Produktspesifikasjon for skredfareområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktspesifikasjon for skredfareområder"

Transkript

1 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon for skredfareområder - skred i bratt terreng og kvikkleireskred

2 SOSI Produktspesifikasjon Innledning, historikk og endringslogg Innledning Historikk Endringslogg Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser Generelt om spesifikasjonen Unik identifisering Kortnavn Fullstendig navn Versjon Referansedato Ansvarlig organisasjon Språk Hovedtema Temakategori (etter ISO19115 kodeliste) Sammendrag Formål Representasjonsform Datasettoppløsning Utstrekningsinformasjon Supplerende beskrivelse Spesifikasjonsomfang Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen Identifikasjon Nivå Navn Beskrivelse Utstrekningsinformasjon Innhold og struktur Vektorbaserte data - applikasjons-skjema Omfang UML applikasjonsskjema Skred - fareområder «FeatureType» Analyseområde «FeatureType» AnalyseområdeGr «FeatureType» Kartblad «FeatureType» Kartbladkant «FeatureType» KvikkleireFaresone «FeatureType» KvikkleireFaresoneAvgr «FeatureType» NVEFellesegenskaper «FeatureType» SkredFaregrense «FeatureType» SkredFareområderFellesegenskaper «FeatureType» SkredFaresone «datatype» Identifikasjon «CodeList» JaNei «CodeList» SkredFaregradKlasse «CodeList» SkredKvalKartlegging «CodeList» SkredRisikoKvikkleireKlasse «CodeList» SkredSannsynlighet «CodeList» SkredSkadeKonsekvensKlasse «CodeList» SkredtypeDetaljert Rasterbaserte data... 35

3 SOSI Produktspesifikasjon Referansesystem Romlig referansesystem Omfang Navn på kilden til referansesystemet: Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Link til mer info om referansesystemet: Koderom: Identifikasjonskode: Kodeversjon Romlig referansesystem Omfang Navn på kilden til referansesystemet: Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Link til mer info om referansesystemet: Koderom: Identifikasjonskode: Kodeversjon Romlig referansesystem Omfang Navn på kilden til referansesystemet: Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Link til mer info om referansesystemet: Koderom: Identifikasjonskode: Kodeversjon Romlig referansesystem Omfang Navn på kilden til referansesystemet: Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Link til mer info om referansesystemet: Koderom: Identifikasjonskode: Kodeversjon Romlig referansesystem Omfang Navn på kilden til referansesystemet: Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Link til mer info om referansesystemet: Koderom: Identifikasjonskode: Kodeversjon Temporalt referansesystem Navn på temporalt referansesystem Omfang Kvalitet Datafangst Datavedlikehold Vedlikeholdsinformasjon Omfang Vedlikeholdsfrekvens Vedlikeholdsbeskrivelse Presentasjon Referanse til presentasjonskatalog Omfang Leveranse Leveransemetode

4 SOSI Produktspesifikasjon Omfang Leveranseformat Leveransemedium Leveransemetode Omfang Leveranseformat Leveransemedium Tilleggsinformasjon Metadata Metadataspesifikasjon Omfang Vedlegg A - SOSI-format-realisering Analyseområde AnalyseområdeGr Kartblad Kartbladkant KvikkleireFaresone KvikkleireFaresoneAvgr SkredFaregrense SkredFaresone KantUtsnitt Vedlegg B - GML-realisering... 50

5 SOSI Produktspesifikasjon Innledning, historikk og endringslogg 1.1 Innledning Denne spesifikasjonen spesifiserer de ulike faresonene for skred slik de forvaltes av NVE. Kartlegging i bratt terreng dekker skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. Kartlagte kvikkleiresoner gir en oversikt over soner med potensiell fare for større kvikkleireskred. Målgruppen er primært kommunale og private arealplanleggere og saksbehandlere på kommunalt, regionalt og statlig nivå som arbeider med beredskap, arealplan og byggesak. Kartene er et viktig grunnlag i NVEs arbeide med arealplaner, skredsikring og beredskap. Produktspesifikasjonen er utarbeidet etter krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og som dokumentasjon av data i Det offentlige kartgrunnlag (DOK). Datasettet tilsvarer datasettene Kvikkleire og Skredfaresoner i DOK. 1.2 Historikk Første versjon (1.0) ble utarbeidet april Denne versjonen (1.1) inneholder endringer som er nødvendig for en realisering av modellen i GML-format. 1.3 Endringslogg April 2015 Søren Kristensen Første versjon (1.0) basert på standarden. Juni 2017 Søren Kristensen Ny versjon (1.1) med endringer for realisering i GMLformat.

6 SOSI Produktspesifikasjon Definisjoner og forkortelser 2.1 Definisjoner Skredfareområder består av objekttypene SkredFaresone og KvikkleireFaresone. Objekttypene er definert i SOSI del 2, Skred 4.0. SkredFaregradKlasse Faregrad skal fastlegges slik at den gjenspeiler graden av usikkerhet med hensyn til områdets stabilitet. Faregraden inndeles i tre klasser: lav, middels og høy. Faregraden er avhengig av: Topografiske forhold Geologiske/geotekniske forhold Terrengendringer Evaluering av faregrad gjøres ved hjelp av tabellen under. Tabellen omfatter de viktigste faktorene som påvirker faregraden. Hver av faktorene vurderes på grunnlag av kriteriene som er angitt i tabellen etter en skala fra 0 til 3, hvor 3 angir høyeste faregrad. I tillegg har faktorene fått et vekttall, -3 til +3, avhengig av hvilke betydning de er tillagt relativt til hverandre. Poengverdi for hver faktor fremkommer som produktet av score og vekttall. Poengene for de ulike faktorene summeres. Summen bestemmer hvilken faregrad sonen får. Som det fremgår kan en sone få maksimalt 51 poeng. For en mer detaljert beskrivelse henvises til dokumentet "Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire". 2.2 Forkortelser UML: Unified Modelling Language NVE Norges vassdrags- og energidirektorat

7 SOSI Produktspesifikasjon Generelt om spesifikasjonen 3.1 Unik identifisering Kortnavn SKREDFARE Fullstendig navn Kartlagte_skredfareområder Versjon Referansedato Ansvarlig organisasjon Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Middelthunsgate 29 Postboks 5091, Majorstua 0301 Oslo Språk Norsk 3.5 Hovedtema Skredfareområder. 3.6 Temakategori (etter ISO19115 kodeliste) Følgende temakategorier er listet: geoscientificinformation, planningcadastre geovitenskapeliginfo, planeiendom 3.7 Sammendrag Spesifikasjonen gir regler for hvordan vektordata for skredfareområder skal kodes. Reglene er laget i henhold til SOSI-standarden. 3.8 Formål Formålet med denne produktspesifikasjonen er å gi detaljert informasjon om hvordan skredfareområder forvaltes i NVE. 3.9 Representasjonsform Vektor 3.10 Datasettoppløsning Målestokktall Varierer Distanse Data ikke angitt 3.11 Utstrekningsinformasjon Utstrekningbeskrivelse Fastlandsnorge med øyer Geografisk område Sørlig bredde: 57 58' 46" Nordlig bredde: 71 08' 02" Vestlig lengde: 04 56' 43" Østlig lengde: 31 03' 52"

8 SOSI Produktspesifikasjon - 8 Vertikal utbredelse Landområde Min.verdi: 0 Maks. verdi 2469 Enhet: Meter Innhold gyldighetsperiode Data ikke angitt 3.12 Supplerende beskrivelse Skredfareområder spesifiseres i henhold til gjeldende standard: SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning versjon 5.0 Gjeldende versjon av generell del 1 er i versjon 4.5. Gjeldende versjon for fagområdestandarder (del 2) er Skred 4.0.

9 SOSI Produktspesifikasjon Spesifikasjonsomfang Hele datasettet 4.1 Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen Identifikasjon Hele datasettet Nivå Datasett Navn Alt innhold i produktet Beskrivelse Data ikke angitt Utstrekningsinformasjon Utstrekning beskrivelse Ikke angitt

10 SOSI Produktspesifikasjon Innhold og struktur 5.1 Vektorbaserte data - applikasjons-skjema Omfang Hele datasettet Produktspesifikasjonen omfatter skredfareområder UML applikasjonsskjema Skred - fareområder Spesifikasjonen dekker fareområder for skred. Leveransene fra NVE dekker per i dag fareområder for kvikkleireskred (objekttype KvikkleireFaresone) og fareområder for skred i bratt terreng (SkredFaresone). I det siste tilfelle vil egenskapen skredtype angi hvilke(n) skredtype(r) farekartleggingen gjelder for. Selv om dette er landsdekkende data er ikke alle områder i landet analysert med tanke på skredfare. Hvilke områder som er ferdig analysert er gitt av data med objekttypen Analyseområde.

11 SOSI Produktspesifikasjon «ApplicationSchema» Skredfareområder_1.1 + Analyseområde + AnalyseområdeGr + Kartblad + Kartbladkant + KvikkleireFaresone + KvikkleireFaresoneAvgr + NVEFellesegenskaper + SkredFaregrense + SkredFareområderFellesegenskaper + SkredFaresone + Identifikasjon + JaNei + SkredFaregradKlasse + SkredKvalKartlegging + SkredRisikoKvikkleireKlasse + SkredSannsynlighet + SkredSkadeKonsekvensKlasse + SkredtypeDetaljert «applicationschema» Generelle typer 4.5 (from Skred) «ApplicationSchema» Skred 4.0 (from SOSI Generelle typer) (from Skred) Figur 1 Pakkerealisering

12 SOSI Produktspesifikasjon NVEFellesegenskaper + datafangstdato: DateTime [0..1] + datauttaksdato: DateTime [0..1] + fagansvar: CharacterString [0..1] + førstedigitaliseringsdato: DateTime [0..1] + identifikasjon: Identifikasjon [0..1] + oppdateringsdato: DateTime [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] Kartblad + kartbladindeks: CharacterString [0..1] + kartbladnavn: CharacterString [0..1] + kartlagt: JaNei [0..1] + område: Flate «topo» +kartbladkant 1..* SkredFareområderFellesegenskaper + prosjekturl: CharacterString [0..1] + rapporturl: CharacterString [0..1] Kartbladkant + grense: Kurve SkredFaresone + område: Flate + skredstatistikksannsynlighet: SkredSannsynlighet + skredtype: SkredtypeDetaljert ::NVEFellesegenskaper + datafangstdato: DateTime [0..1] + datauttaksdato: DateTime [0..1] + fagansvar: CharacterString [0..1] + førstedigitaliseringsdato: DateTime [0..1] + identifikasjon: Identifikasjon [0..1] + oppdateringsdato: DateTime [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] +faresone «topo» +skredfaregrense 1..* SkredFaregrense + grense: Kurve Kv ikkleirefaresone + arealkm2: Real + ngirapportnr: CharacterString [0..1] + område: Flate + skredfaregradklasse: SkredFaregradKlasse + skredfaregradscore: Integer [0..1] + skredkvalkartlegging: SkredKvalKartlegging + skredomrid: Integer + skredomrnavn: CharacterString + skredrisikokvikkleireklasse: SkredRisikoKvikkleireKlasse [0..1] + skredskadekonsekvensklasse: SkredSkadeKonsekvensKlasse [0..1] + skredskadekonsekvensscore: Integer [0..1] ::SkredFareområderFellesegenskaper + prosjekturl: CharacterString [0..1] + rapporturl: CharacterString [0..1] ::NVEFellesegenskaper + datafangstdato: DateTime [0..1] + datauttaksdato: DateTime [0..1] + fagansvar: CharacterString [0..1] + førstedigitaliseringsdato: DateTime [0..1] + identifikasjon: Identifikasjon [0..1] + oppdateringsdato: DateTime [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] +faresone +kvikkleirefaresoneavgr «topo» 1..* Kv ikkleirefaresoneav gr + grense: Kurve + område: Flate Analyseområde ::SkredFareområderFellesegenskaper + prosjekturl: CharacterString [0..1] + rapporturl: CharacterString [0..1] ::NVEFellesegenskaper + datafangstdato: DateTime [0..1] + datauttaksdato: DateTime [0..1] + fagansvar: CharacterString [0..1] + førstedigitaliseringsdato: DateTime [0..1] + identifikasjon: Identifikasjon [0..1] + oppdateringsdato: DateTime [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] «topo» +analyseområdegrense 1..* AnalyseområdeGr + grense: Kurve Figur 2 Hoveddiagram

13 SOSI Produktspesifikasjon SOSI_Objekt + datafangstdato: DateTime [0..1] + datauttaksdato: DateTime [0..1] + digitaliseringsmålestokk: Integer [0..1] + endringsflagg: Endringsflagg [0..1] + førstedatafangstdato: DateTime [0..1] + førstedigitaliseringsdato: DateTime [0..1] + gyldigfra: DateTime [0..1] + gyldigtil: DateTime [0..1] + identifikasjon: Identifikasjon [0..1] + informasjon: CharacterString [0..*] + kommune: Kommunenummer [0..*] + kopidata: Kopidata [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] + link: Link [0..*] + medium: Medium [0..1] + nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1] + oppdateringsdato: DateTime [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] + prosesshistorie: CharacterString [0..*] + registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1] + sluttdato: DateTime [0..1] + status: Status [0..1] + stedfestingverifisert: Boolean [0..1] + verifiseringsdato: DateTime [0..1] (from SOSI Model::SOSI Generelle konsepter::sosi Generelle typer::generelle typer 4.5::SOSI_Objekt) Kv ikkleirefaresone + område: Flate + skredfaregradklasse: SkredFaregradKlasse [0..1] + skredfaregradscore: Integer [0..1] + skredkvalkartlegging: SkredKvalKartlegging + skredomrid: Integer [0..1] + skredomrnavn: CharacterString + skredrisikokvikkleireklasse: SkredRisikoKvikkleireKlasse [0..1] + skredskadekonsekvensklasse: SkredSkadeKonsekvensKlasse [0..1] + skredskadkonsekvensscore: Integer [0..1] + vassdragsnavn: CharacterString [0..1] + vassdragsnummer: CharacterString [0..1] (from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog::skred::skred 4.0) NVEFellesegenskaper + datafangstdato: DateTime [0..1] + datauttaksdato: DateTime [0..1] + fagansvar: CharacterString [0..1] + førstedigitaliseringsdato: DateTime [0..1] + identifikasjon: Identifikasjon [0..1] + oppdateringsdato: DateTime [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] SkredFareområderFellesegenskaper + prosjekturl: CharacterString [0..1] + rapporturl: CharacterString [0..1] Kv ikkleirefaresone + arealkm2: Real + ngirapportnr: CharacterString [0..1] + område: Flate + skredfaregradklasse: SkredFaregradKlasse + skredfaregradscore: Integer [0..1] + skredkvalkartlegging: SkredKvalKartlegging + skredomrid: Integer + skredomrnavn: CharacterString + skredrisikokvikkleireklasse: SkredRisikoKvikkleireKlasse [0..1] + skredskadekonsekvensklasse: SkredSkadeKonsekvensKlasse [0..1] + skredskadekonsekvensscore: Integer [0..1] Analyseområde + område: Flate Kartblad + kartbladindeks: CharacterString [0..1] + kartbladnavn: CharacterString [0..1] + kartlagt: JaNei [0..1] + område: Flate Kartbladkant + grense: Kurve SkredFaresone + område: Flate + skredstatistikksannsynlighet: SkredSannsynlighet + skredtype: SkredtypeDetaljert «topo» +analyseområdegrense 1..* AnalyseområdeGr + grense: Kurve SkredFaregrense + grense: Kurve Kartblad + kartbladindeks: CharacterString [0..1] + kartbladnavn: Navn [0..1] + karttype: Karttype [0..1] + målestokk: Integer [0..1] + område: Flate (from SOSI Model::SOSI Generelle konsepter::sosi Generelle typer::generelle typer 4.5::Kartblad) Kartbladkant + grense: Kurve + karttype: Karttype [0..1] (from SOSI Model::SOSI Generelle konsepter:: SOSI Generelle typer::generelle typer 4.5:: Kartblad) SkredFaresone + område: Flate + skredfaregradklasse: SkredFaregradKlasse + skredfaregradscore: Integer [0..1] + skredomrnavn: CharacterString [0..1] + skredrisikokvikkleireklasse: SkredRisikoKvikkleireKlasse [0..1] + skredskadekonsekvensklasse: SkredSkadeKonsekvensKlasse + skredskadkonsekvensscore: Integer [0..1] + skredstatistikksannsynlighet: SkredStatistikkSannsynlighet + skredtype: Skredtype (from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog::skred::skred 4.0) SkredFaregrense + grense: Kurve (from SOSI Model:: SOSI Generell objektkatalog:: Skred::Skred 4.0) Kv ikkleirefaresoneav gr + grense: Kurve Kv ikkleirefaresoneav gr + grense: Kurve (from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog:: Skred::Skred 4.0) Figur 3 Realisering av objekttyper

14 SOSI Produktspesifikasjon «codelist» SkredtypeDetaljert «codelist» Skredtype «codelist» SkredRisikoKv ikkleireklasse «codelist» SkredRisikoKv ikkleireklasse + Fjellskred (> m3) = Flakskred, uspesifisert = Flomskred = Ikke angitt = Isnedfall, uspesifisert = Jordskred = Jordskred, uspesifisert = Kvikkleireskred = Leirskred = Lite fjellskred ( m3) = Løsmasseskred, uspesifisert = Løssnøskred, uspesifisert = Ny, ikke-godkjent skredtype = Skavlfall = Snøskred, uspesifisert = Steinskred, uspesifisert = Steinsprang (< 100 m3) = Sørpeskred = Tørt flakskred = Tørt løssnøskred = Tørt snøskred = Undervannsskred, uspesifisert = Utglidning av veg = Vått flakskred = Vått løssnøskred = Vått snøskred = Andre løsmasseskred = 13 + Fjellskred = 1 + Flomskred = 14 + Isnedfall = 31 + Kvikkleireskred = 12 + Leirskred = 11 + Snø og steinskred = 24 + Steinskred = 2 + Steinsprang = 3 + Sørpeskred = 23 + Tørt snøskred = 21 + Undervannsskred = 41 + Uspesifisert = 99 + Vått snøskred = 22 (from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog::skred:: Skred 4.0) + Risikoklasse 0 = 0 + Risikoklasse 1 = 1 + Risikoklasse 2 = 2 + Risikoklasse 3 = 3 + Risikoklasse 4 = 4 + Risikoklasse 5 = 5 «codelist» SkredKv alkartlegging + Enkel undersøkelse = 1 + Ingen undersøkelse = 0 + Sikringstiltak utført = 3 + Supplerende undersøkelser / stabilitet = 2 «codelist» SkredFaregradKlasse + Risikoklasse 1 = 1 + Risikoklasse 2 = 2 + Risikoklasse 3 = 3 + Risikoklasse 4 = 4 + Risikoklasse 5 = 5 (from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog::skred::skred 4.0) «codelist» SkredKv alkartlegging + Enkel undersøkelse = 1 + Ingen undersøkelse = 0 + Sikringstiltak utført = 3 + Supplerende undersøkelser / stabilitet = 2 (from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog:: Skred::Skred 4.0) «codelist» SkredFaregradKlasse «codelist» SkredSkadeKonsekv ensklasse «datatype» Identifikasjon + lokalid: CharacterString + navnerom: CharacterString + versjonid: CharacterString [0..1] «datatype» Identifikasjon + lokalid: CharacterString + navnerom: CharacterString + versjonid: CharacterString [0..1] (from SOSI Model::SOSI Generelle konsepter::sosi Generelle typer:: Generelle typer 4.5::SOSI_Objekt) = = = 5000 «codelist» SkredSannsynlighet «codelist» SkredStatistikkSannsynlighet + 1/100 årsskredet = /1000 årsskredet = /333 årsskredet = /50 årsskredet = 50 + Usikker øvre del av utløsningsområde = L + Usikkerhetmargin = U (from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog: :Skred::Skred 4.0) + Høy + Ingen + Lav + Middels «codelist» JaNei + Ja + Nei + Høy = 3 + Lav = 1 + Middels = 2 (from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog:: Skred::Skred 4.0) «codelist» JaNei + Ja + Nei + Ukjent (from SOSI Model:: SOSI Generelle konsepter::sosi Generelle typer:: Generelle typer 4.5: :Generelle kodelister) + Alvorlig = 2 + Ikke alvorlig = 0 + Meget alvorlig = 3 + Mindre alvorlig = 1 «codelist» SkredSkadeKonsekv ensklasse + Alvorlig = 2 + Meget alvorlig = 3 + Mindre alvorlig = 1 (from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog::skred::skred 4.0) Figur 4 Realisering av datatyper og kodelister

15 SOSI Produktspesifikasjon «FeatureType» Analyseområde dekning av et område analysert med tanke på potensiell skredfare Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve course following the transition between different real world phenomena Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Aggregation «topo» 1..* AnalyseområdeGr. Rolle: analyseområdegrense Analyseområde «FeatureType» AnalyseområdeGr avgrensningslinje for område analysert med tanke på potensiell skredfare Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type grense (Avledet:False) forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve course following the transition between different real world phenomena Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Aggregation «topo» 1..* AnalyseområdeGr. Rolle: analyseområdegrense... Analyseområde. Rolle:...

16 SOSI Produktspesifikasjon «FeatureType» Kartblad dekning av et område kartlagt med tanke på potensiell skredfare Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type kartbladindeks kartbladreferanse [0..1] CharacterString kartbladnavn navn på kartbladet [0..1] CharacterString kartlagt hvorvidt området kartbladet dekker er kartlagt med tanke på potensiell skredfare fra snø- og steinskred [0..1] JaNei område objektets utstrekning Flate Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Association «topo» Kartblad. 1..* Kartbladkant. Rolle: kartbladkant Realization Kartblad. Kartblad «FeatureType» Kartbladkant avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization Kartbladkant. Kartbladkant. Association «topo» Kartblad. 1..* Kartbladkant. Rolle: kartbladkant

17 SOSI Produktspesifikasjon «FeatureType» KvikkleireFaresone areal med evaluering av risiko for kvikkleireskred basert på skadekonsekvens og faregrad Merknad: Kvikkleiresonene inndeles deretter i 5 "risikoklasser" basert på skadekonsekvensen og faregraden area which has been reviewed for quick clay slide hazard based on damage consequences and degree of hazard Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type arealkm2 faresonens areal i kvadratkilometer (km2) Real ngirapportnr referanse til NGI-rapport [0..1] CharacterString område skredfaregradklasse skredfaregradscore objektets utstrekning area over which an object extends graden av sannsynlighet for at det skal gå et skred Merknad: Gjenspeiler graden av usikkerhet med hensyn til områdets stabilitet basert på topografiske forhold, geologiske/geotekniske forhold og erosjonsforhold. Skredfaregradklassen er for skredtypen kvikkleire basert på en evaluering av faregrad som fremkommer av at ulike vektede faktorer gir en faregradscore (0-51) the degree of probability that there will be a landslide Note: Reflects the degree of hazard as regards the area's stability,, based upon topographic conditions, geological/geotechnical conditions and erosion conditions. For quick clay landslides the landslidehazardlevelclass is based upon a weighed hazardfactorscore (0-51) tallverdi som er fremkommet ved at de viktigste kriteriene og faktorene som påvirker faregraden for kvikkleireskred er vurdert (jfr. Tabell 2 under kap.definisjoner og forkortelser.) Flate [0..1] Integer SkredFaregradKlasse

18 SOSI Produktspesifikasjon numerical value which results from the evaluation of the influence of the most important criteria and factors on the degree of hazard of a quick clay slide (cf. Table 2 in the chapter on definitions and abbreviations.) skredkvalkartlegging skredomrid skredomrnavn skredrisikokvikkleireklasse angir status og detaljeringsgrad når det gjelder kartlegging av sonen indicates the status and degree of detail as regards the mapping of the zone unikt id-nummer for skredområde/kvikkleirefaresone unique ID number for landslide area or quick clay hazard zone stedsnavn som brukes i forbindelse med en skredhendelse place name which is used in connection with a landslide event risikoen for at et område kan bli påført skredskade, inndelt etter risikoklasser Merknad: Denne egenskapen gjengir en klassifisering av risiko for at området vil bli utsatt for skredskade. Klassifiseringsmetoden er basert på en evaluering av skadekonsekvens og faregrad. Evalueringen foretas ved at det beregnes poeng for hver sone i henhold til utarbeidde klassifiseringskriterier (se kapittel definisjoner og forkortelser) the risk that a landslide may inflict damage on an area, categorized according to risk classes Note: This attribute cites a classification of risk that the area will be vulnerable SkredKvalKartlegging Integer CharacterString [0..1] SkredRisikoKvikkleireKl asse

19 SOSI Produktspesifikasjon to landslide damage. The classification method is based on a review of damage consequences and hazard levels skredskadekonsekvensklasse skredskadekonsekvensscore hvilke økonomiske og samfunnsmessige følger et kvikkleireskred får og fare for tap av menneskeliv Merknad: Kvalitativ klassifisering av skadekonsekvens i forbindelse med fare for liv, skade på mennesker, økonomiske tap, verdiforringelse samt fare for at viktige samfunnsmessige funksjoner skal stoppe opp. For skredtypen kvikkleire er inndelingen basert på beregningen av en poengverdi basert på vektede faktorer (se kap. definisjoner og forkortelser.) i kombinasjon med skadekonsekvensen what economic and social consequences follow a quick clay slide, and risk of loss of human lives Note: Qualitative classification of consequences of damage in connection with risk of fatalities, personal injuries, financial loss, value reduction as well as the risk that important social functions can be affected poengverdi basert på vektede faktorer for skadekonsekvensen Merknad: Se nærmere definisjon i kap. definisjoner og forkortelser. value (in points) based on weighted factors for the consequences of damage Note: See more precise definition in chapter on definitions and abbreviations. [0..1] SkredSkadeKonsekvens Klasse [0..1] Integer

20 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization KvikkleireFaresone. SkredFareområderFellesegenskaper. Realization KvikkleireFaresone. KvikkleireFaresone. Association «topo» KvikkleireFaresone. Rolle: faresone 1..* KvikkleireFaresoneAvgr. Rolle: kvikkleirefaresoneavgr «FeatureType» KvikkleireFaresoneAvgr avgrensningslinje for areal med evaluering av risiko for kvikkleireskred basert på skadekonsekvens og faregrad line delimiting area for which quick clay slide hazard has been evaluated based on damage consequences and degree of hazard Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve course following the transition between different real world phenomena Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization KvikkleireFaresoneAvgr. KvikkleireFaresoneAvgr. Association «topo» KvikkleireFaresone. Rolle: faresone 1..* KvikkleireFaresoneAvgr. Rolle: kvikkleirefaresoneavgr «FeatureType» NVEFellesegenskaper abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.

21 SOSI Produktspesifikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget [0..1] DateTime Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førstedatafangstdato. datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. [0..1] DateTime fagansvar fagansvarlig institutt [0..1] CharacterString førstedigitaliseringsdato identifikasjon dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førstedigitaliseringsdato kan skille seg fra førstedatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen. [0..1] DateTime [0..1] Identifikasjon oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene [0..1] DateTime

22 SOSI Produktspesifikasjon Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering [0..1] CharacterString Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization NVEFellesegenskaper. SOSI_Objekt. Generalization SkredFaresone. NVEFellesegenskaper. Generalization SkredFareområderFellesegenskaper. NVEFellesegenskaper «FeatureType» SkredFaregrense grenselinje som viser rekkevidden for mulige skred Merknad: Resten av faresonepolygonet er ofte avgrenset av dataavgrensningslinje boundary line which shows the extent of potential avalanches/landslides

23 SOSI Produktspesifikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve course following the transition between different real world phenomena Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization SkredFaregrense. SkredFaregrense. Association «topo» SkredFaresone. Rolle: faresone 1..* SkredFaregrense. Rolle: skredfaregrense «FeatureType» SkredFareområderFellesegenskaper abstrakt objekt som bærer en egenskaper som benyttes i flere av fareområdeklassene. Benyttes til arv av egenskaper. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type prosjekturl URL-lenke til kartleggingsprosjektets informasjonsside [0..1] CharacterString rapporturl URL-lenke til rapport fra kartleggingsprosjektet [0..1] CharacterString Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization SkredFareområderFellesegenskaper. NVEFellesegenskaper. Generalization Analyseområde. SkredFareområderFellesegenskaper. Generalization KvikkleireFaresone. SkredFareområderFellesegenskaper.

24 SOSI Produktspesifikasjon «FeatureType» SkredFaresone område hvor skredfaren er nærmere vurdert/kartlagt med hensyn til sannsynlighet og rekkevidde Merknad: Skredfaresonen kan bestå av utløsningsområde og utløpsområde for skred area where the avalanche/landslide hazard has been evaluated/surveyed in more detail with regard to probability and extent Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type område objektets utstrekning Flate area over which an object extends skredstatistikksannsynlighet skredtype statistisk sannsynlighet for at det går et skred Betingelse: Egenskapen skredfaregradklasse eller skredstatistikksannsynlighet er påkrevet. skredfaregradklasse benyttes ved kvikkleire og skredstatistikksannsynlighet ved bratt terreng Merknad: Oppgis som et skred per antall år. I plan og bygningsloven skal man ta hensyn til 1000 årsskredet. statistical probability that an avalanche landslide will take place Condition: The attribute landslidehazardlevelclass or avalanchestatisticprobability is mandatory. landslidehazardlevelclass is used in the case of quick clay and avalanchestatisticprobability in the case of steep terrain Note: Indicated as a yearly probability of avalanches/landslides. In the Planning and Building Act consideration must be given for the yearly probability of 1/1000 hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse SkredSannsynlighet SkredtypeDetaljert

25 SOSI Produktspesifikasjon what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations these Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization SkredFaresone. NVEFellesegenskaper. Realization SkredFaresone. SkredFaresone. Association «topo» SkredFaresone. Rolle: faresone 1..* SkredFaregrense. Rolle: skredfaregrense «datatype» Identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.

26 SOSI Produktspesifikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type lokalid lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. CharacterString NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. navnerom versjonid navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonid for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonid er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som " T12:12:12+05:30" som versjonid. CharacterString [0..1] CharacterString Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization Identifikasjon. Identifikasjon.

27 SOSI Produktspesifikasjon «CodeList» JaNei enkel kodeliste med verdiene Ja og Nei Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Ja Ja Nei Nei Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization JaNei. JaNei «CodeList» SkredFaregradKlasse graden av sannsynlighet for at det skal gå et skred Merknad: Gjenspeiler graden av usikkerhet med hensyn til områdets stabilitet basert på topografiske forhold, geologiske/geotekniske forhold og erosjonsforhold. Skredfaregradklassen er basert på en evaluering av faregrad som fremkommer av at ulike vektede faktorer gir en faregradscore (0-51) -- Definition - - the degree of probability that there will be an landslide Note: Reflects the degree of hazard as regards the area's stability, based upon topographic conditions, geological/geotechnical conditions and erosion conditions. The landslidehazardlevelclass is based a weighed hazardfactorscore (0-51)

28 SOSI Produktspesifikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Høy Ugunstige topografiske forhold. Mangelfulle grunnundersøkelser eller grunnundersøkelsene viser ugunstige grunnforhold. Det er betydelig aktiv erosjon i vassdraget. Det har vært stor skredaktivitet i området. Terrenginngrep med stabilitetsforverrende virkning (faregradscore 26-51) Ingen Lav Middels Påvist ikkje kvikkleire/sprøbruddmateriale, eller topografiske forhold som tilsier at kvikkleireskred ikke kan forekomme Gunstige topografiske forhold. Grunnundersøkelser viser at grunnforholdene er akseptable. Det er lite eller ingen aktiv erosjon i vassdraget. Det har vært liten skredaktivitet i området. Ingen terrenginngrep, terrenginngrep har hatt gunstig innvirkning på stabiliteten (faregradscore 0-17) Mindre gunstig topografiske forhold. Mangelfulle grunnundersøkelser, eller grunnundersøkelsene viser mindre gunstige grunnforhold. Det er aktiv erosjon i vassdraget. Det har vært betydelig skredaktivitet i området. Eventuelle terrenginngrep har liten eller ingen stabilitetsforverrende virkning (faregradscore 18-25) Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization SkredFaregradKlasse. SkredFaregradKlasse «CodeList» SkredKvalKartlegging status og detaljeringsgrad vedrørende kartleggingsarbeidet -- Definition - - status, quality and degree of detail regarding the mapping work

29 SOSI Produktspesifikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Enkel undersøkelse Enkel undersøkelse av sonen, oversiktskartlegging 1 Simple investigation of the zone, overview mapping. Ingen undersøkelse Det er kun topografiske vurderinger som ligger til grunn for kvikkleirefaresonen, ingen befaring eller grunnundersøkelse. Denne kodeverdien må brukes dersom man skal utveksle soner som ikke er klassifisert 0 Sikringstiltak utført Sikringstiltak er utført 3 Supplerende undersøkelser / stabilitet Utført supplerende undersøkelser og vurdering av stabilitet Supplementary investigation and assessment of stability carried out 2 Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization SkredKvalKartlegging. SkredKvalKartlegging «CodeList» SkredRisikoKvikkleireKlasse risikoen for at et område kan bli påført skredskade, inndelt etter risikoklasser Merknad: Denne egenskapen gjengir en klassifisering av risiko for at området vil bli utsatt for skredskade. Klassifiseringsmetoden er basert på en evaluering av skadekonsekvens og faregrad. Evalueringen foretas ved at det beregnes poeng for hver sone i henhold til utarbeidde klassifiseringskriterier (se kapittel definisjoner og forkortelser.) -- Definition - - the risk that a landslide may inflict damage on an area, categorized according to risk classes Note: This attribute cites a classification of risk that the area will be vulnerable to landslide damage. The classification method is based on a review of damage consequences and hazard levels

30 SOSI Produktspesifikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Risikoklasse 0 Områder hvor det ikke er fare for kvikkleireskred. 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Områder hvor det normalt ikke vil være aktuelt å foreta noen form for videre evaluering eller tiltak. Ved et eventuelt anleggsmessig inngrep vil det kreves dokumentasjon på at sikkerheten er tilfredsstillende. Areas where any further evaluation or action will normally not be relevant. For any intervention in the form of construction, documentation that safety is satisfactory will be required. Som ved risikoklasse 1 vil det heller ikke her normalt være aktuelt å foreta noen form for videre evaluering eller tiltak. Ved et eventuelt anleggsmessig inngrep vil det kreves dokumentasjon på at sikkerheten er tilfredsstillende. As with Risk Class 1, neither will further evaluation or action normally be relevant here. For any intervention in the form of construction, documentation that safety is satisfactory will be required. Omfatter soner med til dels tett bebyggelse. Includes zones that may in part be heavily built-up. Omfatter for det meste soner med tett bebyggelse. Må gis høy prioritet i det videre arbeidet med sikring mot skred. Mainly comprising zones that are heavily built-up. Must be given high priority in the further work on preventive measures against landslide

31 SOSI Produktspesifikasjon Risikoklasse 5 Omfatter soner med høyeste skadekonsekvens og høyeste faregrad. Må gis høy prioritet i det videre arbeidet med sikring mot skred. Comprising zones with the greatest injury consequences and highest hazard level. Must be given high priority in the ongoing work of landslide prevention. 5 Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization SkredRisikoKvikkleireKlasse. SkredRisikoKvikkleireKlasse «CodeList» SkredSannsynlighet sannsynlig gjentaksintervall for skredhendelse i området (antall år) Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 100 Gjentaksintervall: 100 år Gjentaksintervall: 1000 år Gjentaksintervall: 5000 år 5000 Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization SkredSannsynlighet. SkredStatistikkSannsynlighet.

32 SOSI Produktspesifikasjon «CodeList» SkredSkadeKonsekvensKlasse hvilke økonomiske og samfunnsmessige følger et kvikkleireskred får og fare for tap av menneskeliv Merknad: Kvalitativ klassifisering av skadekonsekvens i forbindelse med fare for liv, skade på mennesker, økonomiske tap, verdiforringelse samt fare for at viktige samfunnsmessige funksjoner skal stoppe opp. For skredtypen -- Definition - - what economic and social consequences follow a quick clay slide, and risk of loss of human lives Note: Qualitative classification of damage consequence in connection with risk of fatalities, personal injuries, financial loss, value reduction as well as the risk that important social functions can be affected Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Alvorlig Risiko for skade på mennesker/tap av liv eller betydelige økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser (7-22 poeng). 2 Risk of personal injuries/loss of life or substantial economic and social consequences (7-22 points). Ikke alvorlig 0 Meget alvorlig Stor risiko for skade på mennesker/tap av liv eller meget store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser (23-45 poeng). 3 High risk of personal injuries/loss of life or very great economic and social consequences (23-45 points). Mindre alvorlig Liten risiko for skade på mennesker, tap av liv, begrensede økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser (0-6 poeng). Low risk of personal injuries, loss of life; limited economic and social consequences (0-6 points). 1

33 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization SkredSkadeKonsekvensKlasse. SkredSkadeKonsekvensKlasse «CodeList» SkredtypeDetaljert hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad 1: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse Merknad 2: Denne kodelisten er mer detaljert enn Skredtype definert i SOSI-standarden SKRED -- Definition - - what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations of these Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Fjellskred (> m3) Fjellskred (steinblokker > m3) 113 Flakskred, uspesifisert Flakskred, ikke nærmere bestemt type 137 Flomskred Flomskred 142 Ikke angitt Skredtype ikke angitt 190 Isnedfall, uspesifisert Isnedfall, ikke nærmere bestemt type 150 Jordskred Jordskred 144 Jordskred, uspesifisert Jordskred, ikke nærmere bestemt type Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data. 145 Kvikkleireskred Kvikkleireskred 141 Leirskred Leirskred 143

34 SOSI Produktspesifikasjon Lite fjellskred ( Lite fjellskred (steinblokker m3) 112 m3) Løsmasseskred, uspesifisert Løsmasseskred, ikke nærmere bestemt type 140 Løssnøskred, uspesifisert Løssnøskred, ikke nærmere bestemt type 134 Ny, ikke-godkjent skredtype Ny, ikke-godkjent skredtype Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data. 199 Skavlfall Skavlfall 151 Snøskred, uspesifisert Snøskred, ikke nærmere bestemt type 130 Steinskred, uspesifisert Steinskred, ikke nærmere bestemt type 110 Steinsprang (< 100 m3) Steinsprang (steinblokker < 100 m3) 111 Sørpeskred Sørpeskred 133 Tørt flakskred Tørt flakskred 139 Tørt løssnøskred Tørt løssnøskred 136 Tørt snøskred Tørt snøskred 132 Undervannsskred, uspesifisert Undervannsskred, ikke nærmere bestemt type 120 Utglidning av veg Utglidning av veg 160 Vått flakskred Vått flakskred 138 Vått løssnøskred Vått løssnøskred 135 Vått snøskred Vått snøskred 131

35 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization SkredtypeDetaljert. Skredtype. 5.2 Rasterbaserte data Produktspesifikasjonen beskriver ikke rasterdata

36 SOSI Produktspesifikasjon Referansesystem (Antall lovlige romlige koordinatsystem for dette produktet: 1) 6.1 Romlig referansesystem Omfang Gjelder hele spesifikasjonen Navn på kilden til referansesystemet: SOSI/EPSG Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Statens kartverk / The international Association of Oil & Gas Producers Link til mer info om referansesystemet: / Koderom: KOORDSYS / EPSG Identifikasjonskode: 22 / EPSG Kodeversjon SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5 EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august Romlig referansesystem Omfang Gjelder hele spesifikasjonen Navn på kilden til referansesystemet: SOSI/EPSG Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Statens kartverk / The international Association of Oil & Gas Producers Link til mer info om referansesystemet: / Koderom: KOORDSYS / EPSG Identifikasjonskode: 23 / EPSG Kodeversjon SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5 EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august Romlig referansesystem Omfang Gjelder hele spesifikasjonen

37 SOSI Produktspesifikasjon Navn på kilden til referansesystemet: SOSI/EPSG Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Statens kartverk / The international Association of Oil & Gas Producers Link til mer info om referansesystemet: / Koderom: KOORDSYS / EPSG Identifikasjonskode: 25 / EPSG Kodeversjon SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5 EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august Romlig referansesystem Omfang Gjelder hele spesifikasjonen Navn på kilden til referansesystemet: EPSG Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: The international Association of Oil & Gas Producers Link til mer info om referansesystemet: Koderom: EPSG Identifikasjonskode: EPSG Kodeversjon EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august Romlig referansesystem Omfang Gjelder hele spesifikasjonen Navn på kilden til referansesystemet: EPSG Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: The international Association of Oil & Gas Producers Link til mer info om referansesystemet: Koderom: EPSG

38 SOSI Produktspesifikasjon Identifikasjonskode: EPSG Kodeversjon EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august Temporalt referansesystem Navn på temporalt referansesystem UTC Omfang Gjelder hele spesifikasjonen

39 SOSI Produktspesifikasjon Kvalitet De ulike skredtypene krever litt ulike grunnlagsdata og beregningsmetodikk for å produsere faresoner. Ofte benyttes det en detaljert terrengmodell, i kombinasjon som informasjon om lokal geologi og geomorfologi, samt informasjon om tidligere skredhendelser i området. De tilhørende rapportene for de ulike skredfareprosjektene bør gjennomgås nøye før dataene benyttes. Fullstendighet Datasettet oppdateres kontinuerlig. Datasettet er en sammenstilling av kartleggingsprosjekter utført av NVE og andre aktører. Skredfaresoner skal dekke de mest skredutsatte områdene der det bor mennesker. Stedfestingsnøyaktighet Faresonene for skred i bratt terreng er kartlagt i målestokk 1:5000. Detaljeringsnivået for disse dataene tilsier bruk innenfor målestokken 1:2500 1: Faresonene for kvikkleire er kartlagt i målestokk 1: Detaljeringsnivået på datasettet tilsier bruk innenfor kartmålestokken 1: Egenskapsnøyaktighet Det kan være feil i egenskapene. Tidfestingsnøyaktighet For alle skredfaresoner er det oppgitt dato for kartlegging. Logisk konsistens Dataene følger reglene i produktspesifikasjonen.

40 SOSI Produktspesifikasjon Datafangst De ulike skredtypene krever litt ulike grunnlagsdata og beregningsmetodikk for å produsere faresoner. Ofte benyttes det en detaljert terrengmodell, i kombinasjon med informasjon om lokal geologi og geomorfologi, samt informasjon om tidligere skredhendelser i området. Områder med marin leire er kartlagt av NGU, som grunnlag for identifisering av kvikkleiresoner. Norges Geotekniske institutt (NGI) har identifisert, avgrenset og klassifisert kvikkleiresonene etter en metode utviklet av NGI (beskrevet i: Vurdering av risiko for skred. Metode for klassifisering av faresoner, kvikkleire. NGI-rapport , rev. 3, datert 18. okt. 2008). Alle sonene er befart, og det er normalt foretatt minst en grunnboring i hver sone. I soner der NGI har hatt tilgang til flere grunnundersøkelser er også data fra disse benyttet. Konsekvensvurderinger er utført på grunnlag av tolkning av kart og opplysninger fra kommunen.

41 SOSI Produktspesifikasjon Datavedlikehold 9.1 Vedlikeholdsinformasjon Omfang Hele datasettet Vedlikeholdsfrekvens Kontinuerlig Vedlikeholdsbeskrivelse Faresoner for skred i bratt terreng inngår i NVEs program for farekartlegging. Datasettet oppdateres i henhold til gjeldende prioriteringslister for skredfarekartlegging. Faresoner for kvikkleireskred oppdateres kontinuerlig.

42 SOSI Produktspesifikasjon Presentasjon 10.1 Referanse til presentasjonskatalog Det foreligger tegneregler for de ulike skredfareområdene. Disse finnes i register på Geonorge: Tegneregler for skredfaresoner finnes på: Tegneregler for kvikkleire finnes på: Omfang Gjelder hele spesifikasjonen

Produktspesifikasjon for skredfareområder

Produktspesifikasjon for skredfareområder Produktspesifikasjon for skredfareområder - skred i bratt terreng og kvikkleireskred - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg... 4 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon for skredfareområder

Produktspesifikasjon for skredfareområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon for skredfareområder - skred i bratt terreng og kvikkleireskred SOSI Produktspesifikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag Endrings-logg Desember 2014 Søren E. Kristensen Første versjon basert på standarden Måned År SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire 2 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Eksempel på SOSI produktspesifikasjon Dette er et eksempel på hvordan en produktspesifikasjon skal bygges opp for å være konform med kravene i standarden

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon - 2-1. Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1. Innledning... 4 1.2. Historikk...

Detaljer

Produktspesifikasjon: KYV_Farled

Produktspesifikasjon: KYV_Farled SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Farled 1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 SOSI Produktspesifikasjon - 1-2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag NVE - Mai 2017 SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag,

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 1

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesifikasjon - 2-1. Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1. Innledning... 4 1.2. Historikk...

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser 4

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon 20150101 Desember 2014 SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 - 0 - Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Fiskerihavner v Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Fiskerihavner v Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 1 av 13 Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg... 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -2- Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4 Gjelder for: Geomatikkbransjen i Norge Retningslinjer for forholdet mellom fagområdestandarder og produktspesifikasjoner, og deres objektkataloger Dokumentansvarlig: IT-standarder og teknologiutviklingsseksjonen

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner 20160315 Produktspesifikasjon Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Siidaområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Markagrensen

Produktspesifikasjon: Markagrensen Produktspesifikasjon: Markagrensen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20170201 Kartverket februar 2017 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20170703 Kartverket juli 2017 1 Endrings-logg Versjon Dato

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner - Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner - Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg - 3-1.1 Innledning - 3-1.2 Historikk - 3-1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Snø- og steinskred - aktsomhetsområder

Produktspesifikasjon: ND_Snø- og steinskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Snø- og steinskred aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snø- og steinskred - aktsomhetsområder 2 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 Produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 1 Innledning, historikk og endringslogg 1 av 2 Norges geologiske

Detaljer

Produktspesifikasjon: Markagrensen

Produktspesifikasjon: Markagrensen Produktspesifikasjon: Markagrensen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20160801 Kartverket August 2016 1 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0 Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Eksplosivanlegg

Produktspesifikasjon: Eksplosivanlegg Side 1 av 39 Produktspesifikasjon: Eksplosivanlegg Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk... 5 1.3 Endringslogg... 5 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 2 1.1 Innledning 2 1.2 Historikk 2 1.3 Formål og omfang 2 1.4 Referanser 2 1.5 Endringslogg 2 2 Oversikt over produktspesifikasjonen

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20161201 Kartverket Desember 2016 1 Endrings-logg Versjon

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Reinbeiteområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i friluftsområder

Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i friluftsområder Produktspesifikasjon: Nasjonal database for tilgjengelighet i friluftsområder 2 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 5 1.1 Innledning 5 1.2 Historikk 5 1.3 Endringslogg 5 Dette er første versjon

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innhold

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Reinbeiteområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Fagområde: Generelle typer

Fagområde: Generelle typer SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Generelle typer 230407: Endret multiplisitet på informasjon og prosesshistorie fra 0..1 til 0..* SOSI standard generell objektkatalog versjon

Detaljer

Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer

Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Verneverdig tette trehusmilljøer, versjon 20160503 Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon - 1-1

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Restriksjonsområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 0 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner

Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Administrative enheter Norges fylker og kommuner Versjon 3.0.20131001 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning

Detaljer

Skredfarekart og arealplanlegging. Eli K. Øydvin, NVE

Skredfarekart og arealplanlegging. Eli K. Øydvin, NVE Skredfarekart og arealplanlegging Eli K. Øydvin, NVE NGU-dagen 9. februar 2010 Ansvarsområde NVE Oppdrag NVE: Forebygging av skader som følge av flom (vassdrag) og skred Helhetlig modell, 5 arbeidsområder:

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 1 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Beredskapsdepot v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Beredskapsdepot v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.1 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

Plan for skredfarekartlegging

Plan for skredfarekartlegging Plan for skredfarekartlegging 1 Forebyggende kartlegging av fare Hovedmål NVE knyttet opp mot skredfarekartlegging Ivareta sikkerhet og beredskap i kraftforsyning og sikre samfunnet mot skred og vassdragsulykker

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Foreslåtte naturvernområder, versjon Produktspesifikasjon: Foreslåtte naturvernområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Foreslåtte naturvernområder, versjon Produktspesifikasjon: Foreslåtte naturvernområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Foreslåtte naturvernområder versjon 20141201 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon: ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0

SOSI Produktspesifikasjon: ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0 - 0 - : ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse til Det

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Siidaområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Restriksjonsområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Kulturmiljøer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Kulturmiljøer SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Kulturmiljøer SOSI Produktspesifikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Korallrev

Produktspesifikasjon: Korallrev SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Korallrev Endrings-logg 2014-oktober 2014-oktober 2014-Desember Per Arne Horneland Per Arne Horneland Per Arne Horneland Første versjon basert på standarden

Detaljer

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Jordkvalitet Foto:Siri Svendgård-Stokke / Skog og landskap SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner.

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner. SOSI Produktspesfikasjon - 1 - Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner. SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg 6 1.1 Innledning 6 1.2

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011

SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011 SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011 Om SOSI og SOSI-arbeid Mål: Gi en første innføring i organiseringen av SOSI-arbeidet Erling Onstein, SOSI-sekretariatet, SK/STU 1 Introduksjon til SOSI Innhold Mål med

Detaljer

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Jordkvalitet Foto:Siri Svendgård-Stokke / NIBIO SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Temadata flom og skred fra NVE og bruk av laserdata

Temadata flom og skred fra NVE og bruk av laserdata Temadata flom og skred fra NVE og bruk av laserdata Eli K. Øydvin Seksjon for skred- og flomkartlegging 05.05.2015 1 Innhold Bakgrunn for NVEs farekartlegging Temadata flom og skred fra NVE Temadata og

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Hvordan kan kommunen ha glede av NVEs DOK-data? Lars Ove Gidske Skred- og vassdragsavdelingen Region Sør NVEs organisasjon 3 Norges vassdrags- og energidirektorat Kartverk

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Beitehage

Produktspesifikasjon: Reindrift Beitehage SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Reindrift Beitehage Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4

Detaljer

Produktspesifikasjon: Mulighet for marin leire, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Mulighet for marin leire, versjon 1.0 1 Produktspesifikasjon: Mulighet for marin leire, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ISPSHavneanlegg v Produktspesifikasjon: ISPSHavneanlegg Versjon

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ISPSHavneanlegg v Produktspesifikasjon: ISPSHavneanlegg Versjon SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Produktspesifikasjon: ISPSHavneanlegg Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.0 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Produktnavn: Statlig sikra friluftslivsområder versjon 20141101 Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon)

Detaljer

Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. NVE Retningslinjer 1/2008

Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. NVE Retningslinjer 1/2008 Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag NVE Retningslinjer 1/2008 Formål og virkeområde Bidra til å redusere samfunnets sårbarhet mot flom og andre faremomenter knyttet til prosesser i og

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Hvordan kan kommunen ha glede av våre DOK-data? (og litt andre data ) Kristin Ødegård Bryhn Skred- og vassdragsavdelingen, Region Øst Seksjon for areal- og sikring NVEs

Detaljer

Skredfarekartlegging

Skredfarekartlegging Skredfarekartlegging Tilgjengelige skredfarekart til bruk i arealplanlegging Sjefgeolog Dr.ing. Terje H. Bargel Skred og vassdragsavdelingen NVE Seksjon for skredkunnskap og -formidling Prof. II NTNU En

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.0 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0 Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

DOK NVE sine temadata

DOK NVE sine temadata DOK NVE sine temadata Odd Are Jensen Seksjon for skredkunnskap og formidling Førde 25.02.2016 Innhald Kvar finn du NVE sine temadata NVE si farekartlegging NVE sine temadata i DOK Gjennomgang av skred

Detaljer

DOK NVE sine temadata

DOK NVE sine temadata DOK NVE sine temadata Aart Verhage Seksjon for skredkunnskap og formidling Førde 02.03.2016 Innhald NVE sine temadata i DOK Kvar finn du NVE sine temadata NVE si farekartlegging Gjennomgang av skred og

Detaljer

Produktspesifikasjon: AR50 (Arealressurskart i målestokk 1:50.000)

Produktspesifikasjon: AR50 (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: AR50 (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) Storgrytdalen i Stor-Elvdal, Foto: Lars Østbye Hemsing / NIBIO SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 4 av SOSI Produktspesifikasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Evaluering av risiko for kvikkleireskred Nedre Eiker kommune 20001008-17 2 juni 2005 Oppdragsgiver: Norges vassdrags - og energidirektorat Kontaktperson: Erik Endre

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Skreddata. Fagområde: Skreddata

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Skreddata. Fagområde: Skreddata SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Skreddata SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk og status......6

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-AR5 4.6

Produktspesifikasjon FKB-AR5 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-AR5 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 4

Detaljer

Geofarer i Norge i dagens og fremtidens klima. Christian Jaedicke Norges Geotekniske Institutt

Geofarer i Norge i dagens og fremtidens klima. Christian Jaedicke Norges Geotekniske Institutt Geofarer i Norge i dagens og fremtidens klima Christian Jaedicke Norges Geotekniske Institutt Undersøker sammenheng mellom vær og skredhendelser Situasjonen i dagens og fremtidens klima Studerer hele landet

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verdifulle kulturlandskap, versjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verdifulle kulturlandskap, versjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon 20141201 Ett av 22 utvalgte kulturlandskap, Foto: Oskar Puschmann SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk

Detaljer

Sosi Generell del Generelle typer

Sosi Generell del Generelle typer SOSI Generell del 1 Standarder geografisk informasjon Sosi Generell del Generelle typer Versjon 4.5 mai 2014 SOSI Generell del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering og introduksjon... 4 1.1 Historikk og

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner

Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner Side 1 av 16 Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner Versjon 2013-11-01 1 Innledning 3 1.1 Hva er en produktspesifikasjon 3 1.2 Hva produktspesifikasjoner skal brukes til 3 1.3 SOSI produktspesifikasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur SOSI-standard - versjon 1.0 01.12.2011 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Primærdata Kystkontur Side 1 av 51 Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur 1 av Statens kartverk desember 2011 SOSI-standard

Detaljer

Produktspesifikasjon. Skredpunkt (ID=824) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser

Produktspesifikasjon. Skredpunkt (ID=824) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2016-03-07 Definisjon: Kommentar: Alle Skredpunkt (ID=824) Strekning som er utsatt for skred og hvor det

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

NVE sine kartverktøy og nettsider til hjelp for arealplanleggere

NVE sine kartverktøy og nettsider til hjelp for arealplanleggere NVE sine kartverktøy og nettsider til hjelp for arealplanleggere Skredfarekartlegging Senioringeniør Aart Verhage Seksjon for skredkunnskap og formidling 1 NVE sine kartverktøy og nettsider - kort om andre

Detaljer