Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for , Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Fra Hedmark Kristelig Folkeparti Til Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for , Sykehuset Innlandet HF Generelt Hedmark KrF er kjent med at Sykehuset Innlandet er pålagt å lage en plan for å omstrukturere og sentralisere for å spare penger. Sykehusene vil imidlertid bli avgjørende for gjennomføring av samhandlingsreformen, derfor mener KrF at det ikke er riktig tid for gjennomføring av en omstrukturering og nedbygging av spesialisthelsetjenesten nå i perioden Denne perioden bør ha fokus på samarbeid med kommunene. KrF står for en helsepolitikk som prioriterer de med størst behov for behandling og vil ikke la lønnsomhet være styrende for hvordan sykehusene prioriterer. Alle som trenger behandling på sykehus skal føle seg trygge på at de får god behandling og oppleve at deres sykdom og lidelser blir tatt på alvor. Helsetjenestene må tilpasses pasientene, og ikke omvendt. Organisere og strukturere spesialisthelsetjenesten på en måte som kan møte de nye utfordringene og som tar opp i seg de nye mulighetene. Den medisinsk teknologiske utviklingen fører til at helsetjenesten stadig åpner for nye behandlingsformer og bruk av nye produkter. På behandlingsområder med særlig omfattende kompetansekrav og begrenset antall pasienter, bør nordisk samarbeid vurderes for å oppnå god kvalitet og bedre ressursutnyttelse. KrF vil peke på at tiltak for mer effektiv ressursutnyttelse må samtidig gi faglig/medisinsk merverdi for pasienten. IKT og videokommunikasjon har et stort uutnyttet potensial internt i Sykehus Innlandet og med primærhelsetjenesten. God informasjonsflyt sikrer kvaliteten i tjenestetilbudet for pasientene. På sikt er det nødvendig å utvikle felles IKT-løsninger for å oppnå større sikkerhet for den enkelte borger, eks. utvikling av Kjernejournal. 1

2 Sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet skal dekke de to fylkene Oppland og Hedmark og må ta hensyn til et geografisk stort område med lange avstander. KrF mener det er uforsvarlig og dermed urealistisk å oppfylle Helse Sør-Øst sin føring om samling av alle akuttfunksjoner for kirurgi på ett sted i Sykehuset Innlandet. Når spesialiserte områdefunksjoner flyttes, vil det virke ødeleggende på miljøet og oppleves som en styrt avvikling av sykehus. KrF mener lokalsykehusene må opprettholdes for å gi et godt tilbud til befolkningen. En tydelig definisjon av hva et lokalsykehus skal inneholde, mangler. For å få til et godt, formalisert samarbeid/ samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten må begge parter vite hva de har å forholde seg til. Det gjelder både arbeidsoppgaver, økonomi, informasjonsflyt, kompetanse m.m.. For raske endringer kan føre til frykt og uro hos befolkningen. Mangelfull tilgang på personell/spesialistkompetanse og på økonomiske ressurser vil representere viktige endringspremisser for sykehusstrukturen. Økonomi: KrF mener at alle skal ha rett til likeverdige helsetjenester et menneskeliv er like mye verdt, uansett hvor de bor i landet. Helseforetakene skal ha like økonomiske rammevilkår. Det er også nødvendig med en gjennomgang av finansieringssystemet for å sikre større pasientfokus, og mindre fokus på inntjening. Regnestykker og prislapper er lite forenlig med et helhetlig syn på mennesker. Alle mennesker har en uendelig verdi, uavhengig av funksjonsevne og alder. Kvalifisert personell: Behovet for helsearbeidere vil i fremtiden bli større enn forventet antall personer som vil velge disse yrkene. I tillegg til å frigi tid ved å ta i bruk ny teknologi, må alle med spesialkompetanse prioritere pasientrettet arbeid. For å rekruttere sykepleiere til yrket, må fast stilling, heltid og likelønnsprinsippet løses, samt at det sikres en tilstrekkelig bemanning. Samhandlingsreformen kan føre til konkurranse om nyutdannede sykepleiere/ helsearbeidere. KrF mener det er behov for å utdanne flere spesialister innen geriatri, og at de etter hvert kan tilknyttes lokalsykehus og kommunehelsetjenesten jf. økning av eldre. I høringsdokumentet er det pekt på at Sykehuset Innlandet allerede mangler spisskompetanse i flere viktige faggrupper. Større og bredere fagmiljøer fører til sentralisering og strukturendringer med alvorlige konsekvenser. KrF mener derfor at andre virkemidler for å rekruttere og beholde spisskompetanse må prøves ut. Eks. bevisst bruk av Telekommunikasjon som både kan bidra til å sveise fagmiljøene sammen og bidra til bedre rekruttering. 2

3 Lokalsykehusene som hovedarena for de store sykdomsgruppene. Kan ha planlagt behandling i kirurgi. KrF mener at sykehusstrukturen må sikre desentraliserte tjenester for behandling av store pasientgrupper, og sentraliserte tjenester for sjeldnere og avansert behandling. Geriatri er en forsømt spesialitet, med et stort udekket behov. Med det økende antall eldre har Universitetssykehuset i Tromsø kommet fram til at det vil bli behov for 5000 nye sykehussenger i Norge for å kunne behandle og møte denne aldersgruppens spesielle behov. Alle som trenger behandling må oppleve at deres sykdom blir tatt på alvor. KrF mener det handler om menneskeverd, respekt og livskvalitet for den enkelte borger og holdninger og etikk fra myndigheter og helsepersonell. Med planlagt behandling i kirurgi tolker KrF det som en ordning der spesialistene/helsepersonell forflytter seg til lokalsykehus el. distriktsmedisinsk senter og opererer/gir behandling der. KrF mener det er en grei løsning, som gir et styrket tilbud til befolkningen. Distriktsmedisinske sentra ressursbase for utvikling av lokalbaserte spesialisthelsetjenester og møtepunkt mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. KrF støtter forslaget om at Sykehuset Innlandet skal videreutvikle de desentraliserte tjenestene/ sykehusfunksjonene slik at de i størst mulig grad understøtter pasientens egenmestring, i eller nært pasientens lokalmiljø. Økt bruk av ambulante tjenester er positivt. Distriktsmedisinske sentra skal ikke erstatte dagens sykehus. Samle akuttkirurgisk beredskap til færre sykehus status som akuttsykehus KrF mener at alle sykehusene i Hedmark må ha akuttkirurgisk beredskap. Det henvises ofte til bedre veier som argument for samling av akuttkirurgisk beredskap, men statistikken viser at Hedmark ligger på topp i antall trafikkulykker på vei. Det er bare noen strekninger der det er bygget ny vei, og i perioden er det ikke lagt opp til så mange nye kilometer med oppgradering. 3

4 Styrke prehospitale tjenester kvalitativt og kvantitativ vt. Styrke samarbeidet mellom prehospitale tjenester-kommunale helsetjenester -beredskapstjenester. Prehospitale tjenester må styrkes for å sikre akutt syke og skadde optimal behandling før og under transport til sykehus. Ambulansetjenesten må beregne kapasitet for lange kjøreturer + utrykninger samtidig. Behovet for egen luftambulansetjeneste må vurderes. Som beredskapstjeneste er det viktig å ha både utdanning og jevnlig øving sammen med de andre nødetatene for å bli drillet jf Samfunnssikkerhet og beredskap. Balansert sykehusstruktur mellom Hedmark-Oppland og akuttfunksjoner og desentraliserte funksjoner -> likeverdige helsetjenester i fremtidig sykehusstruktur Både Hedmark og Oppland er store fylker med lange avstander og mye vei med dårlig standard. Skal helsetjenestene bli likeverdige må det tas hensyn til slike utfordringer, med kjøring i all slags vær og føreforhold. Verken samhandlingsreform eller tanken om en bærekraftig og robust spesialisthelsetjeneste fjerner behovet for diagnostisering og behandling hos innbyggerne. I verdiplattformen - Respekt Trygghet Kvalitet ligger det overordnede målet for spesialisttilbudet til befolkningen i Hedmark-Oppland, og som Sykehuset Innlandet skal måles opp i mot. Spesialisthelsetjenesten kan heller ikke fraskrive seg ansvaret for de over 80 år. Alle mennesker har lik verdi, da kan det ikke settes aldersgrense for å få tilgang på diagnose og riktig behandling. Argumentet med best for den gamle kan både oppfattes og oppleves som manglende respekt og verdighet. Planlegge samhandlingsreformen -> lokalsykehusene kommunene. Regionale helseplaner interkommunalt samarbeid og lokalsykehuset Samhandlingsreformen skal innføres i I oppdragsdokumentet for 2009 ble det blant annet stilt krav om at helseforetakene skulle gi faglig oppfølging, støtte og veiledning til den kommunale helse- og omsorgstjenesten slik at denne kan ivareta sine nye og krevende oppgaver innenfor utredning, diagnostikk og behandling av akutte tilstander og kroniske lidelser, samt løpende oppfølging av medisinsk behandlingsopplegg og veiledning av lokalt behandlingsapparat. Men - kommunene 4

5 er ikke klare til å overta alle de nye utfordringene i tillegg til å ivareta et økende antall syke eldre som trenger institusjonsplasser eller hjemmetjenester. Kommuneøkonomien er for stram til å gjennomføre raske omstillinger og i tillegg blir det en utfordring å få ansatt kvalifisert helsepersonell. KrF mener at samarbeidet mellom ulike forvaltningsnivå må bli bedre og sikres gjennom planer/avtaler. Kommunehelsetjenesten må ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å forebygge, diagnostisere og etterbehandle der er vi ikke i dag. Derfor må gode systemer for interkommunalt samarbeid om legevakt, akutte tjenester og krevende pasientforløp sikres. Dette må skje gjennom et formalisert samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. For å realisere og lykkes med samhandlingen med spesialisthelsetjenesten er det avgjørende at kommunene får et bedre økonomisk handlingsrom. Erfaringene hittil har vist at dess bedre tilbud lokalt, dess mer blir fanget opp og dermed mer behov for de tjenester spesialisthelsetjenesten kan tilby. Gjennomføre grundig kvalitetssikring/funksjonsfordeling mellom Hamar og Elverum før evt. erstatningssykehus KrF støtter forslaget om at det må gjennomføres en grundig kvalitetssikring og gjennomgang av funksjonsfordelingen mellom sykehusene i Hamar og Elverum før Hamar sykehus blir erstattet med et nytt somatisk sykehus på Sanderud. To sykehus med 2 3 mils avstand burde være unødvendig, derfor bør muligheten for 1 sykehus vurderes uten binding til plassering. KrF mener at i perioden må innholdet i lokalsykehus defineres og bli klart, også for samarbeidspartene i kommunene. Minimumskravet må være akuttberedskap (medisin og kirurgi) og fødetilbud i lokalsykehusene, samt de spesialistfunksjoner som kreves for å sikre god kvalitet på de tilbudene. Funksjonsfordeling mellom Gjøvik og Lillehammer Samme som mellom Hamar og Elverum forholdsvis kort avstand. Nytt hovedsykehus forutsetter avvikling av Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Hamar KrF kan ikke se at et forslag om ett nytt sykehus er aktuelt på nåværende tidspunkt. Jf. oppstart av samhandlingsreformen. 5

6 Kvinneklinikk Sykehus Innlandet i Lillehammer. Helhetlig vurdering hvilket faglig tjenestenivåsom er beste løsningen for pasientene økonomiske muligheter. (Kvinneklinikk fødeavdeling jordmorstyrt fødestue.) KrF gir sin tilslutning til målsettingen om å opprette en kvinneklinikk i Sykehus Innlandet med de ressurser og kompetanse som dette krever. KrF har merket seg at det pr. i dag ligger best til rette i Lillehammer og at Kvinneklinikk i Elverum betinger kirurgisk vaktordning som det pr i dag ikke er lagt til rette for. Sykehusene, inklusiv Kongsvinger og Tynset, må ha fødeavdeling og gynekologisk tilbud, der faglig nivå er definert og kjent for befolkningen. Oppgave og funksjonsfordeling mellom: - DPS og kommunalhelsetjenesten, - DPS og sentralsykehusfunksjoner Reinsvoll og Sanderud, - Sentralsykehusfunksjoner på Reinsvoll og Sanderud. Samarbeidet og samordning mellom psykiatri, rus og somatikk. KrF er opptatt av helhetstenkning innen behandlingstilbudene. Det tilsier at psykiatri og somatikk bør samlokaliseres og at det må være en bevisst holdning til for at det ikke skapes et skille. Sentralsykehusfunksjonene på Reinsvoll og Sanderud må fortsette som nå, men kan evt.vurderes på et senere tidspunkt. Det må sikres et sømløst men formalisert samarbeid mellom nivåene i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Barn og unge med psykiske lidelser trenger et tilgjengelig tilbud både for å søke hjelp og finne informasjon om psykiske lidelser. Ungdom må sikres lavterskeltilbud. Skolehelsetjenesten og helsestasjoner for ungdom må trekke inn flere yrkesgrupper for å kunne gi tilbud med profesjonelle veiledere. Barn og unge med psykiske lidelser må få rask behandling og ingen ventetid for personer under 23 år. KrF mener at de distriktspsykiatriske sentre (DPS) bør være lokalisert ved lokalsykehus jf helhetstenkning og oppmerksomhet på somatiske sykdommer i tillegg. Ambulerende team og psykiatriambulanse er viktige tilbud. Opptrapping på rusfeltet er en prioritert oppgave, men underfinansiert. Det må bli enklere å få tilbud om avrusning når behovet er der. Mange mister motivasjonen til å bli rusfri mens de står i kø for behandling. KrF mener at offentlige og private ideelle institusjoner for rusomsorgen må likestilles, og oppfordrer helseforetaket til å gi de private langsiktige avtaler. Rusavhengige er forskjelllige og har ulike behandlingsbehov, derfor trengs det et mangfold av tilbud. KrF vil peke på behovet for å fange opp og gi et spesielt tilbud til Veteraner som er skadet i internasjonale operasjoner. De alvorlige symptomene kan komme mange år etter endt tjeneste og være skjult bak andre diagnoser. Viser til Fafo-rapport 2009:47 Å komme hjem. En pilot-undersøkelse av levekår blant skadde veteraner. Veteranforbundet SIOPS har i tillegg stått for et prosjekt Helt hjem helhetlig 6

7 handling som er opplæringsmoduler for det sivile helsevesen, for å formidle en bedre forståelse av hvordan de skadde veteranene opplever hverdagen. Det mangler gode behandlings- og rehabiliteringstilbud til både soldater og flyktninger/innvandrere med krigserfaringer/traumatiske opplevelser. Habilitering og rehabilitering KrF har foreslått en rehabiliteringslov for å sikre en større satsing og lik rett til rehabilitering. Det vil styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv, og samtidig sørge for redusert behov for hjelp fra det offentlige. KrF mener at rehabiliteringsinstitusjonene må sikres bedre rammevilkår gjennom mer langsiktige avtaler. Det må være en god geografisk fordeling av institusjoner og tilbud som ivaretar både psykisk og fysisk rehabiliteringsbehov. Hedmark Kristelig Folkeparti Høringsdokumentet har vært til høring i lokallagene, drøftet i regionmøter og Rådsmøte Arbeidsgruppen har bestått av Daniel Flugstad, Laila Frøysjø, Arne Dagfinn Øynes og Åse Wisløff Nilssen. 7

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Samarbeidsorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes VESTERÅLEN RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Helse Nord RHF 8038 Bodø Uttalelse til «Forslag til

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på:

Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på: NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Fagdirektør Toril Kolås Dato: 05.12.2013 Tema: Omstilling somatikk Bakgrunn Vurderingene av tiltak i ØLP-perioden har vært tema på en rekke ulike

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer