnseth (Hedmark) Styremedlemmer: Tove Paule (Buskerud), Arvid Sulland (Oppland), Liv Bentzen (Nordland), Geir Solstad (Rogaland), Geir Kvillum (Akershus), Jonny Ternlind Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2007 Side 1 Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2007 Side 2

8 14 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP (Troms), Toril Gullaksen (Akershus), Annicke Bergh Monsen (Hordaland), Børre Rognlien (Oslo), Pål Sverre Fikse Pedersen (Nord-Trøndelag) og Bjørn Omar Evju (Ansattes representant). På styremøtet 12. mars 2008 sa Karl-Arne Johannessen fra seg ledervervet. Odd-Roar Thorsen overtok fra samme tidspunkt vervet og fungerte som leder fram til ISF-tinget Samtidig overtok Karette M Wang Sandbu som ungdomsrepresentant etter Pål Sverre Fikse Pedersen. På årsmøtet 13. mai 2007 ble følgende styre valgt for perioden : Leder: Tove Paule (Buskerud) 1. nestleder: Odd-Roar Thorsen (Akershus) 2. nestleder: Børre Rognlien (Oslo) Styremedlemmer: Jorodd Asphjell (Sør-Trøndelag), Camilla Haugsten (Oslo), Bodil Heskestad (Rogaland), Aslak Heim-Pedersen (Aust-Agder), Geir Knutsen (Finnmark), Geir Kvillum (Akershus), Karette Wang Sandbu (Oslo), Terje Wist (Nord-Trøndelag), Bjørn Omar Evju (Ansattes representant) Sentraladministrasjonen har fire faste stillinger, som tilsvarer 3,5 årsverk. NIF har inkludert utførelsen av ISFs administrative funksjoner i NIFs egen sentraladministrasjon, og NIFs Generalsekretær er daglig leder for ISF. Det kursadministrative senteret er samordnet med idrettens fellestjenester, som yter support til særforbundene, kretsene og klubbene. Oppgavene er: Forestå utbetaling av VO-midler. Godkjenning og registrering av studieplaner. Godkjenning og kontroll av VO-søknader, rapporter, statistikker. Rådgivning rundt VO, lover og regelverk, samt informasjon om endringer. Opplæring i bruk av idrettens kursadministrative datasystem ( 3 Støttesystemer Målsettingen er å forenkle hele idrettsorganisasjonens kursadministrasjonen og sette arrangørene sentralt og lokalt i stand til å utføre de fleste oppgavene selv. ISF har i 2007, sammen med NIF IT, gjennomført kravspesifisering og utvikling av en ny kursadministrativ plattform i sammenheng med teknologioppgraderingen av fellessystemene. Målet har vært full integrasjon med de øvrige organisasjons- og aktivitetssystemene i idretten. Plattformen ble ferdigstilt i januar Voksenopplæringsvirksomheten ISFs hovedformål er voksenopplæring og annen fellesidrettslig utdanning. ISF arbeider til enhver tid innen rammen av NIFs formål. ISFs medlemmer er særforbundene og idrettslagene. ISF har ikke lenger egne aktivitetsmidler for den utadrettede virksomheten innen fellesidrettslig utdanning, men er ansvarlig for at all voksenopplæring med offentlige tilskudd som gjennomføres i medlemsorganisasjonene er i samsvar med voksenopplæringsloven og øvrige regelverk. Aktiviteten som innfrir kriteriene i lov om voksenopplæring er dokumentert og kommer frem i de årlige statistikker som ISF utarbeider. Utdanningsvirksomheten har i de siste år vært sakte synkende om en legger de innrapporterte tallene til grunn. Det har i 2007 vært gjennomført kurs, hvilket representerer en nedgang etter kurs i ISF rapporterer voksenopplæringstiltak (VO-tiltak) for hele norsk idrett, og fordeler voksenopplæringsmidler til tiltakene. Det har i 2007 vært gjennomført kurs (dette er godkjente kurs som er på minimum 12 timer med minst 5 deltakere over 14 år) med deltakere. Dette har gitt i alt undervisningstimer. Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2007 Side 3 Antall godkjente VO-tiltak i norsk idrett holdt seg lenge stabilt rundt 3000 kurs og i overkant av studietimer. Aktiviteten har gått svært mye nedover i perioden , og antall rapporterte VO-tiltak er nå sunket med 47 % siden Samtidig er det stor idrettsfaglig aktivitet i organisasjonen, og særforbundene har økende fokus på aktiviteter rettet mot klubbleddet, finansiert av blant annet post-3-midler. Idrettskretsene utfører etter hvert flere faglige oppgaver og tilrettelegger i nært samarbeid med særforbundene for ny utvikling innenfor samarbeidsprosjektet Idrett og ledelse. Mye tyder på at rapporteringen og VO-ordningen ikke fanger de endrede arbeidsmåtene i flere toneangivende særforbund. 5 Andre støtteordninger Utdannings- og forskningsdepartementet lyser årlig ut tilskudd/prosjektmidler til kurs- og opplæringsvirksomhet for særlige målgrupper i studieforbundene i henhold til paragraf 24 i lov om voksenopplæring. Med bakgrunn i gjennomsnittet av volumet på innrapportert virksomhet de tre siste foregående år, får ISF utbetalt årlig tilskudd. I 2007 fikk ISF bevilget kr ,-. Voksenopplæringsforbundet/VOX lyser hvert år ut reisestipend til personer som defineres som medarbeidere innen voksenopplæring. Med medarbeider mener vi personer som er tilknyttet opplæring, utdanning og pedagogisk virksomhet innenfor studieforbundenes arbeidsområder. Reisestipendet er bevilget over statsbudsjettet, og utlyses via ISF, som også er saksbehandler og innstiller søknadene. Etter endelig saksbehandling i Voksenopplæringsforbundet, blir disse midlene kanalisert gjennom ISF s regnskap. Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2007 Side 4

9 16 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP Økonomien I 2007 fikk ISF kr ,- i tilskudd/voksenopplæringsmidler. Tilskuddet blir fordelt som refusjon etter faste satser til kursarrangør (idrettslag, idrettsråd, særkretser, idrettskretser, særforbund, ISF og idrettsforbundet), og til drift av ISF. Styret vil særlig peke på konsekvensene av de gjentatte reduksjonene i Statsbudsjettet på VOområdet (se figuren under). Den negative utviklingen stoppet i 2007, men er nå på et betydelig lavere nivå enn tidligere. For idretten betyr dette betydelig dårligere rammevilkår. Styret mener utviklingen er så dramatisk at idretten må se på VO-ordningene i en større sammenheng, og vurdere hvorvidt dette er en finansieringsform man skal basere fremtidens kompetanseutvikling på. Figuren nedenfor viser utviklingen i tilskuddet. ISF mottar tilskudd til administrasjon og drift fra Norges idrettsforbund & Olympiske Komité. Dette tilskuddet er de siste årene kraftig redusert i tråd med de omstillingsprosessene NIF og ISF har gjennomgått, herunder nedbemanningene i ISF og endringene i innretning av spillemidlene som tildeles idretten over post 3, og som i dag utgjør en stor del av finansieringen av kompetansearbeidet gjennom særforbundene. Tilskuddet fra NIF var i 2007 på kr ,-. Figuren nedenfor viser utviklingen i tilskuddet fra NIF. dokument ). De gjenstående rollene blir å være en sentral serviceorganisasjon for alle medlemsorganisasjonenes kursaktiviteter, samt føre kontroll med VO-berettigede tiltak. For en studieorganisasjon som ISF representerer, er det en stor utfordring at medlemsorganisasjonene har funnet det formålstjenlig å organisere kunnskapsformidlingen på andre måter enn det som er formelt anbefalt og godkjent for å få VO-midler. Det er grunn til å tro at idretten gjennomfører langt flere tiltak i 2007 enn det som til nå er blitt rapportert. En vesentlig årsak til dette er at tiltak må være på minst 12 timer for å utløse VO-midler. Derved faller mange kortere samlinger og kurs utenfor den formelle rammen. De nye kursadministrative løsningene tar sikte på å favne alle typer tiltak, og således legge grunnlaget for en mer helhetlig oversikt og dokumentasjon av idrettens omfattende kompetansearbeid. Idrettens Studieforbund (ISF) representerer på alle nivåer en dublering av formelle organer og organisasjonsvirksomheten innenfor idretten. For norsk idrett er det viktig at de organisatoriske ressursene man legger ned i organisasjonen står i et rimelig forhold til den økonomi som tilføres organisasjonen gjennom ordningene. For Idretten blir det viktig å få organisatoriske krav som gjør det lettere å administrere en fremtidig studieorganisering, å få godkjent kurs av kortere varighet som stønadsberettiget, og se en positiv utvikling av de økonomiske rammene for voksenopplæring over statsbudsjettet. Tron-utvalgets innstilling ble leveret høsten Det pågår nå et omfattende arbeid fram mot en revisjon av Lov om Voksenopplæring. ISF-styret avventer dette med spenning fremtidens rammebetingelser, og vil deretter ta initiativet til en vurdering av ISF s fremtidige rolle. 9 Arbeidsmiljøet Det er ingen merknader til det fysiske arbeidsmiljøet. Virksomheten som ISF utøver, fører ikke med seg forurensning som støy, larm eller forhold som forurenser ytre miljø. NIFs lov regulerer kvinneandelen i de styrende organer. Av de valgte representantene i ISF-styret er det 4 kvinner av 11 totalt. NIF utarbeider en helhetlig satsing med fokus på lederutvikling der kvinner og jenter er en målgruppe. 7 Samarbeid eksternt Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er paraplyorganisasjonen for alle de vel 20 studieforbundene vi har i landet. ISF har deltatt på ledermøtene og på årsmøtet i Vofo. Dette er en møteplass for nettverkbygging og informasjon. ISF betaler årlig kontingent til Vofo. Vofo samarbeider på nordisk plan med sine tilsvarende organisasjoner i Norden. 8 Utfordringer ISFs operative og utøvende rolle er borte, og både NIF s idrettsting 2007 og ISF s årsmøte 2007 peker på at idrettens operative utdanningsaktiviteter i fremtiden skal være medlemsorganisasjonenes ansvar, og skje under direkte ledelse av disse (Ref. Idrettspolitisk Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2007 Side 5 Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2007 Side 6

10 18 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP Regnskap og balanse for Idrettens Studieforbund Resultatregnskap (1000 kr) Noter Regnskap 2007 Regnskap 2006 Inntekter Tilskudd NIF Offentlige tilskudd Andre inntekter Sum inntekter Kostnader Lønnskostnader Tilskudd Andre driftskostnader Sum kostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat Balanse pr (1000 kr) Eiendeler Note Gjeld Note Kundefordringer Egenkapital Bank Årets resultat 0 0 Sum egenkapital Leverandører Offentlige avgifter Avsetninger Sum gjeld Sum eiendeler Sum gjeld/egenkapital Noter til regnskapet Note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Idrettens Studieforbund har avgitt regnskapene etter regnskapsloven og idrettens regnskaps- og revisjonsregler. Kundefordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Inntektsføringsprinsipper Tilskudd inntektsføres når det mottas. Periodiseringsprinsipper Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det kostnadsavsetninger. Note 2 - LØNNSKOSTNAD, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MED MER Godtgjørelser ISF leide administrative tjenester av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité i Honorar til president og øvrige styremedlemmer er ikke utbetalt fra Idrettens Studieforbund da dette er det samme styret som for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Kostnader til revisor er kostnadsført med kr ,- Herav kr ,- for attestasjonstjenester. Lønnskostnad, innleid administrative tjenester (1 000 kr) Lønn Sum Gjennomsnittlig antall ansatte 4 4 De ansatte er formelt sett ansatt i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité, men har vært utleid til ISF hele året. Pensjonsforpliktelser er hensyntatt i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Note 3 - TILSKUDD (1 000 kr) Tilskudd fra Utdannings- og Forskningsdepartementet Tilskudd fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité ordinært Sum Note 4 - SPESIFIKASJON AV TILSKUDD TIL UNDERLIGGENDE LEDD (1 000 kr) Tilskudd Særforbund Idrettskretser Klubber/ISF regionalt Sum Note 5 - SPESIFIKASJON AV AVSETNINGER (1 000 kr) Avsetninger Påløpte ikke utbetalte vo-midler Påløpte ikke utbetalte 24-midler Sum Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2007 Side 7 Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2007 Side 8

11 20 Regnskap og balanse for Idrettens studieforbund sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP

12 22 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP

13 24 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP

14 26 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP

15 28 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP

16 30 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP

17 32 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP

18 34 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP

19 36 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP

20 38 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP

21 40 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP

22 42 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP

23 44 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP

24 46 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP

25 48 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP

26 50 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP

27 52 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP

28 54 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 2: LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 55 Vedlegg 2 Langtidsplan og budsjett Vedlegg 2: Langtidsplan og budsjett

29 56 LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 57 Langtidsplan og budsjett Inntekter Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Noter Tilskudd NIF , , , , ,00 1 Offentlige tilskudd , , , , ,00 2 Andre inntekter , , , , ,00 3 Sum inntekter , , , , ,00 Kostnader Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Tilskudd til , , , , ,00 4 studievirksomhet Drift kursadministrasjon , , , , ,00 5 og support Sum inntekter , , , , ,00 Kommentar til langtidsplan og budsjett Da tilskuddet til NIF fra Kunnskapsdepartementet baserer seg på gjennomsnitt av antall rapporterte kurstimer de foregående 2 årene, viser grafene over at den store økningen i 2010 har medført at en har måtte benytte midler av oppspart egenkapital. Det er tatt høyde for i videre økning i rapporerte kurs i langtidsbudsjettet. Inntekter: Note 1: Tilskudd fra NIF til ISF vil i langtidsbudsjette øke noe for hvert år. Note 2: På bakgrunn av økt rapportering vil dette utløse mer offentlig tilskudd til ISF. Note 3: Viderefakturering kursoppgjør. Driftsresultat , , , , ,00 6 Gjenstående avsetning 31/ , , , , ,00 7 Kostnader Note 4: Direkte tilskudd til kurs. Forventes øker. Note 5: Drift kursadministrasjon og support minker pga avsktivning på kursverktøy Note 6: Driftskapitalen vil på bakgrunn av forventet økning i kurs være negativ. Note 7: Avsetningen forventes i 2015 å være positiv. Langtidsbudsjettet tar sikte på å ha en begrenset positiv avsetning i 2015.

30 Glede Fellesskap Helse Ærlighet Frivillighet Demokrati Lojalitet Likeverd

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2012 Side 1 Innhold 1 Styrets beretning 2012...

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

Idrettens Studieforbund Finnmark

Idrettens Studieforbund Finnmark Idrettens Studieforbund Finnmark 10. ORDINÆRE TING Kautokeino 10. og 11. mai 2014 Innhold: ISF Finnmarks saksliste Styrets beretning for 2012 og 2013 Vedtekter for Idrettens Studieforbund SAKSLISTE 1.

Detaljer

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 13 2004/2007 26-27 mai 2005 Rica Klubben Hotell, Tønsberg Sak 112 Godkjennelse protokoll for idrettsstyremøte nr. 12, 26.

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 15 2004/2007 23. august 2005 Toppidrettssenteret Sak 129 Protokoll møte nr. 14 Sak 130 Voksenidrett fremtidig strategi Sak

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 30 2004/2007 16. januar 2007 UBC Ullevål stadion IS-sak 291 Protokoll for idrettsstyremøte nr. 29, 15. desember 2006 IS-sak

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 32 2004/2007 11.-12. mars 2007 UBC Ullevål stadion Sak 308 Godkjennelse av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 31, 15.

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 2004/2007 4. april 2006 Ullevål stadion, UBC Plenumsalen Sak 218 Godkjennelse av protokoll for Idrettsstyrets møte nr.

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 29 2004/2007 15. desember 2006 Rica Grand Hotell, Oslo Sak 285 Godkjenning av protokoll for møte nr. 28, 21. november 2006

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD:

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: SAKSDOKUMENTER NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: ÅPNING AV KONSTITUERENDE TING... SAKLISTE... BEHANDLING AV SAKENE... SAK 1: KONSTITUERING...

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 20 2004/2007 7. februar 2006 kl. 10.00 UBC Rekdal-losjen Sak 203 Godkjennelse protokoll Sak 205 Dispensasjon fra Regnskaps-

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 1 2004/2007 4/5 mai 2004 Hotell Rica Helsfyr, Oslo Orienteringssaker: a) Konstitusjonelle saker b) Styrets arbeidsform og

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 31 2004/2007 15. februar 2007 UBC Ullevål stadion Sak 296 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 30 16. januar 2007 Sak 297

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 01 2007-2011 29. mai 2007 Ullevål stadion Sak 01 Konstitusjonelle saker og styrets arbeidsform Sak 02 Instrukser Sak 03 Kontaktpersoner

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 2 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 3 Sak 4 Godkjenning

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Søndag 26. november 2017

Søndag 26. november 2017 Ekstraordinært ting 2017 Sør-Trøndelag idrettskrets («Trøndelag idrettskrets») og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag («Idrettens Studieforbund Trøndelag») Sakspapirer Søndag 26. november 2017 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02.

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02. NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert 02. mars 2013 1. Formål Norges Cricketforbunds

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 35 2004/2007 10. mai 2007 Rica Hotell Høyer, Skien Sak 351 Godkjennelse protokoll møte nr. 34, 24. april 2007 Sak 352 Regnskap

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll Idrettsstyrets møte nr 2 2004/2007 27. mai 2004 Toppidrettssenteret Sak 07: Skal Norge søke OL 2014? Sak 08: Styre- og AU-reglement, delegasjonsreglement

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

NORGES CRICKETFORBUND

NORGES CRICKETFORBUND NORGES CRICKETFORBUND (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007 1. Formål Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 7 2004/2007 8. november 2004 kl. 10.00 Toppidrettssenteret Sak 52: Godkjennelse av protokoll Sak 53: Anke på avslag om navn

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 24 2004/2007 22-23 juni 2006 Leangkollen kurs- og konferansesenter, Asker Sak 243 Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 23, 11.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars 2017 Saksdokumenter Forbundstinget 2017 Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, søndag 26. mars 2016 kl. 13:00 AGENDA 1. Åpning

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2017-04-20 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 15 stemmeberettigede

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND Norges Skiforbund Norwegian Ski Federation NO-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75 J Ullevål Stadion T: (+47) 21 02 90 00 F: (+47) 21 02 94 01 Org.nr. 821 596 572 Skistyret Skikretsene Skiforeningen

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. 25. ordinære ting. Lørdag 23. april Røros

Sør-Trøndelag Idrettskrets og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. 25. ordinære ting. Lørdag 23. april Røros TING 2016 Sør-Trøndelag Idrettskrets og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 25. ordinære ting Lørdag 23. april 2016 Røros Innhold 1. Tidsramme... 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag...

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

INNKALLING. Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 30 November kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 30 November kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 30 November kl. 19:00 I Klubbhuset Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden sammen med innkalling 14 dager før ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Og ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Holmestrand Fjordhotell Torsdag 21. april 2016 KL 18.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 21 2004/2007 14. mars 2006 kl. 10.00 UBC Plenumsalen Sak 210 Godkjennelse protokoll møte nr 20 Sak 211 Rapport fra Toppidrettsutvalget

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 10 2004/2007 25. januar 2005 kl. 10.00-17.00 Toppidrettssenteret (Møtet var opprinnelig planlagt til 11. januar 2005) Sak

Detaljer

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Idrettstyret i Norges idrettsforbund har vedtatt en ny lovnorm for idrettslag den 22.oktober 2015. Idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 09 2007-2011 14. februar 2008 Ullevål stadion Godkjent på Idrettsstyrets møte nr. 10 10.03.2008 Sak 115 Godkjennelse

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr desember 2008 Telefonmøte

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr desember 2008 Telefonmøte NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 20 2007-2011 19. desember 2008 Telefonmøte Godkjent av Idrettsstyret 19. januar 2009 Sak 217 Protokoller

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte.

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte. T il medlemmene i Arendals T urnforening Innkalling til årsmøte i Arendals T urnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals T urnforening. Årsmøtet avholdes den 16.03.17 kl. 17:00 på Sør Amfi,

Detaljer

Årsmøte 2017 Nord-Odal idrettslag

Årsmøte 2017 Nord-Odal idrettslag Årsmøte 2017 Nord-Odal idrettslag Idrettshallen, 2. etasje 20.04.17 Sak 1 - Godkjenning av stemmeberettigede Årsmøte godkjenner de opptalte stemmeberettigede Sak 2 - Godkjenning av innkalling til årsmøte

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL. Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets. 16. april kl på Scandic Ringsaker Hotell

NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL. Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets. 16. april kl på Scandic Ringsaker Hotell NORGES IDRETTSFORBUND Hedmark idrettskrets o~ PROTOKOLL Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets 16. april kl. 10.00-15.00 på Scandic Ringsaker Hotell NORGES IDRETTSFORBUND Hedmark idrettskrets - opp

Detaljer