Agenda 2014 Forbrukerombudets prioriteringer for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda 2014 Forbrukerombudets prioriteringer for 2014"

Transkript

1 Agenda 2014 Forbrukerombudets prioriteringer for 2014

2 2

3 Forord Forbruk er en bærebjelke i moderne økonomi. Det gjør forbrukerne til viktige aktører i samfunnsøkonomien. Derfor er det også stor konkurranse om forbrukernes oppmerksomhet og penger. Det er viktig at denne konkurransen går redelig for seg, slik at markedene fungerer og forbrukerne ikke blir skadelidende. Flere myndigheter fører tilsyn med at konkurransen i markedet fungerer, blant annet Konkurransetilsynet og sektorspesifikke tilsyn som Post- og teletilsynet og Finanstilsynet. Forbrukerombudet har et spesielt ansvar for å føre tilsyn med den delen av markedet som henvender seg direkte til forbrukerne. Det er de næringsdrivende som i første rekke bestemmer hvilken informasjon som går ut til forbrukerne om pris og varens egenskaper, i form av reklame eller annen kommersiell kommunikasjon. Det er som regel også de næringsdrivende som utformer de standardkontraktene som skal gjelde for kjøp av varer eller tjenester. Markedsføringsloven inneholder regler om denne kommunikasjonen, og Forbrukerombudet fører tilsyn etter loven med at de næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår ikke er urimelig overfor forbrukerne. Markedsføringsloven er bransjenøytral, og gjelder dermed for alle de livsområdene forbrukerne ferdes på. Med 30 ansatte er Forbrukerombudet nødt til å velge hvilke markeder vi skal gå inn i. Vi prioriterer i hovedsak de markedene som har økonomisk størst betydning for flest forbrukere: finans, IKT og bolig. Men vi må også se på andre markeder. Nytt for 2014 er at vi ser nærmere på ulike aspekter innen bilmarkedet, ettersom det å ha bil har stor innvirkning på hverdagsøkonomien til et flertall av den voksne delen av norske forbrukere. Markedsføring og handel skjer over landegrenser, og flere av de næringsdrivende som norske forbrukere forholder seg til hver dag er globale selskaper uten representasjon i Norge. Vi prioriterer derfor å ha et nært samarbeid med tilsynsmyndigheter i Europa, og dette arbeidet blir stadig bedre og mer operativt. Flere av de lovene som skal ivareta forbrukerne utformes i EU. Dette må vi være med på å påvirke. I 2014 er det blant annet viktige reguleringer innen ekom og betaling som er til behandling, og dette er prosesser vi allerede er inne i. Som det fremgår av de følgende sidene, skal Forbrukerombudet jobbe på mange viktige områder i 2014 for å bidra til et enklere og tryggere marked for forbrukerne. Nydalen, 23. januar 2014 Gry Nergård, forbrukerombud 3

4 Finansielle tjenester Finansielle tjenester omfatter blant annet lån og kreditt, betaling, forsikring og sparing. Dette er tjenester alle forbrukere bruker. Kostnader knyttet til disse tjenestene legger ofte beslag på store deler av forbrukernes husholdningsbudsjett, og kan være kompliserte for forbrukerne å sette seg inn i. Forbrukerombudet er derfor opptatt av at opplysninger som blir gitt i markedsføring av finansielle tjenester må gi forbrukerne et riktig bilde av innholdet i, og kostnadene knyttet til tjenestene. Samtidig må de næringsdrivende ha rimelige og balanserte vilkår i avtalene de bruker i forbrukermarkedet. Forbrukere er avhengig av finansielle tjenester gjennom hele livsløpet, og kravene til markedsføring, informasjon og avtalevilkår vil endre seg etter hvilken livsfase man befinner seg i. Mens betalingskort tidligere har vært forbeholdt barn fra 13 års-alderen, ser flere banker på muligheten for å tilby kort til enda lavere aldersgrupper. Kravene til sikkerhet, informasjon og rådgivning til barn og foreldre må være strengere enn når disse tjenestene tilbys mer erfarne forbrukergrupper. Vi er i dialog med FNO om en mønsteravtale for betalingskort for barn under 13 år. Dette arbeidet fortsetter i I den andre enden av et forbrukerliv kommer pensjonsalderen. Norge står på trappene av store omleggelser i pensjonssystemet. Forbrukerne vil få større valgfrihet, men vil også kunne eksponeres for større økonomisk risiko. Valget man tar kan avgjøre levestandarden i pensjonsalderen. Derfor er det svært viktig at markedsføringen og rådgivningen av pensjonssparingsprodukter skjer på en balansert måte. Betalingstjenester er en av de tjenestene forbrukerne bruker hyppigst og er mest avhengig av. Nye digitale løsninger åpner for stadig nye måter å tilby betalingstjenester på. Foruten betaling med kontanter og betalingskort, kan for eksempel mobiltelefon flere steder benyttes som betalingsinstrument. Vi vil arbeide for at forbrukere får like rettigheter uavhengig av betalingsinstrument, og bidra til at vilkårene for bruk av betalingstjenester er balanserte og klare, og at markedsføringen ikke er villedende. Forbrukerombudet har det siste året også sett nærmere på nye kontantløse betalingssystemer som festivalkort og ulike gavekort. Også her er vi opptatt av at det skal være like trygt for forbrukerne å bruke kontantløse betalingssystemer som det er å bruke vanlige bankkort. Opptak av lån og kreditt kan ha store konsekvenser for enkeltforbrukere og deres familier. Det er derfor spesielt viktig at markedsføringen av slike tjenester ikke er villedende. Forbrukerombudet vil også i år gjennomføre kontrollaksjoner i alle typer markedsføringskanaler for å påse at markedsføring av kredittavtaler inneholder de lovpålagte prisopplysningene. Forbrukerombudet er opptatt av at regelverket på finansområdet gir godt forbrukervern, og at viktige norske forbrukerrettigheter ikke svekkes som følge av harmonisering av regelverk i EØS-området. Ombudet vil derfor også i 2014 bruke ressurser på høringsuttalelser og andre innspill til lovgivningsprosessene. 4

5 Bustad Kjøp av bustad er for dei fleste forbrukarar den største økonomiske investeringa i løpet av livet. Det er difor avgjerande at marknadsføring av både nye og brukte bustadar ikkje inneheld uriktige eller villeiande opplysingar. Det er også avgjerande for forbrukaren at kontraktane på bustadmarknaden er klare og balanserte, og i samsvar med gjeldande regelverk. Bustadmarknaden er stadig i endring, og etter lang tid med stigande bustadprisar ser ein ei utflating av bustadprisane hausten Endringar i marknaden fører ofte til nye og kreative marknadsføringstiltak, og kan også føre til at nye prosjekt som er starta blir sett på vent eller stansa. Forbrukarombodet vil følgje utviklinga nøye framover, slik at vi kan fange opp moglege nye forbrukarutfordringar på eit tidleg stadium. Kjøp av prosjektert bustad kan reise mange forbrukarproblem fordi avtalen om kjøp kjem i stand før bustaden er ferdig. Forbrukaren får mellom anna ikkje undersøkt bustaden på førehand eller påverka utbyggaren si framdrift. Forbrukarombodet har dei siste åra arbeidd mykje med å sikre at forbrukaranes interesser blir ivaretatt ved kjøp av prosjekterte bustader. Vi vil også i 2014 følgje opp arbeidet med å sjå til at utbyggarane og prosjektmeklarane ikkje nyttar urimelege kontraktar. I forlenginga av dette vil Forbrukarombodet også kartlegge marknaden for mindre utbyggarar, eplehageutbyggarar.. Ein bustadmarknad med høge prisar og krav til 15 prosent eigenkapital gjer det også utfordrande å komme inn på bustadmarknaden særleg for unge forbrukarar. Dette gjer at leige er meir utbreidd hjå denne forbrukargruppa, og også i leigeforhold dukkar det opp potensielle forbrukarproblem. Forbrukarombodet vil difor i 2014 arbeide med husleigekontraktar der vi vil sjå generelt på potensielt urimelege vilkår, og særleg på vilkår for vedlikehald. Forbrukarombodet fører eit aktivt tilsyn med marknadsføring av bustad og eigedomsmeklingstenester. Bransjenorma for marknadsføring av bustad vart revidert i 2013 i samarbeid med eigedomsmeklingsbransjen og endringane bidreg til at det blir enklare å samanlikne ulike bustadar med kvarandre. Forbrukarombodet vil føre tilsyn med marknadsføring av bustad etter reglane i lova og bransjenorma, og sette i verk tiltak dersom det blir nødvendig. Vi vil halde eit særleg auge med marknadsføringstiltak som følgje av endringar i bustadmarknaden. Under dette vil vi også følgje med på eventuell bruk av lokkeprisar. 5

6 IKT informasjons- og kommunikasjonsteknologi IKT er en forkortelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og omfatter blant annet mobilt og fast bredbånd, mobiltelefoni, TV og ulike digitale ytelser. Dette er produkter og tjenester som har stor praktisk, sosial og økonomisk betydning for forbrukerne. Forbrukerombudet ser dessverre at IKT-tjenester ofte har lange og kompliserte standardvilkår. I en del tilfeller er de også ubalanserte i favør av den næringsdrivende. Forbrukerombudet er i forhandlinger med telebransjen om vilkår for bruk av fasttelefon og mobiltelefoni, med sikte på å gjøre abonnementsvilkårene mer balanserte og lettere å forstå, og for at sikkerhetsmekanismene mot uønsket forbruk blir bedre. Forbrukerombudet har i lengre tid arbeidet for å begrense bruken av urimelige innelåsende mekanismer, og grepet inn mot bindingstid, lang oppsigelsestid, operatørlås og høye bruddgebyrer på ekomtjenester. I 2013 ble 23 tilbydere av TV- og strømmetjenester kontrollert. Forbrukerombudet har i dialog med tilbyderne oppnådd enighet om kortere oppsigelsestider, redusert bruk av bindingstid, og lettere adgang for forbrukere til å si opp uønskede abonnementer. I året som kommer vil vi gjennomføre kontrollaksjoner for å sikre at kravene følges. Forbrukerombudet mottok i 2013 en klage fra RiksTV på ulike tilbyderes bruk av vilkår om kjøp av TV som grunntjeneste for å kunne få internettilknytning fra samme leverandør. Forbrukerombudet vil i året som kommer kartlegge bruken av vilkår om tvungent koblingssalg, og vurdere om dette er urimelig og i strid med loven. Prisinformasjonen i markedsføring av IKT-tjenester skal være riktig og tilstrekkelig veiledende, slik at det blir enkelt å orientere seg i markedet og sammenligne ulike tilbud. Mange tilbydere har brukt lokketilbud eller fremhevet enkelte priselementer i markedsføringen uten at det samtidig opplyses tydelig om øvrige vesentlige forutsetninger for tilbudet som bindingstid og totalpris. Forbrukerombudet vil overvåke markedsføringen og sanksjonere lovbrudd der sakens alvorlighet og hensynet til forbrukerne tilsier det. Mobil datatrafikk er i rask vekst, og økt bruk gjør at hastighet på mobildata blir stadig viktigere for forbrukere. Forbrukerombudet vil arbeide for at angivelse av hastighet og eventuelle bruksbegrensninger på internettilknytning ikke skal være villedende, slik at forbrukerne kan ta informerte valg ved kjøp av internettilknytning. De siste årene har det skjedd en kraftig utvikling i forbrukernes mediebruk og en rekke nye markedsføringskanaler og kommunikasjonsplattformer er blitt en naturlig del av hverdagen. Forbrukerbeskyttelsen etter markedsføringsloven skal være like effektiv uavhengig av hvilke medier eller teknologier som brukes til markedsføring. Forbrukerombudet vil følge utviklingen tett, og ta initiativ til og bidra i diskusjon i internasjonale fora om hvordan nye markedsføringsmetoder skal reguleres. 6

7 Internasjonalt arbeid Forbrukerombudet har i mange år prioritert å jobbe for at internasjonalt samarbeid, både innen EU og for øvrig, blir mest mulig effektivt. Gjennom EØS-avtalen implementeres EUs regelverk på forbrukerområdet i norsk rett. I markedsføringsloven av 2009 utgjør EU-direktivet om urimelig handelspraksis en vesentlig del av reglene i loven. Det er derfor viktig for Forbrukerombudet å delta i diskusjoner med Kommisjonen og andre europeiske forbrukermyndigheter om anvendelsen av direktivet, samt følge praksis fra EU-domstolen og forvaltning og domstoler i de andre EUlandene. Den såkalte samarbeidsforordningen legger til rette for et forpliktende samarbeid mellom håndhevingsmyndighetene som beskytter forbrukere mot urimelig handelspraksis og avtalevilkår i EU/EØS-landene. Forbrukerombudet deltar aktivt i dette arbeidet. Forbrukerombudet har de siste årene også arbeidet aktivt både på nasjonalt og europeisk nivå for å sikre at lovgivning fra EU ikke medfører at rettighetene til norske forbrukere svekkes. Dette arbeidet vil ombudet fortsette i 2014, hvor blant forslag fra EU-kommisjonen til ny ekomforordning og nytt betalingstjenestedirektiv truer med å redusere beskyttelsen for norske forbrukere. De nordiske forbrukerombudene samarbeider om enkeltsaker som er aktuelle i alle de nordiske landene, og søker også å utarbeide felles holdninger til mer generelle forbrukerspørsmål. Samarbeidet foregår på alle nivåer i organisasjonene. Forbrukerombudet ønsker også å bidra til et tettere samarbeid med øvrige nordiske forbrukerorganer innen forskning og forbrukerpolitikk. I tillegg til å arbeide på nordisk og europeisk nivå deltar også Forbrukerombudet i ICPEN (International Consumer Protection Enforcement Network), som er et uformelt nettverk av tilsynsorganer fra over 50 land. Arbeidet består i blant annet informasjonsdeling, arbeid for å lette samarbeidet på tvers av landegrensene og samarbeid om konkrete saker eller problemstillinger. Forbrukerombudet vil i 2014 følge opp arbeidet med mobilbetaling som ombudet har stått i spissen for de siste årene. OECD har de siste årene spilt en stadig viktigere rolle på forbrukerområdet, blant annet gjennom arbeid med netthandel. Forbrukerombudet vil derfor delta aktivt i OECDs arbeid. Bekjempelse av spam er en viktig oppgave, og et godt og forpliktende internasjonalt samarbeid er en nøkkel til å lykkes. Forbrukerombudet deltar i London Action Plan, som er et internasjonalt samarbeidsforum der både offentlige organer, interesseorganisasjoner og enkeltbedrifter deltar. 7

8 Sårbare forbrukargrupper Enkelte forbrukargrupper er meir sårbare enn andre. Dette kan mellom anna skuldast alder, erfaring, økonomisk situasjon, ulik grad av digital kunnskap og kor tilgjengelege dei er for ulike typar marknadsføring. Barn er ei populær forbrukargruppe som vert utsett for mykje marknadsføring og kommersielt press. Samtidig er barn ei sårbar og lettpåverkeleg målgruppe, som har og treng eit særleg vern når det gjeld marknadsføring og avtaleinngåing. Blant problemstillingane vi ser på barneområdet er den auka bruken av verkemiddel som tilgift og konkurransar og bruk av oppmodingar til kjøp retta direkte til barn. Den nye digitale kvardagen skapar særlege utfordringar knytt til bruk og kjøp av digitale tenester. Forbrukarombodet er opptatt av at barn skal kunna bruke dei moglegheitene som ligg i digitale medium, og det skal leggjast til rette for at dette kan skje på ein trygg og sikker måte. Den siste tida har barn som målgruppe for marknadsføring også fått auka merksemd i internasjonale fora. Forbrukarombodet har i mange år jobba med problemstillingane og opparbeidd seg mykje kunnskap og erfaring. Vi vil difor bidra i det internasjonale arbeidet der det er behov, og vere med i pågåande prosessar om kjøp av digitale ytingar i spel (in-app-kjøp) i både ICPEN og CPC. Unge vaksne forbrukararar må ta val som for mange har store økonomiske konsekvensar. Dette kan vere val av utdanning, kjøp eller leige av bustad, utanlandsopphald og avtalar om finans- og forsikringsprodukt. Dette kan vere utfordrande når dei i mange tilfelle manglar erfaring frå forbrukarmarknaden. Unge vaksne er samtidig ei ettertrakta målgruppe for dei næringsdrivande. Dei har ofte eit høgt forbruk, og vert lett påverka av marknadsføring og kjøpepress. Forbrukarombodet har over lengre tid bidrege til å setje utfordringar dei unge vaksne møter på dagsorden, og å gjere næringsdrivande og myndigheiter meir medvetne på unge vaksne som ei potensielt sårbar forbrukargruppe. Dette arbeidet vil vi halde fram med i Viktige satsingsområde vil vere privatskular, huseleige og finansielle tenester. Dei eldre forbrukarane, seniorane, er ofte både ressurssterke og godt rusta økonomisk. Dei har likevel i enkelte tilfelle manglande kunnskap og erfaring om den nye digitale kvardagen, og i gitte situasjonar kan dei vere meir utsatt for villeiande eller aggressiv marknadsføring og urimelege avtalevilkår. Finansielle tenester, reise og telefonsal frå frivillige organisasjonar er område kor Forbrukarombodet ser særskilde utfordringar for forbrukargruppa. Desse utfordringane vil vi sjå nærmare på i

9 Skjult reklame Reklame skal fremstå som reklame, og skjult reklame er forbudt etter markedsføringsloven uavhengig av hvilket medium annonsøren velger å bruke. Regler rundt TV- og radioreklame og produktplassering finnes i kringkastingsloven. I tillegg har pressen et eget presseetisk regelverk, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten, der skjult reklame er grundig omtalt. Likevel ser Forbrukerombudet en økning i skjult reklame og sammenblanding av redaksjonell omtale og markedsføring i flere medier. Dette gjelder kanskje særlig i sosiale medier, men også i mer tradisjonelle medier som nettaviser og livsstilsmagasiner. I takt med at både kanalene og metodene som brukes i markedsføring utvikler seg, blir også prinsippet om at reklame skal fremstå som reklame utfordret. For mediebransjen har forbrukernes utstrakte internettbruk åpnet for nye inntektsmuligheter, og enkelte av de nye annonseringsmetodene er ikke alltid like klart adskilt fra det redaksjonelle innholdet. Mengden av reklame i sosiale medier som blogg og Facebook har økt de siste årene, og mye av reklamen kan ofte være vanskelig å gjennomskue. Forbrukerombudet har i mange år arbeidet for å få slutt på bruken av skjult reklame på blogg, men vi har også sett at dette blir en stadig mer aktuell problemstilling i andre sosiale medier, som Facebook, Twitter og Instagram. Reklame i sosiale medier blir gjerne utformet med et mer "personlig" preg enn den tradisjonelle reklamen, noe som igjen gjør at reklamebudskapet ikke lenger er like synlig. Når reklamen i tillegg blir formidlet gjennom en kanal der man i utgangspunktet deltar for å få informasjon om venner og kjente, blir reklamen kanskje enda vanskeligere å gjennomskue. Forbrukerombudet vil følge med på utviklingen av skjult reklame i sosiale medier, og holde oss oppdatert på nye markedsføringskanaler der skjult reklame kan være en problemstilling. Forbrukerombudet ønsker å bidra til at reklamen blir lettere å identifisere i alle medier, og vil jobbe videre med dette i

10 Prisopplysninger Et av de mest brukte markedsføringsbudskapene er at varene/tjenestene som markedsføres er billige og/eller satt ned i pris. Svært mange forbrukere er prisbevisste. Erfaring viser imidlertid at dette kan være vanskelig fordi prisopplysninger kan være utelatt, uriktige eller villedende. Spesielt vanskelig kan det bli når varer og tjenester i utgangspunktet har en komplisert prisstruktur. Forbrukerombudet har i mange år arbeidet for at forbrukerne lettest mulig skal kunne orientere seg om prisene og for å motvirke at forbrukere skal bli villedet til å betale mer enn nødvendig. Den 1. januar 2013 trådte ny prisopplysningsforskrift for varer og tjenester i kraft. Den pålegger alle tjenestetilbydere å ha oppdaterte prislister på hjemmesiden. Forbrukerombudet vil i året som kommer gjennomføre kontrollaksjoner og behandle enkeltsaker for å påse at reglene blir fulgt. Tilsvarende er det viktig at forbrukerne ikke villedes av uriktig prisfordeler i markedsføringen. Villedende salgsmarkedsføring hvor førpriser mangler eller ikke er reelle har vist seg å være et problem i flere bransjer. Forbrukerombudet har også registrert at flere aktører innenfor ulike bransjer bruker villedende prissammenligninger med veiledende pris, en høyere etterpris etter kampanje, samt forskjellige former for introduksjonstilbud. Forbrukerombudet har i 2013 fulgt opp flere bransjer, gjennomført kontroller og stanset villedende prismarkedsføring. Dette arbeidet vil fortsette i året som kommer. Forbrukerombudet har i 2013 også behandlet flere saker vedrørende bruk av prisgarantier/prisløfter og billigstpåstander. Svært få av aktørene har kunnet dokumentere at de har de laveste prisene i sitt marked. Forbrukerombudet registrerer en økende bruk av prisløfter i ulike bransjer og at flere aktører innenfor samme bransjen har prisløfter. Ombudet vil gjennomføre kontroller av markedsføringen i utvalgte bransjer og behandle enkeltsaker der forbrukerhensynene er tilstrekkelig sterke. Ombudet vil også fatte forbudsvedtak med tvangsmulkt dersom vilkårene for dette er oppfylt. Prisopplysninger er også omtalt under andre bransjer i virksomhetsplanen, blant annet IKT, Finans, Strøm, Bil og Sårbare forbrukere. 10

11 Bil Det er dyrt å ha bil. Uavhengig av om du kjøper en ny eller brukt bil, er de årlige driftskostnadene høye. Enhver bileier må betale forsikring, bompenger, bensin og årsavgift. I tillegg kommer månedlige låne- eller leasingsutgifter og gjerne en verkstedsregning eller to. Å ha bil har derfor stor innvirkning på hverdagsøkonomien til et flertall av den voksne delen av norske forbrukere. Mange forbrukere lurer på om de skal kjøpe eller lease når de vurderer ny bil. Dette valget kan bety mye både økonomisk og rent praktisk. En bil taper seg i verdi over tid, særlig de første tre årene. Varigheten på leasingavtaler er stort sett tre år. Leasing kan derfor være et fristende alternativ for dem som ønsker eller har behov for å bytte bil hyppig. Mange av de store bilforhandlerne tilbyr også finansiering og markedsfører i økt utstrekning en svært lav rente og månedsleie på sine leasingavtaler. Dette virker forlokkende på mange forbrukere. Men får ikke forbrukerne gode nok prisopplysninger før kontraktinngåelse, kan leasingavtalen bli dyrere enn forventet. Det samme gjelder kontraktsvilkår, som vilkår om at forbrukerne må ta regningen for unormal slitasje og at reparasjoner kun utføres på merkeverksteder. Vi vil derfor i 2014 føre tilsyn med markedsføringen av leasingavtaler og vurdere rimeligheten av vilkår i leasingkontrakter. Nybilgarantien gjør ofte at en del forbrukere velger å kjøpe ny bil istedenfor brukt eller å lease bil. Bilforhandlere har ikke rett til å sette som vilkår for nybilgarantien at reparasjoner utføres på merkeverksteder eller at det kun brukes originaldeler. Forbrukerne står i utgangspunktet fritt. Dette er en viktig forbrukerrettighet fordi denne typen tjenester er kostbare og man kan spare mye penger på å velge et prisgunstig verksted. Det er stor konkurranse i bilverkstedbransjen. Manglende priser eller kompliserte og uoversiktlige pristilbud gjør at det er vanskelig for forbrukerne å sammenligne priser. Mange verksted tilbyr prisløfter og garantier, men setter som vilkår at forbrukerne selv må innhente skriftlige tilbud fra andre aktører. Dette er tidkrevende og forbrukerne blir ofte møtt med at tilbudene ikke er sammenlignbare. Et oversiktlig marked der forbrukerne enkelt kan sammenligne priser på verkstedtjenester og får god prisinformasjon i forkant av inngåelse av lånog leasingavtaler, er dermed avgjørende for at forbrukerne skal kunne ta gode økonomiske valg. Forbrukerombudet vil se på disse problemstillingene i 2014 og vi tar sikte på å samarbeide med bransjeorganisasjonene i arbeidet. Privat parkeringshåndheving er et område hvor Forbrukerombudet fortsatt ser mange forbrukerutfordringer. Parkeringshåndheving på privat grunn er i liten grad lovregulert per i dag og Forbrukerombudet har lenge tatt til orde for en bedre og mer helhetlig regulering av dette området. Forbrukerombudet vil i 2014 fortsatt arbeide for at det etableres rimelige og klare lovfestede forbrukerrettigheter på parkeringsområdet. 11

12 Transport Nordmenn bruker mye tid og penger på reise. Flyselskap, pakkereiseleverandører og formidlere forsøker å kapre kunder gjennom omfattende markedsføringskampanjer, og det lanseres stadig nye rutetilbud og destinasjoner fra aktørene på dette markedet. Samtidig har blant annet store forsinkelser på langdistanseruter, flykonkurser og omfattende stenginger av flyplasser i Europa tydelig vist hvor viktig passasjerrettigheter er. Fly- og togpassasjerers rettigheter, samt forbrukernes rettigheter ved pakkereiser, er i stor grad regulert gjennom felles regelverk i hele EU/EØSområdet. Forbrukerombudet gir innspill til EU-kommisjonen og departementene når nye regler skal utarbeides i EU og når reglene skal implementeres i Norge. Stadig flere forbrukere handler flybilletter og pakkereiser på nettet, og det er mange tilbydere. Forbrukerombudet vil jobbe videre for å sikre at forbrukerne får god informasjon om pris, vilkår og de rettighetene de har krav på når de kjøper reiser. Det er også viktig at aktørenes avbestillingsvilkår er rimelige og balanserte. Den sterke konkurransen i markedet, kombinert med stor reiseaktivitet blant norske forbrukere, fører til at flyselskaper jevnlig markedsfører billige flybilletter. Ofte opplever forbrukerne at de ikke finner billetter til de markedsførte prisene, eller at ulike gebyrer gjør billettene langt dyrere enn reklamen lover. Forbrukerombudet er opptatt av at markedsføringen skal gi klare og fullstendige prisopplysninger, slik at forbrukerne enkelt kan sammenligne ulike tilbud. Forbrukerombudet vil også i 2014 jobbe for at vilkårene for flyreiser som presenteres for norske forbrukere skal være rimelige, klare og lett tilgjengelige. Passasjerene har eksempelvis gode rettigheter ved forsinkelser og kanselleringer via EU-regulering, men disse reglene følges ikke alltid i flyselskapenes vilkår og praksis. Svært mange forbrukere benytter seg av kollektivtrafikk i sin hverdag. De siste årene har EU fått på plass regler som styrker passasjerenes rettigheter for flere ulike typer for kollektivtransport. Når de nye reglene for buss og båt snart skal gjennomføres i Norge vil Forbrukerombudet bruke sin posisjon som høringsinstans til å komme med innspill om dette. 12

13 Straum Straum er eit nødvendigheitsgode for dei aller fleste norske forbrukarar. For mange utgjer også dette ein relativt stor del av hushaldsbudsjettet. Forbrukarombodet skal sikre at marknadsføringa av elektrisk kraft ikkje er villeiande, og at leverandørane ikkje nyttar urimelege standardvilkår. Straummarknaden inneheld mange aktørar og mange ulike og dels kompliserte produkttypar. På den norske marknaden er det over 100 kraftleverandørar og over 400 produkttypar å velja mellom. Det kan vere vanskeleg for forbrukaren å skaffe seg oversikt over marknaden, noko som betyr at det er ekstra viktig med god og riktig informasjon i forkant av avtaleinngåinga. EUs tredje energimarknadspakke skal implementerast i norsk rett, og denne ble hausten 2013 sendt ut på høyring. Det same er forslag om å pålegge kraftleverandørane å ta etterskotsvis betaling for straum. Endringane som blir føreslått gjer det nødvendig for Forbrukarombodet å vurdere oppdateringar av standardavtalane for nettleige og kraft. Desse avtalane blir nytta av stort sett alle aktørar i bransjen. Forbrukarombodet er opptatt av at forbrukarane skal kunne samanlikne prisar hjå dei ulike leverandørane for å sjå kva produkt som passar best til sitt forbruk. Konkurransetilsynet har i mange år hatt ansvar for kraftprisoversikten. Denne er utdatert, og mange avtalar er ikkje representert på prisoversikten. Ombodet kjenner til at det blir diskutert overføring av kraftprisoversikten til NVE eller Forbrukarrådet. Forbrukarombodet meiner det er viktig at det finnes ein offentleg drifta, nøytral portal med oversikt over alle kraftavtaler og ynskjer å delta i arbeidet med den nye prisportalen når det er bestemt kven som skal drifte denne. 13

14 Fjernsalg og direktemarkedsføring Fjernsalg er avtaler om kjøp som inngås ved bruk av fjernkommunikasjon og som kjennetegnes ved at kjøper og selger ikke er til stede samtidig. Eksempler på fjernsalg er blant annet telefonsalg og e-handel. Forbrukerne har rett til å reservere seg mot enkelte former for direktemarkedsføring som virker særlig påtrengende, som telefonmarkedsføring og uadressert reklame. For å kunne sende markedsføring på e-post og SMS til forbrukere, kreves det normalt at disse på forhånd har gitt sitt samtykke til å bli kontaktet. Forbrukerombudet er opptatt av at forbrukerne ikke skal motta uønsket direktemarkedsføring og at annonsering i direkte kanaler gir forbrukeren et riktig inntrykk av produktet som markedsføres og selges. Siden 2009 har Forbrukerombudet ført tilsyn med reglene om at forbrukere skal kunne reservere seg mot telefonsalg i Reservasjonsregisteret. Til nå har over to millioner forbrukere reservert seg mot telefonsalg, men mange blir likevel oppringt. Markedsføringslovens regler om telefonsalg skal evalueres i Omfanget av klager er stort og problemene er fortsatt mange. Forbrukerombudet vil derfor bidra aktivt med innspill i evalueringen for å sikre et regelverk som på best mulig måte beskytter forbrukerne. Forbrukerombudet får jevnlig henvendelser fra forbrukere som opplever ulike problemer i forbindelse med netthandel, som at varen ikke dukker opp eller ikke stemmer med markedsføringen. Vi vil fortsette å jobbe for en enklere og tryggere netthandel med god informasjon før avtaleinngåelsen og klare og balanserte standardvilkår. Forbrukerombudet mottar årlig hundrevis av klager på uanmodet e-post og SMS-reklame, spam. Ikke minst ser vi at dette også brer om seg i sosiale medier. Vi vil jobbe videre for å redusere spamproblemene i Vi får mange klager på at forbudet mot å levere uadressert reklame og gratis aviser til forbrukere som har reservert seg mot dette ikke blir respektert. Henvendelser til Forbrukerombudet viser at det fortsatt er liten kunnskap om regelverket. Vi vil jobbe for å gjøre reservasjonsretten og regelverket bedre kjent blant både forbrukere og næringsdrivende. 14

15 Alternativ behandling Tilbudet av alternativ behandling er stort, med over 200 ulike behandlingsformer. Utøverne er en sammensatt gruppe, med stor variasjon i grad av seriøsitet, kunnskap om regelverket og vilje til å følge dette. Bruken av alternativ behandling har også økt kraftig de siste årene. Ifølge undersøkelser har en tredjedel av den voksne befolkningen i Norge benyttet seg av alternativ behandling, og vi brukte ca. 4 milliarder kroner på dette i Det viser at nordmenn ønsker å bruke alternativ behandling. Forbrukerombudet fører tilsyn med markedsføring av alternativ behandling fra utøvere som ikke er helsepersonell. Regelverket for markedsføring er strengt. Blant annet er det ikke lov å benytte effektpåstander i markedsføringen. Bakgrunnen for dette er at det ikke er dokumentert at alternativ behandling har effekt. Bruk av effektpåstander i markedsføring kan derfor gi forbrukerne urealistiske forhåpninger om at en behandling uten dokumentert effekt skal kunne hjelpe dem. Forbrukerombudet og Statens Helsetilsyn avdekket ved årsskiftet 2012/2013 at hver femte tilbyder av alternativ behandling bryter loven og at det i utstrakt grad fremsettes påstander om at ulike behandlingsmetoder har virkning på alvorlige sykdommer og lidelser som kreft, ME, AIDS m.m. Disse lovbruddene ble fulgt opp av tilsynsorganene, og tilsvarende tiltak vil bli gjennomført i Paradokset i dagens regelverk for alternativ behandling er at det stilles veldig strenge krav til markedsføring, mens ingen offentlig instans fører tilsyn med selve utøvelsen av behandlingen. Forbrukerombudet har flere ganger, senest vinteren 2013, tatt opp med Helse- og omsorgsdepartementet at vi mener regelverket om alternativ behandling ikke ivaretar forbrukernes interesser på en tilstrekkelig måte, og at loven bør revideres. Forbrukerombudet vil følge opp dette i

16 Kontaktpersoner i Forbrukerombudet Forbrukerombud Gry Nergård Tlf: Epost: Finansielle tjenester, bil, prisopplysninger og transport Fagdirektør Jo T. Gjedrem Tlf: Epost: IKT Fagdirektør Bente Øverli Tlf: Epost: Bolig, sårbare forbrukergrupper, skjult reklame og alternativ behandling Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad Tlf: Epost: Internasjonalt arbeid Forbrukerombud Gry Nergård Strøm og markedsføringsloven generelt Juridisk direktør Frode Elton Haug Tlf: Epost: Fjernsalg og parkering Fagleder Sverre McSeveny-Åril Tlf: Epost: Kommunikasjonsenheten Kommunikasjonsrådgiver Ingvild Sahl Tlf: Epost: Senior kommunikasjonsrådgiver Hege Kristin Ulvin Tlf: Epost: Kontakinfo til øvrige ansatte finnes på 16

Finansielle tjenester

Finansielle tjenester Agenda 2012 1 Finansielle tjenester Finansielle tjenester omfatter blant annet lån og kreditt, betalingstjenester, forsikring og sparing. Dette er tjenester alle forbrukere benytter seg av. Kostnader knyttet

Detaljer

Agenda 2013. Forbrukerombudet enklere og tryggere marked for forbrukerne

Agenda 2013. Forbrukerombudet enklere og tryggere marked for forbrukerne Agenda 2013 Forbrukerombudet enklere og tryggere marked for forbrukerne Forord Et nytt år, med nye utfordringer for oss forbrukere. Nye produkter og tjenester som vi kan eller må forholde oss til. Nye

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2014 FORBRUKEROMBUDET 1 FORORD... 4 1 FINANSIELLE TJENESTER... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Nye betalingsmetoder... 6 1.2.1 Mobilbetaling... 6 1.2.2 Kontantløse betalingssystemer (e-penger)...

Detaljer

AGENDA 2016. Forbrukerombudets prioriteringer for 2016

AGENDA 2016. Forbrukerombudets prioriteringer for 2016 AGENDA 2016 Forbrukerombudets prioriteringer for 2016 Forord Som en liten tilsynsmyndighet med et stort tilsynsområde, er det viktig å prioritere de viktigste sakene, og å finne de beste arbeidsmetodene,

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2012 FORBRUKEROMBUDET FORORD... 4 1. FINANSIELLE TJENESTER... 8 1.1 Generelt... 8 1.2 Markedsføring av lån og kreditt... 8 1.3 Kontraktsvilkår... 10 1.4 Betalingstjenester... 10 1.4.1 Generelt...10

Detaljer

Ekstern VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

Ekstern VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET Ekstern VIRKSOMHETSPLAN 2011 FORBRUKEROMBUDET 1 ... 1 FORORD TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2011... 4 1. FINANSIELLE TJENESTER... 7 1.1 GENERELT... 7 1.2 MARKEDSFØRING AV LÅN OG KREDITT... 8 1.3 KONTRAKTSVILKÅR...

Detaljer

Agenda 2015. Forbrukerombudets prioriteringer for 2015

Agenda 2015. Forbrukerombudets prioriteringer for 2015 Agenda 2015 Forbrukerombudets prioriteringer for 2015 Forord Hvor stor del av dagen er du forbruker? Det er kanskje vanskelig å svare på. Men helt sikkert er det at du i løpet av dagen er forbruker i mange

Detaljer

- for en enklere og tryggere forbrukerhverdag

- for en enklere og tryggere forbrukerhverdag - for en enklere og tryggere forbrukerhverdag Agenda 2011 FORBRUKERÅRET 2011 I forbindelse med at jeg ble utnevnt til forbrukerombud i november 2010, fikk jeg flere ganger dette spørsmålet fra journalister:

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud

Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud Nye fenomener lovtomt rom? Telefonsalg Timeshare Internett Musikkdelingstjenester Kjøp av ringetoner og logoer Betaling

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

AGENDA 2016. Forbrukarombodets prioriteringar for 2016

AGENDA 2016. Forbrukarombodets prioriteringar for 2016 AGENDA 2016 Forbrukarombodets prioriteringar for 2016 Forord Som eit lite tilsynsorgan med eit stort tilsynsområde er det viktig å prioritere dei viktigaste sakene og finne dei beste arbeidsmetodane for

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

Agenda 2008. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag

Agenda 2008. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Agenda 2008 For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Forbrukerombudet for en enklere og tryggere forbrukerhverdag En klok mann har sagt at Den bevisste forbruker er dømt til å leve et miserabelt liv.

Detaljer

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug Forord Markedsføringsretten oppstiller bestemmelser for næringsdrivendes handelspraksis og markedsføring overfor forbrukere og konkurrenter. Formålet med denne boken er å gi en innføring i markedsføringslovens

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2013 FORBRUKEROMBUDET FORORD... 4 1. NYE BETALINGSMETODER... 6 1.1 Mobilbetaling... 6 1.2 Kontantløse betalingssystemer... 8 2. FINANSIELLE TJENESTER... 9 2.1 Generelt... 9 2.2 Lån og kreditt...

Detaljer

MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN

MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN Bransjenorm MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN 1. Innledning Tilgang på kreditt er et gode for forbruker. Kredittkort og forbrukslån kan være hensiktsmessige produkter for mange forbrukere i og

Detaljer

Agenda 2009. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag

Agenda 2009. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Agenda 2009 For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Forbrukeråret 2009 Året har startet med to viktige forbrukerseiere; itunes ga etter for flere års press og fjernet kopisperrene på sin musikkbutikk

Detaljer

Agenda 2010. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag

Agenda 2010. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Agenda 2010 For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Forbrukeråret 2010 For ganske nøyaktig ett år siden satt jeg foran PC en og fulgte onlineoppdateringene fra MacWorld 2009; selve høymessen i Apple-menighetens

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen Nidar AS postboks 4483 Nydalen 0403 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1548-2 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Detaljer

Et forbrukermarked i endring

Et forbrukermarked i endring Agenda 2017 Et forbrukermarked i endring Nye digitale tjenester kan gjøre hverdagen enklere for mange. Du kan handle reiser, tjenester og varer på nett, forvalte boligsalget ditt selv og sjekke helsen

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Frokostmøte: Barn og reklame. 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD

Frokostmøte: Barn og reklame. 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD Frokostmøte: Barn og reklame 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD Tema i dag Om Forbrukerombudet og markedsføringsloven Markedsføringsloven Regler om urimelig handelspraksis Forbud mot direkte

Detaljer

SRF Bergen. 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD

SRF Bergen. 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD SRF Bergen 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD Innhold 1. Om Forbrukerombudet og markedsføringsloven 2. Villedende, aggressiv og urimelig markedsføring 3. Reklame til barn 4. Direktemarkedsføring

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Standardvilkår for bruk av fasttelefon

Standardvilkår for bruk av fasttelefon Teleoperatører etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/2179 2 23.11.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Standardvilkår for bruk av fasttelefon 1. Innledning Forbrukerombudet

Detaljer

Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester

Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester Mars 2005 Felles nordisk holdning Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester 1. Innledning De nordiske forbrukerombud/konsumentombud fører, ut fra hensynet

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Bransjenorm - og forskrift om god kredittmarkedsføringsskikk

Bransjenorm - og forskrift om god kredittmarkedsføringsskikk Bransjenorm - og forskrift om god kredittmarkedsføringsskikk 16. mars 2017 Gry Nergård, Finans Norge «Hvem er det som tar opp forbrukslån»? Den «typiske» låntager er over 40 år Han/hun har middels til

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høring - forskrift om lenke til Finansportalen I vedlagte utkast til forskrift pålegges finansforetak å opprette lenke til Finansportalen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf:

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Akupunktørene i Majorstukrysset Bogstadveien 51 0366 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Kontrollaksjon - Markedsføring av alternativ behandling 1. Innledning

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Likelydende brev iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Vilkår om bindingstid ved kjøp

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Disposisjon Kort om Forbrukerombudet Hvorfor er Forbrukerombudet opptatt av miljø? Bransjenormen -

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02.

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02. 2 B FEB 2012 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201107199 EP PSW/HEA/mk 201104452-/ANUARK,Z

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Arkivsak/doknr. 10/1798-2 Sakstittel Dok.dato 21.07.2010 Markedsføring nettjenester på digitale magasiner - manglende totalpris Innklaget Zinio U

Arkivsak/doknr. 10/1798-2 Sakstittel Dok.dato 21.07.2010 Markedsføring nettjenester på digitale magasiner - manglende totalpris Innklaget Zinio U Side 1 Arkivsak/doknr. 09/2449-44 Sakstittel Dok.dato 18.03.2010 Barne- og helseforsikring nnklaget 1-BRA-17.5; 2-SF-300 BØ_GRP- -MFK Svar på FOs brev av 03.03.10 Arkivsak/doknr. 10/1775-2 Sakstittel Dok.dato

Detaljer

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler Til ansvarlig redaktør Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1151-2 28.06.2012 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende

Detaljer

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto - ei evaluering frå januar til og med juni 2006 Førde, 16. oktober 2006 Innhald 1. Innleiing 3 2. Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Forbrukerombudets merknader til forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring

Forbrukerombudets merknader til forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Sendt elektronisk via regjeringen.no Deres ref. Vår ref. Dato: 17/1544 EP HEA/bj Sak nr: 17/706-3 23.03.2017 Saksbehandler: Miriam Karlsen

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

prismarkedsføring av ekomtjenester

prismarkedsføring av ekomtjenester Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Markesføringsforeningen i Kristiansand. 30. april 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD

Markesføringsforeningen i Kristiansand. 30. april 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD Markesføringsforeningen i Kristiansand 30. april 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD Innhold 1. Om Forbrukerombudet og markedsføringsloven 2. Villedende, aggressiv og urimelig markedsføring 3. Reklame til

Detaljer

SRF Bergen. 31. mai 2016 forbrukerombud GRY NERGÅRD

SRF Bergen. 31. mai 2016 forbrukerombud GRY NERGÅRD SRF Bergen 31. mai 2016 forbrukerombud GRY NERGÅRD Forbrukerombudet Forbrukerombudet Tilsynsmyndighet 28 ansatte Tilsyn med markedsføringsloven (og noen andre lover) Formål: unngå at forbrukerne blir lurt,

Detaljer

SV: Utsendelse av e-post uten samtykke - forts. av saken Saksansv. FEH_GRP- -CT Unntatt offentlighet:

SV: Utsendelse av e-post uten samtykke - forts. av saken Saksansv. FEH_GRP- -CT Unntatt offentlighet: Side 1 Arkivsak/doknr. 10/14-4 Sakstittel Dok.dato 02.03.2010 Markedsføring av madrasser - best i test påstand nnklaget Skeidar 1-SF-415; 2-BRA-06.3 Sammendrag til Markedsrådet JTG_GRP- -CT Arkivsak/doknr.

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1152-2 06.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2015 FORBRUKEROMBUDET 1 FORORD... 4 1 FINANSIELLE TJENESTER... 6 1.1 GENERELT... 6 1.2 NYE BETALINGSMETODER... 7 1.3 LÅN OG KREDITT... 9 1.4 SPARING... 11 1.5 PENSJONSSPARING... 13 1.6

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: 13/3541 Sak nr: 13/1852-2 Saksbehandler: Miriam Karlsen

Deres ref. Vår ref. Dato: 13/3541 Sak nr: 13/1852-2 Saksbehandler: Miriam Karlsen Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Deres ref. Vår ref. Dato: 13/3541 Sak nr: 13/1852-2 Saksbehandler: Miriam Karlsen 27.11.2013 Dir.tlf: 45 49 00 29 Høringsuttalelse - EU-kommisjonens forslag til

Detaljer

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet Telenor Norge AS - privatmarked Kristin Bergfjord Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/1776-11 24.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Standardvilkår

Detaljer

Brukeromtaler i markedsføring

Brukeromtaler i markedsføring Forbrukertilsynets tilsyn etter markedsføringsloven: Brukeromtaler i markedsføring Veiledning, januar 2018 1 1. Innledning Forbrukertilsynet fører tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring, handelspraksis

Detaljer

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet Likelydende orienteringsbrev til bilbransjen Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Trondheim Sak nr: 2002-0977 juni 2002 Saksbehandler Jan Berg / Tord Kopreitan 73 54 65 64 / 73 54 65 66 Markedsføring

Detaljer

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester Januar 2011 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester 1 2 1 Innledning og rettslig grunnlag 4 1.1 Bakgrunn og formål 4 1.2 Lovgrunnlag 4 1.3 Forhold til tidligere praksis

Detaljer

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår PepCall AS Bryggegata 9 0250 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/2387-2 18.10.2017 Saksbehandler: Marc Stuppi Dir.tlf: 476 35 721 GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår 1. Innledning

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1145-1 Sakstittel Dok.dato 23.06.2009 Markedsføring av kanalpakker - manglende informasjon om totalpris nnklaget Riks TV 1-SF-410; 2-BRA-01.5 BØ- -CT Markedsføring av tv-tilbud

Detaljer

Bruk av begrensede tilbud / lokketilbud i markedsføringen Saksansv. JTG_GRP- -JB Unntatt offentlighet:

Bruk av begrensede tilbud / lokketilbud i markedsføringen Saksansv. JTG_GRP- -JB Unntatt offentlighet: Side 1 Arkivsak/doknr. 10/234-2 Sakstittel Dok.dato 18.02.2010 Markedsføring av elektriske artikler - lokketilbud nnklaget Sony Center 1-SF-414; 2-BRA-02 Bruk av begrensede tilbud / lokketilbud i markedsføringen

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/1073-34 Sakstittel Dok.dato 11.06.2010 Markedsføring av sportsmagasin - uanmodet SMS nnklaget Ericsson PX - 2402 - Sportsworld illustrated 1-SF-532; 2-BRA-03.3 SV: Vedrørende

Detaljer

Orienteringsbrev om regelverket ved sal av abonnementsavtalar

Orienteringsbrev om regelverket ved sal av abonnementsavtalar Inkassoselskap etter adresseliste Dykkar ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1337-1 29.06.2016 Sakshandsamar: Aline Schøn Papetti Dir.tlf: 45 49 00 81 Orienteringsbrev om regelverket ved sal av abonnementsavtalar

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring Expert AS Postboks 43 1483 SKYTTA Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1098-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt

Detaljer

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører?

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? MaxMarketingMix 5. november 2008 Bjørn Erik Thon forbrukerombud Dagens tema Helt kort om bakgrunn for den nye loven Markedsføring mot barn

Detaljer

Høringssvar - EU-kommisjonens forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid

Høringssvar - EU-kommisjonens forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1252-4 30.06.2016 Saksbehandler: Frode Elton Haug Dir.tlf: 98 66 05 66 Høringssvar - EU-kommisjonens

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days For Better Days Pb 7073 0130 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/2018 22 06.12.2011 Saksbehandler: Ida Torgersdotter Øygard Dir.tlf: 93 08 10 40 Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/1500-10 Sakstittel Dok.dato 07.10.2010 Markedsføring av prisgaranti nnklaget Rezidor Hotels Norway AS 1-SF-413; 2-BRA-18.7 Bruk av prisgaranti i markedsføring JTG_GRP- -TER Arkivsak/doknr.

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30.

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. januar 2004 Jeg takker for anledningen til å komme hit på jubileumsseminaret

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 08/1806-4 Sakstittel Dok.dato 22.12.2008 Markedsføring av bilgarantifordning - begrensninger nnklaget Mitsubishi Motors Norge, 6517 KRSTANSND 1-SF-520; 2-BRA-14.1 Markedsføring av

Detaljer

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming 1. mars 2009 Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Bakgrunn for Forbrukerombudets arbeid med å regulere bruk av miljømarkedsføring

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på

Tilsyn med brukeromtaler på Stormberg AS Barstølveien 86 4636 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1422-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på http://www.stormberg.com/no/

Detaljer

Forslag til EU direktiv om forbrukerrettigheter - høring

Forslag til EU direktiv om forbrukerrettigheter - høring Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 08/2577-5 26.01.2009 Saksbehandler: Gry Nergård/Charlotte Tvedt Dir.tlf: 99 00 50 80 Forslag til EU direktiv om

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2010 FORBRUKEROMBUDET 1 1. FINANSIELLE TJENESTER... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 OPPFØLGNING AV NY LOVGIVNING OM BETALINGSTJENESTER, LÅN OG KREDITT... 5 1.3 SPARING... 6 1.3.1 Spareprodukter

Detaljer

Side 1 av 10. Utgående - Elektronisk post. Til: Caroline Berg Eriksen/www.fotballfrue.no, presse@fotballfrue.no, Fra: Brit Røthe. Dato: 14.05.

Side 1 av 10. Utgående - Elektronisk post. Til: Caroline Berg Eriksen/www.fotballfrue.no, presse@fotballfrue.no, Fra: Brit Røthe. Dato: 14.05. Utgående - Elektronisk post Til: Caroline Berg Eriksen/www.fotballfrue.no, presse@fotballfrue.no, Fra: Brit Røthe Dato: 14.05.2013 Saksnummer: 13/940-1 Markedsføring på blogg - oppdatering av bloggveiledningen

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/1282-3 Sakstittel Dok.dato 24.06.2010 Markedsføring av lån - aksjon kredittmarkedsføring nnklaget Postbanken 1-SF-400; 17.1 JTG_GRP- -CT Markedsføring av raske lån - aksjon kredittmarkedsføring

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Blivakker.no AS Postboks 8104 4675 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1396-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.blivakker.no

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/18-4 Sakstittel Dok.dato 26.01.2010 Telefonsalg til tross for reservasjon nnklaget RiksTV 1-SF-511; 2-BRA-01.5 ønskede oppringninger fra RiksTV GN_GRP- -MFK Arkivsak/doknr. 09/3206-4

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1514-7 Sakstittel Dok.dato 14.07.2009 Prismarkedsføring, sykkel som tilgift - tilgiftens verdi mv. nnklaget Lefdal, SBA 1-SF-412; 2-BRA-02 JTG- -BV Kampanje med sykkel - verdien

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår Gator AS Håkon Magnussons Gate 8 7041 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/2388-2 18.10.2017 Saksbehandler: Marc Stuppi Dir.tlf: 476 35 721 GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Har kunden alltid rett?

Har kunden alltid rett? Forbrukerrådet Har kunden alltid rett? Thomas Bartholdsen 14. Oktober 2011 NVE Energidagene Forbrukerrådets visjon: Vi gir forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg Virksomhetsidè Forbrukerrådet

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Ellos Norway AS Postboks 210 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1399-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.ellos.no 1. Innledning

Detaljer

Avtalevilkår ved utleige av hytter og leilegheiter

Avtalevilkår ved utleige av hytter og leilegheiter SkiStar Norge AS Trysil Turistsenter 2420 TRYSIL Dykkar ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/157-1 26.01.2011 Sakshandsamar: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Avtalevilkår ved utleige av hytter og leilegheiter

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/684-2 Sakstittel Dok.dato 29.04.2010 Markedsføring av elektrisk kraft - villedende nnklaget NorgesEnergi 1-SF-410; Marknadsføring av straumtenester FEH_GRP- -BRR Arkivsak/doknr.

Detaljer

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Februar 1978 Revidert juni 1986, mai 1994 Orientering om praksis Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer